Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES!"

Transkript

1 Amaç ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES STAJ YÖNERGES MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi örencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını belirler. Kapsam MADDE 2 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ne balı bölümleri kapsar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesine balı bölümlere ait özel durumlar varsa, ek esaslar hazırlanabilir. Staj Süresi ve Dönemleri MADDE 3 - Fakülte örencilerinin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında en az 63 i" günü staj (pratik çalı"ma) yapmaları zorunludur. MADDE 4 - Fakülte örencilerinin yapacakları 63 i" günü staj (pratik çalı"ma) ın 42 günü büro ve 21 günü #antiye Stajı olmalıdır "eklinde de yapılabilir. #lk 21 gün büro stajı yapılmadan "antiye stajı yapılamaz. MADDE 5 - Toplam staj süresi yaz dönemi, tamamlanır. MADDE 6 - Yaz dönemi stajı 2. yıl veya 3. yıl yazında kesintisiz en az 20 i" günü olarak yapılır. Staj Komisyonu ve Görevleri MADDE 7 - Fakülte örencilerinin stajlarını deerlendirmek üzere her bölümde Bir öretim üyesinin ba"kanlıında 3 öretim elemanından olu"an Staj Komisyonu kurulur. Komisyonun iki üyesi Bölüm Kurulunun görü"ü alındıktan sonra, Bölüm Ba"kanlıınca Dekan onayına sunulur. Komisyon üyeleri bölüm ba"kanı tarafından süre gözetilmeksizin dei"tirilebilir. MADDE 8 - Staj komisyonunun görevleri "unlardır: a) Staj çalı"malarının amaçlarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, denetimlerde bulunmak. b) Staj çalı"malarını deerlendirmek ve staj yükümlülüünü ba"arıyla tamamlayan örencilerin listesini Bölüm Ba"kanlıına ve Dekanlıa sunmak. c) Kariyer Planlama Merkezine staj yerlerinin bulunması, staj içeriklerinin tespiti gibi konularda akademik destek sunmak. c) Stajlarla ilgili konularda Dekanlık ve/veya Bölüm Ba"kanlıınca verilen dier görevleri yapmak. Staj Yeri MADDE 9 - Staj yapılacak kurumlar yurt içinde veya yurt dı"ında olabilir. MADDE 10 - Staj yapılacak kurumu staj komisyonu önerebilecei gibi, örenci kendisi de bulabilir. Örencinin bulduu kurumda staj yapabilmesi için staj komisyonunun onayını almak zorundadır. Staj yapılması kabul edilen i" yerlerinde, bölümle ilgili en az bir mimarın, iç mimarın, "antiye stajında ise bir mimarın ya da #n"aat Mühendisinin ve bulunması zorunludur. Uygun staj yerlerinin bulunma yükümlülük ve sorumluluu tümüyle örencilere aittir. MADDE 11 Örenci, staj yerini en geç staj ba"langıç tarihinden sonraki 10 (on) i" günü içerisinde, staj komisyonunun onayı ile dei"tirebilir. MADDE Yıl, 3. Yıl ve 4. Yıl stajları farklı kurumlarda yapılmalıdır.

2 Ö$rencinin Staj Öncesi Yapması Gerekenler MADDE 13 - Örencinin, staj ba"langıç tarihinden en geç on (10) gün önceden Fakülte veya Bölüm internet sayfasından temin edecei Staj Yeri Bilgi Formunu staj yapacaı kurumun amirine onaylatıp komisyondan onay alması gerekir. MADDE 14 - Staja ba"layacak örenci örnek Staj Defteri Sayfasını ve Staj Sicil Fi"ini, Fakülte/Bölüm internet sayfasından temin eder. Ö$rencinin Staj Süresince Yapması Gerekenler MADDE 16 - Örenci, staj çalı"malarını günlük olarak not eder, staj komisyonunca belirlenecek esaslar dâhilinde günlük notlarını staj defterine geçirir ve i"yeri amir(ler)ine onaylatır. MADDE 17 - Örenci staj yaptıı i" yerinin tüzük, yönetmelik, yönerge ve ön çalı"ma kurallarına uymak zorundadır. Ö$rencinin Staj Sonrasında Yapması Gerekenler MADDE 18 Örenci Staj Sicil Fi"inin staj yeri tarafından Gizli olarak staj komisyonuna ula"tırılmasını salar. MADDE 19 - Staj defteri, staj dönemini izleyen 1 ay içeresinde staj komisyonuna teslim edilir. Bu süre içinde staj defterini komisyona teslim etmeyen örencinin stajı yapılmamı" sayılır. Denetleme ve De$erlendirme MADDE 20 - Örenci staj çalı"maları, Fakülte yönetimince görevlendirilen öretim elemanları tarafından stajın yapıldıı i" yerlerinde denetlenebilir. Denetçilerin hazırlayacakları raporlar, staj çalı"masının deerlendirilmesinde komisyonca dikkate alınır. Denetçiler, raporlarında staj çalı"masının kısmen veya tamamen reddini teklif ederlerse son kararı komisyon üyeleri ve denetçinin de katıldıı Bölüm Kurulu verir. MADDE 21 - Staj çalı"malarının deerlendirilmesi, staj defterleri üzerinde bölüm staj komisyonunca yapılır ve sonuçlar kısmen veya tamamen kabul veya ret "eklinde belirtilir. Komisyon gerekli gördüü durumlarda örenciyi savunma için çaırabilir. Yürütme MADDE 22 - Bu yönerge Zirve Üniversitesi Senatosu nca kabul edildikten sonra, Eitim Öretim yılından itibaren uygulanır. MADDE 23 - Bu yönergeyi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.

3 ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES MMARLIK BÖLÜMÜ GAZANTEP TÜRKYE Sayın Yetkili, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, uygulama yaparak örenme ile kuramsal çalı"maların bütünle"mesine önem vermektedir. Bu önemin bir sonucu, Bölümün Lisans Programı ndaki ikinci ve üçüncü sınıf örencileri için zorunlu olan yaz stajı çalı"malarıdır. Örencinin Mimarlık Bölümü nden Lisans Diploması ile mezun olabilmesi için bu çalı"maların gereklerini yerine getirmesi zorunludur. #kinci sınıf sonunda yapılan ARC Yaz stajı örencilerin proje, tasarım ve tekniklerini ofis ve "antiye ortamında izlemesi ve bu etkinliklere dorudan katılımla deneyim elde etmesi amaçlanmaktadır. Staj süresi (21 +21) ya da 42 i" günü olarak belirlenmi"tir ve bu süre zarfında örencinin farklı i" süreçlerine katılabilmesi önemlidir. Staj ba"vurusunda bulunan örencimiz için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Salık Sigortası Kanunu gerei Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı #"e Giri" Bildirgesi düzenlenecek ve #" Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Pirimi Üniversitemiz tarafından yatırılacaktır. Bunun için staj ba"langıç/biti" tarihlerinin ve staj yerinin staja ba"lama tarihinden en az 20 gün önce üniversitemize bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak, staj ba"vurusunda bulunan örencinin ba"arı deerlendirmesini süreç sonunda tarafınızdan yapılarak kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde örenciye iletilmesi notlandırmanın yapılabilmesi açısından önemlidir. Size, örencilerimiz adına eitim programımıza yapacaınız deerli katkılarınızdan dolayı "imdiden te"ekkür eder, çalı"malarınızda ba"arılar dilerim. Saygılarımla. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan KÖKSAL Mimarlık Bölüm Ba"kanı

4 ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES Ç MMARLIK BÖLÜMÜ GAZANTEP TÜRKYE Sayın Yetkili, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi #ç Mimarlık Bölümü, uygulama yaparak örenme ile kuramsal çalı"maların bütünle"mesine önem vermektedir. Bu önemin bir sonucu, Bölümün Lisans Programı ndaki ikinci ve üçüncü sınıf örencileri için zorunlu olan yaz stajı çalı"malarıdır. Örencinin #ç Mimarlık Bölümü nden Lisans Diploması ile mezun olabilmesi için bu çalı"maların gereklerini yerine getirmesi zorunludur. #kinci sınıf sonunda yapılan ICM Yaz stajı örencilerin proje, tasarım ve tekniklerini ofis ve "antiye ortamında izlemesi ve bu etkinliklere dorudan katılımla deneyim elde etmesi amaçlanmaktadır. Staj süresi (21 +21) ya da 42 i" günü olarak belirlenmi"tir ve bu süre zarfında örencinin farklı i" süreçlerine katılabilmesi önemlidir. Staj ba"vurusunda bulunan örencimiz için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Salık Sigortası Kanunu gerei Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı #"e Giri" Bildirgesi düzenlenecek ve #" Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Pirimi Üniversitemiz tarafından yatırılacaktır. Bunun için staj ba"langıç / biti" tarihlerinin ve staj yerinin staja ba"lama tarihinden en az 20 gün önce üniversitemize bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak, staj ba"vurusunda bulunan örencinin ba"arı deerlendirmesini süreç sonunda tarafınızdan yapılarak kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde örenciye iletilmesi notlandırmanın yapılabilmesi açısından önemlidir. Size, örencilerimiz adına eitim programımıza yapacaınız deerli katkılarınızdan dolayı "imdiden te"ekkür eder, çalı"malarınızda ba"arılar dilerim. Saygılarımla. Yrd. Doç. Dr. Cemal #NCERUH #ç Mimarlık Bölüm Ba"kanı

5 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlıı.../.../2014 "LG"L" MAKAMA 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu nda 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Dei"iklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan dei"iklikler sonunda Yüksek Öretim Kurumları Staj görevini yerine getirecek olan örencilerinin sigorta i"lemlerini yapmakla yükümlü kılınmı"tır. Fakültemiz... Bölümü örencilerinden... numaralı..., kurumunuzda.../.../ /.../2014 tarihleri arasında yapacaı staj yapmak istemektedir. Staj süresince, i" kazası ve meslek hastalıı sigortası i"lemlerinin ba"latılabilmesi ve örenciye ait sigorta priminin ödenebilmesi için beyan edilen staj ba"langıç ve biti" tarihlerini onaylayarak 15 gün içerisinde tarafımıza bildirmenizi saygılarımla rica ederim. Prof. Dr. Ahmet BAYLAR Dekan

6 TAR#H:../../2014 Ö$RENC# NO : ADI SOYADI : TC K#ML#K NO Z"RVE ÜN"VERS"TES" M"MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES" Ö#RENC" STAJ B"LG" FORMU Tel: Fax: ADRES TEL. : : ANA BÖLÜMÜNÜZ : (Çap Örencisi iseniz) ÇAP YAPTI$INIZ BÖLÜM STAJ YAPACA$I YER#N ADI(KA%E-#MZA) TEL. FAX : : 5510 Sayılı Kanunun i" kazasının tanımı, bildirilmesi ve soru"turulmasının 13.maddesi ile aynı kanunun 5.maddesi (b) fıkrası kapsamında bulunan sigortalılar ile Sosyal Sigorta #"lemleri Yönetmelii 35.maddesi, #" kazasının bildirimi ve bildirim süresi ba"lıklı yazısına istinaden i$ kazası geçiren veya meslek hastalıına yakalanan stajyerler için eitim veya staj yaptıkları i$yeri i$veren tarafından kazanın olduu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç kazadan sonraki 3 i$ günü içinde bildirmekle yükümlüdür. STAJ TÜRÜ : STAJ YAPACA$INIZ TAR#HLER : STAJ SÜRES#(GÜN) : STAJ YER#NDEK# GÖREV#N#N #ÇER#$# VE KAPSAMI : Ö$RENC#N#N DURUMU ÇAP( BÖLÜMÜ ) Erasmus Yandal Yazokulu YAZ OKULUNDA DERS ALINACAKSA HAFTALIK DERS SAAT# : STAJ KOM#TES# ONAYI : Açıklama : 1-) Staj Bilgi Formu 2(iki) adet düzenlenecektir. 2-) Kimlik fotokopisi, örenci belgesi (Örenci #"leri Müdürlüünden) Genel salık sigortası taahhütnamesi staja ba"layacaı tarihten 10 gün önce Personel Müdürlüüne iletmesi zorunludur. 3-) Staj bilgi formu düzenleyen örenci staja ba"layamaz aksi halde staj kabul edilmez. 4-)Yabancı örenciler #kamet tezkeresi ve pasaport fotokopisi ekleyecektir.

7 GENEL SA#LIK S"GORTASI BEYAN VE TAAHHÜTNAME Üniversitemizin.. Fakültesi/Enstitüsü.. Bölümü örencisiyim... biriminde/i"yerinde Kısmi Zamanlı Örenci olarak / Stajyer Örenci olarak 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca çalı"mak istiyorum. Ailem (anne / baba) ya da kendi üzerimden genel salık sigortası kapsamında salık hizmeti alıyorum. Ailem (anne / baba) ya da kendi üzerimden genel salık sigortası kapsamında salık hizmeti almıyorum. Yukarıdaki beyanımın doruluunu, durumumda herhangi bir dei"iklik olması durumunda dei"iklii hemen bildireceimi kabul eder, beyanımın hatalı veya eksik olmasından kaynaklanacak prim, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizinin tarafımca ödeneceini taahhüt ederim. Ayrıca; 5510 Sayılı Kanunun i" kazasının tanımı, bildirilmesi ve soru"turulmasının 13.maddesi ile aynı kanunun 5.maddesi (b) fıkrası kapsamında bulunan sigortalılar ile Sosyal Sigorta #"lemleri Yönetmelii 35.maddesi, #" kazasının bildirimi ve bildirim süresi ba"lıklı yazısına istinaden i$ kazası geçiren veya meslek hastalıına yakalanan stajyerler için eitim veya staj yaptıkları i$yeri i$veren tarafından kazanın olduu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç kazadan sonraki 3 i$ günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Adı Soyadı : T.C.Kimlik No: Bölümü : Örenci No : #mzası : Tarih :

8 Z"RVE ÜN"VERS"TES" M"MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES" STAJ DEFTER"

9 STAJ YAPAN Ö#RENC"N"N ADI SOYADI : NUMARASI : YARIYILI : FOTO$RAF STAJIN TÜRÜ M"MARLIK BÖLÜMÜ Büro Stajı %antiye Stajı Dier "Ç M"MARLIK BÖLÜMÜ Büro Stajı %antiye Stajı Dier STAJIN YAPILDI$I Ö$RET#M YILI STAJ B"LG"LER" KURUM YAPILAN ÇALI$MANIN N#TEL#%# STAJIN BA$LANGIÇ TAR#H# B#T#$ TAR#H# GÜN SAYISI STAJ YER# YETK#L#S# #MZASI, KA$ES#

10 STAJLARIN ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES BÖLÜMÜNÜN STAJ ESASLARI UYARINCA YAPILMASI GEREKLDR. AKS HALDE YAPILAN STAJ GEÇERL SAYILMAYACAKTIR. Staj Defterinin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 1. Yapılan i" ile ilgili açıklamalar: 1.1. Her sayfanın ba"lık kısmı doldurulacaktır Staj süresince yapılan i"ler günlük olarak ayrıntılı anlatılacak ve bu sayfaların altındaki bölüm hem staj yeri yetkilisi, hem de stajı yapan örenci tarafından imzalanacaktır Staj boyunca yapılan i"ler ayrıntılı bir teknik rapor "eklinde yazılacaktır. 2. Yazılan yazılar, yapılan "ema, çizim ve foto$raflar ile ilgili açıklamalar: 2.1. Yazılar düzgün, okunaklı ve normlara uygun olacaktır Yazılar örencinin kendisi tarafından yapılan i"lerle ilgili olacaktır Yazıların stajı yapan örenci tarafından yazılmı" olması zorunludur $ema ve çizimler düzenli ve staj defteri boyutlarına uygun olacaktır. 3. Staj defterinin kabul edilmesi ile ilgili açıklamalar: 3.1 Defterin birinci sayfasındaki staj yeri bilgileri tablosu ile son sayfasındaki i" yeri tabloları, çalı"ılan kurumun resmi mührü ile mühürlenmi", staj yeri yetkilisi tarafından ilgili yerleri doldurulmu" ve imzalanmı" olacaktır. Aksi durumlarda yapılan çalı"malar Staj Komitesince geçerli sayılmayacaktır. 3.2 Staj defteri, staj dosyası içinde ilan edilen tarihler arasında ilgili Staj Komitesi ne teslim edilecektir.

11 TARH YAPILAN #N KAPSAMI Staj Yeri Yetkilisinin Adı Soyadı, "mzası, Ka$esi Staj Yapanın "mzası

12 #YER Firma/Kurum: Bölüm: STAJYER Ö%RENCNN DURUMU KONUSUNDA GÖRÜ#LER STAJ YER YETKLSNN Adı Soyadı : Ünvanı : #mzası, Ka"esi :

13 STAJ S"C"L F"%" Z"RVE ÜN"VERS"TES" M"MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES" DEKANLI#I FOTO%RAF ADI SOYADI: FAKÜLTE NO: E-POSTA ADRES#: TAR#H GÜNLER ÇALI$ILAN F#RMA/KURUM Ö%RENC#N#N STAJ YAPTI%I Ö%RET#M YILI: Ö%RENC#N#N BULUNDU%U YARIYIL: STAJA BA$LADI%I: STAJI B#T#RD#%# : ÇALI$TI%I: ÇALI$MADI%I: BÖLÜM YAPILAN ÇALI$MANIN N#TEL#%# DEVAM ÇALI$MA VE GAYRET #$# VAKT#NDE VE TAM YAPMAK YETK#L#LERE KAR$I TAVRI #$E VE ARKADA$LARINA KAR$I TAVRI ÇALI$TI%I YERDEK# YETK#L#LER#N #S#M VE #MZALARI SONUÇ VE ONAY NOTLAR: A: Pekiyi B: #yi C: Orta D: Zayıf

14 ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES STAJ DOSYASI ÖRENC"N"N, ÇALI#ILAN F"RMANIN / KURUMUN: ADI :... ADI :... SOYADI :... TEL :... FAKÜLTE NO :... FAX :... ÖRET"M YILI:... ADRES" :... YARIYILI : E-POSTA :. YETK"L" K"#"N"N ADI SOYADI, ÜNVANI: STAJ YAPILAN TAR"HLER:... ÇALI#ILAN NET GÜN SAYISI: "MZA: MMARLIK BÖLÜMÜ, Ç MMARLIK BÖLÜMÜ BÜRO... #ANT"YE... D"ER... KA#E: STAJ YAPILAN ALAN: M"MARLIK BÜROSU KAMU KURULU#LARI STAJ KOM"TE ÜYES": PLANLAMA BÜROSU FABR"KA / ÜRET"C" F"RMALAR TASARIM BÜROSU PROJE YÖNET"M F"RMALARI "N#AAT F"RMALARI ATÖLYE, YAZ OKULLARI MERKEZ ÖRGÜTÜ ARKEOLOJ"K KAZILAR YAPI DENET"M F"RMALARI #ANT"YE PEYZAJ M"M. BÜROSU STAJ DOSYASININ DEERLEND"R"LMES": ALAN ÇALI#MALARI "Ç M"MARLIK BÜROSU A B C D A- B- C- F B+ C+ D+ D"ER AÇIKLAMA:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ *

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ * STAJ YÖNERGESİ * Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla yapılan staj çalışmalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE

STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Kampüsü, BOLU-TR e-mail eem@ibu.edu.tr, Tel. 009-0374-12

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj esasları, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (25.03.2010 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans programlarında

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 20.06.2011 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sayın Meslektaşımız, T. C. İstanbul AREL Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Kılavuz, Bilecik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, öğrencilere almış oldukları teorik

Detaylı

Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı

Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Öretim Elemanı El Kitabı EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı i Ankara Üniversitesi Yayınları No: 336 Hazırlayanlar Prof. Dr. Bülbin Sucuolu Prof. Dr. Akın Kaya Yrd.

Detaylı

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu ilkeler; Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi çerçevesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü nden mezun olabilmek

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZİNCAN 2014 1. AMAÇ ve KAPSAM 1.1. Bu yönerge, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajdan önce,

Detaylı