Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar"

Transkript

1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Yüksek Öğretim Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kurulunun çerçeve ilke ve kararlarına göre Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğine; sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına; diploma ve ünvanlara; staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin ortak hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 3 Yönetmelikte geçen deyimler aşağıda tamamlanmıştır: Integre Sistem : I inci, II nci ve III üncü dönem derslerinin konulara göre verilmesidir. Dönem : Bir ders yılı anlamında kullanılmaktadır. Ders Kurulu (Komite) : Belirli bir organ sisteminin değişik disiplinler tarafından belirli bir süre içinde incelendiği dersler grubudur. Koordinatörler Kurulu : Her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel

2 planlamasını yapan ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan Kurulu ifade eder. Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder. Dayanak Madde 4 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3511 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

3 İKİNCİ KISIM Koordinatörler Kurulu Koordinatörler Kurulu Madde 5 Koordinatörler Kurulu, Dekan, Dekanın atadığı Başkoordinatör, iki Başkoordinatör Yardımcısı, her dönemin Koordinatör yardımcısı, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşur. Kurulun Görevleri Madde 6 a) Kurul, her yarıyılda en az iki kere olmak üzere her dönemin öğrenci temsilcileri ile birlikte toplanır. b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. c) İkinci yarıyıl içinde, gelecek ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar. d) Bir önceki toplantıdan sonra yapılmış her türlü öğrenci sınavlarının sonuçlarını inceler; başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar ve gerekirse bunlara bir raporla Dekanlığa sunar. e) Akademik yılın bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar ve sonuçları Dekanlığa sunar. f) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik yapılması önerisini Dekanlığın onayına sunar.

4 g) Eğitim kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların altyapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunar. h) Yönetmelik ve yönergede yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önergeleri belirler. i) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırır. j) Öğrenci kol faaliyetlerini yakından izler; öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusunda araştırmalar yapar; saptanan sonuçları ve önerileri Dekanlığa sunar. k) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar. l) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Kurul dan istediği diğer çalışmaları yapar, gerektiğinde görüş bildirir ve anabilim dalları ile Koordinatörlerin görüşlerini aktarır. Koordinatörlerin Görevleri Madde 7 a) Sorumlu olduğu dönemin akademik takviminin tasarısını hazırlar. b) Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. c) Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını denetleyerek Başkoordinatörlüğe bilgi verir. d) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar. e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar. f) Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

5 ÜÇÜNCÜ KISIM Ders Kurulu Ders Kurulu Madde 8 Ders Kurulu Dekan, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, ilgili dönemin koordinatörü ve yardımcısı, ilgili ders kurulu başkanı ve yardımcısı, ilgili ders kurulunda görevli anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur. Ders Kurulu Başkanı Madde 9 Ders Kurulu Başkanı, Koordinatörler Kurulunun önerisiyle Dekan tarafından atanır. Ders Kurulu Başkanının Görevleri Madde 10 a) Ders Kurulu programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. b) Ders Kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler. c) Ders kurulu sınavı ile ilgili soruların toplanması ve soru kitapçıklarının bastırılması ile sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sınav sonuçlarının doğru olarak hesaplanıp açıklanmasından birinci dereceden sorumludur. d) Mazeret, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında Koordinatöre gereken yardımı sağlar. Ders Kurulu Sınavı Madde 11 I inci, II nci ve III üncü dönemede her ders kurulu sonunda, o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsayan bir sınav yapılır. Ders kurullarındaki pratik sınavlarının puanı o dersin toplam puanının % 25 ini aşmayacak şekilde belirlenir.

6 DÖRDÜNCÜ KISIM Öğretim Esasları Eğitim Dili Madde 12 ( tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.) Kayıt ve Kabul Madde tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 ve 13 üncü maddesine göre kabul ve kayıt yapılır. Yatay Geçiş Madde 14 Eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, adayların başvurularının kabulüne karar verilmeden önce İngilizce Yeterlik Sınavı ile Tıbbi İngilizce sınavını başarmış olmaları gerekir. Eğitime ara verenlerle bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. Eğitim ve Öğretim Düzeyleri Madde 15 Yeditepe Üniversitesinde tıp eğitim ve öğretimi entegre sistemle yıl esasına göre yapılır. Bu sistemde bir öğretim dönemi, en az 36 haftalık eğitimin verildiği bir öğretim yılıdır. Fakülte Kurulu dönemlerin sürelerini gerektirdiği hallerde uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir. Tıp doktorluğu öğrenimi üç kademeden oluşur: a)temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi (1 inci ve 2 nci Yıllar): Bu kademe, her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden ibarettir. Bu kademeyi başarı ile tamamlayanlar Klinik Bilimler Yüksek Lisans kademesinde öğrenime devam edebilir. b)klinik Bilimler Yüksek Lisans Kademesi (3 üncü, 4 üncü ve 5 inci Yıllar): Bu kademe, bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik gibi uygulamalarını, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden ibarettir.

7 c)aile Hekimliği Kademesi (6 ıncı Yıl): Bu kademe klinik, poliklinik ve alan çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemden ibarettir. Eğitim ve Öğretim Süresi Madde 16 Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim süresi 6 yıldır. Öğrenci, 6 yıllık eğitimini 9 yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin fakülte ile ilişiği kesilir. Yeditepe Üniveritesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen haklı ve geçerli nedenlerle öğrencinin kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler, bu azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Akademik Takvim Madde 17 Kural olarak Tıp Fakültesi nde öğrenim 1 inci dönem için Ekim ayının ilk haftasında, II nci, III üncü, IV üncü ve V inci dönemler için Eylül ayı içinde, VI ncı dönem için 1 Temmuzda başlar. Bu tarihler Fakülte Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Öğretim Dili ve Hazırlık Sınıfı Madde 18 (Değişik: tarihli ve sayılı Resmî Gazete) Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında tıp fakültesine giriş hakkı kazananlar Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Ancak sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde TOEFL sınavına girip yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı günü izleyen tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır. Her öğrenci akademik yılın başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı na girme hakkına sahiptir. Bu öğrencilerle ilgili devam, ilişik kesme ve benzeri hususlar Hazırlık Okulu Yönetmeliği ile belirlenir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler

8 Madde 19 Tıp Fakültesine giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin 3 üncü dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından saptanan jürinin yaptığı Türkçe sınavında başarılı olması zorunludur. Aksi halde 4 üncü dönem derslerine devam hakkı alamazlar. Zorunlu ve Seçmeli Dersler Madde 20 Tıbbi İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyat dersleri zorunlu olup bu derslerden her dönem en az bir ara sınav yapılır. Bu derslerin final ve bütünleme sınavları not olarak değerlendirilip transkripte "Başarılı veya "Başarısız olarak yazılır. Anılan derslerden başarılı olunması Tıp Fakültesinden mezuniyet için ön şarttır. Fakülte Kurulu kararı ile 1 inci veya 2 nci dönemde Güzel Sanatlar dallarından biri ya da Beden Eğitimi dersi seçmeli ders olarak konulabilir. Ön Koşullu Dersler Madde 21 Tıp doktorluğu eğitim ve öğretiminde her dönem, bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve kaldığı dönemi tekrar eder. Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme Madde 22 Öğrenci kayıtlı olduğu öğretim yılının tüm derslerini almak zorundadır. Pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunludur. Pratik derslerin % 20sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun veya stajın ara sınavına alınmaz ve "F notu almış sayılır. Pratik derslerin % 20 sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders kurulunun veya stajın ara sınavına alınmaz ve "E notu alır. Pratik derslere devamsızlık % 20 yi geçmediği takdirde öğenci, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o staj veya ders kurulunun ara sınavına alınmaz ve "F notu alır. Tıp Fakültesi Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci o ders kurulunun veya stajın ara sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve "E notu alır. "E notu alan öğrencinin mazeretli olduğu süre devamsızlık olarak dikkate alınmaz. Bu öğrenciler Öğrenciler Kurul Sonu Sınavına katılmak zorundadır. Kurul Sonu Sınavı na mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye yeni bir Kurul Sonu Sınav hakkı verilmez ve o sınavdan "0 alır.

9 Notlar Madde 23 Sınav değerlendirmeleri 100 üzerinden yapılır. Dönem notu, dönem sonu genel sınavı ve dönem sonu bütünleme sınavı, staj sonu sınavı veya bütünleme sınavı notu 50 den aşağı olduğu takdirde öğrenci başarısız olur. Alınan notların puan, not ve derece karşılıkları aşağıdadır. Puanlar Katsayı Başarı Notu AA BA BB CB CC F F1 F2 E P Geçmez Sınava girmedi geçmez Devamsız geçemez Mazeretli geçemez Geçer (Tıp dışı dersler için) Mazeret Madde 24 Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, resmî tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya red edebilir. Mazeret Sınavı Madde 25 Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 7 gün içerisinde bildirmeleri

10 gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte "Mazeret Sınavı na girer. Final ve Bütünleme Sınavlarına mazeret sınavı açılmaz. Sağlık Nedeniyle İlişik Kesme Madde 26 Alınan sağlık raporlarından sağlık nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. İzin Madde 27 Öğrencilere, kanıtlayacağı önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenmelidir. İzin süresi yasal eğitim-öğretim sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ara Sınavlar Madde 28 I inci, II. nci ve III üncü dönemde her ders kurulu sonunda, IV üncü, V inci dönemde her staj sonunda sınav yapılır. Sınav tarihleri akademik takvime uygun olarak Koordinatörler Kurulunun önerisi doğrultusunda Fakülte Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Sınav Günleri ve Uygulama Madde 29 a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak ilgili kurulların kararı ile değiştirilebilir. b) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik olarak yapılır. c) Öğretim elemanları pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı haberli ya da habersiz sınava alabilirler. d) Açılan pratik sınava girmeyenler, teorik sınava da giremezler. e) Öğrenciler, ders kurulu, dönem sonu, genel, staj ve bütünleme sınavları için saptanan gün ve saatte sınava girmek zorundadır. Sınava zamanında girmeyen öğrenci "F notu alır. f) Meslek dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenlere Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11 Sınav Düzeni Madde 30 I inci, II nci ve III üncü dönemde her ders kurulu sonunda, IV üncü, V inci dönemlerin her staj sonunda yapılacak sınavlar ders kurulu ve staj başkanları tarafından düzenlenir. Dönem Sonu Sınavı Madde 31 I inci, II nci ve III üncü dönem sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan tek bir Dönem Sonu Genel Sınavı yapılır. Bu sınav teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır. Dönem Sonu Bütünleme Sınavı Madde 32 Bu sınav Dönem Sonu Genel Sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra yapılır. Dönem Tekrarı Madde 33 Dönem Sonu Genel Sınavında 50 nin altında not alan öğrenciler ile dönem sonu notu 50 nin altında olan öğrenciler bütünleme sınavına girer. Başaramayan öğrenciler o dönemi tekrarlar. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 34 Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten başlayarak en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez. Dönem Sonu Notu Madde 35 I inci, II nci ve III üncü dönem ders kurulları notları ortalamasının % 60 ı ile dönem sonu genel sınav notunun veya dönem sonu bütünleme sınav notunun % 40 ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. IV., V. dönem ile Aile Hekimliği kademesinde dönem sonu notu, staj notlarının toplamının staj sayısına bölünmesi ile elde edilir.

12 BEŞİNCİ KISIM Stajlar Staj Madde 36 IV üncü, V inci dönemler, klinik staj dönemleridir. Stajlar pratik ders olarak kabul edilir. Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, 11 inci maddede belirtilen kurallara ilave olarak sınava girebilmek için stajı tekrarlamak zorundadırlar. Staj Başkanı Madde 37 Staj Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Staj Başkanının Görevleri Madde 38 a) Staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler. c) Staj sınavı ile ilgili soruların toplanması ve soru kitapçıklarının bastırılması ile bütünleme sınavlarının hazırlanmasında Koordinatöre gereken yardımı sağlar. d) Stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlar. Staj Sınavı Madde 39 IV üncü ve V inci dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav genellikle teorik (yazılı veya sözlü hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı gözönüne alınır. Staj Bütünleme Sınavı Madde 40 IV üncü ve V inci dönemdeki stajlardan bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, o akademik yılın son stajının bitiminden en erken 15 gün sonra bu stajların bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye

13 bir sonraki akademik yılda bir defa daha bu staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 15 gün sonra kaldığı staj veya stajın bütünleme sınavlarına alınır. Staj Notu Madde 41 Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.

14 ALTINCI KISIM Aile Hekimliği Aile Hekimliği Kademesi Madde 42 Bu dönemde öğrenciler her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı gözönüne alınarak "başarılı veya "başarısız olarak değerlendirilir ve 100 üzerinden not takdir edilir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirmesine katılır. Aile hekimliği döneminde stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, kalan yasal eğitim süresi içinde bu staj veya stajları tekrar eder; başarılı olamazsa öğrencinin Tıp Fakültesiyle ilişiği kesilir.

15 YEDİNCİ KISIM Mezuniyet Mezuniyet Derecesi Madde 43 Mezun olan öğrencilerin mezuniyet derecelerini tespit için okudukları bütün dönemlerin, dönem notları toplamı 6 ya bölünerek genel başarı notu elde edilir. Diplomalar Madde 44 Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir: a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini (1 inci ve 2 nci Yıl) en çok 4 yılda başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları veya ayrılmaya karar verdikleri takdirde "Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılamaz. b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini toplam olarak en çok 8 yılda başarı ile tamamlayanlara "Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirten koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz. c) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini toplam 9 yılda (İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç) başarı ile tamamlayanlara "Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitime başlamış olan öğrencilerin almış oldukları notların yeni not sistemine uyarlanması Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır. Yürürlük Madde 45 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

16 Madde 46 Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.