M LL BAYRAM OLGUSU VE TÜRK YE DE YAPILAN CUMHUR YET BAYRAMI KUTLAMALARI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M LL BAYRAM OLGUSU VE TÜRK YE DE YAPILAN CUMHUR YET BAYRAMI KUTLAMALARI (1923 1960)"

Transkript

1 T.C. Hacettepe Üniversitesi Atatürk lkleri Ve nkılâp Tarihi Enstitüsü M LL BAYRAM OLGUSU VE TÜRK YE DE YAPILAN CUMHUR YET BAYRAMI KUTLAMALARI ( ) Bengül Salman BOLAT Lisansüstü E itim, E itim ve Sınav Yönetmeli inin Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Anabilim Dalı çin Öngördü ü DOKTORA TEZ Olarak Hazırlanmı tır Ankara 2007

2 i ÖZET Toplumların, inançları ve gelenekleri do rultusunda ayin, tören, festival, enlik, bayram gibi etkinlikleri en eski ça lardan itibaren yaptıkları bilinmektedir. Bu yolla tapınma, kutlama, anma ve e lenceye yönelik ihtiyaçlarını gidermi lerdir. Milli bayram olgusu ise milliyetçili in do ması ile ba lamı tır. Milli bayram, geçmi ten farklı olarak toplumlarda milli duyguların ifade edildi i sembollerden biri olmu tur. Bu bayramlar, iktidarlar tarafından yeni rejimin ortaya çıkardı ı yeni de erlerin halka benimsetilmesinin ve milli bir bilinç olu turulmasının aracı olarak kullanılmı lardır. Ayrıca, yeni olu turulmu de erlerin nesilden nesile aktarılması amacını da ta ımı lardır. lk kez batıda kutlanmaya ba layan milli bayramlar Türk toplumunda Osmanlı Devleti nde, II. Me rutiyetten itibaren görülmeye ba lanmı tır. Ancak milli bayram olgusu gerçek anlamını milli bir kimlikle 29 Ekim 1923 te kurulan Türkiye Cumhuriyeti nde bulmu tur. Bu çalı manın ana çerçevesini de Türkiye de yılları arasında kutlanan cumhuriyet bayramları olu turmaktadır. Çalı manın giri bölümünde; ayin, tören, festival, kutlama, bayram ve milli bayram kavramlarının anlamları ve tarihsel geli imi verilmi, aynı kavramların Türklerde de Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci i lenmi tir. Çalı manın birinci bölümünde; Cumhuriyetin ilanı, bu günün milli bayram günü olarak kabul edilmesi ve bu bayram dı ında kutlanan di er bayramlar hakkında bilgiler verilmi tir. Çalı manın ikinci bölümünde; yılları arası Atatürk Dönemi nde kutlanan Cumhuriyet bayramları; bayram hazırlıkları, iç ve dı geli melerin bayram üzerindeki etkileri ve kutlanma biçimleri ile ilgili konular ele alınarak de erlendirmeler yapılmı tır. Üçüncü bölümde ise Atatürk sonrası dönem nönü ve Demokrat Parti dönemleri olarak ele alınmı tır. Cumhuriyet bayramı kutlamaları, Atatürk döneminde oldu u gibi bayram hazırlıkları, iç ve dı geli melerin bayram üzerindeki etkileri ve kutlanma biçimleri ile ilgili konular ele alınarak de erlendirmeler yapılmı tır. Çalı mada Atatürk dönemi ile sonrası yapılan kutlamaların benzerlik ve farklılıkları üzerinde de durulmu tur.

3 ii ABSTRACT It is known that most societies have been carrying out certain activities, such as rite, ceremony, festival, cheerfulness and national holiday, in the direction of their beliefs and traditions. The people in those societies satisfied their adoration, celebration, remembrance and entertainment needs in this way. The concept of National holiday has initially started to use by out coming of nationalism. Contrary to the old ceremonies, National holiday has become the symbol of the national feelings. The national holidays have been used to establish the national consciousness and the new values of new regime which were come out by the governments. Moreover, their purpose is to carry these new values to the descendants. National holidays were first started to be celebrated in Western Countries but in Turkish society for the first time, they were seen in II. Constitutional Monarchy period. But they precisely have become national holidays when Turkish Republic was established on 29 th October The main frame of this study is, the national holidays which were celebrated between 1925 and In introductory part of the study some concepts such as rite, ceremony, and festival, celebration and national holidays were defined and historical developments of this term identified. Meanwhile, the process of these concepts in Turkish Societies until Republic of Turkey was analysed. In the first part of the study, declaration of the Republic, acceptance of that day as the national holiday and the other ceremonies were introduced. In the second section of the study, the Republic day from 1925 to 1938, preparations of ceremonies, the influences of inner and outer developments on national holidays and the styles of celebration were identified and evaluated. In the third part of the study, the term after Atatürk was classified into two periods, such as nönü and DP period. As in Atatürk s period, celebration of Republican day preparations for them, and the influences of inner and outer de The study was also focused on the differences and similarities between the national holidays of Atatürk s Period and following this term.

4 iii Ç NDEK LER ÖZET... i ABSTRACT... ii Ç NDEK LER... iii ÖNSÖZ... vi KISALTMALAR... ix G R : AY N, KARNAVAL, FEST VAL, TÖREN KAVRAMLARI VE BATI DÜNYASINDAK TAR HSEL GEL M...1 I. BÖLÜM: TÜRKLERDE CUMHUR YET ÖNCES BAYRAM KAVRAMI VE YAPILAN KUTLAMALAR Osmanlı Devleti Dönemine Kadar Türklerde Bayram Kavramı ve Kutlamalar Osmanlı Devleti nde Bayram Kutlamaları Osmanlı Devleti nde Milli Bayram Anlayı ının Geli mesi Milli Mücadele Döneminde Kutlanan Bayramlar II. BÖLÜM: ATATÜRK DÖNEM BAYRAMLARI VE CUMHUR YET BAYRAMI KUTLAMALARI ( ) Cumhuriyet Bayramı Dı ındaki Bayramlar Cumhuriyetin lanı Cumhuriyet in lanına Tepkiler ve Yapılan Kutlamalar Milli Bayram lan Edilmesi Öncesi Cumhuriyet Kutlamaları Cumhuriyetin lanının Milli Bayram Günü Olarak Kabul Edilmesi Milli Bayram lan Edildikten Sonra Atatürk Dönemi Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri... 84

5 iv Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a- ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri III. BÖLÜM:ATATÜRK SONRASI CUMHUR YET BAYRAMI KUTLAMALARI ( ) A. nönü Dönemi Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeler b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri B-Demokrat Parti Dönemi Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

6 v Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Kutlamalarına Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri Yılları Arası Bayram Kutlamaları Bayram çin Yapılan Hazırlıklar ç ve Dı Geli melerin Bayram Kutlamalarına Etkileri a) ç Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeleri b) Dı Geli melerin Etkileri ve De erlendirmeler Bayram Kutlamaları ve De erlendirmeleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER

7 vi ÖNSÖZ Bu çalı mada, gerek Batı toplumlarında gerekse de Türk toplumunda eski ça lardan itibaren yapılan törensel etkinlikler hakkında bilgi verildikten ve milliyetçili e ba lı olarak ortaya çıkan milli bayram olgusunun geli im a amalarına temas edildikten sonra çalı manın ana temasını olu turan, Türkiye nin milli bayramı olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları incelenmi tir. Türkiye de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 1925 yılından itibaren resmi olarak yapılmaya ba lamı tır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi çerçevesinde ele alınan Cumhuriyet bayramı kutlamaları çok geni bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu durumun çalı manın ayrıntılı bir ekilde yapılmasına büyük bir engel te kil edece i dü ünüldü ünden konunun incelenmesi yılları arası ile sınırlı tutulmu tur. Bayramlar bu zaman aralıklarında Atatürk ve sonrasında nönü ve Demokrat Parti dönemleri ele alınarak, Türkiye nin tüm iç ve dı politik ve toplumsal geli meleri ile ba lantılı olarak de erlendirilmi tir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti nde milli bayram olarak kabul edilen Cumhuriyet bayramının nasıl kutlandı ını ortaya koymak amaçlanmı tır. Ayrıca Cumhuriyet dönemi öncesine de inilirken, Osmanlı Devleti nden itibaren yapılan milli bayram kutlaması ile di er kutlamalar, yine Cumhuriyet dönemi içinde Cumhuriyet Bayramı dı ında yapılan resmi bayramlar hakkında da bilgiler verilmeye çalı ılmı tır. Yapılan ara tırmalar sonucunda, çalı mada ele alınan konunun imdiye kadar detaylı bir biçimde incelenmedi i tespit edilmi tir. YÖK Tez Merkezinde bulunan bazı çalı malarda ise bayram olgusunun incelenmesine kar ın, Türkiye de kutlanan Cumhuriyet bayramlarına yönelik ayrıntılı bir çalı manın yapılmadı ı veya eksik oldu u tespit edilmi tir. Mimar Türkkahraman, Siyasal ktidarların Me rula masında Sembollerin Rolü adlı sosyoloji alanında hazırlamı oldu u doktora tez çalı masında; toplumların devlet hayatında me ruiyetin simgeleri olarak kullandıkları dini ve siyasi sembolleri ele almı tır. Çalı mada, siyasal iktidarların farklı dönemlerdeki politika ve yapılarında meydana gelen de i ikliklere ba lı olarak me ruiyet sembollerindeki farklıla mayı, me rula ma ile semboller arasındaki ili kiler açısından da ele alınmı tır. Türkkahraman, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan

8 vii devletin me ruiyet sembollerini incelemi tir. Bu sembollerden biri olan resmi ve milli bayramları genel çerçevede de erlendirmi tir. Sibel Özbudun, Ayinden Törene: Siyasal ktidarın Kurulma ve Kurumsalla ma Sürecinde Törenlerin levleri adlı antropoloji alanında yapmı oldu u yüksek lisans tez çalı masında; ayin, tören kavramlarının kuramsal çerçevesini çizerek ilkça dan ba layarak her bir dönemdeki geli imini ve bu olguların toplumlar üzerindeki etkilerini açıklamı tır. Özbudun, Türk toplumunda tören olgusunu, resmi törenlerle ve Cumhuriyet dönemi olanlarla kısıtlı tutarak antropolojik açıdan incelemi tir. Nezahat Demirhan, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk nkılâp Tarihinde Yeri ve Önemi adlı yüksek lisans tezinde; Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları ile ilgili olarak çıkarılan kanun, kararname ve benzeri belgeleri ele alarak, Ankara, stanbul ve zmir için yapılan programları incelemi tir. Ayrıca 10. Yıl kutlamalarına verilen önemin sebepleri ile Cumhuriyetin ilk 10 yılında Türkiye de kaydedilen çe itli alanlardaki geli meleri aktarmı tır. Bu çalı maların dı ında ço u Toplumsal Tarih Dergisi nde olmak üzere çe itli yıllarda ve yerlerde özellikle Cumhuriyetin 10. yılı kutlamaları ile ilgili yazılmı makaleler tespit edilmi ve kullanılmı tır. Çalı mada, çe itli dergilerin dı ında, yo un olarak basın incelemesi yapılmı tır. Cumhuriyet ( ), Milliyet-Tan ( ), Hakimiyeti Milliye ( ), Son Posta ( ), Zafer ( ), Ulus( ), Tan( , ), Milliyet ( ), Hergün (1960) gibi farklı siyasi yelpazede olan günlük gazetelerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak farklı tutum ve davranı larını belirlemek ve ülkede Cumhuriyet bayramı kutlamalarının nasıl yapıldı ını görebilmek amacıyla tümü toplanmı ve incelenmi tir. Ayrıca Cumhuriyetin ilanı ve basındaki akislerini görebilmek için, Vatan ( ), Tevhid-i Efkâr( ), Tanin( ) gibi gazeteler de incelenmi tir. Bunların dı ında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra Cumhurba kanlı ı ve Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivlerinden çok sayıda belge alınarak de erlendirilmi tir. Ayrıca ba ta gazete ar ivi olmak üzere, Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM zabıt cerideleri ve resmi

9 viii gazeteler için TBMM kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu ve Milli Kütüphaneden yararlanılmı tır. Çalı ma konusu ile ilgili Genelkurmay ATASE Ba kanlı ı ar ivinde yapılan ara tırma sonucunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili belgelere ula ılamamı, sadece Osmanlı Devleti dönemi kutlamaları ile ilgili az sayıda belge tespit edilmi ve ilgili yerlerde kullanılmı tır. Anıtkabir kütüphanesinde, 1953 te Atatürk ün na ının buraya nakledilmesinden sonra açılan Anıtkabir özel defterleri incelenmi ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olan yazılardan örnekler alınarak kullanılmı tır. Bu arada Ankara da bulunan Üniversite kütüphanelerinden hatıra, kitap ve makaleler de alınmı tır. Kütüphane ve ar ivlerin dı ında, tanıklık yapacak olan ki ilerin geçmi e yönelik deneyim ve hatıralarından bire bir yararlanma anlamına gelen sözlü tarih çalı ması da yapılmı tır. Bu çalı ma için Ankara da bulunan huzurevleri de dahil olmak üzere bir çok ki i ile görü ülmü, izinleri ile ses dinleme cihazı kullanılmı ve görü me kartları hazırlanmı tır. Ancak görü me yapılan üst ya taki ki ilerin daha çok Atatürk dönemi kutlanan 10. yıl kutlamalarına yönelik daha fazla bilgiler verdikleri görülmü tür. Bunun yanında daha alt ya taki ki ilerden ise bayramlarla ilgili de erlendirmeler alınmı ve tezde ilgili yerlerde kullanılmı tır. Gerek tez konusunun seçiminde ve gerekse de destek ve yönlendirmeleri ile de erli katkılarını gördü üm Sayın Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ve Prof. Dr. Mustafa Yılmaz a, Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi çalı malarında deste ini esirgemeyen Ar iv Genel Müdürü de erli hocam sayın Doç Dr. Yusuf Sarınay a, tezin tüm a amalarında yapıcı ele tirileri ve katkılarından dolayı çok de erli arkada ım sayın Yrd. Doç. Dr. Hakan Uzun ile e im Mahmut Bolat a, çalı manın her a amasını büyük bir titizlikle takip ederek katkılarını esirgemeyen de erli danı man hocam Sayın Doç. Dr. Yonca Anzerlio lu na, Tez zleme Komitesinde de bulunan de erli hocalarım, Prof. Dr. Adnan Sofuo lu ve Doç. Dr. Ayten Sezer e te ekkürü borç bilirim. Son olarak ise TBMM ar iv çalı malarında çok yardımını gördü üm, ancak kaybetti imiz Ömer mamo lu nu da rahmetle anıyorum.

10 ix KISALTMALAR a.g.b. : Adı geçen Belge a.g.e. : Adı Geçen Eser a.g.m. : Adı Geçen Makale ASD : Atatürk ün Söylev ve Demeçleri ATASE : Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanlı ı BCA : Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi bkz. : Bakınız bty : Basım Tarihi Yok byy : Basım Yeri Yok C : Cilt CHF : Cumhuriyet Halk Fırkası CHP : Cumhuriyet Halk Partisi CTAD : Cumhuriyet Tarihi Ara tırmaları Dergisi çev. : Çeviren DP : Demokrat Parti ed. : Editör.Ü.E.F. : stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi KEFAD : Kır ehir E itim Fakültesi Dergisi p. : page s. : Sayfa S. : Sayı TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCTA : Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi vd. : Ve di erleri

11 1 G R AY N, KARNAVAL, FEST VAL, TÖREN KAVRAMLARI VE BATI DÜNYASINDAK TAR HSEL GEL M En eski ça lardan itibaren insano lunun tapınma, e lenme, anma vb. hususlardan dolayı bir takım etkinlikler yaptı ı bilinmektedir. Yaptı ı bu etkinlikler tarihin belli dilimlerinde ayin, tören, anma, karnaval, festival, enlik, milli bayram gibi isimler altında devam etmi tir. Ancak her bir toplulu un ya adı ı döneme göre inançları ve ya ama biçimi farklı olmu tur. Bu farklılık her hususta oldu u gibi adı geçen kavramların içeri inde ve etkinlik biçimlerinde de de i iklikler yaratmı tır. Ayrıca benzer özelikler ta ıyan veya aynı co rafya da ya ayan grupların tören etkinlikleri birbirine benzerlik gösterse de genel itibarıyla kendine özgü bir tutum görülmektedir denebilir. Bir toplumun tarihi boyunca bıraktı ı eserleri aracılı ı ile o toplumun ula abildi i düzeyi, bilgiyi, olgunlu u ve tarih üzerindeki etkisini görebilmek mümkündür. Bu eserlerin yanı sıra toplumun benimsedi i adetler, törenler ve kutlamalar da ya amında büyük bir yer tutar. Çünkü bir toplumda bulunan yönetici ve halk tabakası arasında benimsenmi adet, tören ve kutlamalar o toplumun kültür ve ahlak düzeyi ile geçim biçimi hakkında fikir vermektedir. Bu nedenle tarihi olaylar kadar, adet, tören ve kutlamaların da bilinmesi önemlidir. 1 En basit tanımıyla, bir toplumun önem verdi i bir olayı her yıldönümünde çe itli etkinliklerle hatırlaması kutlama veya anmadır. Bir ba ka tanımla; Toplumun, geçmi in de erlerini, onu temsil eden sözcük ve sembollerle hatırlamasıdır. Söz konusu etkinlikler, geçmi olayların temsili oldu u için, geçmi i insan aklında tutmaya yarar. Yapılan bu etkinliklerle geçmi te meydana gelmi olay canlandırılır. 2 Amaç seyircinin duygularını harekete geçirerek geçmi le bütünle mesini sa layıp olayın zihinlerde kalıcılı ını sa lamaktır. E er bir toplum, o milletin ilk ortaya çıkı ından itibaren geli imine, an ve erefinin yükselmesine yardım etmi olan köklü adet ve 1 Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, Yay. Haz. Prof. Dr. Kazım Arısan, Duygu Arısan Güney, stanbul 2002, s.3. 2 Paul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar, Çev. Alâeddin enel, stanbul, 1999, s

12 2 törenlerini daima korumak ihtiyacını hissediyorsa ve bunu hep gözler önüne sermek çabasında ise, bu durum kutlama ve anma törenlerinin de erini daha da arttırır. 3 Bu arada her toplum için geçerli olan, önem verilen tören ve kutlamalar zaman geçtikçe farklıla mı tır. Toplumların çevrelerinde bulunan kom u milletlerin etkileri, dinsel inançlar tören ve adetlerin de i mesine ve geli mesine sebep olmu tur. 4 Toplumların önem verdikleri olayları anma ve kutlamaları ba lamında kullanılan kavramlar içinde tarihsel sıralamada ilk olarak ayin gelmektedir. Ayin insanlı ın ilk geli me dönemlerinde kullanılan daha çok dini anlam ça rı tıran bir kelimedir. Köken ve anlam bakımından do aüstü olarak nitelendirilen güçleri topluma yararlı hale getirebilmek için tekrarlanan davranı lar bütünüdür. nananların sembolik anlamlar yükleyerek geleneksel gösterileri olarak tanımlanan rit sözcü ü ise ayinin ö esidir. 5 O halde ayin, seriler halindeki ritlerin uygulanmasını sa layan sistem, ya da varolan kutsallar kar ısında belirli bir ciddiyet içersinde simge sözcük ve hareketlerle tekrarlanan eylemler 6 olarak da tanımlanabilir. Kısacası, ayinin kalıpla mı davranı ların bir düzen içinde tekrarlanmasından yani ritüellerden olu tu u söylenebilir. Bu ritüeller de arkılar, danslar ve sembolik sözlerden olu abilmektedir. 7 Di er bir tanımlamaya göre de av hayvanlarının ço almasına, verimlili e, üreme ve ölüme ili kin inanı ve bunlar kar ısında gösterilen davranı lar ile do mu olan 8 ayinin çarpıcı örneklerinden birini Babil de yılın son günleri ile yeni yılın ilk günleri esnasında yapılan akita ayini sırasında hu u içinde yaradılı iiri Enuma Eli in söylenmesi olu turmaktadır denilebilir. 9 Ayinleri olu turan ritler, tanrıların örnek davranı larının tekrarı eklindedir. Günlük faaliyetlerden farklıdır. lkel uygarlıklardaki inanı a göre, insanın 3 Abdülaziz Bey, a.g.e, s.3. 4 a.g.e, s.3. 5 Sibel Özbudun, Ayinden Törene Siyasal ktidarların Kurulma ve Kurumsalla ma Sürecinde Törenlerin levleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, s.3. 6 W. Graham Sumner, Folkways and Mores, Shocken Books, New York, 1979, p.60; Özbudun, a.g.e, s.8. 7 Tekeli, a.g.m, s.2. 8 Burhan O uz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Tarım, Hayvancılık, Meteoroloji, stanbul, 1980, s Mircea Eliade, Kutsal ve Dindı ı, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara,1992, s.58.

13 3 yapamayaca ı, yani insanı a an tanrıların veya efsanevi ataların yapabildi i i ler vardır. 10 Dolayısıyla her yıl tekrarlanan ayinler, oldu u dü ünülen bu do aüstü güçleri topluma uyumlu ve zararsız hale getirmek, onları kızdırmamak amacını ta ımaktadır. 11 Sonuç olarak ayinlerin i levleri öyle sıralanabilir; 1- Ayinler manevi dünyayı anlatmak için araçlardır. 2- Bilinmeyen olaylardan kaçınmak, varlı ına inanılan do aüstü varlıkları topluma uyumlu hale getirmektir. 3- Bireyleri toplumsalla tırırlar. 4- Toplumsal statüyü ayarlarlar. 5- Her yıl tekrarlanırlar. Toplumun kültürünü gelecek nesillere aktarırlar. 12 Ayinden sonra insanların hayatında dinsel içerikli bir kutlama olarak Karnavalın da önemli bir yeri oldu u söylenebilir. Karnavallar, Batılıların hayatlarında belirli dini günlere dayanan Hıristiyanlıktan daha öncesine kadar uzanan tören ve e lencelerdir. Hıristiyanlıktan sonra da devam etmi tir. 13 Eski dönemlerde Hıristiyanlık sonrası süreçte, kırk gün et yemedikleri büyük perhizden önceki günlerde yaptıkları e lencelere verilen ad olan karnaval adını, Latince et anlamındaki carne ve veda anlamındaki vale dan almı tır. 14 Ancak günümüzde eski dönemlerdeki dini anlamı unutulmaya yüz tutmu ve bu anlamın yerini, sosyal birle tirici, protesto, kar ıtlık ve muhalif ifadeler için bir araç olması niteli i almı tır. Ayrıca günümüz karnavallarının bir özelli i de sınır tanımaz olmalarıdır. Karnaval, insanların çe itli kostümlerle katıldı ı ve seyircinin olmayıp herkesin katılımcı oldu u, ne e, dans ve müzi in ön planda tutuldu u e lence biçimi olmu tur. 15 Rus Dil bilimcisi Mikhail Bakhtin, karnavalda caddelerin kendi kendine örgütlenmi halkla doldu unu, politik düzene uymayan bir örgütleni 10 Eliade, a.g.e, s Tekeli, a.g.m, s O uz, a.g.e, s lber Ortaylı, Gelenekten Gelece e, 6. Baskı, stanbul, 2001, s Tekeli, ag.m, s P. Jackson, Street Life: The Politics of Carnaval Environment and Planning D: Society and Space, Volume 6, 1988, p.216,

14 4 oldu unu belirtmi tir. Karnaval süresince toplumsal düzenin bozuldu unu vurgulamı tır. 16 Bunun dı ında kullanılan kavramlardan biri de festival kelimesidir. Festivaller de toplumların çok eski ça ladan itibaren yapmı oldukları etkinliklerdendir. Festivaller uzun ömürlülüklerine, konularına ve ifade ettikleri amaçlarına göre farklı türlere ayrılabilirler. 17 Dini veya din dı ı, kamusal ya da özel, geçmi le ilgili nostaljik canlandırmalar olarak sınıflandırılabilir. Festivallerin önceden belirlenmi bir programı vardır ve halkın katılımına açıktır. 18 Her ne kadar din veya din dı ı sınıflandırılsalar da tarih boyunca geli melere ve de i imlere ba lı olarak festivallerin amacının daha çok din dı ı olmaya ba ladı ı söylenebilir li yılların ba ında Michigan Eyaletinde çok geli memi olan bölgelerde ya anan ekonomik problemleri atlatabilmek amacıyla düzenlenen festivaller bu konuya örnek verilebilir. Bu ekilde yapılan festivallerde amaç; 1-Gelecekteki ekonomik kalkınmayı sa layabilmek için sosyal bir birliktelik içinde, yerel tarım ve di er kaynakları sergilemek yoluyla il çapında bir kimlik olu turabilmek. 2- l bazında kalkınma giri imleri için lider ve halk deste ini harekete geçirmek. 3-Bölgeden elde edilen geliri tüm bölge için kullanabilmek olmu tur. 19 Günümüzde Türkiye de de çe itli bölgelerde yerel kalkınma sa layabilmek için bu tür festivallerin sayısı gittikçe artmaktadır. Tören sözcü ünün ise nerede ve nasıl kullanılaca ına ili kin de i ik görü ler mevcuttur. Kimi zaman tören ve ayin sözcükleri birbirlerinin yerine kullanılmı tır. Bunun dı ında, toplumun önem verdi i olayları anmak veya kutlamak amacıyla yaptı ı etkinlikler için genel olarak tören kavramının ayin, karnaval ve festival sözcüklerine seçenek olu turdu u da söylenebilir. Ancak, S. Lucas töreni, onu kullananların dikkatini özel bir önem ta ıdıklarını dü ündükleri olaylarla ilgili duygularını gösteren, simgesel nitelik 16 Mıchael Harkın, Carnival and Authority: Heiltsuk Cultural Models, Ethos, Volume 24, 2, 1996, p E. Negrier, The Professionalisation of Urban Cultural Policies n France. The Case of Festivals, Environment and Planning C: Goverment and Policy, Volume 14, 1996, P lhan Tekeli, Bir Toplumsal Anlatım ve Katılım Biçimi Olarak Kutlama enlikleri, Bir Ça da la ma Projesi Olarak Türkiye Cumhuriyeti nin 75 Yılı, byy, 1997, s Marilyn Aronoff, Collective Celebration as a Vehicle For Local Economic Development: A Michigan Case, Human Organization, Vol.52, No.4, 1993, p

15 5 ta ıyan, kurallarca yönetilen etkinliktir. 20 eklinde tanımlarken, Sibel Özbudun; tarihsel geli im süreci içinde ayinin temel biçim ve motiflerini devralmakla birlikte farklı ve özel bir i levi, kurumsalla ma sürecindeki ve/veya kurumsalla mı iktidarı peki tirme i levini üstlenmi tir. Yani ayin amacı ve i levi bakımından kolektife, toplumun bütününe mal edilebilecek bir olu um iken, tören belirli (ve iktidar sahibi) toplumsal grup, katman ve/ veya sınıf (lar) ın iradesini yansıtmaktadır. 21 eklinde tanımlamı tır. u halde törende göze çarpan hususlar; belirli bir düzen içinde yapılması ve resmi bir biçim haline dönü mesidir. Bu açıdan bakıldı ında, Törenlerin konumları ve etkinlikleri önceden hazırlanmı programları aracılı ı ile belirlenmi oldu u söylenebilir. Dolayısıyla, enlik veya festival gibi de i ime ve geli meye çok açık de illerdir. Ancak dar sınırlar çerçevesinde de i ikliklere açık olabilirler. 22 Bu açıdan bakıldı ında törenler, ne e ve co ku duygusundan ziyade, daha çok resmiyete, saygı ve gurur duygularına hitap eden eylemlerdir denilebilir. Di er taraftan, Eliade ye göre tören ve enlik kavramlarının zamanla birbirlerinden ayrılmaya ba lamasında insanlı ın ilerlemesine ba lı olarak, üretim teknolojilerinin ve ticaretin geli mesi, toplumsal tabakala manın olu ması, siyasal iktidarların kurumsalla masının etkin oldu u da göz ardı edilmemelidir. 23 Tüm bu özeliklerin dı ında enlik, festival ve törenlerde ortak bir özellik olarak bir geçit resmi vardır. Geçit, bir olayı anmak ve kutlamak için bir araya gelen insan toplulu una denir. Zamanla geçit sadece önceden hazırlanmı tören programına dâhil olanların, yani askerlerin, ö rencilerin vs. gibi grupların katıldı ı halkın ise onları seyretti i bir gösteri haline gelmi tir. 24 Törenlerin yukarıda belirtilen özellikleri genellikle, bu tür eylemlerin yalnızca törensel biçimler ya da bo biçimler oldu u ele tirisi ile kar ıla maktadır. Ço unlukla törenler içten, otantik ve dini olan, eylemlerle kar ıla tırılır. Törenler, uyulması zorunlu eylemler olarak algılanabilir ve ele tiriye u rayabilirler. Buna kar ılık törenlerin ele tirilmesi durumunda da rahatsızlık duyulabilir ve bu durum da 20 S. Lucas, Political Ritual and Social ntegration, Sociology, 9,1975, p Özbudun, a.g.e, s Connerton, a.g.e, s Eliade, a.g.e, s Tekeli, a.g.m, s.3 4.

16 6 huzursuzluk yaratabilir. 25 Tören ele tirisi ve ele tirinin ele tirisi Türkiye dâhil tüm ülkelerde görülebilen davranı lardır. Toplumların tarihinde önemli bir yere sahip olan ayin-tören konusu üzerinde özellikle 1980 lerden itibaren incelemeler yapılmaya ba landı ı söylenebilir. Yüzyılın ba ında daha çok ilkel toplumlar açısından de erlendirilirken, sonraki dönemde modern ça açısından da tarihi kökenleri incelenmeye ba lanmı tır. 26 Dolayısıyla, törenlerin modern ça açısından önemi ele alınırken tarihsel süreçte Sanayi Devriminin sonucu olarak ortaya çıkan üretim artı ı ve pazarların geni lemesi Batı feodalitesinin kapasitesini zorlamaya ba lamasının, Hümanizma, Rönesans ve Reformun sonucunda Fransız Devrimi nin geli erek, milli devletlerin temelinin atılmasında etken olu unun bu açıdan önemi vardır denilebilir. 27 Aydınlanma denilen bu dönemde insan aklı ön plana çıkmı tır. Rasyonalist felsefe de denilen aydınlanmada, insan yazgısı Tanrı buyruklarından ve onun yorumcusu kiliselerden çıkmı, akıla devredilmi tir da patlak veren Fransız Devrimi, 1830 ve 1848 ihtilalleri ile Avrupa yı özgürlük, e itlik özellikle de milliyetçilik fikirleri ile sarsıntıya u ratmı tır. 29 Fransız Devrimi nin milliyetçilik görü ü, Avrupa da o dönemin krallıklarının me rulu u için önemli bir tehlike unsuru olmu tur. Bu ba lamda krallıklar me ruluklarını devam ettirebilmek için, daha çok geçmi e yönelik geleneksel de erleri içeren yeni sembol ve törenler olu turmak zorunda kalmı lardır. 30 u halde törenlerin, siyasal iktidarı me ru hale getirme i levi ortaya çıkmı tır denilebilir. Bu çerçevede öncelikle siyasal iktidarın tanımı yapılacak 25 a.g.e, s Özbudun, a.g.e, s a.g.e, s.90. Milli Devletlerin olu umu ve temelleri ile ilgili bkz. Suavi Aydın, Modernle me ve Milliyetçilik, Ankara, 1993, s Aytunç Altındal, Laiklik: Enigmaya Dönü en Paradigma, stanbul, 1994; Elie Kedouire, Avrupa da Milliyetçilik, Çev. M.Haluk Timurta, Ankara, 1971; Server Tanilli, Dünyayı De i tiren On Yıl Fransız Devrimi Üstüne ( ), 3. Baskı, stanbul, Aydınlanma dönemi fikirleri ile ilgili geni bilgi için bkz. Murat Sarıca, Siyasi Dü ünce Tarihi, 7. Baskı, stanbul, Necip Aslan, Ça ımızı Hazırlayan Dü ünce, stanbul, Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, 5. Baskı, stanbul, 1999, s.37.fransız Devrimi, 1830, 1848 htilalleri ile ilgili geni bilgi için bkz. A. Aulard, Fransa nkılâbının Siyasi Tarihi, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kaynakları ve Geli mesi, Çev. Nazım Poroy, Ankara, Eric J. Hobsbawm, Devrim Ça ı , Çev. Alâeddin enel- Jülide Ergüder, Ankara, 1989; Fahir Armao lu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, ( ), Ankara, 1997, s Eric Hobsbawm, and T.Ranger (ed.), The nvention of Tradition, Cambridge Universty Press, 1989, s.1 2.

17 7 olursa; toplumun bütünü üzerine kurumsalla mı yaptırım gücü olarak ifade edilebilir. 31 Sembol ise, toplum hayatının ortak tasarımlarıdır denilebilir. 32 Sonuç olarak, ayinlerin bir kısmı, bu geli melere ba lı olarak zamanla yeni sembollerle in a edilerek, belli bir dünya görü ünü veya siyasal iktidarları topluma benimsetmeye yönelik törenleri biçimine dönü meye ba lamı tır denilebilir. 33 Fransız Devrimi ile Batı Avrupa da farklı etnik bölgelere ait kimlikler dinsel cemaatlerden ve imparatorluk fikirlerinden arınmaya ba lamı, ortak yazgıyı payla maya gönüllü olmakla mümkün olabilecek milliyetçilik etrafında toplanmaya ba lamı tır. 34 Kilisenin toplum üzerindeki baskısını azaltabilmek için takvimde, ay, mevsim ve yer isimlerinde de i iklikler yapılmı tır. Cadde ve meydan isimleri artık rasyonel, bilgi verici ve yeni düzene uygun hale getirilmi ve bu do rultuda aziz, kral, asilzade isimleri kaldırılmı tır. Bu yeni yapılanma içersinde bayrak, milli mar, milli kahramanlar gibi yeni semboller üretilerek, laik bir yapı ile yeni törenler olu maya ba lamı tır. Dini ziyafetlerin yerini Cumhuriyet ölenleri almı tır. 35 Böylece geçmi teki geleneksellikle ilgili ba lar önemini kaybederken, artık yeni bir mazi olu turma çabası ba lamı tır. 36 Yeni olu mu milli devletlerin dinle olan ili kileri daha ba ından itibaren sıkıntılı olmu tur. Din insanlı ın tümüne seslenirken, milliyetçilik tek bir unsura yönelmi tir. Din çok güçlü bir me ruluk olu turmu ken, milliyetçilik ile yeni de erler ortaya atılmı tır. Özbudun un belirtti ine göre, milli devletler bir taraftan yeni sembolleri ile topluma yeni bir kimlik vermeye çalı ırken, di er taraftan da, kapitalizm- burjuva, sosyalizm-i çi sınıfı gibi ayrımlardan do abilecek e itsizlik, gerilim ve çatı malarını gururda, tasada ortaklık, milli birlik adı altında ortadan kaldırmaya yönelmi lerdir Özbudun, a.g.e, s Mimar Türkkahraman, Siyasal ktidarların Me rula tırılmasında Sembollerin Rolü, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamı Doktora Tezi, Sakarya, 1997, s David Kertzer, Ritual, Politics and Power, Yale Universty Press, New Haven, London, 1988, 43. Connerton, a.g.e, s Özbudun, a.g.e, s.91; Tekeli, a.g.m, s Rene Pillorget, The Cultural Programmes Of The 1789 Revolution, History, C.70, 230,1985, p Hobsbawm, a.g.e, s Özbudun, a.g.e, s.92.

18 8 Yeni olu an siyasal iktidarların toplum tarafından benimsenmesi ve siyasal iktidarların me ruiyetlerinin sa lama çabalarında, törenler çok güçlü araçlar olmu tur. Ayrıca siyasi iktidarın me ruiyeti dı ında toplumsal dayanı ma ve düzeni sa lamada ve sürdürmede, milli karakteri güçlendirmede ve halkın e itilmesinde de törenlerin önemli bir yer tuttu u bilinmektedir. 38 Fransız Devrimi ile ba layan hâkimiyetin tek kayna ı millettir 39 sloganıyla olu turulan yeni törenler, tarihsel farklılıklara ba lı olarak her millette farklı geli mi tir. 40 Böylece milletleri tanımlayan ve onları birbirinden farklı kılan mit, anı, sembol ve de erler de farklıla mı tır. Örne in, Fransa da krallık rejimi sembollerinin ortadan kalkması ile milli hâkimiyetin olu abilece i savunulmu ve Cumhuriyetçi, laik e ilimler çerçevesinde geli irken, ngiltere de ise bu süreç millile mi monar inin kraliyet törenleri eklinde belirginle meye ba lamı tır. 41 Geleneksel törenleri din ve dil ile ilgili olan Almanya da da Fransız Devrimi nin etkisi ile önemli bir de i im ya anmı tır denilebilir. Ancak bu de i im 1933 de Hitler in iktidarı ile militarist bir yapıya dönü meye ba lamı tır. Bu çerçevede tören takvimi 30 Ocak ta Hitler in iktidarı ele geçirmesi kutlaması ile ba lamaktadır ubat gününde yapılan törende partinin kurulu u kutlanmı tır. 20 Nisan da Hitler in do um günü kutlanmı tır. 1 Mayıs uluslar arası i çi bayramı olmaktan çıkartılıp, adeta Alman halkına, milli enlik günü olarak mal edilmi tir. 21 Haziran yaz gündönümü, SS subaylarının ve Hitler gençli inin geçi i ile kutlanmı tır. Eylülün ilk günlerinde Parti Kurultayı kalabalık bir gösteri eklinde yapılmı tır. 43 Ayrıca Ekim ayının ba ında kutlanan hasat enli i Alman köylüsünün milli sosyalist enli i olarak kabul edilmi tir. Bu törenler içinde en etkili olanı 1923 de meydana gelen kan ile vaftiz töreni adı ile anılan Birahane Darbesi 38 Tekeli, a.g.m, s David Beethem, The Legitimation of Power, Macmillan, London, 1991, s Antony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Ankara, 2002, s Stanley Idzerda, Icoclasm During the French Revolution, American Historical Review, Vol. LX, 1954, s Bugün, Hitler in radyoda; Milletine kendisine emanet edilen güçle neler yaptı ının konu ması ile ba lıyordu. Sonra me aleli geçit töreni yapılıyor, Hitler gençli i içersinde liderlik vasıfları kazanmı 18 ya ındaki partililere tam üyelik sıfatı verilmesi ve her caddeden duyulacak radyo konu maları ile tören sona eriyordu. Bkz. Connerton, a.g.e, s Bir hafta süren bu toplu gösteriler 1927 den 1938 e kadar geni katılımla yapılmı, 1938 de 950 bin ki i ile rekora ula mı tır. Bkz. Connerton, a.g.e, s.67.

19 9 olayıdır. 44 Her yıl 8 Kasım da bu olayda, hayatta kalanlar kan ni anı takmı olarak Münih te geleneksel toplanma yerlerinde bulu up, Hitler in Nasyonal Sosyalist hareketin 14 ehidine adanmı konu masını dinleyip, ertesi gün ölen ki ilerin adlarını a ır a ır mırıldanarak ba komutanlı a yürüyü yapmı lardır de Rusya da meydana gelen devrim sonrası, iktidarın Çarlıktan Bol eviklere geçti i bilinmektedir. Rejim de i ikli i ile Bol evikler yeni rejimin me rulu unu olu turabilmek, toplumla rejim arasındaki ba ı kurabilmek için eski sistemin sembollerini ortadan kaldırmaya ba lamı lardır. Bu do rultuda Aralık 1918 de 1 Ocak (Yeni yıl), 22 Ocak Kanlı Pazarda Ölenleri Anma Günü, 12 Mart Otokrasinin Kaldırılma Günü, 18 Mart Paris Komünü Günü, 1 Mayıs ve 7 Kasım Aralık Devrimi Kutlama Günü 46 olmak üzere, yeni rejim tarafından altı tane resmi gün ilan edilmi tir. Kısaca denilebilir ki Batı toplumlarının en eski tarihlerinden itibaren yaptıkları ayin, karnaval ve festivaller genel itibarıyla dini içerikli olmu tur. mparatorluk veya krallıkların me ruiyetlerinin de parçası sayılan bu etkinlikler 1789 da patlak veren kısa zamanda dalga dalga Avrupa ya yayılan Fransız Devrimi ile nitelik de i tirmeye ba lamı tır. Bu ba lamda, imparatorlukların yerini milli devletler ve laik düzen almaya ba lamı tır. Böylece, yeni sistem me ruiyetini kabul ettirmek ve eski sistemi tamamen ortadan kaldırmak maksadıyla yeni semboller geli tirmeye ba lamı tır. Bayrak, mar, milli günler vb. hususlar ile milli devletlerin temeli olu turulmu tur. Yapılan törenler de bu sisteme uyarlanarak de i tirilmi tir. Her bir ülke içinde bulundu u artlara, tarihi olaylarına ve benimsedi i rejime göre milli günlerini belirlemeye ba lamı tır. Milliyetçilik temeli üzerine oturan yeni 44 I. Dünya Sava ı ndan yenik çıkan Almanya da yılları arasında ya anan ekonomik kriz, siyasi krizi de derinle tirmi tir. Halk iyice fakirle mi tir Yılında temeli atılmı olan Nazi Partisi nin 1921 yılı kongresinde Adolf Hitler parti ba kanlı ına tam yetkili Führer ( önder) olarak seçilmi tir. 8 Kasım 1923 yılında ya anan bunalımdan faydalanmak isteyen Hitler silahlı SA subayları ile birlikte Münih te bir darbe giri iminde bulunmu tur. Çıkan çatı mada adamlarından 14 ki i ölmü tür. Bu darbe giri imi ba arısız olmu ve Hitler tutuklanmı tır. Tutuklu kaldı ı sürede Kavgam adlı eserini yazmı tır. Birahane darbesinde ölen 14 ki i ilk Nazi ehitleri olarak anılmı ve bu gün erefli bir gün olarak kabul edilmi tir. Birahane Darbesi ile ilgili geni bilgi için bkz. William Shirer, Nazi mparatorlu u, 1. Cilt, Çev. Rasih Güran, stanbul, 1992, s Bkz. Connerton, a.g.e, s, Türkkahraman, a.g.e, s.35. Rusya daki geli melerle ilgili geni bilgi için bkz.christopher A.P. Binns, The Changing Face of Power: Revolution and Accomadation in the Development Of Soviet Ceremonial, Man, Vol.14, 1980, p

20 10 düzende önemli günler; gurur veren, zafer kazanılan günler veya devlet kurucularını anma ve kutlama üzerine kurulmu ve bu ba lamda yapılan törenler tüm yeni rejimler tarafından sistemin korunması ve güçlendirilmesi için en önemli unsurlar olmu tur.

21 11 I.BÖLÜM TÜRKLERDE CUMHUR YET ÖNCES BAYRAM KAVRAMI VE YAPILAN KUTLAMALAR Geriye dönüp tarihsel süreç içinde Türklerde önemli gün veya olayları, kutlama faaliyetleri de erlendirilmek istendi inde, bunu genel bir bölümlendirme ile slam öncesi dönem ve slamiyet in kabulü sonrası dönem olarak incelemek mümkündür. Ancak temel olarak bu bölümleme esas alınmakla birlikte, slamiyet öncesi dönem hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, slamiyet in kabulü sonrası ile ilgili olarak özellikle Osmanlı Devleti nin II. Me rutiyet öncesi ve sonrasında kutlanan bayramları ele alınıp incelenecek, daha sonra da I. Dünya Sava ı nda Osmanlı nın yenik dü mesi ile Anadolu da ba layan Milli Mücadele sürecinde, anılan bu bayramların ne dereceye kadar kutlanmaya devam edildi ine de inilmeye çalı ılacaktır. 1. Osmanlı Devleti Dönemine Kadar Türklerde Bayram Kavramı ve Kutlamalar Daha önce de belirtildi i gibi toplumların önem verdikleri bir olayın yıldönümünde çe itli etkinliklerle bu olayı hatırlayıp kutladı ı veya andı ı günler o toplumların bütün fertleri tarafından benimsenen ve halkın tüm imkânlarıyla katıldı ı ortak faaliyetleridir. Türklerde de bu tür kutlama ve anma faaliyetleri Batılı toplumlarda oldu u gibi dini veya milli bir inanı tan, toplumun ortak hatıralarından, geleneklerinden ve tabiatından do mu tur denilebilir. Türklerde bu ortak kutlama günlerini ifade eden genel kavram bugün için bayram kavramı ile ifade bulmaktadır. Ancak bayram kavramını dı ında da kullanılan bazı kavramlar bulundu u bilinmektedir. Dolayısıyla, slamiyet öncesi dönemden ba layarak Osmanlı dönemine kadar Türklerin kutlama faaliyetlerinin neler oldu una de inmeden önce Bayram kelimesinin ve onun dı ında kullanılan kutlama veya anma ifade eden kavramların neler oldu u ve nasıl kullanıldı ına de inmek yerinde olacaktır. Türklerde Bayram kavramının ne zamandan beri kullanıldı ı kesin olarak belli de ildir. Bayram, bezrem/bezram, beyrem veya Arapça da tekrar dönmek

22 12 anlamına gelen iyd kökünden türetilmi tir. 47 Bu kavramı ilk olarak Ka garlı Mahmud XI. Yüzyılda Divan-ı Lügat it Türk adlı eserinde kullanmı tır. Kelimenin aslının Bedhrem oldu unu, bu kelimeyi O uzlar ın beyrem ekline çevirdiklerini ve halk arasında gülme ve sevinme, bir yerin ı ıklarla ve çiçeklerle bezenmesi ve orada sevinç içinde e lenilmesi 48 olarak tanımlamı tır. Ka garlı Mahmud un slam dan önce Türklerin id günü yok idi 49 cümlesi büyük bir ihtimalle slam Dini ile ilgili bayramları yoktu anlamına gelmektedir. Bu anlamda eski Türklerde çok sayıda törenlerin oldu u bilinmektedir. 50 Bu törenlerin en eski ekillerinin nasıl oldu una dair tarihi belgeler mevcut olmamakla beraber, bazı kalıntılar bu geleneksel davranı larla ilgili bilgi vermi tir. Eski Türklerde sefere çıkmak, barı yapmak, dü manı teslim almak gibi önemli olaylar çe itli törenlerle kutlanmı tır. Külahını çıkartıp koltuk altına almak, ku ak çözüp boyuna asmak, galibin silahının altından geçmek, itaat sembolleri olarak de erlendirilmi tir. 51 Di er taraftan, yapılan devlet törenleri ise toplumun tamamı ile ilgiliydi. Birlikte ya ama heyecanı ve milli uur bu törenlerde dile getirilmekteydi. Toylar olarak adlandırılan bu törenler Dede Korkut ta, 52 Büyük Hanın yaptı ı ulu toy ile beylerin yaptırdıkları küçük toylar eklinde ifade edilmi tir. Büyük toyda oturma ve yemek yeme törelerine çok dikkat edilmi tir. Dede Korkut ta toylar, ba arı ve kutlama toyları, ilk av toyu, akın dönü lerinde ve tutsaklıkların bitiminde yapılan toylar, dü ün toyları, ölü a ları, ad verme toyları, çocu u olmayanların yaptırdıkları dilek ve hacet toyları, yemin, u urlama ve kar ılama toyları eklinde çe itlendirilmi tir. 53 Genel olarak eski Türk tören ve bayramlarında ba lıca dört unsur görülmektedir: 1-Dini inanç ve tapınmaları ile ilgili ritüelleri; Kurban kesme ve ya mur duasına çıkma gibi ritleri buna örnek olarak verilebilir. 47 Sargon Erdem, Bayram, slam Ansiklopedisi, C.5, stanbul, 1992, s Ka garlı Mahmut, Divan-ı Lügat it- Türk, Çev. Besim Atalay, C.I, Ankara, 1939, s,263,484; CIII. Ankara, 1941, s, A.g.e, s.133. Ka garlı Mahmud, O uzların bayrama id günü dediklerini kaydetmi tir. 50 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Geli me Ça ları, 3. Baskı, stanbul, 1988, s Abdülkadir nan, Eski Türklerde Teslim ve taat Sembolleri, Makaleler ve ncelemeler, Ankara, 1968, s Dede Korkut Hikâyeleri için bkz.muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, C.I-II, Ankara, Ögel, a.g.e, s

23 13 2-Hayatlarında rol oynayan nesneler; Türklerin büyük devletler kurarak Orta Asya ya hâkim olmalarında at ve demir önemli bir yere sahiptir. Kılıç, süngü, bıçak, topuz, kalkan, temren, zırh ve tolga gibi sava malzemeleri hep demirden yapılmaktaydı. Tarihi kayıtlara ve inanı a göre, Ergenekon dan çıkı ta demirden ba ka ate te önemli rol oynamı tır. Bu ba lamda Türkler, di er toplumlarda oldu u gibi topra ı, suyu, ate i ve havayı kutsal saymı lardır E lence ile ilgili unsurlar; Eski Türklerin bayramlarının en önemli kısmını e lence olu turmu tur. Türklerin bayramlarındaki e lenceleri ne eli bir yapıda olduklarını göstermektedir. Bu konuda fazla bilgi olmamakla beraber, at ve ok yarı ları yapılıp, güre tutuldu u, ne eli arkılar söylendi i ve kımız içildi i anla ılmaktadır Türkler bayramlarında giyinmeye ve süslenmeye önem vermi lerdir. Özellikle kıyafetlerde kırmızı, ye il ve sarı hâkimdir. 56 Türkler bayram yerini de süslemeye özen göstermi lerdir. Bayram yerleri ı ıklarla, çiçeklerle süslenmi tir. 57 Yukarıda belirtilen unsurlar çerçevesinde Türklerin en eski tarihlerinden itibaren var olan bayram ve törenlerine örnekler verilecek olursa; Hun Türkleri lkbaharda Mayıs ayında Lung-Cın denilen yerde toplu halde büyük bir bayram yapmaktaydılar. Çin kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hunların milattan yüz yıllar önce 21 Mart tarihinde yemeklerini alarak kırlara çıktıkları ve çe itli ekillerde e lendikleri görülmektedir. Bu bayramda hem inançları ile ilgili adetlerini yerine getirirler, hem de çe itli etkinlikler düzenlerlerdi. Bu bayramın Göktürkler döneminde de devam etti i bilinmektedir. 58 Göktürk asilzadeleri her yıl, atalarının çıktı ına inandıkları Ötüken deki Ecdad Ma arası na gider, takdis merasimleri yaparlardı. Bu törende bayram yapıp yapmadıkları bilinmemektedir. Ancak, bütün halkın Mayısın ikinci haftasında Gök 54 Salim Koca, Eski Türklerde Bayram ve Festivaller, Türkler, 3. Cilt, Bölüm 16, Ankara, 2002, s W. Radloff, Sibirya dan ( Seçmeler) II, Çev. Ahmet Temir, stanbul, 1994, s.275. Ögel, a.g.e, s Abdülkadir nan, Altay Mezarlarında Bulunan Eski Türk Mezarları, Belleten, Sayı,43, 1947, s Koca, a.g.m, s Re at Genç, Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Sayı:12, Ankara, 1997, s.1 2.

24 14 Tanrıya ve yerin ruhlarına kurban kesmek suretiyle büyük bir bayram yaptıkları sanılmaktadır. 59 Uygur Türklerinde de Hunlar ve Göktürklerin bayramlarına benzer kutlamaların var oldu u bilinmektedir. 450 Yılında Uygur Türklerinde 5 grup birle erek, Çin in kuzeyinde büyük bir tören yapmı lardır. Bu törenden önce Gök Tanrı ya kurban kesip, sonra arkılar söyleyip, e lenmi lerdir. 60 Uygurların 840 dan sonra yarı yerle ik hayata geçtikleri bilinmektedir. Her ne kadar Budizm dinini kabul etmi lerse de eski geleneklerini devam ettirmi lerdir. X. Yüzyılın ilk çeyre i içinde Uygur ka anını ziyaret eden Çin elçisine göre; Uygurlar, Mart ayının dokuzuncu günü bir festival (so uk yemek festivali) düzenler ve birbirlerinin üzerine su atarak e lenirlerdi. Birbirlerini ıslatmalarının sebebi, güne in kavurucu etkisini azaltma ve ya mur istemelerine ba lanmaktadır. 61 Yakutlardaki en büyük bayram ise Mayıs ayı sonlarında veya Haziranda yapılan Ayı Toyon bayramıdır. nanı a göre, çok merhametli oldu una inanılan Ayı Toyon, insanların özel hayatına karı maz ve kurbanlar da istemezdi. 62 Türklerin Orta Asya da kendilerine has olarak ya adıkları bir hayat vardır. Aynı biçimde yukarıdaki bilgilerden de anla ılaca ı gibi yine kendilerine has bayram ve festivalleri olmu tur. Bu bayramların ço unun tabiat ve iklim artları ile olu tu u görülmektedir. Aslında tarih boyunca iklim artlarının toplumların hayatları üzerinde etkili oldukları bilinen bir gerçektir. Bu ba lamda tüm toplumlar için geçerli sayılan bu husus, bir taraftan o halkın ekonomik ve sosyal ya antısını olu tururken, di er taraftan da kutlama, enlik, bayram, ayin gibi törenlerinde de etkili olmu tur. Türkler için ise kı mevsimi kısılmak ve birçok eyden mahrum olmaktır. Yaz ise yayılmak, kı aylarının ekonomik bunalımından kurtulmaktır. Bu sebepten dolayı Türkler, kı ın sonu yazın ba langıcı olan bahar ayında bayram yapmayı tercih etmi lerdir Nuraniye- Erkin H. Ekrem, Uygurlarda Nevruz Kutlamaları, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Sayı: 12, Ankara, 1997, s.75; Wolfram Eberhard, Çin in imal Kom uları, Ankara, 1942, s a.g.e, s Özkan, zgi, Çin Elçisi Wang-Ye-Te nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara, 1989, s Büyük Lügat ve Ansiklopedi, 2. Cilt, Bayram Maddesi, stanbul, bty, s Ahmet Pirverdio lu, Eski Türklerde Yılba ı ve Bahar Gelene i, Türkler, C. 3, Bölüm 16, s.44. Koca, a.g.m, s.52.

25 15 Türk topluluklarının, baharla ilgili gelenekleri ve türleri oldukça çe itlidir. Türklerde çok eskiden beri baharın geli i, tabiatın canlanı ı, destanlarda, masallarda, türkülerde, iirlerde, â ıkların kopuzunda, sazlarında ifade edilmi tir. Divan-ı Lügat it- Türkte baharın geli i suların ço alması, karların eriyip da ba larının görünmeye ba lamaları, dünyanın nefesinin ısınması yani havaların ısınması, türlü çiçeklerin açması, yeryüzüne yemye il bir ipek kuma ın serilmesi, hayvanların ço almaları olarak yorumlanmı tır. 64 Kutadgu Bilig de de bahar yay ve yaz kelimeleri ile ifade edilmi tir. 65 Türklerin Ergenekon Destanına 66 göre, demir parçasını örs üzerinde dövmeleri bir süre sonra devlet adamları tarafından kutlanan bir devlet töreni haline gelmi tir. Kutlama zamanı Mart ayının sonlarına gelmi ve bu güne özgür, ba ımsız gün denmi tir. Türklerde yılba ı bahar mevsiminin ilk ayındadır. Divan-ı Lügat it- Türkte On iki Hayvanlı Türk Takviminde yılba ı, 21 Mart tır. Türkler çe itli tören ve bayramlarla baharın geli ini kutlamı lardır. Bu bayramlardan en dikkati çeken, Nevruzdur. Çe itli adlarla anılan Nevruz, Altaylardan Balkanlara kadar uzanan bir co rafyada birçok ba ımsız veya özerk topluluklar tarafından bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. 67 Türkler bugüne Yengi Gün de demektedirler. 68 Nevruz, eski Türklerin ve ranlıların yılba ı olarak kabul ettikleri bir gündür. Farsça bir kelime 64 Divan-ı Lügat it- Türk, C.I, s.119,179,214,215,236,285,331; C.II, s, 122, Abdülhaluk Çay, Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, 7.Baskı, Ankara, 1996, s Göktürkler Hunların soyundan bir koldur. Eski Türk inanı ına göre; Göktürkler dü manları Lin Devletine yenilmi ve 10 ya ındaki bir erkek çocuk dı ında hepsi öldürülmü tür. Askerler bu çocu a acıyıp, ayaklarını kesip bataklı a atmı lardır. Bundan sonra di i bir kurt ortaya çıkmı ve çocu u almı tır. Çocu un kurt tarafından bakılıp iyile ti ini duyan Lin Devleti askerleri çocu u öldürmek üzere ararlarken kurt çocu u alıp Tanrı Da larının kuzeyinde bir ma araya gitmi tir. (Bu ma araya XIII. Yüzyıldan sonra Ergenekon denmi tir.) Bundan sonra kurt çocuktan on erkek çocuk do urmu, bu çocuklar da dı arıdan on kızla evlenmi ve ço almaya ba lamı lardır. Yüz aile olduktan sonra hep birlikte ma aradan çıkmı lardır. Ergenekon destanına göre, Türkler bu ma aradan çıkabilmek için ma aranın demir duvarlarını eritmi lerdir. Sonra da demirci olmu laradır. Ergenekon Destanı ile ilgili bkz. Ögel, a.g.e, s.43 44; Çay, Ergenekon Destanı ve Nevruz Bayramı, Milli Folklor, Sayı 25, Bahar 1995, s Ka garlı Mahmut un Divan-ı Lugat it Türk adlı eserinde Yengi Kün ve bedhrem (bayram) olarak geçen bu gün Türk halkları tarafından Nevruz, Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Mart Dokuzu, Mart Bozumu (Türkiye), Bahar Bayramı, Novruz (Azebaycan), Navröz, Yeni Kün, Nevbahar (Özbekistan), Nevruz (Türkmen), Navrız, Naurız, Ulıstın Ulı Künü, Ulıs Künü( Kazak), Sabontoy gibi isimlerle anılmaktaydı. Ayrıca Ergenekon (Kuzeybatı Türkleri) ve Bozkurt (Azarbeycan) adları ile de bilinmekteydi. Pirverdio lu, a.g.m, s.44. M. Öcal O uz, Somut Olmayan Kültürel Miras: Türkiye de Nevruz/ Yenigün, Milli Folklor, C. 9, Sayı; 65, Bahar 2005, s.5; Çay, a.g.e, s Divan-ı Lügat it- Türk, C.I, s.347. Çay, a.g.e, s.24.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

Okuyucu Mektupları / Reader Letters

Okuyucu Mektupları / Reader Letters Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 129-134 Okuyucu Mektupları / Reader Letters Türk Kütüphaneciler Derne i (TKD) Halkla li kiler Grubu (H G): Bir Sürekli Çalı ma Grubunun Kurulu Öyküsü Burcu (Bulut) Keten

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları 1. Görgü, Nezaket, Zarafet ve Protokolün Kavramsal İçeriği... 1 2. Yönetimde Protokol

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z?

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI Noel, sözlüklerde her yıl 25 Aralık tarihinde İsa nın doğumunun kutlanıldığı hristiyan bayramı olarak geçer. Hristiyanlar, kutlamalara 24 Aralık ta Noel arifesiyle başlar ve

Detaylı