KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖMER ÇELİKKOL Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Mehmet AKTEL ISPARTA, 2008

2 2

3 3 ÖZET KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ Ömer ÇELİKKOL Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 135 sayfa, Mart, 2008 Danışman: Yard.Doç.Dr. Mehmet AKTEL Günümüz toplumu bilgi toplumu, günümüz devleti ise bilgi devleti olarak adlandırılmaktadır. Bilgi çağı içerisinde yerini almak isteyen devletler, bugünün ve geleceğin idari yönetiminin elektronik devlet anlayış ve uygulamalarından geçtiğini vurgulamaktadırlar. Bu bakış açısından yola çıkılarak, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, yerel yönetimlerin etkin ve verimli çalışması, işlemlerin hızlı ve standart halde yapılması vb. konularda e-devlet alanında sürekli yatırım yapılmaktadır. Bu tez Kamu yönetiminde genel olarak e-devlet yapılanması, dünyada ve Türkiye de e-devlet uygulamaları ve Türkiye için e-devlet modelini kapsamaktadır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm e-devletin temeli olan bilgi yönetimi, e-devlet kavramı ile e-devlet ile ilişkili diğer kavramlar hakkında detaylı bilgileri içermektedir. Çalışmamın ikinci bölümünde dünyada ve Türkiye deki e-devlet uygulamaları detaylı bir şekilde incelendi. Üçüncü bölümde ise dünyadaki ve Türkiye deki e-devlet uygulamaları ışığında ve karşılaşılan sorunlarda göz önünde bulundurularak Türkiye için e-devlet modeli geliştirildi. Sonuç ve öneriler bölümünde ise e-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar irdelendi ve çözüm önerileri sunuldu. Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Elektronik Devlet, Yeniden Yapılanma, Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi, Bürokrasi.

4 4 ABSTRACT e-government CONSTRUCTION IN PUBLIC ADMINISTRATION AND e-government MODEL SUGGESTION FOR TURKEY Ömer ÇELİKKOL Suleyman Demirel University, Department of Public Administration Postgraduate Thesis, 135 Pages, March 2008 Counselor: Assistant Professor Mehmet AKTEL Society in this period is information society; state in this period is called as information state. The countries which want to take part in information age have emphasized to practice understanding electronic state of today s and futures managerial administration. By thinking about this idea, investment has been done in the topics such as reconstruction of public administration, working as productive and active of local public, doing the procedures in quickly and standard form in e- Government model. The aim of this thesis, it includes generally e-government construction in public administration, e-government practices in the world and Turkey and e- Government model for Turkey. This work consists of four parts. First part includes in information management which bases on e-government, detail information s about e- Government concept with other concepts connected with e-government idea. Second part of the work, e-government practices in Turkey and in the world has been examined in details. In third part, e-government model for Turkey is improved in the light of e-government practices in Turkey and world by taking account of encountered problems. In conclusion and proposals section, problems encountered in e-government practices have been investigated and solution suggestions have been presented. Keywords: Public Administration, Electronic Government, Reconstruction, Information Society, Information Management, Bureaucracy.

5 5 İÇİNDEKİLER ÖZET...3 ABSTRACT...4 İÇİNDEKİLER...5 KISALTMALAR...8 ŞEKİLLER DİZİNİ...11 ÇİZELGELER DİZİNİ...12 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM...16 BİLGİ YÖNETİMİ VE ELEKTRONİK DEVLETİN TEMEL YAPITAŞLARI Bilgi Yönetimi Kavramı Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetiminin Amacı Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi Elektronik Devletin Temel Yapıtaşları Elektronik Devlet Kavramı Elektronik Devletin Amaçları Şeffaf Yönetim Bürokrasinin Azalması Kamu Hizmetlerinde Hızın Arttırılması Kamu Yönetiminde Üretkenlik ve Verimlilik Kamu Yönetiminde Kesintisiz Hizmet Vatandaşın Yönetime Etkin Katılımı Elektronik Devletin Gereklilikleri Elektronik Devletin Temel Unsurları Elektronik Devlet Kanalları İnternet Online Hizmetler e-posta Elektronik Devlet Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Yasal Sorunlar İdari Sorunlar Teknik Sorunlar Bilgi Güvenliği Sorunu e-demokrasi ve e-yönetişim...51 İKİNCİ BÖLÜM...53 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE e-devlet UYGULAMALARI Dünyada e-devlet Uygulamaları Amerika Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri Kanada Brezilya Arjantin Avrupa Kıtası nda e-devlet Uygulamaları ve AB nin e-devlet Vizyonu e-avrupa Programı...57

6 e-avrupa+ Programı e-avrupa 2005 Eylem Planı Birleşik Krallık (İngiltere) Fransa İsveç Portekiz İrlanda İtalya Çek Cumhuriyeti Danimarka Belçika Asya Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Singapur Hindistan Japonya Malezya Dubai Güney Kore Afrika Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Avustralya Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Avustralya Yeni Zelanda Türkiye de e-devlet Uygulamaları Başbakanlık Bilgi Sistemi Resmi Gazete Bilgi Sistemi Kurum-Kuruluş Kodlamaları Bilgi Sistemi Gümrük Müsteşarlığı e-devlet Projeleri Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi Gümrük İşlemleri Otomasyon Sistemi Gümrük İşlemleri EDI Uygulaması Gümrük Veri Ambarı Sistemi Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Otomasyon Projesi Say 2000i - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi Gelirler Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı (MOTOP, VEDOP PROJELERİ) Dışişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi e-okul Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

7 POLNET Projesi - Transpol Projesi Trafik Bilgi Sistemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İşleri Sistemi Kimlik Paylaşımı Sistemi Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Bayındırlık Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer Sistemi - EFT Projesi Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi - EMKT Projesi Elektronik Veri Aktarımı Sistemi - EVAS Projesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODELİ Teknik Model Birinci Katman (Hizmet Katmanı) e-vatandaş Modülü e-kimlik Sayısal Adres (e-posta) Mobil Kimlik (GSM) e-devlet Kapısı İkinci Katman Hukuki Altyapı Altyapı ve Bilgi Güvenliği Standartlar Kurumsal Model Bilgi Toplumu Bakanlığı Bilgi Toplumu Bakanlığının Görevleri Bilgi Toplumu Eşgüdüm Genel Müdürlüğü Bilişim Hukuku Genel Müdürlüğü Teknoloji, Eğitim ve İletişim Başkanlığı Standardizasyon ve Denetim Genel Müdürlüğü e-devlet Destek Genel Müdürlüğü Bilgi Toplumu Yüksek Konseyi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA

8 8 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği a.g.a. Adı Geçen Araştırma a.g.e. Adı Geçen Eser a.g.m. Adı Geçen Makale a.g.t. Adı Geçen Tez AFİS Automated Fingerprint Identification System ARPA Advanced Research Projects Agency BEİ Bilgi Ekonomisi İndeksi BİLGE Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri BM Birleşmiş Milletler BİT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bkz. Bakınız BT Bilgi Toplumu BÜTSİS Bütçe Bilgi Sistemi BYTK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu CSCP Civil Service Computerisation Programme Çev. Çeviren DMO Devlet Malzeme Ofisi DPT Devlet Planlama Teşkilatı EBTİS Elektronik Banka Tahsilâtları İşleme Sistemi EDI Electronic Data Interchange EFTS Elektronik Fon Transfer Sistemi EFT Elektronik Form Transferi EMKT Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi ETTK Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu EVAS Elektronik Veri Aktarımı Sistemi G 7 Gelişmiş Yedi Ülke GİMOP Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi GSMH Gayri Safi Milli Hâsıla GÜMSİS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi

9 9 GÜVAS Gümrük Veri Ambarı Sistemi ITU International Telecommunication Union İLSİS İl ve İlçeler Milli Eğitim Müdürlükleri Bilgi Sistemi İMİSİS İdari Mali İşler Bilgi Sistemi IP İnternet Protokolleri KHK Kanun Hükmünde Kararname KPS Kimlik Paylaşımı Sistemi MBS Mevzuat Bilgi Sistemi MEBSİS Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi MEOP Milli Emlak Otomasyon Projesi MERNİS Merkezi Nüfus İşleri Sistemi MGM Muhasebat Genel Müdürlüğü MIT Massachusetts Institute of Technology MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu NITA National IT Agenda ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ONTİ Oficina Nacional de Tecnologias PDA Personal Digital Assistant PERSİS Personel Bilgi Sitemi p. Page pp. Pages REGA Resmi Gazete Bilgi Sistemi RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu s. Sayfa ss. Sayfa Sayısı SINTYS Social and Fiscal National Identification System STK Sivil Toplum Kuruluşu SSL Secure Socket Layer TAKBİS Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TBD Türkiye Bilişim Derneği TESEV Türkiye Sosyal Etütler Vakfı

10 10 TSE TUENA TUİK TUSİAD TUVAKA TÜBİTAK UEKAE ULAKBİM UN UYAP VEDOP Yay. YÖK Türk Standartları Enstitüsü Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi United Nations Ulusal Yargı Ağı Projesi Vergi Daireleri Otomasyon Projesi Yayınları Yüksek Öğretim Kurumu

11 11 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1.1. e-devleti Oluşturan Temel Unsurlar 37 Şekil 1.2. Elektronik Ortamda Devlet (Kamu)-Vatandaş-İşletme Etkileşimleri 38 Şekil 1.3. Geleneksel Devletle e-devletin Karşılaştırılması 38 Şekil 3.1. Önerilen e-devlet Modeli 104 Şekil 3.2. e-vatandaş Modülü 105 Şekil 3.3. e-devlet Modelimize Göre e-devlet İletişim Kanalları 108 Şekil 3.4. Teknik e-devlet Modeli 108 Şekil 3.5. Önerilen Bilgi Toplumu Bakanlığı 113

12 12 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1.1. Kamu BİT Yatırımları 22 Çizelge 1.2. G 7 Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi İndeksindeki Durumlarının Karşılaştırılması 22 Çizelge 1.3. Geleneksel Devlet İle e-devletin Karşılaştırılması 36 Çizelge 1.4. Cinsiyete göre kent-kır ayrımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları Çizelge 2.1. Kuzey Amerika e-devlet Hazır Oluş İndeksi 54 Çizelge 2.2. Güney Amerika e-devlet Hazır Oluş İndeksi 55 Çizelge 2.3. Kuzey Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 59 Çizelge 2.4. Batı Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 60 Çizelge 2.5. Güney Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 61 Çizelge 2.6. Doğu Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 63 Çizelge 2.7. Kıtalara Göre e-devlet Hazır Oluş İndeksi 70 Çizelge 2.8. Küresel e-devlet Sıralaması (2007) 74 41

13 13 GİRİŞ Dünyamız hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşümün temelinde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki baş döndürücü gelişmeler yatmaktadır. Özellikle yeni bin yılın en önemli sloganlarından biri olarak bilgi güçtür ifadesinin genel kabul gördüğü düşünülecek olursa e- Devlet uygulamasının çıkış kaynağı olan bilgi teknolojilerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bilgi ve bilgiye bağlı bu teknolojileri üreten, depolayan, kullanan ve pazarlayan konumunda olan toplumların ve devletlerin bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde hem yurttaşlarının refahı açısından hem de uluslar arası güç dengeleri açısından belirleyici konuma geldikleri bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla bu gerçekliğin anlamlılık kazanmasını sağlayacak temel unsurların aktif hale getirilmesi ülkemiz açısından da son derece önemlidir. Küreselleşmenin etkisiyle sınırların ortadan kalkması, merkezi ve totaliter rejimlerin tek tek yıkılmaya başlaması, insani değerlerin ve demokratikleşme hareketlerinin hızla yayılması, tüm dünya insanlarının siyasi iktidarlara olan bakışlarını ve kamu hizmetlerine ilişkin beklentilerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Kamu yönetiminin ve kamu hizmet anlayışının değişimine yol açan temel faktör, neo-liberal ideolojidir. Neo-liberalizm, devletin küçültülmesini böylelikle devletin müdahale alanının sınırlandırılması gerektiğini öngörmektedir. Toplumların değişmesiyle birlikte kamu yönetimi de bu değişime kayıtsız kalamamaktadır. Toplumlardaki bu hızlı değişim e-devlet veya elektronik devlet kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Bilgi devriminin dijital teknolojilerle birlikte hızlanarak yayılması, ticaretten sonra devlet yönetiminin de elektronik ortama taşınması olanağını doğurmaktadır. Modern devlet anlayışı, kamunun yeni görevler üstlenmesini gündeme getirirken, klasik görevlerinin de daha hızlı ve kaliteli nasıl yerine getirebileceğinin arayışı içine girmiştir. Gittikçe artan kamusal ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek, bunun yanında devleti ağır bürokratik işlemler altında bırakan hantal ve kırtasiyeci yapıdan kurtarmak için kamu yönetiminin yeniden yapılandırılarak, elektronik devlet modeline geçilmesi önemli ve kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Kamu yönetimi yapısı ve disiplini için son derece yeni olan bu konu şüphesiz ki, akademik anlamda yeterince sorgulanabilmiş değildir. Bu durumun en temel

14 14 sebebi olarak konunun henüz çok yeni olması ve buna bağlı olarak henüz uygulamaların yeterince görülmemiş olması söylenebilir. İşte Kamu Yönetiminde e- Devlet Yapılanması ve Türkiye için e-devlet Modeli Önerisi isimli bu çalışma kısmen de olsa konuyu sorgulayarak farklı yönlerinin ele alınmasını ve konuya akademik bir açılım sağlanmasını amaçlamaktadır. Etkin ve uygulanabilir bir e-devlet yapısı oluşturulabilmesi için Türkiye deki ve uluslararası alandaki yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar incelenerek e-devlet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaya sokulabilmesi için bir e-devlet modeline ihtiyaç vardır. Bu çalışmayla fazlaca ihtiyaç duyulan bu modele ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla asıl hedeflenen ise bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir e-devlet modeli oluşturup, kamu hizmetlerinin daha iyi ve daha az maliyetle yapılabilmesinin yollarını aramak ve açıklamaktır. Kamu yönetiminde teknik, siyasi ve hukuki yönleriyle e-devlet yapılanması ve Türkiye için e-devlet modeli, araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. e- Devletin ne olduğu, kamu yönetiminde e-devlet yapılanmasının gerekliliği, Türkiye için e-devlet modeli ve model için teknik ve yasal yapı ihtiyaçlarını belirlemek tezimizin temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanması sırasında dünyadaki mevcut e-devlet uygulamaları ve Türkiye deki çalışmalar incelendiğinden ve araştırmamız teorik bir özellik taşıdığından yöntem olarak betimsel araştırma esas alınmış ve Türkiye için teknik ve kurumsal bir model tasarlanmıştır. Araştırmamızın evrenini dünyadaki e- Devlet uygulamaları, örneklemini ise Türkiye deki e-devlet ile ilgili uygulamalar ve ilgili mevzuat oluşturmaktadır. Araştırmamızda detaylı bir literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili kitap, makale, web sayfası incelenmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, kitap, istatistik temin edilmiş ve elde edilen bilgiler çözümlenerek yorumlama yapılmıştır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır Birinci Bölümde; genel olarak bilgi, bilgi yönetimi, bilgi yönetiminin amacı, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi, e-devlet kavramı, e-devletin temel yapıtaşları ile e-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; dünyada ve Türkiye de e- Devlet uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye için bir e-

15 15 Devlet model önerisi sunulmuştur. Çalışma genel bir değerlendirmenin yapıldığı Sonuç ve Öneriler bölümüyle tamamlanmıştır.

16 16 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ YÖNETİMİ VE ELEKTRONİK DEVLETİN TEMEL YAPITAŞLARI 1.1. Bilgi Yönetimi Kavramı Bilgi Yönetimi Bilgi, asırlardır tanımlanmaya çalışılmış ve tartışıla gelmiştir. Bundan dolayı da insanlık tarihi boyunca her zaman önemli bir kavram olmuştur. Bilgiye ulaşma, çağlar boyunca gerçeğe ulaşma ile çoğu zaman özdeş tutulmuştur. Antik çağ filozofları da bilgi üzerine düşünmüşler ve bilgi konusunda görüş belirtmişlerdir. Antik çağ filozoflarından Platon, Sokrates diyaloglarında sanı, inanç, yargı ve bilgi arasındaki ilişkiyi irdelemiş bilginin birtakım özelliklerini ortaya koymuştur. O dönemde Platon duyum, algı ve inancın bilgi olarak adlandırılabilmesi için belli bir takım özelliklere sahip olması gerektiği konusunda düşünce üretmiştir. 1 Bilmek ve değerlendirmek İnsanoğlunun iki temel davranışı olarak ele alınmaktadır. İnsan bildiği oranda, çevresini, toplumu ve evreni tanıdığı ölçüde yaşamı sürecinde başarıya ulaşabilir. Bilen insan doğa ve toplum üzerinde egemenlik kurar, kendi kendinin efendisi olur. Bu tür bir egemenlik özgürleşme demektir. 2 Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi: öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. 3 Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır. 4 Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır. 5 Bilgi konusunda ortaya konan bu görüşlere rağmen, yine de bir bilgi tanımı yapmak güçtür. Çünkü bilgi, hareketli ve devingendir. Bu 1 Francis Macdonald Carnford, Platon un Bilgi Kuramı, Çev. Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1989, s Niyazi Öktem, Medyada Sorumluluk, Karizma Düşünce Dergisi, Sayı:5, İstanbul, 2001, ss Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.5. 4 Ikujiro Nonaka ve Hirotaka Takeuchi, The Knowledge Creating Company, New York: Oxford University Pres, 1995, aktaran Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.3. 5 Verna Allee, The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence, Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, s.27; aktaran Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.3.

17 17 nedenle bilginin nasıl bir dönüşümle oluştuğunu ifade etmek tanım yapmaktan daha kolay olabilir. 6 Kamu yaşamında üzerinde en fazla durulması gereken alanların başında bilgi yönetimi gelmektedir. Bilgi yönetimi; bilgi ve iletişim teknolojilerinin veri ve bilgi işleme kapasitesi ile beşeri sermayenin yenilikçi ve yaratıcı kapasitesini birleştiren ve beşeri sermayenin yaratıcı gücünden azami ölçüde yararlanmayı amaçlayan örgütsel bir süreç 7 olarak tanımlanmaktadır. Bilgi yönetimi; kayıtlı ya da kayıtsız örgüt verilerini ve kişisel bilgi ve tecrübeye dayalı birikimleri, toplayıp, düzenleyip, kayıt altına alıp yararlı bilgi haline getirerek bunları doğru zamanlarda, doğru kimselerin, istenilen her yerden ulaşılabilmesini sağlayıp, organizasyonun entelektüel mülkünü arttırmaktır. Tekrarlanan işlemlerin tamamının teknolojik araçlarla yapılmasını sağlamak ve bunun sonucunda pozitif iş neticeleri elde etmek amacıyla yapılan bir dizi teknolojik ve kültürel işlemlerdir. Kuruma ait bilginin verimli kullanımı amacıyla işlem planlama, yönlendirme kontrol etme, kotarma gibi genel yönetim prensiplerinin uygulanmasıdır. 8 Elbette yönetimde bilgiyi etkin kılmak, her zaman önemli bir çaba olmuştur. Ancak yönetim biliminin bir bilim olarak kendini kanıtlaması ve diğer bilimlerden soyutlanması zaman aldığı için yönetimde, bilgi kullanımı ihmal edilmiştir. Yönetim, faaliyetlere fiilen katkıda bulunmaksızın kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere birimlerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayan yönlendirici bir işlemdir yy başlarında geliştirdiği Bilimsel Yönetim yaklaşımı ile Taylor, yönetim konusunu bir bilim olarak inceleyen ilk kişidir. Klasik yönetimin öncülerinden olan Taylor un 1911 yılında yayınlanan Bilimsel Yönetim İlkeleri adlı eserinde ilk defa sanayi işletmelerindeki yönetim için bilimsel esaslar uygulanarak, sınama yanılma yöntemlerinin yerine bilimsel esaslar getirmiştir. 10 Bu şekilde ki yönetimi ussallaştırma çabaları, bilimsel yönetim akımının etkisiyle kamu yönetiminde ekonomi ve verim sağlama amaçlarına yönelmiştir. Bunun sonucunda kamu 6 Bülent Karakaş, Kamu Yönetiminden Bilgi Yönetimine, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, İİBF Yayınları, 2004, ss Aktan, a.g.e., s.9. 8 Önder Özdemir, vd. E-devlet Kavramları El Kitabı, Türkiye Bilişim Derneği, s Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, Ankara: DPT Yayınları, 1996, s Öznur Yüksel, vd., Frederick Taylor un Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım, Amme İdaresi Dergisi, Ankara, 1994, Cilt:27 Sayı:4, s

18 18 yönetiminde, özel kesim işletmelerinde uygulanan yol ve yöntemlerinden geniş ölçüde yararlanılması görüşü savunulmuştur. Etkili ve verimli bir kamu yönetimine, özel kesime uygulanan bilimsel yönetim ilkeleri ve yöntemlerinin izlenmesi ile varılabileceğini savunan Fayol, devlet örgütü ve özel girişim örgütü arasında fazla fark olmadığını belirterek yönetim ilkelerinin her iki kesim içinde geçerli olduğunu ileri sürmüştür. 11 Bu varsayımdan hareketle, önceleri işletme örgütleri için uygulanan bilgi yönetimi prosesini, kamu yönetiminde de düşünmek ve yeni yaklaşımlar geliştirmek yanlış olmayacaktır. Yönetim bilimi alanında yapılan yeni çalışmaların çoğu Taylor u çok aşmasa da onun açtığı yoldan ilerlemektedir. Aslında bilginin örgütsel yönetim felsefesi olarak baz alınması yeni olmayıp yönetim biliminin evrimi sonucu olmuştur. Bilgi yönetimi Tayloristik yönetim felsefesi, toplam kalite yönetimi ve işletme rönesansı olarak da adlandırılan örgüsel öğrenen akımlarının temellerine dayanan son elli yıldaki gelişmelerin sonucudur. 12 Geleneksel kamu anlayışında hâkim olan görüş sadece verilerin toplanması ve depolanması değildir. Gerekli olduğu durumlarda bu veriler üzerinde, birtakım işlemlerin yapılması, özetle kullanıcılar için değerli bilgiler haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Öyleyse bilgilerin standart bir biçimde toplanması, uygun ve güvenli bir biçimde korunması, bütün kurumlardaki operasyonlara elverişliliği ile farklı bilgi sistem platformlarına aktarma ve sorunsuz çalışabilme özelliklerinin kazandırılması şarttır Bilgi Yönetiminin Amacı Bilgi yönetimi, organizasyonların sahip oldukları beceri, yetenek ve tecrübeleri ile elde ettikleri ortak akıl ve bilgileri tanımlamak ve işlemektir. Bu nedenle bilgi yönetiminin ana hedefleri, işletmelerin yaşama kabiliyetini ve genel olarak başarısını sağlama almak için işletmelerin mümkün olduğunca akıllıca hareket etmelerini sağlamak ve bu yapılmıyorsa, bilgi varlıklarının değerini azamileştirmektir. 14 Jarar a göre bilgi yönetiminin amacı, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak; karar almayı etkinleştirmek ve zaman israfını önlemek; müşterilere yönelik sorumluluğu 11 Cahit Tutum, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: TESAV Yayınları, 1994, s Ziya Aktaş, Türkiye de Bilgi Toplumuna Nasıl Erişiriz?, Ankara: TÜBİTAK Matbaası, 2003, s Murat Erdal, e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasında e-kültürün Yeri, 2. Bilgi ve Ekonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2003, ss , Karl M. Wiig, Knowledge Management: An Introduction and Perspective, The Journal Of Knowledge Manegement, Volume: 1 Issue: 1 Year:1997 pp

19 19 arttırmak; çalışanların bilgi istiflenmesini önlerken bilgiyi paylaşmalarını teşvik etmek; bilginin ve paylaşmanın değerini arttırmak suretiyle mesai arkadaşları arasındaki desteği ve yardımlaşmayı güçlendirmek; çalışanlar ile yürütülen faaliyetlerin verimli olmasını sağlamak; ürün ile hizmetlerin kalitesini yükseltmek; yenilik ve icatları teşvik etmektir. 15 Bu amaçlara ulaşabilmek için ileri örgütler bilgi varlıklarını en etkin bir şekilde inşa eder, aktarır, düzenler, depolar ve kullanırlar Bilgi Toplumu Frances Bacon 1600 lü yıllarda bilgi bir güçtür, bir kuvvettir demiştir. Aradan dörtyüz yıl geçmiş ama ilk defa insanlar 2000 li yıllara doğru bilgi toplumundan bahsetmeye başlamışlardır. 16 Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanabilir. 17 Bilgi toplumunun insanı, bilginin birikimli olma niteliği nedeniyle sürekli öğrenme nedeniyle sürekli kendini geliştirir. Böylece etkin insan olma özelliği kazanır. Sanayi toplumunun bireyci girişimci insanı yerine; bilgi toplumunda bilgiyi paylaşan, her alan ve konuda etkin, sosyal bir insan modeli gündeme gelir. Etkin insan; tek başına değil çevresiyle sürekli etkileşim ilişkisi içindedir. Bireyci değil; ekipçi ve sosyaldir. Başarıya tek başına değil, ekip olarak yönelmek durumundadır. Etkin kişiliğin gelişmesi için bilgi teknolojileri daha fazla teknolojik araç ve gereç sunar. 18 Alvin Toffler ise sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım devrimini birinci dalga, sanayi devrimini ikinci dalga, enformasyon devrimini veya bilgi toplumundaki gelişmeler ise üçüncü dalga olarak nitelendirilmektedir. Üçüncü dalga, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi 15 Yasar F. Jarrar Knowledge Management: Learning for Organizational Experince, Managerial Auditing Journal, Year: 2002 Volume: 17 Issue: 6 pp Aktaş, a.g.e., s Aktan, a.g.e., s.32; R. Erdem Erkul, Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004, ss , Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, s.4.

20 20 getirmektedir. 19 Sanayi devriminin oluşturduğu toplumsal yapının bilgi toplumuna dönüşümü ile bilgiye dayalı bir ekonomi, gelişmiş ülkelerden başlamak üzere dünyada kendini hissettirmeye başlamıştır. Toplumsal dönüşümün aslında ekonomik yapıdaki değişimlerden kaynaklandığı düşünülürse, enformasyon toplumunun da bilginin hâkim güç olduğu ekonomik yapıdan kaynaklandığı söylenebilir. 20 Bilgi toplumunda bilgi, hem kişisel bir kaynak olarak, hem de ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bilgi nitelikli, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirebilecek bilgidir. Bu tarz bir bilginin oluşumunu sağlayacak ve bu bilgiyi kullanarak üretime dönüştürecek olan ise insandır. Bilgi toplumunun merkezinde ise insan vardır. Bilgi ve onun kullanıcısı insan, 21. yüzyılın en önemli kaynağı konumundadır. Bilgi toplumu inisiyatif kullanabilen, araştırmacı, katılımcı, iletişim becerisi olan, sorumluluk sahibi ve gündemi belirleme yeteneğine sahip bireylerin oluşturduğu toplumdur. Bu açıdan bilgi toplumuna giden yolda ihtiyaç duyulan bilişim kültürüne sahip, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak bilginin üretilmesi, değerlendirilmesi paylaşımı ve koordinasyonunu sağlayan bireylerdir. 21 Bilgi, bir ürün ya da hizmet değildir, ancak ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılan çok değerli ve nadir bir kaynaktır. Bu kaynağın yerinin tespit edilip, işletilmesi onun uygun kullanımı kadar önem taşımaktadır. Bu noktada, bilgi teknolojileri entelektüel kaynakların zenginleştirilmesinde ve işletilmesinde kullanılabilir ancak bilgi teknolojileri içine bir şey doldurmazsan karşılığın da hiçbir şey sunmazlar ve atıl yatırım olurlar. Ancak, diğer taraftan da gelişmiş ülkelerle aradaki paralellik korunmalı ve her alanda teknoloji desteğinden, üretiminden ve işletiminden geri kalma olarak adlandırabileceğimiz dijital kopma, yaşanmamasına özen gösterilmelidir Coşkun Can Aktan ve Mehtap Tunç, Bilgi Toplumu ve Türkiye, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:20, Ocak-Şubat ss Fatih Çelebioğlu ve Hüseyin Altay, Bilgi Ekonomisi Haline Gelmenin Bir Göstergesi Olarak Bilgi Ekonomisi İndeksi: Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye nin Durumu, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s Yasin Özarslan, Bilgi Toplumu Yolunda: Türkiye de e-devlet ve Bireyin Rolü Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 2003, s.4, Şerafettin SEVİM ve Ali Orhan CAN, Bilgi Temelli Bir Ekonomide İnsan Odaklı Değer Yaratma Yolu: Ticari Bilgi Yönetimi ve Bilgi Portalı Mimarisi, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s.210.

21 Bilgi Ekonomisi Bugün içinde yaşanan küresel ekonomi, bilgi ekonomisine geçiş olarak kabul edilmektedir. Ancak, 20. Yüzyılın sanayi ekonomisinde başarıyı belirleyen kural ve uygulamaların, ağ yapısıyla birbirine bağlanmış kaynakların, diğer ekonomik kaynaklardan daha kritik olduğu bir dünyada yeniden tanımlanmaları gerekmektedir. Artık bilgiler, klasik kaynaklardan çok, elle tutulup gözle görülemeyen soyut varlıklara dayanmaya başlamıştır. Günümüz ekonomisinde, bilgi stokları, akışları, bilgi dağılımı ve ekonomik performans arasındaki ilişkiler henüz kodlanmamıştır. Bilgi ekonomisini doğuran bilgi yönetimi, bilginin tanımlanması, sınıflandırılması ve işlenebilir hale getirilmesidir. Bilgi ekonomisi ise, bunun bir sonucudur. Günümüzde, bilgi ekonomisinin doğuşuna neden olan ve ulusal rekabetçiliğin geleneksel kurallarını değiştiren üç büyük güç bulunmaktadır; Birincisi küreselleşme, İkincisi bilgi yoğunluğu, üçüncüsü ise ağlardır. Günümüzde ürünler, ürünlerin temin edildiği yerler ve pazara sunulduğu piyasalar küreselleşmiştir. Küreselleşmeyle birlikte birçok şirket, üretimlerini ve geliştirme faaliyetlerini başka ülkelere ihale etmektedirler. 23 Bilgi yoğunluğundan ise etkili üretimin, bilgi alışverişine dayandığının kabul edilmesidir. Gelişmiş ekonomilerde, çalışanların çoğu bilgi çalışanıdır. Artık, birçok işçi, kol gücünden çok, beyin güçlerini kullanmaktadır. Internet gibi dünya çapındaki ağların gelişiminden sonra, ürün ve hizmetler bilgisayar ağları üzerinde geliştirilmekte, internetten üzerinde alışveriş ve dağıtım mümkün olmaktadır. 24 Bilgiye yapılacak yatırım, diğer faktörlerin üretimi artırmaya yardımcı olmasını sağlayabilir. Hatta bu faktörlerin ayrı birer ürün veya süreç haline gelmelerini sağlayabilir. Bilgi yatırımları geleneksel olarak azalan değil, artan geri dönüşler sağladığı için de uzun süreli ekonomik büyümenin anahtarı konumundadırlar Gürol Banger, e-türkiye, T.C. Başbakanlık, İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi, Ufuk Çağlayan ve Ayşe Bener, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerine Görüş ve Öneriler, İstanbul: TÜSİAD Yayınları, Yayın No. TÜSİAD- T/ /419, 2006, s Detaylı Bilgi için Bkz. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı,

22 22 Yıl Çizelge 1.1 Kamu BİT Yatırımları Proje Sayısı 2007 Yılı Fiyatlarıyla Ödenek (Milyon YTL) Yüzde Değişme % % % % % 2 Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Dairesi, e-dönüşüm Türkiye Projesi, Arası Gelişmeler, s.19, FCm %20T%FCrkiye_Ekim% pdf, Ülkeyi kapsayan Bilgi Ekonomi İndeksi, hangi ülkelerin ne düzeyde bilgi ekonomisi haline geldiklerini açıklamak açısından önemli bir göstergedir. Ekonomik teşvik ve kurumsal rejim, eğitim, yenilik ve bilişim teknolojilerine dayanan Bilgi Ekonomisi İndeksi (BEİ), bir ülkenin bu kriterler çerçevesinde performans puanlarının ortalamasıdır. Her bir aşamanın toplam puanı, o aşama için tanımlanan üç değişkenin ortalama olarak normalleştirilmiş puanlarının hesaplanmasına dayanak çıkarılmıştır. Çizelge 1.2 G 7 Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi İndeksindeki Ülkeler BEİ Durumlarının Karşılaştırılması Ekonomik Teşvikler ve Kurumsal Rejim Eğitim Yenilik Bilgi Altyapısı Türkiye 4,44 4,61 3,40 4,21 5,53 Fransa 8,08 7,51 8,40 8,41 8,01 Almanya 8,37 7,95 7,87 8,82 8,82 ABD 8,67 7,81 8,43 9,39 9,03 Kanada 8,53 8,03 8,62 9,91 8,55 Japonya 8,25 7,23 8,09 9,26 8,40 İngiltere 8,62 8,25 9,01 8,53 8,68 İtalya 7,38 6,99 7,43 6,97 8,11 Kaynak: Fatih Çelebioğlu ve Hüseyin Altay, Bilgi Ekonomisi Haline Gelmenin Bir Göstergesi Olarak Bilgi Ekonomisi İndeksi: Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye nin Durumu, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s.41. BEİ nin oluşturulmasında kullanılan Ekonomik Performans, Ekonomik Sistem (Rejim), Yenilik Sistemi, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Kamu Yönetimi, Cinsiyet

23 23 alanlarının hemen hepsinde G 7 ülkeleri ortalamasının Türkiye nin indeks değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye nin bilgi ekonomisi olma ve gelişmiş ülkeler seviyesinde bir ekonomiye sahip olması için indeksi oluşturan bu alanlarda oldukça önemli atılımlar yapması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda makroekonomik yapının düzenlenmesi, yasal altyapının geliştirilmesi, kamuda yönetişimin geliştirilmesi, eğitim sistemin modernize edilmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirecek hale getirilmesi, yeni teknoloji üretiminin desteklenmesi, fikri mülkiyet haklarının koruma altına alınması, patent alımının kolaylaştırılması öncelikle hedefler olarak ele alınmalıdır Elektronik Devletin Temel Yapıtaşları Elektronik Devlet Kavramı Küreselleşme sürecini hazırlayan, BİT alanlarındaki hızlı değişim ve dönüşüm, bir takım toplumsal hayat pratiklerini elektronik ve dijital ortama taşımıştır. Bunu olası kılan bilim ve teknolojinin aralarında oluşturdukları sinerji, beraberinde e-posta, e-ticaret, e-demokrasi, e-yönetim ve e-devlet gibi kavram ve olguları beraberinde getirmiştir. 27 Varlığını bilişim teknolojilerinin gelişimine borçlu olan ve bu sayede ayakta duran bir kamu yönetim mekanizması, bileşimindeki unsurlara bağlı olarak elektronik devlet ya da kısaca e-devlet kavramı ile ifade edilmektedir. 28 En geniş anlatımla e-devlet; Sistem entegrasyonu ve ölçeklenebilirliliğin olanakları ve sınırlarını teknolojik, kurumsal ve politik olarak araştırarak, birbirine uyumlu çalışabilen güvenli sistemler geliştiren, İnternet teknolojileri, devlet bilgisine ulaşım, elektronik oy verme ve vergilendirme sistemini mümkün kılan, vatandaşların demokratik süreçlere katılımı için yöntem ve ölçümlemeler geliştiren ve kendini sürekli yenileyen, internet kullanımının kamu sektöründe ve halk arasında daha yaygın hale gelmesiyle yeni ve entegre hizmetler veren, devlet tarafından verilen hizmetlerin özel girişim ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ortaklar ile başka kuruluşlar tarafından verildiği, bilginin araştırılması, seçilmesi, analizi ve paylaşımı için geliştirilecek teknolojilerin kamu görevlilerinin karar verme süreçlerini derinden 26 Çelebioğlu, a.g.m., s Ünal Şentürk, Değişen Paradigmalar Bağlamında e-devletin Bazı Toplumsal Boyutları, s.4, Mehmet Aktel, Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2003, s.103.

24 24 etkilediği, bu teknolojilerin kullanımıyla birlikte halk katılımı ve açık devlet kavramının mümkün kılındığı, kamu sektöründe, elektronik arşivleme ve kayıt yönteminin gündelik hayatın bir parçası haline geldiği, bilgi ve teknolojinin bütünleştirdiği devlettir. 29 Son yıllarda kamu yönetiminde, bilgisayar ve internet uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte kamu-vatandaş-işletme ve çalışanlar arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Bu anlamda e-devlet, yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak dijital ortamda sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. İnternetin hayatımıza girmesiyle önce postalarımızın başına elen e harfi daha sonra ticaretin başına geldi. Şimdi de devletin başına getirildi. 30 Geleneksel devletin e-devlet olmasından sonra bununla ilgili birçok kavram da e leşti. Bunlardan bazıları, e-vatandaş, e-avrupa, e-türkiye, e-kültür, e-yaşam vb. dir. 31 Bu hızlı değişim ve gelişimin başında internet gelmektedir. İnternetin diğer iletişim araçlarından ayrılan yönü çok yönlü iletişime açık oluşu bu teknolojinin yönetime katılma ve bilgiye ulaşma amaçlı kullanımını gündeme getirmiş, çok yönlü iletişimi işlevsel hale getiren bu süreç dünya ölçeğinde kamu yönetimini, bürokratik yapıları, ülkelerin rekabet gücünü, insan gücü profilini ve mesleklerin yapısını değiştirmiş bu da e-devlet kavramını ortaya çıkarmıştır. 32 e-devletin birbirinden farklı olduğu kadar birbirleriyle ilişkili tanımları yapılmıştır. Öncelikle bu tanımlara şöyle bir göz atmak kavramın sınırlarının çizilmesi açısından yararlı olur kanısındayız: e-devlet; Devletin günlük idari işlerinin kolaylaştırılmasında iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. 33 Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin 29 Şentürk, a.g.m., s Aslı Küçükgörkey Elektronik Devlet Düş Mü Gerçek Mi? Activeline, Aylık Bankacılık, Finans ve Teknoloji Gazetesi, Mayıs 2001, s Hamza Ateş, e-devletin Kuramsal Temelleri: Eleştirel Bir Yaklaşım, Kamu Yönetimi Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, s.482; M. Devrim Aydın, Türkiye de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E-Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerindeki Etkiler, Kamu Yönetimi Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, ss Ateş, a.g.m., s Murat Erdal, Elektronik Devlet e-türkiye ve Kurumsal Dönüşüm, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004, s.3.

25 25 karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir. 34 Vatandaşın devletle, devletin özel ve özerk kurumlarla, devletin kendi kurumları arasında ve devletlerin kendi aralarında var olan bilgi akışı ve/veya fiziksel etkileşimin sayısal ortama taşınması için gerçekleştirilen girişimler, e-devlet kapsamında değerlendirilir. 35 e-devlet: Kamu hizmetlerinin, vatandaşlara, çalışanlara ve iş ortaklarına Bilişim Teknolojileri vasıtasıyla ulaşması ve bu grupların bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan organizasyon 36 şeklinde tanımlandığı gibi; Bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile desteklenen ve kesintisiz olarak günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışan kamu organizasyonlarının bütünü şeklinde de tanımlanarak kesintisizliğine vurgu yapılmış ve klasik mesai kavramına göndermede bulunulmuştur. e-devlet: Devletin kendi iç işleyişinde ve vatandaşa sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak da tanımlanmaktadır. Kavramın İngilizcedeki e-government kullanım karşılığı elektronik hükümet ve yönetim olarak kullanılmaktadır. 37 e-devlet: Kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak etkileşimli bir şekilde birçok kanal üzerinden vatandaşlara, özel kesime ve kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmasıdır. 38 Aydın ise e-devleti; "Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak 34 Mustafa Kemal AKGÜL vd., E-Devlet Elektronik Kurum Oluşumu ve Kurumsal Bilişim Politikaları, Çalışma Grubu Raporu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 2001, s.4, Aslı Yürütücü, E-Devlet, E-yönetim ve Türkiye deki Durum Analizi İNET 2002 Konferansı Bildirisi, inet-tr.org, 2002, Ramazan Altınok Kaliteli Hizmet Sunumun Bir Aracı Olarak e-devlet, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, s Ateş, a.g.m., s.490; Aydın, a.g.m., s.505; Rukiye Özcivelek, Dünyada ve Türkiye de Elektronik Devlet Tartışmaları: Kavram Üzerine Bir Sorgulama, s.1, f, Küçükgörkey, a.g.m., ss.2-5.

26 26 yürütülmesidir" 39 diye tanımlamaktadır. Daha dar bir tanım ise: Devlet hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasıdır. 40 Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi e-devlet, devletin elektronikleştirilmesi dir. Bu gerçekleştirilirken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. Temel hedef, bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir devlet yapısını oluşturmaktır. Özel sektör ne denli gelişmiş olursa olsun, devlet dijital hale gelmeden Bilgi Çağı nı yakalamak olası değildir. 41 Elbette e-devlet kavramı kendiliğinden ortaya çıkmış bir kavram değildir. Aksine, zaman içinde giderek artan ihtiyaçların yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. 42 Başka bir ifadeyle, e-devletin bugünkü konuma gelmesi bir süreci ifade eder. Bu süreci üç dönem halinde incelemek mümkündür. 43 Birinci dönem; internetin bilgi ve paylaşım amacıyla kullanılmasıdır ( ). Bilgi sunmak amacıyla ortaya çıkan e-devlet vatandaşlara bu dönemde interaktif olarak hizmet sunmamıştır. İkinci dönem; online olarak işlem yapılması ve hizmet sunulmasıdır ( ). Kamu yönetimine ait siteler 1990 lı yılların sonlarından itibaren bilgi sağlayıcı konumdan işlemsel modele doğru geçiş yapmaya başlamışlardır. Elektronik posta ile bilgi gönderimi on-line işlem tamamlamaları, çeşitli vergilerin, sigorta primlerinin ödenmesi ve bu işlemlere ait belgelerin internet yoluyla elde edilebilmesi bu dönemde gerçekleşebilmiştir. Üçüncü dönem; web sitelerinin bütünleşmesi (2001-?) li yılların başından itibaren kamu kuruluşları kendilerinin üretmedikleri hizmetler de dahil olmak üzere web siteleri vasıtasıyla vatandaşlara geniş kapsamlı hizmet vermeye 39 Aydın, a.g.m., s Türksel Kaya Bensghir, Devlet Vatandaş iletişiminde e-posta, inet-tr 2000 VI Türkiye de İnternet Konferansı, 9 11 Kasım 2000, s.54, tammetin /turksel.doc, Recep Çakal, e-türkiye'nin stratejisi 2004 yılında ne olacak, Capital Dergisi-Digital Eki, Ekim 2003, ss.3 6, Murat İnce, Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkânlar, Ankara: DPT Yayınları, 2001, ss Andrew Leigh ve Robert D. Atkinson, Breaaking Down Bureaucratic Barries: The Next Phase of Digital Govenment, Progresive Policy İnstute, Technology and New Economy Project, 2001, pp.6 16,

27 27 başlamışlardır Elektronik Devletin Amaçları e-devletin genel olarak üç önemli amacı vardır. Bunlar; kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmek, hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaşların istek ve eğilimlerini daha etkin değerlendirmek ve katılımcı yurttaşlığın önünü açmak, devlet kurumlarının daha rasyonel ve verimli işlemesini sağlamaktır. 44 Bununla birlikte kamu yönetiminde şeffaflık, bürokrasinin azalması, hızın arttırılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, vatandaşın yönetime etkin katılımı, herkese eşit hizmet, etkin ve hızlı denetim e-devletin temel amaçları arasında sayılabilir. e-devletin bu amaçlarına zaman içerisinde başka amaçlarda eklenecektir. Çünkü e-devlet sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. e-devletin temel amaçları aşağıda kısa başlıklar altında değerlendirilmiştir Şeffaf Yönetim e-devlet uygulamalarının en temel ve en doğal amaçlarından ve aynı zamanda sonuçlarından biri olan şeffaflık, yapılan işlerle ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamalarını mümkün olan en alt seviyelere indirmekle birlikte bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün açılmasını da kolaylaştıracaktır. Bilginin yayılması hızlanacak ve toplumun ilgili tüm kesimleri, bu bilgilerden faydalanabilecektir. Dolayısıyla, yönetim ile vatandaşlar arasındaki suni bariyerler de yavaş yavaş kalkmaya başlayacaktır. Klasik kamu yönetiminde, yönetilenlerin karar alma ve uygulama mekanizmalarına dâhil edilmemeleri; idarenin eylem ve faaliyetlerinin gereklilikleri ve ayrıntıları hakkında yönetilenlere bilgi verilmemesi ve hiçbir şekilde iradesine başvurulamaması anlayışının, zaman içerisinde statükoculuğa dönüşmesini normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü yönetilenlerin bilgisi ve zorunlu olarak ilgisi dışında yapılmaya başlanan faaliyetlerin, denetlenmesi de mümkün olamamakta ve neyin doğru neyin yanlış olduğu da doğal olarak uygulayanların inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Statükoculuğun en doğal sonucu olan gizlilik ve dışa kapalılık, yapılan yolsuzlukların örtülü kalmasına ortam hazırlarken, vatandaşları da bürokrasi karşısında savunmasız ve güçsüz bırakmaktadır ki bunun da hukuk devleti ile bir 44 Ahmet Büke, e-devlet Kavramı ve Türkiye de e-devlet, Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, 2002, s.3,

28 28 hukuku olan yönetim arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğu söylenebilir. Bunun yanında, karar alma ve uygulama mekanizmalarının, dışa kapalı ve içinde hiyerarşik olması rüşvet kurumunun yapısallaşmasında da etkili olduğu belirtilmektedir. 45 Yönetimin katılıma ve etkileşime kapalı olması sonucunda, karar verme mekanizmalarında kurumlar değil de bireyler ön plana çıkarlar ki, bu durum zaten müdahalenin, denetimin ve katılımın olmadığının beklenilmesi gereken ve aynı zamanda yönetimde sürekli aynı kişilerin görev almasının ortak sonucudur. Böyle bir konjonktürde, bireylerin ellerindeki yetkileri, yönetilenlerin aleyhine olacak bir biçimde genişletmeleri ve yönetimde siyasal karar alma ve uygulama süreçlerinde ortaya çıkabilecek özel çıkar sağlama çabalarıyla da çakışması ve aynı doğrultuya yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. 46 Dolayısıyla, böyle bir oluşumun ortaya çıkaracağı olumsuz tablonun ortadan kaldırma yollarından biri "kamuda şeffaflık ve denetlenebilirlik" stratejisidir. Diğer bir ifade ile: "...bu olumsuz tabloyu değiştirmesinin, yönetenler ve yönetilenler arasındaki uçurumu kapatıp, toplumsal güveni yeniden yaratabilmesinin yolu, siyasete, (ve dolayısıyla yönetime) vatandaş iradesini gerçek anlamda yansıtacak mekanizmaları oluşturabilmesinden geçmektedir. Belli aralıklarla yapılan seçimler bu konuda yeterli olamamakta, en radikal politikacılar bile seçildikten sonra mevcut işleyişin bir parçası haline gelmektedirler. Vatandaş iradesini, seçimler dışında, başka ara mekanizmalarla siyasi karar alma sürecine katılabilmenin ön koşulu, tüm kamu politikalarında şeffaflığın sağlanması ve kamusal bilgilerin halkla paylaşılmasıdır. Sonuç olarak, şeffaflık devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilginin düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunulması olarak tanımlanmaktadır. 47 Ayrıca, Gözaydın, bu noktada şöyle demektedir: 45 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, İzmir: Üniversite Kitabevi, 1994, s Kerim Çınar, 2000 li Yıllara Doğru Türkiye nin önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar 23 - Kamu Yönetiminde Yozlaşma ve Rüşvet, İstanbul: TÜGİAD Yayını, 1997, s.12; Bkz. Vahdettin Aydın ve Emin Sadık Aydın Kamu Yönetimi Reformu, e-devlet Türkiye Uygulamaları ve Hukuki Etkileri, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi, Ekonomik İstikrar için Şeffaf Devlet Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul: İSO Yayınları, 2001, s.11.

29 29 Saydam ya da şeffaf yönetim, yönetime katılım, bilgilenme hakkı, özel yasamın korunması birbirleriyle bağıntılı kavramlar. Bir kelime oyunu yaparak, saydam ya da şeffaf idare kavramının tam zıddını düşünelim: karanlık ya da mat idare. Böyle bir yönetim, yönetim mekanizmasının ayrı bir organizma haline gelmesi demektir. Bu organizma dışında kalanların öteki olarak kabul göreceği, hatta bir sürü olarak algılanacağı bir sistem demek. Yani, yöneten-yönetilen ikililiğinin şiddetle vurgulandığı bir yapı demektir. 48 İşte bu noktada, karar alma mekanizmalarının, sadece içerisinde olanlara değil konuyla ilgili olan uzmanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve gerekirse uluslararası oluşumlara en azından danışma düzeyinde açık olması gerekir. Yönetim, karar ve uygulama mekanizmalarına katılımın ön şartı olan şeffaflık, içerisinde barındırdığı, bilgi edinme hak ve özgürlüğünü bir başka araştırmacı şöyle anlatmaktadır: En yalın tanımıyla bilgi edinme hak ve özgürlüğü, idarenin tek yanlı iradesiyle hukuk düzeninde yapacağı değişiklikler hakkında ilgili bireylerin, işlemin niteliği ve sonuçları hakkında bilgi alabilmesini sağlayan hak ve özgürlüktür. Bilgi edinme hak ve özgürlüğü, yönetimde açıklığı sağlayan, bireyleri tebaa durumundan çıkarıp sunulan kamu hizmetlerinden yararlanan statüsüne yükselten, gün ışığında yönetim ya da yönetimde demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. 49 Gün ışığında Yönetim (Sunshine Act), aslında 1946 lı yıllarda başlayıp 1970 lerde tamamlanan bir sürecin A.B.D. Kongresindeki sonucunda ortaya çıkmış olan bir kanunun ismidir. Dolayısıyla modern anlamda, böyle bir yönetim anlayışının kaynağı, A.B.D de yatmaktadır. Böyle bir yönetim tarzı, zaman içerisinde hem akademik alanda hem de uygulama alanında benimsenmeye başlamıştır. Hatta Özay a göre, çoğulcu, katılımcı, demokratik bir hukuk devletinin günümüzde taşıyabileceği tek isim olarak Gün Işığında Yönetim, öne çıkmaktadır. 50 Ayrıca, kayıt altına alınma korkusunun Türkiye de ne kadar büyük bir problem olduğu, yakın zamanda yaşanılan birçok olaydan dolayı çok iyi bilinmektedir. e-devlet konseptinin akıllara getirdiği ilk konunun kişisel bilgilerin gizliliği ve devlet tarafından takip edilme 48 Yasin Sezer ve Naci Karkın, Kamu Yönetiminin Modernleşmesinde Şeffaflaşma Sorunu, Türk İdare Dergisi, Eylül 2002, s.436; İştar Gözaydın, Yönetimde Şeffaflık Üzerine Notlar, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s Bkz. İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004; Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü, Başbakanlık, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s Sezer, vd., a.g.m., s.5.

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Ahu UÇAR SEVER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK DEVLET MODELİ VE İŞLETMELERİN VERGİ TAHSİLATLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANMASI:

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE

BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5 Sayı 9, 2009, ss. 59 82 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. 59-82 59 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE Doç.Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ Hazırlayan Mahmut Özbek İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ E-DEVLET UYGULAMASININ KAMU TASARRUFU ÜZERİNDEKİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES Öğr. Gör. Metin ALLAHVERDİ* Öz Günümüz küresel rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojideki sayısız

Detaylı

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA 162 TÜRKİYE DE E-BELEDİYE E UYGULAMALARI VE KONYA ÖRNEĞİ ÖZ Ali ŞAHİN * İnternet teknolojisinin kamu yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte merkezi yönetim dışında yerel yönetimlerde

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI Şule YILMAZ Amaç ve Kapsam Bu araştırma, hızla gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte elektronik

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **

TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** ÖZET TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** Bu araştırma, Türkiye deki E-Devlet uygulamalarında yaşanan sorunları Kars taki Kamu Kurumları örneğinden

Detaylı

ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ

ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KAMU YÖNETĐMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ EBRU DÖVENTAŞ TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. MAHMUT GÜLER EDĐRNE

Detaylı

ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ: STRATEJİ VE KURUMSAL YAPILANMA

ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ: STRATEJİ VE KURUMSAL YAPILANMA ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ: STRATEJİ VE KURUMSAL YAPILANMA Uzmanlık Tezi Murat GÜNGÖR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mart 2015 Necatibey

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ DOKTORA

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi

Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi www.sosyolojidernegi.org.tr Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 1 - Bahar 2010 VI. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ 1-2 - 3 EKİM 2009 / AYDIN Sociological Association, Turkey

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

eavrupa+ VE TÜRKİYE: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM

eavrupa+ VE TÜRKİYE: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM eavrupa+ VE TÜRKİYE: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM Not: Bu makale Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haziran 2005 sayısında yayınlanmıştır. (cilt

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU. Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR **

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU. Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR ** D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:71-89 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR ** ÖZET İnternet,

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.67-92. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İsmail SEVİNÇ 1 Doç.Dr. Ali ŞAHİN 2

Yrd.Doç.Dr. İsmail SEVİNÇ 1 Doç.Dr. Ali ŞAHİN 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.197-212. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA E-DEVLET UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA E-DEVLET UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: II KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA E-DEVLET UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet Ceyda ŞATAF * Hüseyin Güçlü

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı