Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009"

Transkript

1 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Cüneyt Öztürk (*) 29 Mart gecesi canlý yayýn arabalarý parti genel merkezlerinden eli boþ olarak dönmek zorunda kaldý. Daha önceki seçimlerin aksine, partilerde özel bir hareketlilik göze çarpmadý, kalabalýklar toplanmadý, balkonlardan konuþmalar yapýlmadý, parti bayraklý arabalar klaksonlar çalarak dolaþmadý, sloganlar eþliðinde mutlu ve gururlu yöneticiler basýna beyanatlar vermedi. 29 Mart seçimlerinden birinci olarak çýkan AKP nin sonuçlardan memnun olmadýðýný bizzat Baþbakan, seçim gecesi yaptýðý açýklamada, Deðerlendirmemizi enine boyuna yapacaðýz, nerede eksiðimiz, nerede yanlýþýmýz var, niçin bu noktaya düþtük, daha fazla olmadý, bunun deðerlendirmesini yapacaðýz. Ha bu oranlar sizi tatmin etti mi derseniz, þu andaki görüntüye 1 bakarsanýz, tatmin etmiþ deðil. ifadeleriyle dile getirmiþtir seçimlerine DSP ile birlikte giren CHP'nin oyu 29 Mart'ta bir önceki seçime nazaran adet artmýþtýr. Ancak buna raðmen ne CHP genel merkezinde bir zafer havasý esmiþ, ne de Genel Baþkan Deniz Baykal medya karþýsýna çýkarak büyük bir baþarýdan söz etmiþtir. Hürriyet Gazetesinden Fatih Çekirge ile yaptýðý telefon görüþmesine yansýyan düþüncesi; Seçim üzerine polemiðe girmek, sen þunu aldýn ben bunu 2 aldým demek doðru deðil þeklinde olmuþtur. Diðer partiler gibi, seçim gecesini sönük bir þekilde geçiren MHP, 2007 seçimlerinde aldýðý %14,27 oranýndaki oyunu %16,05'e çýkartmýþtýr. Devlet Bahçeli'nin yaptýðý yazýlý açýklamanýn satýr aralarýna, seçim sonuçlardan duyulan memnuniyetsizlik, Yandaþ medya unsurlarýna kadar uzanan karart- (*) 21. Yüz Yýl Türkiye Enstitüsü Yönetin Kurulu Üyesi [9]

2 ma, dayatma ve yönlendirmelerin seçmenin eðilimlerine nispeten yan- 3 sýdýðý anlaþýlmaktadýr. ifadelerinde kendini göstermiþtir. Seçimlerde %5,67 oranýnda oy alan DTP, bazý kesimler tarafýndan baþarýlý olarak sunulmaya çalýþýlsa da, adý geçen partinin son girdiði seçim, DEHAP adýyla 2002 yýlýnda girdiði seçim olup, bu seçimlerde aldýðý oy oraný %6,14'tür. Dolayýsýyla bu partinin Türkiye genelinde oy oranýnýn düþtüðü çok açýktýr. Seçim sonuçlarýndan mutluluk duyan tek partinin Saadet Partisi olduðunu söylemek mümkündür. Gerek 2007 seçimlerindeki oylarýný %2,34'- ten, %5,16'ya yükselterek tabanýna gelecek için umut vermiþ, gerekse yeni Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ seçmen karþýsýnda bir nevi rüþtünü ispat etmiþtir. DP açýsýndan sonuçlarýn memnuniyet verici olmadýðý Genel Baþkan Süleyman Soylu'nun istifa kararýyla sabit hale gelmiþtir. 29 Mart seçim sonuçlarýnýn, partilerin beklentilerini karþýlamamasý sebebiyle, bütün partiler tarafýndan hýzla gündemden düþürüldüðü ortadadýr. Bu yazý içerisinde özellikle il genel meclisi bazýnda alýnan oylardan hareketle, hararetli geçen, ama sonuçlarý hiçbir parti için tatmin edici bulunmayan seçim süreci farklý boyutlarýyla deðerlendirilecektir. Seçim Öncesi Görünüm Ekonomi Cüneyt Öztürk Türkiye 29 Mart seçimlerine giderken, birinci gündem maddesi hiç tereddütsüz ekonomiydi. Baþbakan tarafýndan küresel ekonomik krizin ülkemizi doðrudan etkilemediði ve teðet geçtiði ifade edilmiþ olsa dahi, böyle bir iyimserlik taþýmayan bazý veriler þunlardý; Aðustos 2008 sonu itibariyle TCMB USD Döviz alýþ kuru iken, 9 Mart 2009 tarihinde, %52,88'lik artýþla en yüksek seviyesi olan TL'ye çýkmýþtýr yýlýný ,13 ile kapatan IMKB 100 Endeksi hisse senetleri 5 %51,6'lýk deðer kaybederek 2008 yýlýný ,07 seviyesinde kapatmýþtýr yýlý Ocak ayýnda; 2008 yýlýnýn ayný ayýna göre ihracat %25,7 aza [10] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

3 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Þanlýurfa, Erdoðan ýn ceketini koysa seçtiremeyeceðini baðýmsýz adayý seçerek gösterdi larak Milyon Dolar, ithalat %43,3 azalarak Milyon Dolar olarak gerçekleþmiþtir.6 n Ocak2009 ayý itibariyle Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 59 bin kiþi artarak 3 milyon 650 bin kiþiye yükselmiþtir. Ýþsizlik oraný ise 3,9 puanlýk artýþ ile % 15,5 seviyesinde gerçekleþmiþtir.7 n 2008 yýlýnýn dördüncü üç aylýk döneminde bir önceki yýlýn ayný döne- mine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasýla %6.2'lik azalýþla Milyon YTL olmuþtur. Türkiye'nin en aðýr ekonomik krizlerinden birini yaþadýðý 2001 yýlýnda küçülme %5,7 olarak gerçeklemiþtir.8 n Aylýk Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yýlý Þubat ayýnda, 2008 yýlý Þubat ayýna göre % 23,7 azalýþ göstermiþtir.9 Özetle, dövizin 6 ayda en yüksek seviyelerine çýktýðý, borsanýn yarýdan fazla deðer kaybettiði, ihracatýn hýzla düþtüðü, iþsizliðin görülmemiþ rakam YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [11]

4 lara fýrladýðý, ekonomik küçülmenin ve üretimdeki düþüþün alarm zilleri çaldýðý bir ortamda 29 Mart seçimlerine gidilmiþtir krizinin, dönemin hükümetindeki 3 partinin de meclis dýþýnda kalmasýna sebep olan en önemli faktörlerden olduðu ve 29 Mart öncesi ekonomik tablonun 2001 krizinden aþaðý kalýr olmadýðý göz önünde tutulduðunda, seçim sonuçlarýna etkisi kaçýnýlmazdýr, ancak hangi boyutlarda yansýyacaðý merakla beklenmiþtir. Siyasî Partilerde Yaþanan Deðiþimler 22 Temmuz 2007 seçimlerinden, 29 Mart 2009 Seçimlerine kadar geçen süre içerisinde Demokrat Parti'de genel baþkan deðiþikliði yaþanmýþ, Mehmet Aðar'dan boþalan koltuða, Süleyman Soylu oturmuþtur. 29 Mart seçimleri, hemen her yerel seçimde olduðu gibi söylemler itibariyle bir genel seçim havasýnda geçmiþse de, adaylarýn sonuçlar üzerinde büyük etkisinin olduðu seçim sonuçlarýndan anlaþýlmýþtýr Adaylar Cüneyt Öztürk Deðiþim yaþanan bir diðer parti Saadet Partisi olmuþtur. Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, partinin 26 Ekim 2008 tarihinde yapýlan kongresinde Genel Baþkanlýða getirilmiþtir. Genç Parti, 2007 seçimlerinde %3,04 oy almasýna raðmen 29 Mart seçimlerine katýlmayacaðýný açýklamýþtýr. 2007'de 1 milyondan fazla o- yu bulunan Genç Parti'nin yerel bazda bazý itti- 10 faklarý söz konusu olmuþ, bu çerçevede Ýzmir, 11 Muðla gibi illerde MHP'yi destekleme kararý a- lýnmýþtýr. 29 Mart seçimleri, hemen her yerel seçimde olduðu gibi söylemler itibariyle bir genel seçim havasýnda geçmiþse de, adaylarýn sonuçlar üzerinde büyük etkisinin olduðu seçim sonuçlarýndan anlaþýlmýþtýr. Bu duruma örnek o- larak MHP'nin Ankara'da aldýðý sonuçlarý göstermek mümkündür. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimlerinde %27 oy alan MHP, il genel meclisinde %25 oy almýþtýr, oysa bir önceki milletvekilli seçimlerinde %15, zirveye ulaþtýðý 1999 seçimlerinde bile %21,5 oy alabilmiþtir. MHP'nin Türkiye genelinde %1,8'lik oy artýþýna raðmen Ankara'da %10 oy artýrmasýnýn ve tarihinin en yüksek oy oranýna ulaþmasýnýn sebebi, Ankara Büyükþehir Belediye baþkan adayýnýn seçimindeki isabet ve adayýn gösterdiði yüksek performanstýr [12] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

5 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Aday belirleme sürecinde en sancýlý parti AKP olmuþtur. Elinde bulundurduðu 57 il belediye baþkanýnýn 19'unu yeniden aday göstermeyen AKP bu illerde yaþanan tartýþmalarla yarýþa baþlamýþtýr. Adana'da Aytaç Durak MHP'ye geçmiþ, Urfa'da Ahmet Eþref Fakýbaba SP destekli baðýmsýz aday olmuþ, Bursa'da Hikmet Þahin DP'ye katýlmýþ, Aydýn'da Ýlhami Ortekin DP adayý olmuþtur. Ayrýca aday gösterilmeyenler kadar aday gösterilenler üzerinde de spekülasyonlar yapýlmýþ, Ankara büyükþehir belediye baþkan adayý Melih Gökçek'in adaylýðý gecikmeli bir þekilde açýklanmýþ, bu süre içerisinde çok sayýda söylenti ve iddiaya muhatap olmuþ, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok son anda yarýþtan çekilmek durumunda kalmýþ, Gaziantep, Manisa gibi illerdeki mevcut belediye baþkanlarý hakkýnda iddialar ortaya atýlmýþtýr. Aday belirleme sürecinde en baþarýlý partilerden birisi kuþkusuz CHP olmuþtur. Ankara'- da Murat Karayalçýn'ý diðer sol partilerin ittifaký ile aday yapan CHP, Ýstanbul'da son dönemin parlayan yýldýzý Kýlýçdaroðlu'nu, Ýzmit'te eski belediye baþkaný Sefa Sirmen'i, Aydýn'da milletvekili Özlem Çerçioðlu'nu, Gaziantep'te eski bakan Mustafa Yýlmaz'ý aday göstermiþtir. Bir diðer sorunsuz parti MHP, özellikle Ankara adayý Mansur Yavaþ ile öne çýkmýþ, ayrýca yaptýðý transferlerle adýndan sýkça söz ettirmiþtir. Bir diðer sorunsuz parti MHP, özellikle Ankara adayý Mansur Yavaþ ile öne çýkmýþ, ayrýca yaptýðý transferlerle adýndan sýkça söz ettirmiþtir. Adana'da daha önce ANAP, DYP ve AKP saflarýnda siyaset yapan Aytaç Durak MHP'den aday olurken, Aydýn'da 1999 seçimlerinde ANAP, 2004 seçimlerinde CHP adayý olan Hüseyin Aksu da bu seçimlerde MHP adayý olarak seçimlere katýlmýþtýr. Mitingler, söylemler, sloganlar Günümüzün geliþen iletiþim teknolojileri ile birlikte, mitinglerin eski ö- nemini kaybettiði yaygýn bir kanaat halini almýþtýr. Ancak mitingleri sadece yapýlan konuþma ile deðerlendirmek eksik bir bakýþ açýsý olacaktýr. Miting yapacak parti günlerce önceden hummalý bir çalýþma baþlatýr. Katýlýmý azamiye çýkarabilmek için alýnacak tedbirler plânlanýr, afiþler asýlýr, ilanlar daðýtýlýr, anons arabalarý ile duyurular yapýlýr, otobüsler tutulur, miting günü konvoylarla miting mahalline intikal edilir, alan süslenir, karþýlama törenleri yapýlýr, þarkýlar, marþlar söylenerek motive olunur, toplanan kalabalýk üzerine yorumlar ve kýyaslamalar yapýlýr. Kýsacasý, miting 1 saatlik ko- 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [13]

6 nuþma süreci deðildir, öncesi ve sonrasýyla mitinglerin teþkilat dinamizmine çok önemli katkýsý vardýr. Ayrýca seçim kazanmanýn birincil þartý seçimi kazanabileceðine teþkilatý ve seçmeni inandýrmaktýr. Bu sebeple öncelikle seçmenin algý kanallarýný açmak, sahada hareketli ve iddialý bir profil ortaya koymak gerekmektedir. Bu noktada en önemli araçlardan birisi hiç kuþkusuz bütün boyutlarýyla deðerlendirildiðinde mitinglerdir. Miting faaliyetlerine en erken baþlayan parti AKP olmuþtur. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn aralýksýz sürdürdüðü mitinglere bakýldýðýnda Türkiye'nin her bölgesinden 60 ile gittiði görülmektedir. CHP ve MHP ise belli Ayrýca seçim kazanmanýn birincil þartý seçimi kazanabileceðine teþkilatý ve seçmeni inandýrmaktýr. Bu sebeple öncelikle seçmenin algý kanallarýný açmak, sahada hareketli ve iddialý bir profil ortaya koymak gerekmektedir. yerlere uzun zamandýr olduðu gibi bu seçimde de hiç gitmemiþ, toplamda CHP 32, MHP ise 35 miting gerçekleþtirmiþtir. Mitinglere hâkim olan söylemler açýsýndan bakýldýðýnda; Recep Tayip Erdoðan'ýn muhalefet partileri ve özellikle CHP ile gerginlik oluþturmak için özel gayret sarf ettiði, ayrýca bu kamplaþmada medyayý da bir taraf olarak muhatap kabul ettiði görülmüþtür. CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de polemiklerin dýþýnda kalmayarak söylemleriyle namertlik tartýþmalarýna bolca giriþmiþlerdir. Miting meydanlarýnda, Türkiye'nin gerçek gündeminin lâyýk olduðu yeri bulduðu, sorunlar ve çözüm politikalarý üzerinde tartýþmalar yapýldýðý ise görülememiþtir. Muhalefet belki Recep Tayip Erdoðan'ýn bu konudaki tuzaðýna düþtüðü, belki de söyleyecek sözü olmadýðý için, ne ekonomik krizi bütün boyutlarýyla halka anlatmýþ, ne ekonomi, dýþ politika, güvenlik gibi temel konulardaki projelerinden halka bahsedebilmiþtir. 29 Mart seçimlerinde; AKP Ýþimiz Hizmet, Gücümüz Millet, Sen Türkiye'sin, Büyük Düþün sloganlarýný, CHP Önce Ýþ, Önce Ahlâk, Önce Ýnsan, MHP Ülke Senin, Karar Senin, Ülken Ýçin Yüreðini Koy, DP "Yeter Artýk, Bu Mart Sarý Kart, Vur Mührü Kýrata", SP Fark Var, Saadet Var sloganlarýyla halkýn karþýsýna çýkmýþlardýr. Açýlýmlar Cüneyt Öztürk 29 Mart seçimleri öncesi hiç kuþkusuz en çok konuþulan açýlým, CHP'- nin çarþaf açýlýmý olarak sunulan, Ýstanbul'da çarþaflý kadýnlarýn partiye [14] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

7 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 CHP Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ni oyunu arttýrarak aldý katýlýmý, Sultanahmet Camii eski imamýnýn Sultanbeyli Belediye Baþkan adayý gösterilmesi, Ýzmit'te Sefa Sirmen'in kuran kursu vaadi, Gaziantep'te Mustafa Yýlmaz'ýn dergâh ziyareti gibi konular olmuþtur. Seçimlerden hemen önce baþlatýlan bu giriþimlerin, seçim yatýrýmý olarak algýlandýðý bir gerçektir. Ancak seçim sonuçlarýnda bu politikalarda samimî olunduðunun seçmene anlatýlabilmesi ve ýsrarla uzun vadeli olarak sürdürülmesi halinde CHP'ye yeni alanlar açabileceði veya bir baþka ifade ile kaybettiði varoþlara yeniden dönüþünü saðlayabileceði görülmüþtür. AKP'nin en önemli ataðý ise TRT 6 ile baþlattýðý Kýrmanç lehçesindeki yayýnlardýr. Ortak bir dil baðý bulunmayan vatandaþlarýmýz arasýndaki lehçe farklýlýklarýný uzun vadede gidererek milletleþme iddialarýna önemli katký yapacaðý düþünülen bu yayýnlarýn, entegrasyon sürecine olumsuz etkilerinin olacaðý da muhakkaktýr. Seçim öncesi bu adýmý atan AKP, üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Kürt Enstitüsü kurulacaðýnýn a- 12 çýklanmasý ile bu konudaki hamlelerini sürdürmüþtür. Ancak sonuç itibariyle bu giriþimlerin Güneydoðu Anadolu'da oya dönüþmediði gibi, Ýç Anadolu ve batýda AKP'ye pahalýya mal olduðu anlaþýlmýþtýr. MHP 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde baþlattýðý Diyarbakýr'da Kürtçe propaganda açýlýmýný Meclis'te DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk YÜZYIL O cak Haziran 2009 [15]

8 ve milletvekili Hasip Kaplan ile yakýn diyaloglar kurarak sürdürmüþtür. Ancak 29 Mart seçimleri öncesi açýlýmlarýn odaðýný adaylar oluþturmuþ, Adana- 'da Aytaç Durak, Aydýn'da Hüseyin Aksu, Beþiktaþ'ta Cennet Süzer Teker gibi isimler MHP saflarýnda yarýþa girmiþ, Haluk Ulusoy, Alinur Velidedeoðlu gibi isimlere Ýstanbul Büyükþehir belediye baþkan adaylýðý teklif edilmiþtir. Davos Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Ýsrail Cumhurbaþkaný'na yönelik sert eleþtirilerde bulunan Baþbakan, daha sonra moderatörün Peres'e 25 dakika, kendisine ise 12 dakika süre verdiðini belirterek, Daha da Davos'a gelmem diyerek podyumdan inmiþtir. 29 Mart seçimlerinde, bir önceki seçime göre geçerli oy kullanan seçmen sayýsýnda yaklaþýk artýþ olmasýna raðmen, AKP oylarý yaklaþýk azalarak, nispi olarak %7,79 oranýnda düþmüþtür. Seçim Sonuçlarý AKP Cüneyt Öztürk Metropoll araþtýrma þirketi tarafýndan Ocak 2009 tarihlerinde yapýlan araþtýrmada AKP oylarý %38,9 çýkarken, 30 Ocak 2009 günü yapýlan araþtýrmada, yani Davos'tan sonra %49,3'e yükseldiði, 4 günde meydana gelen %10,4 lük bu ani artýþýn tek sebebinin Davos olduðu, görül- 15 mektedir. Ancak seçim sonuçlarý itibariyle deðerlendirildiðinde oylarýn Davos öncesine döndüðünün görüldüðü, dolayýsýyla anlýk duygusal yükselmelerin süre uzadýkça etkisini kaybettiði anlaþýlmaktadýr. 29 Mart seçimlerinde, bir önceki seçime göre geçerli oy kullanan seçmen sayýsýnda yaklaþýk artýþ olmasýna raðmen, AKP oylarý yaklaþýk azalarak, nispi olarak %7,79 oranýnda düþmüþtür. Belediyelerde kullanýlan oylarda ise AKP oylarýnýn % 40,12, büyükþehir oylarýnda %42,06 olarak gerçekleþtiði görülmektedir. Ýller bazýnda bakýldýðýnda; AKP en büyük düþüþü %34,1'lik kayýpla Aðrý'da yaþarken, sýrasýyla Bingöl'de %28,1, Bitlis'te %26,9 oranýnda kayýp yaþadýðý görülmektedir. En yüksek oy artýþýný ise, yapýlan yardýmlarla adýndan [16] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

9 sýkça söz ettiren Tunceli'de gerçekleþtirmiþ, oylarýný %14,7 oranýnda artýrmýþtýr. Seçimlerin ardýndan, AKP'nin kayýplarýndan duyulan memnuniyeti ifade etmek için kullanýlan, balýk zihni açar, demokrasi batýdan gelir gibi yakýþtýrmalar AKP'nin Ege, Trakya ve Akdeniz'deki kayýplarýný ifade etmek i- çin kullanýlmakta ise de, gerçekte AKP Kýrklareli'nde oylarýný %6,2, Edirne'de %5,7, Çanakkale'de %0,2 oranýnda artýrmýþtýr. Ýzmir'de AKP'nin oy kaybý sadece %0,9, Antalya'da %2,5, Muðla'da %0,2, Aydýn'da %3,2 seviyesindedir. AKP'nin 33 ilde %10'dan fazla oy kaybettiði dikkate alýndýðýnda, oylarýnda meydana gelen genel düþüþün batý kaynaklý olduðuna dair tezde bir geçerlilik olmadýðý kolaylýkla anlaþýlmaktadýr. AKP'nin aldýðý en düþük oy oranlarýnýn sýrasýyla Hakkari %20,62, Iðdýr %22,54, Ýçel %25,75 olarak gerçekleþtiði dolayýsýyla, hiçbir ilde %20'nin altýna düþmediði, en yüksek oy oranlarýna ise Konya %55,10, Aksaray %53,14, Kayseri 52,12 ile ulaþtýðý görülmektedir seçimlerinde 12 büyükþehir ve 46 il belediyesi kazanan AKP, 29 Mart seçimlerinde; 9 büyükþehir, 36 il belediye baþkanlýðý kazanabilmiþtir. Buna karþýlýk AKP il genel meclisi oylarýnda 61 ilde birinci parti konumunu muhafaza etmektedir. AKP'nin Ýl genel meclisinde 61 ilde birinci parti olmasýna raðmen 45 ilde belediye baþkanlýðý kazanmasýnýn sebebi, kýrsal kesim oylarýnýn yoðunluðu veya yanlýþ aday tespiti ile izah edilebilir. CHP Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 AKP'nin Ýl genel meclisinde 61 ilde birinci parti olmasýna raðmen 45 ilde belediye baþkanlýðý kazanmasýnýn sebebi, kýrsal kesim oylarýnýn yoðunluðu veya yanlýþ aday tespiti ile izah edilebilir seçimlerine DSP ile birlikte giren CHP, 29 Mart seçimlerinde oylarýný %20,88'den, %23,13'e yükseltmiþtir. Belediyeler bazýnda bu oran %28,19'a çýkarken, büyükþehir belediyelerinde %32,79'a yükselmektedir. CHP'de meydana gelen oy artýþýnýn Türkiye genelinde gerçekleþtiðini söylemek mümkün deðildir. CHP oylarý 29 Mart seçimlerinde, bir önceki seçime göre 44 ilde düþüþ göstermiþ olup, CHP halen 26 ilde %10 barajýnýn altýndadýr. Buna karþýlýk Ýzmir'de %12,7, Ýstanbul'da %6,4, Kocaeli'de %7,4, Gaziantep'te %6,4 oranýndaki artýþlar CHP'nin yükseliþinin temel sebepleri olmuþtur. CHP'nin en yüksek oy aldýðý iller sýrasýyla %48,25 Ýzmir, %45,98 Kýrk- 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [17]

10 lareli, %42,06 Edirne olarak gerçekleþirken, en düþük oy aldýðý yerler ise %0,04 Hakkari, %1,31 Diyarbakýr, %1,60 Batman olmuþtur. CHP Türkiye genelinde daha önce 2 olan büyükþehir belediye baþkanlýðýný 3'e, 6 olan il belediye baþkanlýðýný 10'a yükseltmiþtir. MHP 1999 yýlýnda yapýlan seçimlerde %18 oy almasýnýn ardýndan, 3 Kasým 2002'de %8,35 e gerileyen MHP, bu tarihten itibaren oylarýný artýrmýþtýr. 2007'de 14,27 ve son olarak 29 Mart 2009'da 16,05 oranýnda oy almýþtýr. MHP'nin oylarý belediyelerde %14,67'ye, büyükþehirlerde ise %11,95'e düþmektedir. MHP oylarý 26 ilde düþerken, 20 ilde %10 barajýnýn altýnda kalmýþtýr. En yüksek artýþ gösterdiði iller sýrasýyla Sakarya %16,4, Düzce %12,8, Yozgat %12,5 olmuþtur. MHP'nin oy artýþýný etkileyen en önemli il ise %9,7'lik artýþla Ankara olmuþtur. Buna karþýlýk Ýstanbul'daki %3,2'lik, Ýzmir'deki %4,4'lük düþüþler MHP'nin performansýný olumsuz etkilemiþ, Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki %2,7'lik azalma ise psikolojik olumsuzluk olarak yansýmýþtýr seçimlerinde 4 il kazanan MHP bu seçimlerden 1 büyükþehir ve 9 il kazanarak çýkmýþtýr. Diðer Partiler Cüneyt Öztürk Üzerinde en ciddiyetle durulmasý gereken parti hiç kuþkusuz SP'dir. Yeni Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ ile ilk yarýþýna giren SP oylarýný 2,82 oranýnda artýrmýþtýr. Ýstanbul'da aldýðý %7,21'lik oy oraný ile MHP'yi yakalayan SP'nin Ýzmit, Kütahya, Adýyaman, Aðrý, Bingöl, Malatya, Elazýð, Þanlýurfa, Gümüþhane gibi illerde %10 barajýný geçtiði görülmektedir. DP %3,72 oy almasýna ve 1 il belediyesi kazanmasýna raðmen, Genel Baþkan Soylu istifa kararý almýþtýr. Gerçekte oylarýnýn daðýlýmý incelendiðinde pek çok yerde DP'nin hayatiyetini sürdürdüðü, oylarýnýn Türkiye genelinden sadece birkaç ilde %1'in altýna düþtüðü, mevcut tablonun teþkilatlarýn ve marka deðerinin tükenmediði kanaati verecek nitelikte olduðu gözlemlenmiþtir. DSP %2,78 oy alarak 1 büyükþehir ve 1 il belediye baþkanlýðý kazanmýþtýr. Ancak DSP'nin aldýðý oylarda, kazanýlan Eskiþehir, Ordu ve Þiþli belediye baþkanlýklarýnýn büyük payý olduðu ortadadýr. [18] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

11 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Manisa seçmeni iktidar baskýlarýna tepkiyi MHP yi seçerek gösterdi DTP en son girdiði seçimler olan(dehap adýyla) 2002'de 6,14 oy alýrken, 29 Mart'ta oylarý 5,67'ye düþmüþ olmakla birlikte, 1 büyükþehir ve 7 ilde belediye baþkanlýðýný kazanmýþtýr. Deðerlendirmeler Seçimlerde en yakýn sonucu tahmin eden A&G Araþtýrma þirketinin, bu araþtýrmasýnda AKP seçmeninin %61,8'i parti için oy vermekte, %34,3'ü a- day için oy vermektedir. Buna karþýlýk MHP'lilerin %55,3'ü, CHP'lilerin %51,2'si aday sebebiyle oy vereceðini söylemektedir. Bu sonuçlar AKP oylarýndaki parti faktörünü, CHP ve MHP oylarýnda ise aday faktörünü öne çýkarmaktadýr. AKP kadýnlardan, CHP ve MHP ise ise erkeklerden yüksek o- randa oy almaktadýr. Seçmenlere oyunu etkileyen sebepler sorulduðunda AKP'ye oy vereceðini söyleyen seçmenlerin %47,3'ü yapmýþ olduðu hizmetler nedeniyle bu partiyi tercih ederken, CHP'lilerin %55,4'ü, MHP'lilerin %48,1'i Partinin siyasî düþüncesi sebebiyle oy verdiðini belirtmiþtir. 22 Temmuz seçimlerinde AKP'ye oy veren seçmenlerin % 8,2'si 29 Mart'ta MHP'ye oy vereceðini ifade ederken, %6,7'si SP'ye oy vereceðini söylemiþtir. CHP'ye oy vereceðini söyleyen AKP'li oraný %2,2'de kalmýþtýr. CHP seçmeninde kayda deðer bir kayma gözlemlenmemiþ, bir önceki seçimde MHP'ye oy veren seçmenlerin ise, %5,8'inin CHP'ye oy vereceðini ifade etmesi, ayrýca DP 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009 [19]

12 seçmenlerinin %22'lik kýsmýnýn 29 Mart'ta CHP'ye oy vereceðini ifade et- 16 mesi de diðer ilginç sonuçlar olarak göze çarpmaktadýr. Arayýþlar GENAR araþtýrma þirketi tarafýndan 9-19 Ocak tarihleri arasýnda yapýlan ankette; Recep Tayyip Erdoðan, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli arasýndan hangisinin onlarý daha iyi anlayacaðýný ve onlarýn dertleriyle dertleneceðini düþündükleri sorulduðunda birinci sýrada %43.9 ile Recep Tayyip Erdoðan, ikinci sýrada %14.4 ile Deniz Baykal, üçüncü sýrada ise %13.7 ile Devlet Bahçeli gelmiþtir. Kitlenin %26.6'sý bunlardan hiçbirinin kendisini anlayacaðýný ve derdiyle dertleneceðini düþünmediði için derdini ona açma- 17 yacaðýný ifade etmiþtir. Metropoll þirketi tarafýndan yapýlan araþtýrmada, en güvendiðiniz lider sorusuna halkýn %24,2'si güvendiðim lider yok 18 þeklinde cevap vermiþtir. Seçmenin yaklaþýk %25'inin partiler veya liderleri sebebiyle memnuniyetsiz olduðu anlaþýlmakla birlikte, bu %25'lik kitleyi topyekûn arkasýna alabilecek yeni bir oluþum ihtimali ise yok denecek kadar azdýr. Cüneyt Öztürk Konda tarafýndan yapýlan araþtýrmada; Türkiye'nin en önemli ve en âcil sorunlarýný hangi parti çözer? sorusu sorulmuþtur. Deneklerin yüzde 26'sý Bu sorunlar sürer gider derken yüzde 23'ü de Yeni parti lâzým demektedir. Yani seçmenin yarýsý seçimlere gidilirken bile siyasetten umutsuzdur. Verilen cevaplarda AKP çözer diyenler yüzde 33, CHP çözer diyenler ise yalnýzca yüzde 8'dir. CHP seçmenlerinin yüzde 33'ü, MHP seçmenlerinin yüzde 25'i, AKP seçmenlerinin yüzde 10'u Sorunlarý çözebilmek için yeni parti lâzýmdýr demekte- 19 dir. A&G araþtýrma þirketi tarafýndan seçim sonrasýnda yapýlan araþtýrmada; AKP, CHP ve MHP seçmeninin sadece %25'inin partilerine gönülden oy verdiði, buna karþýlýk %25'inin gönülsüz oy verdiði anlaþýlmýþtýr. AKP'ye oy veren seçmenlerin %19,6'sý oy verecek baþka parti olmadýðý için AKP'ye 20 oy verdiðini söylemiþtir [20] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

13 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Bütün araþtýrmalarýn bir arayýþýn izlerini taþýdýðý açýktýr. Seçmenin yaklaþýk %25'inin partiler veya liderleri sebebiyle memnuniyetsiz olduðu anlaþýlmakla birlikte, bu %25'lik kitleyi topyekûn arkasýna alabilecek yeni bir oluþum ihtimali ise yok denecek kadar azdýr. Yeni bir parti veya yeni bir genel baþkan dýþýndaki ihtimal, mevcut partilerdeki lider deðiþiklikleriyle saðlanabilecek ivme olarak düþünülebilir. Parti liderleri hakkýnda araþtýrma yapan Area araþtýrma þirketinin bulgularýna göre; AKP'lilerin %97'si liderlerinden memnundur, bu oran CHP'de %50'ye, 21 MHP'de ise %76'ya düþmektedir. Ancak Türk siyasî hayatýnýn bir gerçeði bu deðiþimin hiç kolay olmadýðýdýr. AKP'nin Durumu ve Geleceði AKP'nin 29 Mart seçimlerinde aldýðý netice f a r k l ý ke s i m l e r c e f a r k l ý þ e k i l l e r d e yorumlanmýþtýr. Bir görüþe göre, AKP çan eðrisinin zirvesini 2007 seçimlerinde yakalamýþ ve artýk iniþe geçmiþtir. 29 Marttan itibaren baþlayan bu düþüþ süreci, geri döndürülemez bir trenddir. Dolayýsýyla bu iniþ devam edecektir. 29 Mart seçimlerinin AKP için sonun baþlangýcý olup olmadýðýný ancak zaman içerisinde görmek mümkün olacaktýr. Bir diðer görüþ ise 29 Mart'ta alýnan sonucun AKP için bir maðlûbiyet olmadýðý, AKP'nin halen Türkiye'nin her yerinden oy alan birinci parti olduðu yönündeki görüþtür. 29 Mart seçimlerinin AKP için sonun baþlangýcý olup olmadýðýný ancak zaman içerisinde görmek mümkün olacaktýr. Bu seçimler itibariyle baktýðýmýzda ortaya çýkan gerçek, AKP'nin 2007 seçimlerine göre kayda deðer bir oy kaybettiðidir. Bu oy kaybýnýn gerekçeleri arasýnda öne çýkanlarý þu þekilde ifade etmek mümkündür; Seçimle tek baþýna iþbaþýna gelen iktidarlara bakýldýðýnda, 1950'de büyük bir çoðunlukla iktidara gelip, 1954'de %57 oya ulaþan DP, 1957'de 10 puanlýk düþüþle %47'ye inmiþtir. 1965'te %52 ile tek baþýna iktidara gelen AP 1973 seçimlerinde %30'a düþmüþtür. 1983'te %45 ile tek baþýna gelen ANAP 1989'da %22'ye gerilemiþtir. Olaðanüstü þartlar oluþmadýðý takdirde, Türk seçmeni ortalama 7 senede deðiþim arzular hale gelmekte, bu süreyi geçiren tek parti iktidarýndan vazgeçmeye baþlamaktadýr. 29 Mart seçimleri YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [21]

14 Cüneyt Öztürk bu güne kadar gerçekleþen seçimlere paralel bir görüntü sergilemiþ, halk AKP'den vazgeçmeye baþlamýþtýr. Fetih anlayýþý AKP'ye büyük zarar vermiþtir. Fethetmek istediði her bölgede, karþý tarafta bir kenetlenmeye sebebiyet vermiþ, bunun doðal sonucu olarak, Ýzmir, Çankaya, Kadýköy, Diyarbakýr gibi yerlerde ezici maðlûbiyetler almýþtýr. Örneðin Ýzmir'de AKP'nin de bir oy kaybý söz konusu deðildir. Ancak, önemli miktardaki Genç Parti oyu ile MHP oyu CHP'ye gitmiþtir. Durumun en somut tasviri þu sloganda ifadesini bulmuþtur. Sek arsenik içeriz, yine de Ýzmir'i vermeyiz Aday tercihinde ciddî hatalar yapýlmýþtýr. Ceketle seçim kazanmanýn zorluðu anlaþýlmýþtýr. Bundan önceki seçimlerde yükü paylaþan Abdullah Gül, Abdüllatif Þener gibi isimlerin olmamasýnýn tabii bir sonucu olarak AKP'ye oy veren seçmenlerin %57,3'ü Recep Tayyip Erdoðan için AKP'ye oy verdiðini ifade 22 etmiþtir. Böyle bir cevaba ve böylesi yüksek bir orana baþka bir hiçbir partinin seçmeninde rastlanmamýþtýr. Bu durum AKP'yi örgüte, kadroya, adaya endeksli olmaktan çýkarýp, lidere baðýmlý hale getirmekte, bu durumun doðal risklerini ve olumsuzluklarýný da beraberinde taþýmaktadýr. Ekonomik kriz seçimlere bir etki yapmýþtýr. Ancak sonuçlarý sadece e- konomik krizle izah etmek mümkün deðildir. Ýstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Kahramanmaraþ, Sakarya gibi ekonomik krizin en fazla vurduðu illerde AKP oy kaybetse dahi seçimleri almýþ, oy kaybý makul sýnýrlar içerisinde kalmýþtýr. Ekonomik krizin seçim sonuçlarýna bu derece düþük etkisinin olmasýnýn en önemli sebebi, muhalefetin bu konuyu yeterince i- nandýrýcý þekilde seçmene aktaramamasý, ama daha önemlisi krizin çözümü konusunda AKP kadar dahi umut verememesidir. Ege ve Akdeniz'de AKP'nin kaybetmesini, halkýn yaþam biçimini tehdit altýnda görmesine baðlayan çok sayýda yorum yapýlmýþtýr. Bu yorumlarýn da maddî hiçbir geçerliliði olmadýðý daha önceki bölümlerde izah edilmiþ o- lup, AKP belediye baþkanlýklarýný kaybetmiþ olsa dahi bu bölgelerde yaþadýðý oy kaybý Türkiye geneli ortalamalarýnýn altýndadýr. Güneydoðu'da bir yandan TRT 6, üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatý, Kürt enstitüsü gibi kimlik siyasetine yönelik yatýrýmlar yaparken, diðer yandan kimlik deðil hizmet siyaseti yapýyoruz söylemi, hem Güneydoðuda, 22 [22] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

15 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Baþbakan Erdoðan ýn baskýlarýna raðmen Diyarbakýr büyük bir oy oraný ile DTP yi tercih etti hem de özellikle milliyetçi aðýrlýktaki Ýç Anadolu'da oy kaybýna se-bebiyet vermiþtir. n Baþbakan'ýn sert üslûbunun ve kavgalarýnýn AKP'ye oy kaybettirdiði hususu da gerekçeler arasýnda sayýlmaktadýr. Ergenekon ve korku rejimi, netice itibariyle, seçimden sonra yapýlan ankete göre seçmenin sadece %31,6'sý AKP'nin toparlanacaðýný düþünmektedir. Yaygýn kanaat AKP'nin oy kaybýnýn süreceði yönündedir. Ayný þartlarýn devam etmesi halinde hýzla olmasa bile AKP oylarýnýn aþaðýya doðru iniþi kaçýnýlmaz görünmektedir. Muhalefetin durumu ve geleceði AKP iktidarý döneminde Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaþanmaktadýr. 8 ayda dolarýn %50 arttýðý, borsanýn 1 yýlda %50 deðer kaybettiði, iþsizliðin tarihi zirvelerine çýktýðý, üretimin durduðu, ekonomik küçülmenin boyutunun 2001 krizini aþtýðý bir dönemde vatandaþýn bu krizden etkilenmemesi düþünülemez. Krizden caný yananlarýn krizin müsebbibi küresel ekonomidir demesi de beklenemez, 2001 krizinin faturasýný iktidara yeni gelmesine raðmen MHP'ye de kesen halk, bu seçimde AKP'yi halen % 39 oranýnda destekliyorsa burada sorgulanmasý gereken 21. YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [23]

16 seçmenin davranýþýndan öte, halka umut veremeyen muhalefet partileridir. Sadece ekonomik boyutuyla deðil, her alanda eleþtirilebilecek 6,5 yýllýk bir iktidar dönemin ardýndan, muhalefet partileri iktidar için umut olamamýþsa muhalefetin kendisini sorgulamasý gerekmektedir. CHP Sonuç itibariyle CHP'nin geleceðinin, parti içindeki kadro, fikir ve söylem deðiþimini gerçekleþtirip gerçekleþtirmemesine baðlý olduðu açýktýr. CHP uzun zamandýr olduðu gibi bu seçimde de, büyük ölçüde, eðitimli, maddî durumu daha iyi seviyede olan ve kentli seçmenden oy almayý sürdürmekle birlikte, uzun zamandýr ilk defa farklý zeminlerden de oy almaya baþlamýþtýr. CHP'nin oy artýþýný sürdürebilmesi, politikasýný sadece laiklik üzerine oturtmaktan vaz geçerek, bu seçim için seçim yatýrýmý olarak algýlanan, ancak bütün anketlerde, seçmen tarafýndan olumlu bulunduðu ortaya çýkan açýlýmlarýný sürdürebilmesine, yolsuzluk üzerinden hükümeti eleþtirirken, halka umut verecek politikalar üretebilmesine baðlýdýr. CHP seçmeninin büyük bir çoðunluðu (%87,2) açýlýmlarýn ve bu modelin tüm Türkiye'- ye yayýlmasý gerektiðini düþünmektedir. CHP Türkiye'nin büyük bölümünde %10'un altýnda kalmasýnýn, Güneydoðu'da %1 civarýnda, Erzurum'da %3, Þanlýurfa'da %2, Elazýð'da %7, Çankýrý'da %4, Isparta'da %9 oy almasýnýn sebeplerini sorgulamak zorundadýr. Sonuç itibariyle CHP'nin geleceðinin, parti içindeki kadro, fikir ve söylem deðiþimini gerçekleþtirip gerçekleþtirmemesine baðlý olduðu açýktýr. Ayrýca DSP'deki Genel Baþkan ve buna baðlý vizyon deðiþimi de, CHP'nin geleceðini yakýndan ilgilendirmektedir. MHP Cüneyt Öztürk MHP 29 Mart seçimlerine girerken çok umutlu bir bekleyiþ içerisine girmiþtir. Genç Parti seçimlere girmeyeceðini açýklamýþ, bir çok yerde MHP'ye desteðini ilân etmiþtir. MHP bu seçimlerde DP tabanýndan da ciddî bir oyun kendilerine kaymasýný beklemiþlerdir. MHP tabanýndaki bir diðer beklenti ise, özellikle milli hassasiyetler açýsýndan büyük bir zaaf içerisinde gördükleri AKP'nin gerçek yüzünü anlayanlarýn artýk yuvaya dönmeye baþlamalarýydý. Sonuçta AKP'de 7,79'luk, DP'de 1,70'lýk bir kayýp yaþanmýþ, %3'lük GP seçimlere girmemiþtir. Ancak MHP bu oylarý minimum seviyede partisine kazandýrabilmiþtir. [24] 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009

17 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 MHP seçimlerden oylarýný artýrarak çýkmasýna raðmen, MHP'ye oy veren seçmenlerin sadece %40'ý bu seçimlerden kazançlý çýktýklarýný düþün- 23 mektedir. Bu oran DTP'lilerde %72, AKP'lilerde %58 seviyesindedir. 29 Mart'ta partisinin kazandýðýný düþünen en az seçmen kitlesi MHP'de bulunmaktadýr. Bu durum, 29 Mart'ta ortaya çýkan tablonun MHP seçmenini memnun etmediðini açýkça ortaya koymaktadýr. Ýstikrarlý oy artýþýnýn tek baþýna iktidarý ne zaman getirebileceðine iliþkin yapýlan simülasyon 2023'ü iþaret etmektedir. Þartlarýn hiç deðiþmediðinin varsayýldýðý ve trendin bu þekilde devam edeceði ön görüldüðü simülasyon elbette sadece bir espri olarak kabul edilebilir, ancak ortada olan gerçek MHP'nin halen tek baþýna iktidardan oldukça uzak bir konumda olduðu yönündedir. AKP'nin büyükþehirler dýþýndaki oy tabanýna bakýldýðýnda, yýllarca MHP- 'nin kalesi olarak bilinen yerler olduðu, dolayýsýyla AKP'ye oy kaybettirebilecek en önemli partinin mevcut þartlar altýnda MHP olduðu görünmektedir. AKP'nin büyükþehirler dýþýndaki oy tabanýna bakýldýðýnda, yýllarca MHP'nin kalesi olarak bilinen yerler olduðu, dolayýsýyla AKP'ye oy kaybettirebilecek en önemli partinin mevcut þartlar altýnda MHP olduðu görünmektedir. Ancak buna raðmen MHP'nin seçmen profili 1999 seçimlerinden sonra hýzla deðiþmeye baþlamýþtýr. MHP'nin Erzurum, Konya, Kayseri, Çorum, Kahramanmaraþ, Elazýð, Yozgat gibi illerde 40 yýlý aþkýn sürede oturduðu siyasî zeminini yeniden kucaklayabilmesi halinde AKP'nin oy kaybýnýn hýzlanmasý kaçýnýlmazdýr. Türkiye'de sol oylarýn sýnýrý CHP'ye kýsa vadede tek baþýna iktidar ihtimali sunmamaktadýr, buna karþýlýk AKP ile ayný tabana hitap eden MHP'nin, en azýndan teorik olarak bu þansý mevcuttur seçimlerinde o zamanki adýyla MÇP Türkiye genelinde %4 oy almýþtýr. Buna karþýlýk Yozgat, Elazýð, Erzincan ve Kýrýkkale illerini kazanmýþtýr. Oysa bu gün Türkiye genelinde 4 kat fazla oy almasýna karþýlýk bir zamanlar kalesi olan, en kötü zamanlarýnda en büyük desteði veren bu illerde belediye baþkanlýklarýný kazanamamýþtýr. Bunun en büyük sebebi MHP'nin seçmen profilindeki deðiþimdir. MHP'nin belediye baþkanlýðýný kazandýðý yerlerin bazýlarýnda AKP'ye karþý oluþan doðal ittifaklarýn payý olmuþtur. Örneðin Balýkesir'de MHP belediye oy oraný %41'ken il genel meclisi oy oraný %22'dir. CHP oylarý YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [25]

18 buna karþýlýk belediyede %13, il genel meclisinde %23'tür. Benzer þekilde Manisa'da MHP adayý belediye baþkanlýðý yarýþýnda oylarýný Ýl Genel Meclisi'ne göre yüzde 12 artýrmýþ. Buna karþýlýk, Ýl Genel Meclisi'ne göre baþkanlýk yarýþýnda CHP yüzde 5, DP yüzde 4 ve DSP yüzde 3 oy kaybýna uðramýþtýr. Bu seçimlerde en büyük baþarýlardan birisi hiç kuþkusuz Ankara- 'da Mansur Yavaþ ile kazanýlan ivmedir. Bu baþarýnýn bir diðer anlamý, kendi camiasý içinden adaylarla da baþarýya ulaþýlabileceðidir. MHP'nin bundan sonraki süreçte bir takým kararlar vermesi gerektiði a- çýktýr. Somut örnekler vermek gerekirse, DTP, PKK'nýn siyasî uzantýsý mý dýr? Yoksa Meclis'in tamamlanmasý gereken renklerinden birisi midir? Avrupa Birliði bir devlet politikasý ve MHP bunun destekçisi midir? Yoksa AB'ye karþý mýdýr? MHP'nin ekonomik kriz reçetesi somut olarak nedir? Konjonktürel bir parti olarak, diðer partilerdeki erimelerden seçmenin mecburen kendisine geleceðini mi hesaplamaya devam edecektir? Özetle MHP bir karar ve netleþme aþamasýndadýr. Ýlk vermesi gereken karar ise, iktidar olmak isteyip istemediðidir. DTP Bir bölgede etkin olan partiye iliþkin geniþ deðerlendirmeler bu yazýnýn kapsamý dýþýndadýr. Ancak daha önce ifade edildiði üzere, DTP parti olarak girdiði en son seçimlere göre oy oranýnda bir düþüþ yaþamýþtýr. Aldýðý oyu ise büyük ölçüde AKP'nin fetih stratejisine borçludur. Bu anlayýþ bir kemikleþmeyi de beraberinde getirmiþtir. Sandýk güvenliðinin ne derece saðlandýðý ise bir baþka tartýþma konusudur. SP Cüneyt Öztürk Türkiye genelinde örgütü en dinamik, inançlý ve çalýþkan partilerden olan SP, yeni genel baþkaný ile birlikte kazandýðý ivmeyi daha da yukarýlara taþýyabilecek gibi görünmektedir. Yapýlacak ilk genel seçimde tek baþýna veya bir baþka parti ile ittifak yaparak meclise girebilecek bir performans ortaya koyan SP'nin, gelecek seçimde alacaðý oylarýn çok büyük kýsmýný AKP'den alacaðý bir gerçektir. Ancak böyle bir tablonun çýkaracaðý muhtemel iktidar, AKP-SP koalisyonu olacaktýr. Gömleðini çýkarmýþ eski milli görüþçüler ile 24 Devlet Bahçeli'nin Star TV ana haberde 22 Temmuz öncesi yaptýðý konuþma Nisan 2008 tarihindeki törenlerde Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ýn avukatý, DTP milletvekili Haip Kaplan'ýn elinden tutarak yanýna oturtmasý sýrasýnda söylediði sözler. [26] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

19 Galibi Olmayan Seçim 29 Mart 2009 Sivas büyük bir vefa örneði göstererek merhum Yazýcýoðlu nun partisi BBP yi seçti eskimeyen milli görüþçülerin koalisyonuna AKP gitsin de ne olursa olsun düþüncesiyle bakanlarýn yorumlarý bu günden merak konusudur. DP Genel baþkan Süleyman Soylu büyük bir özveri ve gayret ile çalýþmýþ olsa da, partiyi ayaða kaldýramamýþtýr. Gerçekçi bir bakýþ açýsý ile kaldýrmasý da mümkün deðildir. Çünkü DP tabaný iktidara aday olmaya endekslidir. Yýllardýr baþrol oynamaya alýþmýþ bir kitlenin, %5'i %6 yapalým mücadelesi içerisinde olmasýný beklemek zordur. Süleyman Demirel ile parlak günler yaþayan ve defalarca gitmesine raðmen gelmeyi bilmiþ bir partiyi, Süleyman Soylu'nun kamuoyu nezdindeki imajý, karizmasý, medya desteði, ayaða kaldýrmaya yetmemiþtir. Ancak DP önümüzdeki dönemin dikkatli takip edilmesi gereken partilerinden biri olma vasfýný sürdürmektedir. Anlamlý Bir sonuç Bu yazýnýn deðerlendirme kapsamý içerisine BBP alýnmamýþ olmakla birlikte, siyasî, matematik ve mantýk izahlarýn ötesinde, Türk Milletinin büyüklüðünü, asaletini, vefasýný ve zor þartlarda sergilemeyi baþardýðý birlikteliði göstermesi açýsýndan Sivas seçim sonuçlarý çok anlamlýdýr. 21. YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [27]

20 Sonuç Cüneyt Öztürk 29 Mart seçimlerinde; AKP iktidarý 2007 yýlýnda ulaþtýðý zirvenin ardýndan, önemli miktarda oy kaybederek iniþ eðilimine girmiþ, bizzat Baþbakanýn aðzýndan seçim öncesi açýkladýðý hedeflerine ulaþamamýþtýr. Seçmen beklentisi bu trendin, çok hýzlý olmasa bile süreceði yönündedir. Buna karþýlýk CHP ve MHP, Ýktidar partisinin yaklaþýk %8, DP'nin %1.70 oy kaybettiði, bir önceki seçimde %3 oy alan GP'nin seçimlere girmediði bir ortamda oluþan %12,5'luk yeni pastadan bile sadece %4 oy alabilmiþlerdir. Dolayýsýyla, meclisteki muhalefet partileri yaþanan bütün olumsuzluklara, halký doðrudan etkileyen, ciddi boyutlardaki ekonomik krize raðmen AKP'yi kayda deðer ölçülerde yýpratamamýþ, seçim sonuçlarýný erken seçim ve meþruiyet tartýþmasýna dönüþtürememiþ, halka umut veren alternatif bir adres hüviyeti kazanamamýþtýr. Seçim sonuçlarýnýn ve bütün araþtýrmalarýn ortaya çýkardýðý gerçek, gerek iktidar, gerekse meclis içi muhalefetten umutsuzluðun giderek yükseldiði, AKP, CHP ve MHP'ye oy verenlerin %25'inin partisine kötünün iyisi gözüyle baktýðý, buna baðlý olarak Türkiye'nin geleceðine iliþkin beklentilerin gün geçtikçe olumsuza doðru dönüþtüðüdür. Bu þartlar altýnda, milletin verdiði mesajlarý eðip bükmeden, yaftalamadan ve aþaðýlamadan doðru anlayanlar, milletle birlikte, milletin deðerleriyle ters düþmeden, millet için siyaset yapanlar, halka umut verebilenler, Türkiye'nin aðýr sorunlarýnýn altýndan kalkabilecek kadrolarý ve projeleri seçmene sunabilenler, emek harcayanlar, kýsacasý hak edenler Türkiye'nin geleceðinde söz sahibi olacaktýr. [28] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları Osmanlı dan Günümüze Seçimler (1877 2002) Kitabımızdan alınmıştır Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları 6 Nisan 1947 Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları (*) Partilerin Mv. Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Araştırma Notu 14/170

Araştırma Notu 14/170 Araştırma Notu 14/170 13 Ağustos 2014 İL DÜZEYİNDE YEREL ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI KATILIM ve OY TRANSFERİ 4 Hazira Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti 10 Ağustos'ta

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Hazırladığımız bu özel dosyada, 1954'ten 2002'ye kadar yapılmış tüm

Hazırladığımız bu özel dosyada, 1954'ten 2002'ye kadar yapılmış tüm Hazırladığımız bu özel dosyada, 1954'ten 2002'ye kadar yapılmış tüm seçimlerle ilgili istatistikleri ve oy dağılımlarını bulabilirsiniz. 3 Kasım 2002 Seçim Tarihi: 3 Kasım 2002 Nüfus: 67.803.927 Đl: 81

Detaylı

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini On5yirmi5.com İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini 12 Haziran'a az bir zaman kala 5 araştırma şirketinin bilen adamları seçim tahmini yaptı. İşte o tahminler!.. Yayın Tarihi : 27 Mayıs 2011 Cuma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Seçimler P R O F. D R. M Ý T H A T B A Y D U R C Ü N E Y T Ö Z T Ü R K P R O F. D R. K E N A N Z Ý Y A TA Þ

Seçimler P R O F. D R. M Ý T H A T B A Y D U R C Ü N E Y T Ö Z T Ü R K P R O F. D R. K E N A N Z Ý Y A TA Þ Seçimler P R O F. D R. M Ý T H A T B A Y D U R C Ü N E Y T Ö Z T Ü R K P R O F. D R. K E N A N Z Ý Y A TA Þ Acaba Seçimleri AKP Kazanmýþ Olabilir mi? Prof. Dr. Mithat Baydur (*) Her seçimden sonra kuþkusuz

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

22 Temmuz 2007 Seçimleri: Genel Bir

22 Temmuz 2007 Seçimleri: Genel Bir 22 Temmuz 2007 Seçimleri: Genel Bir Değerlendirme Erol TUNCER Eski Milletvekili TESAV Başkanı Yine Erken Seçime Gidildi 1980 sonrasında oluşan Meclislerin tümü, 5 yıllık görev süresini tamamlayamadan seçime

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Türkiye Devlet Planlama Teþkilatý ve Dünya Bankasý Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalýþma Programý Çalýþma Raporu Sayý: 1 Türkiye de Yoksulluk ve Eþitsizlikteki Deðiþimler (2003 2006) Meltem Aran Oxford

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor 2009, Mart, 26, AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor AKP yüzde 47.9 u, CHP yüzde 23.5 i yakaladı ama halkın yüzde 49 u partilerden umutsuz 1 KONDA nın araştırmasına göre İl Genel Meclisi bazında AKP nin

Detaylı

22-23 Aralık 08, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

22-23 Aralık 08, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Sayın Parti Başkanı, nasıl kullanmayı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan AKP Genel Merkezi Sayın Erdoğan, nasıl kullanmayı Deniz Baykal, Genel Başkan CHP Genel Merkezi Sayın Baykal, nasıl kullanmayı Devlet

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI KASIM 2015 Söğütözü Mah. 2178. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax: 0 (312) 284 66 60 E-mail:

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı