Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz"

Transkript

1 Mevlid Kandilinizi Tebrik Ediyoruz Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 25. Yýl/Jahre: 5. Mart/März Rebiü`l Evvel 1429 Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Bu acýlarý bir daha yaþamayalým Wetterau Bölgesi Emniyeti`nden Gazetemize Nezaket Ziyareti W etterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow gazetemizin merkez bürosunu ziyaret etti ve gazetemiz yetkilileri ile kýsa bir tanýþma faslý gerçekleþtirildi. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow okuyucularýmýza þu kýsa mesajý iletti. Hessen`de ve Almanya`da gençler arasýnda þiddeti önlemek için önyargýlarý ortadan kaldýrmak ve yanlýþ anlaþýlan noktalarý bertaraf etmek çok önemlidir. Hessen eyaletinde yüzde 20 nin üzerinde yabancý yaþýyor, bunlarýn büyük çoðunluðu ise Türklerden oluþuyor. Bunun için birbirimizi tanýmalý ve daha iyi anlamalýyýz. Bu da ancak karþýlýklý güven duygusunun oluþmasý ile mümkündür. Biz de bizim anlaþýlmamýzý istiyoruz. Bu sebeple sizinle tanýþmak istiyoruz. Ve diyaloglarýmýzý karþýlýklý olarak geliþtirmek istiyoruz. Hayat Gazetesi okurlarýna sevgilerimizi ve selamlarýmýzý sunuyoruz. dedi. Dosya Yarým Asýrlýk bir göçün öyküsü Dr. Yusuf IÞIK Sayfa 5`te Dosya HÜSEYÝN- LEÞMEK Mahmut AÞKAR Sayfa 7`de Dosya Sabýrlar Sýnanýyor! Oðuz ÜÇÜNCÜ Sayfa 19`da Dosya Gençlerin þiddet eðilimi ve siyasetin iflasý Ýlhan BÝLGÜ Sayfa 25`te Dosya Medyanýn üzerimizdeki olumsuz etkileri Selma ÖZTÜRK Sayfa 11`de Dosya Hacarabýn Ýlk Gurbet Deneyimi Adana... M.Salih AYDIN Sayfa 29`da Dosya Entegrasyon derken asimilasyon istemek A. Engin KARAHAN Sayfa 23`te Dosya Medyada çamur atma savaþý Ekrem ÞENOL Sayfa 21`de Dosya Son Tartýþmalarýn Iþýðýnda Fikret EKÝN Sayfa 13`te 2 cm

2 25 yaşından küçük gençlere, Nisan-Haziran arasında özel Umre fiyatı (800,- Euro) (*) IGMG UMRE UÇUfi PLANI / FLUGPLAN 2008 / 1429 IGMG RAMAZAN UMRES UÇUfi PLANI / FLUGPLAN NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 HAMBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1190,- y 2 Ruhr-A/K-Ruhr FRANKFURT PASKALYA 2 HAFTA 940,- y 3 KÖLN FRANKFURT PASKAYA 2 HAFTA 940,- y 4 HESSEN FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 940,- y 5 STRASBURG FRANKFURT PASKALYA 2 Hafta 1040,- y 6 STUTTGART FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 7FREIBURG/SCHWB FRANKFURT PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 8 MÜNİH MÜNİH PFINGSTEN 2 Hafta 940,- y 9 HAMBURG HAMURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 10 STUTTGART STUTTGART YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 11 MÜNİH MÜNİH YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 12 LYON LYON YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 13 PARİS PARİS YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 14 DÜSSELDORF DÜSSELDORF YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 15HANNOVER/BREMEN HANNOVER YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 16 BERLİN BERLİN YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y 17 STRASBURG STRASBURG YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 18 AMSTERDAM AMSTERDAM YAZ TATİLİ 2 Hafta 1150,- y 19 FRANKFURT FRANKFURT YAZ TATİLİ 2 Hafta 1050,- y Turist programı Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 900,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y Gençler: 800,- y NO BÖLGE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇUŞ YERİ PROGRAM MÜDDET ÜCRET 1 GENEL Frankfurt TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1495,- y 2 GENEL Frankfurt SON İKİ Hafta 2 Hafta 1395,- y 3 PARİS PARİS TÜM RAMAZAN 4Hafta 1595,- y 4 PARİS PARİS SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 5 AMSTERDAM AMSTERDAM TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 6 AMSTERDAM AMSTERDAM SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 8 LYON LYONN TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 9 LYON LYONN SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 10 STRASBOURG STRASBOURG TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 11 STRASBOURG STRASBOURG SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 12 VİYANA VİYANA TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 13 VİYANA VİYANA SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 14 BRÜKSEL BRÜKSEL TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 15 BRÜKSEL BRÜKSEL SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 16 ZÜRİH ZÜRİH TÜM RAMAZAN 4 Hafta 1595,- y 17 ZÜRİH ZÜRİH SON İKİ Hafta 2 Hafta 1495,- y 18 DÜSSELDORF Frankfurt SON BAHAR 2 Hafta 1250,- y Uçuş tarihlerinde 1-2 günlük değişiklik olabilir. Türkiye üzeri uçuşlarda Umre dönüşü Türkiye de aynı bilet ile izin yapma imkanına sahipsiniz. Ferdî gitmek isteyenler için özel fiyat 1025,- Euro (Bu fiyat Nisan ve Ağustos arası geçerlidir.) Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkad r Banka Hesap Numaras : IGMG SEB AG Köln Konto Nr.: BLZ: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl Hac ve Umre Organizasyonu * Genclere özel olan bu program, Almanya haricindeki ülkeler için 900 Euro dur. 6 hafta önceden müracaat etmek ve en az kişilik grup olunması halinde yukarıda belirtilen program harici, istenilen tarihte Umre organizasyonu yapılabilir. Boschstr D Kerpen Tel.: +49 (0) /311 Fax: +49 (0)

3 editörden hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Sevgili dostlar! Geçtiðim Ocak ayýnda Hessen Eyaletinde seçimler yapýldý ve çok enteresan bir tablo ortaya çýktý. Yüzde 12`den fazla oy kaybýna uðramasýna raðmen çok az bir farkla birinci parti olan CDU buna raðmen iktidarý elden býrakmamak için çaba sarfediyor. Seçimin asýl galibi olan SPD ise koalisyon görüþmelerinden istemiþ olduðu sonucu çýkarmaya çalýþýyor. Seçim öncesi çýkan sayýmýzdaki yazýmýzda akl-ý selimin galip gelmesi temennisinde bulunmuþtuk. Seçim döneminde özellikle CDU`lu politikacýlarýn yani Sayýn Roland Koch`un söylemleri toplumda gerginliklere yolaçmýþtý. Münihte yaþanan elim bir olayý seçim malzemesi için kullanmaya kalkan Roland Koch daha sonra bir Alman gencinin iþlemiþ olduðu cinayet ile bu yapýlan seçim stratejisinin kurbaný olarak tarihi bir seçim hezimeti yaþadý. Biz yazýmýzda politik beklentiler yüzünden toplumda gerginlikler çýkarmanýn hiç de iyi bir þey olmadýðýný ve bunun zararýnýn herkese dokunacaðýný belirtmiþtik. Buna raðmen Roland Koch seçim dönemindeki yanlýþ söylemlerinden vazgeçmedi ve bedelini aðýr bir yenilgi ile ödedi. Tabii bu söylemler sadece Hessen`de sýkýntýya sebeb olmadý. Malumunuz Ludwigshafen`daki yangýn da tam bu döneme denk gelen bir zamanda oldu. Masum 9 vatandaþýmýzýn ölümü ile sonuçlanan bu menfur olay tarihin karanlýk sayfalarýnda yerini aldý. Burada þunu söylemek isteriz. Bu olayýn yaþanmasýndan sonra özellikle Türk ve akl-ý selim Alman politikacýlarýnýn beraberce gösterdikleri performans takdire þayandýr. T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný Sait Yazýcýoðlu Alman Federal Aile Bakaný, Rheinland Pfalz Baþbakaný, Ludwigshafen Belediye Baþkaný, Belediye yetkilileri, yangýnýn hemen sonrasýnda yapmýþ olduklarý açýklama ve ziyaretlerle gerçekleþen bu menfur olayýn toplumdaki infialini bir nebze yumuþattýlar. Burada yangýn sonrasýnda bazý kesimlerin kýþkýrtmalarýna Kutlu Doðum kutlu olsun aldýrýþ etmeyip, acýlarýný içlerine gömerek akl-ý selimle hareket edilmesi yönünde açýklama yapan Kaplan ailesinin fertlerini de takdir etmek gerekir diye düþünüyoruz. Bu vesile ile de Kaplan ailesine baþsaðlýðý dilemek istiyoruz. Tabi bu tür menfur olaylar durmadý ve Almanya`nýn deðiþik yerlerinde ve özellikle Hessen`de kundaklama olaylarý devam etti. Marburg`da olduðu gibi. Bu konuyu þu cümle ile kapatmak istiyoruz. Politik hýrs ve beklentiler yüzünden marjinal gruplarýn palazlanmasýna fýrsat verecek ortamlarýn oluþmasýna izin vermemek politikacýlarýn baþ görevi olmalýdýr diye düþünüyoruz. Aksi taktirde hem bu tür üzücü olaylar yaþanýyor. Tabii bu tür olaylarýn oluþmasýna zemin hazýrlayabilecek açýklamalar yapanlar seçimlerde her zaman istedikleri oylarý alamayabiliyorlar. Geçtiðim Þubat ayýnda Freidberg`deki merkez büromuzu Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow ve Basýn Sözcüsü Herrn Schwarz ziyaret ettiler. Tanýþma ve karþýlýklý bilgi alýþ veriþinin saðlýklý þekilde saðlanmasý açýsýndan güzel bir ziyaretti. Wetterau Bölgesi Emniyet Müdürü Herrn Brussow; hem tanýþmaktan memnun olduðunu söyledi ve hem de siz okuyucularýmýza kýsa ve güzel bir mesajýný iletti. Bu mesajý kapak sayfamýzda bulabilirsiniz. Malumunuz Mart ayý içerisinde Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)`in doðum günü olarak bildiðimiz Mevlid Kandilini kutluyoruz. Son dönemlerde Efendimiz (s.a.v) ile alakalý yaþanan karikatür krizleri; sanki Almanya`da yaþanan sýkýntýlar azmýþ gibi Federal Ýçiþleri Bakaný Sayýn Schäuble`nin açýklamalarý ile Almanya gündemine de sokuldu. Bizler müslümanlar olarak kutsal deðerlere yapýlan bu tür seviyesiz ve edepsiz hakaretleri kabul etmediðimizi ve sadece Efendimiz (s.a.v)`e deðil tüm dinlerin kutsal deðerlerine yapýlan bu tür saldýrýlarý da kabul etmediðimizi ve lanetlediðimizi söylemek isteriz. Allah`tan ki hem Ýslam dünyasýndan ve hem de Hristiyan ve Yahudi dünyasýndan bu tsr çirkin söylemlere ve eylemlere karþý ortak bir tavýr sergilenmektedir. Bu vesile ile Almanya`nýn ve Avrupa`nýn çeþitli þehirlerinde yapýlan ve yapýlacak olan Kutlu Doðum ve Alemlere Rahmet isimli programlara katýlmanýzý tavsiye ederiz. Bu vesile ile hem Efendimiz (s.a.v)`e olan sevgimizi göstermiþ oluruz ve hem de yapýlan çirkin saldýrýlara demokratik tepkimizi göstermiþ oluruz diye düþünüyoruz. Son olarak müsait olduðunuz bir gün aile fertlerinizle beraber bir çiçekçiye uðrayarak oradan aldýðýnýz gülleri komþularýnýza hediye etmenizi tavsiye ederiz. Bu vesile ile Efendimiz (s.a.v)`i temsil eden gülü hediye etmiþ olursunuz ve hem de birilerinin dünyada pompalamaya çalýþtýðý gibi Ýslam`a ve onun kutlu Elçisine karþý yapýlmak istenen hakaretlere bir tepki koymuþ olursunuz diye düþünüyoruz. Bu vesile ile yeni Mevlid Kandiliniz tebrik etmek isteriz. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. Sevgili Mahmut Aþkar Bey ile tesadüfi bir telefon konuþmasý ile tanýþma fýrsatýmýz olmuþtu. Bu konuþmadan sonra kendisi gazetemizin daimi yazarlarýndan olma þerefini bizlere tattýrdý. Belli bir zamandan sonra Mahmut Bey`e yazýlarýný mutlaka kitaplaþtýrmasý gerektiði telkininde bulunmaya baþladýk. Çünkü inanýyorduk ki Mahmut Bey`in yazýlarýndan insanýmýz çokça yararlanacaktýrlar. Kendisi güzel Türkçemize hakim; ayný zamanda Almancayý iyi derecede konuþmakta ve yazmakta idi. Bu tür özelliklere haiz bir kardeþimizin yazýlarýnýn tarihe tanýklýk etmesi açýsýndan kitaplaþmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorduk. Hamdolsun kitap yayýn hayatýna katýldý. Kitabý size en yakýn kitapçýdan isteyin; eðer gelmemiþ ise sipariþ verin deriz. Sevgili Mahmut Bey hayýrlý olsun!.. Impresium/Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Mart / März 2008 Rebiü`l Evvel 1429 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Ýbrahim Gümüþoðlu, Abdüssamet Temel, Bilal Demiroðlu, Mahmut Aþkar, Sinan Aktürk, Ýshak Özen, Saim Ayas, Sait Yüksel, Ýhsan Güler, M. Salih Aydýn Bölge Temsilcileri Münih: Ýshak Özen Nürnberg: Adem Güray Ulm: Cengiz Aslan Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Web: Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.

4 4 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 faaliyet haber IGMG Hessen`de yarýþmalarýn en güzeli Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý I GMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin talebelerinin iki kategoride yarýþtýklarý Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt`ta yapýldý. IGMG Hessen Bölgesi Ýrþad Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Kur`an-ý Kerim Yarýþmasý Bölge Finali Pfungstadt Mühlbergheim`da yapýldý. IGMG Hessen Bölgesine baðlý olarak faaliyet gösteren cemiyetlerdeki talebelerin iki kategoride yarýþtýklarý yarýþmaya katýlým oldukça yoðundu. Program Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi`nden emekli Doç. Dr. Mustafa Öztürk`ün okuduðu Kur`an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný IGMG Hessen Bölge Baþkaný Mehmet Ateþ yaptý. Ateþ bu tür yarýþmalarýn önemine deðindi. Almanya`da çocuklarýmýzýn bu tür yarýþmalara katýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunu hatýrlattý. IGMG Hessen Bölge Ýrþad Baþkaný Þerif Aslan ise yarýþma hakkýnda bilgilendirmede bulundu ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Programýn evsahibi cemiyet baþkaný olan IGMG Pfungstadt Cemiyet Baþkaný Ömer Gündüz de bir selamlama ve hoþgeldiniz konuþmasý yaptý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra yarýþma jürisi ilk önce küçükler kategorisindeki yarýþmacýlar için sýralama kur`asý çekimi yaptý. Sýra numarasýna göre yarýþmacýlar ilk önce ezberden daha sonra ise yüzüne olarak sunumlarýný yaptýlar. Zaman zaman hoþ anlarýn yaþandýðý küçükler kategorisinin yarýþma bölümü sona erdiðinde jüri puanlama için ara verildiðini belirtti. Bu ara esnasýnda akþam namazlarý kýlýndý. Aradan sonra büyükler katagorisindeki yarýþmaya geçilmeden önce programýn sürpriz hatibi IGMG Ýrþad Baþkan Yardýmcýsý ve Avrupa Fýkýh Konseyi Üyesi Mustafa Mullaoðlu sahneye geldi. Mullaoðlu Kur`an eksenli nefis bir konuþma yaptý. Kur`an`dan ve Ýslam tarihinden güzel örneklemelerle konuþmasýna daha da güzel bir hava katan Mullaoðlu; salondakiler tarafýndan pür dikkat dinlendi. Yine jürinin büyükler kategorisinde katýlým saðlayan yarýþmacýlar için sýra belirleme kur`asý çekimine geçildi. Kur`a çekiminden sonra yarýþmacýlar yine ezber ve yüzüne sunumlarýný yaptýlar. Tüm yarýþmacýlarýn sunumundan sonra jürinin puanlamasý için kýsa bir mola verildi. Mola esnasýnda puanlamalar hesaplanýrken sahneye yarýþmacýlar için IGMG Hessen Bölgesi tarafýndan alýnan hediyeler getirildi. Tüm yarýþmacýlara hediyeleri takdim edildi. Jüri heyetinin puanlamasýna göre dereceye giren yarýþmacýlar sahneye davet edildi. Jüri bir jest yaparak ilk üçe girenlerin haricindekileri dördüncü ilan etti. Sýrasýyla dereceye giren yarýþmacýlar puanlarý ve cemiyetleri þunlardý: Küçükler kategorisinde Birinci 1695 puanla Limburg Cemiyetinden Muhammed Gülen ikinci 1690 puanla Hanau Cemiyetinden Muhammed Taþçý üçüncü 1675 puanla Elsenfeld Cemiyetinden Enes Yýlmaz. Büyükler kategorisinde Birinci 1720 puanla Hanau Cemiyetinden Ýbrahim Yavuz ikinci 1625 puanla Limburg Cemiyetinden Yavuz Ergin üçüncü 1620 puanla Rüsselsheim Cemiyetinden Ekrem Þahan. Yarýþmacýlarýn puanlamasý yüzüne okumasý, ezbere okumasý ve tecvid bölümü olarak üç bölüme göre yapýldý. Tüm yarýþmacýlar sahnede hediyelerini aldýktan sonra; toplu olarak fotograf çektirilmesi ve programda küçükler kategorisinde birinci olan Muhammed Gülen`in okuduðu Kur`an-ý Kerim ile program sona erdi.

5 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Göç, en geniþ anlamda; yaþama þartlarýnýn türlü sebeblerle zorlaþtýðý yerlerde, daha iyi, daha elveriþli geçinme ve bazý hallerde yerleþme yolunu bulmak üzere canlýlarýn özellikle insanlarýn bir yerden baþka bir yere taþýnmasýdýr. Göçler genellikle tabii sebeblere dayanýr. Nitekim ilk insanlar ya gýda aramak, ya korunmak veya sadece rahat hareket etmek ihtiyacýyla yer deðiþtirmiþtir. Zaten kýtlýk veya tabii afetler de insaný göçe zorlamýþtýr. Sosyal ve ekonomik sebebler yüzünden de göçler söz konusudur. Göç olayýnýn baþlýca çeþitleri þunlardýr: 1-Dýþarýya göç: Bir ülkeden baþka bir ülkeye yapýlan göçlerdir. Göçmenin daha iyi bir hayat yaþamak arzusuna cevap veren dýþa göç olayý, terkedilen ülkede önemli bir kayba yolaçar. Dýþa göçler, nüfusun birden ve toplu olarak akýný þeklinde deðil, daha çok aðýr aðýr ve kademeli bir gidiþ þeklinde olmuþtur. 2-Ýçe (dýþarýdan) göç: Henüz iþletilmemiþ kaynaklara sahip bulunan, ekonomileri geniþlemekte olan bazý ülkeler, kendi halkýna eklenmek üzere, üretimi artýrmaya yardýmcý olabilecek göçmenleri kabul etmekte fayda görebilirler. Bu yüzden, böyle ülkeler, kalabalýk nüsuslu ve geçim zorluðu fazla olan ülkelerden nüfus çekmiþlerdir. 3-Ýç Göçler: Ülke içinde bir yerden baþka bir yere, çoðunlukla iþ aramak maksadýyla yapýlan göç hareketleridir. Nitekim, artan nüfus ve ekonomik geliþmeler Türkiye`de önemli iç göçlere sebeb olmuþtur. Yarým Asýrlýk Bir Göçün Öyküsü... Bizim burada bahse konu olarak ele alacaðýmýz ikinci maddedir. Ekonomileri geniþlemekte olan ülkeler, üretimi artýrmaya yardýmcý olacak iç gücü arayýþýna girdiler. Bu baðlamda Ýspanya, Ýtalya, Yugoslavya, Portekiz ve Türkiye`den iþçi getirdiler. Getirilen bu iþçiler Avrupa`nýn çeþitli ülkelerinde istihdam edildiler. Altmýþlý yýllarýn ilk yarýsýndan baþlamak üzere seksenli yýllarýn baþýna kadar iþçi alýmý devam etti. Özellikle Türkiye`den binbir testten geçirilerek Avrupa ülkelerine getirilen gurbetçiler bugün kýrkaltýncý yýlýný idrak etmektedirler. Bir çoðu iyi hayat þartlarýna kavuþmak veya sermaye biriktirip tekrar ülkemize gitmeyi düþünüyorlardý. Ama bu hiç de öyle olmadý. Birinci nesil, dil bilmeyen, örf ve adetlerini, hatta dinini dahi bilmediði yabancý bir topluma gelmenin ve onlarýn içinde yaþamanýn getirdiði sayýsýz problemlerle karþýlaþtý. Þimdi biz burada Avrupa`da bulunan gurbetçilerimizi bir analize tabi tutacak olursak, konuyu biraz daha nesiller boyutuyla ele almamýz gerekecek. 1. Birinci Nesil: Avrupa`ya ilk gelenler. Çalýþtýlar, yoruldular, yaþlandýlar ve ekonomik açýdan geliþtiler. Sosyal çevreye entegre olamadýlar. Psikolojik bir sürü problemle karþýlaþtýlar ve onlarýn üstesinden gelemediler. Bir kýsmý burada evlendi. Bir kýsmý bekar hayatý Dr. Yusuf IÞIK yaþadý. Buralarda çoluk çocuk sahibi oldular. Bu sefer de onlarýn eðitim problemleri çýktý. Onlarýn da üstesinden yeterince gelemediler. Birinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yabancý muamelesi gördüler ve devamlý aþaðýlandýlar ve de dýþlandýlar. Birinci nesil, milli ve manevi kültür bakýmýndan da zarara uðrayanlardan. Onlar ekmek kavgasý verirken milli ve manevi kültürlerini geliþtirecek ortamdan ve materyalden yoksun olduklarý için konuya yeterince eðilemediler. Birinci nesil bu konuda yüzde yirmibeþ kayýpla bir bakýma defteri kapattý. 2. Nesil: Ýlk gelenlerin çocuklarý. Bunlarýn bir kýsmý babalarýnýn yanýnda doðdu. Bir kýsmý da çok küçük yaþta Türkiye`den ebeveynlerinin yanýna geldi. Bu nesil, entegrasyon sürecini yaþayan nesildir. Ýkinci nesil, bulunduklarý ülkelerde yeterince ve istenen bir eðitim düzeyini yakalayamadý. Bulunduðu ülkelerin toplumuna uyum saðlamak için ister istemez uðraþ verirken, diðer taraftan da yine ister istemez kendi milli ve dini kültüründen uzaklaþtý. Ýki cami arasýnda kalmýþ beynamaz gibi iki kültür arasýnda med ve cezir (gelgit) yaþayan bu nesil, bir bakýma psiko-sizofreni hastasý oldu. Yani çift þahsiyetli bir kimliðe büründü. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde elli oranýnda kaybettik. 3.Nesil: Bu nesil ise ilk gelenlerin torunlarý. Bunlar entegrasyon sürecini geçip, asimilasyon sürecinin içinde buldular kendilerini. Bu nesil, birinci ve ikinci kuþaklara oranla biraz daha bulunduklarý ülkelerin eðitim imkanlarýndan yararlanma fýrsatýný buldular. Bulmasýna buldular ama bu sefer de kendi milli ve manevi kimliklerinden tamamen uzaklaþtýlar. Bu konuda istisnalar kaideyi bozmaz. Üçüncü nesil, bir bakýma Türkçe bilmeyen nesildir. Evde konuþulan bir bakýma mutfak Türkçesiyle kendi kimliðini bulma yolunda bocalayan nesildir. Bu nesli, milli ve manevi kültür bakýmýndan yüzde yetmiþ oranýnda kaybettik. 4. Nesil: Bu nesil þu anda henüz ilkokul seviyesinde bulunan üçüncü neslin çocuklarý. Bu jenerasyona, Avrupa ülkeleri yetkilileri bizim çocuklar diyor. Bunlar, yaþlýlarýn emeklilik sigortalarýndan kaynaklanan cari açýklarý çalýþarak kapatacak nesil olarak görülüyor. Bulunduklarý ülke vatandaþlýklarýna otomatik olarak geçirilen bu nesil, milli ve manevi kültürden tamamen soyutlanmýþ bir nesil olarak sadece ismi telaffuz edilecek olan bu nesli, kayýp veya yitik nesil olarak görüyoruz. Beþinci nesli zikretmek bile istemiyoruz. Çünkü tablo karanlýk görülüyor. Bataklýkta gül bitirme kuvvet ve kudretine sahip Cenab-ý Allah nesillerimizin akibetlerini hayreylesin diye dua etmekten baþka çaremiz bulunmamaktadýr. Avrupa`da 46 yýlý aþkýn bir süreden beri hayatlarýný sürdürmekte olan gurbet insanýmýzýn dertlerini, problemlerini ve çektikleri zorluklarý ve bunlarýn çözüm çarelerini tek tek ele alýp incelemek gerekir. Bunlarýn her biri aslýnda üniversitelerde ilmi çalýþmalarla birer tez halinde kamuoyuyla paylaþýlmasý gerekir. Sonuç olarak her gurbetçi göçmen, artýk burasý benim yeni (veya ikinci) vataným ve ben burada kalýcýyým, demeli ve hayatýn her kesiminde en üsttekiler seviyesini yakalamak için var gücüyle uðraþmalýdýr. Ülkelerde bulunan baþta Almanya ve Fransa olmak üzere Ýslami kuruluþlar Uyum Zirvelerine karþý bu sefer kendileriyle uyum içinde, þahsiyetli bir tavýr sergileyerek uysal koyun olmadýklarýný göstermelidirler. Ve gurbetçilerimizin problemlerinin çözümüne pozitif katkýlar sunmalý ve bunu da takip etmelidirler. Karanlýk gecelerin nurlu sabahýna kavuþmak üzere þimdilik esenlikler ve mutluluklar dileriz, gurbetteki gureba gurbetçilerimize. Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý Gençliðe yönelik faaliyetlerine hýz verdi Eðitim seminerlerine yoðun ilgi var IGMG Hessen Bölgesi ne baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren Kassel Ayasofya Camii Kadýn Kollarý, gençliðe yönelik gerçekleþtirilen hafta sonu yatýlý eðitim seminerine yoðun katýlým vardý. Programa Kadýn Kollarý Bþk. Öznur Altýparmak hanýmýn açýlýþ konuþmasý ile baþlandý. Daha sonra Eðitim Bþk. F. Yýldýz haným ilim öðrenmenin önemine deðindiði seminerini sundu. Müslüman Genç nasýl olmalý adlý bir seminer veren Tanýtma Baþkaný Seher Iþýk haným genç kýzlara Nasýl bir genç olmalýyýz? sorularýna güzel bir cevap oldu seminer. Annelerin hazýrladýðý ikramlarla birlikte Halil Ýbrahim sofrasýnda arkadaþlarla ayný sofrayý paylaþan kýzlar güle eðlene coþkuyla tekrar dershanede buluþtular. Allah Korkusu ve alametleri konulu semineri Perihan Yýlmaz Haným gençlerle paylaþarak Avrupa ve dünyada yaþanan tüm kötülüklerin, Allah a ve Ahirete inançsýzlýktan dolayý bu günümüzde bile gençler arasý aile arasý toplumlar ve milletler arasý þiddet, uyuþturucu, Fuhuþ, çocuklara dahil uygulanan tecavüzler, bunlara sebep olanlarda Allah korkusunun olmayýþý o halde önce Allah ý sevip sevgisini kaybetmemek için kaygý ve korku duymalýyýz. Peki bizler Allah tan korkanlardan mýyýz? sorusuyla gençlere 7 alameti anlattý ve inþallah hepimiz bu yolda oluruz dedi. Seminerden sonra çay ve pasta ziyafeti ile birlikte gençler eðlenerek sabahladýlar. Yine Perihan Haným Ýslamda Peygamberimizin hadisleriyle kadýnlarýn ve kýzlarýn önemi ve özelligi konulu sohbetinden sonra, Bölge Eðitim Bþk. Handan Yazýcý haným Ýslam da Sevgi konulu seminerini sundu. Sevgi Allah a duyulmasý gereken sevgi, Resule duyulmasý gereken sevgi, Ayet ve Hadislerle pekiþtirildi. Sonra insanlar arasý sevginin önemine vurgu yapýldýktan sonra karþý cinse duyulan sevginin islami çerçevesi nasýl olmalý, bu konuda gençliði eðitmek sahip çýkmak gerekir dedi!

6 6 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 mesaj Ýslam Toplumu Millî Görüþ Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayýnladý. Karahan, mesajýnda bütün Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini tebrik ederek þu hususlara dikkat çekti: Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) ýn dünyayý þereflendiriþinin yeni bir yýl dönümüne daha ulaþmýþ bulunuyoruz. Ýdrak edeceðimiz bu mutlu günümüzün tüm Ýslam alemine hayýr ve bereket getirmesini, insanlýk için de, barýþ ve huzura vesile olmasýný diliyorum. Büyük þair ve mütefekkir Mehmed Akif Ersoy doðumu anlatan þiirinde; On dört asýr evvel yine böyle bir geceydi/çölden ayýn ondördü bir Öksüz çýkýverdi; Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta / Diþsiz mi bir insan onu kardeþleri yerdi dediði gibi; Hz. Muhammed (sa), insanlýðýn büyük bunalýmlar içinde olduðu bir devirde Peygamber olarak gönderildi. Tarihin IGMG Genel Baþkaný Yavuz Çelik Karahan ýn Mevlid Kandili Mesajý Cahiliyye Dönemi olarak nitelendirilen bu evresinde kölelik düzeni hüküm sürüyor ve bu döneminin en çok zulme uðrayan kesimini ise kadýnlar ve güçsüz insanlar teþkil ediyordu. Ýþte böyle bir devirde Hz. Muhammed(sav) in getirdiði nikah sistemi vasýtasýyla ilk defa evlilikler sözleþmeye baðlanmýþ ve kadýnlarýn haklarý hukuken koruma altýna alýnmýþ oluyor. Hz. Peygamber, En iyileriniz, hanýmlarýna karþý en iyi tutum ve davranýþ içinde olanlarýnýzdýr sözü ile de eþlerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini ve karþýlýklý sevgi ve þefkatle dolu olmalarýný istiyordu. Bir oðlu küçük yaþta vefat ettiði için evlat acýsýný tadan bir insan olan Sevgili Peygamberimiz (sav), çocuklara karþý özel bir sevgi ve þefkat beslerdi. Doðmadan kýsa bir süre önce babasýný, altý yaþýnda da annesini kaybetmiþ olduðundan yetimliðin ve öksüzlüðün ne demek olduðunu en çok Hz. Peygamber biliyordu. Onun için yetimlere çok büyük önem veriyordu. O, çocuklarla þakalaþan, onlarý eðlendiren, sevgi, þefkat ve merhamet dolu bir insandý. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak, çocuklarýný sevmeyi bilmeyen, kýz çocuklarýna karþý olumsuz tutum içinde bulunan ve hatta onlarý diri diri gömen cahiliyye toplumunun çarpýk anlayýþýný kökten deðiþtirdi. Hz. Peygamber, kýz çocuk sahibi olmanýn utanç deðil, bereket kaynaðý olduðunu bildirerek, anne ve babalarýn çocuklarý arasýnda kýz-erkek ayrýmý yapmalarýný yasakladý. Göklerin ve yerin yaratýlmasý ile dillerinizin ve renklerinizin ayrý olmasý, O nun ayetlerindendir. Þüphesiz bunda, bilenler için gerçekten mesajlar vardýr (Rum Suresi, [30:22]) ilahi vahyinin muhatabý olan Sevgili Peygamberimiz in getirdiði öðretiye göre, ýrkçýlýk insanlýk suçudur ve siyah, beyaz, zengin, fakir, Arab, Arab olmayan herkes ayný deðere sahiptir. Hz Muhammed (sav), Veda Hutbesi nde Hepiniz Adem in oðullarýsýnýz ve Adem topraktan yaratýlmýþtýr. Bir Arap ýn Arap olmayan üzerinde yahut ötekinin diðerine hiçbir üstünlüðü yoktur diyerek, üstün ýrk, safsatasýna dayanan faþizm gibi ideolojileri asýrlar öncesinden reddetmiþtir. Ayrýca Sevgili Peygamberimiz, kan ve kabile baðlýlýklarýnýn yerine, Allah a iman esasýna dayalý evrensel bir kardeþlik ilkesi getirmiþ ve insanlar arasýnda huzur ve barýþýn ancak adaletle tesis edilebileceðini öngörmüþtür. Kirli savaþlarýn, iþgallerin, etnik çatýþmalarýn ve küresel sömürgeciliðin girdabýna düþen insanlýðýn kurtulmasý için, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) in getirdiði ilahi mesajýn deðeri, her zamankinden daha çok, günümüzde anlam kazanmaktadýr. Ne mutlu bu kutlu mesajý getiren Hz. Muhammed(sav) ýn izinden gidenlere diyerek, tüm Ýslam aleminin Mevlid Kandilini tekrar kutluyor, Yüce Rabbimizden insanlýk alemi için huzur ve barýþ dolu bir gelecek niyaz ediyorum. DÝTÝB GENEL BAÞKANI SADÝ ARSLAN IN MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJI 19 Mart 2008 Çarþamba gününü, 20 Mart Perþembe ye baðlayan gece, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in dünyaya teþriflerinin yýldönümü, `Mevlid Kandili`dir. Mübarek olsun. Mevlid, doðum zamaný demektir. Bu gece; Hz. Peygamber in örnek hayatýný, yüce ahlýkýný ve evrensel mesajlarýný, tanýmak, tanýtmak, anlamak ve anlatmak maksadýyla `Mevlid Kandili` olarak kutlanmaktadýr. Peygamberiz; (S.A.V.) miladi 20 Nisan 571 yýlýnda, Hicri Rebiülevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesi dünyayý þereflendirmiþ; Siz birbirinizi sevmedikçe gerçek mü min olamazsýnýz, gerçek mü min olamayýnca da cennet e giremezsiniz prensibiyle kardeþlik, birlik ve beraberliðin harcýný koymuþ, kendi canýna kasdetmiþ düþmanlarýný bile fýrsat elinde iken affetmiþ, büyüklüðün, hoþgörünün ve müsamahanýn en güzel örneðini sergilemiþ, hayatýn gayesinin, yaratýlýþýn manasýnýn silinip yok olduðu, herþeyin manasýz baþýboþluk ve hüzün örtülerine büründüðü, vahþetin bütün hünerlerini cömertçe sergilediði bir sýrada, kainatýn ufkundan bütün alemi þefkat örtüleriyle kuþatmýþtýr. Hz. Peygamber in insanlýða sunduðu ilahi ve evrensel mesajlar, bu gün de muhtaç olduðumuz insani ve ahlaki deðerleri içermektedir. Eðer bugün en güzel bir surette yaratýlan insan birbirini incitiyorsa, hiçbir haklý dayanaðý olmamasýna raðmen, yaratýlýþýyla ilgili olarak horlanýyorsa, din, dil ve ýrk ayrýmcýlýðý, yayýlan ve çoðalan bir dalga olarak masum insanlarýn zarar görmesine, hatta vahþice fani olmalarýna sebebiyet verebiliyorsa, O nu ve O nun getirdiði prensipleri doðru anlayamadýðýmýz ve anlatamadýðýmýz içindir. Ýslam Dini, insan haklarý baðlamýnda her türlü ayrýmcýlýðý yasaklamýþtýr. Kadýn-erkek ayýrýmý da sözkonusu deðildir. Aile fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygý göstermeleri aile mutluluðu için esas kabul edilmiþtir. Þiddetin ve aile içi þiddetin her çeþidi dinimizce yasaklanmýþtýr. Evlenme, taraflarýn hür iradeleri ile gerçekleþen bir akit ve bir sözleþmedir. Hiç kimsenin suç belirleme ve ceza verme yetkisi de yoktur. Münferit yanlýþlýklarý, Ýslam Dini ne ve müslümanlara teþmil etmek doðru bir deðerlendirme tarzý deðildir, kabul edilmesi mümkün deðildir. Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) olarak, Mevlid Kandili ni takip eden günlerde, Almanya genelindeki bütün teþkilatlarýmýzda `Kutlu Doðum Haftasý` kutlanacak, Peygamber Efendimiz in hayatý ve mesajlarý, sahasýnda uzman katýlýmcýlar vasýtasýyla, çeþitli etkinliklerle anlamaya ve anlatýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle herkesin `Mevlid Kandili`ni kutluyor, bu gecenin bütün insanlýðýn huzur, barýþ ve mutluluðuna vesile olmasýný Yüce Allah tan niyaz ediyorum.

7 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel Bizim durumumuz; varlýk içinde darlýk çekenlere veya sahip olduðu varlýðýn kýymetini bilmediði, onu deðerlendiremediði için gözü hep baþkalarýnýn elinde olan dilenci ruhlulara benzer. Avam bazý olaylarý yaþar ve yaþatýr ama izahýný yapamaz. Aydýn, onlarýn niçin ve nedenlerini araþtýrýr, hadiselerden ders çýkartýr, ibret alýnmasýna zemin hazýrlar. Türk kamuoyunda kendisiyle yüzleþmeye doðru bir hareketlenmenin her sene biraz artarak gerçekleþtiðini gördükçe ümitleniyorum. Ýslâm tarihinde bazý hadiseler vardýr ki, onlar çok yüksek bir entellektüel seviyede incelenmesi, yorumlanmasý gereken konulardýr. Bu düzeydeki hadiselerden birisi de, hiç þüphesiz Kerbela Faciasý dýr. Sadece hangi mezhepten olursa olsun, az veya çok inanan bütün müslümanlarý deðil, insanlýðýn tamamýný da çok yakýndan alakadar eden bir hadisedir Kerbela. Aþura günü olan 10 Muharrem e, Hz Adem den baþlayan insanlýk/dinler tarihinde pek çok olay atfedilir. Bunlarýn hepsi rivayet ama Kerbela bir hakikattýr! Bizim iþimiz, rivayetlerden sýyrýlýp hakikatlara yönelmektir. Hz. Hüseyin in Kerbela da 72 yareniyle birlikte 10 Muharrem günü (Aþura) þehit ediliþinin yýldönümü münasebetiyle akýtýlan gözyaþlarýna paralel olarak aydýnlarýmýzýn az bir kesiminde de olsa, akýttýklarý göz nuruna bir nebze de bizden olmasý ümidiyle bu yazýyý kaleme aldýk: Hadiseyi hissiyattan uzak, biraz geriden alarak, özetin özeti diyebileceðimiz sýnýrlý bir deðerlendirmeyle sizlerle paylaþmaya çalýþacaðýz. Kerbela sadece bir insanlýk trajedisi deðil, birçok yönüyle günümüzün insani ve islami meselelerinin önünü açacak, ýþýk tutacak, çözümünde kilit rol oynayabilecek özelliklere sahiptir. Yazýmýzýn ilerleyen bölümlerinde bu istikamette beyin kapasitemizi sonuna kadar zorlayacaðýz. Kabile Zihniyeti Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve Ahnes birbirinden habersiz, gece vakti Hz. Peygamber i evinde namaz kýlarken ve Kur`an okurken gizlice dinlemeye koyulur Hüseyinleþmek Mahmut AÞKAR ve tan yeri aðarmaya baþlayýnca saklandýklarý yerden ayrýlarak yola koyulduklarýnda karþý karþýya gelirler. Bu yaptýklarýndan dolayý birbirine sitem eder, ayak takýmýnýn bunu duymasýndan çekinerek bir daha yapmama kararý almalarýna raðmen, bu eylemlerini birkaç gece tekrar ettikten sonra aralarýnda durum deðerlendirmesi yaparlar: Biz ve Abd-i Menaf Oðullarý þerefi paylaþamadýk, onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar ziyafet verdi, biz de verdik... Ne yaptýlarsa, yaptýk. Artýk at baþý beraber olmuþtuk. Ýþte o zaman; bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var, dediler. Bizim buna eriþmemiz imkânsýz. Vallahi onlarýn peygamberine asla inanmayýz, onu tasdik etmeyiz. (1) Bilindiði gibi, Abd-i Menaf Oðullarý, Hz. Peygamber in mensup olduðu kabilenin adýdýr. Her konuda bu kabileyle yarýþ edebildikleri halde iþ, kendisine gökten vahiy gelen bir peygambere gelip dayanýnca, Ebu Cehiller ve Ebu Sufyanlarýn dahil olduklarý Kureyþ kabilesinin rekabet gücü burada bitiyor ama asýl mücadele de bundan sonra baþlýyordu. Mekke yi Allah ýn Son Elçisi ve yakýnýndaki müslümanlara dar eden bu güruh yüzünden Medine ye Hicret olayý gerçekleþmiþtir. Hz. Peygamber in vefatýndan sonra, Ebu Sufyan ýn oðlu Muaviye (müslüman olarak), Hz. Ömer zamanýnda Þam valiliðine tayin edilmiþti. Hz. Ali halife olduktan sonra Muaviye nin yerine Sehl bin Huneyf i Þam valiliðine tayin eder. Muaviye, Hicri 36 senesinde Hz. Ali nin görevlendirdiði bu yeni valiye, kendisine baðlý askerlerle karþýlýk verir ve bundan sonra da Hz. Ali nin tayin ettiði hiçbir vali Þam a giremez. (2) Hz. Ali haklýydý, Muaviye de... Halife olan Hz. Ali ile devlet baþkaný/halifesine karþý isyan bayraðýný çeken Þam Valisi Muaviye arasýndaki mücadele Sýffiyn Savaþý nda doruk noktasýna ulaþýr ve bunun akabindeki geliþmeler Ýslâm tarihinde yeni bir kargaþanýn, husumetin ve zihin bulanýklýðýnýn da baþlangýcýdýr. Hz. Ali den sonra cebren ve hileyle halifeliði ele geçiren Muaviye devrinde Hz. Ali ye cami minberlerinden lanet yaðdýrýlmaya baþlandý. (3) Kim söylerse söylesin; Ali haklýydý, Muaviye de haksýz deðildi türünden trajikomik bir tesbit bana, Nasreddin Hoca nýn meþhur Sen haklýsýn, sen de haklýsýn la neticelendirdiði fýkrasýný hatýrlatýyor. Gaye, taraflardan birine sempati diðerine antipati duymak deðil. Gaye, haktan yana olmak, hakký teslim etmektir. Þayet Hz. Ali haklý, Muaviye de haksýz deðilse; o zaman ortada hak da yoktur. Baþka bir ifadeyle; bir hiç uðruna(!) bunca kan dökülmüþtür. Eðer gerçekten bazýlarý için böyle bir sonuca varýlýyorsa, Hz. Ali ile Muaviye ayný kefeye konulmaktadýr ki, hakkaniyet normlarýnýn altüst olduðu, tek yönlü istikametimizin çatallaþtýðý yer burasýdýr. Onun ötesinde, Ben ilmin bahçesi, Ali kapýsýdýr mealindeki Hz. Peygamber in sözünün de bir hükmü, geçerliliði, inandýrýcýlýðý (haþa..) kalmýyor. Efendim, Muaviye de sahabiden olduðu için onlara dil uzatmak bize düþmezmiþ... Peki bize düþmezse kime düþer bu görev?... Batýlý araþtýrmacýlara mý?.. Yukarýdaki teþhisi bir arkadaþýmdan duyduðumda içimden, bu kadarý da olamaz, en azýndan bunu senden duymamalýydým, diyecektim ki, vaziyeti anlayan arkadaþ kendini hemen savunmaya geçti: Bu benim deðil Üstad ýn (N. Fazýl Kýsakürek) sözüdür, dedi. Ahmet Turan Alkan, N. F. Kýsakürek in Doðru Yolun Sapýk Kollarý- Arýnma Çaðýnda Ýslam adlý kitabýnda, büyük bir din aliminin sahabiyi þöyle tarif ettiðini nakleder: Velinin ve sonraki ümmetin en büyüðü, sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz zerresinden daha aþaðý derecededir (4). Bu basmakalýp, ezberci, nakilci, statükocu zihniyet; asýrlardan beri beynimizi cendereye alan, ufkumuzu daraltan ve karartan zihniyettir. Bizim en büyüðümüz sahabinin en küçüðünün bindiði atýn burnundaki toz bile olamayacaksa ve bunu inanarak nakleden de N. Fazýl Kýsakürek ise... Vay halimize! Biz bir hiçmiþiz demekki.. Muaviye yi eleþtirmek mi?.. Ve ardýndan bir peygamber buyruðu referansý ile tartýþma sona erdirilir: Ben her günaha þefaat ederim; ille sahabilerime dil uzatanlara etmem. (5). Bu statükocu din anlayýþýna göre Muaviye de sahabidendir; öyleyse dokunulmazlýk zýrhýna girmiþ ve o da Ýslam a ve dolayýsýyla müslümanlara yaptýðý bunca tahribata, haksýz yere, saltanat uðruna döktüðü bunca kana raðmen cennetle müjdelenenlerdendir(!). Hz. Ali ile Muaviye arasýnda baþgösteren olaylar doðru anlaþýlmazsa, bir sonraki oðullararasý çatýþmada Yezid e karþý Hz. Hüseyin i, daha doðrusu onun misyonunu anlamakta zorluk çekilebilir. Hüseyinleþmek Hayatýn Ýki Tezatý Her ne kadar konumuz, Hz. Hüseyin ve Kerbela ise de, yazýmýzýn birinci bölümünde Hz. Peygamber in döneminde baþlayan, Hz. Ali nin halifeliðinde kanlý çarpýþmalara ve bölünmelere dönüþen geliþmeler, önyargýlardan, tarafgirlikten ve özellikle Emevi zihniyetine meþruluk zemini kazandýracak uyduruk hadis ve benzeri rivayetlerden arýnmýþ bir yaklaþýmla incelenmelidir. Ancak böylesi bir önhazýrlýk ve altyapýyla Kerbela hakkýyla anlaþýlabilir. Yoksa, bir kesimin gösteriye dönüþen dramatikfolklorik törenleri, baþka bir kesimin de aþüre tatlýsýyla Aþura (10 Muharrem) yý anmasý, aslýnda Kerbela ruhu ve Hz. Hüseyin misyonuyla örtüþmüyor! Avam ve aydýnýmýz Ýnanan aydýnýmýzýn büyük çoðunluðu, avamla omuz omuza namaz kýlmak, birlikte hacca gitmek ve oruç tutmak gibi ibadetlerle, dini konulardaki düþünce üretme/beyan etme ibadetini birbiriyle karýþtýrýyor. Ehl-i Beyt, Hz. Ali, Þia, Ehl-i Sünnet, Alevilik, Hz.Hüseyin, Kerbela gibi kavram ve isimler dile getirilip seslendirildiðinde, homojen (mütecanis) görünen müslüman aydýnlarda týpký avam manzarasýndaki gibi, ani kutuplaþmalara þahit oluyoruz. Herkes kendi köþesine geçerek gardýný alýyor. Zaten böyle olduðu içindir ki, asýrlardan beri belki diðer müslüman milletlerden daha fazla biz Türkleri birebir ilgilendiren bu tür konularda, Ýslam dahilindeki herhangi bir fýrkaya aidiyat duygusu taassubundan sýyrýlýp, zaten hazýr olan inanç zemininde ortak projeler üretemiyoruz. Avam nakilcidir, mezhep veya tarikat naslarýnýn arkasýna sýðýnýr ama aydýnýmýz, arþtýrmacý, yerine göre sorgulayýcý ve akýlcý olmak gibi bir mesuliyetin altýndadýr. Ýnanmayan veya inancý olup da bu tür konulara ilgisiz ve uzak duran aydýnýmýz yüzünden tek ayak üzerinde duran bir insan görüntüsü veriyoruz. Halbuki çoðumuzun gýptayla baktýðý Batý aydýnýnýn inanmayan kesimi de, Hýristiyanlýkla içiçe geçmiþ hadiselere kendi kültürünün bir parçasý olarak bakýyor ve irdeliyor ama kayýtsýz kalmýyor! Son yýllarda inanç sahibi aydýnlarýmýz içinden de dikkatli adýmlarla bu istikamette ilerleyenlerin sayýsý iyimser olmamýza vesile olmaktadýr. Aydýnýmýzdan beklentimiz; her yönüyle Kerbela faciasýnýn öncesi ve sonrasýný ve bizatihi kendisini ilahiyat, tarih felsefesi

8 8 hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel 1429 dosya ve siyaset boyutuyla ele almasýdýr. Hak ile batýlýn çarpýþtýðý yer Eðer Kerbela, mazlumun zalime, hakkýn batýla karþý þanlý bir baþkaldýrýsýnýn gerçekleþtiði yer ise ve saltanat uðruna dinin manupüle edilmesi/çarpýtýlmasýna dur! denilen yerin adýysa, günümüz dünyasýnda da, zalimin hüküm sürdüðü, mazlumun kanýnýn akýtýldýðý, dünyevî çýkarlar uðruna hak dinin haksýzlýða alet edildiði her yer bir Kerbela dýr. Kerbela yý daha iyi anlayabilmek için Hüseyinî duruþu bilmek lazým. Bu tavrý iyi anlayabilmek için de, iki basamak geriden baþlayalým: Hz. Hüseyin in dedesi Hz. Peygamber, Yaradan a isyan hususunda yaratýlmýþa itaat yoktur. veya, Halka cebredenlerle, zulmedenlerle, onlara yardýmda bulunanlar cehennemdedir. derken; Hz. Hüseyin in babasý, Hz. Ali de, Þahsýnýza fenalýk eden bir düþmaný affediniz, lakin vatanýnýza, milletinize ve dininize fenalýk edenleri affetmeyiniz. diyor. Peygamber ocaðýnda ve kucaðýnda yetiþen Ýmam Hüseyin aldýðý terbiyeye, eðitime ve kendisine yakýþaný, kendisinden bekleneni yapacaktý: Ýyiliði (maruf) emredip, kötülüðü (münker) reddetmek ve ceddimin yolunu ihya etmek için kýyam ettim diyen Hz. Hüseyin, Allah ým, sen biliyorsun ki, bizim kýyamýmýz saltanat için yarýþmak ve dünya malýndan birþeyler elde etmek için deðildir. diyerek ve baþýna gelecekleri de önceden bilerek Kerbela ya doðru yola koyuluyordu. Kerbela, insanlýk tarihinde bir eþi ve benzeri olmayan faciaya, Hz. Hüseyin in þahsýndaki kahramanlýða, yarenlerinin Þehitler Þahý na ölesiye sadakata, inancý uðruna ölesiye dava adamlýðýna, önce davet edip sonra sözünden dönenlerin (Küfeliler) ihanetine ve kanýn kýlýca galebe çalmasýna þahitlik yaparak tarihe adýný Belalý Yer olarak yazdýracaktý. Hayatýn iki tezatý Habil le Kabil arasýnda tezatlaþmaya baþlayan hayat, Hz. Ýbrahim ile Nemrut, Hz. Musa ile Firavun arasýnda devam ederek gelirken, Hz. Muhammed ve Ebu Cehil arasýndaki zýtlaþmada, cehaletin karanlýðýnýn Muhammedi nurda kaybolup gideceðini zannetmiþtik. Fakat Allah Elçisi nin vefatýndan hemen sonra, bu sefer müslümanlar arasýnda kutuplaþmalar, ihtilaflar baþgösterdi. Nitekim merhum Muhammed Ýkbal, Kerbela Olayýnýn Sýrrý ve Ýslam da Hürriyetin Manasý (Benlik ve Toplum, s ) adlý muhteþem þiirinde þöyle diyordu: Musa ile Firavun, Hüseyin ile Yezid... Ýþte hayat, bu iki tezattan doðdu. Hak, Hüseyin in gücüyle yaþadý; batýl, Yezid in hasretinden öldü. Her ne kadar yazýmýzýn son bölümünü Hüseyinleþmek ten ne anladýðýmýza ayýrmayý hedeflemiþ olsak da, bunun önhazýrlýðý veya ipuçlarý zaten kendiliðinden ortaya çýkmaya baþladý. Nemrut ile Ýbrahim in, Musa ile Firavun un ortasý olamayacaðý gibi, Hüseyin ile Yezid in de ortasý olamaz! Ýnanç, ülkü, iddia sahipleri Hüseyinleþmek mecburiyetindedirler. Hz. Hüseyin i ve onun davasýný Ýkbal kadar veciz bir üslupla anlatana rastlamadým: Eðer dünya padiþahlýðýný isteseydi, öyle karar verip böyle gelmezdi. Düþmanlarý çöllerin kumu kadar çok, dostlarý parmak sayýsý kadar azdý. Aþk Þehidi, Hürriyet Savaþcýsý Hz. Hüseyin bunun farkýndaydý. Onu farklý kýlan da buydu zaten: Binlerce düþman askerine karþý, kadýn, çocuk ve ihtiyarlarýn da içinde bulunduðu sadece 72 tane inanmýþ ve iman etmiþ Allah dostlarý... Kur`an ýn sýrrýný bize Hüseyin öðretti diyor Muhammed Ýkbal. Ýkbal in mazhar olduðu bu sýrrý idrak etmek ise, ancak Hüseyinî bir aþkla mümkündür. Bilhassa Kevser suresine atýfta bulunarak Kurban yorum yapanlarýn bir kesimi; Hz. Hüseyin in þehadetine iþaret ederler. Bundan dolayý olacak ki, Ýkbal da, þiirin devamýnda diyor ki, O, Ýbrahim in ve Ýsmail in sýrrýydý. O özetli olaný yorumladý. Bizim de, Özetli Olaný Yorumlayan ýn yorumunu yapacak aydýn-entellektüellere ihtiyacýmýz var. Hüseyinleþmek Haktan ve Halktan Yana Olmak Hüseyin sevgisi Müslümanýn en belirgin özelliklerinden birisi, Peygamber sevgisidir. Herkesin bildiði gibi, Kelime-i Þahadet getirilirken, kainatýn yegane yaratýcýsý ve sahibi olan Allah ýn adýnýn zikredilmesinden sonra O nun Son Elçisi Hz. Muhammed zikredilir. Hatta Peygamber Muhammed in adý her anýldýkça ona selavat getirilir. Bu, her müslümanýn gönlünde hürmet ve muhabbetle karýþýk bir Peygamber sevgisidir ki, onun tarifi gerçekten zordur. Hatta bu sevginin derecesi; Yunus Emre de baþka, Süleyman Çelebi de ise bir baþka türlü dile getirildiði gibi, insandan insana farklýdýr. Konuyla ilgili kaynaklarýn hepsi Hz.Peygamber in Ehlibeyt i olarak Hz. Ali, Hz. Fatima, Hasan ve Hüseyin i naklederler. Yine ayný kaynaklarda Hz. Peygamber in ümmetine býraktýðý emanetlerden birinin kendi Ehli Beyt i olduðunu ve kendisine duyulan sevginin onlara da duyulmasýný, özellikle Hz. Hüseyin in kendisinden bir parça olduðunu, Hüseyin e düþmanlýðýn kendisine düþmanlýk derecesinde deðerlendirdiði yönündeki hadisleri yine ayný kaynaklarda görmek mümkün. Bunlardan apayrý olarak, Hz. Hüseyin in Yezid le olan mücadelesinde mazlum tarafý temsil etmesi gerçeði ise, mezhebinden baðýmsýz olarak, az veya çok inanan, hatta hiç (Ýslâmî) inancý olmayanlar da bile onunla bir insanî dayanýþmaya ve ona karþý bir sevgi seline zemin hazýrlýyor. Hz. Hüseyin sevgisi eski tabirle, ne yazýk ki ifratla tefrit arasýnda gidip gelmektedir: Bazýlarý adýnýn Hüseyin olmasýyla yetinirken, bazýlarý da kanlar içinde kalýncaya dek baþýna gözüne vurmakla sevgisini(!) ifade etmiþ oluyor. Hz. Hüseyin e duyulan sevginin derecesi, onun Allah katýndaki deðerini olduðundan ne aþaðý, ne de yukarý çýkarýr. Gaye, zaten cennetle müjdelenmiþ ve Þehitler Þahý Ýmam Hüseyin i kurtarmak deðil, kendimizi onun vasýtasýyla kurtarabilmek olmalýdýr. Hüseyin sevgisi sadakat ve liyakat ister. O da, anýlmak ve anlaþýlmakla mümkündür. Anmak için Hüseyinî aþk gerekir, liyakat için de, Hüseyinî duruþ. Hüseyinî duruþ: Ýtaat sadece Allah a ve O nun yolunda olanlaradýr Kerbela ya raðmen Allah a kulluðu, saltanatý elinde tutanlara kulluk olarak da algýlayan, buna kýlýf uyduran din anlayýþý maalesef zamanýmýza kadar süregelmiþtir. Baþ baþa, baþ da Allah a baðlýdýr sloganýný neredeyse Pegamber buyruðu olarak bize dikte ettiren zihniyetin yüzünden baþýmýz hiç belalardan kurtulmadý. Baþýmýzdaki Baþ ýn ne derece Allah a baðlý olduðunu sorgulamak, zaten Allah tan ziyade Baþ a kul olmada karar kýlmýþ bizlere mi kalmýþtý... Baþýmýzdakinin hikmetinden sorgu sual olamazdý; o ne yaparsa, ne söylerse mutlaka bir bildiði vardý (!). Biz kullara sadece itaat etmek düþerdi(!). Ýtaat/biat edilmesi gereken baþ ýn/ halifenin, Allah a ne kadar itaatkâr (baðlý) olduðunu sorgulayabilmek, Hüseynî duruþtur. Hüseyin, þirk dininin temsilcisinin ezici gücü karþýsýnda, takdir-i Ýlahi deyip baþ eðmedi, biat etmedi; o, Tevhid postuna bürünen þirk dini ne karþý Tevhid dininin temsilcisi olarak þanlý bir baþkaldýrýyý takdir-i Ýlahi olarak tercih etti. Hz. Peygamber döneminde toplumun beþerî, siyasî ve itikadî yapýsýný ilgilendiren her türlü konuda, bazen bugün dahi temas etmekten çekindiðimiz ailevî, özel meseleler rahatlýkla dile getirilmiþ, tartýþýlmýþ ve neticede bilinmeyenler öðrenilmiþ, karanlýklar aydýnlatýlmýþtý. Böylece Cahiliye Dönemi ne ait tabular yýkýlmýþ, insana gerçek deðerini vermeyen örf ve adetler bizzat Resullullah tarafýndan geçersiz sayýlmýþtýr. Ama gel gör ki, Hz. Peygamber in vefatýndan hemen sonra, ilk kuþak müslümanlar arasýnda baþgösteren ihtilaflar zamanla büyüyerek biz 21. yüzyýl müslümanlarýna kadar gelip çatacaktý. Ýslam ýn ilk dört halifesinden (Hz. Ebubekir in dýþýnda) üçünün katledilmiþ olmasý, zamanýn Müslüman Arap toplumu arasýnda Muhammedî bir din anlayýþýnýn ne kadar zor olduðunu gözler önüne sermeðe yeterlidir. Hz. Osman döneminde çok tehlikeli boyutlara týrmanan anlaþmazlýklar, halifenin katledilmesinden sonra da son bulmadý ve Hz. Ali nin halifeliði döneminde Cahiliye Devri ne mahsus Arap kabileciliði, bölünmelerin zeminini oluþturdu. Hz. Muhammed (s.a.v)- in Veda Hutbesi nde ayaklar altýna aldýðý karanlýk dönemin kan davasý, kavmiyetçilik gibi adet ve töreleri yeniden hortlamýþ ve Sünnetullah yolunda hizmetten ziyade, saltanat uðruna din istismarý baþlamýþtý. Hz. Ali ile Muaviye arasýndaki çatýþmayý deðerlendirirken, ikisi de sahabedendi diyerek safdil ve kendince tarafsýz bir müslüman profili çizenler, aslýnda profilsiz bir müslüman tiplemesini piyasaya sürmüþ oluyorlar. Hz. Peygamber ve Kur``n doðrultusunda giden yolumuz, ikisi de haklýydý görüþünün ýsrarcýlarý yüzünden aniden çatallaþýveriyor; birisi, Hz.Ali nin, diðeri ise, Muaviye nin gittiði yol... Bu anlayýþa göre müslüman, onlardan hangisinin izinden gitse doðru yolda olmuþ oluyor(!). Ýfrattan tefrite kadar âlenen Aliciler var ama, ya Muaviyeciler?... Kimse tercih noktasýnda Muaviye den yana (âlenen) tavýr almýyor fakat Emevi din anlayýþýnýn özünü oluþturan; ýrkçý, istismarcý, saltanatcý (seküler) din anlayýþýnýn baþka bir adý da þirk dinidir. Böylece þirk dini, din adýna þunu yapmak ister: Halk olup bitenin, toplumsal durumun zorunlu olduðuna, bunun Ýlahî irade gereði olduðuna inanmalýdýr. Bu yazgýdýr, takdirdir! (Dine Karþý Din, Dr. Ali Þeriati). Yolumuzu çatallaþtýran, Hüseyinî direncimizi kýran, bizi uysallaþtýrýp statükocu kýlan, kafamýzý karýþtýran, içimize ikilik salan anlayýþ; O haklýydý, o da haksýz deðildi anlaþýlmaz anlayýþ týr! Bu profilsiz duruþ yüzünden din adýna yapýlan haksýzlýklara, suistimallere, kendisi dýþýndaki diðer müslümanlarý cehennemlikle suçlamalara hatta katletmelere müslümanlarýn baþ larý tarafýndan icazet verilmiþ, avam tarafýndan da gözyumulmuþtur. Bu zihniyetin temelleri de, Mu-

9 dosya hayat Mart-März 2008 / Rebiü`l Evvel aviye döneminde baþlamýþ ve özellikle Emevi ve Abbasiler döneminde minberlerden Ehl-i Beyt e hakaretler yaðdýrýlmýþ, mensuplarý ya Hz. Hasan gibi evinde zehirleterek veya Hz. Hüseyin gibi savaþ meydanýnda kýlýç çekilerek þehit edilmiþlerdir. Baþka bir ifadeyle, Hz. Ali hakkýyla anlaþýlmadan onunla irtibatlandýrýlan, özdeþleþtirilen geliþmeleri objektif bir yaklaþýmla anlamak mümkün deðildir. Bu noktadan hareketle, Kerbela da kanýn kýlýca galebe çalan Hz. Hüseyin mücadelesini de hakkýyla anlamak mümkün olamaz. Hâlâ Kerbela, Aþura veya Hz. Hüseyin adý geçince o sahayý mayýnlý tarla olarak gören ve o yüzden olacak ki, aman oraya girmeyelim, konuyu deþmeyelim, suçluyu Allah a havale edelim diyenler, Yezid in kulaklarýmýzý týrmalamaya devam eden þu sözlerine kulak versinler: Hz. Hüseyin in þehit edilmesinden sonra mübarek kesik baþýný Þam daki sarayýnda Yezid in önüne tepsi içinde koyduklarýnda; Keþki Bedr de bulunan büyüklerim sað olsalardý da bu hali görselerdi ve sonra da bana, sevinerek, elin var olsun diye seslenselerdi. Toplumun ulularýný öldürdük, Bedir savaþýnýn öcünü aldýk...(tarih Boyunca Ýslam Mezhepleri ve Þiilik, Abdülbakîy Gölpýnarlý). Evlad-ý Resul a intikam hýrsýyla hareket edenlere karþý Hüseyin; Halkýn en cesuru, nefsinin isteklerine galip gelenidir. diyen babanýn (Hz. Ali) oðluydu ve kendisi de; Ýnsanlarýn en yiðidi, gücü olduðu halde intikam almaktan vazgeçenidir. diyebilecek kadar Kur`anî çizgide nefsine hâkim, inanç abidesi, þahsiyetli bir duruþun sahibiydi. O, Yezid gibi zalim birisinin halifeliðine boyun eðmektense, Ben ölümü saadet, zalimlerle yaþamayý ise alçaklýk biliyorum. diyerek on dört asýrdan beri mazluma rehber olan tavrýný ortaya koyuyordu. Ýmam Hüseyin, Yezid in halifeliðine biat ederek Kerbela Faciasý ný önleyebilirdi ama dinde yapýlacak tahribatlar neticesinde meydana gelecek facialarý kim önleyecekti?.. Muhammed Ýkbal ýn dediði gibi, o; Lailahe illallah binasý yücelsin diye Allah ýn yolunda kana boðuldu.. Hüseyin in duruþu, Bir elime ayý, bir elime güneþi verseler, yine inandýðým davadan vazgeçmem diyen dedesi Allah ýn Son Elçisi nin duruþu gibiydi. Hüseyinî duruþ; Allah a baðlý olmayan baþ a bir baþkaldýrý harekâtýdýr. Hüseyinleþmek: Emri bil maruf, nehyi anil münker Ýþine geldiði tarafýndan ve iþine geldiði þekliyle Allah ýn Elçisi ni, Kur`an-ý Kerim i algýlayan, anlayan, yorumlayan ve yaþayanlar, Hüseyinleþemezler!.. Hüseyinleþmek; sadakatte, muhabbette, ibadette ve þecaatte yekparelik (bütünlülük) ister. Münevver seviyesinde Kur`an idraki ve Peygamber muhabbeti, Hüseyinleþmeye giden yoldur. Bu çaðýn müslümaný ve hele aydýný mutlaka Kerbela yý hakkýyla idrak etmeli ve oradan ders çýkarmalýdýr: Gerçek kutsallar tahrif ve tahrip edilirken, cehalet dönemine ait, Ýslam ýn reddettiði örf, adet ve zihniyetin yeniden kutsallaþtýrýldýðý yerin adýdýr Kerbela ve Hüseyin de, bu yýkýmý önlemek için kaný pahasýna mücadele eden mübarek kahramanýn adýdýr. Hüseyinleþmek; þirk dinine karþý verilen mücadeledir. Çaðýmýzda Hüseyinler çoðalýrsa, müþrikler azalýr, þirk ortadan kalkar. Bu yazýmýza bölümler halinde devam ederken, dostlardan birisi þakayla karýþýk, artýk Kerbela dan çýkýn demiþti. Özellikle bizim bulunduðumuz coðrafyaya dönüp baktýðýnýzda, mutlaka her ülkede en azýndan bir Kerbela göreceksiniz ve her Allah ýn günü Aþura yý aratmayacak derecede çaðdaþ zorbalar barbarlýklarýna devam ediyorlar. O topraklarda dün, mýzraklarýn baþýna Kur`an ayetleri geçirerek saltanatlarý uðruna müslüman kaný dökenler, Ýslam ýn güzide alimlerini, Allah dostlarýný, Peygamber torunlarýný Kur`an dan ayetler okuyarak katledenler, gün geldi (Saddam gibileri) akýttýklarý mazlum kaný ve mazlumlarýn gözyaþýný, ellerindeki kanlarýyla yazdýrdýklarý Kur`an la kamufle etmeye çalýþtýlar. Kerbela dan ibret alýnsaydý, Ýmam Hüseyin sadece ötekiler e býrakýlmasaydý, bilen âlimimiz bildiði üzre âmel etse ve doðrularýný mevki-makam hýrsýna için feda etmeseydi, aydýnýmýz böylesi mühim konulara el atsa, ilgi gösterseydi, 21.yüzyýlda yeni Kerbelalar olmaz ve biz de millet ve ümmet olarak Kerbela dan çýkmýþ olurduk. Keþke herkes bu olaydan nasibini alsaydý da, sadece Kerbela ya takýlýp kalan ben olsaydým. Ýnsanlýðýn baþýndaki en büyük belalardan birisi olan kavmiyetçilik, ýrkçýlýk ancak Hüseyinleþmeyle bertaraf edilebilir. Hüseyinler çoðalýrsa, mazlum milletler üzerindeki baskýlar, sömürüler, adaletsizlikler azalýr. Þüphesiz ki insanlýk tarihinde doðru yolun yolcularý büyük þahsiyetler vardýr ama, Hüseyin ise, tarihdeki tüm zulüm þehitlerinin tanýðý, Adem den kendi zamanýna dek ve bütün dönemlerde özgürlük, eþitlik ve adalet önderlerinin varisi, þehadet elçisi ve devrim kanýnýn tezahürüdür. (Dr. Ali Þeriati). Sünnisi, Þiasý ve Alevisiyle çaðýn müslümaný Hüseyinleþmek mecburiyetindedir. Hüseyin, ayrýlýðýn deðil birliðin simgesidir. Hüseyin bizden, biz ise Hüseyindeniz! Biz Hüseyinleþmeliyiz! Hüseyinleþmek; Kerbela yý sahiplenmek, Hüseyin in Ýyiliði emredip kötülükden sakýndýrmak davasýný davalaþtýrmaktýr; o da, Hak tan ve halktan yana olmaktýr. (1): Hz. Muhammed ve Hayatý, Diyanet Ýþleri Yayýnlarý, s.105 (2): Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi, Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma, s. 21 (3): Hilafet ve Saltanat, Eb ul- A la El-Mevdudi, s. 218 (4): Türkiye Günlüðü, 72/2003 (5): A. Turan Alkan, a.g.e ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý Çalýþmalarýna Baþladý ATÝB-Darmstadt Emir Sultan Külliyesi Gençlik Kollarý ilk toplantýsýný düzenleyerek faaliyetlerine baþladý. ATÝB-Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de toplantýya katýlarak desteklerini dile getirdi. Son zamanlarda Avrupa`da yaþanan ekonomik nedenli problemler buralarda yaþayan insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için daha çok çalýþmalarýný gerektirmekte ve bu nedenle aileler yoðun ve yorucu iþ temposu nedeniyle etraflarýnda gezen tehlikelerin farkýna varamamaktadýrlar. Dolayýsýyla yetiþtirilmelerinde daha çok özen ve itina isteyen gençlerimiz kendi hallerine býrakýlarak istemediðimiz ortamlarda istemediðimiz þekilde ait olduklarý kültürden kopartýlarak yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Yok olmanýn ancak kültürün ortadan kalkmasýyla gerçekleþeceðine inananlar bu planlarýný sistemli ve düzenli olarak yürütmektedirler. Bunlar dünyanýn her yerinde hatta kendilerine ait olmayan topraklarda bile satýn aldýklarý medya kuruluþlarý aracýlýðýyla evlerimize kadar girerek bu faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gerek ustaca hazýrlanmýþ filmlerle gerek devamlý hedef gösteren haber programlarýyla gerekse gazete kitap vs. topluma ulaþýlacak ne varsa titizlikle kullanýlarak bizim olan deðerlerimiz yani içinde güzel dinimiz Ýslam`ýn olduðu yine güzel dilimiz Türkçe nin olduðu atalarýmýzýn bize birer yol gösterici olan öðretilerinin olduðu kültürümüz yokedilmeye çalýþýlmaktadýr. Oysa bizler çok öncelerden beri bu tehlikeyi iþaret etmekle birlikte çalýþmalarýmýzý bu noktada aðýrlaþtýrmaktayýz. Büyük bir çoðunluðumuzun bu tehlikeyi görmemesine karþýn ATÝB (Avrupa Türk Ýslam Birliði) Haktan aldýðý ve bitmek bilmez bir güçle sorunlarýn üzerine gitmektedir ve bünyesinde sorunlarý ortadan kaldýracak formülleri geliþtirmektedir. Kuruluþundan bu yana gençliði teminat ve gelecek olarak gören ve bu yönde yapýlacak çalýþmalarýn önemine deðinen ATÝB burada yetiþen gençlerimiz için bütün imkanlarýný seferber etmektedir. Bölge bölge, teþkilat teþkilat yapýlan toplantýlarda özellikle Gençlik Kollarý Genel Baþkanlýðý özel bir çaba sarfetmektedir. Geçtiðimiz günlerde ATÝB Darmstadt Teþkilatý Gençlik Kollarý Yönetiminin gençlere yönelik yaptýðý toplantýda faaliyetlere yönelik hedefler açýklandý ve gençlerimiz bilgilendirildi. ATÝB Darmstadt Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Dingil ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doðan`ýn yaptýðý bu bilgilendirme toplantýsýnda hazýr bulunan Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Mustafa Çaðrý Öner de yapýlan faaliyetlerin önemine deðinerek teþkilatlý toplum güçlü toplumdur mesajý ýþýðýnda gençlere uymalarý gereken tavsiyelerde bulundu.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 22. Yýl/Jahre: 4. Eylül-Ekim / September-Oktober 2007.

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 22. Yýl/Jahre: 4. Eylül-Ekim / September-Oktober 2007. Ramazan-ý Þerif`e Dair Onbir Ayýn Sultaný Ramazan-ý Þerif Rahmet, Bereket ve Kur`an Ayý Ramazan-ý Þerifinizi ve Ramazan Bayramýnýzý En Kalbi Dileklerimizle Tebrik Ederiz. Ramazan ve Bayram Tüm Ýnsanlýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yeþiller Adayý Tarek Al-Wazir. Roland Koch`un kullandýðý dil bir Eyalet Baþbakan`ýna yakýþmýyor, bu sebeple makamýndan indirilmesi gerekiyor.

Yeþiller Adayý Tarek Al-Wazir. Roland Koch`un kullandýðý dil bir Eyalet Baþbakan`ýna yakýþmýyor, bu sebeple makamýndan indirilmesi gerekiyor. Kargaþanýn kavramlarý, kavramlarýn kargaþasý Bonn`da düzenlenen sempozyumda kavramlar tartýþýldý Sayfa: 31-33`te Alýþ-Veriþ için farklý bir internet sitesi. Mutlaka ziyaret edin. www.balbalshop.com Yeþiller

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Kutlu Do um Etkinlikleri

Kutlu Do um Etkinlikleri 1 Ali KATIRCI Bafra Kaymakamı Yrd.Doç.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK İl Müftüsü Necmettin ÖZEL Bafra Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Bürhan KELEŞ İlçe Müftüsü 2 3 1 Kutlu Doğum Haftası, Kermes ve İndirimli Kitap

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı