'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!'"

Transkript

1 CALINAN ZAMANLAR Bir sabah açtýðýmda küçük ellerimle bahceli evimizin kapýsýný, koyu yeþil elbiseleri ile, oyuncaðýný hayal ettiðim kocaman bir silah la kapýlarýmýzý kuþatan askerler di. Boþ durmamýþ yatmamýþlardý. O dönem anlamakta zorluk çekmiþtim kapýmýzda askarlerin ne isi olduðunu ama, anladým ki özgürlüklerimizi kýsýtlama adýna gelmiþlerdi. Televizyonun hala siyah beyaz olduðu dönemde, seyredilen ajans haberlerinde TRT de,12 Eylül darbesinin yapýldýðý kulaklarýmýzda çýnlamýþtý. Her sabah annemlerin süpürdükleri kapýlarýmýzýn önünde oturmak, süpürge çalmak, hal hatýr sormak yasaklanmýþtý. Þaþkýn bakýþlarýmla sabahlarý toplanan komþularýmýzý aradým, yoklardý. Kafamý uzattýðým da komþularýmýzýn da kapýlarýnýn ardýndan baktýklarýný görmüþtüm. Baþýmý çýkarmamla birlikte sert bir ses, gözlerini bana dikerek gir içeri demesiyle içeriye girdim. Bir bir evler arandý, bir bir mahallemizden arkadaþlarýmýzýn babalarýný aðbeylerýni göremez oluyorduk. Annemlerin sohbetlerinde duyardým, tutuklanýp götürülen komþularýmýzýn isimlerini. Boþ durmadý askerler, yan gelip yatmadýlar! Özgürlüklerimizi alarak insanlarýmýzý Erzincan iþkence hanelerine taþýdýlar. Kimileri geri döndüler büyüklerimizin, kimilerinden haber alamadýk bir daha! Geri dönenler eskisi gibi degillerdi, o gülen yüzleri sevecenlikleri yoktu yüzlerinde. Evlerimizin önünde duran kocaman taþlara oturarak yapýlan sohbetler artýk yaþanamadý eskisi gibi. Sohbetlerde artýk kimlerin kaç yýl hapise gönderildiði, kimilerinin sakat kaldýðý konuþuluyordu. Anladým ki, kapýlarýmýzýn önlerini tutan askerler özgürlüklerimizle birlikte geleceðimize dair yarýnlarýmýza dair ne varsa alýp götürmüþerlerdi. Ýnsan onurumuzu çiðneyip ne varsa iyiden güzelden yana zulamýzda talan etmiþlerdi. 3 kiþinin yan yana gezmesinde örgüt kurma suçlamasýndan korkulduðu günler, bizleri birbirimizden uzaklaþtýrmýþtý. 12 Eylül darbesi öncesi, Sivas ta yaþanan katliamý gören gözlerim aramýþtý o yaþanan katliamda Askerleri, ama göremiþtim. Hep Katliamdan sonramý gelmeye ayarlanmýþtý yesil elbiseli askerler. Karþý komþumuz Fidan ablamýz Faþiþt kursunlarýya vurulup, halýnýn üzerinde boylu boyunca yatarken, mahallemizdeki, bakkal Zeynel amcanýn dükkanýnýn yakýlmasýný gördüðümde bunlara dur diyecek askerleri aradýðýmda gelmeyen askerler, bugün neden gelmiþlerdi! Zamanlarýmýzý çalan, hayatlarý alýp götüren Evren Paþa ressamlýk yapýyor, bilmem çizermi, çizebilirmi tüm bunlarýn resimlerini. Anladim ki! Boþ durmamýþ, yan gelip yatmamýþlardý askerler kapýlrýmýzýn önünde dururken. Kapýlarýn önünde oynadýðýmýz çelik çomak oyunumuzu yasaklarken, yaþama dair nelerimizi çaldýlar. Çalýnan zamanlarda büyüdük biz. Çalýnmakta hala zamanlarýmýz.! Mahmut Akgül 'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!' 12 EYLÜL DÖNEMÝNDE ÝDAM EDÝLENLER» 1- Necdet Adalý (sol görüþlü) 7 Ekim 1980 Ankara» 2- Mustafa Pehlivanoðlu (sað görüþlü) 7 Ekim 1980 Ankara» 3- Serdar Soyergin (sol görüþlü) 25 Ekim 1980 Adana» 4- Erdal Eren (sol görüþlü) 13 Aralýk 1980 Ankara» 5- Cevdet Karakaþ (sað görüþlü) 4 Haziran 1981 Elazýð» 6- Veysel Güney (sol görüþlü) 10 Haziran 1981 Gaziantep» 7- Ahmet Saner (sol görüþlü) 25 Haziran 1981 Ýstanbul» 8- Kadir Tandoðan (sol görüþlü) 25 Haziran 1981 Ýstanbul» 9- Mustafa Özenç (sol görüþlü) 20 Aðustos 1981 Adana» 10- Ýsmet Þahin (sað görüþlü) 20 Aðustos 1981 Ýstanbul» 11- Seyit Konuk (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 12- Ýbrahim Ethem Coþkun (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 13- Necati Vardar (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 14- Fikri Arýkan (sað görüþlü) 27 Mart 1982 Ankara» 15- Sabri Altay (adli suçlu) 23 Nisan 1982 Adapazarý» 16- Cengiz Baktemur (sað görüþlü) 30 Nisan 1982 Elazýð» 17- Þahabettin Ovalý (adli suçlu) 12 Haziran 1982 Sinop» 18- Ednan Kavaklý (adli suçlu) 18 Haziran 1982 Ankara» 19- Ali Bülent Orkan (sað görüþlü) 13 Aðustos 1982 Ankara» 20- Veli Acar (adli suçlu) 13 Aðustos 1982 Isparta» 21- Eþref Özcan (adli suçlu) 19 Aðustos 1982 Kayseri» 22- Halil Fevzi Uyguntürk (adi suçlu) 29 Aralýk 1982 Afyon» 23- Kazým Ergun (adli suçlu) 29 Aralýk 1982 Akþehir» 24- Muzaffer Öner (adli suçlu) 29 Aralýk 1982 Amasya» 25- Adem Özkan (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Balýkesir» 26- Hüseyin Çaylý (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Afyon» 27- Osman Demiroðlu (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Isparta» 28- Ahmet Mehmet Uluðbay (adli suçlu) 22 Ocak 1983 Akþehir» 29- Ali Aktaþ (siyasi) 23 Ocak 1983 Adana» 30- Duran Bircan (adli suçlu) 23 Ocak 1983 Denizli» 31- Levon Ekmekçiyan (Asala) 28 Ocak 1983 Ankara» 32- Ramazan Yukarýgöz (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 33- Ömer Yazgan (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 34- Erdoðan Yazgan (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 35- Mehmet Kambur (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 36- hmet Kerse (adli suçlu) 30 Ocak 1983 Gaziantep» 37- Rýdvan Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 38- Cavit Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 39- Süleyman Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 40- Fatih Laçinligil (adli suçlu) 24 Þubat 1983 Keþan» 41- Faik Görünmez (adli suçlu) 24 Þubat 1983 Kilis» 42- Mustafa Baþaran (adli suçlu) 30 Mart 1983 Edirne» 43- Hüseyin Üye (adli suçlu) 30 Mart 1983 Nazilli» 44- Þener Yiðit (adli suçlu) 20 Nisan 1983 Isparta» 45- Cafer Aksu Altýntaþ (adli suçlu) 20 Nisan 1983 Ordu» 46 Abdülaziz Kýlýç (adli suçlu) 26 Mayýs 1983 Edirne» 47- Halil Esendað (sað görüþlü) 5 Haziran 1983 Ýzmir» 48- Selçuk Duracýk (sað görüþlü) 5 Haziran 1983 Ýzmir» 49- Ýlyas Has (sol görüþlü) 6 Ekim 1984 Ýzmir» 50- Hýdýr Aslan (sol görüþlü) 24 Ekim 1984 Ýzmir Ahmet Ateþ (2) 2. AD VE ADLANDIRMA ÜZERÝNE Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmektedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ 1980 de idam edilen Veysel Güney Erdal Eren Hýdýr Aslan Veysel Güney Ýlyas Has çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulunmaktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. >4 DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! 12 EYLÜL Nafiz Ünlüyurt Nafiz Ünlüyurt: Yeniden yapýlanan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný de Hacýbektaþ Belediye baþkaný.1977 de Hacýbektaþ ta solun ve devrimcilerin desteðini alarak belediye baþkaný oldu. 12 Eylül 1980 Askeri darbeden her solcu,muhalif ve devrimci gibi oda payýna düþeni yaþadý. Demokrat ve Hacýbektaþlý olmanýn o dönem aðýrlýðýný ve iþkençesini yaþayan tüm insanlar gibi oda bir belediye baþkaný olarak 12 Eylülün madurlarýndan. O dönem yaþadýðý hiç birþeyden piþman olmayan madurlardan. Ve yaþadýklarýnýn faturasýný kimseye kesmeyenlerden... >2 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 12 Eylül 2006 Salý Nafiz Ünlüyurt: Yeniden yapýlanan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný de Hacýbektaþ Belediye baþkaný.1977 de Hacýbektaþ ta solun ve devrimcilerin desteðini alarak belediye baþkaný oldu. 12 Eylül 1980 Askeri darbeden her solcu,muhalif ve devrimci gibi oda payýna düþeni yaþadý. Demokrat ve Hacýbektaþlý olmanýn o dönem aðýrlýðýný ve iþkençesini yaþayan tüm gençler gibi oda bir belediye baþkaný olarak 12 Eylülün madurlarýndan. O dönem yaþadýðý hiç birþeyden piþman olmayan madurlardan. Ve yaþadýklarýnýn faturasýný kimseye kesmeyenlerden Eylül Askeri Darbenin 26. yýl dönümünde Ünlüyurt Hacýbektaþ ta yaþananlarý o dönemin tanýðý ve sanýðý olarak anlatýyor EYLÜL Behzat Kaya Bu gün 12 Eylül Önemli bir tarih yeni bir dönemin baþlangýcý Çaðdaþ düþünceye, laik inanca,devrimci görüþe karþý duranlarýn korunup kollandýðý,irticaya, soyguna, karanlýk güçlere, serpilip büyümesi için kapýlarýn aralandýðý bir dönemin baþlangýcý 12 eylül Ýlçemiz açýsýndanda unutulmamasý gerekli bir tarih 12 Eylül O dönemde sorumluluk üstlenmiþ bir kiþi olarak bu güne dek bir söylemim olmadý. Bu tür iþlerin içerisinde yer almamýþ, sorumluluk üslenmemiþ herkes iyi bildikleri için olacak her þeyi söyledi. 12 Eylül ü iþlerine geldiði gibi kullandý yeri Turgay Köse geldi öðdü, yeri geldi yerdi Uzunca bir süre siyasi malzeme olarak bile kullanýldý 12 Eylül fýrtýnasýna yakalanýp acý çeken, iþkence gören, iþinden aþýndan olan hiç kimse bu tartýþmalarýn tarafý olmadý. Birilerine çamur sýçratmadý. Erdemli, ilkeli ve de devrimci duruþunu sürdürdü 12 Eylül tarihi ilçemiz için kýrýlma noktasý. Önemli bir tarih. 12 Eylül öncesi, 12 Eylül günleri ve 12 Eylül sonrasý olup bitenleri en küçük ayrýntýlarý ile herkesin bilmesi son derece önemli. Bu yýllar ilçe tarihinin çok önemli bir sahifesi Hacýbektaþ insanýnýn çaðdýþý bir anlayýþa, taraf olmuþ bir yönetime karþý göstermiþ olduðu direnç her türlü övgünün üzerinde O günlerde sergilenen onurlu duruþ, ilçeye, ilçe insanýna bir ayrýcalýk kazandýrmýþ. Hacýbektaþ adý bayrak olup ülkenin her köþesinde dalgalanmýþtý. 12 Eylül öncesi ilçe olarak zor koþullarla baþbaþaydý. Biryanda, yað, þeker, mazot, çimento, demir, kömür gibi en temel mallarýn yokluðunun yarattýðý sýkýntý. Öte yandan hiç kimsenin can güvenliðinin olmayýþý. Orta yerde sýkýþýp kalmýþ bir ilçe. Alabildiðine körüklenen Alevi Bektaþi düþmanlýðý Hacýbeksaþlý yada Alevi olduðunu söyleyebilmenin cesaret gerektirdiði korkunç günler Maraþta,Sivasta,Çorumda, Erzincan da yapýlan alevi katliamlarý Tüm bu olaylarýn insanýmýzda oluþturduðu gerginlikler Okuyan, konuþan, tartýþan her türlü eylemde söz ve karar sahibi olmak isteyen konturol altýnda tutulmasý olanaksýz bilinçli ve heyecanlý bir Hacýbektaþ gençliði Baþta Mehmet Ali Aðca, Mehmet Þener, Ömer Ay, Ömer Baðcý, Abdullah Çatlý,Oral Çelik, Yalçýn Özbey gibi çete liderlerinin serbestçe at oynattýklarý Nevþehir Onlara kusursuz ev sahipliði yapan dönemin valisi Fevzi Alaloðlu. Emliyet müdürü Haydar Tek. Jandarma alay komtaný Kemal Þanlý ve Nevþehir emliyetinde görevli Ýbrahim Þahinli Tüm bunlar ilçe olarak o yýllarda nasýl bir tehlike içinde olduðumuzun kanýtý.. O dönemde sorumluluk üstlenmiþ bir kiþi olarak bir þeylerin olacaðýný hep bekliyordum. Tek çabam ilçe olarak bu kriz döneminden en az zararla çýkabilmekti. Uykusuz gecelerimiz oldu. Yapýlan tüm tahrikleri, kurulan tuzaklarý boþa çýkarmayý önemli ölçüde baþardýk O yýllarda yapýlan 16 Aðusdos Hacý Bektaþ Veli yi anma törenleri belklide en anlamlý etkinliklerdi. Alevilerin öcü olarak gösterildiði günlerde Hacýbektaþtan tüm topluma doðru mesajlar verilmeye çalýþýldý. hiç kimseye boyun eðilmedi.ýlçemiz Ülkenin düþünen, yazan kiþileri ve önde gelen sanatçýlarý için Buluþma yeri konumuna ulaþtý. 12 Eylül günü her þey birden deðiþti...12 Eylül yönetimini arkasýna alan Nafiz Ünlüyurt Nevþehirdeki devlet güçleri için artýk gün doðmuþtu Yapacklarýný rahatca yaparlar hýnçlarýný alabilirlerdi. Öylede yaptýlar. Hiçbir inandýrýcý gerekçe olmadan yüzlerce insanýmýz iþkenceden geçti Canýndan, iþinden, ekmeðinden edildi. 12 Eylül öncesi gösterilen onurlu duruþu, 12 Eylül sonrasýnda da sergilemesini bilebilseydik, 12 Eylül sonrasý yaþanýlan olumsuzluklarýn hiç birisi yaþanmazdý. 12 Eylül öncesi sorumluluk taþýyanlar 12 Eylül sonrasýndada bu sorumluluklarýný tam olarak yerine getirdikleri söylenemez. Bu anlamda hepimizin bir özeleþtiri yapmasý, ben nerede yanlýþ yaptým sorusuna akýlcý bir yanýt bulmasý doðru olacaktýr. Geçmiþi geri getirme yeniden yaþama olanaðý yok. Yaþanan olaylarý herkesin doðru olarak bilmesi gerek. Bu anlamda 12Eylül öncesi, 12Eylül günlerinin ve 12 Eylül sonrasý Ýlçede olup bitenlerin bir kitap haline getirilmesi önemli. O yýllarda Nevþehir valiliði, Emliyet müdürlüðü ve il jandarma alay komutanlýðýnca ilçemizle ilgili yazýþmalarýn, komando taburunda iþkence altýnda alýnan ifadelerin ve mahkemede yapýlan savunmalarýn bu kitapta yer almasý doðru olur. O dönemde yaþadýðýmýz bu olaylarýn tümü gözlerimin önünden geçiyor Yiðit insan Zeki Tekinerin katlediliþi, cenaze töreninde çýkarýlan savaþý andýran olaylarýn arkasýndaki güçleri bugün daha iyi görüyorum. Kafalarýmýza çuval geçirilerek ifadelerimizin alýnýþýný, urgana baðlý olarak tuvalete götürülüþümüzün nedenlerini daha iyi anlýyorum. Yapýlan bu iþkencelerden eziklik de duymuyorum. O kýritik günlerde görevini yapmýþ bir kiþinin rahatlýðý içerisindeyim. Hiçbir arkadaþý mýn bu dönemle ilgili bize söyleye ceði sözünün olacaðýný düþünmüyorum. Mehmet Taþdemir GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Alevilik müfredatta dipnot Alevi derneklerinin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý için yaptýklarý baþvuruda karar günü beklenirken, Milli Eðitim Bakanlýðý ortaöðretimde okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ders müfredatýna ilk kez Aleviliði aldý. Ancak Alevilik AKP hükümeti döneminde ders kitaplarýnda olmayacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yenilediði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatýnda, ilk kez Alevilik'e yer verildi. Ortaöðretim ýo. sýnýf din dersi kitabýnda, Hacý Bektaþi Veli'nin Kur'an, Hz. Muhammet ve Allah inancýna dair yaptýðý bir konuþmanýn metninden oluþan, "Hacý Bektaþ Veli'nin Makâlât Adlý Eserinde Tevhit ve Ýnanç Esaslarý" baþlýklý bir okuma parçasýna yer verildi. Ders kitabýnda kaynak olarak, Hüseyin Öz-can'ýn "Alevi-Bektaþi Kültürüne Bakýþlar" adlý kitabý gösterildi. Bu sayede Alevilik ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabýna dipnot olarak girmiþ oldu. 'ALEVÝLÝK TASAVVUFÝ YORUM' ýo. sýnýf din dersi kitabýnda yine "Hz. Ali'nin Örnek Þahsiyeti ve Ýbadetin Önemine Dair Sözleri" baþlýðý altýnda, Prof. Dr. Ýbrahim Sarý-çam'ýn 8 Ekim 2004 tarihinde Bursa'da düzenlenen Hz. Ali Sempozyumu' nda "Hz. Ali, Hayatý ve Þahsiyeti" adýyla sunulan tebliðinden hazýrlanmýþ bir okuma metnine de yer verilen müfredatta Alevilik 12. sýnýfta tasavvufý yorumlar baþlýðý altýnda VAHÝT ÖZÇELÝK 1928 (12 Eylül ) ele alýnýyor MEB ortaöðretim 11. sýnýftaki din dersi kitabýnda Ýslam Düþüncesinde Siyasal-Ýktikâdi Yorumlar baþlýðý altýnda Haricilik, Þiilik, Mu'tecile, Maturîdilik, Eþ'ârilik'in, Ameli-Fýk-hî Yorumlar baþlýðý akanda ise Caferilik, Hanefilik, Malikilik, ve Þafýlik'e yer vermiþ. Alevilik ise "Ýslam Dünyasýnda Tasavvufý Yorumlar" baþlýðý altýnda anlatýlacak. Ancak Alevilik'in anlatýlacaðý ders kitabý liselerin 2 yýl sonra 4 yýla çýkarýlmasýyla, ortaöðretim 12. sýnýfta öðrencilere okutulacak.» Zorunlu din dersi yargýlanacak Avrupa Konseyi (AK) geçtiðimiz yýl Türkiye'den nüfus cüzdanlarýndaki din ibaresini çýkarmasýný ve okullardaki zorunlu din dersi uygulamasýndan vazgeçmesini istemiþti. AK bünyesinde faaliyet gösteren Irkçýlýkla ve Ayýrýmcýlýkla Mücadele Komitesi (ECRÝ) tarafýndan hazýrlanan, 'Türkiye'de Irkçýlýk ve Ayrýmcýlýk' konulu raporda yer alan bu taleplere AKP hükümeti o dönemde herhangi bir itirazda bulunma mýþtý. Din Öðretimi Genel Müdürlüðü'nün Bakanlar Kurulu'na geçtiðimiz hafta sunduðu 13 sayfalýk raporda, 142 ülkenin 73'ünde din dersinin okulun ilk 9 yýlý süresince öðrenci lerin karþýsýna en az bir kere zorunlu ders olarak geldiðine dikkat çekilmiþti. AÝHM ise Türkiye'de zorunlu din dersi uygulamasý nýn kaldýrýlmasý istemiyle Hasan Zengin adlý Alevi bir babanýn kýzýyla ilgili itirazýný esas tan inceleme kararý almýþtý. Hasan Zengin'in avukatlýðýný üstlenen Pir Sultan Abdal Derne ði Genel Baþkaný Kazým Genç AÝHM'in kabul ettið davada mahkemeye din dersi kitaplarýný sunmuþtu. AÝHM yaptýðý inceleme sonunda 15 Kasým 2000 tarihinde hazýrladýðý raporda, ders kitaplarýnýn tamamen 'islamiye tin temel kurallar ve ahlak eðitimiyle ilgili olduðunun anlaþýldýðým' bildirmiþ ve ders kitaplarýnda "Alevilik öðretisi yok" demiþti. AÝHM'deki duruþma 3 Ekim'de görülecek. Sevgili Eþim, Sevgili Babamýz Vahit Özçelik seni unutmadýk.unutmayaçaðýz.anýný ve emeðini bizler yaþataçaðýz. Ölüm adýn kalleþ olsun... Eþi Münise Çoçuklarý, Þenol, Rabiya, Þengül, Ercan ÖZÇELiK (Ailesi) Birinci sýnýf öðrencileri erken baþladý Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- MEB'in yeni uygulamasý kapsamýnda ilköðretim 1. sýnýf öðrencileri, dün ilk defa okulla tanýþtýlar. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, ilköðretime yeni baþlayacak olan çocuklarýn okul korkusunu yenmesi için baþlattýðý uygulama çerçevesinde 1. Sýnýf öðrencileri için okullar tüm yurtta olduðu gibi Hacýbektaþ ta dün baþladý. Bu uygulamayla öðrenciler bir hafta önce okulla tanýþmýþ oldular. Program çerçevesindeki faaliyetler, her gün ve saatleri arasýnda her okulda yarým gün yapýlacak. Diðer sýnýf öðrencileri ise 18 Eylül'de derslerine baþlayacak. Ýlköðretime yeni baþlayacak çocuklarýn yaþadýðý heyecanýn korkuya dönüþmemesi için, ailelere önemli görevlerin düþtüðü açýklandý. Okulla ilk defa tanýþacak çocuklarýn evlerinde ise ayrý bir telaþ yaþanýyor. Çocuklar yeni durumlarýna alýþmaya çalýþýrken, aileler ve okullar bu zorlu geçiþ dönemini kolayca atlatabilmenin yollarýný arýyorlar. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn aldýðý 12 Eylül faþist askeri darbesi tüm yurtta protesto ediliyor [Sesonline] 12 Eylül 1980 faþist askeri darbesinin 26.yýldönümü aðýrlýklý olarak "78'liler dernekleri" tarafýndan bu yýl çok daha yaygýn olarak protesto ediliyor. 12 eylül'ün hafta arasýna gelmesi nedeniyle yurt çapýnda gerçekleþtirilecek miting ve yürüyüþler " 10 eylül pazar" gününe alýndý. Miting dýþýndaki etkinliklerin ise; eylül ayý boyunca süreceði bildirildi. Etkinliklerin ana temasý "Darbeciler Yargýlansýn..." son karar doðrultusunda; ilköðretime yeni kayýt yaptýran çocuklarýn okula uyum saðlayabilmeleri için, okullarda `hoþ ortamlar yaratýlacak. Baþlayacak olan yeni uygulamaya göre; ilköðretime yeni kayýt olan çocuklar Eylül 2006 tarihleri arasýnda, velileriyle birlikte okula gidecekler. Böylece, oyunlarla, dramalarla ve okulda oluþturulacak hoþ ortamlarla çocuklarýn okula uyumu, okula karþý korku geliþtirmemeleri saðlanacak. Okulun oyunlar oynanan, arkadaþlarýn bulunduðu, öðretmenlerin güler yüzle, çocuklarla ilgilendiði bir ortam olduðu daha ilk adýmda çocuklara hissettirilmeye çalýþýlacak. Uzmanlar,ilköðretime yeni kayýt olan çocuklarýn okula kolayca uyum saðlaya-bilmeleri ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn gerçekleþtirmiþ olduðu bu çaðdaþ uygulamayý tamamlamak için ailelerin de katýlýmýnýn önemli olduðu yönünde birleþiyor. Okulu ve okumayý daha ilk günden bir korku olmaktan kurtarmak ve çocuklarýnýzýn bu süreci daha kolay atlatmalarýný saðlamak için; anne babalar, ve öðretmenlerin karþýlýklý iþbirliðinin önemsenmesi belirtildi. TAM'ýn Baþkanlýðýna Ödemiþ getirildi Merkezi Almanya nýn Essen Eyaletinde bulunan Türkiye Araþtýrmalar Merkezi (TAM)Vakfý Anadolu temsilciliðine Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ getirildi. Sulucakarahöyük ÜRGÜP- Merkezi Almanya nýn Essen Eyaletinde bulunan Türkiye Araþtýrmalar Merkezi (TAM)Vakfý Anadolu temsilciliðine Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ getirildi.merkezin Anadolu temsilciliði Nevþehir in Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açýldý. Ürgüp Cumhuriyet meydanýnda düzenlenen törende konuþan TAM baþkaný Prof. Dr. Faruk Þen Anadolunun en önemli Kültür Turizm merkezlerinden Ürgüp te böyle bir merkezin hizmete açýlmasýnýn TAM ýn iþleyiþini güçlendireceðini kaydetti. Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ te özellikle Avrupadaki gurbetçilerin yaþadýðý temel sýkýntýlarý bilimsel çerçeveli çalýþmalarla ortaya koyan TAM ýn bu sorunlarýn çözümünde özverili çalýþmalarýnýn sonderece olduðunu kaydetti.ödemiþ bu aþamada Ürgüp Belediyesinin de gönüllü olarak bu çalýþmalar içerisinde her zaman üzerine düþeni yapmaya hazýr olduðunu belirtti. KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmektedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulunmaktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. (Bugün sayýlarý yüze vuran üniversitelerimizde bu alanda çalýþmalar yapýlýyorduysa, neden yayýnlanmýyor?) Metinler üzerine makaleler ise Türkiye den Batý üniversitelerine gitmiþ dilciler, Batýlý dilciler ve tarihçiler tarafýndan sürdürülmektedir. Adlandýrmalar, sýnýflandýrmalar, öbek oluþturmalar sonucunda Türkçe dil ailesi Ural- Altay dil ailesi olarak geçmektedir. Strahlenberg den bu yana gelen bu öbeklendirmeye epeyce çekidüzen verilmesine raðmen, Ural-Altay dil ailesinin akrabalýðý kesin biçimde kanýtlanamaz F. Bozkurt Geriye Altay dilleri kalmaktadýr. Moðolca dan Korece ye uzanan bu dillerin akrabalýðý da ne yazýk ki (!) bütün dilciler tarafýndan kabul görmemektedir. Akrabalýðý iddia eden dilbilimcilerin ortak kanýtlarýndan bazýlarý nerdeyse birçok gruba uymaktadýr. Eylem tabaný buyuru, ad tabaný tekil durumundadýr aktaran : F. Bozkurt-. (Yani gel, komm, come sözcükleri buyuru; Ahmet Ateþ (2) 2. AD VE ADLANDIRMA elma, Apfel, appel tekil durumundaysa, ve binlerce örnek verilebilecekse bu üç dil ayný aileden mi sayýlacak? Ayrýca dillerin sözvarlýðýnda birtakým üç beþ ya da on onbeþortak sözcüðün bulunmasý neden aile teþkiline kanýt olsun ki! Böyle olsa günümüz Türkçesi ile Arapça ve Farsça daðýlmamýþ aile olmaz mý? Bir sözcüðün çift ünsüzle baþlamasý kanýtý ise konuyu karýþtýrmaktan baþka neyi gösterebilir? Bu kanýt yazýyla ilgili deðil midir? Yazýsýz bir dil de aileden olamaz mý? Ýnsanlýðýn ayný dili konuþan öbeklerinin binlerce yýl yazýsýz yaþadýðý unutuluyor mu, ya da bir dilin yazýsýnýn deðiþtirilmesinin tarihi?..) Altay Ailesi de iþin ayrýntýlarýna inildiðinde, Türkiye Türkçesi açýsýndan küçülür küçülür ve Türkçe/Tatarca/Moðolca Ailesiyle = Hakaniye-Çaðatayca; Oðuzca/Türkmence ailesine iner. Bu belirlemenin onlarca kanýtýný yazýlý ve sözlü kaynaklardan bulabiliriz. Bir belirlemenin tarihe, zamanda kurulmuþ devlete, o devletlerde verilmiþ yazýlý eserlere; yazýyla barýþýk olmayan, yazýya günümüzde bile tamamen geçmemiþ/geçememiþ olan halk sýnýflarýnýn hikaye, masal, türkü, bilmece, tekerleme ve hala kullanmakta olduklarý farklý dile baðlý olduðu, bu, koþullara baðlý olmayan zaman ve mekanötesi belirlemelerle bu denemenin ilgilenmediðini belirtmeliyim. Türkçe açýsýndan yazýn Orhun, Yenisey, Turfan/Uygur metinleri paranteze alýnýrsa- Kutadgu Bilig ve Divaný Lügat it Türk le baþlar. Tarihleri 11. yüzyýlýn ikinci yarýsýdýr. KB. büyük ihtimalle Karahanlýcadýr. Hakaniye Türkçesi- Daha önceki uygur metinlerine göre daha arýdýr F. Bozkurt-. DLT ise Arapça yazýlmýþtýr. Karahanlýlar, Gazneliler, Harezmliler, Ortaasya emirlikleri, Ýran Selçuklularý, Rum Selçuklularý ve Osmanlý dönemleri dil açýsýndan hangi mantýkla Türkiye Türkçesiyle ayný hatta sayýlabilir? Bu devletlerin tabi etnilerinin budunkonuþtuklarý dilleri paranteze alýnýrsa geriye ne kalýr? O dönemlerin devletli uygarlýklarýnda verilen eserlere bugün Türkiye Türkçesi denilen dilin tahmini yansýmasý dýþýnda ne öne sürülebilir? Köken olarak aile?- ayný dil grubuna alýnsa bile devletlerin diliyle onlara tabi halklarýn dili, devletlerin egemenliðindeki farklý boylara ve etnilere ait tarihsel geliþin bir kýlýnmasý birçok sorunu günümüzde bile çözülmemiþ olan Türk Tarihi ni daha da karýþýk kýlmaz mý? Þimdi Türkçe açýsýndan anlamýn anlaþýlýrlýðýna baðlý olarak, rastgele üç dört cümlelik parçalar yazýp sorularýmý sýralayacaðým. Ýlk parça:...amga korgan kýþlap yazýnga Oguzgaru sü taþýkdýmýz. Kül Tigin ebig baþlayu kýt[t]ýmýz.oguz yagý ordug basdý. Kül Tigin (...Amga kalesinde kýþlayýp ilk baharýnda Oðuza doðru ordu çýkardýk. Kül Tigini evin baþýnda býrakarak, müdafaa tedbirleri aldýk. Oðuz düþman, merkezi bastý. Kül Tigin M. Ergin 2003, Kül Tigin Abidesi-) Ýkinci parça: ol ödin üstinki tengriler bo savýg körüp angsýz ulug mýngadýp tanglap Bodýsatva nýng antag mungadýnçýg çatýglýg iþinge iyin ögirip... ( O zaman üsteki Tanrýlar bu durumu görüp ölçüsüz ulu bunlayýp danlayýp Buda nýn o denli bunaltýcý ilahi iþine sevinip öðerek... Ceval Kayra, Uygurca Altun Yaruk-) Üçüncü Parça : saba yili koptu karanful yýdýn/ ajun barça bütpü yýpar burdu kin (Sabah yeli karanfil kokukusuyla kalktý/dünya baþtan baþa misk gibi koktu. R. R. Arat 1959, Kutadgu Bilig-) Dördüncü parça: yuwga suwýn suwulma/ Kaptý meninð Kay ýmý. (Yufka su ile sulanma/benim Kay ýmý- Kay oymaðýndan kölemi- kaptý. B. Atalay1998, DLT.-) Beþinci parça: Evvel Laz kendü hana elçi göndürdi: Gel Kösova da buluþalým ve illâ sen dahý oðlanlarýñý bile getür. didi... (Sýrp kralý önce Murad Han a elçi gönderdi ve Gel Kosova da buluþalým, sen de oðlanlarýný yanýnda getir...- Çok güzel! Dipdedesini sevmese de, Aþýkpaþazade nin dili Baba Ýlyas Oðuzcasý/Türkmencesi esiyor.- K. Yavuz 2003, Âþýk Paþazade) Altýncý parça:...sultan Alâüd-Din, sûr-i Konya yý ve Sivas ý yapup elkabýnda, en-nasýrlidîn illâh, es-sultan ül-â zam ziyade oldu... (Unat-Köymen 1995, Neþrî Tarihi) Sultan Alaüddin Konya ve Sivas surlarýný yapýp Allahýn dinine yardýmcý ünvanýný da alarak Büyük Sultan ünvanýný çoðalttý.tercüme denemesi benim. -) Yedinci parça:...rikab-ý tedbir ve tasarrufý þehristan-ý bedenden bi- tevakkuf ayak çeküp inan-ý teshir-i kiþveri zindeganiyi elden koyub...indi. (K. Ýmazawa 2000, Ýbni Kemal IV) Trc. denemesi benim: ilk önlem olarak ve büyük þehre sahip olmaktan vazgeçip oradan durmaksýzýn ayrýlýp vilayeti yönetim altýna almaya aldanmadan, bunu elden koyup...indi.- Bu yedi parça da devlete ait, ya da devletten doyan yazarlara ait olup yönetilen sýnýflarla hiçbir ilgisi yoktur. Parçalar devletler açýsýndan artsüremli olmalarýna raðmen dil açýsýndan bir sürekliliðin olduðu hemen göze çarpar. Yedinci parçada, 12 Arapça+Farsça kelimeye raðmen, 5 kelime Türkçedir. Ama dilin mantýðý, cümle yapýsýnda özne,tamlama ve yüklemin yeri ve durumu açýsýndan yukarýdaki parçalarla uyum içindedir. Bütün parçalara Türkçe denilmesinde -aralarýndaki 800 yýllýk bir zaman ve km.lik bir uzaklýk; din farklarý, siyasal örgütlenme farklarý, yönetilen etni farklarý olmasýna raðmen, metinler ayný kültür dairesinde (Kulturkreis) yer aldýklarýndan- bir haklýlýk payý vardýr. Bu kültür dairesi devletçi, haraç ve vergici, tabi baz, baðýmlý- boylara bir din ya da mezhebi dayatmacý; dil olarak Çinceci, Farsçacý, Arapçacý ve kendi kültürlerine hýzla yabancýlaþýp iktidarlarýnýn devamý için sýk sýk din, dil, boysal dünya anlayýþýný deðiþtiren bir yapýdýr. Devleti yönetenlerin kendilerine köken olarak gösterdikleriyle parça metinlerin geçtiði hiçbir dönemde ilgileri kalmamýþtýr. Eðer 13. yüzyýldan günümüze Rum a gelen Türkmenlerin kültürel bellekleri egemenler tarafýndan dumura uðratýlabilseydi ki Rum Selçuklularý ve Osmanlý tarihi baþtan sona bu etnosidi saðlamayý çok önemsemiþtir- bugün Türkiye Türkçesi olarak adlandýrýlmýþ batý Oðuzcasý- dil büyük olasýlýkla olmayabilirdi. Þimdi de bu bellekten birkaç parça: ilk parça Yesili Ahmet Ata dan Arif aþýk öz canýný otka yakmas/biderdlerge çakmakýn yakýp çakmas/dünya kelip cilve kýlsa kýya bakmas/ýþksýz kiþi behayýndýn beter dostlar (Divan-ý Hikmet 1836 Kazan baskýsý, hazýrlayan:h. Bice) (SÜRECEK) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

5 1997. "Susurluk davasý" sanýðý Ýbrahim Þahin ile 2 özel tim mensubu ve "köstebek davasý" sanýðý Bülent Orakoðlu tahliye edildi Susurluk'ta kim kimdir? ABDULLAH ÇATLI: 1980 öncesi Bahçelievler katliamý sanýðý olarak tutuklandý. Ancak parmak izi tespitinden sonra býrakýldý. Ölümünden sonra alýnan parmak izleriyle bu izlerin ayný olduðu saptandý. Ayný parmak izi Topal'ý öldüren kaleþnikoflardan birinin þarjöründe bulundu. Doðu Perinçek'in açýkladýðý MÝT raporunda Mehmet Özbay sahte kimliðiyle dolaþtýðý bildirilmesinden bir süre sonra Susurluk'taki trafik kazasýnda öldü. SEDAT BUCAK: Bucak aþiretinin önderi. DYP milletvekili, kanun kaçaðý Çatlý, polis okulu müdürü Hüseyin Kocadað ve Çatlý'nýn sevgilisi Gonca Us ile birlikte ayný araçta kaza yaptýktan sonra, Çatlý'ya yataklýk yapmaktan yargýlanmasý için dokunulmazlýðý kaldýrýldý, seçimler yenilendiðinden fezlekesi hala TBMM'de bekliyor. Buçak MEHMET AÐAR: Ýçiþleri ve Adalet eski Bakaný, Emniyet eski Genel Müdürü. Susurluk olayýyla birlikte kanun kaçaklarýnýn üzerinden kendi imzasýyla verilen belgeler çýktý. Belgelerin sahte olduðunu savundu. Susurluk Komisyonu'na detaylý bilgi vermedi, yargýda konuþacaðýný açýkladý. "Mevzuat dýþý silah taþýma belgesi vermek, Topal sanýklarýný Ankara'ya getirterek serbest býrakmak, Yaþar Öz'ün silahlarla yakalanmasýný örtbas etmek, Tarýk Ümit'in kaçýrýlmasýna karýþmak" suçlarýndan yargýlanmasý için dokunulmazlýðý kaldýrýldý, ancak o da yeniden milletvekili seçilince bir kez daha dokunulmazlýk zýrhýna büründü. NECDET MENZÝR: Ulaþtýrma eski Bakaný Ýstanbul eski Emniyet Müdürü. Yaþar Öz olayýnda yakalanan belge ve silahlarýn Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtýrýlmasýný önlemek amacýyla Ankara'ya celbini isteyerek görevini kötüye kullandýðý iddiasýyla yargýlanmasý istendi. Aðar'ýn emriyle bunu yaptýklarýný bildirdi. KEMAL YAZICIOÐLU: Ordu Valisi, dönemin Ýstanbul Emniyet Müdürü. Üç özel tim görevlisinin Topal'ý öldürdüklerini itiraf ettiklerini Cumhurbaþkaný'na bildirdi. Bu iþi çözebileceðini söylerken, "kendilerine yeterli bilgi vermediði" gerekçesiyle dönemin Ýçiþleri Bakaný Meral Akþener tarafýndan açýða alýndý. HALUK KIRCI Aðar HALUK KIRCI: Bahçelievler katliamcýsý, 7 kez idam cezasýna Buçak çarptýrýldý. Nisan 1996'da Ýstanbul'da gözaltýna alýndýðýnda, üzerinde Aðar imzalý "uzman belgesinin" bulunduðu, Aðar'ýn telefonla þubeyi arayarak Kýrcý'nýn nezarethaneye alýnmasýný engellediði öne sürüldü. Þubat 1996'da Ýstanbul Asayiþ Þube Müdürlüðü'nden polislerin yardýmýyla kaçtý. Drej Ali ile birlikte Mehmet Ali Yaprak'ý kaçýrdýklarý öne sürüldü. ÖMER LÜTFÜ TOPAL: Kumarhaneler Kralý olarak biliniyor. Çatlý tarafýndan organize edilen bir suikastle öldürüldüðü öne sürüldü. ÝBRAHÝM ÞAHÝN: Özel Harekat Dairesi eski Baþkanvekili. 3 Özel Tim görevlisini Ýstanbul'da Çamlýca giriþinden alýp Ankara'ya getirdi. Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Halil Tuð'un yanýsýra Aðar'ýn da kendisini aradýðýný bildirdi. Tarýk Ümit'in kaçýrýlmasýnda etkili olduðu öne sürüldü. Kayýp silahlar davasýnda görevi götüye kullanmaktan ceza aldý, ancak Yargýtay kararý bozdu. YAÞAR ÖZ: Meral Çatlý'nýn eþinin akrabasý, uyuþturucu kaçakçýsý. 1995'te ABD'de uyuþturucu kaçakçýlýðý yaptýðý için arananlar listesinde. Evine yapýlan baskýnda Yeþil Pasaport taþýdýðý saptandý. Aðar imzalý silah taþýma izin belgesi bulundu. TARIK ÜMÝT: MÝT Ajaný. Uyuþturucu ve kara para aklama trafiðinin kilit isimlerinden olduðu söyleniyor. MAHMUT YILDIRIM 95 Mart'ýnda arabasý Çerkezköy yakýnlarýnda terkedilmiþ olarak bulundu. Susurluk iliþkilerinin en önemli isimlerinden olduðu sanýlan Ümit'ten bir daha haber alýnamadý. AYHAN AKÇA: Ýbrahim Þahin'in korumasý. MÝT raporuna göre Tarýk Ümit'in kaçýrýlmasýný Abdullah Çatlý ve Haluk Kýrcý ile birlikte organize etti. Uyuþturucu ve kara para aklama trafiðinde görevli olduðu öne sürüldü. Özel timden ayrýlarak Tokat'a yerleþti. MAHMUT YILDIRIM (YEÞÝL): Ýbrahim Þahin Çatlý Aðar JÝTEM için çalýþtýðý, bu sýrada görev aldýðý Güneydoðu bölgesinde köylülere iþkence yaptýðý ve faili meçhul cinayetlere adýnýn karýþtýðý iddia edildi. Ahmet Demir kimliðiyle Topal'dan 17 milyon Dolar aldýðý, ortaðý (Zinnar) kod adlý PKK itirafçýsý Alaaddin Kanat'ýn Kalecik Cezaevi'nde, Yýldýrým'ýn da Hollanda'da gece kulubü iþlettiði iddia edildi. Bir ara Yýldýrým'ýn Avrupa'da öldürüldüðü de öne sürüldü. SERDAR ÖZDAÐ: Çatlý'nýn Topal cinayetini yönettiði iddia edilen cep telefonunun sahibi, BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun Özel Kalem Müdürlüðünü yaptý. AYHAN ÇARKIN, ERCAN AKSOY, OÐUZ YORULMAZ: Bucak'ýn korumalarý, özel tim görevlileri. Topal cinayeti nedeniyle Ýstanbul'da 1997'de Arnavut Sami kod adlý Sami Hoþtan ve Ali Fevzi Bir ile birlikte gözaltýna alýndýlar. 36 saat süren sorguda Behçet Cantürk, Savaþ Buldan ve Topal'ý öldürdüðünü itiraf ettikleri, Cumhurbaþkaný' na emniyet müdürü Yazýcýoðlu tarafýndan bildirildi. Mesut Yýlmaz sorgunun kasete alýndýðýný öne sürdü, ancak Yazýcýoðlu bunu yalanladý. Dönemin Ýçiþleri Bakaný Aðar'ýn telefonu ile Ankara'ya getirildiler, Bucak'ýn isteðiyle korumalýðýna verildiler. SEDAT DEMÝR: Ýstanbul eski Asayiþ Þube Müdürü. Söylemezler Çetesi ile birlikte çalýþtýðý iddia edildi, meslekten atýldý, firardayken yakalanarak tutuklandý. Kýrcý'nýn emniyetten kaçýþýný saðladýðý iddiasý ile yargýlandý. DENÝZ GÖKÇETÝN: Ýstanbul eski Emniyet Müdür Yardýmcýsý. Söylemez çetesi ile birlikte çalýþtýðý, onlardan rüþvet aldýðý iddia edildi, meslekten atýldý, firardayken yakalandý. HALÝL TUÐ: Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý. Mehmet Aðar'ýn telefonuyla Ýbrahim Þahin'den 3 özel timcinin Ankara'ya getirmesini istedi. MEHMET ALÝ YAPRAK: Gaziantep Yaprak TV'nin sahibi. Çatlý'nýn adamlarý tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia etti. 25 Mayýs 1996'da polis kimliði gösterenler tarafýndan kaçýrýldý, 15 milyon DM fidye istendi, 5 gün süren pazarlýkta 3 milyon DM'ta anlaþýldý. Yaprak, kaçýrýlmasýyla ilgili Yahya Efe, Turgay Maraþlý, Müfit Semcat ve Haluk (Kýrcý) isimlerini verdi. SAMÝ HOÞTAN, ALÝ FEVZÝ BÝR: Topal'ýn ortaklarý. Özel timcilerle birlikte Topal'ý öldürmekle suçlanýyorlar Dersim isyanýnýn lideri Seyit Rýza teslim oldu. Seyit Rýza yargýlama sonucu 15 Kasým'da idam edildi Sovyetler Birliði'nde Nikita Kruþçev Seyit Rýza Komünist Partisi 1. sekreterliðine seçildi Eylül Olaylarý davasý Nikita Kruþçev baþladý Sovyetler Birliði Luna II roketini aya fýrlattý Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluðu arasýnda ortaklýk antlaþmasý imzalandý Türkiye Ýþçi Partisi, Adýyaman'da bir toprak aðasý ve Alevi dedesi olan Sabri Tanrýverdi'yi aday gösterdi. Tanrýverdi'nin adaylýðý parti içinde rahatsýzlýk yarattý Filistinli gerillalar, Amerika Birleþik Devletleri, Ýsviçre, Ýngiltere ve Almanya'ya ait dört uçaðý kaçýrdýlar. Gerillalar uçaklardan üçünü Ürdün çölünde havaya uçurdular; yolcularý rehin aldýlar Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu Kýbrýs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi Uluslararasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý Fransa'nýn Dijon kentinde yapýldý. Türkiye 48 ülke arasýnda birinci oldu Ordu yönetime el koydu. Parlamento feshedildi, siyasi faaliyetler durduruldu, tüm yurtta sýkýyönetim ve sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. 12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda 7000 kiþinin idamý istendi. Askeri Yargýtay 124 idam cezasýný onayladý. 50 kiþi idam edildi. Askeri yönetimde, gözaltýnda ya da hapishanelerde, "doðal olmayan ölüm" sayýsý 229 oldu. Ýnsan Haklarý Derneði'nin kayýtlarýna göre 12 Eylül döneminde: 650 bin kiþi gözaltýna alýndý. 230 bin kiþi yargýlandý. 1 milyon 683 kiþi fiþlendi. 141,142 ve 163. maddelerden 71 bin kiþi, yasadýþý örgüt üyesi olma iddiasýyla da kiþi yargýlandý Metris Askeri Cezaevi yönetimi tutuklu ve mahkumlarýn isteklerini kabul etti; 63 siyasi tutuklu 30 gündür sürdürdükleri açlýk grevine son verdi Nurhan Süleymanoðlu Avrupa Boks Þampiyonasý'nda altýn madalya kazandý. Bu, Türkiye'nin boksta aldýðý ilk altýn madalya "Susurluk davasý" sanýðý Ýbrahim Þahin ile 2 özel tim mensubu ve "köstebek davasý" sanýðý Bülent Orakoðlu tahliye edildi. Bugün Doðanlar: Fransýz þarkýcý, sinema Bülent Orakoðlu oyuncusu Maurice Chevalier Polonyalý bilimkurgu yazarý Stanislaw Lem Bugün Ölenler: Kenan Evren Güney Afrika'da Siyah haklarý için mücadele eden Steve Biko gözaltýnda Amerikalý aktör Antony Perkins. Ayrýntý için:

6 11 Eylül'ü anarken tarihi dikkate almalýyýz YAZAR: RAMI G. HURI 11 Eylül saldýrýlarýný deðerlendirirken, tarihe geniþ bir açýdan bakmalýyýz. Sovyetler'in çöküþünden bu yana Ortadoðu'nun yaþadýðý deðiþimlerle, Anglo-Amerikan-Ýsrail siyasetinin kýþkýrtýcýlýðýný göz önünde tutmalýyýz 11 Eylül saldýrýlarýnýn beþinci yýldönümünde, bu saldýrýlarýn sonrasýna dair analizlerden geçilmiyor, fakat ne yazýk ki bunlarýn büyük kýsmý eksik kalýyor. 11 Eylül sonrasý dünyanýn nasýl birçok yönüyle deðiþtiði söyleniyor: Terörizm bugün daha kötü, dünya terör gruplarýyla daha etkin biçimde mücadele ediyor, ABD öncülüðündeki militarizm Amerikan karþýtý direniþten menkul güçlü bir karþý dalga yarattý ve özgürlük ve demokrasinin en önemli deðerleri, bizzat bunlarý ihraç eden Britanya ve ABD'de aþýnýyor. Bunlar faydalý yaklaþýmlar deðil, çünkü 11 Eylül küresel tarihin þahikasý mertebesine yükseltildi, ama bu yaklaþým durumun gerçek boyutlarý tarafýndan desteklenmiyor. Bu haftaki anma, derin ulusal travmaya dair meseleleri, bütün ülkeler için gerçekten küresel ve tarihi öneme haiz eðilimlerden ayýrmamýz gerektiðini hatýrlatmalý. Bu bakýmdan, Irak'a ABD öncülüðünde açýlan savaþ muhtemelen 11 Eylül saldýrýlarýndan daha fazla tarihi öneme sahip. Bu meselede rahatsýz edici bir yumurta-tavuk unsuru var. 11 Eylül'ü hatýrlarken hayati öneme sahip bir soruyu aklýmýzda tutmalýyýz: Kaide tarzý terör mü Anglo-Amerikan militarizmini, yani 'terörle savaþý' tetikledi, yoksa Anglo-Amerikan tek taraflýlýðý ve muzafferliði mi Kaide'nin ve çarpýk dünya görüþünün güçlenmesine yol açan siyasi ve psikolojik zemini yarattý? Þu soru da var: Ortadoðu'daki mevcut Ýslamcý militan siyaset dalgasýnýn ne kadarý Anglo-Amerikan-Ýsrail militarizmine tepki olarak, ne kadarý yerel bir eylemcilik veya aþýrýlýkçýlýk biçimi olarak doðdu? 11 Eylül'ü, tertipçileriyle tüm imkânlarla mücadele edilmesi gereken müstakil, barbarca bir olayýn ötesinde görmeliyiz. Onu, daha derin bir tarihsel baðlamda analiz etmeliyiz. Kaide teröristlerinin 2001'den yýllar önce Dünya Ticaret Merkezi'ni havaya uçurmaya çalýþtýðýný hatýrlayýn. Bu, Kaide tipi teröristlerle Batýlý devlet ve toplumlarýn bazý unsurlarý arasýndaki daha önceki gerilim, saldýrý ve intikam sarmalýnýn bir hatýrlatýcýsý. Bu sarmalýn mazisi 1990'larýn baþýna, 11 Eylül'ün gerçekleþmesinden 10 yýl öncesine dayanýyor. Bu yüzden de tarihi deðiþtirmesi bakýmýndan daha anlamlý bir milat bulmalýyýz: O da komünizmin, Sovyetler Birliði'nin ve imparatorluðunun 'da çöküþü. Ýngiliz-Amerikan öncülüðündeki Batý kapitalizminin, demokrasisinin ve militarizminin bu zaferi, 1990'dan beri Ortadoðu'da üç kilit eðilime katkýda bulundu ve ancak bu eðilimler ýþýðýnda 11 Eylül anlaþýlabilir. Birincisi, bu bölge dünyanýn geri kalanýnýn demokratikleþtiði bir dönemde deðiþime kayýtsýz kaldý ve otokrasilerin baskýsýný artýrmasýna imkân verdi. Ýkincisi, Soðuk Savaþ'ýn sona ermesi Ortadoðu'yu donmuþ halde tutan ideolojik baðlarý gevþetti ve böylece bazý rejimlerin Soðuk Savaþ'ta mümkün görünmeyen yeni maceralara atýlmasýna vesile oldu. Irak'ýn Kuveyt iþgali, Suriye'nin Lübnan'dan çýkmasý, ABD ve Britanya'nýn Irak iþgali gibi. Üçüncüsü, Ortadoðu'daki siyasete silahlarýn hükmettiðine dayalý Anglo-Amerikan-Ýsrail dünya görüþü, önleyici rejim deðiþikliði çaðýný getirdi. 1990'dan bu yana Ortadoðu, yerel ve küresel bir aþýrýlýkçýlýk, terör ve askeri þiddet furyasýna kapýlmýþ gidiyor. Bölgeyi dünya adýna tanýmlamaya çalýþan Anglo-Amerikan-Ýsrailli siyasetçiler bu þiddet furyasýný basitçe teröre karþý doðrudan bir savaþ çerçevesine hapsetti ve 11 Eylül'de iþlenen suç da bu savaþý tetikledi. Ama gerçek o kadar basit deðil. 11 Eylül aslýnda fikirleri Arap kamuoyunda derin kök salmamýþ, bu yüzden de Arabistan kentlerinde deðil, Afganistan'ýn ücra daðlarýnda faaliyet gösteren, küçük bir terör çetesinin ABD karþýtý saldýrý furyasýnýn bir devamýydý. 11 Eylül'ü ve sonuçlarýný tam manasýyla anlamak için daha tarihsel ve doðrusal bakmalýyýz: Ýþe 1990 civarýnda baþlamalýyýz; küçük, tecrit edilmiþ çetelerin yükseliþinin izini sürmeliyiz; Hamas, Hizbullah ve Müslüman Kardeþler'in Arap kamuoyunu niye yanlarýna çekebildiklerine dikkat etmeliyiz; Eylemleriyle, Anglo-Amerikan-Ýsrail militarizminin yarattýðý öfke arasýndaki etkileþimi görmeliyiz; ve Ortadoðu'daki ülkelerin ve siyasi sistemlerin, kendi aþýrýlýkçýlýklarýyla yabancý askeri müdahalelerin bileþimi nedeniyle yaþadýðý gerilimi hesaba katmalýyýz. Kaide bu çirkin mirastan doðdu ve 11 Eylül'ü kuþatan dinamiklerin de katkýsýyla, bu mirasýn daha da çirkinleþmesinde önemli rol oynadý. Bugün toplumlarýmýzý aþaðýlayýp imha eden militarizm hastalýðýna dair dört çaðlayan var: 11 Eylül, Irak'taki Anglo-Amerikan savaþý ve Ýsrail'in Gazze ve Batý Þeria'daki savaþlarý. Bu ve baðlý meseleler tek bir sürecin parçasý olarak görülmedikçe hiçbir yönünü anlamak mümkün deðil. Bu hafta 11 Eylül'ü hatýrlarken yine aþýrý duygusal bilgi bombardýmanýna maruz kalacaðýz ve bunun siyasi bakýmdan anlamý olmayacak; zira bu yaklaþým dar bir kurguya ve görüþe dayanýyor. (Lübnan'da Ýngilizce yayýmlanan gazete, 9 Eylül 2006) Kýrgaz 2006 Yýlý Yatýrýmýný Sulucakarahöyük KIRÞEHÝR-Belediye Baþkaný Halim Çakýr, Kýrgaz Genel müdür yardýmcýsý Osman Kipoðlu ile birlikte Kýrgaz 2006 Yýlý Yatýrýmýný törenle hizmete açtý. Bu yatýrýmlar çerçevesinde geçen sene , konuta cevap veren yatýrýmýna bu yýl konut daha ekledi.böylece Kýrgaz Kýrþehir Belediyesi ile organize bir þekilde toplam konutu hemen doðalgaz verilebilir durumuna getirerek toplam 4 yýl içersinde yapmasý gereken yatýrýmýnýn ilk 2 yýlda ve 2006 Eylül ünde yüzde 70 ini tamamlamýþ oldu. Medrese mahallesi kümmetaltý civarýnda düzenlenen Açýlýþ töreninde Kýrgaz Genel müdür yardýmcýsý Osman Kipoðlu yaptýðý açýklamada da þöyle dedi: 2 yýl içerisinde Kýrþehir de yapmýþ olduðumuz doðalgaz çalýþmalarý sonucunda Kýrþehir halkýnýn yüzde 70 ine doðalgaz hizmetini götürmenin baþarýsýný ve onuru yaþýyoruz.2006 yatýrým programýmýz sonucunda abone þuan doðalgaz kullanma aþamasýna KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Vergi Dairesinden aldýðým nolu vergi levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sinan Üzümcü gelmiþtir dedi. Bu yýl Kýrþehir in Medrese Mahallesi ve yenice Mahallesinin tamamýnda alt yapý çalýþmalarýnýn bitmiþ olduðunu, Kervansaray mahallesinin de bir kýsmýnda doðalgaz alt yapý çalýþmalarý tamamlandýðýný belirten Kipoðlu. Hedeflerimizi yakaladýk dedi yýlý abonemiz doðalgaz baðlantýsý yapmýþ olup, bunlardan abonemiz doðalgazý kullanmaktadýr. Bu yýlda ilave abonelere kavuþacaklarýný belirten Kipoðlu Basýnda çýkan doðalgaz zamlarýyla ilgilide, Zamlarýn Büyükþehirler doðalgaz kullanma fiyatlarýný yansýttýðý. Kýrþehir in Büyükþehirlere nazaran, doðalgazý daha ucuza tükettiðini belirti yýlý yatýrým töreninde katýlan Belediye Baþkaný Halim Çakýr yapmýþ olduðu konuþmada þöyle dedi: Deðerli hemþerilerim; Doðanýn dostu, çevrenin dostu temizliðin ana hedefi olan doðalgazý Kýrþehir e getirmiþ bulunuyoruz Geçen sene yüzde 55 i tamamlanan doðalgaz çalýþmalarýnýn, bu yýl takriben yüzde 70 i tamamlanmýþtýr.dedi Kýrþehir Belediyesi ve Kýrgaz iþbirliði ile gerçekleþen doðalgaz çalýþmalarý son derece güzel seyrettiðine dikkat çeken Baþkan Çakýr doðalgaz çalýþmalarý sonucu bozulan yollarýn en kýsa sürede ve ivedilikle asfaltlama çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü. Asfalt yapýlmayan mahallelerinde ise en kýsa sürede asfaltlama çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný ifade etti. SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Ýthalat hevesi tarýmý yok ediyor Hazal Ateþ Dýþ ticaret açýðý 4.8 milyar dolara ulaþan Türkiye tarýmda "ithal cenneti" oldu. Türkiye, 2005 yýlýnda, 137 ülkeden 3.5 milyar dolarlýk tarým ürünü ithal etti. Bu yýlýn temmuz ayýnda da ithalat yüzde 19.3 oranýnda yükseldi, yaklaþýk 11.5 milyar dolar olarak gerçekleþti. En çok tarým ürünü ithal edilen ülkelerin baþýnda 515 milyon dolarlýk ithalatla ABD geldi. Türkiye, Cook adasýndan kaþar peyniri, Tanzanya'dan öküz derisi bile ithal etti. TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Hükümet'in açýkladýðý 4 YTL'lik fýndýk alým fiyatý ile 2 milyar dolarlýk ihracatýn milyon dolara düþeceðine dikkat çekti. Bayraktar, "Tarýmda yýllýk 45 milyar dolarlýk üretim kaybý var. Bu uygulamalarla Türkiye net ithalatçý olmaya devam edecek" yorumunu yaptý. AKP ÇÝFTÇÝNÝN SESÝNÝ DÝNLEMEDÝ IMF programlarý kýskacýna alýnan ve 2001 krizinde ekonomi tarihinin en büyük yýkýmýný yaþayan tarým sektörü, desteklerdeki kesinti, tarýmsal yatýrýmlardaki gerileme ve ürün fiyatlarýndaki düþüþle birlikte sancýlý bir dönem yaþýyor. Girdi fiyatlarý da enflasyon oranýnýn birkaç katý üzerinde seyrederken, AKP iktidarý da çiftçinin sesine kulak týkadý. Türkiye'nin en büyük ticari partneri olan ABD ile AB gibi ülkeler de tarým sektörüne desteðin çekilmesi yönünde baskýlarýný sürdürüyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, 2006 Ocak- Temmuz döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre ihracatyüzde 13, ithalat ise yüzde 18.8 arttý. Türkiye, 46 milyar 485 milyon dolarlýk satýþ yaparken, 76 milyar 879 milyon dolarlýk alým yaptý. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý verilerine göre, Türkiye'nin en çok ithalat yaptýðý ülkeler arasýnda ilk sýralarda, Brezilya ve Almanya yer aldý. Brezilya'dan 198 milyon dolar, Almanya'dan da 185 milyon dolarlýk tarým ürünü ithalatý yapýldý. Tütün ve döküntüler ithalatýna 162 milyon dolar, ithal çaya 6 milyon dolar, sakatata 18 milyon dolar ödendi. Türkiye, Tanzanya ve Mozambik'ten susam tohumu, Malavi'den tütün ve tütün döküntüsü ithal etti. Tütün ve döküntüleri ithalatý için 162 milyon dolar, çay ithali için 6.5 milyon dolar, sakatat için de 18 milyon dolarlýk ödeme yapýldý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin net ithalatçý durumuna geldiðine dikkat çekerek, sektördeki yýllýk kayýbýn 45 milyar dolara ulaþtýðýna dikkat çekti. Bayraktar, tarým ürünleri ithalatý ve sektörün durumuna iliþkin þunlarý söyledi: 'Daha önceki yýllarda kurda meydana gelen düþme sektörü zorladý. Gümrüklerde tarýmý koruyamaz hale geldik. Kurdaki yükselme ile birlikte ithal ürünler de pahalandý. Bir çok ürünün giriþi önlendi. Ancak, hasat döneminde gerekli tedbirler alýnmadýðýnda üretici zora giriyor. Ýhracatýn, 2 milyar dolar fýndýkla ilgiliydi. Bunu çýkardýðýmýzda net ithalatçý olduðumuz ortaya çýktý. Fýndýk fiyatlarýndaki düþüþ ihracatýn düþeceðini gösteriyor milyon dolara düþecek. Kalite konusunda önemli sorunlarýmýz var. Ekonomiye kazandýramýyoruz. Sürdürülebilir üretim noktasýnda olamýyoruz. Ýthalatý bir ölçüde bu arttýrýyor. Ürettiðimiz ürünleri maalesef pazarlayamýyoruz. Fiyatlar düþüyor..tedbirler aðýr bir þekilde alýnýyor. Bütçeye yeterli kaynak koyulmuyor. Bu bütçe ile net ihracatçý olamaz.' FINDIK ÝHRACATI DÜÞÜRECEK Tarým Bakanlýðý'nýn verilerine göre, 2003 'te 5 milyar 265 milyon, 2004'te 6 milyar 59 milyon, 2005'te ise 6 milyar 440 milyon dolar tarým ürünü ithal edildi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclis'i rakamlarýna göre, tarým ürünleri ihracatý geçen yýla göre yüzde 14.2 oranýnda arttý. Tarým ihracatýndaki en büyük pay genel ihracatýn yüzde 3.1'ini oluþturan hububat ve bakliyat sektöründe oldu. En yüksek ihracat geliri saðlayan ürün ise fýndýk oldu. Ancak, Hükümet'in açýkladýðý 4 YTL'lik alým fiyatýndan sonra fýndýk ihracatýndan elde edilen 2 milyar dolarlýk gelirin de aþaðý düþmesi bekleniyor. Tarýmsal gelirlerde yüzde 16'lýk kayýp olduðuna dikkat çekilen Dünya Bankasý raporunda, tarým kesimine kaynak aktarýmýnda da 4.3 milyar dolarlýk azalma olduðu açýklanmýþtý. Tarýmsal sübvansiyonlarda 5.5 milyar dolarlýk azalma, tarýmsal üretimde de yüzde 4 oranýnda azalma gerçekleþti. Tarýmsal kârlýlýkta düþüþ ve çiftçinin uðradýðý 1.45 milyar dolarlýk net kayýba dikkat çekilirken, Türkiye OECD ülkeleri arasýnda tarýmý en az destekleyen ülke konumuna geldi.(sesonlýne) Tarýmda ürün çok gelir yok Solda birlik arayýþý sürüyor Rahþan Ecevit'in 'sollu saðlý ittifak' giriþimi sonuçsuz kalýrken solda bütünleþme arayýþlarý sonbaharla birlikte yeniden hýzlandý. Rahþan Ecevit'in 'sollu saðlý ittifak' giriþimi sonuçsuz kalýrken solda bütünleþme arayýþlarý sonbaharla birlikte yeniden hýzlandý. DÝSK öncülüðünde çalýþmalarýný sürdüren 10 Aralýk Hareketi'nin parti kurmanýn kolay olmayacaðý deðerlendirmesinin ardýndan birlik arayan çevrelerin 'güçlü bir adres oluþturma' yönündeki çabalarý da tekrar hýzlandý. Türey Köse ANKARA - Solda ''CHP dýþýnda güçlü bir adres oluþturma'' arayýþlarý sürerken DÝSK öncülüðünde oluþturulan 10 Aralýk Hareketi'nin DSP'ye katýlmasý kulisleri yoðunlaþtý. DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer 'in DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi ve TESAV Baþkaný Erol Tuncer ile görüþmeler yaptýðý, bu çerçevede DSP-SHP-ÖDP seçim ittifakýnýn saðlanmasý giriþimlerinin de sürdürüldüðü kaydedildi. SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, ''seçime tek baþýna girecekmiþ gibi çalýþtýklarýný, her an ittifak olacakmýþ gibi de kapýyý açýk tuttuklarýný'' söyledi. Rahþan Ecevit 'in ''sollu saðlý ittifak'' giriþimi sonuçsuz kalýrken solda bütünleþme arayýþlarý sonbaharla birlikte yeniden hýzlandý. DÝSK öncülüðünde bazý akademisyenler ve politikacýlarýn katýlýmýyla çalýþmalarýný sürdüren 10 Aralýk Hareketi'nin bölge toplantýlarý sonunda yeni bir parti kurmanýn kolay olmayacaðý noktasýna varýldý. Bu süreçte, ''temiz bir kadro'' su ve ''80 trilyonu'' bulunan DSP çatýsý altýnda bütünleþme arayýþlarýna hýz verildi. DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer'in, DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi ve Ekonomik Siyasal Araþtýrmalar Vakfý (TESAV) Baþkaný Erol Tuncer 'le bir araya geldiði öðrenildi. Bu görüþmelerin süreceði vurgulanýrken 10 Aralýk Hareketi'nin DSP çatýsý altýna girmesi için ''partinin demokratikleþtirilmesi, tüzükte deðiþiklikler yapýlmasý, üyelik güvencesinin saðlanmasý'' gibi bazý konular üzerinde durulduðu öðrenildi. Kürt sorunu konusunda da ortak bir metin oluþturma arayýþlarýnýn sürdüðü aktarýldý. Çatý adayý DSP DSP çatýsý altýnda bütünleþme arayýþlarý, genel baþkanýn dýþýnda ayrý bir ''baþbakan adayý'' formülleri ile birlikte deðerlendiriliyor. Kulislerde, Zeki Sezer'in genel baþkan olarak kalabileceði, Eskiþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen ya da Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül 'ün ''baþbakan adayý'' olabileceði formülleri üzerinde duruluyor. DSP çatýsý altýnda güçlü bir bütünleþme adresi oluþturulabilirse CHP içindeki bazý milletvekillerinin de bu oluþum içinde yer alabileceði deðerlendirmesi yapýlýyor. 10 Aralýk Hareketi içinde ''Hedefimiz yenileþme, kitleselleþme ve bütünleþme. Bunun için diyaloða açýðýz. Solda bir bütünleþme olmasý için demokratikleþme, yenileþme en önemli koþuldur'' görüþü dile getirildi. DSP Genel Sekreteri Ahmet Tan ise arayýþlarla ilgili olarak ''çeþitli kesimlerle görüþmeler yapýldýðýný'' söylemekle yetindi. Tan, her hafta bir miting yaptýklarýný vurgularken 15 Eylül'de Giresun'da fýndýk, 16 Eylül'de Çorlu'da ayçiçeði, 17 Eylül'de de Kilis'te üzüm mitingi yapacaklarýný sözlerine ekledi. CHP dýþýndaki partilerin seçim ittifaký arayýþlarý da sürüyor. 10 Aralýk Hareketi-DSP yakýnlaþmasý dikkatle izlenirken, kulislerde buradan somut bir sonuç çýkmasý durumunda ittifak çerçevesinin daha da geniþletilmesi ve DSP-SHP-ÖDP seçim ittifakýnýn saðlanmasýnýn önemi üzerinde duruluyor. Parlamentoda 4 milletvekilinden 3'ünü yitiren SHP'nin Genel Baþkaný Murat Karayalçýn da geliþmeleri dikkatle izliyor. ''Ýttifaktan kaçan, iktidardan kaçar'' diyen Karayalçýn, son parti meclisi toplantýsýnda söylemini biraz deðiþtirdi. Karayalçýn, ''Seçime tek baþýna girecekmiþ gibi çalýþmalarý yürütmeliyiz, ama her an ittifak olacakmýþ gibi de açýk olmalýyýz. Uygun bir tarihte ittifak saðlanýrsa içinde yer alýrýz. Tek koþulumuz, yalnýzca sosyal demokrat partilerin ittifaký olmasýdýr. Sað partileri istemiyoruz'' dedi. AKP Hükümeti fýndýðýn alým fiyatýný kiloda 4 YTL olarak açýklarken, üreticiyi gözden çýkardýðýný ortaya koydu. Uluslararasý Para Fonu (IMF)'nun verdiði talimat doðrultusunda, tütün üretimi hýzla gerilerken, bundan geçinen aile sayýsý da 600 binden 250 bine, üretim miktarý 250 bin tondan 115 bin tona düþtü. Ürün alým fiyatlarýndaki belirsizlikler çiftçiyi zora soktu. Türkiye, ABD ve Mýsýr'dan sonra en kaliteli pamuðu üretiyor. Pamuk fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle çiftçiler geçen yýl mýsýr ekti. Pamuk fiyatlarý yükselince, bu yýl mýsýrdan tekrar pamuða dönüldü. Bu nedenle de mýsýr üretimi geriledi. Bu yýl 1 milyon ton mýsýr fazlasý elde edildi. Fiyatlar düþtü. Mýsýr ekilmeyince ithalat zorunluluðu doðdu. Ayçiçeði bu sezon 1 milyon üretim ile son 17 yýlýn en yüksek rekoltesi beklenirken, Bulgaristan'ýn düþük ihracat fiyatlarý üreticiyi sýkýntýya soktu. Bu sezon, Bulgaristan'ýn ihracat fiyatý geçen sezonun 100 YTL altýnda seyretti. Geçen yýl YTL ye denk gelen Bulgaristan'da yetiþen çiçeði bugün sanayiciler YTL'den ihraç ediyor. Üzüm üreticileri de isyan etti. Geçen yýl üzüm maliyeti 1.15 YTL olarak açýklandý. TZOB Baþkaný Bayraktar, üzüm maliyetinin 1.23 YTL olarak belirlendiðine dikkat çekerken, üreticilere çekirdeksiz kuru üzümü 1.60 YTL'dan aþaðý satmamalarý uyarýsýnda bulundu.(birgün) SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Cumhuriyet, (alevi.com) Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 27 En Düþük 0 C 11 'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!' [Sesonline] 12 Eylül faþist askeri darbesinin 26. yýldönümünde binlerce yurttaþ "Darbeciler Yargýlansýn" ana temasý etrafýnda alanlara çýktý. Ýstanbul'daki yürüyüþ ise polis tarafýndan engellendi. Polis engeli ile ilgili olrak 78'liler sözcüsü, Celalettin Can, "polisin tavrýnýn darbecilerin tavrý ile ayný olduðunu" söyledi. Ankara'daki gösteride, Ankara Radyosu önünde toplanan yurttaþlar, 12 Eylül bildirisinin okunduðu radyo önünde bu kez "Demokrasi Bildirisi" okudu. 17'si sol görüþlü olmak üzere 50 kiþinin idam edildiði binlerce insanýn iþkence görmesine ve tutuklanmasýna neden olan 12 Eylül faþist askeri darbesi ve cunta yönetimi, çeþitli kentlerde düzenlenen mitinglerle protesto edildi. Binlerce yurttaþýn katýldýðý mitinglerde, darbecilerin yargýlanmasý için Anayasa'nýn 15. maddesinin kaldýrýlmasý istendi. ANKARA: RADYOEVÝ ÖNÜNDE ' DEMOKRASÝ BÝLDÝRÝSÝ' Ankara'daki 12 Eylül Mitingi için katýlýmcýlar sabah saatlerinde Ankara Garý önünde toplandý. Mitinge, Darbe Karþýtý Platformu oluþturan, Ankara 78'liler Derneði, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, Halkevleri, ÝHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý, 68'liler Dayanýþma Derneði, ÖDP, DTP, EMEP, ASMMMO üyeleri ve dergi çevreleri buradan Abdi Ýpekçi Parký'na doðru ellerinde, 12 Eylül sürecinde hayatlarýný kaybeden devrimcilerin resimleri ve ayný süreçte kaybolan kiþilerin isimlerinden oluþan pankartlar taþýyarak yürüyüþe geçti. Grup, sýk sýk "Faþizme karþý omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek darbeciler halka hesap verecek" þeklinde sloganlar attý. Ankara Radyosu önünde toplanan darbe karþýtlarý, 12 Eylül bildirisinin okunduðu radyo önünde bu kez "Demokrasi Bildirisi" okudu. Grup tek tek arama noktasýndan geçirilerek Sýhhiye Meydaný'nda toplandý. 'GENERALLERDEN HESAP SORULACAK' Polisin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý mitingde korteje katýlmayan Türkiye Komünist Partisi (TKP), Yüksel Caddesi'nden baþlattýðý yürüyüþle miting alanýna sonradan katýldý. Miting katýlýmcýlarýnýn Dil tarih Coðrafya Fakültesi önünden geçerken TUS sýnavýna giren öðrencileri rahatsýz etmemek için slogan atmamalarý ise dikkat çekti. Ankara 78'liler Derneði Baþkaný Ruþen Sümbüloðlu, "12 Eylül askeri darbesinin Türkiye tarihi üzerinde büyük tahribatlara neden olduðunu dile getirerek, darbeci generallerden hesap sorulmasý gerektiðini" söyledi. Sümbüloðlu, "Türkiye'nin sýrtýna bir deli gömleði gibi süngü zoruyla geçirilen darbe düzenin ülkeyi emekçi halklar için tam bir cehennem ortamýna çevirdiðini" vurgulayarak, "faþist darbenin asýl gerekçesinin emek ve demokrasi güçlerinin hak ve özgürlük mücadelesinden duyulan korku olduðunu" belirtti. VEYSEL GÜNEYÝN MEKTUBU 12 Eylül'den sonra idam edilen Veysel Güney'in ailesine yazdýðý son mektubun okunmasý mitinge katýlanlarý duygulandýrýrken, 6 Mart 1984 yýlýnda açlýk grevinde yaþamýný yitiren Orhan Keskin'in ablasý Ýpek Gül de bir konuþma yaptý. Gül, Diyarbakýr'da kardeþiyle birlikte öldürülen 36 devrimci genci özlemle andýðýný belirterek, 12 Eylül'ün ardýndan yaþanan kayýplarýn unutulmasýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Miting, Grup Vardiya'nýn verdiði konserle sona erdi. ÝSTANBUL'DA ENGELLEME Ýstanbul'da Galatasaray Meydaný'ndan Dolmabahçe'ye kadar yapýlmasý planlanan yürüyüþ, polis tarafýndan engellendi. Engelleme baþta yürüyüþü düzenleyen 78'liler Giriþimi olmak üzere bir çok sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri tarafýndan protesto edildi. Polisin yürüyüþe izin vermemesi nedeniyle Galatasaray Meydaný'nda sürdürülen eylemde konuþan 78'liler Giriþimi sözcüsü Celalettin Can, "polisin tavrýnýn darbecilerin tavrý ile ayný olduðunu" söyledi. Can; engellemeyi, "Darbe kültürü, yaþamýmýzýn her alanýnda varlýðýný sürdürüyor. Bunun nedeni çok açýk. Türkiye geçmiþiyle hesaplaþamadý. Darbenin baþý Evren hâlâ yaptýklarýyla övünebiliyorsa, bunun ayýbý sorumluluðu hepimizdedir. Toplum olarak sindirildik. Vicdanlarýmýz uykuya yatýrýldý. Darbecilerle 26 yýl iþbirliði yaptýk. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin yeni darbelerin olmamasýnýn yolu darbecilerin yargýlanmasýndan geçer," diyerek protesto etti. Bu antidemokratik süreçte hayatýný kaybedenler için yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) adýna konuþan Sema Solaklý ise; 12 Eylül hukukunun halen sürdüðüne deðinerek, "Eðer darbecileri yargýlayamazsak çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakamayýz. Ýnanýyorum ki bir gün 12 Eylül darbesi ders kitaplarýnda, Türkiye'nin "bir kara lekesi" olarak anlatýlacaktýr" dedi. "DARBELER SAYESÝNDE TÜRKÝYE BÝR ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜLKESÝ OLDU" Eylemde söz alan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Ýl Baþkan Yardýmcýsý Nizamettin Öztürk de Türkiye'nin bir siyasi çözümsüzlük ülkesine dönüþtürüldüðünü söyledi. Öztürk, "Darbe tüm sonuçlarýyla ortadan kaldýrýlmadan bu çözümsüzlük ortamý da yok olmayacaktýr. 'Kürt sorunu' varlýðýný sürdürdüðü sürece darbe yönetimi ve mantýðý da deðiþmeyecektir" dedi. B E L G E : 12 EYLÜL DÖNEMÝNDE ÝDAM EDÝLENLER» 1- Necdet Adalý (sol görüþlü) 7 Ekim 1980 Ankara» 2- Mustafa Pehlivanoðlu (sað görüþlü) 7 Ekim 1980 Ankara» 3- Serdar Soyergin (sol görüþlü) 25 Ekim 1980 Adana» 4- Erdal Eren (sol görüþlü) 13 Aralýk 1980 Ankara» 5- Cevdet Karakaþ (sað görüþlü) 4 Haziran 1981 Elazýð» 6- Veysel Güney (sol görüþlü) 10 Haziran 1981 Gaziantep» 7- Ahmet Saner (sol görüþlü) 25 Haziran 1981 Ýstanbul» 8- Kadir Tandoðan (sol görüþlü) 25 Haziran 1981 Ýstanbul» 9- Mustafa Özenç (sol görüþlü) 20 Aðustos 1981 Adana» 10- Ýsmet Þahin (sað görüþlü) 20 Aðustos 1981 Ýstanbul» 11- Seyit Konuk (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 12- Ýbrahim Ethem Coþkun (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 13- Necati Vardar (sol görüþlü) 13 Mart 1982 Ýzmir» 14- Fikri Arýkan (sað görüþlü) 27 Mart 1982 Ankara» 15- Sabri Altay (adli suçlu) 23 Nisan 1982 Adapazarý» 16- Cengiz Baktemur (sað görüþlü) 30 Nisan 1982 Elazýð» 17- Þahabettin Ovalý (adli suçlu) 12 Haziran 1982 Sinop» 18- Ednan Kavaklý (adli suçlu) 18 Haziran 1982 Ankara» 19- Ali Bülent Orkan (sað görüþlü) 13 Aðustos 1982 Ankara» 20- Veli Acar (adli suçlu) 13 Aðustos 1982 Isparta» 21- Eþref Özcan (adli suçlu) 19 Aðustos 1982 Kayseri» 22- Halil Fevzi Uyguntürk (adi suçlu) 29 Aralýk 1982 Afyon» 23- Kazým Ergun (adli suçlu) 29 Aralýk 1982 Akþehir» 24- Muzaffer Öner (adli suçlu) 29 Aralýk 1982 Amasya» 25- Adem Özkan (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Balýkesir» 26- Hüseyin Çaylý (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Afyon» 27- Osman Demiroðlu (adli suçlu) 13 Ocak 1983 Isparta» 28- Ahmet Mehmet Uluðbay (adli suçlu) 22 Ocak 1983 Akþehir» 29- Ali Aktaþ (siyasi) 23 Ocak 1983 Adana» 30- Duran Bircan (adli suçlu) 23 Ocak 1983 Denizli» 31- Levon Ekmekçiyan (Asala) 28 Ocak 1983 Ankara» 32- Ramazan Yukarýgöz (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 33- Ömer Yazgan (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 34- Erdoðan Yazgan (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit Erdal Eren (sol görüþlü) 13 Aralýk 1980 Ankara 1980 de idam edilen Veysel Güney» 35- Mehmet Kambur (sol görüþlü) 29 Ocak 1983 Ýzmit» 36- hmet Kerse (adli suçlu) 30 Ocak 1983 Gaziantep» 37- Rýdvan Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 38- Cavit Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 39- Süleyman Karaköse (adli suçlu) 5 Þubat 1983 Akþehir» 40- Fatih Laçinligil (adli suçlu) 24 Þubat 1983 Keþan» 41- Faik Görünmez (adli suçlu) 24 Þubat 1983 Kilis» 42- Mustafa Baþaran (adli suçlu) 30 Mart 1983 Edirne» 43- Hüseyin Üye (adli suçlu) 30 Mart 1983 Nazilli» 44- Þener Yiðit (adli suçlu) 20 Nisan 1983 Isparta» 45- Cafer Aksu Altýntaþ (adli suçlu) 20 Nisan 1983 Ordu» 46 Abdülaziz Kýlýç (adli suçlu) 26 Mayýs 1983 Edirne» 47- Halil Esendað (sað görüþlü) 5 Haziran 1983 Ýzmir» 48- Selçuk Duracýk (sað görüþlü) 5 Haziran 1983 Ýzmir» 49- Ýlyas Has (sol görüþlü) 6 Ekim 1984 Ýzmir» 50- Hýdýr Aslan (sol görüþlü) 24 Ekim 1984 Ýzmir

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı