İbrahim KARAOSMANOĞLU. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim KARAOSMANOĞLU. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı"

Transkript

1 İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

2 Çalışınca oluyor. İbrahim KARAOSMANOĞLU 1. Baskı : 2000 Adet, Ocak 2009 Editör : Ömer Polat Kapak ve iç tasarım : Tarık Ergüven Mavi Ofset Basım Yayın Tic. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C1 Blok No : İkitelli - İstanbul Telefon : (212) (pbx) Faks : (212) E-posta :

3 İçindekiler Önsöz S YASET Siyasi hissiyat Hay rl evlatlar n zaferi Türk milletinin ve Kocaeli halk n n siyasi dehas Bir anketin düflündürdükleri Siyasetin özü hizmettir yi baflkanlar, uzay filmlerini sever Dünyan n umutlar, flehirlerde filizleniyor Küresel sorunlar yerel çözümler Çal flmak ibadet, al n teri kutsald r Genç oldu unuzu unutmay n AB ile iliflkimiz bilimsel Bin yaflay n Hemflehrilik ve milliyetçilik Ne olacak flimdi? Bizler zeytinin, pamu un milliyetçisiyiz... Paylafl mc, özgüvenli ve özgürlükçü bir siyaset Halktan uzaklafl p marjinalleflemeyiz Yükselme ve ilerlemeye giden yol kad nlar n kontrolündedir Vatandafl daima boflroldedir Gençlerle omuz omuza Bir Baflkan bir Baflkan a... Yine Kocaeli kazancak H ZMET Çal fl nca oluyor Hizmet makam nda 4 y l Hizmet yar fl nda yeni rekorlar k raca z Unutulmaz hat ralar, ak ldan ç kmayan istikbal Bu hizmet destan n birlikte yazd k Gönülleri çal flarak kazand k Tüm Türkiye çal fl nca oluyor diyecek! Makyaj de il ameliyat yapt k Sizler güldükçe flevkimiz art yor fiehrin üzerindeki solgun örtüyü kald rd k 3

4 Övnüyorsak, hemflehrilerimizin sevinçleriyle övünüyoruz... Bizim köyümüz Kent neye dönüflecek ZGAZ Kocaeli nin yüz ak d r Bu tüneli muhalifler de kullanacak Su gibi aziz olun Osman Gazi Köprüsü bizi 300 y l tafl yacak Körfez sular nda konforlu ulafl m Sekapark hepimizin ZGAZ hem enerji, hem heyecan veriyor Ekolojik evler yap alan nda öncü SU nehir gibi istikrarl Devi nas l ameliyat ettik? fiehrin gözbebe i Kara k fl, ak k fl ÖZEL GÜNLER Düflman ndan kurtul, dostuna kavufl zmit in Kurtuluflu ndan 86 y l sonra zmit in Kurtuluflu Hofl geldin yâ flehr-i Ramazan Kocaeli için iftar vakti Bayramlaflma olmadan bayram olmaz Uzat ellerini bayramlaflal m Kurban bizi kibirin yan lg lar ndan uzaklaflt r r... 4 Y ll k Bayram temizli i Miraç, hayat n mucizelerini iflaret eder Hz. Muhammed i (sav) yak ndan tan ma f rsat Gözyafllar da gülüfller de Cumhuriyet imiz için Türk gençli i tebrikleri sonuna kadar hak ediyor 19 May s genç milletimize kutlu olsun Çocuklar n sevinci, bize güç veriyor Zafer ça devam ediyor! fiehitlerimize ilelebet minnettar kalaca z Çanakkale deki yüksek ruhu yaflamak zorunday z Anne flefkati, hayat m z n cevherini fl ldat r Kalplerimizin içinden gelen anne sesi Her baba bir kahramand r Yeni y lda yeni projelerle yola devam! Yeni y lda yeni Kocaeli Kad nlar n yüzünü güldürmek, medeniyet vazifemizdir 4

5 Bar fl n tohumu bu topraklarda Trafikte yeflil fl da severiz, k rm z y da Al flveriflte karfl l kl memnuniyet esast r Yang n olur biz yang na gideriz Helal lokman n bozuk olmas kabul edilemez Camiler flehirleri yak nlaflt r r Trafik kurallar ahlak ve görgü kurallar d r T p hayat n de erini ö retir Türkiye de Cumhuriyet in ilan, dünyaya neyi duyurdu? Bayram sevincini dört bir yana yayal m KÜLTÜR Kocaeli fuar kocaman bir dünya Fuar n faydalar Yöresel de erleri, mücevher gibi tafl yoruz Kentlilik bilincimiz, vatan sevgisiyle iç içedir... Mücevher kaç kurufl? Bir festival ve bir rekor Ç nar Olgunlu un ve zaferin yolu kültür merkezlerinden geçer Her tren bir gazete, her vagon bir sayfad r Hürriyet Treni kalplerimizde derin iz b rakt Bütün ça lar bilgi ça d r Dil bilinci ve tatl dil Siyasi gücümüzün etki alan Terminatör de il insan olmak Haziran n tad Nisan çabuk geçmesin Bahar n h z na yetiflelim Her flehir bir evrendir fl ahlak Oyun Mevlevi Evi ve Tökeli mre An Evi SANAT Kocaeli nin güzelli i belgeleniyor Hem sanat eseri hem belge Müzik kalbi yumuflat r, Tiyatro zihin açar fiiirin de eri Mehmet Akif bizi merak ediyor Hat: Göz nuru gönül disiplini 5

6 Dünya sahnesi, sahne dünyas Foto raflardaki Kocaeli E T M Allah zihin aç kl versin Okullarda gelece in kahramanlar okuyor! Karne heyecan Çal flkan ö rencileri alk fll yorum Ö retmenleflme yolunda ÖSS sizin için zor de il, geçersiniz KO-MEK, flehrimizin iflleyen bile i, çarpan kalbidir As l yi itlik helal lokma ve al n teridir KO-MEK te bir tören GYTE nin itibar Ö retmenlik ve belediyecilik SOSYAL H ZMETLER Bal klardan teflekkür bekleme Anne ile çocuk en önemli ikilidir Sevgi ma azalar bir kardefl dayan flmas d r Çal flkanl n z yüzümüzü a art yor Anne çocuk sa l üzerine Ben bir engelli dostuyum Engellilerin kurtard flehir Engellilerin mutsuz oldu u toplum komple engellidir Engellerin hayata kat ld toplumlar, olgun toplumlard r Engeller insanlarla aram za giremez Müzik engel tan maz Yard m konusu BASIN Gazeteciler günlük hayat n fi lozoflar d r Gazeteler olmasa dünyan n uza nda kal r z Zihin aç kl n n bafll ca dayana : Gazeteler SPOR Beraber yürüyelim fiampiyonluk sevincinin tiryakisiyiz! Tak m ruhu, sürü psikolojisi Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar 6

7 Bilge fiampiyona veda Herkes sahaya inmeli, mindere, ringe ç kmal! Pehlivanlar unutulmaz DEPREM Deprem kalplerimizi sa lamlaflt rd 17 A ustos 1999 dan önceki insanlar de iliz Sivil inisiyatif, sivil bilinçten do ar TOPLUM Gönüllerin aç l fl Can dostu, can yoldafl y z Aflura Matemi, benim de matemimdir Bir olal m, gür olal m Allah, Mehmetçiklerimizi bize ba fllas n fiehit annelerinin hakk Ziyaret saati nsan n de eri Yafll lar n gönüllerini, dualar n alal m Velinimet Patron duysun Hac dan dönenler Akla hizmet Cinayeti gördüm KOCAEL fiark lardaki, filmlerdeki gibi Kocaeli nin flöhreti giderek art yor Vicdan müsterih, gururlu insanlar n flehri:kocaeli stiklal Harbi mücahitlerinin ruhu flad olsun diye... Kocaeli: Bir Avrupa flehri Kocaeli bir marka stanbul un Fethi nde Kocaeli nin önemi ÇEVRE 2.5 milyon a aç diktik Mühendis gibi düflün, bahç van gibi hisset Torunlar m zdan puan alaca z Tüm dünyadan misafirler a rlayaca z 7

8 8

9 ÖNSÖZ Kıymetli okuyucu, değerli dostum; Dünyada yüzlerce, binlerce büyük yazar, onlardan da fazla şaheser kitap var. Keşfetmeye, okumaya ömür yetmez. Beri tarafta ne ben namlı bir yazarım, ne de elinizdeki kitap bir başyapıttır. Madem öyle, bu kitabı niye hazırladık?.. Kocaeli ne Büyükşehir Belediye Başkanı olmak, yazarlığa, üstatlığa terfi etmek değildir; farkındayım. Gelgelelim, Kocaeli nde yıllar boyu bir o yana, bir bu yana var gücümüzle koşturduk. Şehrin sokaklarıyla, binalarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle, çocuklarıyla, futboluyla, düğünüyle, çiçekleriyle, çöpleriyle, havasıyla, suyuyla, şarkıları, ağıtlarıyla, deniziyle, ağacıyla, yoksuluyla zenginiyle, üstüyle, altıyla, şenliğiyle, kederiyle, toprağıyla, taşıyla, kuşlarıyla, kedileriyle, gecesi, gündüzüyle her şeyiyle ama her şeyiyle hemhal olduk. Bilgimizi, görgümüzü, enerjimizi, gönlümüzü, ümitlerimizi, heyecanlarımızı bu şehre yaydık. İstedik ki Kocaeli güzelleşsin, kalkınsın, serpilsin, yücelsin, alkışlansın, sevilsin Bunun için çalıştık. Çalışınca oluyor dedik. İnanın öyle çalıştık ki, durup da tam olarak ne olduğunu anlamaya vakit ayıramadık. Şükürler olsun, her şey iyiye gitti. Emeklerimiz, heyecanlarımız ziyan olmadı. Kocaeli hakikaten günden güne, gözle görülür bir şekilde güçlendi, pırıltılı bir şehir haline geldi. Dahası, önümüzde yeni ufuklar açıldı. Şehrimiz adına, kendimizi aşarak, hayallerimizin de ötesinde kazanımlara yöneldik. Bir-iki örnek vereyim: Biz çöp depolama sorununu çözmek için çalıştık, bir müddet sonra çöplerden enerji elde etme projesi doğdu. Biz şehrimizin doğal güzelliklerini öne çıkaralım dedik, Kocaeli nde Türkiye nin en büyük doğa yürüyüşü parkurları ortaya çıktı. Seka Fabrikası kapanırken hiç kimsenin zarar görmemesini temin ettik, Seka arazisinde Türkiye nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi gerçekleşti Yani emeklerimiz bereketlendi. Niyetlerimiz ile sonuçlar birbirini tuttu. Belediye deki hesap, şehre uydu Hiç kuşkusuz, Kocaeli ndeki başarıyı, ben tek başına elde etmedim. Büyükşehir Belediyesi ndeki bütün çalışma arkadaşlarım ve hemşehrilerimizin her biri Kocaeli nin mesafe kat etmesinde pay sahibidir. Bunu, alelusul bir iltifat sanmayınız. Hakikaten, Kocaeli nde şehrin yükselişini 9

10 arzu eden, bu yönde tavır alan insanlar yaşıyor. Sözgelimi, Kentsel Dönüşüm Projesi ni bu sayede gerçekleştirebildik. Hemşehrilerimiz, projenin başlangıcında, çarpık yapılaşmanın giderilmesindeki zorluğu bildikleri halde, şehrimizin lehine olacağı için riske girdiler. Evlerini bize emanet ettiler, biz de söz verdiğimiz süre zarfında onlara yeni konutlarını teslim ettik AK Parti hükümetinin desteği, Kocaeli ndeki doludizgin ilerleyişe daha da hız ve güven kazandırmıştır. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizzat yanımızda yer almış, takdir ve teşvikleriyle heyecanımıza heyecan katmıştır. Kocaeli ndeki bütün belediyeler arasında bir koordinasyon, uyum sağlanmıştır. Düşünüyorum da sağduyulu, iyi niyetli ve tertemiz umutlar taşıyan bir şehirde iyi şeylerin olması kaçınılmazdı. Biz, şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıktık. Şahsen, Kocaeli ne hizmet etmenin, Türkiye ye, giderek dünyaya hizmet etmek olacağı düşüncesiyle hareket ettim. Yoldaki bir taşı kaldırıp kenara koymayı, insanlığa faydalı olmanın bir ifadesi sayıyorum. Belediyecilik, yalnızca dozerler ve makbuzlarla yürütülen bir iş değildir. Bir gönül işidir, birikim meselesidir, şehrin nabzını duyarak, insan sevgisiyle yapılan, macera dolu, duygu dolu bir iştir. Elinizdeki kitap, bilhassa yıllarında yaptığım konuşmalar, yazdığım yazılardan oluşuyor. Bu kitabı yazmak için özel bir gayret sarf etmedim. Belediye Başkanı olarak yürüttüğüm çalışmalar arasında, kitap kendiliğinden ortaya çıktı. Elbette metinleri tertiplendi, düzenlendi, okunaklı hale getirmek için rötuşlandı, o ayrı. Peki neden? Açıkçası, şehrimizin meselelerine yaklaşımımızı paylaşıma açarsak, hem Kocaeli nin gelişme sürecinin özel yönleri kayda geçirilmiş olur, hem de tecrübelerimizden, ifadelerimizden doğabilecek fayda açığa çıkar diye düşündüm. Tek dileğim, insanları sevindirmek için yürüdüğümüz, koştuğumuz bu yolda kalp kırmamış olmaktır. Kalpler bir olsun, gönüller şen olsun, vicdanlar rahat olsun, yüzler gülsün diye çalıştık. Allah, niyetlerimiz ile akıbetimiz arasındaki bağı, rahmetiyle kursun. Selam, saygı ve sevgilerimle. İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ocak 2009, Kocaeli 10

11 Çalışınca oluyor. Oluyor. SİYASET

12 12

13 Siyasi hissiyat Modern dünya savaşlarla, yoksullukla, terörle, krizlerle, çevre felaketleriyle dönüyor. Gerçeklerden kaçamayız. Mevcut tabloda kan ve alevler göze çarpıyor. Küçücük bebeklerin üzerine bombalar yağdırılıyor. Bosna, Çeçenistan, Irak, Afganistan, Filistin, Ruanda, Sudan, Keşmir Korlaşmış bir zincir gibi. 1 milyar 200 milyon insan açlıkla pençeleşirken, bir o kadarı aşırı şişmanlıktan, obeziteden mustarip. İnsanlık, katliamları seyrediyor, açlığı seyrediyor. Pakistan da deprem oluyor, herkes seyrediyor, Ortadoğu da yeni bir katliam, koşan yok, kıpırdayan yok. Diyeceksiniz ki, Başkan, Kocaeli ni bırakıp uluslararası siyasete mi merak saldın? Hayır, aksine, Kocaeli mizi düşündüğüm için bu konuyu açtım. Dünyadaki korkunç manzaralar, modern küresel siyasetin zaaflarının, bozukluklarının sonucudur. Saldırganlık, paranoya, şiddetli rekabet, silahlanma yarışı, doğal kaynakların sömürülmesi, savaşı bir ekonomik faaliyet gibi görme, yüksek tehdit algılaması Artık küresel siyaset bu ve benzeri olgular eşliğinde yürüyor. Türkiye de ise tam aksine, siyasetin yeniden erdemlerle, manevi kalitelerle buluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Türk siyasetinin milletimiz nezdinde ve uluslararası alanda itibar kazanması, bu köklü diriliş ve güçlenmeyle birlikte gerçekleşti. DUYGUSAL DAVRANMA, DUYGUSUZ OLMA! Siyasette duygusallığa yer yoktur. Doğru. Fakat duygusuz da siyaset yapılamaz. Bu ikisini ayırt edebilmemiz gerekir. Duygusal davranma: Sırf akrabandır, seviyorsun diye, ehil olmayan birine iş verme. Duygusuz olma: Mesai arkadaşlarını sevmeyi öğren. 13

14 Duygusal davranma: Zarar eden Seka Fabrikası nı boş yere açık tutma. Duygusuz olma: Seka işçilerine istihdam alanı aç, iş ver. Duygusal davranma: Kaçak yapılaşmaya göz yumma. Duygusuz olma: Vatandaşına modern konutlar tahsis et. Bana göre siyaset bir rekabet, başarı, kavga, münazara, ağız dalaşı, sataşma, laf yetiştirme, arkadan konuşma, faka bastırma işi değildir. Siyaset bir merhamet, şefkat, muhabbet, kardeşlik, birliktelik, diğerkamlık, paylaşma, dert ortaklığı, sevinç ortaklığı işidir. Biz, Kocaeli mizde işte bu merhamet siyasetini, kardeşlik, birliktelik siyasetini, ortak meselelere ortak akılla çözüm getirme anlayışını tesis ederek yol aldık. Hizmet eksenli siyasetin özü de bu müspet duygulardır. DÜNYAYA SÖYLEYECEK BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR Biz merhamet deyince, akla yalnızca sosyal yardımlar, sosyal hizmetler gelmesin. Doğalgaz hattı döşerken de, konut inşa ederken de, parklara çiçek ekerken de, yollar, geçitler, köprüler yaparken de, dere ıslah çalışması, içme suyu hattı yenilemesi yaparken de merhametle hareket ediyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin neye yaradığının bilincindeyiz. Kuru, desteksiz, dayanaksız, zeminsiz bir hizmet anlayışı olamaz. Hizmetin, şevkin, azmin, sebatın temelinde merhamet vardır, kardeşlik, dostluk, gönül birliği vardır. Vicdansız siyaset, kibirli siyaset, gaddar, burnu büyük, kasıntı, çiğ siyasetten hiçbir hayır gelmez. Hâlâ eski alışkanlıkların etkisiyle siyasi söylemi yaygara, siyasi üslubu kabadayılık, siyasi cesareti çalma çırpma zannedenler var. Hâlâ birileri tevazuyu, güler yüzü, hizmet bolluğunu ve hızını yadırgıyor. İnanılmaz ama gerçek. Siyasetçi, cahil kabadayılar gibi hareket edemez. Ederse ne olur? Şehirler talan olur, yangın yerine, kan gölüne döner. Şehrimizi günden güne güzelleştirip kalkındırarak, bir çift sözümüzü tüm dünyaya söylemeye hazırlanıyoruz: Siyaset merhamettir. (Kırkbir, s. 19, Şubat 2008) 14

15 Hayırlı evlatların zaferi Bizim için kutsal olan makam, mevki değil, alın teridir. Bu topraklarda kabul gören anlayış, bize Çalışmak ibadettir der. Bunu dinimiz söyler, Peygamberimiz söyler, biz bu sözü içselleştirmişizdir, kalbimizden, vicdanımızdan bu söz yükselir. Biz, Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diyen bir milletiz. Bizim için esas olan Adam olmak tır. Boynuz kulağı geçer sözü bile, her ne kadar olumsuz çağrışımlar yapsa da, çocuklarımızın, bizden sonra geleceklerin emeklerine verdiğimiz değeri gösterir. Hayırlı evlat deyince de vatana, millete hayrı dokunanı kastediyoruz. 3 GÜNLÜK DÜNYADA 5 GÜNLÜK HEVESE KAPILMAYALIM Sultan Süleyman a bile kalmayan, üç günlük dünyaya kazık çakmaya çalışmak bizce beyhudedir. Dünyevi mevkiler şöyle dursun, dünyanın kendisi gelip geçicidir. İnsan olarak değerimiz, diğer insanlara sunduğumuz güzelliklerle, ahlakımızla açığa çıkar. Tek hakiki varlığımız manevi gücümüzdür, yaptığımız iyi ve güzel işlerden doğan sevinçlerdir. Her birimiz, bu milletin hayırlı evlatları olma gayretinde bulunmakla mükellefiz. Toplum hayatı, insanların işbölümü yapmasıyla deveran eder. Biri öğretmendir, okulda ders verir; biri fırında ekmek yapar; biri otobüsü kullanır; biri tarlayı sürer; biri şiirler, şarkılar yazar Önemli olan birbirimizin, içinde yaşadığımız toplumun güçlenmesine, zenginleşmesine, renklenmesine sunduğumuz katkının oranı ve kalitesidir. Bu anlamda, marangoz ustasının yanında çıraklık yapan çocuk da bizim için 15

16 bir başbakan, bir general, bir bilim adamı gibi kıymetlidir. Çıraklık makamı da, temizlik görevlisi mevkii de son derece saygındır. Nerede dürüst ve liyakatli bir çalışma varsa, orası bizim için en muteber makamdır. Benzer şekilde hizmet bilincinden, gayretten, azimden uzak birinin yüksek bir mevkide bulunması onu kurtarmaz. Makamlar, mevkiler, şık sıfatlar tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Alın teri, emek, liyakat, proje, hız, intizam ve motivasyona bakarız. ÇALIŞMA MAKAMI, HİZMET MEVKİİ Kocaeli mizde herhangi bir işe emek veren, işini zamanında, derli toplu, memnuniyet verici bir şekilde yapan herkes bu şehrin güzide bir sakini, hayırlı bir evladıdır. Bizler doğalgaz, konut, içme suyu, kültür, çevre, ulaşım, sosyal hizmetler gibi alanlarda dişe dokunur, hatırı sayılır çalışmalar yürütmüş olmamız sayesinde; geleceğe yönelik büyük projeler hazırlamamız sayesinde Kocaeli mizin sokaklarında yüzümüzün akıyla yürüyebiliyoruz. Vicdanımızın rahatlığı, üstesinden geldiğimiz işlerin çokluğundandır. Kolları sıvamışız, gecemizi gündüzümüze katmışız ve halen durmaksızın çalışıyoruz. Halkımızın hizmetçiliğini yapıyoruz. İşin aslı budur. Doğrusu da budur. Sadece bürolarda, ofislerde, plazalarda değil, dağlarda, ovalarda, vadilerde de aynı anlayışla çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşecek ki, o toprak hakikaten bizim toprağımız olsun. Şehrimizin yollarında, mahallelerinde, köylerinde emeğimizin izleri, işaretleri olacak, biz bu şehri baş tacı edeceğiz ki yediğimiz lokma boğazımızdan geçsin. Bunları övünmek için söylemiyorum. Bunları, Kocaeli olarak hepimizin daha güzel, daha sevinçli bir hayata yönelişimizin temelinde yatan düşünceyi ortaya koymak için söylüyorum. Hepimiz çalışma makamında, hizmet mevkiinde olmalıyız. Hepimiz elbirliği, gönül birliği içinde olmalıyız. Bismillah deyip işe giriştiğimiz için bugünlere geldik. Ömrümüz oldukça da, her nerede isek orada hizmete, çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlık mevkiinde, kardeşlik makamında, hayırlı evlatlar olarak buluşacağız (Kırkbir) 16

17 Türk milletinin ve Kocaeli halkının siyasi dehası Türk milleti, demokratik yetkisini kullanmada, dünyaya örnek gösterilecek bir seviyeye sahiptir. Yani milletimiz, kendi liderlerini seçerken, olağanüstü bir sağduyu ve bilinçle hareket eder. Demokrasimizin kusurlu, pürüzlü yönleri olduğu doğrudur. Meclis dışındaki unsurların müdahaleleri, millî iradeyi zaafa uğratmış, gün olmuş, demokrasi rafa kalkmıştır. Hâlâ milli iradeye sert kaşı çıkışlar gündemimizi meşgul ediyor, tamam. Fakat halkımızın demokrasiyi kavrayışı, tercih hakkına verdiği değer son derece dikkat çekicidir. Mesela, gelişmiş ülkelerin başkanlarına bakınca, Bu uygar halk, bu yetersiz adamı niye seçmiş, nasıl olmuş? diye şaşırmıyor muyuz? İşte bizde böyle acayip hatalar yapılmıyor. Bu yüzden, Türkiye de seçilmiş bir belediye başkanı olmak bana gurur veriyor. Derler ki Takım tutar gibi parti tutuluyor. Hayır. Türk milleti takım tutar gibi parti tutmuyor. Öyleleri varsa, tamam, vardır, dönüştürücü bir etki uyandıramayacak kadar az sayıdalar. ZİHNİMİ KURCALAYAN SORULAR Halkımız, eskiyi tasfiye ediyor, yeniye fırsat veriyor, denenmemişi deniyor, yetersiz siyasetçileriyle tatlı sert hesaplaşıyor, siyasi görüşünü evde, işte, mahallede, eşiyle dostuyla tartışıyor. Dinliyor, anlatıyor, soruyor, araştırıyor, medyayı takip ediyor, fikir üretiyor ve geleceğe ilişkin taleplerini, kendisine sunulan projeleri değerlendirerek oyunu kullanıyor. 17

18 Bu bir gerçektir. Demokrasimizin en olgun, en ilkeli, en tutarlı, en saygıdeğer unsuru milletimizdir, seçmenlerimizdir, sizlersiniz. Şimdi bunları neden söylüyorum. Yerel Seçimler yaklaşıyor diye, sizi hoş tutmaya mı çalışıyorum? Hayır. Sizi, yıllardır hoş tutmaya, hoşnut etmeye, sevindirmeye çalışıyorum zaten, o ayrı. Bu hafta, yine her zamanki gibi sağa sola koştururken, açılışlara, çalışmalara, toplantılara katılırken, bazı hususlar zihnimi meşgul etti: 1- Acaba Kocaeli nde yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza yeterince iyi anlatabiliyor muyuz? 2- Acaba vatandaşlarımız, bizim iş anlayışımız hakkında net fikirlere vardılar mı? 3- Acaba hemşehrilerimiz bize hakikaten itimat ediyor mu? 4- Acaba hâlâ eski, eskimiş tarzda siyaset yapmak için çırpınanlar hakkında Kocaeli ne düşünüyor? 5- Acaba işten güçten vakit ayırıp, vatandaşlarımızla aramızda gönül bağı kurabildik mi? UZUN UZUN DÜŞÜNEREK BULDUĞUM CEVAPLAR Bu düşünceler içindeyken, Cumhuriyet Tarihi gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal, Çiller, Yılmaz, koalisyonlar, Gül, Erdoğan Netlikle fark ettim ki, milletimiz söze kulak veriyor, söyleneni akılda tutuyor, yapılan işe bakıyor, durumu değerlendiriyor ve siyasetçiye ancak memlekete sunduğu fayda nispetinde destek veriyor. Siyasetçilerimizi seviyoruz. Onları hataları, sevaplarıyla benimsiyoruz, fakat icraatlarıyla tartıyoruz. Dolayısıyla anladım ki, 1- Hizmetlerimizi vatandaşlarımıza uzun uzadıya, etraflıca, ayrıntılı bir şekilde anlatmamış, anlatamamış bile olsak, vatandaşımız görüyor. 2- Hemşehrilerimiz bizim iş anlayışımızı, çalışma tekniklerimizi gayet iyi biliyor. 3- Kocaeli nin bize güvenmesi, bizim ona güvenmemizle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ben, Kocaeli ne sımsıkı güveniyorum. 4- Eski tarz çatışma, laf yetiştirme, ağız dalaşı siyaseti bitmiştir, çökmüştür, yoktur. Artık, iş, emek, hizmet, hız, vizyon, birlik siyaseti vardır. 5- Gönül bağı kurma konusunu köylü, öğrenci, işçi, ev hanımı, engelli, memur, esnaf kısacası her kesimden vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz 18

19 zamanlardaki hasret giderme neşesiyle ölçüyorum. Ben büyüklerin ellerine sarılıyorum, çocuklar etrafıma doluşuyor, gençlerle şakalaşıyoruz Esaslı bir akrabalık var çok şükür. Bu düşünceler beni zindeleştirdi. Liselere, KO-MEK e, bilim merkezine koştum, çocuklarla buluştuk, Gebze de toplu konut temel atma törenine katılan Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu nu ağırladık Evet evet, hiç kuşkusuz milletimizin zekası, sezgileri, bilgisi ve vicdanının gelişkinliği, hayatımızın en değerli unsurudur. Bu böyledir. (Kırkbir, s. 34, Haziran 2008) 19

20 Bir anketin düşündürdükleri Türkiye Kalite Derneği, 21 il ve 35 ilçede bir kamuoyu araştırması yapmış. İnsanların, belediye çalışmalarını nasıl değerlendirdiklerini araştırmışlar. Bu yılki ankete göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarından, vatandaşlarımızın yüzde 61 i memnun. Geçen yıl, bu oran yüzde 53 idi. Tam 8 puan artmış. Türkiye genelinde, vatandaşın belediyeden memnuniyet katsayısı en çok artan il Kocaeli. Altyapı hizmetleri dolayısıyla önceki yıllarda şehrimizin dört bir yanını kazdık. İçme suyu, doğalgaz, kanalizasyon hatları döşedik. Bunları ortak kazı programı çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştık. Fakat sonuç itibariyle biz de yorulduk, sizler de yoruldunuz. Biraz zorluk çektik. Araştırmacılar ve durumu görenler; bu yıl sokaklara, caddelere fazla kazma vurmayışımızın, hoşnutluğun artmasına katkısı bulunduğunu ifade ediyorlar Dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırdığımız sağlık, gıda, kırtasiye, giyecek ve barınma yardımlarının da sevinç ve güvene yol açtığı söyleniyor. Öyle ki, en yüksek memnuniyet artışı Kocaeli mizde gerçekleşmiş DAHA NE İSTİYORSUN BAŞKAN? Ben bu sonucu öpüp başımın üzerine koyuyorum. Bizim hizmetlerimizden bir güzellik, gönül hoşluğu, itimat doğuyor ve bu gün geçtikçe artıyor. Binlerce şükürler olsun. Bizden hoşnut olan vatandaşlarımıza, yüzde 61 e tüm kalbimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. Sizlere layık olabildiysek ne mutlu bize 20

21 Memnuniyetini açığa vurmayan, belediye hizmetlerine alıcı gözüyle bakmayan ya da hakikaten ortada sevinecek bir şey görmeyenler yok mu? Var. Onların toplamı da yüzde 39 a tekabül ediyor. Ben şimdi o vatandaşlarımıza birkaç söz söylemek istiyorum. Madem bu gazetede bir köşe verilmiş bana, söz hakkımı bu yönde kullanmak istiyorum. Hayır, bana Herkesi memnun etmeye çalışırsan başarılı olamazsın Başkan! demeyiniz. Yahu ne gerek var, yüzde 61 senden memnun, daha ne istiyorsun? demeyiniz. Takma kafana be Başkan, kimseye kendini zorla beğendiremezsin demeyiniz. Zaten rakipleriniz bile sıkı çalıştığınızı biliyor, söylüyor, var mı ötesi?! demeyiniz. Müsaade ediniz, hemşehrilerimin yüzde 39 una bir çift sözüm var, söyleyeyim. SEVGİLİ YÜZDE 39 Aziz ve kıymetli yüzde 39, daha evvel benden yüzlerce kez şu sözü işittiniz: Siyaset hizmettir. Ben böyle düşünüyorum. En çok çalışanın, en büyük projeleri, yatırımları yapanların siyasi öncülüğü hak ettiklerine inanıyorum. Bizim hizmet davası haricinde bir davamız yoktur. Bu şehirde yaşayan ailelerin, gençlerin, ihtiyarların, çocukların, hattâ sokak hayvanlarının ve kuşların, ağaçların mutluluğu için çalışırız. İsteriz ki her sokağa, her eve, her yolcuya, her ağaca, her yaprağa, her çiçeğe faydamız dokunsun. Bizim varlığımıza ve emeğimize ihtiyaç duyulan her kapıya koşalım, her sese kulak verelim Bütün samimiyetimle söylüyorum, sevgili yüzde 39, bu siyaset işinin zorluğu çoktur. Büyük bir vebali vardır. Uzak bir köyde bir yetim ağlar, bir apartman dairesinde bir baba kederlenir, bir kuytuda bir kedi üşür hepsinin ucu bize dokunur. Dolayısıyla sizin sesinizi duyamamış olabiliriz. Sizin arzularınızı, beklentilerinizi fark edememiş olabiliriz. Gücümüz yetmemiş, elimiz ermemiş olabilir. Çok rica ediyorum değerli yüzde 39, bize ulaşınız ve taleplerinizi, dertlerinizi, 21

22 sizi hoşnutsuz kılan nelerse onları bize anlatınız. Bu sözümün sahici bir davet olduğundan emin olunuz. Kocaeli nin yüzde 39 u 450 bin insana tekabül ediyor, farkındayım. Bunun da bir hal çaresini bulabiliriz. Yaptığımız her işi beğeneceksiniz diye bir kural yoktur. Bizi eleştirmeye her zaman ve her durumda hakkınız var. Biz bir hizmet ailesi, bir hizmet ekibiyiz. Daha hızlı, daha etkili, daha pratik ve kalıcı hizmetler üretebilmenin yollarını bulmak bizim vazifemizdir. Biz, Kocaeli nin tamamına hizmet ediyoruz. Hiçbir ama hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Lütfen bunu biliniz ve hizmet alma hakkınızı, konuyla ilgili görüş ve taleplerinizi ortaya koyunuz. Selam eder, saygılar sunarım, sevgili yüzde 39 *** Yüzde 61 lik kesime gelince Yüzde 61, değerli kardeşlerim, görünen o ki bizler birbirimizi anlıyoruz, tanıyoruz, birbirimizden hoşnuduz. (Biz tabii ki yüzde 39 dan da hoşnuduz, yanlış anlaşılmasın sakın.) Bu hoşnutluğun daim olmasını diliyorum. 22

23 Siyasetin özü hizmettir Aziz hemşehrilerim, değerli misafirler Dünya bugün, küresel bir köy olmuştur. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Paralar, ürünler, sözler, görüntüler hızla tüm dünyayı dolaşıyor. Amerika daki oyuncak mağazasının aynısı, Japonya da da var, Mısır da da. Bir sinema filmi, 100 ülkede birden gösteriliyor. Bir ülkenin kendi yağıyla kavrulması artık mümkün değil. İçe kapanık bir kültür olamayacağı gibi, böyle bir ekonomi de, siyaset de olamaz. SİYASET MATEMATİĞE BENZİYOR Dolayısıyla, siyaset alanında, çok daha fazla denge kurmak gerekiyor. Siyaset bugün matematik denklemleri gibi yürüyor. Siyasi bir karara varırken, çok daha fazla işlem yapmak gerekiyor. Bununla birlikte, yerel siyasetin, yerel yönetimin de önemi artıyor. AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci yaşıyoruz. Bu süreçte, özellikle son 10 yıldır, yerel yönetimleri ilgilendiren düzenlemeler artmıştır. Hizmetlerin, vatandaşa en yakın birimler tarafından yapılması öngörülmektedir. Avrupa Birliği fonları, yerel yönetimlerin farklı alanlardaki projelerine mali destek veriyor. Diğer ülkelerin yerel yönetimleriyle tecrübe ve fikir paylaşımı yapılıyor. Kardeş şehirler ilan ediliyor. Yerel yönetimler eğitim, sağlık, bölgesel kalkınma, sosyal ve kültürel 23

24 hizmetler, istihdam, tüketici hakları, çevre gibi birçok alanda öncülük ederler. Bütün bunlar, Avrupa Birliği sürecinde yeniden ele alınıyor. YETKİ, SORUMLULUK, BİLİMSELLİK Neden böyle? Çünkü bilgi artık tek merkezde toplanmıyor. Hızla yayılıyor, paylaşılıyor. Yerel yönetimlerin sorumlulukları hem çeşitleniyor, hem büyüyor. Burada daha üst düzeyde sorumluluk ve daha çok yetki ihtiyacı doğuyor. Yetkiyi ve sorumluluğu taşıyabilmek için, çözüm üretebilmek için de daha gelişkin bir siyaset birikimine ihtiyacımız vardır. Siyasi bilincimizin, siyasi hassasiyetimizin yükselmesine ihtiyaç vardır. Siyasi faaliyetlere katılımın artmasına ihtiyaç vardır. Toplumun her kesiminden vatandaşın, söz hakkını kullanabildiği bir iletişim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bilhassa kadınların katılımına, desteğine ihtiyaç vardır Dolayısıyla siyasetin bilimsel niteliği önem kazanmıştır. SİYASETİN TEKNİĞİ VE SİYASET AKADEMİSİ Siyasetin tekniği, hızı önem kazanmıştır. Bugün deneme yanılma yöntemiyle iş yapılamaz. Böyle bir lüksümüz yoktur. Siyaset Akademisi, bu nedenle beni çok heyecanlandırıyor. Avrupa Birliği nin önerilerinin ötesinde, bizim kendi bünyemizde bilimsel, akademik bir yapılanmanın olması beni gururlandırıyor. Bu bir verim arayışıdır. Bir tutarlılık, hız, hedefi 12 den vurma arayışıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sahipsiz vatanın batması haktır / Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır! diyor. Memleketimize bütün birikimimizle, bütün enerjimizle, bütün varlığımızla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kendimize, ailemize, komşularımıza, tüm hemşehrilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Evimize, sokağımıza, mahallemize, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya sahip çıkmak zorundayız. Siyaset, bu halkalanmanın adıdır. Siyaset bu motivasyonla, bu bilinçle yürütülürse bir kıymeti ve etkisi olur. KENDİNİ AŞ, İMKANSIZI, BAŞAR, REKOR KIR AK Parti, hizmeti, siyasetin özü olarak görür. Bunu Genel Başkanımız da, bizler de, hepimiz, sık sık söyleriz. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını araştırıyoruz. Kendimizi aşmaya, imkansızı başarmaya, rekorlar kırmaya yöneliyoruz. 24

25 ESTETİK VE DUYGU Ondan sonra, geriye, bu hizmetleri estetik bir çerçeveye oturtmak kalıyor. Yani bilimsel metotlarla yürütülen siyasetin bir de estetik çerçevesi, bir duygusu olması lazım. Bakınız, bu estetik yön, bu duygu bizde halihazırda mevcuttur. Bizim kültürümüzde bilgi en kutsal değerdir. Bize göre çalışmak ibadettir. Bize göre sabır, en büyük erdemdir. Yerel siyasete gelince, vatan sevgisi, millet sevgisi, memleket sevgisi en temel değerlerimizdir. Hemşehrilik, hepimizin kanını kaynatır. Bizde komşuluk ölmemiştir. Köyümüzdeki ağacın gölgesi bize daha tatlı gelir. Mahallemizdeki yolun üzerinde bir taş varsa, onu kendi elimizle alır kenara koyarız İnanıyorum ki, bilimsel siyaset, bilinçli toplum olma yolunda kısa zamanda ilerleyeceğiz. Mevcut değerlerimizle birleştiğinde, bu ilerleyiş büyük bir zenginliğe dönüşecektir Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. (Siyaset Akademisi, Şubat 2008) 25

26 İyi başkanlar, uzay filmlerini sever Belediyecilik işinin en önemli parçası, sonrasını düşünmektir. Bugün yaptığımız binalar kaç yıl ayakta kalacak? Diktiğimiz fidanlar ne kadar büyüyecek? Döşediğimiz doğalgaz, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatları ne kadar dayanacak? Bu kitapları kaç kişi okuyacak? Bugün ürettiklerimiz, yarının koşullarına uyacak mı? Yakın gelecekte teknolojik gelişmeler, hizmetleri nasıl etkileyecek?.. Yani bizim işimiz, şehrimizin geleceğini tasarlamaktır. Zihnimizde, gönlümüzde, ufkumuzda bambaşka, muhteşem bir şehir kurmadan, o şehre ulaşamayız. Buna vizyon deniyor. Yani, yatırımları, girişimleri, faaliyetleri, projeleri belli bir gelecek kurgusu içinde düzenlemeyi mümkün kılan bakış. Sonrasını düşünmek derken, sadece bir adım sonrasını değil, 100 adım, 1000 adım sonrasını da düşünmeyi kastediyorum. Bu da, uzay filmlerinde, bilim-kurgu filmlerinde, kitaplarında olur. Bence, iyi bir belediye başkanı, geleceğin uzay şehirlerinin gösterildiği filmleri izlerken ister istemez heyecanlanır. Kendimden biliyorum. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Uzay filmlerinde gördüğüm ulaşım araçları, uçan arabalar, kibrit kutusu büyüklüğündeki yakıt tankları, ışık çizgileri halindeki yollar, birbirine tünel gibi koridorlarla bağlı görkemli binalar beni müthiş etkiliyor. 3 BİN YIL ÖNCE, 1000 YIL SONRA Günü kurtarmakla kurtulamayız. Geleceğe bakmadan bugünü kuramayız. Bu nedenle imar ve yapı denetimi sağlayan KUTAS adlı uydu takip sistemini kullanıyoruz. Online belediyecilik hizmetleri sunuyoruz. İnternet üzerinden, her türlü faaliyetimize ilişkin verileri sizlerle paylaşıyoruz. 26

27 Sekaray projesiyle kent içinde yerden metrelerce yüksek raylı sistem kurmaya hazırlanıyoruz. Bitkisel atıklardan enerji elde etmeye dayalı Biyogaz projesi üzerinde çalışıyoruz. Benzer şekilde yağ atıklarını enerjiye dönüştürüyoruz. TÜBİTAK, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi gibi bilimsel ve akademik kurumlarla sürekli işbirliği içinde araştırmalar, projeler yürütüyoruz Bazıları bu sözlerimi şaka gibi algılayabilir. Uzay filmleriyle belediyeciliğin gerçekten ilgisi olabilir mi? Bakınız, şehirlerin ömrü, insanın ömrünü aşar. Şehirler, tarih boyunca ayakta kalırlar. İşte, Kocaeli 3 bin 200 yıllık bir şehir. Bir şehre hizmet etmek, o şehrin 100 yıl, 200, 300, 1000 yıl sonraki halini hiç merak etmeden, akla getirmeden yapılacak iş midir? Küçücük çocuklarımızın ileride doktor olacaklarını hayal etmiyor muyuz? Emek verdiğimiz şehrin de gelecekte nasıl olacağını düşünmemiz normaldir. Geleceğe bakarken, tarihi de göz önünde tutmak gerekir Ben uzay filmlerini, o filmlerdeki muazzam şehirleri seviyorum. Bana göre, bütün iyi belediye başkanları, uzay filmlerindeki şehirleri görünce, kendi şehirleriyle kıyaslarlar. Yurtdışına gittiğimizde, Tokyo da, Paris te, Kahire de, New York ta Kocaeli ni düşündüğüm gibi, filmlerdeki şehirlere bakınca da Kocaeli ni düşünürüm İNSANI SEVMEDEN ONA DEĞER VEREMEZSİN Türkiye nin en güzel ve en uzun trekking parkurları Kocaeli nde. Yani doğa yürüyüşü yapmak için en uygun şehir Kocaeli. Bu konuda iki hususu vurgulamak istiyorum. Birincisi, Kocaeli nin bir sanayi şehri olduğu gerçeği, doğal zenginliklerimizin üzerini örtmesin. Hepimiz bu konuda hassasiyet gösterelim. Nitekim, trekking parkurlarımız da dahil, turistik değerlerimizi tanıtmak için biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha da yapacağız İkinci husus ise şu: Trekkingi yani doğa yürüyüşünü marjinal bir spor ya da etkinlik zannetmeyiniz. Çocuk, genç, yaşlı herkes, tüm hemşehrilerimiz; gruplar oluşturup doğa yürüyüşleri düzenlesinler. Trekking parkurlarımız yalnızca turistlerin ya da belli bir kesimin değil, tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir 27

28 Dünyanın umutları, şehirlerde filizleniyor Aziz misafirler, Kent Konseyimizin değerli üyeleri; Geçen yıl bu salonda Kent Konseyi ni ve fonksiyonlarını tanıtan bir toplantı yapmıştık. Bugün ise Kent Konseyimizin I. Genel Kurul Toplantısını yapıyoruz. Seçilmiş Belediye Meclisimiz olduğu halde, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan Kent Konseyi ne niçin gerek duyuluyor? Esasen, Kent Konseyi, tüm dünyada köklü bir değişime uğrayan siyaset ve iktisat algısının doğurduğu yeniliklerden biridir. Tekrar ediyorum: Dünyada siyaset ve iktisadın kuralları değişiyor. Ve bizler, bu yeni kuralların bir gereği olarak buradayız yılında, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland Raporu nda sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya atıldı. Bu rapordan sonra, kalkınmanın anlamı değişti. Yalnızca gayri safi milli hasılanın yükselmesi değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel bakımlardan da kazanımlar elde edilmesi gerektiği vurgulandı de Rio da yapılan Yeryüzü Zirvesi nde, sürdürülebilir kalkınma, tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsendi. Gündem 21 başlıklı eylem planı, Birleşmiş milletler üyesi ülkelerce kabul edildi. Gündem 21, dünyanın bulunduğu kritik eşikten güvenli bir biçimde geri dönme planıdır. Yoksulluk, eğitimsizlik, sağlık sorunları ve çevre tahribatı karşısında küresel bir hassasiyet ve hareket planıdır. Küresel bir hareketi kim nasıl yönetecek, nasıl denetleyecek? Tam da, dünyamızın kurtuluşu için yerel yönetimlere, yerinden yönetime, resmi ve sivil kuruluşlar arasında elbirliğine ve halkın etkin katılımına ihtiyaç 28

29 olduğu belirlendi. Yerel Gündem 21 ise, Gündem 21 in yerel ölçekte planlanması ve organize edilmesidir. Yani, 21. yüzyılın tüm dünyada bir toparlanma, canlanma, serpilme yüzyılı olması için çalışıyoruz. Kent Konseyi de, işte bu süreçte ortaya çıkmıştır. Belediye Kanunu nun 76. maddesinde de belirtildiği gibi, bir yönetmelik çerçevesinde resmî ve sivil unsurların sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda kent sorunlarını ortak akılla çözmeye çalıştıkları demokratik bir yönetişim mekanizmasıdır. Bugün tüm dünyada, Japonya da, Brezilya da, Norveç te, bizim gibi Kent Konseyleri toplanıyor. İnsanlar zekalarını, tanıklıklarını, sezgilerini, sorularını, birikimlerini, öngörülerini, tecrübelerini, vizyonlarını, emeklerini ortaya koyuyorlar. Dünyamızın ve tüm insanlığın umutları her şehirde kurulan bu meclislerde yeniden filizleniyor. Kent Konseyleri paylaşımcı, katılımcı, şeffaf, özgür ve demokratik bir yönetim anlayışının ürünüdür. Nitekim, Avrupa Konseyi de vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılım hakkını önemle vurgulamaktadır. Vatandaşların, yerel düzeyde yürütülen çalışmaları veya sorunları bilinçli bir şekilde takip etme hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Böylelikle, önem ve öncelik kazanan katılımcılığın sıhhatli bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Ben, Belediye Başkanı olarak, bu dayanışma, katılım, ortak akıl ve yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesini sevinçle karşılıyorum. Mesela uzun vadeli planlar yapma, uzlaşma kültürünü geliştirme, engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırma gibi kritik konularda Konseyimizin katılımını çok önemsiyorum. Aziz misafirler; Hemşehrilik hukukumuz, gönüllü çabalarımız ve katılımımız evrensel kurtuluşumuzun anahtarı haline gelmiştir. Bizler 700 sene boyunca ahi teşkilatları, esnaf teşkilatlarıyla ticari hayatımızı ahlaki esaslar ekseninde düzenlemiş bir milletiz. Bizler köylerimizde imece usulüyle, dayanışma içinde ekinleri eken su veren biçen bir milletiz. Vakıflar, imarethaneler, kervansaraylar kuran, kapılarını Tanrı misafirlerine sonuna kadar açan bir milletiz. Dolayısıyla, Kent Konseyimizin de asırlarca yaşattığımız erdemlerin güncellendiği bir yer olacağını ümit ediyorum. Burada hepimizin içtenlikle, ciddiyetle ve titizlikle çalışacağımıza, 29

30 Kocaeli mizin yükselişine katkıda bulunacağımıza yürekten inanıyorum. I. Genel Kurul Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Şubat 2008) 30

31 Küresel sorunlar yerel cözümler Aziz hemşehrilerim, Kent Konseyimizin kıymetli üyeleri; İletişim ve ulaşım teknolojileri, endüstriyel üretim ve finansal döngüler eşliğinde ortaya çıkan küreselleşme; dünyamızda ortak sorunların da belirgin şekilde görülmesine yol açtı. İrili ufaklı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yeryüzünün ve insanlığın geleceğiyle ilgili büyük tartışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi kurumlar, çeşitli çevreci örgütler, global medya, bölgesel siyasi birlikler, bilimsel kongreler 20. yüzyılın ilk çeyreğinden beri Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? sorusuna cevap arıyor. Açlık, yoksulluk, hastalıklar, insan hakları, eğitim, suç, çevre sorunları, hayvan hakları gibi konularda genel ve özel raporlar hazırlanıyor. Bugün bütün dünya, sürdürülebilir kalkınma nın nasıl uygulanabileceğini konuşuyor. Gündem 21 ve Yerel Gündem 21 gibi eylem planları; uluslararası zirvelerde ortak kabulle benimsenmiş stratejileri içeriyor. Esasen, her yıl onlarca zirve düzenleniyor, uluslararası örgütler tarafından birçok kampanya yürütülüyor ve dünyaya ne olacağı sorusu sürekli dünyanın gündeminde. Küresel sorunların çözümü için yerel çözümler son derece önem kazanmış vaziyette. Devletler düzeyinde alınan tedbirler, yapılan insani yardımlar ve antlaşmalar kadar; sözgelimi doğal çevreyi koruma, eğitime destek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok konuda yerel yönetimlerin devreye girmesi büyük önem taşıyor. 31

32 Bunun da ötesinde yerel çerçevede sivil hassasiyetlerin, önerilerin ve birikimlerin işleme konması gündemimizde. İşte, Kent Konseyi dolaysız bir biçimde gündem oluşturan, faaliyet yürüten bu sivil iradenin adıdır. Gördüğümüz, sezdiğimiz, bildiğimiz, çözümü hakkında zihin yorduğumuz, yüksek sesle düşündüğümüz ve gerek bizzat çalışmak, gerekse ilgili mekanizmaları harekete geçirmek suretiyle halledilmesini sağlayabileceğimiz sorunları Kent Konseyimizde gündeme getiriyoruz. Kent Konseyimizin Genel Kurulu, iki kez toplanmış bulunmaktadır. Kent Konseyi nin, Kocaeli mize, örnek ve imrenilen bir şehir olma yolunda vazgeçilmez katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Haziran 2008) 32

33 Çalışmak ibadet, alın teri kutsaldır Aziz ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, kardeşlerim; Toplu Sözleşmemiz yenilendi; hayırlı, uğurlu olsun. Çalışmak ibadet, alın teri kutsaldır. Çoluk çocuğunun rızkı için, evine ekmek götürebilmek için, helal, güzel bir sofra kurmak, ağız tadıyla yaşamak için çalışan herkes bizim nazarımızda en saygın kişidir, bir kahramandır. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan herkese hizmet sunuyoruz. İnsanımızın, hemşehrilerimizin mutluluğu için gayret sarfediyoruz. Kendi içimizde bulunan, beraber çalıştığımız işçi kardeşlerimizin yüzleri gülmedikçe, bu şehre ne örnek olabiliriz, ne de hakikatli bir hizmette bulunabiliriz. Sözleşmemizi sonuçlandırırken bu düşüncelerle ve vicdani mesuliyetle hareket ettik. Biliyorum ki işçilerimiz de aldıkları zamlardan ötürü sevinçliler. Allah a şükürler olsun. Allah kazançlarınızı ve emeklerinizi bereketlendirsin. Bu dönemde, en düşük maaşlı işçimizin maaşına yüzde 40 zam yaptık. Helal, hoş olsun. Belediyemizde, maaşlar arasında göze batan farklar vardı. Niye? Çünkü diğer belediyelerden, SEKA dan, Köy Hizmetleri nden gelen işçilerin maaşları farklıydı. Geçen dönem, idari maddeler gündemde olduğu için, maaş zamlarını, bütün iyi niyetimize rağmen dengeleyemedik. 33

34 Zammı, Yüksek Hakem Kurulu belirledi, o da enflasyon oranında bir artış sağladı. Bu sözleşmede, işçilerimizin maaşları arasındaki, iyice açılmış olan makası çok şükür daralttık. Adaleti, hakka, hukuka uygunluğu sağlamaya gayret ettik. Bir de, eğitim, öğrenim düzeyi yüksek olan personelimizin de maaşlarında iyileştirme yaptık. Sözleşmemiz, bir adalet vesikası oldu. Bundan dolayı çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Bizler, hak aramanın önemine inandığımız kadar, hakkı teslim etmenin de önemine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim; Adalet, olumsuz şartlar üzerinden sağlanmaz. Yani biri öyle ya da böyle haksızlığa uğruyor diye, diğerine de haksızlık edildi mi adalet olmaz. Esas olan, kazançların, nimetlerin dengeli paylaşılmasıdır. Hamdolsun, maaşı daha iyi olan personelimize hatırı sayılır ücret artışı sağladık. Yüzde 10 civarında zam yaptık ki, günümüz koşullarında bu oran, yabana atılamaz. Maaş zamlarında adaleti sağlamak için farklı oranlarda zam yapılmasına Allah aşkına kimse gönül koymasın, kimse küsmesin. Bir denge kurulduysa, bu denge kimsenin maaşı geri çekilerek ya da normalin altında zam verilerek değil de, herkese iyi zam verilerek ama kimilerine çok iyi zam verilerek yapıldıysa, bunda gücenilecek hiçbir yön yoktur. Bugüne dek normalde az ücret alanların zam sevincini, hepimiz paylaşmalıyız. Düşünün ki işçilerimize ödenen ücretler, ayrı miktardaydı. Aynı işi yapan, aynı seviyedeki personel arasında farklı ücretlendirme, çalışma ortamının havasını ağırlaştırıyordu. Dediğim gibi, hepimiz, büyük ölçüde halledilen ücretlendirmeyi kardeşçe, olgunlukla karşılamalıyız. Sözleşme sürecinde değerli, yapıcı katkılar sunan Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul a teşekkür ediyorum. Şube Başkanı Osman Suat Kalyoncu ya da teşekkür ederim. Yerel Sen Genel Başkanı, Genel Sekreterimiz Münir Karaloğlu Bey in olumlu tavrı, sözleşmenin en barışçı şekilde sonuçlanmasını sağladı. Kendisine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz, işçisine verdiği ücreti dirhemle gramla 40 kere tartarak veren 34

35 bir patron değildir. Bu sözleşme de, bunun en belirgin kanıtıdır. Nitekim, ücrette adaleti sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı önceden ilan etmiştik. Yüzümüzün akıyla süreci tamamladık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın, kazançlarımızı bereketlendirsin. (Toplu İş Sözleşmesi, Ağustos 2008) 35

36 Genç olduğunuzu unutmayın Aziz kardeşlerim, kıymetli gençler; Şu anda, Türkiye de sizler iktidardasınız. Türkiye nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, entelektüel macerasında başroldesiniz. AK Parti hükümetine gösterilen teveccüh, sizlerin varlığıyla pekişen bir anlam taşıyor. Siz, bu ülkenin yeni kahramanlarısınız. Size bakınca hem büyük bir heyecan, hem de gurur duyuyorum. Öncelikle her birinizi, tüm kalbimle selamlıyor, değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kardeşlerim, Türkiye, gençleriyle var olan bir ülkedir. Türk gençliği, olgunluğuyla, vakarıyla, dirayeti ve azmiyle temayüz etmiş bir gençliktir. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim gibi Gençlik Bayramı kutlayan bir ülke daha yoktur. Peki biz neden gençlerimizin varlığını bayram vesilesi kıldık? Her yıl 19 Mayıs ta neyi kutluyoruz? İstiklal Harbi mizi başlatan gençlerimizi kutluyoruz. Bu ülke için canını veren gencecik şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükranı ifade ediyoruz. Gençlik, dünyanın her yerinde şu veya bu türden bir değer taşır. Fakat Türkiye, gençlerin kurduğu bir ülkedir. Bizler, sizlere bakınca, ülkemizi kurtaran, kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı yeniden dirilten şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlıyoruz. Bizim gençlerimize bu yüzden delikanlı denir. Aslan gibi, dağ gibi bir başka 36

37 gençlik yoktur dünyada. Gözümün nuru, güzel kardeşlerim; Sizler başroldesiniz, iktidardasınız, güç sizde dedim. Güç demek, iktidar demek, sorumluluk demektir. AK Parti, gerek hükümette, gerekse belediyelerde sorumluluk sahibi ve çalışkan kadrolarıyla itibar kazandı. Bu sizin de itibarınızdır. Sizler yalnızca siyaset değil, tarih, sosyoloji, edebiyat, fen, iletişim, ahlak, ekonomi, güzel sanatlar kısacası bütün alanlarda en üstün seviyeyi tutturmak durumundasınız. Bizler de genç idik. Bizler de bu teşkilatlardan, toplantılardan, tartışmalardan geliyoruz. Bizler de gençlik heyecanları, merakları, arayışları, isyanlarından geliyoruz. Bizim de gönlümüzde büyük ateşler yanıyor, fırtınalar kopuyordu. Necip Fazıl ın deyimiyle Anadolu denilen dâva taşını omuzlamak ve taşıyıp yerine koymak azmindeydik. Şimdi bu büyük ve mukaddes dava taşı sizin o tertemiz ellerinizde, o dimdik omuzlarınızdadır. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti sizler omuzlayacak, sizler yükselteceksiniz Bizler, aziz kardeşlerim; Sizleri mahcup etmemek için, sizlere mahcup olmamak için canımızı dişimize taktık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Emin olunuz ki, görünenden daha çok çalıştık, daha çok sabrettik, daha çok dua ettik. Kınamalara, boş laflara, hatta iftiralara aldırış etmeden, derin bir mesuliyet duygusuyla hareket ettik. Seka arazisini peşkeş çekecekler dediler, Türkiye nin en güzel parkını kurup halkımızın hizmetine sunduk. Adnan Menderes zamanından beri hiçbir çalışmanın yapılmadığı D-100 karayolu üzerinde büyük tüneller, köprülü kavşaklar, üstgeçitler inşa ettik. D-100 Kent Geçişi Projesi ni başlattık. Bizim yaptıklarımızı hayal bile edemeyenler, işlerimiz biraz gecikti diye eleştirilere başladılar. Utanmıyorlar! Bizden öncekiler, 5 milyar dolarlık bir borç batağı bıraktılar. Biz bu büyük yatırımları yaparken, bir yandan da o borcu ödüyoruz. Onların bataklığını kurutuyoruz! Biz işte bu şartlarda Kocaeli mizin köylerine kadar doğalgaz hatları döşedik. 10 bine yakın konut yaptık. 37

38 2,5 milyona yakın ağaç diktik. Hepiniz biliyorsunuz, 3 yılda 1000 civarında proje gerçekleştirdik. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın özü, özeti, halkımıza hizmettir. Bizim siyasetimiz, vatanımızı güzelleştirmektir. Bizim siyasetimiz, yoksulu sevindirmek, yetimi güldürmek, garibin gönlünü almaktır. Hepimiz, her işimizde 1400 küsur yıllık o muazzam İslam kültürüne sahip çıkmak zorundayız yıllık Anadolu değerlerinin bizlere kazandırdığı olgunluğu korumak zorundayız. Bundan 10 sene, hatta 5-6 sene öncesine kadar Türkiye de siyaset çatışmalar üzerinden yürüyordu. Dışlamalar, zıtlaşmalar, kavgalar, kargaşa ve bitmeyen tartışmalar vardı. AK Parti nin başarıları, bütün bu kavgaları gölgede bıraktı. İyi niyet, çalışkanlık, disiplin, hoşgörü ve bilinçle birlikte gelen kazanımlar ufkumuzu aydınlattı. Türkiye nin dört bir yanında büyük yatırımlar yapıldı. Paramız yeniden değer kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi gerçekleştirildi. Bugüne kadar 285 binin üzerinde konutun inşaatına başlandı, bunların 156 bini tamamlandı. Kişi başına düşen milli gelir 5 bin 700 dolara ulaştı. Çiftçiye 4 milyar 800 milyon YTL yani 4,8 katrilyon TL kredi kullandırıldı. 500 üründe KDV oranı düşürüldü. Uluslararası alanda Türkiye nin gücü, etkisi, itibarı en üst seviyeye çıkarıldı. Bugün Türkiye, kendi bölgesinin hakimi konumundadır. Mahmut Abbas ile Şimon Peres i Ankara da buluşturduk. Türkiye, diplomasinin merkezi konumundadır. Ortadoğu yla ilgili her konuda politika üreten, sözünü dinleten, öncü ülkedir. İçeriye dönelim: Aile hekimliği uygulaması 13 ilimize yaygınlaştırıldı. 305 hastane ve ek bina olmak üzere 912 sağlık yatırımı hizmete açıldı. 8 bin km. bölünmüş yol yapıldı. Bu uzunluk, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazladır. 39 yeni üniversite kuruldu. Öğrencilerimize tam 567 milyon adet ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Türkiye, milli gelir itibariyle, 180 ülke arasında 17. sıraya yükseldi Bütün bunların anlamı şudur: Artık siyasi mücadele, söylem planında değil, hizmet planında yürütülüyor. Allah a şükürler olsun, ak ile kara arasındaki ayrım açıkça ortaya çıkmıştır. Enerjimizi kavgada harcamak zorunda değiliz. 38

39 Sataşmalara kulak asma zamanı geçti. Artık bilgelikle, sebatla hareket etme dönemindeyiz. Hâlâ eskisi gibi kapışmak isteyenler var. Hâlâ çamur atmaya yeltenenler var. Hâlâ boş laflarla gemi yürütmeye gayret edenler var. Geçti! Bu toprakların zafer şarkılarını yeniden söylüyoruz. En güzel türküleri, ilahileri yeniden bayraklaştırıyoruz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu yeniden tazeliyoruz. Yeniden kitaplara, tarihe, şiire; Mevlana ya, Yunus a dönüyoruz. Özgürlükçü, barışçı ve hakkaniyetli bir tutumla bu tertemiz toprağa, güzelim şehirlere emek veriyoruz. Milletimizle aynı dili konuşuyoruz. Vicdanımız rahat, alnımız açık, yüzümüz ak. Helalleşmenin, paylaşmanın tadını yeniden keşfediyor Türkiye. Bu toprakları yeniden bir insanlık neşesi, bir gençlik pırıltısı aydınlatıyor. Sizin tertemiz yürekleriniz, günden güne artan birikiminiz ve bereketli emeğinizle yarınlarımız aydınlanıyor. Bizim de umutlarımız an be an çoğalıyor, yüzümüz ağarıyor. Bu güzel günleri gördüğümüz, daha güzel günlere ulaşma azmiyle hep birlikte çalıştığımız için ben de kendimi daha genç, daha enerjik hissediyorum. Bir ağabeyiniz olarak söylüyorum: Düşüncelerinizi, davanızı sanatlaştırın. Bize zarafet yakışır, beyefendilik yakışır. Gündemi takip edin. Sürekli okuduğunuz köşe yazarları olsun. Herkesle tanışın, teatide bulunun. Farklı görüşleri saygıyla karşılayın. Çünkü siz iktidardasınız, yüce gönüllü davranın. Büyüklerinize hürmet gösterin, onların hatıralarını dinleyin, öğütlerine kulak verin. Her zaman her yerde uysal olun demiyorum. Yeri geldiğinde masaya yumruğunuzu vurun! Kendi çevrenizden, bizden birilerinin hatasını görürseniz, usulünce düzeltmeye çalışın. Görmezden gelmeyin. Fakat kimsenin kalbini de kırmayın. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Siyasi tarihi iyi öğrenin. Birkaç şiir ezberleyin. Bu toprakların sanatını kavramaya çalışın. Mimarisini, müziğini, edebiyatını bilmediğiniz bir ülkeyi savunamazsınız, 39

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlar Çalışınca oluyor.

Detaylı

Erzincan Konufluyoruz

Erzincan Konufluyoruz Editörden Erzincan Konufluyoruz Sılada Erzincan Gurbette Erzincanlı Birbiri ile ilişkili, birbirini etkileyen iki kavram Bu sayımızda 2012 yılının bu iki kavram üzerinde etkili olan gelişmeleri ele aldık.

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-377-5 TOBB Yayın No : 2014/220 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BİR SES DE SEN VER!

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BİR SES DE SEN VER! w w w.ordusmmmo.org.tr SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS e d i t ö r d e n Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com BİR SES DE SEN VER! Mesleki sorunların

Detaylı

İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM

İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE YİZ AK PARTİ İSTANBUL İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2015 SAYI : 293 18-25 MAYIS 2015 İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM Maltepe Meydanında

Detaylı

"AK Parti, İstiklal ordularının kararlılığını gösterecek"

AK Parti, İstiklal ordularının kararlılığını gösterecek Yeni Türkiye ye yeni anayasa yakışır' Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 7 Haziran daki seçimlerin Türkiye için hayati önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, 2023 vizyonu için seçimden anayasa yapabilecek bir çoğunluğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 8 SEÇİM BEYANNAMESİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 8 SEÇİM BEYANNAMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 8 SEÇİM BEYANNAMESİ 11 ADAYLARIMIZ 27 SEÇİM MESAJI 37 2023 VİZYONU HEDEFLERİ 43 AK PARTİ İKTİDARINDA MALATYA 51 MALATYA YA YAPILAN İCRAATLAR 57 ULAŞTIRMA 58 Havayolu Ulaşımı 60 Demiryolu

Detaylı

Sancaktepe ye çok yakışacak. Yeni Belediye Hizmet Binasının Temeli Atıldı...

Sancaktepe ye çok yakışacak. Yeni Belediye Hizmet Binasının Temeli Atıldı... YIL: 4 SAYI: 14 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 KENT VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Yeni Belediye Hizmet Binasının Temeli Atıldı... Sancaktepe ye çok yakışacak» Metroya geri sayım başladı» Kent Ormanı Sancaktepe de»

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi Başbakan Erdoğan ğ partisinin i i grup toplantısın- t da yaptığı konuşmada merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Başbakan Erdoğan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SİNOP İLİ I. KALKINMA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

SİNOP İLİ I. KALKINMA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-RP-4/89 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : 978-605-84995-1-5 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Ekrem YAMAN :

Detaylı

Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor...

Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor... Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor... Devamı sayfa 8 de A Y L I K G E L İ Ş İ M B Ü L T E N İ Ü C R E T S İ Z D İ R N İ

Detaylı

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Isparta nın ana gelir kaynağı olabileceği noktasında gerçekten

Detaylı

12 DE. Ülkenin iyi ya da kötü, onlardan bağımsız milli bir siyaset aklına sahip olmasına duyulan kıskançlığın ötesinde bir hesap var işin içinde.

12 DE. Ülkenin iyi ya da kötü, onlardan bağımsız milli bir siyaset aklına sahip olmasına duyulan kıskançlığın ötesinde bir hesap var işin içinde. 05-20 ŞUBAT 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı:48 Fiyatı: 1 2. ULUSALCILIK PROJESI DEVREDE! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mazhar Bağlı, AK Parti-cemaat gerilimine ilişkin çarpıcı

Detaylı

İstanbulBülteni. Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Ekim 2013. Asrın Projesi Marmaray İstanbul a hayırlı olsun

İstanbulBülteni. Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Ekim 2013. Asrın Projesi Marmaray İstanbul a hayırlı olsun İstanbulBülteni Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Ekim 2013 Asrın Projesi Marmaray İstanbul a hayırlı olsun Sevgili İstanbullular 150 yıllık bir hayal olan Marmaray ı, son derece anlamlı

Detaylı

Başkan dan. Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği. SAHİBİ T.C Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Başkan dan. Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği. SAHİBİ T.C Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ GENEL YAYIN YÖNETMENİ 82 Birlik 2008/3 Başkan dan Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği Birliğimizin değerli üyeleri, Ülkemizin ve toplumumuzun temel hedefleri arasında yer alan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma

Detaylı

Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek...

Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek... başyazı Şeker Üzerinden Geleceğin Yol Haritasını Çizmek... Dimdik durdukça, sadece şekerin değil Türkiye nin de yol haritasını çizmiş olacağız... 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası

Detaylı

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK 20 ŞUBAT - 05 MART 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı:49 Fiyatı: 1 Ayakkabı kutusu da kaset şantajı da tutmaz A AK yazarı Cem Küçük, Eğer bir yolsuzluk varsa zaten bu iddianamelerde yazılacak ve ortaya

Detaylı

Ümraniye de Başkan Hasan Can ın 3. Dönemi. 30 Mart ta Yeni Türkiye Kazanmıştır sf. 06. İstanbul un Abisi ile 3. Hizmet Dönemi Başladı sf.

Ümraniye de Başkan Hasan Can ın 3. Dönemi. 30 Mart ta Yeni Türkiye Kazanmıştır sf. 06. İstanbul un Abisi ile 3. Hizmet Dönemi Başladı sf. mayıs 2014 sayı 48 Ümraniye de Başkan Hasan Can ın 3. Dönemi 30 Mart ta Yeni Türkiye Kazanmıştır sf. 06 İstanbul un Abisi ile 3. Hizmet Dönemi Başladı sf. 10 Ümraniye de Hasan Can ın Ustalık Dönemi sf.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Yıl: 7-2013 Sayı: 137

Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Mısır daki darbe ve katliam ile Suriye deki katliamı kınamak ve oradaki mazlum halka destek vermek amacıyla Türkiye nin çeşitli vilayetlerinde tepki ve destek mitingleri yapıldı.

Detaylı

W W W. G A G İ A D. O R G. T R

W W W. G A G İ A D. O R G. T R Sahibi GAGİAD Adına Yön. Kur. Bşk. Taner Özdurak Yazı İşleri Müdürü Durdane Bilge Türkkan Sayı:35 Basın Yayın Çalışma Grubu Bora Tezel Buket Mutafoğlu Ayça Güdemez Dilek Kaleoğlu İrem Baharoğlu Seçil Kömürcü

Detaylı

İçindekiler. Bilgi Toplumu ve Ekonomik büyüme. Rize den Gaziantep Ticaret Odasına Ziyaret. Demiryolu Hattı Bölge Ekonomisine Küçümsenmeyecek.

İçindekiler. Bilgi Toplumu ve Ekonomik büyüme. Rize den Gaziantep Ticaret Odasına Ziyaret. Demiryolu Hattı Bölge Ekonomisine Küçümsenmeyecek. İçindekiler 06 Bilgi Toplumu ve Ekonomik büyüme 34 Rize den Gaziantep Ticaret Odasına Ziyaret 08 Demiryolu Hattı Bölge Ekonomisine Küçümsenmeyecek İvme Kazandırır 37 Oda ve borsalar ortak toplantısı Rize

Detaylı

HAYAT VEREN KADINI HAYATA KATIN

HAYAT VEREN KADINI HAYATA KATIN HAYAT VEREN KADINI HAYATA KATIN Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Çok değerli milletvekilleri, çok değerli Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları, değerli Belediye Başkanları,

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı 1 ADAYIMIZI Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Milletin adamı. Milletin içinden gelmiş, koltuğa değil milletine sevdalı, hizmete

Detaylı

Bir yıl aradan sonra BETAV dergisinin 17. sayısını

Bir yıl aradan sonra BETAV dergisinin 17. sayısını Yıl : 24 Sayı : 17 Bitlis in kalesi, balı, tütünü BETAV 24 Kasım 2011 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yayın Organı Yayın Kurulu Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR İlhami NALBANTOĞLU Y. Kadri ALAYDIN Selma Uysal KARATEKE

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

StandardS. Editörden. Sevgili okuyucularımız,

StandardS. Editörden. Sevgili okuyucularımız, 50. Yıl Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 50 Sayı: 586 Mart 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN O. Murat PERÇİN

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı