ALİYE BERGER in PORTRESİ. Fahrünissa ZEİD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALİYE BERGER in PORTRESİ. Fahrünissa ZEİD"

Transkript

1 ALİYE BERGER in PORTRESİ Fahrünissa ZEİD

2 T T K A TILD IĞ I TO PLU SERG İLER 1953 M a y a G a le ris i 1954 U lu s la ra ra s ı S a n a t K ritik le ri K a rm a S e rg is i (Bu sergide Birinci ödülü almıştır. ] iıridebulvrıanlar : Sir Herbert Read, Lionello Venturi ve Paul Fierens) Renkli B askılar B ienali, C in cin nati S a n a t M üzesi Cincinnati Yeni P arlâm en to binası için sergi T ü rk R essam lar Birliği, T ekn ik Ü niversite M od ern T ü rk S a n a tı Sergisi, Edinburg Edinburg M o d e rn T ü rk S a n a tı S e rg is i, M a tth ie s e n G a le ri Londra U lu s la ra ra s ı K a d ın la r K u lü b ü, M o d e rn S a n a t M ü ze s i T ü rk S a n a tç ıla rı S erg isi A nkara S ergi, H ilton O teli 1960 U lu s la ra ra s ı K a d ın la r K u lü b ü, M o d e rn S a n a t M ü ze s i 1960 U lu s la ra ra s ı G ra v ü r B ie n a li. M illî M o d e rn S a n a t M. Tokyo 1960 T ürk R essam ları Sergisi Leipzig 1960 A nadolu Kulübü 1960 T ü rk -A lm an G alerisi S a n a t F estivali, Ş eh ir G alerisi U lu slararası K ad ın lar K ongresi Sergisi 27 M a y ıs S erg isi ikinci Ş eh ir G alerisi A çılış Sergisi R o bert Kolej V a k k o M a ğ a z a s ın ın A ç ılış S erg isi Resim ve H eykel M üzesinin A çılış Sergisi F in land iya için S ergi, B elediye S arayı D evlet Resim H eykel Sergisi T ürk R essam ları Sergisi (Sergi, Berlin, Viyana ya geçmiştir) Brüksel 1964 B u g ü n ü n T ü rk S a n a tı, M o d e rn S a n a t M ü ze s i (Sergi Avrupanın büyük şehirlerinde ve yakın doğuda dolaşmıştır) 1964 D evlet Resim H eykel S ergisi, A rkeo loji M üzesi K adın H a k la rı D erneği Ç a ğ d a ş T ü rk G ra fik S a n a tı Bükreş (Sergi Leningrat, Moskova, Batu, Helsingfors ve Prag a da gitmiştir) D evlet R esim H eykel Sergisi U lu slararası Resim Sergisi (ikinci ö d ü lü aldı) Tahran T ü rk R essam lar D erneği Mersin T ürk R essam lar D erneği Roma 1987 T ürk K adın R essam lar Birliği Roma 1968 T ürk K adın R essam lar Birliği İzm ir 1968 T ü rk R e s s a m la r C e m iy e ti (2. ö d ü lü -g ü m ü ş m a d a ly a ) G aleri 1 A n kara, Resim ve D evlet Sergisi 1970 A n kara, Resim ve D evlet Sergisi 1970 S heldon A rt G aleri Nebraska T ürk K adın R essam ları Birliği G aleri M eld a T ü rkiye R essam lar C em iyeti B iennale İskederiye M ille tle ra ra s ı T ü rk K adın S a n a tç ıla r K ulübü Işık Lisesi G alerisi A n ka ra D evlet Sergisi 1972 E rartist G aleri 1972 Ç a ğ d a ş T ü rk G ra v ü r S a n a tı S erg isi Belçika

3 T'T-lo'&ZoLi U U Fransız Konsolosluğu. Şehir Galerisi Voyelles Galeri Türk-Alman Galerisi Robert Kolej Anglo-Turkish Çenter Türk-Alman Galerisi Türk-Amerikan Galerisi ALİYE BERBER BORONAI m SERGİLERİ Özel Sergiler Nansen House Galeri (Albertina Müzesi tarafından 3 gravür satın alınmıştır) Türk-Alman Galerisi Doğuş Galerisi Taksim Galerisi Maya Galerisi İŞTİRAK ettiği SERGİLER Uluslararası Sanat Kritikleri Karma Sergisi (Bu sergide Birinci ödülü almıştır. Jüride bulunanlar : Sir Herbert Read, Lionello Venturi ve Paul Fierens) Renkli Baskılar Bienali, Cincinnati Sanat Müzesi Yeni Parlamento binası için sergi Türk Ressamlar Birliği, Teknik Üniversite M o d e m Türk Sanati Sergisi, Edinburg M o d e m Türk Sanati Sergisi, Matthiesen Galeri Uluslararası Kadınlar Kulübü, M o d e m Sanat Müzesi Türk sanatçıları sergisi Sergi, Hilton Oteli Uluslararası Kadınlar Kulübü, Modern Sanat Müzesi Uluslararası Gravür Bienali, Milli M o d e m Sanat M. Türk Ressamları Sergisi Anadolu Kuluüo Türk Alman galerisi sanat festivali, Şehir galerisi Uluslararası Kadınlar Kongresi sergisi 27 Mayis sergisi ikinci Şehir Galerisi Açılış Sergisi Londra Viyena > Cincinnati Edinburg Londra Tokyo Leipzig Istanbul Istanbul II II It II

4 196U ; Robert Kolej Vakko Mağazasının açılış - 2 sergisi Resim ve Heykel müzesinin açılış sergisi Finlandiya için sergi, Belediye Sarayı Devlet Resim Heykel Sergisi Türk Ressamları sergisi (Sergi, Berlin, Viyana'ya geçmiştir Bugünün Türk sanati, Modern Sanat Müzesi (Sergi A v r u p a n m büyük şehirlerinde ve yakın doğuda dolaşmıştır.) Devlet Resim Heykel Sergisi, Arkeoloji Müzesi Kadın Hakları De m e ğ i Çağdaş Türk Grafik Sanati (Sergi Leningrat, Moskova, Batu, Helsingfors ve Prag a da gitmiştir.) Devlet Resim Heykel Sergisi Uluslararası Resim Sergisi (ikinci Ödülü Aldı) Türk Ressamlar D e m e ğ i 11 ıt II Türk Kadın Ressamlar Birliği II II II Türk Ressamlar Cemiyeti 2.ci ödülü - gümüş madalya) Galeri 1,, resim ve devlet Sergisi resim ve devlet Sergisi Sheldon Art Galeri Türk Kadın Ressamları Birliği Galeri Meİda Türkiye Ressamlar Cemiyeti Biennale Milletlerarası Türk Kadın Sanatçılar Kulübü Işık Lisesi Galerisi Devlet Sergisi Sanat Sergisi Erartist Galeri Çağdaş Türk Gravür Sanati Sergisi Müze Koleksiyonları Resim Heykel Müzesinden Albertina Müzesinden h 3

5 - 3 - Bazi Ozel Koleksiyonlar Ben and Abby Grey Foundation Godfrey Goodwin Collection Edward Roditi Collection Achenbach Foundation Fonger Collection Greenwood Collection Leeming Collection Princess Zaid Collection Elizabeth Hayden Collection St. Fransieco Palace of The Legion of Honor

6 Exhibi tions of Aliye Berger Boronai il Harmanlı Apt. Turelj Beyoğlu i stanbul Tel-: n z L ^ a o L y ONE--MAH SHOWS French Consulate... City Gallery... Galeries Voyelles Turkish-German G a l l e r y...». Robert College... Anglo-Turkish Centre......#.» London Turkish-German Gallery... Turkish-American Gallery... Turkish-German Gallery... Nansen House G a l l e r y... Vienna (3 engravings purchased by the Albertina Museum) Turkish-German G a l l e r y... Doğuş Gallery... PARTICIPATED IN i Maya Gallery... Istanbul General Exhibition for the International Congress of Art Critics at which she won first price for painting. Jury composed of Sir Herbert Read, Licnello Venturi, and Paul P i e r e n s... Biennale of Colored Prints, Cincinnati Art Museum... Cincinnati Exhibition for the New Parliament B u i l d i n g.... <>» Turkish Painters Association, Technical University... Exhibition of Modern Turkish Art, Edinburgh Festival... Edinburgh Exhibition of Modern Turkish Art, Matthiesen Gallery... London Club International Féminin, Musée d'art Moderne... Exhibition of Turkish Artists... Exhibition, Hilton Hotel Istanbul Club International Féminin, Musée d'art Moderne... International Biennale of Engravings, Musée National d'art Moderne... Tokyo Exhibition of Turkish Painters... Leipzig Anadolu Club... Istanbul Turkish-German Gallery... Art Festival, City G a l l e r y... Exhibition, International Congress of Women... 27th of May Exhibition, City Gallery.... Exhibition, Opening of the 2nd City Gallery... Robert College... Exhibition, Opening of the Galerie Vakko... Exhibition, Opening of the Museum of Art and Sculpture... Exhibition for Finland, Municipality Building... Istanbul National Painting and Sculpture Exhibition... Turkish Painters Exhibition... a. Brussels (Exhibition traveled to, Berlin & Vienna) Exhibition Art Turc d 1Aujourdhui, Musée d'art Moderne. (Exhibition traveled to major cities in Europe and the Near East) National Painting and Sculpture Exhibition, Archeological Museum.... Women's Rights Association... Art Graphique Turc Contemporain... Bucharest (Exhibition traveled to Leningrad, Moscow, Batu, Helsingfors, and Prague) National_Painting and Sculpture Exhibition... International Exhibition of Painting (won 2nd prize)# Teheran Turxish Painters Association... Mersin Turkish Painters Association.... Rome League of Turkish Women Painters Rome League of Turkish Women Painters... Izmir Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and ABİDİN DİNO RC 33 Dino sanat seven bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da 23 Mart 1913 tarihinde doğdu. Ailesisinin etkisi ile genç yaşta resim yapmaya başladı. Çocukluğunda ailesiyle birlikte birkaç yıl

Detaylı

Turkmall & Kunst am Bau

Turkmall & Kunst am Bau Turkmall & Kunst am Bau Turkmall & Kunst am Bau İçinden Sanat Geçen Yapılar Yıllardır birer kapalı kutu olarak görülen alışveriş merkezleri günümüzde yeni bir yaşam alanına dönüşürken, kentle ve kentlilerle

Detaylı

SEÇİLMİŞ KİŞİSEL SERGİLER: 2014 Sınırlar Ötesi, Bozlu Art Project, İstanbul. 2013 Kültür İmleri, Ankasanat, Ankara. 2013 GaleriAkdeniz, Ankara

SEÇİLMİŞ KİŞİSEL SERGİLER: 2014 Sınırlar Ötesi, Bozlu Art Project, İstanbul. 2013 Kültür İmleri, Ankasanat, Ankara. 2013 GaleriAkdeniz, Ankara HALİL AKDENİZ 1944 yılında Antalya da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü nü bitirdi (1965). Devlet Yurtdışı ihtisas sınavını kazanarak Almanya ya gitti. Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

Detaylı

Aşk/Love. ismail ACAR. 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012

Aşk/Love. ismail ACAR. 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012 ismail ACAR Aşk/Love 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012 Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi / Çırağan Palace Kempinski Art Gallery Ben aşıkım aşka; aşk da sevdalı bana.

Detaylı

CONTEMPORARY ISTANBUL 2014

CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 13-16 KASIM 2014 13-16 NOVEMBER 2014 NURUOSMANİYE CAD. NO:65 34120 NURUOSMANİYE - İSTANBUL / TÜRKİYE armaggangallery.com CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 13-16 KASIM 2014 13-16 NOVEMBER

Detaylı

Eğitim 1998 Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Adana, Türkiye

Eğitim 1998 Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Adana, Türkiye ŞENER ÖZMEN 1971 Şırnak Türkiye Diyarbakır da yaşıyor ve çalışıyor Eğitim 1998 Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Adana, Türkiye Kişisel Sergiler 2015 Çıkış Var, PİLOT, İstanbul,

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

M A M U T A R T P R O J E C T

M A M U T A R T P R O J E C T 1 MAM U T A R T P R O J E C T 2 3 ÖNSÖZ SEREN KOHEN 04 MARCUS GRAF 05 06 / / JÜRİ / SANATÇILAR 12-123 AHMET YÖRÜK 07 11 14 ALİ FERYAD 16 ALİ ŞENTÜRK 18 ALPİN ARDA BAĞCIK 20 ALTUĞ ALAÇLI 22 ARZU OTO 24

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

25 EKiM-13 KASIM 2011

25 EKiM-13 KASIM 2011 25 EKiM-13 KASIM 2011 Katkılarından dolayı Kocaeli Valisi Ercan Topaca ya teşekkür ederiz. SANAT DANIŞMANI VE ORGANİZATÖR SEMA ÖZEViN & NALAN KUMLALI BASIN DANIŞMANI HATiCE BULUT GRAFİK TASARIM ARZ TANITIM

Detaylı

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti.

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. BUBİ İstanbul da doğdu. Psikoloji öğrenimi gördü. 1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. 1989 Hüsamettin KüLte ile birlikte Lâmi Sanat Galerisi ni kurdu

Detaylı

Prof. Meriç Hızal. Isik University Faculty of Fine Arts Industrial Product Design. meric.hizal@isikun.edu.tr. http://www.merichizal.

Prof. Meriç Hızal. Isik University Faculty of Fine Arts Industrial Product Design. meric.hizal@isikun.edu.tr. http://www.merichizal. Prof. Meriç Hızal Isik University Faculty of Fine Arts Industrial Product Design meric.hizal@isikun.edu.tr http://www.merichizal.com Prof. Meriç Hızal was born in İstanbul in 1943. She took painting lessons

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. "Dikey Portallarda Grafik Tasarım Sorunları ve Bir Dikey Portal Uygulaması", 2006. Tez danışmanı: Yrd. Doç.

ÖZGEÇMİŞ. Dikey Portallarda Grafik Tasarım Sorunları ve Bir Dikey Portal Uygulaması, 2006. Tez danışmanı: Yrd. Doç. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Banu İnanç UYAN DUR 2. Doğum Tarihi: 31.07.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlilik Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Resim-iş

Detaylı

Kıtam Projesi. Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi

Kıtam Projesi. Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Kıtam Projesi Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Kıtam Projesi Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Bu, yörenin geleneksel sanatlarını, modern formlarda üretecek insanları yetiştirme

Detaylı

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özet:19.yy.da başlayan batılılaşma hareketleri ile ülkemizin pek çok

Detaylı

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın en güzel örnekleri, odalarımızdan restorana kadar otelimizin her yerinde.

Detaylı

West Coast Visions 14.06.2014 16.11.2014. Jeremy Blake, Century 21 from the Winchester Trilogy

West Coast Visions 14.06.2014 16.11.2014. Jeremy Blake, Century 21 from the Winchester Trilogy Jeremy Blake, Century 21 from the Winchester Trilogy Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10 am 8 pm. Rumeli Hisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:

Detaylı

İstanbul Eindhoven SALTVanAbbe Modern Zamanlar / Modern Times. Sanatçı Bİyografİlerİ / Artist Biographies

İstanbul Eindhoven SALTVanAbbe Modern Zamanlar / Modern Times. Sanatçı Bİyografİlerİ / Artist Biographies İstanbul Eindhoven SALTVanAbbe Modern Zamanlar / Modern Times Sanatçı Bİyografİlerİ / Artist Biographies Pierre Alechinsky (1927, Brüksel) Pierre Alechinsky nin sanat kariyeri Brüksel de, 1944-1948 yıllarında

Detaylı

Türkçe Özgeçmişi Kişisel Sergileri

Türkçe Özgeçmişi Kişisel Sergileri 7 Türkçe Özgeçmişi -1958 yılında Ankara'da doğdu. -1976 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim, Heykel, İç Mimari bölümlerini ve uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu İçmimari bölümünü kazandı.

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

15 eylül - 15 ekim 2011

15 eylül - 15 ekim 2011 15 eylül - 15 ekim 2011 Kapak: Andy Warhol, Elizabeth Taylor, Serigrafi, Offset Litography, 58.7 x 58.7 cm. metin / text Efe Korkut Kurt çeviri / translation Ömer Turan fotoğraflar / photography Kayhan

Detaylı

1975-1981 Doktora (denkliği) İstanbul Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu, Sanat Bölümü, İstanbul

1975-1981 Doktora (denkliği) İstanbul Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu, Sanat Bölümü, İstanbul GÜLSÜN KARAMUSTAFA 1946 Ankara da doğdu. İstanbul da yaşs ıyor ve çalışs ıyor. Eğitim 1975-1981 Doktora (denkliği) İstanbul Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu, Sanat Bölümü, İstanbul 1963 1969 Güzel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜLKE / TEMSİLCİLİK

İÇİNDEKİLER ÜLKE / TEMSİLCİLİK ÜLKE / TEMSİLCİLİK İÇİNDEKİLER SAYFA ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ - Berlin BE 10 - Berlin BK 10 - Düsseldorf BK 11 - Essen BK 11 - Frankfurt BK 12 - Hamburg BK 12 - Hannover BK 12 - Karlsruhe BK 13 - Köln

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Balkan Naci İslimyeli 2. DOĞUM TARİHİ : 20.09.1947 3. UNVANI : Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 2 BULUŞMA Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin sanatçı öğretim görevlileri tarafından, 1990 yılında kurulan GÖRSAV Görsel

Detaylı

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA ANKASANAT Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA 3 Fotoğraflar Muhsin Önder Editör/Mizanpaj Fatih Önder Yayıncı Ankara Antikacılık Birlik mahallesi Doğukent

Detaylı

CUMHURİYETİMİZİN 80. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ VE BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

CUMHURİYETİMİZİN 80. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ VE BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÇOK TARAFLI KÜLTÜR İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI CUMHURİYETİMİZİN 80. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ VE BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Detaylı

480732 771309 ISSN 1309-4807 9

480732 771309 ISSN 1309-4807 9 ISSN 1309-4807 9 771309 480732 Sayı Issue: 9 Kasım-Ocak November-January 2012 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Berdnaut Smilde, Nimbus, Çukurcuma Hammam, 2012, Lambda Print, Editions of 3, 75 x 125 cm İmtiyaz

Detaylı