İbrahim KARAOSMANOĞLU. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim KARAOSMANOĞLU. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı"

Transkript

1 İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

2 Çalışınca oluyor. İbrahim KARAOSMANOĞLU 1. Baskı : 2000 Adet, Ocak 2009 Editör : Ömer Polat Kapak ve iç tasarım : Tarık Ergüven Mavi Ofset Basım Yayın Tic. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C1 Blok No : İkitelli - İstanbul Telefon : (212) (pbx) Faks : (212) E-posta :

3 İçindekiler Önsöz S YASET Siyasi hissiyat Hay rl evlatlar n zaferi Türk milletinin ve Kocaeli halk n n siyasi dehas Bir anketin düflündürdükleri Siyasetin özü hizmettir yi baflkanlar, uzay filmlerini sever Dünyan n umutlar, flehirlerde filizleniyor Küresel sorunlar yerel çözümler Çal flmak ibadet, al n teri kutsald r Genç oldu unuzu unutmay n AB ile iliflkimiz bilimsel Bin yaflay n Hemflehrilik ve milliyetçilik Ne olacak flimdi? Bizler zeytinin, pamu un milliyetçisiyiz... Paylafl mc, özgüvenli ve özgürlükçü bir siyaset Halktan uzaklafl p marjinalleflemeyiz Yükselme ve ilerlemeye giden yol kad nlar n kontrolündedir Vatandafl daima boflroldedir Gençlerle omuz omuza Bir Baflkan bir Baflkan a... Yine Kocaeli kazancak H ZMET Çal fl nca oluyor Hizmet makam nda 4 y l Hizmet yar fl nda yeni rekorlar k raca z Unutulmaz hat ralar, ak ldan ç kmayan istikbal Bu hizmet destan n birlikte yazd k Gönülleri çal flarak kazand k Tüm Türkiye çal fl nca oluyor diyecek! Makyaj de il ameliyat yapt k Sizler güldükçe flevkimiz art yor fiehrin üzerindeki solgun örtüyü kald rd k 3

4 Övnüyorsak, hemflehrilerimizin sevinçleriyle övünüyoruz... Bizim köyümüz Kent neye dönüflecek ZGAZ Kocaeli nin yüz ak d r Bu tüneli muhalifler de kullanacak Su gibi aziz olun Osman Gazi Köprüsü bizi 300 y l tafl yacak Körfez sular nda konforlu ulafl m Sekapark hepimizin ZGAZ hem enerji, hem heyecan veriyor Ekolojik evler yap alan nda öncü SU nehir gibi istikrarl Devi nas l ameliyat ettik? fiehrin gözbebe i Kara k fl, ak k fl ÖZEL GÜNLER Düflman ndan kurtul, dostuna kavufl zmit in Kurtuluflu ndan 86 y l sonra zmit in Kurtuluflu Hofl geldin yâ flehr-i Ramazan Kocaeli için iftar vakti Bayramlaflma olmadan bayram olmaz Uzat ellerini bayramlaflal m Kurban bizi kibirin yan lg lar ndan uzaklaflt r r... 4 Y ll k Bayram temizli i Miraç, hayat n mucizelerini iflaret eder Hz. Muhammed i (sav) yak ndan tan ma f rsat Gözyafllar da gülüfller de Cumhuriyet imiz için Türk gençli i tebrikleri sonuna kadar hak ediyor 19 May s genç milletimize kutlu olsun Çocuklar n sevinci, bize güç veriyor Zafer ça devam ediyor! fiehitlerimize ilelebet minnettar kalaca z Çanakkale deki yüksek ruhu yaflamak zorunday z Anne flefkati, hayat m z n cevherini fl ldat r Kalplerimizin içinden gelen anne sesi Her baba bir kahramand r Yeni y lda yeni projelerle yola devam! Yeni y lda yeni Kocaeli Kad nlar n yüzünü güldürmek, medeniyet vazifemizdir 4

5 Bar fl n tohumu bu topraklarda Trafikte yeflil fl da severiz, k rm z y da Al flveriflte karfl l kl memnuniyet esast r Yang n olur biz yang na gideriz Helal lokman n bozuk olmas kabul edilemez Camiler flehirleri yak nlaflt r r Trafik kurallar ahlak ve görgü kurallar d r T p hayat n de erini ö retir Türkiye de Cumhuriyet in ilan, dünyaya neyi duyurdu? Bayram sevincini dört bir yana yayal m KÜLTÜR Kocaeli fuar kocaman bir dünya Fuar n faydalar Yöresel de erleri, mücevher gibi tafl yoruz Kentlilik bilincimiz, vatan sevgisiyle iç içedir... Mücevher kaç kurufl? Bir festival ve bir rekor Ç nar Olgunlu un ve zaferin yolu kültür merkezlerinden geçer Her tren bir gazete, her vagon bir sayfad r Hürriyet Treni kalplerimizde derin iz b rakt Bütün ça lar bilgi ça d r Dil bilinci ve tatl dil Siyasi gücümüzün etki alan Terminatör de il insan olmak Haziran n tad Nisan çabuk geçmesin Bahar n h z na yetiflelim Her flehir bir evrendir fl ahlak Oyun Mevlevi Evi ve Tökeli mre An Evi SANAT Kocaeli nin güzelli i belgeleniyor Hem sanat eseri hem belge Müzik kalbi yumuflat r, Tiyatro zihin açar fiiirin de eri Mehmet Akif bizi merak ediyor Hat: Göz nuru gönül disiplini 5

6 Dünya sahnesi, sahne dünyas Foto raflardaki Kocaeli E T M Allah zihin aç kl versin Okullarda gelece in kahramanlar okuyor! Karne heyecan Çal flkan ö rencileri alk fll yorum Ö retmenleflme yolunda ÖSS sizin için zor de il, geçersiniz KO-MEK, flehrimizin iflleyen bile i, çarpan kalbidir As l yi itlik helal lokma ve al n teridir KO-MEK te bir tören GYTE nin itibar Ö retmenlik ve belediyecilik SOSYAL H ZMETLER Bal klardan teflekkür bekleme Anne ile çocuk en önemli ikilidir Sevgi ma azalar bir kardefl dayan flmas d r Çal flkanl n z yüzümüzü a art yor Anne çocuk sa l üzerine Ben bir engelli dostuyum Engellilerin kurtard flehir Engellilerin mutsuz oldu u toplum komple engellidir Engellerin hayata kat ld toplumlar, olgun toplumlard r Engeller insanlarla aram za giremez Müzik engel tan maz Yard m konusu BASIN Gazeteciler günlük hayat n fi lozoflar d r Gazeteler olmasa dünyan n uza nda kal r z Zihin aç kl n n bafll ca dayana : Gazeteler SPOR Beraber yürüyelim fiampiyonluk sevincinin tiryakisiyiz! Tak m ruhu, sürü psikolojisi Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar 6

7 Bilge fiampiyona veda Herkes sahaya inmeli, mindere, ringe ç kmal! Pehlivanlar unutulmaz DEPREM Deprem kalplerimizi sa lamlaflt rd 17 A ustos 1999 dan önceki insanlar de iliz Sivil inisiyatif, sivil bilinçten do ar TOPLUM Gönüllerin aç l fl Can dostu, can yoldafl y z Aflura Matemi, benim de matemimdir Bir olal m, gür olal m Allah, Mehmetçiklerimizi bize ba fllas n fiehit annelerinin hakk Ziyaret saati nsan n de eri Yafll lar n gönüllerini, dualar n alal m Velinimet Patron duysun Hac dan dönenler Akla hizmet Cinayeti gördüm KOCAEL fiark lardaki, filmlerdeki gibi Kocaeli nin flöhreti giderek art yor Vicdan müsterih, gururlu insanlar n flehri:kocaeli stiklal Harbi mücahitlerinin ruhu flad olsun diye... Kocaeli: Bir Avrupa flehri Kocaeli bir marka stanbul un Fethi nde Kocaeli nin önemi ÇEVRE 2.5 milyon a aç diktik Mühendis gibi düflün, bahç van gibi hisset Torunlar m zdan puan alaca z Tüm dünyadan misafirler a rlayaca z 7

8 8

9 ÖNSÖZ Kıymetli okuyucu, değerli dostum; Dünyada yüzlerce, binlerce büyük yazar, onlardan da fazla şaheser kitap var. Keşfetmeye, okumaya ömür yetmez. Beri tarafta ne ben namlı bir yazarım, ne de elinizdeki kitap bir başyapıttır. Madem öyle, bu kitabı niye hazırladık?.. Kocaeli ne Büyükşehir Belediye Başkanı olmak, yazarlığa, üstatlığa terfi etmek değildir; farkındayım. Gelgelelim, Kocaeli nde yıllar boyu bir o yana, bir bu yana var gücümüzle koşturduk. Şehrin sokaklarıyla, binalarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle, çocuklarıyla, futboluyla, düğünüyle, çiçekleriyle, çöpleriyle, havasıyla, suyuyla, şarkıları, ağıtlarıyla, deniziyle, ağacıyla, yoksuluyla zenginiyle, üstüyle, altıyla, şenliğiyle, kederiyle, toprağıyla, taşıyla, kuşlarıyla, kedileriyle, gecesi, gündüzüyle her şeyiyle ama her şeyiyle hemhal olduk. Bilgimizi, görgümüzü, enerjimizi, gönlümüzü, ümitlerimizi, heyecanlarımızı bu şehre yaydık. İstedik ki Kocaeli güzelleşsin, kalkınsın, serpilsin, yücelsin, alkışlansın, sevilsin Bunun için çalıştık. Çalışınca oluyor dedik. İnanın öyle çalıştık ki, durup da tam olarak ne olduğunu anlamaya vakit ayıramadık. Şükürler olsun, her şey iyiye gitti. Emeklerimiz, heyecanlarımız ziyan olmadı. Kocaeli hakikaten günden güne, gözle görülür bir şekilde güçlendi, pırıltılı bir şehir haline geldi. Dahası, önümüzde yeni ufuklar açıldı. Şehrimiz adına, kendimizi aşarak, hayallerimizin de ötesinde kazanımlara yöneldik. Bir-iki örnek vereyim: Biz çöp depolama sorununu çözmek için çalıştık, bir müddet sonra çöplerden enerji elde etme projesi doğdu. Biz şehrimizin doğal güzelliklerini öne çıkaralım dedik, Kocaeli nde Türkiye nin en büyük doğa yürüyüşü parkurları ortaya çıktı. Seka Fabrikası kapanırken hiç kimsenin zarar görmemesini temin ettik, Seka arazisinde Türkiye nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi gerçekleşti Yani emeklerimiz bereketlendi. Niyetlerimiz ile sonuçlar birbirini tuttu. Belediye deki hesap, şehre uydu Hiç kuşkusuz, Kocaeli ndeki başarıyı, ben tek başına elde etmedim. Büyükşehir Belediyesi ndeki bütün çalışma arkadaşlarım ve hemşehrilerimizin her biri Kocaeli nin mesafe kat etmesinde pay sahibidir. Bunu, alelusul bir iltifat sanmayınız. Hakikaten, Kocaeli nde şehrin yükselişini 9

10 arzu eden, bu yönde tavır alan insanlar yaşıyor. Sözgelimi, Kentsel Dönüşüm Projesi ni bu sayede gerçekleştirebildik. Hemşehrilerimiz, projenin başlangıcında, çarpık yapılaşmanın giderilmesindeki zorluğu bildikleri halde, şehrimizin lehine olacağı için riske girdiler. Evlerini bize emanet ettiler, biz de söz verdiğimiz süre zarfında onlara yeni konutlarını teslim ettik AK Parti hükümetinin desteği, Kocaeli ndeki doludizgin ilerleyişe daha da hız ve güven kazandırmıştır. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizzat yanımızda yer almış, takdir ve teşvikleriyle heyecanımıza heyecan katmıştır. Kocaeli ndeki bütün belediyeler arasında bir koordinasyon, uyum sağlanmıştır. Düşünüyorum da sağduyulu, iyi niyetli ve tertemiz umutlar taşıyan bir şehirde iyi şeylerin olması kaçınılmazdı. Biz, şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıktık. Şahsen, Kocaeli ne hizmet etmenin, Türkiye ye, giderek dünyaya hizmet etmek olacağı düşüncesiyle hareket ettim. Yoldaki bir taşı kaldırıp kenara koymayı, insanlığa faydalı olmanın bir ifadesi sayıyorum. Belediyecilik, yalnızca dozerler ve makbuzlarla yürütülen bir iş değildir. Bir gönül işidir, birikim meselesidir, şehrin nabzını duyarak, insan sevgisiyle yapılan, macera dolu, duygu dolu bir iştir. Elinizdeki kitap, bilhassa yıllarında yaptığım konuşmalar, yazdığım yazılardan oluşuyor. Bu kitabı yazmak için özel bir gayret sarf etmedim. Belediye Başkanı olarak yürüttüğüm çalışmalar arasında, kitap kendiliğinden ortaya çıktı. Elbette metinleri tertiplendi, düzenlendi, okunaklı hale getirmek için rötuşlandı, o ayrı. Peki neden? Açıkçası, şehrimizin meselelerine yaklaşımımızı paylaşıma açarsak, hem Kocaeli nin gelişme sürecinin özel yönleri kayda geçirilmiş olur, hem de tecrübelerimizden, ifadelerimizden doğabilecek fayda açığa çıkar diye düşündüm. Tek dileğim, insanları sevindirmek için yürüdüğümüz, koştuğumuz bu yolda kalp kırmamış olmaktır. Kalpler bir olsun, gönüller şen olsun, vicdanlar rahat olsun, yüzler gülsün diye çalıştık. Allah, niyetlerimiz ile akıbetimiz arasındaki bağı, rahmetiyle kursun. Selam, saygı ve sevgilerimle. İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ocak 2009, Kocaeli 10

11 Çalışınca oluyor. Oluyor. SİYASET

12 12

13 Siyasi hissiyat Modern dünya savaşlarla, yoksullukla, terörle, krizlerle, çevre felaketleriyle dönüyor. Gerçeklerden kaçamayız. Mevcut tabloda kan ve alevler göze çarpıyor. Küçücük bebeklerin üzerine bombalar yağdırılıyor. Bosna, Çeçenistan, Irak, Afganistan, Filistin, Ruanda, Sudan, Keşmir Korlaşmış bir zincir gibi. 1 milyar 200 milyon insan açlıkla pençeleşirken, bir o kadarı aşırı şişmanlıktan, obeziteden mustarip. İnsanlık, katliamları seyrediyor, açlığı seyrediyor. Pakistan da deprem oluyor, herkes seyrediyor, Ortadoğu da yeni bir katliam, koşan yok, kıpırdayan yok. Diyeceksiniz ki, Başkan, Kocaeli ni bırakıp uluslararası siyasete mi merak saldın? Hayır, aksine, Kocaeli mizi düşündüğüm için bu konuyu açtım. Dünyadaki korkunç manzaralar, modern küresel siyasetin zaaflarının, bozukluklarının sonucudur. Saldırganlık, paranoya, şiddetli rekabet, silahlanma yarışı, doğal kaynakların sömürülmesi, savaşı bir ekonomik faaliyet gibi görme, yüksek tehdit algılaması Artık küresel siyaset bu ve benzeri olgular eşliğinde yürüyor. Türkiye de ise tam aksine, siyasetin yeniden erdemlerle, manevi kalitelerle buluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Türk siyasetinin milletimiz nezdinde ve uluslararası alanda itibar kazanması, bu köklü diriliş ve güçlenmeyle birlikte gerçekleşti. DUYGUSAL DAVRANMA, DUYGUSUZ OLMA! Siyasette duygusallığa yer yoktur. Doğru. Fakat duygusuz da siyaset yapılamaz. Bu ikisini ayırt edebilmemiz gerekir. Duygusal davranma: Sırf akrabandır, seviyorsun diye, ehil olmayan birine iş verme. Duygusuz olma: Mesai arkadaşlarını sevmeyi öğren. 13

14 Duygusal davranma: Zarar eden Seka Fabrikası nı boş yere açık tutma. Duygusuz olma: Seka işçilerine istihdam alanı aç, iş ver. Duygusal davranma: Kaçak yapılaşmaya göz yumma. Duygusuz olma: Vatandaşına modern konutlar tahsis et. Bana göre siyaset bir rekabet, başarı, kavga, münazara, ağız dalaşı, sataşma, laf yetiştirme, arkadan konuşma, faka bastırma işi değildir. Siyaset bir merhamet, şefkat, muhabbet, kardeşlik, birliktelik, diğerkamlık, paylaşma, dert ortaklığı, sevinç ortaklığı işidir. Biz, Kocaeli mizde işte bu merhamet siyasetini, kardeşlik, birliktelik siyasetini, ortak meselelere ortak akılla çözüm getirme anlayışını tesis ederek yol aldık. Hizmet eksenli siyasetin özü de bu müspet duygulardır. DÜNYAYA SÖYLEYECEK BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR Biz merhamet deyince, akla yalnızca sosyal yardımlar, sosyal hizmetler gelmesin. Doğalgaz hattı döşerken de, konut inşa ederken de, parklara çiçek ekerken de, yollar, geçitler, köprüler yaparken de, dere ıslah çalışması, içme suyu hattı yenilemesi yaparken de merhametle hareket ediyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin neye yaradığının bilincindeyiz. Kuru, desteksiz, dayanaksız, zeminsiz bir hizmet anlayışı olamaz. Hizmetin, şevkin, azmin, sebatın temelinde merhamet vardır, kardeşlik, dostluk, gönül birliği vardır. Vicdansız siyaset, kibirli siyaset, gaddar, burnu büyük, kasıntı, çiğ siyasetten hiçbir hayır gelmez. Hâlâ eski alışkanlıkların etkisiyle siyasi söylemi yaygara, siyasi üslubu kabadayılık, siyasi cesareti çalma çırpma zannedenler var. Hâlâ birileri tevazuyu, güler yüzü, hizmet bolluğunu ve hızını yadırgıyor. İnanılmaz ama gerçek. Siyasetçi, cahil kabadayılar gibi hareket edemez. Ederse ne olur? Şehirler talan olur, yangın yerine, kan gölüne döner. Şehrimizi günden güne güzelleştirip kalkındırarak, bir çift sözümüzü tüm dünyaya söylemeye hazırlanıyoruz: Siyaset merhamettir. (Kırkbir, s. 19, Şubat 2008) 14

15 Hayırlı evlatların zaferi Bizim için kutsal olan makam, mevki değil, alın teridir. Bu topraklarda kabul gören anlayış, bize Çalışmak ibadettir der. Bunu dinimiz söyler, Peygamberimiz söyler, biz bu sözü içselleştirmişizdir, kalbimizden, vicdanımızdan bu söz yükselir. Biz, Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diyen bir milletiz. Bizim için esas olan Adam olmak tır. Boynuz kulağı geçer sözü bile, her ne kadar olumsuz çağrışımlar yapsa da, çocuklarımızın, bizden sonra geleceklerin emeklerine verdiğimiz değeri gösterir. Hayırlı evlat deyince de vatana, millete hayrı dokunanı kastediyoruz. 3 GÜNLÜK DÜNYADA 5 GÜNLÜK HEVESE KAPILMAYALIM Sultan Süleyman a bile kalmayan, üç günlük dünyaya kazık çakmaya çalışmak bizce beyhudedir. Dünyevi mevkiler şöyle dursun, dünyanın kendisi gelip geçicidir. İnsan olarak değerimiz, diğer insanlara sunduğumuz güzelliklerle, ahlakımızla açığa çıkar. Tek hakiki varlığımız manevi gücümüzdür, yaptığımız iyi ve güzel işlerden doğan sevinçlerdir. Her birimiz, bu milletin hayırlı evlatları olma gayretinde bulunmakla mükellefiz. Toplum hayatı, insanların işbölümü yapmasıyla deveran eder. Biri öğretmendir, okulda ders verir; biri fırında ekmek yapar; biri otobüsü kullanır; biri tarlayı sürer; biri şiirler, şarkılar yazar Önemli olan birbirimizin, içinde yaşadığımız toplumun güçlenmesine, zenginleşmesine, renklenmesine sunduğumuz katkının oranı ve kalitesidir. Bu anlamda, marangoz ustasının yanında çıraklık yapan çocuk da bizim için 15

16 bir başbakan, bir general, bir bilim adamı gibi kıymetlidir. Çıraklık makamı da, temizlik görevlisi mevkii de son derece saygındır. Nerede dürüst ve liyakatli bir çalışma varsa, orası bizim için en muteber makamdır. Benzer şekilde hizmet bilincinden, gayretten, azimden uzak birinin yüksek bir mevkide bulunması onu kurtarmaz. Makamlar, mevkiler, şık sıfatlar tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Alın teri, emek, liyakat, proje, hız, intizam ve motivasyona bakarız. ÇALIŞMA MAKAMI, HİZMET MEVKİİ Kocaeli mizde herhangi bir işe emek veren, işini zamanında, derli toplu, memnuniyet verici bir şekilde yapan herkes bu şehrin güzide bir sakini, hayırlı bir evladıdır. Bizler doğalgaz, konut, içme suyu, kültür, çevre, ulaşım, sosyal hizmetler gibi alanlarda dişe dokunur, hatırı sayılır çalışmalar yürütmüş olmamız sayesinde; geleceğe yönelik büyük projeler hazırlamamız sayesinde Kocaeli mizin sokaklarında yüzümüzün akıyla yürüyebiliyoruz. Vicdanımızın rahatlığı, üstesinden geldiğimiz işlerin çokluğundandır. Kolları sıvamışız, gecemizi gündüzümüze katmışız ve halen durmaksızın çalışıyoruz. Halkımızın hizmetçiliğini yapıyoruz. İşin aslı budur. Doğrusu da budur. Sadece bürolarda, ofislerde, plazalarda değil, dağlarda, ovalarda, vadilerde de aynı anlayışla çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşecek ki, o toprak hakikaten bizim toprağımız olsun. Şehrimizin yollarında, mahallelerinde, köylerinde emeğimizin izleri, işaretleri olacak, biz bu şehri baş tacı edeceğiz ki yediğimiz lokma boğazımızdan geçsin. Bunları övünmek için söylemiyorum. Bunları, Kocaeli olarak hepimizin daha güzel, daha sevinçli bir hayata yönelişimizin temelinde yatan düşünceyi ortaya koymak için söylüyorum. Hepimiz çalışma makamında, hizmet mevkiinde olmalıyız. Hepimiz elbirliği, gönül birliği içinde olmalıyız. Bismillah deyip işe giriştiğimiz için bugünlere geldik. Ömrümüz oldukça da, her nerede isek orada hizmete, çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlık mevkiinde, kardeşlik makamında, hayırlı evlatlar olarak buluşacağız (Kırkbir) 16

17 Türk milletinin ve Kocaeli halkının siyasi dehası Türk milleti, demokratik yetkisini kullanmada, dünyaya örnek gösterilecek bir seviyeye sahiptir. Yani milletimiz, kendi liderlerini seçerken, olağanüstü bir sağduyu ve bilinçle hareket eder. Demokrasimizin kusurlu, pürüzlü yönleri olduğu doğrudur. Meclis dışındaki unsurların müdahaleleri, millî iradeyi zaafa uğratmış, gün olmuş, demokrasi rafa kalkmıştır. Hâlâ milli iradeye sert kaşı çıkışlar gündemimizi meşgul ediyor, tamam. Fakat halkımızın demokrasiyi kavrayışı, tercih hakkına verdiği değer son derece dikkat çekicidir. Mesela, gelişmiş ülkelerin başkanlarına bakınca, Bu uygar halk, bu yetersiz adamı niye seçmiş, nasıl olmuş? diye şaşırmıyor muyuz? İşte bizde böyle acayip hatalar yapılmıyor. Bu yüzden, Türkiye de seçilmiş bir belediye başkanı olmak bana gurur veriyor. Derler ki Takım tutar gibi parti tutuluyor. Hayır. Türk milleti takım tutar gibi parti tutmuyor. Öyleleri varsa, tamam, vardır, dönüştürücü bir etki uyandıramayacak kadar az sayıdalar. ZİHNİMİ KURCALAYAN SORULAR Halkımız, eskiyi tasfiye ediyor, yeniye fırsat veriyor, denenmemişi deniyor, yetersiz siyasetçileriyle tatlı sert hesaplaşıyor, siyasi görüşünü evde, işte, mahallede, eşiyle dostuyla tartışıyor. Dinliyor, anlatıyor, soruyor, araştırıyor, medyayı takip ediyor, fikir üretiyor ve geleceğe ilişkin taleplerini, kendisine sunulan projeleri değerlendirerek oyunu kullanıyor. 17

18 Bu bir gerçektir. Demokrasimizin en olgun, en ilkeli, en tutarlı, en saygıdeğer unsuru milletimizdir, seçmenlerimizdir, sizlersiniz. Şimdi bunları neden söylüyorum. Yerel Seçimler yaklaşıyor diye, sizi hoş tutmaya mı çalışıyorum? Hayır. Sizi, yıllardır hoş tutmaya, hoşnut etmeye, sevindirmeye çalışıyorum zaten, o ayrı. Bu hafta, yine her zamanki gibi sağa sola koştururken, açılışlara, çalışmalara, toplantılara katılırken, bazı hususlar zihnimi meşgul etti: 1- Acaba Kocaeli nde yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza yeterince iyi anlatabiliyor muyuz? 2- Acaba vatandaşlarımız, bizim iş anlayışımız hakkında net fikirlere vardılar mı? 3- Acaba hemşehrilerimiz bize hakikaten itimat ediyor mu? 4- Acaba hâlâ eski, eskimiş tarzda siyaset yapmak için çırpınanlar hakkında Kocaeli ne düşünüyor? 5- Acaba işten güçten vakit ayırıp, vatandaşlarımızla aramızda gönül bağı kurabildik mi? UZUN UZUN DÜŞÜNEREK BULDUĞUM CEVAPLAR Bu düşünceler içindeyken, Cumhuriyet Tarihi gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal, Çiller, Yılmaz, koalisyonlar, Gül, Erdoğan Netlikle fark ettim ki, milletimiz söze kulak veriyor, söyleneni akılda tutuyor, yapılan işe bakıyor, durumu değerlendiriyor ve siyasetçiye ancak memlekete sunduğu fayda nispetinde destek veriyor. Siyasetçilerimizi seviyoruz. Onları hataları, sevaplarıyla benimsiyoruz, fakat icraatlarıyla tartıyoruz. Dolayısıyla anladım ki, 1- Hizmetlerimizi vatandaşlarımıza uzun uzadıya, etraflıca, ayrıntılı bir şekilde anlatmamış, anlatamamış bile olsak, vatandaşımız görüyor. 2- Hemşehrilerimiz bizim iş anlayışımızı, çalışma tekniklerimizi gayet iyi biliyor. 3- Kocaeli nin bize güvenmesi, bizim ona güvenmemizle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ben, Kocaeli ne sımsıkı güveniyorum. 4- Eski tarz çatışma, laf yetiştirme, ağız dalaşı siyaseti bitmiştir, çökmüştür, yoktur. Artık, iş, emek, hizmet, hız, vizyon, birlik siyaseti vardır. 5- Gönül bağı kurma konusunu köylü, öğrenci, işçi, ev hanımı, engelli, memur, esnaf kısacası her kesimden vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz 18

19 zamanlardaki hasret giderme neşesiyle ölçüyorum. Ben büyüklerin ellerine sarılıyorum, çocuklar etrafıma doluşuyor, gençlerle şakalaşıyoruz Esaslı bir akrabalık var çok şükür. Bu düşünceler beni zindeleştirdi. Liselere, KO-MEK e, bilim merkezine koştum, çocuklarla buluştuk, Gebze de toplu konut temel atma törenine katılan Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu nu ağırladık Evet evet, hiç kuşkusuz milletimizin zekası, sezgileri, bilgisi ve vicdanının gelişkinliği, hayatımızın en değerli unsurudur. Bu böyledir. (Kırkbir, s. 34, Haziran 2008) 19

20 Bir anketin düşündürdükleri Türkiye Kalite Derneği, 21 il ve 35 ilçede bir kamuoyu araştırması yapmış. İnsanların, belediye çalışmalarını nasıl değerlendirdiklerini araştırmışlar. Bu yılki ankete göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarından, vatandaşlarımızın yüzde 61 i memnun. Geçen yıl, bu oran yüzde 53 idi. Tam 8 puan artmış. Türkiye genelinde, vatandaşın belediyeden memnuniyet katsayısı en çok artan il Kocaeli. Altyapı hizmetleri dolayısıyla önceki yıllarda şehrimizin dört bir yanını kazdık. İçme suyu, doğalgaz, kanalizasyon hatları döşedik. Bunları ortak kazı programı çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştık. Fakat sonuç itibariyle biz de yorulduk, sizler de yoruldunuz. Biraz zorluk çektik. Araştırmacılar ve durumu görenler; bu yıl sokaklara, caddelere fazla kazma vurmayışımızın, hoşnutluğun artmasına katkısı bulunduğunu ifade ediyorlar Dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırdığımız sağlık, gıda, kırtasiye, giyecek ve barınma yardımlarının da sevinç ve güvene yol açtığı söyleniyor. Öyle ki, en yüksek memnuniyet artışı Kocaeli mizde gerçekleşmiş DAHA NE İSTİYORSUN BAŞKAN? Ben bu sonucu öpüp başımın üzerine koyuyorum. Bizim hizmetlerimizden bir güzellik, gönül hoşluğu, itimat doğuyor ve bu gün geçtikçe artıyor. Binlerce şükürler olsun. Bizden hoşnut olan vatandaşlarımıza, yüzde 61 e tüm kalbimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. Sizlere layık olabildiysek ne mutlu bize 20

21 Memnuniyetini açığa vurmayan, belediye hizmetlerine alıcı gözüyle bakmayan ya da hakikaten ortada sevinecek bir şey görmeyenler yok mu? Var. Onların toplamı da yüzde 39 a tekabül ediyor. Ben şimdi o vatandaşlarımıza birkaç söz söylemek istiyorum. Madem bu gazetede bir köşe verilmiş bana, söz hakkımı bu yönde kullanmak istiyorum. Hayır, bana Herkesi memnun etmeye çalışırsan başarılı olamazsın Başkan! demeyiniz. Yahu ne gerek var, yüzde 61 senden memnun, daha ne istiyorsun? demeyiniz. Takma kafana be Başkan, kimseye kendini zorla beğendiremezsin demeyiniz. Zaten rakipleriniz bile sıkı çalıştığınızı biliyor, söylüyor, var mı ötesi?! demeyiniz. Müsaade ediniz, hemşehrilerimin yüzde 39 una bir çift sözüm var, söyleyeyim. SEVGİLİ YÜZDE 39 Aziz ve kıymetli yüzde 39, daha evvel benden yüzlerce kez şu sözü işittiniz: Siyaset hizmettir. Ben böyle düşünüyorum. En çok çalışanın, en büyük projeleri, yatırımları yapanların siyasi öncülüğü hak ettiklerine inanıyorum. Bizim hizmet davası haricinde bir davamız yoktur. Bu şehirde yaşayan ailelerin, gençlerin, ihtiyarların, çocukların, hattâ sokak hayvanlarının ve kuşların, ağaçların mutluluğu için çalışırız. İsteriz ki her sokağa, her eve, her yolcuya, her ağaca, her yaprağa, her çiçeğe faydamız dokunsun. Bizim varlığımıza ve emeğimize ihtiyaç duyulan her kapıya koşalım, her sese kulak verelim Bütün samimiyetimle söylüyorum, sevgili yüzde 39, bu siyaset işinin zorluğu çoktur. Büyük bir vebali vardır. Uzak bir köyde bir yetim ağlar, bir apartman dairesinde bir baba kederlenir, bir kuytuda bir kedi üşür hepsinin ucu bize dokunur. Dolayısıyla sizin sesinizi duyamamış olabiliriz. Sizin arzularınızı, beklentilerinizi fark edememiş olabiliriz. Gücümüz yetmemiş, elimiz ermemiş olabilir. Çok rica ediyorum değerli yüzde 39, bize ulaşınız ve taleplerinizi, dertlerinizi, 21

22 sizi hoşnutsuz kılan nelerse onları bize anlatınız. Bu sözümün sahici bir davet olduğundan emin olunuz. Kocaeli nin yüzde 39 u 450 bin insana tekabül ediyor, farkındayım. Bunun da bir hal çaresini bulabiliriz. Yaptığımız her işi beğeneceksiniz diye bir kural yoktur. Bizi eleştirmeye her zaman ve her durumda hakkınız var. Biz bir hizmet ailesi, bir hizmet ekibiyiz. Daha hızlı, daha etkili, daha pratik ve kalıcı hizmetler üretebilmenin yollarını bulmak bizim vazifemizdir. Biz, Kocaeli nin tamamına hizmet ediyoruz. Hiçbir ama hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Lütfen bunu biliniz ve hizmet alma hakkınızı, konuyla ilgili görüş ve taleplerinizi ortaya koyunuz. Selam eder, saygılar sunarım, sevgili yüzde 39 *** Yüzde 61 lik kesime gelince Yüzde 61, değerli kardeşlerim, görünen o ki bizler birbirimizi anlıyoruz, tanıyoruz, birbirimizden hoşnuduz. (Biz tabii ki yüzde 39 dan da hoşnuduz, yanlış anlaşılmasın sakın.) Bu hoşnutluğun daim olmasını diliyorum. 22

23 Siyasetin özü hizmettir Aziz hemşehrilerim, değerli misafirler Dünya bugün, küresel bir köy olmuştur. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Paralar, ürünler, sözler, görüntüler hızla tüm dünyayı dolaşıyor. Amerika daki oyuncak mağazasının aynısı, Japonya da da var, Mısır da da. Bir sinema filmi, 100 ülkede birden gösteriliyor. Bir ülkenin kendi yağıyla kavrulması artık mümkün değil. İçe kapanık bir kültür olamayacağı gibi, böyle bir ekonomi de, siyaset de olamaz. SİYASET MATEMATİĞE BENZİYOR Dolayısıyla, siyaset alanında, çok daha fazla denge kurmak gerekiyor. Siyaset bugün matematik denklemleri gibi yürüyor. Siyasi bir karara varırken, çok daha fazla işlem yapmak gerekiyor. Bununla birlikte, yerel siyasetin, yerel yönetimin de önemi artıyor. AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci yaşıyoruz. Bu süreçte, özellikle son 10 yıldır, yerel yönetimleri ilgilendiren düzenlemeler artmıştır. Hizmetlerin, vatandaşa en yakın birimler tarafından yapılması öngörülmektedir. Avrupa Birliği fonları, yerel yönetimlerin farklı alanlardaki projelerine mali destek veriyor. Diğer ülkelerin yerel yönetimleriyle tecrübe ve fikir paylaşımı yapılıyor. Kardeş şehirler ilan ediliyor. Yerel yönetimler eğitim, sağlık, bölgesel kalkınma, sosyal ve kültürel 23

24 hizmetler, istihdam, tüketici hakları, çevre gibi birçok alanda öncülük ederler. Bütün bunlar, Avrupa Birliği sürecinde yeniden ele alınıyor. YETKİ, SORUMLULUK, BİLİMSELLİK Neden böyle? Çünkü bilgi artık tek merkezde toplanmıyor. Hızla yayılıyor, paylaşılıyor. Yerel yönetimlerin sorumlulukları hem çeşitleniyor, hem büyüyor. Burada daha üst düzeyde sorumluluk ve daha çok yetki ihtiyacı doğuyor. Yetkiyi ve sorumluluğu taşıyabilmek için, çözüm üretebilmek için de daha gelişkin bir siyaset birikimine ihtiyacımız vardır. Siyasi bilincimizin, siyasi hassasiyetimizin yükselmesine ihtiyaç vardır. Siyasi faaliyetlere katılımın artmasına ihtiyaç vardır. Toplumun her kesiminden vatandaşın, söz hakkını kullanabildiği bir iletişim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bilhassa kadınların katılımına, desteğine ihtiyaç vardır Dolayısıyla siyasetin bilimsel niteliği önem kazanmıştır. SİYASETİN TEKNİĞİ VE SİYASET AKADEMİSİ Siyasetin tekniği, hızı önem kazanmıştır. Bugün deneme yanılma yöntemiyle iş yapılamaz. Böyle bir lüksümüz yoktur. Siyaset Akademisi, bu nedenle beni çok heyecanlandırıyor. Avrupa Birliği nin önerilerinin ötesinde, bizim kendi bünyemizde bilimsel, akademik bir yapılanmanın olması beni gururlandırıyor. Bu bir verim arayışıdır. Bir tutarlılık, hız, hedefi 12 den vurma arayışıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sahipsiz vatanın batması haktır / Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır! diyor. Memleketimize bütün birikimimizle, bütün enerjimizle, bütün varlığımızla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kendimize, ailemize, komşularımıza, tüm hemşehrilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Evimize, sokağımıza, mahallemize, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya sahip çıkmak zorundayız. Siyaset, bu halkalanmanın adıdır. Siyaset bu motivasyonla, bu bilinçle yürütülürse bir kıymeti ve etkisi olur. KENDİNİ AŞ, İMKANSIZI, BAŞAR, REKOR KIR AK Parti, hizmeti, siyasetin özü olarak görür. Bunu Genel Başkanımız da, bizler de, hepimiz, sık sık söyleriz. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını araştırıyoruz. Kendimizi aşmaya, imkansızı başarmaya, rekorlar kırmaya yöneliyoruz. 24

25 ESTETİK VE DUYGU Ondan sonra, geriye, bu hizmetleri estetik bir çerçeveye oturtmak kalıyor. Yani bilimsel metotlarla yürütülen siyasetin bir de estetik çerçevesi, bir duygusu olması lazım. Bakınız, bu estetik yön, bu duygu bizde halihazırda mevcuttur. Bizim kültürümüzde bilgi en kutsal değerdir. Bize göre çalışmak ibadettir. Bize göre sabır, en büyük erdemdir. Yerel siyasete gelince, vatan sevgisi, millet sevgisi, memleket sevgisi en temel değerlerimizdir. Hemşehrilik, hepimizin kanını kaynatır. Bizde komşuluk ölmemiştir. Köyümüzdeki ağacın gölgesi bize daha tatlı gelir. Mahallemizdeki yolun üzerinde bir taş varsa, onu kendi elimizle alır kenara koyarız İnanıyorum ki, bilimsel siyaset, bilinçli toplum olma yolunda kısa zamanda ilerleyeceğiz. Mevcut değerlerimizle birleştiğinde, bu ilerleyiş büyük bir zenginliğe dönüşecektir Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. (Siyaset Akademisi, Şubat 2008) 25

26 İyi başkanlar, uzay filmlerini sever Belediyecilik işinin en önemli parçası, sonrasını düşünmektir. Bugün yaptığımız binalar kaç yıl ayakta kalacak? Diktiğimiz fidanlar ne kadar büyüyecek? Döşediğimiz doğalgaz, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatları ne kadar dayanacak? Bu kitapları kaç kişi okuyacak? Bugün ürettiklerimiz, yarının koşullarına uyacak mı? Yakın gelecekte teknolojik gelişmeler, hizmetleri nasıl etkileyecek?.. Yani bizim işimiz, şehrimizin geleceğini tasarlamaktır. Zihnimizde, gönlümüzde, ufkumuzda bambaşka, muhteşem bir şehir kurmadan, o şehre ulaşamayız. Buna vizyon deniyor. Yani, yatırımları, girişimleri, faaliyetleri, projeleri belli bir gelecek kurgusu içinde düzenlemeyi mümkün kılan bakış. Sonrasını düşünmek derken, sadece bir adım sonrasını değil, 100 adım, 1000 adım sonrasını da düşünmeyi kastediyorum. Bu da, uzay filmlerinde, bilim-kurgu filmlerinde, kitaplarında olur. Bence, iyi bir belediye başkanı, geleceğin uzay şehirlerinin gösterildiği filmleri izlerken ister istemez heyecanlanır. Kendimden biliyorum. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Uzay filmlerinde gördüğüm ulaşım araçları, uçan arabalar, kibrit kutusu büyüklüğündeki yakıt tankları, ışık çizgileri halindeki yollar, birbirine tünel gibi koridorlarla bağlı görkemli binalar beni müthiş etkiliyor. 3 BİN YIL ÖNCE, 1000 YIL SONRA Günü kurtarmakla kurtulamayız. Geleceğe bakmadan bugünü kuramayız. Bu nedenle imar ve yapı denetimi sağlayan KUTAS adlı uydu takip sistemini kullanıyoruz. Online belediyecilik hizmetleri sunuyoruz. İnternet üzerinden, her türlü faaliyetimize ilişkin verileri sizlerle paylaşıyoruz. 26

27 Sekaray projesiyle kent içinde yerden metrelerce yüksek raylı sistem kurmaya hazırlanıyoruz. Bitkisel atıklardan enerji elde etmeye dayalı Biyogaz projesi üzerinde çalışıyoruz. Benzer şekilde yağ atıklarını enerjiye dönüştürüyoruz. TÜBİTAK, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi gibi bilimsel ve akademik kurumlarla sürekli işbirliği içinde araştırmalar, projeler yürütüyoruz Bazıları bu sözlerimi şaka gibi algılayabilir. Uzay filmleriyle belediyeciliğin gerçekten ilgisi olabilir mi? Bakınız, şehirlerin ömrü, insanın ömrünü aşar. Şehirler, tarih boyunca ayakta kalırlar. İşte, Kocaeli 3 bin 200 yıllık bir şehir. Bir şehre hizmet etmek, o şehrin 100 yıl, 200, 300, 1000 yıl sonraki halini hiç merak etmeden, akla getirmeden yapılacak iş midir? Küçücük çocuklarımızın ileride doktor olacaklarını hayal etmiyor muyuz? Emek verdiğimiz şehrin de gelecekte nasıl olacağını düşünmemiz normaldir. Geleceğe bakarken, tarihi de göz önünde tutmak gerekir Ben uzay filmlerini, o filmlerdeki muazzam şehirleri seviyorum. Bana göre, bütün iyi belediye başkanları, uzay filmlerindeki şehirleri görünce, kendi şehirleriyle kıyaslarlar. Yurtdışına gittiğimizde, Tokyo da, Paris te, Kahire de, New York ta Kocaeli ni düşündüğüm gibi, filmlerdeki şehirlere bakınca da Kocaeli ni düşünürüm İNSANI SEVMEDEN ONA DEĞER VEREMEZSİN Türkiye nin en güzel ve en uzun trekking parkurları Kocaeli nde. Yani doğa yürüyüşü yapmak için en uygun şehir Kocaeli. Bu konuda iki hususu vurgulamak istiyorum. Birincisi, Kocaeli nin bir sanayi şehri olduğu gerçeği, doğal zenginliklerimizin üzerini örtmesin. Hepimiz bu konuda hassasiyet gösterelim. Nitekim, trekking parkurlarımız da dahil, turistik değerlerimizi tanıtmak için biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha da yapacağız İkinci husus ise şu: Trekkingi yani doğa yürüyüşünü marjinal bir spor ya da etkinlik zannetmeyiniz. Çocuk, genç, yaşlı herkes, tüm hemşehrilerimiz; gruplar oluşturup doğa yürüyüşleri düzenlesinler. Trekking parkurlarımız yalnızca turistlerin ya da belli bir kesimin değil, tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir 27

28 Dünyanın umutları, şehirlerde filizleniyor Aziz misafirler, Kent Konseyimizin değerli üyeleri; Geçen yıl bu salonda Kent Konseyi ni ve fonksiyonlarını tanıtan bir toplantı yapmıştık. Bugün ise Kent Konseyimizin I. Genel Kurul Toplantısını yapıyoruz. Seçilmiş Belediye Meclisimiz olduğu halde, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan Kent Konseyi ne niçin gerek duyuluyor? Esasen, Kent Konseyi, tüm dünyada köklü bir değişime uğrayan siyaset ve iktisat algısının doğurduğu yeniliklerden biridir. Tekrar ediyorum: Dünyada siyaset ve iktisadın kuralları değişiyor. Ve bizler, bu yeni kuralların bir gereği olarak buradayız yılında, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland Raporu nda sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya atıldı. Bu rapordan sonra, kalkınmanın anlamı değişti. Yalnızca gayri safi milli hasılanın yükselmesi değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel bakımlardan da kazanımlar elde edilmesi gerektiği vurgulandı de Rio da yapılan Yeryüzü Zirvesi nde, sürdürülebilir kalkınma, tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsendi. Gündem 21 başlıklı eylem planı, Birleşmiş milletler üyesi ülkelerce kabul edildi. Gündem 21, dünyanın bulunduğu kritik eşikten güvenli bir biçimde geri dönme planıdır. Yoksulluk, eğitimsizlik, sağlık sorunları ve çevre tahribatı karşısında küresel bir hassasiyet ve hareket planıdır. Küresel bir hareketi kim nasıl yönetecek, nasıl denetleyecek? Tam da, dünyamızın kurtuluşu için yerel yönetimlere, yerinden yönetime, resmi ve sivil kuruluşlar arasında elbirliğine ve halkın etkin katılımına ihtiyaç 28

29 olduğu belirlendi. Yerel Gündem 21 ise, Gündem 21 in yerel ölçekte planlanması ve organize edilmesidir. Yani, 21. yüzyılın tüm dünyada bir toparlanma, canlanma, serpilme yüzyılı olması için çalışıyoruz. Kent Konseyi de, işte bu süreçte ortaya çıkmıştır. Belediye Kanunu nun 76. maddesinde de belirtildiği gibi, bir yönetmelik çerçevesinde resmî ve sivil unsurların sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda kent sorunlarını ortak akılla çözmeye çalıştıkları demokratik bir yönetişim mekanizmasıdır. Bugün tüm dünyada, Japonya da, Brezilya da, Norveç te, bizim gibi Kent Konseyleri toplanıyor. İnsanlar zekalarını, tanıklıklarını, sezgilerini, sorularını, birikimlerini, öngörülerini, tecrübelerini, vizyonlarını, emeklerini ortaya koyuyorlar. Dünyamızın ve tüm insanlığın umutları her şehirde kurulan bu meclislerde yeniden filizleniyor. Kent Konseyleri paylaşımcı, katılımcı, şeffaf, özgür ve demokratik bir yönetim anlayışının ürünüdür. Nitekim, Avrupa Konseyi de vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılım hakkını önemle vurgulamaktadır. Vatandaşların, yerel düzeyde yürütülen çalışmaları veya sorunları bilinçli bir şekilde takip etme hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Böylelikle, önem ve öncelik kazanan katılımcılığın sıhhatli bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Ben, Belediye Başkanı olarak, bu dayanışma, katılım, ortak akıl ve yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesini sevinçle karşılıyorum. Mesela uzun vadeli planlar yapma, uzlaşma kültürünü geliştirme, engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırma gibi kritik konularda Konseyimizin katılımını çok önemsiyorum. Aziz misafirler; Hemşehrilik hukukumuz, gönüllü çabalarımız ve katılımımız evrensel kurtuluşumuzun anahtarı haline gelmiştir. Bizler 700 sene boyunca ahi teşkilatları, esnaf teşkilatlarıyla ticari hayatımızı ahlaki esaslar ekseninde düzenlemiş bir milletiz. Bizler köylerimizde imece usulüyle, dayanışma içinde ekinleri eken su veren biçen bir milletiz. Vakıflar, imarethaneler, kervansaraylar kuran, kapılarını Tanrı misafirlerine sonuna kadar açan bir milletiz. Dolayısıyla, Kent Konseyimizin de asırlarca yaşattığımız erdemlerin güncellendiği bir yer olacağını ümit ediyorum. Burada hepimizin içtenlikle, ciddiyetle ve titizlikle çalışacağımıza, 29

30 Kocaeli mizin yükselişine katkıda bulunacağımıza yürekten inanıyorum. I. Genel Kurul Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Şubat 2008) 30

31 Küresel sorunlar yerel cözümler Aziz hemşehrilerim, Kent Konseyimizin kıymetli üyeleri; İletişim ve ulaşım teknolojileri, endüstriyel üretim ve finansal döngüler eşliğinde ortaya çıkan küreselleşme; dünyamızda ortak sorunların da belirgin şekilde görülmesine yol açtı. İrili ufaklı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yeryüzünün ve insanlığın geleceğiyle ilgili büyük tartışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi kurumlar, çeşitli çevreci örgütler, global medya, bölgesel siyasi birlikler, bilimsel kongreler 20. yüzyılın ilk çeyreğinden beri Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? sorusuna cevap arıyor. Açlık, yoksulluk, hastalıklar, insan hakları, eğitim, suç, çevre sorunları, hayvan hakları gibi konularda genel ve özel raporlar hazırlanıyor. Bugün bütün dünya, sürdürülebilir kalkınma nın nasıl uygulanabileceğini konuşuyor. Gündem 21 ve Yerel Gündem 21 gibi eylem planları; uluslararası zirvelerde ortak kabulle benimsenmiş stratejileri içeriyor. Esasen, her yıl onlarca zirve düzenleniyor, uluslararası örgütler tarafından birçok kampanya yürütülüyor ve dünyaya ne olacağı sorusu sürekli dünyanın gündeminde. Küresel sorunların çözümü için yerel çözümler son derece önem kazanmış vaziyette. Devletler düzeyinde alınan tedbirler, yapılan insani yardımlar ve antlaşmalar kadar; sözgelimi doğal çevreyi koruma, eğitime destek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok konuda yerel yönetimlerin devreye girmesi büyük önem taşıyor. 31

32 Bunun da ötesinde yerel çerçevede sivil hassasiyetlerin, önerilerin ve birikimlerin işleme konması gündemimizde. İşte, Kent Konseyi dolaysız bir biçimde gündem oluşturan, faaliyet yürüten bu sivil iradenin adıdır. Gördüğümüz, sezdiğimiz, bildiğimiz, çözümü hakkında zihin yorduğumuz, yüksek sesle düşündüğümüz ve gerek bizzat çalışmak, gerekse ilgili mekanizmaları harekete geçirmek suretiyle halledilmesini sağlayabileceğimiz sorunları Kent Konseyimizde gündeme getiriyoruz. Kent Konseyimizin Genel Kurulu, iki kez toplanmış bulunmaktadır. Kent Konseyi nin, Kocaeli mize, örnek ve imrenilen bir şehir olma yolunda vazgeçilmez katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Haziran 2008) 32

33 Çalışmak ibadet, alın teri kutsaldır Aziz ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, kardeşlerim; Toplu Sözleşmemiz yenilendi; hayırlı, uğurlu olsun. Çalışmak ibadet, alın teri kutsaldır. Çoluk çocuğunun rızkı için, evine ekmek götürebilmek için, helal, güzel bir sofra kurmak, ağız tadıyla yaşamak için çalışan herkes bizim nazarımızda en saygın kişidir, bir kahramandır. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan herkese hizmet sunuyoruz. İnsanımızın, hemşehrilerimizin mutluluğu için gayret sarfediyoruz. Kendi içimizde bulunan, beraber çalıştığımız işçi kardeşlerimizin yüzleri gülmedikçe, bu şehre ne örnek olabiliriz, ne de hakikatli bir hizmette bulunabiliriz. Sözleşmemizi sonuçlandırırken bu düşüncelerle ve vicdani mesuliyetle hareket ettik. Biliyorum ki işçilerimiz de aldıkları zamlardan ötürü sevinçliler. Allah a şükürler olsun. Allah kazançlarınızı ve emeklerinizi bereketlendirsin. Bu dönemde, en düşük maaşlı işçimizin maaşına yüzde 40 zam yaptık. Helal, hoş olsun. Belediyemizde, maaşlar arasında göze batan farklar vardı. Niye? Çünkü diğer belediyelerden, SEKA dan, Köy Hizmetleri nden gelen işçilerin maaşları farklıydı. Geçen dönem, idari maddeler gündemde olduğu için, maaş zamlarını, bütün iyi niyetimize rağmen dengeleyemedik. 33

34 Zammı, Yüksek Hakem Kurulu belirledi, o da enflasyon oranında bir artış sağladı. Bu sözleşmede, işçilerimizin maaşları arasındaki, iyice açılmış olan makası çok şükür daralttık. Adaleti, hakka, hukuka uygunluğu sağlamaya gayret ettik. Bir de, eğitim, öğrenim düzeyi yüksek olan personelimizin de maaşlarında iyileştirme yaptık. Sözleşmemiz, bir adalet vesikası oldu. Bundan dolayı çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Bizler, hak aramanın önemine inandığımız kadar, hakkı teslim etmenin de önemine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim; Adalet, olumsuz şartlar üzerinden sağlanmaz. Yani biri öyle ya da böyle haksızlığa uğruyor diye, diğerine de haksızlık edildi mi adalet olmaz. Esas olan, kazançların, nimetlerin dengeli paylaşılmasıdır. Hamdolsun, maaşı daha iyi olan personelimize hatırı sayılır ücret artışı sağladık. Yüzde 10 civarında zam yaptık ki, günümüz koşullarında bu oran, yabana atılamaz. Maaş zamlarında adaleti sağlamak için farklı oranlarda zam yapılmasına Allah aşkına kimse gönül koymasın, kimse küsmesin. Bir denge kurulduysa, bu denge kimsenin maaşı geri çekilerek ya da normalin altında zam verilerek değil de, herkese iyi zam verilerek ama kimilerine çok iyi zam verilerek yapıldıysa, bunda gücenilecek hiçbir yön yoktur. Bugüne dek normalde az ücret alanların zam sevincini, hepimiz paylaşmalıyız. Düşünün ki işçilerimize ödenen ücretler, ayrı miktardaydı. Aynı işi yapan, aynı seviyedeki personel arasında farklı ücretlendirme, çalışma ortamının havasını ağırlaştırıyordu. Dediğim gibi, hepimiz, büyük ölçüde halledilen ücretlendirmeyi kardeşçe, olgunlukla karşılamalıyız. Sözleşme sürecinde değerli, yapıcı katkılar sunan Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul a teşekkür ediyorum. Şube Başkanı Osman Suat Kalyoncu ya da teşekkür ederim. Yerel Sen Genel Başkanı, Genel Sekreterimiz Münir Karaloğlu Bey in olumlu tavrı, sözleşmenin en barışçı şekilde sonuçlanmasını sağladı. Kendisine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz, işçisine verdiği ücreti dirhemle gramla 40 kere tartarak veren 34

35 bir patron değildir. Bu sözleşme de, bunun en belirgin kanıtıdır. Nitekim, ücrette adaleti sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı önceden ilan etmiştik. Yüzümüzün akıyla süreci tamamladık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın, kazançlarımızı bereketlendirsin. (Toplu İş Sözleşmesi, Ağustos 2008) 35

36 Genç olduğunuzu unutmayın Aziz kardeşlerim, kıymetli gençler; Şu anda, Türkiye de sizler iktidardasınız. Türkiye nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, entelektüel macerasında başroldesiniz. AK Parti hükümetine gösterilen teveccüh, sizlerin varlığıyla pekişen bir anlam taşıyor. Siz, bu ülkenin yeni kahramanlarısınız. Size bakınca hem büyük bir heyecan, hem de gurur duyuyorum. Öncelikle her birinizi, tüm kalbimle selamlıyor, değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kardeşlerim, Türkiye, gençleriyle var olan bir ülkedir. Türk gençliği, olgunluğuyla, vakarıyla, dirayeti ve azmiyle temayüz etmiş bir gençliktir. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim gibi Gençlik Bayramı kutlayan bir ülke daha yoktur. Peki biz neden gençlerimizin varlığını bayram vesilesi kıldık? Her yıl 19 Mayıs ta neyi kutluyoruz? İstiklal Harbi mizi başlatan gençlerimizi kutluyoruz. Bu ülke için canını veren gencecik şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükranı ifade ediyoruz. Gençlik, dünyanın her yerinde şu veya bu türden bir değer taşır. Fakat Türkiye, gençlerin kurduğu bir ülkedir. Bizler, sizlere bakınca, ülkemizi kurtaran, kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı yeniden dirilten şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlıyoruz. Bizim gençlerimize bu yüzden delikanlı denir. Aslan gibi, dağ gibi bir başka 36

37 gençlik yoktur dünyada. Gözümün nuru, güzel kardeşlerim; Sizler başroldesiniz, iktidardasınız, güç sizde dedim. Güç demek, iktidar demek, sorumluluk demektir. AK Parti, gerek hükümette, gerekse belediyelerde sorumluluk sahibi ve çalışkan kadrolarıyla itibar kazandı. Bu sizin de itibarınızdır. Sizler yalnızca siyaset değil, tarih, sosyoloji, edebiyat, fen, iletişim, ahlak, ekonomi, güzel sanatlar kısacası bütün alanlarda en üstün seviyeyi tutturmak durumundasınız. Bizler de genç idik. Bizler de bu teşkilatlardan, toplantılardan, tartışmalardan geliyoruz. Bizler de gençlik heyecanları, merakları, arayışları, isyanlarından geliyoruz. Bizim de gönlümüzde büyük ateşler yanıyor, fırtınalar kopuyordu. Necip Fazıl ın deyimiyle Anadolu denilen dâva taşını omuzlamak ve taşıyıp yerine koymak azmindeydik. Şimdi bu büyük ve mukaddes dava taşı sizin o tertemiz ellerinizde, o dimdik omuzlarınızdadır. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti sizler omuzlayacak, sizler yükselteceksiniz Bizler, aziz kardeşlerim; Sizleri mahcup etmemek için, sizlere mahcup olmamak için canımızı dişimize taktık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Emin olunuz ki, görünenden daha çok çalıştık, daha çok sabrettik, daha çok dua ettik. Kınamalara, boş laflara, hatta iftiralara aldırış etmeden, derin bir mesuliyet duygusuyla hareket ettik. Seka arazisini peşkeş çekecekler dediler, Türkiye nin en güzel parkını kurup halkımızın hizmetine sunduk. Adnan Menderes zamanından beri hiçbir çalışmanın yapılmadığı D-100 karayolu üzerinde büyük tüneller, köprülü kavşaklar, üstgeçitler inşa ettik. D-100 Kent Geçişi Projesi ni başlattık. Bizim yaptıklarımızı hayal bile edemeyenler, işlerimiz biraz gecikti diye eleştirilere başladılar. Utanmıyorlar! Bizden öncekiler, 5 milyar dolarlık bir borç batağı bıraktılar. Biz bu büyük yatırımları yaparken, bir yandan da o borcu ödüyoruz. Onların bataklığını kurutuyoruz! Biz işte bu şartlarda Kocaeli mizin köylerine kadar doğalgaz hatları döşedik. 10 bine yakın konut yaptık. 37

38 2,5 milyona yakın ağaç diktik. Hepiniz biliyorsunuz, 3 yılda 1000 civarında proje gerçekleştirdik. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın özü, özeti, halkımıza hizmettir. Bizim siyasetimiz, vatanımızı güzelleştirmektir. Bizim siyasetimiz, yoksulu sevindirmek, yetimi güldürmek, garibin gönlünü almaktır. Hepimiz, her işimizde 1400 küsur yıllık o muazzam İslam kültürüne sahip çıkmak zorundayız yıllık Anadolu değerlerinin bizlere kazandırdığı olgunluğu korumak zorundayız. Bundan 10 sene, hatta 5-6 sene öncesine kadar Türkiye de siyaset çatışmalar üzerinden yürüyordu. Dışlamalar, zıtlaşmalar, kavgalar, kargaşa ve bitmeyen tartışmalar vardı. AK Parti nin başarıları, bütün bu kavgaları gölgede bıraktı. İyi niyet, çalışkanlık, disiplin, hoşgörü ve bilinçle birlikte gelen kazanımlar ufkumuzu aydınlattı. Türkiye nin dört bir yanında büyük yatırımlar yapıldı. Paramız yeniden değer kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi gerçekleştirildi. Bugüne kadar 285 binin üzerinde konutun inşaatına başlandı, bunların 156 bini tamamlandı. Kişi başına düşen milli gelir 5 bin 700 dolara ulaştı. Çiftçiye 4 milyar 800 milyon YTL yani 4,8 katrilyon TL kredi kullandırıldı. 500 üründe KDV oranı düşürüldü. Uluslararası alanda Türkiye nin gücü, etkisi, itibarı en üst seviyeye çıkarıldı. Bugün Türkiye, kendi bölgesinin hakimi konumundadır. Mahmut Abbas ile Şimon Peres i Ankara da buluşturduk. Türkiye, diplomasinin merkezi konumundadır. Ortadoğu yla ilgili her konuda politika üreten, sözünü dinleten, öncü ülkedir. İçeriye dönelim: Aile hekimliği uygulaması 13 ilimize yaygınlaştırıldı. 305 hastane ve ek bina olmak üzere 912 sağlık yatırımı hizmete açıldı. 8 bin km. bölünmüş yol yapıldı. Bu uzunluk, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazladır. 39 yeni üniversite kuruldu. Öğrencilerimize tam 567 milyon adet ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Türkiye, milli gelir itibariyle, 180 ülke arasında 17. sıraya yükseldi Bütün bunların anlamı şudur: Artık siyasi mücadele, söylem planında değil, hizmet planında yürütülüyor. Allah a şükürler olsun, ak ile kara arasındaki ayrım açıkça ortaya çıkmıştır. Enerjimizi kavgada harcamak zorunda değiliz. 38

39 Sataşmalara kulak asma zamanı geçti. Artık bilgelikle, sebatla hareket etme dönemindeyiz. Hâlâ eskisi gibi kapışmak isteyenler var. Hâlâ çamur atmaya yeltenenler var. Hâlâ boş laflarla gemi yürütmeye gayret edenler var. Geçti! Bu toprakların zafer şarkılarını yeniden söylüyoruz. En güzel türküleri, ilahileri yeniden bayraklaştırıyoruz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu yeniden tazeliyoruz. Yeniden kitaplara, tarihe, şiire; Mevlana ya, Yunus a dönüyoruz. Özgürlükçü, barışçı ve hakkaniyetli bir tutumla bu tertemiz toprağa, güzelim şehirlere emek veriyoruz. Milletimizle aynı dili konuşuyoruz. Vicdanımız rahat, alnımız açık, yüzümüz ak. Helalleşmenin, paylaşmanın tadını yeniden keşfediyor Türkiye. Bu toprakları yeniden bir insanlık neşesi, bir gençlik pırıltısı aydınlatıyor. Sizin tertemiz yürekleriniz, günden güne artan birikiminiz ve bereketli emeğinizle yarınlarımız aydınlanıyor. Bizim de umutlarımız an be an çoğalıyor, yüzümüz ağarıyor. Bu güzel günleri gördüğümüz, daha güzel günlere ulaşma azmiyle hep birlikte çalıştığımız için ben de kendimi daha genç, daha enerjik hissediyorum. Bir ağabeyiniz olarak söylüyorum: Düşüncelerinizi, davanızı sanatlaştırın. Bize zarafet yakışır, beyefendilik yakışır. Gündemi takip edin. Sürekli okuduğunuz köşe yazarları olsun. Herkesle tanışın, teatide bulunun. Farklı görüşleri saygıyla karşılayın. Çünkü siz iktidardasınız, yüce gönüllü davranın. Büyüklerinize hürmet gösterin, onların hatıralarını dinleyin, öğütlerine kulak verin. Her zaman her yerde uysal olun demiyorum. Yeri geldiğinde masaya yumruğunuzu vurun! Kendi çevrenizden, bizden birilerinin hatasını görürseniz, usulünce düzeltmeye çalışın. Görmezden gelmeyin. Fakat kimsenin kalbini de kırmayın. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Siyasi tarihi iyi öğrenin. Birkaç şiir ezberleyin. Bu toprakların sanatını kavramaya çalışın. Mimarisini, müziğini, edebiyatını bilmediğiniz bir ülkeyi savunamazsınız, 39

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlar Çalışınca oluyor.

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA kasım 2016 17. SAYI EXPO 2016 ANTALYA Dünya nın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Expo Fuarı ü l k e m i z d e i l k d e f a 23 Nisan 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Çiçek ve Çocuk temasıyla

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

MÜSİAD İFTARI ANKARA

MÜSİAD İFTARI ANKARA MÜSİAD İFTARI ANKARA 06.06.2017 Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Kurum ve Kuruluşlarımızın Başkan ve Temsilcileri, İş, Siyaset ve STK'larının Değerli Başkan ve Temsilcileri, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

MÜSİAD, "Yeni Türkiye Vizyonu ve İş Dünyası" Kayseri, 25 Ekim 2014, Cumartesi. Değerli Bakanlarım, Sayın Valilerim, Büyükşehir Belediye Başkanım,

MÜSİAD, Yeni Türkiye Vizyonu ve İş Dünyası Kayseri, 25 Ekim 2014, Cumartesi. Değerli Bakanlarım, Sayın Valilerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, MÜSİAD, "Yeni Türkiye Vizyonu ve İş Dünyası" Kayseri, 25 Ekim 2014, Cumartesi Sayın Başbakanım, Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Bakanlarım, Sayın Valilerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti'nin Sayın

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU Türkiye de hayırseverlik etmek olarak anlaşılıyor. TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU HAYIRSEVERLİK FAALİYETLERİ NEDEN YAPILIYOR? Dini vecibeleri yerine getirmek 3,2 228 TL 41, Bu bağışların kurumlar aracılığı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Nisan 15, 2017-5:25:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yıldırım,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer İzmir liler, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU Türkiye de yapılan tüm ve bağışların toplamı 13,7 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu tutar 2014 Türkiye GSYİH sinin %0,8 ine denk geliyor. Türkiye de hayırseverlik etmek

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

MECLİSİMİZİN DEĞERLİ ÜYELERİ, VAKFIMIZIN KIYMETLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAYGIDEĞER MÜTEVELLİLER VE SEVGİLİ GENÇLER,

MECLİSİMİZİN DEĞERLİ ÜYELERİ, VAKFIMIZIN KIYMETLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAYGIDEĞER MÜTEVELLİLER VE SEVGİLİ GENÇLER, MECLİSİMİZİN DEĞERLİ ÜYELERİ, VAKFIMIZIN KIYMETLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAYGIDEĞER MÜTEVELLİLER VE SEVGİLİ GENÇLER, DOĞANIN CANLANMAYA BAŞLADIĞI, MEVSİMLERİN EN NEŞELİSİ VE SEVİNÇLİSİ OLAN BAHAR MEVSİMİNİN

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Eylül 2014 Mardin Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

KUSADASl - demokrat 12 Mart 2010 Sayfa 5 AYDIN'DA SEKTÖR TOPLANTILARI 'Ekonomi, sanayi ve ticaret' konulu toplantı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı Vali Coş: Kriz döneminde, kredi notu yükseltilen ender

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Mayıs 22, 2016-2:52:00 AK Parti Genel Başkan adayı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşın siyasi sorumluluğunu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI

HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI 1.GÜNDEM MADDESİ: 5393 SAYILI Belediye kanununun 76.maddesi gereğince İçişleri - Darıca lı Gençlerin genç yaşta tecrübe edinmeleri

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Yiğitoğlu 12 Şubat'a Aday Adayı

Yiğitoğlu 12 Şubat'a Aday Adayı Yiğitoğlu 12 Şubat'a Aday Adayı Yiğitoğlu: 25 yıllık belediye hizmetleri ve 5 yıllık serbest piyasa tecrübelerimin verdiği güvenle Oniki Şubat İlçemize talip oldum Yiğitoğlu: 25 yıllık belediye hizmetleri

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul Ömer Cihad Vardan T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Bursa İş Geliştirme Toplantısı. 28 Mayıs Cumartesi. Bursa

Bursa İş Geliştirme Toplantısı. 28 Mayıs Cumartesi. Bursa Bursa İş Geliştirme Toplantısı 28 Mayıs Cumartesi Bursa Sayın Bakanım (Mehmet Müezzinoğlu), Sayın Valim (Münir Karaloğlu), Sayın MV'lerim, Sayın Rektörüm, Sayın B.Belediye Bşk Vekilim Sayın Bursa Tic.San

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Haziran 15, 2016-1:10:00 Başbakan Binali Yıldırım, "14 yılı beraber geçirdik ama bu 14 yılı boşuna geçirmedik. 14 yıl boyunca birçok sorunun üstesinden

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ Ron D. BURTON U.R. Başkanı 2013 14 Gürkan OLGUNTÜRK U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2013 14 H.Ediz PARLAR 3. Grup Guvernör Yardımcısı Perihan SEFEROĞLU (Başkan) Serkan SOLAK (Asbaşkan) Hüseyin MURSAL (Kulüp

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum,

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan batıya; güneyden kuzeye hepimizi

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı