Adli Týp ve Ýnsan Haklarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adli Týp ve Ýnsan Haklarý"

Transkript

1 Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Dr. Gürol Cantürk* Özet Adli týp, týp ve hukukun iþbirliðiyle yürütülen bir bilim dalý olup, týp ve hukukun ortak çalýþma alanýdýr. Adli týp, insan haklarý ihlalleriyle savaþýmýn önemli yöntemlerinden biridir. Günümüzde insan haklarý, insanlýðýn yüzyýllar boyunca süren savaþýmlardan sonra ulaþtýðý bir haklar ve özgürlükler demetidir. Ýnsan haklarý ihlalleri, günümüzde ne yazýk ki, sýk karþýmýza çýkan bir olgudur Dünya Tabipler Birliði Tokyo Bildirgesi'ne göre iþkence; yalnýz baþýna ya da bir yetkilinin emri altýnda davranan, bir ya da birden çok kiþinin; bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir baþka nedenle, kasýtlý, sistemli ya da kayýtsýzca bir baþka kiþiye zor kullanmasý, ona fiziksel ya da ruhsal yönden acý çektirmesidir. Adli Týp Hizmetleri Ülkemizde adli hekimlik hizmetleri yasalara dayanarak, Saðlýk Bakanlýðý na baðlý baþta saðlýk ocaklarý olmak üzere, saðlýk birimlerince, Adalet Bakanlýðý na baðlý Adli Týp Kurumu nca ve üniversitelerde adli týp bilim dallarý ve adli týp enstitülerince yerine getirilmektedir sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun 215 ve 216 maddeleri ile defin ruhsatý tanzimi ve 10. maddesi ile Yüksek Saðlýk Þurasý nýn kurulmasý belirtilirken, bu dönemde hükümet tabibi kadrosunda görev yapan hekimler adli hekimlik görevini de üstlenmiþlerdir (1) tarihli 2659 sayýlý Adli Týp Kurumu Kanunu çýkarýlarak adalet iþlerinde bilirkiþilik yapmak üzere Adalet Bakanlýðý na baðlý Adli Týp Kurumu kurulmuþtur. Adli Týp Kurumu söz konusu Kanun'un 2. maddesi ile; mahkemeler, hakimlikler ve savcýlýklar tarafýndan gönderilen adli týp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüþlerini bildirmekle görevlendirilmiþtir (2). Saðlýk Bakanlýðý ve Adalet Bakanlýðý'nýn yaný sýra, üniversitelerimiz de bünyelerinde bulunan adli týp enstitüleri ve adli týp anabilim dallarý ile ülkemizdeki adli hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde üzerlerine düþeni yapmaktadýrlar (3). Adli týp, týp ve hukukun iþbirliðiyle yürütülen bir bilim dalý olup, týp ve hukukun ortak çalýþma alanýdýr. Üniversitelerin adli týp anabilim dallarý ve Adli Týp Kurumu, mahkemeler, hakimlikler ve cumhuriyet savcýlarýnýn kendisine gönderdiði konularda, hukuki uyuþmazlýklarýn çözümünde ve aydýnlýða kavuþturulmasýnda çok büyük bir görev yerine getirmektedir. Yalnýzca ceza hukukuyla ilgili konularda deðil, özel hukukla ilgili konularda da adli týbbýn yapacaðý analiz ve tespitlerin, varacaðý sonuçlarýn önemi büyüktür. Böylelikle adli týp, adaletin tecellisi bakýmýndan çok büyük bir hizmet üstlenmiþ bulunmaktadýr. Bilirkiþilikte incelenen olaylarý genel olarak ölüm olgularý ve canlý kiþilerde incelenen olaylar olmak üzere iki baþlýkta toplayabiliriz. Ölüm olaylarýnda keþif ve otopsi çalýþmalarý vardýr. Canlý kiþilerdeki olaylar ise baþlýca müessir fiile baðlý meydana gelen durumlarýn incelenmesi ile maðdur ve suçlunun ruhsal durumlarýnýn deðerlendirilmesidir. Ayrýca týpla ilgili hukuksal iþlemlerin bulunduðu her türlü olayda bilirkiþilik, adli týbbýn ilgi alaný içindedir (4). Adli týp insan haklarý ihlalleriyle savaþýn önemli yöntemlerinden biridir. Çünkü çoðu kez bir insana iþkence yapýlýp yapýlmadýðý, bir insana insan haklarýna ve insan onuruna aykýrý *Yrd. Doç.; Ankara Ü. Týp Fak. Adli Týp AD, Ankara 2004 cilt 13 sayý

2 küçültücü bir muamele yapýlýp yapýlmadýðý adli týbbýn yapacaðý deðerlendirmelerle ortaya çýkacaktýr. Bu deðerlendirmelerin en saðlýklý biçimde yapýlmasý gerekir. Bu bakýmdan adli týbbýn ortaya koyacaðý veriler, bir insan hakký ihlali olup olmadýðýný belirlemek bakýmýndan vazgeçilmez unsur niteliðini taþýr. Ýnsan haklarý ihlallerini önlemek için, insan haklarý ihlallerinin nasýl saptanacaðý, böyle durumlarda otopsi ve muayenenin nasýl yapýlacaðý, bu tür olaylarda karþýlaþýlan sorunlarýn nasýl çözüleceði konularý adli týp uzmanlarýnýn uðraþ alanlarýdýr. Adli týp alanýnda son yýllarda büyük geliþmeler olmuþtur. Ülkemizde emniyet ve jandarma örgütleri gibi baþka kurumlardaki kriminal laboratuvarlar da, yine hazýrlýk soruþturmasýna temel olabilecek önemli hizmetler yapmaktadýr. Artýk sanýktan kanýta deðil, kanýttan sanýða gitmek gerektiði kabul edilmektedir. Bunu gerçekleþtirebilmek için yeterli olanaklarýn saðlanmasý gerekir. Bu, polis ve jandarmada önemli ölçüde gerçekleþmiþtir Adli týp, günümüzde insan haklarý ihlallerinin önlenmesi bakýmýndan görev üstlenmiþtir. Çünkü birçok durumda bir insan haklarý ihlali olup olmadýðý, örneðin bir kimseye iþkence yapýlýp yapýlmadýðý, bir ölümün insan hakký ihlali niteliði taþýyýp taþýmadýðý, adli týp uzmanlarýnýn yapacaðý çalýþmayla ortaya çýkacaktýr. Ýnsan haklarý kavramý, yüzyýllardýr yapýlan mücadelelerden sonra bugün bütün insanlýk tarihindeki en yüksek deðer olarak kabul edilmiþtir. Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve bu alandaki çok çeþitli uluslararasý antlaþmalar, bütün uygar toplumlarýn, uygar ülkelerin anayasalarý, insan haklarýný en yüksek deðer olarak göstermektedir. Gerçekten herkesin hiçbir ayýrým gözetilmeksizin insan haklarýndan tam olarak yararlanmasý gerekir. Her insan, doðuþtan, vazgeçilemeyecek, devredilemeyecek insan haklarýna sahiptir. Bunlarýn korunmasý, geliþtirilmesi, bütün toplumun görevidir, devletin görevidir. O bakýmdan, insan haklarý ihlalinin önlenmesi de devletin görevidir. Anayasa mýzda Cumhuriyet in deðiþmez niteliklerinin baþýnda insan haklarýna saygýlý olmak yer almaktadýr. Anayasa mýza göre iþkence ve kötü muamele yasaktýr. Anayasa'mýzýn 38. maddesine 4709 sayýlý Kanun'la eklenen yeni bir fýkraya göre, "Kanuna aykýrý olarak elde edilmiþ bulgular, delil olarak kabul edilemez". Nitekim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 135/a maddesi, ifade verenin ve sanýðýn yapacaðý açýklamalarýn onun özgür iradesine dayanmasý gerektiðini; iþkence, kötü davranma, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, cebir ve þiddet yöntemleri uygulanamayacaðýný; yasak yöntemlerle elde edilen ifadelerin kanýt kabul edilemeyeceðini hükme baðlamýþ durumdaydý. Bu hüküm, bugün de yürürlüktedir. Ayrýca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 254. maddesinde de soruþturma ve kovuþturma makamlarýnýn hukuka aykýrý biçimde elde ettikleri kanýtlarýn hükme esas alýnamayacaðý açýklýða kavuþturulmuþtur yýlýnda Türk Ceza Kanunu'nun 243, 245 ve 354. maddeleri deðiþtirilmiþ; iþkence, Ýþkence ve Onur Kýrýcý Muamelelerin Önlenmesine Dair Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi doðrultusunda yeniden tanýmlanmýþ; iþkenceye verilen ceza, 8 yýla kadar aðýr hapse çýkartýlmýþ, kamu hizmetlerinden sürekli ya da geçici yoksunluk bir kez daha vurgulanmýþ; kötü muamele bakýmýndan verilecek ceza, 3 aydan 5 yýla kadar hapse çýkartýlmýþ; gerçeðe aykýrý saðlýk raporu düzenlenmesinin, iþkence ya da kötü muameleyi gizlemek ya da bir suçun iþlendiðini saklamak amacýyla yapýlmasý 2004 cilt 13 sayý

3 durumunda bir aðýrlaþtýrýcý neden olarak 4 yýldan 8 yýla kadar hapis cezasý verilmesi (TCK madde 354) öngörülmüþtür. Öte yandan Türkiye, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ni imzalamýþ bir ülke olarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin de yetkisini kabul etmiþtir. Dolayýsýyla Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi, hukukumuzun bir parçasý olduðu gibi; Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de yargý sistemimizin bir parçasý durumuna gelmiþtir (4). Ýþkence 1975 Dünya Tabipler Birliði Tokyo Bildirgesi'ne göre iþkence; yalnýz baþýna ya da bir yetkilinin emri altýnda davranan, bir ya da birden çok kiþinin; bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir baþka nedenle, kasýtlý, sistemli ya da kayýtsýzca bir baþka kiþiye zor kullanmasý, ona fiziksel ya da ruhsal yönden acý çektirmesidir (5). Birleþmiþ Milletler'in 1984 tarihli Ýþkenceye Karþý Sözleþmesi'nde iþkence; bir kiþiden ya da üçüncü bir kiþiden bilgi almak, o kiþinin ya da üçüncü bir kiþinin itiraf etmesini saðlamak, o kiþiyi ya da üçüncü bir kiþiyi iþlediði ya da iþlediðinden kuþkulanýlan herhangi bir eylemden dolayý cezalandýrmak, her tür ayrýmcýlýktan kaynaklanan herhangi bir nedenle söz konusu kiþiyi ya da üçüncü bir kiþiyi korkutmak ya da zorlamak amacýyla, kamu görevlisi ya da resmi görevli olarak hareket eden herhangi bir kiþinin rýzasý, emri ya da göz yummasýyla, söz konusu kiþiye acý vermek ya da canýný yakmak kastýyla yapýlan zihinsel ve/ya da fiziksel herhangi bir harekettir. Yasal yaptýrýmlarýn doðal ya da arýzi sonucu olarak çekilen acý, iþkence kapsamýnda deðildir. Uluslararasý insan haklarý hukuku ve insancýl hukukun iþkenceyi her koþulda yasaklamýþ olmasýna karþýn, dünya ülkelerinin yarýsýndan fazlasýnda, kötü muamele ve iþkence yapýlmaktadýr (6). Ýþkence hiçbir koþulda kabul edilmeyen bir durumdur. Ýþkence yapýlmasý her koþulda yasaklanmýþtýr. Bir kimseye, ne savaþ sýrasýnda, ne de baþka bir olay nedeniyle iþkence yapýlamaz. Hangi nedenle olursa olsun, resmi makamlarýn iþkence uygulamasý ya da yapýlan iþkencelere göz yummasý aðýr bir suç niteliðini taþýr (7). Ýþkence Ýle Ýlgili Hukuki Belgeler Uluslararasý hukukta "iþkence görmeme hakký" net ve kesin bir biçimde belirlenmiþtir. Evrensel Ýnsan Haklarý Bildirgesi, Uluslararasý Sivil ve Siyasal Haklar Sözleþmesi, Ýþkence ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý, Aþaðýlayýcý Muamele ya da Cezalara Karþý Sözleþme iþkenceyi açýk bir biçimde yasaklar. Bölgesel sözleþmelerde de "iþkence görmeme hakký" tanýnmýþtýr. Amerikan Ýnsan Haklarý Sözleþmesi, Afrika (Banjul) Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlüklerin Korunmasý Sözleþmeleri'nin hepsinde, iþkencenin yasak olduðu açýkça belirtilmiþtir (6). Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi: (1948): Madde 5: Hiç kimse iþkenceye, zalimane, insanlýk dýþý, onur kýrýcý cezalara ve uygulamalara tabi tutulamaz. Birleþmiþ Milletler'in Ýþkenceye Karþý Bildirgesi (Cenevre-1975): Madde 1: Bu bildirgenin amacýna göre iþkence; Bir kimseden ya da üçüncü kiþilerden bilgi ya da itiraf elde etmek, yaptýðý ya da yaptýðýndan kuþkulanýlan bir eylem için onu cezalandýrmak; ya da onu ya da diðer kiþileri yýldýrmak gibi amaçlarla bir resmi görevlinin buyruðu ile ya da onun tarafýndan maksatlý olarak uygulanan fizik ya da mental olarak þiddetli acý verici herhangi bir eylem demektir. Bu kavram yalnýzca Hükümlülere Davranýþta Asgari Standartlar a uygun düzeydeki yasal yaptýrýmlara baðlý acýyý içermez. Ýþkence, acýmasýz, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý muamele ya da cezalandýrmanýn aðýr ve kasýtlý bir biçimidir. Madde 3: Hiçbir devlet, iþkenceye ya da diðer acýmasýz, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý muamele ya da cezalandýrmaya izin veremez ya da hoþgörü gösteremez. Savaþ durumu ya da savaþ tehdidi, iç siyasal karýþýklýk ya da diðer genel tehlike durumlarý, iþkence ya da diðer acýmasýz, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý muamele ya da cezalandýrmanýn haklýlýðý için bir özür olamaz. Avrupa Parlamentosu Temel Haklar ve Özgürlükler Bildirisi (1989): Madde 2:... Ýþkence, insanlýk dýþý uygulama ve ceza, aþaðýlayýcý uygulama ve ceza yasaktýr. Yeni Bir Avrupa Ýçin Paris Þartý (1990): ".. Hiç kimse keyfi tutuklama ya da gözaltýna alýnmaya, iþkence ve diðer zalimce, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý uygulama ve cezaya maruz býrakýlamaz." AGÝK (Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Konferansý) Ýnsan Boyutu Konferansý Moskova 2004 cilt 13 sayý

4 Toplantýsý Belgesi (1991): Bölüm 2, Madde 23: Katýlýmcý Devletler; a) Özgürlüðünden yoksun býrakýlan kiþilere, I- Ýnsanca ve II- Ýnsan kiþiliðine, yerleþik onuruna saygý göstererek iþlem yaparlar ve b) Uluslararasý olarak tanýnmýþ, I- Yargý usulüne ve II- Gözaltýna alýnanlarýn insan haklarýna iliþkin standartlarýna saygý gösterirler. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi: Madde 3: Ýþkence yasaktýr. Birleþmiþ Milletler'ce 1982'de; Týbbi bilgi ya da tekniðin acý vermekte kullanýlmasý yasaklanmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý: Madde 17: "..Kimseye iþkence ve eziyet yapýlamaz, kimse insan haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya ya da muameleye tabi tutulamaz. Türk Ceza Kanunu: Madde 243: "Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarýndan ve sair hükümet memurlarýndan biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini söyletmek için iþkence eder yahut zalimane ya da gayriinsani ya da haysiyet kýrýcý muamelelere baþvurursa beþ seneye kadar aðýr hapis ve müebbeden ya da muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezasý ile mahkum olur. Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452., sair hallerde 456. maddeye göre tertip olunacak ceza üçte birden yarýya kadar artýrýlýr. Dünya Tabipler Birliði Hasta Haklarý Bildirgesi (Lizbon 1981): 2- Hasta, hiçbir dýþ etki altýnda kalmadan özgürce klinik ve etik kararlar verebilen bir hekim tarafýndan bakýlabilme hakkýna sahiptir. 5- Her hastanýn onurlu bir biçimde ölme hakký vardýr. Avrupa'da Hasta Haklarýnýn Geliþtirilmesi Bildirgesi (Amsterdam, Mart.1994) 1.1- Kadýn ya da erkek herkesin insan olmasý dolayýsýyla saygý görmeye hakký vardýr Herkes fiziksel ve mental bütünlüðe sahip olmaya ve kiþi olarak güvenli bir yaþam sürdürme hakkýna sahiptir Saðlýk kurumuna kabul edilen hastalar, kendilerine bakan saðlýk personelinin kimliði, mesleki durumu, o kurumda kaldýðý ve bakýldýðý sürece uyacaðý kurallar ve rutin iþlemler konularýnda bilgilendirilmelidir Hastalar, saðlýk kurumundan taburcu edildiklerinde tanýlarý, tedavileri ve bakýmlarýný içeren bir yazýlý özet alma ve isteme hakkýna sahiptir Hastalar, taný, tedavi ve bakýmlarý sýrasýnda saygý görme, kültür ve deðerlerine uygun biçimde davranýlma hakkýna sahiptir Bu haklarýn kullanýlmasý ayýrým olmaksýzýn saðlanmalýdýr Bu haklarýn uygulanmasýnda, hastalar yalnýzca insan haklarý belgeleri ile uyumlu sýnýrlýlýklarýn ve yasa ile belirlenen prosedürlerin hükmü altýndadýr. Hekim Sorumluluðu Hekim CMUK'nin bilirkiþilikle ilgili maddeleri uyarýnca, iþkence iddiasý olan olgularda da bilirkiþilik (öykü alma-muayenerapor düzenleme) yapmakla yükümlüdür. Burada konuyla ilgili olarak; bilirkiþinin dosya incelemesi yapmak, tanýklarý dinlemek, (iþkence sanýðýnýn) sorgusunda hazýr bulunmak ve bunlara doðrudan soru sormak (Md. 73) hakký bulunduðu ve gerek görülen durumlarda uzmanlýðý olan resmi dairelerin görüþlerinin de alýnabileceðinin (Md. 76) vurgulanmasýnda yarar vardýr (5). II. Dünya Savaþý sýrasýnda týbbýn da kullanýlmasýyla gerçekleþtirilen insanlara acý çektirme ya da insan yaþamýna yönelik çeþitli uygulamalar sonrasýnda, Dünya Tabipler Birliði'nin desteði ile birlik oluþturulmuþtur. Özellikle II. Dünya Savaþý'nda, Alman doktorlarýnýn da katýldýðý bir takým insanlýk dýþý araþtýrmalar yapýlmýþtýr ve 1970'li yýllarda, bazý ülkelerde hapishanelerdeki iþkence ve insani olmayan yöntemler içinde doktorlarýn da yer aldýðý saptanmýþtýr yýlýnda Tokyo'da 27. Dünya Tabipler Birliði toplantýsýnda, iþkence, insani olmayan tedavi ve tutuklularýn cezalandýrýlmasý ile ilgili olarak týp doktorlarýna þu önerilerde bulunulmuþtur: a. Her ne koþulda olursa olsun doktor iþkence, insani olmayan yöntemler ve diðer zulümler içerisinde hiçbir biçimde yer almamalýdýr. b. Bu deklarasyonun amacý, iþkencenin bir kiþi ya da bir otorite tarafýndan baþka bir kiþiye yavaþ, kasti, sistematik bir biçimde mental ya da fiziksel bir acý çektirmek olduðunu tanýmlamaktýr. c. Doktor iþkence için bilgi, alet, yer ya da herhangi bir baþka destek saðlamamalýdýr cilt 13 sayý

5 d. Doktor iþkence sýrasýnda görevli olarak yer almamalýdýr. e. Doktor hastanýn bakýmý ile ilgili tek baþýna denetimsiz karar vermemelidir. f. Bir tutuklunun beslenmeyi kabul etmediði açlýk grevlerinde, doktor tarafýndan bu davranýþýnýn sonuçlarý ile ilgili saðlýklý muhakeme yürütebileceði kabul edilirse, tutuklu yapay olarak beslenmemelidir. Tutuklunun bu tip bir muhakeme yapýp yapmayacaðý bir baþka doktor tarafýndan onaylanmalýdýr. g. Dünya Tabipler Birliði, iþkence, diðer zulümleri ve yýkýcý tedavi uygulamayý kabul etmeyen doktorlar, onlarý destekleyen diðer doktorlarý her türlü tehdit karþýsýnda uluslararasý komiteler ve ulusal tabip birliði aracýlýðýyla yüreklendirecek ve destekleyecektir. h. Doktor, her koþulda meslektaþýnýn sýkýntýsýný hafifletme amacýyla yanýnda olmalýdýr. Bu kiþisel ve politik her türlü yüksek deðerini üzerinde düþünmelidir (8). Türk Tabipleri Birliði'nin "Hekimlik Meslek Etiði Kurallarý" nýn 33. Maddesi "Her hekim, baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan haklarý belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür." 34. Madde: "Hekim, týbbi bilgi ve becerisiyle, iþkence ve benzeri uygulamalara katýlamaz, yardýmcý olamaz, gerçeðe aykýrý rapor düzenleyemez. Ýþkence iddiasý olan olgularla karþýlaþan hekim, mesleki bilgi ve becerilerini gerçeðin ortaya çýkarýlmasý için kullanýr (9). Ýnsan haklarý ile ilgili temel ilke, kiþinin dokunulmazlýðýdýr. Bu nokta insan haklarýnýn esasý olup 18. yüzyýlýn sonundan beri anayasalarda yer almýþtýr (7). Ýnsan haklarý ihlallerini ortaya çýkarmak için adli týp incelemesi gereklidir. Adli týp uzmanlarý lezyonlarýn nedenlerini, yaþlarýný ve bunlarýn ölüm öncesi mi, yoksa ölüm sonrasý mý meydana geldiklerini deðerlendirirler. Bir lezyonun meydana getirildiði sýrada onu gören bir kimse bulunmuyorsa, onun yumruk darbesi ile oluþtuðunu söylemek olanaklý deðildir. Ancak lezyonun böyle olabileceðini söylemek olanaklýdýr. Adli týp, týp bilgisini adaletin saðlanmasýna yardýmcý olmak amacýyla kullanýr. Adli týp uzmanlarý, hem canlýda, hem de ölüde iþkencenin izlerini deðerlendirebilirler. Bu izler arasýnda hematomlar, ekimozlar, kontüzyonlar, kýrýklar, sýyrýklar yer alýr. Yakma ve elektrik uygulama sonucu iþkence lezyonlarýna sýklýkla rastlanýr. Adli týp uzmanlarý, bu tür olgularý deðerlendirirken, psikiyatristler, diþ hekimleri, patologlar, genetikçiler, toksikologlar ve diðer branþlardaki uzmanlarla çalýþýrlar. Her olgunun kendine özel noktalarý bulunmaktadýr. Bu nedenle, her olgu kendi özelliðine göre ele alýnarak incelenmelidir. Kaynaklar 1- Umumi Hýfzýsýhha Kanunu. Ýçinde: Saðlýk Mevzuatý. 1. Baský. Seçkin Yayýnevi; Ankara: Adli Týp Kurumu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliði. Ýstanbul: Temel Matbaacýlýk Ltd. Þti. 1989: 9 3- Kök AN. Adli hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde Saðlýk Bakanlýðý (saðlýk ocaklarý) ve Adalet bakanlýðý (Adli Týp Kurumu) hizmetlerinin karþýlaþtýrýlmasý, Yýllýk Adli Týp Toplantýlarý-2002 Kitabý, Adli Týp Kurumu Yayýnlarý. 6. Ýstanbul: Özgün Ofset. 2002: 19-22) 4- Türk HS. Adli Týp Konuþmalarý. Ýstanbul: Özgün Ofset Reklamcýlýk&Matbaacýlýk; 2002: Gürpýnar S, Fincancý ÞK. "Ýnsan Haklarý Ýhlalleri ve Hekim Sorumluluðu" Ýçinde: Birinci Basamak Ýçin Adli Týp El Kitabý, Ankara: Polat Matbaasý; 1999: Ýþkence ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý, Aþaðýlayýcý Muamele ya da Cezalarýn Etkili Biçimde Soruþturulmasý ve Belgelendirilmesi Ýçin El Kýlavuzu. Ýstanbul Protokolü. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Yayýnlarý:24, Ýstanbul: Kitap Matbaasý;Ocak 2001: Eke M, Soysal Z. Ýnsan Haklarýnýn Ýhlali. Ýçinde: Soysal Z, Çakalýr C. (Eds): Adli Týp Cilt III, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Yayýnlarýndan, Rektörlük No: 4165, Fakülte No:224, Ýstanbul: Üniversitesi Basýmevi ve Film Merkezi; 1999: Polat O. Adli Týp. Der Yayýnlarý, Ýstanbul;2000: Hekimlik Meslek Etiði Kurallarý. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi. Ocak 2002: cilt 13 sayý

Ýnsan Haklarý Ýhlalleri ve Hekimlik Violation of Human Rights and Medical Practice

Ýnsan Haklarý Ýhlalleri ve Hekimlik Violation of Human Rights and Medical Practice Ýnsan Haklarý Ýhlalleri ve Hekimlik Violation of Human Rights and Medical Practice Dr. Osman Öztürk* Özet Ýnsan haklarý ihlalleri, ortadan kaldýrýlmalarý yolunda yürütülen tüm çabalara karþýn, dünyanýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi Sayfa 1 Avrupa Birliði Avrupa Birliði genel olarak

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ DERLEME / REVIEW Vol. 14,, No. 3,, (182-187 187), 2003 1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ali Rýza TÜMER* ÖZET Amaç: Yüksek Saðlýk Þurasýna hekimlerin

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ýnsan Haklarýnýn Korunmasýnda Meclis Araþtýrmasý Ýzzet Eroðlu * 1. Giriþ Ýnsan haklarý, insana sýrf insan olmasý sebebiyle tanýnan vazgeçilemez ve devredilemez haklardýr. Ýnsan haklarýnýn anlam kazanabilmesi,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2.1)Hekim mümkünse hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsünü alır. 2.2)Hekim, açlık grevinin başında kişinin tam fizik muayenesini yapar. 2.

2.1)Hekim mümkünse hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsünü alır. 2.2)Hekim, açlık grevinin başında kişinin tam fizik muayenesini yapar. 2. Malta Bildirgesi Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini alır, ancak acil durum ortaya çıktığında, hekim hasta

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Türkiye de Çevre Hakký ve Yerel Yönetimler: Uluslararasý Düzlemde Bir Kýyaslama ve Öneriler

Türkiye de Çevre Hakký ve Yerel Yönetimler: Uluslararasý Düzlemde Bir Kýyaslama ve Öneriler Türkiye de Çevre Hakký ve Yerel Yönetimler: Uluslararasý Düzlemde Bir Kýyaslama ve Öneriler Evren GÜLDOÐAN * I. Giriþ Günümüzde yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarýnýn belirlenmesinde yetki

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Dr. Pir Ali KAYA Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1965 yýlýnda Tutak ta doðdu. Lise öðrenimini Erzurum Anadolu Lisesi nde (1985),

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

CONSORT'da yapýlan deðiþikler

CONSORT'da yapýlan deðiþikler CONSORT KILAVUZU R andomize Edilmiþ Paralel-Grup Çalýþmasý Raporlarýnýn Kalitesinin Artýrýlmasý Yönünde Revize Edilmiþ Önergeler: Randomize Kontrollü Çalýþma (RCT) sonuçlarýný anlayabilmek için okuyucularýn

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı