II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE"

Transkript

1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL PARTİLERİN TAŞRA POLİTİKALARI* Erkan TURAL ** Özet: Yakın tarihimizin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de anayasanın ikinci defa Devrimi ile- yürürlüğe konulmasıdır. Bu gelişme beraberinde seçimleri, parlamentonun açılışını, farklı bir yasama yürütme ilişkisini ama belki de her şeyden önemlisi çok partili bir hayatı getirmiştir. Ülke sorunları, anayasal rejim çerçevesinde iktidar muhalefet diyalektiğinde yeniden tanımlanmıştır ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile taşrada yaratılan sistemin artık zamanın ihtiyaçlarına cevap vermediği herkes tarafindan kabul edilen bir gerçekliktir Dünyası tüm milliyetçi duyguları, emperyalist paylaşımları ile doludizgin bir şekilde dünya savaşına doğru akarken imparatorluğun yeni mirasçıları her tarafindan su alan devlet gemisini kurtarmanın telaşına düşmüşlerdi. iktidarı elinde tutan ittihatçıların cevabı merkezci politikalardan yana iken monarşi yanlısı muhalefet, ademi merkezci politikaları çare olarak sunmaktaydı. "Ademi merkeziyet" LI. Meşrutiyet döneminin en yakıcı gündemlerinden birisi idi ve dönem partilerinin taşra politikaları bu potadan geçerek şekillenmişti. Coşkulu, hırçın, acımasız ve tecrübesiz bir karaktere sahip meşrutiyet partileri her gündem maddesini kendilerini iktidara taşıyacak bir merdiven olarak görmüşlerdir. Taşraya karşı takınılacak politikanın rengi aynı zamanda çok uluslu bir imparatorluğun kaderini de belirlemiştir. Taşra bürokratik mekanizmasının düzenlenmesi, personel rejimi ve ademi merkeziyet derecesi, parti programlarının önde gelen maddelerini oluşturarak büyük tartışmalara neden olmuş nihayetinde de içinde barındırdığı tüm çıkmazları ile beraber cumhuriyetimize miras kalmıştır. Anahtar Sözcükler: Devlet, seçkincilik, Osmanlıcılık, siyasi partiler, idari taksimat, personel sistemi, Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Hürriyet ve itilaffırkası. Milli Meşrutiyet Fırkası. "Türk Demokrasi Tarihi" ya da "Türk Yenileşme Tarihi" başlıklan altında incelenen yakın dönem tarihimizin mutlaklbaskıcı yönetimlerden çoğulcu/demokrat bir siyasal hayata doğru olan yolculuğunun en önemli güzergahlanndan birini siyasal partilerin ortaya çıkması oluşturur. Demokratik rejimierin "ı 9ı3 (1329) tdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu" isimli yoksek lisans tezimizde yer alan bu konu, yılında TODAtE'de Sayın Doç. Dr. Oya Çitçi tarafından verilen "Siyasi Partiler ve ldeolojiler" dersini takibimden sonra tamamen yenilenmiştir. Son derece verimli geçen yoksek lisans dersini takip etmeme izin verdigi için Oya Çitçi Hocamıza en içten teşekkürıerimi sunuyorum. Asistan, TODAtE. Amme İdaresi Dergisi, Cüt 37 Sayı 4 Aralık 2004, s

2 58 Amme İdaresi Dergisi neredeyse "sine qua non"u olarak kabul gören siyasal partilerin ülkemizdeki tarihsel miladı konusunda siyaset bilimciler tarafından tam bir uzlaşmanın sağlandığını söylemek zordur. Örneğin Tunaya bu süreci on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar çekerken (Tunaya, 1952: 79.), hakim yazın, Demokrat Parti'nin iktidan devraldığı 1950 tarihinden başlatmaktadır (Teziç, 1976; Turan, 1986). Akademisyenlerin basit gibi görünen böylesi bir konuda yaşadıklan bu anlaşmazlığın nedeni; sanınz siyasi parti tanımının halihazırda belirgin bir şekilde yapılmamış olmasında saklıdır. Bununla beraber makalemizin mütevazı sınırlan içerisinde ışık tutacağımız asıl konu, meşrutiyet dönemindeki idari reform tartışmalannı dönem partileri bağlamında ele almak olacaktır. Bilindiği üzere A v rupa Birliği sürecinde ülkemizin yapmak zorunda olduğu ev ödevlerinden bir tanesi de bürokratik mekanizmaya çeki düzen verilmesidir. Konunun kapsamının sait idari düzenlemelerle sınırlı kalmayıp cumhuriyetin temel ilkelerine de dokunması, meselenin hassasiyetini artırmaktadır. II. Meşrutiyet döneminde tartışmaya açılan konulann da günümüzdekilerden pek bir farkı bulunmuyor. Bugünün daha iyi anlaşılmasının yolunun dünün iyi bilinmesinden geçtiği gerçeğini akhmızda bulundurarak, ilk önce siyasi parti tarihimizin kısa bir incelemesini yapıp asıl konumuza geçeceğiz. Siyasi partilerin oluşumuna yönelik LaPalombara ve Weiner tarafından ortaya atılan üçlü modele göre; a) Kurumsal b) Modernleşme ve c) Kriz teorileri'nden biri bu sürecin tetiğini çekmiştir (LaPalombara-Weiner, 1966: 7). Kendi tarihimizdeki siyasi parti oluşumlan göz önüne getirildiğinde bu modellerden sonuncusunun yani kriz teorisinin belirleyici olduğu söylenebilir. Bu teoriye göre ulusallaşma sürecine giren topluluklarda azınlığı oluşturan gruplann siyasal hak talebiyle başlattıklan mücadelenin sonucunda bu tür siyasi yapılann oluşma ihtimali yüksektir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde ilk siyasi uyanışın ve dolayısıyla oluşumun azınlık tebaası arasında yaşandığı görülmektedir. O halde siyasi partilerimizin politik hayatımızdaki 'resmi' serüvenlerini II. Meşrutiyet Döneminde ilan edilen 16 Ağustos 1909 tarihli Cemiyetler Kanununa kadar uzatılabilirken bu serüvenin 'gayr-i resmi' tarihini on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar çekmemiz de mümkündür. LaPalombara ve Weiner'in modelini kendimize bir kriter olarak alırsak söz konusu sürecin; milliyetçi duygularla beslenip ayrılıkçı amaçlar güden azınlık örgütleri tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz. Mora'da teşkilatlanıp İstanbul' daki Grek-Ortodoks hiyerarşiden kendini kurtaran ve tamamen orta sınıf ile alt sınıf ruhban tabakasını kendi içinde eriten Etniki Eterya Cemiyeti, l Ermeni 1 Bununla beraber öme~in Sırplar için krizden ziyade modernleşme teorisinin geçerli oldu~u görüloyor. Deutsch'un kavramsallaştınnasını kullanacak olursak, "geleneksel yaşantı biçimlerinden modern yaşantı biçim/erine yöne/miş ülkelerde nüfusun önemli kesim/erini etkileyen genel bir değişim süreci "ne bu co~afyada bu dönemde rastlamak mümkündür. De~işen üretim biçimleri ve kültürel aydınlanma meşruluk zeminin çatlamasına bu ise karar süreçlerine etkin katılım yönündeki taleplere dönüşmüştür. Deutsch'tan aktaran Özbudun, 1977; 24. Balkanlarda yaşanan dönüşüm için bkz., Breuilly, 1993: ve Smith, 199 i: 35.

3 II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Parti/erin Taşra Politika/arı 59 azınlığın meskun olduğu bölgelerde ıslahat ve hatta otonomi taleplerini baskı yoluyla gerçekleştirmeye çalışan Hınçak ve Taşnaksutyun Komiteleri bunlardan sadece bir kaçıdır (Nalbandian, 1963: ve ). Rustow, Orta Doğu'daki partilerin neredeyse istisnasız olarak ya iç ya da dış hükümranlara karşı verilen özgürlük mücadeleleri sonucunda kurulduğunu vurgular (Rustow, 1966: 110). Ülkemizde yaşanan süreç de pek çok noktada Rustow'un bu tespiti ile kesişmektedir. II. Mahmut ve Tanzimat yenilikleri, geleneksel Osmanlı yönetici sınıfının çehresini değiştirmiş, yeni kavramlann ve yeni bir yönetici seçkinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni kalem efendisinin düşünce iklimi, "vefa," "nimet," ve "yemin" gibi kavramlar yerine "efkar-ı umumiye," "devlet-i meşruta" ve "hukuk-ı na s" gibi terimler etrafında dönmektedir (Mardin, 1986: 29-31). Buna karşın yeni seçkinlerin iktidar mücadelesinin başansızlıkla sonuçlanması ilk Türk-Müslüman Cemiyetlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır; Fedailer Cemiyeti ve Genç Osmanlılar Cemiyeti bunlardan sadece bir kaçıdır. Payaslıoğlu, etnik örgütlerin bu cemiyetler için bir okul vazifesi gördüğünü söylemiştir. Buna göre, ilk Türk Cemiyetleri, yurttaşlann eşitliği düşüncesinin eylemlerde nasıl aktanlacağını gözlemlerken gizli örgütlenmenin nasıl yapılacağını da yine bu azınlık cemiyetlerinden öğrenmişlerdir (Payaslıoğlu, 1964: ). Faaliyetleri ve programlan konusunda pek de fazla bilgi bulunmayan bu cemiyetler bir kenara bırakıhrsa siyasi tarihimizin ilk ciddi partileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) ile Teşebbüs-i Şahsiye ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ' dir. Makalemizde, İTC ve ayrılıkçı azınlık cemiyetlerinin programlannı değerlendirme dışında tutmamız onlan diğer bir makalede, tarihi akışı içinde vermek isteğimizden kaynaklanmaktadır. Aynca bu makaleye dahil ettiğimiz ve programlanna göz attığımız parti adedi oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni ise siyasi yaşamda soluk almaya başlayan ve ömrü fazla olmayan pek çok meşrutiyet partisinin programlannı geniş tutmamalan, çerçeve temennilerle geçiştirmeleri ve yönetime ilişkin düşüncelerini programlanna dahil etmemiş olmalanndan kaynaklanmaktadır. Mercek altına alacağımız ilk parti Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti olacaktır. Parti programını incelemeye geçmeden önce tüm parti programlannı şekillendiren Kanun-i Esasi ile ilgili bir parantez açmak faydalı olabilir. 23 Aralık 1876 tarihinde uygulamaya koyulan Kanun-i Esasi, sayısı 30 kişiyi bulan bir heyet tarafından hazırlanmışsa da vilayete yönelik maddelerin hayat bulmasının arkasında tek bir isim mevcuttu: Mithat Paşa. Sadarete çıktığı tarihe değin Tuna, Bağdat ve Selanik valiliklerinde bulunan Mithat Paşa, deneyimleri sonucu yayınlanan kanunların imparatorluk koşullannda kısa sürede aşınıp atıl

4 60 Amme idaresi Dergisi kalmaya mahkum kaldığını, bu nedenle de mevcut kanunlann her vilayet tarafından kendi şartlanna göre esnek bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur (Kocahanoğlu, 1997: ). Paşa, potansiyel aynlıkçı eğilimleri de valilerin konumunu merkez lehine güçlendirerek çözme yoluna gitmiştir. Mithat Paşa tarafından kaleme alınan anayasa taslağında bu konu için ayrı bir bölüm açılmamış yalnız bu konuya hasredilen paragrafta mülki idare taksimatının vilayet temelli olması ve hiçbir Osmanlı kara parçasının bu bölümlemeden hariç tutulmaması gereğini belirtmiştir (Kocahanoğlu, ). Ele aldığı taslakta son olarak idare meclisleri ile belediyelerin seçim sistemi ile kurulmasının önemine değinen Mithat Paşa'nın bu düşüncelerini bilir ve desantralizasyon kavramı ile ne ifade ettiğini anlarsak aşağıda örneklerini vereceğimiz parti programlannın yaratacağı karmaşadan bir nebze olsun kendimizi uzak tutabiliriz. TEŞEBBÜs-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ Kanun-İ Esasİ'nİn vilayat bölümündeki 108, 109, 110, III ve 112. maddelerini programına alıp işleyen ilk parti Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti olmuştur (Tunaya, 1952: ).27 Temmuz 1906 tarihinde yayınlanan program toplam on maddeden oluşmuş ve bunun sekiz maddesi mülki İ dare konusuna aynımıştır. Programın hemen ilk maddesi, yapılacak siyasi reformlann istisnasız tüm Osmanlı coğrafyasında "adem-i merkeziyet ve tevsi-i mezuniyet" ilkeleri çerçevesinde uygulanacağını belirtiyor. ve devamında yaşanacak tartışmalar Böylece "ademi merkeziyet" kavramı bu şekilde başlıyor. Yukanda Mithat Paşa'nın aklındaki yönetim biçimini yansıtmaya çalıştık. Paşa, yazmış olduğu bir mektupta bunu Hde Centralisation" (adem-i merkeziyet) terimi ile karşılamıştır. Şu halde Cemiyet, Mithat Paşa ve dolayısıyla Kanun-i Esasi' deki kullanım arasında doğrudan bir paralellik vardır. ı Program ikinci madde de seçimle oluşturulacak Belediye, Nahiye Meclisi ve Belediye İdare Meclislerinin yönetim ünitelerinin tüm mali işlerden sorumlu o lacağını ve bunu seçeceği daimi üyelerle denetim altında tutacağını belirtiyor. Maddeye göre meclis, idare sınırlan içerisindeki tüm vergi işlerinden sorumlu tutuluyor ve alacağı karar doğrultusunda, mahalli gereksinimler ölçeğinde, bu payı toplanan vergiden kesme hakkına sahip oluyordu. Bir anlamda yönetim birimine tüzel kişilik sağlayan bu madde, daha sonra İttihatçılar tarafından da benimsenerek 1913 tarihinde yürürlüğe konulan vilayet nizarnnamesinde kanunlaştınlmıştır. Programın üçüncü maddesi mebus seçimleri ile ilgilidir. Buna göre Meclis-i Mebusan, anayasada da kararlaştınldığı üzere, vilayet genel meclisi azalannın ı Onar da tevsi-i rnezuniyeti "deconcentration" ile karşılarken "tefrik-i vezaif"in açık bir ademi merkeziyet göstergesi olduaunu yazıyor. Bkz. Onar, 1942: 683.

5 ll. Meşrotiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politika/arı 61 arasında yapılacak seçimlere göre oluşturulacaktır. Maddeye göre bu usulden hedeflenen amaç bir yandan vilayetler arasındaki dayanışmanın artınıması iken diğer yandan vilayetler ile merkez arasındaki bağlan kuvvetlendirmektir. Dördüncü madde sürekli şikayet konusu olan bir sorunla, vilayet meclislerindeki temsil problemi ile ilgilidir. Aslında sorunun kaynağı da devletten başkası değildir. Meclislerde çoğunluğu elde edecek cemaatlerin yönetim üzerinde bir baskı unsuru haline gelmesini önlemek için 1864 ve 1871 Vilayet Kanunlannda tüm cemaatlere eşit temsil hakkı sağlanmış, bu ise tam anlamıyla bir kanşıklık yaratmıştır. örneğin sadece Diyarbakır vilayetinde sekiz ayn cemaat temsilcisi bulunuyordu. Yüzyıllardır aynı mekanlarda birbirlerinden farklı yaşamlar süren cemaatlerin meclis çatısı altında ortak kararlara imza atmalan kolay olmamıştır. Böylesi bir ortamda vilayet valilerinin prestiji her anlamda artmış ve Ortaylı'nın da belirttiği üzere neredeyse bir "arbiter mundi ottomanorum" (Osmanlı Dünyasının Hakemi) konumuna yükselmişlerdir (Ortaylı, C. I: ). İşte Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, meclis içindeki bu anarşik ortamın eşit temsil yerine çoğunluk esasına göre temsil uygulaması ile çözebileceğini düşünmüş aynntılı düzenlemeyi ise ileride yayınlayacağı programlara bırakmıştır. Teşebbüs-i Şahsiciler, taşranın bir başka kanayan yarası olan güvenlik sorununa da programlannda yer ayırmışlardır. Buna göre, taşrada bir jandarma teşkilatı kurulacak ve bu teşkilat görev yapacağı bölgenin ahalisiyle orantılı bir şekilde seçilecektir. Seçilen jandarmalann eğitimi konusuna da değinen program bunun için jandarmalann kısa süreli bir eğitime tabi tutulmasını uygun görmüştür. Gülhane Hattının ilanından sonra her eyalette kurulan "Umur-ı Zaptiye" teşkilatı resmen bugünkü anlamda 1879'da ilan edilen Umur-ı Zaptiye Nizamnamesi ile kurulan jandarma örgütünün ilk satbasını oluşturmuştur. Bunun yanında jandarmalann eğitimi bu dönemde ve onu takip eden süreç içerisinde tam anlamıyla bir sorun olmuştur. İlk Jandarma Okulunun açılışı ise Teşebbüs-i Şahsi programının yayımlanmasının ertesi yılına rastlar. Vilayet-i Selase'nin merkezi olarak kabul edilen Selanik'te kurulan okul, yabancı eğitmenierin denetiminde eğitim hayatını sürdürmüştür (Özkan, C. I: 1268). Programın yedinci maddesi taşra personelinin seçimi ile ilgilidir. Vali, Mutasamf, Defterdar, Tapu Kadastro Müdürü, Asliye ve İstinaf Mahkemesi Reisi ile Savcı tayinini başkente bırakan program, bu makamlann alt personelinin ise bu kişiler tarafından yöre halkının çoğunluğunu düşünerek yapması gerektiğini vurgular. Gayr-i Müslimlerin devlet dairelerine kabulü Islahat Fermanı sonrasında hızlanmış, fakat yine de bunun karar organlannı etkilememesi için ihtiyatlı bir politika izlenmiştir. Adem-i Merkeziyetçiler de bu kaygı yı kısmen paylaşarak en yetkili kişilerin atama ile seçilmesi usulünü benimsemiştir. Fakat yetkili kişinin alt personelini bölgenin nüfusuna orantılı bir şekilde tespit etmesi, mevcut yönetim ilkelerinin dışında bir talep olmuştur. Prens, bu madde ile bir

6 62 Amme idaresi Dergisi yandan taşradaki partizanlığı ortadan kaldırmaya çalışırken diğer yandan da a tandığı bölgenin kültürüne yabancı niteliksiz memur tipini aşmaya gayret etmiştir. l Mülki ve askeri personel arasındaki yetki çatışması da programda kendine yer bulmuştur. Buna göre mülki personelinin zabıta güçleri üzerindeki denetim ve yönetim hakkı koşulsuz bir şekilde tanınmıştır. Bununla birlikte konu, imparatorluğun sonuna kadar çözülemeyen bir sorun olarak kalmış, yayınlanan pek çok talimata karşı ortaya çıkan arazlar sık sık gazetelere taşınmış ve etkili bir çözüm bir türlü geliştirilememiştir. Bununla beraber Cemiyetin bu sorunu tespit edip vurgu yapmış olması gene de taşra sorunlannı yakından takip ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (md. 7). Prens Sabahattin'in devrim sürecinde fikirlerini yumuşatması, İttihatçılann ortak bir çatı altında toplanma teklifi ile sonuçlanmıştır (Ziya Şakir, Tan, ). Bununla ilgili görüşmelerin en can alıcı maddesini ise "adem-i merkeziyet" oluşturmuştur. İttihatçılar, eğer bu terimden kast edilen anayasada da yer alan "tevsi-i mezuniyet" ise bu nokta üzerinde uzlaşma sağlamanın çok kolay olabileceğini bildirmiştir (Kuran, 1959: ). Bununla beraber müzakereler herhangi bir neticeye varmadan sona ermiştir. Bunun nedenini tartışılan prensiplere değil, ama yaşanan gelişmelere bağlamak daha doğru olur. 4 Sonuç olarak Prens Sabahattin, iktidan ele geçiren İTC karşısında doğrudan bir parti oluşumuna gitmeyerek kurulacak liberal muhalif oluşumlara destek olma yolunu tercih etmiştir. Bu nedenle de aşağıda da göstereceğimiz üzere Teşebbüs-i Şahsi Cemiyeti'nin program maddeleri söz konusu muhalif partilerce kullanılmış ve bu konuda Prens Sabahattin'in de doğrudan desteğini almışlardır. AHRAR FıRKASı 1908 Ağustosunda şekil Meşrutiyet Döneminin ilk ciddi muhalif oluşumu, lenmeye başlamış ve eylül ayında kalıba dökülmüştür. Fırkanın da üyelerinden biri olan Rıza Nur, bu gelişmeyi İTC merkezinin mebuslar üzerindeki sultasının ortadan kalkması ve özgürlüğün gelişi olarak yorumlamıştır (Rıza Nur, 1325 (1909); 24-25).5 Prens Sabahattin, tüm yazılanlara karşın parti içinde aktif bir rol almamış yalnız kendi çevresindeki kişilerin bu oluşuma katkıda bulunmasını desteklemiştir (Kansu, 2000: 6,43; Eroğlu, 1948: 1490; Kuran, 1959: 498). 3 Prens Sabahattin, memurlar ile ilgili düşüncelerini en ayrıntılı şekilde "Meslek-i İçtimaimiz Nasıl Tatbik E dilebilir?" isimli yedinci mektubunda kaleme almıştır bkz. Ege, 1977: i yıllında kaleme alınan bir eser, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile ıttihat ve Terakki Cemiyeti arasında saglanamayan ittifakın nedenini iki fırka arasındaki uyuşamazlıga baglıyor. Bkz. Avanzade 191 ı: 4-5. LI Benzer bir şekilde Kaygusuz, fırkanın İttihat ve Terakkiyi frenlemek ve büsbütün boş bırakmamak amacıyla kuruldugunu yazıyor. Bkz. Kaygusuz, 1955: 55.

7 1/. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 63 Fırka, dönemin önde gelen kişilerini bünyesini katmıştır ki, Kamil Paşa bunlardan bir tanesidir.' Paşa, liberal eğilimleri nedeniyle bu partiyi açıkça desteklemiş ve ilk parlamento seçimlerinde de bu parti tarafından aday gösterilmiştir (A vanzade, ı 9ıı: 5). Bununla beraber 1908 sonbahannda yapılan seçimlerde hiçbir başan kazanamayan parti, parlamentoda temsil imkanı bulamamıştır. Bununla beraber İttihatçılara yönelik muhalif tutumu ve programında anayasanın 108. maddesine yer vermesi nedeniyle kısa sürede parlamentodaki azınlık mebuslannın sempatisini çekmiştir.' Böylece Osmanlı Meclis-i Mebusanı iki partili bir hüviyet kazanmıştır. Ahmet Bedevi Kuran tarafından "Türkiye' de Garb demokrasilerinin anı adı ğı mahiyette kurulan ilk parti" olarak tanımlanan Ahrar Fırkası 'nın programının hazırlanmasına Prens Sabahattin ve Adliye ıslahatında görev verilen Kont Ostrorog da katkılarda bulunmuştur.' Programın mülki idare ile ilgili olan faslı iki madde ile sınırlandınlmıştır (Tunaya, 1952: ). Programın dokuzuncu maddesinde, Kanun-i Esasi'nin tamamen kabul edildiği belirtilirken bu maddelere istinaden bir an evvel vilayet genel meclislerinin toplanması vurgulanmış, tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif usullerinin hayata geçirilmesi için anayasada yer alan özel düzenlemelerin vakit geçirmeden yapılması gereğinin altı çizilmiştir. Programın onuncu maddesi ise mülki bölümlenmeye aynımıştır. Bu bölümlenmenin apaçık bir zorunluluk olarak ortada durduğu belirtilerek parlamentonun bu konuda karar mercii olduğuna işaret edilmiştir. Bunlara ek olarak belirtilecek bir diğer madde de ayan seçimlerinin programa göre üçte birinin genel meclis ve belediye azalan tarafından belirleneceğine ilişkindir (md. 8). Kanun-İ Esasi 'nin 54. ve 64. maddelerine göre Mebusan Meclisinde alınan tüm kararlar Ayan Meclisinin onayını almak zorundaydı. Programın bu maddesinin yasalaşması halinde taşra ileri gelenlerinin Osmanlı karar alma organlanndaki etkinliğinin artmasının amaçlandığı düşünülebilir. Ahrar Fırkası, bu maddelerle mevcut siyasi şartlan zorlayacak, İttihatçılarla olan mücadelesini çıkmaza sokacak herhangi bir yargıda bulunmamıştır. Aynı ılımlılık programın diğer maddelerinde de sürdürülmüştür.' Bu nedenle prograii Şehbenderzadeye göre fırka, kendisini İttihatçılardan daha hürriyet yanlısı göstenne iddiasında idi ve bunun için ülkenin tom hor düşünceli kişilerini toplamaya başlamıştı bkz. Şehbenderzade Ahmet Hilmi, 1991: 32., Mevlanzade, Ahrar ile Taşnaksutyun Cemiyeti arasında ittifak olduaunu belirterek bir anlamda Ahrar Fırkası ile azınlık cemiyetleri arasındaki işbirligi söylentilerini onaylamış oluyordu bkz. (Mevlanzade Rıfat'ın Hatıralan, 1992: 33-35)., "Ahrar Fırkası 'mn programı bir inceleme ürünüydü ve Osmanlı imparatorluğu 'nu oluşturan çeşitli unsurların dilek ve eğilimleri göz önünde tutularak hazırlanmıştı. " Kuran, 2000; Mevlanzade hatıralannda ısrarla Prens Sabahattin'in Ahrar Fırkası'nın manevi başkanı oldugunu yazmaktadır. Bkz., Mevlanzade Rıfat'ın Hatıraları, 1992: 20., Devletin resmi dilinin Türkçe olması (md. 13), Bütün Osmanlı vatandaşlannın mebus seçimlerine ve memuriyete başvurabilecegi ve silah altına alınabilecegi (md. 14), okul teftişlerinin hükümete bırakılması (md. 20) gibi.

8 64 Amme İdaresi Dergisi mı inceleyen Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahid, Ahrar ile İTC arasında hiçbir fark bulunmadığını yazmıştır (Hüseyin Cahid, Tanin; 11 Nisan 1909). Gerçekten de program, konuların hemen tümünü Kanun-i Esasi çerçevesinde ele alarak düzenlemeyi amaçlamış hatta neredeyse kopya etmiştir. Meşrutiyetin ilk yıllarında İstanbul'da bulunan bazı Batılı yazarların gözlemleri de Ahrar Fırkası hakkında yapılacak tespitleri bulandırmıştır. Ahrar'a mensup kişilerin fikirlerinden dolayı doğrudan çıkarımlarda bulunmuşlar ve bu fırkanın desantralist eğilimli "home rule" yönetimini benimsemiş kişilerce teşkil edildiğini vurgulamışlardır. lo Vurgulanan bir başka nokta ise parlamentonun hemen neredeyse pür liberallerden oluştuğu ve aradaki çatlakların liberalizmin farklı okunmalarından kaynaklandığı ile ilgilidir (Abott, 1909: 131). Bu görüşlerin hepsine bir nebze de olsa hak payı verilebilir. Ahrar Fırkası 'nın programındaki "merkezci" hükümler bizim her ne kadar keskin çıkarımlara ulaşmamızı engellese de yukarıda isimlerini verdiğimiz kişilerin duruşları bu ihtimalin de gözden kaçırılmaması gerektiğini işaret eder. OSMANLı DEMOKRAT FıRKASı (FIRKA-İ İBAD) II. Meşrutiyet Dönemİ siyasi atmosferini zenginleştiren bir diğer fırka ise Osmanlı Demokrat Fırkası'dır. Hürriyetin ilanından sonra Avrupa'da Abdülhamit istibdadına karşı mücadele veren kişilerce 1909 Şubatında kurulmuştur. Osmanlı Demokrat Fırkası'nın kökleri yine Avrupa'daki mücadele yıllarına u zanmaktadır. Bünyesinde İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet gibi kişileri bulunduran Osmanlı Demokrat Fırkası hedefini hiçbir zaman iktidarı ele geçirmek üzerine kurmamış bir anlamda Fedakaran-ı Millet Cemiyeti gibi, İTC'yi karşısına almak istememiştir. Kaldı ki, Temo anılarında partinin, aydınları yek vücut haline getirip İTC çevresinde toplamak emelinde olduğunu yazmıştır (Demirbaş, 1987: 208). Osmanlı Demokrat Fırkası 'nın on beş maddeden oluşan programının sadece bir maddesi taşra idaresine ayrılmıştır (Tunaya, 1952: ). on dördüncü maddeye göre Fırka, "mülki taksimat" sorununu ele alarak vilayetin daha küçük idari birimlere bölünmesini öngörmüştür. Yine aynı madde, daha önceki fırkaların ilgilenmediği nahiye ünitesine de eğilmiş ve bu idari birime tam yetki (salahiyet) verilmesi gereğine işaret etmiştir.n Nahiyelere bu hakların dağıtımı sonucunda ülkenin daha bayındır olacağı hükmüne varılırken bürokratik harcama 10 Ramsay, hem Ahrar Fırkasını hem de İttihat ve Terakki Fırkasını "liberaller" olarak nitelendinniş ve Ahrarcılann "Home Rule" yanlısı oldugunu söylemiştir. Ramsay'in burada "Home Rule" terimi ile kastetdgi şey, o dönem Britanya'sında yogun olarak tartışılan trlandahlara otonom haklann verilmesi ile ilgilidir. Ramsay, ırlanda sorununu Osmanlı 'daki azınlıklar sorununa benzetmiştir. Bkz., Ramsay, 1909: 7; Aflalo, 1910; Programı inceleyen Hüseyin Cahid, nahiyelere tanınacak yetkilerin çok da net olmadıgını bu nedenle de söz konusu maddenin de detaylı bir açıklamaya ihtiyaç duydugunu belirtiyor. Bbkz. Hüseyin Cahid. Tanin; l3 Aralık 1909.

9 il Meşrutiyet Döneminde Siyasi Parti/erin Taşra Politika/arı 65 larda yapılacak kısıntılann da (md. 6)1ı benzer bir sonuca yol açacağı öngörülmektedir. Hükümet tarafından bürokraside yoğun düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir sırada Osmanlı Demokrat Fırkası 'nın bu gelişmelere duyarlı davranarak Memur kadrolannın sınırlandı programında bu konuya değinmesi anlamlıdır. nlması ve idari şube sayısının düşürülmesi ile kırtasiyeciliğin azaltılacağı öngörülmüştür. MUTEDİL HÜRRİYETPERVERAN FıRKASı Meclis-i Mebusan 'ın ikinci açılış yılı başlangıcı, yeni bir parti oluşumuna tanıklık etmiştir. Azınlık mebuslannın inisiyatifi ile teşkilatlanan bu parti Mutedil Hürriyetperveran Fırkası'dır (Akkerman, 1950: 29). Hürriyetin ilanı ile bu süre zarfında yaşanan siyasi çekişmeler, alınan reform kararlan ve imparatorluktan kopan toprak parçalan İTC üzerinde kurulan oydaşmanın da hızla aşınmasına yol açmıştır. Mutedil Fırkası'nın asıl kitlesini parlamentodaki Arap mebuslar oluşturmuş, fakat Rum ve Arnavut vekilleri de kendi yanlanna almışlardır (Bayar, 1966: 451). Arap mebuslannın çoğunlukta olması ve diğer meşrutiyet partileri ile kıyaslandığında istisna sayılabilecek bir şekilde, İstanbul dışında teşkilatlanmaya gidip Şam'da şube açması nedeniyle bir Arap partisi olarak görülen Mutedil Hürriyetperveran Fırkası 'nın başkanlığına hiçbir zaman bir Arap getirilmemiştir. U Parti, İTC konusunda ikiye bölünmüştür. Fırka İçinde Yusuf Şetvan ve Suleyman el-bustani gibi İTC'yi destekleyenler ile Şükrü el-asali gibi muhalif olanlar etrafında toplanmış iki grup bulunuyordu (Kayalı, 1998: 109). Bu nedenle Mutedil Hürriyetperverancılann yek vücut hareket ettikleri söylenemez. ı4 Toplam beş bölümden oluşan Mutedil Hürriyetperveran Fırkası programının İkinci bölümü vilayet idaresine aynimıştır. Yalnız bu bölüme geçmeden önce "mevadd-ı esasiye" isimli ilk bölümün birinci maddesinde fırkanın aynm gözetmeden tüm tebaanın yaran için çalışacağına işaret edilirken ikinci maddede her türlü tartışmadan, ama özellikle de "adem-i merkeziyet" tartışmalanndan, fırkanın uzak duracağı vurgulanarak ilk maddedeki Osmanlıcı vurgunun altı çizilmiştir. Adem-İ merkeziyetin "federalizm" anlamına geldiğini öne süren ikinci madde devamında böylesi bir yönetim biçiminin "Osmanlı kitle-i mülkiyesinin maazallah teczieye (kısım kısım ayırma) giriftar (yakalanma, esir olma) olması"na ilk adım teşkil edeceğini belirterek bir anlamda kendilerinin Ahrar Fırka 12 Memur maaşlannın aşa~ıya dogru çekilmesi bunlann en başında geliyordu bkz. Tunaya, i 949: öme~in Rıza Nur, Parlamentodaki partileri inceledi~i eserinde Mutedilcilerden "Arap Fırkası" olarak bahsediyor, Rıza Nur, 1909~36ve Ero~ul, 1948: ı4 Ahmed Hilmi, fırka içinde uyumun yok denecek kadar az oldu~ bununla beraber kendilerini hedefe taşıyacak ortak bir programa sahip olduklannı yazıyor, bkz. Şehbenderzade, 1991: 32.

10 66 Amme İdaresi Dergisi sı 'nın devamı ve Prens Sabahattin tarafından kurulduğuna dair çıkan söylentileri kesin bir şekilde yalanlamaya çalışmışlardır. IS "İdare-i Vilayet" isimli bölümün ilk maddesinde Kanun-İ Esasİ'deki tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif prensipleri kabul edilerek yapılacak vilayet kanununun bu ilkeler çerçevesinde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (Tökin, 1965: 46-47). Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, vilayet kanunu sayesinde taşra teşkilatında gerçek bir dengenin kurulacağını, Osmanlıcılığın güçleneceği ve taşra personeli arasında yaşanan yetki anarşisinin de son bulacağını vurgulayarak oldukça fonksiyonel bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Aynı madde, vilayet umumi meclislerinin yetki alanlannı sanayi, ticaret, tanm ve eğitim konulannı da kapsayacak şekilde genişletmekte halihazırda yürürlükte olan 1871 Vilayet Nizamnamesi 'nin vilayet meclislerine biçtiği dar elbiseyi taşra lehine genişletmektedir. Program, yaşanacak kaynak sıkıntısını da düşünerek bayındırlık ile eğitim harcamalan için ayn bir vergi usulünün uygulanabileceğini de öne sürmüştür (md. 10). On birinci maddesinde ise imparatorluğun gönenç seviyesi düşük olan bölgeleri ve aşiretler üzerinde durulmuş ve bu kesimlere has ve geçici olmak üzere yeni bir idare sisteminin belirlenebileceği ve bu konunun meclise taşınıp görüşülmesi gerektiği belirtilmiştir. "Aşair-i gayr-ı meskunenin medeniyete tedricen ithali" satırlan ile aşiretlerin burada ele alınmasının nedeni, bedevi aşiretlerin ticaret ve tanm ile uğraşan Arap ileri gelenleri için - dolayısıyla mebuslan içinciddi bir kaygı oluşturmasıdır (Kayalı, 1998: 108). Aynı kaygının bu bölgede görev yapan mülki ve askeri personel tarafından da paylaşılması merkezin bu konuya daha ciddi bir şekilde eğilmesi ile sonuçlanacaktır. Daimi bir şikayet konusu olan aşiretler sorununa 1913 Martında yürürlüğe sokulan Vilayet Kanunu 'nun dördüncü maddesinde yer verilmiş ve bu konu için özel bir nizamname hazırlanması gereği belirtilmiş nihayetinde de (1913 sonlannda) bir "Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti" ihdas edilmiştir (Tural, 2000: 229). AHALİ FıRKASı Meşrutiyet tarihinin İkinci büyük muhalefet partisi Ahali Fırkası'dır Şubat'ında kurulan fırka aynı zamanda İTC'den ikinci büyük kopuşu simgelemektedir (Güneş, 1995: 391; Erer, 1966: 43). Liderliğİnİ Gümülcİne Mebusu İsmail Bey'in yaptığı Ahali Fırkası'nın iktidar partisi ile yaşadığı her kriz onu biraz daha Sabahattinci fikirlere yakınlaştırmıştır. Meclislere katılmayıp kendisini parlamento ile sınırlaması ve bir süre sonra da Hürriyet ve İtilaf Fırkası 15 Fırka içindeki bölünme bu terimin açıklamasında dahi kendisini göstermiştir. Partinin önde gelen üyelerinden olan Lütfi Fikri, "programımızın ikinci maddesi rejilderimizin zannetıiği gibi alelade adem-i merkeziyeı aleyhinde değildir. Fırkamız kelimelerin bu anzi manasında ifade ettiği.şeyin yani 'federalizm" in aleyhindedir" diyerek başka bir tartışmanın çıkmasına yol açmıştır, bkz. Lütfi Fikri, Tanzimat; 7 Mayıs 1911; Bu kadar sarih bir programa karşın Ziya Şakir, Mutedilcilerin Prens Sabahattin çizgisinde hareket ettiklerini belirtiyor. Bkz. Ziya Şakir, Tan; ı

11 II Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 67 (HİF) ile birleşmesi fırkanın yapısı dahil bir çok yönünün saklı kalmasına neden olmuştur. Ahali Fırkası 'nın yirmi bir maddelik programının sadece bir maddesi mülki idareye ayrılmıştır (Tunaya, 1952: ). Buna göre Ahaliciler, Kanun-i E sasi' deki "tevsi-i mezuniyet" prensibinin ülke yönetimi için taşıdığı önemi kabul etmiş, fakat mülki bölümlenme için özel bir nizamnamenin gereğini belirtmişlerdir. Ahali Fırkası, aynı madde dahilinde mülki sorunlann ortadan kaldınıması için diğer fırkalar veya kamuoyu tarafından hiçbir şekilde dile getirilmemiş bir çare sunmaktadır: Elviye-i müstakile (bağımsız vilayetler). Elviye-i müstakile kavramı ile o sıralarda Lübnan, Girit ve Bosna-Hersek bu tür yönetimlere idare olunan bölgeler kastedilmektedir. Girit ile Bosna-Hersek'in hürriyetin ilanını takip eden günlerde çevre ülkelerce ilhak edilmesi bu yönetimlerden duyulan endişeyi daha da artırmıştır. Ahali Fırkası, teklifi öne sürerken bu uygulamanın "tesri-i muamelata" yani resmi işlemlerin hızlanmasına katkı yapacağını düşünmekteydi (md. 19). Her ne kadar iyi niyetlerle öne sürülmüş o lursa olsun imparatorluk dengeleri son derece hassastı. Kaldı ki, Bulgaristan, Girit ve Bosna-Hersek'in Osmanlı Devlet'inden kopmalannın üzerinden iki yıl bile geçmemiştir. HÜRRİYET VE İTİLAF FıRKASı 1908 Temmuzundan itibaren söylenmeye başlanan kardeşlik şarkılannın ve onun her tınısını dolduran Osmanlıcılık ideallerinin gerçeklerden uzak ütopik düşler olduğu 1911 yılından itibaren anlaşılmaya başlanmıştır. Ocak ayında patlak veren Yemen isyanını Mart ayındaki Arnavutluk isyanı izlemiş aynı yılın sonbahannda ise Afrika' daki son Osmanlı kara parçası Trablusgarb, İtalyan çizmeleri ile tanışmıştır. Ülkenin her yanından gelen tüm bu haberleri Kasım ayında yaşanan yeni bir siyasi gelişme tamamlamıştır; ülke içindeki tüm İTC karşıtı partiler, HİF çatısı altında birleşmiştir. İttihatçılan güç duruma düşüren dış gelişmeleri, muhaliflerinin iç politika malzemesi yapması iktidan daha sert tedbirler almaya sevk etmiştir. Uygulanan baskı yöntemleri ise muhalefetin kendi arasındaki sorunlan bir yana bırakıp İttihatçılan bertaraf etme konusunda uzlaşma noktasına getirmiştir. İttihatçılar, hiç ummadıklan bir zamanda bu kadar farklı düşünen kişinin bir parti çatısı altında toplanmasını kavrayamamışlardır. örneğin Hüseyin Cahid, HİF'in kuruluşunu takip eden günlerde yazdığı bir makalesinde (Hüseyin Cahid, Tanin; 23 Aralık 191 1)16 bu fırkanın "yirmi sene kaynayıp birleşme ihtimali olmayan" 16 Hüseyin Cahid, parti hakkındaki eleştirilerini ertesi günde devam ettirmiş ve bu fırkanın ancak ve ancak "hadem (uşak) ve tahrip fırkası" olabilecegini söylemiştir, bkz. Hüseyin Cahid, Tanin; 24 Aralık Bir başka ittihatçı Celal Bayar da benzer şekilde Hürriyet ve İtilafçılan "intikam fırkası" olarak nitelendiriyor, bkz. Bayar, ı 966, C. ii: 452. Şehbenderzadeye göre yeni fırka "Babil kulesi"ne benziyordu ve böylesi bir oluşumun yegane sebebi ancak ve ancak "ihtiras ve intikam" olabilirdi, bkz. Şehbenderzade Ahmed Hilmi, 1991: 37.

12 68 Amme İdaresi Dergisi gruplar tarafından kurulduğunu belirtirken benzer şekilde amaç birliği olmayan ve çok farklı çevrelerden gelen bu kişilerin meşrutiyet tarihinin en büyük muhalefet partisini kurması herkesi oldukça şaşırtmıştır. 17 HİF, parlamento içinden olduğu kadar bu çevrenin dışındaki kitleyi de yanına çekmesini bilmiştir (Karpat, 1967: 21). Meclis içinde Mutedil Hürriyet Fırkası ve Ahrar Fırkası bu oluşum içinde erirken Meclİs-i Mebusan 'ın Rum, Bulgar, Arnavut ve Ermeni azınlık mebuslan da İttihatçılar karşısında bu oluşumu desteklemiştir (Ziya Şakir; Tan, ). Meclis dışındaki grubun başında devlet kadrolannda yapılan düzenlemeler sonucunda koltuklanndan olmuş ve emekli aylıklan kesilmiş memurlar yer alırken, 31 Mart Hareketinin hemen a kabinde başkentte askeriye ve ilmiye kadrolannda gerçekleştirilen bahar temizliği de memnuniyetsizler kitlesinin adeta bir çığ gibi büyümesine yol açmıştır}' HİF iki ana prensip etrafında kümelenmişti. Bunlardan ilki Osmanlıcılıktır. HİF'e katılan kitle düşünüldüğünde bunun dışında bir ideolojinin benimsenmesi imkansız gibi görünse de Hürriyet ve İtilafçılar, bunun dışındaki akımlan son derece sert bir biçimde eleştirmişierdir. Örneğin Rıza Nur, Meclis-i Mebusan'daki partileri incelediği eserinde Türkçülük gibi aşın akımlann çok uluslu devletlerde yol açacağı felaketlere dikkat çekmiş ve bu hususta A vusturya-macaristan imparatorluğunu örnek göstermiştir (Rıza Nur, 1325 (1909): 24 25).19 Nur gibi düşünenler kuşkusuz fırka içerisinde büyük bir çoğunluğu oluşturmaktaydı ve bu konuda akıllarındaki tek adres de İTC idi. HiF'in ana damarlanndan bir diğeri ise ademi merkeziyet ilkesi idi. İdari aşamadan siyasi aşamaya sıçramış olan bu anlayış, azınlık gruplannı partiye çeken oydaşma noktasından biri belki de biricik nedenidir (Ziya Şakir, Tan, ). HiF'in kısa sürede büyük bir destek kazanması toplumun "muvafık ve muhalif' olarak kutuplaşması sonucunu doğurmuştur (Tökin, 1965: 51). İstanbul' da yaşanan çekişmenin heyecanı kısa sürede taşraya kadar yansımış adem-i merkeziyet gibi sadece seçkin çevrelerce konuşulan konular basit kahvehaneler 17 Fırkayı "gayr-ı mütecanis" (bütünlükten uzak) olmakla itham eden Hüseyin Cahid, Dowson'ın "Partiler. politikalarını saptamak için seçim kazanmazlar, seçim kazanmak için politika/arım saptar/ar" hükmüne herhalde hiçbir şekilde katılmazdı. Downson'dan aktaran Özbudun, 1977: 5. Ülken, Fırka'nın ço~nlukla "sankhlardan" oluştugunu dolayısıyla tipik bir sag parti oldugunu yazıyor, bkz. Ülken, 1963: 60. Kaygusuz ise eserinde Avrupa'daki parti oluşumlanndan örnekler verir ve bu fırkanın örneklerden hiç birine uyrnadıgını "hepsinin kanşımı garip bir halita" oldu~nu söylüyor, bkz. Kaygusuz, 1955: 83. Rıza Nur'un "Zekeriya Sofrası" benzetmesini kullanan Çavdar, yeni fırkanın alayh askerler ile Damat Ferit gibi çıkan zedelenenlerden oluştu~nu yazıyor, bkz. Çavdar, 1987: LO. Kansu. partinin eski rejim taraftan, monarşik bir parti oldugunu ve Prens Sabahattin ile Kamil Paşa tarafından desteklendigini ileri sürüyor, bkz. Kansu, 2000: Hürriyet ve İtilaf'ı eleştirrnek için bu nokta da seçim malzemesi yapılmış ve iktidara geçtikleri takdirde işten çıkanlan bu "Abdülhamid düşkünleri"nin tekrar eski mevkilerine gelecekleri ve devleti alt üst edecek lerine dikkat çekiliyor, bkz. Hatipzade, 1912: Rıza Nur, bir başka eserinde de devletin yapısı düşünüldügünde bundan başka bir çıkar yolun olmadıgını iddia etmekte hatta bu yöntemle azınlıklann aşın akımlara sapmalannın da engejlenecegini düşünmektedir. bkz. Rıza Nur, 1996:

13 ll. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 69 de bile İTC ile HİF cephelerine ayrılan kişilerce hararetle tartışılmaya başlanmıştır. Siyaset tabanının bu derece genişlemesi nitelik yönünden herhangi bir değişim yaratmadığı gibi "vatan haini" sıfatıyla yaftalanan kişilerin artırmıştır. ıo sayısını da Toplam yetmiş bir maddeden oluşan HİF'in siyasi programı, sekiz alt başlığa ayrılmış ve "siyaset-i dahiliye" isimli bölümde mülki idare alanındaki görüşleri yirmi dört maddede toplanmıştır. Diğer fırka programlannın olağan başlangıçlan gibi Osmanlıcılığa özel bir vurgu yapmışlar ve Osmanlı ülkesinde "gerçek meşrutiyetin" kuruculan olacaklannı öne sürmüşlerdir. Bununla beraber İtilafçılan diğer fırkalardan ayıran nokta, programıannı ve dolayısıyla ele aldıklan konulan son derece ayrıntılı maddelerle açıklamalan olmuştur. "Vilayet-i idariye" bölümü de bunlardan biridir. Bölümün ilk maddesinde Osmanlı birliğinin altı çizilmekle beraber bir parantez açılmıştır. Açılan bu paranteze kendine özgü şartlan nedeniyle genelden ayrılan bölgeler ve onlann sorunlan yerleştirilerek bu bölgelerin "yönelim ve mizaç"lanna göre kanunlann yapılması gereği dile getirilmiştir. Hürriyetçilerin bu vurgusu Ahali Fırkası'nın bazı bölgeler (evliye-i müstakile) için otonomi talep eden on dokuzuncu maddesini hatırlatmaktadır. Öyle görünüyor ki, Ahali Fırkası'nın İtilafçılarla kader birliği yapmalan, programlanndaki bazı maddelerin de yeni programa eklenmesiyle sonuçlanmıştır (md. 31). Devam eden madde de Kanun-i Esasi 'nin 108. maddesine göndermede bulunularak "tevsi-i mezuniyet" ve "tefrik-i vezaif' prensipleri desteklenmiştir. Yine aynı maddede anayasanın 110. maddesinde meclis-i umuminin sınırlan belirsiz çizilen işlevleri İtilafçılann programında aynı kapalı cümlelerle geçiştirilmiştir. Buna göre devlete veya Osmanlı ülkesine zaran dokunmayacak her türlü yetki hakkını vilayet idaresine bırakacak özel bir kanunun hazırlanması karar altına alınmıştır (md. 32). Madde, merkez idaresinde görev ve yetki dağılımının açık bir şekilde tanımlanması ihtiyacını kabul etmiş bunun için de yine ayrı bir düzenlemeye gereksinim olduğunu ortaya koymuştur. Programın belki de en çarpıcı özelliklerinden biri nahiye ünitesine taşra yönetiminde biçilen kilit roldür. Gelişmiş beldelerden başlanılarak tüm imparatorlukta nahiye sistemine geçileceğine değinilerek bu uygulamanın nasıl yapılacağı şu şekilde açıklanmıştır: Birbirine yakın köylerde yaşayan ve benzer özelliklere sahip aileler birleştirilerek iki binden aşağı ve on binden yukan olmamak üzere nahiye üniteleri teşkil edilecektir (md. 33). Teşkil edilen nahiyelerin müdür ve yardımcısı, seçim ile geri kalan personel (katip ve tahsildar gibi) ise atama ile belirlenecektir (md. 34). Nahiyelerin kendi ayaklan üzerinde durup güvenlik ve bayındırlık işlevlerini hakkıyla yerine getirmeleri için de ayrı bir bütçe oluştuıo örne~in Günday, hahralannda idari ademi merkeziyetin lehine ve siyasi ademi merkeziyetin aleyhine ko nuşmasına karşın "hain" olarak etiketlenrnekten kurtulamadıgını yazar, bkz. Günday, 1960: 18.

14 70 Amme idaresi Dergisi rulması öngörülmüştür (md. 35). Mec1is-i Mebusan ve vilayet genel meclisleri seçimleri ile nüfus ve emlak sayımlan konulannda nahiyelerin yardım ve denetimi talep edilmiş (md. 36), jandarma ile orman bekçileri gibi kent dışı alanlannın güvenlik sorumlulan nahiye müdürlerinin yetkisine tabi tutulmuşlardır (md. 37). Bu sistemin iyi işlemesi için en kısa sürede bir nahiye kanununun hazırlanacağına ilişkin madde ile İtilafçılar kafalarında çizdikleri nahiye projesini tamamlamışlardır (md. 38). Osmanlı İmparatorluğu'nun halihazırda bir nahiye nizamnamesi bulunmaktaydı yılında kabul edilen bu nizamname dış baskılar sonucunda hazırlanıp yürürlüğe konulmuş, fakat Osmanlı bürokratlannın gayreti sonucunda atıl bir halde bırakılmıştır. İmparatorluk nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanlarda toplanmıştır. Nizamnamede işaret edilen kalabalık köylerin sadece Balkanlarda olması ve bu bölgeye karşı Rusya ve Avusturya devletlerinin yakın ilgisinin bulunması Osmanlı bürokratlannı her zaman için ihtiyatlı davranmaya sevk etmiştir. Nizamnamede belirtildiği gibi nahiye müdür ve heyetlerinin seçimle gelmesi azınlık cemaatlerinin bu üniteler üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmasına ve uzun vadede bağımsızlık ilanlanna yol açabilecekti. 6 Nisan 1876 tarihinde yürürlüğe konulan nizamnamenin tek handikabı siyasi nedenlerle de sınırlı değildir. Köylerin yerleşme düzeninin dağınıklığı, ulaşırnın kötülüğü ve yaşanan organizasyon sorunlan nahiye sisteminin önündeki en büyük engeller olarak kalmıştır. Kaldı ki, köylerin otarşik yapılan ve düşük haneli köy yerleşimlerinde dahi cemaat1er arası bütünleşmenin yokluğu bu sistemin neden Osmanlı dünyasında işlemeyeceğine verilecek teknik cevaplardır (Ortaylı, 1985: 92-99) Nevahi Nizamnamesi'nin hazırlanmasına yol açan Avusturya Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Kont Andrassy'nin teklifine karşı hazırlanan broşürler Meşrutiyet döneminde dahi o kadar popülerdi ki Osmanlılann birlik beraberlik duygulannı okşamak amacıyla tekrar tekrar basılmaktaydı. Böyle bir ortamda RİF'in nahiye sisteminin propagandasını yapması özellikle İttihatçılann büyük tepkisini çekmiştir. RİF, belediye konusuna da değinerek belediye meclis ve reisierinin yetkilerini nahiye müdür ve heyetleri ile eş düşünmüş, nüfusu kırk bini geçen kentlerde iki belediye teşkilatının kurulmasının gerekliliğini vurgulamışlardır (md. 39). İki ve daha fazla belediye heyetine sahip kentlerde belediye başkanının seçimi için bir seçim heyetinin oluşturulması düşünülerek İstanbul'daki şehreminine benzer şekilde "reis-i evvel"lik sistemi getirilmiştir (md. 40).ı1 Nahiye sisteminde olduğu gibi belediye idaresi de hazırlanacak özel bir kanun ile yasal bir çerçeve içine alınacaktı (md. 41). II Ömegin 1913 İstanbul'u yirmi belediye dairesine aynlmıştı. Her belediye dairesinin kendine ait meclisi ve başkanı vardı. Bunlann en üstünde ise İstanbul şehremini bulunuyordu. Topuzlu, mevcut sistemin dezavantajlannı sıralayarak Paris belediye teşkilatının yanlış yorumlandıgın1 aslında tüm dairelerin tek bir daire altında birleştirilmesi gerektigini yazıyor. Bkz. Topuzlu, 1994: ı

15 II Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 7 ı hilafçılar programlannda daha sonra mülki bölümlenme konusunu ele alarak liva (sancak) temelli bir teşkilatlanma planı çizınişlerdir. Buna göre imparatorluk makul büyüklükteki livalara taksim edilecek (md. 42), daha sonra bu bölümler de en fazla dört kazayı içerecek şekilde tekrar tasnif edilecekti (md. 43) Kanunu'nun ilk maddesi livalann mutasamf, kazalann kaymakam tarafından idare edilmesini onaylamış (md. 43), vilayetlerin ise bölgenin durumuna göre azami 4-5 livadan teşekkül ettirilmesi gereği vurgulanmıştır (md. 44). Her vilayetin, mebus seçim kanununa göre seçilmiş bir genel meclisi bir de kendine ait bütçesi olacaktı (md. 45). Alınacak kararlann yalnız vilayeti bağlayacağı durumlarda vilayet genel meclisi yasama hakkına da sahip olabilecek ve yılda iki defa toplanarak sürekli vali ile istişare halinde bulunacak beş üyelik bir daimi meclisin seçimini yapacaktır (md. 46).22 HİF, valinin statüsünde de bazı değişikliklere yönelmişti. Valilere vilayetin en yetkili kişisi statüsünü tanımışlar, yalnız bu statüyü ikili bir eksene yerleştirmişlerdir. Eksenin bir tarafında valinin merkeze karşı sorumlu tutulduğu kırtasiye işlemleri, güvenlik, alt personelin denetimi gibi işler örgüsü dururken, eksenin diğer tarafında vilayete karşı olan sorumluluklan yer almaktaydı. Bunlar arasında vilayet genel meclisine başkanlık etmek, üç ayda bir bu meclise rapor vermek, vilayet bütçesinden yapılacak harcamalann onaylanması gibi kararlar bulunmaktaydı. Kısaca program, valinin 1864 ve 1871 nizamnameleri ile merkezin taşradaki ajanı kimliğini yeniden gözden geçirerek Janus'un vilayete bakan yüzünü geliştirip güçlendirmiştir (md. 47). Bununla beraber İtilafçılann, özellikle Mülkiye Dergisi tarafından propagandası yapılan "güçlü vali" isteminden uzak düştüğü belirtilmelidir. Valileri toplumsal aydınlanmanın neferleri olarak gören mülkiye çevresi İstanbul'daoldukça etkili bir çevre oluşturduğu gibi çıkacak vilayet kanununu da etkilemeyi başarmıştır. Bu anlamda İtilafçılann vali tasanmı bir karşı argüman olarak düşünülmüştür. Yapılan düzenlemelerin genel bir vilayet kanunu içerisinde genelleştirileceği belirtilerek bu kanun ile ayrıca vilayet teşkilatındaki yetki karmaşasına da set çekileceği vurgulanmıştır (md. 48). Harbiye Nezareti ile Dahiliye Nezaretleri arasında her zaman için gerginlik konusu olan vali-jandarma anlaşmazlıklan da vali lehine çözülmesi öngörüldüğü gibi, jandarma ile polis kuvvetlerinin valinin tam denetimi altında bulunacağı ve bunun için ayrı bir düzenlemenin kaleme alınacağı vurgulanmıştır (md. 50). Devlet kadrolanna alınacak kişiler için Kanun-İ Esasİ 'nin on dokuzuncu maddesine istinaden ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeyeceği vurgulanarak Osmanlıcı anlayış bu konuda da sürdürülmüş, yine anayasaya dayanılarak memur ıl Kaygusuz, yasama birliginden vazgeçilip vilayetlere hakimiyet vermenin imparatorlu~ feodalizme sürükleyecegini iddia etmektedir bkz. Kaygusuz, 1955: 101.

16 72 Amme idaresi Dergisi seçim şartlannın "ehliyet ve kifayet (yeterli lik) "e bakılarak yapılacağının altı çizilmiştir (md. 51). Memur seçim şartlannı ve bununla beraber özlük, tayin ve terfi haklannı düzenleyecek özel bir personel kanununun düzenleneceğine dikkat çekilerek benzer bir düzenlemenin askeri hiyerarşi için de düşünüldüğü belirtilmiştir (md. 52). Meşrutiyetin başından beri tüm liberal partiler tarafından savunulan memurlann siyasetten uzaklaştınlması talebi İtilafçılann da programına girmiş ve hatta bunun kapsamı askeriyeye kadar genişletilmiştir (md. 53). HİF'in programının kamuoyuna duyurulması, İTC'nin dördüncü olağan kongresi ile çakışmış ve kongrede İtilafçılann programı da ele alınarak tartışılmıştır. Tahmin edileceği üzere en hararetli tartışmalar adem-i merkeziyet ve o nun programdaki yansıması olan nahiyeler üzerinde yoğunlaşmış ve bu kavramlann ayrıntılı açıklamalanna gidilmiştir. Kongre sonrasında zamanın Maarif Nazın Emrullah Efendi bir izahname kaleme almıştır. İzahnamesinde, İtilafçılann İttihatçılardan tamamen farklı bir idare anlayışının temsilcileri olduğunu belirten Emrullah Efendi, yasama organlannın ve temsil kurullannın çoğaltıldığı bir yapının ademi merkeziyetten başka bir kavramla adlandınlamayacağını öne sürmüştür (Emrullah Efendi, 1914: 66-67). Emrullah Efendi, argümanını güçlendirmek için İtilafçılann programındaki otuz birinci maddeyi ele almış, bu madde de geçen "Eyalet-i mümtaze" talebinin Osmanlı birliğine ilişkin tüm ilkeleri ortadan kaldırdığını hatta ve hatta "Osmanlı mevcudiyet-i asliyesini ve vahdet-i mülkiyesini harap edecek bir mahiyette" olduğunu vurgulamıştır (Emrullah Efendi, 1914: 67-73). Emrullah Efendi, tezini güçlendirmek için diğer ülkelerdeki uygulamalardan da örnekler vererek 1908 Devrimi 'nin sonrasındaki gelişmeleri Fransız ihtilalini takip eden gelişmelerle kıyaslamış ve Fransızlann birlik ve beraberliklerini güçlendirmeye taşradan başladıklannı bunun için bir de Yerel Yönetimler Nezareti ihdas ettikleri gerçeği ortada iken, Osmanlı topraklannda İtilafçılann istediği türden yani İngiltere'de olduğu gibi, vilayetlere, sancaklara, kazalara fahri valiler, mutasamflar ve kaymakamlar tayin etmenin, fahri azalar seçmenin kısaca siyasi bir adem-i merkeziyeti yürürlüğe koymanın kime ne faydası olacağına anlam veremediğini kaydetmiştir (Emrullah Efendi, 74-75). Aynı şekilde İtilafçılann nahiye projesini de mercek altına alan yazar bu kelime ile kastedilen şeyin komün olduğu ve müdürleriyle idare heyetinin seçimle belirlendi ği bu sistemin de ademi merkeziyetten başka bir şeyolmadığını, bunun da tanımının programdaki 34. madde ile gayet açık bir şekilde yapıldığını vurgulamıştır (Emrullah Efendi, 52-53). Emrullah Efendi söz konusu sistemi Bab-ı Ali 'nin tarih içinde bazı bölgeler için tanımak zorunda kaldığını ama artık meşrutiyetin ilan edildiğini ve bu yeni dönemin ise ancak ve ancak mülki ve idari birliğin muhafaza edildiği müddetçe sürdürülebileceğini eklemiştir (Emrullah Efendi, 75-76). İttihatçı-İtilafçı çekişmesinin had safhaya çıktığı 1912 seçimleri öncesinde İtilafçılann programı bir kez daha İttihatçılann ağır eleştirilerine hedef olmuş

17 II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 73 tur. Örneğin Bursa İttihat ve Terakki Kulübünce basılan bir seçim kitapçığında İtilafçılann nahiye oluşturma kriterleri ele alınmış ve dağınık köylerden tek bir cemaate mensup nahiyeler kurulmasının açıkça Türk, Kürt, Arap, Rum, Arnavut ve Ermeni unsurlannı tamamen birbirinden ayınp türdeş nahiye üniteleri oluşturmak anlamına geldiği, bunun ise Osmanlılık fikriyatına taban tabana zıt olduğu ileri sürülmüştür (Selamet-i Vatan İçin: Hürriyet ve İtilaf Fırkası Programının Tenkidi, İkazat-ı Mürşidaneye Havidir, 1912: 23-24). Kitapçığa göre, İtilafçılann kaygılan da yersizdir; çünkü yüzyıllardan ben bu cemaatler birbirleriyle iç içedir ve şu ana kadar bunun aksini gösterecek bir olay da yaşanmamıştır. Bursalı İttihatçılar argümanlannı yine kendi kentlerinden seçtikleri örnekler ile destekleme yoluna gitmişlerdir. Buna göre, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Mihalıç ile Ermenilerin ekseriyet teşkil ettiği Pazarköy sancaklanndan ilkinin Ermeni, ikincisinin de önce bir Türk, daha sonra da bir Rum kaymakam tarafından idare edildiğini ve yöre halkından hiç kimsenin bu durumdan bir rahatsızlık duymadığını aksine bu durumun karşı cemaatler arasındaki birlikteliği, dolayısıyla Osmanlı1ığı sağlamlaştırmaya hizmet ettiğini belirtmişlerdir (Selamet-i Vatan için: 24-25). Vilayetlere yasama ve bütçe haklan tanıyan 45. ve 46. maddelerin ise en başta "devlet" kavramıyla çeliştiğini yazan kitapçık her iki hakkın da devletin taşradaki varlığının en başat sembolleri olduğunu belirterek bunun dışına çıkarak hareket etmenin vilayetlere bağımsızlık tanımakla eşdeğer olduğunu ileri sürmüştür (Selamet-i Vatan için: 28 29). 51. maddeye göre devlet memuriyetlerine alınacak kişilerde "ehliyet ve kifayet" dışında başka niteliklerin aranmasını da yine HİF'in kötü niyetine veren kitapçık, eğer düşünce uygulamaya konursa her beldenin kendi müdür ve kaymakamını belirleyeceğini bunun ise Osmanlılığa zarardan başka bir şey getirmeyeceğinin altını çizen kitapçık, burada takip edilen amaçlardan bir diğerinin de İttihatçı memurlan kadro dışına sürmek olduğunu da eklemiştir (Selamet-i Vatan için: 34-35). Bu sıralarda kaleme alınan bir başka seçim kitapçığı da kendince İtilaf programının Aşil topuğu olarak gördüğü adem-i merkeziyet konusuna odaklanmış ve bu konuda açıklamalara gitmiştir (Hatipzade, 1912). Tipik bir Osmanlı milliyetçiliği vurgusu ile kaleme alınan kitapçık, "dış düşmanlar" tehlikesine göndermede bulunarak içeride birlik ve beraberlik içinde bulunulmasının gerekliliğini hatırlatmış ve her memleket kendi "idari muhtariyet" davasının peşine düşerse, bu düşmanlar tarafından teker teker dize getirileceği hatırlatmasında bulunmuştur (Hatipzade; 16). İtilafçılann yaldızlı ümitlerle milletin gözünü boyamayı kendine iş edindiğini ve bunun milletler arasına fesat tohumlan ektiğini öne süren kitapçık son olarak sandık başına gidecek olan seçmenine şu şekilde seslenmektedir:

18 74 Amme İdaresi Dergisi - Hangisi iyi? Vatanını seven namuslu bir Osmanlı elbet İttihat ve Terakki 'nin tuttuğu yolu beğenir değil mi? MİLLİ MEŞRUTİYET FıRKASı Balkan ovalannda bozguna uğrayan Osmanlıcılık ideolojisi, İstanbul'daki siyaset sahnesinin de dalgalanmasına yol açmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar Osmanlılık düşüncesini güçlendirmek için kendi öz kimliklerini bastırmak zorunda kalan imparatorluğun asli unsurlan, seslerini artık daha rahat ve güçlü bir şekilde duyurmaya başlamışlardır. Bu yoldaki ilk oluşumlardan bir tanesi de Milli Meşrutiyet Fırkası'dır. Milli Meşrutiyetçilerin yayınladıklan program İslamcı ve Türkçü ideolojilere yaslanmakta ve iki merkez partisine yani İTC ile HİF'e eleştirel göndermelerde bulunmaktaydı. Siyaset sahnesi üzerindeki bulutlar, ortaya çıkan aşın akımlar ve bunlann temsilcileri olan partiler nedeniyle yavaş yavaş dağılmaya başlamıştır. Çünkü, o ana kadar düşüncelerini üstü kapalı bir şekilde söyleyen merkez partileri açılan bu süreç içerisinde daha net bir tavır almak zorunda kalmışlardı. örneğin Hüseyin Cahid, aşın milliyetçi düşünceleri nedeniyle Milli Meşrutiyetçileri tenkit ederek partisinin Balkan Savaşlan sonrasında hala Osmanltcılık fikrinin arkasında durduğunu gösterirken (Tunaya, 1952: ), İtilaf Fırkası'ndan Lütfi Fikri, Türkçülük ve İslamcılık fikirlerinin üstünlüğüne dayanan bir partinin imparatorluğun sonunu hazırlayacağını (Lütfi Fikri, Tanzimat; 1 Eylül 1912), Milli Meşrutiyetçilerin "hakimiyet-i milliye" meselesinde tamamen İttihatçılarla ortak bir görüşe sahip olduklannı fakat Türkçülüğe başat bir değer yükleyen İttihatçılann bu fikirlerini saklamaya çalıştığını (Lütfi Fikri, Tanzimat; 8 Eylül 1912), netice olarak Milli Meşrutiyet Fırkası'nda bir tek Talat Bey'in olmadığını, yoksa tüm İttihatçılann bu partiye destek çıkmakta olduklannı ileri sürmüştür (Lütfi Fikri, Tanzimat; 12 Eylül 1912). Yakın tarihimizin ilk milliyetçi partisi olarak görülen Milli Meşrutiyet Fırkası, sekiz bölümden oluşan 53 maddelik aynntılı bir de program hazırlamıştır (Tunaya, 1952: ). Programın giriş bölümünde saltanat ve hilafet hukuku ile İslam'ın resmi din niteliği onaylanırken, ikinci bölümde mülki idare siyaseti açıklanmıştır. İmparatorluğu kuran asli unsurun -Türkler olarak okuyun- menfaatlerini her zaman ön planda tutmak kaydıyla devletin tebaasının hukukuna saygı gösterileceği ve bu arada Müslüman tebaa ile olan ilişkilerin sağlamlaştınlmasına gayret edileceği belirtilmiştir (md. ll). Program, Türklerin çıkarlannı Arap kardeşleri ile kuracaklan samimi ilişkiler ekseninde geliştirme hedefini a çıklamasının ardından, Kanun-İ Esasi'nin 108. maddesine göndermede bulunarak "tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif' ilkelerini şartlı bir şekilde kabul etmiştir. Buna göre devletin doğrudan hakimiyet sahasına giren işler (umur-ı umumiye-i devlet) kuvvetli bir merkeziyet prensibine tabi tutulurken, bunun haricinde kalan ve sadece vilayeti bağlayan kararlar ise tamamen o vilayete bırakılacaktı.

19 Il. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 75 Aynı madde dahilinde daha önceki parti programlannda da yer almış olan ve halen tartışılan taşra personelinin hukuki statüsünün ve haklannın kesin çizgilerle belirlenmesi sorunu için özel bir kanunun hazırlanması karar altına alınmıştır (md. 12). Mülki bölümlenme sorununa da eğilen program, bu hususta liva merkezli bir teşkilatlanmayı uygun bularak kendine özgü şartlan olan vilayetler haricindeki tüm vilayetlerin tedricen bu sisteme çekileceğini belirtmiştir (md. 13). Milli Meşrutiyetçilerin mülki bölümlenmeyi liva üzerine kuran düşünceleri, kamuoyunun bazı kesimlerince de desteklenmekteydi. Vilayet sınırlannın bir kaç devleti içine alacak derecede geniş olduğunu söyleyen bu çevreler, ekonomik ilişkilerin geri, haberleşme ve ulaşım imkanlannın kısıtlı ve güvenliğin başlı başına bir sorun olduğu imparatorluk şartlannın bu kadar geniş vilayetleri taşıyamadığı bu nedenle de daha küçük idari birimlerin -liva gibi- oluşturulmasından başka çare olmadığını savunmuşlardır (Hasan Hamid, no:3; Bedii Nuri, no:6; Abdülgani Seni, no:7) Programa göre bir diğer önemli sorun da, vilayetlerin kendi kolluk güçlerine sahip olmalandır ki bunun bir an önce yapılması vilayetlerin güvenliği bakımından büyük önem taşımaktadır (md. 14). Jandarma Genel Müdürlüğü ile Harbiye Nezareti ve Dahiliye Nezareti arasında sürekli kanşıklıklar ve anlaşmazlıklar yaratan bu sorun kurumlar arası uzlaşmayı ortadan kaldırdığı gibi imparatorluğun kaderini etkileyen savaşlar sırasında taşra güvenliğini de ciddi bir biçimde zedelemişti. Mülki personelin en küçük bir rahatsızlıkta jandarma ya da askeriyeye müracaat etmesi mülki karar organlannın etkinliğini ve prestijini o lumsuz yönde etkilemekteydi. Milli Meşrutiyet Fırkası 'nın konuya programında yer ayırması bu hassasiyetten kaynaklanmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra çıkanlacak olan vilayet kanununda da kabul edileceği üzere Milli Meşrutiyetçilerin programı vilayetin tüzel kişiliğini tanımış (md. 15) ve onlann kendi bütçelerine sahip olma hakkını onaylamıştı (md. 16).13 Fırka mensuplan bu kararlarla taşrada büyük bir reform ve uyanış sürecinin başlayacağına inanmaktaydı. Öyle ki bu haklann tanınması ile vilayet ahalisi kendi haklanna sahip çıkmaya başlayacak, böylece yollar, limanlar, numune çiftlikleri, ziraat okullan, ticaret, sanayi ve ziraat odalan gelişecek hatta ve hatta ilköğretim tamamen bu vilayetlerin emrine tabi kılınacaktı. Eğitim hisseleri, yol ücretleri, hayvan kesim vergileri, ve vilayet kurumlar vergisi bu vilayetlere devr edilip tüm yapılacak işler için kaynak sağlanma yoluna gideceği gibi, bu vilayetlere belli ölçeklerde vergi koyma hakkı da tanınmıştı. HİF'in büyük değer atfettiği nahiye ünitesi, Milli Meşrutiyetçilerin programında da önemli bir yer işgal etmişti. Buna göre, tüm imparatorlukta bu idari 13 Maliye siyasetinin açıklandıgı bölümde devletin kesin denetimi olmak kaydıyla tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaifkaidesine bütçe konusunda riayet edilecegini belirten program bundan vilayetin ve nahiyenin ıslahının ümit edildi~ni yinelemiştir (md. 44).

20 76 Amme Idaresi Dergisi birimin oluşturulmasına gayret edilecekti (md. 17), fakat itilafçılann tersine bu sistemde müdürler seçilmiş değil atanmış olacaktı. Milli Meşrutiyetçiler bu önlemle olası tehlikelerin bertaraf edileceğine inanmaktaydılar. Bununla beraber nahiye heyetinin seçimle belirlenmesi usulü kabul edilmişti (md. 18). Bu ek madde ile, Milli Meşrutiyetçiler Tanzimat bürokratlanndan beri süregelen ve Abdülhamit ile İttihatçılar tarafından paylaşılan ortak kaygılan onaylamış ve bir anlamda statükocu denebilecek bir tavnn takipçisi olacaklannı da kabul etmişlerdir. Memurların yeterliliği konusuna da yer veren Milli Meşrutiyetçiler, Kanun-i Esasi' deki kriterleri benimsemiş ve ayn bir personel kanununun gerekliliğini kabul etmişlerdir (md. 19). Memurlann sosyal haklannın düzenlenmesi için Tekaüd (emeklilik) Kanunu'nda gerekli düzeltmelerin yapılması gereğini vurgulayarak (md. 20), memurların siyaset dışında kalmasının vatanın esenliği için daha uygun olacağının altını çizmişlerdir (md. 21).14 Böylece Milli Meşrutiyet Fırkası bir yandan memurlann işe alınma, sınav sistemi, sınıflandırma ve kariyer gibi mevcut hiyerarşi içerisinde gerek görülen düzenlemelere dikkat çekerken diğer yandan emeklilik kanununda ihtiyacı hissedilen değişiklikleri gerçekleştirerek devlet memurlannın geleceğini güvence altına almayı düşünmüştü. Tabii bu arada Balkan Savaşlarında alınan yenilgilerden sonra daha da alevlenen asker-siyaset tartışmalarına da uzak kalmayarak her iki alanın birbirinden aynıması yönünde tavır almış ve bunu programına da aksettirmiştir. SONUÇ YERİNE Bir İngiliz seyyahı olan Aııen Upward'ın 1908 başlannda Balkanlarda başlayan gezisi aynı yılın temmuzunda bir devrime tanıklık eden İstanbul'da sona ermişti. Yazann kısa bir süre sonra basılan eseri İstanbul'dan canlı devrim manzaralan ile doludur (Upward, 1908). Upward, İstanbul'da kaldığı süre içerisinde pek çok Jön Türk ile konuşma imkanına da sahip olmuştu. Bunlardan ikisi Ahmet Rıza ve Musurus Gikis Bey'lerdi. Devrimin ve belki de tüm imparatorluk tarihinin en coşkulu bu günlerinde Upward'ın gözüne bir şey takılmıştır. Konuştuğu her iki Jön Türk'ün "mutlu yanniar" projesi arasında uçurumlar vardır. Ahmed Rıza Bey, son derece seçkinci ve devletçi düşüncelerin adamı iken Musurus Gikis Bey, tam aksi şekilde düşünmekte, hatta Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşecek bir federasyonun olasılık hesaplannı yapmaktadır (Upward, 1908: ). Yukanda da gösterdiğimiz üzere "Büyük Osmanlı" peri hikayesi çok kısa sürmüş, İttihatçılann yürürlüğe koyduğu merkezci ve seküler politikalar siyasal düzlemi ikiye bölmüştür. Otoriter ve merkezci politikalar, liberal grubun aynşmasını ve kendi başına Ahrar, Mutedil Hürriyetperveran gibi partiler kurmasına yol açarken sek:üler politikalar da dinci akımla 14 Adli sorunlann ele ahndı~ı bölümde bu konu gene vurgulanmış ve buna mahsus bir kanunun hazırlanaca~ına dikkat çekilmiştir (md. 25).

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ İÇ POLİTİKA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ OCAK 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı