T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU"

Transkript

1 T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Beden Eğitimi Öğretmenliği) bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak kurallara iliģkin genel Ģartlar ve spor dalları itibariyle kriterler aģağıda belirtilmiģtir. SINAV ÜST KURULU Rektörlük Makamı tarafından belirlenecek 4 öğretim elemanı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdüründen oluģur. SINAV KURULU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanları ÖNKAYIT ġartlari Antrenörlük Eğitimi-Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Adaylar tek branģtan baģvuru yaparlar. Ġlgili BranĢa ait puanlama tablolarından yalnızca en yüksek puan değerlendirmeye alınır. Son 5 yıl içerisinde ara vermeden veya aralıklı olarak en az 2 yıl lisanslı sporcu olmak. Oynadığı sezonlara ait her yıl için 2 müsabaka/yarıģma olacak Ģekilde müsabık olduğuna dair ilgili federasyondan ıslak imzalı evrak getirmek, Antrenörlük Eğitimi için 2014 YGS puanlarının herhangi birinden en az 140, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü için en az 200 ve Antrenörlük Eğitimi engelli öğrenci adayları için 100 puan almıģ olmak, Sporculuk süresi kriterleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan onaylı lisans ya da belge, 1

2 Okul sporları için; adayın eğitim gördüğü okul/okullardan ÖĞRENCĠ SPORCU LĠSANSI aslı ve OBESĠD veya e-okul bilgi sisteminden katıldığı müsabakaların dökümü veya okul arģivinden katıldığı müsabakaların Valilik izin belgeleri (onaylı müsabakaya katılım listesi ya da künye defterini onaylı fotokopisi) okul müdürü veya müdür yardımcıları tarafından onaylı olacaktır. GüreĢ branģında olimpik kategoride yer alan (kadın güreģçiler dahil) veya Tarihi Kırkpınar da boylarda ilk 3 dereceye giren sporcular müracaat edebilir. Spor Liselerinden mezun olanlara kendi branģlarında en az 2 yıl ara vermeden spor yaptığına dair belge getirenlere branģ puanlama tablosunda aldığı puana % yirmi (20) ek puan verilecektir. Engelli kontenjanına müracaat edecek olan adayların, en az bir yıl ilan edilen spor branģlarının herhangi birinden lisanslı sporcu olmak. ( Engelli adaylar sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümüne müracaat edebilirler.) Engelli Adaylar: En düģük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı iģlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiģ çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koģabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaģam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmıģ, iç protez takılmamıģ, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletiģim kurma ile ilgili konuģma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma oranı % olan ortopedik engelliler ön değerlendirme kurulunun oluru ile baģvurabilirler. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER BaĢvuru dilekçesi ( adresinden temin edilecektir. ) 2014 YGS sonuç belgesi Nüfus cüzdanı fotokopisi Diplomanın onaylı fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi Sporcu özgeçmiģi ile ilgili onaylı belgeler Sağlık raporu (Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ibaresi yer alacaktır.) 2

3 KAYIT TARĠHĠ VE YERĠ Kayıt Tarihi: Temmuz 2014 Kayıt Yeri: Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ ÇORUM ( ) BAġVURULAR ġahsen YAPILACAKTIR. Ġlgili evraklar belirtilen tarih aralığında elden teslim edilecektir. BaĢvuru esnasında kesinlikle eksik evrakla kayıt alınmayacaktır. BaĢvuru esnasında adayların parmak izleri alınacak ve fotoğraflı sınav giriģ kimlik belgeleri ve aday numarası verilecektir. Spor malzemeleri adayların kendileri tarafından temin edilecektir. Adaylar sadece bir branģtan baģvuruda bulunabilirler. Puan değerlendirmeleri baģvuruda bulundukları branģ tablosuna göre yapılacaktır. Adaylar Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümleri için her iki bölüm için Ģartları sağladıkları takdirde tercihlerini sıralayarak baģvuruda bulunacaklardır. SINAV TARĠHĠ VE YERĠ Sınav Tarihi:14-18 Temmuz 2014 Sınav Yeri: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu/ÇORUM Sınav Saati: ÖN ELEME UYGULAMA SINAVI KADIN 2200 metre 12 dak. ERKEK 2600 metre 12 dak. Belirtilen sürede Kadın adaylar 2200 metre ve erkek adaylar 2600 metreyi tamamlayamadıkları takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. 3

4 SINAV KURALLARI Sınava mazeretsiz geç gelen adayların sınava alınıp alınmayacağına Sınav Üst Kurulu tarafından karar verilecektir. Adayların sınav malzemeleri üzerinde harhangi bir siyasi, örgütsel vb. simge bulunmayacaktır. Bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır. Her adaya özel fotoğraflı kimlik kartı verilecektir. Her aday sınav süresince sınav kimlik kartını ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak zorundadır. Uygulama sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek ihtilaflı konularda Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır. Uygulama sınavını tamamlamadan bırakan adaylara ( teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde ) tekrar hakkı verilmeyecektir. Sınav öncesinde veya sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. Özel yetenek sınavının tüm aģamalarında sportmenliğe aykırı davranıģı, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, Sınav Üst Kurulunun kararı ile sınavdan diskalifiye edilecektir. Özel yetenek sınav süresince siyasi, örgütsel vb. iģaretler, hareketler veya eylemlerde bulunan adaylar diskalifiye edilecektir. ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümüne alınacak öğrenci kontenjanları aģağıda belirtilmiģtir. BÖLÜMLER ÖĞRENĠM SÜRESĠ MĠLLĠ KONTENJAN ENGELLĠ KONTENJANI TOPLAM KONTENJAN Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi bölümü engelli sporcu kontenjanı bir (1) öğrencidir. Aday baģvurusu birden (1) fazla olduğunda engelli sporcular kendi aralarında değerlendirmeye alınırlar. 4

5 Milli sporcu kontenjanı için aday baģvurusu belirtilen aday sayısından fazla olduğunda sporcular kendi aralarında değerlendirmeye alınırlar. Milli sporcuların durumlarını gösterir belgelerini Spor Genel Müdürlüğü nden getirmeleri gerekmektedir. BAġVURULACAK BRANġLAR Antrenörlük Eğitimi ATLETĠZM GÜREġ BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL FUTBOL L BADMĠNTON ON FUTSAL TENĠS Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenlik) Bölümü ATLETĠZM GÜREġ BASKETBOL L BADMĠNTON TENĠS CĠMNASTĠK ON TAEKWONDO HOKEY JUDO VOLEYBOL HENTBOL FUTBOL YÜZME MASA TENĠSĠ FUTSAL BĠSĠKLET (YOL, MTB) Milli Sporcuların Değerlendirme Puanları A SINIFI MĠLLĠ B SINIFI MĠLLĠ C SINIFI MĠLLĠ 100 puan 70 puan 20 puan Spor Yöneticiliği Bölümü Spor yöneticiliği bölümüne alınacak öğrenciler YGS-5 puanı ile ÖSYM tarafından yerleģtirilecektir. 5

6 SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÖYSP-SP (ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI STANDART PUANI ) HESAPLANMASI Özel yetenek giriģ sınavı puanlarının hesaplanması, 2014 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aģağıdaki formül kullanılacak ve her adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiģ olacaktır.( Bu formüller herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde,2014 ÖSYS Sınav Kılavuzuna göre güncellenecektir.) Adayın ÖSYP Puanı ÖYSP Standart Puanı Ortalaması ÖSYP - dağılımının Puanı ( ÖYSP - SP ) = 10 X Puanı ortalaması +50 ÖSYP Puan Dağılımının Standart Sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. YerleĢtirmeye esas olacak puan (YerleĢtirme puanı = YP) aģağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. Hesaplamalarda adayın Ağırlıklı Orta Öğretim BaĢarı(AOBP) nın ve 2014YGS Puanının en yükseği değerlendirilecektir 6

7 YERLEġTĠRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan baģlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıģ olacaktır. YerleĢtirmede esas alınacak puan (YerleĢtirme Puanı = YP), aģağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-ĠĢ Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa) YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)+(0,03 x OBP) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-ĠĢ Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) 2013-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleģtirilmiģ adayların ortaöğretim baģarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düģürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiģ ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS'de yerleģtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan baģlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıģ olacaktır. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI Kesin ve yedek kayıt süresinde mazeret ve raporlar kesinlikle geçerli değildir. Adayların yerleģtirilmesinde branģ kontenjanları ve tercihleri dikkate alınarak yerleģtirme iģlemi en yüksek yerleģtirme puanına göre sıralanıp yerleģtirme iģlemi tamamlanacaktır, yedek aday listesi ilan edilecektir. 7

8 Yedek listede yer alan adaylar, yerleģtirme puanına (YP)göre en yüksek puan alan adaydan baģlayarak asil adayların kaydını yaptırmadığı hallerde yerleģtirme iģlemine baģlatılacaktır. Yedek adayların kayıt yaptırma tarihleri ise ayrıca belirtilecektir. Yedek aday listeleri branģlara göre ilan edilecektir. YerleĢtirme puanı eģit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır. SPORCU ÖZGEÇMĠġ PUANLARINA ĠTĠRAZ BaĢvuru süresi bitiminde web sitemizden (http://www.besyo.hitit.edu.tr/) adayların sporcu özgeçmiģ puanları yayınlanacaktır. 16 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat ye kadar itirazda bulunmak isteyen adaylar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna dilekçe ile Ģahsen itiraz edebilir. SINAV SONUÇLARININ ĠLAN TARĠHĠ ĠTĠRAZ LĠSTELERĠNĠN ĠLANI-21 TEMMUZ 2014 KESĠN SONUÇLARIN ĠLANI- 23 TEMMUZ 2014 SONUÇLAR HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU WEB SAYFASINDAN (http://www.besyo.hitit.edu.tr/) ĠLAN EDĠLECEKTĠR. BURADA BELİRTİLMEYEN TÜM KONULARDA SINAV ÜST KURULUMUZ KARAR VERMEYE YETKİLİDİR. 8

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2011 2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GĠRĠġ KILAVUZU Kırıkkale-2011 1 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü DEĞERLĠ ADAYLAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Eğitim düzeyini etkileyen ögelerin baģında;

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2014 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2013 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI 21-25 TEMMUZ 2014 SİVAS i Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ i T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2014 ii İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 1 SINAV

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

YETENEK SINAV KILAVUZU

YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi BESYO 2014 2015 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://besyobasvuru.firat.edu.tr/ F.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Kılavuzu, 2014 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR 2012 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USÜL ve ESASLAR 1. KONTENJAN 1-A. Rekreasyon Programı: 2014-2015 öğretim yılında Spor Bilimleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İçindekiler 1. Fakülte ve bağlı bölümler 2. Bölümlerin kontenjanları 3. Ön kayıt koşulları 4. Sınav tarihleri

Detaylı