Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği"

Transkript

1 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği Sanem Alkibay - Candan Özgün Ayar ** Özet: Bu araştırmanın amacı, kurumsal kimlik ve kurumsal imajı etkileyen değişkenleri belirlemek ve kurumsal kimlik öğeleri ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Isparta Đl Müdürlüğü ne iş başvurusunda bulunan adayların, ĐŞKUR un kurumsal kimlik öğelerini değerlendirmeleri ve kurumsal imaj algıları incelenmiştir. Çalışmada 400 iş başvurusunda bulunanlara anket uygulanmıştır. Araştırma sonunda, ĐŞKUR un kurumsal kimlik öğelerinin, imajına yansıyan sonuçları değerlendirildiğinde kurumsal iletişim öğesinde daha başarılı olduğu görülmüştür. ĐŞKUR un imajı, kurumsal iletişim öğesinin iletişim kolaylığı, teknolojinin kullanımı, bilgilendirme, hızlı ve kolay erişim unsurlarından olumlu etkilenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kurumsal imaj, kurumsal kimlik, kurumsal görünüm, kurumsal iletişim, kurumsal davranış, Türkiye Đş Kurumu. Corporate Image Management; the Case of Turkish Employment Organization. Abstract: This research aims toidentify the factors affecting the corporate identity and corporate image, and to investigate the relationship between corporate identity elements and corporate image. To this end, the corporate identity element evaluations and corporate image perceptions of the unemployed people, who applied to Isparta Provincial Directorate of Turkish Employment Organization is evaluated. The evaluation of the results of Turkish Employment Organization s identity elements that have reflected on its image indicates that the Turkish Employment Organization is more successful in corporate communicational elements. The image of Turkish Employment Organization is positively affected by the easiness of communication, the use of technology, information and fast and easy access factors of corporate communicational element. Key Words: Corporate image, corporate identity, corporate prospect, corporate communications, corporate attitude, Turkish Employment Organization. GĐRĐŞ Günümüz rekabet ortamında, kurumlar/işletmeler ne kadar kaliteli hizmet sunduklarını düşünseler de, hedef kitlesinin kuruma karşı tutumu olumlu yönde değil ise sunulan hizmetler yeterli olamamaktadır. Günümüzde başarılı kurum değerlendirmesi için olumlu imaja sahip olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Kurumların hedef kitleleri tarafından benimsenmeleri, bu sayede varlıklarını Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, 06830, Gölbaşı/Ankara/Türkiye. ** Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đşletme Eğitimi Yüksek Lisans Mezunu, 06500, Teknikokullar/Ankara/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Mart 2013, s

2 30 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 devam ettirebilmeleri, kurumsal imaj yönetimiyle mümkün olmaktadır. Kurumlar, müdahale edemedikleri dış faktörlerin şekillendirdiği olumlu ya da olumsuz bir imajı kabullenmek yerine, imajlarını doğru bir şekilde yöneterek saygın ve iyi imaja sahip olmalıdır. Kurumların, imajlarını yönetmesi için kurumsal kimlik öğelerini planlayarak oluşturması, yerleştirmesi ve hedef kitlelerine doğru olarak yansıtması gerekmektedir. Çünkü kurumlar da insanlar gibi kimlikleri sayesinde diğer kurumlardan ayırt edilir ve diğerlerine tercih edilirler. KURUMSAL ĐMAJ KAVRAMI VE GELĐŞĐMĐ Kurumsal imaj, işletmenin ilişkide bulunduğu grupların algılamaları sonucunda oluşan tanımladıkları, hatırladıkları ve ilişkilendirebildikleri düşünceler bütünüdür (Dowling, 1986: ; Aaker-Myers, 1982). Kurumsal imaj kavramı "Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü"nde şu şekilde açıklanmıştır (Gülsoy, 1999: 196); "Kurumsal Đmaj (Corporate Image): Bir işletme, kurum ya da kuruluş ile ilgili tüm hedef kitlelerin (halk, tüketiciler, müşteriler, rakipler, birlikte iş yaptığı kurumlar, kitle iletişim araçları vb.) edinmiş olduğu genel izlenim ve kuruluşun bu kesimlerce yansıtmak istediği izlenimdir. Kurumsal imajla ilgili yapılan tanımlarda bazı belirgin özellikler ön plana çıkmaktadır. Öncelikle, kurumsal imajın somut bir unsur olmadığı görülmektedir. Bir diğer nokta, kurumsal imajın rasyonel ve duygusal bağlılıklarla oluşmasıdır. Üçüncü özellik, kuruma ilişkin algılamanın, hedef kitleyi oluşturan kesimlerin zihinlerinde zaten mevcut olmasıdır. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus, imajın bir işletmeye ilişkin sadece hedef kitlesinin bir parçasında değil, tümünde mevcut olan bir unsur olmasıdır (Bakan, 2004: 31). Her kurumun bir imajı vardır, kurumlar bilinçli çaba göstererek ya da göstermeyerek, hedef kitlelerinin kişiliklerine ve kurumla olan ilişkilerine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz bir imaja sahip olmaktadır. Kurumlar, farklı hedef kitleleri tarafından nasıl değerlendirildiklerini anlamaya yönelik araştırmalar yaparak, bu grupların tepki ve beklentileri doğrultusunda imajlarını geliştirebilirler. Olumlu imaj, işletme ya da markaları her türlü zorluklara karşı korumakta aynı zamanda da sorunlarla karşılaştıklarında çözüm bulmalarına yardımcı olmaktadır. Kurumsal imaj, kurumlar hakkında hem iç hedef kitlelerin, hem de dış hedef kitlelerin bir izlenim sahibi olmasında ve güvenlerinin kazanılmasında önemli rol üstlenmektedir. Kurumsal imaj bu rolü sayesinde, kurumların tanınmasına, benimsenmesine, beğenilmesine ve varlığını devam ettirmesine katkı sağlamaktadır.

3 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 31 KURUMSAL ĐMAJ YÖ ETĐMĐ Kurumsal imaj yönetimi, firmanın iç ve dış çevrede olumlu bir görüntü sergilemesi ve kendisine yönelik olumsuz düşünce ve tavırları ortadan kaldırmasına yönelik plan ve politikaları kapsayan sistematik ve çok yönlü bir süreçtir (Şimşek, 1998: ). Kurumsal imaj yönetimi, bir kurumun dilinin, davranış stilinin, kurum geleneğinin ve kurumun kendini bir şekilde ifade etmesine odaklanan bir diyalogun yaratılmasına sebep olur. Bu diyalog, müşterilerin ve çalışanların; işletmenin ne için var olduğu, geleneklerinin, prensiplerinin ve ana güçlerinin neler olduğu konusundaki beklentileri ve anlayışlarıyla birbirine uymaktadır. Kurum imajı yönetimi, bir açıdan toplam kalite yönetiminin en saf tanımıdır. Buna göre kurumla ve kurumun müşterileriyle ilişkili olan her şey kurum imajıyla da ilişkilidir (Howard, 1998: aktaran Yılmaz, 2002: 86-87). Geçmişte salt grafik tasarımına indirgenmiş olan kurum imajı, küresel ekonominin hakim olduğu günümüz koşullarında iletişim, yönetim ve pazarlama disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kurum imajının yalnızca tasarlanması değil aynı zamanda yönetilmesi de gerekmektedir. Kurum imajının yönetimi günümüzde en üst yöneticilerin başkanlığında uygulanan stratejik planlamalardır. Bugün çok sayıda yönetici ve akademisyen bu kavramları stratejik bir kaldıraç olarak değerlendirmekte ve rekabet başarısıyla doğrudan ilişkili kritik bir şirket varlığı gözü ile bakmaktadırlar (Koç, 2007: 52-53). Sonuç olarak hedef kitleler gözünde, görsel, sözel ve davranışsal ögeler kapsamında olumlu bir imaja sahip olma, kurumsal imaj yönetimi çabalarının temelini oluşturmakta ve bu sayede kurum rakiplerine karşı avantaj sağlamaktadır. Olumlu bir imaj ile müşteriyle iletişimi sağlayan kurumlar, iç ve dış hedef kitlelerini tüm yönleriyle tanıyarak davranış stratejileri geliştirmekte ve böylece müşterilerin gözünde kurumun saygınlığı artmaktadır. KURUMSAL ĐMAJI ETKĐLEŞĐM ĐÇĐ DE OLDUĞU ALA LAR Kurumsal etkileşim unsurları temel olarak; kurum kimliği, kurum kişiliği (vizyon, felsefe, kültür) ve kurumun hedef kitlesidir (Abratt, 1989). Kurumsal Kimlik Đnsanların olduğu gibi, kurumların da kendilerini diğerlerinden farklı kılan kimlikleri vardır. Kurumsal kimlik, bir örgütün kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak için oluşturduğu karakteristikler toplamıdır (Olins, 1989; Marwick - Fill, 1997). Kuruluşta çalışanların davranışları, kuruluşun iletişim biçimleri ve görsel unsurlarından oluşan bir kavram olan kurumsal kimlik, bir işletmenin kişiliğini, amaçlarını ve değerlerini ifade eder ve örgütü kendi rekabetçi çevresinde farklı kılmasına yardımcı olur (Riel,1995).

4 32 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 Bir kurumun, bir kimliğe ihtiyaç duymasının başlıca nedenleri, kurum içinde görev yapanların kuruluş ile bütünleşmelerini sağlamak, kurum dışında ise, diğer kuruluşlardan, rakiplerden ayırt edilebilmek ve onlardan farklılaşmaktır. Çünkü, artık günümüzde pek çok kuruluş, birbirine benzer ürün ve hizmetler sunmakta, müşterilerin tercih sebebi, bir kuruluşun hatırlanabilirlik derecesi ve imajı olmaktadır (Okay, 2005: 38). Kurum kimliği oluşturmaya yönelik tüm çabaların hedefi, iç ve dış paydaşları tarafından tek ve net bir kurum kimliği ile anılmaktır. Kurumsal kimlik kurumun ne olduğuna inandığı kurumsal imaj ise, kurumu başkalarının nasıl algıladığı ile ilgilidir (Marziliano, 1998: 5) Başka bir deyişle kurumsal imaj, kurumsal kimliğin geribildirimidir. Ancak bu geribildirim, her zaman birbirleriyle örtüşmeyebilir. Yani, kurumsal kimlik ile kurumsal imaj hedef kitle tarafından farklı durumları ifade edebilir. Bu durumda aradaki gediği kapamaya yönelik değişik araçlarla müdahale gerekir. Eksik yönetilen kurumsal kimlik çalışmaları para ve zaman israfına neden olur (Gorman, 1994: 40-42). Kurum kimliği daha çok kurumsal görünüm ile (logo, renkler, amblem vb.) algılanmakla birlikte bu çoğu zaman yetersiz kalmakta, kurumsal iletişim ve kurumsal davranışın da birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Riel,1995). Pharoh a göre iki tip kurumsal kimlik vardır. Bunlar görsel ipuçlarına dayanan ve beklentiler, davranışlar, hissedilenlere yönelik oluşturulanlardır (Pharoh, 1982: ). Kurum kimliği, yapıları açısından üç grup altında incelenmektedir. Bunlar; monolotik/tekli kimlik, desteklenmiş kimlik ve marka kimliğidir. Monolotik kimlikte kurumun her yerde tek isim ve görsel unsur kullanmasıdır. Desteklenmiş kimlik, kurumun sahip olduğu faaliyet alanlarını kendi ismi ve kimliği ile desteklemesidir. Diğer bir ifadeyle, kurumun farklı alanlarda çalışması durumunda ana kurum kimliği ile birlikte kolayca tanınmasıdır. Markakimliği ise, kuruluşun birbirleriyle veya kuruluşla ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasıdır. Bu durumda kuruluşun kimliği yerine marka kimliği ön planladır (Aktaran - Bakan, 2005: 64) Kurumsal Görünüm Kurumsal kimlik kavramı, ortaya atıldığı ilk günlerden beri, kurumun logosu, ismi, mimarisi ve dekorasyonu gibi sembolik ifadelerle özdeşleşmiş ve bunlardan ibaretmiş gibi düşünülmüştür. Oysa kurumsal görünüm, yukarıda da belirtildiği gibi kurumsal kimliği oluşturan unsurlardan sadece biridir ve işletmenin üzerine giydiği elbise gibi işletmeye görsel bir özellik kazandırır. Kurumsal görünüm, işletmenin binalarının dış görünümünden, iç dekorasyonuna; kullandığı amblemden, ismine ve kullanılan kıyafetlerden, tüm basılı evraklarına kadar pek çok unsuru içinde barındırır (Ak, 1998: 54). Bu bağlamda kurumsal görünüm kavramı içerisinde değerlendirilebilecek olan unsurlardan başlıcaları; ku-

5 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 33 rum ismi, sloganı, kurumun rengi, kurumun logosu ve sembolü, çevre tasarımı, iç ve dış mimari yapısı, çalışma iklimi, ürünün dış görünümü, çalışanların giyim kuşamları ve benzerleridir (Melewar-Saunders, 2000; Topalian 1984: 55-62) Kurumsal Đletişim Kurumsal iletişim, bir kurumun amaçlarına ulaşması için hedef kitlesine yönelik uzun vadeli iletişim çabalarının bütünüdür. Kurumsal iletişimle işletmeler, çevrelerinden kabul görmeye ve onay almaya çalışırlar. Bu nedenle çevreleri ile sürekli etkileşim içerisinde bulunurlar. Kurumsal iletişim, kurumsal imaj yönetimi konusunda çok önemli ve yönetilmesi mümkün olan bir araçtır. Kurumun her iletişim öğesi hedef kitlelere o kuruma ilişkin mesaj verir. Farklı kanallardan iletilen bu mesajlar hedef kitleler tarafından birleştirilerek o kurumun imajını oluştururlar. Bu nedenle kurumun iletişimde kullandığı tüm kanallar özenle düzenlenmelidir. Çünkü kurumsal iletişim kurum çalışanlarının telefonlara verdiği cevaptan, toplumsal faaliyetlerde yer almalarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bu bağlamda kurum iletişimi, kontrollü ve kontrolsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kontrollü iletişim, yönetimin iç ve dış paydaşlarına reklam, halkla ilişkiler gibi planlı ve belirli bir bütçe ayırarak oluşturduğu iletişim stratejileri ile kurum kimliğini olumlu imaja çevirme çabalarıdır. Kontrolsüz kurum iletişimi ise, gayri resmi kurulan iletişimlerdir. Đç ve dış paydaşlara yönelik kullanılan sözler, davranışlar, beden dili kullanımları bu kapsamda değerlendirilmektedir (Çobanoğlu - Yalçın, 2006; Van, 1997: ). Kurumsal iletişim; kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasındaki hassas bağı oluşturmaktadır (Balmer - Gray, 1998: ).Kurumsal imaj yönetiminde kurumsal iletişim çabalarıyla hedeflenen, kurumun amaçları doğrultusunda hedef kitlelerinde istenen olumlu imaj oluşturmak, oluşan olumlu imajı korumaktır. Aynı zamanda imajda değişiklik gerekirse yeni imajın adapte edilmesi ve anlatılması da kurumsal iletişimle sağlanmaktadır. Kurumsal Davranış Birden fazla bireyin bir araya gelerek faaliyet gösterdiği kurumun davranışlarıdır. Kurum davranışı, kimliğin bir parçası olup kurum kültürü içinde yer alan kurum tutumlarının sebep olduğu kurumsal hareketlerin ve davranışların tümümü içermektedir. Diğer bir ifadeyle kurumsal davranış, bir kurumda faaliyet gösteren birey ve grupların olaylar karşısındaki tepki, karar ve tipik davranış tarzlarının bütünüdür (Okay, 2005: 196). Kurumsal davranış iki boyutu içerir. Bunlar, iç ilişkilerde gösterilen davranış ve dış ilişkilerde gösterilen davranıştır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler ile çalışanların kendileri arasındaki ilişkiler iç davranışları, yöneticiler ya

6 34 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 da çalışanlarla işletmenin dış çevresi arasındaki ilişkilerde dış ilişki davranışlarını içerir. Đç ve dış müşterilerine ilgiyle yaklaşan, onların beklentilerini bilen ve karşılayan kurumlar, gerek dışarıda gerek içeride kurumsal imajı güçlü kurumlardır. Kurumsal imaj oluşturmada müşterilerle empati kurulmasını, onların düşüncelerine önem verilmesini, uzun vadeli ve sağlam ilişkiler kurulmasını sağlayan davranışlar büyük önem taşımaktadır. Kurum Kişiliği (Vizyon, Felsefe, Kültür) Kurum kişiliği, kimlik ve imaj oluşturmada kilit taşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Kurumlar imaj ve kimlik oluşturmadan önce kurum kişiliğini yani, felsefesini, vizyonunu ve kültürünü çok iyi anlamalıdır. Kurum vizyonu, kurum amacını ve kurum hedefini kendi çalışanlarına ve tüm kamuoyuna netleştirecek olan somut tanımlayıcı düşüncelerdir (Abratt, 1989: 63-76).Cevap aranacak sorular; ne yapmalıyız ve kim için yapmalıyız olmalıdır. Kurum felsefesi ise, kurumun kendisi hakkındaki temel düşünceleridir. Bir kurumun felsefesi onun tüm yönetim davranışlarını, stratejilerini ve politikalarını etkilemektedir (Abratt, 1989: 70). Kurum felsefesi sayesinde kurum çalışanları nerede, ne şekilde davranmaları gerektiğini bilmekte, çalışanlar kurum ile bütünleştirilmektedir. Kurum kültürü, bir kuşaktan diğer bir kuşağa ya da bir gruptan diğer bir gruba transfer olan fikir ve imajların oluşturduğu uzun süreli davranış şekilleridir. Diğer bir ifadeyle uyulan temel değerler, inaçlar ve adetlerdir (Wilson, 2001: ).Sosyal ilişkilerle davranışların transferi söz konusudur. Kurum kültürü, kurum kimliği ve kurumsal imaj kavramları, çoğunlukla karıştırılan ve çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Ancak bu kavramlar arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için Şekil 1 den yararlanılabilir.

7 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 35 Şekil 1. Kurum Kültürü, Kurum Kimliği ve Kurumsal Đmaj Đlişkisi Kurum Kültürü, Kurum Kimliği ve Kurumsal Đmaj Đlişkisi Kurum Kültürü Kurum Kimliği Kurumsal Kurumsal Kurumsal Görünüm Đletişim Davranış Kurumsal Đmaj Kaynak:(Okay, 2005: 241). Şekil 1 de görüldüğü gibi kurum kültürü ve kurum kimliği arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Kurum kültürünün değer ve norm sistemi, kurum kimliği için bir temel oluşturmaktadır (Okay, 2005: 240). Kurum kimliği, kurum kültürünün bir sonucudur ve bununla ilgili bir değişime ihtiyaç duyulduğunda, kurum kültürünü değiştirmek gerekmektedir (Bolat, 2006: 34). Kurum kültürünün kurum imajı ve kimliğini oluşturma işlevleri bulunmaktadır. Kurum kültürü, kurumsal imaj oluşturmada, diğer faaliyetlerle birlikte kullanılan bir araç niteliğindedir. Kurum kültürü; kurumsal dizaynı (kurumsal görünümü), kurumsal iletişimi ve imaj oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle birlikte, kurumsal imaj sonucunu oluşturmaya çabalamaktadır (Bakan, 2005: 76). Genel olarak değerlendirildiğinde kurum kültürü, kurum içerisinde değerlerin aktarıldığı, paylaşıldığı ve sorgulanmaksızın kabul edildiği, sağlıklı iletişimin sağlandığı ortak dili oluşturmaktadır. Kurum kültürü bu yönleriyle, güçlü ve olumlu kurumsal imajın hedef kitlelerde oluşmasına yardımcı olmaktadır. Hedef Kitle Kurumların, farklı uygulamalarından farklı biçimlerde etkilenen birden fazla hedef kitlesi olması nedeniyle, her bir hedef kitlesinin gözünde farklı imajın oluşması söz konusudur. Kurumun ileteceği mesajların doğru bir biçimde hazırlanması ve kullanılacak iletişim araçlarının doğru tespit edilebilmesi açısından

8 36 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 ulaşılması gereken hedef kitlenin doğru şekilde tanımlanması hayati öneme sahiptir. Kuruluşların hedef kitlelerini, iç ve dış olmak üzere iki kategoride ele almak mümkündür (Duimering - Safayeni, 1998: 63; Bakan, 2004: 37). Đç hedef kitleler arasında, kuruluş içerisinde istihdam edilen çalışanlar, denetçiler, yöneticiler, hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri yer almaktadır. Dış hedef kitleler arasında ise, doğrudan kuruluşla bağlantılı olmayan basın, hükümet, eğitimciler, müşteriler, toplumsal çevre ve tedarikçiler bulunmaktadır (Okay - Okay, 2005: 227). Kurumların dış hedef kitleler üzerinde oluşturduğu imajı nasıl çalışanlarına yansıyorsa çalışanlar arasında oluşan imaj da, dış hedef kitleleri etkilediğinden büyük önem taşımaktadır. Çalışanlar nezdinde saygın ve iyi imaj oluşturulduğunda, bunun diğer hedef kitlelere de olumlu biçimde yansıyacağı göz ardı edilmemelidir. Kurumlar açısından önemli olan, kimliklerini ve hizmetlerini doğru ve gerektiği gibi yansıtabilmeleri, hedeflenen kitleler üzerinde saygın ve iyi izlenimleri oluşturabilmeleri ve koruyabilmeleridir. KURUMSAL ĐMAJ YÖ ETĐMĐ DE HALKLA ĐLĐŞKĐLER Halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan da etkilenme süreci olarak kurumsal imaj yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler stratejileri artık kurumun hizmeti ve niteliği ne olursa olsun, kurumsal imaj oluşumunda etkili olmaktadır. Kurumsal imaj yönetim aracı olarak halkla ilişkilerin ulaşması gereken başlıca hedefler vardır. Bu hedefler (Zorlu, 2000: 64-65; Yılmaz, 2002: ): Kuruma karşı sempati ortamının oluşturulabilmesi için, başta yöneticileri olmak üzere tüm işletme çalışanları ve kurumun kimliğine dair her türlü unsura karşı toplumda olumlu izlenimlerin oluşmasının sağlanması, Olumlu-olumsuz kurum faaliyetleri hakkında gerekli tüm bilgileri doğruluk ilkesinden sapmadan ve eksik bir taraf bırakmadan ilgili tüm hedef kitlelerine duyurarak, mümkün olduğunca önce kurum tarafından aydınlatılması, Đnsanların kurum ile ilişkiye geçmelerini mümkün olduğunca kolaylaştırıp, kurum, ürün ya da hizmet hakkında sahip oldukları düşünce, şikayet ve önerilerini en kolay yolla iletebilmelerinin sağlanması. Elde edilen verilerin de en kısa zamanda doğru bir şekilde değerlendirilip gerekli düzenlemelere gidilmesi, Kurumun ürettiği mal veya hizmetle ilgili olarak toplumu, işletmeyi ve çalışanları faaliyetlerinde nasıl kolaylık sağlayabilecekleri yönünde bilgilendirilmesidir. Yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde, kurumların iç ve dış iletişimlerini planlaması, vizyon ve hedefler doğrultusunda bilgi akışını kendilerinin

9 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 37 yönetmesi, kurumun imajı açısından daha sağlıklı paylaşım sağlayacak ve böylece kontrol edilemeyen eksik ya da yanlış bilgilerin önüne geçilerek hedef kitlelerde olumsuz izlenimlerin oluşması engellenecektir. KAMU ĐSTĐHDAM HĐZMETLERĐ DE KURUMSAL ĐMAJ YÖ ETĐMĐ VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER Kamu istihdam kurumları iş arayanlara iş yeri bilgilerini, işletmelere de aday bilgilerini vererek veya somut önerilerde bulunarak, tarafların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamaktadırlar. Başka bir deyişle iş ve işçi bulmakla ilgilenen bu birimler, iş arayan kişiyle eleman arayan işveren arasında köprü görevi üstlenmektedir. Araştırmalara göre kamu istihdam hizmetlerinden memnuniyet, istihdam hizmetinin veriliş biçimine ve istihdam hizmetleri veren birimlerin adayları yerleştirmesindeki başarısına bağlıdır (Latsch, 2000: 127). Kamu istihdam kurumları, başarı içinkişinin işiyle ve mesleğiyle ilgili sorunlara sağlıklı bir tutumla yaklaşabilmeli, bireylere kamu istihdam kurumunun görevleri ve istihdam hizmeti veren birimlerin sunduğu hizmetler hakkında anlaşılır bilgiler vermelidir. Bu da çok aşamalı, hedef gruplara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını gerektirmektedir (Latsch, 2000: 127). Tüm kurumlarda olduğu gibi kamu istihdam kurumu için de önemli olan çeşitli hedef gruplar arasında (iş arayan, işveren, çalışan vb.) karşılıklı anlayış ve güven ortamı oluşturmak ve bu gruplarda kurumla ilgili olumlu izlenimler yaratmaktır. Diğer bir ifadeyle başarılı bir kurumsal imajın oluşturulmasıdır. ARAŞTIRMA I AMACI VE Ö EMĐ Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) aracılığı ile iş arayanların, demografik ve çeşitli özellikleri bazında, ĐŞKUR un kurumsal kimlik öğelerini değerlendirmeleri ve kurum imajını nasıl algıladıklarını belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Toplumun genel anlamda kamu hizmetlerinden şikayetçi olduğu ve işsizliğin en önemli toplumsal sorunlardan biri olarak görüldüğü Türkiye de, diğer kamu kurumları gibi kamu istihdam kurumu hakkında olumsuz bir imajın söz konusu olabileceği tahmin edilmektedir. Kamu kurumları hizmetlerini yürütürken, özel sektördeki gibi bir rekabet bilinci ile hareket etmez, kaliteye ve müşteri memnuniyetine önem vermezlerse iyi bir kurum imajı kazanmaları zorlaşmaktadır. Olumsuz imajın varlığı zaman içinde yapılmakta olan işin kalitesini düşürmekte ve memnuniyetsizliğin artmasına neden olmaktadır. Kamu istihdam kurumları böyle bir durumda istihdam hizmetleri için tercih edilmeyen bir kurum haline dönüşmektedir. Bu nedenle Türkiye de, kamu kurumlarının özellikle de istihdam kurumunun imajının ölçülmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara

10 38 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 gereksinim duyulmaktadır. Çalışma kapsamı olarak, kamu istihdam kurumu olan Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) seçilmiştir. ĐŞKUR un seçilmesinin nedeni, gerçekleştirmeyi planladığı kimlik değişimi, yeniden yapılanmaya gitmiş olması ve iş arayanların gözündeki kamu istihdam kurumu imajının ilk kez incelenecek olmasıdır. ĐŞKUR kanalıyla iş arayanlara uygulanan anket sonucunda elde edilen bulguların yeni kurumsal imaj yaratmada ve yönetmede yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın Modeli Araştırmada, mevcut durumu ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı, keşfedici ve nicel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Hipotezler doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2. Araştırma Modeli Yaş Cinsiyet Kurumsal Görünüm Medeni durum Eğitim durumu Meslek durumu Kurumsal İmaj Kurumsal kimlik Kurumsal İletişim Çalışma durumu Kuruma gelme sayısı Kurumsal Davranış Logo tanınırlığı İş görüşmesine gönderilme Araştırma modeli, Abratt (1989) ın kurum kimliği ve kurum imajı etkileşimini incelediği kurum imajı yönetimi modeli temel alınarak, kurum kimliği ve kurum imajı arasındaki ilişkiyi incelemek için tasarlanmıştır. Ayrıca bu model, demografik ve çeşitli özellikler ile kurumsal imaj ve kimlik değerlendirmelerindeki farklılıkları ortaya koymak için geliştirilmiştir.

11 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 39 Araştırmanın Yöntemi Araştırma sorularının oluşturulması için literatür taraması yapılmış, uygulamada ise anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, ĐŞKUR un müşterileri olan iş arayanların, kurum imajını nasıl algıladıkları değerlendirilmiştir. Đş arayanların bu algılarını ölçmek amacıyla 35 kapalı uçlu soru ve iş arayanlarca önemli olabilecek faktör ve düşüncelerin saptanması için ise bir açık uçlu sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, ankete katılanların demografik ve çeşitli özellikleri araştırılmıştır. Bu bölümde katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, mesleğinin olup olmadığı, çalışma durumu, kuruma kaçıncı kez geldiği, kurum logosunu hatırlama ve kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumu ile ilgili bilgilerin elde edilmesine yönelik sorular sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise anket sorularını cevaplandıran iş arayanların kurumsal görünüm, kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurumsal imaj hakkındaki algıları, sunulan önermelere verdikleri cevaplar aracılığı ile araştırılmıştır. Bu bölümde sorular 5 li Likert ölçeğinde hazırlanmış olup, cevaplar ise hiç katılmıyorum dan tamamen katılıyorum a kadar olan 5 ölçekli bir skalada değerlendirilmiştir. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, Türkiye Đş Kurumu nun Isparta Đl Müdürlüğü ne kayıtlı 8868 iş arayan oluşturmaktadır. Bu sayıya kurum portalından tarihinde ulaşılmıştır. Araştırma evreni olarak Isparta Đl Müdürlüğü nün seçilmesinin nedeni, Türkiye nin işgücü piyasa yapısını ve koşullarını yansıtan ve araştırmacının hedef kitleye kolay ulaşabileceği illerden biri olmasıdır. Çalışmada evreni temsilen örneklem seçilmiştir. Örneklem sayısı formül yardımıyla (Yazıcıoğlu - Erdoğan, 2007: 68-71; Baş, 2005: 44-45) %95 güvenilirlik %5 hassasiyetle 368 olarak belirlenmiştir. Anketin içerik yeterliliğini sağlamaya yönelik pilot çalışma 40 iş arayanla Mayıs 2009 da yapılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. Asıl anket uygulaması ise Haziran-Ağustos 2009 da 430 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Eksik veya yanlış doldurulan 30 anket değerlendirme dışı bırakılmıştır. Katılımcılar, ĐŞKUR Isparta Đl Müdürlüğü nde işlemini gerçekleştirmiş olan, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yoluyla seçilen kişilerdir. Anket formlarıyla toplanan veriler istatistik paket programı olan SPSS (Statistical PackagesforSocialSciences) 16.0 da analiz edilmiştir.ankette yer alan çok sayıdaki değişkenin aralarındaki ilişkiye dayanarak birkaç başlık altında sı-

12 40 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 nıflandırarak sunulması için faktör analizi uygulanmıştır. Demografik ve çeşitli özellikler; frekans, ortalama ve yüzde tabloları ile analiz edilerek örneklemin durumu saptanmıştır. Demografik değişkenlerin temin edilen verilerle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla oneway ANOVA testi ile t-testi uygulanmıştır. Kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan kurum imajı ve kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirilmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearsonkorelasyon analizi yapılmıştır. Anket Sorularının Güvenilirlik ve Geçerlilik Testi Kayıtlı iş arayanlar gözünde ĐŞKUR un imajını ölçmek için hazırlanan 36 maddelik anketin, pilot uygulama sonucuna göre madde-toplam korelâsyonları (madde ayırıcılık/madde geçerlik katsayıları) değerlendirilmiştir. Madde geçerlik endeksi -1 ile +1 arasında değerler alabilmektedir. Anket sorularından madde ayırıcılığı 0.20 değerinden düşük çıkan 2 madde ayırt etme gücü düşük olduğundan anketten çıkarılmıştır. Bu 2 madde çıkartıldıktan sonra ölçeğin güvenilirliği test edilmiştir. Güvenilirlik analizinde ölçümün içsel tutarlılığını gösteren alfa katsayısı (Cronbach s Alpha) kullanılmıştır. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenilir olduğunun söylenebilmesi için alfa katsayısının 0,50 kabul edilebilir alt sınırı olup, 0,60 dan yüksek olması istenen bir sonuçtur (Hair vd., 1998: 391). Ölçeğin tamamının Alfa güvenilirliği 0,91 olarak hesaplanmıştır. Faktör Analizinin Sonuçları Faktör analizi sonucunda ifadelerin dört faktör altında toplandığı görülmüştür. Faktör 1 Kurumsal Görünüm: Literatürdeki çalışmalar ve faktörler üzerinde yapılan inceleme sonucunda logo, birimlerin yaygınlığı, dış ve iç mekan görünümüne ilişkin 5 değişkenin kurumsal kimlik öğelerinden kurumsal görünümü ölçmekte kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle birinci faktör kurumsal görünüm olarak isimlendirilmiştir. Faktör 2 Kurumsal Đletişim: Analiz sonucunda çalışmada yer alan değişkenlerden iletişim kolaylığı, teknoloji kullanımı, bilgilendirme, dinleme, medya kanalıyla tanıtım, hızlı ve kolay erişime ilişkin 9 değişkenin tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu faktör, içerisindeki tüm değişkenleri kapsayan kurumsal iletişim faktörüdür. Faktör 3 Kurumsal Davranış: Faktör analizi sonucunda, çalışan yaklaşımı, hizmet kalitesi, rekabet edebilirlik, müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk anlayışı ve güvenilirliğine ilişkin toplam 12 değişkenin bir faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu faktör, içerdiği değişkenlerin karşıladığı için kurumsal davranış olarak adlandırılmıştır.

13 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 41 Faktör 4 Algılanan Kurum Đmajı: Beklenti, tecrübe, çevreden duyumlar, saygın ve iyi imaja ilişkin daha öznel algıların değerlendirildiği 6 değişken ise algılanan kurum imajı faktörü altında toplanmıştır. Araştırma Hipotezleri Araştırmanın genel amacını gerçekleştirmek için test edilecek hipotezler şunlardır: H1: Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri değerlendirmesinde farklılık vardır. H1a: Yaşa göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1b: Cinsiyete göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1c: Medeni duruma göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1d: Eğitim düzeyine göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1e: Meslek sahibi olma durumuna göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1f: Çalışma durumuna göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1g: Kuruma gelme sayılarına göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. H1h: Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre kurumsal kimlik öğelerini değerlendirmesinde farklılık vardır. H2: Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile algılanan kurum imajı değerlendirmesinde farklılık vardır. H2a: Yaşa göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2b: Cinsiyete göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2c: Medeni duruma göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2d: Eğitim düzeyine göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2e: Meslek sahibi olma durumuna göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2f: Çalışma durumuna göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. H2g: Kuruma gelme sayılarına göre algılanan kurum imajında farklılık vardır.

14 42 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 H2h: Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre algılanan kurum imajının değerlendirmesinde farklılık vardır. H3:Algılanan kurum imajı ile kurumsal kimlik öğeleri arasında bir ilişki vardır. H3a:Algılanan kurum imajı ile kurumsal görünüm öğeleri arasına bir ilişki vardır. H3b:Algılanan kurum imajı ile kurumsal iletişim öğeleri arasına bir ilişki vardır. H3c:Algılanan kurum imajı ile kurumsal davranış öğeleri arasına bir ilişki vardır. H4: Kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. H4a: Kurumsal görünüm öğelerinin değerlendirilmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. H4b: Kurumsal iletişim öğelerinin değerlendirmeleri ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. H4c: Kurumsal davranış öğelerinin değerlendirmeleri ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirme Örnek Kütlenin Demografik ve Çeşitli Özellikleri Ankete katılanların demografik özellikleri ile çalışma durumlarını ve kurumla ilişkilerini tanımlamaya ilişkin sorulara verilen cevapların dağılımları aşağıda sunulmaktadır. Demografik Özellikler Cinsiyet Yaş Medeni Durum Tablo 1. Demografik Özellikler Seçenekler Frekans % Erkek Kadın Evli Bekar Boşanmış ,50 59,50 21,80 38,50 17,00 15,80 4,50 2,20 0,20 45,50 49,75 4,75

15 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 43 Eğitim Durumu Meslek Durumu Çalışma Durumu Kuruma Gelme Sayısı Logonun Tanınırlığı Đşe Gönderilme Đlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans Var Yok Đlk kez iş hayatına atılan Daha iyi şartlarda iş arayan Çalışırken işsiz kalan Emekli olup iş arayan Đlk kez Đkinci kez Üçüncü kez Dördüncü kez Beşinci kez ve üzeri Evet Hayır Hiç Gönderilmedim Davet edildim ama gitmedim Gönderildim ama yerleşemedim Gönderildim ve işe yerleştim ,80 35,20 35,80 0,20 30,50 69,50 35,50 23,50 39,20 1,80 57,20 20,50 9,50 2,80 10,00 48,80 51,20 91,50 3,00 3,50 2,00 Ankete katılanların yaklaşık % 60 ını kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş grupları değerlendirildiğinde, yığılmanın ve gibi genç yaş gruplarında olduğu, evli ve bekar katılımcıların oranlarının ise birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Ankete katılan yalnızca bir kişinin yüksek lisans mezunu olduğu, üniversite, lise ve ilköğretim mezunlarının oranlarının ise birbirine yakın olduğu görülmektedir. Meslek sahibi olan ve olmayanların, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj değerlendirmeleri arasında fark olup olmadığını ölçmek için araştırmaya katılanlara meslek sahibi olma durumları sorulmuştur. Katılımcıların yaklaşık %70 i mesleği olmayan kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %35,8 i üniversite mezunudur. Araştırmaya katılanlara, çalışma durumlarının kurumsal kimlik ve kurumsal imaj değerlendirmelerini nasıl etkilediğini görmek amacıyla Đşgücündeki (çalışma) durumunuz nedir? sorusu sorulmuştur. Çalışırken işsiz kalanlar, ankete katılanlar arasında en büyük yüzdeyi oluştururken, daha önce çalışmayanların oranının büyüklüğü de dikkat çekmektedir. Kuruma gelme sayısının, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj değerlendirmelerini nasıl etkilediğini ölçmek için Kuruma kaçıncı kez geliyorsunuz? sorusu sorulmuş olup; Kuruma ilk kez gelenlerin, ankete katılanların yarıdan fazlasını oluşturduğu belirlenmiştir. Logonun tanınırlığının kurumsal kimlik ve kurumsal imaj değerlendirmelerini nasıl etkilediğini ölçmek için Kurumun logosunu hatırlıyor musunuz? so-

16 44 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 rusu sorulmuştur. Katılımcıların yaklaşık yarısının kurum logosunu hatırlamıyor olması dikkat çekmektedir. Kurum tarafından işe gönderilme durumunun kurumsal kimlik ve kurumsal imaj değerlendirmelerini nasıl etkilediğini ölçmek için Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderildiniz mi? sorusu sorulmuştur. Ankete katılan iş arayanların %91,50 si kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilmeyen kişilerdir. Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilmeyen kişilerin oranının bu derece yüksek olması önemli bir sonuç olarak görülmektedir. Kurumsal kimlik ve kurumsal imajı ölçmeye yönelik sorulan sorulara verilen cevaplar Tablo 2 ve 3 te sunulmuştur. Tablo 2. Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Đmajı Ölçmeye Đlişkin Frekans Tablosu Sıra Soru Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum e katılıyorum ne katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum S n % n % n % n % n % Kurumun logosu iş arayanlara hitap , , , ,25 0 0,00 2,19 1,089 1 etmektedir. 2 Kurumun birimleri yaygındır , , , ,25 2 0,50 2,28 1,111 Kurumun dış mekanı diğer kurumlardan ayırt edilebilen özgün bir , , , ,50 1 0,25 2,07 1,021 3 yapıdadır. Kurumun iç mekanı temiz ve , , , ,00 3 0,75 2,26 1,143 4 düzenlidir. Kurumun iç mekanı sessiz ve , , , ,50 0 0,00 2,40 1,182 5 aydınlıktır. Kurumla telefonla iletişim kurmak 0 0, , , , ,5 4,12 0,810 6 kolaydır. Kurumla yazıyla iletişim kurmak 2 0, , , , ,25 4,03 0,885 7 kolaydır. Kurumla yüz yüze iletişim kurmak 0 0,00 9 2, , , ,00 4,31 0,696 8 kolaydır. Kurum teknolojiyi yakından takip 0 0, , , , ,75 4,19 0,824 9 eder ve kullanır. Kuruma gidildiğinde çalışanlar, kurum 0 0, , , , ,50 4,23 0,819 hizmetleri hakkında yeterli bilgi 10 vermektedir.

17 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 45 Kurumun çalışanları, iş arayanların ihtiyaçlarını öğrenmek için onları 11 dinler. Kurum, hizmetleri konusunda medya kanalıyla yeterli bilgilendirme ve 12 tanıtım yapmaktadır. 1 0, , , , ,50 4,14 0, , , , , ,00 3,97 1,018 Kurumun şubelerinde bilgi ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde 0 0, , , , ,00 4,14 0, ulaşılabilmektedir. Kurumun internet sitesinde bilgi ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde 2 0, , , , ,50 4,20 0, ulaşabilmektedir. Kurumun çalışanları müşterilerine 40 10, , , , ,75 3,20 1, karşı anlayışlı ve ilgilidirler. Kurum şubelerinde çalışanların yaklaşımı memnuniyet vericidir , , , , ,5 3,20 1, Kurum çalışanları konularında bilgili 42 10, , , , ,00 3,15 1, ve yeterlidir. Kurum hizmetlerini zamanında 40 10, , , , ,75 3,20 1, sunmaktadır. 19 Kurum kaliteli hizmet sunmaktadır , , , , ,00 3,13 1,177 Kurum hizmetleri özel sektördeki rakipleriyle yarışabilir nitelik ve 50 12, , , , ,50 2,81 1, hızlılıktadır. Kurumun verdiği hizmetlerden 69 17, , , , ,00 3,05 1, memnunum. Kurumun istihdam hizmetlerini yeterli 78 19, , , , ,50 2,68 1, buluyorum. Kurum istihdama yönelik yeni 69 17, , , , ,75 2,87 1, hizmetler sunabilmektedir. Kurum sosyal sorumluluk anlayışına 46 11, , , , ,25 3,19 1, sahiptir. Kurum iş aramak için en güvendiğim 63 15, , , , ,00 2,94 1, kanaldır. Kurum aracılığıyla iş bulabileceğime 25 6, , , , ,75 3,38 1, inanıyorum. Kurumun hizmetlerinden fayda 8 2, , , , ,00 3,94 0, sağlayacağıma inanıyorum. 28 Kurum beklentilerimi karşılamaktadır. 9 2, , , , ,25 3,71 1,051 Kurum hakkında önceki izlenimlerim 14 3, , , , ,50 3,79 1, olumluydu. Kurum hakkında eskiye göre şimdiki 8 2, , , , ,50 3,98 0, izlenimlerim daha olumludur. Kurum hakkında çevreden (ailem, arkadaşlarım vb.) olumlu duyumlarım 31 olmuştur. 13 3, , , , ,00 3,82 1,033 Kurumun algıladığım imajı genel 32 olarak saygın ve iyidir. 3 0, , , , ,75 3,99 0,897

18 46 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 Tablo 3. Kurumsal Kimlik Öğelerinin Puanlamasına Đlişkin Tablo sıra Soru 49 ve altı n % n % n % n % n % _ x S ĐŞKUR un sizde oluşturduğu izlenime göre kurumsal görünüm öğelerine (kurumun adı, logosu, fiziksel ortamı, , , , , ,00 2,23 1,223 vb. faktörleri düşünerek) 100 üzerinden değerlendirdiğinizde kaç puan verirsiniz? ĐŞKUR un sizde oluşturduğu izlenime göre kurumsal iletişim öğelerine (bilgilendirme çalışmaları, hızlı ve 5 1, , , , ,25 3,97 0,938 kolay ulaşılabilirliği vb. faktörleri düşünerek) 100 üzerinden değerlendirdiğinizde kaç puan verirsiniz? ĐŞKUR un sizde oluşturduğu izlenime göre kurumsal davranış öğelerine (güvenilirliği, çalışanların yaklaşımı, 33 8, , , , ,75 3,14 1,140 hizmetleri vb. faktörleri düşünerek) 100 üzerinden değerlendirdiğinizde kaç puan verirsiniz? Araştırmanın Hipotezlerinin Test Edilmesi Đş Arayanların Demografik ve Çeşitli Özelliklerine Göre Kurumsal Kimlik Öğelerini Değerlendirme Farklılıkların Đncelenmesi H1: Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri değerlendirmesinde farklılık vardır. H1 hipotezinde demografik ve çeşitli özellikler ile kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmelerinin farklılık gösterip göstermediği ortaya koyulmuştur. Araştırmanın birinci hipotezinin alt hipotez test sonuçları Tablo 4 te gösterilmiştir.

19 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 47 Hipotez o HI H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h Tablo 4. Araştırmanın Birinci Hipotezinin Alt Hipotezlerinin Test Sonuçları Hipotezin Đçeriği Sig. Kabul/Ret Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri değerlendirmesinde farklılık vardır. Kabul Yaşa göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,118 Ret Cinsiyete göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,002 Kabul Medeni duruma göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,001 Kabul Eğitim düzeyine göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,008 Kabul Meslek sahibi olma durumuna göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,247 Ret Çalışma durumuna göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,135 Ret Kuruma gelme sayılarına göre kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,101 Ret Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre kurumsal kimlik öğelerini değerlendirmesinde farklılık vardır. 0,071 Kabul Araştırmanın birinci hipotezinin H1b, H1c, H1d alt hipotezleri %95 güvenle (sig olduğu için) ve H1h alt hipotezi %90 güvenle (sig olduğu için) kabul edilmiş, diğer alt hipotezler ise reddedilmiştir. Kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde yaşa, meslek sahibi olma, çalışma durumuna ve kuruma gelme sayılarına göre anlamlı faklılığa rastlanmamış olup; cinsiyete, medeni duruma, eğitim düzeyine ve kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre ise anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Gruplar arası farklılığa baktığımızda kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesinde, kadınların erkeklere oranla; bekarların evlilere oranla daha olumlu cevaplar verdiği, boşanmış olanların ise daha olumsuz cevaplar verdiği; eğitim düzeyi yükseldikçe kurumsal kimlik öğelerinin daha olumlu değerlendirildiği ve kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilip yerleşen kişilerin, kurumsal kimlik öğeleriyle ilgili sorulara diğer gruplara göre daha olumlu cevaplar verdiği tespit edilmiştir. Đş Arayanların Demografik ve Çeşitli Özelliklerine Göre Algılanan Kurum Đmajını Değerlendirme Farklılıkların Đncelenmesi H2: Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile algılanan kurum imajı değerlendirmesinde farklılık vardır.

20 48 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 H2 hipotezinde demografik ve çeşitli özellikler ile algılanan kurum imajının değerlendirmelerinin farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmanın ikinci hipotezini oluşturan alt hipotezlere ilişkin yapılan hipotez testlerinin sonuçları Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5. Araştırmanın Đkinci Hipotezinin Alt Hipotezlerinin Test Sonuçları Hipotez o H2 Hipotezin Đçeriği Sig. Đş arayanların demografik ve çeşitli özellikleri ile algılanan kurum imajı değerlendirmesinde farklılık vardır. Kabul /Ret H2a Yaşa göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,004 Kabul H2b Cinsiyete göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,002 Kabul H2c Medeni duruma göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,347 Ret H2d Eğitim düzeyine göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,532 Ret H2e Meslek sahibi olma durumuna göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,817 Ret H2f Çalışma durumuna göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,378 Ret H2g Kuruma gelme sayılarına göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,050 Kabul H2h Kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre algılanan kurum imajında farklılık vardır. 0,109 Ret Tablo 5 e göre araştırmanın ikinci hipotezinin H2a, H2b, H2g alt hipotezleri %95 güvenle (sig olduğu için) kabul edilmiş, diğer alt hipotezleri ise (sig.>0.05 olduğu için) reddedilmiştir. Algılanan kurum imajı değerlendirmesinde eğitim düzeyine, medeni duruma, meslek sahibi olma durumuna, çalışma durumuna ve kurum tarafından daha önce bir iş görüşmesine gönderilme durumuna göre anlamlı faklılığa rastlanmamış olup; yaşa, kuruma gelme sayılarına ve cinsiyete göre ise anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Gruplar arası farklılığa baktığımızda kurum imajını genç yaş gruplarının diğer yaş gruplarına göre; kadınların ise erkeklere göre daha olumlu değerlendirdikleri gözlenmiştir. Ayrıca, iş arayanların kuruma gelme sayıları arttıkça kurum imajını daha olumsuz değerlendirmeleri dikkati çekmektedir. Algılanan Kurum Đmajı Đle Kurumsal Kimlik Öğeleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi H3:Algılanan kurum imajı ile kurumsal kimlik öğeleri arasında bir ilişki vardır. Araştırmanın üçüncü hipotezini oluşturan alt hipotezlere ilişkin test sonuçları Tablo 6 da gösterilmiştir. Ret

21 Kurumsal Đmaj Yönetimi: Türkiye Đş Kurumu Örneği 49 Tablo 6. Araştırmanın Üçüncü Hipotezinin Alt Hipotezlerinin Test Sonuçları Hipotez o H3 Hipotezin Đçeriği Sig. Kabul/Ret Algılanan kurum imajı ile kurumsal kimlik öğeleri arasında bir ilişki vardır. Kabul H3a H3b H3c Algılanan kurum imajı ile kurumsal görünüm öğeleri arasına bir ilişki vardır Kabul Algılanan kurum imajı ile kurumsal iletişim öğeleri arasına bir ilişki vardır Kabul Algılanan kurum imajı ile kurumsal davranış öğeleri arasına bir ilişki vardır Ret Pearson Korelasyon testi ile %99 güvenle, algılanan kurum imajı ile kurumsal kimlik öğeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 6 da görüldüğü gibi, araştırmanın üçüncü hipotezinin H3a, H3b alt hipotezleri (p =0.000 < α=0.01 olduğu için) kabul edilmiş; H3c alt hipotezi (p=0.352 > α=0.01 olduğu için) reddedilmiştir. H3a hipotezinin sonucuna göre, algılanan kurum imajı ile kurumsal görünüm öğesi arasında negatif yönlü (Pearson Korelasyon Katsayısı[r]= -,219) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Đş arayanlar kurumsal görünüm öğelerine olumsuz cevaplar verirken (ortalama[ ]=2,24), algılanan kurum imajını ( =3,87) olumlu yönde değerlendirmişlerdir. Buna göre iş arayanlar, kurum imajı algılarını sadece kurumsal görünüm öğelerine göre değil iletişim ve davranış öğelerinin birleşimiyle değerlendirmekte oldukları sonucuna varabiliriz. H3b hipotezinin sonucuna göre algılanan kurum imajı ile kurumsal iletişim öğesi arasında pozitif yönlü (r=,519) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Đş arayanlar, kurum imaj algılarını ( =3,87) kurumsal iletişim öğelerini ( =4,05) değerlendirme durumlarıyla paralel oluşturmuşlardır. Ancak iş arayanlar kurumsal iletişim öğesini, algılanan kurum imajına göre daha olumlu yönde değerlendirmişlerdir. H3c hipotezinin sonucuna göre, algılanan kurum imajı ile kurumsal davranış öğesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, iş arayanlar kurum imajını ( =3,87), kurumsal davranış öğelerine ( =3,07) göre daha olumlu yönde değerlendirmişlerdir. Đş arayanlar kurumsal kimlik öğeleri arasından en fazla kurumsal iletişim öğesinden etkilenmekte ve kurumsal imaj algılarını ona göre şekillendirmektedirler sonucuna varabiliriz.

22 50 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 Kurumun Saygın ve Đyi Đmajı Đle Kurumsal Kimlik Öğeleri Arasındaki Đlişkinin Test Edilmesi H4: Kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Araştırmanın dördüncü hipotezinin alt hipotezlerine ilişkin test sonuçları Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7. Araştırmanın Dördüncü Hipotezinin Alt Hipotezlerinin Test Sonuçları Hipotez o Hipotezin Đçeriği Sig. Kabul/ Ret H4 H4a H4b H4c Kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Kurumsal görünüm öğelerinin değerlendirilmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Kurumsal iletişim öğelerinin değerlendirmeleri ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Kurumsal davranış öğelerini değerlendirmeleri ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki vardır. Kabul Kabul Kabul Ret Pearson Korelasyon testi ile %99 güvenle kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirmesi ile kurumun saygın ve iyi imajı arasında bir ilişki incelenmiştir. Tablo 7 de görüldüğü gibi araştırmanın üçüncü hipotezinin H3a, H3b alt hipotezleri (p =0.000 < α=0.01 olduğu için) kabul edilmiş; H3c alt hipotezi (p=0.552 > α=0.01 olduğu için) reddedilmiştir. H4a hipotezinin sonucuna göre, kurumun saygın ve iyi imajı ile kurumsal görünüm öğeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü (r=-,130) bir ilişki bulunmuştur. Đş arayanlar kurumsal görünüm öğelerini olumsuz yönde değerlendirirlerken ( =2,24); kurumun imajını saygın ve iyi olduğuna ( =3,99) katılmışlardır. H4b hipotezine göre kurumun saygın ve iyi imajı ile kurumsal iletişim öğeleri arasına istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki (r=,374) vardır. Đş arayanların kurumun saygın ve iyi bir imajı olup olmadığı değerlendirmeleri ( =3,99), kurumsal iletişim öğelerinin değerlendirmeleriyle ( =4,05) paraleldir. Bununla beraber iş arayanlar, kurumsal iletişim öğelerini, kurumun saygın ve iyi imajına göre daha olumlu değerlendirmişlerdir. Bu sonuç doğrultusunda, kurumsal iletişim öğesinin kurumun tüm imajının belirlenmesinde diğer öğelere göre daha etkili olduğu ileri sürülebilir. H4c hipotezinin sonucuna göre, kurumun saygın ve iyi imajı ile kurumsal görünüm öğeleri arasına istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Đş arayanlar, kurumun saygın ve iyi imaja sahip olup olmadığı hakkındaki değerlendirmelerini ( = 3,99) kurumsal davranış öğelerine göre ( = 3,07) daha

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

2-Metodoloji. 1-Giriş

2-Metodoloji. 1-Giriş 1-Giriş Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmiştir. Her seviyedeki

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Tarih /07/09 Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Brunel Üniversitesi Đşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olarak Türkiye de tedarik zinciri

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1.GİRİŞ Doç.Dr. Fehmi KARASİOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Mikail ALTAN* İşletmenin dili olarak

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AvivaSA Bir emeklilik ve hayat sigortası şirketi 1 Kasım 2007. Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi KalDer, 2010 Yılı 2.Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı! Ulusal Endeks 0,5 puanlık artışla 75,6 olarak gerçekleşti. TMME ACSI TMME: ACSI: American Customer Satisfaction Index 80 79 78 77 76 75 74 73 73.5 74.1

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular Cristobal Ridao-Cano Ahmet Levent Yener Dünya Bankası AOA Beşeri Kalkınma Sektörü İstanbul, 9 Aralık,

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

Performans Ölçülerinin. lerinin Belirlenmesi. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Performans Ölçülerinin. lerinin Belirlenmesi. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Performans Ölçülerinin lerinin Belirlenmesi Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY Stratejik Amaçlar Beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Vizyon

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı