ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilahiyat faiül lesi DERGISI. lll! - lll SAYI: 10. Samsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. ilahiyat faiül lesi DERGISI. lll! - lll SAYI: 10. Samsun - 1881"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi ilahiyat faiül lesi lll! - lll DERGISI SAYI: 10,. Samsun

2 INilllKIZ MAYIS ONiVEIIiTEii ilahiyat falilieli IEI~ili Sayı : 10. Samsun 1998 Sahibi: ilahiyat Fakültesi Adına: Prof. Dr. Hüseyin PEKER Mesul Müdür: Yayın Komisyonu Adına: Prof. Dr. Mustafa Zeki TERZİ Yazı işleri Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÜNAL Dizgi vemizanpaj: Arş. Gör. Vejdi BİLGİN Baskı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matbaası,.. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil yönünden sorumluluğu yazariarına aittir.

3 CEZA i SORUMlUliiJ A la Sil Yrd. 11;. Ir. Nihat IIU;nıı* GiRiŞ Ceza, suç sonrasında sözkonusu olan bir kavramdır. İnsanların işledikleri suçlardan şahsiolarak sorumlu tuttılmalan ı ve suç ile ceza arasında adaletin, dengenin gözetilmes?, günümüzde de, evrensel hukuk ilkeleri olarak kabul görmektedir 3. Ferdin, işlediği suçun sonuçlarından mesul olması cezai sorumluluğu oluşturmaktadır 4. Bu çalışmamızda, ceza( sorumluluğun temel kriteri olan suç kasdı incelenecektir. Konunun.daha iyi anlaşılabiln}esi işin giriş bölümünde, suçun unsurlan, cezai sorumluluğun tarihi süreci, kusurluluk kavramı ve irade hürriyetine özet olarak yer verilecektir. Birinci bölünide, kasdın mahiyeti ve çeşitleri ele alııiacaktır. Burada, değişik terimlerle kasdın mükayesesi de yapılacaktır. İkinci bölümde, kasdın aşılması hali. ve.. bu durumda şahsın sorumluluğu konusu tartışılacaktır. A. SUÇ VE UNSURLARI Suç; yapılması veya terkedilmesi hususunda yasak bulunan her :fiil veya terk olarak tanımlanabilir.s. Suçun diniliteratürdeki meşhur ismi gü- 5. O.M.Ü. llaruyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Bkz. En'am 6/164; İsra i 7115; Filtır 35118; Zfuner 39/7; Ayrıca bkz. Karafi, Ahmed b. İdris, b. Abdurrahman, el-furuk, Beyrut ts. II, Bkz. Yunus 10/27; Şfıra 42/ Garçon, E., Muasır Ceza Hukuku, Çev. Naci Şensoy,!st. 1947, s.6; DÖn-mezer, Sulhi-Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İst. 1966, I, 23; A. Fethi. Behnesi, Nazariyyôt fi'l-fikhi'f,.cinai'l-islami, Kahire, 1969, s.i Dönmezer, Cezai Mesuliyyetin Esası, İst. 1949, s.142, 143; Güriz, AdDan, Hukuk Başlangıcı, Ank. 1987, s.147; Behnesi, el-mesuliyye el-cinaiyye fi'l-:fıkhı'l İsliimi, Kahire 1969, s.23 vd; Ebu Zehra, İslôm Hukukunda Suç ve Ceza, Çev. İbrahim Tüfekçi, İst. 1994, I, 363 vd., Udeh, Abdulkadir, Mukayeseliİslôm Hukuku ve Beşeri Hukuk, Çev. Ali Şafak, Ank. 1990; ll, 13 vd; Karaman, Hayretfuı,AnahatlarıyhiİslômHukuku, (HususiHuk:ıık),lst., 1990, s.l76.. :tvı:averdi, Ebu'l~Hasan Ali b. Muhammed, el-akham'u's-sultaniyye, Beyrut 1990, s,361; Ebu Ya'la, Muhammed b. Huseyn el~ferra, el~ahkamu's-sultaniyye, Bey-

4 nahtır 6 Ancak günah 7 ve suç kavramlan, kapsam bakırnından bir hayli farklılık arzetmektedir. Her suçta şu üç uiısur bulunmalıclır. 1. Kmuni unsur: Bir fiil veya t~rkin suç olduğu önceden kanunla belirtilmelidir. Bu unsur, evrensel metinlerde "kanunsuz suç ve ceza olmaz" şeklinde yer almaktadır Maddi unsur: Suç düşüncede kalmayıp eylem haline dönüşmeli ve bu eylemin falline isnadı mümkün olmalıdır. Eyleme dönüşmemiş suç düşüıiceleri, hukuka göre suç sayılmamaktadır 10. Ayrıca, gerçekten suç eyleminin faile "isnadı müirikün olmalı, yani fail, hukuken kişilik (ehliyet) sahibi olmalıdır 1 1 Şahsın: ehliyeti ise, akıl. ve idrakine bağlıdır. Buna göre, rut 1983; s.26; Kurtubi, Muhammed b. Ahmed, el~cami ü ahkami'l-kur'an, Beyrut 1985; II, 24; Ebu Zehra, SuÇ ve Ceza, I, 343; Abdülaziz Amir, et-ta'zir fi'ş-şeriati'l-islamiyye, Daru'l-fikri'l-Arabi 1969, s.73; Udeh, a.g.e., II, 37; A. Keriılı Zeydan, İslJim Hukukuna Giriş, Çev. Ali Şafak; İst. ts., s.586. Kur'an'da günah "cünah" sözcüğü ile 25 yerde kullariılmaktadır. Yalnız bir harf değişikliği ile dilimize geçmiştir. Bkz. Bakara 2/158, 198,229, 230; Nisa 4/23... Günah kavramı ile ilgili değişik tanırnlar için bkz. Tevrat, İşaya 59/2; Miislim, Birr 15; Tirmizi, Zühd 52; Fahreddin er-razi, Mefati'hu'l-ğayb, Beyrut, ts., II, 426, 27; Ebu'l-zz, Ali b. Muhammed, Şerhu'l-akfde et-tahaviyye, Beyrut 1993, s.526; İbn Teyıniyye, Mecmuu Fetlivfi, Beyrut 1988, XI, 658; Dihlev1, Şah Veliyyullah, Huccetullahi'l-bliliğa, BeyruU986, II, 231; Kılıç, Sadık, Kur'an'da Günah Kavramı, Konya 1984, s.322; Dalgın, Nihat, İslJim'da Tevbe ve Cezalara Etkisi, Trabzon, 1997, s,64 vd. Bu ilke ilahi ve beşeri huk:uklar tarafından kabul edilmiştir. Kur'an'daki kullarumı için bkz. En'am 6/1 19; Nisa 4/24; Hadisler için bkz. Buhari, Hudud 9; Tirmizi, Libas 6; İbn M/ice, Et'ıme 60; Ayrıca bkz. Cassas, Ebu Bekir Ahmed b. Ali, A'lıkamu'l-Kur'an, Beyrut 1992, III, 86; Kurtubi, a.g.e., V, 129; Taner, Tahir, Ceza Hukuku UmumiKısmı, İst. 1953, s.l32; Akşit, Cev~t. İslôm Ceza llukıiku ve insani Esasları, Külilir Basın Yayın Birliği, ts., s.68; Dağcı, Şamil, İsllim Ceza Hukukunda Şahıs/oraKarşı Milessir Fiiller, Ank. I 996, s.13, I 4. Ebu Zehra, Suç ve Ceza, I, 327 vd., Ergüney, Hilmi, Türk Hukukunda Liigat ve. /stılahlar, İst. 1973, s.79; Udeh, a.g.e., II, 23 vd., Şafak, Ali, Mezheplerarası Mukayeseliİsiilm Ceza Hukuku, Erzurum 1977, s.58; Behnesi, el-mesuliyye, s.67. Buharf, Itk 6; İman 15; Müslim İman 203; Nesai, Talak 22; İlm M/ice, Talak l(i; Ahmed b. Hanbel, Miisned, II, 255, III, 149; Şafii', el-ümm, Beyrut 1973, VII, 268; Ebu Zehra, Suç ve Ceza, I, 328; Ergiiney, fı.g.e., s Ehliyetin unsurlan, çeşitleri ve arızalan.hakkındr geniş l}ilgi için bkz. Taftazani,. Sı:ıadettin, et~telvih, Bosnaiı Muharrem Efendi Matbaası 1304 h., II, 726; Nesefi, Ebu't-berekat Abdullah b. Ahmed, Şer/au'I-Menar (Molla Clıyi.ıri, Nuni'l-Envar, Ala Şerhi'l-Menar, İst ile birlikte), II, 255; Haskefi, Muhammed Alauddin 208

5 her suç falline isnad edilmeyecek ve her fail suçlu görülemeyecektir. 3. Manevi unsur: Suç fiili, failin serbest iradesi ile 12 ve suç olduğu bilinerek 13 gerçekleştirilmelidir. Buna suçkastıda dedil1ekte olup 14 ; asıl araştırmamız bu unsur etrafında sürdürülecektir. B. CEZAi SORUMLl:JLUKTA TARiHi $ÜREÇ İlkel toplumlarda suçluyu ceza.iandırabilmek için, suç ile suçlu arasındaki maddi irtibat yeterli görülmüştür. Suç failinin akıllı veya akılsız, insan veya hayvan, canlı veya ölü olması ai-asında fark gözetilmiyordu b. Ali, İfazatü'(envar Ala usul'il menar, thk., Muhammed Said ~1-Burhani, Basım yeri yok, 1992, s vd;!bn Melek, Şerhu'l-Menar, İst., Salalı Bilici Kitabevi, s.33 I, vd; Şevkani, Ali b. Muhamnied, İrşadü'l-:ftihul, Beyrut 1994, s.l7; Muhammed Hadiıl:ıi, Menafiu'd-dekaik fi şerhi mecamii'l-lakayık, Bosna, 1303, s. 281; Abdulvehhab Hellaf, İbn-i usuü'l:fikh, Daru'l-Kuveyt I 968, s. 137; Büyük Haydar Efendi, Usul-i Fıkıh Dersleri, İst., Meral Yayıiılan, ts.,s.465, A Kerim Zeydan, el-veciz, Dil.ru'r-ravza ts., s.67; Zekiyfıddin Şa'ban, İslôm Hukuk İbninin EsaslaTı, çev. 1. Kafi Dönmez, Ank. 1990, s.247 vd., Abdulkerim. Zeydan, Fıkıh Usulli, çev. Ruhi Özcan, İst. 1993, s.94 vd., Atar, Fahrettin, Fıkıh Usuli, İst. 1992, s.l43 vd., Zuhayli, en-nazariyyetü'l:fikhıyye, Beyrut 1993, s.l30 vd., Bardakoğlu, Ali, Ehüyet, DİA, X, ; el-mevsuatu'l-fıkhıyye, XXX, 261. İradesinde hür olmayanlann ve sahih iradesi bulunmayaniann sorumluluğu ile ilgili bilgi için bkz. Alızap 33/5; Nisa 4/92; En'am 6/119; Nahl ; İbn Mfice, Talak 15; Tirmizi, Hudud I; Nesefi, a.g.e., II, 260, 307; Haskefi, a.g.e., s.339; Serahsi, Ebu Bekr Muhammed b. Sehl, Temhidü'l-fusiil fi'l-usiil, İst. 1990, s. 121, Kil.sil.m, Alauddin Ebu Bekr b. Mesud, Bedaiu's-sanai ft tertibi'şşerai, Beyrut 1974, VII, 39, 40;!bnü'l-Kayyım el-cevziyye, et-turuku'lhükmiyye ft's-siyaseti'ş-şeriyye, Kahire ts., s.62; Abdulaziz Buharl, Keşfu'lesrar, ala Usuli Per.devi, Beyrut, 1994, IV, 448, 633; Hadirni, a.g.e. s.298; Kasım b. Kutluboğa, el-menar ft ımıl'il ilim (Alımed Ziyaeddin Kastamoni, Şerhu Muhtasari'l-menar ile birlikte), s. 12; Haydar Efendi, a.g.e., s.508 Kanunen belirlenmiş suçun bilinmeden işlenmesinin ceza! sorunlluluğa etkisi ile ilgili bilgi için bkz.!bn Kudame, Abdullah b. Alımed, el-muğni ve'ş-şerhu'lkebir, Beyrut 1984, IX, 343; Kar~fi, a.g.e., II, 150; Aroid~ Seyfuddin Ebu Hasan Ali b. muhammed, el-ikham fi usuü'l-ahkllm, I, 215 vd.,!bnü'l-kayytm, et Turuku'l-hükmiyye, s.64; Hil.dirni, a.g.e., s.283; Behnesi, el-mesuüyye, s.207 vd., Akşit, a.g.e., s.83; Ebu Zehra, Suç ve Ceza, I, 126; Dönmez, 1. Kafi, Cehalet; DİA, VII, ; Aydın, Hakkı, Hukuku Bibneme, Cumhuriyet Üniv. u UahiyatFak. Derg. I, 29. vd., Udeh,. a.g.e.,. II, 53.. Ergüney, a.g.e., s ıs. Geniş bigi için bkz. Arsa!, Sadri Maksudi, Umumi Hukuk Tarihi, İst. 1944, s.286; Rousselet, Marcel, Adalet Ta~ihi, çev. Adnan Cemgil, İst. 1963, s.io vd.; 209

6 Fransiz ihtilali sonrasında bu düşünce kınlarak, önce suç işieyenin yaşı ve.akli.durumunun cezanın hafifletilınesinde etlçisi lçabul edildi. Soncalan, h ür iradesi ile, suç olduğunu. bjlerek. suç. işleyeı;ıiıı. öezalaııdınlınası gerektiği, bu yetileri bulunmayaniann cezalandınlma:.lannın doğru olmayacağı çizgisine gelindj. Bununla birl~e, toplwnu bu tiir insaniann zararlanndan korumak için, önleyici tedbirlerin 'alınması gerekliydi. Bu a maçla, hukukun aradığı kişilik sahibi olmayan, suçlutara tazrninat cezalannın verileceği kabul edildi 16..., Çünkü İslam İslam toplumunda bu tür bir süreç yaşamruunıştır. Ceza Hukuku, prensip olarak, temyiz gücü bulunmayan ve serbest iradesi ile suç işlememiş kimseleri sorumlu tutmamıştır 17. Ancak toplumu bu insanların işleyebileceği suçların zaranndan korumak amacıyla, modern hukukta kabul edildiği gib~ bedeııl olmamak şartıyla, stıçlulaon cç.zalandınlabileceği kabul edilınjşt:ir 18 Çünkü İslfun ülkesmde canlar ve mallar dok:unuımazdır. Şen özürler, dokunulmazlık konusu olan şeyi ortadan kaldıramaz 19. Suç dolayısı ile şahsın sorumlu tutulup cezalandıhlmı.isı öncesinde, suçun failine isnadının mümkün olup olmadığı hususu çözümlenmiştir. Yani, akıllı olarak temyiz gücüne malik olmayan bireylere, herhangi bir tasarrufun isnad edilerneyeceği ilke olarak benimsenmiştir.. Bir diğer deyişle, akıllı olarak zihni gelişimini tamamlamış, temyiz kabiliyetini haiz olan, ceza.l yönden sorumlu tutulabilecektir 0 Sonuç olarak, cezalandırmaya.esas teşkil etmesi açısından, suçtaki. ı - ' manevi i.ınsuru. yorumlamada, şen ve beşeri hukukiann aynı çizgide bu- Udeh, a.g.e., II, 13 vd., Akşit, a.g.e., s.6 vd., Garçon, a.g.e., s.18; Taner, a.g.e., s.21; Şafak, a.g.e., s.45 vd. 16 Dörimezer-Erriıan, a.g.e., III, ; Akdemir, Sa1ih,İslôm Hukuku ve Mu. kayeseli Hukukta Kasdm Aşılması Meselesi Üzerine Bir Tedkik, İslami Araştırulalar Dergisi; Ank. 1986, II, s.25, 26; Tahir b. Aşur, İslôm Hukuk Felsefesi, çev. Vecdi Akyüz Mehmet Erdoğan, İst. 1988, s.325 vd. 17 Bulıari, Hudud 22; Tirmizi, Hudud 1;İbn Rüşdei-Hafid, Muhammed b. Ahmed, Bidayetü'l-müctelıid, Beyrut 1992, II, 510, 523, 569; Maverdi, a.g.e., s.375; Ebu Ya'la, a.g.e., s.268; İbn Abidin, HaşQıe, Beyrut, 1987, III, İbni Teyıniyye; Mecmuu fetva, XXVIII, 107; es-siyasetü'ş-şeriyye, beyrut ts., s. ll 1; Amir, et-ta'zir, s.l93 vd., en-zerka, Mustafa Ahmed, el-medhalu'l 'Jıkhı'l-ôm, Dımışk 1956, II, MeceUe md. 33, İbn Hazın, Ahmed b. Sa'd, el-muha/ja bi'l~iisô.r, Bey'rut ts., X, 216;Abdülaziz el-buhan, a.g.e., IV, 409, 418 vd. Şevkani, İrşadü'l-fuhul, s.17; Hallaf, a.g.e., s.l37; Ebu Zehra, İslôm Hukuk Metodolojisi, çev. A. Kadir Şener, Ank; 1990, s.288 vd., Uneybe, Muhanı.nled Behced, Milzekkir/it fi mebadi'l-fikhı 't-cinôi'l- İSlômi, Daruil-ittilıadi'1-Arabi, 1978, s

7 luştuklan söylenebilir. Nitekim İtalyan Ceza. Kanunu mad. 85/2 de kimlere suçun isnad edilerek sorumlu tutulabileceği hakkında şu açıklama mevcuttur: "isteme ve anlama kabiliyetini haiz olan kimse, isnad kaabiliyetine rnaliktir'.' 21, C. KUSURLULUK ilkesi Kusurluluk, suç olarak isimlendirilen somut olayda, suç işieyenin ruhsal durumunu yansıtan bir kavramdır 22 Bu kavram, hem suç hem de suçlu ile ilgilidir. Ceza hukukı.lnda, yapılan eylemin kötülük ve zararının boyutu yanında, :fuilinin kus~lu bir iradeye sahip olup olmadığı önem arzetınekt:edi? 3. Bilerek ve isteyerek suç sayılan hareketi yapan insanın ınidesi, hukuk nizarnı karşısnıda kusurlu bulunmakta, bu m hareket (ciirmi kast) sonucu ortaya çıkan :fiil de kusurlu vasfinı kazaıııruıktadı. Buna göre kusur; :fuilin bir başkasına zarar vereceğini bilerek, isteği ile.. bir :fiili işlemesi veya yapabileceği önleyici tedbirleri kullanması nedeniyle ilımalli davranmasıdır. BunlarÇlan birincisi kasdi kusur, ikincisi ise, taksiri kusur (hata) ismini alına.ktadı? 4, Tanımda belirtildiği gibi, kusurlu itadeli bir şalısm suçu kasıtlı suç, iradesi kusurlu olmamakla birlikte, bir kısım ilımalleri dolajrısı ile kusurlu görü!en şalısm işlediği suçada taksirli suç ya _da hata denmektedir. Hata ile işlenen suçlarda suçlunun sorumlu tutulınasnını hukuki esası, suçun engellenmesinde gösterdiği ilımal, tedbirleri kullanmadaki yetersizliğid.ic5. HukUkçulara göre, bu şalııs suçu gerçekleşmesini istemedi ise de, gerçekleşmemesi yönünde gerekeni yapmamıştır. Bu sebeple kusurludur. İslfun ceza hukukunda, kusurlu sorumluluk esas olmakla birlikte, kusursuz olarak sorumlu tutulma örneklerine de rastlanmaktadır 26. Bu, Dönmezer-Erman, a.g.e., III, 160. Güriz o, a.g.e., s Dönmezer, Cezai Mesuüyetin Esası, s.142; Kasani, Bedayi, VII, 39. Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Cassas, a.g.e., Il, 192, 193; İbn Rüşd, a.g.e., II, 512; İbn Kudai:ne, Abdullah b. Aluned, el-muğni, Beyrut, 1984, IX, 321. Kasari, Bedayi, VII, 233 vd; Klasik fıkıh kaynaklannda kusur beşe kadar çıkanlmaktadır. Bunlar amd, şibh-i amd, hata, mecre'l-hata ve tesebbübdür. Bunların ilk ikisi kasdl' kusur, diğerleri ise taksiri kusur çeşitleridir. lleride amd, kasıt başhğı altında, şibh-i amd ise, kasdın aşılması ismi ile ele alınacaktır. Aynca bkz. Belgensay, M. Reşit, Kusur ve Hukuki Hata, İst. 1956, s.3; Behnesi, el Mesuliyye, s.l5; A. ŞerefGöZÜbüytik, Hukuka Giriş ve Hukukun TemelKavramlıırı, Aıık. 1973, s.l24. Güriz, a.g.e., s. 150; GözUbüyük, a.g.e., s Geniş bilgi için bkz. Ansay, Sabri Şakir, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku,, İst. 1958, s.l29; İmre, Zahit, Doktrinde ve Tilrk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet 211

8 mağdurun daha. fazla zarar görmesini. öiılemek, toplumun her kes~ birlikte düşünımikvetoplumu zarardalı korumak... ~ gibi değişik gayetere matlifbir uygulamadır: Nitekim günümüz beşeri hukukçulan arasmda.da~ kusursuz (objektif) sorumluluk ilkesi taraftar bulımilct:adır~ Şen hukukta, objektifsorumluluğun uygulandığı yerler, bedenle ilgili cezalar.olmayıp,_ tazminat türü _ceialardır 28. Yani, şahıslar objektif sorumluluk ilkesine göre cezalandınlıi'keıi, kısas, had gibi; qedene uygulanan cezalar, ınaıı cezalar şekline dönüşmektedir. Buna göre, İslam hukukiliıda m~ü ve cezai sorumluluk bir arada değerlendirilmektedir KusurlulUk ilkesi, suçlunuri ~rzusu, irade ve nzası ile ilgili oldu ğundan, s-ubjektif bir u.osurdur. Bunun üzeılıie kurulan soruinluluk ise, S\lbjektif sorumluluk ismini almaktadı~ 30. Muasır İslam hukukçulanndan bazısı kusur yerinı;: "isyan" terimini kullaıı:maktadır 1 Ancak, kanaatımızca, isyan kasdl kusuru ifade etse de, hataen suç işleyen şahsın ruhi halini anlatmamaktadır. Çünkü o şahısta suç kastımevcut değildir. Bjr diğer ifadeyle, isyan suç kasdı ile eşit görülebilirse de, yukanda anlatıldığı şekliyle kusuru kapsamayacaktır. Nitekim, yine muasır,islam ceza hukuku araştırmacılanndan Behnesi, benzeri gerçeklerle, kusur yerine isyan kavrrum kullma görüşünü tenkit etmiştir 32. D. iradie HÜRRiYETi İnsanın hukuken sorumlu tutulması, iradesinin hür olnıasma bağlıdır. İrade; isteıiıek, seçmek, tercih etmek anlamlanna gelmektedir 33. Istılahta değişik tarnınlan yapılmıştır. Bir tarife göre irade;."kişinin yine H a/ieri, İst. 1949, s.52; Tandoğan, Haluk, K us ura Dayanmayan Söz/eş me Dışı Sorumluluk Hukuku, Ank. 1981, -s.l3; Bilmen, ömer Nasubi, Hukuk-ı lsiamiyye ve istıioiıat-ı Fıkiıiyye Kamusu, İst. 1964, III, 53; Aydm, M. Akif, İsüim ve OsmanbHukukuAraştırmaları, İst. 1996, s, 109. Gözübüyük, a.g.e., s. 123; Dönmezer, Cezai Mesuliyetjn Esası, s.l62 vd. Udeh, a.g.e., II, I 7; Bardakoğlu, Ehliyet, DİA, X, 538. Güriz, a.g.e., s.l46; Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İsüim Hukuku, İst. 1978, I, 238: Dörı:mezer-Erman; a.g.e., III, I; GözUbüyük, a.g.e., s Bkz. Udeh, a.g.e., I, 409, II, 37. Behnesi, el-mesuliyye, s.70. İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, rvd md., el-kamusu'l-muhit, rud md.,ergüney, a;g;e., s.229; Bolay, S. Hayri, Felsefi Doktrinkr Sözliiğii, İsLI 979, s

9 kendisinin seçtiği gayetere göre, arnellerini tayin etme gücüdür 34." Buna göre irade sahibi bir varlık, arnellerini düşünüp, kendi seçtiği gayelere göre tayin etmektedir. Ceza hukukunun asıl ilgi sahası iradi hareketti~ 5. Tarih sürecinde, hem batı hem de İslam toplumlarında, insanların iradelerinde hür olup olınadıkıan, yatıi eylem ve hareketlerinin oluşumunda kendi etkilerinin bulunup bulunmadığı ve buna bağlı olarak, bireylerin işledikleri fiillerden 4olayı sorumlu tutulup tutulriiayaca.klatı tartışılmıştır. Her iki toplumdaki irade hürriyeti ile ilgili tartışmalan burada özetlemek faydalı olacaktır. 1. İslam toplumundaki irade hürriyeti ile ilgili tartaşmalar üç ekol şeklindedir. a. Cebriye Ekolü 36 : Bunlara göre, insan iradesi hür olmayıp, Allah'ın kudret ve iradesi karşısında insanlar ıüzgar önündeki tüy gibidir. Bu nedenle, Allah'ın takdir ettiği şeyin dışına çıkılınası sözkonusu olmayıp, insan yaptıklanndan sorumlu değildir. b. Mutezile Ekolü 37 : Bu ekole göre, insan rradesinde hür olup, kendi fiilierini kendisi yaratmaktadır. Bu nedenle, insan yaptığı iyiliklere karşılık beklemekte, işlediği kötülüklerden ise sorumlu tutulmaktadır. c. Ehl-i Sünnet Ekolü 38 : Burada insan hürriyeti konusunda orta bir yol izlenmektedir. Ehl-i sünnetin göıüşüne göre, insan iradesinde hür olmakla birlikte, fiilieriılın yaratıcısı Allah'dır.. İnsanı sorumlu kılan husus, Yeprern, M. Saim, İrade Hürriyeti ve İmam Mtitiiridi, İst. ı980, s.28; Ayrıca bkz. el-kindi, Ebu İshak Yakup, Resliilil'l-felsefiyye, Mısır ı 950, s.168; Boıay, a.g.e., s.160. Behnesi, el-mesuliyye, s.69. Cebriyenin göriişleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. el-eşari, Ebu'l-Hasan, Makalfüü'l-İslamiyyin, İst. 1929,I, 340; Şehristani, el-ni/el ve'n-nihal, Mısır 1948, I, 87; Bağdadi, Abdulkadir, el-fark beyne'l-fırak, Kahire 1910, s:ı88; Taftazani, Saadettin, Şerhu'l-akaid, İst. 1320, s.353; Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi (Giriş) İst. 1996, s.285, 86; Michael Cook, Earo/ Muslim dogma, London, 1981, s.23 vd. Geniş bilgi için bkz. Bir önceki dipnottaki kaynaklar ve ayrıca, Gölcük, Şerafettin, K e/am Açısından İnsan ve Fiilleri, İst. 1979, s. ı 79 vd., Seyyid Bey. Usul-i Fıkıh Dersleri (1rade, Kaza, Kader) İst. 1328; s.i0-13; Topaloğlu, a.g.e., s.286, 87; Michael Cook, a.g.e. s.l07, vd ve 37. dipnottaki kaynaklara ilave olarak bkz. Maturidi, et-tevhid, İst. 1953, s.310 vd; Yazıcıoğlu, M. Sait, Maturidi ve Nesefiye Göre İnsan Hürriyeti.Kavramı, İst. 1992, s.25, 26; Yeprem; s.30; Topaloğ1u, a.g.e., s.287,

10 Allah tarafından yaratılan fiilieri kesbetmesi, tercih etmesi ve kulun bu tercihinde serbest olmasıdır. Bazı ebi-i sünnet kelamcılan, insanın fiilinde iki yön bulunduğunu kabul etmişlerdir. Bu görüşe göre, fiilier yaratılma yönü ile Allah'a aittir. Aynı fiiller terçih edilme, seçilme yönü ile kula ait plqp, bu tercih sebebiyle iyi ve kötü fiillerden dolayı.insan karşılık ~örecelctir. Bu yoruınlfln ile, insanın sorumluluğunu makul bir delile dayaıruık.istemişlerdir. İslain toplumundaki.irade hürriyeti tartışmalan, görüldüğü gibi, insanın fiilierinin Allah tarafından önceden takdir edilmiş olup olmaması noktasında merkezleşmiştir. 2. Batı toplumlarmda irade Dıürriyeti tartışmaları şöyle gelişmiştir. a. Determinizm 39 : Bu ekole göre, olaylar. belirli nedenlerle doğmakta, her olay, olaylar zincirinde varolan neden-sgnuç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Olaylar aı:asmda nedensellik bağını bozabilecek herhangi bir güç bulunmamaktadır. İnsan iradesi de, genel nedensellik kanununa tabiidir. İnsanın kararlan kendi hür iradesinin sonucu sayılamaz. Evrensel determinizm kanunlan, tabiatı olduğu gibi, irisan hayatını da etkilemektedir. b. Endeterminizm 40 : Batı toplumlannda insan lıürriyeti bu ekol tarafindan sa'vunulınuştur. Quantum giziği kanunlannın 41 keşfedilmesi, endetenniıüzmin temellendirillip taraftar bulmasmda yardımcı olmuştur 42 Bu ekole göre, insan hürriyeti, sınırlı olsa da, suçlann işleninesinde tesiri mevcuttur. Bu yüzden insan sorumludur. Hatta irade ve anlayışı olmayan insaniann yapacaklan zararlardan toplumun korunması için gerekli ted,. birler alınmalıdır. Dini kaderiyecilik (cebriye) ile deterıninlsm arasmda 'sıkı bağlar bulunmakla birlikte, aralannda farklı. noktalar mevcuttur. Determinizm anlayışmda olaylar birbirlerini zincirleme olarak dete~e ederler ve bu bağh!ı.lcta bir çat!!>lcj!k, bir. kopu!duk yoktur. Bu yüzden, deterrninizrrıin Eins Mach, Bilgi ve Hata, çev. S. Esat, Ender,!st. 1935, s.35; Güriz, a.g.e., s. ı 05 vd., Udeh, a.g.e., II, 20-22; Yılmaz, Tahsin, Determinizm ve Hürriyet Problemi, ank 1972, s.30; Dönniezer, Cezai Mesuliyetin Esasi; s.144; Michael Cook, a.g.e., s.151, 156. Udeh, a.g.e., II, 20-22; Dönmezer, Cezai Mesuliyetin Esası, s. ı 52, 162; Erbay, Celal, İsliim Hukukunda Küçük/erin Himayesi, Bakü, 1995, s.73 vd; Michael CÖok; a.g~e., s. ıo7, ı 11,132. Bkz: MeydanLarousse, Kuvanta md. eprem, a.g.e., s.. 42 y '.:

11 hakimiyeti kördür. Kadercilikte ise, önceden takdir anlayışı mevcuttur. Bunda olayların takdir edilen noktaya gelinceye kadar birbirlerini zaruri olarak determine ettikleri görülmeyebilir. Determinizm anlayışında, hiçbir şekilde, hürriyete yer verilmediği halde, kaderdlikte, şekli de olsa, iradi karar hürriyetinden söz edilmektedir 43 ~ Günümüz dünyasında, ilke olarak, insanların iradelerinde hür oldukları varsayımı kabul edilmekte ve hukuken insanların yaptıklarından sorumlu oldukları benimsenmektedir. Zaten hukuk normlan bu kural üzerine bina edilmiştir. Ancak, ceza hukuku ile ilgili araştırma yapan ve hukuku uygulama durumundakiler, anzı olarak iradeninbaskı altına alınması (ikrah), hürriyetin kısıtlanması gibi durumlardaki şahsın sorumluluğunu tartışnuşlardır KASDIN MAHiYETi ve ÇEŞiTLERi A. MAHiYETi 1. Dilde kasat: Yönelmek 45, azmetmek 46, uygun bir zaman gözetmek47,... -e doğrulmak, niyet etmek 48, bir işi bilerek düşünerek yapmak 49 anlamlarına gelmektedir. Hukukta kullanılan "kasıt" terimi, Kur'an'da "teammüd" 50 ve müteammid" 51 şeklinde bulunmaktadır. Amd hatanın zıddı olup 52, buralar- 43 Yılmaz, a.g.e., s Konumuzia direk olarak ilgili bulunmaması sebebiyle, bu durumlarda şahsın sorumluluğu ile ilgili tartışmalara yer verilmedi. Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Dedoksiyon (fukahan) metodu ile ele alınmış fıkıh usulü kaynaklarında ehliyetin anzalan bölümünde ikrah başlığı altında yer almaktadır. Aynca bkz. Serahsi, el-mebsfil, XXIV, 38; Taftazani, a.g.e., II, 789; A. Buhar!, a.g.e., IV, 382; İbnü'l-Kayyırn, İ'lam, III, 99, Ali Haydar, Dureru'l-lıukkam Serhi Mece/leti'l-ahkam, Lüban 1991, III, 15; İbn Abidin, a.g.e., V, 80; Ebu Safiyye, el-ikrah, Medine 1982; s ; Bilmen, a.g.e., VII, 270; Ebu Zehre, Suç ve Ceza, I; 445.:.463;ef..;!1.filkiyye venazariyyetü'l-akd, Daru'l-fıkri'l~Arabi, ts., s.41 1 vd.; Aydın, a.g.m., s ; Güleç, Hasa~, İslôm Hukukuna Göre İkrah 45 (Cebir), Dokuz Eylül Üniv.İlahiyat Fak. Derg. 1987, IV, Tehanevi, M. Ali, Keşşafu ıstılahati'l-:funun, lst. I 984, II, <1:3J9~ ~ 3 9 ~ 1 Lı 46 el-misbehu '1-Milnir, gsd md. 47 Buhari, Fedail7; Müslim, lman Şatıbf, Ebu Ishale, el-muvafakat, Beyrut, I 994, II, 608; Ali Haydar, ag.e;, I, 17; A. Zeydan, Akidlerde Kasdın RoliJ, s.353; Sa'di Ebu Ceyb, el-kamusu'l-:fıkhi lijgaten ve ıstı/ahan, Suriye 1988, s E rgüney, a.g.e., s Ahzab 33/5. Nisa 4/93, \.ı 215

12 da da, kasdi hareket anlamında kullanılmışlardır 53. Hadislerde ise, kasıt anlamında, daha çok, niyet 54 ve aınd 55 terimleri kullanılmaktadır. Niyet, tüm aınelleı'i kapsar 56 şekilde kıillalıılırken, am d kavramı, her defasında, bir suçun sıfatı olarak yer almaktadır 57 2~ Jstllahi anlamı ile kast: Suç kastı anlamında kullamlmaktadır. Suç kastı; yapılması yasaklanan tnıi ~eya terki ve ona terettüp eden neticeyi ar.zulıunaktır 58 Bir. diğer tarife göre; "iradenin, kendisine ceza tercltüp edecek bir fiille veya terk edecekbirfiile veya terke yönelmesidir" 59 Batı hukukçulan kasdın unsurlarında hayli farklı olduklanndan, birçok hukuk. sistemiııde kasıt talınnıallinanuştır. Ancak İtalyan Ceza Kanunu md..43'de kasıt şöyle tarif edilıhektedir 60 : "Kasıt, fail tarafından kendi icra ve ihmalinin neticesi olarak, oluşacak zararlı veya tehlikeli neticenin oluşmasını isternektir." görüşlere sahip Türk ceza hukuku otoritelerinden Dönmezer ve Ermen'in tercih ettikleri kasıt tarifi şöyledir: "Kasıt, sonucu. tasavvur edilen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen iradedir. " Unsurları: a. Tahmin ve Tasavvur Unsuru 62 : Failin kasten hareket etmiş sayılabilıuesi içiı-ı, hukukeri suç sayılan hareketi önceden tasavvur ve tahayyül etmiş, zihninde canlandırmış, 52 Zebidi, Tacü'l-arus, amd md.. 53 Kurtubi, el-cami, V, 329; Cassas, a.g.e. III, 193; Ragıb el-isfahani, el-müfredat, s Buharf, Savm 21; Ebu Davud, Tahara 48; İbn Miice, Sadakat 1 O; ll. 55 Buhari, İlrrı 37; Müslim, Zühd 72; Ebu Dav11d, İlm 4; Ahmed b. Hanbel, IV, Buhari, Bedi'l-vahy I; İman 41; Müslim, İmare 155; ayrıca hadisin uygulama nln~ln~ ı'nın' ı.ı.~ 11-.n "Ti\naym.,ldl<'~l.nl..,,.r_ Ar.,.,.n; l;!nn"p lqsi':l., la "J"J aıaıuaı.ı y.1. V.n..L.ı. ıvı l.~.,...,"''-"...,..,..-~.,...,.,...,..,"'"l"il.._...,._,., u~ J"''._,..,_., o.r ---, Suyuti, el-eşbah, s.18 vd. '\',, 57 Nisa 4/93, Müslim, İman 160; Ebu Ya'la, a.g.e., s.272; Maverdi, a.g.e.;,s.380; Cassas, a.g.e., III, 192, I 93; Nevevi, el-minhac, IV, 3; Udeh, a.g.e., III; 14, 77; Ebu Zehra, Suç v~ Ceza, I, 126; Amir, a.g.e., s.39: 59 Ergüney, a.g.e., s.253; Behnesi, el Mesuliyye, s.69; Bilmen, a.g.e., III, 8, 9; Akşit, a.g.e., s Dönmezer-Ennan, a.g.e., m, Dönmezer-Ennan, a.g.e., m, G" unz,. a.g.e., s

13 Kaseli suçta, mutlaka suçu arzulayan kusurlu bir irade bulunmalıdır. Aynca bu unsur, ileride görüleceği gibi, failin neleri isteyip neleri istemediği, neticenin isteğinden a:z veya çok olması ve bunların cezaya etkisi konularında öneriıli bir kriter olacaktır. 4. Meşnıiyeti: İslam hukukunda belirlenmiş olan asli cezalar 68 kasıtlı suçlar içindir. Suçun suç kasdı ile işlenmiş olrtıası asıldır. Suçlunun suç kasdının olmadığı yönündeki iddiası, ancak delil sonucu kabul edilir. İşte bu kabuller nedeniyle, Kur'an ve sünnette, suçlar ve cezalarından bahsedilirken, her defasında, suç kasdı açıkça ifade edilmemiştir. Ancak bazı suçlarda, açıkça "kasıt" terimi kullaiıılmıştır 69 Çünkü, İslam hukukunda hayvaniara sorumluluk yüklenınediği için, suçlu.luk, insa.nııl arnellerine dayanmaktadır. Amel ise insana izafe edildiğinde, bilgi ve kasıtla gerçekleşen fiil anlamında kullanılmaktadır 70 Genel bir ifadeyle, naslarda kasdın aşıldığı ve kasıt sayılmayan durumlara değinilmiş, bunun dışındaki suçlarda asıl prensibin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu nedenle, nasların ruhuna nüfuz eden İslam hukııkçulan, ittifakla, bütün suçlarda suç kasdım aramışlardır 71 İslamınjik günlerinden bu tarafa, kasıtlı ve hataen, işlenen suçlar farklı görülmüş 72, böylece suç ve ceza dengesi 73 gözetilmiştir 74 : "Hefeylem Ceza çeşitleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Dalgın, a.g.e., s Bkz. Nisa 4/93; Buhari, İlm 37, Cihad 155; Milsüm, Tevbe 53, Tefsir 20; Ebu Davud, lman 13; İbn Mfice, İkıime 93; Diyat 24; Darimi; Diyat 1.; Zeylei, Nasbu'ı-raye, IV, 327. Fiil, amel kavramlannın anlamı için bkz. Ragıb el-isfahani, el-müfredat fi ğaribi'l-kur'an, Matbaatü'l-fenniyye 1970, s.575 vd., Özbalıkçı, Reşit, Arap Dilinde ZamanAçısından Fiiller, İzmir 1996, s.3-4; Örnek olarak bkz. Hırabe suçlusundaki suç kastı için; a.g.e., VII, 91; Zina suçundaki kasıt için; Aliş, Muhammed, Menhu'l-ceül ala Muhtasarı Haül, Beyrut 1989, IX, 255; İbn Abidin, a.g.e., III, 141; Hırsızlık suç kastı için, Maverdi, iı.g.e., s.375; Ebu Yiila, a.g.e., s.268; İbn Rüşd, a.g.e., II, 547; Şirbini a.g.e., IV, 174; İçki suçundaki kasıt için; Rernli, a.g.e., VIII, 13; Aliş, a.g.e., IX, 348; Fetfivfiyı Hindiyye, IV, 53; Zina iftirası suç kastı için; Şirbini, a.g.e., IV, 155; Hureşi, Muhtasar, VIII, 86 İrtidat suçundaki kasit için; Serahsi, el-mebsuj, X, 123; İbn Kudame el-muğni, X, 73; Nevevi, Muhyiddin b. Şeref, el-mecmu' Şerhu'l-Müheueh, Cidde ts., XXI, 59; Bilmen, a.g.e., III, 66, 67. Nisa 4/92, 93; Şafii, a.g.e., VI, 176. Yunus 10/27; Şfıra 42/40. Bu hadisin uygulama alanlan ile ilgili bilgi için bkz.. Suyuti, el-eşbah. s.l8 vd., İbn Nüceym, el-eşbah, s.l4. vd., İbnü'l-Kayyım, İ'lamü'l-muvakkıili, III, 79; Şatıbi, et.muvafakat, II, 607 vd. 218

14 r l ı ı 1 yani onun suç olduğunu bilmiş olması. gerekmektedir 63,.Kas~tla taksir (hata) in ayrıldığı önemli nokta burasıdır. Taksirli suçlarda failin zilıninde, fiil öncesinde onunla alak:alı bir ön hazıriık, ön sezgi bulunınamaktadır 64. Ancak, ez-zerka kasıt için şahsın önceden işleyeceği suçu tasavvur ve planlama yapmasının gerekli olmadığını savunmaktadır. Ona göre, kasıt mücerret olarak suçu istemektir. Malımasani de aynı görüştedir.64a Ancak, bu görüşlertasavvurun kasdıi1 unsurlan arasında sayılmasına engel değildir. Çünkü, Yukanda belirtildiği gibi bizim kasdımız fail işleyeceği şeyin suç olduğunu bilmesidir. Suç öncesinde plan kurup kumiamanın cezaya etkisi ise ileride ~rtışılacak:tır.. ~azı.. hı.drukçular, yalnız 'bıi' unsurun bulunrılası halinde bile, mevcut suçun kasdi olaçağını. şavunmuşlardır. Ancak bu taktirde, özellikle günümüz dünyasında, her iür suçun tahmin edilme ve tasavvur edilebilme kapsamına dahil edilebileceği, burun da suçun kapsamını gerekenden fazla genişlemesine sebep olacağı gerekçesi ile tenkit edilmiştir 65. b. irade Unsuru 66 : Tasavvur ve tahmin etme, kısaca bilme, isternek demek değildir. 66 a Her ne kadar bir şeyi isteyenin o şeyi bildiği kabul edilebilirse de, bunun aksi doğru değildir. Bu nedenle, bilmenin tespitinden sonra, isteğin buna eklenip eklenmediğini araştırmak, kasdm mevcudiyeti için gereklidir. Yani kaseli harekette fail fiili ve sonucunu hür iradesi ile istemiş olmaiıdır Ebu Ya'la, a.g.e., s.269; Cassas, a.g.e., II, ı92; İbn Kudame, eş-şerhu'l-kehir, IX, 340; Gazzali, el-v asit, II, 596; İbn Nüceym, a.g.e., s.53; İbnü'l-Kayyun, İ'la.mu'l-muvakkin en Rahhi'l-alemin, Beyrut, l 99 ı, m, 90; Remli, a.g.e., vm, 13; Şatıbi, a.g.e., II; 625, 627; Bilmen, a.g.e., III, 204, 254; Yazır, Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat ts., II, 1423; Ebu Zehra, Suç ve Ceza, I, 126; Karaman, İs11Jm Hukuku, I, 238; Karadaği, Ali Muhyiddin Ali, Mebdeu 'r-rıza fi'luktid, Beyrut 1985, I, 260; Erbay, a.g.e., s.77. ~.. Cassas, a.g.e., III, ı92; Günz, a.g.e., s. 150; Ebu Zehra, Suç ve Ceza, I, 343. ~Bkz. Zerka, el-medhal, II, 6ı8; Malunasani, Nazariyet'iU-amme üi- muceh& ve'l-ukud, I, ı4l. 65 Dönmezer-Erman, a.g.e., III, Serahsi, el-mebsat, X, ı 23; İbn Kudame, el-muğni, X, 108; İbn Şazm, a.g.e., X, 2 ı 6; Şirbini, Muhammed el"hatib, Muğni'l-muhtac ila ma' rifeti meani elfazı '1- minhac, Daru'l-fıkr ts., IV, ı74; Fetavliyı Hindiyye, çev, Mustafa Efe, Ank. Akçağ Yay. ts., IV, 53; İbn Abidin, a.g.e., III, I4ı; Bilmen, a.g.e., III, 230, 255; Karaman, İs11Jm Hukuku, I, ı 3 ı.. 66 " Gazzali, İtikadda Orta Yol, çev., E:,emal Işık, Ankara, ı97ı, s Şafii, el-ümm, VI, 5; Kasani, Bedayi, VII, 39; Hadirni, Menafi', s.298, 299; Erbay, a.g.e., s

15 ancak failinin kasdı doğrultusunda karşılık görecektir:ameller niyetiere.. edir"75 gor. 5. Kasıtla Yakın Anlamlı Terimler: Kasıt kavramının benzerlerinden ayırdedilebilmesi için, burada kısa bir mukayese yapılacaktır. a. irade: Bir fiili veya terlci mutlak olarak isternek anlamında bir kavramdır. iradede, iki şeyden biri, aralarıncia fark gözetilıneksizin istenmektedir 76. Ceza hukukunda irade, fallin uç sayılan fiili veyaterki istemesidir. İrade, bütün suçlarda gerekli olan bir unsurdur. Çünkü, irade olmadan fiilin varlığı veya şahsa isnadı mümkün olmayacaktır. Bu halde ise, şahıstan sorumluluk kalkmaktadır 77. b. ihtiyar: Alimierin çoğunluğuna göre, ihtiyar, birden fazla alternatifi olan şeyler arasından üstün olanını tercihetmektir 78. Buna göre, ihtiyar iradeden daha özel bir anlam içermekte 79 olup, düşünme ve ayırma gücünden sonra gelen irade olarak da tanımlanmaktadır 80. Hanefiler ihtiyarı, bir şeyi kastetmek ve irade etmek olarak tanırlar 81. c. Rıza: Rıza, bir şeyin vukı1una gönülden muvafakat etmektir 82. Istılahta, bir şeyi yapıp yapmamak şıklanndan birini tercih etmektir ki, ihtiyann tam 75 Buhari, Bedi'l-Vahy 1; lman 41; Müslim, İmare 155; Ebu Davud, Ta1ak ll; Tirmizi, Fedaili cihad 16; İbn Mace, Zühd Gazzali, İhya, I, 278; Kindi, a.g.e., s.61, Ergüney, a.g.e., s.229; M Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü'ğü, İst. 1971, Il, 75: 77 Nesefi, Şerhu'l-menar, Il, 308; Şirazi, Şerhu'l-liima, s.277; İbn Nüceyın, el Eşbah, s.360 vd., A. Buhari, a.g.e., IV, 634; Behnesi, el-mesuliyye, s İbn Hazm, el-mulıallo, IX, 258; Hureşi, a.g.e., IX, '\. Karadağı, a.g.e.; I, 205, 206; Ergüney, a.g.e., s Kindi, a.g.e., s Emir Padişah, a.g.e.,. Il, 290; İbn Abidin, a.g.e., IV, 507; A. Buhari, a.g.e., IV, 632 Büyük Haydar Efendi, a.g.e., s.509. Zeydan, el-veciz, s.111; Ebu Zebra, el Milkiyye, s Bkz. Gazzali, İhya, IV, 624; Ebu Zehra, el-milkiyye, s.412, Zeyden, el-veciz, s. ll I. 219

16 ve kfunil derecesidir 83 Buna göre, her nza ihtiyan gerektirirse de, her ihtiyar nzayı gerekli kılmaz. Rıza, fiilin sonunu kasdetınek açısından, ihtiyardan daha ileridedir Rıza'nın rüknü, ehliyet ve kasıttır 85. Hanetilere göre ihtiyar ve nza ayn olmakla birlikte 85 a irade ve nza ihtiyar anlammda kullamldıldannda eşit görülmüştür. ssb Cumhur ise, ihtiyar ve nzayı irade ınanasında eşit görmektedir 86. d. Azm: Kesin karar vermek 87, sehat etmek anlamına gelen azın; bit fiilin yapılmasına veya terkine, o şey öncesinde kesin olarak karar vermek anlamında kullaıiılrnaktadır 88 Mutezile ise, fiil öncesindeki iradeyi azın olarak isimlendirıniştir 89. e. Kasıt: Usulcüler ve hukukçulara göre kasıt niyet anlammdadır 90. Ceza hukuku, istılahı olarak kasdı; bir fiil veya terkin sonuçlannın bilinip, kabullenilerek (razı olarak), onun gerçekleşmesi için, serbest irade ile hare' kete yönelmek, şeklinde tanımalamak müınkündür 1 83 İbn Abidin, a.g.e., IV, 507; Emir Padişah, a.g.e., IT, 290; A. buhari, a.g.e., IY, 1502; Ebu Zehra, İsliim Hukuku Metodolojisi, s.308; Ebu Safiyye, el-ikrah, Medine 1982,s.h., Kindi, a.g.e., s.70; ErgUney, a.g.e., s Ebu Safiyye, a.g.e., s.4; Ebu Zehra, el-milkiyye, s.200, 85 Karadağ, a.g.e., I, Nesefi, Şerhu'l-menar, II, 307; Haskefı, Usul, s.340; A. Buhari, a.g.e., IV, 631; Ebu Zelıra el-milkiyye, s b Taftazani, a.g.e., II, I 95; İbni Abidin, a.g.e., IV, 507; Emir Padişah, Teysiru'ttahrir, II, Hureşi, Şerh, V, 9; Gazzali, el-vasit, 221; Buhuti, Kaşşafu'l-kma, IT, 5; İbn Hazım, el-mulıalla, IX, 258; Karadaği, a.g.e., I, 227; Ebu Zehra, el-milkiyye, s.413, Ragıb el-isfahani, el-müfredat, s.334; Tehanevi, a.g.e., IT, 1340; Ahmed Ziyaeddi, Hulastitü'l-ejkar, s Bakara 2/227, 235; Bulıari, Talak 21; Müslim, Hacc 41; Ebu Ceyb, a.g.e., s.364; Ergüney, a.g.e., s.50; Behnesi, Nazariyyôt, s.40, Karadaği, a.g.e., I, 205; Şafiierden Şirbini'de aynı görüşü benimserniştir. Bkz. Şirbini, Muğni'l-muhtac, IV, Gazzali, el-vasit, Daru'l-ltısam 1983, ll, 596; Nevevi, el-mecmu, I, 309; İbn Nüceym, el-eş balı, s.29; Karafi, a.g.e., I, ı 78; İbnü'l"Kayyım, İ'lam, m, lll; Ayrıca niyet ile kasıt arasındaki nüanslar için bkz. Karadağ, a.g.e., I, , 259vd. 91 İbnü'l-Kayyım, İ'lam, III, 55; ErgUney, a.g.e., s.253; Aydın, a.g.e., s. lll. 220

17 . Arala:nhda nüans olmakla birlikte, azın ile kasıt eşit. anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Ancak mütezile, fiil öncesindeki iradeye azın derken, fiili e birlikte mevcut olan iradeyi kasıtolarak nitelendirmiştir 2 Kasdı, azın esnasında vanlan kalbi kararlılığı eyleme dönüştürme atılımı olarak tamnilarsak, Mutezile'nin dikkat çekmek istediği farkı belirtmiş oluruz. Görüldüğü gibi, kasıt'kavramı, ~, ihtiyar, nza ve azınden oluşan bileşik bir kavram olup, psikoloji ile yakından ilgilidir. Buradan şu sonuca varılabilir. Kasıt, benzeri kavramlardan farklı ve daha özel ol:mak4t birlikte, onlardan birisinin yokluğu halinde, kendisinden: bahsedilemeyeecektir. ' 6. Kasıt öncesi Zihni Harek~tler;ve Kasıtla Alakası: Kasıt kalple ilgili zihinsel işlemlerden fiziki aleme en yakın olanıdır. Hiıkiık sahasina giren kasdi eylem, fiziki hali ile bu alemin, fiilin gerçekleştirilmesi nüıksadı lle iç alemin sınırlan içindedir. Kasıt, zihinsel işlemlerin en mükemmel olanlarındandır. Bu madde altında, kasıt.öncesinde kalbin fonksiyonlarından şahsın sorumlu tutulup tutulmayacağı hakkında, geriel çizgiler dahilinde, bilgi verilecektir 93 Bu mukayesenin,' şahsın sorumlu olduğu en alt sınırın belir' lenmesinde ve kasttan doğan sorumluluk çizgisinin tanınmasında faydalı olacağı ümit edihrtektedir.. İslam alimlerine göre,. kalbin fonksiyonlan.- en hafifinden yoğunu. na doğru olmak üzere- şöyle sıralanarak, şahsın din,1 açıdan sorumluluğu incelenmiştir. a. ei-hacis 94 : Akla gelen fikir, düşünce, hatıra gelen şey anlammı:lıı.dır. Bu kavram, şahsın. kalbine bir anda suç işleme veya iyilik yapma düşüncesinin doğup, hemen peşinden geçmesi halini anlatır. Bu, gelip geçici bir düşünce olduğundan, şahıs ondan sorumlu değildir. Çünkü, kalbi bu tür düşüncelerden tamamen korumak imkansızdır. İnsan ise, gücü yetmediği durumlarda sorumlu olınaz 95. b. ei-hitır: Akla gelen, hatıra gelen ve sahibini bir müddet meşgul edip, geçen şey anlamında:dır 6. Burada şahsın zihni bir zaman.bu dü Şirbini ise buna niyet demektedir: Muğni'l-muhtac, IV, 124; Tebanevi, a.g.e.,ii,-35. Buradaki sonnnluluk, di1nya alıkarnı açısından değildir. Çünko,. yeryüzündeki huk:ıık sistemleri zahire göre bükilm verirler. Buna göre, eyleme dönüştürmedikçe, fert herhangi bir düşoncesinden dolayı yargılanamaz. Bkz. Ali Haydar, a.g.e., I, 17. Bkz. Suyuti, el-eşbah, s.50, Karadaği, a.g.e., I, 203. Bak:ara, 2/286. Hadislerdekikullanımı için bkz: BuhariTevhid35; Bedi'l-halk, 8; Müslim, İman 313; Tirmizi, Cennet 15; Kindi, a.g.e., s.69; Gazzali, İhya, m,

18 şu.nce ile meşgul olur. -Ancak.fert bu tür düşüncenin kalbine gelmesine engel olamaz. Bu halde de, şahsa leh ve aleyhte bir sorumluluk yüklenmez. Çünkü, heıiüz düşücnesini meşgul eden şey; yapma yönünde niyetlenm<;:: miş, bunun yapılması için irade belirtmemişti? 7. İnsan, kalbinin kesbe1:tiği şeyden sorumlu ise 'de 98, burada kalbin kesbi henüz yoktur. Bu sebeple; şahsın sorumluluğu sözkonu,su değildii 9.,; ' ' '., c. Hadisu'n-nefs: İnsanın, zihnini meşgul eden şeyi yapıp yapmamak liüstisunda tereddüt gôstererek~ iç çatışmaya girişm.esi ~hajidir. Buna vehm 100 ve vesvese 101 de denir. Bu halde de şahıs, düşündüğünü yapma yönünde bir kararcı sahip. ojmadığında,n, sonunlu değildir 102. Bu devrede şahsın sorumlu tutulamayacağı hadis nassı ile sabittir 103. d. el.,hemm: Bir önceki durumda bulunan kalbi iç çatışnia halinin sona erip, o şeyin yapılması yönüne meyledilerek, çok. kesin ohnanıakla birlikte, karar verilmesi halidir 104. Ancak bu karardan dönülebilme ihtimali mevcuttur. Bu haldeki karar, bir iyilik yapmak içinse, sahibine onun karşılığı sevap olarak yazılmaktadır. Kötülük yapmak için verilmiş bir karar ise, onun kesin karar şekline dönüşüp dönüşmeyeceği veya kendisinden dönülme ihtimalinin fert tarafından kullanılıp kullanılmayacağı için beklenilmektedir. Bu kötü karardan dönülmesi halindesevap ya.zıhrken, dönülmeyip kesin karara dönüşerek eylem şeklini aldığında ise, 'günah yazılmaktadır105. Gazzali ise, bu halin eyleme dönüşinernesi Allah için olınadıkça şahsın günahkar olacağını belirtmektedir. 105 " Ancak bu taktirde, şahsın heıri kötü a melinden hem de hemminden dolayı sorumlu olacağı savunulmaktadır 106. e. el-azın: Kalbin kendi içinde düşünüp tartışıp, peşinden o şeyi yapmaya kesin kararını vermesi saflıasıdır 107. Buradaki karara kasıt da 97 Suyuti, el-eşbah, s.50; Şirbiıii, a.g.e., IV, En'am 6/ Kurtubi, a.g.e., III, Kindi, a.g.e., s Kaf, Müslim, İman 58; Kurtubi, a.g.e., III, 426; Gazza1i, İhya, III, 94, Buhari, Eyman Maide 5/1 1; Tevbe 9/13, 94; Yusuf 12/24; Müslim, Misafirin 204; İbn Mace, İkaırie 200; Ebu Davud, Salat Buhari, Rikak 31; M aslim, İman 59, 60; Darimi, Rikak, 70; İbn Mace, Zühd I. 105 Gazzali, İhya, III, Bkz. Suyuti, el-eşbah, s.sl.,, 107 Tehanevi, a.g.e., II, 1339; Zerkeşi, el Kamusu'l-muhit, IV, 151; el-mısbehu'lmünir, II, 57; Ahiııed Ziyaeddin, Hulasatü'l-Ejkar,s

19 denir. Bu karan, b,rann İcraata geçirilmesi takip eder 108 Bu karar ile fiilin gerçekleşmesi, elin;.tetiğe dokun"!jlması ile silabm ateşlemesi. Icicfur yakın mesafelidir. Ancak, şahsın elinde olmayan nedenler dolayısı ile, karan fiiliyata geçirerneme dulumu ayn olup, orada azınin uygulanmaması kendisini aşan bir duiurndur. Bu aşaıiıadaki karar; iyilik için olduğunda, sahibine sevap yazılacağı kuşkusuzdu:r 109. Ancak kötülük için verilnıiş bir karar olması halinde, yalni:z bu kesin kiıran sebebiyle, henüz ortada buna dayalı bir eylem mevc 1 ut değilken, dünyevi (hukuki) veya uhrev1 (dini) olarak sorumlu tutuhıp tutul~yacağı tartışılmıştır 110. : Hukıiken bu karar sebebiyle şahsın sorumlu tutulup tutulamayacağı ileride suça hazırlık ve suça teşebbüs anındaki kasıt başlıklan altında. incelenecektir; Biz burada, Uhrevi (dini) olarak şahsın bu karan sebebiyle, günahkar olup olmayacağı hakkında, özet bilgi vermekle yetineceğiz. aa. Kötülük işlernek için verilenkesin kararın günah oluşturacağı göri..işünde olanların delilleri: ı-. igönlünüzde olaniari açıga viırsaniz da, gizleseniz de (farkeünez). Allah onınıla sizi sorgliya çeker. Sorgudan sonra dilediğini a:ffeder, dilediğine azap eder... " 111 şeklindeki ayet. Her ne kadar bunun Bakara 2/286 ayeti ile neshedildiği görüşünde olanlar var ise de, neshedilmemiş, muhkem bir ayettir Şahsın yalan yere yemin etmek amacıyla yaptığı yeminlerden sorumlu tuhılup, bu maksad olmaksızın söylediği yemin lafızlanndan dolayı sorumlu olmadığı ile ilgili ayet İddet bekleyen kadınlarla evlenme düşüncesinin bu müddet içinde yasaklanmamış olması yanında, azın derecesindeki karann yasaklanmış olması ile ilgili ayee Kılıçları ile çarpışan iki müslümandan ölenin ve öldürenin cehen- 108 Kur'an'daki kullarumı için bkz. Bakara 2/227, 235; Al-i İnıran 3/159; Mi.ıhammed 47/21; Cassas, a.g.e., II, Bkz.. Buhari, Rikak 31; Müsüm, İman 206. no Cassas, a.g.e., IT, ; Şirbini, a.g.e., IV, 156; Suyuti, el-eşba!ı, s.51; Behnesi, Nazariyyaı, s ,... nı Bakara, 2/284. Aynca bkz. İsra 17/36; Bakara 2/ Cassas, a.g.e., II, 276; Kurtubi, a.g.e., lll, Bakara 2/ Bakara 2/

20 nemde'oluşu ileilgili hadlsıı 5. Bu hadiste, öleniri cehenneme gönderilme illeti olarak, OOUn da diğerini öldünne karamıda bujudmast gösteril!jlektedir 1 I~.. 5- İlhad. (masiyet), 117 ~urad eden. şahsın azapla yargılanacağı ile ilgili ayet 118, şahsın düşüncesinden soruını u hitulacağına de llldir.. 6- Tevbenin şartlarından birisi, hakkında bağışlanma talebinde bulunulan günaha tekrar dönüjrnemesi hususundaki azim (kesiıı karar)dıı.ı 19 B~ unsurun. bulunduğu pişmanhktevbe olarak nitelendirilmektedir. Aksi d~ tevbe olmayıp, işlediğigünahlardan şalııs ahirette hesaba çekilecektir: 7- Hased, kin, nefret, küfür, şirk... gibi durumların kalbin işleri olup, görünür bir tarafı. olmadığı halde sahibinin.sorumlu olduğu herkesin kabulüdür 120. Kalben geçeiı şeyler yapılınaclıkça şahsın sorumlu tutulmayacağı yönündeki hadis 121 genel aniariılı olup, insanlar arasındaki ilişkiler (dünyevi hükümler) için geçeı;lidir. Allah oile kııl arasındaki şeyleri kapsamaz122. Yoksa, yukarıda sayılan bir kısım hükniün kalbi duruma dayandığı ve hasedin, Jrufrün, şirkin hafam olduğunda hiçbir şüphe yok:tur. 8- Münafıklar için elem verici azap öngörülürken, azabın illeti olarak kalbierindeki hastalıklara dikkat çekilıniştir 123 bb. Kötülük işiemek için veri.ien kesin kararan günah oluşturmayacağı görüşünde olanların delilleri: 1- "Yüce Allah kullarını, kalbierinden geçirdikleri sebebiyle, eyleme dönüşmedikçe, sorumlu tutmayacağı'' ile ilgili salıili hadis 124 Hadiste kalbden geçenler hakkında tafsilat verilınediğiriden, mutlak. olarak bütün 115 Nesai, Tahrim 29; İbn Mace; Fiten ll. 116 İbnü'l-Kayyım, İ'lamu'l-muvakkiin, III, S uyutı,. e- le ş b. a h, s.51., Hacc 22/ Bkz. Kurtubi, a.g.e., V, 91; Sıddıki, Muhammed Allan, Delilü'l-falihin li turuki Riyazü's-salilsin, Kahire 1987, I, 79; Gazzali, İhyau ulumi'd-din, çev. Ahmed Serdaroğlu, İst. 1974, IV, 71; Dalgın, a.g.e. s.56, Cassas, a.g.e., II, 276; Nevevi, Ravza, vii, 285; Şirbini, a.g.e., IV, 124; Suyuti, el-eşbah, s.5 1; Behnesi, Nazariyyat, s.32 vd., Bu tür günahı:ti büyük günahlar sınıfinclıi göruldüğü ile ilgili olarak bkz. İbn Hacer el-heyteıiıi, İsiilm'da HelallaT ve Haramlar, çev. A. Serdaroğlu-L. Şentürk, İst. 1981; Gazzali, İhya, III; Buhari, Eyman Kurtubi, a.g.e., III, 418. Bakara 2/10. Buhari, Eyman 15; Müslim, İman

21 kalbi hareketler sözkonusu olmalıdır İslam tarihi boyunca, kesin olarak bilinen şey, bir kısım münafiklara müslüman muameleleri yapılmış, kalbierindeki kötü düşünceleri sebebiyle, sorguya çekilerek yargılanmamışlardır 126. Bu karşı1ıklı deliller şanrasında şöyle bir orta yol bulunabilecektir. Kalbden geçenlerden şahsın sorumlu tutulmayacağını'genel bir kural olarak kabul etmek yerine, kalbdeki kararın eyleme. ihtiyacı bulunup bulunmayışma göre tafsilat gözetrriek uygun olacaktır. Eyleme ihtiyaç duyan bir kısım kalbi kararlar, kesin karar (azm-kasd) şeklinde belinnişde olsa, eyleme dönüşmediği müddetçe, sahibi sorumlu tutulmayacaktır. Ancak, sadece kalbde olup biten, sevıne, nefretetme 127, kıskanma 128, inanmama 129 gibi kalbi hareketler, kalbde ke5inleştiğinde, sahibi bunlardan sorumlu olacaktır 130 Dışa yönelik eylemler hukuku ile ilgili olan "irtikabmdan önceki suçlar hakkında, kalbden geçeniere ceza verilmez" kuralını 131 içe dönük eylemler sahasında da işletmek, her zaman doğru olmayacaktır. B. ÇEŞiTLERi 1. Geçerli Oluşuna Göre: a. Sahih Kasat: Sahih kasıt, faili tam ehliyet sahibi olup, hukuken muteber olan zorlama (ikrah-ı mülki) 132 olmaksızın gerçekleşen kasıttır 133 Kasdm bu nevinde, kasıtta bulunması gereken, nza, ihtiyar, tasavvur ve bilme gibi unsurlar mevcuttur. Hukuken itibara alınmayan zorlama (ikrah-ı gayn mülci) altindaki şahsın kasdmm da sahih olduğu kabul edil- 125 Suyuti, el-eşbah, s.50. rn. -. Şafiı, el-umm, VII, 268; Ebu Zehra, Suç ve Ceza I, Örneğin kalben Hz. Peygambere buğzedenin mürted olduğu ile ilgili olarak.bkz. İbnü;l-Hfunam, Kemaleddin Muhammed b. Abdülvahid, Fethu'l-kadir, Beyrut ts., V, Kiskanmanın günah olduğu ile ilgili bkz. Ebu Davud, Edeb 44; Nesa1, Cilıad 8; İbn M/ice, Zühd lbn Nüceym, el-eşbah, s Cassas, a.g.e., II, 276, 277. ı~.... Behnesi, Nazariyyat, s.39, Taftazani, a.g.e., II, İbn Kudame, el-muğni, IX, 322; Ayni, Şerhu'l-menar (İbn Melek, Şerhu'lmenar ile birlikte) İst, 1965, s.369; Haskefi, a.g.e., s.340; A. Buhan, a.g.e., IV, 632; Haydar Efendi, a.g.e., s.509; Karadaği, a.g.e., I, 260; Karaman, İslam Hukuku, I

22 mektedir 134. Ceza hukukı.inda kendisine itibar edilen kasıt bu s~ kasıttır 135 b. Batı! Kasıt: Mecnun 136, sabi 137, temyiz çağına ulaşmamış kişi 138 gibi, ehliyet salıibi ~lmayan veya baskı (ikrah-ımülci) 139 altmffiıkj şahsın kastma bııtıl kasıt denir.. Burada fail, h~en kişilik sahibi olmadığı için, onun.iradeve tercihine itibar edilme~ektedir 140 Bunun sonucu olarak, bu şahsın kasdı yok hükmünde olup, cezai sorumluluk kalkınaktadır 141 c. Fasit Kasıt:. Bu kavram ban~filer tanümdan benimsenrıliştir. Onlara göre, ihtiyarmda müstakil olmayan, zorlama altmda bulunan bir şahsın kastma fasit kasıt denir. Bu haldeki şahıs, iradesini serbestçe belietebilme hürriyetine sahip olmadığı için, tercihinde nza bulunmarnakta ve böylece ihtiyan (kasdı) fasit olmaktadır 142. Hanefiler dışındaki hukukçularm birçoğu, bu haldeki şahsın 134 Taftani, a.g.e., II, İbn Kudame, eş-şerhu'l-kebir, IX, 324, 335; el-muğni, IX, 358; Şirazi, Şerhu'l Luma, tahk. Abdülınecid Türki, Beyrut 1988, s.270; Behnesi, el-mesuliyye, s.69; Ergüney, a.g.e., s İbn Kudame, ei-muğnf, IX, 322; İbn Nüceym, el-eşbalı, s.52; Taftazani, a.g.e., II, 736; İbn Abidin, a.g.e., ID, Mevsili, a.g.e., V, 41; Taftazani, a.g.e., II, 738; Haydar Efendi, a.g.e., s.487; Nesefi, Şerhill-Mezar (Nuru'l-envar ile birlikte) II, 261; 308, Leknevi, l(anieru'lekmar, Il, 261. Küçüğün cezai sorumluluğu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Erbay, a.g.e., s.78-83; Aydın, M. akif, Çocuk, DİA VIII, Erbay, a.g.e., s Hanefiler bu haldeki kasdı fasit olarak nitelendirir Bkz. 133 nolu dipnot. İbnu'l-,Kayyım, İ'lam, III, İslam ceza hukukunda, suç failinde ehliyet için gerekli olan şartlardan (akıl ve baliğ) herhangi birinin yokluğu halinde cezai sorumluluk kalkmakta ve bu şahsın kasdına itibar edilıneyip yok kabul edilmektedir. Bu, bütün suçlar için aranmaktadır. Ancak bu vasıftaki suçlulara, kul haklarına karşı işledikleri suçlar sonunda mali ceza (tazminat) verilmektedir. 141 Ehliyeti noksan olan kimselerin hu.k:ukl durumu ile ilgili bilgi için bkz'. İbn Kudame, el-muğni, IX, 358; Nesefi, a.g.e., Şafii, el-ümm, VI, s; A. Buharf, a.g.e., IV, ; İbn Melek, Şerhu'l-Mezar, s ; Hallaf, a.g.e., s.l38; İzmiri, Haşiye, s.345; Karaman, İslfim Hukuku, I, 191 vd., II, 255 vd:, Erbay, a.g.e., s Taftazani, a.g.e., II, 789;. İbn Abidin, a.g.e., V, 80, 81; Hadiıni, a.g.e~, s.298; karadaği, iı.g.e., I, 206; Zeydan, el-veciz, s.ll1; İbn Melek, a.g.e., s.369; Haydar Efendi, a.g.e., s.509; Haskefı, a.g.e. s

CEZAi SORUMlIILUI,I AlASil

CEZAi SORUMlIILUI,I AlASil CEZAi SORUMlIILUI,I AlASil Yrd. ı.,~ Ir. Nlhıt IAıcnf GiRiş Ceza, $UÇ sonrasında sözkonusu olan bir kavramdır. İnsanlann işledikleri suçlardan şahsıolarak sorumlu tutulmalan] ve suç ile ceza arasında adaletin,

Detaylı

BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN. MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet:

BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN. MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet: İSLAM HUKUKU AŞısıNDAN BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet: Boşanmada kusursuz olan eşin göreceği maddi zararlann giderilmesi amacıyla, boşanmada kusurlu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. F.. L ESi DE GiSi SAYI:16

ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi. F.. L ESi DE GiSi SAYI:16 ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F.. L ESi DE GiSi SAYI:16 SAMSUN 2003 ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSt SAYI:16 SAMSUN2003 Sahibi: ilahiyat Fakültesi Adına: Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT Mesul

Detaylı

ISLAMI SOSYAL.. BILIMLER

ISLAMI SOSYAL.. BILIMLER GÜZ 1416/1995 J'\ J'\ ISLAMI SOSYAL.. BILIMLER ' DERGISI inkılab Sigortanın Meşruiyeti Nzhat Dalgın* Çağdaş İslam hukukçulan, mevcut ticarı sigortaların şer'i hükmünü ortaya koyabilmek için, değişik eski

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW - 340 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA İSTISHÂB DELİLİ VE UYGULAMADAKİ YERİ

İSLAM HUKUKUNDA İSTISHÂB DELİLİ VE UYGULAMADAKİ YERİ İSLAM HUKUKUNDA İSTISHÂB DELİLİ VE UYGULAMADAKİ YERİ Mustafa KELEBEK * GİRİŞ: Kur'an, insanın medeni yapısını ve onun sosyal bir varlık olduğunu açıklar. 1 Bu nedenledir ki, İslam, insanı, bütün samimiyeti

Detaylı

YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI

YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI YAHUDİLİK HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM HUKUKU NA GÖRE NİKÂH AKDİNE ET KİSİ BAKIMINDAN DİN FARKLILIĞI Ali Aslan TOPÇUOĞLU * Özet Müslümanların farklı din mensuplarıyla evliliği, son dönemlerde yeniden İslam hukukçularının

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

İSLAM HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK Ahmet EKŞİ DOKTORA TEZİ Danışman

Detaylı

Y ARGILAMA HUKUKU AÇlSlNDAN ANALizi

Y ARGILAMA HUKUKU AÇlSlNDAN ANALizi islam Hukuku Araştınnaları Dergisi, sayı: 2, 2003, s.bs-99 Hz. ÖMER'iN EaO MOsA EL-EŞ'ARi'YE GöNDERDiGi MEKTUBUN Y ARGILAMA HUKUKU AÇlSlNDAN ANALizi Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam ARr An Analysis of Caliph Umar's

Detaylı

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü Dr. Müsfir b. Ali b. Muhammed El-KAHTÂNÎ * Çev.: Doç. Dr.

Detaylı

HUKUK VE İNSAN HAKLARI

HUKUK VE İNSAN HAKLARI İSLAM HUKUKU AÇISINDAN HUKUK VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İzmir- 1996 Eşim Aynur, Çocuklarımız Sakıp Sinan ve Sera için Sayfa Düzeni: HABİM 261 79 32 Montaj- Baskı ANADOLU MATBAACILIK 601

Detaylı

İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI

İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, cilt X/1, s. 191-211, haziran 2006, İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI Hasan KURT Anahtar kelimeler: Sevap. Ehli Sünnet. Mutezile. Eşari. Matüridi. ÖZET

Detaylı

İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKI

İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKI EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 61 (Kış 2015) 425 İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKI Yusuf ŞEN (*) Öz Yaşam hakkı, tüm hakların başında gelen Allah ın en değerli varlık olarak

Detaylı

İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION)

İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION) 1 İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION) Hadi SAĞLAM Özet: Günümüzde faili meçhul cinayetlerin

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET i T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET AYSU SENA YILDIZ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

İSLAM HUKUKU, DEVLET VE AHKÂM-I SULTANİYE İLİŞKİSİ

İSLAM HUKUKU, DEVLET VE AHKÂM-I SULTANİYE İLİŞKİSİ İSLAM HUKUKU, DEVLET VE AHKÂM-I SULTANİYE İLİŞKİSİ Doç. Dr. Hakkı Aydın I- İSLAM HUKUKU 1-)İslam Hukukunun Tarifi ve Mahiyeti İslam Hukukunun asıl adı Fıkıhtır. "Fıkıh kelimesinin lügat manası bir şeyi,

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 299 Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 Legal Views of Ahmet Hamdi Akseki(1887-1951) on Basic Rights Ali Aslan TOPÇUOĞLU ÖZET Ahmet

Detaylı

İLAHİ DİNLERİN KUTSAL KİTAPLARINDA HELAL VE HARAM ANLAYıŞı ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLAHİ DİNLERİN KUTSAL KİTAPLARINDA HELAL VE HARAM ANLAYıŞı ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İLAHİ DİNLERİN KUTSAL KİTAPLARINDA HELAL VE HARAM ANLAYıŞı ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA \. Doç. Dr. Mustafa ERDEM Heıaı ve haram kelimeleri, men şe itibariyle, Arapça'dır. Türkçe'de "yasak" ve "yasak olmayan"

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA İÇKİ İÇME SUÇU VE CEZASI

İSLÂM HUKUKUNDA İÇKİ İÇME SUÇU VE CEZASI D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XIII-XIV, İzmir 2001, ss.31-52 İSLÂM HUKUKUNDA İÇKİ İÇME SUÇU VE CEZASI Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM THE CRĠME OF DRINKING WINE AND ITS PENALTY ENVISAGED BY ISLAMIC LAW

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract Özet Fatih KARATAŞ* Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde

Detaylı

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Son Güncelleme Tarihi 25.11.2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Makale: İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK MUKAYESESİ GAYESİ HUKUKİ TEMSİL OLAN AKİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (VEKÂLET ÖRNEĞİ) THE ISLAMIB AND MODENRN LAW

Detaylı

Nişanın Bozulmasının Hukukî ve Dinî/Ahlâkî Neticeleri (İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Arasında bir Mukayese)

Nişanın Bozulmasının Hukukî ve Dinî/Ahlâkî Neticeleri (İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Arasında bir Mukayese) M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 30 (2006/1), 113-131 Nişanın Bozulmasının Hukukî ve Dinî/Ahlâkî Neticeleri (İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Arasında bir Mukayese) Yrd. Doç. Dr. Şükrü Selim HAS Özet Bir çok

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ İSLÂM İNANÇ ESASLARI Prof. Dr. Ahmet YAMAN

İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ İSLÂM İNANÇ ESASLARI Prof. Dr. Ahmet YAMAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLÂM HUKUKUNUN SİSTEMATİĞİ VE LİTERATÜRÜ İslâm Hukukunun Sistematiği İslâm Hukuku Literatürü Fıkıh Usûlü Literatürü Fürû Literatürü Fıkıh İlminin Alt Dalları ile İlgili Literatür

Detaylı

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI Sabri ERTURHAN * s_erturhan@hotmail.com Anahtar kelimeler: Öfke, iğlak, talak, iç-dış irade ÖZET Bu makalemizde toplumda sıkça rastlanan öfke halinde verilen

Detaylı

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI ZEKAT HÜKÜMLERİ Doç. Dr. Nihat DALGIN ÖZET Zekat, İslam dininin temel esaslarından olup, zengin müslümanlar için farz bir ibadet olması yanında, İslam toplumunu kuşatan, kapsamlı bir yardımlaşma kurumudur.

Detaylı