TASARIM EĞİTİMİ KAPSAMINDA BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İMGESEL ARİTMETİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARIM EĞİTİMİ KAPSAMINDA BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İMGESEL ARİTMETİK"

Transkript

1 Özet 457 TASARIM EĞİTİMİ KAPSAMINDA BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İMGESEL ARİTMETİK Yrd. Doç. Dr. Özkal Barış ÖZTÜRK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Osman ARAYICI, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Tasarlamak bilimi zemin kabul eden bir sanatsal varlaştırıcılıktır. Bu nedenle tasarlama yetisini tanımlanamaz kutlu güçlerle donanmış bir yaratıcılık keyfiyeti algısından arındırmak tasarım eğitimcileri için kaçınılmaz bir gerekliktir. Tasarımı, kutsanmış yaratıcıların sorgulanamaz keyfiyetlerinden kurtarabilmek için yöntem zemini üzerinde yeniden inşa etmek gerekmektedir. Bu bağlamda tasarım eğitiminin de izmler, üsluplar, tarzlar aracılığıyla sonucu kutsayan bir madde üretim kalıbı aktarımından öte süreci önemseyen bir mana biçimlendirme yöntemselliğinden taraf olması aksi düşünülemeyecek kadar aşikârdır. Dolayısıyla tasarım eğitimcilerinin özgün yöntemsel tavırları aracılığıyla bilgi üretmeleri ve bu yöntemsel bilgi üretimlerini de bilgi aktarımlarına dâhil ederek, yöntem kurma yöntemlerini paylaşmaları gerekmektedir.bu çalışma tanımlama ve imgeleme eylemini aritmetiksel ilişkiler zemininde ele alan özgün bir tasarlama yönteminin paylaşımını amaçlamaktadır. İmgesel aritmetik yönteminin, özellikle mekân tasarlama eylemi ve eğitimi noktasında bırakmakta olduğu izler örnek bir öğrenci projesi üzerinde yapılacak olan okumalar aracılığıyla belirginleştirilmeye çalışılacaktır. Anahtar kelimeler: tasarım, eğitim, imgeleme, aritmetik, mekân. 1. İMGESEK ARİTMETİK YÖNTEMİNE GİRİŞ Tasarlamak, yaşamdan biriktirilen var ları birbiriyle ilişkilendirerek bir varolmayan oluşturma çabası; tasarım, bu çaba sonucunda ulaşılan ve ulaşıldığı andan itibaren varlaşacak olan varolmayandır.(öztürk,2007) Tanımda sözü geçen var lar, yaşam denilen nefesler toplamında insanın algı sınırları dahiline girerek zihninde yerleşecek bir yer bulan, niteliğini algı biçimlerinin, niceliğini ise duyu eşiğinin belirlediği verilerdir. İnsanın duyuları aracılığıyla yaşamdan toplayıp zihninde depolayabildiği her şeydir. (Öztürk,2005) Tasarlama eyleminin soyutluğu nedeniyle yukarıda sözü edilen varların soyut halleriyle ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle somut varların soyutlaştırılması ve ilişkilendirilen soyut varların da tasarım denen somut dermede hangi somut karşılıklarla kendilerini gösterecekleri sorusuna cevap verilmelidir. Bu sorunun cevabı soyuttan somuta, somuttan soyuta geçişleri sağlayan bir zihinsel transformatör olan imgelem perdelerinde saklıdır. İmgelem perdeleri, var ların zihinde canlandırılması, manalandırılması eyleminde, söz konusu canlanmanın oluşacağı düşsel düzlemlerdir. Bu düzlemler, iç ve dış algı yoluyla zihinde depolanan tüm soyut, somut var ların, tasarlama eylemine dahil edilecek hale gelmeleri amacıyla tasarımcı tarafından üzerine yansıtıldıkları sübjektif görüntü oluşturucularıdır. İmgelemek bir bilinçtir, varolmayan şeye yönelmenin bilincidir. (Sartre,1940) İmgeleme eylemiyle, kişi maruz kaldığı tüm duyusal etkileri içselleştirerek kavrayacak ve bu içselleştirme sonucunda oluşturduğu sübjektif imgelerin manaları uyarınca tepki verecektir. İç duyunun devreye girerek algının ilettiklerini manalandırmasıyla, imge algının yerine geçmeye başlayacaktır.

2 458 Duyularla zihne toplanmaya çalışılan dünya, duyum haline gelebilmek üzere imgelenmeye başlandığı an kişiselleşerek başkalaşacak, bu başkalaşma sonucunda iletinin kaynağı, ruhta ancak sübjektiflik arz eden karşılığıyla vücut bulabilecektir. Bu bir diğer deyişe soyut mana tanımlarına ulaşma sürecidir. (Öztürk,2007) Gelinen bu noktanın ardından tasarlama eylem tanımı içindeki temel vurgu olan ilişkilendirme olgusunun niteliğinden söz etmek gerekmektedir. Her eylemin yönteme koşut olması gerektiği düşünülürse, her yöntem tanımının da eylem tanımını referans alması kaçınılmazdır. Hatırlanacağı üzere tasarlamak varları ilişkilendirerek bir varolmayana ulaşma çabasıdır. Tasarlama eylemine dair bir yöntem önerisi olan imgesel aritmetik ise imgelenmiş varların aritmetikle ilişkilendirilmesini zemin olarak kabul etmektedir. Yukarıda vurgulanan temel eylem olan ilişkilendirme olgusunun yöntem tanı8mındaki muhatabı aritmetiktir. Aritmetiğin tanımına bakmak, tasarlama eylemindeki ilişkilendiricilik görevini üstlenmesinin nedenini kavramak için yeterli olacaktır. Aritmetik, birçok bağıntının ilişkilendirilmesiyle oluşacak olan tek bir bağıntının ifadesini bulma sanatıdır. Tümdengelimli akıl yürütme yoluyla birimlerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkiyi inceleyen matematiğin, birimler arası ilişkiyi işlemler kapsamında ele alan koludur. Anlaşılacağı üzere aritmetiğin tanımında yer bulan birimlerle tasarlama eyleminin tanımında sözü edilen varlar arasında tam anlamıyla bir eşleşmeden bahsetmek gerekmektedir. Kozmos bir birimler çokluğu, tasarım bir birimler dermesidir. (Legendre,1798) Matematik ve aritmetik kavramlarının tasarlama eylemindeki yeri, bu kavramların yaşamla olan bağlarının belirginleştirilmesiyle aydınlığa kavuşacaktır. Birbirleriyle ilişkilendirilerek varolmayanı varlaştıracak olan birimlerin ( var ların) kaynağı kozmostur. Tasarlamak bu pencereden bakıldığında, kozmosun birimlerini birbirleriyle ilişkilendirilmesi sonucunda yeni bir birim yapılandırarak kaynağı olan kozmosa armağan edilmesi durumudur. İnsanın da bir birim olarak aynı süreç aracılığıyla dahil olduğu bu birimler arası ilişkiler düzenini görmezden gelerek bir birim ortaya koyabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu ilişkiler dizisini tanımından da anlaşılacak olduğu üzere belirleyen matematik ve aritmetiğin tasarlama eylem sürecinden ilgisiz kılabilmek olası değildir. Matematik, başka bir yönüyle, dildir. Eğer bilimin gayesi evreni, evrende olan her şeyi anlamak, onlara hükmetmek ve yönlendirmek ise, bunun için tabiatın kitabını okuyabilmemiz gerekir. Tabiatın kitabı ise, Galile nin çok atıf alan sözleri ile, matematik dilinde yazılmıştır Bunları anlamak ve yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz gerekir (Ülger, 2006) Aritmetik, yaşam denilen birimler çokluğunu, birimler arası ilişkiler uyarınca ele alıyor olmasındandır. Bu manada matematik yaşamın diliyse, aritmetik de yaşama dair ortaya konacak tüm kurgulama, biçimlendirme, yönetme eylemlerini sistematik hale getiren grameridir. Aritmetiğin temel ilişkilendirme biçimleri irdelendiğinde ise iki temel eylemle karşılaşılacaktır. Bunlar ekleme ve eksiltmedir. Aritmetiksel ekleme, her hangi bir şeyin kendisiyle paralellik arz eden, türdeşi ve benzeri olan şeylerin ipucu olarak sağladığı katkılarla işaret edilmesidir. Bu yöntemde varolmayan, türdeşi olan varların izi sürülerek ifade edilecektir. Aritmetiksel eksiltme ise, herhangi bir şeyin kendi gibi olmayanlarıyla, hatta çelişenleriyle bir arada sunulmasıdır. Böylece çelişen varları sayesinde varolmayanın altı çizilecektir. (Öztürk,2007) Tasarım kavramının dilbilimsel kökeni bu aritmetiksel kalıpların tasarlama eylemindeki izdüşümlerinin tutarlılığını ispatlar niteliktedir.

3 459 Tasarım latince, bir şeyin altını çizmek, işaret etmek anlamı taşıyan designaredir. Ekleme ve eksiltme ile ifade edilen ilişkilerin dışında bir işaret etme, vurgulama eyleminden söz edebilmek mümkün değildir. İmgesel aritmetik yöntemi, bir dizi tanım ve tanımlar arası ilişkileri açıklayan alt tanımlarla netleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak yöntemin en önemli ve ilk adımı sona bırakılmıştır. Tanımlarla ilerleyen bu sürecin ilk adımı varolmayanın tanımlanmasıdır. Ulaşılması hedeflenen varolmayanın niteliği ancak tanımlanmasıyla mümkün olacaktır. Varolmayanın tanımlanmasıyla amaç belirginleşecek, tasarımcıyı bu amaca götürecek olan varlar su yüzüne çıkacak, bu varlar arasında kurulacak olan aritmetiksel ilişkilerin niteliği de amaçla doğru orantılı şekilde tercih edilmeye başlanacaktır. Ancak bu yöntemin işlerlik kazanabilmesi için temelini oluşturan tanımlama eyleminin niteliğinin de tanımlanması gerekmektedir. Tasarımcının tanımı aracılığıyla bir varolmayanı işaret edeceği düşünülürse, bu varolmayanın bir hedef olabilmesi için türü ve cinsi bağlamında nitelenerek tanımlanmasının gerekliği anlaşılacaktır. Tanımda, söz konusu varolmayanın ileteceği algısı, altı çizilen içeriği, yaşamda ne ile bir ilişki kurarak kendini ifade edeceği gibi hususlar aydınlanmak zorundadır. Bunun da tek yolu içeriğinin nitelenmesidir. Bu nedenle varolmayan(tasarım) içlemi uyarınca tanımlanmalıdır. İçlem tanımı, cins ve tür ayrımının altı çizilerek, nitelik belirme hedefine uygun şekilde yapılır. Örneğin, İzm'ler, idrakimize giydirilen deli gömlekleridir. tanımlamasında olduğu gibi, idrakimize giydirilen türü, deli gömleği ise cinsi işaret ederek niteleyen konumunda kullanılmışlardır. (Filizok,2005) 2. YÖNTEME DAİR BİR TASARIM ÖRNEĞİ İmgesel aritmetik yönteminin tasarlama eyleminde hangi somut karşılıklarla vücut bulacağı örnek bir mekân tasarımı üzerinden okunabilecektir. Projelendirilen mekân bir tasarım ofisidir. Ofis tasarımcı tarafından kabuğunu yırtarcasına yaşama uzanan bir iskeleler bütünü olarak tanımlanmıştır. Tanımda sözü edilen kabuk yırtma eylemi bilindik ofis mantığının içe kapalı, izole edilmiş yapısına soyut karşı duruşun somut ifadesidir. Bu somut ifade tasarımcının imgelem perdesinde deforme edilmiş temel geometrik biçimler aracılığıyla tasarımdaki yerini almıştır. Bu deforme kütle içinde çalışanları birbirine bağlayan döşemeler ise taşıyıcısından da anlaşılacağı üzere zemininden aldığı güce; yaşama uzanan düzlemler halinde somutlaştırılmıştır. Yapı kabuğunu oluşturan her bir geometrik öğe bir diğerini desteklercesine eklenmiştir. Kabuğu yırtan düzlemler ile yapının matematiği arasındaki uyumsuzluk ise eksiltme eylemi aracılığıyla ortaya konmaya çalışılan vurgunun mekânsal yansımasıdır. Resim1. Tasarlayan: M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Programı öğrencisi

4 460 Resim2. Tasarlayan: M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Programı öğrencisi Resim3. Tasarlayan: M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Programı öğrencisi 4. SONUÇ Resim4. Tasarlayan: M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Programı öğrencisi

5 461 İmgesel aritmetik yönteminin tasarım eğitimine yapacağı en önemli katkı temelini oluşturan tanımlama ve imgeleme eylemlerinin denetlenebilir sübjektifliğidir. Öğrenci tasarlanacak hedefle ile ilgili sübjektif tanımını ortaya koymaya başladığı andan itibaren söz konusu varolmayan hem öğrenci hem de eğitimci açısından öngörülebilir hale gelecektir. Bu öngörünün bir anlamda tarafların karşılıklı kabul ettikleri bir protokol haline gelmesiyle öğrencinin sübjektif arzuları kadar eğitimcinin de tasarım üzerindeki olası sübjektif belirleyiciliği ortadan kalkacaktır. Öğrenci, eğitimcinin fikirlerini somutlaştıran bir desinatör olmaktan uzaklaşacağı gibi tasarımı bir bireysel tatmin aracı olarak görme keyfiyetinden de kendini alıkoyacaktır. Tasarım hedefine dair her hangi bir tanım, var olan öğrenci sayısıyla doğru orantılı çeşitlilikte imgesel karşılıklarla vücut bulabilecektir. Bu noktada eğitimcinin yapacağı temel hamle tanımlanan tasarlanan arasındaki ilişkinin niteliğini denetlemek olacaktır. KAYNAKLAR Filizok. R Legendre, A M L Aritmetique en sa Perfection En Mükemmel Halinde Aritmetik adlı incelemesinin önsözünden. Öztürk, Ö, B. (2005) Tasarıma ve tasarlayıcalara dair felsefi saptamalar Yüksek Lisans tezi M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öztürk, Ö.B. (2007) İmgesel aritmetik yöntemiyle mekan tasarımı ve tasarım örneği Sanatta Yeterlik tezi M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Sartre, J P İmgelem Dünyası Ülger. A.Matematiğin Kısa Tarihi

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

>BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERTNG

>BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERTNG >BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERTNG Volume 6(1), 2013,27-46 MEKÂNLARIN "ARAYÜZ" NİTELİKLERİ BAĞLAMINDA GÜNDELİK YAŞANTIDAKİ KALIÇ İLIĞI Orkunt TURGAY Beykent Üniversitesi Mühendislilc-

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ -EĞİTİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA-

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

Devlet Planlama Teșkilatı nın (DPT)

Devlet Planlama Teșkilatı nın (DPT) Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesine Kentleșme Sektörü Açısından Yorumlar ve Açılımlar K. Taylan DERİCİOĞLU Devlet Planlama Teșkilatı nın (DPT) faydalanıcısı ve Birleșmiș

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN * Dil, bir düşünme biçiminin dışa vurulduğu, o düşünme biçiminin somutlaştırıldığı, başka özneler için bir düşünme konusu haline getirildiği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

istatistiksel okuryazarlık, multimedya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, teknolojik okuryazarlık, enformasyon okuryazarlığı, görsel

istatistiksel okuryazarlık, multimedya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, teknolojik okuryazarlık, enformasyon okuryazarlığı, görsel EDİTÖR(LER ) den; Sosyolog Ümit Meriç in de ifadesiyle Dünya nın Doğu dan Batı ya uzanan tek yarımadası, tarihi ve coğrafyasıyla kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış paha biçilmez bir kültürel birikimiyle

Detaylı

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Bora Serhat ÇELİK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ EBRU ÜNİTESİNİN ÖĞRENCİ

Detaylı

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler NİLGÜN KULOĞLU KAYNAKLAR I. D e n e l B., Temel Tasarım ve Yaratıcılık, O D T Ü Mimarlık Fakültesi B a s ı m İşliği. A n k a r a, 1981. 2. E r t ü r k Z.,

Detaylı

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan-

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 209 Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 1 Nejdet DURAK ve * 2 Muhammet İRĞAT 1 Doç. Dr., İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta Süleyman

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

http://alikoker.name.tr 1 30.07.13 06:32 YAPAY ZEKÂ

http://alikoker.name.tr 1 30.07.13 06:32 YAPAY ZEKÂ 1 YAPAY ZEKÂ 1 - TANIMI: Sayısız uygulama alanı olan "Yapay Zekâ" kavramının doğal olarak pek çok tanımı da olacaktır. Aşağıda bunlardan bir bölümü verilmiştir: YAPAY ZEKÂ' nın amacı, normal olarak insan

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: October 2014 NWSA ID: 2015.10.1.1C0631 Accepted: January 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: October 2014 NWSA ID: 2015.10.1.1C0631 Accepted: January 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: October 2014 NWSA ID: 2015.10.1.1C0631 Accepted: January 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Nuray Mamur Pamukkale

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ

KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ 509 KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ Ar. Gör. H. İbrahim ALPASLAN ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr Ar. Gör. Ferhat HACIALİBEYOĞLU f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr

Detaylı

UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİNDE TASARIM, YAPI, İŞLEV, ESTETİK VE ALGI SORUNU

UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİNDE TASARIM, YAPI, İŞLEV, ESTETİK VE ALGI SORUNU UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİNDE TASARIM, YAPI, İŞLEV, ESTETİK VE ALGI SORUNU Yrd. Doç. Dr. K. Özlem ALP Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü aakgul@gazi.edu.tr ÖZET

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 169-196, ELAZIĞ-2011 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NDAKİ OKUMA ÖĞRENME

Detaylı

Düşünme kavramına ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Düşünme ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında;

Düşünme kavramına ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Düşünme ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında; ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ OKULU KİTAPÇIĞI Düşünme ve Eleştirel Düşünme Ne Anlama Gelir? Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilebilen insana özgü

Detaylı