ÝÇÝNDEKÝLER KABLONUN BAÐLANMASI KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI STANDART PANEL...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL..."

Transkript

1 TÜRKÇE

2 ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI KABLONUN BAÐLANMASI KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR Parçalarýn isimleri ve iþlevleri Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý Üretim kumanda anahtarý baðlantý soketi STANDART PANEL Ekran listesi Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr... 8 () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni... 8 () Üst üste dikiþ deseni... (3) Programlý dikiþ deseni... (4) Dikiþ çevrimi deseni Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Ýþ sayacý Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Otomatik iplik kesme düðmesi Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Tuþ kilidi Bilgi... () Dikiþ yönetim bilgisi... () Üretim kontrol iþlevi... 4 (3) Ýþ ölçüm iþlevi Ýþlevlerin ayarlanmasý... 8 () Ýþlev ayar kipi nasýl deðiþtirilir... 8 () Ýþlev düzenleme parametre listesi LH-468/488 ÇÝFT ÝÐNE PANELÝ Ekran listesi Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni () Üst üste dikiþ deseni... 4 (3) Köþe deseni... 4 (4) Basamak dikiþ deseni (5) Dikiþ çevrimi deseni Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Ýþ sayacý Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi... 54

3 5-7. Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Otomatik iplik kesme düðmesi Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Tuþ kilidi Bilgi () Dikiþ yönetim bilgisi () Üretim kontrol iþlevi (3) Ýþ ölçüm iþlevi Ýþlevlerin ayarlanmasý () Ýþlev ayar kipi nasýl deðiþtirilir () Ýþlev düzenleme parametre listesi (3) Ýletiþim kipi HARÝCÝ ARABÝRÝM HATA EKRANI Hata kodlarý listesi (Panel ekranýndaki hata verileri)... 75

4 . KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI UYARI : Makinenin aniden çalýþmasý sonucu ortaya çýkabilecek yaralanmalardan korunmak için, aþaðýda belirtilen iþlemleri makine ana þalteri kapatýldýktan ve makine tamamen durduktan sonra yapmaya kesinlikle çok dikkat edin. Tip B (Tip isim plakasý TÝP B ) Tip C (Tip isim plakasý TÝP C ) ) Kumanda panelini ; kumanda paneli ile birlikte verilen vidayý, düz pulu, týrtýllý pulu ve mesafe parçasýný (C tipi için) kullanarak makine kafasýna takýn. Vidayý, tabloya uygun olarak seçin ve kullanýn. ) Kumanda panelinin takýlmasý için kullanýlan braket üzerindeki deliklerin konumlarý, desene baðlý olarak birbirlerinden farklýdýr. Aþaðýdaki tabloya bakýn. Modele göre sýnýflandýrýlmýþ, IP-/braket tipi tablosu Tip B Tip C No Makine kafasýna Braket tipi takýlmýþ DDL-9 Tip B DLN-9 Tip B LH-3 LH-35 Tip B LZ-8 N DDL-555N DDL-87 DLN-54N DLU-5494N LH-4 Tip B Tip C Tip C Tip C Tip C Tip B Kullanýlan takma deliði - - Vida parça numarasý SS445SP(3/6-8) SS445SP(3/6-8) SS6SP(/64-4) SS445SP(3/6-8) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS445SP(3/6-8) Hatýrlatmalar Standart paneli takmak için, özel braketin üzerine baðlanmalýdýr Ýsteðe baðlý ünite (V ve benzeri) olmasý durumunda - kullanýn.

5 . KABLONUN BAÐLANMASI UYARI : Dikiþ makinesinin istenmeyen þekilde çalýþmasýný, kazalara yol açmasýný önlemek için, makineyi KAPATIN ve çalýþmaya en az 5 dakika sonra baþlayýn. ) Kumanda panelinin kablosunu ve FG kablosunu (C tipi için) makine tablasýnýn deliðinden geçirin ve tablanýn altýna döþeyin. ) Kablonun soketini, kontrol kutusundaki CN34 soketine takýn. Tabla alt yüzeyi 3) C tipinde, FG kablosunu ; panelle birlikte aksesuar olarak verilen aðaç vidasýný kullanarak, ana þaltere baðlayýn. Elektrik kablosuna baðladýktan sonra, FG kablosunu döþeyin ve panelle birlikte aksesuar olarak verilen kablo baðlarýndan yararlanarak baðlayýn. - -

6 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Ekran deðiþtirme düðmesi Dikiþ baþlangýcý zigzaglý/zigzagsýz baþlatma düðmesi Dikiþ sonu zigzaglý/zigzagsýz bitirme düðmesi Sýfýrlama/resetleme düðmesi Öðretme düðmesi Bilgi düðmesi Kumaþ kenarý sensör düðmesi Tek adým dikiþ düðmesi Otomatik iplik kesmeli/kesmesiz seçme düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Sayaç deðeri ayar düðmesi Maksimum hýz sýnýrý reostasý Elektrik uyarý lambasý Hafýza kartý kapaðý Hafýza kartý yuvasý (Hafýza kartý takma aralýðý) Hafýza kartý Ýsteðe baðlý : Parça No.HX575 Tekrar dikiþ düðmesi Bu düðme, programlý dikiþ sýrasýnda masura ipliði bittiði zaman, masura ipliði deðiþtirildikten sonra kalýnan yerden dikiþe devam edilmesini saðlar. Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Bu düðme, iðne yukarý/aþaðý dikiþinin gerçekleþtirilmesini saðlar. (Ýðne yukarý/aþaðý dikiþi ve bir adýmlýk telafi dikiþi; No. iþlev ayarý ile deðiþtirilebilir.) Ekran deðiþtirme düðmesi Bu düðme, ekraný deðiþtirmek için kullanýlýr. Dikiþ baþlangýcý zigzaglý/zigzagsýz baþlatma düðmesi Dikiþ sonu zigzaglý/zigzagsýz bitirme düðmesi Sýfýrlama/resetleme düðmesi Bu düðme, dikiþ baþlangýcýndaki otomatik zigzag dikiþinin AÇILMASI/KAPATILMASI için kullanýlýr. * Bu düðme, otomatik zigzag sistemine sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Bu düðme, dikiþ sonundaki otomatik zigzag dikiþinin AÇILMASI/ KAPATILMASI için kullanýlýr. * Bu düðme, otomatik zigzag cihazýna sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Bu düðme, masura ipliði sayaç deðerini ve dikiþ sayacý ayar deðerini belirlemek için kullanýlýr

7 Öðretme düðmesi Bu düðme, o ana kadar dikilmiþ olan bölümün dikiþ adedini gösteren deðer ile birlikte dikiþ adedini düzenlemek için kullanýlýr. Bilgi düðmesi Bu düðme, çeþitli iþlev ayarlarýnýn yapýlmasý için kullanýlýr. Kumaþ kenarý sensör düðmesi Kumaþ kenarý algýlama iþlevi, makineye kumaþ kenarý sensör þalteri takýldýðý zaman etkin hale gelir. Dikiþ iþlemi sýrasýnda sensörün kumaþ kenarýný algýlamasý veya algýlamamasý için kullanýlýr. Tek adým dikiþ düðmesi Bu düðme programlý dikiþ sýrasýnda etkin hale getirildiði zaman, dikiþ makinesi istenilen dikiþ adedine ulaþýncaya kadar otomatik olarak çalýþýr. Otomatik iplik kesmeli/kesmesiz seçme düðmesi Bu düðme programlý dikiþ sýrasýnda etkin hale getirildiði zaman, dikiþ makinesi istenilen dikiþ adedine ulaþarak dikiþi tamamladýktan sonra; iplik kesme iþlemini de otomatik olarak gerçekleþtirir. Ýplik kesme engelleme düðmesi Bu düðme, iplik kesme iþlemlerini engeller. * Bu düðme, otomatik iplik kesme sistemine sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Sayaç deðeri ayar düðmesi Bu düðme, masura ipliði sayaç deðerini veya dikilen parça adedi sayaç ayar deðerini belirlemek için kullanýlýr. Maksimum hýz sýnýrý reostasý Reosta sola doðru alýndýkça, makinenin maksimum hýzý sýnýrlanýr. Elektrik uyarý lambasý Bu lamba, ana þalter AÇILDIÐI zaman yanar. Hafýza kartý kapaðý Bu kapak, hafýza kartý aralýðýnýn kapatýlmasýný saðlar. Kapaðý açmak için, parmaðýnýzý kapaðýn yanýndaki týrnaða resimde gösterilen þekilde koyarak, kapaðý arka sol eðimli kýsým yönüne doðru itin. * Kapak açýk býrakýldýðý zaman, bazý iþlevlerin gerçekleþtirilmesi mümkün olmaz. Hafýza kartýný yerine tam olarak oturtmadan, kapaðý kesinlikle kapatmayýn. Hafýza kart yuvasý (Hafýza kartý takma aralýðý) Hafýza kartýný takmak için, hafýza kartýný hafýza kartý yuvasýna takýn ve görünmez hale gelinceye kadar içeri itin. Hafýza kartýný çýkartmak için biraz daha itin ve býrakýn, kart parmaklarýnýzla tutarak çekebileceðiniz kadar dýþarý çýkar. Bu iþlemden sonra kartý çekip çýkartabilirsiz. * Hafýza kartýnýn takma yönüne çok dikkat edin

8 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý Iþýk Gölge ) Kumanda panelinin arka tarafýna takýlmýþ olan kablo çýkýþ kapaðýnýn okla iþaretli týrnak bölümüne ok yönünde bastýrýn ve kapaðý çýkartýn. ) LCD ekranýn parlaklýðýný (kontrastýný) ayarlamak için; LCD ekran parlaklýk ayarý potansiyometresini çevirin.. Kumanda panelinin arýzalanmasýna yol açmamak için, devre kartýnýn bakýrlarýna ve baðlantý terminallerine kesinlikle el sürmeyin.. Arýza ile sonuçlanacaðý için; kumanda panelini daðýtmayýn Üretim kumanda anahtarý baðlantý soketi ) Kumanda panelinin arka tarafýna takýlmýþ olan kablo çýkýþ kapaðýnýn okla iþaretli týrnak bölümüne ok yönünde bastýrýn ve kapaðý çýkartýn. ) Ýsteðe baðlý röle kablosunun soketini, üretim kumanda anahtarýna tahsis edilen CN5 soketine takýn. Not: Anahtar ana ünitesini müþterinin saðlamasýný isteyin veya bu konuda JUKI ofisine baþvurun. Ýsteðe baðlý röle kablosu (grup) A JUKI Parça No CN5 + 5V SW GND 3-5 -

9 4. STANDART PANEL 4-. Ekran listesi Ana þalteri AÇIK konuma getirildikten hemen HOÞGELDÝN ekraný açýlýr. HOÞGELDÝN mesajý verildikten sonra, ekran derhal desen seçimi düzenleme ekranýna geçer. Düðmeye her basýlýþýnda ekran deðiþir. Desen listesi ekraný Ýlgili desenlerinin seçim iþlevi gerçekleþtirilir. Arka iplik dikiþi adedi ayar ekraný Ýleri geri zigzag dikiþi adedi düzenleme iþlemi gerçekleþtirilir. <Ýleri geri zigzag dikiþi deseni seçildiði zaman> <Programlý.dikiþ deseni seçildiði zaman> - 6 -

10 Üst üste dikiþ düzenleme ekranýnda dikiþ adedi Üst üste dikiþ adedi düzenleme iþlemi gerçekleþtirilir. Programlý dikiþ düzenleme ekraný Programlý dikiþ koþullarý ile ilgili düzenlemeler gerçekleþtirilir. <Programlý. veya. dikiþ deseni seçildiði zaman> Dikiþ çevrimi ayar ekraný Dikiþ çevrimi basamak ayar iþlemleri gerçekleþtirilir. Dikiþ çevrimi deseni ayar penceresi açýlýr Dikiþ çevrimi deseni ayar iþlemleri gerçekleþtirilir

11 Çýkýþ Bilgi ekraný Nihai hedef ayar deðeri, geçerli hedef deðeri ve o ana kadar gerçekleþen sonuçlar ekranda gösterilir. 4-. Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK A A B B Dikiþ deseni KAPALI KAPALI C D AÇIK C D AÇIK Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Ýleri geri zigzag dikiþ desenini seçmek için tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce ayarlanmýþ olan dikiþ adedini göstermek için otomatik olarak ileri geri zigzag dikiþi adedi ekranýna geçer

12 ) Dikiþ adedine geçildiði zaman, dikiþ adedini A dan D ye doðru belirlemek için mevcut rakamý ve tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. (Dikiþ adedi deðiþtirme kademesi ayar sýnýrý: - 99 dikiþ) 3) Dikiþ baþlangýcýndaki ileri geri zigzag dikiþini ayarlamak için düðmeye basýn. Ayar yok Dikiþ baþlangýcýnda ileri geri zigzag dikiþi Dikiþ baþlangýcýnda çift ileri geri zigzag dikiþi 4) Dikiþ sonundaki ileri geri zigzag dikiþini ayarlamak için düðmeye basýn. Ayar yok Dikiþ sonunda ileri geri zigzag dikiþi Dikiþ sonunda çift ileri geri zigzag dikiþi - 9 -

13 () Üst üste dikiþ deseni A C C B B D Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Üst üste dikiþ desenini seçmek amacýyla tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce ayarlanmýþ olan dikiþ adedini göstermek için otomatik olarak üst üste dikiþ adedi ekranýna geçer. ) Dikiþ adedini deðiþtirirken, A dan C ye kadar olan iþlemler için dikiþ adedi ayarlarýný ve düðmeleri ile yapýn. Bütün iþlemdeki tekrar adedini deðiþtirmek için, D iþleminin tekrar adedini ve düðmeleri ile deðiþtirin. (A, B ve C kademelerindeki dikiþ adedi deðiþtirilebilir: 9 dikiþ. D iþlem adedi kademesi deðiþtirilebilir: - 9 tekrar) 3) Pedalýn ön tarafýna bir kere basýldýðýnda dikiþ makinesi belirlenen tekrar adedi kadar normal dikiþi ve ileri geri zigzag dikiþi gerçekleþtirir. Daha sonra dikiþ makinesi iplik kesme iþlemini otomatik þekilde gerçekleþtirir ve üst üste dikiþ sürecini sonuna kadar bitirmiþ olarak tamamen durur. (Tek adýmda otomatik dikiþ, KAPATILAMAZ.) 4) Ýplik kesme engelleme iþlevi seçildiði zaman, üst üste dikiþ iþlemini sonuna kadar tamamlandýktan sonra makine; iðne yukarý kaldýrýlmýþ olarak ve ipliði kesmeden durur. - -

14 (3) Programlý dikiþ deseni Sabit ölçülü dikiþ iþlemi, çalýþma basamaðý gibi yüksek bir deðere kadar programlanabilir. Dikiþ adedi, iðne kaldýrma/indirme kipi, otomatik iplik kesme, sürekli çalýþma basamaklarý, baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý/indirilmesi ve normal ile ileri geri zigzag dikiþi gibi bütün iþlemleri içeren dikiþ koþullarý; birbirlerinden baðýmsýz olarak kendi iþlem basamaklarýna göre programlanabilirler. Baský ayaðý kaldýrma sürecinin programlanmasý gerekiyorsa; baský ayaðýnýn hangi durumlarda kaldýrýlacaðý da belirlenebilir. Programlý dikiþ desen örneði Aþaðýda anlatýlan programlama yönteminde, örnek olarak sol taraftaki desen esas alýnmýþtýr Basamak. Basamak 3. Basamak. Basamak Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Programlý dikiþ desenini seçmek için tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce iþletim basamaðýnda düzenlenmiþ olan programlý dikiþ adedini ve ilgili verileri göstermek için otomatik olarak programlý dikiþ ekranýna geçer. [. Basamak] - -

15 ) Panel ekranýnda gösterilen. basamaðý onaylayýn. Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. ) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, besleme yönünü, normal dikiþ yönü olacak þekilde düzenleyin. 3) Düðmelerden ( ve ) yararlanarak, dikiþ makinesinin durma konumunu, iðne aþaðýda iken duracak þekilde ayarlayýn. Dikiþ adedi " dikiþ olarak ayarlanýrsa veya dikiþ makinesinin durma durumu otomatik iplik kesme iþlemi ile birleþtirilirse, makine sonraki iþlem basamaðýna geçmez. 4) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, dikiþ makinesi durduðu zaman baský ayaðý üst bekleme konumunda olacak þekilde ayar yapýn. (Baský ayaðýný kaldýrýlma süresinin uzunluðunu da özellikle belirlemek istediðiniz takdirde, bu iþlemi yapmak için ve düðmeleri kullanýn.) Baský ayaðýnýn kaldýrýlma süresini siz belirmediðiniz takdirde, bu süre otomatik biçimde ve 6 saniye olarak belirlenir. Baský ayaðý kaldýrýlma süresi için kullanýlabilen ayar kademe sýnýrlarý:. ila 99.9 saniye.) ile veya ve.. düðmelerle düzenleme; sadece otomatik ayak kaldýrmanýn kullanýldýðý durumlarda (FL AÇIK) gerçekleþtirilebilir. FL AÇIK/FL KAPALI arasýndaki dönüþüm iþlemi, kontrol kutusundaki anahtarý YUKARI konumda tutarken, þalter AÇIK konuma getirerek yapýlýr. [. Basamak] 5) Ekraný. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. 6) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. [3. Basamak] 7) Besleme yönünü normal dikiþ yönü, dikiþ makinesinin durma konumunu iðne aþaðýda durma konumu ve. basamak olmasý halinde baský ayaðýnýn konumunu; baský ayaðý yukarýda durma konumu olarak ayarlayýn. 8) Ekraný 3. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. 9) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. ) Besleme yönünü normal dikiþ yönü, dikiþ makinesinin durma konumunu iðne aþaðýda durma konumu ve. ve. basamak olmasý halinde baský ayaðýnýn konumunu; baský ayaðý yukarýda durma konumu olarak ayarlayýn. - -

16 [4. Basamak] ) Ekraný 4. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. ) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. 3) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, besleme yönünü, normal dikiþ yönü olacak þekilde düzenleyin. 4) Düðmelerden ( ve ) yararlanarak, dikiþ makinesinin durma konumunu otomatik iplik kesme iþlemi yaparak duracak þekilde ayarlayýn. 5) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, dikiþ makinesi durduðu zaman baský ayaðý üst bekleme konumunda olacak þekilde ayar yapýn. 6) Düðmeleri (ve ) kullanarak, ileri geri zigzag dikiþini seçin. Bu iþlem ile veri düzenleme yöntemi sona erer. 7) Ayrýca düðmeleri (ve ) kullanarak, çift ileri geri zigzag dikiþini belirlemek de mümkündür. Her basamak tamamlandýðý zaman geri alma düðmesine dokunulduðunda, makine düþük devirde çalýþýr (dikiþ telafi iþlemi). Daha önce açýklanan yöntemi uygulayarak, programlý dikiþ desenindeki programlayabilirsiniz. bir baþka dikiþ iþlemini de - 3 -

17 <Öðretme kipi> Öðretme kipinde, programlý dikiþ deseninin o basamaðýndaki dikiþ sayýsýný, o ana kadar dikilmiþ olan kýsmýn dikiþ adediyle birlikte ayarlamak mümkündür. ) Programlý dikiþ düzenleme ekranýnda, öðretme kipini seçmek için öðretme tuþuna basýn. ) Dikiþ adedi girildiði zaman, ekrandaki dikiþ adedini gösteren bölge olarak deðiþir. Bu durum, dikiþ makinesinin öðretme kipine geçtiðini gösterir. 3) Dikiþ makinesinin gerçekleþtirilecek programlý dikiþin son dikiþine eriþilinceye kadar çalýþmasý için, pedalýn ön tarafýna basýn. Dikiþ adedi volan kasnaðý çevirerek veya iðne yukarý/aþaðý düðmesini kullanarak girilemez. 4) Pedalý boþ konuma tekrar getirmek, dikiþ makinesinin çalýþmasýný durdurur. Bu aþamada gerçekleþtirilen dikiþ adedi, ekranda gösterilir. 5) Düðmeye basarak veya dikiþ makinesi iplik kesme iþlemini yaparak sonraki iþleme geçin. Bu iþlem,. Basamak için girilen dikiþ adedini tamamlar. <Tek adýmda otomatik dikiþ> Tek adýmda otomatik dikiþ iþlevi, baðýmsýz basamaklar halinde düzenlenebilir. ) Tek adýmda otomatik dikiþi seçmek için; programlý dikiþ deseni ayar ekranýnda, tek adýmda otomatik dikiþ tuþuna basýn. ) Tuþun LCD bölümünde gösterilen A uyarýsý, tek adýmda otomatik dikiþ iþleminin seçilmiþ olduðunu belirtir. 3) Tek adýmda otomatik dikiþ iþlevinin seçildiði basamakta, dikiþ makinesi bir kere çalýþtýrýldýktan sonra; o basamak için programlanmýþ olan dikiþ adedinin sonuna ulaþýncaya kadar dikiþ dikmeye devam eder

18 <Sürekli dikiþ kipi> Bu kipte, dikiþ makinesinin geçerli iþlem basamaðýný tamamladýktan sonra, ara vermeden. basamaktaki dikiþ iþlemine geçmesini saðlamak mümkündür. ) Programlanmýþ dikiþ deseni düzenleme ekranýnda, tuþlarý ( ve ) kullanarak sürekli dikiþ kipini seçin. ) Sürekli dikiþ kipi seçili olduðu müddetçe, geçerli dikiþ basamaðý pedalýn ön kýsmýna basýlarak baþlatýldýktan ve bu dikiþ basamaðý tamamlandýktan sonra; dikiþ makinesi ara vermeden bir sonraki dikiþ basamaðýna geçer. <Kumanda panelini, kumaþ kenar sensörü ile birlikte kullanmak için> Kumanda paneli kumaþ kenar sensörü ile birlikte kullanýldýðý zaman, dikiþ iþleminin tamamlanmasý önceden belirlenmiþ dikiþ adedi ile deðil, kumaþ kenar sensöründen gelen girdi sinyali ile belirlenir. Sensörü kumanda paneli ile birlikte kullanmaya baþlamadan önce, kumaþ kenar sensörünün kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun. (4) Dikiþ çevrimi deseni Ýleri geri zigzag dikiþi deseni, üst üste dikiþ deseni, programlý dikiþ deseni ve programlý dikiþ deseni istenilen þekilde düzenlenebilir ve dikilebilir. (Sekiz adede kadar çok sayýda farklý dikiþ deseni düzenlenebilir. ) ) Dikiþ çevrimi düzeltme deseni düzenleme penceresini açmak için düðmeye basýn

19 ve düðmeler: Bu düðmeler, ileri geri zigzag dikiþi desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler, üst üste dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler,. programlý dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler,. programlý dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler, düzenleme basamaðýný siler. düðme Ekran, yeniden dikiþ çevrimi düzenleme ekranýna döner. [Düzenleme Örneði] ) Ýplik kesicinin her çalýþmasýnda, makine seçilmiþ olan bir sonraki desen iþlemlerine geçer. (Uygulanan basamak, uygulama iþlemi sýrasýnda tersine hareketli görüntü olarak belirtilir.) Ýplik kesici desen tamamlanmadan önce çalýþýrsa, makine bir sonraki program basamaðýna atlar

20 4-3. Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Makine dikiþ adedini tespit eder. Tespit edilen bu dikiþ adedi, masura sayacýnýn önceden belirlenmiþ deðerinden mahsup edilir. (Detektörün tespit ettiði her dikiþ adýmý için, masura ipliði sayacýnýn önceden belirlenmiþ deðerinden rakam düþülür.) Sayacýn deðeri eksi hanelere ulaþtýðý zaman (... - ) sesli sinyal (üç kere bip sesiyle uyarýr) devreye girer ve masuranýn deðiþtirilmesi gerektiðini bildiren pencere açýlýr. ) Masura iplik sayacýný seçmek için tuþa basýn. Sonra masura iplik sayacýnda belirtilen deðerin baþlangýç deðerine dönmesi için sýfýrlama/resetleme düðmesine basýn (fabrikadan teslimi sýrasýnda olarak ayarlanmýþtýr). Masura iplik sayacý, dikiþ iþlemi sýrasýnda sýfýrlanamaz. Bu durumda, önce iplik kesme iþlemi gerçekleþtirilmelidir. ) Sayaç deðeri ayar düðmelerini ( ve ) sayaç baþlangýç deðerini ayarlayýn. Masura iplik sayacý baþlangýç referans deðeri Aþaðýdaki tablo, iplik masuraya sarýldýktan ve sol taraftaki resimde gösterilen þekilde mekikten dýþarý alýndýktan sonra sayaca iþlenmesi gereken ayar deðerlerine referans olmasý için gerekli deðerleri içerir. Kullanýlan iplik Polyester makara ipliði No. 5 Pamuk ipliði No. 5 Masuraya sarýlacak iplik uzunluðu 36 m 3 m Masura iplik sayacýndaki deðer. (dikiþ uzunluðu: 3 mm). (dikiþ uzunluðu: 3 mm) Ýplik tansiyon deðeri % * Gerçekte masura iplik sayacý kumaþ kalýnlýðýna ve dikiþ devrine baðlýdýr. Bu nedenle masura iplik sayacý baþlangýç deðerini, çalýþma koþullarýna uygun olarak ayarlayýn. 3) Baþlangýç deðeri belirlendikten sonra, dikiþ makinesini çalýþtýrýn. 4) Sayaçta eksi deðer gösterildiði zaman uyarý sesli sinyali (bip sesi) üç kere duyulur ve pencere açýlýr, masura ipliði deðiþtirilir. Masura ipliði deðiþtirme uyarý penceresi 5) Masura ipliði doðru biçimde deðiþtirildikten sonra, masura iplik sayacýný baþlangýç deðerine getirmek için düðmeye basýn. Bu iþlemle dikiþ makinesi yeniden dikmeye baþlar. 6) Masurada kalan iplik miktarý çok fazla ise veya masura iplik sayacý eksi deðer göstermeden önce masura ipliði biterse, sayaç deðeri ayar tuþlarýný ( ve ) kullanarak, sayaç baþlangýç deðerini doðru biçimde ayarlayýn. Masurada kalan iplik miktarý çok fazla ise + tuþunu kullanarak baþlangýç deðerini yükseltin. Masuradaki kalan iplik miktarý yetersiz ise - tuþunu kullanarak baþlangýç deðerini düþürün. Masura iplik sayacý, masura ipliði kalan miktar tespit cihazý ile birlikte kullanýlýyorsa, masura iplik sayacý; masura ipliði kalan miktar tespit cihazýnýn tespit tekrar adedini gösterir. Bu nedenle masura ipliði kalan miktar tespit cihazýný kullanmadan önce, bu cihazla birlikte verilen kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun

21 4-4. Ýþ sayacý Ýþ sayacý, makinenin her iplik kesmesinde tamamlanan iþleri sayarak toplam kaç parça iþ çýktýðýný tespit eder. ( ) Ýþ sayacýndaki deðer, iþ sayacý ayar düðmeleri ( ve ) kullanýlarak deðiþtirilebilir. Ýþ sayacýnda gösterilen rakam, sayaç sýfýrlama/resetleme düðmesine basýlarak sýfýrlanabilir Tekrar dikiþ düðmesi Tekrar dikiþ düðmesi, programlanmýþ desen veya benzeri dikiþ iþlemleri sýrasýnda masura ipliði bittiði takdirde kullanýlýr. ) Masura ipliði dikiþ iþlem basamaklarý sýrasýnda bitmiþtir. D C 4. Basamak B A. Basamak. Basamak 3. Basamak ) Pedalý boþ konuma getirerek, dikiþ makinesinin çalýþmasýný durdurun. Makine durduktan sonra, iplik kesme iþlemini gerçekleþtirmek için pedalýn arka tarafýna basýn. 3) Tekrar dikiþ düðmesine basýn ve AÇIN. 4) Masurayý deðiþtirin. Kumaþý makineye ters yönde hafifçe kaydýrarak iplik bitmesi sonucu dikiþin kesildiði noktaya getirin ve makinenin dikiþi. basamakta tamamlamasýna olanak saðlayýn. 5) Basamaktaki dikiþin en sonundaki durma noktasýna gelinceye kadar pedalýn ön tarafýna basýn. 6) Dikiþin kesildiði noktada tekrar dikiþ düðmesini yeniden AÇIN, iþletim panelinde bir sonraki iþlem basamaðý gösterilir. Bu aþamadan sonra, programlý dikiþ deseninin dikme iþlemini yeniden baþlatabilirsiniz. * Serbest dikiþ kipinin iþletim basamaklarýnda (, ) tekrar dikiþ düðmesinden kaynaklanan bir hata sonucu iplik kopar veya sorunlar baþ gösterirse; pedalý boþa alýn ve sonra iplik kesme iþlemi için pedalýn arka tarafýna basýn. Makineye iplik geçirin ve kumaþý ters yönde makineye sürerek, tekrar dikiþ düðmesine basýn. Bu iþlem, dikiþ makinesinin serbest dikiþ kipinde dikme iþlemine devam etmesini saðlar. Sonra kumanda panelini daha önce 5. ve 6. basamaklarda anlatýlan þekilde çalýþtýrýn. Tekrar dikiþ düðmesini kullanmadan programlý dikiþ deseninin ilk basamaðýna dönmek için, pedalýn arka tarafýna basarak ipliði kesin. Bu iþlem kumanda panelinin. basamak ekranýna dönmesini saðlar ve bu aþamadan sonra programlý dikiþ deseninin ilk basamaðýndan dikiþe baþlayabilirsiniz

22 4-6. Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesine her basýlýþýnda, iðne en alt konumundayken en üst konumuna çýkar veya en üst konumundan en alt konuma iner. Ýþlem, önceden belirlenmiþ dikiþ uzunluðunun yarýsýný telafi eder. Ancak düðmeyi sürekli basýlý tutsanýz dahi, makinenin sürekli olarak düþük devirde çalýþmayacaðýný unutmamanýz gerekir. Bunun yaný sýra, volan kasnak elle çevrildikten sonra iðne yukarý/aþaðý düðmesinin devre dýþý kalacaðý unutulmamalýdýr. Ýplik kesme iþlemi sadece pedalýn ön tarafýna bir kere basýldýktan sonra dikiþ telafi süreci içinde gerçekleþtirilir Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Ýsteðe baðlý kumaþ kenar sensörü takýlmýþ olduðu zaman, iþletim paneline yerleþtirilmiþ kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi etkin hale gelir. Kumaþ kenar sensörü, kumaþýn kenarýna ulaþýldýðýný tespit ettiði zaman; dikiþ makinesinin çalýþmasý otomatik olarak durdurulur veya iplik kesme iþlemi gerçekleþtirilir. Kumaþ kenar sensörü kumanda paneli ile birlikte kullanýlýrsa, öncelikle kumaþ kenar sensörünün kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun Otomatik iplik kesme düðmesi Bu düðme; makine otomatik olarak durduðunda ya da kumaþ kenar sensörü kullanýldýðýnda, iplik kesiciyi otomatik olarak harekete geçirmek için kullanýlýr. (eðer otomatik zigzag dikiþi (sonda) belirtilmiþse, iplik kesici otomatik zigzag iþlemi (sonda) tamamlandýktan sonra harekete geçer.) 4-9. Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Bu düðme; sabit ölçülü dikiþ kipini, dikdörtgen dikiþ kipini veya kumaþ kenar sensörünün belirlediði verileri esas alarak, dikiþ makinesinin bir kere çalýþtýrýldýktan sonra iþlemin son dikiþine eriþilinceye kadar yapýlmasý gereken bütün dikiþ iþlemlerinin otomatik olarak yapýlmasýný saðlar. 4-. Ýplik kesme engelleme düðmesi Bu düðme kullanýldýðý zaman, iplik kesme iþlemi geçici olarak devre dýþý býrakýlýr. Dikiþ makinesinin gerçekleþtirdiði diðer iþlemlerin hiçbirisi bu düðmeden etkilenmez. (Otomatik ileri geri zigzag dikiþi (bitirme için) seçilmiþse; dikiþ makinesi dikiþin sonuna ulaþtýðý zaman otomatik olarak ileri geri zigzag dikiþi yapar.) Otomatik iplik kesme düðmesi ve iplik kesme engelleme düðmesinin her ikisi de ayný anda seçilirse, makine iplik kesme iþlemini yapmaz ancak iðne yukarýda olarak durur. 4-. Tuþ kilidi Belirlenmiþ dikiþ adedinin veya diðer iþlemlerin verilerini (A, B, C ve D ya da basamak bilgileri) yanlýþlýkla deðiþtirmemek için, yapýlan bütün ayarlar kilitlenebilir. (Ayarlar kilitlenmiþ olsalar dahi, dikilmekte olan desenin ayarlarý ve masura ipliði sayaç deðeri deðiþtirilebilir.) Düzenleme yöntemi için, 4-3 Ýþlev ayarlarýna ve No. 7 Tuþ kilidi iþlevinin düzenleme iþlemlerine bakýn (Veri olduðu zaman, tuþ kilidi etkindir)

23 4-. Bilgi Bilgi iþlevi kullanýlarak; çeþitli verilerin düzenlenmesi ve kontrolü yapýlabilir. Bilgi iþlevinin kullanýcý düzeyi ve bakým teknisyen düzeyi vardýr. [:Kullanýcý düzeyi] ) Ana þalteri AÇIN. ) Bilgi ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. Bilgi ekraný [Kullanýcý düzeyi] : Dikiþ yönetim bilgisi () Dikiþ yönetim bilgisi Dikiþ yönetim bilgileri için; bakým yönetim iþlevi, üretim kontrol iþlevi ve çalýþma ölçüm iþlevi vardýr. [Bakým yönetim iþlevi] ) Bakým iþlev ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. - -

24 Bakým iþlev ekraný [Ýlgili konularýn açýklamalarý] Ýðne deðiþtirme zamaný... Birim: X, ilmek Temizleme süresi... Birim: Saat Yað deðiþtirme zamaný... Birim: Saat [Ekran içeriði ile ilgili açýklamalar] (Numaratör/payda) bin dikiþe kadar/ bin dikiþe kadar kalan dikiþ adedi. Örnek: Ýðnenin deðiþtirilmesi / 6 kn Ýðnenin deðiþtirme zamaný her.6. dikiþ sonrasý olarak gösterilir. Ýðnenin deðiþtirme zamaný her. dikiþ sonrasý olarak gösterilir., ve düðmelere basýldýðý zaman, gösterilen kontrol ekraný silinir. Ekran temizleme : Ekran silme iþlemi yapýlmaksýzýn bakým iþlev ekranýna döner. : Silme iþlemi yapýldýktan sonra, ekran bakým iþlev ekranýna döner. - -

25 Uyarý ekraný Uyarý zamanýna eriþildiði zaman, uyarý ekraný açýlýr. : tuþuna basýlarak, ekran temizlenebilir. Ancak sayaç deðeri silinemez. Ýðnenin deðiþtirilmesi durumunda, silme iþlemi yapýlýncaya kadar uyarý ekran dakika arayla sürekli gösterilir. Diðer uyarýlarýn olmasý durumunda, ana þalter AÇILDIÐI zaman bu uyarýlarýn tümü sayaç silininceye kadar ekranda gösterilir. : Düðmeye basýldýðý zaman, ekran silinir ve bununla birlikte sayaç deðeri de silinir. Bu aþamadan itibaren, sayaç yeni deðeri saymaya baþlar. [Uyarý düzenleme zamanýnýn ayarlanmasý] Bilgi ekraný ) Yaklaþýk üç saniye içinde bilgi ekranýndaki düðmeye basýn. - -

26 Dikiþ yönetimi bilgi seçim ekraný ) Bakým iþlev ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. (Diðer iþlevler için Mühendislik Kýlavuzuna bakýn.) Bakým iþlev ekraný,, : Ýnceleme süresi (iplik kesme tekrar adedi) girdi ekraný gösterilir. : Dikiþ baþýna iplik kesme tekrar adedi Birim: Tekrar adedi Ýnceleme süresi (iplik kesme tekrar adedi) girdi ekraný gösterilir. de gösterilen kontrol ekranýný silin. (Ýplik kesme tekrar adedi belirtildiði zaman ekranda gösterilmez.) Düzenleme süresi girildikten sonra, zamaný ile belirleyin. Önemli Uyarý iþlevini durdurmak için, deðeri olarak ayarlayýn. Ýðne deðiþtirme süresinin, temizlik ve yað deðiþtirme süresinin bu sýrayla ve birbirinden baðýmsýz olarak düzenlenmesi mümkündür. Ýþlemler tamamen iptal edilmek istenildiði zaman, bu deðerler "" olarak girilmelidir

27 () Üretim kontrol iþlevi ) Üretim kontrol ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. Üretim kontrol ekraný [Ýlgili konularýn açýklamalarý] Hedefe göre mevcut yapýlmasý gereken parça/ iþ adedi... Birim: Parça Hedeflenen toplam parça/iþ adedi... Birim: Parça Bitirilen parça/iþ adedi... Birim: Parça Bir parçanýn dikilmesi için gerekli olan süre (adým süresi)... Birim: Saniye Bu madde, ölçme iþlevinin durdurulduðunu gösterir. Bu madde, ölçme iþlevinin yapýlmakta olduðunu gösterir. ) Üretim kontrolü girdi ekranýnýn açýlmasý için,, ve düðmelere basýn

28 Üretim kontrolü girdi ekraný 3) Ýlgili ayarlarý ile yapýn. da girilen ayar süresi, ters videoda gösterilir. Asgari deðer,.5 saniyelik adým süreleri ile ayarlanabilir. Bilgi. saniye olarak ayar yapýldýðý zaman, geçerli hedef ekraný gösterilmez. 4) Biçim listesi ekranýnda, tuþuna basýn. Çýkýþ Bilgi ekraný 5) Çýkýþ ekran verileri gösterilir. Bu ekranla dikiþ dikmek mümkündür. Ayar deðeri düðmelerle ( ve ) deðiþtirilebilir (Nihai hedef deðerin ve adým süresinin düzeltilme iþlemleri bu ekranda yapýlamaz). Geçerli hedef deðer ve geçerli çýktý, tuþa basýlarak silinebilir (deðerler "" olur). Çýktý ekran verisi iþlevlerinin baþlatma/durdurma iþleminin düzenlenmesi düðme ile düzenlenir