Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası"

Transkript

1 Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası Yılmaz, A. A. (2010). Dinler Tarihi. Ankara: Alter Togan, N. (1964). "Peygamber'in Zamanında Şarkî ve Garbî Türkistanı Ziyaret Eden Çinli Budist Rahibi Hüen-Çang'ın Bu Ülkelerin Siyasî ve Dinî Hayatına Ait Kayıtlan". İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 6 (), 58-61, Şeriati, A. (2010). Dinler Tarihi I. Ankara: Fecr Yayınevi. Göde, K. (2000). "Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Bildiriler), Isparta:. Yaşa, P. A. (2008). En Güzel Örnek Peygamberler. Ankara: DİB. Eliade, M. (2003). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Kaçar, T. (2000). Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları / Eskiçağ Dinleri Ve Mitolojileri Dizisi. Demirci, K. (1997). Dinler Tarihinin Meseleleri. İstanbul: İnsan Güleryüz, N. (1992). İstanbul Sinagogları. Ankara:. Uysal, A., & Uysal, M. (2001). İsrailoğulları'nın İneği; Hz. Üzeyir'in Eşeği. Konya: Uysal Kitabevi. Atilhan, C. R. (1955 ). İslamı Saran Tehlike ve Siyonizm. İstanbul:. Benbassa, E. (1984). "20. Yüzyıl Başında Osmanlı İmparatorluğunda Siyonizm". Tarih ve Toplum, 14 (82), , Gündüz, Ş. (2006). Şiddet ve Sevgi İkileminde Hıristiyanlık. ankara: Risale Yayınları;. Şeriati, A. (2010). Dinler Tarihi II. Ankara: Fecr Yayınevi. Avcı, B. (2000). "Hıristiyanlıkta Ve Kur'ân Tefsirlerinde Hz. İsa'nın Mucizeleri". Divan Dergisi, (9), , Yıldız, İ. (2010). "Osmanlı'da Medrese: İşleyiş Tarzı ve Ortaya Çıkan Sorunlar". Vakıflar Dergisi, (33), , Akgündüz, H. (). "Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi: Klasik Dönem". Öztürk, N. (2010). Türk-İslâm Medeniyeti'nde Vakıf Geleneği ve Vakıf Eserleri. Tokyo: Tokyo Türk Diyanet Camii Vakfı. Kitapçı, Z. (1984). "Tarih Objektifinde Hz. Peygamberin Hadisleri ve Türkler". Belleten, XLVIII ( ), , Akgündüz, H. (1997). Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi. Istanbul: Ulusal Köşklü, Z. (2001). "Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (16), , Uçar, A. (1994). "Siyonizm'in Kıbrıs Projesi". Tarih ve Medeniyet, (41), 12-14,

2 Binark, İ. (1965). "Osmanlı Türklerinde Medrese Teşkilatı". Önasya Mecmuası, 4 (47), 8-10, Pirenne, H. (1984). Hz. Muhammed ve Şarlman. Ankara: Birey- Toplum Unan, F. (1993). "Medrese-Yönetim İlişkileri ve Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bazı Düşünceler". VII. Osmanlı Sempozyumu (Eylül 1992, Söğüt), Ankara:. Usta, A. (2008). Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni (Sâmâniler Devleti ). İstanbul: Yeditepe (1989). Meşrutiyet İslamcılığı ve Siyonizm. : İstanbul Araştırma Merkezi. Yücekal Ermetin, G. (2009). Mevlevilikte Şamanizm İzleri. İstanbul: Töre Sadık, M., & Wrıght, D. (1960). Hıristiyanlık Karşısında İslamiyet. Ankara: DİB. Sarikaya, Y. (2007). "Osmanlı Dönemi Konya'sında Medrese Kurucusu ve Patronu Olarak Sufiler ve Âlimler ( Yüzyıllar)". Turkish Studies, 2 (1), , Kara, İ. (2003). Siyonizm Ve Yeni Dünya Düzeni. İstanbul: Gonca Yayınevi. İhsanoğlu, E. (2000). "Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası ( )- Keşif ve Tasarlama Dönemi". Belleten, LXIV (240), , Unan, F. (1999). "Osmanlılarda Medrese Eğitimi". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Sevınç, F. (2013). Hititlerde Öteki Kurban ve Büyü Cenaze Diğer Ritüeller. : Arkeoloji Sanat Challaye, F. (1993). Dinler Tarihi. Istanbul: Varlık (). Hinduizm, Nihalanda. : Ruh Ve Madde Aça, M. (2004). "Yaratılış Mitleri, Şamanizm ve Tasavvuf Bağlamında Düşüş, Mahrumiyet ve Hapis". Millî Folklor, 8 (62), 8-18, (1978). Siyonizmin Oyunları. İstanbul:. Hızlı, M. (1998). "Osmanlılar'da Medrese Öncesi Eğitim-Öğretim Kurumları (XVI. Yüzyıl Bursa Örneği)". VIII. Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi,. Bursa:. Ünal, A. (1998). Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslamda Evlilik. Ankara: Kültür Bakanlığı Galitekin, A. N. (2003). Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul Cami Tekke Medrese Mekteb Türbe Hamam Kütüphane Matbaa Mahalle ve Selatin İmaretleri. Istanbul: İşaret Yayınları;. İhsanoğlu, E. (2002). "Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu". Belleten, LXVI (247), , Challeye, F. (1972). Dinler Tarihi. İstanbul:. Sarıkçıoğlu, E. (2002). Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Isparta: Fakülte Kitabevi;. Eş-şehristani, M. (2006). Dinler ve Mezhepler Tarihi. İstanbul: Işık Akademi

3 Eş-şehristani, M. (2006). Dinler ve Mezhepler Tarihi. İstanbul: Işık Akademi (1983). Osmanlı'da Yüksek Din Eğitimi ve Medrese Programları, İcazetnameler, Islahat Hareketleri. İstanbul:. Türkoğlu, İ. (1994). "Yahudi Geleneğinde Sinagog". Toplumsal Tarih Dergisi, (112), 10-18, Ecer, V. A. (1976). "Hicretin Yıldönümü Münasebetiyle Hz. Muhammed'in Hicreti". Milli Kültür Dergisi, 2 (1), 37-44, Küçük, A., Küçük, M. A., & Tümer, G. (2011). Dinler Tarihi. Ankara: Berikan Yayınevi. Evrın, S. (1963). İslam Nazarında Hz. İsa. Ankara: DİB. Karadeniz, F. (1979). "Giresun Yöresinde Toplumun Cin, Peri, Büyü, Cadı İnancı ve Masallarına Katılımı". Türk Folkloru, 7 (80-81), 5-8, Akgündüz, H. (1989). Teşkilat ve İdare Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi. Kılıç, R. (2010). "Batı Düşüncesindeki Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51 (1), 5-13, Wach, J. (2004). Dinler Tarihi. Istanbul: Ataç Şener, C. (2001). Şamanizm. İstanbul: Etik Bolel, M. A. (1988). El Kudüs / Hz. Peygamberimiz - Hz. İsa - Hristiyanlık. :. Kutluay, Y. (Haziran 2004). Siyonizm ve Türkiye. İstanbul: Çatı Kitapları. Çağatay, N. (1982). "Anadolu'da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren". Belleten, XLVI (182), , Aydın, Ö. D. (2009). Eski Sinagog Meydanı. İstanbul: İletişim Anadol, C. (2004). İsrail ve Siyonizm Kıskacında Türkiye. Istanbul: Bilge Karınca Davutoğlu, A. (2000). "Bunalımdan Dönüşüme Batı Medeniyeti ve Hıristiyanlık". Divan Dergisi, (9), 1-74, Kocabaş, S. (1987). "Vaat Edilmiş Toprak" Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm. İstanbul: Vatan Kaya, K. (2001). Hinduizm. : Dost Kitabevi. Öke, M. K. (1982). Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu İstanbul:. (1991). İslamiyet ve Hıristiyanlık (Bir Mukayese). İstanbul: Beyan Yay.. Adam, B. (2010). Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları. İstanbul: Pınar Yayıncılık. Fazlıoğlu, Ş. (2008). "Osmanlı Medrese Müfretadıtan Dair Çalışmalar:Nereden Nereye". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Gündüz, Ş. (2002). Dinsel Şiddet - Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık -. samsun: Etüt

4 Doğan, R. (1994). Osmanlı'nın Son Döneminde Açılan Mekteplerde Din Dersinin Tarihi Gelişimi ( ). Alıcı, M. (2011). Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri. İstanbul: İz Yayıncılık. Gömeç, S. (2009). "Şamanizm ve Eski Türk Dini". Tarih Okulu Dergisi, (III), , J. Toynbee, A. (2004). Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri. : Örgün Yıldırım, S. (1988). Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık. :. Tümer, G. (1996). Hıristiyanlıkta ve İslâmda Hz. Meryem. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. İlter, F. (1996). "Ankara'nın eski Kent Dokusunda Yahudi Mahallesi ve Sinagog". Belleten, LX (229), , Cılacı, O. (1983). Hıristiyanlık Propagandaları ve Misyonerlik Faaliyetleri. Ankara: DİB. Tatcı, M. (). "Yunus Emre'nin Hz. Peygamber Sevgisi". Güleryüz, N. (1984). "Viyana Türk Yahudi Cemaati Sinagogu". Tarih ve Toplum, XXXIX (230), 35-40, Bingöl, A. (1999). "osmanlılarda Mantık Bilimi(İçeriği,medrese eğitimindeki yeri ve osmanlı mantıkcıları)". Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Göze, E. (1995). Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl'in Hatıraları ve Sultan Abdülhamid. İstanbul: Boğaziçi Baş, B. (2000). "Monoteist Bir Hıristiyanlık Yorumu: Aryüsçülük Mezhebi". Divan Dergisi, (9), , Gömeç, S. (2009). Şamanizm ve Eski Türk Dini. İstanbul: Likya Kitap. Borgeaud, P. (2008). Dinler Tarihinde Başlangıçlar. ankara: Dost Kitabevi Fuhuci, H. (1980). "Siyonizm ve Irkçılık". teori ve politika, (), 73-79, Sakal, F. (). "Medeniyet Tarihinde Din Faktörü". Üçüncü Göz, (1), 3-5, İnan, A. (1952). "Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 19-30, Reyhan, E. (2003). "Hitit Büyü Ritüellerinin Uygulama Şekilleri Üzerine Bir İnceleme". Archivum Anatolicum (Anadolu Arşivleri), VI (2),, Şahin, G. (2007). "XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Genel Bir Akım Olarak Kadızadeli Hareketin Dini Algılayışı ve Bunun Kanûn-ı Kadim'le İlişkilendirilmesi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (45), 27-55, Aydın, M. (1985). "Hz. Muhammed Devrinde İslâm-Hıristiyan Münasebetlerine Toplu Bir Bakış". Belleten, XLIX (193), 53-64, Yörükan, Y. Z. (2006). Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Coomaraswamy, A. K. (2000). Hinduizm ve Budizm. Istanbul: Kaknüs Unan, F. (2002). "Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî Verim".

5 Unan, F. (2002). "Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî Verim". Türkler-ansiklopedi (11), Ankara: Yeni Türkiye Erbaş, A. (2003). Hıristiyanlıkta ibadet. istanbul: Ayışığı Kitapları;. Barthold, W. (1925). "Orta Asya'da Moğol fütühatına kadar Hıristiyanlık". Türk Mecmuası, 1 (),, Duymaz, A. (1998). "Tekerlemelerin Kökeninde Şamanizm Unsurları". Millî Folklor, 5 (37), , Perrin, M. (1995). Şamanizm. İstanbul: İletişim (2012). Georges Dumezil'den Dinler Tarihi Dersleri. İstanbul: Eskiyeni Yakuboğlu, K. (1996). Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi.

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

TÜRKİYE DE DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE DE DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Gerçek bilim ve araştırmanın ancak iyi hazırlanmış bibliyografyalar sayesinde mümkün olabileceği bilinen bir hakikattir. İlim adamı veya araştırmacının sahası için gerekli eserleri zaman kaybetmeden bulabilmesi,

Detaylı

CUMHURĠYET DÖNEMĠ EĞĠTĠM TARĠHĠ 1

CUMHURĠYET DÖNEMĠ EĞĠTĠM TARĠHĠ 1 Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/12,2008. S.321-348. CUMHURĠYET DÖNEMĠ EĞĠTĠM TARĠHĠ 1 Mustafa Ergün* I- Giriş İnsanın eğitime muhtaç ve eğitilebilir bir canlı olmasından dolayı, eğitim insanlık

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları. Avrupa Tarihi Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 42-57, (2006). Tarih

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e.posta: aunal@bartin.edu.tr ; asifeunal@gmail.com Telefon: 0 378 223 50 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara

Detaylı

Bizans İmparatorluğu Kaynakçası

Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Demirkent, I. (2005). bizans tarihi yazıları. : Dünya Kitapları. Çaylak, A. (2004). "Bizans Dönemi Günlük Kullanım Kaplarına Ait Yayınlar ve Değerlendirme Yöntemleri". Hacettepe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü BİLİMSEL ÇALIŞMALAR LİSTESİ I. KİTAPLAR 1. Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa 1997 (İkinci baskı Bursa 2012).

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ * ÖZ: Misyonerlik kavramının tanımı ve genel anlamda Hıristiyanlığı yayma faaliyetleri çerçevesinde misyonerlik nedir? Hıristiyanlığın

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı

İstanbul Tarihi Kaynakçası

İstanbul Tarihi Kaynakçası İstanbul Tarihi Kaynakçası Necipoğlu, N. (). "İstanbul Fethi Arifesinde Bizans Başkentine İçerden Bakış: Bizans Kaynaklarına Göre Konstantinopolis (1439-1453)". İstanbul Armağanı, (1), 61-69, (2000). Söğüt'ten

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Üstündağ Özdemir, N. (2014). 18. Yüzyılda Vidin şehrinin sosyo-ekonomik panoraması (1790-1808). Ediz, İ. (2006). Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart 2009 05:46 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart 2009 07:24

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart 2009 05:46 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart 2009 07:24 5.6. Mesleki ve Teknik Öğretim Türk eğitim tarihinde meslekî eğitimi iki aşamada incelemek lâzımdır. Birinci aşamada, sanayi devrimine kadar -bütün dünyada olduğu gibi- Türk toplumunda da geçerli olan,

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E H01 Arapça Dil Bilgisi Sarf I 5 0 5 6 H03 Arapça Dil Bilgisi Nahiv

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin

Detaylı

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ALEVİLİĞİN TÜRKLER ARASINDA YAYILMASI

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ALEVİLİĞİN TÜRKLER ARASINDA YAYILMASI TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ALEVİLİĞİN TÜRKLER ARASINDA YAYILMASI Metin BOZKUŞ* Giriş: Türklerin, İslâmiyetten önceki dini inançlarının tesbit edilmesi, İslâmlaşma sürecinde yaşanan dînî ve sosyal mücadelelerin

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı