II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE"

Transkript

1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL PARTİLERİN TAŞRA POLİTİKALARI* Erkan TURAL ** Özet: Yakın tarihimizin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de anayasanın ikinci defa Devrimi ile- yürürlüğe konulmasıdır. Bu gelişme beraberinde seçimleri, parlamentonun açılışını, farklı bir yasama yürütme ilişkisini ama belki de her şeyden önemlisi çok partili bir hayatı getirmiştir. Ülke sorunları, anayasal rejim çerçevesinde iktidar muhalefet diyalektiğinde yeniden tanımlanmıştır ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile taşrada yaratılan sistemin artık zamanın ihtiyaçlarına cevap vermediği herkes tarafindan kabul edilen bir gerçekliktir Dünyası tüm milliyetçi duyguları, emperyalist paylaşımları ile doludizgin bir şekilde dünya savaşına doğru akarken imparatorluğun yeni mirasçıları her tarafindan su alan devlet gemisini kurtarmanın telaşına düşmüşlerdi. iktidarı elinde tutan ittihatçıların cevabı merkezci politikalardan yana iken monarşi yanlısı muhalefet, ademi merkezci politikaları çare olarak sunmaktaydı. "Ademi merkeziyet" LI. Meşrutiyet döneminin en yakıcı gündemlerinden birisi idi ve dönem partilerinin taşra politikaları bu potadan geçerek şekillenmişti. Coşkulu, hırçın, acımasız ve tecrübesiz bir karaktere sahip meşrutiyet partileri her gündem maddesini kendilerini iktidara taşıyacak bir merdiven olarak görmüşlerdir. Taşraya karşı takınılacak politikanın rengi aynı zamanda çok uluslu bir imparatorluğun kaderini de belirlemiştir. Taşra bürokratik mekanizmasının düzenlenmesi, personel rejimi ve ademi merkeziyet derecesi, parti programlarının önde gelen maddelerini oluşturarak büyük tartışmalara neden olmuş nihayetinde de içinde barındırdığı tüm çıkmazları ile beraber cumhuriyetimize miras kalmıştır. Anahtar Sözcükler: Devlet, seçkincilik, Osmanlıcılık, siyasi partiler, idari taksimat, personel sistemi, Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Hürriyet ve itilaffırkası. Milli Meşrutiyet Fırkası. "Türk Demokrasi Tarihi" ya da "Türk Yenileşme Tarihi" başlıklan altında incelenen yakın dönem tarihimizin mutlaklbaskıcı yönetimlerden çoğulcu/demokrat bir siyasal hayata doğru olan yolculuğunun en önemli güzergahlanndan birini siyasal partilerin ortaya çıkması oluşturur. Demokratik rejimierin "ı 9ı3 (1329) tdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu" isimli yoksek lisans tezimizde yer alan bu konu, yılında TODAtE'de Sayın Doç. Dr. Oya Çitçi tarafından verilen "Siyasi Partiler ve ldeolojiler" dersini takibimden sonra tamamen yenilenmiştir. Son derece verimli geçen yoksek lisans dersini takip etmeme izin verdigi için Oya Çitçi Hocamıza en içten teşekkürıerimi sunuyorum. Asistan, TODAtE. Amme İdaresi Dergisi, Cüt 37 Sayı 4 Aralık 2004, s

2 58 Amme İdaresi Dergisi neredeyse "sine qua non"u olarak kabul gören siyasal partilerin ülkemizdeki tarihsel miladı konusunda siyaset bilimciler tarafından tam bir uzlaşmanın sağlandığını söylemek zordur. Örneğin Tunaya bu süreci on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar çekerken (Tunaya, 1952: 79.), hakim yazın, Demokrat Parti'nin iktidan devraldığı 1950 tarihinden başlatmaktadır (Teziç, 1976; Turan, 1986). Akademisyenlerin basit gibi görünen böylesi bir konuda yaşadıklan bu anlaşmazlığın nedeni; sanınz siyasi parti tanımının halihazırda belirgin bir şekilde yapılmamış olmasında saklıdır. Bununla beraber makalemizin mütevazı sınırlan içerisinde ışık tutacağımız asıl konu, meşrutiyet dönemindeki idari reform tartışmalannı dönem partileri bağlamında ele almak olacaktır. Bilindiği üzere A v rupa Birliği sürecinde ülkemizin yapmak zorunda olduğu ev ödevlerinden bir tanesi de bürokratik mekanizmaya çeki düzen verilmesidir. Konunun kapsamının sait idari düzenlemelerle sınırlı kalmayıp cumhuriyetin temel ilkelerine de dokunması, meselenin hassasiyetini artırmaktadır. II. Meşrutiyet döneminde tartışmaya açılan konulann da günümüzdekilerden pek bir farkı bulunmuyor. Bugünün daha iyi anlaşılmasının yolunun dünün iyi bilinmesinden geçtiği gerçeğini akhmızda bulundurarak, ilk önce siyasi parti tarihimizin kısa bir incelemesini yapıp asıl konumuza geçeceğiz. Siyasi partilerin oluşumuna yönelik LaPalombara ve Weiner tarafından ortaya atılan üçlü modele göre; a) Kurumsal b) Modernleşme ve c) Kriz teorileri'nden biri bu sürecin tetiğini çekmiştir (LaPalombara-Weiner, 1966: 7). Kendi tarihimizdeki siyasi parti oluşumlan göz önüne getirildiğinde bu modellerden sonuncusunun yani kriz teorisinin belirleyici olduğu söylenebilir. Bu teoriye göre ulusallaşma sürecine giren topluluklarda azınlığı oluşturan gruplann siyasal hak talebiyle başlattıklan mücadelenin sonucunda bu tür siyasi yapılann oluşma ihtimali yüksektir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde ilk siyasi uyanışın ve dolayısıyla oluşumun azınlık tebaası arasında yaşandığı görülmektedir. O halde siyasi partilerimizin politik hayatımızdaki 'resmi' serüvenlerini II. Meşrutiyet Döneminde ilan edilen 16 Ağustos 1909 tarihli Cemiyetler Kanununa kadar uzatılabilirken bu serüvenin 'gayr-i resmi' tarihini on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar çekmemiz de mümkündür. LaPalombara ve Weiner'in modelini kendimize bir kriter olarak alırsak söz konusu sürecin; milliyetçi duygularla beslenip ayrılıkçı amaçlar güden azınlık örgütleri tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz. Mora'da teşkilatlanıp İstanbul' daki Grek-Ortodoks hiyerarşiden kendini kurtaran ve tamamen orta sınıf ile alt sınıf ruhban tabakasını kendi içinde eriten Etniki Eterya Cemiyeti, l Ermeni 1 Bununla beraber öme~in Sırplar için krizden ziyade modernleşme teorisinin geçerli oldu~u görüloyor. Deutsch'un kavramsallaştınnasını kullanacak olursak, "geleneksel yaşantı biçimlerinden modern yaşantı biçim/erine yöne/miş ülkelerde nüfusun önemli kesim/erini etkileyen genel bir değişim süreci "ne bu co~afyada bu dönemde rastlamak mümkündür. De~işen üretim biçimleri ve kültürel aydınlanma meşruluk zeminin çatlamasına bu ise karar süreçlerine etkin katılım yönündeki taleplere dönüşmüştür. Deutsch'tan aktaran Özbudun, 1977; 24. Balkanlarda yaşanan dönüşüm için bkz., Breuilly, 1993: ve Smith, 199 i: 35.

3 II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Parti/erin Taşra Politika/arı 59 azınlığın meskun olduğu bölgelerde ıslahat ve hatta otonomi taleplerini baskı yoluyla gerçekleştirmeye çalışan Hınçak ve Taşnaksutyun Komiteleri bunlardan sadece bir kaçıdır (Nalbandian, 1963: ve ). Rustow, Orta Doğu'daki partilerin neredeyse istisnasız olarak ya iç ya da dış hükümranlara karşı verilen özgürlük mücadeleleri sonucunda kurulduğunu vurgular (Rustow, 1966: 110). Ülkemizde yaşanan süreç de pek çok noktada Rustow'un bu tespiti ile kesişmektedir. II. Mahmut ve Tanzimat yenilikleri, geleneksel Osmanlı yönetici sınıfının çehresini değiştirmiş, yeni kavramlann ve yeni bir yönetici seçkinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni kalem efendisinin düşünce iklimi, "vefa," "nimet," ve "yemin" gibi kavramlar yerine "efkar-ı umumiye," "devlet-i meşruta" ve "hukuk-ı na s" gibi terimler etrafında dönmektedir (Mardin, 1986: 29-31). Buna karşın yeni seçkinlerin iktidar mücadelesinin başansızlıkla sonuçlanması ilk Türk-Müslüman Cemiyetlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır; Fedailer Cemiyeti ve Genç Osmanlılar Cemiyeti bunlardan sadece bir kaçıdır. Payaslıoğlu, etnik örgütlerin bu cemiyetler için bir okul vazifesi gördüğünü söylemiştir. Buna göre, ilk Türk Cemiyetleri, yurttaşlann eşitliği düşüncesinin eylemlerde nasıl aktanlacağını gözlemlerken gizli örgütlenmenin nasıl yapılacağını da yine bu azınlık cemiyetlerinden öğrenmişlerdir (Payaslıoğlu, 1964: ). Faaliyetleri ve programlan konusunda pek de fazla bilgi bulunmayan bu cemiyetler bir kenara bırakıhrsa siyasi tarihimizin ilk ciddi partileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) ile Teşebbüs-i Şahsiye ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ' dir. Makalemizde, İTC ve ayrılıkçı azınlık cemiyetlerinin programlannı değerlendirme dışında tutmamız onlan diğer bir makalede, tarihi akışı içinde vermek isteğimizden kaynaklanmaktadır. Aynca bu makaleye dahil ettiğimiz ve programlanna göz attığımız parti adedi oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni ise siyasi yaşamda soluk almaya başlayan ve ömrü fazla olmayan pek çok meşrutiyet partisinin programlannı geniş tutmamalan, çerçeve temennilerle geçiştirmeleri ve yönetime ilişkin düşüncelerini programlanna dahil etmemiş olmalanndan kaynaklanmaktadır. Mercek altına alacağımız ilk parti Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti olacaktır. Parti programını incelemeye geçmeden önce tüm parti programlannı şekillendiren Kanun-i Esasi ile ilgili bir parantez açmak faydalı olabilir. 23 Aralık 1876 tarihinde uygulamaya koyulan Kanun-i Esasi, sayısı 30 kişiyi bulan bir heyet tarafından hazırlanmışsa da vilayete yönelik maddelerin hayat bulmasının arkasında tek bir isim mevcuttu: Mithat Paşa. Sadarete çıktığı tarihe değin Tuna, Bağdat ve Selanik valiliklerinde bulunan Mithat Paşa, deneyimleri sonucu yayınlanan kanunların imparatorluk koşullannda kısa sürede aşınıp atıl

4 60 Amme idaresi Dergisi kalmaya mahkum kaldığını, bu nedenle de mevcut kanunlann her vilayet tarafından kendi şartlanna göre esnek bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur (Kocahanoğlu, 1997: ). Paşa, potansiyel aynlıkçı eğilimleri de valilerin konumunu merkez lehine güçlendirerek çözme yoluna gitmiştir. Mithat Paşa tarafından kaleme alınan anayasa taslağında bu konu için ayrı bir bölüm açılmamış yalnız bu konuya hasredilen paragrafta mülki idare taksimatının vilayet temelli olması ve hiçbir Osmanlı kara parçasının bu bölümlemeden hariç tutulmaması gereğini belirtmiştir (Kocahanoğlu, ). Ele aldığı taslakta son olarak idare meclisleri ile belediyelerin seçim sistemi ile kurulmasının önemine değinen Mithat Paşa'nın bu düşüncelerini bilir ve desantralizasyon kavramı ile ne ifade ettiğini anlarsak aşağıda örneklerini vereceğimiz parti programlannın yaratacağı karmaşadan bir nebze olsun kendimizi uzak tutabiliriz. TEŞEBBÜs-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ Kanun-İ Esasİ'nİn vilayat bölümündeki 108, 109, 110, III ve 112. maddelerini programına alıp işleyen ilk parti Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti olmuştur (Tunaya, 1952: ).27 Temmuz 1906 tarihinde yayınlanan program toplam on maddeden oluşmuş ve bunun sekiz maddesi mülki İ dare konusuna aynımıştır. Programın hemen ilk maddesi, yapılacak siyasi reformlann istisnasız tüm Osmanlı coğrafyasında "adem-i merkeziyet ve tevsi-i mezuniyet" ilkeleri çerçevesinde uygulanacağını belirtiyor. ve devamında yaşanacak tartışmalar Böylece "ademi merkeziyet" kavramı bu şekilde başlıyor. Yukanda Mithat Paşa'nın aklındaki yönetim biçimini yansıtmaya çalıştık. Paşa, yazmış olduğu bir mektupta bunu Hde Centralisation" (adem-i merkeziyet) terimi ile karşılamıştır. Şu halde Cemiyet, Mithat Paşa ve dolayısıyla Kanun-i Esasi' deki kullanım arasında doğrudan bir paralellik vardır. ı Program ikinci madde de seçimle oluşturulacak Belediye, Nahiye Meclisi ve Belediye İdare Meclislerinin yönetim ünitelerinin tüm mali işlerden sorumlu o lacağını ve bunu seçeceği daimi üyelerle denetim altında tutacağını belirtiyor. Maddeye göre meclis, idare sınırlan içerisindeki tüm vergi işlerinden sorumlu tutuluyor ve alacağı karar doğrultusunda, mahalli gereksinimler ölçeğinde, bu payı toplanan vergiden kesme hakkına sahip oluyordu. Bir anlamda yönetim birimine tüzel kişilik sağlayan bu madde, daha sonra İttihatçılar tarafından da benimsenerek 1913 tarihinde yürürlüğe konulan vilayet nizarnnamesinde kanunlaştınlmıştır. Programın üçüncü maddesi mebus seçimleri ile ilgilidir. Buna göre Meclis-i Mebusan, anayasada da kararlaştınldığı üzere, vilayet genel meclisi azalannın ı Onar da tevsi-i rnezuniyeti "deconcentration" ile karşılarken "tefrik-i vezaif"in açık bir ademi merkeziyet göstergesi olduaunu yazıyor. Bkz. Onar, 1942: 683.

5 ll. Meşrotiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politika/arı 61 arasında yapılacak seçimlere göre oluşturulacaktır. Maddeye göre bu usulden hedeflenen amaç bir yandan vilayetler arasındaki dayanışmanın artınıması iken diğer yandan vilayetler ile merkez arasındaki bağlan kuvvetlendirmektir. Dördüncü madde sürekli şikayet konusu olan bir sorunla, vilayet meclislerindeki temsil problemi ile ilgilidir. Aslında sorunun kaynağı da devletten başkası değildir. Meclislerde çoğunluğu elde edecek cemaatlerin yönetim üzerinde bir baskı unsuru haline gelmesini önlemek için 1864 ve 1871 Vilayet Kanunlannda tüm cemaatlere eşit temsil hakkı sağlanmış, bu ise tam anlamıyla bir kanşıklık yaratmıştır. örneğin sadece Diyarbakır vilayetinde sekiz ayn cemaat temsilcisi bulunuyordu. Yüzyıllardır aynı mekanlarda birbirlerinden farklı yaşamlar süren cemaatlerin meclis çatısı altında ortak kararlara imza atmalan kolay olmamıştır. Böylesi bir ortamda vilayet valilerinin prestiji her anlamda artmış ve Ortaylı'nın da belirttiği üzere neredeyse bir "arbiter mundi ottomanorum" (Osmanlı Dünyasının Hakemi) konumuna yükselmişlerdir (Ortaylı, C. I: ). İşte Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, meclis içindeki bu anarşik ortamın eşit temsil yerine çoğunluk esasına göre temsil uygulaması ile çözebileceğini düşünmüş aynntılı düzenlemeyi ise ileride yayınlayacağı programlara bırakmıştır. Teşebbüs-i Şahsiciler, taşranın bir başka kanayan yarası olan güvenlik sorununa da programlannda yer ayırmışlardır. Buna göre, taşrada bir jandarma teşkilatı kurulacak ve bu teşkilat görev yapacağı bölgenin ahalisiyle orantılı bir şekilde seçilecektir. Seçilen jandarmalann eğitimi konusuna da değinen program bunun için jandarmalann kısa süreli bir eğitime tabi tutulmasını uygun görmüştür. Gülhane Hattının ilanından sonra her eyalette kurulan "Umur-ı Zaptiye" teşkilatı resmen bugünkü anlamda 1879'da ilan edilen Umur-ı Zaptiye Nizamnamesi ile kurulan jandarma örgütünün ilk satbasını oluşturmuştur. Bunun yanında jandarmalann eğitimi bu dönemde ve onu takip eden süreç içerisinde tam anlamıyla bir sorun olmuştur. İlk Jandarma Okulunun açılışı ise Teşebbüs-i Şahsi programının yayımlanmasının ertesi yılına rastlar. Vilayet-i Selase'nin merkezi olarak kabul edilen Selanik'te kurulan okul, yabancı eğitmenierin denetiminde eğitim hayatını sürdürmüştür (Özkan, C. I: 1268). Programın yedinci maddesi taşra personelinin seçimi ile ilgilidir. Vali, Mutasamf, Defterdar, Tapu Kadastro Müdürü, Asliye ve İstinaf Mahkemesi Reisi ile Savcı tayinini başkente bırakan program, bu makamlann alt personelinin ise bu kişiler tarafından yöre halkının çoğunluğunu düşünerek yapması gerektiğini vurgular. Gayr-i Müslimlerin devlet dairelerine kabulü Islahat Fermanı sonrasında hızlanmış, fakat yine de bunun karar organlannı etkilememesi için ihtiyatlı bir politika izlenmiştir. Adem-i Merkeziyetçiler de bu kaygı yı kısmen paylaşarak en yetkili kişilerin atama ile seçilmesi usulünü benimsemiştir. Fakat yetkili kişinin alt personelini bölgenin nüfusuna orantılı bir şekilde tespit etmesi, mevcut yönetim ilkelerinin dışında bir talep olmuştur. Prens, bu madde ile bir

6 62 Amme idaresi Dergisi yandan taşradaki partizanlığı ortadan kaldırmaya çalışırken diğer yandan da a tandığı bölgenin kültürüne yabancı niteliksiz memur tipini aşmaya gayret etmiştir. l Mülki ve askeri personel arasındaki yetki çatışması da programda kendine yer bulmuştur. Buna göre mülki personelinin zabıta güçleri üzerindeki denetim ve yönetim hakkı koşulsuz bir şekilde tanınmıştır. Bununla birlikte konu, imparatorluğun sonuna kadar çözülemeyen bir sorun olarak kalmış, yayınlanan pek çok talimata karşı ortaya çıkan arazlar sık sık gazetelere taşınmış ve etkili bir çözüm bir türlü geliştirilememiştir. Bununla beraber Cemiyetin bu sorunu tespit edip vurgu yapmış olması gene de taşra sorunlannı yakından takip ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (md. 7). Prens Sabahattin'in devrim sürecinde fikirlerini yumuşatması, İttihatçılann ortak bir çatı altında toplanma teklifi ile sonuçlanmıştır (Ziya Şakir, Tan, ). Bununla ilgili görüşmelerin en can alıcı maddesini ise "adem-i merkeziyet" oluşturmuştur. İttihatçılar, eğer bu terimden kast edilen anayasada da yer alan "tevsi-i mezuniyet" ise bu nokta üzerinde uzlaşma sağlamanın çok kolay olabileceğini bildirmiştir (Kuran, 1959: ). Bununla beraber müzakereler herhangi bir neticeye varmadan sona ermiştir. Bunun nedenini tartışılan prensiplere değil, ama yaşanan gelişmelere bağlamak daha doğru olur. 4 Sonuç olarak Prens Sabahattin, iktidan ele geçiren İTC karşısında doğrudan bir parti oluşumuna gitmeyerek kurulacak liberal muhalif oluşumlara destek olma yolunu tercih etmiştir. Bu nedenle de aşağıda da göstereceğimiz üzere Teşebbüs-i Şahsi Cemiyeti'nin program maddeleri söz konusu muhalif partilerce kullanılmış ve bu konuda Prens Sabahattin'in de doğrudan desteğini almışlardır. AHRAR FıRKASı 1908 Ağustosunda şekil Meşrutiyet Döneminin ilk ciddi muhalif oluşumu, lenmeye başlamış ve eylül ayında kalıba dökülmüştür. Fırkanın da üyelerinden biri olan Rıza Nur, bu gelişmeyi İTC merkezinin mebuslar üzerindeki sultasının ortadan kalkması ve özgürlüğün gelişi olarak yorumlamıştır (Rıza Nur, 1325 (1909); 24-25).5 Prens Sabahattin, tüm yazılanlara karşın parti içinde aktif bir rol almamış yalnız kendi çevresindeki kişilerin bu oluşuma katkıda bulunmasını desteklemiştir (Kansu, 2000: 6,43; Eroğlu, 1948: 1490; Kuran, 1959: 498). 3 Prens Sabahattin, memurlar ile ilgili düşüncelerini en ayrıntılı şekilde "Meslek-i İçtimaimiz Nasıl Tatbik E dilebilir?" isimli yedinci mektubunda kaleme almıştır bkz. Ege, 1977: i yıllında kaleme alınan bir eser, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile ıttihat ve Terakki Cemiyeti arasında saglanamayan ittifakın nedenini iki fırka arasındaki uyuşamazlıga baglıyor. Bkz. Avanzade 191 ı: 4-5. LI Benzer bir şekilde Kaygusuz, fırkanın İttihat ve Terakkiyi frenlemek ve büsbütün boş bırakmamak amacıyla kuruldugunu yazıyor. Bkz. Kaygusuz, 1955: 55.

7 1/. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 63 Fırka, dönemin önde gelen kişilerini bünyesini katmıştır ki, Kamil Paşa bunlardan bir tanesidir.' Paşa, liberal eğilimleri nedeniyle bu partiyi açıkça desteklemiş ve ilk parlamento seçimlerinde de bu parti tarafından aday gösterilmiştir (A vanzade, ı 9ıı: 5). Bununla beraber 1908 sonbahannda yapılan seçimlerde hiçbir başan kazanamayan parti, parlamentoda temsil imkanı bulamamıştır. Bununla beraber İttihatçılara yönelik muhalif tutumu ve programında anayasanın 108. maddesine yer vermesi nedeniyle kısa sürede parlamentodaki azınlık mebuslannın sempatisini çekmiştir.' Böylece Osmanlı Meclis-i Mebusanı iki partili bir hüviyet kazanmıştır. Ahmet Bedevi Kuran tarafından "Türkiye' de Garb demokrasilerinin anı adı ğı mahiyette kurulan ilk parti" olarak tanımlanan Ahrar Fırkası 'nın programının hazırlanmasına Prens Sabahattin ve Adliye ıslahatında görev verilen Kont Ostrorog da katkılarda bulunmuştur.' Programın mülki idare ile ilgili olan faslı iki madde ile sınırlandınlmıştır (Tunaya, 1952: ). Programın dokuzuncu maddesinde, Kanun-i Esasi'nin tamamen kabul edildiği belirtilirken bu maddelere istinaden bir an evvel vilayet genel meclislerinin toplanması vurgulanmış, tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif usullerinin hayata geçirilmesi için anayasada yer alan özel düzenlemelerin vakit geçirmeden yapılması gereğinin altı çizilmiştir. Programın onuncu maddesi ise mülki bölümlenmeye aynımıştır. Bu bölümlenmenin apaçık bir zorunluluk olarak ortada durduğu belirtilerek parlamentonun bu konuda karar mercii olduğuna işaret edilmiştir. Bunlara ek olarak belirtilecek bir diğer madde de ayan seçimlerinin programa göre üçte birinin genel meclis ve belediye azalan tarafından belirleneceğine ilişkindir (md. 8). Kanun-İ Esasi 'nin 54. ve 64. maddelerine göre Mebusan Meclisinde alınan tüm kararlar Ayan Meclisinin onayını almak zorundaydı. Programın bu maddesinin yasalaşması halinde taşra ileri gelenlerinin Osmanlı karar alma organlanndaki etkinliğinin artmasının amaçlandığı düşünülebilir. Ahrar Fırkası, bu maddelerle mevcut siyasi şartlan zorlayacak, İttihatçılarla olan mücadelesini çıkmaza sokacak herhangi bir yargıda bulunmamıştır. Aynı ılımlılık programın diğer maddelerinde de sürdürülmüştür.' Bu nedenle prograii Şehbenderzadeye göre fırka, kendisini İttihatçılardan daha hürriyet yanlısı göstenne iddiasında idi ve bunun için ülkenin tom hor düşünceli kişilerini toplamaya başlamıştı bkz. Şehbenderzade Ahmet Hilmi, 1991: 32., Mevlanzade, Ahrar ile Taşnaksutyun Cemiyeti arasında ittifak olduaunu belirterek bir anlamda Ahrar Fırkası ile azınlık cemiyetleri arasındaki işbirligi söylentilerini onaylamış oluyordu bkz. (Mevlanzade Rıfat'ın Hatıralan, 1992: 33-35)., "Ahrar Fırkası 'mn programı bir inceleme ürünüydü ve Osmanlı imparatorluğu 'nu oluşturan çeşitli unsurların dilek ve eğilimleri göz önünde tutularak hazırlanmıştı. " Kuran, 2000; Mevlanzade hatıralannda ısrarla Prens Sabahattin'in Ahrar Fırkası'nın manevi başkanı oldugunu yazmaktadır. Bkz., Mevlanzade Rıfat'ın Hatıraları, 1992: 20., Devletin resmi dilinin Türkçe olması (md. 13), Bütün Osmanlı vatandaşlannın mebus seçimlerine ve memuriyete başvurabilecegi ve silah altına alınabilecegi (md. 14), okul teftişlerinin hükümete bırakılması (md. 20) gibi.

8 64 Amme İdaresi Dergisi mı inceleyen Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahid, Ahrar ile İTC arasında hiçbir fark bulunmadığını yazmıştır (Hüseyin Cahid, Tanin; 11 Nisan 1909). Gerçekten de program, konuların hemen tümünü Kanun-i Esasi çerçevesinde ele alarak düzenlemeyi amaçlamış hatta neredeyse kopya etmiştir. Meşrutiyetin ilk yıllarında İstanbul'da bulunan bazı Batılı yazarların gözlemleri de Ahrar Fırkası hakkında yapılacak tespitleri bulandırmıştır. Ahrar'a mensup kişilerin fikirlerinden dolayı doğrudan çıkarımlarda bulunmuşlar ve bu fırkanın desantralist eğilimli "home rule" yönetimini benimsemiş kişilerce teşkil edildiğini vurgulamışlardır. lo Vurgulanan bir başka nokta ise parlamentonun hemen neredeyse pür liberallerden oluştuğu ve aradaki çatlakların liberalizmin farklı okunmalarından kaynaklandığı ile ilgilidir (Abott, 1909: 131). Bu görüşlerin hepsine bir nebze de olsa hak payı verilebilir. Ahrar Fırkası 'nın programındaki "merkezci" hükümler bizim her ne kadar keskin çıkarımlara ulaşmamızı engellese de yukarıda isimlerini verdiğimiz kişilerin duruşları bu ihtimalin de gözden kaçırılmaması gerektiğini işaret eder. OSMANLı DEMOKRAT FıRKASı (FIRKA-İ İBAD) II. Meşrutiyet Dönemİ siyasi atmosferini zenginleştiren bir diğer fırka ise Osmanlı Demokrat Fırkası'dır. Hürriyetin ilanından sonra Avrupa'da Abdülhamit istibdadına karşı mücadele veren kişilerce 1909 Şubatında kurulmuştur. Osmanlı Demokrat Fırkası'nın kökleri yine Avrupa'daki mücadele yıllarına u zanmaktadır. Bünyesinde İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet gibi kişileri bulunduran Osmanlı Demokrat Fırkası hedefini hiçbir zaman iktidarı ele geçirmek üzerine kurmamış bir anlamda Fedakaran-ı Millet Cemiyeti gibi, İTC'yi karşısına almak istememiştir. Kaldı ki, Temo anılarında partinin, aydınları yek vücut haline getirip İTC çevresinde toplamak emelinde olduğunu yazmıştır (Demirbaş, 1987: 208). Osmanlı Demokrat Fırkası 'nın on beş maddeden oluşan programının sadece bir maddesi taşra idaresine ayrılmıştır (Tunaya, 1952: ). on dördüncü maddeye göre Fırka, "mülki taksimat" sorununu ele alarak vilayetin daha küçük idari birimlere bölünmesini öngörmüştür. Yine aynı madde, daha önceki fırkaların ilgilenmediği nahiye ünitesine de eğilmiş ve bu idari birime tam yetki (salahiyet) verilmesi gereğine işaret etmiştir.n Nahiyelere bu hakların dağıtımı sonucunda ülkenin daha bayındır olacağı hükmüne varılırken bürokratik harcama 10 Ramsay, hem Ahrar Fırkasını hem de İttihat ve Terakki Fırkasını "liberaller" olarak nitelendinniş ve Ahrarcılann "Home Rule" yanlısı oldugunu söylemiştir. Ramsay'in burada "Home Rule" terimi ile kastetdgi şey, o dönem Britanya'sında yogun olarak tartışılan trlandahlara otonom haklann verilmesi ile ilgilidir. Ramsay, ırlanda sorununu Osmanlı 'daki azınlıklar sorununa benzetmiştir. Bkz., Ramsay, 1909: 7; Aflalo, 1910; Programı inceleyen Hüseyin Cahid, nahiyelere tanınacak yetkilerin çok da net olmadıgını bu nedenle de söz konusu maddenin de detaylı bir açıklamaya ihtiyaç duydugunu belirtiyor. Bbkz. Hüseyin Cahid. Tanin; l3 Aralık 1909.

9 il Meşrutiyet Döneminde Siyasi Parti/erin Taşra Politika/arı 65 larda yapılacak kısıntılann da (md. 6)1ı benzer bir sonuca yol açacağı öngörülmektedir. Hükümet tarafından bürokraside yoğun düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir sırada Osmanlı Demokrat Fırkası 'nın bu gelişmelere duyarlı davranarak Memur kadrolannın sınırlandı programında bu konuya değinmesi anlamlıdır. nlması ve idari şube sayısının düşürülmesi ile kırtasiyeciliğin azaltılacağı öngörülmüştür. MUTEDİL HÜRRİYETPERVERAN FıRKASı Meclis-i Mebusan 'ın ikinci açılış yılı başlangıcı, yeni bir parti oluşumuna tanıklık etmiştir. Azınlık mebuslannın inisiyatifi ile teşkilatlanan bu parti Mutedil Hürriyetperveran Fırkası'dır (Akkerman, 1950: 29). Hürriyetin ilanı ile bu süre zarfında yaşanan siyasi çekişmeler, alınan reform kararlan ve imparatorluktan kopan toprak parçalan İTC üzerinde kurulan oydaşmanın da hızla aşınmasına yol açmıştır. Mutedil Fırkası'nın asıl kitlesini parlamentodaki Arap mebuslar oluşturmuş, fakat Rum ve Arnavut vekilleri de kendi yanlanna almışlardır (Bayar, 1966: 451). Arap mebuslannın çoğunlukta olması ve diğer meşrutiyet partileri ile kıyaslandığında istisna sayılabilecek bir şekilde, İstanbul dışında teşkilatlanmaya gidip Şam'da şube açması nedeniyle bir Arap partisi olarak görülen Mutedil Hürriyetperveran Fırkası 'nın başkanlığına hiçbir zaman bir Arap getirilmemiştir. U Parti, İTC konusunda ikiye bölünmüştür. Fırka İçinde Yusuf Şetvan ve Suleyman el-bustani gibi İTC'yi destekleyenler ile Şükrü el-asali gibi muhalif olanlar etrafında toplanmış iki grup bulunuyordu (Kayalı, 1998: 109). Bu nedenle Mutedil Hürriyetperverancılann yek vücut hareket ettikleri söylenemez. ı4 Toplam beş bölümden oluşan Mutedil Hürriyetperveran Fırkası programının İkinci bölümü vilayet idaresine aynimıştır. Yalnız bu bölüme geçmeden önce "mevadd-ı esasiye" isimli ilk bölümün birinci maddesinde fırkanın aynm gözetmeden tüm tebaanın yaran için çalışacağına işaret edilirken ikinci maddede her türlü tartışmadan, ama özellikle de "adem-i merkeziyet" tartışmalanndan, fırkanın uzak duracağı vurgulanarak ilk maddedeki Osmanlıcı vurgunun altı çizilmiştir. Adem-İ merkeziyetin "federalizm" anlamına geldiğini öne süren ikinci madde devamında böylesi bir yönetim biçiminin "Osmanlı kitle-i mülkiyesinin maazallah teczieye (kısım kısım ayırma) giriftar (yakalanma, esir olma) olması"na ilk adım teşkil edeceğini belirterek bir anlamda kendilerinin Ahrar Fırka 12 Memur maaşlannın aşa~ıya dogru çekilmesi bunlann en başında geliyordu bkz. Tunaya, i 949: öme~in Rıza Nur, Parlamentodaki partileri inceledi~i eserinde Mutedilcilerden "Arap Fırkası" olarak bahsediyor, Rıza Nur, 1909~36ve Ero~ul, 1948: ı4 Ahmed Hilmi, fırka içinde uyumun yok denecek kadar az oldu~ bununla beraber kendilerini hedefe taşıyacak ortak bir programa sahip olduklannı yazıyor, bkz. Şehbenderzade, 1991: 32.

10 66 Amme İdaresi Dergisi sı 'nın devamı ve Prens Sabahattin tarafından kurulduğuna dair çıkan söylentileri kesin bir şekilde yalanlamaya çalışmışlardır. IS "İdare-i Vilayet" isimli bölümün ilk maddesinde Kanun-İ Esasİ'deki tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif prensipleri kabul edilerek yapılacak vilayet kanununun bu ilkeler çerçevesinde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (Tökin, 1965: 46-47). Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, vilayet kanunu sayesinde taşra teşkilatında gerçek bir dengenin kurulacağını, Osmanlıcılığın güçleneceği ve taşra personeli arasında yaşanan yetki anarşisinin de son bulacağını vurgulayarak oldukça fonksiyonel bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Aynı madde, vilayet umumi meclislerinin yetki alanlannı sanayi, ticaret, tanm ve eğitim konulannı da kapsayacak şekilde genişletmekte halihazırda yürürlükte olan 1871 Vilayet Nizamnamesi 'nin vilayet meclislerine biçtiği dar elbiseyi taşra lehine genişletmektedir. Program, yaşanacak kaynak sıkıntısını da düşünerek bayındırlık ile eğitim harcamalan için ayn bir vergi usulünün uygulanabileceğini de öne sürmüştür (md. 10). On birinci maddesinde ise imparatorluğun gönenç seviyesi düşük olan bölgeleri ve aşiretler üzerinde durulmuş ve bu kesimlere has ve geçici olmak üzere yeni bir idare sisteminin belirlenebileceği ve bu konunun meclise taşınıp görüşülmesi gerektiği belirtilmiştir. "Aşair-i gayr-ı meskunenin medeniyete tedricen ithali" satırlan ile aşiretlerin burada ele alınmasının nedeni, bedevi aşiretlerin ticaret ve tanm ile uğraşan Arap ileri gelenleri için - dolayısıyla mebuslan içinciddi bir kaygı oluşturmasıdır (Kayalı, 1998: 108). Aynı kaygının bu bölgede görev yapan mülki ve askeri personel tarafından da paylaşılması merkezin bu konuya daha ciddi bir şekilde eğilmesi ile sonuçlanacaktır. Daimi bir şikayet konusu olan aşiretler sorununa 1913 Martında yürürlüğe sokulan Vilayet Kanunu 'nun dördüncü maddesinde yer verilmiş ve bu konu için özel bir nizamname hazırlanması gereği belirtilmiş nihayetinde de (1913 sonlannda) bir "Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti" ihdas edilmiştir (Tural, 2000: 229). AHALİ FıRKASı Meşrutiyet tarihinin İkinci büyük muhalefet partisi Ahali Fırkası'dır Şubat'ında kurulan fırka aynı zamanda İTC'den ikinci büyük kopuşu simgelemektedir (Güneş, 1995: 391; Erer, 1966: 43). Liderliğİnİ Gümülcİne Mebusu İsmail Bey'in yaptığı Ahali Fırkası'nın iktidar partisi ile yaşadığı her kriz onu biraz daha Sabahattinci fikirlere yakınlaştırmıştır. Meclislere katılmayıp kendisini parlamento ile sınırlaması ve bir süre sonra da Hürriyet ve İtilaf Fırkası 15 Fırka içindeki bölünme bu terimin açıklamasında dahi kendisini göstermiştir. Partinin önde gelen üyelerinden olan Lütfi Fikri, "programımızın ikinci maddesi rejilderimizin zannetıiği gibi alelade adem-i merkeziyeı aleyhinde değildir. Fırkamız kelimelerin bu anzi manasında ifade ettiği.şeyin yani 'federalizm" in aleyhindedir" diyerek başka bir tartışmanın çıkmasına yol açmıştır, bkz. Lütfi Fikri, Tanzimat; 7 Mayıs 1911; Bu kadar sarih bir programa karşın Ziya Şakir, Mutedilcilerin Prens Sabahattin çizgisinde hareket ettiklerini belirtiyor. Bkz. Ziya Şakir, Tan; ı

11 II Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 67 (HİF) ile birleşmesi fırkanın yapısı dahil bir çok yönünün saklı kalmasına neden olmuştur. Ahali Fırkası 'nın yirmi bir maddelik programının sadece bir maddesi mülki idareye ayrılmıştır (Tunaya, 1952: ). Buna göre Ahaliciler, Kanun-i E sasi' deki "tevsi-i mezuniyet" prensibinin ülke yönetimi için taşıdığı önemi kabul etmiş, fakat mülki bölümlenme için özel bir nizamnamenin gereğini belirtmişlerdir. Ahali Fırkası, aynı madde dahilinde mülki sorunlann ortadan kaldınıması için diğer fırkalar veya kamuoyu tarafından hiçbir şekilde dile getirilmemiş bir çare sunmaktadır: Elviye-i müstakile (bağımsız vilayetler). Elviye-i müstakile kavramı ile o sıralarda Lübnan, Girit ve Bosna-Hersek bu tür yönetimlere idare olunan bölgeler kastedilmektedir. Girit ile Bosna-Hersek'in hürriyetin ilanını takip eden günlerde çevre ülkelerce ilhak edilmesi bu yönetimlerden duyulan endişeyi daha da artırmıştır. Ahali Fırkası, teklifi öne sürerken bu uygulamanın "tesri-i muamelata" yani resmi işlemlerin hızlanmasına katkı yapacağını düşünmekteydi (md. 19). Her ne kadar iyi niyetlerle öne sürülmüş o lursa olsun imparatorluk dengeleri son derece hassastı. Kaldı ki, Bulgaristan, Girit ve Bosna-Hersek'in Osmanlı Devlet'inden kopmalannın üzerinden iki yıl bile geçmemiştir. HÜRRİYET VE İTİLAF FıRKASı 1908 Temmuzundan itibaren söylenmeye başlanan kardeşlik şarkılannın ve onun her tınısını dolduran Osmanlıcılık ideallerinin gerçeklerden uzak ütopik düşler olduğu 1911 yılından itibaren anlaşılmaya başlanmıştır. Ocak ayında patlak veren Yemen isyanını Mart ayındaki Arnavutluk isyanı izlemiş aynı yılın sonbahannda ise Afrika' daki son Osmanlı kara parçası Trablusgarb, İtalyan çizmeleri ile tanışmıştır. Ülkenin her yanından gelen tüm bu haberleri Kasım ayında yaşanan yeni bir siyasi gelişme tamamlamıştır; ülke içindeki tüm İTC karşıtı partiler, HİF çatısı altında birleşmiştir. İttihatçılan güç duruma düşüren dış gelişmeleri, muhaliflerinin iç politika malzemesi yapması iktidan daha sert tedbirler almaya sevk etmiştir. Uygulanan baskı yöntemleri ise muhalefetin kendi arasındaki sorunlan bir yana bırakıp İttihatçılan bertaraf etme konusunda uzlaşma noktasına getirmiştir. İttihatçılar, hiç ummadıklan bir zamanda bu kadar farklı düşünen kişinin bir parti çatısı altında toplanmasını kavrayamamışlardır. örneğin Hüseyin Cahid, HİF'in kuruluşunu takip eden günlerde yazdığı bir makalesinde (Hüseyin Cahid, Tanin; 23 Aralık 191 1)16 bu fırkanın "yirmi sene kaynayıp birleşme ihtimali olmayan" 16 Hüseyin Cahid, parti hakkındaki eleştirilerini ertesi günde devam ettirmiş ve bu fırkanın ancak ve ancak "hadem (uşak) ve tahrip fırkası" olabilecegini söylemiştir, bkz. Hüseyin Cahid, Tanin; 24 Aralık Bir başka ittihatçı Celal Bayar da benzer şekilde Hürriyet ve İtilafçılan "intikam fırkası" olarak nitelendiriyor, bkz. Bayar, ı 966, C. ii: 452. Şehbenderzadeye göre yeni fırka "Babil kulesi"ne benziyordu ve böylesi bir oluşumun yegane sebebi ancak ve ancak "ihtiras ve intikam" olabilirdi, bkz. Şehbenderzade Ahmed Hilmi, 1991: 37.

12 68 Amme İdaresi Dergisi gruplar tarafından kurulduğunu belirtirken benzer şekilde amaç birliği olmayan ve çok farklı çevrelerden gelen bu kişilerin meşrutiyet tarihinin en büyük muhalefet partisini kurması herkesi oldukça şaşırtmıştır. 17 HİF, parlamento içinden olduğu kadar bu çevrenin dışındaki kitleyi de yanına çekmesini bilmiştir (Karpat, 1967: 21). Meclis içinde Mutedil Hürriyet Fırkası ve Ahrar Fırkası bu oluşum içinde erirken Meclİs-i Mebusan 'ın Rum, Bulgar, Arnavut ve Ermeni azınlık mebuslan da İttihatçılar karşısında bu oluşumu desteklemiştir (Ziya Şakir; Tan, ). Meclis dışındaki grubun başında devlet kadrolannda yapılan düzenlemeler sonucunda koltuklanndan olmuş ve emekli aylıklan kesilmiş memurlar yer alırken, 31 Mart Hareketinin hemen a kabinde başkentte askeriye ve ilmiye kadrolannda gerçekleştirilen bahar temizliği de memnuniyetsizler kitlesinin adeta bir çığ gibi büyümesine yol açmıştır}' HİF iki ana prensip etrafında kümelenmişti. Bunlardan ilki Osmanlıcılıktır. HİF'e katılan kitle düşünüldüğünde bunun dışında bir ideolojinin benimsenmesi imkansız gibi görünse de Hürriyet ve İtilafçılar, bunun dışındaki akımlan son derece sert bir biçimde eleştirmişierdir. Örneğin Rıza Nur, Meclis-i Mebusan'daki partileri incelediği eserinde Türkçülük gibi aşın akımlann çok uluslu devletlerde yol açacağı felaketlere dikkat çekmiş ve bu hususta A vusturya-macaristan imparatorluğunu örnek göstermiştir (Rıza Nur, 1325 (1909): 24 25).19 Nur gibi düşünenler kuşkusuz fırka içerisinde büyük bir çoğunluğu oluşturmaktaydı ve bu konuda akıllarındaki tek adres de İTC idi. HiF'in ana damarlanndan bir diğeri ise ademi merkeziyet ilkesi idi. İdari aşamadan siyasi aşamaya sıçramış olan bu anlayış, azınlık gruplannı partiye çeken oydaşma noktasından biri belki de biricik nedenidir (Ziya Şakir, Tan, ). HiF'in kısa sürede büyük bir destek kazanması toplumun "muvafık ve muhalif' olarak kutuplaşması sonucunu doğurmuştur (Tökin, 1965: 51). İstanbul' da yaşanan çekişmenin heyecanı kısa sürede taşraya kadar yansımış adem-i merkeziyet gibi sadece seçkin çevrelerce konuşulan konular basit kahvehaneler 17 Fırkayı "gayr-ı mütecanis" (bütünlükten uzak) olmakla itham eden Hüseyin Cahid, Dowson'ın "Partiler. politikalarını saptamak için seçim kazanmazlar, seçim kazanmak için politika/arım saptar/ar" hükmüne herhalde hiçbir şekilde katılmazdı. Downson'dan aktaran Özbudun, 1977: 5. Ülken, Fırka'nın ço~nlukla "sankhlardan" oluştugunu dolayısıyla tipik bir sag parti oldugunu yazıyor, bkz. Ülken, 1963: 60. Kaygusuz ise eserinde Avrupa'daki parti oluşumlanndan örnekler verir ve bu fırkanın örneklerden hiç birine uyrnadıgını "hepsinin kanşımı garip bir halita" oldu~nu söylüyor, bkz. Kaygusuz, 1955: 83. Rıza Nur'un "Zekeriya Sofrası" benzetmesini kullanan Çavdar, yeni fırkanın alayh askerler ile Damat Ferit gibi çıkan zedelenenlerden oluştu~nu yazıyor, bkz. Çavdar, 1987: LO. Kansu. partinin eski rejim taraftan, monarşik bir parti oldugunu ve Prens Sabahattin ile Kamil Paşa tarafından desteklendigini ileri sürüyor, bkz. Kansu, 2000: Hürriyet ve İtilaf'ı eleştirrnek için bu nokta da seçim malzemesi yapılmış ve iktidara geçtikleri takdirde işten çıkanlan bu "Abdülhamid düşkünleri"nin tekrar eski mevkilerine gelecekleri ve devleti alt üst edecek lerine dikkat çekiliyor, bkz. Hatipzade, 1912: Rıza Nur, bir başka eserinde de devletin yapısı düşünüldügünde bundan başka bir çıkar yolun olmadıgını iddia etmekte hatta bu yöntemle azınlıklann aşın akımlara sapmalannın da engejlenecegini düşünmektedir. bkz. Rıza Nur, 1996:

13 ll. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 69 de bile İTC ile HİF cephelerine ayrılan kişilerce hararetle tartışılmaya başlanmıştır. Siyaset tabanının bu derece genişlemesi nitelik yönünden herhangi bir değişim yaratmadığı gibi "vatan haini" sıfatıyla yaftalanan kişilerin artırmıştır. ıo sayısını da Toplam yetmiş bir maddeden oluşan HİF'in siyasi programı, sekiz alt başlığa ayrılmış ve "siyaset-i dahiliye" isimli bölümde mülki idare alanındaki görüşleri yirmi dört maddede toplanmıştır. Diğer fırka programlannın olağan başlangıçlan gibi Osmanlıcılığa özel bir vurgu yapmışlar ve Osmanlı ülkesinde "gerçek meşrutiyetin" kuruculan olacaklannı öne sürmüşlerdir. Bununla beraber İtilafçılan diğer fırkalardan ayıran nokta, programıannı ve dolayısıyla ele aldıklan konulan son derece ayrıntılı maddelerle açıklamalan olmuştur. "Vilayet-i idariye" bölümü de bunlardan biridir. Bölümün ilk maddesinde Osmanlı birliğinin altı çizilmekle beraber bir parantez açılmıştır. Açılan bu paranteze kendine özgü şartlan nedeniyle genelden ayrılan bölgeler ve onlann sorunlan yerleştirilerek bu bölgelerin "yönelim ve mizaç"lanna göre kanunlann yapılması gereği dile getirilmiştir. Hürriyetçilerin bu vurgusu Ahali Fırkası'nın bazı bölgeler (evliye-i müstakile) için otonomi talep eden on dokuzuncu maddesini hatırlatmaktadır. Öyle görünüyor ki, Ahali Fırkası'nın İtilafçılarla kader birliği yapmalan, programlanndaki bazı maddelerin de yeni programa eklenmesiyle sonuçlanmıştır (md. 31). Devam eden madde de Kanun-i Esasi 'nin 108. maddesine göndermede bulunularak "tevsi-i mezuniyet" ve "tefrik-i vezaif' prensipleri desteklenmiştir. Yine aynı maddede anayasanın 110. maddesinde meclis-i umuminin sınırlan belirsiz çizilen işlevleri İtilafçılann programında aynı kapalı cümlelerle geçiştirilmiştir. Buna göre devlete veya Osmanlı ülkesine zaran dokunmayacak her türlü yetki hakkını vilayet idaresine bırakacak özel bir kanunun hazırlanması karar altına alınmıştır (md. 32). Madde, merkez idaresinde görev ve yetki dağılımının açık bir şekilde tanımlanması ihtiyacını kabul etmiş bunun için de yine ayrı bir düzenlemeye gereksinim olduğunu ortaya koymuştur. Programın belki de en çarpıcı özelliklerinden biri nahiye ünitesine taşra yönetiminde biçilen kilit roldür. Gelişmiş beldelerden başlanılarak tüm imparatorlukta nahiye sistemine geçileceğine değinilerek bu uygulamanın nasıl yapılacağı şu şekilde açıklanmıştır: Birbirine yakın köylerde yaşayan ve benzer özelliklere sahip aileler birleştirilerek iki binden aşağı ve on binden yukan olmamak üzere nahiye üniteleri teşkil edilecektir (md. 33). Teşkil edilen nahiyelerin müdür ve yardımcısı, seçim ile geri kalan personel (katip ve tahsildar gibi) ise atama ile belirlenecektir (md. 34). Nahiyelerin kendi ayaklan üzerinde durup güvenlik ve bayındırlık işlevlerini hakkıyla yerine getirmeleri için de ayrı bir bütçe oluştuıo örne~in Günday, hahralannda idari ademi merkeziyetin lehine ve siyasi ademi merkeziyetin aleyhine ko nuşmasına karşın "hain" olarak etiketlenrnekten kurtulamadıgını yazar, bkz. Günday, 1960: 18.

14 70 Amme idaresi Dergisi rulması öngörülmüştür (md. 35). Mec1is-i Mebusan ve vilayet genel meclisleri seçimleri ile nüfus ve emlak sayımlan konulannda nahiyelerin yardım ve denetimi talep edilmiş (md. 36), jandarma ile orman bekçileri gibi kent dışı alanlannın güvenlik sorumlulan nahiye müdürlerinin yetkisine tabi tutulmuşlardır (md. 37). Bu sistemin iyi işlemesi için en kısa sürede bir nahiye kanununun hazırlanacağına ilişkin madde ile İtilafçılar kafalarında çizdikleri nahiye projesini tamamlamışlardır (md. 38). Osmanlı İmparatorluğu'nun halihazırda bir nahiye nizamnamesi bulunmaktaydı yılında kabul edilen bu nizamname dış baskılar sonucunda hazırlanıp yürürlüğe konulmuş, fakat Osmanlı bürokratlannın gayreti sonucunda atıl bir halde bırakılmıştır. İmparatorluk nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanlarda toplanmıştır. Nizamnamede işaret edilen kalabalık köylerin sadece Balkanlarda olması ve bu bölgeye karşı Rusya ve Avusturya devletlerinin yakın ilgisinin bulunması Osmanlı bürokratlannı her zaman için ihtiyatlı davranmaya sevk etmiştir. Nizamnamede belirtildiği gibi nahiye müdür ve heyetlerinin seçimle gelmesi azınlık cemaatlerinin bu üniteler üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmasına ve uzun vadede bağımsızlık ilanlanna yol açabilecekti. 6 Nisan 1876 tarihinde yürürlüğe konulan nizamnamenin tek handikabı siyasi nedenlerle de sınırlı değildir. Köylerin yerleşme düzeninin dağınıklığı, ulaşırnın kötülüğü ve yaşanan organizasyon sorunlan nahiye sisteminin önündeki en büyük engeller olarak kalmıştır. Kaldı ki, köylerin otarşik yapılan ve düşük haneli köy yerleşimlerinde dahi cemaat1er arası bütünleşmenin yokluğu bu sistemin neden Osmanlı dünyasında işlemeyeceğine verilecek teknik cevaplardır (Ortaylı, 1985: 92-99) Nevahi Nizamnamesi'nin hazırlanmasına yol açan Avusturya Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Kont Andrassy'nin teklifine karşı hazırlanan broşürler Meşrutiyet döneminde dahi o kadar popülerdi ki Osmanlılann birlik beraberlik duygulannı okşamak amacıyla tekrar tekrar basılmaktaydı. Böyle bir ortamda RİF'in nahiye sisteminin propagandasını yapması özellikle İttihatçılann büyük tepkisini çekmiştir. RİF, belediye konusuna da değinerek belediye meclis ve reisierinin yetkilerini nahiye müdür ve heyetleri ile eş düşünmüş, nüfusu kırk bini geçen kentlerde iki belediye teşkilatının kurulmasının gerekliliğini vurgulamışlardır (md. 39). İki ve daha fazla belediye heyetine sahip kentlerde belediye başkanının seçimi için bir seçim heyetinin oluşturulması düşünülerek İstanbul'daki şehreminine benzer şekilde "reis-i evvel"lik sistemi getirilmiştir (md. 40).ı1 Nahiye sisteminde olduğu gibi belediye idaresi de hazırlanacak özel bir kanun ile yasal bir çerçeve içine alınacaktı (md. 41). II Ömegin 1913 İstanbul'u yirmi belediye dairesine aynlmıştı. Her belediye dairesinin kendine ait meclisi ve başkanı vardı. Bunlann en üstünde ise İstanbul şehremini bulunuyordu. Topuzlu, mevcut sistemin dezavantajlannı sıralayarak Paris belediye teşkilatının yanlış yorumlandıgın1 aslında tüm dairelerin tek bir daire altında birleştirilmesi gerektigini yazıyor. Bkz. Topuzlu, 1994: ı

15 II Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 7 ı hilafçılar programlannda daha sonra mülki bölümlenme konusunu ele alarak liva (sancak) temelli bir teşkilatlanma planı çizınişlerdir. Buna göre imparatorluk makul büyüklükteki livalara taksim edilecek (md. 42), daha sonra bu bölümler de en fazla dört kazayı içerecek şekilde tekrar tasnif edilecekti (md. 43) Kanunu'nun ilk maddesi livalann mutasamf, kazalann kaymakam tarafından idare edilmesini onaylamış (md. 43), vilayetlerin ise bölgenin durumuna göre azami 4-5 livadan teşekkül ettirilmesi gereği vurgulanmıştır (md. 44). Her vilayetin, mebus seçim kanununa göre seçilmiş bir genel meclisi bir de kendine ait bütçesi olacaktı (md. 45). Alınacak kararlann yalnız vilayeti bağlayacağı durumlarda vilayet genel meclisi yasama hakkına da sahip olabilecek ve yılda iki defa toplanarak sürekli vali ile istişare halinde bulunacak beş üyelik bir daimi meclisin seçimini yapacaktır (md. 46).22 HİF, valinin statüsünde de bazı değişikliklere yönelmişti. Valilere vilayetin en yetkili kişisi statüsünü tanımışlar, yalnız bu statüyü ikili bir eksene yerleştirmişlerdir. Eksenin bir tarafında valinin merkeze karşı sorumlu tutulduğu kırtasiye işlemleri, güvenlik, alt personelin denetimi gibi işler örgüsü dururken, eksenin diğer tarafında vilayete karşı olan sorumluluklan yer almaktaydı. Bunlar arasında vilayet genel meclisine başkanlık etmek, üç ayda bir bu meclise rapor vermek, vilayet bütçesinden yapılacak harcamalann onaylanması gibi kararlar bulunmaktaydı. Kısaca program, valinin 1864 ve 1871 nizamnameleri ile merkezin taşradaki ajanı kimliğini yeniden gözden geçirerek Janus'un vilayete bakan yüzünü geliştirip güçlendirmiştir (md. 47). Bununla beraber İtilafçılann, özellikle Mülkiye Dergisi tarafından propagandası yapılan "güçlü vali" isteminden uzak düştüğü belirtilmelidir. Valileri toplumsal aydınlanmanın neferleri olarak gören mülkiye çevresi İstanbul'daoldukça etkili bir çevre oluşturduğu gibi çıkacak vilayet kanununu da etkilemeyi başarmıştır. Bu anlamda İtilafçılann vali tasanmı bir karşı argüman olarak düşünülmüştür. Yapılan düzenlemelerin genel bir vilayet kanunu içerisinde genelleştirileceği belirtilerek bu kanun ile ayrıca vilayet teşkilatındaki yetki karmaşasına da set çekileceği vurgulanmıştır (md. 48). Harbiye Nezareti ile Dahiliye Nezaretleri arasında her zaman için gerginlik konusu olan vali-jandarma anlaşmazlıklan da vali lehine çözülmesi öngörüldüğü gibi, jandarma ile polis kuvvetlerinin valinin tam denetimi altında bulunacağı ve bunun için ayrı bir düzenlemenin kaleme alınacağı vurgulanmıştır (md. 50). Devlet kadrolanna alınacak kişiler için Kanun-İ Esasİ 'nin on dokuzuncu maddesine istinaden ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeyeceği vurgulanarak Osmanlıcı anlayış bu konuda da sürdürülmüş, yine anayasaya dayanılarak memur ıl Kaygusuz, yasama birliginden vazgeçilip vilayetlere hakimiyet vermenin imparatorlu~ feodalizme sürükleyecegini iddia etmektedir bkz. Kaygusuz, 1955: 101.

16 72 Amme idaresi Dergisi seçim şartlannın "ehliyet ve kifayet (yeterli lik) "e bakılarak yapılacağının altı çizilmiştir (md. 51). Memur seçim şartlannı ve bununla beraber özlük, tayin ve terfi haklannı düzenleyecek özel bir personel kanununun düzenleneceğine dikkat çekilerek benzer bir düzenlemenin askeri hiyerarşi için de düşünüldüğü belirtilmiştir (md. 52). Meşrutiyetin başından beri tüm liberal partiler tarafından savunulan memurlann siyasetten uzaklaştınlması talebi İtilafçılann da programına girmiş ve hatta bunun kapsamı askeriyeye kadar genişletilmiştir (md. 53). HİF'in programının kamuoyuna duyurulması, İTC'nin dördüncü olağan kongresi ile çakışmış ve kongrede İtilafçılann programı da ele alınarak tartışılmıştır. Tahmin edileceği üzere en hararetli tartışmalar adem-i merkeziyet ve o nun programdaki yansıması olan nahiyeler üzerinde yoğunlaşmış ve bu kavramlann ayrıntılı açıklamalanna gidilmiştir. Kongre sonrasında zamanın Maarif Nazın Emrullah Efendi bir izahname kaleme almıştır. İzahnamesinde, İtilafçılann İttihatçılardan tamamen farklı bir idare anlayışının temsilcileri olduğunu belirten Emrullah Efendi, yasama organlannın ve temsil kurullannın çoğaltıldığı bir yapının ademi merkeziyetten başka bir kavramla adlandınlamayacağını öne sürmüştür (Emrullah Efendi, 1914: 66-67). Emrullah Efendi, argümanını güçlendirmek için İtilafçılann programındaki otuz birinci maddeyi ele almış, bu madde de geçen "Eyalet-i mümtaze" talebinin Osmanlı birliğine ilişkin tüm ilkeleri ortadan kaldırdığını hatta ve hatta "Osmanlı mevcudiyet-i asliyesini ve vahdet-i mülkiyesini harap edecek bir mahiyette" olduğunu vurgulamıştır (Emrullah Efendi, 1914: 67-73). Emrullah Efendi, tezini güçlendirmek için diğer ülkelerdeki uygulamalardan da örnekler vererek 1908 Devrimi 'nin sonrasındaki gelişmeleri Fransız ihtilalini takip eden gelişmelerle kıyaslamış ve Fransızlann birlik ve beraberliklerini güçlendirmeye taşradan başladıklannı bunun için bir de Yerel Yönetimler Nezareti ihdas ettikleri gerçeği ortada iken, Osmanlı topraklannda İtilafçılann istediği türden yani İngiltere'de olduğu gibi, vilayetlere, sancaklara, kazalara fahri valiler, mutasamflar ve kaymakamlar tayin etmenin, fahri azalar seçmenin kısaca siyasi bir adem-i merkeziyeti yürürlüğe koymanın kime ne faydası olacağına anlam veremediğini kaydetmiştir (Emrullah Efendi, 74-75). Aynı şekilde İtilafçılann nahiye projesini de mercek altına alan yazar bu kelime ile kastedilen şeyin komün olduğu ve müdürleriyle idare heyetinin seçimle belirlendi ği bu sistemin de ademi merkeziyetten başka bir şeyolmadığını, bunun da tanımının programdaki 34. madde ile gayet açık bir şekilde yapıldığını vurgulamıştır (Emrullah Efendi, 52-53). Emrullah Efendi söz konusu sistemi Bab-ı Ali 'nin tarih içinde bazı bölgeler için tanımak zorunda kaldığını ama artık meşrutiyetin ilan edildiğini ve bu yeni dönemin ise ancak ve ancak mülki ve idari birliğin muhafaza edildiği müddetçe sürdürülebileceğini eklemiştir (Emrullah Efendi, 75-76). İttihatçı-İtilafçı çekişmesinin had safhaya çıktığı 1912 seçimleri öncesinde İtilafçılann programı bir kez daha İttihatçılann ağır eleştirilerine hedef olmuş

17 II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları 73 tur. Örneğin Bursa İttihat ve Terakki Kulübünce basılan bir seçim kitapçığında İtilafçılann nahiye oluşturma kriterleri ele alınmış ve dağınık köylerden tek bir cemaate mensup nahiyeler kurulmasının açıkça Türk, Kürt, Arap, Rum, Arnavut ve Ermeni unsurlannı tamamen birbirinden ayınp türdeş nahiye üniteleri oluşturmak anlamına geldiği, bunun ise Osmanlılık fikriyatına taban tabana zıt olduğu ileri sürülmüştür (Selamet-i Vatan İçin: Hürriyet ve İtilaf Fırkası Programının Tenkidi, İkazat-ı Mürşidaneye Havidir, 1912: 23-24). Kitapçığa göre, İtilafçılann kaygılan da yersizdir; çünkü yüzyıllardan ben bu cemaatler birbirleriyle iç içedir ve şu ana kadar bunun aksini gösterecek bir olay da yaşanmamıştır. Bursalı İttihatçılar argümanlannı yine kendi kentlerinden seçtikleri örnekler ile destekleme yoluna gitmişlerdir. Buna göre, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Mihalıç ile Ermenilerin ekseriyet teşkil ettiği Pazarköy sancaklanndan ilkinin Ermeni, ikincisinin de önce bir Türk, daha sonra da bir Rum kaymakam tarafından idare edildiğini ve yöre halkından hiç kimsenin bu durumdan bir rahatsızlık duymadığını aksine bu durumun karşı cemaatler arasındaki birlikteliği, dolayısıyla Osmanlı1ığı sağlamlaştırmaya hizmet ettiğini belirtmişlerdir (Selamet-i Vatan için: 24-25). Vilayetlere yasama ve bütçe haklan tanıyan 45. ve 46. maddelerin ise en başta "devlet" kavramıyla çeliştiğini yazan kitapçık her iki hakkın da devletin taşradaki varlığının en başat sembolleri olduğunu belirterek bunun dışına çıkarak hareket etmenin vilayetlere bağımsızlık tanımakla eşdeğer olduğunu ileri sürmüştür (Selamet-i Vatan için: 28 29). 51. maddeye göre devlet memuriyetlerine alınacak kişilerde "ehliyet ve kifayet" dışında başka niteliklerin aranmasını da yine HİF'in kötü niyetine veren kitapçık, eğer düşünce uygulamaya konursa her beldenin kendi müdür ve kaymakamını belirleyeceğini bunun ise Osmanlılığa zarardan başka bir şey getirmeyeceğinin altını çizen kitapçık, burada takip edilen amaçlardan bir diğerinin de İttihatçı memurlan kadro dışına sürmek olduğunu da eklemiştir (Selamet-i Vatan için: 34-35). Bu sıralarda kaleme alınan bir başka seçim kitapçığı da kendince İtilaf programının Aşil topuğu olarak gördüğü adem-i merkeziyet konusuna odaklanmış ve bu konuda açıklamalara gitmiştir (Hatipzade, 1912). Tipik bir Osmanlı milliyetçiliği vurgusu ile kaleme alınan kitapçık, "dış düşmanlar" tehlikesine göndermede bulunarak içeride birlik ve beraberlik içinde bulunulmasının gerekliliğini hatırlatmış ve her memleket kendi "idari muhtariyet" davasının peşine düşerse, bu düşmanlar tarafından teker teker dize getirileceği hatırlatmasında bulunmuştur (Hatipzade; 16). İtilafçılann yaldızlı ümitlerle milletin gözünü boyamayı kendine iş edindiğini ve bunun milletler arasına fesat tohumlan ektiğini öne süren kitapçık son olarak sandık başına gidecek olan seçmenine şu şekilde seslenmektedir:

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı

Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1

Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 61-96 Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1 Özet

Detaylı

IL ö z e l İDARELERİ

IL ö z e l İDARELERİ YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA IL ö z e l İDARELERİ. «O» M YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA İL ÖZEL İDARELERİ İSTANBUL İL GENEL MECLİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hayat Yayınları: 313 Yönetim: 69 Kitabın

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER nisan 2009 heybeliada ruhban okulu nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler ISBN 978-605-5832-14-8 TESEV YAYINLARI DIŞ POLİTİKA

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar

Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE Gaziantep Üniversitesi Özet Asker-sivil ilişkileri Türk demokrasi tarihinde siyasetin gündeminde sürekli

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE YAPILAN SEÇİMLER VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ. Erdal AYDOĞAN Tansu Barış MAHMUTOĞLU

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE YAPILAN SEÇİMLER VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ. Erdal AYDOĞAN Tansu Barış MAHMUTOĞLU TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2013, Sayı: 10 Sayfa: 113 142 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2013, Issue: 10

Detaylı

Türkiye de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla)

Türkiye de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla) Türkiye de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ö. ALKAN * Giriş: Tarih ve Siyaset Bilimi İçin

Detaylı

T.C Anayasaları. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını karşılaştırılması

T.C Anayasaları. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını karşılaştırılması T.C Anayasaları 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını karşılaştırılması I. 1921 Anayasası 1. 1876 Kanun-u Esasîsini yürürlükten kaldırmamıştır. 2. Kendi değiştiriliş usûlünü öngörmemiştir. Dolayısıyla

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 151-169

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 151-169 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 151-169 Sabit DOKUYAN 1 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM: DEMOKRAT PARTİ NİN KURULUŞU 2 Özet Demokrat Parti, Türkiye

Detaylı

SDE RAPOR. Doç. Dr. Hamit Emrah Beriş. Temmuz 2012. İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörlüğü

SDE RAPOR. Doç. Dr. Hamit Emrah Beriş. Temmuz 2012. İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörlüğü SDE RAPOR Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri ---------------------------------------------------------------------------------------------- TESPİTLER - ÖNERİLER

Detaylı

Jön-Türkler, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülüğü aynı kategoride almaktadırlar. Bu tönden Osmanlıcıkla Türkçülük arasında fark yoktur 2

Jön-Türkler, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülüğü aynı kategoride almaktadırlar. Bu tönden Osmanlıcıkla Türkçülük arasında fark yoktur 2 1908 i Anlamak ve Tanımlamak Sait Çetinoğlu Kanunu Esasi nin Müslüman ve gavur (kafir, gayr-i Müslimler için kullanılan aşağılayıcı bir terim] eşitliğiyle ilgili hükümlerin kabul edildiğinin farkındasınız.

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)

Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958) Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958) An Example of Opposition Party in Turkish Political Life: The Freedom Party (1955-1958) Diren Çakmak * Özet Çalışmada,

Detaylı

GOVERNOR ASSIGNMENTS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1839-1908 HUDÂVENDIGÂR PORVINCE CASE)

GOVERNOR ASSIGNMENTS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1839-1908 HUDÂVENDIGÂR PORVINCE CASE) OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDE VALİ ATAMALARI (1839-1908 HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ ÖRNEĞİ) Muammer DEĞİRMENDERE Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi A.B.D. Doktora Öğrencisi, mdegirmendere@gmail.com

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI Yrd. Doç. Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı A) KANUN-U ESASİ NİN SONU VE İSTİBDAT DÖNEMİ I. Meşrutiyete kadar

Detaylı

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2012) Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire

Detaylı