ÝÇÝNDEKÝLER KABLONUN BAÐLANMASI KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI STANDART PANEL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL..."

Transkript

1 TÜRKÇE

2 ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI KABLONUN BAÐLANMASI KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR Parçalarýn isimleri ve iþlevleri Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý Üretim kumanda anahtarý baðlantý soketi STANDART PANEL Ekran listesi Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr... 8 () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni... 8 () Üst üste dikiþ deseni... (3) Programlý dikiþ deseni... (4) Dikiþ çevrimi deseni Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Ýþ sayacý Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Otomatik iplik kesme düðmesi Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Tuþ kilidi Bilgi... () Dikiþ yönetim bilgisi... () Üretim kontrol iþlevi... 4 (3) Ýþ ölçüm iþlevi Ýþlevlerin ayarlanmasý... 8 () Ýþlev ayar kipi nasýl deðiþtirilir... 8 () Ýþlev düzenleme parametre listesi LH-468/488 ÇÝFT ÝÐNE PANELÝ Ekran listesi Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni () Üst üste dikiþ deseni... 4 (3) Köþe deseni... 4 (4) Basamak dikiþ deseni (5) Dikiþ çevrimi deseni Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Ýþ sayacý Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi... 54

3 5-7. Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Otomatik iplik kesme düðmesi Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Tuþ kilidi Bilgi () Dikiþ yönetim bilgisi () Üretim kontrol iþlevi (3) Ýþ ölçüm iþlevi Ýþlevlerin ayarlanmasý () Ýþlev ayar kipi nasýl deðiþtirilir () Ýþlev düzenleme parametre listesi (3) Ýletiþim kipi HARÝCÝ ARABÝRÝM HATA EKRANI Hata kodlarý listesi (Panel ekranýndaki hata verileri)... 75

4 . KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI UYARI : Makinenin aniden çalýþmasý sonucu ortaya çýkabilecek yaralanmalardan korunmak için, aþaðýda belirtilen iþlemleri makine ana þalteri kapatýldýktan ve makine tamamen durduktan sonra yapmaya kesinlikle çok dikkat edin. Tip B (Tip isim plakasý TÝP B ) Tip C (Tip isim plakasý TÝP C ) ) Kumanda panelini ; kumanda paneli ile birlikte verilen vidayý, düz pulu, týrtýllý pulu ve mesafe parçasýný (C tipi için) kullanarak makine kafasýna takýn. Vidayý, tabloya uygun olarak seçin ve kullanýn. ) Kumanda panelinin takýlmasý için kullanýlan braket üzerindeki deliklerin konumlarý, desene baðlý olarak birbirlerinden farklýdýr. Aþaðýdaki tabloya bakýn. Modele göre sýnýflandýrýlmýþ, IP-/braket tipi tablosu Tip B Tip C No Makine kafasýna Braket tipi takýlmýþ DDL-9 Tip B DLN-9 Tip B LH-3 LH-35 Tip B LZ-8 N DDL-555N DDL-87 DLN-54N DLU-5494N LH-4 Tip B Tip C Tip C Tip C Tip C Tip B Kullanýlan takma deliði - - Vida parça numarasý SS445SP(3/6-8) SS445SP(3/6-8) SS6SP(/64-4) SS445SP(3/6-8) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS74SN(3/6-4) SS445SP(3/6-8) Hatýrlatmalar Standart paneli takmak için, özel braketin üzerine baðlanmalýdýr Ýsteðe baðlý ünite (V ve benzeri) olmasý durumunda - kullanýn.

5 . KABLONUN BAÐLANMASI UYARI : Dikiþ makinesinin istenmeyen þekilde çalýþmasýný, kazalara yol açmasýný önlemek için, makineyi KAPATIN ve çalýþmaya en az 5 dakika sonra baþlayýn. ) Kumanda panelinin kablosunu ve FG kablosunu (C tipi için) makine tablasýnýn deliðinden geçirin ve tablanýn altýna döþeyin. ) Kablonun soketini, kontrol kutusundaki CN34 soketine takýn. Tabla alt yüzeyi 3) C tipinde, FG kablosunu ; panelle birlikte aksesuar olarak verilen aðaç vidasýný kullanarak, ana þaltere baðlayýn. Elektrik kablosuna baðladýktan sonra, FG kablosunu döþeyin ve panelle birlikte aksesuar olarak verilen kablo baðlarýndan yararlanarak baðlayýn. - -

6 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri Tekrar dikiþ düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Ekran deðiþtirme düðmesi Dikiþ baþlangýcý zigzaglý/zigzagsýz baþlatma düðmesi Dikiþ sonu zigzaglý/zigzagsýz bitirme düðmesi Sýfýrlama/resetleme düðmesi Öðretme düðmesi Bilgi düðmesi Kumaþ kenarý sensör düðmesi Tek adým dikiþ düðmesi Otomatik iplik kesmeli/kesmesiz seçme düðmesi Ýplik kesme engelleme düðmesi Sayaç deðeri ayar düðmesi Maksimum hýz sýnýrý reostasý Elektrik uyarý lambasý Hafýza kartý kapaðý Hafýza kartý yuvasý (Hafýza kartý takma aralýðý) Hafýza kartý Ýsteðe baðlý : Parça No.HX575 Tekrar dikiþ düðmesi Bu düðme, programlý dikiþ sýrasýnda masura ipliði bittiði zaman, masura ipliði deðiþtirildikten sonra kalýnan yerden dikiþe devam edilmesini saðlar. Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Bu düðme, iðne yukarý/aþaðý dikiþinin gerçekleþtirilmesini saðlar. (Ýðne yukarý/aþaðý dikiþi ve bir adýmlýk telafi dikiþi; No. iþlev ayarý ile deðiþtirilebilir.) Ekran deðiþtirme düðmesi Bu düðme, ekraný deðiþtirmek için kullanýlýr. Dikiþ baþlangýcý zigzaglý/zigzagsýz baþlatma düðmesi Dikiþ sonu zigzaglý/zigzagsýz bitirme düðmesi Sýfýrlama/resetleme düðmesi Bu düðme, dikiþ baþlangýcýndaki otomatik zigzag dikiþinin AÇILMASI/KAPATILMASI için kullanýlýr. * Bu düðme, otomatik zigzag sistemine sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Bu düðme, dikiþ sonundaki otomatik zigzag dikiþinin AÇILMASI/ KAPATILMASI için kullanýlýr. * Bu düðme, otomatik zigzag cihazýna sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Bu düðme, masura ipliði sayaç deðerini ve dikiþ sayacý ayar deðerini belirlemek için kullanýlýr

7 Öðretme düðmesi Bu düðme, o ana kadar dikilmiþ olan bölümün dikiþ adedini gösteren deðer ile birlikte dikiþ adedini düzenlemek için kullanýlýr. Bilgi düðmesi Bu düðme, çeþitli iþlev ayarlarýnýn yapýlmasý için kullanýlýr. Kumaþ kenarý sensör düðmesi Kumaþ kenarý algýlama iþlevi, makineye kumaþ kenarý sensör þalteri takýldýðý zaman etkin hale gelir. Dikiþ iþlemi sýrasýnda sensörün kumaþ kenarýný algýlamasý veya algýlamamasý için kullanýlýr. Tek adým dikiþ düðmesi Bu düðme programlý dikiþ sýrasýnda etkin hale getirildiði zaman, dikiþ makinesi istenilen dikiþ adedine ulaþýncaya kadar otomatik olarak çalýþýr. Otomatik iplik kesmeli/kesmesiz seçme düðmesi Bu düðme programlý dikiþ sýrasýnda etkin hale getirildiði zaman, dikiþ makinesi istenilen dikiþ adedine ulaþarak dikiþi tamamladýktan sonra; iplik kesme iþlemini de otomatik olarak gerçekleþtirir. Ýplik kesme engelleme düðmesi Bu düðme, iplik kesme iþlemlerini engeller. * Bu düðme, otomatik iplik kesme sistemine sahip olmayan dikiþ makinelerinde kullanýlamaz. Sayaç deðeri ayar düðmesi Bu düðme, masura ipliði sayaç deðerini veya dikilen parça adedi sayaç ayar deðerini belirlemek için kullanýlýr. Maksimum hýz sýnýrý reostasý Reosta sola doðru alýndýkça, makinenin maksimum hýzý sýnýrlanýr. Elektrik uyarý lambasý Bu lamba, ana þalter AÇILDIÐI zaman yanar. Hafýza kartý kapaðý Bu kapak, hafýza kartý aralýðýnýn kapatýlmasýný saðlar. Kapaðý açmak için, parmaðýnýzý kapaðýn yanýndaki týrnaða resimde gösterilen þekilde koyarak, kapaðý arka sol eðimli kýsým yönüne doðru itin. * Kapak açýk býrakýldýðý zaman, bazý iþlevlerin gerçekleþtirilmesi mümkün olmaz. Hafýza kartýný yerine tam olarak oturtmadan, kapaðý kesinlikle kapatmayýn. Hafýza kart yuvasý (Hafýza kartý takma aralýðý) Hafýza kartýný takmak için, hafýza kartýný hafýza kartý yuvasýna takýn ve görünmez hale gelinceye kadar içeri itin. Hafýza kartýný çýkartmak için biraz daha itin ve býrakýn, kart parmaklarýnýzla tutarak çekebileceðiniz kadar dýþarý çýkar. Bu iþlemden sonra kartý çekip çýkartabilirsiz. * Hafýza kartýnýn takma yönüne çok dikkat edin

8 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý Iþýk Gölge ) Kumanda panelinin arka tarafýna takýlmýþ olan kablo çýkýþ kapaðýnýn okla iþaretli týrnak bölümüne ok yönünde bastýrýn ve kapaðý çýkartýn. ) LCD ekranýn parlaklýðýný (kontrastýný) ayarlamak için; LCD ekran parlaklýk ayarý potansiyometresini çevirin.. Kumanda panelinin arýzalanmasýna yol açmamak için, devre kartýnýn bakýrlarýna ve baðlantý terminallerine kesinlikle el sürmeyin.. Arýza ile sonuçlanacaðý için; kumanda panelini daðýtmayýn Üretim kumanda anahtarý baðlantý soketi ) Kumanda panelinin arka tarafýna takýlmýþ olan kablo çýkýþ kapaðýnýn okla iþaretli týrnak bölümüne ok yönünde bastýrýn ve kapaðý çýkartýn. ) Ýsteðe baðlý röle kablosunun soketini, üretim kumanda anahtarýna tahsis edilen CN5 soketine takýn. Not: Anahtar ana ünitesini müþterinin saðlamasýný isteyin veya bu konuda JUKI ofisine baþvurun. Ýsteðe baðlý röle kablosu (grup) A JUKI Parça No CN5 + 5V SW GND 3-5 -

9 4. STANDART PANEL 4-. Ekran listesi Ana þalteri AÇIK konuma getirildikten hemen HOÞGELDÝN ekraný açýlýr. HOÞGELDÝN mesajý verildikten sonra, ekran derhal desen seçimi düzenleme ekranýna geçer. Düðmeye her basýlýþýnda ekran deðiþir. Desen listesi ekraný Ýlgili desenlerinin seçim iþlevi gerçekleþtirilir. Arka iplik dikiþi adedi ayar ekraný Ýleri geri zigzag dikiþi adedi düzenleme iþlemi gerçekleþtirilir. <Ýleri geri zigzag dikiþi deseni seçildiði zaman> <Programlý.dikiþ deseni seçildiði zaman> - 6 -

10 Üst üste dikiþ düzenleme ekranýnda dikiþ adedi Üst üste dikiþ adedi düzenleme iþlemi gerçekleþtirilir. Programlý dikiþ düzenleme ekraný Programlý dikiþ koþullarý ile ilgili düzenlemeler gerçekleþtirilir. <Programlý. veya. dikiþ deseni seçildiði zaman> Dikiþ çevrimi ayar ekraný Dikiþ çevrimi basamak ayar iþlemleri gerçekleþtirilir. Dikiþ çevrimi deseni ayar penceresi açýlýr Dikiþ çevrimi deseni ayar iþlemleri gerçekleþtirilir

11 Çýkýþ Bilgi ekraný Nihai hedef ayar deðeri, geçerli hedef deðeri ve o ana kadar gerçekleþen sonuçlar ekranda gösterilir. 4-. Dikiþ deseni kumanda paneli nasýl kullanýlýr () Ýleri geri zigzag dikiþi deseni KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK A A B B Dikiþ deseni KAPALI KAPALI C D AÇIK C D AÇIK Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Ýleri geri zigzag dikiþ desenini seçmek için tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce ayarlanmýþ olan dikiþ adedini göstermek için otomatik olarak ileri geri zigzag dikiþi adedi ekranýna geçer

12 ) Dikiþ adedine geçildiði zaman, dikiþ adedini A dan D ye doðru belirlemek için mevcut rakamý ve tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. (Dikiþ adedi deðiþtirme kademesi ayar sýnýrý: - 99 dikiþ) 3) Dikiþ baþlangýcýndaki ileri geri zigzag dikiþini ayarlamak için düðmeye basýn. Ayar yok Dikiþ baþlangýcýnda ileri geri zigzag dikiþi Dikiþ baþlangýcýnda çift ileri geri zigzag dikiþi 4) Dikiþ sonundaki ileri geri zigzag dikiþini ayarlamak için düðmeye basýn. Ayar yok Dikiþ sonunda ileri geri zigzag dikiþi Dikiþ sonunda çift ileri geri zigzag dikiþi - 9 -

13 () Üst üste dikiþ deseni A C C B B D Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Üst üste dikiþ desenini seçmek amacýyla tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce ayarlanmýþ olan dikiþ adedini göstermek için otomatik olarak üst üste dikiþ adedi ekranýna geçer. ) Dikiþ adedini deðiþtirirken, A dan C ye kadar olan iþlemler için dikiþ adedi ayarlarýný ve düðmeleri ile yapýn. Bütün iþlemdeki tekrar adedini deðiþtirmek için, D iþleminin tekrar adedini ve düðmeleri ile deðiþtirin. (A, B ve C kademelerindeki dikiþ adedi deðiþtirilebilir: 9 dikiþ. D iþlem adedi kademesi deðiþtirilebilir: - 9 tekrar) 3) Pedalýn ön tarafýna bir kere basýldýðýnda dikiþ makinesi belirlenen tekrar adedi kadar normal dikiþi ve ileri geri zigzag dikiþi gerçekleþtirir. Daha sonra dikiþ makinesi iplik kesme iþlemini otomatik þekilde gerçekleþtirir ve üst üste dikiþ sürecini sonuna kadar bitirmiþ olarak tamamen durur. (Tek adýmda otomatik dikiþ, KAPATILAMAZ.) 4) Ýplik kesme engelleme iþlevi seçildiði zaman, üst üste dikiþ iþlemini sonuna kadar tamamlandýktan sonra makine; iðne yukarý kaldýrýlmýþ olarak ve ipliði kesmeden durur. - -

14 (3) Programlý dikiþ deseni Sabit ölçülü dikiþ iþlemi, çalýþma basamaðý gibi yüksek bir deðere kadar programlanabilir. Dikiþ adedi, iðne kaldýrma/indirme kipi, otomatik iplik kesme, sürekli çalýþma basamaklarý, baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý/indirilmesi ve normal ile ileri geri zigzag dikiþi gibi bütün iþlemleri içeren dikiþ koþullarý; birbirlerinden baðýmsýz olarak kendi iþlem basamaklarýna göre programlanabilirler. Baský ayaðý kaldýrma sürecinin programlanmasý gerekiyorsa; baský ayaðýnýn hangi durumlarda kaldýrýlacaðý da belirlenebilir. Programlý dikiþ desen örneði Aþaðýda anlatýlan programlama yönteminde, örnek olarak sol taraftaki desen esas alýnmýþtýr Basamak. Basamak 3. Basamak. Basamak Desen listesi ekranýnýn açýlmasý için tuþuna basýn. ) Programlý dikiþ desenini seçmek için tuþuna basýldýðý zaman ekran; daha önce iþletim basamaðýnda düzenlenmiþ olan programlý dikiþ adedini ve ilgili verileri göstermek için otomatik olarak programlý dikiþ ekranýna geçer. [. Basamak] - -

15 ) Panel ekranýnda gösterilen. basamaðý onaylayýn. Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. ) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, besleme yönünü, normal dikiþ yönü olacak þekilde düzenleyin. 3) Düðmelerden ( ve ) yararlanarak, dikiþ makinesinin durma konumunu, iðne aþaðýda iken duracak þekilde ayarlayýn. Dikiþ adedi " dikiþ olarak ayarlanýrsa veya dikiþ makinesinin durma durumu otomatik iplik kesme iþlemi ile birleþtirilirse, makine sonraki iþlem basamaðýna geçmez. 4) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, dikiþ makinesi durduðu zaman baský ayaðý üst bekleme konumunda olacak þekilde ayar yapýn. (Baský ayaðýný kaldýrýlma süresinin uzunluðunu da özellikle belirlemek istediðiniz takdirde, bu iþlemi yapmak için ve düðmeleri kullanýn.) Baský ayaðýnýn kaldýrýlma süresini siz belirmediðiniz takdirde, bu süre otomatik biçimde ve 6 saniye olarak belirlenir. Baský ayaðý kaldýrýlma süresi için kullanýlabilen ayar kademe sýnýrlarý:. ila 99.9 saniye.) ile veya ve.. düðmelerle düzenleme; sadece otomatik ayak kaldýrmanýn kullanýldýðý durumlarda (FL AÇIK) gerçekleþtirilebilir. FL AÇIK/FL KAPALI arasýndaki dönüþüm iþlemi, kontrol kutusundaki anahtarý YUKARI konumda tutarken, þalter AÇIK konuma getirerek yapýlýr. [. Basamak] 5) Ekraný. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. 6) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. [3. Basamak] 7) Besleme yönünü normal dikiþ yönü, dikiþ makinesinin durma konumunu iðne aþaðýda durma konumu ve. basamak olmasý halinde baský ayaðýnýn konumunu; baský ayaðý yukarýda durma konumu olarak ayarlayýn. 8) Ekraný 3. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. 9) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. ) Besleme yönünü normal dikiþ yönü, dikiþ makinesinin durma konumunu iðne aþaðýda durma konumu ve. ve. basamak olmasý halinde baský ayaðýnýn konumunu; baský ayaðý yukarýda durma konumu olarak ayarlayýn. - -

16 [4. Basamak] ) Ekraný 4. basamaða almak için, düðmeye bir kere basýn. ) Düðmeleri ( ve ) kullanýn ve dikiþ adedini olarak ayarlayýn. 3) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, besleme yönünü, normal dikiþ yönü olacak þekilde düzenleyin. 4) Düðmelerden ( ve ) yararlanarak, dikiþ makinesinin durma konumunu otomatik iplik kesme iþlemi yaparak duracak þekilde ayarlayýn. 5) Düðmeleri ( ve ) kullanarak, dikiþ makinesi durduðu zaman baský ayaðý üst bekleme konumunda olacak þekilde ayar yapýn. 6) Düðmeleri (ve ) kullanarak, ileri geri zigzag dikiþini seçin. Bu iþlem ile veri düzenleme yöntemi sona erer. 7) Ayrýca düðmeleri (ve ) kullanarak, çift ileri geri zigzag dikiþini belirlemek de mümkündür. Her basamak tamamlandýðý zaman geri alma düðmesine dokunulduðunda, makine düþük devirde çalýþýr (dikiþ telafi iþlemi). Daha önce açýklanan yöntemi uygulayarak, programlý dikiþ desenindeki programlayabilirsiniz. bir baþka dikiþ iþlemini de - 3 -

17 <Öðretme kipi> Öðretme kipinde, programlý dikiþ deseninin o basamaðýndaki dikiþ sayýsýný, o ana kadar dikilmiþ olan kýsmýn dikiþ adediyle birlikte ayarlamak mümkündür. ) Programlý dikiþ düzenleme ekranýnda, öðretme kipini seçmek için öðretme tuþuna basýn. ) Dikiþ adedi girildiði zaman, ekrandaki dikiþ adedini gösteren bölge olarak deðiþir. Bu durum, dikiþ makinesinin öðretme kipine geçtiðini gösterir. 3) Dikiþ makinesinin gerçekleþtirilecek programlý dikiþin son dikiþine eriþilinceye kadar çalýþmasý için, pedalýn ön tarafýna basýn. Dikiþ adedi volan kasnaðý çevirerek veya iðne yukarý/aþaðý düðmesini kullanarak girilemez. 4) Pedalý boþ konuma tekrar getirmek, dikiþ makinesinin çalýþmasýný durdurur. Bu aþamada gerçekleþtirilen dikiþ adedi, ekranda gösterilir. 5) Düðmeye basarak veya dikiþ makinesi iplik kesme iþlemini yaparak sonraki iþleme geçin. Bu iþlem,. Basamak için girilen dikiþ adedini tamamlar. <Tek adýmda otomatik dikiþ> Tek adýmda otomatik dikiþ iþlevi, baðýmsýz basamaklar halinde düzenlenebilir. ) Tek adýmda otomatik dikiþi seçmek için; programlý dikiþ deseni ayar ekranýnda, tek adýmda otomatik dikiþ tuþuna basýn. ) Tuþun LCD bölümünde gösterilen A uyarýsý, tek adýmda otomatik dikiþ iþleminin seçilmiþ olduðunu belirtir. 3) Tek adýmda otomatik dikiþ iþlevinin seçildiði basamakta, dikiþ makinesi bir kere çalýþtýrýldýktan sonra; o basamak için programlanmýþ olan dikiþ adedinin sonuna ulaþýncaya kadar dikiþ dikmeye devam eder

18 <Sürekli dikiþ kipi> Bu kipte, dikiþ makinesinin geçerli iþlem basamaðýný tamamladýktan sonra, ara vermeden. basamaktaki dikiþ iþlemine geçmesini saðlamak mümkündür. ) Programlanmýþ dikiþ deseni düzenleme ekranýnda, tuþlarý ( ve ) kullanarak sürekli dikiþ kipini seçin. ) Sürekli dikiþ kipi seçili olduðu müddetçe, geçerli dikiþ basamaðý pedalýn ön kýsmýna basýlarak baþlatýldýktan ve bu dikiþ basamaðý tamamlandýktan sonra; dikiþ makinesi ara vermeden bir sonraki dikiþ basamaðýna geçer. <Kumanda panelini, kumaþ kenar sensörü ile birlikte kullanmak için> Kumanda paneli kumaþ kenar sensörü ile birlikte kullanýldýðý zaman, dikiþ iþleminin tamamlanmasý önceden belirlenmiþ dikiþ adedi ile deðil, kumaþ kenar sensöründen gelen girdi sinyali ile belirlenir. Sensörü kumanda paneli ile birlikte kullanmaya baþlamadan önce, kumaþ kenar sensörünün kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun. (4) Dikiþ çevrimi deseni Ýleri geri zigzag dikiþi deseni, üst üste dikiþ deseni, programlý dikiþ deseni ve programlý dikiþ deseni istenilen þekilde düzenlenebilir ve dikilebilir. (Sekiz adede kadar çok sayýda farklý dikiþ deseni düzenlenebilir. ) ) Dikiþ çevrimi düzeltme deseni düzenleme penceresini açmak için düðmeye basýn

19 ve düðmeler: Bu düðmeler, ileri geri zigzag dikiþi desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler, üst üste dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler,. programlý dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler,. programlý dikiþ desenini düzenler. ve düðmeler: Bu düðmeler, düzenleme basamaðýný siler. düðme Ekran, yeniden dikiþ çevrimi düzenleme ekranýna döner. [Düzenleme Örneði] ) Ýplik kesicinin her çalýþmasýnda, makine seçilmiþ olan bir sonraki desen iþlemlerine geçer. (Uygulanan basamak, uygulama iþlemi sýrasýnda tersine hareketli görüntü olarak belirtilir.) Ýplik kesici desen tamamlanmadan önce çalýþýrsa, makine bir sonraki program basamaðýna atlar

20 4-3. Masura iplik sayacý nasýl kullanýlýr Makine dikiþ adedini tespit eder. Tespit edilen bu dikiþ adedi, masura sayacýnýn önceden belirlenmiþ deðerinden mahsup edilir. (Detektörün tespit ettiði her dikiþ adýmý için, masura ipliði sayacýnýn önceden belirlenmiþ deðerinden rakam düþülür.) Sayacýn deðeri eksi hanelere ulaþtýðý zaman (... - ) sesli sinyal (üç kere bip sesiyle uyarýr) devreye girer ve masuranýn deðiþtirilmesi gerektiðini bildiren pencere açýlýr. ) Masura iplik sayacýný seçmek için tuþa basýn. Sonra masura iplik sayacýnda belirtilen deðerin baþlangýç deðerine dönmesi için sýfýrlama/resetleme düðmesine basýn (fabrikadan teslimi sýrasýnda olarak ayarlanmýþtýr). Masura iplik sayacý, dikiþ iþlemi sýrasýnda sýfýrlanamaz. Bu durumda, önce iplik kesme iþlemi gerçekleþtirilmelidir. ) Sayaç deðeri ayar düðmelerini ( ve ) sayaç baþlangýç deðerini ayarlayýn. Masura iplik sayacý baþlangýç referans deðeri Aþaðýdaki tablo, iplik masuraya sarýldýktan ve sol taraftaki resimde gösterilen þekilde mekikten dýþarý alýndýktan sonra sayaca iþlenmesi gereken ayar deðerlerine referans olmasý için gerekli deðerleri içerir. Kullanýlan iplik Polyester makara ipliði No. 5 Pamuk ipliði No. 5 Masuraya sarýlacak iplik uzunluðu 36 m 3 m Masura iplik sayacýndaki deðer. (dikiþ uzunluðu: 3 mm). (dikiþ uzunluðu: 3 mm) Ýplik tansiyon deðeri % * Gerçekte masura iplik sayacý kumaþ kalýnlýðýna ve dikiþ devrine baðlýdýr. Bu nedenle masura iplik sayacý baþlangýç deðerini, çalýþma koþullarýna uygun olarak ayarlayýn. 3) Baþlangýç deðeri belirlendikten sonra, dikiþ makinesini çalýþtýrýn. 4) Sayaçta eksi deðer gösterildiði zaman uyarý sesli sinyali (bip sesi) üç kere duyulur ve pencere açýlýr, masura ipliði deðiþtirilir. Masura ipliði deðiþtirme uyarý penceresi 5) Masura ipliði doðru biçimde deðiþtirildikten sonra, masura iplik sayacýný baþlangýç deðerine getirmek için düðmeye basýn. Bu iþlemle dikiþ makinesi yeniden dikmeye baþlar. 6) Masurada kalan iplik miktarý çok fazla ise veya masura iplik sayacý eksi deðer göstermeden önce masura ipliði biterse, sayaç deðeri ayar tuþlarýný ( ve ) kullanarak, sayaç baþlangýç deðerini doðru biçimde ayarlayýn. Masurada kalan iplik miktarý çok fazla ise + tuþunu kullanarak baþlangýç deðerini yükseltin. Masuradaki kalan iplik miktarý yetersiz ise - tuþunu kullanarak baþlangýç deðerini düþürün. Masura iplik sayacý, masura ipliði kalan miktar tespit cihazý ile birlikte kullanýlýyorsa, masura iplik sayacý; masura ipliði kalan miktar tespit cihazýnýn tespit tekrar adedini gösterir. Bu nedenle masura ipliði kalan miktar tespit cihazýný kullanmadan önce, bu cihazla birlikte verilen kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun

21 4-4. Ýþ sayacý Ýþ sayacý, makinenin her iplik kesmesinde tamamlanan iþleri sayarak toplam kaç parça iþ çýktýðýný tespit eder. ( ) Ýþ sayacýndaki deðer, iþ sayacý ayar düðmeleri ( ve ) kullanýlarak deðiþtirilebilir. Ýþ sayacýnda gösterilen rakam, sayaç sýfýrlama/resetleme düðmesine basýlarak sýfýrlanabilir Tekrar dikiþ düðmesi Tekrar dikiþ düðmesi, programlanmýþ desen veya benzeri dikiþ iþlemleri sýrasýnda masura ipliði bittiði takdirde kullanýlýr. ) Masura ipliði dikiþ iþlem basamaklarý sýrasýnda bitmiþtir. D C 4. Basamak B A. Basamak. Basamak 3. Basamak ) Pedalý boþ konuma getirerek, dikiþ makinesinin çalýþmasýný durdurun. Makine durduktan sonra, iplik kesme iþlemini gerçekleþtirmek için pedalýn arka tarafýna basýn. 3) Tekrar dikiþ düðmesine basýn ve AÇIN. 4) Masurayý deðiþtirin. Kumaþý makineye ters yönde hafifçe kaydýrarak iplik bitmesi sonucu dikiþin kesildiði noktaya getirin ve makinenin dikiþi. basamakta tamamlamasýna olanak saðlayýn. 5) Basamaktaki dikiþin en sonundaki durma noktasýna gelinceye kadar pedalýn ön tarafýna basýn. 6) Dikiþin kesildiði noktada tekrar dikiþ düðmesini yeniden AÇIN, iþletim panelinde bir sonraki iþlem basamaðý gösterilir. Bu aþamadan sonra, programlý dikiþ deseninin dikme iþlemini yeniden baþlatabilirsiniz. * Serbest dikiþ kipinin iþletim basamaklarýnda (, ) tekrar dikiþ düðmesinden kaynaklanan bir hata sonucu iplik kopar veya sorunlar baþ gösterirse; pedalý boþa alýn ve sonra iplik kesme iþlemi için pedalýn arka tarafýna basýn. Makineye iplik geçirin ve kumaþý ters yönde makineye sürerek, tekrar dikiþ düðmesine basýn. Bu iþlem, dikiþ makinesinin serbest dikiþ kipinde dikme iþlemine devam etmesini saðlar. Sonra kumanda panelini daha önce 5. ve 6. basamaklarda anlatýlan þekilde çalýþtýrýn. Tekrar dikiþ düðmesini kullanmadan programlý dikiþ deseninin ilk basamaðýna dönmek için, pedalýn arka tarafýna basarak ipliði kesin. Bu iþlem kumanda panelinin. basamak ekranýna dönmesini saðlar ve bu aþamadan sonra programlý dikiþ deseninin ilk basamaðýndan dikiþe baþlayabilirsiniz

22 4-6. Ýðne yukarý/aþaðý düðmesi Ýðne yukarý/aþaðý düðmesine her basýlýþýnda, iðne en alt konumundayken en üst konumuna çýkar veya en üst konumundan en alt konuma iner. Ýþlem, önceden belirlenmiþ dikiþ uzunluðunun yarýsýný telafi eder. Ancak düðmeyi sürekli basýlý tutsanýz dahi, makinenin sürekli olarak düþük devirde çalýþmayacaðýný unutmamanýz gerekir. Bunun yaný sýra, volan kasnak elle çevrildikten sonra iðne yukarý/aþaðý düðmesinin devre dýþý kalacaðý unutulmamalýdýr. Ýplik kesme iþlemi sadece pedalýn ön tarafýna bir kere basýldýktan sonra dikiþ telafi süreci içinde gerçekleþtirilir Kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi Ýsteðe baðlý kumaþ kenar sensörü takýlmýþ olduðu zaman, iþletim paneline yerleþtirilmiþ kumaþ kenar sensörü AÇMA/KAPATMA düðmesi etkin hale gelir. Kumaþ kenar sensörü, kumaþýn kenarýna ulaþýldýðýný tespit ettiði zaman; dikiþ makinesinin çalýþmasý otomatik olarak durdurulur veya iplik kesme iþlemi gerçekleþtirilir. Kumaþ kenar sensörü kumanda paneli ile birlikte kullanýlýrsa, öncelikle kumaþ kenar sensörünün kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyun Otomatik iplik kesme düðmesi Bu düðme; makine otomatik olarak durduðunda ya da kumaþ kenar sensörü kullanýldýðýnda, iplik kesiciyi otomatik olarak harekete geçirmek için kullanýlýr. (eðer otomatik zigzag dikiþi (sonda) belirtilmiþse, iplik kesici otomatik zigzag iþlemi (sonda) tamamlandýktan sonra harekete geçer.) 4-9. Tek adýmda otomatik dikiþ düðmesi Bu düðme; sabit ölçülü dikiþ kipini, dikdörtgen dikiþ kipini veya kumaþ kenar sensörünün belirlediði verileri esas alarak, dikiþ makinesinin bir kere çalýþtýrýldýktan sonra iþlemin son dikiþine eriþilinceye kadar yapýlmasý gereken bütün dikiþ iþlemlerinin otomatik olarak yapýlmasýný saðlar. 4-. Ýplik kesme engelleme düðmesi Bu düðme kullanýldýðý zaman, iplik kesme iþlemi geçici olarak devre dýþý býrakýlýr. Dikiþ makinesinin gerçekleþtirdiði diðer iþlemlerin hiçbirisi bu düðmeden etkilenmez. (Otomatik ileri geri zigzag dikiþi (bitirme için) seçilmiþse; dikiþ makinesi dikiþin sonuna ulaþtýðý zaman otomatik olarak ileri geri zigzag dikiþi yapar.) Otomatik iplik kesme düðmesi ve iplik kesme engelleme düðmesinin her ikisi de ayný anda seçilirse, makine iplik kesme iþlemini yapmaz ancak iðne yukarýda olarak durur. 4-. Tuþ kilidi Belirlenmiþ dikiþ adedinin veya diðer iþlemlerin verilerini (A, B, C ve D ya da basamak bilgileri) yanlýþlýkla deðiþtirmemek için, yapýlan bütün ayarlar kilitlenebilir. (Ayarlar kilitlenmiþ olsalar dahi, dikilmekte olan desenin ayarlarý ve masura ipliði sayaç deðeri deðiþtirilebilir.) Düzenleme yöntemi için, 4-3 Ýþlev ayarlarýna ve No. 7 Tuþ kilidi iþlevinin düzenleme iþlemlerine bakýn (Veri olduðu zaman, tuþ kilidi etkindir)

23 4-. Bilgi Bilgi iþlevi kullanýlarak; çeþitli verilerin düzenlenmesi ve kontrolü yapýlabilir. Bilgi iþlevinin kullanýcý düzeyi ve bakým teknisyen düzeyi vardýr. [:Kullanýcý düzeyi] ) Ana þalteri AÇIN. ) Bilgi ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. Bilgi ekraný [Kullanýcý düzeyi] : Dikiþ yönetim bilgisi () Dikiþ yönetim bilgisi Dikiþ yönetim bilgileri için; bakým yönetim iþlevi, üretim kontrol iþlevi ve çalýþma ölçüm iþlevi vardýr. [Bakým yönetim iþlevi] ) Bakým iþlev ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. - -

24 Bakým iþlev ekraný [Ýlgili konularýn açýklamalarý] Ýðne deðiþtirme zamaný... Birim: X, ilmek Temizleme süresi... Birim: Saat Yað deðiþtirme zamaný... Birim: Saat [Ekran içeriði ile ilgili açýklamalar] (Numaratör/payda) bin dikiþe kadar/ bin dikiþe kadar kalan dikiþ adedi. Örnek: Ýðnenin deðiþtirilmesi / 6 kn Ýðnenin deðiþtirme zamaný her.6. dikiþ sonrasý olarak gösterilir. Ýðnenin deðiþtirme zamaný her. dikiþ sonrasý olarak gösterilir., ve düðmelere basýldýðý zaman, gösterilen kontrol ekraný silinir. Ekran temizleme : Ekran silme iþlemi yapýlmaksýzýn bakým iþlev ekranýna döner. : Silme iþlemi yapýldýktan sonra, ekran bakým iþlev ekranýna döner. - -

25 Uyarý ekraný Uyarý zamanýna eriþildiði zaman, uyarý ekraný açýlýr. : tuþuna basýlarak, ekran temizlenebilir. Ancak sayaç deðeri silinemez. Ýðnenin deðiþtirilmesi durumunda, silme iþlemi yapýlýncaya kadar uyarý ekran dakika arayla sürekli gösterilir. Diðer uyarýlarýn olmasý durumunda, ana þalter AÇILDIÐI zaman bu uyarýlarýn tümü sayaç silininceye kadar ekranda gösterilir. : Düðmeye basýldýðý zaman, ekran silinir ve bununla birlikte sayaç deðeri de silinir. Bu aþamadan itibaren, sayaç yeni deðeri saymaya baþlar. [Uyarý düzenleme zamanýnýn ayarlanmasý] Bilgi ekraný ) Yaklaþýk üç saniye içinde bilgi ekranýndaki düðmeye basýn. - -

26 Dikiþ yönetimi bilgi seçim ekraný ) Bakým iþlev ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. (Diðer iþlevler için Mühendislik Kýlavuzuna bakýn.) Bakým iþlev ekraný,, : Ýnceleme süresi (iplik kesme tekrar adedi) girdi ekraný gösterilir. : Dikiþ baþýna iplik kesme tekrar adedi Birim: Tekrar adedi Ýnceleme süresi (iplik kesme tekrar adedi) girdi ekraný gösterilir. de gösterilen kontrol ekranýný silin. (Ýplik kesme tekrar adedi belirtildiði zaman ekranda gösterilmez.) Düzenleme süresi girildikten sonra, zamaný ile belirleyin. Önemli Uyarý iþlevini durdurmak için, deðeri olarak ayarlayýn. Ýðne deðiþtirme süresinin, temizlik ve yað deðiþtirme süresinin bu sýrayla ve birbirinden baðýmsýz olarak düzenlenmesi mümkündür. Ýþlemler tamamen iptal edilmek istenildiði zaman, bu deðerler "" olarak girilmelidir

27 () Üretim kontrol iþlevi ) Üretim kontrol ekranýnýn açýlmasý için düðmeye basýn. Üretim kontrol ekraný [Ýlgili konularýn açýklamalarý] Hedefe göre mevcut yapýlmasý gereken parça/ iþ adedi... Birim: Parça Hedeflenen toplam parça/iþ adedi... Birim: Parça Bitirilen parça/iþ adedi... Birim: Parça Bir parçanýn dikilmesi için gerekli olan süre (adým süresi)... Birim: Saniye Bu madde, ölçme iþlevinin durdurulduðunu gösterir. Bu madde, ölçme iþlevinin yapýlmakta olduðunu gösterir. ) Üretim kontrolü girdi ekranýnýn açýlmasý için,, ve düðmelere basýn

28 Üretim kontrolü girdi ekraný 3) Ýlgili ayarlarý ile yapýn. da girilen ayar süresi, ters videoda gösterilir. Asgari deðer,.5 saniyelik adým süreleri ile ayarlanabilir. Bilgi. saniye olarak ayar yapýldýðý zaman, geçerli hedef ekraný gösterilmez. 4) Biçim listesi ekranýnda, tuþuna basýn. Çýkýþ Bilgi ekraný 5) Çýkýþ ekran verileri gösterilir. Bu ekranla dikiþ dikmek mümkündür. Ayar deðeri düðmelerle ( ve ) deðiþtirilebilir (Nihai hedef deðerin ve adým süresinin düzeltilme iþlemleri bu ekranda yapýlamaz). Geçerli hedef deðer ve geçerli çýktý, tuþa basýlarak silinebilir (deðerler "" olur). Çýktý ekran verisi iþlevlerinin baþlatma/durdurma iþleminin düzenlenmesi düðme ile düzenlenir

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. KUMANDA PANELİNİN TAKILMASI... 2. KABLONUN BAĞLANMASI... 2 3. KUMANDA PANELİ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. ÇALIŞMA PANELİNİN TAKILMASI... 2. KABLONUN BAĞLANMASI... 3. MAKİNE KAFASI

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Kullaným Kitabý ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Emniyet Talimatlarý 1 Bir elektrikli alet kullanýlýrken aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ makinesini

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini Palermo 5 Kullaným Kitabý SEMBOL TALÝMATLARI Baský Ýðnesini Baský Ayaðýný Kaldýrýn Baský Ayaðýný Ýndirin Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu Balya Sayacý Kullanma Kýlavuzu çelebi elektronik http://www.celebielektronik.com.tr/ 1 BALYA SAYACI KULLANMA KILAVUZU Baþlarken... Deðerli Kullanýcýmýz, Tasarýmýndan üretimine ileri teknolojiler kullanýlarak

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI...4 1-1 Gövde...4 1-2 Genel olarak kullanılan düğmeler...6 2. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI...7 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir: Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rev 3-05 EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kýlavuzu Aþaðýdaki EZ Pro TM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu, CÝHAZIN ÖN PANELÝNDEKÝ TUÞLARIN TANIMLARI + TM Sport Expert Professionel Sport Technologies CHRONO Deðiþtirilmek üzere seçilen

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

TÜRKÇE LK-1900B / IP-420 KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE LK-1900B / IP-420 KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE LK-1900B / IP-420 KULLANMA KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA PANELİNDEKİ HER BÖLÜMÜN ADI... 1 1-1 Gövde...1

Detaylı