ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4133 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AVUKATLARA KIZGINLIK...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4133 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AVUKATLARA KIZGINLIK..."

Transkript

1 "Afrika"nýn dünkü manþetini ekrandan okurken, Serhat Ýncirli de 'Eroðlu Çetesi'nin bir üyesi olduðunu farketmiþ! Bunun için de çete liderimiz Eroðlu'na bir selam göndermiþ! Gübreli ve hellimli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4133 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý FUKARANIN HAYATI ZATEN HEP EKONOMÝK KRÝZ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Borçlarý Yapýlandýrma Yasasý meclisten geçti, ama buna uyan yok! Bankalar ne müracaat kabul ediyor, ne de avukatlar mahkemeye baþvuru yapýyor! GÖRE GÖRE KARARDIK! Erdoðan Baybars AVUKATLARA KIZGINLIK... Ali Osman KAVAZOÐLU VE MÝÞAULÝS'Ý ANMAK Dolgun Dalgýçoðlu OBAMA GELDÝ SANDIM Mehmet Levent HERKESÝN GÖRDÜÐÜ RÜYA Elvan Levent Güneydeki altýnlara göz dikenlere KTÖS'ten tepki Saðlýk deyince sustular, altýn deyince coþtular Kýbrýslý Türklere bedava saðlýk hizmeti kesilirken ses çýkarmayanlar, altýn deyince Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýzý hatýrladýlar! Elcil: Toplumsal haklar için deðil, altýn için sesini yükselten Kýbrýslý Türk ayrýlýkçýlarý þiddetle protesto ederiz sayfada Bankalar Birliði'nden de avukatlardan da yasayý boykot... Ölü doðdu Temmuz sonunda süresi dolacak üç aylýk Borçlarý Yapýlandýrma Yasasý'nýn hapislik endiþesiyle yaþayan mazbata maðduru borçlu vatandaþlarýmýza hiçbir yararý olmadý. Yasaya uymayan bankalar vatandaþlardan müracaat kabul etmiyor... Avukatlar da yasayý takmýyor! Yasayý hiçe sayan yalnýz özel bankalar deðil, kamu bankalarý da müracaatlarý geri çeviriyor... Vatandaþlardan gazetemize þikayet yaðýyor... Yasanýn iptali için Baro Konseyi'nin mahkemeye yaptýðý baþvuru henüz görüþülmedi. Mahkeme sonuçlanýncaya dek bankalar da, avukatlar da iþlem yapmamakta kararlý... Köklü bir faiz yasasýna el atmamakta direten hükümetin yaptýðý geçici yasanýn da hiçbir esamesinin okunmamasý maðdurlarda büyük hayal kýrýklýðý yaratýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Uyuþturucuyla mücadelede çarpýcý öneri Baðýmlýlara hapislik yerine para cezasý Barýþ Mamalý baðýmlýlarla uyuþturucu çetelerinin ayrý ayrý deðerlendirilmesi ve baðýmlýlara hapislik cezasý yerine para cezasý verilmesi gerektiðini savundu... Cezalardan toplanacak parayla bir 'Uyuþturucuyla Mücadele ve Tedavi Fonu' kurulmasýný da öneren Barýþ Mamalý, baðýmlýlarýn ancak bu þekilde yeniden topluma kazandýrýlabileceðini vurguladý... Halen yürürlükteki yasanýn uyuþturucu suçlarýna en çok 50 TL para cezasý öngördüðünü belirten Mamalý, bu miktarýn artýrýlmasýyla yasada düzenleme yapýlabileceðini kaydetti sayfada Ýki ayrý ülke gibi Köpeðe geçiþe izin yok! Köpeðiyle kuzeye geçiþine izin verilmeyen ve polisle çýkan tartýþmadan sonra tutuklanan Rumda uyuþturucu bulunduðu da ileri sürüldü sayfada Fazýl Say'a destek Cezaya tepki yalnýz TDP'li gençlerden Fazýl Say'a verilen cezayý kýnayan TDP Gençlik Örgütü Baþkaný Savaþ Toksöz, bundan kuzey Kýbrýs için de endiþe duyduklarýný açýkladý sayfada Hasta haklarý Hastanelerde "Tam gün ve randevu sistemi" istendi sayfada

2 SOÐUK VE NEMLÝ HAVA ETKÝLÝ OLACAK Þener LEVENT Kýbrýs, bugünden itibaren 24 Nisan Çarþamba gününe kadar alçak basýnç sistemiyle genellikle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava sýcaklýðý iç kesimlerde ve sahillerde santigrat derece olacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava bugün açýk ve az bulutlu, öðle saatleri parçalý çok bulutlu ve yer yer saðanak yaðmurlu, 19 Nisan Cuma parçalý ve çok bulutlu, yer yer saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu, 20 Nisan cumartesi parçalý ve çok bulutlu, yer yer saðanak yaðmurlu, 21 Nisan açýk az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salý günleri ise az bulutlu, 24 Nisan Çarþamba da parçalý bulutlu olacak. Periyot süresince rüzgar Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette, yaðýþ alan günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Açý FUKARANIN HAYATI ZATEN HEP EKONOMÝK KRÝZ CEP TELEFONU ÇALINDI Lefkoþa'da önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda, Telsim Shop adlý cep telefonu maðazasýndan, bir Samsung Galaxy S marka cep telefonu çaldýðý tespit edilen, adý ve soyadýnýn ilk harfleri K.O. olarak açýklanan 20 yaþýndaki bir genç tutuklandý. Polis bültenine göre, olay önceki gün saat 15.00'te meydana geldi. MÝSAFÝR KALDIÐI EVDEN BÝN 300 DOLAR ÇALDI Hamitköy'de misafir olarak kaldýðý evden bin 300 ABD Dolarý çalan genç kadýn da tutuklandý Nisan tarihleri arasýnda meydana geldiði belirtilen hýrsýzlýk olayýnda 20 yaþýndaki K.S., misafir olarak kaldýðý Hasan Yýlmaz'a ait evden bin 300 ABD Dolarý çaldý. BETTE KAZANAMADI, CEP TELEFONUNU TELEVÝZYONA FIRLATTI Bostancý'da önceki gün meydana gelen olaya ise Nicosia Betting adlý bet ofiste müþteri olarak bulunan 41 yaþýndaki erkek C.T., oynadýðý bahiste kazanamadýðý için sinirlenerek cep telefonunu, ofisteki plazma televizyona fýrlattý ve televizyonun ekranýný kýrdý. Polis, zanlý C.T. hakkýnda yasal iþlem baþlattý. MAÐUSA SANAYÝ BÖLGESÝNDE 6 SAATLÝK ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa'da Küçük Sanayi bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yapýlan açýklamaya göre, 9:30-15:30 saatleri arasýnda, bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý, Küçük Sanayi bölgesinde Tözün Temizleme, Taþel ve KIBTEK ambarý çevresine elektrik enerjisi verilemeyecek. SOSYAL SÝGORTALAR DAÝRESÝNDEN DUYURU DULLUK VE YETÝMLÝK AYLIÐI ALAN SÝGORTALILAR, YOKLAMA BÝLDÝRGELERÝNÝ EN GEÇ CUMAYA KADAR SOSYAL SÝGORTALARA VERMESÝ GEREKÝYOR Sosyal Sigortalar Dairesi'nden "Dulluk ve Yetimlik" aylýðý alan sigortalýlarýn, yoklama bildirgelerini en geç 19 Nisan Cuma gününe kadar Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirlikleri'ne vermesi gerektiði bildirildi. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, sürenin tamamlandýðý ancak yoklama bildirgeleri adresine ulaþmayan veya herhangi bir nedenden dolayý yoklama bildirgelerini teslim edemeyen sigortalýlar için bu sürenin 19 Nisan tarihine kadar uzatýldýðý belirtildi. YIKILACAKTI, YIKTILAR- Gönyeli Atatürk Caddesi'nde yýkýlma tehlikesi bulunan bina Gönyeli Belediyesi tarafýndan yýkýldý. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, yýkýmla birlikte, binanýn yarattýðý güvenlik sorunu da ortadan kaldýrýlmýþ oldu. Kent genelinde yapýlan alt yapý çalýþmalarýyla asfaltlama iþlemlerinin paralel bir þekilde sürdüðünü belirten Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, bu çerçevede, toplum güvenliði açýsýndan tehlikeli bulunan binalarýn yýkýmýnýn devam edeceðini belirtti. 3 uyuþturucu vakasýnda 3 tutuklu Lefkoþa'da Sanayi Bölgesi'ndeki Gümrük Dairesi kargosuna gelen bir pakette, Girne Turizm Limaný'nda bir yolcunun üzerinde ve Metehan'dan KKTC'ye gelen Güney Kýbrýs'ta yaþayan bir kiþinin üzerinde uyuþturucu madde ele geçirildi; 3 kiþi tutuklandý. Lefkoþa'da Sanayi Bölgesi'ndeki Gümrük Dairesi'ne ait kargo bölümünde bir paketin içinde 10 gram hintkeneviri türü uyuþturucu bulundu. Polis bültenine göre, önceki gün saat 13.00'te Türkiye'den 29 yaþýndaki E.H. adlý kadýna gelen paketten 10 gram hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Polis E.H.'yi tutuklarken, paketten çýkan maddeye de emare olarak el koydu. Girne Turizm Limaný'ndan önceki gün saat 10.00'da KKTC'ye giriþ yapan 36 yaþýndaki V.K.'nin üzerinde yapýlan aramada da 10 gram hinkeneviri olduðuna inanýlan madde bulundu. Zanlý tutuklandý. Köpeðiyle tutuklanan Rumda uyuþturucu da ele geçirildiði ileri sürüldü Metehan kara giriþ kapýsýnda önceki gün meydana gelen olayda ise Güney Kýbrýs'ta yaþayan 49 yaþýndaki erkek K.S., gümrük memurunun, beraberindeki av köpeðinin KKTC'ye giremeyeceðini söylemesi üzerine SX 710 plakalý aracýyla iþlem yaptýrmadan geçti ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etti. Bu sýrada kendisini tutuklamak isteyen görevli polisin sýrtýna iki eliyle vurarak polisi darp eden K.S. tutuklandý. Zanlýnýn üzerinde yapýlan aramada, içinde tütünle karýþýk hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan ucu yanýk bir sigara bulunarak emare alýndý. Çiziktir di Çiziktirdi Güneyde her zaman uðradýðým balýkçý lokantasýna son kez giderken merak içindeydim. Tüm masalar eskisi gibi yine dolu muydu acaba? Yoksa etkilendi mi krizden? Hayret! Bu kez hiç boþ yer yoktu... Tüm masalar ya dolu, ya da rezervasyonluydu... Koskocaman salon... Dýþarýsý da masa dolu... Ama boþ yok! Kapýdaki görevli mahçup bir tavýrla bizden özür dilerken, kartvizitini de verdi... Bundan sonra önceden biz de yer ayýrabilelim diye... Faneromeni Kilisesi'nin duvarýna sýrtýný dayayarak oturan birkaç okullu çocuðun fotoðrafý yayýnlandý gazetelerimizde... Fotoðrafýn altýna da, "güneyde dilencilik arttý" diye yazýldý... Bunca yýldýr o kilisenin önünden geçer giderim... Ve her zaman oralarda birbiriyle þakalaþan, oynayan ve dinlenen çocuklar görürüm... Gazetelere servis edilen fotoðrafta öyle bir dilencilik havasý yok... Ama bir yandan da "Rum haber ajansý tarafýndan servis edildi" deniliyor... Bunu okuyunca daha çok hayret ettim... Bu ekonomik çöküþün Kýbrýslýrum kardeþlerimiz için hiç de kolay olmadýðýný biliyorum... Dünyada hiç iyi gün yüzü görmemiþ ve yaþamý boyunca maddi sýkýntýlar içinde kývranmýþ olanlara bu kriz výz gelir belki, ama belirli bir refah düzeyine ulaþtýktan sonra birdenbire bu düzeyin altýna düþmüþ olanlar herhalde çok etkilenir bundan... Zenginin fakirleþmesi, fakirin zenginleþememesinden daha etkileyici deðil mi? Güneydeki bu durum kuzeydeki iþgal düzeninin itibarýný artýrmýþ galiba bazý Rumlarda... Kýbrýslýtürkler Türkiye sayesinde dimdik ayakta duruyor sanýyorlar bazýlarý... Kendi yöneticilerini kýzdýrmak için mahsus mu yapýyorlar, yoksa gerçekten mi bizim durumumuzun çok daha iyi olduðunu düþünüyorlar? Eðer gerçekten bizim durumumuzun daha iyi olduðunu düþünüyorlarsa yazýk... Demek bir Allah bilir bizim halimizi, bir de biz! Daha dün, gazetedeki masama oturur oturmaz telefonum çaldý. Ve bir kadýn yurttaþýmýz, ne maddi yokluklar anlattý bana bilseniz... Üç kiþilik bir aile... Üniversite mezunu iþsiz bir genç... Anne kanser... Babanýn emekli maaþý altýyüz Euro... Nasýl yaþanýr? Önümdeki gazeteyi açtým sonra... En büyüðü 15, en küçüðü 2,5 yaþýndaki üç çocuðuna þefkatle sarýlan genç bir anne... Dul bir kadýn... Evlerinde iki aydýr elektrik yok, faturayý ödeyememiþler çünkü... Televizyonlarý yok... Buzdolaplarý bomboþ... Elektriði olmadýðý için çalýþmýyor gerçi, ama çalýþsa da orayý dolduracak para yok. Ellerine geçen dulluk parasý 400 Euro... Kýbrýs'ýn kuzeyinde pek çok aile var böyle... Saysak sayýlmaz... On binin üstünde vatandaþýmýz ödeyemediði borcundan dolayý hapse girmemek için mücadele veriyor. Geçtiðimiz gün bir markete girdim. Genç bir kýz o marketten yalnýz bir sabun alýp çýktý... Kasiyere kuruþ kuruþ saydý parayý... Az daha yetmiyordu... Bakýn... Her gün yeni bir hýrsýzlýk þekli geliþiyor toplumumuzda... Maðusa'da birisi kadýn kýlýðýna girerek beþ iþyerini soymaya kalkmýþ... Polislerin arasýnda mahkemeye çýkarýlýrken, gazete objektiflerinden kaçýrmýþ yüzünü utancýndan... Ama kadýn kýlýðýna girmekten, etek giymekten utanmamýþ... Bir de kaza yapmamýþ araçlarý kaza yapmýþ gibi göstererek sigortadan para almak moda olmuþ son zamanlarda... Bu da yeni bir þey... Rum basýnýndan aktarýlan bir haber vardý dünkü gazetelerimizde... Artýk Rum kadýnlar da insan tacirlerinin kurbaný oluyormuþ... Habere göre, bir masaj salonuna temizlikçi olarak alýnan 18 yaþýndaki bir Rum kýzý, daha sonra fuhuþ tuzaðýna düþürülmüþ... Bu tür olaylarýn yaþanmasý için ülkede ekonomik kriz olmasý þart deðil... Fukaralar için her zaman ekonomik kriz var... Onlarýn hayatý zaten hep ekonomik kriz... Bankada meteliði olmayanlar bankalar battý diye neden baþýný duvarlara vursun ki?

3 AFRÝKA dan mektup... YAPTIÐINIZ YASA ÖLÜ DOÐDU VE HÝÇBÝR ÝÞE YARAMADI Meclisten yasa geçeli üç hafta oluyor... "Borçlarý Yapýlandýrma Yasasý"... Yani daha anlaþýlýr bir þekilde söylersek, geçici faiz ve mazbata yasasý... Bilirsiniz... Köklü çözüm için normal bir faiz yasasý yapmaktan aciz olan hükümet geçici bir yasa yaptý yine... Týpký daha önceki gibi... Üç aylýk yalnýz... Hapislik endiþesiyle yaþayan faiz ve mazbata maðduru vatandaþlarýmýz için... Bu yasaya göre, mahkemelerimizde alýnmýþ olan hükümler iptal ediliyor, borçluya bir þans daha tanýnýyor, bankalarda durumunu yeniden görüþme ve yasada belirlenen yeni kriterleri talep etme olanaðý saðlanýyordu... Temmuz sonuna dek geçerli sayýlan bu yasa Baro Konseyi'nin sert tepkisi ile karþýlaþtý ve avukatlar iki hafta grev ilan ederek mahkemeleri boykot ettiler, davalara girmediler... Onlara göre, meclisin yaptýðý yasa anayasaya aykýrýydý... Meclis yargýnýn yerine koyamazdý kendini ve alýnan mahkeme hükümlerine müdahale edemezdi... Avukatlar yaptýklarý eylemleri, Anayasa Mahkemesi'nde yasayý iptal davasý açarak sonlandýrdýlar... Mahkeme bu baþvuruyu görüþmeye baþlamadý henüz... Ancak önümüzdeki günlerde görüþüp karara baðlayacaðý söyleniyor... Ne var ki mazbata maðdurlarýný rahatlatmak için meclisten oybirliðiyle geçirilen yasa hiçbir iþe yaramadý... Ve kimse bundan yararlanamýyor... Bu konuda gazetemize yoðun þikayet var. Bankalar müracaat kabul etmiyor... Avukatlar da mahkemeye baþvurmuyor. Yani bankalardan da, avukatlardan da yasayý boykot var. Yalnýz özel bankalar deðil, kamu bankalarý da takmýyor yasayý... Onlar da vatandaþlardan müracaat kabul etmiyor. Kýsacasý ölü doðmuþ bu yasa... Baro Konseyi'nin Anayasa Mahkemesi'nde açtýðý dava sonuçlanýncaya dek bu durumun böyle süreceði söyleniyor. E, peki ne olacak? Hele Anayasa Mahkemesi iptal kararý verirse... Bu yasadan hiç kimse yararlanamamýþ olacak deðil mi? * Söylemesi acý, ama üç ay için yapýlan yeni düzenleme de bir intihar sayesinde oldu... Mazbatalardan çok çekmiþ olan Can Denktaþ mezarlýkta karnýna kurþunu sýkýp hayatýna son verince imana geldiler biraz... Çok deðil, biraz... O intihar olmasa bunu da yapmazlardý herhalde... Köklü çözüm üretmiyorlar... Bileþik faiz, yani fahiþ faiz sistemi olanca hýzýyla devam ediyuor... En az on bin vatandaþýmýz hapislik endiþesiyle yaþýyor... Borcunu ödeyemeyecek durumda olanlarla ödeyebilecek güce sahip olanlar birbirinden ayrýlamýyor... Kurunun yanýnda yaþ da yanýyor... Bir kanser illeti gibi aslýnda bu da... Toplumumuzu için için kemiriyor... Bankalar kazanýyor... Toplum bitiyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Elcil: Güneydeki altýna sahip çýkmaya çalýþanlar saðlýða sahip çýkmýyorlar Elcil: Kýbrýslý Rumlar'ýn taksime hizmet eden Kýbrýslý Türkler'i dýþlayan saðlýkla ilgili uygulamalarýna hukuksal ve eylemsel karþý duruþ sergilemek amacý ile tüm çözüm güçlerini ses vermeðe davet eder, toplumsal haklar için deðil altýn için sesini yükselten Kýbrýslý Türk ayrýlýkçýlarý þiddetle protesto ederiz. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Rum yönetiminin ekonomik krizi bahane göstererek, Kýbrýslý Türklere paralý saðlýk hizmeti önermeye hazýrlandýðýný belirterek, bu anlayýþý þiddetle reddettiklerini açýkladý. Bu arada güneydeki altýna göz diken kuzeydeki yönetimin saðlýk meselesine hiç ses çýkarmamasýný kýnadý. Elcil'in bildirisi aynan þöyle: "Güney Kýbrýs'ta yaþanan ekonomik sýkýntý nedeni ile 15 tonluk altýn rezervinin satýþýna iliþkin karar sonunda adanýn kuzeyindeki ayrýlýkçý çevreler seslerini yükseltmeye baþlamýþlardýr. Adamýzýn kuzeyinde Türkiye'nin güdümündeki, iþbirlikçi yönetim, ganimetten beslendiðini ve ayrýlýk için uðraþ verdiðini unutarak, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýzý hatýrlamýþ görünmektedir. Saðlýk konusunda Kýbrýslý Türkler'e yaptýrým uygulamaya ve paralý saðlýk hizmeti önermeye hazýrlanan, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýný iþgal etmiþ Rumlara sesini çýkarmayan anlayýþ, konu "altýn" olunca nedense coþarak Kýbrýs Cumhuriyeti'ni hatýrlamýþtýr. Kýbrýslý Rumlar'ýn saðlýk konusunda Kýbrýslý Türkler'e yönelik taksime hizmet eden uygulamalarýna "bizim hastanelerimiz yeterlidir" diyen mantýk, þimdi ise Kýbrýs 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlanacak LEFKOÞA ATATÜRK MEYDANI'NDA KUTLAMA YAPILACAK KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM SENDÝKA FEDERASYONLARI TEMSÝLCÝLERÝNÝN KONUÞMA YAPACAÐI KUTLAMALARA SANATÇI ARDA GÜNDÜZ ÝLE SOL ANAHTARI GRUBU MÜZÝKLERÝYLE KATKI KOYACAK "Emeðin ve emekçinin, birlik, mücadele ve dayanýþma günü" olarak kutlanan "1 Mayýs Ýþçi Bayramý", bu yýl, Lefkoþa Atatürk (Sarayönü) Meydaný'nda kutlanacak. 1 Mayýs Tertip Komitesi adýna Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Seyis tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 1 Mayýs kutlamasý nedeniyle 1 Mayýs Çarþamba günü saat 18.30'da Kuðulu Park'ta toplanýlacak. Kortej, 1 Mayýs'ýn kutlanacaðý Atatürk (Sarayönü) Meydaný'na yürüyecek. Kutlamalar çerçevesinde Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk- Sen) Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Güney Kýbrýs'tan PEO Genel Sekreteri Pambis Kyritsis ile SEK temsilcisi birer konuþma yapacak. Müzisyen Arda Gündüz ile Sol Anahtarý þarkýlarla 1 Mayýs kutlamalarýna eþlik edecek. Yazýlý açýklamada, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamasýna þu sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler katký koydu: "Dev-Ýþ, Türk-Sen, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Devrimci Genel-Ýþ, Emek-Ýþ, Petrol-Ýþ, Maðusa Türk Genel-Ýþ, Güç-Sen, BES, El-Sen, Tel-Sen, Koop-Sen, Týp-Ýþ, TES, Bank-Sen, Gýda-Sen, Liman-Sen, Saðlýk-Sen, DAÜ-Sen, DAÜ Bir-Sen, Basýn-Sen, Hava Trafik Kontrölerleri Sendikasý, Çað-Sen, CTP-BG, TDP, BKP, YKP, KSP, DKB, Cumhuriyeti'ndeki altýnlar bizim de hakkýmýzdýr" diyebilmektedirler. Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýný iþgalleri altýnda tutan Rum yönetiminin saðlýk konusunda Kýbrýslý Türkler'e yönelik "taksime" hizmet eden politikalarýna karþý çýkmak, toplumsal bir görev olmalýdýr. Parasýz saðlýk ve parasýz eðitim hizmeti vermek devletin temel görevidir. Ekonomik kriz bahane gösterilerek adanýn kuzeyinde yaþamak zorunda olan Kýbrýslý Türkler'e ayýrýmcýlýða dayalý uygulamaya gitmek, zaten ekonomik olarak sýkýntý yaþayan fakir insanlarý ölüme terk etmek anlamý taþýmaktadýr. Ýlgili yasal düzenlemede adanýn kuzeyinde yaþayan Kýbrýslý Rumlar ve Maronitler "mahsur" olarak tanýmlanýp, yasadan muaf sayýlýrken, sadece Kýbrýslý Türkler'in bu kapsama alýnmasý ise "taksim" politikalarýna hizmet edildiðini göstermektedir. Sendikamýz parasý olanýn saðlýk hizmeti alabildiði, parasý olmayanýn ölüme terk edildiði bu anlayýþý þiddetle reddeder. Kýbrýslý Rumlar'ýn taksime hizmet eden Kýbrýslý Türkler'i dýþlayan saðlýkla ilgili uygulamalarýna hukuksal ve eylemsel karþý duruþ sergilemek amacý ile tüm çözüm güçlerini ses vermeðe davet eder, toplumsal haklar için deðil altýn için sesini yükselten Kýbrýslý Türk ayrýlýkçýlarý þiddetle protesto ederiz." Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür, Baraka Kültür Merkezi, Barikat, Hava-Sen, KTMMOB, KTEZO." Açýklamada, kutlamalarla ilgili toplantýnýn dün Dev-Ýþ Ahmet Sadi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilerek, kutlama program ve saatinin belirlendiði kaydedildi. Yazýlý açýklamada, emek ve emekçilerin birlik mücadele dayanýþma günü olan 1 Mayýs'ýn bu yýl ülke ve dünya genelinde yaþanan ekonomik krizin faturasýnýn emekçilere çýkarýlmaya çalýþýldýðý bir ortamda kutlandýðýna iþaret edildi. Krizin faturasýnýn yine emekçilere kesilmek istendiðine iþaret edilen açýklamada, "Kuzey'de iþbirlikçi UBP Hükümeti kýdem tazminatlarýný kaldýrmayý, kamu mallarýný özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekmeyi sürdürürken, Güney'de mevduatlarýn týraþlanmasýndan, krizin getirdiði iþsizlik ve belirsizlik koþullarý yaþanýrken, Avrupa'da ve dünyada bir çok ülkede emekçilerin kazanýlmýþ haklarý büyük bir saldýrý altýnda olduðu koþullarda 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlanacak" denildi. Açýklamada, yýllarca verilen mücadeleyle kazanýlan temel emekçi haklarýnýn bile tartýþýlmaya çalýþýldýðý belirtilerek, yaþananlarýn aslýnda tüm emek kesimlerinin birlik ve dayanýþma içerisinde olmasý gerektiðini gösterdiði kaydedildi. existence Elvan Levent HERKESÝN GÖRDÜÐÜ RÜYA Amerika'daki liberteryenlerin (devletin olmadýðý veya zayýf olduðu bir toplumu savunanlar), on yýlý aþkýn bir zamandýr devam eden 'Özgür Devlet Projesi'ni gerçekten sonunda ne ölçüde baþarýya ulþtýrabileceklerini þimdilerde daha çok merak ediyorum. Daha çok merak ediyorum çünkü, yaþadýðýmýz dünyanýn ve üzerindeki insanlarýn bugün geldikleri noktaya baktýðýmda, bu fikir bana artýk gerçekleþtirilmesi çok daha kaçýnýlmaz hale gelmiþ bir fikir gibi geliyor. Öte yandan, bireysel özgürlüklerin daha fazla olduðu bir toplum oluþturmak için, öncelikle o toplumu oluþturacak olan bireylerin bilinç seviyelerinin de daha yüksek olmasý gerekiyordu kuþkusuz yýlýnda, ilk etapta yirmi bin kiþi olarak belirlenen bu projenin katýlýmcýlarý, Amerika'daki az nüfuslu New Hempshire eyaletine yerleþip, bireysel özgürlüklerin daha fazla olduðu ve toplumsal konularla ilgili karar verme mekanizmasýnýn tek bir merkeze baðlý olmadýðý küçük bir toplum oluþturmaya giriþmiþti. Bu hareket doðrultusunda New Hempshire'e yerleþmek için sözleþme imzalamýþ olanlarýn yýllýk 25 ile 100 dolar arasý bir para vermeleri dýþýnda, üyelerinden gelecek maddi bir kaygý içinde olmayan bir projeydi... Ama elbette, üyelerin sayýsý arttýkça projenin bütçesi de büyüyordu kuþkusuz. En azýnan hareketin kurucusu politika uzmaný Jason Sorens'in söyledði buydu. Üyelerden toplanan paralarýn iþleri yürütmek için yeterli bir miktar olduðunu, zaten projenin ticari olmadýðýný, sadece baþkanýn asistaný olan kiþinin maaþ aldýðýný, hiçbir fon, þirket veya kuruluþtan maddi destek saðlanmadýðýný ve bir noktada projenin baþarýya ulaþtýðýný da iddia ediyordu Sorens. Çünkü New Hempshire'a taþýnan ilk bin kiþilik proje katýlýmcýlarýndan bazýlarý yerel yönetimde iyi pozisyonlar elde edip, istedikleri bazý yasalarýn geçirilmesini saðlamýþtýlar. Burada silah satýn alýp taþýmak serbestti ve burasý Amerika'da on sekiz yaþýný doldurmuþ kiþilerin arabada emniyet kemeri takmak zorunda olmadýklarý tek eyaletti. Ayrýca araba sigortasý yaptýrmanýn mecburi olmadýðý, eþcinsel evliliðin yasal olduðu, tüm Amerika'da fakirlik oranýyla birlikte, kasýrga ve deprem riskinin de en düþük olduðu yerdi New Hempshire... Aðýr ama emin adýmlarla uzay çaðýndaki yeni Amerikan rüyasýna doðru mu ilerliyorlardý dersiniz? Yýllar önce Andy Warhol, herkesin günün birinde 15 dakikalýðýna ünlü olabileceðini söylemiþti. Aslýnda, bu da Amerikan rüyasý dedikleri þeyin bir parçasýydý ama, Warhol bunu söylediðinde henüz internet çaðýnda deðildik. Elektronik posta, elektronik medya, blog siteleri, facebook, twitter, youtube... Bunlarýn hiçbiri de yoktu henüz. Sesini duyurmak, bir anda yüzlerce insana ulaþmak, sanal ortamda da olsa sürekli olarak bir topluluðun gözü önünde olmak, hatta kendine bir 'takipçi' veya 'hayran' kitlesi edinmek, þimdi olduðu kadar kolay deðildi yani. Oysa bugün, gerçekte ne yaptýklarýný kimsenin bilmediði bir sürü insan, internet ortamýnda sanal bir üne sahip. Her gün ünlü olup, her gün unutuluyorlar. Bu sanal dünya da aslýnda, týpký New Hempshire'da liberteryenlerin kurmaya uðraþtýklarý gibi, kendi kurallarý olan ayrý bir bol keseden bireysel özgürlükler devleti gibi adeta. Warhol'un '15 dakika'sý, bugün herkesin her gün gördüðü bir rüyaya dönüþtü iþte sonunda...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gül döktük yollarýna Danimarkalýlarýn Hoþ geldi sefalar getirdiler KKTC'ye Varsýnlar tadýna güllü börekli sofralarýn Gitsinler daha çok gelsinler bizim haneye Kalay AMERÝKALILARIN "GÜVENLÝK HÝSLERÝ" Boston'da yaþanan bombalama eylemi 11 Eylül 2001'deki "Ýkiz Kuleler" saldýrýsýndan sonra ABD'de meydana gelen ilk bombalama eylemiydi. 3 kiþi öldü. ABD basýný bu bombalamanýn Amerikalýlarýn güvenlik hislerini berhava ettiðini yazdý. Oysa ABD'nin sürekli ayar vermeye çalýþtýðý ülkelerde, her gün bombalar patlýyor, onlarca, yüzlerce insan ölüyor. O kadar olaðan bir þeye dönüþtü ki sözgelimi, Irak'ta, Afganistan'da veya Suriye'deki bombalý saldýrýlar, öyle 3 kiþi ölünce haber bile olmuyor. Ameriklýlarýn güvenlik hisleri baþka, Iraklýlarýn baþka Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AVUKATLARA KIZGINLIK... -Ben bir vatandaþým, diye baþladý söze, herkesten beklerdim de bir tek sizden beklemezdim, dedi... -Neyi, dedim. -Gazetenizde avukatlarýn ilanýný gördüðümde kan beynime sýçradý... -Neden? -Ýþte ben sana soracaðým onu? -Bana neyi soracaksýn? -Bu ilaný gazetenizde neden yayýnladýnýz? -Arkadaþým, bu bir ilandýr. Ýlan sahibi bizi arayýp bir ilan göndereceklerini söyledi, fiyatýný sordu. Söyledik. Gönderdiler yayýnladýk... -Yayýnlamayacaktýnýz... -Yayýn politikamýza uymazdý. Biz gönderilen tüm ilanlarý yayýnlarýz. Yayýnlamazsak baþkalarýnýn seviyesine düþeriz... Bir ara Kýbrýs gazetesine paralý ilan verdik, yayýnlamadýlar. Ýlanýmýz rejimi biraz gýdýklýyordu çünkü!.. -Ben onu bunu bilmem, bir okur olarak ben sizi protesto etmek isterim. -Sisteme neden tepki göstermezsin? -Avukatlar þimdiye kadar hiçbir þeye tepki göstermediler... Çýkarlarýnýn zedeleneceðini anlayýnca tepkilerini koydular. -Yayýnladýklarý bildiride vatandaþlarýn hakkýný da verdiler ama... -Nasýl verdiler? -Yapýlacak veya yapýlan yasanýn kýsa sürede geçici rahatlýk yaratacaðýný ama sonuçta kesin çözüm olmadýðýný açýkladýlar. Kesin çözüm olarak da bileþik faizin kaldýrýlmasýnýn saðlanmasýný istediler... Yani diyorlar, meclis oturacak ve diyecek ki falan tarih ve sayýlý yasa bugünden itibaren yürürlüktedir, iþ tamam... -Ben avukatlara inanmam. Bir davam vardý. Banka borcu... Banka bana kaðýt gönderdi. Aldým ve kaðýdý gönderen avukata gittim. Bankadan talimat aldýðýný söyledi. Rastgele banka yönetim kurulu baþkaný da oradan geçiyor. Durdurup kaðýdý uzattým. O da avukata dönüp, 'Davayý çek, biz anlaþýrýz' diyerek uzaklaþtý. Aradan bir müddet geçtikten sonra ansýzýn bir kaðýtla karþýlaþtým. Avukattan geliyordu. Meðer beni aramýþlar, bulamamýþlar ve evimdeki eþyalarýma haciz çýkarmýþlar. Konu nedir? Avukatlar her gönderdikleri kaðýttan da para alýrlar... Benim hesabýma iki üç kere mahkemeye çaðrýlmýþým da gitmemiþim ama avukat gitti diyerek hesaplar da ekledi. Benim inancým yoktur onlara... -Hepsi için böyle düþünme. Çok iyi dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz var aralarýnda... -Bana fakir, düþkün, gün iþleyip gün yiyen bir avukat söyle... Tümü de kýsa sürede köþeyi birkaç kez dönerler... Sadece çýkarlarý oldu mu yürürler... Meydana çýkarlar... Onlarýn palazlanmasý bizim kanýmýzý emmekten geçer. Biz sömürülmezsek onlar da semirmezler... -Derdin büyük anlaþýlan. Çok dolusun... -Ermeniler Osmanlýlardan topraklarýný istiyorlar. Dökülen kanlarýn hesabýný soruyorlar. Yahudiler Hitler'den hala bugün hesap sormuyorlar mý? Evet soruyorlar. Biz mazbata mahkumlarý veya bankazedeler olarak, bize yapýlanlarýn hesabýný soracaðýz, hem de yakýnda. AÝHM, "yargýsýz infaz" davasýnda Türkiye'yi haksýz buldu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), güvenlik güçleri tarafýndan "yargýsýz infaza" uðradýklarý iddia edilen 14 vatandaþ için Türkiye aleyhine yapýlan baþvuruyu haklý buldu. Þikayeti inceleyen AÝHM, "Türkiye'nin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin 2,3 ve 5. maddelerini ihlal ettiðine" hükmetti. AÝHM kararý gereði Türkiye, baþvuru sahiplerine mahkeme masraflarý da içinde yaklaþýk 1,5 milyon euro ödeyecek. Þikayette bulunanlar, 24 Temmuz 1994 tarihinde Hakkari'nin Þemdinli ilçesinin Ormancýk mezraasýna güvenlik güçlerinin baskýn düzenlediðini ve baskýnýn ardýndan bir Maðusa'da geçtiðimiz ay ele geçirilen 2 kilo 349 gr 550 mg aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile Ali Alevþimþek'in ardýndan 2 kiþi daha yakalandý Toplam 8 kilo uyuþturucu Gamze BAYKUR- Maðusa'da geçtiðimiz ay içinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 kilo 349 gr 550 mg aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddeyi tasarrufunda bulunduran Ali Alevþimþek'in ardýndan yürütülen tahkikat kapsamýnda Gürkan Abaruz ile Cumali Ulusu Elidemir isimli iki kiþi daha yakalandý. Narkotik ekiplerince yürütülen tahkikatta 2 kilo 349 gr 550 mg aðýrlýðýndaki uyuþturucu maddenin gerçekte yaklaþýk 8 kilo olmak üzere 2 bin 780 paket olduðu tespit edildi. Parmak izi analizinde zanlý Abaruz'un parmak izine rastlandý Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kutlu, 20 Mart tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Alevþimþek'in tasarrufunda 720 paket halinde 2 kg 349 gr 550 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ele geçirildiðini anýmsattý. Ali Alevþimþek'in 27 Mart tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi tarafýndan teminata baðlandýðýný anlatan Kutlu, konu þahsýn teminat þartlarýný yerine getiremediði için cezaevine gönderildiðini ifade etti. Kutlu, devam eden tahkikat neticesinde Ali Alevþimþek'in tasarrufunda bulunan uyuþturucu maddelerin parmak izi analizine gönderildiðini belirterek, analizde konu maddelerin üzerinde zanlý Gürkan Abaruz'un yakýnlarýnýn öldürüldüðünü, diðer 13'ünden ise bugüne kadar haber alýnamadýðýný iddia etmiþlerdi. Güvenlik güçlerinin, köy halký meydana toplanma emrine uymadýðý için bir kiþiyi öldürdükleri, köy halkýný dövüldükleri ve bazýlarýnýn askeri araçlarla götürüldükleri ileri sürülmüþtü. Þikayette bulunanlar, güvenlik güçlerinin evlerine ateþe verdiklerini de iddia etmiþti. AÝHM'deki duruþmalarda hükümetin avukatlarý ise bu iddialarý reddederek, güvenlik güçleri ve PKK militanlarý arasýnda çatýþma çýktýðýný belirtmiþ ve çatýþmanýn ardýndan köylülerin Irak'a kaçtýðý görüþünü dile getirmiþti. parmak izine rastlandýðýný açýkladý. Ýkinci sorguda uyuþturucunun miktarý 2 bin 780 pakete çýktý Mehmet Kutlu, analiz sonuçlarýnýn çýkmasýnýn ardýndan cezaevinde bulunan Ali Alevþimþek'in 16 Nisan tarihinde tekrar sorgulandýðýný belirtti. Kutlu, ikinci sorguda Alevþimþek'in Mart ayýnda zanlý Cumali Ulusu Elidemir'in direktifi ile 2 bin 780 paket olmak üzere 8 kilo uyuþturucu maddeyi alarak zanlý Gürkan Abaruz'un Derince'deki evinin yardýmcý odasýna götürüp zanlý Abaruz ile birlikte saydýklarýnýn öðrenildiðini açýkladý. Alevþimþek'in sorgu sýrasýnda konu uyuþturucu maddelerden 2 bin paketini Derince'de madýraya sakladýklarýný, kendisinin de 780 paket uyuþturucuyu alarak Maðusa'daki evine sakladýðýný beyan ettiðini söyleyen Kutlu, zanlý Abaruz'un 50 paket uyuþturucuyu Alevþimþek'ten tekrar geri aldýðýnýn öðrenildiðini açýkladý. Ortada çok ciddi bir uyuþturucu miktarýnýn söz konusu olduðunu ifade eden Kutlu, zanlýlar aleyhine yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirterek her 2 zanlýnýn da 2'þer gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Gürkan Abaruz ile Cumali Ulusu Elidemir'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2'þer gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent OBAMA GELDÝ SANDIM Dianellos Vergopulos'tan bozma yüce meclisimizin ziyaretçileri vardý dün. Çok hareketli saatler yaþandý yine buralarda. Makam arabalarý, trafik eskortlarý, korumalar, ambulans... Ne ararsan... Meclisle elçilik arasýndaki yol trafiðe kapandý. Çok uzun araba kuyruklarý oluþtu Cemal Gürsel Caddesi ile Osman Paþa Caddesi'nde. Trafik felç oldu! Görenler Obama geldi sandý! Meðer TC Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ymýþ gelen! Trafiðin felç olmasýyla oluþan araba kuyruklarýnda izdihama giren vatandaþlar, U dönüþüyle kuyruktan sýyrýlýp kaçanlarýn dýþýnda hiçbir tepki göstermediler! Herkes aracýnýn içinde en az 15 dakika süreyle yolun açýlmasýný bekledi! Ve bu rezaleti protesto mahiyetinde bir korna sesi bile iþitilmedi bu süre içinde! Sanýrým öyle bir fedakârlýk ve kabulleniþ, dünyanýn hiçbir yerinde yok. Ve insanlarýn çoðu, trafik týkanýklýðýna TC Milli Eðitim Bakaný'nýn meclis ziyaretinin neden olduðunu bile bilmeden, emre itaat edip kuyrukta bekledi! Böylesine efendi, böylesine muti bir toplumu deðil dünyada, kâinatta bulamazsýnýz! Ama utanýp arlanmadan bir de yarýbuçuk entellektüellik basarlar bize! Malûm, Fazýl Say gibi dünyaya malolmuþ, Türkiye'nin aydýnlýk yüzünü temsil eden sanatçýlarý, düþüncelerini sanal ortamda ifade etti diye 10 ay hapse mahkûm eden sizin gibi "bütün entellektüeller" dünyada kolay bulunmuyor! Her neyse... Nabi beyin geliþi, Obama kadar hükmetti! Oysa trafiði felç edip vatandaþý da tedirgin etmeden gerçekleþebilirdi bu ziyaret. Ama biz böyleyiz iþte. Türkiye'den bir muhtar gelse, elimiz ayaðýmýza dolanýr. Ne yapacaðýný þaþýrýr muhterem büyüklerimiz! Hürmette kusur etmemek için yarýþýr bütün makamlar. Gelen bir bakan olunca da vatandaþ çilesini de belâsýný da iþte böyle çeker karþýlamanýn. Kýbrýs Türk Hava Yollarý batýrýlýp tasfiye edilirken zil takýp oynayan ve iþtahla ellerini oðuþturan Onur Air, Pegasus ve Atlas Jet, Ercan'ýn özelleþtirilip Taþyapý firmasýna devredilmesinden sonra, Taþyapý'nýn Ercan'da uyguladýðý astronomik zamlý ücretlere müdahale etmesi için hükümeti uyarmýþlardý. Yani bir baþka deyiþle yýlan kendilerini sokunca feryat etmeye baþlamýþlardý. Yetkililerden hiç ses çýkmayýnca, bu uyarýyý yinelediler. Ve 22 Nisan'a kadar fahiþ ücretler geri alýnmadýðý takdirde, 1 hafta süreyle uçuþlarý durduracaklarýný açýkladýlar! Taleplerine yine olumlu yanýt alamadýklarý takdirde ise, Ercan seferlerinde süresiz greve gideceklerini duyurdular! Taþyapý ile yapýlan sözleþme hükümetin elini kolunu baðlýyor. Çünkü Ercan'ýn yeni sahibi artýk Taþyapý. Ve oradaki tüm hizmetlere dilediði þekilde zam yapmakta serbest. Hükümetin sözleþmeyi tek taraflý feshetmesi de mümkün deðil. Çünkü böyle bir durumda Taþyapý'ya 1 milyar Euro tazminat ödemesi lâzým! Özelleþtirme denilen canavarýn dehþet verici yüzü budur iþte. Mal onun deðil mi? Ýstediði fiyata satar! Alabilen alýr... Alamayan da bakar! Türkiye'ye tüm uçuþlarýn duracaðý günlere hazýrlanýn!

5 18 Nisan 2013 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: UBP'de de, CTP'de de kýlýçlar çekildi. Ey halkým koru kendini, kalkan edinmeye bak! Göre göre karardýk! MÝÞ-MIÞLAR * KKTC Rumdan altýn payýný istiyormuþ. - Þiþede bal caným Ha yala, ha yala! * Kaþif, istekleri yerine getirilmezse hükümeti düþürüp erken seçime gidecekmiþ. - Göze alabilirse bravo. CTP aðzýný açtý, hap gibi yutmak için bekliyor zaten! * DAÜ'ye 5 katlý ve 400 yataklý yurt yapýlýyormuþ. - Vur Maðusa esnafýna bir darbe daha! * Çakýcý, olasý bir TDP iktidarýnda Eroðlu'nu görüþmecilikten alacakmýþ. - Ah keþke Ama ne yazýk ki, TDP iktidar olana kadar Emekli çoktan emekliye ayrýlmýþ olacak. * Altýn fiyatlarý düþmüþ. - Yok da be gavvole! Þu Rumlarýn þanssýzlýðýna bakar mýsýnýz Tam garar verdiler satsýnlar altýný, altýn da ucuzladý Emin olun hakkýmýzý yemek istedikleri içindir bu. * Girne Turizm Yat Limaný'ndaki kanalizasyon pompasýnýn elektriði kesildiði için kirli sular denize akýyormuþ. - Ellemeyin, býrakýn aksýn. Sadece Turizm Yat Limaný tabelasýný çýkarmayý unutmayýn da ayýp olmasýn ele güne. * Kýbrýs Cumhuriyeti'nden altýn hakkýmýzý istemiþiz. - Ýsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü * TC Spor Bakaný Kýlýç, Maðusa ve Lefkoþa'ya gençlik merkezi yapýlacaðýný açýklamýþ. - Vay be Küçük ve Atasayan duyunca kimbilir ne kadar sevinmiþlerdir. -Gördün mü sahili? -Gördüm! -Rezalet deðil mi? -Rezalet olan ne? -Görmedin tuðla örmeye baþladýlar Kalýp kurdular, beton dökecekler. Gitti mahvoldu sahiller. Doðru söylüyordu. Sahile, küçük masum bir büfecik kondurmakla baþlamýþlardý iþe. Her yýl, saðýna, soluna, önüne ardýna yeni bölümcükler eklediler, sonuçta kocaman bir "plaj" oldu. Hep ahþap malzeme kullanmýþlardý bugüne kadar! Geniþleyebilecekleri kadar geniþlediler, yeri parsellediler ve... Ve bu yaz, ikinci ve son aþamaya geçtiler. Arkadaþýn söylediði gibi, tahtalarý söküp söküp, yerine tuðla örüyorlardý... Doðrusu daha önce görmüþtüm iþe koyulduklarýný. Görmüþtüm ama umursamamýþtým! Hiç tepki duymamýþtým. Neden? Çünkü Alýþtýk... Alýþtýrýldýk ve yatýþtýrýldýk. Bakmayýn arada bir baðýrmalarýmýza, çaðýrmalarýmýza. O kadarý olacak artýk! Hepten ölmedik ya! Altýn Kum'a inþaat yapýyorlarmýþ Hooop, ayaklandýk hemen! E dur bakalým Taa Karpaz'ýn burnundakini görün da, bunu Maðusa'nýn, Girne'nin içinde, burnunun önündekini görmen ses çýkarasýn? BÖYLE BÝR ANDI Maalesef öyle. Ama þunu da söylemeden geçmeyelim. Hangi birisine bakacan, nasýl baþa çýkacan Ve bir de þu var. Bu memleketin içine edenler, uzaydan gelen yaratýklar deðil. Bizim kendi insanýmýz. Sokaðýmýzýn, mahallemizin, köyümüzün, kentimizin içine eden biziz Boku bir gün görüyorsun... Ýki gün görüyorsun Üçüncü gün alýþýyorsun. Yukarýda; alýþtýk, alýþtýrýldýk dediðim bu. Göre göre kararýyoruz yani. Tepkisizlik bundan belki! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Trafik kazalarý ile ilgili pul serisi düzenlenmesi iyi oldu. Þimdiye kadar gidenleri pulsuz gönderdik, bundan sonrakileri pullayýp göndereceðiz!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAVAZOÐLU VE MÝÞAULÝS'Ý ANMAK (Ýstanbul)- Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in katledilmelerinin üzerinden 48 yýl geçti Ve bizler onlarýn anýsýna toplantýlar yaptýk Konuþtuk. Kýnadýk. Sonra? Seneye 49. yýllarýnda yine anacaðýz Yine konuþacaðýz. Yine kýnayacaðýz Sonra? 50. yýl gelecek. Onlar ne için mücadele veriyorlardý bir düþünelim Ülke bölünmesin. Yunanistan, Türkiye veya herhangi bir ülkenin boyunduruðu altýna girmesin diye Ne oldu? Tuzak kurdular, vurdular. Tuzak kurulmasýný emreden diller, tuzak kurup vuran eller onlarýn idealleri yerine gelmesin diye yaptýlar bunu Ve Kýbrýs'ýn ikiye bölünüp çýkýþ tünelinin ucunun karartýldýðýnýn üstünden de 38 yýl geçti Yani katliamýn üstünden 10 yýl geçince katillerin istekleri gerçekleþti. Bu bize ders oldu mu? Olmadý. Bugün Kýbrýs'ta yaþayan Kýbrýslýlardan daha çoðu baþta Londra olmak üzere dünyanýn deðiþik ülkelerinde yaþamaktadýrlar. Memnun mudurlar? Düþünelim Köyünün fýrýnýndan çýkan sýcak ekmeði köyünde yemiþ birisi nerede olursa olsun o ekmek kokusunu arar. Her fýrýn karþýsýnda duyduðu sýcak ekmek deðildir aradýðý. Esen rüzgârlarýn getirdiði toprak kokusu ile birleþmiþ yanan bölgenin odun kokusunu arar Bindiði eþeðin yürüdüðü toprak yollardan çýkan tozlarý burnuna çekmeyi arar Köylüsünün piþirdiði fýrýn kebabýný, tarlasýndan çýkan Loraga hýyarýný, denizinden esen meltemini arar. Londra'da bugün bunlardan hangisi var? Çoðunun olduðu gibi benim de Londra'da yaþayan akrabalarým var. Yaþlýlarla sohbetlerimizde hep Baf limaný ve tuzunun tadý var. Fener'indeki duruluk Kral mezarlýklarýndaki tarih Hatta gafgallasý üzerinde yetiþen tavþankulaðý var Oysa ayný kiþilerin çocuklarý ve torunlarý bilmez bunlarý. Aradan 40 yýl geçmiþtir Yeni doðanlar bugün 40'ýna merdiven dayadýlar. Kimisi kel, kimisi menopoz olmuþtur. Bilemezler tekrar Baf'a dönmeyi, çünkü oradan çýkmadýlar. Muhtemelen 48 yýl önce tetiði çekenler ya yokturlar, ya da yakýnda giderler Emri verenler de öyle Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in katledilmelerinin üzerinden 48 yýl geçti Biz onlarýn anýsýna toplantýlar yapýyoruz Anýyoruz onlarý ve kýnýyoruz yapanlarý Oysaki seneye 49, ondan sonraki seneye de 50. yýllarýný anacaðýz. Ve tetiði çektirenlerin torunlarý beklide yapýlanlardan habersiz, bir yardýmsever gibi yaþamlarýna devam ediyorlar buralarda. Ne Baf'ýn tozlu Vikla'sýný hatýrlýyorlar ne Ýstinco'nun bademindeki o yeþilin tonunu. Ne de isimleri deðiþtirilmeye çalýþýlan köylerimizin gerçek isimlerini YKP'DEN TC YETKÝLÝLERÝNÝN ZÝYARETLERÝNE TEPKÝ "Eskiden yeþil adaydý, þimdi türbe yeþili Kýbrýs" Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), eskiden "Yeþil ada" olarak tanýmlanan Kýbrýs'ýn þimdi demografik yapýnýn hýzla deðiþmesiyle "Türbe yeþili Kýbrýs" halini aldýðýný savunarak, Türkiye yetkililerinin ziyaretlerini eleþtirdi. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye'deki iktidar partisi AKP'nin, "Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Ýslamcý örgütlere, yeþil sermayenin yaygýnlaþmasýna verdiði destek artarak devam ettiði" görüþü TDP Gençlik Örgütü'nden Fazýl Say'a hapis cezasýna tepki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Türkiye'de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazýl Say'ýn, 'dini deðerleri alenen aþaðýlama' gerekçesiyle 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlmasýný endiþe ile karþýladýðýný açýkladý. TDP Gençlik Örgütü Baþkaný Savaþ Toksöz, yaptýðý açýklamada, süreci çok yakýndan takip ettiklerini Güney Kýbrýs altýnlarýn bir kýsmýný satacak Ekonomik kriz yaþayan Güney Kýbrýs, altýn rezervlerinin bir bölümünü önümüzdeki aylarda satýþa çýkaracak. Rum haber kaynaklarýna göre, Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiyadis "Bloomberg" televizyonuna yaptýðý açýklamada, Rum hükümetinin önümüzdeki aylarda altýn rezervlerinden bir kýsmýný satmayý planladýðýný açýkladý. Habere göre Yeorgiyadis Hastanelerde "tam gün ve randevu sistemi" istendi Evrensel Hasta Haklarý Derneði, kamu hastanelerinde kalite standartlarýnýn yükselmesi için "tam gün" ve "randevu sistemi" uygulamalarýnýn baþlamasýný istedi ve Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýnýn acil bir ihtiyaç olduðunu vurguladý. Dernek, Avrupa Hasta Haklarý arasýnda yer alan þikayet ve tazminat hakký için kamu ve özel saðlýk kurumlarýnda þikayet mekanizmalarý oluþturulmasýný da talep etti. 18 Nisan Avrupa Hasta Haklarý Günü nedeniyle Hasta Haklarý Derneði'nden "Hasta Haklarý konusunda sýnýfta mý kaldýk?" baþlýðýyla yapýlan yazýlý açýklamada, ülkedeki saðlýk sistemi deðerlendirildi ve talepler ifade edildi. 14 TEMEL HASTA HAKKI 7. Avrupa Hasta Haklarý Günü'nün, sivil toplumun aktif yurttaþlýk giriþimi ve Avrupa Komisyonu'nun desteðiyle, hastayý saðlýk politikalarýnýn merkezine koyan ve yurttaþlarýn saðlýk politikalarýna katýlýmýný teþvik eden bir anlayýþla gerçekleþtirildiði anlatýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: "Avrupa Birliði'nde 2002 yýlýnda oluþturulan Avrupa Hasta Haklarý, 14 temel hakký içermektedir. 1. Koruyucu tedbirlerin alýnmasý hakký, 2. Saðlýk hizmetlerine ulaþým hakký, 3. Bilgilenme hakký, 4. Onay hakký, 5. Hekimini ve saðlýk kuruluþunu seçme hakký, 6. Mahremiyet hakký, 7. Hastalarýn vaktine saygý hakký, 8. Kalite standartlarý hakký, 9. Güvenlik hakký, 10. Yenilik hakký, 11. Gereksiz aðrý/acý ve sýkýntýdan sakýnma hakký, 12. Kiþisel tedavi hakký, 13. Þikayet hakký ve 14.Tazminat hakký. Bu haklar, gücünü evrensel deðerlerden ve anayasal hak olan yaþam ve saðlýk hakkýndan öne sürülerek fetihçi politikanýn ve demografik yapýdaki hýzlý deðiþimin devam ettiði iddia edildi. Ülkede birçok dini cemaatin farklý alanlarda yoðun bir çalýþma yürüttüðü görüþü ifade edilen YKP açýklamasýnda, Türkiyeli yetkililerin ziyaretlerindeki açýklamalarý ve görüþmeleri deðerlendirildi. YKP açýklamasýnda, "fetih ve asimilasyon politikalarýna karþý etkin mücadele çaðrýsý" da yapýldý. belirterek, karardan dolayý, Türkiye ile yakýn sosyo-kültürel iliþkiler içinde olan Kuzey Kýbrýs için de endiþe duyduklaýrný kaydetti. Toksöz, Türkiye'de inanç özgürlüðünün kendileri için çok önemli bir kriter olduðunu söyleyen hakim zihniyetin, kendi inançlarý dýþýnda kalanlarý yasaklarla susturmaya çalýþtýðýný savundu. açýklamasýnda, "Bu kararýn öncelikle Rum Merkez Bankasý tarafýndan onaylanmasý gerektiðini" belirterek "ayrýntýlarýn uygun bir zamanda Merkez Bankasý yönetim kurulu tarafýndan belirleneceðini" ifade etti. Haberde, Güney Kýbrýs'ýn 400 milyon Euro'luk altýn satýþý gerçekleþtireceðine dair iddialarýn bu ayýn baþýnda gündeme geldiði, bu iddialar üzerinde dünya altýn piyasasýnda altýnýn deðerinde büyük düþüþ yaþandýðý hatýrlatýldý. almaktadýr. Ülkemizin uluslararasý hukukun dýþýnda kalan yapýsý, neoliberal politikalarýn saðlýk politikalarýna etkisi, giderek derinleþen siyasal ve ekonomik kriz, kamudaki verimsizlik, öngörü yapýlamaz bir nüfus yapýsý, saðlýk hizmetlerinin sunulmasýnda yaþanan aksaklýklar ve saðlýk sistemine duyulan güvensizlik, en temel insan hakký olan saðlýk hakkýný ýsrarla talep etmeyi giderek daha önemli kýlmaktadýr." "KAMU KAOTÝK" Hasta Haklarý Derneði açýklamasýnda, kamu sektöründeki saðlýk kurumlarýnda hem fiziki ortam, hem de hizmetlerin organizasyonunun kaotik olduðu görüþü belirtilerek, hastalar maðdur olurken, saðlýk çalýþanlarýnýn stresli ortamlarda þiddete maruz kaldýðý kaydedildi. Kamu hastanelerinde kalite standartlarýnýn yükselmesi için tam gün ve randevu sistemi uygulamalarýnýn baþlamasý istenilen açýklamada, "Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nde otomasyon çalýþmalarýna geçilecekken, önce hasta kayýt sisteminin çökmesi, ardýndan 11 yýllýk verilerin kaybolmasý hastalarýn mahremiyet hakkýnýn ihlal edilmiþ olabileceðini, bilgi güvenliðinin saðlanamadýðýný göstermektedir" denildi. Hasta Haklarý Derneði açýklamasýnda, saðlýk çalýþanlarýna ve saðlýk hizmetlerine güvenin giderek azaldýðý öne sürülerek, özel saðlýk kuruluþlarýndan hizmet alýndýðý; kimi hastalarýn da Güney Kýbrýs'a gittiði ancak Kýbrýslý Türklere ücretsiz saðlýk hizmetinin kalkmasý kararýnýn özellikle kanser tedavisi gören hastalarý endiþelendirdiði belirtildi. GÜNLÜK Tam bir "akil insan" yorumu: "ÝRAN'DAKÝ DEPREM ÝLAHÝ YARDIM OLABÝLÝR"MÝÞ Ýran'da 46, Pakistan'da 34 kiþinin hayatýný kaybettiði 7.8 büyüklüðündeki deprem ile ilgili 'akil insan', Habertürk yazarý Nihal Bengisu'dan gelen yorum söze gerek býrakmadý. Deprem gibi doðal afetlerde sürekli bir "ilahi mesaj" arama çabalarý, özellikle gericilerde sýkça rastlanan bir durum. Daha önce de Gölcük depremi ile ilgili akýl almaz ve insanlýk dýþý birçok yorum yapýlmýþtý. Akil insan komisyonuna seçilen Habertürk yazarý Nihal Bengisu'nun Twetter'dan söyledikleri ise, geçmiþte yapýlan rezalet yorumlarý aratmadý. Ýþte Bengisu'nun deprem yorumu: "Ýran'daki deprem bu noktada bir ilahi yardým olabilir mi acaba, dünyanýn gözü önünde þimdi Ýran'a bombalý saldýrý pek yakýþýk almaz hani " ÝKÝ ÜLKE Kýbrýs'taki iki ayrý yarýma iki ayrý ülke muamelesi yapýlmasý da kimsenin umurunda deðil. Köpeðin bir yarýmdan diðerine geçirilmesine izin vermiyorlar. Da buna karþý tepki koyan bile yok! TAHTA KAFALI TC'li yetkililerin biri gelip biri gidiyor. Biri Fatih projesi getiriyor, diðeri Kanuni... Akýlý tahtalar getiriyorlar bize, tahta kafalý saydýklarý için bizi! ÇETE VE SERHAT "Afrika"nýn dünkü manþetini ekrandan okurken, Serhat Ýncirli de 'Eroðlu Çetesi'nin bir üyesi olduðunu farketmiþ! Bunun için de çete liderimiz Eroðlu'na bir selam göndermiþ! Gübreli ve hellimli! ALTIN GÖZ KAMAÞTIRDI Güneydeki altýndan cumhuriyet ortaðý olarak pay isteyenler, Kýbrýslý Türklere saðlýk hizmetinin kesilmesine nedense hiç tepki göstermediler. Cumhuriyet ortaðý olduðumuzu yalnýz altýný görünce mi hatýrlýyorlar? TALÝMAT GELÝRSE 1 Mayýs, Atatürk Meydaný'nda kutlanacak. Ve AKP'den talimat gelirse Ýrsen Küçük ve tayfasý da katýlacak yürüyüþe! Haberiniz olsun! Týrnak... "Siyasetin kirlenmesine her kim sebep olursa iþlenebilecek en büyük ahlaksýzlýðý yaptýðýndan görevden alýnmasý ya da istifasý bir temizlenme operasyonudur ancak bu da bir kültür meselesidir." Ferhat ATÝK (Haberdar) "Bu yarýbuçuk akýl öyle bir aký ki, kendine yan bakan askerleri, akademisyenleri, sanatçýlarý, müzisyenleri, gazetecileri, öðrencileri terör örgütü üyesi ilan eder, içeri atar, sonra 'terörist' diyerek mahkum ettiði adamý bunlara karþý tanýk sandalyesine oturtur... " Ediz TUNCEL (Star) "Mesela refikim Bilbay Eminoðlu da yazdý: Güney AB üyesi oluþuna karþýn ekonomik kriz nedeniyle batar, Türk tarafýndan elektrik satýn almak durumunda bile kalýrken, elektrik sayaç faturalarýnda indirim yapýyor. Kuzey'deki Türk ise býrakýn elektrikte indirimi, ekstrasýndan aydýnlatma vergisi ile pahanýn pahasý elektrik faturasý ödüyor!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Bizim hakkýmýzý da satarlarsa, altýnlarý kim satýn alýrsa alsýn, hukuk savaþý baþlatýlmalýdýr. Tabii, bunun öncesi, siyasal savaþ." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný BARIÞ MAMALI Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý cesaretli bir çýkýþ yaptý ve çarpýcý açýklamalarda bulundu. Basit uyuþturucu suçlarýna hapislik yerine para cezalarý verilmesi gerektiðini belirten Mamalý, cezaevine gönderilen uyuþturucu mahkumlarýnýn büyük çoðunluðunun basit içiciler veya baðýmlýlar olduðunu, esas suçlularýn ise uyuþturucu satýcýlarý ile mafyadan oluþtuðunu vurguladý. Bu iki kategorinin birbirinden ayrý deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Mamalý, toplanacak para cezalarýyla bir "Uyuþturucuyla Mücadele ve Tedavi Fonu" kurulmasýný önerdi. Mamalý'nýn bu görüþlerini ve önerilerini biz de destekliyoruz.

7 7 18 Nisan 2013 Perþembe GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI HERKES KENDÝNE BAKMALI LTB meclisi halka açýk toplandý n 11. TÝYATRO FESTÝVALÝ'NÝN SPONSORLARLA YAPILMASI ONAYLANDI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Meclisi, "mali konular" gündemiyle halka açýk toplandý. 7 Nisan'daki ara seçimde seçilen LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu baþkanlýðýnda, 15'i ara seçimde seçilen, 7'si ise istifa etmemiþ UBP'li üyelerden oluþan LTB Meclisi'nin toplantýsý halka açýk yapýlýyor. Toplantýyý aralarýnda BES Baþkaný Savaþ Bozat ve bazý yönetim kurulu üyeleri ve çalýþanlarýn da bulunduðu vatandaþlar da izliyor. LTB binasýnda saat 18.15'te baþlayan toplantýda ilk olarak Kültür Sanat Komitesi'nin 11. Tiyatro Festivali'nin 230 Eylül tarihlerinde, sponsorlardan saðlanacak 190 bin TL bütçeyle yapýlmasý, eksilen miktarýn ise belediye bütçesinden saðlanmasý yönündeki tavsiye kararý ele alýndý. LTB Baþkaný Fellahoðlu ve bazý üyeler söz alarak görüþlerini belirtirken, Fellahoðlu, belediyenin mali gücü olmadýðýný, dolayýsýyla festivalin sadece sponsorluklarla yapýlmasý gerektiðini ve 190 bin TL'nin bulunmasý için kendisi de dahil herkesin çok çalýþacaðýný söyledi. Komitenin tavsiye kararý deðiþtirilerek, festivalin sadece sponsorlarla yapýlmasý yönünde ve oy çokluðuyla kabul edildi. TDP'li iki üye bu karara ret oyu verdi ve belediye bütçesinden de festivale para ayrýlabileceði görüþünü ifade etti. Toplantýda daha sonra LTB Tiyatrosu'nun Gaziantep'te yapýlacak Çocuk Tiyatrolarý Festivali'ne Limasol Bank sponsorluðuyla katýlmasý oy birliðiyle onaylandý. LTB Meclisi bu konularýn ardýndan belediyenin mali yapýsýný görüþmeye baþladý. Toplantýnýn uzun sürmesi bekleniyor. Girdiði mali kriz nedeniyle çalýþanlarýn aylarca süren eylem ve grevlerinden sonra LTB Baþkanlýðý ve 15 meclis üyeliði istifalarla boþalmýþ ve 7 Nisan'da ara seçim yapýlmýþtý. 22 üyeli LTB Meclisi'nde UBP'den 11, CTP'den 6, DP'den 3 ve TDP'den de 2 kiþi görev yapýyor. TC Eðitim Bakaný Avcý: sistemi KKTC'de birebir uygulanamaz KKTC'de temaslarda bulunaný TC Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan'la bir araya geldi. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan heyetler arasý görüþme öncesi basýna yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yeni atanan bakanlarýn ilk yurtdýþý ziyaretlerini KKTC'ye yapmasýnýn gelenek halini aldýðýna iþaret ederek, konuk bakaný aðýrlamaktan mutluluk ve gurur duyduðunu söyledi. Atasayan, son yýllarda KKTC'de eðitimde geliþmeler olduðunu kaydederek, KKTC-TC arasýndaki iliþkiler sayesinde Türkiye'deki eðitim teknolojileri alanýndaki geliþmelerin KKTC'ye aktarýldýðýný belirtti. TC Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý da KKTC'ye ziyaret fýrsatý bulmaktan dolayý mutlu olduðunu dile getirerek, bütçede en büyük paya sahip eðitim alanýnda Türkiye'de yapýlan reformun olumlu sonuçlarýný TC'de olduðu gibi KKTC'de de görmek istediklerini belirtti. Türkiye'de uygulanan Fatih Projesi'ni KKTC'de de uygulayacak olmaktan mutluluk duyduðunu belirten Avcý, KKTC üniversitelerinin gerek KKTC Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de, siyasilerin kamudakilerin ikinci bir iþ yapmasýnýn engellenmesi için yasalarýn hükümet tarafýndan korunmasýný istemeleriyle ilgili: "Son günlerde siyaset arenasýnda konuþulan konularýn baþýnda kamuda ikinci iþ yapmak gelmektedir. Ben bir kamu görevlisiyim. Mesai saatleri içerisinde devlet dairesinde iþimi yapýyorum. Ondan sonra geriye kalan saatlerimde de hayvanlarýmla uðraþýyorum. Cumartesi Pazar günlerimi de ayrýca onlara harcýyorum. Siyasilerin açýklamalarýndan þunu anlýyorum. Ýkinci iþ yasalara göre yasak ya, ikinci iþ yapýlmasýn demek istiyorlar. Gençlerin önü kesiliyormuþ. Doðrudur. Ancak devlet istihdam ettiði memurlarýna veya iþçilerine adam gibi yaþayabilecekleri bir ücret vermeli ki insanlar baþka iþte çalýþmasýnlar, hayatýn pahalýlýðýna dayanabilsinler. Ben kendimi örnek gösteriyorum. Ben devletten aldýðým maaþla geçinemem. Neden mi devlette iþ aldým. Yaþayabilmek ve bu topraklarda kalabilmek için. Atalarýmdan kalan birkaç parça malým var. Onlarý sattým diyelim, nereye kadar gidecek bu durum? Bir süre sonra satacak malým kalmayacaðý için zora gireceðim. Baþka iþler de yapabilme durumum oluþacak. Ya kaçacaðým, ya da ben de mazbata maðdurlarý arasýna gireceðim. O siyasiler sadece devleti düþünmeyecekler, devleti deðil de halký düþünecekler. Halk yoksa devlet de olmaz. Bizim burada sadece devlet için çalýþmamýz isteniyor. Herþey devlet için ve devletin yönetimindekiler içindir... Siyasilerin de ikinci ve hatta üçüncü iþ yaptýklarýný bilmeyen mi var? Bu düþünceyi ortaya atýp tartýþacaklarýna, önce halkýn refahýný düþünsünler. Halk onlardan büyük bir iþ istemiyor. Sadece insan gibi yaþayabilmenin yollarýný açmalarýný istiyor. Gerisi ahkam kesmektir. Onlarýn çocuklarýnýn veya hatta torunlarýnýn dahi geleceði hazýrlanmýþtýr. Bizim öyle mi ya? Benim oðlum bu yýl liseyi bitiriyor. Bu ülkede kalabilmesi için ben ona ne yapabilirim? Onu okutabilmem hayvanlarým sayesinde olmuþtur. Devletten aldýðým zaten borca harca gitmektedir. Siyasiler bizim çocuklarýmýzýn adadan göç etmesini istiyorlar anlaþýlan... Benim söyleyeceklerim bu kadar... Ýrsen Bey'in Allah versin bir sürü kirada evi, dairesi varmýþ... Her ay onbinlerce sterlin kira alýyormuþ... Çakýcý Bey de en az üç iþ yapmaktadýr. BÝZÝM DUVAR Milletvekilidir, doktordur ve öðretim görevlisidir... Hangi birisini sayayým... Devam etsinler buna ve kalanlarýmýzý da bu yolla temizlesinler..." BÝZÝ DE FAZIL "SA Y" TAYYÝP "SAY" Bizim Mandra gerekse TC ve üçüncü ülke öðrencilerine verdiði hizmetin niceliðini ve niteliðini artýrdýðýna iþaret etti. Avcý yapýlacak heyetler arasý toplantýda müþterek projelerdeki enerjinin nasýl yönlendirileceðine karar verileceðini de kaydetti. Avcý bir soruya karþýlýk hali hazýrda Kýbrýs'ta kökleþmiþ bir eðitim sistemi bulunduðunu ve sisteminin KKTC'de birebir uygulanmasýnýn söz konusu olmadýðýný, fakat eðitim konusunda karþýlýklý tecrübelerin paylaþýlmaya devam edeceðini bildirdi. Avcý, bugünkü heyetler arasý toplantýda yüksek öðretimdeki iþbirliði konularýyla, Fatih Projesi'nin aðýrlýklý olarak görüþüleceðini söyledi. CTP'nin aðýr toplarýndan Öntaç Düzgün'ün þimdiki parti yönetimine savaþ açýp, Yorgancýoðlu yönetimini eski parti yöneticilerine karþý "alçakça komplolar hareketi" içinde olmakla suçlamasý mandra gündemine þok bir bomba gibi düþer. Konu ile ilgili olarak yapýlan en yaygýn yorum, Ferdi S. Soyer, Ömer Kalyoncu, Sonay Adem, Salih Usar, Eþref Vaiz ve Ahmet Uzun'dan oluþan grubun, Düzgün'le birlikte, Kadri Fellahoðlu'nun seçimi kaybetmesini istedikleri yönündedir. Çünkü hesap, Fellahoðlu'nun seçimi kaybetmesi halinde, ilk kurultayda Yorgancýoðlu yönetimini kolayca alaþaðý etmek üzerine kurulmuþtur.

8 8 18 Nisan 2013 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Onca zaman nerelerdeydiniz ya Baylar?.. Saðcý Anastasiadis ve hükümeti Kýbrýs Cumhuriyeti Merkez Bankasý nda bulunan tonlarca altýný satmayý gündeme getirdi ya, milliyetçi-mukaddesatcý cenahýn paçalarý tutuþtu; ya da ayranlarý kabardý. Neymiþ, o altýnlarda kendilerinin haklarý ve paylarý varmýþ. Sormazlar mý; Onca zaman nerelerdeydiniz Baylar demezler mi?.. Hadi, diyelim ki, arasý dönemi Rum Jenosidi, Kahpe Rumlar bizi silah zoruyla Cumhuriyet ten attý demagojileri ile geçirdiniz. Peki, 74 deki Faþist Yunan Cuntasý ve arkasýndaki Ýngiliz- Amerikan Darbesi nden sonra öldürülmekten zor kurtulup Amerika ya Birleþmiþ Milletler toplantýsýnda konuþmaya gidip döndükten sonra bizzat Makarios un, Ortak olduðunuz Cumhuriyet e dönün ve Meclis ve devlet kadrolarýndaki yerlerinizi alýn çaðrýsýna uyup niye gidip yerleriniz almadýnýz?.. Gidip Cumhuriyet teki yerlerinizi almamakla kalmadýnýz; bir suç daha iþleyerek o altýn çaðrýyý toplumdan gizlediniz de... Niye?.. Bu Niye? sorusunun yanýtý bizce çok açýktýr ya, siz sittin sene boyunca halka yalan üstüne yalan söyleyerek bu sorunun yanýtýný gargaraya getirdiniz. Sittin sene, Kahpe Gâvurlar bizi silah zoruyla Cumhuriyet ten attý nakaratýyla halký faþist baskýlarla sindirdiniz. Sizden korkmayan ve gerçekleri söyleyen halk liderlerini de vahþi pusularda ve yatak odalarýnda uyurken alçakca katlederek devranýnýzý sürdürdünüz. Sonuçta ne oldu?.. Sonuçta: Ayrýlýkçý, milliyetçi, ýrkçý düzeniniz iflas etti; tam bir fiyaskoyla sonuçlandý. ABD uydusu istilacý ve yayýlmacý Ankara egemenlerine biat ede ede bütçenizi denkleþtiremez, hatta memurlarý ödeyemez hale düþtünüz. Gençliðimizi göç yollarýnda erittiniz. Bu toplumu Ankara nýn sömürgesi haline düþürdünüz. Toplumun simgesi durumunda olan bir KTHY ný, bir Saray Hoteli bile ve benzerlerini koruyamadýnýz... Ama ceplerinizi ve banka hesaplarýnýzý doldurmaya devam ettiniz. Þimdi, ten Kanlý 74 e ve 74 ten günümüze dek hep ayrýlýkçýlýðý savunan ve de hep ayrýlýkçýlýktan beslenip beslenip semiren asalaklar olarak ortaya atýldýnýz; Altýnlar da altýnlar diye vaveyla koparýyorsunuz. Þimdi, vampirlerin kan kokusu alma ve kan içme iþtahýnýn galeyena gelmesi gibi, siz de para kokusu aldýnýz ve para kokusyla birlikte iþtahýnýz kabardý... Sizde de vampir damarý mý var?.. Sizde de vampir damarý olduðu kesin. Kanlý 74 ten beri Kýbrýslý Rum yurttaþlarýmýzýn mallarýna-mülklerine evlerine-barklarýna ve iþyerlerine konarken hiç sesiniz çýkmýyordu; geviþ getire getire o zenginlikleri gaspedip sýrtüstü yatarak, Oh, gel keyfim gel diye mýrýldanýyordunuz. Viski ile lahmacun kültürü çok hoþafýnýza gitmiþti. Þimdi altýnlar gündeme gelince, Mart Kedileri gibi miyavlama nöbetlerine tutuldunuz. Neden?.. Bu miyavlamalarýnýzý dünya ciddiye alýr mý?.. Almadýðý ve almayacaðý kesin... Sabo dan baþlayarak, -olmayan Allah uzun ömürler versin- bir ayaðý çukurda ihtiyarlara kadar bütün milliyetçiler galeyana gelmiþ, altýnlarýmýz da altýnlarýmýz miyavlamalarý ile avunuyorlar... Tam bir: bir deli-bir kuyu-bir taþ hikayesi... Kanlý 74 ten sonra, Kýbrýslýtürklerin bankalardaki Kýbrýs Lirasý mevduatlarý gaspedilirken Beyrut a valizler dolusu para kaçýranlarý da unutmadý bu toplum... Saðcý, gerici Anastasiadis i ve hümümetinin atacaðý adýmlalarý savunacak deðilim; ama baþtaki soruya dönersek: Onca zaman nerelerdeydiniz ya Baylar?... Uyuþturucu suçlarýnda para cezasý önde olmalý MAMALI: "UYUÞTURUCU SUÇLARI ÝÇÝN ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASI ARTIRILMALI VE BAÞKA TÜR CEZALAR DA YARATILMALI" Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, Uyuþturucu Maddeler Yasasý'nýn tadil edilerek para cezalarýnýn artýrýlmasýný ve uyuþturucu suçlarý için verilebilecek baþka tür cezalar da yaratýlmasýný istedi. Mamalý, yazýlý açýklamasýnda, uyuþturucu madde ile alakalý suçlarýn yaygýnlýðý ve yükseliþinin, toplumun her kesimi yanýnda özellikle çocuk ve gençlerin hayatlarýný tehdit eder pozisyona geldiði, ancak uyuþturucu maddelerin ülkeye giriþine karþý herhangi bir ciddi önlem alýnmadýðý görüþünü ortaya koyarak, bunu eleþtirdi. Mamalý, "Toplumun daha huzurlu ve daha güvenli bir ortamda yaþayabilmesi için hiçbir siyasi etki ve düþünce altýnda kalmadan derhal, genelde suçla ve özelde ise uyuþturucuyla mücadele etmek için ciddi bir devlet politikasý üretilmelidir" dedi. Cezaevine giren uyuþturucu mahkumlarýnýn büyük çoðunluðunun basit içiciler veya baðýmlýlar olduðunu; bu tür suçlularýn, esas uyuþturucu satýcýlarý ve mafyadan ayrý deðerlendirilerek, kamu menfaati için, direk KKTC eðitimine "Fatih projesi" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'yý kabul etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kapýda karþýladýðý konuk bakanla görüþmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan ve diðer bazý yetkililer de hazýr bulundu. Eroðlu, kabulde yaptýðý konuþmada, öncelikle konuk bakana yeni görevinde "hayýrlý olsun" diyerek eðitim bakanlýðýnýn önemli bir görev olduðuna iþaret etti. Eðitim konusunda Türkiye ve KKTC hükümetlerinin daima samimi diyalog içinde olduðunu belirten Eroðlu, kendisinin de geçmiþte eðitim bakanlýðý yaptýðýný anýmsatarak, TC hükümetiyle bu alanda diyaloðun ne kadar önemli olduðunu vurguladý. AVCI Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý da, Küçük: Güney'deki krizi direkt Kýbrýs sorununa baðlamak yanlýþ Baþbakan Ýrsen Küçük, Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizi Kýbrýs sorununa direkt olarak baðlamanýn yanlýþ olduðunu kaydetti. "Kýbrýs meselesi iki halkýn haklarýna baðlý bir mücadeledir" diyen Baþbakan Küçük, ancak Rum tarafýndaki ekonomik durumun müzakerelerin sürdürülmesini mümkün kýlmadýðýný belirtti. Küçük þöyle dedi: "Zaten yeni seçilen Baþkan Nikos Anastasiadis'in, Cumhurbaþkanýmýz Derviþ Eroðlu ile görüþmeyi henüz daha gerçekleþtirememesi de bunun göstergesi. Çünkü ekonomik konularla mücadele ediyor. Kýbrýs olarak hapislik cezasý verme yerine baðýmlý kiþinin topluma kazandýrýlmasý yoluna gidilebileceðini anlatan Mamalý, yürürlükteki Uyuþturucu Maddeler Yasasý'nda bu tür suçlar için öngörülen para cezasýnýn en fazla 50TL olduðuna dikkat çekerek þunlarý kaydetti: "Bu durumda mahkemeler, toplum vicdanýný sarsmamak adýna veya komik bir cezayla mahkumiyete sebebiyet vermemek veya baþka alternatif ceza þekillerinin yokluðu nedeniyle bu tür meselelerde çok büyük oranda hapislik cezasý vermek durumunda kalmaktadýr." Mamalý, para cezasýnýn üst limitinin 150 bin TL'ye çýkartýlmasý ve bu para cezalarýyla oluþacak yeni bir "Uyuþturucuyla Mücadele ve Tedavi Fonu" kurulmasý önerisini getirerek, bu Fonda birikecek parayla hem uyuþturucuya karþý etkin mücadele için yeni bir maddi kaynak oluþacaðý, hem de "en büyük eksiklik" dediði uyuþturucu baðýmlýlarýna devlet tarafýndan modern bir tedavi sunma imkaný yaratýlacaðý inancýný dile getirdi. Bunun yanýnda sadece uyuþturucu madde kullanýcýlarý için hapislik ve para cezasý yanýnda alternatif olarak "zorunlu kamu hizmeti" ve "evde kýsa süreli göz hapsi" gibi modern hukuk sistemlerindeki ceza türlerinin de yasaya ilave edilmesini isteyen Mamalý, "Unutmayalým ki, cezalandýrmanýn amacý kamu menfaatini korumak yanýnda suçlunun ýslahý ve topluma kazandýrýlmasýdýr" dedi. ilk resmi yurtdýþý ziyaretini KKTC'ye yapmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasýndaki iliþkilerde en aðýrlýklý noktalardan birinin eðitim olduðunu ve bu çerçevede iliþkilerin derinleþerek devam edeceðini vurguladý. Türkiye'de eðitim sürecinde ciddi reformlar gerçekleþtirdiklerine iþaret eden Avcý, gerek müfredat, gerekse eðitim teknolojileri açýsýndan dünyanýn en büyük eðitim teknolojileri projesi olarak deðerlendirdiði Fatih Projesi'ni baþlattýklarýný anýmsatarak konuyla ilgili olarak buradaki okullarla da yakýn iþbirliði içinde olduklarýný kaydetti. "FATÝH PROJESÝ" Avcý, iki ülke eðitim bakanlýklarý arasýnda özellikle Fatih Projesi baðlamýnda iþbirliðinin daha da artacaðýný; karþýlýklý olarak müfredatlarýn uyumlu hale getirilmesi konusunda da baþlatýlan çalýþmalarýn sürdürüleceðini ifade etti. konusundaki müzakereler için belli tarihler verildi ama daha kesinlik kazanmadý. 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in adaya gelmesi söz konusu, görüþmeler Eylül ayýna kadar sürecek gibi görünüyor. Güney'deki ekonomik kriz Kýbrýs konusunu bu yönden etkiledi." Küçük, Türkiye'nin ulusal kanallarýndan TGRT Haber'e katýlarak, Kýbrýs sorunu baþta olmak üzere birçok konuda sorularý yanýtladý. Küçük, Kýbrýs sorunu çözümlenirsegüey Kýbrýs'ýn ekonomik krizi daha kolay atlatacaðýna da vurgu yaptý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir EROÐLU NUN GÜCÜ MÜ, CTP NÝN BECERÝKSÝZLÝÐÝ MÝ? Yýl 2003 Genel seçimlerden aðýr bir yenilgi ile ayrýlan Eroðlu liderliðindeki UBP, koltuðu CTP ye devretmiþti. Herkesin ortak fikri UBP uzun bir süre hükümet yüzü göremez olmuþtu. Eroðlu için ise, siyasi yaþamý sona erdi, artýk evinde torun bakma zamaný geldi yorumlarý yapýlýyordu. Özellikle Annan Planý referandumu öncesi hayýr kampanyasýnýn baþýný çeken Eroðlu, referandumdan evet çýkmasý ile 4 ay içinde ikinci yenilgisini almýþtý. Tüm bu yenilgilerin üstüne bir de toplumun genelinden yüksek bir tepki alýnca, parti baþkanlýðýný gençlere býrakarak köþesine çekilmiþti. Eroðlu devrinden hemen sonra Denktaþ devri de kapanmýþ ve ipleri Kýbrýs ta barýþ engellenemez sloganý ile önce hükümete, sonra da cumhurbaþkanlýðýna yürüyen CTP eline almýþtý. Yýllarca, Eroðlu ve adamlarý, Denktaþ ve yalakalarý bu memleketi soydular diyenlerin eline büyük bir fýrsat geçmiþti Bu iddialarý doðru muydu, yoksa yalan mýydý? Tam altý yýl boyunca toplum bu sorularýn cevabýný bekledi ama altý yýlýn sonunda, zamaný deðildi cevabý ile yetinmek zorunda kalmýþlardý. Altý yýl içinde CTP, býrakýn Eroðlu nu yargýlamayý, kendi dönemleri sorgulanýr hale gelmiþti. CTP hükümetinden de beklediðini bulamayan toplum, yavaþ yavaþ homurdanmaya baþlamýþtý. Baþlamýþtý ama CTP nin karþýsýnda çok zayýf bir muhalefet olduðu için fazla bir sorun yaratamýyorlardý. Ýþte tam bu dönemde kimsenin aklýna dahi gelmeyecek bir geliþme yaþandý Bitti, tükendi denilen Eroðlu, yeniden UBP nin baþýna gelmek için kollarý sývadý CTP nin bu durumu iþtahýný kabartmýþtý Ama karþýsýnda devirmesi gereken Tahsin Ertuðruloðlu gibi güçlü bir aday vardý. Dönemin köþe yazarlarý ve muhalif parti yetkilileri, Eroðlu gelirse UBP çöker, Tahsin devam ederse UBP güçlenir görüþünde birleþmiþlerdi. Bunun nedenini ise, toplum Eroðlu na karþý tepkili, onu asla affetmeyecekler olarak açýklýyorlardý. Eroðlu kurultaydan zafer ile çýktý CTP nin erken seçim kararý almasý ile rüzgarý arkasýna alan Eroðlu, toplumun geneli tarafýndan beklenildiðinden daha çok ilgi ile karþýlandý. Genel seçimlerde toplumun her iki kiþisinden birinden oy alarak tek baþýna hükümet olma baþarýsýný gösterirken, 2003 ün intikamýný da CTP den almýþtý. Artýk yýllardýr özlemini kuruduðu cumhurbaþkanlýðý bir adým ötedeydi Yalnýz bu defa iþi daha zordu Koltukta Ankara nýn adamý ve desteklediði Talat oturuyordu. Üstelik de müzakere ettiði kiþi yoldaþý Hristofyas tý Yani ibre Talat tan yanaydý Yýl 2010 u gösterdiðinde CTP ikinci, AKP ise Kýbrýs ta ilk yenilgisini alýyordu Artýk o koltuk Eroðlu nundu Parti içinde sorun yaþanmamasý ve iplerin elinde kalmasý için yaptýðý küçük hamle tutmamýþ, aksine baþýna bela olmuþtu. Ankara nýn tüm müdahalelerine ve Küçük ün tüm baskýlarýna raðmen yalnýzlarý oynayan Kaþif e yüzde 50 oy kazandýrmýþtý. Ýlk ve Ýkinci turda fark atarým, anavatan yetkilileri yanýmda diyen Küçük e iki sert darbe indiren Eroðlu, AKP ye de bir anlamda ikinci yenilgisini tattýrmýþtý. Þu anda UBP içinde huzur yok çünkü seçimi kazanan deðil, kaybeden kiþi baþkanlýk koltuðunda oturuyor. Eroðlu nun gücü sadece kendi partisini deðil, CTP yi bile bölecek kadar güçlü mü? Bu sorunun cevabýný aslýnda geçtiðimiz gün yazdýðý yazý ile Öntaç Düzgün vermiþti. Þu anda CTP bölünmüþ gibi ve Öntaç Bey e göre bunu planlayan Derviþ Eroðlu Birçok gazeteciyi de tetikçi olarak suçluyor Þimdi yukarda yazdýklarýma bakýnca Eroðlu nun dipten zirveye gelmesi tamamen kendi gücü ile mi, yoksa CTP nin beceriksizliði ile mi ilgiliydi? Bu yazýyý okuduktan sonra, bu soruyu tüm CTP lilerin kendilerine sormasýný rica ediyorum Eroðlu nun gücü mü, CTP nin beceriksizliði mi?

9 9 18 Nisan 2013 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV HAYYAM'DAN BÝN YIL SONRA Bundan bin yýl önce yaþayan Ömer Hayyam'ýn akla sýnýr konulmasýna itirazý vardý. Matematikçiydi, astronomdu, filozof ve þairdi. Ondan 200 yýl önce doðmuþ olan Hallac-ý Mansur, yaratanla yaradýlanýn ayný kaynaktan geldiði, "bir" olduðu yaklaþýmý ona yabancý deðildi. Týpký kendisinden 200 yýl sonra yaþamýþ Hacý Bektaþ Veli ve Yunus Emre gibi. Dinde ve felsefede aklý deðil, Kur'an'ý öne çýkaran, yoruma izin vermeyen yaþýtý Ýmam Gazali'den ise tümüyle ayrýlýyordu. Hayyam 1048, Gazali 1058 doðumluydu. Ýslam coðrafyasýnda Ýmam Gazali belirleyici oldu ve "akýl dondu". Ýslam'ý eleþtirenler "kafir" ilan edildi. Aklý geriye iten Ýslam coðrafyasý dünyanýn en sorunlu coðrafyasý oldu. Bin yýl sonra Fazýl Say'a verilen ceza, hâlâ o dönemde kaldýðýmýzý gösteriyor. Yargý paketi, düþünce özgürlüðü, ileri demokrasi, barýþ hepsi yalan! Necdet SARAÇ (Yurt) TARÝH 18 MART 2012 Arkadaþlarýnýn ölümü nedeniyle bir açýklama yapan YDÜ Öðrenci Mücadelesi aktivistleri üniversite yönetimini suçladýlar. Her yýl kendilerinden kesilen saðlýk parasýna raðmen YDÜ Hastanesi'nden saðlýk hizmeti alamadýklarýný vurguladýlar... Gözden kaçmayanlar DEÐÝL 4x4x0 TC Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý "Eðitimde Türkiye'de yapýlan reformun olumlu sonuçlarýný KKTC'de de görmek istiyoruz" dedi. "Olumlu sonuç" dediði Türkiye'de din aðýrlýklý eðitimin giderek yaygýnlaþmasýdýr herhalde. Bir yandan da "Kýbrýs'ta kökleþmiþ bir eðitim sistemi var, sistemi KKTC'de birebir uygulanamaz, fakat eðitimde tecrübelerimizi paylaþmaya devam edeceðiz" diyor. Siz Kýbrýs'ýn yarýsýný böyle tecrübelerinizi aktarma ayaklarýnda iþgal ettiniz zaten 'e hiç lüzum yok, siz bu ülkeyi de insanýný da sýfýrla çarptýnýz "Adaletsiz bir ülkeye anayasa deðil, babayasa deðil, dedeyasa yapsanýz ne olur?" Anayasa, her þeyden önce bir konsensüs meselesidir. Adý üstünde, bütün kardeþlerin anasý sayýlýr, bütün yasalarýn. O yüzden anayasa dikta ile, ültimatom ile yapýlmaz. Muhalefet istemezse anayasa yapýlmaz. Ýktidarýn istemi ile yapýlan anayasa, anayasa deðil; iktidar yasasýdýr. Ýktidarýn bugüne kadar yaptýðý icraatlardan çýkan sonuç, 10 yýllýk uygulamasýnda gördüðümüz gibi -hiçbir biçimde- baþlangýçta ilan KARÝKATÜR / DÝPNOT AÝHM 1994 yýlýnda 12 korucunun gözaltýnda kaybedilmesi ve 2 köylünün öldürülmesi davasýnda Türkiye'yi 800 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye ayrýca masraflar için de 5 bin 200 euro ödeyecek. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye'de yeni atanan bakanlarýn ilk yurtdýþý ziyaretlerini KKTC'ye yapmasý gelenek halini aldý, onlarý aðýrlamaktan mutluyuz." Mutlu ATASAYAN (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... GAZETECÝNÝN EN "DÜZGÜN" ORGANI Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, "Gazetecinin en düzgün olmasý gereken organý kalemidir. Aksi takdirde o gazeteci güven kaybeder ve toplum önünde itibarý kalmaz" dedi. Sizce ne demek istedi? Ýþte seçenekler: A)Gazetecinin her tarafý eðri olsa da olur, bir tek kalemi düzgün olsun yeter. B) Buradaki "düzgün" sözcüðü isim deðil sýfattýr, dolayýsýyla Baþaran ve Öntaç Düzgün kardeþlerle alakasý yoktur. C) Hepsi. D)Hiçbiri. BÝR DA CTP YEÞÝLÝ VAR UNUTMA Eskiden 'yeþil ada Kýbrýs' tanýmý yapýlmaktaydý, þimdi ise 'türbe yeþili Kýbrýs'! Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) ettiði amacýn neticesini vermiyor. Dolayýsýyla AKP'nin bugüne kadar olan çýkardýðý yasalarýn verdiði sonuçlarýn bugün yapacaðý anayasanýn sonuçlarýyla çakýþacaðýný, kesinlikle demokratik bir anayasa olmayacaðýný düþünüyorum. Ýsterlerse üstüne demokrasi yazsýnlar, laiklik yazsýnlar. Bugüne kadar kelimelerin altýný nasýl doldurduklarýna bakýlýrsa güvenmek yine mümkün deðil. Bu Serhan Gazioðlu kadar basit. Kanunlar insanlarý yapmaz, insanlar kanunlarý yapar. Ve ben Türkiye'nin baþýnda, Türkiye'nin çapýný, insanlarýnýn hassasiyetlerini yansýtacak ve insanlarýn özgürlüklerine yansýyacak bir insan yapýsý görmüyorum. Býrakýn Silivri'deki yüzlerce insana yapýlan inanýlmaz haksýzlýklarý, Ýlhan Canan, onu ilk kez ben gündeme getirmiþtim, 19 yýldan beri bir adli yanlýþlýk yüzünden hala daha hapiste. Onun durumuna baktýðýmýz zaman adaletsiz bir ülkeye siz anayasa deðil, baba yasa deðil, dede yasa yapsanýz ne olur? AKP'nin yapacaðý hiçbir yasa, Türkiye'nin demokrasi yolunda geliþimine ve insan haklarýna hizmet etmeyecektir. Þu an da Türkiye'de laiklik var mý? Polis teþkilatýnýn 168. yýlýný kutlama programýnýn mevlit ve kurban kesimiyle baþladýðý bir ülkede, laiklikten söz edilemez. Ýster laf olarak kalsýn anayasada, ister kalmasýn. Zaten bitmiþtir. Ne yazýk ki þu anda politika yapanlar býrakýn 10 yýl sonrasýný, yarýn ne yapacaðýný bilmeyen insanlar. Türkiye bir anlamda kendi coðrafyasýna da benziyor. Anadolu, Trakya ve Türkiye olarak sýnýrlarý jeolojik hareketlerle, aþaðýdan gelen Arap yarýmadasýnýn itiþiyle, yukarýdan gelen itiþin arasýnda adeta bir bezelye gibi eziliyor. Ve bu coðrafyanýn, politikaya ve tarihe izdüþümü bu þekilde oluyor. Ne yazýk ki baþýmýzda Atatürk gibi 10 yýl 20 yýl sonrasýnýn projeksiyonunu yapabilecek kapasitede insanlar yok. Þu anda Ortadoðu'da ve Kürt bölgesinde ne olacak, bilemiyorum. Ýþin kötüsü yönetenler de bilmiyor ve benim kadar samimi deðiller. Bilemediklerini, göremediklerini itiraf edemiyorlar. Kesinlikle AKP'nin anayasa yapabileceðine inanmýyorum. AKP'nin yapacaðý hiçbir þeyden hayýr geleceðini düþünmüyorum. ( Bu yazý "Türkiye AKP Anayasasý'na sýðmaz" çaðrý metnini imzalayan gazeteci Mine G. Kýrýkkanat'ýn sol gazetesinde yayýmlanan açýklamasýndan alýnmýþtýr )

10 10 18 Nisan 2013 Perþembe GÜNEYDEN... BOSTON'DAKÝ SALDIRININ ARDINDAN GÜNEY'DE EK GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Boston Maratonu'nda önceki gün meydana gelen bombalý saldýrýlarýn ardýndan, Rum tarafýnda, baþta ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçiliði olmak üzere, gerekli görülen çeþitli yerlerde ek güvenlik önlemleri alýndý. Haberi "Boston'daki Saldýrýnýn Ardýndan Lefkoþa'da Önlem... ABD'nin Ýsteði Üzerine Teyakkuzda Artýþ" baþlýklarýyla verdiði haberinde, bombalý saldýrýlarýn terör eylemlerine baðlandýðýný ve Amerikanlarýn, kendileri için tüm dünyada önlem alýnmasýný istediðini yazdý. GÜNEY'DE HAVAALANLARI VERGÝLERÝNDEN ÞÝKAYET BKP ve EDON Kavazoðlu ve Miþaulis i birlikte andý Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ile Güney Kýbrýs ana muhalefet partisi AKEL'in Gençlik Kollarý EDON, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in öldürülmesinin 48'inci yýldönümünde anma etkinliði düzenledi. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) lokalinde yer alan etkinlikte Kavazoðlu ve Miþaulis'i konu alan belgesel ve BKP Gençlik Kollarý ile EDON'un ortak yapýmý olan "Benim Adým Barýþ" isimli kýsa film gösterildi. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan etkinlikte yaptýðý konuþmada, Kavazoðlu ve Miþaulis'in Kýbrýs'ýn geleceðinin ortak vatanda yattýðýný savunduðunu söyledi. "Kýbrýs halkýna karþý düzenlenen komplolara karþý halký bilinçlendirip, baðýmsýzlýðý savundular" diyen Ýzcan, Taksimi savunan çevrelerin Kavazoðlu'nu hain ilan ettiðini ve ölüm listesine dahil ettiðini savundu. Kýbrýs'ýn toprak bütünlüðünü ve tek egemenliði garanti altýna alacak, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eþitliðe dayalý federasyonun mümkün olan tek çözüm þekli olduðunu, bunun dýþýndaki arayýþlara olmadýðýný ileri süren Ýzcan, ancak son dönemde girmenin macera aramaktan baþka bir þey Kýbrýs'ýn her iki yanýnda da federal çözüm karþýtý TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA BAÞVURULAR GERÝLEDÝ çevrelerin yeni maceralar peþinde koþarak çözüm sürecini havaya uçurmaya çalýþtýklarýný savundu. Vasiliko'daki Kýbrýs Türk arazisi istimlak edilecek Rum Hükümeti, Larnaka'nýn Vasiliko Bölgesinde inþa edilmesi planlanan enerji merkezi planlarý için Kýbrýs Türk arazisinin istimlakýný gerçekleþtirecek. Fileleftheros gazetesi, Vasiliko'da bulunan ve enerji merkezi inþa edilmesi planlanan arazinin bir kýsmýnýn Kýbrýslý Türklere, bir kýsmýnýn da bölgede faaliyet gösteren bir çimento þirketine ait olduðunu belirterek arazinin istimlaký için yeþil ýþýk yakýldýðýný yazdý. Habere göre, Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos, bir önceki hükümet tarafýndan enerji merkezinin inþa edilmesi öngörülen arazinin istimlaký yönünde alýnan kararýn kendi hükümetleri tarafýndan uygulamaya konulacaðýný açýkladý. Gazete, enerji merkezi inþasýnýn baþlamasý durumunda açýlacak herhangi bir davanýn inþaatý geciktirmesi ihtimalini göz önüne alan hükümetin, arazinin Kýbrýslý Türk sahibine 33 milyon 837 bin 916 Euro, çimento þirketine ise 3 milyon 544 bin 301 Euro ödeyeceðini belirtti. Ýstimlak bedellerinin Rum Tapu Dairesi aracýlýðýyla Kýbrýs Türk Taþýnmaz Mallarý Vasiliði Fonu'na yatýrýlacaðýný vurgulayan gazete, bu istimlak bedellerinin aktarýlmasý sonrasýnda Rum Hükümeti'nin istimlaklar için ayýrdýðý bütçede, diðer istimlaklarý karþýlamaya yetecek para Güney Kýbrýs'taki havaalanlarýnýn vergilerinin çok yüksek olmasýndan þikayet edildi. Alithia gazetesine göre Rum Meclisi Ticaret Komitesi'ndeki turizmle ilgili konularýn görüþüldüðü toplantýda konuþan Rum Seyahat Acenteleri Baþkaný Viktor Mandovanis, havaalanlarý vergilerini turizmin kalkýnmasýný engelleyen "kaçýklar" olarak nitelendirdi. Diðer yetkililerin de bunu teyit ettiðini, Rum havaalanlarýnýn Avrupa'daki en pahalý havaalanlarý olduðunu vurgulayan Mandovanis, vergilerin, Girit ve Rodos'taki havaalanlarýna göre iki katý olduðunu ifade etti. Habere göre Rum Turizm Örgütü (KOT) Genel Müdürü Marios Hannidis ise, havaalaný vergilerinin düþürülmesi olasýlýðýný görüþmek üzere Hermes Airports ile görüþeceðini belirtti. kalmayacaðýný yazdý. Habere göre, 2013 yýlý için istimlak bütçesi 80 milyon Euro olarak belirlenirken, Vasiliko'daki arazi için 47 milyon Euro'luk ve mahkemelerce karara baðlanan diðer 15 milyon Euro'luk ödemelerin yapýlmasýnýn ardýndan bütçede 32 milyon Euro kalacak. Bu miktarýn, Rum Hükümeti'nin 350 milyondan fazla istimlak borcu olduðu göz önüne alýndýðýnda çok düþük kaldýðýný yazan gazete, taþýnmazlarý daha önce istimlak edilen ve paralarýný alamayan kiþilerin mahkemelere akýn etmelerinin ihtimal dahilinde olduðunu vurguladý. Kýbrýslý Rumlarýn KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 2013 yýlýnýn baþýndan itibaren yaptýklarý baþvuru sayýsýnda düþüþ yaþandýðý, Komisyonun Nisan ayýnýn ilk 15 gününde ise diðer dönemlere oranla daha fazla baþvuruyu karara baðladýðý bildirildi. Politis gazetesi, Komisyonun kendi internet sitesindeki verilere dayandýrarak verdiði haberinde, Komisyonun Nisan ayýnýn ilk yarýsýnda dokuz baþvuruyu karara baðladýðýný ve vermeyi öngördüðü tazminat miktarýnýn 3 milyon Sterlin civarlarýnda olduðunu yazdý. Gazete, "Kýbrýs Türk çevrelerinin Komisyon'un Nisan ayýnda karara baðlayacaðý tazminat miktarýnýn rekor teþkil edebileceði" yorumunda bulunduklarýný iddia etti. Habere göre söz konusu çevreler, "Komisyonun Kýbrýslý Rumlarýn eski taþýnmazlarý için biçtiði deðerlerde önemli düþüþ gözlemlendiðini belirterek bunun Komisyonun Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizi kullanma niyetinin göstergesi olduðunu iddia ettiler". Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'taki krize raðmen Komisyona yapýlan baþvurularda önemli düþüþ gözlemlendiðini, Þubat ayýnda yapýlan baþvuru sayýsý 148 iken, bu sayýnýn Mart ayýnda 85 ve Nisan ayýnýn ilk yarýsýnda ise 44 olduðunu vurguladý. ELAM LARNAKA'DAKÝ BOZKURT YAZILI SOKAK TABELASINI ÝNDÝRDÝ MECLÝS HATIRASI- Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi Girne Þubesi Yönetim Kurulu üyelerini Meclis Þeref Salonu'nda kabul etti. Hasan Bozer kabulde yaptýðý konuþmada, ülke menfaati için uðraþ içerisinde olmak gerektiðini belirterek, "Sizler bunu hep yapýyor, halka örnek oluyorsunuz" dedi. Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'nin istikrar ve düzen içerisinde faaliyetlerini yürüttüðünü kaydeden Bozer, "Yaþamý paylaþmanýz, fikir teatisinde, sosyal yardýmlaþmada bulunmanýz çok önemli ve anlamlý" ifadesini kullandý. Rum tarafýnda da faþist olarak nitelendirilen aþýrý sað oluþum "Ulusal Halk Cephesi" (ELAM) Larnaka örgütüne mensup bir grup dün Larnaka'daki Kýbrýs Türk semtindeki Türkçe yazýlý bir sokak tabelasýný yerinden söktü. Elam üyeleri belediyeye diðer Türkçe yazýlý diðer sokak isimlerinin sökülmemesi durumunda kendilerinin sökeceði tehdidinde bulundu. Haravgi "ELAM'dan Faþist Hezeyan... Larnaka Belediyesini Tehdit Ederek Türkçe Ýsimli Sokak Tabelalarýnýn Çýkarýlmasýný Ýstedi" baþlýklý haberinde "ELAM tarafýndan dün yeni bir faþizan politika patlamasý yaþandý. Larnaka'daki Kýbrýs Türk Semti Skala'dan Türkçe isimli sokak tabelalarýný hedef aldý" ifadesine yer verdi. Gazete ELAM mensuplarý tarafýndan yerinden çýkartýlan Türkçe isimli sokak tabelasýnýn, tehdit ve þantaj içerikli bir mektupla Larnaka Belediyesi'ne verildiðini yazdý. Gazeteye göre belediyeye verdiði mektupla, Türkçe isim yazýlý bütün sokak tabelalarýnýn çýkartýlýp Rumca isimlerle deðiþtirilmesini isteyen ELAM, bunu belediyenin yapmamasý halinde kendisinin yapacaðý tehdidinde bulundu.

11 18 Nisan 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Türkiye'de þimdi de "1. Evrim Sorgulanýyor Kongresi" Bilimi býrak, cemaatlere bak YÖK tarafýndan 4 Mayýs 2013 tarihinde Türkiye Öðrenci Akademisi desteðiyle düzenleneceði duyurulan "1. Evrim Sorgulanýyor Kongresi"nin katýlýmcýlarý arasýnda ilginç isimler yer alýyor. Evrim kuramýnýn sorgulanacaðý kongreye katýlanlarýn neredeyse tamamý evrim karþýtý. Türkiye Öðrenci Konseyi'nin internet sitesinden duyurduðu kongreye katýlmak için doldurulmasý gereken formda 12 soru yer alýyor. Kýsa ve net yanýt verilmesi istenen 7. ve 8. sorular kongreye katýlým amacý ve evrim teorisi hakkýnda ne düþünüldüðü hakkýnda: ( 'Kongreye katýlým amacýnýz nedir?', 'Evrim Teorisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?') "KÝMSE DARWÝNÝZMÝ DAYATAMAZ" Katýlýmcý listesinde yer alan Karadeniz Üniversitesi öðretim görevlisi Eþref Edip Keha bir makalesinde temel bilimsel önermelerden olan "hiçbir þey yoktan var olmaz vardan da yok Prof. Dr. Demirsoy: "Herþeyi bir yaratana havale ederek, meraký öldürüyorlar, kaygýlýyým" Prof. Dr. Ali Demirsoy, evrim gerçeðini inkâr eden toplumlarýn ilerleme saðlayamayacaðýný söyledi. Demirsoy, Türkiye'de 'Evrim Teorisi'nin ders kitaplarýndan çýkartýlmasý, AKP hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte bu konudaki 'alerjik refleksler' üzerine þu deðerlendirmeleri yaptý: "MERAKI ÖLDÜRÜYORLAR" Tutucu, muhafazakâr ülkelerde geliþimin 'az' olduðunu kaydeden Demirsoy, "Çünkü bu ülkelerde evrimsel gerçekler üzerinden deðil, her þeyi bir yaratana havale ederek, iþi çözüyorlar. Ýnsanýn en önemli özelliði olan meraký öldürüyorlar. Bu yüzden bilim ve teknik bu tür ülkelerde çok sýnýrlý düzeydedir." "EVRÝM BAZI KESÝMLERDE ALERJÝ YARATIYOR" AKP iktidarý döneminde evrim teorisine karþý geliþtirilen refleksi deðerlendiren Demirsoy, "Ne yazýk ki TÜBÝTAK bile evrim teorisini anlatan kitaplarý kaldýrdý. Türkiye'nin, özellikle gençlerin geleceði konusunda kaygýlýyým, Türkiye'de evrim sözcüðü bazý kesimlerde alerji yaratýyor" þeklinde konuþtu. "ÝRAN BÝYOLOJÝDEKÝ GELÝÞÝMÝNÝ EVRÝME BORÇLUDUR" Demirsoy, "Ýran biyoloji konusunda son derece ileride. Bunu evrimi öðrenmeye ve öðretmeye borçlular. Þimdi teknolojik geliþmelerde Türkiye'nin çok önünde olmasýnýn sebebi de evrim teorisini kullanýyor olmasýdýr. Türkiye'de evrim teorisi sadece 'insan maymundan geldi' teziyle daraltýlýyor, yanlýþ anlatýlýyor. Türkiye'de evrimi biliyorum diyenlerin yüzde 90'ýnýn bunu bilmediðini düþünüyorum" diye kaydetti. olmaz" hükmünü 'Allah bu hükmün dýþýndadýr' diye tamamlýyor. Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Profesör Ýrfan Yýlmaz TÜBÝTAK'taki Darwin sansürüne dair þöyle yazýyor: "... Bilimin söylemediklerini, kendi inançlarý doðrultusunda yorumlayýp, 'bundan baþka yolu yok' diye dayatmak antidemokratik rejimlerde olur (bir zamanlar Rusya'da ve Hitler Almanya'sýnda olduðu gibi). Türkiye bu dönemleri çoktan aþmýþtýr. Artýk kimse Darwinizm'i bilimsel bir gerçek olarak dayatamaz." Katýlýmcýlarýn birçoðu evrim karþýtlýðý ile biliniyor. Bazý isimler Gülen Cemaati'ne yakýnlýðý ile bilinen Sýzýntý dergisinde evrim karþýtý yazýlar yayýmlýyor. Ömer Faruk Noyan bu isimlerden birisi. Noyan'ýn yazýlarýnda evrim karþýtlýðý öne çýkarken Noyan evrimi "jeolojik geçmiþte olduðu iddia edilen bir olgu" olarak tanýmlýyor (Birgün) PROF. DR. ALÝ DEMÝRSOY KÝMDÝR? Hamburg Üniversitesi, Paris ve Londra'daki araþtýrma enstitülerinde çalýþtý 'de Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlýðý yaptý arasýnda Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öðretim üyesiydi. 15 Kasým 2012'de emekli olan Demirsoy, Türkiye'de üniversite için biyoloji kitabý yazan ilköðretim üyesidir. Ders kitabý, araþtýrma, deneme ve roman tarzý 40'ý aþkýn kitabý vardýr. (anf) Fransa ile Larnaka açýklarýnda ortak tatbikat FRANSIZ DESTROYERÝ VE HELÝKOPTERÝNÝN KATILIMIYLA ARAMA KURTARMA TATBÝKATI ÝCRA EDÝLECEK ÝSRAÝL ÝLE DE 23 NÝSAN'DA LÝMASOL AÇIKLARINDA BENZER TATBÝKAT YAPILACAK Güney Kýbrýs ile Fransa'nýn bugün Larnaka açýklarýnda ortak "arama kurtarma tatbikatý" icra edeceði haber verildi. Haravgi "Kýbrýs-Fransa Arama Kurtarma Tatbikatý... Kýbrýs ve Fransýz Hava-Deniz Kuvvetleri Ýþtirak Edecek" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde tatbikatýn Larnaka'nýn Güney açýklarýnda (deniz bölgesinde) saatleri arasýnda icra edileceðini yazdý. Habere göre, Fransa tarafýndan tatbikata "Panter" tipi bir helikopter taþýyacak olan "Jean Bart isimli D-165-destroyer iþtirak edecek. Rum tarafýndan RMMO'ya ait Agusta Westland (AW-139) tipi iki helikopter, Rum polisinin hava harekât birliði, Deniz Kuvveti'nden bir devriye gemisi ve Larnaka Sivil Savunma Kurtarma Saðlýk Grubu katýlacak. Sözde Rum "Münhasýr Ekonomik Bölgesi Kuzeydeki altýn talebine Rum yorumu " Bizim malýmýz onlarýn da malý" Rum Yönetimi'nin finansal sorunlarýný gidermek için 1960'ta satýn alýnan 14 ton altýn rezervini satýþa çýkarma kararýna KKTC'den yükselen tepkiler bugünkü Rum gazetelerinde geniþ yer buldu. Fileleftheros "Krizi Gördüler Bastýrýyorlar... Türk Mantýðý, Bizim Malýmýz Onlarýn da Malý ve Artýk Yüzde Altýnýn Da Doðalgazýn Da Yarýsýný Ýstiyorlar" baþlýklý haberinde Güney Kýbrýs'ýn geçirmekte olduðu ekonomik bunalým çerçevesinde Türk tarafýnýn taleplerinin sürekli arttýðýný iddia etti. Gazete "Türk tarafý doðalgazýn yarýsýný, altýnýn yarýsýný, iþgal bölgelerindeki bütün Kýbrýs Rum mallarýný, sahte devletinin tanýnmasýný ve özgür bölgelerin denetimini istiyor" ifadesini kullanarak bu çizginin Ankara tarafýndan çizildiðini, KKTC yetkilileri tarafýndan uygulandýðýný savundu. Devamla Dr. Derviþ Eroðlu'nun ilgili açýklamasýný okurlarýna þöyle aktardý: 'Kýbrýs'taki iki halk, Kýbrýs Rum tarafýnýn mevcut ekonomik krizden kurtulma çabalarýnýn bir bölümü olarak kaynak yaratmak hedefiyle satmayý planladýðý 14 ton altýnda eþit hak sahibidir. Kýbrýslý Türklerin 14 ton altýnda eþit haklarý vardýr çünkü 1960'taki ortaklýk cumhuriyeti olan Kýbrýs Cumhuriyeti'ne aittirler. Herkes bilmelidir ki Kýbrýslý Türklere (MEB) ve Arama Kurtarma Sorumluluk Bölgesi (FIR) içerisinde cereyan edebilecek deniz kazasý ve olaðanüstü durumun göðüslenmesi senaryosunun canlandýrýlacaðý" belirtilen haberde, Rum ve Fransýz hava unsurlarý ile yaralýlarýn hava yoluyla tahliyesi (MEDEVAC operasyonlarý) gerçekleþtirileceði belirtildi. Gazete tatbikatýn, Rum Yönetimi'nin "sorumluluk bölgesi" içerisinde ciddi arama kurtarma vukuatlarýnýn göðüslenmesine hazýrlýk durumunun artýrýlmasý, Larnaka'daki "Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin Fransa ve Doðu Akdeniz'de faaliyet gösteren diðer ülkelerle koordinasyon ve iþbirliðinin geliþtirilmesi çerçevesinde olduðunu yazdý. Haravgi Güney Kýbrýs'ýn 23 Nisan Salý günü de Ýsrail ile Limasol açýklarýnda benzer bir tatbikat icra edeceðini hatýrlattý. Rum AP Milletvekilleri ETUCE toplantýsý için harekete geçti Eðitim Enternasyonali Avrupa Örgütü (ETUCE) toplantýsýnýn Mayýs tarihlerinde KKTC'de yapýlacaðýnýn duyurulmasýnýn ardýndan, Rum Avrupa Parlamentosu milletvekilleri toplantýyý önleme amacýyla harekete geçtiler. Simerini ve diðer gazeteler, ETUCE toplantýsýnýn "anti iþgal karakterini taþýyacaðý" taahhüdünün verilmiþ olmasýna karþýn toplantýnýn KKTC'de yapýlacak olmasýnýn Güney Kýbrýs'ta tepkiyle karþýlandýðýný yazdýlar. Rum eðitim sendikalarýndan OELMEK'in toplantýya katýlmayacaðýný POED'in ise henüz karar vermediðini belirten gazete, Rum AP Milletvekilleri Andigoni Papadopulu, Sofoklis Sofokleus ve Eleni Theoharus'un çeþitli AB yetkililerine gönderdikleri mektuplarla toplantýnýn iptali giriþimi baþlattýklarýný yazdý. ait hiçbir rezerv, gelir ve mal satýlamaz, kiralanamaz veya Kýbrýs Türk tarafýnýn rýzasý veya onayý olmadan kullanýlamaz. Hidrokarbonlarda olduðu gibi altýn satýþýnda da Kýbrýslý Türklerin haklarý ihlal edilecek ve Kýbrýs sorununa çözüm bulma çabalarýný zora sokacak" Gazete Kýbrýs Türk tarafýnýn, iþbirliði ve anlaþmaya varma konusunda izlenim yaratmaya çalýþarak bu tezi tekrarladýðýný, bu ortamýn da BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn önümüzdeki hafta gerçekleþtireceði ziyaret arifesinde "Türk tarafýnýn þekillendirmekte olduðu bir nala bir mýha mantýðýna gönderme yaptýðý" yorumunda bulundu. Simerini "'Kýbrýs Türk Halkýnýn' Haklarýnýn Ýhlalinden Söz Ediyorlar... Türkler Altýnýn Yarýsýný Ýstiyor... Kýbrýs Türk Tarafý 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Kaynaklarý Ýki 'Halka' Ait Olduðunu Savunuyor, Doðalgazdan Sonra Altýný Da Gündeme Getiriyor... Kýbrýslý Türkler Kýbrýs Cumhuriyeti Mülkünün Tamamýnda Paylarý Olduðunu Savunuyor" baþlýk ve spotlarý altýnda Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar ve Maliye Eski Bakaný Rüstem Tatar'ýn açýklamalarýný okurlarýna aktardý. Habere göre Rum AP Milletvekilleri, AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso, AB Eðitim Komiseri Andrula Vasiliu ve Sosyal Hizmetler Komiser Lazlo Andor'a gönderdikleri mektuplarda, ETUCE toplantýsýnýn KKTC'de yapýlmasýnýn KKTC'nin ve "iþgal makamlarýnýn düzeyini yükselteceði" iddialarýnda bulundular. Rum milletvekilleri ayrýca, toplantýya katýlacaklarýn Ercan Havaalanýný da kullanacaklarýný, bu durumun Eurocontrol ve Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü'nün anlaþmalarýný ihlal edilmesi anlamýný taþýyacaðýný savundular. Gazete, ETUCE'nin geçtiðimiz Eylül ayýnda da KKTC'de toplanmasý giriþiminin yapýldýðýný ancak Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn müdahalesi sonrasýnda toplantýnýn iptal edildiðini hatýrlattý. Ruslara vatandaþlýk sözüne tepki Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Güney Kýbrýs'taki ekonomik kriz ve bankalardaki mevduatlara yapýlacak týraþlamadan zarar görecek Rus yatýrýmcýlara, Güney Kýbrýs vatandaþlýðý verilmesinin kolaylaþtýrýlacaðý taahhüdünü vermesi, AB'de tepkilere yol açtý. Politis gazetesi, konuya iliþkin ilk tepkinin Alman AP Milletvekili Markus Ferber'den geldiðini ve Ferber'in "Ýlk kez bir AB ülkesinin para karþýlýðýnda vatandaþlýk verdiði görülüyor" sözleriyle deðerlendirdiðini yazdý. Habere göre Ferber, "Böyle bir þeyin gerçekleþmesi durumunda ciddi sorunlar ortaya çýkacaðý" uyarýsýnda bulunarak, "Her ne kadar da vatandaþlýk verilmesi o AB ülkesinin iç yetkilerini iliþkin olsa da, nihayetinde tüm AB'de serbest dolaþým hakkýný vermektedir. Bu yüzden vatandaþlýklar AB normlarý çerçevesinde verilmelidir" þeklinde konuþtu. Feber ayrýca, AB Komisyonu'nun konuyu araþtýrmasý gerektiðini de vurguladý. Gazete, Alman Hükümet Sözcüsünün ise konu hakkýnda "henüz yeterli bilgi olmadýðýný" söylemekle yetindiðini, Dýþiþleri Bakanýnýn ise "vatandaþlýk verme yetkisinin hükümetlerde olduðunu" ifade ettiðini yazdý. Haberde, Rum Baþkanlýk Sarayý'nýn AB'den gelen mesajlarý aldýðý ve Rus vatandaþlarýna Güney Kýbrýs vatandaþlýðý verilmesi konusunu "daha dikkatli ele alma" kararýna vardýðý iddia edildi.

12 12 18 Nisan 2013 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gidersan uður olsun Düz ova yolun olsun Benden baþga seversan Ýki gözün kör olsun Baðlanma Baðlanma ve Kaybetme John Bowlby PÝNHAN YAYINCILIK "Yargýçlar, kendi sýnav kâðýtlarýna kendileri not veren hukuk öðrencileridir." H.L. Menoken Bozduðum için özür dilerim Güzel Türkçenizi Yarým vatanýmla Doyuramadýðým için aç gözlerinizi Þimdi ikide kaldým Güzel dille nasýl anmalýyým sizi? Aydýn Adamoðlu "Özür" adlý þiirinden Nâzým'ýn çizgi filmleri seyirciyle buluþuyor Nâzým Hikmet'in hayatýnýn son yýllarýnda, SSCB'de yaþarken senaryosunu yazdýðý ve üretim sürecine dahil olduðu bu kýsa canlandýrma filmler 50 yýl sonra gün yüzüne çýktý 20. yüzyýlýn en büyük þairlerinden Nâzým Hikmet'in senaryolarýný yazdýðý Hanene Huzur Dolsun ve Sevdalý Bulut filmleri Canlandýranlar Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluþuyor. Nâzým Hikmet'in hayatýnýn son yýllarýnda, SSCB'de yaþarken senaryosunu yazdýðý ve üretim sürecine dahil olduðu bu kýsa canlandýrma filmler, þairin 111. doðum ve 50. ölüm yýldönümü olan 2013 yýlýnda M. Melih Güneþ'in araþtýrmasý sonucu 50 yýlýn ardýndan gün yüzüne çýktý. Rus canlandýrma sanatçýlarý Victor Nikitin ve Igor Nikolayev'in yönettikleri 1962 yapýmý Hanene Huzur Dolsun Mir Domu Tvoemu ve Anatoly Karanovich ve Roman Kachanov'un yönettiði 1959 yapýmý Sevdalý Bulut Vlyublennoe Oblako filmleri Nisan'da Ýstanbul'da Ýstanbul Modern Sanat Müzesi'nde, Mayýs'ta ise Ankara'da Kore Kültür Merkezi'nde gerçekleþecek Canlandýranlar Festivali'nde, Nazým Hikmet'ten Canlandýrma Filmler baþlýðýnda ilk kez seyirci karþýsýna çýkacak. Sevdalý Bulut Nâzým Hikmet'in ayný adlý masalýndan uyarladýðý Sevdalý Bulut filmi, onun büyük aþký, son eþi Vera Tulyakova ile tanýþmasýna da vesile olmuþtu. Nâzým o sýralar Moskova'da yaþamakta, Vera ise çizgi film stüdyosu Soyuzmultfilm'de redaktör olarak çalýþmaktadýr. Vera bir Arnavut masalýndan çocuklara yönelik bir film yapmakla görevlendirilir ve bunun için Nâzým'ýn danýþmanlýðýný rica eder. Nâzým Vera'ya danýþmanlýk yapmak yerine yepyeni bir senaryo teklifinde bulunur ve ertesi gün elinde Sevdalý Bulut çizgi filminin senaryosuyla stüdyoya gelir. Vera ile Nâzým'ýn büyük aþký iþte böyle baþlar. Hanene Huzur Dolsun Hem çocuklara hem büyüklere yönelik bir canlandýrma film olan Hanene Huzur Dolsun, M. Melih Güneþ'in ifadesiyle "Nâzým Hikmet'in barýþ mücadelesinde yaptýðý en önemli iþlerden biri"dir. Bir yüzyýl boyunca insanýn var ettiði her þeyi yok eden savaþa, yine insanlarýn elbirliði ile dur denebileceðini anlatýr. Her iki filmi gün yüzüne çýkaran M. Melih Güneþ, çizgi filmci ve karikatürist Tan Oral ile Ýstanbul'da, Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Bölüm Baþkaný Fethi Kaba ve Ýletiþim Yayýnlarý editörü, yazar ve senarist Levent Cantek ile Ankara'da, gösterimlerin ardýndan gerçekleþecek sunumlara konuk olacak. Sunumlarýn moderatörlüðünü Berna Gençalp üstlenecek. Türkiye'den Canlandýrmalar Canlandýrma sinemasýnýn en güzel örneklerini Nisan'da Ýstanbul'a Mayýs'ta ise Ankara'ya taþýyacak Canlandýranlar Festivali'nde ABD., Hýrvatistan, Tunus, Portekiz, Mýsýr, Çin, Brezilya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Güney Kore ve Ýngiltere'nin yaný sýra Türkiye'den filmler de perdeye yansýyacak. Festival'in Türkiye'den canlandýrmalara odaklandýðý bölümde farklý dönemlerden farklý teknikler kullanýlarak üretilmiþ on beþ film bulunuyor. Tan Oral'ýn 1970 yapýmý sansürlü filmi Sansür ve Meral ve Cemal Erez'in iktidar ve iktidardakilerin öyküsünü anlattýðý Satranç'ýn yaný sýra, 2000'li yýllarýn genç ve baþarýlý canlandýrmacýlarý Ayçe Kartal, Akile Nazlý Kaya, Denizcan Yüzgül, Gökhan Okur, Turgut Akaçýk, Gökhan Okur ve Ahmet Þerif Yýldýrým'ýn filmleri Türkiye'de canlandýrma sinemasýna toplu bir bakýþ atmak isteyenleri bekliyor olacak. Bu bölümdeki filmlerden Turgut Akaçýk'ýn yöenttiði Osman, ilk kez Canlandýranlar Festivali'nde izleyici karþýsýna çýkacak. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER YARARINA RESÝTAL Cemre Arca, ilk kiþisel flüt resitalini, cuma akþamý Girne'de Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði yararýna düzenleyecek. Dernek baþkaný Orkun Bozkurt'un verdiði bilgiye göre, resital saat 20.30'da Bellapais Manastýrý'nda yer alacak ve Cemre Arca'ya, Doðu Akdeniz Üniversitesi Öðretim Görevlisi Atakan Sarý piyanosu ile eþlik edecek. Etkinliðin biletleri, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði ve Kybele Restoran'dan temin edilebilecek, ayrýca konser solonu giriþinde de satýlacak. Namýk Kemal Lisesi Orkestrasý- Derviþ Eroðlu, "Telsim Freezone 1. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý"nda "En Ýyi Orkestra" unvanýný kazanan ve Türkiye'deki finale katýlacak olan Namýk Kemal Lisesi (NKL) öðrencileri ile Telsim Genel Müdürü Rasim Karas ve Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar'ý kabul etti. Eroðlu, öðrencilerin baþarýsýný kutlayarak kendisinin de Namýk Kemal Lisesi mezunu olduðunu söyledi. NKL'nin baþarýlý bir okul olduðunu belirten Eroðlu, "Okullarda öðrencilerin katýlabileceði sosyal etkinlikler olmasý ve öðrencilerin bu alanlarda kendini kanýtlamasý önemli" dedi. Öðrencilerin yarýþmada hem okulu, hem de KKTC'yi temsil edeceðini belirten Eroðlu, baþarýlý olacaklarýna inandýðýný kaydetti. Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, yarýþmanýn bu yýl ilkinin yapýldýðýný ve kazanan NKL ekibinin Kýbrýs'ý temsil etmek üzere Türkiye'ye gideceðini belirtti. "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI"NA BAÞVURULAR SÜRÜYOR Genç kuþak ressamlarýn anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý olan ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenlenen "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"na baþvurular sürüyor. Yarýþmaya baþvurular 10 Mayýs Cuma gününe kadar devam edecek. "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nda baþarý ödülü ve sergileme alacak eserler, 4-14 Haziran tarihleri arasýnda Atatürk Kültür Merkezi'de sergilenecek. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, baþarý ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2 bin 500 TL'lik para ödülü ile plaket verilecek. Yarýþmaya 1 Ocak 1978 ve sonrasýnda doðan 35 yaþ ve altýndaki KKTC uyruklu tüm sanatçýlarýn katýlabilecek. Yarýþmaya katýlacak eserlerin en geç 10 Mayýs Cuma günü mesai bitimine kadar alýndý belgesi karþýlýðýnda Atatürk Kültür Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Þartnamesi Kültür Dairesi Müdürlüðü'nden temin edilecek olan yarýþmaya katýlacak sanatçýlar, eserlerinde kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest býrakýlýrken, yarýþmaya en az üç, en çok beþ eser verebilecekler. Son iki yýl içerisinde üretilmiþ, kýsa kenarý en az 35cm ve uzun kenarý en fazla 200 cm olarak belirlenmiþ eserlerin, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ve sergilenmemiþ olmasý gerekiyor. Yarýþmaya verilecek eserler Feridun Iþýman, Hikmet Uluçam ve Hüseyin Özinal'dan oluþan Yarýþma Seçici Kurulu tarafýndan deðerlendirilecek. Ödüllerin tümünü veya bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbest olan Seçici Kurul'un Yarýþma'da sergilenmeye deðer bulacaðý eserler içerisinden üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn Baþarý Ödülü'ne layýk görecek. Eserlerin baþarý ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçýnýn en az 2 eserinin sergileme almasý þartý aranýyor. Baþarý ödülüne deðer görülen eserlerin Kültür Dairesi Müdürlüðü'ne býrakýlacaðý yarýþmada, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn, eser sahibinin ismini belirtmek kaydý ile bu eserleri ticari amaç dýþýnda kullanabilecek. Yarýþmada baþarý ödülüne deðer görülen eserlerin telif hakký ise eser sahibine ait olacak. Þivan Perwer'e 'geri dön' çaðrýsý 39 yýldýr yurtdýþýnda yaþayan ünlü Kürt ozaný Þivan Perwer'e Türkiye'ye geri dön çaðrý yapýldý Þanar Yurdatapan'ýn koordinatörlüðünü yaptýðý 'Küçük Millet Meclisi'nin Ýzmir ve Diyarbakýr çalýþma gruplarýnca ortaklaþa yapýlan çaðrýda Perwer'e "Hadi artýk dön" denilirken, tüm sivil toplum da bu çaðrýya katýlmaya davet edildi. Ýþte o çaðrý metni: "Sevgili Þivan, Sana 'Hadi artýk dön' çaðrýsýný biz Ýzmir ve Diyarbakýr Küçük Millet Meclisleri olarak baþlatýyor ve tüm sivil toplumu da katýlmaya davet ediyoruz. Toplumun her kesiminden yükselen 'barýþ' çaðrýlarý, senin sesinle daha da güçlenecek. Artýk vatanýna dön, barýþ içinde, huzur içinde yaþayabileceðimiz yeni bir toplumun inþasýna burada, kendi topraðýnda katýl." 1955'te Urfa'nýn Viranþehir ilçesine baðlý Sori Köyü'nde doðan Perwer üniversite yýllarýna kadar Þanlýurfa'da yaþadý. Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandý ancak siyasi nedenlerden tamamlayamayýp 1974'te Almanya'ya gitmek zorunda kaldý. 39 yýldýr Türkiye dýþýnda yaþan Perwer çeþitli röportajlarýnda ülkesine dönme isteðini dile getirmiþti. CNN röportajýnda þöyle demiþti: "Türkler rahmetli Pavarotti'yi de çaðýrdýlar, Jackson'ý da... Bir sürü yabancý sanatçý dinliyorlar, deðil mi? Ben o ülkenin çocuðuyum, niye beni dinlemiyorlar? Kürtçe söylediðim için beni dinlemiyorlar, deðil mi? Onun için Türkiye'deki sanatçýlarý eleþtirdim; yüzü hep Amerika, Avrupa tarafýnda. Biraz taklit etmek, kývýrmak... Türkiye'deki sanatçýnýn yapmasý gereken; benimle ya da Kürt sanatçýyla þarký söylemektir. Bu da Türkiye'yi güzelleþtirir bence."

13 13 18 Nisan 2013 Perþembe MARJÝN Hasan YIKICI Baraka Aktivisti Bugüne vuralým yarýný kuralým I. 1 Mayýs yaklaþýyor. Dünya nýn sokaklarýný doldurmak için yüzbinlerce emekçi, öðrenci, güvencesiz, göçmen, eþcinsel, ekolojist; bicümle tüm ezilenler ve ötekiler bayraklarýný ve pankartlarýný hazýrlamaya baþladý bile. 1 Mayýs günü Dünya nýn sokaklarýndan baþka bir dünyanýn habercileri, özgürlük uðruna eþitlikten, eþitlik için de özgürlükten vazgeçmemekte diretenler geçecek. Baþka bir dünyanýn habercileri, çürümeye, yoksunluðu ve yoksulluða karþý dillerinden eksik olmayan, yaþamýn, direniþin ve devrimin türküsünü söyleyecekler. O türkü ki, sesi suskunluðun ve karanlýklarýn içinde boðulmaya çalýþýlsa da hep söylendi, söylenmekten de vaz geçilmedi. II. Eðer bizi asarak, haksýzlýða uðrayan tahakküm altýndaki milyonlarýn, sefalet içinde ölesiye çalýþan ve kurtuluþu arzulayan milyonlarýn bu hareketini, iþçi hareketini yok edebileceðinizi, ezebileceðinizi umuyorsanýz eðer düþünceniz buysa, o zaman asýn bizi! Burada bir kývýlcýmý ezeceksiniz, ama þurda, burda veya orada, arkanýzda, önünüzde, her yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateþ. Bunu asla söndüremezsiniz! Bu sözler August Spies e ait. 11 Kasým 1887 tarihinde ABD de idam edilen anarþistlerden biri. August Spies, Dünya nýn çeþitli ülkelerinden gelen ucuz iþ gücü ile adeta bir iþçi kenti olan dönemin Chicaco da çalýþma saatlerinin 8 saate çekilmesi mücadelesinde arkadaþlarýyla birlikte yakalanarak idama mahkum edildi. 1 Mayýs 1886 tarihinde ABD deki sendikalarýn çaðrýsýyla 8 saatlik iþ uygulamasýný fiili bir eylem olarak gerçekleþtiren her dil ve renkten iþçinin düzenledikleri eylemi polis sabote etti. Ardýndan ise yaþananlara tepki göstermek için 4 Mayýs akþamý Haymarket de de bir gösteri düzenlenir. Polisin göstericilere saldýrmasý ile baþlayan olaylar daha sonra tarihe Haymarket olaylarý olarak geçer. Eylemde yakalanan August Spies ve arkadaþlarý ise 1 Mayýs ýn doðuþundaki tarihsel rolleriyle hala hatýrlanmaktadýr. Fakat en önemlisi de dili, dini ve ýrký farketmeksizin, ABD de ýrkçýlýðýn en yoðun yaþandýðý tarihsel bir kesitte, iþçi sýnýfý siyahýyla beyazýyla birik ve dayanýþma göstererek burjuvaziye karþý, kendi sýnýf çýkarlarýnda birleþebilmiþ, gelecek mücadelelere de sýnýfýn bütünlüðü ve dayanýþmasý anlamýnda, modern emek hareketinin doðuþ sürecinde yol gösterici bir örnek olmuþtu. III. Bugün sadece dünyanýn pek çok coðrafyasýnda olduðu gibi ülkemizde de acýmasýz bir sömürü, baský ve korku düzeni hüküm sürmekte. Avrupa da ve dünyanýn pek çok yerinde on yýllarca süren mücadeleler sonucunda kazanýlan sosyal ve ekonomik haklar, gittikçe geriletilmekte, emekçilerin, ezilenlerin ve halklarýn yaþam standartlarý aþaðýya itilmektedir. Neoliberal model bir yandan tek ve alternatifsiz bir yaþam biçimi ve algýsý sunarken, diðer yandan da katmerli bir sömürü, yoðunlaþtýrýlmýþ bir yoksulluk ve bunlarla birlikte de güvencesizleþtirme ve geleceksizleþtirme yaratmaktadýr. 1 Mayýs günü dünyanýn sokaklarý böylesi bir dünyanýn yaþanýlabilir olmadýðýný ve bu dünyanýn deðiþmesi gerektiðini haykýracak. IV. Uluslararasý hukuk normlarýnca Kýbrýs ýn kuzeyinin tanýnmayan, hatta olmayan bir ülke olduðu söylenir. Fakat bu, adanýn kuzey coðrafyasýnda kapitalizmin, hatta en iðrenç motifleriyle kapitalizmin uygulanmadýðý anlamýna gelmiyor. Kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri ile mafya kapitalizminin en iðrenç motiflerinin varolduðu, Ankara dan dayatýlan ÝMF ve Dünya Bankasý meþeli ekonomik paketlerin Kýbrýslý Türkler üzerindeki bombardýmaný, asimilasyon ve türkleþtirmeislamileþtirme politikalarýyla tüm kültürel kimliðimizin gasp ediliþi... Özellikle göçmen iþçiler ve özel sektör çalýþanlarý üzerinde yoðunlaþan emek sömürüsü ve güvencesizleþtirme; eðitimin ve saðlýðýn özelleþtirilmesi, paralý hale getirilmesi, toplu taþýmacýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý; ekoloji üzerindeki talan ve kýyým; kadýnlarýn erkek egemenliði altýnda ötekileþtirilmeleri, LGBT bireyleri yaþadýðý dýþlanmýþlýk ve kamusal alanlarda kendilerini ifade edememesi... Emek sermaye çeliþkisinin gerilemek þöyle dursun gittikçe keskinleþtiði bu zamanlarda, sermayenin taþeron cumhuriyetine inat, emeðin, barýþýn ve ezilenlerin kurtuluþ cumhuriyeti için 1 Mayýs da, emekçilerin ve ezilenlerin birlik, dayanýþma ve mücadele gününde, düþlerimizde ve baþka bir dünyada inat ettiðimiz için sokaklardayýz. Bu gizli bir ateþ. Bunu asla söndüremezsiniz! Fellahoðlu 8 belediye baþkaný ile biraraya geldi n FELLAHOÐLU: NÝSAN AYI SONUNDA ÇALIÞANLARIN MAAÞLARININ BELEDÝYENÝN GELÝRÝYLE ÖDENMESÝ MÜMKÜN OLABÝLÝR n "BU AY ÇALIÞANLARIN ÖZLÜK HAKLARIYLA ÝLGÝLÝ HERHANGÝ BÝR ÖDEME YAPAMAYACAÐIZ " Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu Nisan ayý sonunda çalýþanlarýn maaþlarýnýn belediyenin geliriyle ödenmesinin mümkün olabileceðini kaydetti. Fellahoðlu, bu ay çalýþanlarýn özlük haklarýyla ilgili herhangi bir ödeme yapamayacaklarýný da açýklayarak, seçimlere katýlmasýndaki en büyük sebeplerden birinin bu sorunun giderilmesi için çalýþmak olduðunu anýmsattý. Kadri Fellahoðlu dün biri baðýmsýz olmak üzere, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) mensubu 8 belediye baþkaný ile bir araya geldi. Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, Yeni Boðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, Alayköy Belediye Baþkaný Hulusi Manisoy Akýncýlar Belediye Baþkaný Hasan Barbaros, Ýnönü'nün Baðýmsýz Belediye Baþkaný Ali Öncü ile makamýnda bir araya gelen Fellahoðlu, LTB'nin düze çýkmasý için tüm belediyelerin desteðine ihtiyaç duyduklarýný vurguladý. Fellahoðlu, gerekli desteðin saðlanmasý için ilgili mercilerle iletiþme geçtiðini söyledi. "HÝZMETE BAÞLAMAMIZDA YARDIMLARIN ROLÜ BÜYÜK" Su motorlarýnýn tamiri, eleman, araç-gereç, bilgisayar kullanýmý için gerekli malzeme ihtiyaçlarýnýn ziyarette hazýr bulunan bazý belediye baþkanlarý tarafýndan karþýlandýðýnýn altýný çizen Kadri Fellahoðlu, bu yardýmlarýn hizmete baþlamalarýnda büyük rolü olduðunu kaydetti. Felahoðlu, belediyenin þu an para harcayacak güçte olmadýðýný da anýmsatarak "Belediye baþkaný arkadaþlarým göreve geldiðimden beri yanýmda durdu. LTB'nin tüm ihtiyaçlarýný karþýladý. Desteðe kesinlikle ihtiyacýmýz var. Bugüne kadar devam eden dayanýþmamýz bundan sonra da devam edecek" diye konuþtu. LTB HALA ÇEK YASAÐINDA LTB'nin hala çek yasaðýnda olduðunu hatýrlatan Fellahoðlu, sorunun erken zamanda çözülmesi için çalýþtýklarýný dile getirerek þunlarý ekledi: "Nasýl bir belediye devralacaðýmýzýn ve sýkýntýlarýn bilincindeydik, ama ben en azýndan temel ihtiyaçlarýn karýþýlabileceðini düþünüyordum. Onlarýn da olmadýðýný üzülerek gördüm. Ancak bu dayanýþma ile birçok ihtiyacýmýzý karþýladýk, bundan sonra diðer belediyelerin de desteðiyle ihtiyaçlarýmýzý giderebileceðimize inanýyorum." Hizmetlerin LTB ve diðer belediye çalýþanlarýnýn desteðiyle baþladýðýný da vurgulayan Fellahoðlu, durumun iyiye gittiðini, bunun sevindirici olduðunu söyledi. "EN KISA SÜREDE BELEDÝYEYÝ VE HÝZMETLERÝ NORMALE DÖNDÜRECEÐÝZ" Tahsilâtlarda artýþ gözlemlediklerini dile getiren Kadri Fellahoðlu, "Hizmet artýkça fatura ödemeleri de artacak. En kýsa sürede belediyeyi ve hizmetleri normale döndüreceðiz. Zorluklarla mücadele ediyoruz ama umutluyuz. Yurttaþlarýmýz, sivil toplum örgütlerimiz ve iþadamlarýmýz her türlü katkýya hazýr olduklarýný söylüyor. Bunlarý duydukça çalýþma azmim ve ümidim artýyor" diye konuþtu. Çalýþanlarýn maaþlarýný ve özlük haklarýný aldýðýnda daha verimli çalýþacaðýna inanç belirten Fellahoðlu, seçime katýlmasýndaki amaçlarý da anýmsatarak daha yolun baþýnda olduðunu belirtti. SORULAR Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile görüþüp görüþmediði yönündeki soruyu yanýtlayan Kadri Fellahoðlu, henüz randevu talep etmediðini ifade ederek, önümüzdeki hafta önce Baþbakan Ýrsen Küçük daha sonra da Bakan Çavuþoðlu ile görüþeceðini söyledi. Fellahoðlu, en kýsa zamdan Ziraat Bankasý yetkilileri ile de bir araya geleceðini belirtti. Maaþlarýn ödenmesi konusundaki soruyu da yanýtlayan Kadri Fellahoðlu, "Öyle görünüyor ki, büyük ihtimalle, bu ay LTB'nin geliriyle sadece maaþlar ödenecek. Bu tutar 2.9 Milyon TL'dir. Ancak çalýþanlarýn özlük haklarý ile ilgili herhangi bir ödeme yapamayacaðýz" dedi.

14 14 18 Nisan 2013 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik ArkasýMetropol Yolu) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Ordu Evi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Sevilen müzik 1 2 eserlerinden seçilmiþ bölümlerin 1 sýralanmasýyla oluþan müzik parçasý. Büyük 2 kardeþ, aðabey. 2-Baba, cet. 3 Lütesyum'un 4 kýsaltmasý. Bir þeyin özünü oluþturan ana 5 öðe, temel. 3-Ortasý delik yuvarlak parça. 6 Bir nota. 4-Avrupa 7 Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Ters okunuþu 8 "Lokantalarda garson yamaðý". Birçok kalýn 9 direk yan yana baðlanarak yapýlan 10 düz ve korkuluksuz 11 deniz veya ýrmak taþýtý. 5-Tehlikeli durum. Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. 6-Ters okunuþu "Anlam". Ters okunuþu "Birlikte yolculuk eden topluluk". 7-Birey. Uzaklýk bildirir. 8-Genellikle þeker hastalarýnýn þeker yerine kullandýðý, maden kömürü katranýndan elde edilen beyaz bir toz. Bir nota. 9-Anma. Bale yapan kadýn sanatçý. 10-Doðanýn sebep olduðu yýkýmlar. Çok üzüntü verici, acýklý olay. 11-Gerçekte yeri olmayýp zihinde tasarlanan, farazi. Ters okunuþu "Çalýþan, faal, aktif". Dünkü bulmacanýn çözümü TV'DE BU AKÞAM Kanunsuzlar TV 2 / Saat : 21:30 Tür : Sinema (Aksiyon) Oyuncular : Sean Bean, Bob Hoskins, Danny Dyer Yönetmen : Nick Love Londra'da kontrolsüz sokaklarda, suçlular neredeyse kendi halinde býrakýlmýþtýr. Irak'taki görevinden dönen emekli paraþütçü Danny Bryant, ülkenin býraktýðýndan çok daha farklý bir yerde olduðunu görünce sarsýlýr. Bu konuda bir þeyler yapmaya karar verir. Kendi gibi düþünen, iyiyle kötü arasýndaki dengeyi çözmeye kararlý bir grup insaný bir araya toplar. Danny ve ekibi günahkarlara, adaletten kaçanlara hadlerini bildirmeye karar verirler. Komþum Bir Katil TV 8 / Saat : 21:45 Tür : Sinema (Komedi, Aksiyon) Oyuncular : Bruce Willis, Matthew Perry, Rosanna Arquette, Michael Clarke Duncan Yönetmen : Jonathan Lynn Oz lakaplý Nicholas Oseransky, Montreal'in bir banliyösünde yaþayan, yakýþýklý bir diþçidir. Yeni kapý komþusu 'Lale' lakaplý Jimmy Tudeski ise tehlikeli Chicago mafyasýndan kaçmakta olan bir kiralýk katildir. Farklýlýklarýna raðmen, Oz ve Jimmy'nin derdi ortaktýr: Her ikisini de öldürmeye çalýþan birileri vardýr. Jimmy için bu olaðan bir durumdur, hatta çocuk oyuncaðýdýr, ancak Oz, yabancýsý olduðu bir durumdadýr þimdi. Hayatta kalmak için birbirlerine destek çýkmak zorunda kalýrlar. Jimmy zekasý ve soðukkanllýðýný, Oz ise bu ortaklýkta diþ hekimlerine has alet-edevatýný ortaya koyar... Ýmparatoriçe ve Savaþçýlarý Yukarýdan Aþaðýya: 1-Menteþelerle birbirine baðlý birkaç parçadan oluþan ve yapýlarda bazý bölümleri ayýrmakta kullanýlan katlanýr, taþýnýr çerçeveli perde. Ölüm veya bir felaketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar. 2-Hýzlý bir trafik akýmý saðlamak amacýyla yapýlan, çift yönlü, geniþ yol. Eðlence, zevk, neþe. 3-Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. 4-Yün, pamuk gibi þeyleri tellere ayýrarak kabartmak. Uzaklýk bildirir. 5-Sarýklý din bilginleri. Tanrý. 6-Dürülerek boru biçimi verilmiþ deri veya kâðýt tomar. Yanlar, taraflar. 7-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Duyuru. 8-Karýþtýrýcý, ara bozucu. 9-Ýskambil oyununda "Birli". Evlerde oda kapýlarýnýn açýldýðý geniþçe yer, hol. Kýbrýs Rum resmi televizyonu. 10-Gemilerde oda. Kullanma süresi. 11-Soylu. Eski dilde "Bulunan, olan". CINE 5 / Saat : 21:50 Tür : Sinema (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Donnie Yen, Guo Xiao Dong, Kou Zhen Hai, Kelly Chen Yönetmen : Siu-Tung Ching Eski Çin'de birleþme öncesi çok sayýda krallýk arasýnda savaþlar ve büyük bir hakimiyet mücadelesi yaþanmaktadýr. Bu ortamda erkek evladý olmayan Çin Ýmparatoru bir suikast sonucu aðýr yaralanýr. Ýmparator tahtýný tek güvendiði kýzý olan prensese býrakýr ve ölür. Babasýnýn ölümünden sonra krallýðýn yönetimini devralmak zorunda kalan genç kadýn hain yeðeninin tahtý ele geçirmek için yaptýðý tuzaklarla karþýlaþýr. Prenses ve generalinin hayatý her an risk altýndadýr ve dolayýsý ile krallýk büyük bir tehdit ile karþý karþýyadýr. Dört Kardeþ STAR / Saat : 23:30 Tür : Sinema (Dram, Komedi) Oyuncular : Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Andre Benjamin, Garrett Hedlund Yönetmen : John Singleton Bobby, Angel, Jeremiah ve Jack Mercer çocukluklarý birlikte geçen bambaþka karakterlere sahip dört kardeþtir. Zamanla hepsi annelerinin yanýndan ayrýlýr. Yýllar sonra annelerinin ölümü üzerine cenaze törenine katýlmak için bir araya gelirler. Annelerinin ölümünü merak eden kardeþler, olayý araþtýrmaya baþlarlar. Olayý araþtýrdýkça, Mercer kardeþler birbirlerine daha çok baðlanýrlar ve olayý çözmek için var güçleriyle çalýþýrlar. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ MEKSÝKA'DA NEHÝR KENARINDA 7 CESET BULUNDU Meksika'nýn kuzeyinde bir nehrin kenarýnda 7 kiþinin cesedine ulaþýldýðý bildirildi. Yetkililer, Nuevo Leon eyaletine baðlý Monterrey kentinde, nehir kenarýndan geçen bir vatandaþýn kýyýya býrakýlmýþ iki ceset görmesi üzerine polise haber verdiðini belirtti. Bunun üzerine polisin bölgede araþtýrmada, topraða gizlenen 5 kiþinin cesedine daha ulaþýldý. IRAK'TA 21 KÝÞÝ ÝDAM EDÝLDÝ Irak'ta önceki gece 21 kiþinin idam edildiði bildirildi. Irak Adalet Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, terör ve insan kaçýrma eylemlerine karýþma, suikast ve bombalý araçlarla saldýrý düzenleme gibi suçlardan hüküm giyen 21 kiþi hakkýnda verilen idam kararý dün gece infaz edildi. Irak'ýn yarý resmi televizyonu el-irakiyye kanalýnýn haberine göre bakanlýk kaynaklarý, haklarýndaki hükümlerin kesinleþmesinin ardýndan idam kararlarýnýn uygulandýðýný belirtti. PAKÝSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDÝ, 60 YARALI Pakistan'ýn Hayber-Paktunva eyaletinin baþkenti Peþaver'de, iktidarda bulunan Ulusal Halk Partisi'nin (ANP) mitinginde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsýnýn 17'ye yükseldiði bildirildi. Peþaver Polis Müdürü Liyakat Ali, yaptýðý açýklamada, intihar saldýrýsýnda 17 kiþinin öldüðünü, 60 kiþinin yaralandýðýný kaydetti. GAZZE'DE "ÖZGÜRLÜK MEÞALESÝ" Gazze'de Ýsrail hapishanelerinden serbest býrakýlan son Filistinli Ýbrahim Barud Filistinli Esirler Günü etkinliklerini baþlatan "özgürlük meþalesini" yaktý. 27 sene Ýsrail hapishanelerinde yattýktan sonra geçen hafta serbest býrakýlan Ýbrahim Barud, "özgürlük meþalesini" yakarken, herkesi Filistinli Esirler Günü etkinliklerine katýlmaya davet ederek, "Esirleri destekleyen etkinlikler düzenlenmesi onlarýn kalplerine su serpiyor" dedi. VÝETNAM'DA HAVAN MERMÝSÝ PATLADI: 2 ÖLÜ Vietnam'da havan mermisinin patlamasý sonucu 2 çocuk öldü. Yetkililer, Dak Nong bölgesindeki patlamanýn, bir grup çocuðun okul yolunda bulduklarý havan mermisiyle oynarken meydana geldiðini belirtti. Patlamada 2 çocuðun öldüðünü, 6'sýnýn da yaralandýðýný bildiren yetkililer, bölgenin, savaþ döneminde Amerikan üssü olarak kullanýldýðýný, daha sonra ise askeri atýþ alaný haline dönüþtürüldüðünü kaydettiler. YENÝ ZELANDA'DA EÞCÝNSEL EVLÝLÝÐE ÝZÝN Yeni Zelanda'da parlamento, eþcinsel evliliðe izin veren yasa tasarýsýný onayladý. Parlamentoda yapýlan oylamada tasarý, 44'e karþý 77 "evet" oyuyla kabul edilirken, Yeni Zelanda, dünyada eþcinsel evliliði yasallaþtýran 13. ülke oldu.

15 15 18 Nisan 2013 Perþembe "YAÞAMIN ÝÇÝNDEN: PSÝKOLOJÝ VE ÝNSAN" Iþýk Kitabevi'nin geleneksel "Pazartesi Söyleþileri"nde bu ayki konu "Yaþamýn Ýçinden: Psikoloji ve Ýnsan". Naci Talat Vakfý'nda pazartesi saat 20.00'de baþlayacak söyleþinin konuklarý Psikolog Refika Ýnce, Psikolog Gözde Pehlivan ve YDÜ Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray. Iþýk Kitabevi her ayýn 3. pazartesi söyleþi düzenliyor. "TRAFÝK KAZALARINI ÖNLEMEK" KONULU PUL SERÝSÝ Posta Dairesi Müdürlüðü'nün "Trafik Kazalarýný Önlemek" konulu pul sergisi bugün satýþa çýkýyor. Serinin basýmý amacýyla düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere de, bugün saat 14.30'da Pasta Dairesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle ödülleri verilecek. "Demir Leydi" son yolculuðuna uðurlandý Ýngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplý ilk ve tek kadýn baþbakaný Margaret Thatcher'ýn cenaze töreni düzenlendi. Ýngiltere'nin baþkenti Londra'nýn sokaklarý ve özellikle cenaze töreninin yapýldýðý St. Paul Katedrali'nin önü, sabah saatlerinden itibaren tarihi törene þahit olmak isteyenler tarafýndan dolduruldu. Ýngiliz Parlamentosu'ndaki St. Mary Kilisesi'nde gece boyunca tutulan eski baþbakanýn naaþý, yerel saatle 10.00'da (TSÝ 12.00) buradan çýkarýlarak, Thatcher'ýn 11 yýl boyunca hem çalýþma ofisi hem de evi olarak kullandýðý baþbakanlýk konutu ile bakanlýklarýn bulunduðu Whitehall caddesinden geçirildi. Ýngiltere'nin ilk kadýn baþbakanýnýn naaþý, Trafalgar meydaný, Strand, Fleet caddesi gibi yerleri kapsayan güzergahýn bir kýsmýnda cenaze arabasýnda, bir kýsmýnda ise askerler eþliðinde atlarýn çektiði top arabasýnda taþýndý. Margaret Thatcher'ýn tabutu üzerindeki beyaz güller ve çocuklarý Carol ile Mark Thatcher'ýn "Sevgili AP MÝLLETVEKÝLÝ COHN-BENDÝT: "AB, KIBRIS'TA BÝRLEÞME ÝÇÝN BASKI YAPMALI" Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Daniel Cohn-Bendit, AB'nin Kýbrýs'ta birleþme için baský yapmasý gerektiðini söyledi. AP Genel Kurul toplantýsýnda söz alan Yeþiller Grubu Eþ Baþkaný Cohn-Bendit, Güney Kýbrýs Rum yönetimini mali krizden kurtarmak için kredi verenleri, adada birleþme konusunda ýsrarcý davranmadýklarý için eleþtirerek, birleþmenin Türkiye ile ticari iliþkileri güçlendirerek, büyümeyi canlandýrabileceðine dikkati çekti. Adada sürdürülebilir ekonomik iyileþmenin, sadece bölgenin en büyük ve dinamik ekonomisi Türkiye ile iliþkiler sayesinde aþýlabileceðine iþaret eden Cohn-Bendit, Türk yatýrýmcýlarýn sadece birleþme olduðunda adaya yatýrým yapacaðýný vurguladý. Cohn-Bendit, birleþmiþ bir Kýbrýs'ýn Türkiye'nin adayla ticari faaliyeti için çok daha büyük bir teþvik olacaðýný sözlerine ekledi. annemiz, her zaman kalbimizde olacaksýn" notu dikkati çekti. ALKIÞLAYAN DA OLDU, YUHALAYAN DA Thatcher'ýn naaþýnýn top arabasýyla taþýnmasý sýrasýnda konvoyun önündeki askeri bando, Beethoven, Chopin ve Mendelssohn gibi bestecilerin cenaze marþlarýný çaldý. Kortejin geçiþi sýrasýnda yol kenarýnda toplanan çok sayýda kiþi alkýþlarla Thatcher'ý uðurladý. Ancak kimi zaman konvoya küçük cisimler atýlmasý ve bazý kiþilerin yuhalamasý dikkatten kaçmadý. Thatcher'ýn naaþý geçirilen güzergahýn ardýndan, cenaze töreninin yapýldýðý Londra'nýn simge yapýlarýndan St. Paul Katedrali'ne getirildi. Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik'in temsil ettiði katedraldeki törene, aralarýnda Ýngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eþi Ediburgh Dükü Philip, Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, çok sayýda Ýngiliz siyasetçi ve dünya genelinden baþbakanlar, bakanlar ve eski liderlerin de bulunduðu yaklaþýk 2 bin 300 kiþi katýldý. Ýngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth en son 1965 yýlýnda ülkenin eski baþbakaný Winston Churchill'in cenaze törenine katýlmýþtý. KÜLLERÝ, EÞÝNÝN YANINA KONULACAK St. Paul Katedrali'nde yapýlan cenaze töreninde Thatcher'ýn hayattayken cenazesinde okunmak üzere seçtiði ilahiler ve Ýncil'den bölümler seslendirildi. Thatcher'ýn 19 yaþýndaki torunu Amanda Thatcher ile Thatcher'dan dört dönem sonraki Muhafazakar Parti lideri Ýngiltere Baþbakaný Cameron, Ýncil'den iki ayrý bölüm okudular.katedralde yaklaþýk 1 saat süren törenin ardýndan ise sadece aile ve yakýnlarýn katýldýðý özel bir törenle Thatcher'ýn naaþýnýn yakýlarak, küllerinin 2003 yýlýnda vefat eden eþi Denis Thatcher'ýn küllerinin de bulunduðu Chelsea Kraliyet Hastanesi'ndeki anýta konulmasý bekleniyor. BAÞSAÐLIÐI Gazeteci arkadaþýmýz Sadettin Celalettinoðlu'nun sevgili annesi EROÐLU ADIYAMAN'A GÝDECEK Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, GAP Gazeteciler Birliði tarafýndan verilecek olan "Yýlýn En Baþarýlý Devlet Adamý" ödülünü almak ve Adýyaman Üniversitesi'nde konferans vermek üzere 19 Nisan Cuma günü Adýyaman'a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör eþlik edecek. Eroðlu, 21 Nisan Pazar günü adaya dönecek. LYS'YE BAÞVURULAR PAZARTESÝ BAÞLIYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi, ÖSYM'nin düzenlediði LYS'ye (Lisans Yerleþtirme Sýnavý) baþvurularýn 22 Nisan Pazartesi günü baþlayacaðýný duyurdu. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðretim Dýþiliþkiler Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý'ndan (YGS) 180 ve üzeri puan alan adaylar; LYS'ye Nisan tarihleri arasýnda (her iki tarih dahil) baþvuru yapabilecek Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu'nun; ÖSYS sistemi ile ilgili tüm kurallarý kapsadýðýný, adaylarýn baþvurularýný yapmadan önce kýlavuzu incelemeleri gerektiði kaydedildi. LYS Baþvurularý'nýn; internet aracýlýðýyla bireysel olarak veya herhangi bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla 2 TL'lik bir baþvuru hizmeti ücreti verilerek yapýlabileceði belirtildi. Adaylarýn; 5 LYS'den hesaplanmasýný istedikleri sýnavlara girebilecekleri, konuyla ilgili bilgileri de 2013 ÖSYS Kýlavuzunda bulabilecekleri kaydedildi. MAÐUSA SURÝÇÝ ÇOCUK PANAYIRI NÝSAN'DA Maðusa Suriçi Derneði'nin (MASDER) bu yýl 5'incisini düzenleyeceði "Geleneksel Maðusa Suriçi Çocuk Panayýrý" Nisan tarihlerinde yapýlýyor. Dernek Baþkan Yardýmcýsý Serdar Atai'nin açýklamasýna göre, 20 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da baþlayacak etkinliklere Türkiye'den de gruplar katýlarak gösteriler sunacak. 15. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTÝVALÝ Kumru Celalettinoðlu'nun TOPLUMSAL HAREKET DERNEÐÝ EROÐLU NU ZÝYARET ETTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün Faize Tarazi baþkanlýðýndaki Toplumsal Hareket Derneði heyetini kabul etti. Görüþmeyle ilgili açýklama yapýlmadý. vefatýný derin bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz. Tüm aileye sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. 15. Uluslararasý 23 Nisan Çocuk Festivali, bugün, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan'ýn basýn toplantýsýyla baþlatýlacak. Konuk ekiler saat 21.00'de Girne Öðretmen Evi'nde teknik toplantý yapacak. 19 Nisan Cuma günü öðrenciler Güzelyurt Korteji için toplanacak saat 10.00'da Güzelyurt Sahne gösterileri yapýlacak. Saat 14.30'da Maðusa korteji ve sahne gösterileri olacak. Saat 20.00'de Girne Öðretmen evinde tanýþma yemeði düzenlenecek. 20 Nisan Cumartesi günü ekipler saat 16.00'da Girne Kortejine baþlayacak. Ekipler Atatürk büstü önünde 5'er dakikalýk gösteriler yapýlacak. Girne Kalesi'nde saat 19.00'da ise festivale katýlan ülkelerin gecesi yer alacak 21 Nisan Pazar günü ise Jasmin Court Otel'in bahçesinde, saatleri arasýnda 23 Nisan Çocuk Þenliði etkinliði yapýlacak.

16 16 18 Nisan 2013 Perþembe

17 18 Nisan 2013 Perþembe 17

18 18 18 Nisan 2013 Perþembe

19 18 Nisan 2013 Perþembe Eroðlu: Çocuklar bilgisayar kullanýmýyla yalnýzlaþýyor Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, çocuklarýn, bilgisayar kullanýmýyla birlikte yabancýlaþtýðý ve yalnýzlaþtýðýna dikkat çekerek, çocuklarý sosyal hayat içine sokma çalýþmalarýnýn önemine vurgu yaptý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Türkiye Çocuk Oyunlarý Spor Kulüpleri Konfederasyonu Baþkaný Oktay Yellikaya ile beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Konfederasyon Baþkaný Yellikaya, kabulde yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin her bölgesinde ve dünyada 17 temsilcilikle geleneksel çocuk oyunlarýný öðrettiklerini ve bu çerçevede de organizasyonlar düzenlediklerini anlattý. Ýlk organizasyonu Çanakkale'de, ikinci etkinliði Manisa'da yaptýklarýný ifade eden Yellikaya, üçüncü etkinliði de Ýstanbul'da yapacaklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn devamý olarak KKTC'de de böyle bir etkinlik düzenleme temennisinde bulundu. Cumhurbaþkaný Eroðlu da, çocuklarýn bilgisayar kullanýmýyla birlikte yabancýlaþtýðýný ve yalnýzlaþtýðýný ifade ederek, "Çocuklarý sosyal hayatýn içine sokma çabanýz oldukça önemlidir. Bu oyunlar yalnýz oynanmayan oyunlardýr" dedi. Konfederasyon Baþkaný Yellikaya, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na, oyunlardan bazýlarý hakkýnda bilgiler de verdi. Doðu Akdeniz Üniversitesi nde çeþitli plaket ve pankart temini için teklif kabul edilmektedir 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 75 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. (Þartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Þartname ücreti kredi kartý ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankasý DAÜ Þubesi no lu DAÜ hesabýna yatýrým olarak kabul edilecektir.) 2. Ýhalede Geçici Teminat en az 1000 TL olup teninatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak asgari 01 Aðustos 2013 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 02 Mayýs 2013 tarihinde Perþembe günü saat 14:00 a kadar üzerinde DAÜ ÇEÞÝTLÝ PLAKET VE PANKART TEMÝNÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO:3581) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasý ndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Satýlýk restoran Lefkoþa'da çalýþýr durumda devren satýlýk restoran Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: KAÇAK GÖÇMEN TEKNESÝ ALABORA OLDU, 11 ÖLÜ Fas'ýn kuzeyindeki Alhucemas kayalýklarý yakýnlarýnda kaçak göçmen taþýyan bir teknenin alabora olmasý sonucu 11 kiþinin hayatýný kaybettiði açýklandý. Fas haber ajansý MAP ve Ýspanyol haber ajansý EFE'nin haberlerine göre, dün sabah, kaçak göçmen taþýyan bir teknenin devrildiði ihbarý üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, 10 kiþinin cesedine ulaþýrken, 34 kiþiyi kurtarmayý baþardý. Hastanaye kaldýrýlan 23 erkek, 10 kadýn ve 1 çocuðun saðlýk kontrolünden geçirildiði ancak göçmenlerden birinin hastanede yaþamýný yitirdiði kaydedildi. Yetkililer, hayatýný kaybeden 6 erkek, 2 kadýn ve 3 çocuðun, Mali ve Senegal vatandaþlarý olduðunu açýkladý. KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan, hükümsüzdür. Süheyla Aytaç BERBER ARANIYOR Ustalýk belgesi olan berber aranýyor Tel: ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:069/2013 ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ARANIYOR Girne'de kaynak ve demir iþlerinde tecrübeli eleman aranýyor Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 eþyalý daire * Marmara'da 3+1 eþyasýz daire * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler Satýlýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. * K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Stg. * Yeniþehir'de klinik veya dersane olabilecek 250 metrekare daire * Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa ) Gazimaðusa Þht. Mustafa Kurtuluþ Ýlkokulu genel tamirat iþleri, (Þartname TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 2) Alasya Vakýf Anaokulu zeminine tip 2 derslik yapýmý. (Þartname 250.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 3) Gaziveren Anaokulu acil tadil ve tamirat iþleri, (Þartname 250.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 4) Þht. Zeki Salih Ýlkokulu genel bakým onarým iþleri, (Þartname 200.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) Ýçin teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7- Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 03 Mayýs, 2013 Cuma günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki Merkezi Ýhale Komisyonu teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak makbuz karþýlýðý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ndan temin edilebilir. Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR.

20 Hentbolda tek maç var Hentbol liglerine bu akþam büyük erkekler 1. Liginde oynanacak tek karþýlaþma ile devam ediliyor. Lefkoþa Necati Taþkýn Ýlkokulu Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada Yükseliþ ile UKÜ(Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi) saat 20:00'de karþýlaþacak. Erenköy Ortaokulu Türkiye'de fýrtýna gibi esiyor Bugün final için oynayacaklar Enver Kaya Erenköy Ortaokulu erkek takýmý bugün yapacaðý karþýlaþmayý da kazanýrsa Türkiye ortaokullar voleybol finaline kalmayý baþarmýþ olacak Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya "Türkiye gibi büyük bir ülkenin okul takýmlarý arasýnda ilk dörde bile girmenin büyük bir baþarý olduðunu belirten Enver Kaya takýmýmýz finale kalýrsa Türkiye þampiyonluðuna da çok yaklaþmýþ olacak dedi. Ülekemizde son yýllarda voleybolda gösterdiði baþarý ile dikat çeken Erenköy bölgesinde ortaokul erkek takýmý Türkiye birinciliklerinde ilk dört takým içerisinde yer Üniversite Spor Oyunlarý kortej yürüyüþü'nde KKTC Yoktu Kýbrýs Türk Devleti vardý Taþkýnköy'de gerçekleþen kortej yürüyüþünde taþýnan levhalar arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti yerine Kýbrýs Türk Devleti yazýlý levhanýn taþýnmasý dikkat çekti. Korteji izleyen birçok kiþi, "Kendi ülkemizde bile KKTC adýný kullanamazsak, baþka ülkelerdeki etkinliklerde KKTC olarak temsil edilmemizi nasýl isteriz?" sorusunu sordu. Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý 1'inci Üniversite Spor Oyunlarý, dün düzenlenen kortej yürüyüþü ile baþladý. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Kýrgýzistan ile birlikte ülkemiz üniversite milli takým sporcularýndan oluþan ekiplerin katýlacaðý beþ günlük oyunlar, sekiz spor branþýnda gerçekleþecek. Taþkýnköy'de gerçekleþen kortej yürüyüþünde taþýnan levhalar arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yoktu. KKTC yerine Kýbrýs Türk Devleti (Turkish Cypriot State) yazýlý levhanýn taþýnmasý dikkat çekti. Korteji izleyen birçok kiþi, "Kendi ülkemizde bile KKTC adýný kullanamazsak, baþka ülkelerdeki etkinliklerde KKTC olarak temsil edilmemizi nasýl isteriz?" sorusunu sordu. alma baþarýsý gösterdi. Sýrasýyla Samsun, Kastamonu ve Trabzon takýmlarýný yenen ve gurup birincisi olan ekip son gün çapraz eþleþmede karþýlaþtýðý Giresun ekibini de mükemmel bir oyun sonucunda 3-2 yenerek, Türkiye'de ilk 8 takým arasýnda olmanýn gururunu da yaþatmýþlardý. Ýzleyenlere büyük bir heyecan yaþatan ekibimizde Beden Eðitimi Öðretmeni Erdinç Serdahoðullarý ve kafile baþkaný Erenköy Lisesi müdürü Betül Yýkýcý, okulumuzu ve en önemlisi ülkemizi baþarýyla temsil etmenin gururu ve mutluluðunu yaþadýklarýný söylediler. Maç sonu büyük bir mutluluðun yaþandýðý ve oyuncularýn göz yaþlarýna boðulduðu görüldü. Türkiye'nin en iyi 8 okulu arasýnda yer alan Erenköy takýmý dün yapmýþ olduðu karþýlaþmada da rakibini maðlup etti ve son 4 okul arasýnda yer aldý. Bugün yapýlacak karþýlaþmada da rakibini maðlup etmesi durumunda finale kalacak olan Erenköy Ortaokulu bunu baþarýrsa ülkemizi gururu olacak. Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya konu ile ilgili yaptýðý açýklamalarda þunlarý söyledi. "Ülke voleybolunda son yýllarda Erenköy bölgesinin göstermiþ olduðu ilgi, yetiþen baþarýlý sporcular ve elde edilen baþarýlar takdir edilecek pozisyondadýr. Son olarak Erenköy Ortaokulu erkek takýmý Türkiye voleybol birinciliklerinde þu anda ilk dört arasýnda yer alma baþarýsý göstermiþ bugün rakibini maðlup etmesi durumunda finale kalacaktýr. Türkiye gibi büyük bir ülkenin okul takýmlarý arasýnda ilk dörde bile girmenin büyük bir baþarý olduðunu belirten Enver Kaya takýmýmýz finale kalýrsa Türkiye þampiyonluðuna da çok yaklaþmýþ olacak dedi. Enver Kaya Erenköy ortaokul takýmýnda bu büyük baþarýyý elde eden sporcu öðretmen ve bölge insanýný yürekten teprik ettiðini belirtti. Avrupa Bilardo Þampiyonasý'na "9 Top" karþýlaþmalarý ile devam edildi Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (EPBF) tarafýndan Slovenya'nýn Portoroz kentinde gerçekleþtirilen "Avrupa Erkekler, Bayanlar ve Tekerlekli Sandalye Bilardo Þampiyonasý"nda "Straight Pool", "10 Top" ve "8 Top"un ardýndan "9 Top" disiplinindeki karþýlaþmalarýn da sonuna gelindi. Dün sabah oynanan karþýlaþmalarda galip gelenler serisinde Onuç Altur Ýtalyan rakibi Daniele Corrieciri'ye 9-3, Mehmetali Sözgen ise güçlü rakibi Hollandalý sporcu Niels Feijen'e 9-0 maðlup oldu. Hüseyin Borankan'ýn bay geçtiði maðluplar gurubunda ise sporcumuz Berk Mehmetcik Ýngiliz Ýmran Majid ile mücadele etti. Baþarýlý bir oyun sergileyen Berk, skoru bir ara 4-1'den 4-4'e getirmeyi baþarsa da güçlü rakibine 9-5 maðlubiyetten kurtulamayarak, "9 Top"a veda etti. "9 Top"da mücadelelerine devam etmekte olan sporcularýmýzdan Hüseyin Borankan Alman sporcu Nicols Otterman, Onuç Altur Ýtalyan sporcu Michele Monaco, Mehmetali Sözgen ise Ýsviçreli sporcu Daniel Scheneider ile mücadele edecek. Takým Karþýlaþmalarý Baþlýyor Bu arada yarýn "9 Top" disiplininin ardýndan takým karþýlaþmalarý baþlýyor. Avrupa Bilardo Þampiyonasý iki gün devam edecek takým karþýlaþmalarýnýn ardýndan Cumartesi günü oynanacak final karþýlaþmalarý ve gerçekleþtirilecek Genel Kurul ile sona erecek. TFF'den 'Pilot Takým'lara önemli uyarý! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, PTT 1. Lig ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon, Anadolu Selçukluspor ve Polatlý Bugsaþ Spor'a, farklý liglerde baðlantýlarý olan takýmlarla iliþkilerini kesmesi için uyarýda bulundu. PTT 1. Lig'de 4. sýrada yer alan 1461 Trabzon, Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 2. sýrada bulunan Polatlý Bugsaþ Spor ve Beyaz Grup'ta 11. sýradaki Anadolu Selçukluspor'dan, liglerin tescilinden önce resmi baðlarý olan takýmlarla iliþkilerini kesmeleri istendi Trabzon'un, Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, Polatlý Bugsaþ Spor'un Ankaraspor, Anadolu Selçukluspor'un ise PTT 1. Lig'deki Torku Konyaspor ile baðý bulunuyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ... Serdar Denktaþ, Küçük'e meydan okudu mecliste. "Allaha inanýyorsan ayaða kalk ve oy satýn almadýðýna dair yemin et" dedi. Küçük deli mi? Yemin etsin de çarpýlsýn mý sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi? Eyleme Türk polisi izin vermeyince buna karþý direnenler, Barýþ Gücü'nün koyduðu yasaða kuzu kuzu uydular. Ara bölgedeki barýþ etkinliðine katýlmadýlar. Bu memleketin bizim olduðunu unuttular! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok Yorgancýoðlu Türkiye'de açýlacak ihalelerin yalnýz Selimiye ve Lala Mustafa Paþa camileriyle ilgili olduðunu söyledi... Kýbrýslý Türkler Allahsýz diye mi camiler Türkiye'ye devredildi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı