Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz"

Transkript

1 Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 25. Yýl/Jahre: 5. Mart/März Rebiü`l Evvel 1429 Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Bu acýlarý bir daha yaþamayalým Wetterau Bölgesi Emniyeti`nden Gazetemize Nezaket Ziyareti W etterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow gazetemizin merkez bürosunu ziyaret etti ve gazetemiz yetkilileri ile kýsa bir tanýþma faslý gerçekleþtirildi. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow okuyucularýmýza þu kýsa mesajý iletti. Hessen`de ve Almanya`da gençler arasýnda þiddeti önlemek için önyargýlarý ortadan kaldýrmak ve yanlýþ anlaþýlan noktalarý bertaraf etmek çok önemlidir. Hessen eyaletinde yüzde 20 nin üzerinde yabancý yaþýyor, bunlarýn büyük çoðunluðu ise Türklerden oluþuyor. Bunun için birbirimizi tanýmalý ve daha iyi anlamalýyýz. Bu da ancak karþýlýklý güven duygusunun oluþmasý ile mümkündür. Biz de bizim anlaþýlmamýzý istiyoruz. Bu sebeple sizinle tanýþmak istiyoruz. Ve diyaloglarýmýzý karþýlýklý olarak geliþtirmek istiyoruz. Hayat Gazetesi okurlarýna sevgilerimizi ve selamlarýmýzý sunuyoruz. dedi. Dosya Yarým Asýrlýk bir göçün öyküsü Dr. Yusuf IÞIK Sayfa 5`te Dosya HÜSEYÝN- LEÞMEK Mahmut AÞKAR Sayfa 7`de Dosya Sabýrlar Sýnanýyor! Oðuz ÜÇÜNCÜ Sayfa 19`da Dosya Gençlerin þiddet eðilimi ve siyasetin iflasý Ýlhan BÝLGÜ Sayfa 25`te Dosya Medyanýn üzerimizdeki olumsuz etkileri Selma ÖZTÜRK Sayfa 11`de Dosya Hacarabýn Ýlk Gurbet Deneyimi Adana... M.Salih AYDIN Sayfa 29`da Dosya Entegrasyon derken asimilasyon istemek A. Engin KARAHAN Sayfa 23`te Dosya Medyada çamur atma savaþý Ekrem ÞENOL Sayfa 21`de Dosya Son Tartýþmalarýn Iþýðýnda Fikret EKÝN Sayfa 13`te 2 cm

2 25 yaşından küçük gençlere, Nisan-Haziran arasında özel Umre fiyatı (800,- Euro) (*) IGMG UMRE UÇUfi PLANI / FLUGPLAN 2008 / 1429 IGMG RAMAZAN UMRES UÇUfi PLANI / FLUGPLAN NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 HAMBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1190,- y 2 Ruhr-A/K-Ruhr FRANKFURT PASKALYA 2 HAFTA 940,- y 3 KÖLN FRANKFURT PASKAYA 2 HAFTA 940,- y 4 HESSEN FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 940,- y 5 STRASBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1040,- y 6 STUTTGART FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 7FREIBURG/SCHWB FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 8 MÜNİH MÜNİH PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 9 HAMBURG HAMURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 10 STUTTGART STUTTGART YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 11 MÜNİH MÜNİH YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 12 LYON LYON YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 13 PARİS PARİS YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 14 DÜSSELDORF DÜSSELDORF YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 15HANNOVER/BREMEN HANNOVER YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 16 BERLİN BERLİN YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 17 STRASBURG STRASBURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 18 AMSTERDAM AMSTERDAM YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 19 FRANKFURT FRANKFURT YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y Turist programı Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 900,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 GENEL Frankfurt TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1495,- y 2 GENEL Frankfurt SON İKİ Hafta 2 Hafta 1395,- y 3 PARİS PARİS TÜM RAMAZAN 4Hafta 1595,- y 4 PARİS PARİS SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 5 AMSTERDAM AMSTERDAM TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 6 AMSTERDAM AMSTERDAM SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 8 LYON LYONN TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 9 LYON LYONN SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 10 STRASBOURG STRASBOURG TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 11 STRASBOURG STRASBOURG SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 12 VİYANA VİYANA TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 13 VİYANA VİYANA SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 14 BRÜKSEL BRÜKSEL TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 15 BRÜKSEL BRÜKSEL SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 16 ZÜRİH ZÜRİH TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 17 ZÜRİH ZÜRİH SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 18 DÜSSELDORF Frankfurt SON BAHAR 2 Hafta 1250,- y Uçuş tarihlerinde 1-2 günlük değişiklik olabilir. Türkiye üzeri uçuşlarda Umre dönüşü Türkiye de aynı bilet ile izin yapma imkanına sahipsiniz. Ferdî gitmek isteyenler için özel fiyat 1025,- Euro (Bu fiyat Nisan ve Ağustos arası geçerlidir.) Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkad r Banka Hesap Numaras : IGMG SEB AG Köln Konto Nr.: BLZ: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl Hac ve Umre Organizasyonu * Genclere özel olan bu program, Almanya haricindeki ülkeler için 900 Euro dur. 6 hafta önceden müracaat etmek ve en az kişilik grup olunması halinde yukarıda belirtilen program harici, istenilen tarihte Umre organizasyonu yapılabilir. Boschstr D Kerpen Tel.: +49 (0) /311 Fax: +49 (0)

3 editörden hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Sevgili dostlar! Geçtiðim Ocak ayýnda Hessen Eyaletinde seçimler yapýldý ve çok enteresan bir tablo ortaya çýktý. Yüzde 12`den fazla oy kaybýna uðramasýna raðmen çok az bir farkla birinci parti olan CDU buna raðmen iktidarý elden býrakmamak için çaba sarfediyor. Seçimin asýl galibi olan SPD ise koalisyon görüþmelerinden istemiþ olduðu sonucu çýkarmaya çalýþýyor. Seçim öncesi çýkan sayýmýzdaki yazýmýzda akl-ý selimin galip gelmesi temennisinde bulunmuþtuk. Seçim döneminde özellikle CDU`lu politikacýlarýn yani Sayýn Roland Koch`un söylemleri toplumda gerginliklere yolaçmýþtý. Münihte yaþanan elim bir olayý seçim malzemesi için kullanmaya kalkan Roland Koch daha sonra bir Alman gencinin iþlemiþ olduðu cinayet ile bu yapýlan seçim stratejisinin kurbaný olarak tarihi bir seçim hezimeti yaþadý. Biz yazýmýzda politik beklentiler yüzünden toplumda gerginlikler çýkarmanýn hiç de iyi bir þey olmadýðýný ve bunun zararýnýn herkese dokunacaðýný belirtmiþtik. Buna raðmen Roland Koch seçim dönemindeki yanlýþ söylemlerinden vazgeçmedi ve bedelini aðýr bir yenilgi ile ödedi. Tabii bu söylemler sadece Hessen`de sýkýntýya sebeb olmadý. Malumunuz Ludwigshafen`daki yangýn da tam bu döneme denk gelen bir zamanda oldu. Masum 9 vatandaþýmýzýn ölümü ile sonuçlanan bu menfur olay tarihin karanlýk sayfalarýnda yerini aldý. Burada þunu söylemek isteriz. Bu olayýn yaþanmasýndan sonra özellikle Türk ve akl-ý selim Alman politikacýlarýnýn beraberce gösterdikleri performans takdire þayandýr. T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný Sait Yazýcýoðlu Alman Federal Aile Bakaný, Rheinland Pfalz Baþbakaný, Ludwigshafen Belediye Baþkaný, Belediye yetkilileri, yangýnýn hemen sonrasýnda yapmýþ olduklarý açýklama ve ziyaretlerle gerçekleþen bu menfur olayýn toplumdaki infialini bir nebze yumuþattýlar. Burada yangýn sonrasýnda bazý kesimlerin kýþkýrtmalarýna Kutlu Doðum kutlu olsun aldýrýþ etmeyip, acýlarýný içlerine gömerek akl-ý selimle hareket edilmesi yönünde açýklama yapan Kaplan ailesinin fertlerini de takdir etmek gerekir diye düþünüyoruz. Bu vesile ile de Kaplan ailesine baþsaðlýðý dilemek istiyoruz. Tabi bu tür menfur olaylar durmadý ve Almanya`nýn deðiþik yerlerinde ve özellikle Hessen`de kundaklama olaylarý devam etti. Marburg`da olduðu gibi. Bu konuyu þu cümle ile kapatmak istiyoruz. Politik hýrs ve beklentiler yüzünden marjinal gruplarýn palazlanmasýna fýrsat verecek ortamlarýn oluþmasýna izin vermemek politikacýlarýn baþ görevi olmalýdýr diye düþünüyoruz. Aksi taktirde hem bu tür üzücü olaylar yaþanýyor. Tabii bu tür olaylarýn oluþmasýna zemin hazýrlayabilecek açýklamalar yapanlar seçimlerde her zaman istedikleri oylarý alamayabiliyorlar. Geçtiðim Þubat ayýnda Freidberg`deki merkez büromuzu Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow ve Basýn Sözcüsü Herrn Schwarz ziyaret ettiler. Tanýþma ve karþýlýklý bilgi alýþ veriþinin saðlýklý þekilde saðlanmasý açýsýndan güzel bir ziyaretti. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow; hem tanýþmaktan memnun olduðunu söyledi ve hem de siz okuyucularýmýza kýsa ve güzel bir mesajýný iletti. Bu mesajý kapak sayfamýzda bulabilirsiniz. Malumunuz Mart ayý içerisinde Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)`in doðum günü olarak bildiðimiz Mevlid Kandilini kutluyoruz. Son dönemlerde Efendimiz (s.a.v) ile alakalý yaþanan karikatür krizleri; sanki Almanya`da yaþanan sýkýntýlar azmýþ gibi Federal Ýçiþleri Bakaný Sayýn Schäuble`nin açýklamalarý ile Almanya gündemine de sokuldu. Bizler müslümanlar olarak kutsal deðerlere yapýlan bu tür seviyesiz ve edepsiz hakaretleri kabul etmediðimizi ve sadece Efendimiz (s.a.v)`e deðil tüm dinlerin kutsal deðerlerine yapýlan bu tür saldýrýlarý da kabul etmediðimizi ve lanetlediðimizi söylemek isteriz. Allah`tan ki hem Ýslam dünyasýndan ve hem de Hristiyan ve Yahudi dünyasýndan bu tsr çirkin söylemlere ve eylemlere karþý ortak bir tavýr sergilenmektedir. Bu vesile ile Almanya`nýn ve Avrupa`nýn çeþitli þehirlerinde yapýlan ve yapýlacak olan Kutlu Doðum ve Alemlere Rahmet isimli programlara katýlmanýzý tavsiye ederiz. Bu vesile ile hem Efendimiz (s.a.v)`e olan sevgimizi göstermiþ oluruz ve hem de yapýlan çirkin saldýrýlara demokratik tepkimizi göstermiþ oluruz diye düþünüyoruz. Son olarak müsait olduðunuz bir gün aile fertlerinizle beraber bir çiçekçiye uðrayarak oradan aldýðýnýz gülleri komþularýnýza hediye etmenizi tavsiye ederiz. Bu vesile ile Efendimiz (s.a.v)`i temsil eden gülü hediye etmiþ olursunuz ve hem de birilerinin dünyada pompalamaya çalýþtýðý gibi Ýslam`a ve onun kutlu Elçisine karþý yapýlmak istenen hakaretlere bir tepki koymuþ olursunuz diye düþünüyoruz. Bu vesile ile yeni Mevlid Kandiliniz tebrik etmek isteriz. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. Sevgili Mahmut Aþkar Bey ile tesadüfi bir telefon konuþmasý ile tanýþma fýrsatýmýz olmuþtu. Bu konuþmadan sonra kendisi gazetemizin daimi yazarlarýndan olma þerefini bizlere tattýrdý. Belli bir zamandan sonra Mahmut Bey`e yazýlarýný mutlaka kitaplaþtýrmasý gerektiði telkininde bulunmaya baþladýk. Çünkü inanýyorduk ki Mahmut Bey`in yazýlarýndan insanýmýz çokça yararlanacaktýrlar. Kendisi güzel Türkçemize hakim; ayný zamanda Almancayý iyi derecede konuþmakta ve yazmakta idi. Bu tür özelliklere haiz bir kardeþimizin yazýlarýnýn tarihe tanýklýk etmesi açýsýndan kitaplaþmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorduk. Hamdolsun kitap yayýn hayatýna katýldý. Kitabý size en yakýn kitapçýdan isteyin; eðer gelmemiþ ise sipariþ verin deriz. Sevgili Mahmut Bey hayýrlý olsun!.. Impresium/Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Mart / März 2008 Rebiü`l Evvel 1429 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Ýbrahim Gümüþoðlu, Abdüssamet Temel, Bilal Demiroðlu, Mahmut Aþkar, Sinan Aktürk, Ýshak Özen, Saim Ayas, Sait Yüksel, Ýhsan Güler, M. Salih Aydýn Bölge Temsilcileri Münih: Ýshak Özen Nürnberg: Adem Güray Ulm: Cengiz Aslan Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Web: Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.

4 4 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 faaliyet haber IGMG Hessen`de yarýþmalarýn en güzeli Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý I GMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý. IGMG Hessen Bölgesi Ýrþad Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt Mühlbergheim`da yapýldý. IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerdeki talebelerin iki kategoride yarýþtýklarý yarýþmaya katýlým oldukça yoðundu. Program Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi`nden emekli Doç. Dr. Mustafa Öztürk`ün okuduðu Kur`an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ yaptý. Ateþ bu tür yarýþmalarýn önemine deðindi. Almanya`da çocuklarýmýzýn bu tür yarýþmalara katýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunu hatýrlattý. IGMG Hessen Bölge Ýrþad Baþkaný Þerif Aslan ise yarýþma hakkýnda bilgilendirmede bulundu ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Programýn evsahibi cemiyet baþkaný olan IGMG Pfungstadt Cemiyet Baþkaný Ömer Gündüz de bir selamlama ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra yarýþma jürisi ilk önce küçükler kategorisindeki yarýþmacýlar için sýralama kur`asý çekimi yaptý. Sýra numarasýna göre yarýþmacýlar ilk önce ezberden daha sonra ise yüzüne olarak sunumlarýný yaptýlar. Zaman zaman hoþ anlarýn yaþandýðý küçükler kategorisinin yarýþma bölümü sona erdiðinde jüri puanlama için ara verildiðini belirtti. Bu ara esnasýnda akþam namazlarý kýlýndý. Aradan sonra büyükler katagorisindeki yarýþmaya geçilmeden önce programýn sürpriz hatibi IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý ve Avrupa Fýkýh Konseyi Üyesi Mustafa Mullaoðlu sahneye geldi. Mullaoðlu Kur`an eksenli nefis bir konuþma yaptý. Kur`an`dan ve Ýslam tarihinden güzel örneklemelerle konuþmasýna daha da güzel bir hava katan Mullaoðlu; salondakiler tarafýndan pür dikkat dinlendi. Yine jürinin büyükler kategorisinde katýlým saðlayan yarýþmacýlar için sýra belirleme kur`asý çekimine geçildi. Kur`a çekiminden sonra yarýþmacýlar yine ezber ve yüzüne sunumlarýný yaptýlar. Tüm yarýþmacýlarýn sunumundan sonra jürinin puanlamasý için kýsa bir mola verildi. Mola esnasýnda puanlamalar hesaplanýrken sahneye yarýþmacýlar için IGMG Hessen Bölgesi tarafýndan alýnan hediyeler getirildi. Tüm yarýþmacýlara hediyeleri takdim edildi. Jüri heyetinin puanlamasýna göre dereceye giren yarýþmacýlar sahneye davet edildi. Jüri bir jest yaparak ilk üçe girenlerin haricindekileri dördüncü ilan etti. Sýrasýyla dereceye giren yarýþmacýlar puanlarý ve cemiyetleri þunlardý: Küçükler kategorisinde Birinci 1695 puanla Limburg Cemiyetinden Muhammed Gülen ikinci 1690 puanla Hanau Cemiyetinden Muhammed Taþçý üçüncü 1675 puanla Elsenfeld Cemiyetinden Enes Yýlmaz. Büyükler kategorisinde Birinci 1720 puanla Hanau Cemiyetinden Ýbrahim Yavuz ikinci 1625 puanla Limburg Cemiyetinden Yavuz Ergin üçüncü 1620 puanla Rüsselsheim Cemiyetinden Ekrem Þahan. Yarýþmacýlarýn puanlamasý yüzüne okumasý, ezbere okumasý ve tecvid bölümü olarak üç bölüme göre yapýldý. Tüm yarýþmacýlar sahnede hediyelerini aldýktan sonra; toplu olarak fotograf çektirilmesi ve programda küçükler kategorisinde birinci olan Muhammed Gülen`in okuduðu Kur`an-ý Kerim ile program sona erdi.

5 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Göç, en geniþ anlamda; yaþama þartlarýnýn türlü sebeblerle zorlaþtýðý yerlerde, daha iyi, daha elveriþli geçinme ve bazý hallerde yerleþme yolunu bulmak üzere canlýlarýn özellikle insanlarýn bir yerden baþka bir yere taþýnmasýdýr. Göçler genellikle tabii sebeblere dayanýr. Nitekim ilk insanlar ya gýda aramak, ya korunmak veya sadece rahat hareket etmek ihtiyacýyla yer deðiþtirmiþtir. Zaten kýtlýk veya tabii afetler de insaný göçe zorlamýþtýr. Sosyal ve ekonomik sebebler yüzünden de göçler söz konusudur. Göç olayýnýn baþlýca çeþitleri þunlardýr: 1-Dýþarýya göç: Bir ülkeden baþka bir ülkeye yapýlan göçlerdir. Göçmenin daha iyi bir hayat yaþamak arzusuna cevap veren dýþa göç olayý, terkedilen ülkede önemli bir kayba yolaçar. Dýþa göçler, nüfusun birden ve toplu olarak akýný þeklinde deðil, daha çok aðýr aðýr ve kademeli bir gidiþ þeklinde olmuþtur. 2-Ýçe (dýþarýdan) göç: Henüz iþletilmemiþ kaynaklara sahip bulunan, ekonomileri geniþlemekte olan bazý ülkeler, kendi halkýna eklenmek üzere, üretimi artýrmaya yardýmcý olabilecek göçmenleri kabul etmekte fayda görebilirler. Bu yüzden, böyle ülkeler, kalabalýk nüsuslu ve geçim zorluðu fazla olan ülkelerden nüfus çekmiþlerdir. 3-Ýç Göçler: Ülke içinde bir yerden baþka bir yere, çoðunlukla iþ aramak maksadýyla yapýlan göç hareketleridir. Nitekim, artan nüfus ve ekonomik geliþmeler Türkiye`de önemli iç göçlere sebeb olmuþtur. Yarým Asýrlýk Bir Göçün Öyküsü... Bizim burada bahse konu olarak ele alacaðýmýz ikinci maddedir. Ekonomileri geniþlemekte olan ülkeler, üretimi artýrmaya yardýmcý olacak iç gücü arayýþýna girdiler. Bu baðlamda Ýspanya, Ýtalya, Yugoslavya, Portekiz ve Türkiye`den iþçi getirdiler. Getirilen bu iþçiler Avrupa`nýn çeþitli ülkelerinde istihdam edildiler. Altmýþlý yýllarýn ilk yarýsýndan baþlamak üzere seksenli yýllarýn baþýna kadar iþçi alýmý devam etti. Özellikle Türkiye`den binbir testten geçirilerek Avrupa ülkelerine getirilen gurbetçiler bugün kýrkaltýncý yýlýný idrak etmektedirler. Bir çoðu iyi hayat þartlarýna kavuþmak veya sermaye biriktirip tekrar ülkemize gitmeyi düþünüyorlardý. Ama bu hiç de öyle olmadý. Birinci nesil, dil bilmeyen, örf ve adetlerini, hatta dinini dahi bilmediði yabancý bir topluma gelmenin ve onlarýn içinde yaþamanýn getirdiði sayýsýz problemlerle karþýlaþtý. Þimdi biz burada Avrupa`da bulunan gurbetçilerimizi bir analize tabi tutacak olursak, konuyu biraz daha nesiller boyutuyla ele almamýz gerekecek. 1. Birinci Nesil: Avrupa`ya ilk gelenler. Çalýþtýlar, yoruldular, yaþlandýlar ve ekonomik açýdan geliþtiler. Sosyal çevreye entegre olamadýlar. Psikolojik bir sürü problemle karþýlaþtýlar ve onlarýn üstesinden gelemediler. Bir kýsmý burada evlendi. Bir kýsmý bekar hayatý Dr. Yusuf IÞIK yaþadý. Buralarda çoluk çocuk sahibi oldular. Bu sefer de onlarýn eðitim problemleri çýktý. Onlarýn da üstesinden yeterince gelemediler. Birinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yabancý muamelesi gördüler ve devamlý aþaðýlandýlar ve de dýþlandýlar. Birinci nesil, milli ve manevi kültür bakýmýndan da zarara uðrayanlardan. Onlar ekmek kavgasý verirken milli ve manevi kültürlerini geliþtirecek ortamdan ve materyalden yoksun olduklarý için konuya yeterince eðilemediler. Birinci nesil bu konuda yüzde yirmibeþ kayýpla bir bakýma defteri kapattý. 2. Nesil: Ýlk gelenlerin çocuklarý. Bunlarýn bir kýsmý babalarýnýn yanýnda doðdu. Bir kýsmý da çok küçük yaþta Türkiye`den ebeveynlerinin yanýna geldi. Bu nesil, entegrasyon sürecini yaþayan nesildir. Ýkinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yeterince ve istenen bir eðitim düzeyini yakalayamadý. Bulunduðu ülkelerin toplumuna uyum saðlamak için ister istemez uðraþ verirken, diðer taraftan da yine ister istemez kendi milli ve dini kültüründen uzaklaþtý. Ýki cami arasýnda kalmýþ beynamaz gibi iki kültür arasýnda med ve cezir (gelgit) yaþayan bu nesil, bir bakýma psiko-sizofreni hastasý oldu. Yani çift þahsiyetli bir kimliðe büründü. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde elli oranýnda kaybettik. 3.Nesil: Bu nesil ise ilk gelenlerin torunlarý. Bunlar entegrasyon sürecini geçip, asimilasyon sürecinin içinde buldular kendilerini. Bu nesil, birinci ve ikinci kuþaklara oranla biraz daha bulunduklarý ülkelerin eðitim imkanlarýndan yararlanma fýrsatýný buldular. Bulmasýna buldular ama bu sefer de kendi milli ve manevi kimliklerinden tamamen uzaklaþtýlar. Bu konuda istisnalar kaideyi bozmaz. Üçüncü nesil, bir bakýma Türkçe bilmeyen nesildir. Evde konuþulan bir bakýma mutfak Türkçesiyle kendi kimliðini bulma yolunda bocalayan nesildir. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde yetmiþ oranýnda kaybettik. 4. Nesil: Bu nesil þu anda henüz ilkokul seviyesinde bulunan üçüncü neslin çocuklarý. Bu jenerasyona, Avrupa ülkeleri yetkilileri bizim çocuklar diyor. Bunlar, yaþlýlarýn emeklilik sigortalarýndan kaynaklanan cari açýklarý çalýþarak kapatacak nesil olarak görülüyor. Bulunduklarý ülke vatandaþlýklarýna otomatik olarak geçirilen bu nesil, milli ve manevi kültürden tamamen soyutlanmýþ bir nesil olarak sadece ismi telaffuz edilecek olan bu nesli, kayýp veya yitik nesil olarak görüyoruz. Beþinci nesli zikretmek bile istemiyoruz. Çünkü tablo karanlýk görülüyor. Bataklýkta gül bitirme kuvvet ve kudretine sahip Cenab-ý Allah nesillerimizin akibetlerini hayreylesin diye dua etmekten baþka çaremiz bulunmamaktadýr. Avrupa`da 46 yýlý aþkýn bir süreden beri hayatlarýný sürdürmekte olan gurbet insanýmýzýn dertlerini, problemlerini ve çektikleri zorluklarý ve bunlarýn çözüm çarelerini tek tek ele alýp incelemek gerekir. Bunlarýn her biri aslýnda üniversitelerde ilmi çalýþmalarla birer tez halinde kamuoyuyla paylaþýlmasý gerekir. Sonuç olarak her gurbetçi göçmen, artýk burasý benim yeni (veya ikinci) vataným ve ben burada kalýcýyým, demeli ve hayatýn her kesiminde en üsttekiler seviyesini yakalamak için var gücüyle uðraþmalýdýr. Ülkelerde bulunan baþta Almanya ve Fransa olmak üzere Ýslami kuruluþlar Uyum Zirvelerine karþý bu sefer kendileriyle uyum içinde, þahsiyetli bir tavýr sergileyerek uysal koyun olmadýklarýný göstermelidirler. Ve gurbetçilerimizin problemlerinin çözümüne pozitif katkýlar sunmalý ve bunu da takip etmelidirler. Karanlýk gecelerin nurlu sabahýna kavuþmak üzere þimdilik esenlikler ve mutluluklar dileriz, gurbetteki gureba gurbetçilerimize. Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý Gençliðe yönelik faaliyetlerine hýz verdi Eðitim seminerlerine yoðun ilgi var IGMG Hessen Bölgesi ne baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý, gençliðe yönelik gerçekleþtirilen hafta sonu yatýlý eðitim seminerine yoðun katýlým vardý. Programa Kadýn Kollarý Bþk. Öznur Altýparmak hanýmýn açýlýþ konuþmasý ile baþlandý. Daha sonra Eðitim Bþk. F. Yýldýz haným ilim öðrenmenin önemine deðindiði seminerini sundu. Müslüman Genç nasýl olmalý adlý bir seminer veren Tanýtma Baþkaný Seher Iþýk haným genç kýzlara Nasýl bir genç olmalýyýz? sorularýna güzel bir cevap oldu seminer. Annelerin hazýrladýðý ikramlarla birlikte Halil Ýbrahim sofrasýnda arkadaþlarla ayný sofrayý paylaþan kýzlar güle eðlene coþkuyla tekrar dershanede buluþtular. Allah Korkusu ve alametleri konulu semineri Perihan Yýlmaz Haným gençlerle paylaþarak Avrupa ve dünyada yaþanan tüm kötülüklerin, Allah a ve Ahirete inançsýzlýktan dolayý bu günümüzde bile gençler arasý aile arasý toplumlar ve milletler arasý þiddet, uyuþturucu, Fuhuþ, çocuklara dahil uygulanan tecavüzler, bunlara sebep olanlarda Allah korkusunun olmayýþý o halde önce Allah ý sevip sevgisini kaybetmemek için kaygý ve korku duymalýyýz. Peki bizler Allah tan korkanlardan mýyýz? sorusuyla gençlere 7 alameti anlattý ve inþallah hepimiz bu yolda oluruz dedi. Seminerden sonra çay ve pasta ziyafeti ile birlikte gençler eðlenerek sabahladýlar. Yine Perihan Haným Ýslamda Peygamberimizin hadisleriyle kadýnlarýn ve kýzlarýn önemi ve özelligi konulu sohbetinden sonra, Bölge Eðitim Bþk. Handan Yazýcý haným Ýslam da Sevgi konulu seminerini sundu. Sevgi Allah a duyulmasý gereken sevgi, Resule duyulmasý gereken sevgi, Ayet ve Hadislerle pekiþtirildi. Sonra insanlar arasý sevginin önemine vurgu yapýldýktan sonra karþý cinse duyulan sevginin islami çerçevesi nasýl olmalý, bu konuda gençliði eðitmek sahip çýkmak gerekir dedi!

6 6 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 mesaj Ýslam Toplumu Millî Görüþ Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayýnladý. Karahan, mesajýnda bütün Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini tebrik ederek þu hususlara dikkat çekti: Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) ýn dünyayý þereflendiriþinin yeni bir yýl dönümüne daha ulaþmýþ bulunuyoruz. Ýdrak edeceðimiz bu mutlu günümüzün tüm Ýslam alemine hayýr ve bereket getirmesini, insanlýk için de, barýþ ve huzura vesile olmasýný diliyorum. Büyük þair ve mütefekkir Mehmed Akif Ersoy doðumu anlatan þiirinde; On dört asýr evvel yine böyle bir geceydi/çölden ayýn ondördü bir Öksüz çýkýverdi; Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta / Diþsiz mi bir insan onu kardeþleri yerdi dediði gibi; Hz. Muhammed (sa), insanlýðýn büyük bunalýmlar içinde olduðu bir devirde Peygamber olarak gönderildi. Tarihin IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan ýn Mevlid Kandili Mesajý Cahiliyye Dönemi olarak nitelendirilen bu evresinde kölelik düzeni hüküm sürüyor ve bu döneminin en çok zulme uðrayan kesimini ise kadýnlar ve güçsüz insanlar teþkil ediyordu. Ýþte böyle bir devirde Hz. Muhammed(sav) in getirdiði nikah sistemi vasýtasýyla ilk defa evlilikler sözleþmeye baðlanmýþ ve kadýnlarýn haklarý hukuken koruma altýna alýnmýþ oluyor. Hz. Peygamber, En iyileriniz, hanýmlarýna karþý en iyi tutum ve davranýþ içinde olanlarýnýzdýr sözü ile de eþlerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini ve karþýlýklý sevgi ve þefkatle dolu olmalarýný istiyordu. Bir oðlu küçük yaþta vefat ettiði için evlat acýsýný tadan bir insan olan Sevgili Peygamberimiz (sav), çocuklara karþý özel bir sevgi ve þefkat beslerdi. Doðmadan kýsa bir süre önce babasýný, altý yaþýnda da annesini kaybetmiþ olduðundan yetimliðin ve öksüzlüðün ne demek olduðunu en çok Hz. Peygamber biliyordu. Onun için yetimlere çok büyük önem veriyordu. O, çocuklarla þakalaþan, onlarý eðlendiren, sevgi, þefkat ve merhamet dolu bir insandý. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak, çocuklarýný sevmeyi bilmeyen, kýz çocuklarýna karþý olumsuz tutum içinde bulunan ve hatta onlarý diri diri gömen cahiliyye toplumunun çarpýk anlayýþýný kökten deðiþtirdi. Hz. Peygamber, kýz çocuk sahibi olmanýn utanç deðil, bereket kaynaðý olduðunu bildirerek, anne ve babalarýn çocuklarý arasýnda kýz-erkek ayrýmý yapmalarýný yasakladý. Göklerin ve yerin yaratýlmasý ile dillerinizin ve renklerinizin ayrý olmasý, O nun ayetlerindendir. Þüphesiz bunda, bilenler için gerçekten mesajlar vardýr (Rum Suresi, [30:22]) ilahi vahyinin muhatabý olan Sevgili Peygamberimiz in getirdiði öðretiye göre, ýrkçýlýk insanlýk suçudur ve siyah, beyaz, zengin, fakir, Arab, Arab olmayan herkes ayný deðere sahiptir. Hz Muhammed (sav), Veda Hutbesi nde Hepiniz Adem in oðullarýsýnýz ve Adem topraktan yaratýlmýþtýr. Bir Arap ýn Arap olmayan üzerinde yahut ötekinin diðerine hiçbir üstünlüðü yoktur diyerek, üstün ýrk, safsatasýna dayanan faþizm gibi ideolojileri asýrlar öncesinden reddetmiþtir. Ayrýca Sevgili Peygamberimiz, kan ve kabile baðlýlýklarýnýn yerine, Allah a iman esasýna dayalý evrensel bir kardeþlik ilkesi getirmiþ ve insanlar arasýnda huzur ve barýþýn ancak adaletle tesis edilebileceðini öngörmüþtür. Kirli savaþlarýn, iþgallerin, etnik çatýþmalarýn ve küresel sömürgeciliðin girdabýna düþen insanlýðýn kurtulmasý için, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) in getirdiði ilahi mesajýn deðeri, her zamankinden daha çok, günümüzde anlam kazanmaktadýr. Ne mutlu bu kutlu mesajý getiren Hz. Muhammed(sav) ýn izinden gidenlere diyerek, tüm Ýslam aleminin Mevlid Kandilini tekrar kutluyor, Yüce Rabbimizden insanlýk alemi için huzur ve barýþ dolu bir gelecek niyaz ediyorum. DÝTÝB GENEL BAÞKANI SADÝ ARSLAN IN MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJI 19 Mart 2008 Çarþamba gününü, 20 Mart Perþembe ye baðlayan gece, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in dünyaya teþriflerinin yýldönümü, `Mevlid Kandili`dir. Mübarek olsun. Mevlid, doðum zamaný demektir. Bu gece; Hz. Peygamber in örnek hayatýný, yüce ahlýkýný ve evrensel mesajlarýný, tanýmak, tanýtmak, anlamak ve anlatmak maksadýyla `Mevlid Kandili` olarak kutlanmaktadýr. Peygamberiz; (S.A.V.) miladi 20 Nisan 571 yýlýnda, Hicri Rebiülevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesi dünyayý þereflendirmiþ; Siz birbirinizi sevmedikçe gerçek mü min olamazsýnýz, gerçek mü min olamayýnca da cennet e giremezsiniz prensibiyle kardeþlik, birlik ve beraberliðin harcýný koymuþ, kendi canýna kasdetmiþ düþmanlarýný bile fýrsat elinde iken affetmiþ, büyüklüðün, hoþgörünün ve müsamahanýn en güzel örneðini sergilemiþ, hayatýn gayesinin, yaratýlýþýn manasýnýn silinip yok olduðu, herþeyin manasýz baþýboþluk ve hüzün örtülerine büründüðü, vahþetin bütün hünerlerini cömertçe sergilediði bir sýrada, kainatýn ufkundan bütün alemi þefkat örtüleriyle kuþatmýþtýr. Hz. Peygamber in insanlýða sunduðu ilahi ve evrensel mesajlar, bu gün de muhtaç olduðumuz insani ve ahlaki deðerleri içermektedir. Eðer bugün en güzel bir surette yaratýlan insan birbirini incitiyorsa, hiçbir haklý dayanaðý olmamasýna raðmen, yaratýlýþýyla ilgili olarak horlanýyorsa, din, dil ve ýrk ayrýmcýlýðý, yayýlan ve çoðalan bir dalga olarak masum insanlarýn zarar görmesine, hatta vahþice fani olmalarýna sebebiyet verebiliyorsa, O nu ve O nun getirdiði prensipleri doðru anlayamadýðýmýz ve anlatamadýðýmýz içindir. Ýslam Dini, insan haklarý baðlamýnda her türlü ayrýmcýlýðý yasaklamýþtýr. Kadýn-erkek ayýrýmý da sözkonusu deðildir. Aile fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygý göstermeleri aile mutluluðu için esas kabul edilmiþtir. Þiddetin ve aile içi þiddetin her çeþidi dinimizce yasaklanmýþtýr. Evlenme, taraflarýn hür iradeleri ile gerçekleþen bir akit ve bir sözleþmedir. Hiç kimsenin suç belirleme ve ceza verme yetkisi de yoktur. Münferit yanlýþlýklarý, Ýslam Dini ne ve müslümanlara teþmil etmek doðru bir deðerlendirme tarzý deðildir, kabul edilmesi mümkün deðildir. Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) olarak, Mevlid Kandili ni takip eden günlerde, Almanya genelindeki bütün teþkilatlarýmýzda `Kutlu Doðum Haftasý` kutlanacak, Peygamber Efendimiz in hayatý ve mesajlarý, sahasýnda uzman katýlýmcýlar vasýtasýyla, çeþitli etkinliklerle anlamaya ve anlatýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle herkesin `Mevlid Kandili`ni kutluyor, bu gecenin bütün insanlýðýn huzur, barýþ ve mutluluðuna vesile olmasýný Yüce Allah tan niyaz ediyorum.

7 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Bizim durumumuz; varlýk içinde darlýk çekenlere veya sahip olduðu varlýðýn kýymetini bilmediði, onu deðerlendiremediði için gözü hep baþkalarýnýn elinde olan dilenci ruhlulara benzer. Avam bazý olaylarý yaþar ve yaþatýr ama izahýný yapamaz. Aydýn, onlarýn niçin ve nedenlerini araþtýrýr, hadiselerden ders çýkartýr, ibret alýnmasýna zemin hazýrlar. Türk kamuoyunda kendisiyle yüzleþmeye doðru bir hareketlenmenin her sene biraz artarak gerçekleþtiðini gördükçe ümitleniyorum. Ýslâm tarihinde bazý hadiseler vardýr ki, onlar çok yüksek bir entellektüel seviyede incelenmesi, yorumlanmasý gereken konulardýr. Bu düzeydeki hadiselerden birisi de, hiç þüphesiz Kerbela Faciasý dýr. Sadece hangi mezhepten olursa olsun, az veya çok inanan bütün müslümanlarý deðil, insanlýðýn tamamýný da çok yakýndan alakadar eden bir hadisedir Kerbela. Aþura günü olan 10 Muharrem e, Hz Adem den baþlayan insanlýk/dinler tarihinde pek çok olay atfedilir. Bunlarýn hepsi rivayet ama Kerbela bir hakikattýr! Bizim iþimiz, rivayetlerden sýyrýlýp hakikatlara yönelmektir. Hz. Hüseyin in Kerbela da 72 yareniyle birlikte 10 Muharrem günü (Aþura) þehit ediliþinin yýldönümü münasebetiyle akýtýlan gözyaþlarýna paralel olarak aydýnlarýmýzýn az bir kesiminde de olsa, akýttýklarý göz nuruna bir nebze de bizden olmasý ümidiyle bu yazýyý kaleme aldýk: Hadiseyi hissiyattan uzak, biraz geriden alarak, özetin özeti diyebileceðimiz sýnýrlý bir deðerlendirmeyle sizlerle paylaþmaya çalýþacaðýz. Kerbela sadece bir insanlýk trajedisi deðil, birçok yönüyle günümüzün insani ve islami meselelerinin önünü açacak, ýþýk tutacak, çözümünde kilit rol oynayabilecek özelliklere sahiptir. Yazýmýzýn ilerleyen bölümlerinde bu istikamette beyin kapasitemizi sonuna kadar zorlayacaðýz. Kabile Zihniyeti Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve Ahnes birbirinden habersiz, gece vakti Hz. Peygamber i evinde namaz kýlarken ve Kur`an okurken gizlice dinlemeye koyulur Hüseyinleþmek Mahmut AÞKAR ve tan yeri aðarmaya baþlayýnca saklandýklarý yerden ayrýlarak yola koyulduklarýnda karþý karþýya gelirler. Bu yaptýklarýndan dolayý birbirine sitem eder, ayak takýmýnýn bunu duymasýndan çekinerek bir daha yapmama kararý almalarýna raðmen, bu eylemlerini birkaç gece tekrar ettikten sonra aralarýnda durum deðerlendirmesi yaparlar: Biz ve Abd-i Menaf Oðullarý þerefi paylaþamadýk, onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar ziyafet verdi, biz de verdik... Ne yaptýlarsa, yaptýk. Artýk at baþý beraber olmuþtuk. Ýþte o zaman; bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var, dediler. Bizim buna eriþmemiz imkânsýz. Vallahi onlarýn peygamberine asla inanmayýz, onu tasdik etmeyiz. (1) Bilindiði gibi, Abd-i Menaf Oðullarý, Hz. Peygamber in mensup olduðu kabilenin adýdýr. Her konuda bu kabileyle yarýþ edebildikleri halde iþ, kendisine gökten vahiy gelen bir peygambere gelip dayanýnca, Ebu Cehiller ve Ebu Sufyanlarýn dahil olduklarý Kureyþ kabilesinin rekabet gücü burada bitiyor ama asýl mücadele de bundan sonra baþlýyordu. Mekke yi Allah ýn Son Elçisi ve yakýnýndaki müslümanlara dar eden bu güruh yüzünden Medine ye Hicret olayý gerçekleþmiþtir. Hz. Peygamber in vefatýndan sonra, Ebu Sufyan ýn oðlu Muaviye (müslüman olarak), Hz. Ömer zamanýnda Þam valiliðine tayin edilmiþti. Hz. Ali halife olduktan sonra Muaviye nin yerine Sehl bin Huneyf i Þam valiliðine tayin eder. Muaviye, Hicri 36 senesinde Hz. Ali nin görevlendirdiði bu yeni valiye, kendisine baðlý askerlerle karþýlýk verir ve bundan sonra da Hz. Ali nin tayin ettiði hiçbir vali Þam a giremez. (2) Hz. Ali haklýydý, Muaviye de... Halife olan Hz. Ali ile devlet baþkaný/halifesine karþý isyan bayraðýný çeken Þam Valisi Muaviye arasýndaki mücadele Sýffiyn Savaþý nda doruk noktasýna ulaþýr ve bunun akabindeki geliþmeler Ýslâm tarihinde yeni bir kargaþanýn, husumetin ve zihin bulanýklýðýnýn da baþlangýcýdýr. Hz. Ali den sonra cebren ve hileyle halifeliði ele geçiren Muaviye devrinde Hz. Ali ye cami minberlerinden lanet yaðdýrýlmaya baþlandý. (3) Kim söylerse söylesin; Ali haklýydý, Muaviye de haksýz deðildi türünden trajikomik bir tesbit bana, Nasreddin Hoca nýn meþhur Sen haklýsýn, sen de haklýsýn la neticelendirdiði fýkrasýný hatýrlatýyor. Gaye, taraflardan birine sempati diðerine antipati duymak deðil. Gaye, haktan yana olmak, hakký teslim etmektir. Þayet Hz. Ali haklý, Muaviye de haksýz deðilse; o zaman ortada hak da yoktur. Baþka bir ifadeyle; bir hiç uðruna(!) bunca kan dökülmüþtür. Eðer gerçekten bazýlarý için böyle bir sonuca varýlýyorsa, Hz. Ali ile Muaviye ayný kefeye konulmaktadýr ki, hakkaniyet normlarýnýn altüst olduðu, tek yönlü istikametimizin çatallaþtýðý yer burasýdýr. Onun ötesinde, Ben ilmin bahçesi, Ali kapýsýdýr mealindeki Hz. Peygamber in sözünün de bir hükmü, geçerliliði, inandýrýcýlýðý (haþa..) kalmýyor. Efendim, Muaviye de sahabiden olduðu için onlara dil uzatmak bize düþmezmiþ... Peki bize düþmezse kime düþer bu görev?... Batýlý araþtýrmacýlara mý?.. Yukarýdaki teþhisi bir arkadaþýmdan duyduðumda içimden, bu kadarý da olamaz, en azýndan bunu senden duymamalýydým, diyecektim ki, vaziyeti anlayan arkadaþ kendini hemen savunmaya geçti: Bu benim deðil Üstad ýn (N. Fazýl Kýsakürek) sözüdür, dedi. Ahmet Turan Alkan, N. F. Kýsakürek in Doðru Yolun Sapýk Kollarý- Arýnma Çaðýnda Ýslam adlý kitabýnda, büyük bir din aliminin sahabiyi þöyle tarif ettiðini nakleder: Velinin ve sonraki ümmetin en büyüðü, sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz zerresinden daha aþaðý derecededir (4). Bu basmakalýp, ezberci, nakilci, statükocu zihniyet; asýrlardan beri beynimizi cendereye alan, ufkumuzu daraltan ve karartan zihniyettir. Bizim en büyüðümüz sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz bile olamayacaksa ve bunu inanarak nakleden de N. Fazýl Kýsakürek ise... Vay halimize! Biz bir hiçmiþiz demekki.. Muaviye yi eleþtirmek mi?.. Ve ardýndan bir peygamber buyruðu referansý ile tartýþma sona erdirilir: Ben her günaha þefaat ederim; ille sahabilerime dil uzatanlara etmem. (5). Bu statükocu din anlayýþýna göre Muaviye de sahabidendir; öyleyse dokunulmazlýk zýrhýna girmiþ ve o da Ýslam a ve dolayýsýyla müslümanlara yaptýðý bunca tahribata, haksýz yere, saltanat uðruna döktüðü bunca kana raðmen cennetle müjdelenenlerdendir(!). Hz. Ali ile Muaviye arasýnda baþgösteren olaylar doðru anlaþýlmazsa, bir sonraki oðullararasý çatýþmada Yezid e karþý Hz. Hüseyin i, daha doðrusu onun misyonunu anlamakta zorluk çekilebilir. Hüseyinleþmek Hayatýn Ýki Tezatý Her ne kadar konumuz, Hz. Hüseyin ve Kerbela ise de, yazýmýzýn birinci bölümünde Hz. Peygamber in döneminde baþlayan, Hz. Ali nin halifeliðinde kanlý çarpýþmalara ve bölünmelere dönüþen geliþmeler, önyargýlardan, tarafgirlikten ve özellikle Emevi zihniyetine meþruluk zemini kazandýracak uyduruk hadis ve benzeri rivayetlerden arýnmýþ bir yaklaþýmla incelenmelidir. Ancak böylesi bir önhazýrlýk ve altyapýyla Kerbela hakkýyla anlaþýlabilir. Yoksa, bir kesimin gösteriye dönüþen dramatikfolklorik törenleri, baþka bir kesimin de aþüre tatlýsýyla Aþura (10 Muharrem) yý anmasý, aslýnda Kerbela ruhu ve Hz. Hüseyin misyonuyla örtüþmüyor! Avam ve aydýnýmýz Ýnanan aydýnýmýzýn büyük çoðunluðu, avamla omuz omuza namaz kýlmak, birlikte hacca gitmek ve oruç tutmak gibi ibadetlerle, dini konulardaki düþünce üretme/beyan etme ibadetini birbiriyle karýþtýrýyor. Ehl-i Beyt, Hz. Ali, Þia, Ehl-i Sünnet, Alevilik, Hz.Hüseyin, Kerbela gibi kavram ve isimler dile getirilip seslendirildiðinde, homojen (mütecanis) görünen müslüman aydýnlarda týpký avam manzarasýndaki gibi, ani kutuplaþmalara þahit oluyoruz. Herkes kendi köþesine geçerek gardýný alýyor. Zaten böyle olduðu içindir ki, asýrlardan beri belki diðer müslüman milletlerden daha fazla biz Türkleri birebir ilgilendiren bu tür konularda, Ýslam dahilindeki herhangi bir fýrkaya aidiyat duygusu taassubundan sýyrýlýp, zaten hazýr olan inanç zemininde ortak projeler üretemiyoruz. Avam nakilcidir, mezhep veya tarikat naslarýnýn arkasýna sýðýnýr ama aydýnýmýz, arþtýrmacý, yerine göre sorgulayýcý ve akýlcý olmak gibi bir mesuliyetin altýndadýr. Ýnanmayan veya inancý olup da bu tür konulara ilgisiz ve uzak duran aydýnýmýz yüzünden tek ayak üzerinde duran bir insan görüntüsü veriyoruz. Halbuki çoðumuzun gýptayla baktýðý Batý aydýnýnýn inanmayan kesimi de, Hýristiyanlýkla içiçe geçmiþ hadiselere kendi kültürünün bir parçasý olarak bakýyor ve irdeliyor ama kayýtsýz kalmýyor! Son yýllarda inanç sahibi aydýnlarýmýz içinden de dikkatli adýmlarla bu istikamette ilerleyenlerin sayýsý iyimser olmamýza vesile olmaktadýr. Aydýnýmýzdan beklentimiz; her yönüyle Kerbela faciasýnýn öncesi ve sonrasýný ve bizatihi kendisini ilahiyat, tarih felsefesi

8 8 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya ve siyaset boyutuyla ele almasýdýr. Hak ile batýlýn çarpýþtýðý yer Eðer Kerbela, mazlumun zalime, hakkýn batýla karþý þanlý bir baþkaldýrýsýnýn gerçekleþtiði yer ise ve saltanat uðruna dinin manupüle edilmesi/çarpýtýlmasýna dur! denilen yerin adýysa, günümüz dünyasýnda da, zalimin hüküm sürdüðü, mazlumun kanýnýn akýtýldýðý, dünyevî çýkarlar uðruna hak dinin haksýzlýða alet edildiði her yer bir Kerbela dýr. Kerbela yý daha iyi anlayabilmek için Hüseyinî duruþu bilmek lazým. Bu tavrý iyi anlayabilmek için de, iki basamak geriden baþlayalým: Hz. Hüseyin in dedesi Hz. Peygamber, Yaradan a isyan hususunda yaratýlmýþa itaat yoktur. veya, Halka cebredenlerle, zulmedenlerle, onlara yardýmda bulunanlar cehennemdedir. derken; Hz. Hüseyin in babasý, Hz. Ali de, Þahsýnýza fenalýk eden bir düþmaný affediniz, lakin vatanýnýza, milletinize ve dininize fenalýk edenleri affetmeyiniz. diyor. Peygamber ocaðýnda ve kucaðýnda yetiþen Ýmam Hüseyin aldýðý terbiyeye, eðitime ve kendisine yakýþaný, kendisinden bekleneni yapacaktý: Ýyiliði (maruf) emredip, kötülüðü (münker) reddetmek ve ceddimin yolunu ihya etmek için kýyam ettim diyen Hz. Hüseyin, Allah ým, sen biliyorsun ki, bizim kýyamýmýz saltanat için yarýþmak ve dünya malýndan birþeyler elde etmek için deðildir. diyerek ve baþýna gelecekleri de önceden bilerek Kerbela ya doðru yola koyuluyordu. Kerbela, insanlýk tarihinde bir eþi ve benzeri olmayan faciaya, Hz. Hüseyin in þahsýndaki kahramanlýða, yarenlerinin Þehitler Þahý na ölesiye sadakata, inancý uðruna ölesiye dava adamlýðýna, önce davet edip sonra sözünden dönenlerin (Küfeliler) ihanetine ve kanýn kýlýca galebe çalmasýna þahitlik yaparak tarihe adýný Belalý Yer olarak yazdýracaktý. Hayatýn iki tezatý Habil le Kabil arasýnda tezatlaþmaya baþlayan hayat, Hz. Ýbrahim ile Nemrut, Hz. Musa ile Firavun arasýnda devam ederek gelirken, Hz. Muhammed ve Ebu Cehil arasýndaki zýtlaþmada, cehaletin karanlýðýnýn Muhammedi nurda kaybolup gideceðini zannetmiþtik. Fakat Allah Elçisi nin vefatýndan hemen sonra, bu sefer müslümanlar arasýnda kutuplaþmalar, ihtilaflar baþgösterdi. Nitekim merhum Muhammed Ýkbal, Kerbela Olayýnýn Sýrrý ve Ýslam da Hürriyetin Manasý (Benlik ve Toplum, s ) adlý muhteþem þiirinde þöyle diyordu: Musa ile Firavun, Hüseyin ile Yezid... Ýþte hayat, bu iki tezattan doðdu. Hak, Hüseyin in gücüyle yaþadý; batýl, Yezid in hasretinden öldü. Her ne kadar yazýmýzýn son bölümünü Hüseyinleþmek ten ne anladýðýmýza ayýrmayý hedeflemiþ olsak da, bunun önhazýrlýðý veya ipuçlarý zaten kendiliðinden ortaya çýkmaya baþladý. Nemrut ile Ýbrahim in, Musa ile Firavun un ortasý olamayacaðý gibi, Hüseyin ile Yezid in de ortasý olamaz! Ýnanç, ülkü, iddia sahipleri Hüseyinleþmek mecburiyetindedirler. Hz. Hüseyin i ve onun davasýný Ýkbal kadar veciz bir üslupla anlatana rastlamadým: Eðer dünya padiþahlýðýný isteseydi, öyle karar verip böyle gelmezdi. Düþmanlarý çöllerin kumu kadar çok, dostlarý parmak sayýsý kadar azdý. Aþk Þehidi, Hürriyet Savaþcýsý Hz. Hüseyin bunun farkýndaydý. Onu farklý kýlan da buydu zaten: Binlerce düþman askerine karþý, kadýn, çocuk ve ihtiyarlarýn da içinde bulunduðu sadece 72 tane inanmýþ ve iman etmiþ Allah dostlarý... Kur`an ýn sýrrýný bize Hüseyin öðretti diyor Muhammed Ýkbal. Ýkbal in mazhar olduðu bu sýrrý idrak etmek ise, ancak Hüseyinî bir aþkla mümkündür. Bilhassa Kevser suresine atýfta bulunarak Kurban yorum yapanlarýn bir kesimi; Hz. Hüseyin in þehadetine iþaret ederler. Bundan dolayý olacak ki, Ýkbal da, þiirin devamýnda diyor ki, O, Ýbrahim in ve Ýsmail in sýrrýydý. O özetli olaný yorumladý. Bizim de, Özetli Olaný Yorumlayan ýn yorumunu yapacak aydýn-entellektüellere ihtiyacýmýz var. Hüseyinleþmek Haktan ve Halktan Yana Olmak Hüseyin sevgisi Müslümanýn en belirgin özelliklerinden birisi, Peygamber sevgisidir. Herkesin bildiði gibi, Kelime-i Þahadet getirilirken, kainatýn yegane yaratýcýsý ve sahibi olan Allah ýn adýnýn zikredilmesinden sonra O nun Son Elçisi Hz. Muhammed zikredilir. Hatta Peygamber Muhammed in adý her anýldýkça ona selavat getirilir. Bu, her müslümanýn gönlünde hürmet ve muhabbetle karýþýk bir Peygamber sevgisidir ki, onun tarifi gerçekten zordur. Hatta bu sevginin derecesi; Yunus Emre de baþka, Süleyman Çelebi de ise bir baþka türlü dile getirildiði gibi, insandan insana farklýdýr. Konuyla ilgili kaynaklarýn hepsi Hz.Peygamber in Ehlibeyt i olarak Hz. Ali, Hz. Fatima, Hasan ve Hüseyin i naklederler. Yine ayný kaynaklarda Hz. Peygamber in ümmetine býraktýðý emanetlerden birinin kendi Ehli Beyt i olduðunu ve kendisine duyulan sevginin onlara da duyulmasýný, özellikle Hz. Hüseyin in kendisinden bir parça olduðunu, Hüseyin e düþmanlýðýn kendisine düþmanlýk derecesinde deðerlendirdiði yönündeki hadisleri yine ayný kaynaklarda görmek mümkün. Bunlardan apayrý olarak, Hz. Hüseyin in Yezid le olan mücadelesinde mazlum tarafý temsil etmesi gerçeði ise, mezhebinden baðýmsýz olarak, az veya çok inanan, hatta hiç (Ýslâmî) inancý olmayanlar da bile onunla bir insanî dayanýþmaya ve ona karþý bir sevgi seline zemin hazýrlýyor. Hz. Hüseyin sevgisi eski tabirle, ne yazýk ki ifratla tefrit arasýnda gidip gelmektedir: Bazýlarý adýnýn Hüseyin olmasýyla yetinirken, bazýlarý da kanlar içinde kalýncaya dek baþýna gözüne vurmakla sevgisini(!) ifade etmiþ oluyor. Hz. Hüseyin e duyulan sevginin derecesi, onun Allah katýndaki deðerini olduðundan ne aþaðý, ne de yukarý çýkarýr. Gaye, zaten cennetle müjdelenmiþ ve Þehitler Þahý Ýmam Hüseyin i kurtarmak deðil, kendimizi onun vasýtasýyla kurtarabilmek olmalýdýr. Hüseyin sevgisi sadakat ve liyakat ister. O da, anýlmak ve anlaþýlmakla mümkündür. Anmak için Hüseyinî aþk gerekir, liyakat için de, Hüseyinî duruþ. Hüseyinî duruþ: Ýtaat sadece Allah a ve O nun yolunda olanlaradýr Kerbela ya raðmen Allah a kulluðu, saltanatý elinde tutanlara kulluk olarak da algýlayan, buna kýlýf uyduran din anlayýþý maalesef zamanýmýza kadar süregelmiþtir. Baþ baþa, baþ da Allah a baðlýdýr sloganýný neredeyse Pegamber buyruðu olarak bize dikte ettiren zihniyetin yüzünden baþýmýz hiç belalardan kurtulmadý. Baþýmýzdaki Baþ ýn ne derece Allah a baðlý olduðunu sorgulamak, zaten Allah tan ziyade Baþ a kul olmada karar kýlmýþ bizlere mi kalmýþtý... Baþýmýzdakinin hikmetinden sorgu sual olamazdý; o ne yaparsa, ne söylerse mutlaka bir bildiði vardý (!). Biz kullara sadece itaat etmek düþerdi(!). Ýtaat/biat edilmesi gereken baþ ýn/ halifenin, Allah a ne kadar itaatkâr (baðlý) olduðunu sorgulayabilmek, Hüseynî duruþtur. Hüseyin, þirk dininin temsilcisinin ezici gücü karþýsýnda, takdir-i Ýlahi deyip baþ eðmedi, biat etmedi; o, Tevhid postuna bürünen þirk dini ne karþý Tevhid dininin temsilcisi olarak þanlý bir baþkaldýrýyý takdir-i Ýlahi olarak tercih etti. Hz. Peygamber döneminde toplumun beþerî, siyasî ve itikadî yapýsýný ilgilendiren her türlü konuda, bazen bugün dahi temas etmekten çekindiðimiz ailevî, özel meseleler rahatlýkla dile getirilmiþ, tartýþýlmýþ ve neticede bilinmeyenler öðrenilmiþ, karanlýklar aydýnlatýlmýþtý. Böylece Cahiliye Dönemi ne ait tabular yýkýlmýþ, insana gerçek deðerini vermeyen örf ve adetler bizzat Resullullah tarafýndan geçersiz sayýlmýþtýr. Ama gel gör ki, Hz. Peygamber in vefatýndan hemen sonra, ilk kuþak müslümanlar arasýnda baþgösteren ihtilaflar zamanla büyüyerek biz 21. yüzyýl müslümanlarýna kadar gelip çatacaktý. Ýslam ýn ilk dört halifesinden (Hz. Ebubekir in dýþýnda) üçünün katledilmiþ olmasý, zamanýn Müslüman Arap toplumu arasýnda Muhammedî bir din anlayýþýnýn ne kadar zor olduðunu gözler önüne sermeðe yeterlidir. Hz. Osman döneminde çok tehlikeli boyutlara týrmanan anlaþmazlýklar, halifenin katledilmesinden sonra da son bulmadý ve Hz. Ali nin halifeliði döneminde Cahiliye Devri ne mahsus Arap kabileciliði, bölünmelerin zeminini oluþturdu. Hz. Muhammed (s.a.v)- in Veda Hutbesi nde ayaklar altýna aldýðý karanlýk dönemin kan davasý, kavmiyetçilik gibi adet ve töreleri yeniden hortlamýþ ve Sünnetullah yolunda hizmetten ziyade, saltanat uðruna din istismarý baþlamýþtý. Hz. Ali ile Muaviye arasýndaki çatýþmayý deðerlendirirken, ikisi de sahabedendi diyerek safdil ve kendince tarafsýz bir müslüman profili çizenler, aslýnda profilsiz bir müslüman tiplemesini piyasaya sürmüþ oluyorlar. Hz. Peygamber ve Kur``n doðrultusunda giden yolumuz, ikisi de haklýydý görüþünün ýsrarcýlarý yüzünden aniden çatallaþýveriyor; birisi, Hz.Ali nin, diðeri ise, Muaviye nin gittiði yol... Bu anlayýþa göre müslüman, onlardan hangisinin izinden gitse doðru yolda olmuþ oluyor(!). Ýfrattan tefrite kadar âlenen Aliciler var ama, ya Muaviyeciler?... Kimse tercih noktasýnda Muaviye den yana (âlenen) tavýr almýyor fakat Emevi din anlayýþýnýn özünü oluþturan; ýrkçý, istismarcý, saltanatcý (seküler) din anlayýþýnýn baþka bir adý da þirk dinidir. Böylece þirk dini, din adýna þunu yapmak ister: Halk olup bitenin, toplumsal durumun zorunlu olduðuna, bunun Ýlahî irade gereði olduðuna inanmalýdýr. Bu yazgýdýr, takdirdir! (Dine Karþý Din, Dr. Ali Þeriati). Yolumuzu çatallaþtýran, Hüseyinî direncimizi kýran, bizi uysallaþtýrýp statükocu kýlan, kafamýzý karýþtýran, içimize ikilik salan anlayýþ; O haklýydý, o da haksýz deðildi anlaþýlmaz anlayýþ týr! Bu profilsiz duruþ yüzünden din adýna yapýlan haksýzlýklara, suistimallere, kendisi dýþýndaki diðer müslümanlarý cehennemlikle suçlamalara hatta katletmelere müslümanlarýn baþ larý tarafýndan icazet verilmiþ, avam tarafýndan da gözyumulmuþtur. Bu zihniyetin temelleri de, Mu-

9 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel aviye döneminde baþlamýþ ve özellikle Emevi ve Abbasiler döneminde minberlerden Ehl-i Beyt e hakaretler yaðdýrýlmýþ, mensuplarý ya Hz. Hasan gibi evinde zehirleterek veya Hz. Hüseyin gibi savaþ meydanýnda kýlýç çekilerek þehit edilmiþlerdir. Baþka bir ifadeyle, Hz. Ali hakkýyla anlaþýlmadan onunla irtibatlandýrýlan, özdeþleþtirilen geliþmeleri objektif bir yaklaþýmla anlamak mümkün deðildir. Bu noktadan hareketle, Kerbela da kanýn kýlýca galebe çalan Hz. Hüseyin mücadelesini de hakkýyla anlamak mümkün olamaz. Hâlâ Kerbela, Aþura veya Hz. Hüseyin adý geçince o sahayý mayýnlý tarla olarak gören ve o yüzden olacak ki, aman oraya girmeyelim, konuyu deþmeyelim, suçluyu Allah a havale edelim diyenler, Yezid in kulaklarýmýzý týrmalamaya devam eden þu sözlerine kulak versinler: Hz. Hüseyin in þehit edilmesinden sonra mübarek kesik baþýný Þam daki sarayýnda Yezid in önüne tepsi içinde koyduklarýnda; Keþki Bedr de bulunan büyüklerim sað olsalardý da bu hali görselerdi ve sonra da bana, sevinerek, elin var olsun diye seslenselerdi. Toplumun ulularýný öldürdük, Bedir savaþýnýn öcünü aldýk...(tarih Boyunca Ýslam Mezhepleri ve Þiilik, Abdülbakîy Gölpýnarlý). Evlad-ý Resul a intikam hýrsýyla hareket edenlere karþý Hüseyin; Halkýn en cesuru, nefsinin isteklerine galip gelenidir. diyen babanýn (Hz. Ali) oðluydu ve kendisi de; Ýnsanlarýn en yiðidi, gücü olduðu halde intikam almaktan vazgeçenidir. diyebilecek kadar Kur`anî çizgide nefsine hâkim, inanç abidesi, þahsiyetli bir duruþun sahibiydi. O, Yezid gibi zalim birisinin halifeliðine boyun eðmektense, Ben ölümü saadet, zalimlerle yaþamayý ise alçaklýk biliyorum. diyerek on dört asýrdan beri mazluma rehber olan tavrýný ortaya koyuyordu. Ýmam Hüseyin, Yezid in halifeliðine biat ederek Kerbela Faciasý ný önleyebilirdi ama dinde yapýlacak tahribatlar neticesinde meydana gelecek facialarý kim önleyecekti?.. Muhammed Ýkbal ýn dediði gibi, o; Lailahe illallah binasý yücelsin diye Allah ýn yolunda kana boðuldu.. Hüseyin in duruþu, Bir elime ayý, bir elime güneþi verseler, yine inandýðým davadan vazgeçmem diyen dedesi Allah ýn Son Elçisi nin duruþu gibiydi. Hüseyinî duruþ; Allah a baðlý olmayan baþ a bir baþkaldýrý harekâtýdýr. Hüseyinleþmek: Emri bil maruf, nehyi anil münker Ýþine geldiði tarafýndan ve iþine geldiði þekliyle Allah ýn Elçisi ni, Kur`an-ý Kerim i algýlayan, anlayan, yorumlayan ve yaþayanlar, Hüseyinleþemezler!.. Hüseyinleþmek; sadakatte, muhabbette, ibadette ve þecaatte yekparelik (bütünlülük) ister. Münevver seviyesinde Kur`an idraki ve Peygamber muhabbeti, Hüseyinleþmeye giden yoldur. Bu çaðýn müslümaný ve hele aydýný mutlaka Kerbela yý hakkýyla idrak etmeli ve oradan ders çýkarmalýdýr: Gerçek kutsallar tahrif ve tahrip edilirken, cehalet dönemine ait, Ýslam ýn reddettiði örf, adet ve zihniyetin yeniden kutsallaþtýrýldýðý yerin adýdýr Kerbela ve Hüseyin de, bu yýkýmý önlemek için kaný pahasýna mücadele eden mübarek kahramanýn adýdýr. Hüseyinleþmek; þirk dinine karþý verilen mücadeledir. Çaðýmýzda Hüseyinler çoðalýrsa, müþrikler azalýr, þirk ortadan kalkar. Bu yazýmýza bölümler halinde devam ederken, dostlardan birisi þakayla karýþýk, artýk Kerbela dan çýkýn demiþti. Özellikle bizim bulunduðumuz coðrafyaya dönüp baktýðýnýzda, mutlaka her ülkede en azýndan bir Kerbela göreceksiniz ve her Allah ýn günü Aþura yý aratmayacak derecede çaðdaþ zorbalar barbarlýklarýna devam ediyorlar. O topraklarda dün, mýzraklarýn baþýna Kur`an ayetleri geçirerek saltanatlarý uðruna müslüman kaný dökenler, Ýslam ýn güzide alimlerini, Allah dostlarýný, Peygamber torunlarýný Kur`an dan ayetler okuyarak katledenler, gün geldi (Saddam gibileri) akýttýklarý mazlum kaný ve mazlumlarýn gözyaþýný, ellerindeki kanlarýyla yazdýrdýklarý Kur`an la kamufle etmeye çalýþtýlar. Kerbela dan ibret alýnsaydý, Ýmam Hüseyin sadece ötekiler e býrakýlmasaydý, bilen âlimimiz bildiði üzre âmel etse ve doðrularýný mevki-makam hýrsýna için feda etmeseydi, aydýnýmýz böylesi mühim konulara el atsa, ilgi gösterseydi, 21.yüzyýlda yeni Kerbelalar olmaz ve biz de millet ve ümmet olarak Kerbela dan çýkmýþ olurduk. Keþke herkes bu olaydan nasibini alsaydý da, sadece Kerbela ya takýlýp kalan ben olsaydým. Ýnsanlýðýn baþýndaki en büyük belalardan birisi olan kavmiyetçilik, ýrkçýlýk ancak Hüseyinleþmeyle bertaraf edilebilir. Hüseyinler çoðalýrsa, mazlum milletler üzerindeki baskýlar, sömürüler, adaletsizlikler azalýr. Þüphesiz ki insanlýk tarihinde doðru yolun yolcularý büyük þahsiyetler vardýr ama, Hüseyin ise, tarihdeki tüm zulüm þehitlerinin tanýðý, Adem den kendi zamanýna dek ve bütün dönemlerde özgürlük, eþitlik ve adalet önderlerinin varisi, þehadet elçisi ve devrim kanýnýn tezahürüdür. (Dr. Ali Þeriati). Sünnisi, Þiasý ve Alevisiyle çaðýn müslümaný Hüseyinleþmek mecburiyetindedir. Hüseyin, ayrýlýðýn deðil birliðin simgesidir. Hüseyin bizden, biz ise Hüseyindeniz! Biz Hüseyinleþmeliyiz! Hüseyinleþmek; Kerbela yý sahiplenmek, Hüseyin in Ýyiliði emredip kötülükden sakýndýrmak davasýný davalaþtýrmaktýr; o da, Hak tan ve halktan yana olmaktýr. (1): Hz. Muhammed ve Hayatý, Diyanet Ýþleri Yayýnlarý, s.105 (2): Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi, Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma, s. 21 (3): Hilafet ve Saltanat, Eb ul- A la El-Mevdudi, s. 218 (4): Türkiye Günlüðü, 72/2003 (5): A. Turan Alkan, a.g.e ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý Çalýþmalarýna Baþladý ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý ilk toplantýsýný düzenleyerek faaliyetlerine baþladý. ATÝB-Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de toplantýya katýlarak desteklerini dile getirdi. Son zamanlarda Avrupa`da yaþanan ekonomik nedenli problemler buralarda yaþayan insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için daha çok çalýþmalarýný gerektirmekte ve bu nedenle aileler yoðun ve yorucu iþ temposu nedeniyle etraflarýnda gezen tehlikelerin farkýna varamamaktadýrlar. Dolayýsýyla yetiþtirilmelerinde daha çok özen ve itina isteyen gençlerimiz kendi hallerine býrakýlarak istemediðimiz ortamlarda istemediðimiz þekilde ait olduklarý kültürden kopartýlarak yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Yok olmanýn ancak kültürün ortadan kalkmasýyla gerçekleþeceðine inananlar bu planlarýný sistemli ve düzenli olarak yürütmektedirler. Bunlar dünyanýn her yerinde hatta kendilerine ait olmayan topraklarda bile satýn aldýklarý medya kuruluþlarý aracýlýðýyla evlerimize kadar girerek bu faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gerek ustaca hazýrlanmýþ filmlerle gerek devamlý hedef gösteren haber programlarýyla gerekse gazete kitap vs. topluma ulaþýlacak ne varsa titizlikle kullanýlarak bizim olan deðerlerimiz yani içinde güzel dinimiz Ýslam`ýn olduðu yine güzel dilimiz Türkçe nin olduðu atalarýmýzýn bize birer yol gösterici olan öðretilerinin olduðu kültürümüz yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Oysa bizler çok öncelerden beri bu tehlikeyi iþaret etmekle birlikte çalýþmalarýmýzý bu noktada aðýrlaþtýrmaktayýz. Büyük bir çoðunluðumuzun bu tehlikeyi görmemesine karþýn ATÝB (Avrupa Türk Ýslam Birliði) Haktan aldýðý ve bitmek bilmez bir güçle sorunlarýn üzerine gitmektedir ve bünyesinde sorunlarý ortadan kaldýracak formülleri geliþtirmektedir. Kuruluþundan bu yana gençliði teminat ve gelecek olarak gören ve bu yönde yapýlacak çalýþmalarýn önemine deðinen ATÝB burada yetiþen gençlerimiz için bütün imkanlarýný seferber etmektedir. Bölge bölge, teþkilat teþkilat yapýlan toplantýlarda özellikle Gençlik Kollarý Genel Baþkanlýðý özel bir çaba sarfetmektedir. Geçtiðimiz günlerde ATÝB Darmstadt Teþkilatý Gençlik Kollarý Yönetiminin gençlere yönelik yaptýðý toplantýda faaliyetlere yönelik hedefler açýklandý ve gençlerimiz bilgilendirildi. ATÝB Darmstadt Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Dingil ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doðan`ýn yaptýðý bu bilgilendirme toplantýsýnda hazýr bulunan Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de yapýlan faaliyetlerin önemine deðinerek teþkilatlý toplum güçlü toplumdur mesajý ýþýðýnda gençlere uymalarý gereken tavsiyelerde bulundu.

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli T.C. Köln Baþkonsolosu Kemal DEMÝRCÝLER Bizim Dýþiþlerinin Osmanlýyla baþlayýp Cumhuriyetle sürdürdüðü kriterleri bugün bizi daha çok güvenilir hale getirdi Sayfa: 20-21`de Duisburg`da Yaðlý Güreþ Þenliði

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide

Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. Terminal de ikinci ihale Çorum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci

Detaylı

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere

Detaylı

Hain saldýrýda þehit verdik

Hain saldýrýda þehit verdik Hain saldýrýda þehit verdik Þehidimiz dualarla uðurlandý. Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde yapýlan Þehidimiz dualarla uðurlandý saldýrýda Çorumlu genç polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu.

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi Hocalý soykýrým kabul edilmeli ÇORUM 27 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý

Detaylı

MAYIS 2013 44.sayý Tasavvuf Kültürü Dergisi hizmet EDÝTÖRDEN... Merhaba Her Nefes dostlarý, Mayýs sayýmýz da, inþaallah oldukça özel bir sayý oldu Çünkü bu ay konumuz hizmet etmek, yani karþýlýksýz olarak,

Detaylı

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu

Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti Çorumlu Düðün Dernek'te * HABERÝ DE 16 ARALIK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete (9), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu nun cenazesi dün Ýstanbul

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði Ýdris Güllüce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin

Detaylı

OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM

OKU Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti. (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM ÖÐREN VE ÖÐRET SEV SEVÝNDÝRMEYE ÇALIÞ GÖR GÖSTERMEYE

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor UYUÞTURUCU Acaba çocuðum uyuþturucu kullanýyor mu? Aileler, uyuþturucu kullanan çocuklarýný hangi davranýþ deðiþiklerinden anlayabilirler? sayfa 6 da Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung Jahr/Yýl:

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı