Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz"

Transkript

1 Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 25. Yýl/Jahre: 5. Mart/März Rebiü`l Evvel 1429 Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Bu acýlarý bir daha yaþamayalým Wetterau Bölgesi Emniyeti`nden Gazetemize Nezaket Ziyareti W etterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow gazetemizin merkez bürosunu ziyaret etti ve gazetemiz yetkilileri ile kýsa bir tanýþma faslý gerçekleþtirildi. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow okuyucularýmýza þu kýsa mesajý iletti. Hessen`de ve Almanya`da gençler arasýnda þiddeti önlemek için önyargýlarý ortadan kaldýrmak ve yanlýþ anlaþýlan noktalarý bertaraf etmek çok önemlidir. Hessen eyaletinde yüzde 20 nin üzerinde yabancý yaþýyor, bunlarýn büyük çoðunluðu ise Türklerden oluþuyor. Bunun için birbirimizi tanýmalý ve daha iyi anlamalýyýz. Bu da ancak karþýlýklý güven duygusunun oluþmasý ile mümkündür. Biz de bizim anlaþýlmamýzý istiyoruz. Bu sebeple sizinle tanýþmak istiyoruz. Ve diyaloglarýmýzý karþýlýklý olarak geliþtirmek istiyoruz. Hayat Gazetesi okurlarýna sevgilerimizi ve selamlarýmýzý sunuyoruz. dedi. Dosya Yarým Asýrlýk bir göçün öyküsü Dr. Yusuf IÞIK Sayfa 5`te Dosya HÜSEYÝN- LEÞMEK Mahmut AÞKAR Sayfa 7`de Dosya Sabýrlar Sýnanýyor! Oðuz ÜÇÜNCÜ Sayfa 19`da Dosya Gençlerin þiddet eðilimi ve siyasetin iflasý Ýlhan BÝLGÜ Sayfa 25`te Dosya Medyanýn üzerimizdeki olumsuz etkileri Selma ÖZTÜRK Sayfa 11`de Dosya Hacarabýn Ýlk Gurbet Deneyimi Adana... M.Salih AYDIN Sayfa 29`da Dosya Entegrasyon derken asimilasyon istemek A. Engin KARAHAN Sayfa 23`te Dosya Medyada çamur atma savaþý Ekrem ÞENOL Sayfa 21`de Dosya Son Tartýþmalarýn Iþýðýnda Fikret EKÝN Sayfa 13`te 2 cm

2 25 yaşından küçük gençlere, Nisan-Haziran arasında özel Umre fiyatı (800,- Euro) (*) IGMG UMRE UÇUfi PLANI / FLUGPLAN 2008 / 1429 IGMG RAMAZAN UMRES UÇUfi PLANI / FLUGPLAN NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 HAMBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1190,- y 2 Ruhr-A/K-Ruhr FRANKFURT PASKALYA 2 HAFTA 940,- y 3 KÖLN FRANKFURT PASKAYA 2 HAFTA 940,- y 4 HESSEN FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 940,- y 5 STRASBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1040,- y 6 STUTTGART FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 7FREIBURG/SCHWB FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 8 MÜNİH MÜNİH PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 9 HAMBURG HAMURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 10 STUTTGART STUTTGART YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 11 MÜNİH MÜNİH YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 12 LYON LYON YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 13 PARİS PARİS YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 14 DÜSSELDORF DÜSSELDORF YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 15HANNOVER/BREMEN HANNOVER YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 16 BERLİN BERLİN YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 17 STRASBURG STRASBURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 18 AMSTERDAM AMSTERDAM YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 19 FRANKFURT FRANKFURT YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y Turist programı Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 900,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 GENEL Frankfurt TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1495,- y 2 GENEL Frankfurt SON İKİ Hafta 2 Hafta 1395,- y 3 PARİS PARİS TÜM RAMAZAN 4Hafta 1595,- y 4 PARİS PARİS SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 5 AMSTERDAM AMSTERDAM TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 6 AMSTERDAM AMSTERDAM SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 8 LYON LYONN TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 9 LYON LYONN SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 10 STRASBOURG STRASBOURG TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 11 STRASBOURG STRASBOURG SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 12 VİYANA VİYANA TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 13 VİYANA VİYANA SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 14 BRÜKSEL BRÜKSEL TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 15 BRÜKSEL BRÜKSEL SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 16 ZÜRİH ZÜRİH TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 17 ZÜRİH ZÜRİH SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 18 DÜSSELDORF Frankfurt SON BAHAR 2 Hafta 1250,- y Uçuş tarihlerinde 1-2 günlük değişiklik olabilir. Türkiye üzeri uçuşlarda Umre dönüşü Türkiye de aynı bilet ile izin yapma imkanına sahipsiniz. Ferdî gitmek isteyenler için özel fiyat 1025,- Euro (Bu fiyat Nisan ve Ağustos arası geçerlidir.) Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkad r Banka Hesap Numaras : IGMG SEB AG Köln Konto Nr.: BLZ: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl Hac ve Umre Organizasyonu * Genclere özel olan bu program, Almanya haricindeki ülkeler için 900 Euro dur. 6 hafta önceden müracaat etmek ve en az kişilik grup olunması halinde yukarıda belirtilen program harici, istenilen tarihte Umre organizasyonu yapılabilir. Boschstr D Kerpen Tel.: +49 (0) /311 Fax: +49 (0)

3 editörden hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Sevgili dostlar! Geçtiðim Ocak ayýnda Hessen Eyaletinde seçimler yapýldý ve çok enteresan bir tablo ortaya çýktý. Yüzde 12`den fazla oy kaybýna uðramasýna raðmen çok az bir farkla birinci parti olan CDU buna raðmen iktidarý elden býrakmamak için çaba sarfediyor. Seçimin asýl galibi olan SPD ise koalisyon görüþmelerinden istemiþ olduðu sonucu çýkarmaya çalýþýyor. Seçim öncesi çýkan sayýmýzdaki yazýmýzda akl-ý selimin galip gelmesi temennisinde bulunmuþtuk. Seçim döneminde özellikle CDU`lu politikacýlarýn yani Sayýn Roland Koch`un söylemleri toplumda gerginliklere yolaçmýþtý. Münihte yaþanan elim bir olayý seçim malzemesi için kullanmaya kalkan Roland Koch daha sonra bir Alman gencinin iþlemiþ olduðu cinayet ile bu yapýlan seçim stratejisinin kurbaný olarak tarihi bir seçim hezimeti yaþadý. Biz yazýmýzda politik beklentiler yüzünden toplumda gerginlikler çýkarmanýn hiç de iyi bir þey olmadýðýný ve bunun zararýnýn herkese dokunacaðýný belirtmiþtik. Buna raðmen Roland Koch seçim dönemindeki yanlýþ söylemlerinden vazgeçmedi ve bedelini aðýr bir yenilgi ile ödedi. Tabii bu söylemler sadece Hessen`de sýkýntýya sebeb olmadý. Malumunuz Ludwigshafen`daki yangýn da tam bu döneme denk gelen bir zamanda oldu. Masum 9 vatandaþýmýzýn ölümü ile sonuçlanan bu menfur olay tarihin karanlýk sayfalarýnda yerini aldý. Burada þunu söylemek isteriz. Bu olayýn yaþanmasýndan sonra özellikle Türk ve akl-ý selim Alman politikacýlarýnýn beraberce gösterdikleri performans takdire þayandýr. T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný Sait Yazýcýoðlu Alman Federal Aile Bakaný, Rheinland Pfalz Baþbakaný, Ludwigshafen Belediye Baþkaný, Belediye yetkilileri, yangýnýn hemen sonrasýnda yapmýþ olduklarý açýklama ve ziyaretlerle gerçekleþen bu menfur olayýn toplumdaki infialini bir nebze yumuþattýlar. Burada yangýn sonrasýnda bazý kesimlerin kýþkýrtmalarýna Kutlu Doðum kutlu olsun aldýrýþ etmeyip, acýlarýný içlerine gömerek akl-ý selimle hareket edilmesi yönünde açýklama yapan Kaplan ailesinin fertlerini de takdir etmek gerekir diye düþünüyoruz. Bu vesile ile de Kaplan ailesine baþsaðlýðý dilemek istiyoruz. Tabi bu tür menfur olaylar durmadý ve Almanya`nýn deðiþik yerlerinde ve özellikle Hessen`de kundaklama olaylarý devam etti. Marburg`da olduðu gibi. Bu konuyu þu cümle ile kapatmak istiyoruz. Politik hýrs ve beklentiler yüzünden marjinal gruplarýn palazlanmasýna fýrsat verecek ortamlarýn oluþmasýna izin vermemek politikacýlarýn baþ görevi olmalýdýr diye düþünüyoruz. Aksi taktirde hem bu tür üzücü olaylar yaþanýyor. Tabii bu tür olaylarýn oluþmasýna zemin hazýrlayabilecek açýklamalar yapanlar seçimlerde her zaman istedikleri oylarý alamayabiliyorlar. Geçtiðim Þubat ayýnda Freidberg`deki merkez büromuzu Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow ve Basýn Sözcüsü Herrn Schwarz ziyaret ettiler. Tanýþma ve karþýlýklý bilgi alýþ veriþinin saðlýklý þekilde saðlanmasý açýsýndan güzel bir ziyaretti. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow; hem tanýþmaktan memnun olduðunu söyledi ve hem de siz okuyucularýmýza kýsa ve güzel bir mesajýný iletti. Bu mesajý kapak sayfamýzda bulabilirsiniz. Malumunuz Mart ayý içerisinde Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)`in doðum günü olarak bildiðimiz Mevlid Kandilini kutluyoruz. Son dönemlerde Efendimiz (s.a.v) ile alakalý yaþanan karikatür krizleri; sanki Almanya`da yaþanan sýkýntýlar azmýþ gibi Federal Ýçiþleri Bakaný Sayýn Schäuble`nin açýklamalarý ile Almanya gündemine de sokuldu. Bizler müslümanlar olarak kutsal deðerlere yapýlan bu tür seviyesiz ve edepsiz hakaretleri kabul etmediðimizi ve sadece Efendimiz (s.a.v)`e deðil tüm dinlerin kutsal deðerlerine yapýlan bu tür saldýrýlarý da kabul etmediðimizi ve lanetlediðimizi söylemek isteriz. Allah`tan ki hem Ýslam dünyasýndan ve hem de Hristiyan ve Yahudi dünyasýndan bu tsr çirkin söylemlere ve eylemlere karþý ortak bir tavýr sergilenmektedir. Bu vesile ile Almanya`nýn ve Avrupa`nýn çeþitli þehirlerinde yapýlan ve yapýlacak olan Kutlu Doðum ve Alemlere Rahmet isimli programlara katýlmanýzý tavsiye ederiz. Bu vesile ile hem Efendimiz (s.a.v)`e olan sevgimizi göstermiþ oluruz ve hem de yapýlan çirkin saldýrýlara demokratik tepkimizi göstermiþ oluruz diye düþünüyoruz. Son olarak müsait olduðunuz bir gün aile fertlerinizle beraber bir çiçekçiye uðrayarak oradan aldýðýnýz gülleri komþularýnýza hediye etmenizi tavsiye ederiz. Bu vesile ile Efendimiz (s.a.v)`i temsil eden gülü hediye etmiþ olursunuz ve hem de birilerinin dünyada pompalamaya çalýþtýðý gibi Ýslam`a ve onun kutlu Elçisine karþý yapýlmak istenen hakaretlere bir tepki koymuþ olursunuz diye düþünüyoruz. Bu vesile ile yeni Mevlid Kandiliniz tebrik etmek isteriz. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. Sevgili Mahmut Aþkar Bey ile tesadüfi bir telefon konuþmasý ile tanýþma fýrsatýmýz olmuþtu. Bu konuþmadan sonra kendisi gazetemizin daimi yazarlarýndan olma þerefini bizlere tattýrdý. Belli bir zamandan sonra Mahmut Bey`e yazýlarýný mutlaka kitaplaþtýrmasý gerektiði telkininde bulunmaya baþladýk. Çünkü inanýyorduk ki Mahmut Bey`in yazýlarýndan insanýmýz çokça yararlanacaktýrlar. Kendisi güzel Türkçemize hakim; ayný zamanda Almancayý iyi derecede konuþmakta ve yazmakta idi. Bu tür özelliklere haiz bir kardeþimizin yazýlarýnýn tarihe tanýklýk etmesi açýsýndan kitaplaþmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorduk. Hamdolsun kitap yayýn hayatýna katýldý. Kitabý size en yakýn kitapçýdan isteyin; eðer gelmemiþ ise sipariþ verin deriz. Sevgili Mahmut Bey hayýrlý olsun!.. Impresium/Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Mart / März 2008 Rebiü`l Evvel 1429 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Ýbrahim Gümüþoðlu, Abdüssamet Temel, Bilal Demiroðlu, Mahmut Aþkar, Sinan Aktürk, Ýshak Özen, Saim Ayas, Sait Yüksel, Ýhsan Güler, M. Salih Aydýn Bölge Temsilcileri Münih: Ýshak Özen Nürnberg: Adem Güray Ulm: Cengiz Aslan Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Web: Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.

4 4 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 faaliyet haber IGMG Hessen`de yarýþmalarýn en güzeli Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý I GMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý. IGMG Hessen Bölgesi Ýrþad Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt Mühlbergheim`da yapýldý. IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerdeki talebelerin iki kategoride yarýþtýklarý yarýþmaya katýlým oldukça yoðundu. Program Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi`nden emekli Doç. Dr. Mustafa Öztürk`ün okuduðu Kur`an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ yaptý. Ateþ bu tür yarýþmalarýn önemine deðindi. Almanya`da çocuklarýmýzýn bu tür yarýþmalara katýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunu hatýrlattý. IGMG Hessen Bölge Ýrþad Baþkaný Þerif Aslan ise yarýþma hakkýnda bilgilendirmede bulundu ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Programýn evsahibi cemiyet baþkaný olan IGMG Pfungstadt Cemiyet Baþkaný Ömer Gündüz de bir selamlama ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra yarýþma jürisi ilk önce küçükler kategorisindeki yarýþmacýlar için sýralama kur`asý çekimi yaptý. Sýra numarasýna göre yarýþmacýlar ilk önce ezberden daha sonra ise yüzüne olarak sunumlarýný yaptýlar. Zaman zaman hoþ anlarýn yaþandýðý küçükler kategorisinin yarýþma bölümü sona erdiðinde jüri puanlama için ara verildiðini belirtti. Bu ara esnasýnda akþam namazlarý kýlýndý. Aradan sonra büyükler katagorisindeki yarýþmaya geçilmeden önce programýn sürpriz hatibi IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý ve Avrupa Fýkýh Konseyi Üyesi Mustafa Mullaoðlu sahneye geldi. Mullaoðlu Kur`an eksenli nefis bir konuþma yaptý. Kur`an`dan ve Ýslam tarihinden güzel örneklemelerle konuþmasýna daha da güzel bir hava katan Mullaoðlu; salondakiler tarafýndan pür dikkat dinlendi. Yine jürinin büyükler kategorisinde katýlým saðlayan yarýþmacýlar için sýra belirleme kur`asý çekimine geçildi. Kur`a çekiminden sonra yarýþmacýlar yine ezber ve yüzüne sunumlarýný yaptýlar. Tüm yarýþmacýlarýn sunumundan sonra jürinin puanlamasý için kýsa bir mola verildi. Mola esnasýnda puanlamalar hesaplanýrken sahneye yarýþmacýlar için IGMG Hessen Bölgesi tarafýndan alýnan hediyeler getirildi. Tüm yarýþmacýlara hediyeleri takdim edildi. Jüri heyetinin puanlamasýna göre dereceye giren yarýþmacýlar sahneye davet edildi. Jüri bir jest yaparak ilk üçe girenlerin haricindekileri dördüncü ilan etti. Sýrasýyla dereceye giren yarýþmacýlar puanlarý ve cemiyetleri þunlardý: Küçükler kategorisinde Birinci 1695 puanla Limburg Cemiyetinden Muhammed Gülen ikinci 1690 puanla Hanau Cemiyetinden Muhammed Taþçý üçüncü 1675 puanla Elsenfeld Cemiyetinden Enes Yýlmaz. Büyükler kategorisinde Birinci 1720 puanla Hanau Cemiyetinden Ýbrahim Yavuz ikinci 1625 puanla Limburg Cemiyetinden Yavuz Ergin üçüncü 1620 puanla Rüsselsheim Cemiyetinden Ekrem Þahan. Yarýþmacýlarýn puanlamasý yüzüne okumasý, ezbere okumasý ve tecvid bölümü olarak üç bölüme göre yapýldý. Tüm yarýþmacýlar sahnede hediyelerini aldýktan sonra; toplu olarak fotograf çektirilmesi ve programda küçükler kategorisinde birinci olan Muhammed Gülen`in okuduðu Kur`an-ý Kerim ile program sona erdi.

5 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Göç, en geniþ anlamda; yaþama þartlarýnýn türlü sebeblerle zorlaþtýðý yerlerde, daha iyi, daha elveriþli geçinme ve bazý hallerde yerleþme yolunu bulmak üzere canlýlarýn özellikle insanlarýn bir yerden baþka bir yere taþýnmasýdýr. Göçler genellikle tabii sebeblere dayanýr. Nitekim ilk insanlar ya gýda aramak, ya korunmak veya sadece rahat hareket etmek ihtiyacýyla yer deðiþtirmiþtir. Zaten kýtlýk veya tabii afetler de insaný göçe zorlamýþtýr. Sosyal ve ekonomik sebebler yüzünden de göçler söz konusudur. Göç olayýnýn baþlýca çeþitleri þunlardýr: 1-Dýþarýya göç: Bir ülkeden baþka bir ülkeye yapýlan göçlerdir. Göçmenin daha iyi bir hayat yaþamak arzusuna cevap veren dýþa göç olayý, terkedilen ülkede önemli bir kayba yolaçar. Dýþa göçler, nüfusun birden ve toplu olarak akýný þeklinde deðil, daha çok aðýr aðýr ve kademeli bir gidiþ þeklinde olmuþtur. 2-Ýçe (dýþarýdan) göç: Henüz iþletilmemiþ kaynaklara sahip bulunan, ekonomileri geniþlemekte olan bazý ülkeler, kendi halkýna eklenmek üzere, üretimi artýrmaya yardýmcý olabilecek göçmenleri kabul etmekte fayda görebilirler. Bu yüzden, böyle ülkeler, kalabalýk nüsuslu ve geçim zorluðu fazla olan ülkelerden nüfus çekmiþlerdir. 3-Ýç Göçler: Ülke içinde bir yerden baþka bir yere, çoðunlukla iþ aramak maksadýyla yapýlan göç hareketleridir. Nitekim, artan nüfus ve ekonomik geliþmeler Türkiye`de önemli iç göçlere sebeb olmuþtur. Yarým Asýrlýk Bir Göçün Öyküsü... Bizim burada bahse konu olarak ele alacaðýmýz ikinci maddedir. Ekonomileri geniþlemekte olan ülkeler, üretimi artýrmaya yardýmcý olacak iç gücü arayýþýna girdiler. Bu baðlamda Ýspanya, Ýtalya, Yugoslavya, Portekiz ve Türkiye`den iþçi getirdiler. Getirilen bu iþçiler Avrupa`nýn çeþitli ülkelerinde istihdam edildiler. Altmýþlý yýllarýn ilk yarýsýndan baþlamak üzere seksenli yýllarýn baþýna kadar iþçi alýmý devam etti. Özellikle Türkiye`den binbir testten geçirilerek Avrupa ülkelerine getirilen gurbetçiler bugün kýrkaltýncý yýlýný idrak etmektedirler. Bir çoðu iyi hayat þartlarýna kavuþmak veya sermaye biriktirip tekrar ülkemize gitmeyi düþünüyorlardý. Ama bu hiç de öyle olmadý. Birinci nesil, dil bilmeyen, örf ve adetlerini, hatta dinini dahi bilmediði yabancý bir topluma gelmenin ve onlarýn içinde yaþamanýn getirdiði sayýsýz problemlerle karþýlaþtý. Þimdi biz burada Avrupa`da bulunan gurbetçilerimizi bir analize tabi tutacak olursak, konuyu biraz daha nesiller boyutuyla ele almamýz gerekecek. 1. Birinci Nesil: Avrupa`ya ilk gelenler. Çalýþtýlar, yoruldular, yaþlandýlar ve ekonomik açýdan geliþtiler. Sosyal çevreye entegre olamadýlar. Psikolojik bir sürü problemle karþýlaþtýlar ve onlarýn üstesinden gelemediler. Bir kýsmý burada evlendi. Bir kýsmý bekar hayatý Dr. Yusuf IÞIK yaþadý. Buralarda çoluk çocuk sahibi oldular. Bu sefer de onlarýn eðitim problemleri çýktý. Onlarýn da üstesinden yeterince gelemediler. Birinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yabancý muamelesi gördüler ve devamlý aþaðýlandýlar ve de dýþlandýlar. Birinci nesil, milli ve manevi kültür bakýmýndan da zarara uðrayanlardan. Onlar ekmek kavgasý verirken milli ve manevi kültürlerini geliþtirecek ortamdan ve materyalden yoksun olduklarý için konuya yeterince eðilemediler. Birinci nesil bu konuda yüzde yirmibeþ kayýpla bir bakýma defteri kapattý. 2. Nesil: Ýlk gelenlerin çocuklarý. Bunlarýn bir kýsmý babalarýnýn yanýnda doðdu. Bir kýsmý da çok küçük yaþta Türkiye`den ebeveynlerinin yanýna geldi. Bu nesil, entegrasyon sürecini yaþayan nesildir. Ýkinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yeterince ve istenen bir eðitim düzeyini yakalayamadý. Bulunduðu ülkelerin toplumuna uyum saðlamak için ister istemez uðraþ verirken, diðer taraftan da yine ister istemez kendi milli ve dini kültüründen uzaklaþtý. Ýki cami arasýnda kalmýþ beynamaz gibi iki kültür arasýnda med ve cezir (gelgit) yaþayan bu nesil, bir bakýma psiko-sizofreni hastasý oldu. Yani çift þahsiyetli bir kimliðe büründü. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde elli oranýnda kaybettik. 3.Nesil: Bu nesil ise ilk gelenlerin torunlarý. Bunlar entegrasyon sürecini geçip, asimilasyon sürecinin içinde buldular kendilerini. Bu nesil, birinci ve ikinci kuþaklara oranla biraz daha bulunduklarý ülkelerin eðitim imkanlarýndan yararlanma fýrsatýný buldular. Bulmasýna buldular ama bu sefer de kendi milli ve manevi kimliklerinden tamamen uzaklaþtýlar. Bu konuda istisnalar kaideyi bozmaz. Üçüncü nesil, bir bakýma Türkçe bilmeyen nesildir. Evde konuþulan bir bakýma mutfak Türkçesiyle kendi kimliðini bulma yolunda bocalayan nesildir. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde yetmiþ oranýnda kaybettik. 4. Nesil: Bu nesil þu anda henüz ilkokul seviyesinde bulunan üçüncü neslin çocuklarý. Bu jenerasyona, Avrupa ülkeleri yetkilileri bizim çocuklar diyor. Bunlar, yaþlýlarýn emeklilik sigortalarýndan kaynaklanan cari açýklarý çalýþarak kapatacak nesil olarak görülüyor. Bulunduklarý ülke vatandaþlýklarýna otomatik olarak geçirilen bu nesil, milli ve manevi kültürden tamamen soyutlanmýþ bir nesil olarak sadece ismi telaffuz edilecek olan bu nesli, kayýp veya yitik nesil olarak görüyoruz. Beþinci nesli zikretmek bile istemiyoruz. Çünkü tablo karanlýk görülüyor. Bataklýkta gül bitirme kuvvet ve kudretine sahip Cenab-ý Allah nesillerimizin akibetlerini hayreylesin diye dua etmekten baþka çaremiz bulunmamaktadýr. Avrupa`da 46 yýlý aþkýn bir süreden beri hayatlarýný sürdürmekte olan gurbet insanýmýzýn dertlerini, problemlerini ve çektikleri zorluklarý ve bunlarýn çözüm çarelerini tek tek ele alýp incelemek gerekir. Bunlarýn her biri aslýnda üniversitelerde ilmi çalýþmalarla birer tez halinde kamuoyuyla paylaþýlmasý gerekir. Sonuç olarak her gurbetçi göçmen, artýk burasý benim yeni (veya ikinci) vataným ve ben burada kalýcýyým, demeli ve hayatýn her kesiminde en üsttekiler seviyesini yakalamak için var gücüyle uðraþmalýdýr. Ülkelerde bulunan baþta Almanya ve Fransa olmak üzere Ýslami kuruluþlar Uyum Zirvelerine karþý bu sefer kendileriyle uyum içinde, þahsiyetli bir tavýr sergileyerek uysal koyun olmadýklarýný göstermelidirler. Ve gurbetçilerimizin problemlerinin çözümüne pozitif katkýlar sunmalý ve bunu da takip etmelidirler. Karanlýk gecelerin nurlu sabahýna kavuþmak üzere þimdilik esenlikler ve mutluluklar dileriz, gurbetteki gureba gurbetçilerimize. Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý Gençliðe yönelik faaliyetlerine hýz verdi Eðitim seminerlerine yoðun ilgi var IGMG Hessen Bölgesi ne baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý, gençliðe yönelik gerçekleþtirilen hafta sonu yatýlý eðitim seminerine yoðun katýlým vardý. Programa Kadýn Kollarý Bþk. Öznur Altýparmak hanýmýn açýlýþ konuþmasý ile baþlandý. Daha sonra Eðitim Bþk. F. Yýldýz haným ilim öðrenmenin önemine deðindiði seminerini sundu. Müslüman Genç nasýl olmalý adlý bir seminer veren Tanýtma Baþkaný Seher Iþýk haným genç kýzlara Nasýl bir genç olmalýyýz? sorularýna güzel bir cevap oldu seminer. Annelerin hazýrladýðý ikramlarla birlikte Halil Ýbrahim sofrasýnda arkadaþlarla ayný sofrayý paylaþan kýzlar güle eðlene coþkuyla tekrar dershanede buluþtular. Allah Korkusu ve alametleri konulu semineri Perihan Yýlmaz Haným gençlerle paylaþarak Avrupa ve dünyada yaþanan tüm kötülüklerin, Allah a ve Ahirete inançsýzlýktan dolayý bu günümüzde bile gençler arasý aile arasý toplumlar ve milletler arasý þiddet, uyuþturucu, Fuhuþ, çocuklara dahil uygulanan tecavüzler, bunlara sebep olanlarda Allah korkusunun olmayýþý o halde önce Allah ý sevip sevgisini kaybetmemek için kaygý ve korku duymalýyýz. Peki bizler Allah tan korkanlardan mýyýz? sorusuyla gençlere 7 alameti anlattý ve inþallah hepimiz bu yolda oluruz dedi. Seminerden sonra çay ve pasta ziyafeti ile birlikte gençler eðlenerek sabahladýlar. Yine Perihan Haným Ýslamda Peygamberimizin hadisleriyle kadýnlarýn ve kýzlarýn önemi ve özelligi konulu sohbetinden sonra, Bölge Eðitim Bþk. Handan Yazýcý haným Ýslam da Sevgi konulu seminerini sundu. Sevgi Allah a duyulmasý gereken sevgi, Resule duyulmasý gereken sevgi, Ayet ve Hadislerle pekiþtirildi. Sonra insanlar arasý sevginin önemine vurgu yapýldýktan sonra karþý cinse duyulan sevginin islami çerçevesi nasýl olmalý, bu konuda gençliði eðitmek sahip çýkmak gerekir dedi!

6 6 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 mesaj Ýslam Toplumu Millî Görüþ Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayýnladý. Karahan, mesajýnda bütün Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini tebrik ederek þu hususlara dikkat çekti: Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) ýn dünyayý þereflendiriþinin yeni bir yýl dönümüne daha ulaþmýþ bulunuyoruz. Ýdrak edeceðimiz bu mutlu günümüzün tüm Ýslam alemine hayýr ve bereket getirmesini, insanlýk için de, barýþ ve huzura vesile olmasýný diliyorum. Büyük þair ve mütefekkir Mehmed Akif Ersoy doðumu anlatan þiirinde; On dört asýr evvel yine böyle bir geceydi/çölden ayýn ondördü bir Öksüz çýkýverdi; Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta / Diþsiz mi bir insan onu kardeþleri yerdi dediði gibi; Hz. Muhammed (sa), insanlýðýn büyük bunalýmlar içinde olduðu bir devirde Peygamber olarak gönderildi. Tarihin IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan ýn Mevlid Kandili Mesajý Cahiliyye Dönemi olarak nitelendirilen bu evresinde kölelik düzeni hüküm sürüyor ve bu döneminin en çok zulme uðrayan kesimini ise kadýnlar ve güçsüz insanlar teþkil ediyordu. Ýþte böyle bir devirde Hz. Muhammed(sav) in getirdiði nikah sistemi vasýtasýyla ilk defa evlilikler sözleþmeye baðlanmýþ ve kadýnlarýn haklarý hukuken koruma altýna alýnmýþ oluyor. Hz. Peygamber, En iyileriniz, hanýmlarýna karþý en iyi tutum ve davranýþ içinde olanlarýnýzdýr sözü ile de eþlerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini ve karþýlýklý sevgi ve þefkatle dolu olmalarýný istiyordu. Bir oðlu küçük yaþta vefat ettiði için evlat acýsýný tadan bir insan olan Sevgili Peygamberimiz (sav), çocuklara karþý özel bir sevgi ve þefkat beslerdi. Doðmadan kýsa bir süre önce babasýný, altý yaþýnda da annesini kaybetmiþ olduðundan yetimliðin ve öksüzlüðün ne demek olduðunu en çok Hz. Peygamber biliyordu. Onun için yetimlere çok büyük önem veriyordu. O, çocuklarla þakalaþan, onlarý eðlendiren, sevgi, þefkat ve merhamet dolu bir insandý. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak, çocuklarýný sevmeyi bilmeyen, kýz çocuklarýna karþý olumsuz tutum içinde bulunan ve hatta onlarý diri diri gömen cahiliyye toplumunun çarpýk anlayýþýný kökten deðiþtirdi. Hz. Peygamber, kýz çocuk sahibi olmanýn utanç deðil, bereket kaynaðý olduðunu bildirerek, anne ve babalarýn çocuklarý arasýnda kýz-erkek ayrýmý yapmalarýný yasakladý. Göklerin ve yerin yaratýlmasý ile dillerinizin ve renklerinizin ayrý olmasý, O nun ayetlerindendir. Þüphesiz bunda, bilenler için gerçekten mesajlar vardýr (Rum Suresi, [30:22]) ilahi vahyinin muhatabý olan Sevgili Peygamberimiz in getirdiði öðretiye göre, ýrkçýlýk insanlýk suçudur ve siyah, beyaz, zengin, fakir, Arab, Arab olmayan herkes ayný deðere sahiptir. Hz Muhammed (sav), Veda Hutbesi nde Hepiniz Adem in oðullarýsýnýz ve Adem topraktan yaratýlmýþtýr. Bir Arap ýn Arap olmayan üzerinde yahut ötekinin diðerine hiçbir üstünlüðü yoktur diyerek, üstün ýrk, safsatasýna dayanan faþizm gibi ideolojileri asýrlar öncesinden reddetmiþtir. Ayrýca Sevgili Peygamberimiz, kan ve kabile baðlýlýklarýnýn yerine, Allah a iman esasýna dayalý evrensel bir kardeþlik ilkesi getirmiþ ve insanlar arasýnda huzur ve barýþýn ancak adaletle tesis edilebileceðini öngörmüþtür. Kirli savaþlarýn, iþgallerin, etnik çatýþmalarýn ve küresel sömürgeciliðin girdabýna düþen insanlýðýn kurtulmasý için, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) in getirdiði ilahi mesajýn deðeri, her zamankinden daha çok, günümüzde anlam kazanmaktadýr. Ne mutlu bu kutlu mesajý getiren Hz. Muhammed(sav) ýn izinden gidenlere diyerek, tüm Ýslam aleminin Mevlid Kandilini tekrar kutluyor, Yüce Rabbimizden insanlýk alemi için huzur ve barýþ dolu bir gelecek niyaz ediyorum. DÝTÝB GENEL BAÞKANI SADÝ ARSLAN IN MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJI 19 Mart 2008 Çarþamba gününü, 20 Mart Perþembe ye baðlayan gece, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in dünyaya teþriflerinin yýldönümü, `Mevlid Kandili`dir. Mübarek olsun. Mevlid, doðum zamaný demektir. Bu gece; Hz. Peygamber in örnek hayatýný, yüce ahlýkýný ve evrensel mesajlarýný, tanýmak, tanýtmak, anlamak ve anlatmak maksadýyla `Mevlid Kandili` olarak kutlanmaktadýr. Peygamberiz; (S.A.V.) miladi 20 Nisan 571 yýlýnda, Hicri Rebiülevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesi dünyayý þereflendirmiþ; Siz birbirinizi sevmedikçe gerçek mü min olamazsýnýz, gerçek mü min olamayýnca da cennet e giremezsiniz prensibiyle kardeþlik, birlik ve beraberliðin harcýný koymuþ, kendi canýna kasdetmiþ düþmanlarýný bile fýrsat elinde iken affetmiþ, büyüklüðün, hoþgörünün ve müsamahanýn en güzel örneðini sergilemiþ, hayatýn gayesinin, yaratýlýþýn manasýnýn silinip yok olduðu, herþeyin manasýz baþýboþluk ve hüzün örtülerine büründüðü, vahþetin bütün hünerlerini cömertçe sergilediði bir sýrada, kainatýn ufkundan bütün alemi þefkat örtüleriyle kuþatmýþtýr. Hz. Peygamber in insanlýða sunduðu ilahi ve evrensel mesajlar, bu gün de muhtaç olduðumuz insani ve ahlaki deðerleri içermektedir. Eðer bugün en güzel bir surette yaratýlan insan birbirini incitiyorsa, hiçbir haklý dayanaðý olmamasýna raðmen, yaratýlýþýyla ilgili olarak horlanýyorsa, din, dil ve ýrk ayrýmcýlýðý, yayýlan ve çoðalan bir dalga olarak masum insanlarýn zarar görmesine, hatta vahþice fani olmalarýna sebebiyet verebiliyorsa, O nu ve O nun getirdiði prensipleri doðru anlayamadýðýmýz ve anlatamadýðýmýz içindir. Ýslam Dini, insan haklarý baðlamýnda her türlü ayrýmcýlýðý yasaklamýþtýr. Kadýn-erkek ayýrýmý da sözkonusu deðildir. Aile fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygý göstermeleri aile mutluluðu için esas kabul edilmiþtir. Þiddetin ve aile içi þiddetin her çeþidi dinimizce yasaklanmýþtýr. Evlenme, taraflarýn hür iradeleri ile gerçekleþen bir akit ve bir sözleþmedir. Hiç kimsenin suç belirleme ve ceza verme yetkisi de yoktur. Münferit yanlýþlýklarý, Ýslam Dini ne ve müslümanlara teþmil etmek doðru bir deðerlendirme tarzý deðildir, kabul edilmesi mümkün deðildir. Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) olarak, Mevlid Kandili ni takip eden günlerde, Almanya genelindeki bütün teþkilatlarýmýzda `Kutlu Doðum Haftasý` kutlanacak, Peygamber Efendimiz in hayatý ve mesajlarý, sahasýnda uzman katýlýmcýlar vasýtasýyla, çeþitli etkinliklerle anlamaya ve anlatýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle herkesin `Mevlid Kandili`ni kutluyor, bu gecenin bütün insanlýðýn huzur, barýþ ve mutluluðuna vesile olmasýný Yüce Allah tan niyaz ediyorum.

7 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Bizim durumumuz; varlýk içinde darlýk çekenlere veya sahip olduðu varlýðýn kýymetini bilmediði, onu deðerlendiremediði için gözü hep baþkalarýnýn elinde olan dilenci ruhlulara benzer. Avam bazý olaylarý yaþar ve yaþatýr ama izahýný yapamaz. Aydýn, onlarýn niçin ve nedenlerini araþtýrýr, hadiselerden ders çýkartýr, ibret alýnmasýna zemin hazýrlar. Türk kamuoyunda kendisiyle yüzleþmeye doðru bir hareketlenmenin her sene biraz artarak gerçekleþtiðini gördükçe ümitleniyorum. Ýslâm tarihinde bazý hadiseler vardýr ki, onlar çok yüksek bir entellektüel seviyede incelenmesi, yorumlanmasý gereken konulardýr. Bu düzeydeki hadiselerden birisi de, hiç þüphesiz Kerbela Faciasý dýr. Sadece hangi mezhepten olursa olsun, az veya çok inanan bütün müslümanlarý deðil, insanlýðýn tamamýný da çok yakýndan alakadar eden bir hadisedir Kerbela. Aþura günü olan 10 Muharrem e, Hz Adem den baþlayan insanlýk/dinler tarihinde pek çok olay atfedilir. Bunlarýn hepsi rivayet ama Kerbela bir hakikattýr! Bizim iþimiz, rivayetlerden sýyrýlýp hakikatlara yönelmektir. Hz. Hüseyin in Kerbela da 72 yareniyle birlikte 10 Muharrem günü (Aþura) þehit ediliþinin yýldönümü münasebetiyle akýtýlan gözyaþlarýna paralel olarak aydýnlarýmýzýn az bir kesiminde de olsa, akýttýklarý göz nuruna bir nebze de bizden olmasý ümidiyle bu yazýyý kaleme aldýk: Hadiseyi hissiyattan uzak, biraz geriden alarak, özetin özeti diyebileceðimiz sýnýrlý bir deðerlendirmeyle sizlerle paylaþmaya çalýþacaðýz. Kerbela sadece bir insanlýk trajedisi deðil, birçok yönüyle günümüzün insani ve islami meselelerinin önünü açacak, ýþýk tutacak, çözümünde kilit rol oynayabilecek özelliklere sahiptir. Yazýmýzýn ilerleyen bölümlerinde bu istikamette beyin kapasitemizi sonuna kadar zorlayacaðýz. Kabile Zihniyeti Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve Ahnes birbirinden habersiz, gece vakti Hz. Peygamber i evinde namaz kýlarken ve Kur`an okurken gizlice dinlemeye koyulur Hüseyinleþmek Mahmut AÞKAR ve tan yeri aðarmaya baþlayýnca saklandýklarý yerden ayrýlarak yola koyulduklarýnda karþý karþýya gelirler. Bu yaptýklarýndan dolayý birbirine sitem eder, ayak takýmýnýn bunu duymasýndan çekinerek bir daha yapmama kararý almalarýna raðmen, bu eylemlerini birkaç gece tekrar ettikten sonra aralarýnda durum deðerlendirmesi yaparlar: Biz ve Abd-i Menaf Oðullarý þerefi paylaþamadýk, onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar ziyafet verdi, biz de verdik... Ne yaptýlarsa, yaptýk. Artýk at baþý beraber olmuþtuk. Ýþte o zaman; bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var, dediler. Bizim buna eriþmemiz imkânsýz. Vallahi onlarýn peygamberine asla inanmayýz, onu tasdik etmeyiz. (1) Bilindiði gibi, Abd-i Menaf Oðullarý, Hz. Peygamber in mensup olduðu kabilenin adýdýr. Her konuda bu kabileyle yarýþ edebildikleri halde iþ, kendisine gökten vahiy gelen bir peygambere gelip dayanýnca, Ebu Cehiller ve Ebu Sufyanlarýn dahil olduklarý Kureyþ kabilesinin rekabet gücü burada bitiyor ama asýl mücadele de bundan sonra baþlýyordu. Mekke yi Allah ýn Son Elçisi ve yakýnýndaki müslümanlara dar eden bu güruh yüzünden Medine ye Hicret olayý gerçekleþmiþtir. Hz. Peygamber in vefatýndan sonra, Ebu Sufyan ýn oðlu Muaviye (müslüman olarak), Hz. Ömer zamanýnda Þam valiliðine tayin edilmiþti. Hz. Ali halife olduktan sonra Muaviye nin yerine Sehl bin Huneyf i Þam valiliðine tayin eder. Muaviye, Hicri 36 senesinde Hz. Ali nin görevlendirdiði bu yeni valiye, kendisine baðlý askerlerle karþýlýk verir ve bundan sonra da Hz. Ali nin tayin ettiði hiçbir vali Þam a giremez. (2) Hz. Ali haklýydý, Muaviye de... Halife olan Hz. Ali ile devlet baþkaný/halifesine karþý isyan bayraðýný çeken Þam Valisi Muaviye arasýndaki mücadele Sýffiyn Savaþý nda doruk noktasýna ulaþýr ve bunun akabindeki geliþmeler Ýslâm tarihinde yeni bir kargaþanýn, husumetin ve zihin bulanýklýðýnýn da baþlangýcýdýr. Hz. Ali den sonra cebren ve hileyle halifeliði ele geçiren Muaviye devrinde Hz. Ali ye cami minberlerinden lanet yaðdýrýlmaya baþlandý. (3) Kim söylerse söylesin; Ali haklýydý, Muaviye de haksýz deðildi türünden trajikomik bir tesbit bana, Nasreddin Hoca nýn meþhur Sen haklýsýn, sen de haklýsýn la neticelendirdiði fýkrasýný hatýrlatýyor. Gaye, taraflardan birine sempati diðerine antipati duymak deðil. Gaye, haktan yana olmak, hakký teslim etmektir. Þayet Hz. Ali haklý, Muaviye de haksýz deðilse; o zaman ortada hak da yoktur. Baþka bir ifadeyle; bir hiç uðruna(!) bunca kan dökülmüþtür. Eðer gerçekten bazýlarý için böyle bir sonuca varýlýyorsa, Hz. Ali ile Muaviye ayný kefeye konulmaktadýr ki, hakkaniyet normlarýnýn altüst olduðu, tek yönlü istikametimizin çatallaþtýðý yer burasýdýr. Onun ötesinde, Ben ilmin bahçesi, Ali kapýsýdýr mealindeki Hz. Peygamber in sözünün de bir hükmü, geçerliliði, inandýrýcýlýðý (haþa..) kalmýyor. Efendim, Muaviye de sahabiden olduðu için onlara dil uzatmak bize düþmezmiþ... Peki bize düþmezse kime düþer bu görev?... Batýlý araþtýrmacýlara mý?.. Yukarýdaki teþhisi bir arkadaþýmdan duyduðumda içimden, bu kadarý da olamaz, en azýndan bunu senden duymamalýydým, diyecektim ki, vaziyeti anlayan arkadaþ kendini hemen savunmaya geçti: Bu benim deðil Üstad ýn (N. Fazýl Kýsakürek) sözüdür, dedi. Ahmet Turan Alkan, N. F. Kýsakürek in Doðru Yolun Sapýk Kollarý- Arýnma Çaðýnda Ýslam adlý kitabýnda, büyük bir din aliminin sahabiyi þöyle tarif ettiðini nakleder: Velinin ve sonraki ümmetin en büyüðü, sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz zerresinden daha aþaðý derecededir (4). Bu basmakalýp, ezberci, nakilci, statükocu zihniyet; asýrlardan beri beynimizi cendereye alan, ufkumuzu daraltan ve karartan zihniyettir. Bizim en büyüðümüz sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz bile olamayacaksa ve bunu inanarak nakleden de N. Fazýl Kýsakürek ise... Vay halimize! Biz bir hiçmiþiz demekki.. Muaviye yi eleþtirmek mi?.. Ve ardýndan bir peygamber buyruðu referansý ile tartýþma sona erdirilir: Ben her günaha þefaat ederim; ille sahabilerime dil uzatanlara etmem. (5). Bu statükocu din anlayýþýna göre Muaviye de sahabidendir; öyleyse dokunulmazlýk zýrhýna girmiþ ve o da Ýslam a ve dolayýsýyla müslümanlara yaptýðý bunca tahribata, haksýz yere, saltanat uðruna döktüðü bunca kana raðmen cennetle müjdelenenlerdendir(!). Hz. Ali ile Muaviye arasýnda baþgösteren olaylar doðru anlaþýlmazsa, bir sonraki oðullararasý çatýþmada Yezid e karþý Hz. Hüseyin i, daha doðrusu onun misyonunu anlamakta zorluk çekilebilir. Hüseyinleþmek Hayatýn Ýki Tezatý Her ne kadar konumuz, Hz. Hüseyin ve Kerbela ise de, yazýmýzýn birinci bölümünde Hz. Peygamber in döneminde baþlayan, Hz. Ali nin halifeliðinde kanlý çarpýþmalara ve bölünmelere dönüþen geliþmeler, önyargýlardan, tarafgirlikten ve özellikle Emevi zihniyetine meþruluk zemini kazandýracak uyduruk hadis ve benzeri rivayetlerden arýnmýþ bir yaklaþýmla incelenmelidir. Ancak böylesi bir önhazýrlýk ve altyapýyla Kerbela hakkýyla anlaþýlabilir. Yoksa, bir kesimin gösteriye dönüþen dramatikfolklorik törenleri, baþka bir kesimin de aþüre tatlýsýyla Aþura (10 Muharrem) yý anmasý, aslýnda Kerbela ruhu ve Hz. Hüseyin misyonuyla örtüþmüyor! Avam ve aydýnýmýz Ýnanan aydýnýmýzýn büyük çoðunluðu, avamla omuz omuza namaz kýlmak, birlikte hacca gitmek ve oruç tutmak gibi ibadetlerle, dini konulardaki düþünce üretme/beyan etme ibadetini birbiriyle karýþtýrýyor. Ehl-i Beyt, Hz. Ali, Þia, Ehl-i Sünnet, Alevilik, Hz.Hüseyin, Kerbela gibi kavram ve isimler dile getirilip seslendirildiðinde, homojen (mütecanis) görünen müslüman aydýnlarda týpký avam manzarasýndaki gibi, ani kutuplaþmalara þahit oluyoruz. Herkes kendi köþesine geçerek gardýný alýyor. Zaten böyle olduðu içindir ki, asýrlardan beri belki diðer müslüman milletlerden daha fazla biz Türkleri birebir ilgilendiren bu tür konularda, Ýslam dahilindeki herhangi bir fýrkaya aidiyat duygusu taassubundan sýyrýlýp, zaten hazýr olan inanç zemininde ortak projeler üretemiyoruz. Avam nakilcidir, mezhep veya tarikat naslarýnýn arkasýna sýðýnýr ama aydýnýmýz, arþtýrmacý, yerine göre sorgulayýcý ve akýlcý olmak gibi bir mesuliyetin altýndadýr. Ýnanmayan veya inancý olup da bu tür konulara ilgisiz ve uzak duran aydýnýmýz yüzünden tek ayak üzerinde duran bir insan görüntüsü veriyoruz. Halbuki çoðumuzun gýptayla baktýðý Batý aydýnýnýn inanmayan kesimi de, Hýristiyanlýkla içiçe geçmiþ hadiselere kendi kültürünün bir parçasý olarak bakýyor ve irdeliyor ama kayýtsýz kalmýyor! Son yýllarda inanç sahibi aydýnlarýmýz içinden de dikkatli adýmlarla bu istikamette ilerleyenlerin sayýsý iyimser olmamýza vesile olmaktadýr. Aydýnýmýzdan beklentimiz; her yönüyle Kerbela faciasýnýn öncesi ve sonrasýný ve bizatihi kendisini ilahiyat, tarih felsefesi

8 8 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya ve siyaset boyutuyla ele almasýdýr. Hak ile batýlýn çarpýþtýðý yer Eðer Kerbela, mazlumun zalime, hakkýn batýla karþý þanlý bir baþkaldýrýsýnýn gerçekleþtiði yer ise ve saltanat uðruna dinin manupüle edilmesi/çarpýtýlmasýna dur! denilen yerin adýysa, günümüz dünyasýnda da, zalimin hüküm sürdüðü, mazlumun kanýnýn akýtýldýðý, dünyevî çýkarlar uðruna hak dinin haksýzlýða alet edildiði her yer bir Kerbela dýr. Kerbela yý daha iyi anlayabilmek için Hüseyinî duruþu bilmek lazým. Bu tavrý iyi anlayabilmek için de, iki basamak geriden baþlayalým: Hz. Hüseyin in dedesi Hz. Peygamber, Yaradan a isyan hususunda yaratýlmýþa itaat yoktur. veya, Halka cebredenlerle, zulmedenlerle, onlara yardýmda bulunanlar cehennemdedir. derken; Hz. Hüseyin in babasý, Hz. Ali de, Þahsýnýza fenalýk eden bir düþmaný affediniz, lakin vatanýnýza, milletinize ve dininize fenalýk edenleri affetmeyiniz. diyor. Peygamber ocaðýnda ve kucaðýnda yetiþen Ýmam Hüseyin aldýðý terbiyeye, eðitime ve kendisine yakýþaný, kendisinden bekleneni yapacaktý: Ýyiliði (maruf) emredip, kötülüðü (münker) reddetmek ve ceddimin yolunu ihya etmek için kýyam ettim diyen Hz. Hüseyin, Allah ým, sen biliyorsun ki, bizim kýyamýmýz saltanat için yarýþmak ve dünya malýndan birþeyler elde etmek için deðildir. diyerek ve baþýna gelecekleri de önceden bilerek Kerbela ya doðru yola koyuluyordu. Kerbela, insanlýk tarihinde bir eþi ve benzeri olmayan faciaya, Hz. Hüseyin in þahsýndaki kahramanlýða, yarenlerinin Þehitler Þahý na ölesiye sadakata, inancý uðruna ölesiye dava adamlýðýna, önce davet edip sonra sözünden dönenlerin (Küfeliler) ihanetine ve kanýn kýlýca galebe çalmasýna þahitlik yaparak tarihe adýný Belalý Yer olarak yazdýracaktý. Hayatýn iki tezatý Habil le Kabil arasýnda tezatlaþmaya baþlayan hayat, Hz. Ýbrahim ile Nemrut, Hz. Musa ile Firavun arasýnda devam ederek gelirken, Hz. Muhammed ve Ebu Cehil arasýndaki zýtlaþmada, cehaletin karanlýðýnýn Muhammedi nurda kaybolup gideceðini zannetmiþtik. Fakat Allah Elçisi nin vefatýndan hemen sonra, bu sefer müslümanlar arasýnda kutuplaþmalar, ihtilaflar baþgösterdi. Nitekim merhum Muhammed Ýkbal, Kerbela Olayýnýn Sýrrý ve Ýslam da Hürriyetin Manasý (Benlik ve Toplum, s ) adlý muhteþem þiirinde þöyle diyordu: Musa ile Firavun, Hüseyin ile Yezid... Ýþte hayat, bu iki tezattan doðdu. Hak, Hüseyin in gücüyle yaþadý; batýl, Yezid in hasretinden öldü. Her ne kadar yazýmýzýn son bölümünü Hüseyinleþmek ten ne anladýðýmýza ayýrmayý hedeflemiþ olsak da, bunun önhazýrlýðý veya ipuçlarý zaten kendiliðinden ortaya çýkmaya baþladý. Nemrut ile Ýbrahim in, Musa ile Firavun un ortasý olamayacaðý gibi, Hüseyin ile Yezid in de ortasý olamaz! Ýnanç, ülkü, iddia sahipleri Hüseyinleþmek mecburiyetindedirler. Hz. Hüseyin i ve onun davasýný Ýkbal kadar veciz bir üslupla anlatana rastlamadým: Eðer dünya padiþahlýðýný isteseydi, öyle karar verip böyle gelmezdi. Düþmanlarý çöllerin kumu kadar çok, dostlarý parmak sayýsý kadar azdý. Aþk Þehidi, Hürriyet Savaþcýsý Hz. Hüseyin bunun farkýndaydý. Onu farklý kýlan da buydu zaten: Binlerce düþman askerine karþý, kadýn, çocuk ve ihtiyarlarýn da içinde bulunduðu sadece 72 tane inanmýþ ve iman etmiþ Allah dostlarý... Kur`an ýn sýrrýný bize Hüseyin öðretti diyor Muhammed Ýkbal. Ýkbal in mazhar olduðu bu sýrrý idrak etmek ise, ancak Hüseyinî bir aþkla mümkündür. Bilhassa Kevser suresine atýfta bulunarak Kurban yorum yapanlarýn bir kesimi; Hz. Hüseyin in þehadetine iþaret ederler. Bundan dolayý olacak ki, Ýkbal da, þiirin devamýnda diyor ki, O, Ýbrahim in ve Ýsmail in sýrrýydý. O özetli olaný yorumladý. Bizim de, Özetli Olaný Yorumlayan ýn yorumunu yapacak aydýn-entellektüellere ihtiyacýmýz var. Hüseyinleþmek Haktan ve Halktan Yana Olmak Hüseyin sevgisi Müslümanýn en belirgin özelliklerinden birisi, Peygamber sevgisidir. Herkesin bildiði gibi, Kelime-i Þahadet getirilirken, kainatýn yegane yaratýcýsý ve sahibi olan Allah ýn adýnýn zikredilmesinden sonra O nun Son Elçisi Hz. Muhammed zikredilir. Hatta Peygamber Muhammed in adý her anýldýkça ona selavat getirilir. Bu, her müslümanýn gönlünde hürmet ve muhabbetle karýþýk bir Peygamber sevgisidir ki, onun tarifi gerçekten zordur. Hatta bu sevginin derecesi; Yunus Emre de baþka, Süleyman Çelebi de ise bir baþka türlü dile getirildiði gibi, insandan insana farklýdýr. Konuyla ilgili kaynaklarýn hepsi Hz.Peygamber in Ehlibeyt i olarak Hz. Ali, Hz. Fatima, Hasan ve Hüseyin i naklederler. Yine ayný kaynaklarda Hz. Peygamber in ümmetine býraktýðý emanetlerden birinin kendi Ehli Beyt i olduðunu ve kendisine duyulan sevginin onlara da duyulmasýný, özellikle Hz. Hüseyin in kendisinden bir parça olduðunu, Hüseyin e düþmanlýðýn kendisine düþmanlýk derecesinde deðerlendirdiði yönündeki hadisleri yine ayný kaynaklarda görmek mümkün. Bunlardan apayrý olarak, Hz. Hüseyin in Yezid le olan mücadelesinde mazlum tarafý temsil etmesi gerçeði ise, mezhebinden baðýmsýz olarak, az veya çok inanan, hatta hiç (Ýslâmî) inancý olmayanlar da bile onunla bir insanî dayanýþmaya ve ona karþý bir sevgi seline zemin hazýrlýyor. Hz. Hüseyin sevgisi eski tabirle, ne yazýk ki ifratla tefrit arasýnda gidip gelmektedir: Bazýlarý adýnýn Hüseyin olmasýyla yetinirken, bazýlarý da kanlar içinde kalýncaya dek baþýna gözüne vurmakla sevgisini(!) ifade etmiþ oluyor. Hz. Hüseyin e duyulan sevginin derecesi, onun Allah katýndaki deðerini olduðundan ne aþaðý, ne de yukarý çýkarýr. Gaye, zaten cennetle müjdelenmiþ ve Þehitler Þahý Ýmam Hüseyin i kurtarmak deðil, kendimizi onun vasýtasýyla kurtarabilmek olmalýdýr. Hüseyin sevgisi sadakat ve liyakat ister. O da, anýlmak ve anlaþýlmakla mümkündür. Anmak için Hüseyinî aþk gerekir, liyakat için de, Hüseyinî duruþ. Hüseyinî duruþ: Ýtaat sadece Allah a ve O nun yolunda olanlaradýr Kerbela ya raðmen Allah a kulluðu, saltanatý elinde tutanlara kulluk olarak da algýlayan, buna kýlýf uyduran din anlayýþý maalesef zamanýmýza kadar süregelmiþtir. Baþ baþa, baþ da Allah a baðlýdýr sloganýný neredeyse Pegamber buyruðu olarak bize dikte ettiren zihniyetin yüzünden baþýmýz hiç belalardan kurtulmadý. Baþýmýzdaki Baþ ýn ne derece Allah a baðlý olduðunu sorgulamak, zaten Allah tan ziyade Baþ a kul olmada karar kýlmýþ bizlere mi kalmýþtý... Baþýmýzdakinin hikmetinden sorgu sual olamazdý; o ne yaparsa, ne söylerse mutlaka bir bildiði vardý (!). Biz kullara sadece itaat etmek düþerdi(!). Ýtaat/biat edilmesi gereken baþ ýn/ halifenin, Allah a ne kadar itaatkâr (baðlý) olduðunu sorgulayabilmek, Hüseynî duruþtur. Hüseyin, þirk dininin temsilcisinin ezici gücü karþýsýnda, takdir-i Ýlahi deyip baþ eðmedi, biat etmedi; o, Tevhid postuna bürünen þirk dini ne karþý Tevhid dininin temsilcisi olarak þanlý bir baþkaldýrýyý takdir-i Ýlahi olarak tercih etti. Hz. Peygamber döneminde toplumun beþerî, siyasî ve itikadî yapýsýný ilgilendiren her türlü konuda, bazen bugün dahi temas etmekten çekindiðimiz ailevî, özel meseleler rahatlýkla dile getirilmiþ, tartýþýlmýþ ve neticede bilinmeyenler öðrenilmiþ, karanlýklar aydýnlatýlmýþtý. Böylece Cahiliye Dönemi ne ait tabular yýkýlmýþ, insana gerçek deðerini vermeyen örf ve adetler bizzat Resullullah tarafýndan geçersiz sayýlmýþtýr. Ama gel gör ki, Hz. Peygamber in vefatýndan hemen sonra, ilk kuþak müslümanlar arasýnda baþgösteren ihtilaflar zamanla büyüyerek biz 21. yüzyýl müslümanlarýna kadar gelip çatacaktý. Ýslam ýn ilk dört halifesinden (Hz. Ebubekir in dýþýnda) üçünün katledilmiþ olmasý, zamanýn Müslüman Arap toplumu arasýnda Muhammedî bir din anlayýþýnýn ne kadar zor olduðunu gözler önüne sermeðe yeterlidir. Hz. Osman döneminde çok tehlikeli boyutlara týrmanan anlaþmazlýklar, halifenin katledilmesinden sonra da son bulmadý ve Hz. Ali nin halifeliði döneminde Cahiliye Devri ne mahsus Arap kabileciliði, bölünmelerin zeminini oluþturdu. Hz. Muhammed (s.a.v)- in Veda Hutbesi nde ayaklar altýna aldýðý karanlýk dönemin kan davasý, kavmiyetçilik gibi adet ve töreleri yeniden hortlamýþ ve Sünnetullah yolunda hizmetten ziyade, saltanat uðruna din istismarý baþlamýþtý. Hz. Ali ile Muaviye arasýndaki çatýþmayý deðerlendirirken, ikisi de sahabedendi diyerek safdil ve kendince tarafsýz bir müslüman profili çizenler, aslýnda profilsiz bir müslüman tiplemesini piyasaya sürmüþ oluyorlar. Hz. Peygamber ve Kur``n doðrultusunda giden yolumuz, ikisi de haklýydý görüþünün ýsrarcýlarý yüzünden aniden çatallaþýveriyor; birisi, Hz.Ali nin, diðeri ise, Muaviye nin gittiði yol... Bu anlayýþa göre müslüman, onlardan hangisinin izinden gitse doðru yolda olmuþ oluyor(!). Ýfrattan tefrite kadar âlenen Aliciler var ama, ya Muaviyeciler?... Kimse tercih noktasýnda Muaviye den yana (âlenen) tavýr almýyor fakat Emevi din anlayýþýnýn özünü oluþturan; ýrkçý, istismarcý, saltanatcý (seküler) din anlayýþýnýn baþka bir adý da þirk dinidir. Böylece þirk dini, din adýna þunu yapmak ister: Halk olup bitenin, toplumsal durumun zorunlu olduðuna, bunun Ýlahî irade gereði olduðuna inanmalýdýr. Bu yazgýdýr, takdirdir! (Dine Karþý Din, Dr. Ali Þeriati). Yolumuzu çatallaþtýran, Hüseyinî direncimizi kýran, bizi uysallaþtýrýp statükocu kýlan, kafamýzý karýþtýran, içimize ikilik salan anlayýþ; O haklýydý, o da haksýz deðildi anlaþýlmaz anlayýþ týr! Bu profilsiz duruþ yüzünden din adýna yapýlan haksýzlýklara, suistimallere, kendisi dýþýndaki diðer müslümanlarý cehennemlikle suçlamalara hatta katletmelere müslümanlarýn baþ larý tarafýndan icazet verilmiþ, avam tarafýndan da gözyumulmuþtur. Bu zihniyetin temelleri de, Mu-

9 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel aviye döneminde baþlamýþ ve özellikle Emevi ve Abbasiler döneminde minberlerden Ehl-i Beyt e hakaretler yaðdýrýlmýþ, mensuplarý ya Hz. Hasan gibi evinde zehirleterek veya Hz. Hüseyin gibi savaþ meydanýnda kýlýç çekilerek þehit edilmiþlerdir. Baþka bir ifadeyle, Hz. Ali hakkýyla anlaþýlmadan onunla irtibatlandýrýlan, özdeþleþtirilen geliþmeleri objektif bir yaklaþýmla anlamak mümkün deðildir. Bu noktadan hareketle, Kerbela da kanýn kýlýca galebe çalan Hz. Hüseyin mücadelesini de hakkýyla anlamak mümkün olamaz. Hâlâ Kerbela, Aþura veya Hz. Hüseyin adý geçince o sahayý mayýnlý tarla olarak gören ve o yüzden olacak ki, aman oraya girmeyelim, konuyu deþmeyelim, suçluyu Allah a havale edelim diyenler, Yezid in kulaklarýmýzý týrmalamaya devam eden þu sözlerine kulak versinler: Hz. Hüseyin in þehit edilmesinden sonra mübarek kesik baþýný Þam daki sarayýnda Yezid in önüne tepsi içinde koyduklarýnda; Keþki Bedr de bulunan büyüklerim sað olsalardý da bu hali görselerdi ve sonra da bana, sevinerek, elin var olsun diye seslenselerdi. Toplumun ulularýný öldürdük, Bedir savaþýnýn öcünü aldýk...(tarih Boyunca Ýslam Mezhepleri ve Þiilik, Abdülbakîy Gölpýnarlý). Evlad-ý Resul a intikam hýrsýyla hareket edenlere karþý Hüseyin; Halkýn en cesuru, nefsinin isteklerine galip gelenidir. diyen babanýn (Hz. Ali) oðluydu ve kendisi de; Ýnsanlarýn en yiðidi, gücü olduðu halde intikam almaktan vazgeçenidir. diyebilecek kadar Kur`anî çizgide nefsine hâkim, inanç abidesi, þahsiyetli bir duruþun sahibiydi. O, Yezid gibi zalim birisinin halifeliðine boyun eðmektense, Ben ölümü saadet, zalimlerle yaþamayý ise alçaklýk biliyorum. diyerek on dört asýrdan beri mazluma rehber olan tavrýný ortaya koyuyordu. Ýmam Hüseyin, Yezid in halifeliðine biat ederek Kerbela Faciasý ný önleyebilirdi ama dinde yapýlacak tahribatlar neticesinde meydana gelecek facialarý kim önleyecekti?.. Muhammed Ýkbal ýn dediði gibi, o; Lailahe illallah binasý yücelsin diye Allah ýn yolunda kana boðuldu.. Hüseyin in duruþu, Bir elime ayý, bir elime güneþi verseler, yine inandýðým davadan vazgeçmem diyen dedesi Allah ýn Son Elçisi nin duruþu gibiydi. Hüseyinî duruþ; Allah a baðlý olmayan baþ a bir baþkaldýrý harekâtýdýr. Hüseyinleþmek: Emri bil maruf, nehyi anil münker Ýþine geldiði tarafýndan ve iþine geldiði þekliyle Allah ýn Elçisi ni, Kur`an-ý Kerim i algýlayan, anlayan, yorumlayan ve yaþayanlar, Hüseyinleþemezler!.. Hüseyinleþmek; sadakatte, muhabbette, ibadette ve þecaatte yekparelik (bütünlülük) ister. Münevver seviyesinde Kur`an idraki ve Peygamber muhabbeti, Hüseyinleþmeye giden yoldur. Bu çaðýn müslümaný ve hele aydýný mutlaka Kerbela yý hakkýyla idrak etmeli ve oradan ders çýkarmalýdýr: Gerçek kutsallar tahrif ve tahrip edilirken, cehalet dönemine ait, Ýslam ýn reddettiði örf, adet ve zihniyetin yeniden kutsallaþtýrýldýðý yerin adýdýr Kerbela ve Hüseyin de, bu yýkýmý önlemek için kaný pahasýna mücadele eden mübarek kahramanýn adýdýr. Hüseyinleþmek; þirk dinine karþý verilen mücadeledir. Çaðýmýzda Hüseyinler çoðalýrsa, müþrikler azalýr, þirk ortadan kalkar. Bu yazýmýza bölümler halinde devam ederken, dostlardan birisi þakayla karýþýk, artýk Kerbela dan çýkýn demiþti. Özellikle bizim bulunduðumuz coðrafyaya dönüp baktýðýnýzda, mutlaka her ülkede en azýndan bir Kerbela göreceksiniz ve her Allah ýn günü Aþura yý aratmayacak derecede çaðdaþ zorbalar barbarlýklarýna devam ediyorlar. O topraklarda dün, mýzraklarýn baþýna Kur`an ayetleri geçirerek saltanatlarý uðruna müslüman kaný dökenler, Ýslam ýn güzide alimlerini, Allah dostlarýný, Peygamber torunlarýný Kur`an dan ayetler okuyarak katledenler, gün geldi (Saddam gibileri) akýttýklarý mazlum kaný ve mazlumlarýn gözyaþýný, ellerindeki kanlarýyla yazdýrdýklarý Kur`an la kamufle etmeye çalýþtýlar. Kerbela dan ibret alýnsaydý, Ýmam Hüseyin sadece ötekiler e býrakýlmasaydý, bilen âlimimiz bildiði üzre âmel etse ve doðrularýný mevki-makam hýrsýna için feda etmeseydi, aydýnýmýz böylesi mühim konulara el atsa, ilgi gösterseydi, 21.yüzyýlda yeni Kerbelalar olmaz ve biz de millet ve ümmet olarak Kerbela dan çýkmýþ olurduk. Keþke herkes bu olaydan nasibini alsaydý da, sadece Kerbela ya takýlýp kalan ben olsaydým. Ýnsanlýðýn baþýndaki en büyük belalardan birisi olan kavmiyetçilik, ýrkçýlýk ancak Hüseyinleþmeyle bertaraf edilebilir. Hüseyinler çoðalýrsa, mazlum milletler üzerindeki baskýlar, sömürüler, adaletsizlikler azalýr. Þüphesiz ki insanlýk tarihinde doðru yolun yolcularý büyük þahsiyetler vardýr ama, Hüseyin ise, tarihdeki tüm zulüm þehitlerinin tanýðý, Adem den kendi zamanýna dek ve bütün dönemlerde özgürlük, eþitlik ve adalet önderlerinin varisi, þehadet elçisi ve devrim kanýnýn tezahürüdür. (Dr. Ali Þeriati). Sünnisi, Þiasý ve Alevisiyle çaðýn müslümaný Hüseyinleþmek mecburiyetindedir. Hüseyin, ayrýlýðýn deðil birliðin simgesidir. Hüseyin bizden, biz ise Hüseyindeniz! Biz Hüseyinleþmeliyiz! Hüseyinleþmek; Kerbela yý sahiplenmek, Hüseyin in Ýyiliði emredip kötülükden sakýndýrmak davasýný davalaþtýrmaktýr; o da, Hak tan ve halktan yana olmaktýr. (1): Hz. Muhammed ve Hayatý, Diyanet Ýþleri Yayýnlarý, s.105 (2): Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi, Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma, s. 21 (3): Hilafet ve Saltanat, Eb ul- A la El-Mevdudi, s. 218 (4): Türkiye Günlüðü, 72/2003 (5): A. Turan Alkan, a.g.e ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý Çalýþmalarýna Baþladý ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý ilk toplantýsýný düzenleyerek faaliyetlerine baþladý. ATÝB-Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de toplantýya katýlarak desteklerini dile getirdi. Son zamanlarda Avrupa`da yaþanan ekonomik nedenli problemler buralarda yaþayan insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için daha çok çalýþmalarýný gerektirmekte ve bu nedenle aileler yoðun ve yorucu iþ temposu nedeniyle etraflarýnda gezen tehlikelerin farkýna varamamaktadýrlar. Dolayýsýyla yetiþtirilmelerinde daha çok özen ve itina isteyen gençlerimiz kendi hallerine býrakýlarak istemediðimiz ortamlarda istemediðimiz þekilde ait olduklarý kültürden kopartýlarak yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Yok olmanýn ancak kültürün ortadan kalkmasýyla gerçekleþeceðine inananlar bu planlarýný sistemli ve düzenli olarak yürütmektedirler. Bunlar dünyanýn her yerinde hatta kendilerine ait olmayan topraklarda bile satýn aldýklarý medya kuruluþlarý aracýlýðýyla evlerimize kadar girerek bu faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gerek ustaca hazýrlanmýþ filmlerle gerek devamlý hedef gösteren haber programlarýyla gerekse gazete kitap vs. topluma ulaþýlacak ne varsa titizlikle kullanýlarak bizim olan deðerlerimiz yani içinde güzel dinimiz Ýslam`ýn olduðu yine güzel dilimiz Türkçe nin olduðu atalarýmýzýn bize birer yol gösterici olan öðretilerinin olduðu kültürümüz yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Oysa bizler çok öncelerden beri bu tehlikeyi iþaret etmekle birlikte çalýþmalarýmýzý bu noktada aðýrlaþtýrmaktayýz. Büyük bir çoðunluðumuzun bu tehlikeyi görmemesine karþýn ATÝB (Avrupa Türk Ýslam Birliði) Haktan aldýðý ve bitmek bilmez bir güçle sorunlarýn üzerine gitmektedir ve bünyesinde sorunlarý ortadan kaldýracak formülleri geliþtirmektedir. Kuruluþundan bu yana gençliði teminat ve gelecek olarak gören ve bu yönde yapýlacak çalýþmalarýn önemine deðinen ATÝB burada yetiþen gençlerimiz için bütün imkanlarýný seferber etmektedir. Bölge bölge, teþkilat teþkilat yapýlan toplantýlarda özellikle Gençlik Kollarý Genel Baþkanlýðý özel bir çaba sarfetmektedir. Geçtiðimiz günlerde ATÝB Darmstadt Teþkilatý Gençlik Kollarý Yönetiminin gençlere yönelik yaptýðý toplantýda faaliyetlere yönelik hedefler açýklandý ve gençlerimiz bilgilendirildi. ATÝB Darmstadt Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Dingil ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doðan`ýn yaptýðý bu bilgilendirme toplantýsýnda hazýr bulunan Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de yapýlan faaliyetlerin önemine deðinerek teþkilatlý toplum güçlü toplumdur mesajý ýþýðýnda gençlere uymalarý gereken tavsiyelerde bulundu.

10 10 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya Asr-ý Saadet te sosyal hayat Ahmer ARSLAN Ýslam Tarihi nin Hz. Peygamber dönemine Müslüman âlimler Asr-ý Saâdet adýný vermiþlerdir. Mutluluk Devri manasýný ifade eden bu terkip, gerçekten de o dönemin bir kelimeyle ifade edilmesini saðlayan isabetle seçilmiþ bir terkiptir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminde bizzat O nun rehberliði ve liderliðinde ashab-ý kirâm, Ýslam ýn bütün emirlerini anlamýþ, yaþamýþ ve yaþatmýþlardý. Hz. Peygamber in eðitiminden geçmiþ olan ashabý kirâm, Ýslam a gönülden baðlýydýlar. Samimiyet ve ihlâs içerisinde yalnýz bir Allah a kul olmuþlar, O nun Resûlüne gönül vermiþlerdi. Ruhlarýný, düþüncelerini, davranýþ ve yaþayýþlarýný Allah ve Rasûlunun istediði þekilde þekillendirmiþlerdi; Kitap ve Sünnet, onlara yön veriyordu. Bu sebeple de inandýklarý ulvî davalarýný her þeyin üstünde tutuyor; dinleri uðruna sahip olduklarýný feda etmede zerre kadar tereddüt göstermiyorlardý. Ýþte bu anlayýþ ve yaþayýþa sahip bulunan fertlerden oluþan Ýslam toplumunda, tam bir birlik ve beraberlik, âhenk ve uyum, dayanýþma ve yardýmlaþma, kaynaþma ve aktivite hakimdi. Müslümanlar, idarî, siyasî, sosyal, iktisadî, ilmî, askerî ve adlî gibi çok çeþitli yönlerden olgunluðun zirvesinde idiler. Belki idarî müesseseler geliþmemiþti, ama idarenin en mükemmeli veriliyordu. Henüz dünya imparatorluklarý dize getirilmemiþti, Müslümanlar dünyanýn dört bir tarafýna hâkimiyetlerini götürememiþlerdi, ama bunun temelleri saðlam bir þekilde ve baþarýyla atýlmýþtý. Müslümanlarýn hayat standardý ve refah seviyesi pek yüksek deðildi ama, zaten onlar müreffeh, lüks ve israfa yönelik bir hayatýn arayýcýlarý deðillerdi. Çeþitli ilimlerle ilgili düzenli, sistemli eserler yazýlmamýþtý ama, ashab-ý kirâm, gerçek bilgiye yani vahye sahip çýkmýþ, ilmin önem ve deðerini gayet iyi anlamýþlardý. Henüz o dönemde devamlý silah altýnda tutulan ve eðitim yaptýrýlan düzenli ordular yoktu ama; Ýslam toplumun her bir ferdi, gözünü budaktan esirgemeyen cesaret timsali bir kiþiliðe sahipti. Adliye saraylarý, mahkeme salonlarý, adliyeye dair diðer organizasyonlar henüz mevcut deðildi ama; Hýrsýzlýk yapan, kýzým Fâtýma da olsa cezasýný verirdim. diyen bir peygamberin tabîleri, adaletin eþsiz örneklerini sergilemiþlerdi. Yani toplumun her köþesinde huzur, güven, asayiþ, düzen ve istikrar hakimdi. Bu dönem, daha sonraki Müslüman nesillere örnek teþkîl eden mutluluk ve saâdet dönemiydi. Müslüman toplumun yapýsý Ýnsan, yaratýlýþý gereði mal, can, ýrz ve namus güvenliðini saðlamak ister. Hakkýný almak, haklý gördüðünü savunmak eðilimi taþýr. Ýþte Asr-ý Saadet te mal, can, ýrz ve namus güvenliði ideal olacak ölçüde gerçekleþtirilmiþtir. Asr-ý Saadetin sosyal hayat boyutunu kavramak; Ýslam tebliðinin Mekke ve Medine dönemlerini vahyin geliþ süreciyle birlikte kavramakla ve bütün yönleriyle Hz. Peygamber (s.a.v) ý, Ýslam ýn temel kaynaklarý yardýmýyla tanýmakla ancak mümkün olabilecektir. Hz. Peygamber (s.a.v.) in üstün insanî özelliklerini; davasýna inanmýþ olma, azimli ve sebatkâr olma, adil olma, kolayý tercih etme, cömertlik gibi üstün liderlik vasýflarýný, peygamberlik görevlerini Kur an-ý Kerim ve sahih sünnet aracýlýðýyla kavradýðýmýzda Asr-ý Saadet toplumunu inþa eden temel unsuru anlamamýz kolaylaþacaktýr. Hz. Peygamber (s.a.v) devri toplum hayatý, esaslarý Kur an-ý Kerim ve Sünnet-i Seniyye tarafýndan belirlenmiþ bir hayattýr. Müslümanlar arasýndaki kardeþlik ruhunun, ensar ve muhacir kardeþliðinde olduðu gibi, bu devrin sosyal hayatýnýn en önemli yönlerinden biri olduðunu söyleyebiliriz. Ancak bununla beraber toplumun güvenliði ve bütünlüðü iç içe olduðundan Asr-ý Saâdet te Müslüman olmayan unsurlara karþý da kayýtsýz kalýnmamýþtýr. Medine Vesikasý diye bilinen metnin de ýspatladýðý gibi Yahudi kabilelerle Peygamber (s.a.v) liderliðinde toplumun güvenlik ve huzuru için antlaþma yapýlmýþtýr. Bütün bunlar kan baðýndan baþka insanlarý birleþtirici unsur tanýmayan bir anlayýþýn Ýslam la birlikte kardeþlik ve vatandaþlýk anlayýþlarýyla baþarýyla deðiþtirildiðini gösterir. Müslümanlarýn toplumsal hayattaki mutluluklarýnýn anahtarý aralarýnda yaptýklarý istiþare ve bunun saðladýðý dayanýþma ve yardýmlaþmayladýr. Mü minlerin iþleri aralarýnda meþveret iledir. (Þûrâ Sûresi, [42:38]) âyeti þurayý esas olarak emretmektedir. Asrý Saâdet te bu prensip bizzat Peygamberimiz (s.a.v) eliyle en güzel þekilde uygulanmýþtýr. Sosyal hayat, þahýslarýn inisiyatifleri ile deðil, genel prensipler üzerine binâ edilmiþ saðlam bir temele oturtulmuþtur. Ýslam kardeþliðinin yaþanmasý, Mescid-i Nebevi nin inþasý ve Medine Sözleþmesi þüphesiz toplumsal hayatýn geliþmesine önemli katkýlar yapmýþtýr. Bunlar dýþýnda evliliðin teþviki, Hz. Peygamber in bizzat kendi akrabalarýndan baþlayarak kan davalarýný kaldýrmasý da sosyal hayatý canlandýrmýþ ve geliþimini güven altýna almýþtýr. Asr-ý Saâdet te mescid yalnýzca ibadet yeri olarak kullanýlmamýþtýr. Eðitim merkezi, kimsesizler barýnaðý, þurâ salonu, mahkeme, tedavi merkezi ve müsâmere alaný gibi çok yönlü toplum hizmetlerinin verildiði yer olmuþtur. Ayrýca mescidde isteyenin kalkýp hutbe irad ettiði ya da þiir söylediði, icabýnda kayýp ilaný yaptýðýda vaki olmuþtur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Kur an-ý Kerim ve sünnet doðrultusunda þekillenen Ýslamî bir sosyal hayat için gerekli düzenlemeleri yaparken, sosyal kuruluþlarý da ihmal etmemiþtir. Yukarýda bahsi geçen mescidin inþasýnýn ardýndan mescidin hemen yanýnda kurulan Suffa dikkat çekicidir. Ýlk kimsesizler yurdu þeklinde anlaþýlabilecek bu kurum, Medine ye gelen kimsesiz ve fakir sahabiler için barýnak ve mektep olmuþtur. Ayrýca kurulan misafirhanelerde Medine ye gelen misafirler aðýrlanmýþ ve verilen hizmet anlayýþýyla vakýf müessesinin temelleri de atýlmýþtýr. Ganimetlerin daðýtým organizesiyle de devlet hazinesinin fonksiyonlarýndan biri icra edilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra zamanla Medine de idarî teþkilatlanmaya gidilmiþtir. Bugün anladýðýmýz manada olmasa bile vali, zabýta, tahsildar, pazar yeri denetçisi, müezzin, baytü l-mal emini gibi toplumsal hizmet birimleri ihdas edilmiþtir. Toplumu meydana getiren faktörler Sosyolojik açýdan toplumu meydana getiren faktörler din, dil, ideal, kültür, aile, toplumsal ahlak, hukuk ve adalet gibi unsurlardýr. Bu unsurlar cahiliye devrinden Asr-ý Saâdet e geçiþte, diðer bir deyiþle Ýslamiyet in doðuþuyla yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Putperestlik, hurafe ve törenin hakim olduðu dinî hayattan Kur an-ý Kerim in inþa ettiði tevhid akidesi esaslý dinî hayata geçilmiþtir. Ýslam la birlikle teblið edilen inanç sistemi önce itikad ve ibadet esaslarýna, bir de Allah inancýna açýklýk getirmiþtir.bu esaslarýn önemli bir özelliði, birleþtirici oluþlarýnýn yanýnda sosyal hayatý düzenleyici karakterdedir. Asr-ý Saâdet Müslüman toplumunun oluþumundaki idealler incelendiðinde þu hususlarla karþýlaþýlmaktadýr: Tevhidi gerçekleþtirmek; iman, ibadet, ahlak, muamelat ve ceza hukuku açýsýndan en üstün dini yaymak; toplum içinde fitneyi ve sebeplerini ortadan kaldýrmak; her türlü iyiliði yaymak, kötülüðü engellemek; huzur ve can güvenliðini tesis etmek... Asr-ý Saâdet te Ýslam öncesi dönemin aksine sistemli bir aile düzeni yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Bu da kadýnlara ve kýz çocuklarýna cahiliyetinin aksine itibarýnýn verilmesiyle gerçekleþtirilmiþtir. Kur an-ý Kerim, kadýn- erkek rolleri, evlenme, boþanma, mehir, iddet, emzirme vb. konularda düzenlemeler yapmýþtýr. Bu düzenlemeler de baþta Hz. Peygamber in aile hayatý olmak üzere sahabilerin hayatlarýnda en güzel þekilde tecrübe edilmiþtir. Ýslam öncesi Arap kültürü puta tapýcýlýk ve kabile taassubu etrafýnda þekillenmiþ bir kültür iken yeni toplumun kültür hayatý dinî esaslar etrafýnda þekillenmiþtir. Odaðý Kur an-ý Kerim olan ilim hayatý kültürün temel unsurunu oluþturmuþtur. Bu temel unsurun yanýnda sözlük ve dil ilimleri, nesep ve tarih ilimleri, týp ve hesap ilimleri de itibar görmüþ ve yaygýnlaþmýþtýr. Müslüman toplumu cahiliye döneminin örf ve adete dayalý hukuk sistemi yerine Kur an ve Sünnet e dayalý hukuk sistemini yaþamýþ ve yaþatmýþtýr. Bu yeni sistemin kolaylaþtýrýcýlýk, hakka riayeti teþvik, eþitlik ve þahsi sorumluluðu önceleme gibi hukuk tarihinin seyrini deðiþtiren uygulamalarý vardýr. Asr-ý Saâdet te bütün insanlar hukuk karþýsýnda eþittiler. Böylelikle adaletten sapýlmamýþtýr. Çünkü imtiyaz, adaletin düþmanýdýr. Bunun için ýrkçý, âdil davranamaz. Kur an-ý Kerim, sosyal hayatta insanlarýn birbirine üstünlüðünün ancak fazilet ve takva ölçüsüne göre olduðunu beyan eder. Fazilet ve takva ise tevazuu gerektirir. En faziletli ve en müttakî, en mütevazî olandýr. Tevazu, eþitlik, eþitlik ise adalet ile sonuçlanýr. Toplumun huzuru için bozucu etkilere karþý daima dikkatli olmak gerekir. Asrý Saâdet te bu dikkat kendini insanlara faydalý olmak ve iyiliði emredip kötülüðe engel olmak prensipleriyle gösterir. Asayiþin ve sosyal dengenin korunmasý için Peygamberimiz (s.a.v) Ýman altmýþ küsur þubedir. Yolda insanlara zarar verecek olan bir taþý kenara koymak da imandandýr (Ýsmail b. Muhammed b. Abdulhâdî, Aclunî) buyurmuþtur. Bu hadiste sorumluluk duygusunun ve insanlara faydalý olmanýn imanýn gereði olduðu vurgulanmýþtýr. Sonuç olarak Ýslamiyet in önemli bir yönü, toplumsal hayata bakar. Dolayýsýyla dinin sosyal hayata bakan yönünü ihmal ederek dindarlýk olmaz. Müslümanlara toplum bilinci vermek için Peygamberimiz (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: Bir gemide yolculuk yapan, altta ve üstte bulunan yolculardan altta olanlar su almak için gemiyi delmek istedikleri takdirde üstte olan ve iþin vahametini görenler bu duruma müdahale etmezler de yaptýklarýna engel olmazlar ise, hepsi beraber boðulurlar. (Buhari, Þirket) Ýslam dininin özünü iman esaslarý, ana unsurlarýný da ibadetler teþkil eder. Genel ahlâk, âdâb, görgü ve nezâket kurallarý da dinin ve dindarlýðýn gereðidir. Bundan dolayý Âdab-ý muâþereti öðrenmek farz-ý ayndýr. (Ýbn-i Abidîn, Reddü l-muhtar, 1:29) Bunlar da aile ve komþuluk iliþkileri, sosyal iliþkiler ve kurumsal iliþkilerin tamamýný içine alýr. Bu da sosyal hayatýn tümü demektir.

11 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Son zamanlarda Türk medyasýnda birbirini takip eden ve bir türlü nihayet bulmayan diziler görüyoruz. Biri baþlayýp biri bitiyor. Birinin konusu diðerine benziyor ve onu bazen adeta tekrarlýyor. Bu tür dizilerin varlýðý bir yana dursun, onlar gelip de gitmek bilmeyen arsýz bir misafir gibi evlerimize konuk oluyor, bizi ekranlara kilitliyor ve saatlerimizi yani þu bereketsiz zamandaki ömrümüzü alýyor. Bizler de bu dizi alemine dalýyoruz, bu dizi seline kapýlýyoruz ve yakýcý medya aleti dizilerin bizleri etkilemesine müsaade ediyoruz. Bir þeyden etkilenmek onun ille de kötü olmasý anlamýna gelmez. Fakat o þey bir insanýn ve bir toplumun üzerinde olumsuz etkiler yapýyor ve yaratýyorsa, bu etkiler insan ve toplum için büyük bir tehlike oluþturur. Normalde geliyorum demeyen tehlike bu durumda aslýnda kendisini ilan ediyor, geliyorum diyor, ama ne hikmet ise biz onu bir türlü görmüyoruz, göremiyoruz ya da görmek istemiyoruz. Pekiyi medya üzerimizde ne tür olumsuz etkiler býrakýyor ve damarlarýmýza zehir þýrýngasýný nasýl sýkýyor? Dizilerdeki gösterilen görüntü ve manzaralardan bir kaç örnek vereyim ve böylece somut olarak neyi ifade etmek istediðimi göstereyim: - Zengin ve varlýklý bir aile. Karun un sarayýna benzer bir villada oturuyor. Akla gelen ilk soru: Türkiye nüfusunun yüzde kaçý acaba böyle hayat koþullarý altýnda yaþýyor ve böyle bir hayat sürdürüyor daha doðrusu sürdürebiliyor? Köþk tabii ki hizmetçisiz olmaz. Hizmetçilere baktýðýmýzda ister istemez hemen þu çekiyor dikkatimizi. Köþkteki çalýþan hizmetçi ve temizlikçi kadýnlarýn hepsinin baþýnda birer örtü. Küçük de olsa, arkadan sýkmada olsa, yani tesettür kurallarýna riayet edilmemiþ olsa da bir örtü görüyoruz baþlarýnda. Köþkün hanýmlarýnýn ve kýzlarýnýn baþlarý ise açýk, kuaför yapýmý saçlarý ile köþeye çekilmiþ hanýmlýk Medyanýn üzerimizdeki olumsuz etkileri Stj. Av. Selma Öztürk yapýyorlar. Buradaki gösterilen manzara ve verilen mesaj ortada: Varlýklý, modern ve çaðdaþ bir kadýnýn baþý açýktýr ve açýk olmalý. Mutfak köþelerinde aþ piþiren, temizlikten elleri çatlayan kadýnlarýn baþlarý ise örtülü. Sonuçta burada sergilenen bu manzaranýn altýnda baþörtülü kadýnlara Türk medyasý tarafýndan - zýmnen de olsa- yapýlan bir hakaret yatýyor. Baþörtüsü ancak böyle konumlara layýk görülüyor ve yüksek mertebelere çýkmasýna bu tür gösterilerle müsaade edilmiyor. Devam ediyoruz. - Sofrada oturan zengin aile. (Sofra tabii ki demin ifade ettiðimiz gibi baþörtülü hizmetçiler tarafýndan kuruluyor.) Masada dikkatimizi çeken iki önemli eþya görüyoruz. Biri içki þiþeleri, diðeri tabaðýn sol tarafýnda bulunan çatal. Günümüzde çok yaygýn, fakat ayný zamanda çok büyük yanlýþ. Gelelim önce çatal konusuna. Sofrada yemek yiyen insanlar tabaklarýndaki yemeði sað elleriyle tuttuklarý býçak ile kesiyorlar ve yedikleri lokmayý sol elleriyle aðýzlarýna götürüyorlar. Sol el ile yemek, sol el ile içmek... Haram, yani yasak olmasa da, sünnete aykýrý bir davranýþtýr. Yemek kültürünün aslýna bakýnca bu tür yeme tarzý bizim anlayýþýmýza, bizim yeme ve içme adaplarýmýza ters bir harekettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)- in sünnetine göre sol el ile yemek ve içmek þeytandandýr ve bereketi yokeder. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizleri sol el ile yemek ve içmekten men etmiþtir. O nun sünnetine elimizden geldiði kadar uymak ise bize düþen bir vazifedir. Zira O Ahzab suresinin 21. ayetine göre bizler için yaþayan güzel bir örnektir. O nasýl yaþadýysa, biz de öyle yaþamaya gayret göstermeliyiz. O böyle yapmamýþtýr, dolayýsýyla biz de böyle yapmamalýyýz. Ve gelelim içki konusuna: Sofrada oturan þahýsa soruluyor: Ne içersin? Þarap mý, raký mý? Soruya tekrar bakalým ve itinayla inceliyelim. Þarap mý, raký mý? Yani: Ýçki mi, içki mi?, Alkol mü, alkol mü? Ne kadar ilginç, þaþýrtýcý ve düþünmeye deðer bir sual. Burada meþrubat arzulayan kiþiye seçenek ve tercih hakký tanýnmýyor. Soru öyle doðal bir þekilde soruluyor ki. Ýçkinin tüketimi çok doðalmýþ gibi yansýtýlýyor insanýmýza. Sorulan soru ile Allah ýn Kuran ý Kerim`in de üç ayrý yerde yasakladýðý ve O nun Rasulünün dehþetle lanet ettiði kötülüðün anasý o alkol günümüzün insanýna ve toplumuna iþte böyle cambazca benimsetiliyor. Yaaa... - Son olarak bir önemli misal daha. Fikrimce çirkinlikleri benimsetme açýsýndan en yakýcý ve yýkýcý, en çirkin ve zehirleyici unsur: Evlilik dýþý iliþkiler diye tanýtýlan gayri meþru iliþkiler. Ve bu iliþkilerden meydana gelen suçsuz ve günahsýz gayr-i meþru çocuklar. Evlilik ve aileye, bu iki büyük ve kutsal müesseseye yapýlan ne aðýr bir hakaret. Toplumun çekirdeði olan (saðlam ve saðlýklý) aileye ne kadar zýt bir sunum. Zina diye bildiðimiz Allah ve Rasulu tarafýndan yasaklanýp, telin edilmiþ bu çirkinliði süsleyip, hafiflettiler, basitleþtirip benimsettiler. Zaninin adý hayat arkadaþý veya dost oldu. Zinanýn adý Evlilik dýþý iliþkisi oldu. Eyvah... Evet medya aracýlýðýyla etrafa kasýtlý olarak saçýlan mikroplar bizleri de olumsuz þekilde etkiliyor, ister istemez bize de bulaþýyor. Bizler bu zehirleri bir nebze de olsa sezip korumaya geçebilsek bile, o mikroplar gençlerimize yani nesillerimize sirayet edip sýçrýyor. Onlarý etkileyip üzerlerine hakimiyet kazanýyor ve neticede bu yanlýþ deðerler taraflarýnca kabul görülüyor. Sunduklarým sadece birkaç misal. Bunlarýn devamýný getirebiliriz. Ýþte insanýmýzý yavaþ yavaþ, adým adým ve kademe kademe akýl almaz ve mükemmel bir þekilde medya psikolojisi yöntemleriyle zehirleyip, can evinden vuruyorlar. Ahlaksýzlýðý ve hayasýzlýðý arsýz bir cüretle seyirciye benimsetiyorlar. Ahlaksýzlýðýn ahlaksýzlýk olduðunu bile farkedemiyoruz artýk ve onu ahlaksýzlýk olarak deðerlendirmiyoruz. Müstehcen düþünceler ve davranýþlarla zaten kýtlýk çeken maneviyatýmýza bir darbe daha vurup manevi enflasyonumuzu hýzlandýrýyorlar. Biz de bu oyuna alet oluyor, kurban gidiyoruz. Durum öyle vahim ki, ailevi sohbetlerde ve meclislerde bile bu konular konuþuluyor, tartýþýlýyor ve dizinin geleceði hakkýnda hayati önem taþýyormuþ gibi fikirler ve tahminler beyan ediliyor. Zihnimizi ve zamanýmýzý neyle meþgul ediyoruz. Medet ya Rab! Bütün bu kötülükler kasten ekranlara taþýttýrýlýp türk toplumuna süslü bir tabloyla sunuluyor... Ýþin ilginç tarafýný burada tahlil etmeye çalýþtýk. Bir de iþin güzel tarafý var. Bu derin tespitlerde bulunduktan sonra þu neticeye varýyoruz: Allah-u Teala bizlere boþuna bir takým kurallar ve yasaklar koymamýþ. Bizi yaratan Yüce Allah bizim için neyin faydalý ve neyin zararlý olduðunu bilmez mi?

12 12 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 çizginin dili

13 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Ýslam kelime kökü itibarýyla selam ile ayný kökten türetilmiþtir ve barýþ, huzur, sukun, selamet manasýna gelir... Ýslam hem ferdin iç dünyasýnda huzurlu olmasýný, hem de dýþarýyla barýþýk olmasýný ister ve bunu saðlamaya matuftur... Çevresiyle, tabiatla, tüm yaratýlmýþlarýn yaratýlýþ gayesine uygun varoluþlarýyla uyumlu bir hayatý, kendine inananlardan ister... O yüzden müslüman hiç kimseye asla zulmetmeyen, kendisine de zulmedilmesine asla müsaade etmeyen kimsedir... O her adýmýnda baþkalarýnýn da hak ve hukukunu, can ve mal güvenliðini esas alarak davranýr, davranmak zorundadýr... O kendisiyle barýþýk, çevresi ile barýþýk, elinden ve dilinden emin olunan, Son Tartýþmalarýn Iþýðýnda Fikret EKiN kendisine düþmanlarýnýn dahi güvendiði insan olmak mecburiyetindedir... Eðer bugün realitemiz, olmasý elzem olan bu duruma uymuyorsa, bu müslümanlar olarak bizim eksikliðimiz ve yanlýþlarýmýzdýr... Eðer birileri de, milyonlarla ifade edilen bir toplumdaki bir kaç kiþinin bu eksik ve yanlýþlarýndan yola çýkarak, tüm müslümanlarý töhmet altýnda býrakmaya çalýþýyorlarsa, hangi gaye ile olursa olsun, o da onlarýn art niyetlerinin, önyargýlarýnýn ve cehaletlerinin neticesidir. Aklý olmayanýn dini de yoktur buyuran Efendimizin Hadisi Þerifleri dahi herþeyi anlatmaya kafidir. Akýllý þu kimseler ki, açýktan yapmaya utanacaðý iþi gizli yerde de yapmaz. buyuran Efendimiz, riyakarlýðý ve iki yüzlülüðü reddederek aklý tarif eder, þahsiyete davet eder. Affedici olun ki, Allah da sizi affetsin ve þerefinizi yüceltsin. buyurarak da, insanlar arasý iliþkilerde huzur ve güveni, barýþ ve dostluðu esas aldýðýný açýkça beyan etmektedir. Bunun dýþýndaki davranýþlar cehaletin eseridir... Cehalet ise dinimizi hakkýyla öðrenmemizin önündeki engeller, yasaklar ve dýþlamalarýn neticesidir... Elinde imkaný tutanlar müslümanlara dinlerini doðru bir þekilde öðrenmeleri konusunda her türlü engeli çýkarýrken, kulaktan dolma bilgilerle yürütülmeye çalýþýlan bir dini inancýn mensuplarýnýn þahsi kusurlarýný genelleþtirmek tüm müslümanlara mal etmeye çalýþýlýrsa, burada iyi niyet aramak nasýl mümkün olabilir. Ýnkarý mümkün olmayan ve asla tartýþma götürmeyen bir gerçektir ki, ekmeden biçmek mümkün deðildir ve vermeden almak Allah a mahsustur. O halde her iki tarafýnda önce þu manasýz ve akýlsýz tartýþmayý keserek, ard niyet çaðrýþtýran davranýþ ve söylemlerden vaz geçerek, akýl-vicdan süzgecinde olayý ele alýp, hiç olmazsa yarýnlarýn yaþanýlýr kýlýnmasýna katký saðlamalarý, dini olmazsa olmaz bir realite olarak kabul edip, doðru ve kaynaklarýndan öðretmeye daha fazla gecikmeden, imkan sunmalarý þarttýr. Eðer istenen huzur ve barýþ ise.. IGMG Kuzey Bavyera Bölge Ýdarecileri toplandý Þimdi daha fazla çalýþmalýyýz IGMG. Kuzey Bavyera Bölgesi, Bölge Ýdarecileri ve Þube Baþkanlarý Geniþletilmiþ olarak toplandý ve 2007 Hizmetlerini deðerlendirerek, 2008 Çalýþma Takvimini gözden geçirdiler. Þube Baþkanlarý Yapýlan Hizmetlerde, cemaatin olumlu tepkilerini dile getirdiler. Özellikle Hac, Kurban ve Eðitim Çalýþmalarýnda Milli Görüþün Hizmetlerinin bir kalite ve model olarak takdir gördüðü sýklýkla vurgulandý. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Kuzey Bavyera Bölge Baþkaný Bilal Demiroðlu, Yapýlan Hizmetlere katkýsý olan herkese teþekkür ettikten sonra sözlerine þöyle devam etti, Filistinde birbuçuk milyon insan Gazze þeridinde açýk hava hapsanesinde hertürlü temel ihtiyaçtan mahrum býrakýlarak, dünya kamuoyunun görmeyen kör gözü önünde tarifine kelimelerin yetersiz kaldýðý zulüm iþleniyor. Malesef son günlerde kanlý saldýrýlarýný artýran Ýsrail çoðu çocuk sayýlarý yüzü aþan bir katliam giriþimi ile dünyanýn gözlerinin önünde. 1,5 Milyon çoluk, çocuk, yaþlý, kadýn-erkek, Hasta demeden maðdur býrakýlan garip insanlara gözü kör, kulaðý saðýr ve kalpleri taþ kesilmiþ seyrediyorlar. Bu durum ise bize þu sorumluluðu hatýrlatýyor, Milli Görüþ anlayýþýna, önceden bir ihtiyaç var idiyse, þimdi iki kat ihtiyaç var. Yani iki kat çalýþacaðýz dedi. Yabancý düþmanlýðýný kýþkýrtýcý ve toplumun barýþýný zedeleyici seçim stratejileri Hessen de iflas etti ve direkten döndü. Bu durum seçime girecek tüm Siyasi Parti sorumlularýna ve Siyasilere daha akýlcý, toplum barýþýna katký saðlayacak söylemlere aðýrlýk vermeleri gerektiðini öðretti. Ve buradan herkesi sorumlu davranmaya çaðýrýyorum dedi.

14 14 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya Kur an-ý Kerim de de ev tabiri beyt kelimesi ile anlatýlýyor ve yeryüzünde kurulan ilk evin Ka be olduðu bildiriliyor. Ancak bu evin ibadet için yapýldýðýný bilmek gerekir: Ýnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, Mekke de bulunan mübarek ve alemler için hidayet kaynaðý olan Ka be dir. Orda apaçýk ayetler (ve) Ýbrahim in makamý vardýr. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev i haccetmesi Allah ýn insanlar üzerindeki hakkýdýr. Kim de küfre saparsa, kuþku yok, Allah alemlere karþý muhtaç olmayandýr. (Ali Ýmran Sûresi, [3:96/97]) Adem (as) yeryüzüne, bu yeni hayatýnda kendisine lazým olacak bütün bilgilerle donanmýþ olarak geldi. Yeryüzünde çoðaldý ve bir medeni insan olarak kendisi ve çocuklarý için de barýnaklar yaptý. Mekan ya da mesken hep saygý ve hurmete layýk yerler oldu. Nitekim Kur an-ý Kerim de evlerin, hatta ev içindeki odalarýn bile korunmasý gereken hukuklarý vardý: Ey iman edenler! Evlerinizden baþka evlere izin almadan ve ev halkýna selam vermeden girmeyin. Eðer düþünecek olursanýz bu sizin için daha hayýrlýdýr. Ýçinde eþyanýz bulunan ve oturulmayan boþ evlere girmenizde size bir günah yoktur. Allah, açýða vurduðunuzu da, gizlediðinizi de bilir. (Nur Sûresi, [24:27-29]) Dolayýsý ile ev ve ev eþyalarý hep olageldi. Çünkü evler insanýn huzur bulacaðý sýðýnaklardýr. Þu ayet bunu gayet güzel beyan ediyor: Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kýldý. Size hayvanlarýn derisinden, yolculuðunuzda ve oturduðunuzda kolayca taþýyacaðýnýz evler ve onlarýn yününden, tüyünden ve kýllarýndan belli bir süre kullanacaðýnýz, ev eþyasý ve deðerli mallar hazýrladý. (Nahl Sûresi, [16:80]) Zaman zaman yapýlan kazýlarda ortaya çýkan veriler gösteriyor ki, insanlar kendi çaðlarýnýn getirdiði ilim ve bilgi çerçevesinde ve de imkanlarý ölçüsünde evler edindiler. Âd kav- Saadetin Kaynaðý: Ev Hayatý M. Hulusi ÜNYE minden sonra sizi halifeler yaptýðýný, ovalarýnda köþkler kurup, daðlarýnda evler inþa ettiðiniz bu topraklara yerleþtirdiðini bir hatýrlayýn. Allah ýn nimetlerini düþünün de yeryüzünde bozgunculuk yaparak taþkýnlýk etmeyin! (A raf Sûresi, [7:74]) ayetinde de görüldüðü gibi bazýlarý bizzat daðlarý yontarak kaya evler yaparken bir kýsmý daðlardaki mermeri taþýyarak, onu hamur gibi yoðurup kalýntýlarý halen yaþayan saraylar yaptýlar. Dolayýsý ile Ýslam ýn ilk geldiði günlerde, Ýran ýn, Bizans ýn ve geliþmiþ diðer krallýklarýn saraylarý, Arap bedevilerin de çadýrlarý vardý. Peygamber Efendimiz (as), doðduðunda þehirli bir hayata gözlerini açmýþtý; ama ömrünün ilk yýllarýndan 3-5 senesini çöl evi olan çadýrda sürdürmüþtü. Evlilik dönemine kadar amcasý Ebu Talib in evi ayný zamanda kendisinin de evi olmuþtu. Evlendikten sonra ise Hz. Hatice (ra) validemizin evine yerleþmiþti. O zaman Peygamber efendimizin evi, Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebi Mu ayt denilen iki azýlý müþrikin evleri arasýnda idi. Onun için de bu iki nasipsiz insan her fýrsatta sevgili Peygamberimize eziyet etmeye, sýkýntý vermeye çalýþýrlardý. Efendimiz (as) Medine-i Münevvere ye göçünce Mekke de bulunan ev ve diðer mali varlýklarý amcasýnýn oðlu Akil tarafýndan satýldý. Daha sonra Peygamber Efendimiz (as), Akîl bize evden, menzilden birþey býraktý mý ki? (Buharî, Megazi Bölümü) buyuracaktýr. Sade bir hayat sürmeyi kendisine þiar edinen Peygamber Efendimiz (as): Kölenin yediði gibi yerim, kölenin oturduðu gibi otururum. Çünkü ben bir kuldan baþka bir þey deðilim buyurmuþtu. Hz. Peygamber (sav) sade ve temiz yaþamayý, hem ev içerisinde hem de evlerin dýþýnda sürdürmüþ ve evlerin temizliðine büyük önem vermiþtir. Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerimdir ve kerimi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin (Tirmizî, edeb 41) buyurarak çaðlar öncesinden, çaðlar ötesine mesajlar vermiþti. Ýnsan hayatýnýn büyük bir kýsmýnýn içinde yaþandýðý mekanlarýn temiz, hijyenik ve dolayýsýyla saðlýklý yerler haline getirilmesinde; düzenli havalandýrma, banyo ve mutfak gibi en çok mikrop barýndýrabilecek yerlerin her kullanýmdan sonra detaylý temizliði, toz tutan yerlerin sýkça tozunun alýnmasý, halýlarýn her gün veya gün aþýrý süpürülmesi ve gerektiðinde yýkanmasý, eve girildiðinde ayakkabýlarýn çýkarýlarak sokaðýn kir ve pisliklerinin evin ortasýna kadar taþýnmamasý gibi faktörlerin önemli rolü bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra yaþanan yerlerin mümkün olduðunca geniþlik ve ferahlýk hissi veren, güne alan, tertipli, düzenli ve aydýnlýk yerler olmasý insanlaa saðlayacaðý olumlu psikolojik etki bakýmýndan da önemlidir. Peygamberimiz (as), yukarda da iþaret edildiði gibi o gün mevcut olan örf ve adetlere göre, sedir, divan, yatak, yorgan, ihram, ibrik, leðen ve bunun gibi ev eþyasý kullanmýþ, ama en pahalýsý olsun diye özel bir arzu beslememiþtir. Çünkü O, ayný zamanda örnek bir aile reisi idi. O, eþlerine karþý son derece nazik, çocuklarýna karþý þefkatli bir baba idi. Ev iþlerinde hanýmlarýna yardým eder, evin ihtiyaçlarýný çarþý ve pazardan alarak eve kendisi getirirdi. O, ne kadýn ne de hizmetçi hiç kimseyi dövmemiþ ve incitmemiþti. Yuvasýnda kavga-gürültü olmaz, her an huzurla dolardý. Evinde daima güler yüzle hareket eder, hanýmlarýna karþý kýrýcý söz söylemez, kaba davranýþta bulunmazdý. Ayný þeyi Müslümanlardan da ister ve þöyle buyururdu: Sizin en hayýrlýnýz, kadýnlarýna karþý iyi davranandýr. Ýslam tarihine bakýldýðýnda, evlerin en önemli fonksiyonu eðitime, bilhassa vahiy eðitimine yapmýþ olduklarý müsbet katkýda ortaya çýkar. Ýslam ýn o ilk ve zor yýllarýnda Peygamber Efendimiz (as) ýn kendi evi de dahil, yakýn arkadaþlarýnýn evleri ve Ka be, Müslümanlarýn dinlerini öðrenme imkaný olmayan evler haline gelmiþti. Çünkü müþriklerin amansýz takibi söz konusu idi. Ne zaman ki Hz. Erkam Müslüman oldu, sevgili Peygamberimiz i evlerine davet etti. Peygamber Efendimiz ve baþta Hz. Ebu Bekir olmak üzere ilk Müslümanlarýn çoðu bu evi þereflendirdiler. Erkam Hazretlerinin geniþ ve ferah salonlarýnda, topluca namaz kýldýlar. Huzur içinde sohbet ettiler, uzun uzun konuþtular. Hz. Erkam, Ya Resulallah, evim, evinizdir. Emrinizdedir. Nasýl, ne zaman ve ne kadar arzu buyurursanýz, kullanabilirsinz dedi. Bu teklif sevgili Peygamberimiz i çok ferahlattý. Erkam ailesi, Mekke nin ileri gelen ailelerinden olduðu için müþrikler ses çýkartamýyorlardý. Peygamberimiz ve sevgili arkadaþlarý üç yýl kadar, bu ilk Ýslam kalesinde buluþtular. Birçok ayet-i kerime, orada nazil oldu. Birçok meþhur kimse, orada hidayete erdi ve Müslüman oldu. Medine döneminde ise artýk toplum hayatýna yönelik düzenlemeler yer almaya baþladý. Bunlar arasýnda evlere nasýl girilip çýkýlmasý gerektiði de öðretildi. Bu manada inen bazý ayetlere yukarda iþaret edilmiþti. Bu ayetlerde görüleceði gibi, evler eðitimin uygulama merkezidir adeta. Ev içindeki edepler de yine bu dönemde ayetlerle belirlenmiþti. Þu ayet-i kerimelerde bu durumu açýkça görmekteyiz: Ey iman edenler, Yemeðe çaðrýlmadan Peygamber in evlerine vakitli vakitsiz girmeyin. Davet edildiðiniz zaman gidin ve yemek yiyince daðýlýn, söze dalmayýn. Bu hal onu incitiyor, size söylemekten de çekiniyor. Allah ise gerçeði söylemekten çekinmez. Peygamber in hanýmlarýndan bir þey istediðiniz zaman, perde arkasýndan isteyin. Bu hem sizin kalbiniz, hem de onlarýn kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah ýn Resulü ne eziyet etmeniz ve ondan sonra da onun eþlerini nikahlamanýz asla caiz deðildir. Bu Allah katýnda büyük bir günahtýr. (Ahzab Sûresi, [33:53]). Mahkeme den ayrýmcýlýk kararý Hamburg Ýþ Mahkemesi Diakonische Werk adlý sosyal kurumu Müslüman bir bayanýn göçmenlerin mesleki entegrasyonu için sosyal pedagog olarak iþ baþvurusunu dini mensubiyeti nedeniyle reddetmesinden dolayý tazminat ödemeye mahkum etti Hamburg Ýþ Mahkemesi Diakonische Werk adlý sosyal kurumu Müslüman bir bayanýn göçmenlerin mesleki entegrasyonu için sosyal pedagog olarak iþ baþvurusunu dini mensubiyeti nedeniyle reddetmesinden dolayý tazminat ödemeye mahkum ederken, kararýn Hamburg Eyalet Ýþ Mahkemesi ne temyize götürülmesinin önünü açýk býraktý. Alman Sendika Birliði (DGB) kararý memnuniyetle karþýlarken, DGB Baþkan Yardýmcýsý Ýngrid Sehrbrock mahkemenin kararýnýn anayasadaki genel eþit muamele ilkesinin ayrýmcýlýklardan korunmayý saðladýðýný ispat ettiðini ifade etti.

15

16

17 Preise in Euro inkl. MwSt. (Preise in Euro ohne MwSt.) Mtl. Inklusiv- Leistungen Vodafone- HappyWochenende Vodafone- HappyLive! UMTS Vodafone KombiComfort Wochenende (bei Kauf eines vergünstigten Handys) unbegrenzt am Wochenende von 0-24 Uhr ins dt. Festnetz telefonieren Voadafone Live-Flatrate, Mobil , 1 MusicDownload pro Monat, Basiskanäle von Vodafone- MobileTV Mtl. Paketpreis Taktung 60/1 14,95 (12,5630) Minutenpreis aus dem dt.vodafone- Netz (inkl VideoTelefonie) Minutenpreis in Ausland ins dt. Festnetz u. alle dt. Mobilfunknetze zur Vodafone- Mailbox mit dem Vodafone- ReiseVersprechen aus 33 Ländern ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze [jetzt unter kostenlos dazubuchen] 0,29 (0,2437) 0,29 (0,2437) 0,29 (0,2437) zzgl. 75 Cent (0,6303/Gespr.) extra pro Gespräch SMS-Preis in alle dt. Mobilfunknetze 0,19 (0,1597) MMS-Preis in alle dt. Netze 0,39 (0,3277) Einmal. Anschlusspreis 24,95 (20,9664) Mindestlaufzeit Einzugsermächtigung KombiComfort Zuhause Flexibel und günstig für 14,95 Euro im Monat Geringe monatliche Fixkosten Inklusive: - ZuhauseOption mit Festnetznummer Monatl. Basispreis 14,95 Euro 24 Monate Vertragsbestandteil ZuhauseOption inklusive Reise- Versprechen gratis buchen Taktung ZuhauseBereich Taktung sonstige Verbindungen Für nur 4 Cent/Min. aus dem ZuhauseBereich ins dt. Festnetz telefonieren Auch im Ausland günstig zu Minutenpreisen wie im Inland telefonieren (nur 75 Cent pro Gespräch extra) 60/60 Gespräche zu dt. Festnetznummern aus dem ZuhauseBereich 60/1 Anschlusspreis frei über Call Now auf Vodafone Kundenkonto Alle Angaben ohne Gewähr Vodafone 50 Minuten- Preise in Tarif Euro Einmaliger 0,00 1 Anschlusspreis Monatlicher Paketpreis 15,39 Inklusivleistungen monatlich 50 Inklusivminuten (dt. Festnetz + dt. Vodafone-Netz + D2-Mailbox) Minutenpreis ins nationale Festnetz ganztägig 0,41 / Minute Minutenpreis netzintern ganztägig 0,41 / Minute Minutenpreis ins D1-/E-Plus-/O2-Netz ganztägig 0,62 / Minute SMS-Versand, je SMS Netzintern / in andere 0,20 Netze MMS national bis 300 0,39 KB AInternational bis 300 0,79 KB Taktung 60 / 1 Sek. Mindestvertragslaufzeit 24 Monat 1) Anschlusspreis frei über Call Now auf Vodafone Kundenkonto Alle Angaben ohne Gewähr oder 1x Intel Core2 Duo 2x2.2GHz CPU, 1x LEXMARK Multifunktions Drucker, 1x Samsung M300, 1x 19" WIDE-SCREEN TFT Monitor 16:10, 1x Tastatur und Mouse 2x Vodafone KombiComfort Zuhause Tarif inklusive Festnetzrufnummer oder 2x Vodafone KombiComfort Wochenende inklusive kostenlos telefonieren am Wochenende, ins deutsche Festnetz und ins Vodafonenetz. 2x Vodafone 50 Tarif inklusive 2x 50 Freiminuten ins deutsche Festnetz und ins Vodafonenetz. 0 Euro Nokia 2310 Mit Farbdisplay und Radio. Unverbindliche Preisempfehlung Euro 19 Euro Samsung SGH-C170 Mit Freisprechfunktion und Radio. Unverbindliche Preisempfehlung Euro Prepaid Handy 29 Euro Motorola C123 Mit Wecker und Vibrationalarm. Unverbindliche Preisempfehlung Euro 10 Sony Ericsson W200i mit VGA Kamera und Mp3 Player Unverbindliche Preisempfehlung 119 Euro 89 Euro Euro Intel Pentium Dualcore (1.73 GHz/533/2MB), 1024 MB DDR2-667, 120 GB S-ATA HDD, 15,4" WXGA TFT, 1280 x 800/ 16,7 Mio, DVD-Brenner (+/-RW), Double Layer, SIS M672, WLAN( b/g), LAN, 3xUSB2.0/Express/VGA, Li-Ionen Akku, 37x364x259 mm (HxBxT), 2,7 kg, WIN Vista Home Basic (OEM), 2 Jahre Bring-In Herstellergarantie + + Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile Edition V5535 Intel Celeron M (1.86 GHz/533/1MB), 1024 MB DDR2-667, 80 GB S-ATA HDD, 15,4" WXGA TFT, 1280 x 800/ 16,7 Mio, DVD-Brenner (+/-RW), Double Layer, SIS M672, WLAN( b/g), LAN, 3xUSB2.0/Express/VGA, Li-Ionen Akku, 37x364x259 mm (HxBxT), 2,7 kg, WIN Vista Home Basic (OEM), 1 Jahre Bring-In Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Herstellergarantie Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile Edition V5535 Ohne Betriebssystem Intel Celeron M (1.86 GHz/533/1MB), 512 MB DDR2-667, 80 GB S-ATA HDD, 15,4" WXGA TFT, 1280 x 800/ 16,7 Mio, DVD-Brenner (+/-RW), Double Layer, SIS M672, WLAN( b/g), LAN, 3xUSB2.0/Express/VGA, Li-Ionen Akku, 37x364x259 mm (HxBxT), 2,7 kg, WIN Vista Home Basic (OEM), 1 Jahre Bring-In Herstellergarantie Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile Edition V Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. - Athlon 64 X ECS GeForce7050M-M Sockel AM2 Mainboard MB DDRII Arbeitsspeicher (2x1024 MB) GB IDE Festplatte 7,200 U/Min. mit 2 MB Cache - 16x Dual Layer DVD +/- R/RW DVD-Brenner - NVIDIA Geforce 7 onboard Grafikchip - OnBoard Soundchip - PS2 Standard Eingabeset AMD64 X GB 160GB GEFORCE 7100 DVD-RW 19-TFT - Auslieferung ohne Lautsprecher - 19 '' TFT - PC-Case W Standard ATX- Netzteil - 2 Jahre Gewaehrleistung + Standart-Reparatur- Service Athlon 64 X Standard Sockel AM2 Mainboard MB DDRII Arbeitsspeicher GB IDE Festplatte 7,200 U/Min. mit 2 MB Cache - 16x Dual Layer DVD +/- R/RW DVD-Brenner - NVIDIA Geforce OnBoard Soundchip - Auslieferung ohne Lautsprecher AMD64 X GB 200GB GEFORCE 6100 DVD-RW 19-TFT - 19 '' TFT - PC-Case W Standard ATX- Netzteil - 2 Jahre Gewaehrleistung + Standart-Reparatur- Service - Intel Pentium D 925 6,00 GHz - Standard Sockel 775 Board MB DDRII Arbeitsspeicher (2x1024 MB) GB IDE Festplatte 7,200 U/Min. mit 2 MB Cache - 16x Dual Layer DVD +/- R/RW DVD-Brenner - OnBoard-Grafik - OnBoard Soundchip - PS2 Standard Eingabeset Watt Standart Stereo- KOMPLETT- PC INTEL DUAL CORE 6,0 GHz 2048MB 200GB 19 TFT Lautsprecher - 19-fach Card- Reader/Writer - 19 '' TFT - PC-Case W Standard ATX- Netzteil - 2 Jahre Gewaehrleistung + Standart-Reparatur-Service Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Tel: Fax: Handy:

18

19 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Es ist inzwischen eine allzu vorhersehbare Kettenreaktion. Ob mit der Neuauflage der weltbekannten Karikaturen, die nach der Aufdeckung eines Mordkomplotts gegen den Initiator der Karikaturenaktion aus Solidarität in allen dänischen Tageszeitungen abgedruckt wurden oder aktuell mit einer Plakat-Ausstellung in Berlin bei dem die Kaâba in Mekka als Dummer Stein tituliert wird, es funktioniert nach dem inzwischen vertrauten Muster: Künstler provozieren, wütende Muslime überreagieren und rufen unweigerlich Sicherheitsbehörden und Politiker auf den Plan. Und plötzlich ist er dann wieder da, der von Zeit zu Zeit aufflammende Yaþanýlanlar önceden çok kolay öngörülebilen zincirleme tepkilerden ibaret. Dünyaca ünlü karikatürlerin çizerlerine yönelik cinayet komplosunun ortaya çýkarýlmasýndan sonra dayanýþma için tüm Danimarka gazetelerinde karikatürlerin tekrardan yayýnlanmasý veya daha sonra Berlin de bir sergide Kabe nin ahmak taþ baþlýðýyla bir afiþe yerleþtirilmesinin akabinde alýþýlagelmiþ tepkiler yaþanýyor. Olay, kalýbýna uygun olarak þöyle geliþiyor: Sanatçýlarýn tahrikleri üzerine, kýzgýn Müslümanlar aþýrý tepki gösteriyor, sonrasýnda da güvenlik birimleri ve siyasiler de hemen olaya dahil oluyorlar. Sonra bir bakýyorsunuz, Avrupa aydýnlanmasýnýn kazanýmlarýnýn, hoþgörüsüz, darkafalý ve mizah yoksunu Müslümanlara karþý savunulduðu ve Doðu ile Batý arasýnda günden güne artan ve önüne geçilemez kültür savaþý baþlamýþ bile. O müslümanlar ki, hala birþeyleri kutsal diye savunabilme cüretini gösteriyorlar. Asayiþ sorumlumuz Wolfgang Schäuble nin, Alman medyasýna yaptýðý, basýn özgürlüðünün ve Avrupa yaþam tarzýný göstermek için karikatürlerin ayný þekilde yayýnlanmasý yönündeki düþündürücü çaðrýsý daha baþka nasýl açýklanabilir. Federal Ýçiþleri Bakanýnýn da bu garip basýn ve fikir özgürlüðü kavgasýna Sabýrlar sýnanýyor und allem Anschein nach unvermeidliche Kulturkampf zwischen Okzident und Orient, bei dem es gilt, ohne wenn und aber die Errungenschaften der europäischen Aufklärung gegen engstirnige, intolerante und humorlose Muslime, denen unerklärlicherweise immer noch Dinge heilig, sprich unantastbar sind, zu verteidigen. Wie sonst ist denn auch der jüngste, denkwürdige Aufruf unseres obersten Ordnungshüters Wolfgang Schäuble an die Herausgeber der deutschen Printmedien zu verstehen, die dänischen Karikaturen als Ausdruck gelebter Pressefreiheit und europäischer Lebensart Oðuz ÜÇÜNCÜ Geduldsprobe ebenfalls nachzudrucken. Ehrlicherweise vergeht einem doch das Lachen, wenn selbst der Bundesinnenminister sich in diesem bizarren Streit um Presseund Meinungsfreiheit parteiisch erklärt, wobei er seinen Standpunkt unter dem Eindruck der harschen Kritik die auf ihn niederging, wenn auch etwas halbherzig, relativiert hat. Man mag dann auch eigentlich nicht mehr zum so und sovielten Male daran erinnern, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille sind und keinem ein Zacken aus seiner Krone bricht, wenn er auf offenkundige Sensibilitäten seines Gegenübers Rück- taraf olarak katýlmasý, iþin tadýný kaçýrýyor her ne kadar aldýðý sert tepkilerden sonra tavrýndan yarým aðýzla da olsa geri adým atmýþ olsa da. Biz, tekrar tekrar hatýrlatmak zorunda olmaktan haz almasak da, özgürlük ve sorumluluðun bir madalyonun iki yüzü olduðunu, karþýdakinin hassasiyetlerini dikkate almanýn, kendi duruþuna bir zararýnýn olmayacaðýný yine de hatýrlatalým. Müslümanlarýn sabýrlarýnýn tekrar tekrar bir denemeye tabi tutulmasýnýn artýk hiç bir tadý kalmadý. Müslümanlarýn sürekli olarak tahrik edilmesi çoktan araç olmaktan çýkýp, amaç haline gelmiþ durumda ve birçok Avrupa ülkesinde tuhaf bir hal alýyor. Bir taraftan akýl fukarasý Hollandalý bir politikacý Kur an ý Kerim e hakaret sicht nimmt. Nein, lustig ist es längst nicht mehr, wenn die Geduld der Muslime immer wieder aufs Neue auf die Probe gestellt wird. Die permanente Provokation von Muslimen verkommt immer mehr zum Selbstzweck und treibt in vielen europäischen Ländern merkwürdige Blüten. Da kündigt ein minderbemittelter holländischer Politiker einen Film an, der den Koran im wahrsten Sinne des Wortes auseinander nehmen will. Oder eine österreichische Politikerin mit einem offensichtlich ähnlich hohen Intelligenzquotienten beschimpft den als Barmherzigkeit für içeren bir filmin yayýnlanmasýný isterken, diðer yandan Avusturyalý akla zarar bir politikacý da alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberi çocuk tacizcisi olmakla itham edebiliyor. Bahsettiðimiz zihinsel bunama göstergelerinin geçici olup olmadýðý ise, kamuoyunun bu tahriklere ve provakatörlere gösterdiði dikkati gözönünde tutarsak þüpheli. Kendi þahsýnýn, kültürünün, dininin eleþtiriye ve hicive açýk olmasý ve bunlara sabýr gösterilmesi demokrasinin gereklerinden ise de, eleþtirilekarþý durumuzda, Mahatma Gandi nin aþaðýdaki sözü tavrýmýzý belirlemeli: Sabretmek tasvip etmek anlamýna gelmez. alle Welten entsandten Propheten Muhammed als Kinderschänder. Ob diese geistigen Ausfälle schon den vorläufigen Höhepunkt an Geschmacklosigkeiten markieren bleibt, angesichts der öffentlichen Aufmerksamkeit die solchen Provokateuren nach wie vor gewiss ist, zweifelhaft. Auch wenn es ohne Zweifel zu den Spielregeln der Demokratie gehört Kritik und Satire an der eigenen Person, der eigenen Kultur und der eigenen Religion zu ertragen bzw. zu erdulden gilt doch für den Umgang damit folgende Maxime von Mahatma Gandhi: Zur Duldsamkeit gehört nicht, dass ich auch billige, was ich dulde. Avrupa da Entegrasyon ve Göç Endeks ine göre (Mipex) yabancýlarýn entegrasyonu konusunda yapýlan karþýlaþtýrmada Almanya 28 ülkenin arasýnda 14 üncü sýrada yer aldý. 4. sýrada Hollanda, 9. sýrada Ýngiltere, 11. sýrada ise Fransa yer alýyor Migration Policy Group adlý kuruluþ 2004 yýlýndan beri her iki yýlda bir Avrupa da Entegrasyon ve Göç Endeksi: Almanya orta seviyede göçmenlerin entegrasyon için Avrupa da Entegrasyon ve Göç Endeksi adýyla çerçeve þartlarý ortaya koyduðu belirtildi. Endekse göre Almanya nýn özellikle vatandaþlýða geçiþleri zorlaþtýrmasýndan dolayý eksi puan aldýðý, birçok eyalette yürürlükte olan vatandaþlýða geçiþ testleri nedeniyle de Almanya puan kaybetmiþ durumda. Bu arada her ne kadar yabancýlarýn seçme hakký olmasa da yabancýlarýn siyasi katýlýmlarý noktasýndaki deðerler sevindirici. Yabancýlarýn dernekler kurmalarý, partilerde yer almalarý, yabancý kurullarýna temsilcilerini gönderebilmeleri Almanya ya artý puan kazandýrýyor. Endekste ülkeler arasýnda karþýlaþtýrmalar yapýlmasý baz þeyleri ortaya koyuyor. Örneðin çoðulcu toplum Almanya da yabancýlarýn konumalarýnýn daha iyi olduðu yönündeki yaygýn kanaatýn pekte doðru olmadýðý görülüyor. Bu arada endekse eðitimle ilgili konularýn girmediði eþit eðitim konusunda 2010 yýlýnda gireceði belirtildi. Almanya nýn daha fazla eksi puan kazanmamasýný ümit ediliyor.

20 20 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya Þüphesiz günümüz medeniyeti, Müslümanlarýn, Hristiyanlarýn ve diðer dinlere mensup insanlarýn medeniyetlerinin karþýlýklý etkileþiminin ortak eseridir. Her medeniyet ve kültür birbirinden etkilenmiþtir. Hemen hemen hepimiz Edison u, Einstein ý, Newton u biliriz. Ýbn-i Cesarî yi, Ýbn-i Heysem i, El-Kindî yi ve daha nice Müslüman bilim adamlarýný ve bunlarýn buluþlarýný bilenimizin sayýsý ise malesef çok azdýr. Ýþte bu aydan itibaren baþlayacaðýmýz Müslümanlarýn günlük yaþamýmýza katkýlarý adlý yazý serimizle, Müslüman bilim adamlarýnýn buluþlarýný tanýtmaya çalýþacaðýz. Her seride farklý bir konuyu ele alacaðýz. Bu ayki konumuz, Müslümanlarýn ev yaþamýna dair buluþlarý ile ilgili olacak. Kahve Kahvenin hikayesi Etiyopyalý keçi çobaný Halid in tesadüfi keþfi ile baþlýyor. Halid çalýlýklardaki bir bitkinin tomurcuklarýný yiyen keçilerinin, daha canlý ve hareketli bir hal aldýklarýný görünce, kendisi de bu bitkiyi dener ve kahve tohumlarýnýn büyüleyici etkisini keþfeder. Kahve sýrrý Kýzýl Deniz i aþarak Arabistan a kadar yayýlýr li yýllarda ilk olarak kurutulup, piþirilip öðütülen kahve, 14. yüzyýlda Araplar tarafýndan dinî bir içecek olarak kabul görür. Yemen deki Sufi derviþler de tüm gece ayakta kalýp zikir yapmak için kahveyi kullanmaya baþlamýþlardýr. 15. yüzyýlda kahve Mekke ve Anadolu ya ulaþtý. Kahve Avrupa ya bir Müslüman içeceði olarak girer. Venedik li bir tüccar 1615 de Türkler in, hoþ kokulu siyah bir içeceði var, size bundan biraz getireceðim diyerek kahveyi Avrupa ya tanýtýr yýlýnda da Türk bir tüccar kahveyi Londra ya getirir lerde ise Brezilya nin kahve üretim hýzý, kahveyi bir üst tabaka düþkünlüðünden, her gün içilen bir büyülü iksire dönüþtürür. Þimdilerde ise kahve sudan sonra en çok içilen ve petrolden sonra en çok ticareti yapýlan maddedir. Kahve den Fotoðraf a... Müslümanlarýn günlük hayatýmýza katkýlarý Ýlknur MELEKOÐLU Saatler Saatlerin icadý M.Ö lü yýllara kadar uzanýr. Saati ilk icad eden Mýsýrlýlar önce güneþ saatlerini kullanmýþlar, sonralarý da klepsydra denen su saatlerini bulmuþlardýr. Müslümanlarýn bu alandaki bilinen en eski katkýlarý ise 13. yy da Diyarbakýr Cizreli, el-cesarî adlý bir Müslümanýn icadýdýr. Bir makina mühendisi olan el- Cesarî otomatik makina kavramýný da ilk ortaya koyandýr yýlýnda çok çeþitli ebat ve modellerde saatler yapmýþtýr. el-cesarî, zamanýnýn kralýnýn isteði üzerine buluþlarýný anlattýðý Olaðanüstü Mekanik Araçlarýn Bilgisi Hakkýnda Kitap adýný verdiði kitabý yazmýþtýr. Mühendislik alanýnda çok önemli bir kaynak kitap haline gelen bu kitabta, 50 mekanik alet 6 kategoride anlatýlýr. Al-Cesarî nin geliþtirdiði saatlerden biri de fil saati adý verilen saattir. Saat 7 metre yüksekliðindedir. Saatte düzenek þöyledir: Fil figürünün karnýnda bir su tanký vardýr. Bu tankýn üstünde, þamandýra gibi yüzen ve bir deliði bulunan bir kase vardýr. Bu kase yavaþ yavaþ su tankýndaki suyla dolarak kendine baðlý olan 3 halatý aþaðý çeker. Bu halatlarda Salahattin figürünün arkasýndaki sandýðýn içindeki 30 topu harekete geçirir. Top yavaþca býrakýlarak ejderhanýn aðzýna düþer, burdan da fil sürücüsünün arkasýndaki vazoya dolar. Topun doluþuyla fil sürücüsü elini oynatýr ve elindeki zilden bir ses ortaya çýkar. Vazonun doluþuyla Selahattin figürünün arkasýndaki tabloda bulunan saat dilimleri yarým yarým dolarak zamanýn ne kadar geçtiðini gösterir. Filde oturan katib ise, bu süre boyunca yavaþca döner ve yarým saatin sonunda ilk hareket noktasýna gelir. Al-Cesarî nin zekasý bu düzenekteki kasede kendini gösterir. Bu kasenin doluþu ve boþalmasý tam yarým saat sürer. Satranç 64 Kare üzerinde oynanan satrançtaki figürler ve kiþilerin hikayesi hala gizemini korur. Çeþitli kaynaklarda satranç Hindistan a veya Fars a dayandýrýlýr. Ýbn Haldun, 14.yy da yazdýðý kitabýnda bu oyunu Sassa Ýbn Dahir adýndaki zeki bir Hintli ye dayandýrýr. Hintlilerde Chaturanga adýnda olan oyun, Hint ordusunun fillerden oluþan 4 kolundan alýr adýný. Oyun Fars topraklarýna geldiðinde ismi Chatrang olmuþ ve oyuna Fars savaþ oyunlarýda eklenerek günümüzdeki halini almýþtýr. 14. yy a ait bir Fars elyazmasý kitabta da, Hintli bir elçinin bu oyunu Fars a getirdiði burdan da oyunun Araplar aracýlýðýyla Ýspanya ya götürüldüðü yazýlýdýr. Oyunun Orta Asya dan Rusya ya geçiþ tarihi ise 7. ve 8. yy larda olmuþtur. Temizlik Orta Çað denince akla gelen kokulu, karanlýk ve pis imajý Ýslam dünyasý için geçerli deðildir. 10.yy da Müslümanlarýn geliþtirdiði ve kullandýðý banyo ve temizlik malzemeleri bugün sahip olduðumuz ürünlerle yarýþabilecek düzeydeydi. Müslümanlarýn inancý, madden ve manen temizliði gerektirir. Sabunu bitkisel yaðlarla (genelde zeytinyaðý) sodyum hidroksiti karýþtýrarak yapanlarda Müslümanlardýr. 13.yy a ait elyazmasý bir kitabta çeþitli sabun tariflerine rastlanýr. Leipzig de bulunan Federal Ýdare Mahkemesi perþembe günü verdiði kararda, kurnazlýk ve hile ile elde edilmiþ vatandaþlýk hakkýnýn sadece kýsa süre içerisinde geri alýnabileceðine hüküm verdi Leipzig de bulunan Federal Ýdare Mahkemesi'nin yaptýðý basýn açýklamasýnda, hakimlerin 2006 yýlýnda Anayasa Mahkemesi tarafýndan verilmiþ olan bir Müslümanlarýn sabunu üretirken, susam yaðý ve limon gibi maddeler ekleyip, kaynatarak, çeþit çeþit sabunlar yaptýklarý ve bunlarý hamamlarda kullandýklarý bilinir. Sabunun Avrupa ya geliþi ise 18.yy ý bulmuþtur. Peygamberimizin temizlik, kýyafet bakýmý ve vucüt bakýmý ile ilgili hadislerinden esinlenen Kordobalý fizikci el-zahravî ise, Ýslam a uygun olarak geliþtirdiði bitki özlü saç ve vucüt bakým ürünleriyle, Müslüman dünyasýna kozmetiði ilk tanýþtýran kiþi olmuþtur. El-Zahravî et- Tasrif adýný verdiði týp kitabýnýn, 19. cildindeki bir kategoriyi tamamen kozmetiðe ayýrmýþtýr. el-zahravî kitabýnda saç, cilt, diþ ve vucüt bakýmý hakkýnda geniþ bilgiler vermiþ, burun spreyleri, aðýz yýkama sularý, el kremleri gibi ürünlerden bahsetmiþtir. El-Zahravî bugün kullandýðýmýz roll-on deodarantlara benzer parfümü de geliþtiren kiþidir. Müslümanlarýn temizlikte kullandýklarý bir baþka ürün de misvaktýr. Peygamber Efendimiz (SAV) in her namazdan önce diþlerini misvakla temizlediði bilinir. Bir çok üniversite tarafýndan yapýlan araþtýrmalar, misvaðýn anti-bakteriyel özellik taþýdýðý ve bu sayede yemek artýklarýnýn neden olduðu mikroplarý ve diþ cürüklerini önlediðini, bilimsel olarak ortaya koymuþtur. Halýcýlýk Halý dokumacýlýðý Ýslam dan önce de yapýlýyordu. Ýlk halýlarý; Arab Bedevîler, Ýran daki ve Anadolu daki göçmenler dokumuþlar ve bunlarý çadýr yapýmýnýn yaný sýra, battaniye, duvar halýsý ve normal halý olarak da kullanmýþlardýr. Müslümanlar halýcýlýða ayrý bir önem vermiþler ve geliþtirdikleri çeþitli dokuma teknikleri ve halý modelleriyle çok görkemli ve rengarenk halýlar ortaya çýkarmýþlardýr. 11. yy da Tunuslu kimyacý Ýbn-i Badis in geliþtirdiði boyalar da, halýcýlýðýn geliþimine büyük katký saðlamýþtýr. Halýcýlýk Müslümanlar arasýnda dev bir endüstiri haline gelmiþ, Osmanlý-Türk ve Fars halýlarý büyük bir üne kavuþmuþtur. Avrupalýlar kendi halýlarýný üretmeye ancak 18.yy da baþlamýþlardýr. Ýngiliz patronlar, halý üreticilerinden Osmanlý-Türk halýlarýný taklit etmelerini istemiþler ve en güzel taklit halýlarý üretenlere ödül vermiþlerdir. Fotoðrafçýlýk Antik çaðlarda Yunanlýlar, gözlerin ýþýnlarý dýþarý yayarak gördüðünü sanýyordu. Görmenin ýþýðýn göze girmesiyle gerçekleþtiðini keþfeden ilk kiþi 10. yüzyýlda yaþamýþ olan matematikçi, astronom ve fizikçi Ýbn el-heysem di. Ýlk iðne deliði adý verilen kamerayý da, pencere kepenklerinden giren ýþýðý inceledikten sonra o yaptý. Delik ne kadar küçük olursa, resim o kadar iyi oluyordu. Ayrýca ilk karanlýk odayý (camara obscura) da tasarlayan oydu. Kaynak: 1001 Inventions-Muslim heritage in our world, Chief Editor: Prof. Salim T S Al-Hassani Federal Ýdare Mahkemesi (BVerwG) vatandaþlýktan çýkarma kararlarýný reddetti kararýn gerekçesini iptal ettikleri belirtildi. Alýnan yeni karara göre kurnazlýk ve hile ile elde edilmiþ vatandaþlýðýn geri alýnabilmesi için yeterli hukuki temelin varolabilmesi, vatandaþlýðýn kýsa süre içerisinde geri alýnmasýný gerektiriyor. Söz konusu olaylarda vatandaþlýklarýn geri alýnmasýndaki bu sürenin 8,5 yýldan 11 yýla kadar uzadýðý kaydedildi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı