B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ"

Transkript

1 B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ SAYISTAY KARARLARINA YANSIYAN YONLERI DIVAN-I MUHASEBAT MECMUASI Muhsin ALTUN Sayl,~tay Denet~isi Biiyiik Millet Meclisi namlna varidat ve masarifat-l devleti rnurakabe etrnek iizere teessiis etmiy bulunan Divan-1 Muhasebat, biit~e ile kabul edilen kadrosuna ve bu suretle Biiyiik Millet Meclisi'nin izhar buyurdug'u arzuya teb'an vilayetlerde de kablessarf murakabeye (harcamadan once denetim) baglamly ve ~imdiden 15 vilayete Muraklplar gondermiytir. Bundan sonra tegkilat~n tevsii ve dig'er vilayetlere de peyderpey Murak~plar gonderilmesi mukarrer bulundug'undan, tevessii eden (geniyleyen) Divan-L Muhasebat muarnelatlnda lttlrad ve intizaml temin ve tatbikattaki miiykilat~ izale etmek iizere Heyet-i Umumiye'ce ittihaz edilen ve edilecek olan kararlarln bir mecmua halinde neyri dii,riiniilmiig ve 1340 sene-i maliyesi ibtidaslndan itibaren miittehiz kararlar bu mecmuaya dercedilmigtir. Badema (bundan boyle) her ay nihayetinde o aya ait kararlarln bir mecmua ile tamimi rnukarrerdir. Muraklplar iqin faideli olacag'l me'mul bulunan (umulan) Heyet-i Vekile (Bakanlar Kurulu) kararlar~ndan bazllarl ve sair mukarrerat da rnecmuanln nihayetine dercedilecektir. Yukarldaki paragraf 1340 (1924) ylllnda yaylnlanmaya baglayan Divan-] Muhasebat Mecmuasl'nln birinci saylslnln "Mukaddeme"si olup eski harflerle basllmlg orijinal metninden aynen aktar~lmlgtlr. Mesleki bir yayln olmanln otesinde bir kararlar dergisi ~lmayl amaqlayan mecmua, Divan-] Muhasebatln tagra tegkilatlna (Muraklpllklar) hitap etmekte ve denetimin uyum ve biitiinliik iqinde yiiriitiilmesini saglamaya yonelik bulunmaktadlr. Derginin her saylslnln sonunda o sayldaki Heyet-i Umumiye (Gene1 Kurul) kararlarlnln ozetlerine de yer verilmigtir. Derginin ilk sekiz saylsl bir cilt halinde toplanmlg olup Saylgtay Kiitiiphanesinde 2060 demirbag numaras] ile kayltlldlr. Cumhuriyetimizin ilk ylllna ve o ylldaki biitqe uygulamalarlna iligkin onemli ipuqlarl iqeren Heyet-i Umumiye kararlarl, biiyiik bir savagtan galip ama yorgun qlkmlg bir ulusun elindeki klt kaynaklarln etkin bir biqimde kullanllmaslnda Saylgtay'ln iistlendigi roliin onemini de aqlkqa gostermektedir. Agaglda bu kararlardan hareketle Birinci Diinya Savay ve Kurtulug Savaglna iligkin onemli mali ve sosyal olaylarln klsa oykiilerine yer verilmigtir. YEDEK PARCA ALIMI Istanbul'daki Satln Alma Komisyonu tarafindan silahll kuvvetler biinyesindeki binek otomobilleri iqin kullanllmak iizere allnan yedek parqa gi-

2 Sayl~tay Dergisi Sayz : 36 derlerine iligkin verile emirleri, Istanbul Divan1 tarafindan vize edilmemigti. Vize edilmeme gerekqesinde ise al~nan yedek parqalar~n hangi makam~n otomobiline ait oldugunun aq~klanmas~ istenmekteydi. Bunun iizerine Milli Savunma Bakanl~glndan gonderilen tarih ve say111 yaz~da, Alinan yedek parqalarln, mevcut binek ve yuk otomobillerinin gimdiki ihtiyaqlar~n~ teminden ziyade tahsisatin miisaadesi nisbetinde soz konusu otomobillerin seferberlik ihtiyac~ i~in yedek malzeme tedarik ve depolanmaslna yonelik oldugu ve bu kabil otomobillerin malzeme noksanlnln da bu depolardan ihtiyacat nisbetinde temin edilmekte oldugu belirtilerek, $u vaziyete nazaran miibayaat-z umumi ihtiyacl Vekalet~e miirettep bir programa gore yapzlmakta oldug'undan, bilfarz herhangi bir zamanda yapzlan miibayaanzn hangi makam otomobiline ait olacag'l tayin edilemeyeceg'i... Savunuluyor ve bu durumun Istanbul Divanl'na teblig edilerek verile emirlerinin vizesinin saglanmas~ isteniyordu. Sayigtay Gene1 Kurulu, Bakanl~gln talebini karara baglamak iizere tarihinde top land^. Bu toplantl aynl zamanda Saylgtay'ln Cumhuriyet donemindeki ilk toplant~s~ idi ve yeni bir donemin baglang~c~na igaret olmak iizere, allnan kararlar~n nu mar as^ Osmanll donemindeki karar saylslnl takip etmeyip (1)'den baglat~ldl. Saylgtay'ln yukar~d aktar~lan konu iizerine ald~gl karar goyledir: 3 Mart 340 Tarih ve 1 Sayill Heyet-i Umumiye Karari: icab-1 keyfiyet miizakere edildikte: Miibayaa edilen malzemenin miirsel (gonderilen) listede muharrer (yazzll) makamata mahsus oldug'unun tayinine liizum olmadzg'l ve esasen buna imkan-i maddi dahi bulunmadlg'l cihetle bu yolda musaddak (onaylanmzy) olan evrak-z tahakkukiyeye ait ita emirlerinin kabul ve tasdiki hususunun Istanbul Divanl'na teblig'i Heyet- Ce miittejikan takarriir etmigtir. Turk ordusunun 1921 y~ll Temmuz ayinda Kiitahya- Eskigehir Muharebeleri sonucu genig bir arazi parqaslni dugmana terkederek Sakarya'nln dogusuna qekilmesi, TBMM'de uzun suren tart~gma ve polemiklere yo1 aqtl. Y unanl~lar~n biiyuk bir taarruz hazlrl~glna girigtigi duyumlar~n~n allnmas~ iizerine tarih ve 144 say111 ~anunla(l)mustafa Kemal Pqa Bag- (1) "Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi Bqkanl Mustafa Kemal Pqa Hazretlerine Ba~kornutanl~k Verilrnesine Dair Kanun"

3 Snyqtny Dergisi Snyl : 36 komutan seqilerek kendisine kanun giicunde emirler q~karma yetkisi verildi. Mustafa Kemal bu yetkisine dayanarak 7 ve 8 Agustos tarihlerinde Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayinladl. Buna gore her ilqede Kaymakamin bagkanllhda bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak, Tekalif-i Milliye Emirle- Znde sayllan mallari toplayarak kendisine bildirilen cepheye gdnderecekti. On emirden olugan Tekalif-i Milliye Emirleri, Kurtulug Savaglnln nasll kazanildlglni gosteren onemli bir belge olugturmaktadir. Bunlarda UC Numarall Emir goyledir: Tiiccar ve hulk elinde bulunan gamaglrllk bez, amerikan, patiska, pamuk, ylkanmlg ve ylkanmamlg yiin ve tifrik, erkek elbisesi yaplmlna yarayan her tiirlii klgl~k ve yazllk kumag, kosele, taban astarllg'l, sarl ve siyah megin, sahtiyan, mamul veya yarl mamul gunk, fotin, demir kundura givisi, tel givi, kundura ve sarag iplig'i, nal, nal yaplmlnda kullanllan demir, mlh, yem torbas, yular, belleme, kolan, kagag'l, gebre, semer ve urganlar~n yiizde klrkl Tekalif-i Milliye Komisyonlar~na teslirn edilecektir... Emirde, teslim edilen mallarin bedellerinin seferberlik sona erince odenecegi belirtiliyordu. TBMM bu taahhiidiine uyarak tarihli Mahsub-u Umumi Kanunu ile bu borqlarln odenmesine iligkin usul ve esaslari belirledi. Ancak belge almalverme ve saklama geleneginin zayifliglnln yarattlgi giivensizlik ortaminda, kanunu istismara yeltenenler yaninda magdur olanlar da bulunmaktaydl. Agaglda bu olaylardan Saylgtay denetimine yansiyan bazllarlna yer verilmigtir. 1- Ege bolgesindeki Yunan iggaline kargi onemli bagarilar saglayan Odemigli Ismail Efe, diizenli ordunun kurulmasi iizerine Ankara Hiikiimetine baglanmig ve 33. Siivari Alayi fahri gumandan1 olarak atanmigti. Bu gorevi slraslnda savagta kullanllmak uzere Ankara Hukumeti tarafindan kendisinden 1921 ylllnda at satin alinmlg ancak bedeli odenmemigti. Nihayet 1924 yillnda Odemig Malmudurliigii tarafindan geqen yillar borqlarl tertibinden 1670 Lira hayvan bedeli tahakkuk ettirilerek vize iqin Izmir Murakipli$jina gonderildi. Muraklplik soz konusu verile emrini vize etmedi. Vize edilmeme gerek~eleri goyleydi: Ismail Efeden alinan hayvanlarln Vesait-i Nakliye Kanununa gore mi yoksa vaz'l yed (el koyma) suretiyle mi allndigt aqlklanmali; eger bu usullerden birisi ile allnmigsa Efede bulunmasl gereken mazbatalar verile emrine eklenmeliydi. Sorgu iizerine ddemig Malmudurliigii, Askerlik Subesi Bagkanliglndan aldlgl, Miidafaa-i Milliye Vekaletinin (1923) tarih ve sayill emir teigrafi iizerine duzenlenen tarih ve 1 numara- 11 deyn (borq) ilmiihaberi geregince gonderilen havaleye dayanllarak odemenin yaplldlglnl bildirdi. Savunmaya gore soz konusu telgraf, Sube Bagkanllgl taraflndan Vekalete gonderildiginden, Malmiidiirliigiinde bagkaca malumat bulunmuyordu.

4 Saylgtay Dergisi Sayr : 36 Muraklpllgln Saylgtay'a gonderdigi 15 Tegrinievvel 340 tarih ve 45 say111 muzekkereden anlaglldlglna gore, Milli Mucadele slraslnda gerek Tekalif-i Milliye gerek el koyma suretiyle allnan egya, erzak ve vesaiti nakliye bedellerinin odenmesi ve mahsubuna iligkin olarak qlkarllan tarihli kanun ve bu kanuna dayanllarak qlkar~lan talimatnamelerde, soz konusu bor~lar~n tediye ve mahsubu iqin varllgi gerekli goriilen mazbatalar~n, paranln odenmesi slraslnda Malsandlglnca istenmesi gerekmekteydi. Bu mazbatalarln ibraz edilmemesi, duqar-i ziya olmasl (kaybolmasl) yada zaten allnamamlg olmas~ halinde, soz konusu borcun kanun ve talimatlara uygun olarak odenmesi, kanuna ayklrl sarfiyatta bulunulmasi anlamma gelecekti. Saylgtay Genel Kurulu da 21 Tegriniewe1340 tarih ve 421 saylh karar~nda, Muraklpligl hakll bularak verile emrini vize etmemigtir: Bu babda derrneyan olunan esbab-z ret rnuvafik bulunrnuy olrnakla Ankara Hukumetinden alacakll oldugunu zanneden efelerden bin de Bulgurcu Mehmet Efe idi. Ballkesir yoresinde topladig1 birliklerle Y u- nan ordusuna kargl miicadele eden Bulgurcu Mehmet Efe, bu mucadelesini finanse etmek uzere halktan topladlgl yada el koydugu egya ve levazlm bedelini -sanki kendi masrafi imig gibi- istiyordu. Ancak Karesi Murakipligi evrak-i musbitesi olmadlglndan dolayi verile emrini vize etmedi. Verile emrine ekli yazlgmalarin incelenmesinden olayin mahiyeti daha iyi anlagll~yordu: Saymanllgln Maliye ve Mudafaa-i Milliye Vekaletleri ile olan yazlgmalarlna gore Bulgurcu Mehmet Efe, halktan para, esya ve malzeme toplamlg; ancak bunlarl usulune uygun olarak defterlere kaydetmemigti. Bulgurcu Mehmet Efenin faaliyetleri suq olrnakla birlikte 19 Tegrinisani 339 (1923) tarihli Miidafaa-i Memleket Ugrunda Ika Edilmig Olan Ef'al ve Harekatin Ciiriim Addolunamayacagi Hakkinda Kanun kapsamlnda degerlendirilmekteydi. Aynl kanunun 3. maddesinde ise ancak, vesika mukabilinde allnmlg olan ma1 ve egyanln Tekalif-i Milliye hukumlerine tabi olacagl hiikmu getirilmigti. Saylgtay Genel Kurulu, Bulgurcu Mehmet Efenin halktan topladig1 egya ve malzemenin bedelini bir de Devletten istemesini kabul etmedi: Zaten Bulgurcu Mehrnet Efenin baykalarzndan alarak rnilli rniifrezesi i~in sarfettig'i nukut ve ezyayz bor~lanrnaszna sebep goriilerneyip, sahiplerinin rniiracaatz ve hiikiirnetten talepte bulunrnalarz ve belgesini ibraz veya kayztlarla ispat eyledikleri takdirde bedelini alrnalarz lazzrn geleceg'inden, Mehrnet Efenin talebinin kabuliine irnkan olarnadzg'z ve keyfiyetin cevaben Ballkesir Muraklplzg'zna bildirilrnesi... Benzer olaylar slk s ~k yaganlyordu. Nitekim daha once Konya Murak~bi Cevdet Beyin aynl mahiyetteki tarihli muzekkeresi uzerine Saylgtay Genel Kurulu Tekalif-i Milliye bor~lar~nln doguguna ve mahiyetine iligkin olarak bazl aq~klamalarln butun Muraklpliklara duyurulmas~na

5 karar verdi tarih ve 136 sayili kararda Tekal if-i Milliye, belgelenme gekline gore ikiye ayrilmlgtl: 1- Alelusul Tekalif-i Milliye veya Tedarik-i Vesait-i Nakliye Komisyonlarl tarafindan verilen mazbatalar. 2- Harbin gosterdigi liizum ve zarurete binaen kitalar taraflndan dogrudan dogruya el konulmug olmaslna mukabil klta kumandanlarlnca sahiplerine verllen ilmiihaber veya o mahiyetteki mazbatalar. Bunlardan birinci klslmda yer alan mazbatalar miistakil bir evrak-i miisbite olmalari hasebiyle verile emirlerine baglanmalari yeterli olup ayrlca tasdik edilmelerine gerek yoktur. Ikinci klsimda yer alan mazbata ve ilmuhaberler ise kendi arasinda iki klsimdlr: a- Kuvayi Muntazama (duzenli ordular) komutanlari tarafindan verilenler. b- Kuvayl Milliye ve Kuvayi ~ e~~are(~) klta komutanlarl tarafindan verilenler. Birinci lusma giren mazbatalari veren lutalar eger lagvedilmisse hesablnl devrettigi Tetkik-i Hesabat Komisyonunca soz konusu mazbatalarln tasdiki zorunludur. Eger kitalar halen mevcut ve faal durumda ise mazbatalar bu kltalarln erkan-i harbiyelerince (kurmay bagkanllklar~ taraflndan) onaylanacaktlr. Kuvayi Milliye tarafindan verilen mazbata ve ilmuhaberler ise bunlarl veren Kuvayi Milliye komutanlarln~n sivil veya asker olmalarlna gore iki lusimdir: a- Asker oldugu takdirde miifrezesinin hesablni devrettigi Tetkik-i Hesap Komisyonlari taraflndan valilik makamina, b- Sivil oldugu takdirde el koyma igleminden bilgisi olan Miidafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile belediye tarafindan valilik makam~na, gonderilmesi gereken defterlerdeki kayitlarla mukayeseli olarak Valinin bagkanliginda bir heyet tarafindan onaylanmasi gerekmektedir. Gene1 Kurul Tekalif-i Milliye bor~larina esas belgeleri ve yetki diizeylerini bu 9ekilde siniflandlrdiktan sonra vize slrasinda Muraklplarln dikkat etmesi gereken konuyu vurgulamaktadir: Yukarldaki ihtimallerin tamamznda da Murakzplara tevdi olunacak verile emirlerine mazbata veya ilmuhaberlerin komisyon tarafindan onayll (2) Cerkez Ethem ve karde~lerine bag11 kuvvetler.. 40

6 Sayr~tay Dergisi Sayr : 36 olarak bag'lanmasz gerekmekte olup komisyonlarzn aszl mazbata veya ilmiihaberi muhafaza ederek bunlarzn tarih ve numaralarzndan bahsetmek suretiyle ayrzca bir vesika verme yetkileri olmadzg'zndan, boyle bir Sey geldig'i takdirde kabul edilmeyerek aszllarznzn celbi icabedeceg'i ve keyjyetin bilumum Murakzplara tamimi... Bu borqlarln biitqenin hangi tertibinden odenecegi ise Gene1 Kurulun tarih ve 137 say111 karar~ ile Muraklplara duyurulmugtur: Duyunu Umumiye biitgesindeki ozel faszl, Tekalif-i Milliye borglarznzn odenmesine miinhaszr oldug'undan, Istiklal Harbi esnaszndaki Tekalif-i Milliye smretiyle dog'rudan dog'ruya ~omis~onca(~) alzndzg'z, Komisyonun alelusul verdig'i mazbata ile veyahut askeri kztalar veya Kuvayz Milliye tarafindan yine Tekalif-i Milliye suretinde alznmzg oldug'u tevsik ve ispat edi- Len egya ve levazzm ve vesaiti nakliye bedelleri, ozel faszldan odenecek; bundun bagka giderlerin ise Miidafaa-i Milliye biitgesinin gegen yzlar borglarz tertibinden odenmesi gerekeceg'inden bu cihetin nazarz dikkate alznmasz hususunun Murakzplara tamimi... TEKALIF-I HARBIYE KANUNU Tekalif-i Milliye Emirleri ilk defa uygulanan bir yontem olmaylp Birinci Dunya Savagl sirasinda da Tekalif-i Harbiye ad1 altinda hallun elindeki ma1 ve egyalara -bedeli seferberlik sona erince odenmek uzere- ordu tarafindan el konulmugtu. Birinci Dunya Savagl sirasindaki Tekalif-i Harbiye uygulamaslndan Cumhuriyet donemine devredilen sorunlardan biri, bu kanuna dayanllarak el konulan mallardan dogan devlet borcunun zaman agimina tabi olup olmad~gl idi. Bu konudaki tereddutler iki ayri kanuni diizenlemenin varllglndan kaynaklanlyordu Tarihli Usul-ii Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 5. ve 36. maddelerinde 5 sene zarfinda ashabl (sahipleri tarafindan bilistida (dilekqe ile) talep olunmayan kaffe-i duyunun (biitun borqlarin) mururu zamana ugrayacagl Bngoriilmekteydi.(4) Y ukarlda soziinii ettigimiz Mahsub-u Umumi Kanununun 1. maddesinde ise 324 (1908) y111 Temmuz baglangiclndan 339 (1923) ylli sonuna kadarki bor~larin, hazine alacaklarl ile mahsup yada tediyesi kabul edilmigti. Acaba Usul-u Muhasebe-i Umumiye Kanunundaki zaman agimina iligkin hukum Tekalif-i Harbiye borqlari iqin de geqerli miydi?.. (3) 1 Numarall Tekalif-i Milliye Emri ile ilqelerde kurulan Tekalif-i Milliye Komisyonlan. (4) Benzer hiikiim bugiinkii 1050 say111 Kanunun 93. maddesinde de mevcuttur: Taalluk ettigi sene-i maliyenin hitam] tarihinden itibaren be? sene zarfinda ashabi tarafindan megru bir mazerete miistenit olmakslzln tahriren talep ve takip olunmamaktan veya evralu ibraz edilmemekten dolay1. tediye - olunamayan duyun miiruru zamana ugrayarak Devlet menfaatine saht olur. 4 1

7 Snylgfny Dergisi Sayr : 36 Afyonda yagayan Nerdubancizade Hasip Efendi'nin 332 (1916) ylllnda Tekalif-i Harbiyz Komisyonuna teslim ettigi iage malzemelerinin bedelinin odenmesine iligkin verile emri vize igin gonderilince, Karahisar Murakipligi verile emrini vize etmeyerek bu konudaki tereddudunu 30 Kanunuevvel 340 tarihli muzekkere ile Saylgtay'a iletir. cunku borcun dogdugu ylldan bu yana 8 yll gegmigtir. Saylgtay Genel Kurulu tarih ve 627 sayili karar~nda, bu tereddudu Birinci Dunya Savagl slraslnda grkar~lan Tekalif-i Harbiye Kanunu'na dayanarak gidermigtir. Bu kanunun 4. maddesinde Tekalif-i Harbiye borglar~nln, Seferberlig'in hitarnznz takip eden sene biitgesine vaz'olunacak (konulacak) tahsisattan tesviye olunacag'~ (odeneceg'i)... Belirtilmekteydi. Genel Kurul, bu hukumden hareketle soz konusu borqlarda 5 yllllk zaman aglml siiresinin, bu borglarln odenmesi igin biit~eye odenek konuldugu ylldan baglayacagl gorugune varmlgt~r: ~iitareke(~jakdi~1e 335 (1919) senesinde seferberlig'in ilga edilrnesi hasebiyle tahsisat-l mezkurenin (soz konusu odeneg'in) 336 senesi biitgesine ithali rnuktazi iken sene-i rnezkurede Hiikiimet-i Milliye'ce seferberlik iadeten idarne edilerek 339 (1923) senesi Te~rinievveline kadar devarn edip... Tekalif-i Harbiye Kanununda ongoriildugu gekilde seferberligin sona ermesini takibeden 340 (1924) y111 butqesine soz konusu borglar iqin odenek konulmugtu. Genel Kurul bu durum karglslnda Nerdubanclzade Hasip Efendi'nin 332 (1916) ylllndan kalan alacag~ igin "mururuzaman varit olamayacaglna" karar vererek ve bu karark butun Muralupllklara ve Maliye Vekaleti'ne teblig etti. HALKA DAGITILAN SILAHLAR Milli Miicadelenin tek yontemi kugkusuz Tekalif-i Milliye Emirleri degildi. Ankara Hukumeti baz~ bolgelerde halk~ silahland~rm~g, bu amagla gegitli yontemlerle silah temini yoluna gidilmigti. Eskigehirli Vehbi Efendi silah ticaretiyle ugragmaktaydi. Gemlik ve gevresinin Yunan ordusu tarafindan iggali uzerine Yalova Mudafaa-i Hukuk Heyeti, Vehbi Efendi ile temasa gegerek bedeli bilahare odenmek gartlyla Armutlu ahalisine dagltllmak uzere 550 Lira degerinde 22 adet tufek satln ald~. Ancak halka dagltllan bu tufekler Gemlik ve ~evresinin kurtar~lmas1 s~rasinda Ankara Hukumeti tarafindan toplatllarak ordu mall haline getirilmigti. Seferberlik bittikten sonra Vehbi Efendi tufeklerin degeri olan 550 (5) Mondros Miitarekesi ( )

8 Say~~tay Dergisi say^ : 36 Lirayl almak iqin bagvurursa da Muralup Muavini Ali Rlza Bey, Hukiimet tarafindan musadere edilmig silahlar iqin odeme yapllamayacagl gerekqesiyle 550 Lirayl iqeren verile emrini vize etmez. Ali lbza Beyin miizekkeresini karara baglayan Saylgtay Genel Kurulu, tarih ve 175 sayill karar~nda o donemi ve Vehbi Efendinin durumunu goyle yorumlamaktad~r: 0 tarihlerde Hukiimet gegitli vasltalarla silah ve cephane tedarikiyle ahaliye tevzi etmekte ve Vehbi Efendinin soz konusu tufekleri Mudafaa-i Hukuk Cemiyetinin tensibi ve delaletiyle celp ve tevzi eyledig'i de sabit oldug'una gore Hukumete karp muteahhit ve bayi mahiyetini iktisap eyledig'inden ve bilahare tufeklerin Hiikumetge musaderesi, gu vaziyeti ihlal edemeyeceg'inden tufekler bedelinin adlgegene itasl icabedeceg'ine ve binaenaleyh olbabdaki ita emrinin vize edilmesine... ESIR DUSEN MEMUR VE SUBAYLARIN DURUMU 1- Eskigehir Eytam ~iidiirii(~) Hac~ Nuri Efendi, Eskigehir'in iggali slraslnda Y unan ordusuna esir dugtu. 12 Tegrinievvel 338 (1922) tarihinden 7 Nisan 339 (1923) tarihine kadar esarette kalan Haci Nuri Efendi, esaretten donugunde bu tarihler araslndaki alacagl olan tam maag ve onun yarlsl tahsisat-i fevkaladesi (ola$janustu odenek) i ~in Eskigehir Defterdarl~glna bagvurarak alacaglni geqen yillar bor~lar~ tertibinden tahakkuk ettirdi. Ancak Eskigehir Muralupllg~ soz konusu verile emrini vize etmedi. Ciinkii Hacl Nuri Efendinin esir diigtugu tarihte zaten onun yerine asaleten Sevket Efendi tayin edilmig ve tam maag ve tahsisat-i fevkaladesi odenmigti. Ustelik Hac~ Nuri Efendi gijrevi baglndan ayrllarak ve megru bir mazereti olmadlgl halde dahile qekilmeyerek dugman eline esir dugmugtu. Boyle bir memura maag verilemezdi. Kaldl ki Haci Nuri Efendiye maag odense bile esaret muddetince Eytam Miidurlugunu yuruten Sevket Efendiye de maag verildiginden, bir memuriyet iqin iki kigiye maag odenmesi soz konusu olamazd~. Eskigehir Murak~pl~$j~n~n tarih ve 78 say111 muzekkeresi uzerine Say~gtay Genel Kurulu, 1 Te~riniewel340 tarih ve 366 sayh kararlnda sorunu gu gekilde qozdu: 12 Tegrinievvel338 tarihinde esir olmug ve aynz tarihte yerine dig'er biri de tayin edilmig olan Hacr Nuri Efendi, infisnl-i tabiye ug'ramrg(') demek oldug'undan bagkaca mani-i kanuni bulunmadlg'l takdirde esaret muddeti zar-nda ancak mazuliyet maapna kesbi istihkak edebileceg'inin cevaben adzgegen Muraklpllg'a bildirilmesi (6) Giiniimiizdeki Cocuk Esirgeme Kurumu Miidiirliigiine tekabiil etmektedir. (7) Tabi kaqllanmas~ gereken bir $ekilde gorevinden aynlmlg.

9 Snyrpny Dergisi Say : Bilecik Posta ve Telgraf Miidiirii Siileyman Sirri Bey ise Y unan ordusunun ileri harekatl karglslnda once Eskigehlr'e, oradan da ailesiyle beraber Ankara'ya hicre: etmek zorunda kalmlgtl. Ankaralda kendisi ve aile fertleri iqin harclrahlnl tahakkuk ettirdiyse de Murakip Ismail Hakkl Bey verile emrini vize etmedi. Ismail Hakkl Beye gore Siileyman Slrrl Beyin kendisine yalnlz yolculuk giderleri odenebilir; yevmiye verilemezdi. 27 Tegrinievvel 336 (1920) tarih ve 44 say111 ~anunun(~) 1. maddesi gere,' 01 nce dii man istilasina maruz kalmakla terk-i mevkie mecbur olan memurlar, en ya i In Liva merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan mahalle gitmek gartlyla memuriyet mahalleri ile iltica ettikleri merkez araslndaki mesafe iqin Harclrah ~ararnamesine(~) uygun olarak masarif-i seferiye (yolculuk masrafl) almalarl ongoriildiigiinden, ayrlca yevmiye odenemezdi. Siileyman Slrrl Bey, Ankara'da oldugundan Ismail Hakk~ Beyle bizzat goriigtii: -Efendim 44 say111 Kanunun 1. maddesinin son fikraslnda, bu suretle terki mevkie mecbur olan memurlara, ailelerini de beraber naklettikleri takdirde bagkaca aile harclrahl odenecegi yazlll bulunmaslna nazaran memurun kendisine de Kararname ile tayin olunan harclrahln odenmesi lazlm gelir. -Haylr. Odenemez. Cunku 44 say111 Kanunda istila a maruz kalan memurlarln Harclrah Kararnamesine uygun olarak yolculu z masrafl alacaklarl aqlkqa zikredilmekte olup, buradaki aile harcirahi tabirinden maksat, yine yolculuk masrafldlr. 1smail Hakkl Beyin 11 Kanunuevvel 340 tarihli miizekkeresi iizerine allnan 15 Kanunuewel340 tarih ve 524 sayili Genel Kurul kararlnda aile harclrahl ve yolculuk masrafi tabirleri gu gekilde yorumlanlyordu: Diiyman istilaslndan dolayl memuriyet mahallini terkeden memurlara Harclrah Kararnamesine uygun olarak yolculuk masrafi ve -ailelerini de naklettikleri takdirde- aile harczrahz verilmesi ongoriilmii2tiir. Harclrah Kararnamesinde ise harclrah, yo1 masrafi ve yevmiyeden olugmaktadlr. 44 sayzlz Kanunda masarif-i seferiye denilmig olmaszndan harekctle yalnlz yo1 masrafi odenmesi gerektig'i anlayzlabilir ise de ailesi igin harczrah verileceg'i yazzlz olduguna nuzaran bir memurun kendisine yalnzz yo1 masrafi verilerek ailesine yo1 masrafi ve yevmiye toplamlndan ibaret bulunan harclrahzn itaszyla memurun, ailesine bahyolunan bir haktarz kendisinin mahrum edilmesi akzldan uzak telakki olunmug ve Kanunun son fikraszndaki masarif-i seferiye tabirinin harczrah karyzlzg'z olarak zikredilmi~ olmasz daha evla goriilmiigtiir. (8) isgal Dolay~slyla Terk-i Mevkie Mecbur Olan Memurin ve Ailelerine Harc~rah itas1 Hakhnda Kanun say111 Harclrah Kanununun 62. maddesiyle yiiriirliikten kaldlr~lm~~t~r. (9) (1919) tarih ve 155 say111 Miilkiye Harclrah Kararnamesi say111 Harclrah Kanununun 62. maddesiyle yiiriirliikten kaldlr~lmlgt~r.

10 Sayz~tay Dergisi Sayr : Miilazim-i Ewe1 (astegmen) Bekir Efendi, Kurtulug Savag~ slraslnda Y unan ordusuna esir dugmug, ancak bir daha kendisinden haber allnamaml tl. Bu durumdaki memur ve askerlerin ailelerine, esaretten doniinceye ka 1 ar siparig maagi ad1 altlnda bir maag baglanmaktaydl. Bekir Efendinin Samsun'da yagayan klz kardegi Emine Han~m da kendisine siparig maagl sa'lanmasl igin bagvurdu. Ancak Emine Hanlmln Temmuz 340- Tegrinievve f 340 araslndaki maagl Samsun Murakipligi taraflndan vize edilmedi. Murak~pllgln 13 Kanunuevvel 340 tarihli muzekkeresinde tereddut sebebi goyle aglklanlyordu: Esaret ve siparig maap haklundaki talimatnamenin 3. ve 4. maddeleri hukmune gore Kurtulug Savag~ siraslnda kaybolanlarln esaretleri tahakkuk etsin veya etmesin bunlarln ailelerine esaret ve sipari maagl verilecegi anlagllmakta oldu'u ibi Maliye Vekalet-i Celilesinin 1 Tegrinisani 340 tarihli fb 9 gene1 yazlsln a a Rusya'da esir olanlardan yalniz hayatta olduklar~ resmen malum olan asker ailelerine maag baglanmasl ongoriildugu halde, Milli Mucadelede esir olanlar hakklnda ise berhayat (hayatta olmak) kaydinln konulmamas] hasebiyle, hayatta olup olmadlg~ belli olmayan askerlerin ailelerine maag baglan~p baglanamayacag~ konusunda tereddut dogmugtur. Saylgtay Gene1 Kurulu 30 Kanunuewel340 tarih ve 560 san kararlnda, Bu kabil esir maaglarzna ait ita emirlerinin vizesinde tereddiide maha1 olamayacag'r... Sonucuna varmakla birlikte ikinci bir karar daha aldl: Ancak Yunanistan'la sulh akdedilmig ve esir degr imi muamelesi de bitmig oldug'una gore bu suretle Istiklal Harbinde kaybo "? an asker ailelerine ne zamana kadar maag verileceg'inin Miidafaa-i Milliye Vekaleti'nden sorulmasz Basra Vilayeti Polis Miidiir Vekili Mehmet Zeki Efendi, daha sonra "Mlslrl~ Mehmet Zeki" olarak anilmaslnl saglayacak uzun siiren bir macerayl Saylgtay vizesine takllarak tamamlam~gt~r. Basra'da gorevli iken Birinci Dunya Savaglnin glkmasi uzerine Istanbul'a gagrllan Mehmet Zeki burada fahri yuzbag~ rutbe ve maagl verilerek izli bir gorev igin Temmuz 331 (1915) tarihinde Trablusgarp'taki Afrika 6 ruplarl emrine verilir. Oradan da bagka bir gorev igin Tegrinievvel 331 tarihinde M~slr'a gonderilen Mehmet Zeki burada Ingilizler taraflndan tutuklan~r. 10 Ylla yalun bir sure Mlsir'da kalan Mehmet Zeki 1925'te Turkiye'ye dijner ve esaret maagl tahakkuk ettirir. Ancak Muralup Refik Besim ~ e~(lo) esaret maaglna iligkin verile emrini vize etmez. Muhasebe Mudiirliigu ile Refik Besim Bey araslnda gegen sorgu-savunma sureci goyledir: (10) Refik Besim BAKW; daha sonra Saylgtay iiyesi olmugtur. Mali Murakabe isimli bir kitab~ vard~r.

11 Refik Besim: - Sayr~tay Dergisi Say1 : Mehmet Zeki 1ngilizler tarafindan tahliye edildikten sonra ~stanbul'a donmeyip Mlslr'da kald~glndan bu sure boyunca aqikta kalmlgtlr. Halbuki Milis Zabitani ancak fiilen gorevli olduklart zaman maag alabilirler. Muhasebe Miidiirliigii: -Haylr. Milis Zabitanln aqlkta kalmast gibi bir durum soz konusu degildir. Gorevli bulunduklarl slrada aldiklarl maagl izinli olduklarl sure iqinde dahi alabilirler. Esir zabitan hakklndaki (1920) tarihli Kararname, vatan hizmetini ifa ederken esir dugen butun zabitanl kapsamaktadlr. Refik Besim: -Peki esaret muddetini nasll tayin edecegiz? Muhasebe Miidiirliigii: -Esaret muddeti, esir dugtugu tarihten Turkiye hududuna vasll oldugu tarihe kadar olan zamandan ibarettir. Refik Besim: -Adlgeqenin esaret maagi hangi kanuna gore tahakkuk ettirildi? Muhasebe Miidiirliigu: -Mustahfaz Talimatnamesinin 2. ve 10. maddelerine uygun olarak tahakkuk ettirilmigtir. Refik Besim: -Mumkun degil; bu Talimatname 1kinci Redif Mufettigligi dahilinde uygulanmak uzere qikar~lmigtir. Halbuki soz konusu mufettiglik mintlkasl Balkan Harbinde elimizden qtktigindan, mulga oldugu aqlktlr. Belki Basra Polis Mudur Vekilligi ve gizli gorevle bulundugu Mtstr'da tutuklanmasina kadar geqen sure iqin bir ucrete mustahak sayilabilir. Muhasebe Miidiirliigu: -Bu gorevin ne kadar siirdiigunun belgelenmesi mumkun degildir. Sayigtay Gene1 Kurulunun bu sorgu - savunma surecinin sonunda Refik Besim Beyin yazdlgi 4 Kanunusani 341 tarihli muzekkere uzerine verdigi 10 Kanunusani 341 tarih ve 588 sayili karartnda goyle denilmektedir: Adlgegenin vaziyetinin gegici bir memuriyet sayilarak ucret odenebilmesi igin memuriyet suresinin tayinine imkan olmadlg'l gibi dairesince de boyle bir teklif serdedilmemi~ oldug'undan, bu cihetin mevzubahs edilmesine mahal gorulmeyip esaret maayl verilmesine kanuni imkan olmadlg'indan, bu babdaki ita emirlerinin reddine...

12 Sayzpay Dergisi Say1 : Esaret maagl alip alamayacagi tereddiit konusu olanlardan biri de Ibrahim Hakkl Efendidir. Tokat Vilayeti Birinci Lisesi ibtidai lusmlnda beginci sinif amiri olan 1brahim Hakkl Efendi, Birinci Dunya Savaginin baglamas1 uzerine Miilazlm-i Evvel (astegmen) olarak askere alinlr ve esir diiger. Esaretten doniigiinde, esareti slrasinda igleyen 336 (1920) yill maaglni almak igin ba2vurur. Mudafaa-i Milliye Vekaletinin havalesi uzerine Maliye Vekaletinin 12 Tegrinisani 339 (1923) tarih ve say111 yazislna istinaden diizenlenen verile emri, Tokat Murakibi Cemil Bey tarafindan vize edilmez. Cemil Beye gore 1brahim Hakki Efendinin alacagi Mahsub-u Umumi Kanununun kapsami diginda kaliyordu. Cunku bu kanun 1334 (1918) ylli Temmuz baglangicindan 339 (1923) yili sonuna kadar Ankara Hiikumeti butgeleri dahilinde tahakkuk eden borglar ile bu sure iginde dogan kigi borglari ve avanslari kapsamamaktaydi. Halbuki Ibrahim Hakk~ Efendinin 336 senesinden alacag~ olan tutar, yukaridaki tarihler arasinda tahakkuk etmediginden Hiikiimet-i Milliye butgesi dahilinde tahakkuk etmig sayilamazdi. Kaldl lu Usul-u Muhasebe-i Umumiye Kanunu geregince boyle bir alacak, ilgili oldugu yil igerisinde ifa edilen ig ve hizmetlerden dogmug olmaliydi. 1brahim Hakki Efendinin esir oldugu sirada hizmet etmesi yada hizmete muheyya durumda bulunmasi soz konusu olamazdl. Diger taraftan Maliye Vekaletinin soz konusu yazlsl, Mahsub-u Umumi Kanunu pkmadan once yazilmlg olup esaretten donuglerinde 1stjklal Harbine igtirak edenlerin esaret sirasindaki alacaklari ile Istanbul'un Idare-i Milliye'ye Iltihak~ uzerine Anadolu'ya gelen veyahut kadro dahiline allnrn~g bulunanlarln 1dare-i Sabika'dan (Osmanli Hukiimeti) olan alacaklarlnln, bilahare alinacak karara gore odenecegini belirtmektedir. Bu yazldan sonra glkarilan Mahsub-u Umumi Kanununda ise bu yonde bir kayit yer almad~gindan, verile emirleri vize eailmemigti. Sayigtay Gene1 Kurulu tarih ve 239 sayili kararinda, 1brahim Hakki Efendinin alacagi konusunda karar verebilmek igin once, "Soz konusu alacag'zn Osmanlz ~m~aratorlug'u ile Hiikiimet-i Milliye'den hangisine ait oldug'unun tayini" uzerinde durmugtur. Bunu tespit etmek iginse kiginin Istanbul Hukiimetine mi yoksa Kuvayl Milliye'ye mi taraftar oldugunun aragtirilmasi gerekmektedir. Ibrahim Hakki Efendinin 336 (1920) yillnda esarette bulunmasinin, Kuvayi Milliye'ye katilmasina mani bir miicbir sebep oldugu kugkusuzdur. Eger bu kimse esaretten doniigunde - soz konusu miicbir sebep kalktigindan- memlekete variginl miiteakip Kuvayl Milliye'ye katilmigsa, Hiikumet-i Milliye'nin memuru telakki olunacak ve dogal olarak maag alacagi da Hukumet-i Milliye'ye terettup edecektir. Eger esaretten doniigunde 1stanbul Hiikiimeti tarafinl segerek Kuvayi Milliye'ye katilmamigsa, maagina ait meblag da Hiikiimet-i Sakita (0sman11 Hukiimeti) borglari kapsamlna gireceginden Mahsub-u Umumi Kanununa tabi olacaktir.

13 Snyqtq Dergisi Snyr : 36 Genel Kurul, bc apklamanrn aynl zamanda butun Muraklplara duyurulmaslna karar vermigtir. HILAFET ORDUSU'NA KATILAN SUBAYIN MAAS1 Anadolu'daki Kuvayl Milliye hareketini bastlrrnak uzere Istanbul Hukumeti tarafindan 18 Nisan 1920 tarihli Kararname ile Izmit yoresinde Kuvayi lnzibatiye(ll) adlyla bir ordu tegkil edilmeye baglanmlgtl. Piyade Mulazim-1 Sanisi (~stegmen) Selanikli Celaleddin Efendi de bu orduda gorev almak igin bagvuranlar araslnda idi. Kendisi Bursa'daki 12. F~rka bunyesindeki 35. AIayln 2. Taburunun 6. Boliigunde gorevli olan Celaleddin Efendinin bu muracaatlnl haber alan Bursa'daki Heyet-i ~ahsusa(l*) bu kiginin "bir daha hizmet-i devlette istihdam edilmemek uzere nisbet-i askeriyesinin kat'lna (kesilmesine)" karar verir. Celaleddin Efendi Kuvayl 1nzibatiyetnin aldlgl maglubiyetlerle dagllmas1 uzerine 11 Tegrinievvel 337 (1921) tarihinde Anadolu'ya gegerek Kurtulug Savagl'nda gorev allr. Savagln sonunda Heyet-i Mahsusa kararl ile Kurtulug Savaglnda gorevlendi.rildigi tarih araslnda gegen sure igin aglk maagl almak uzere bagvurursa da Istanbul Murakipligi duzenlenen verile emrini vize etmez. Ciinkii Celaleddin Efendinin ordudan ihraclna iligkin Heyet-i Mahsusa kararl tarihinde Vekalet~e onaylanmlg bulunmaktadlr. Celaleddin Efendi bunun uzerine Vekalete bagvurarak durumunun duzeltilmesini ister. Mudafaa-i Milliye Vekaleti ise Saylgtay'a gonderdigi 3 1 Kanunusani 341 tarih ve 787 say111 yaz~slnda "bilahare yapllan tetkikat neticesinde adigegenin tecziyesi icap etmedigi cihetle yeniden tavzifi 23 Tegrinisani 340 tarihinde onaylanarak vazifeye tayin klllnmlg olup adlge~eni nisbet-i askeriyesinin kesilmesinde kusuru olmadlglndan nisbet-i askeriyesinin kesilmesi tarihinden tavzifine kadar olan muddetin gayrl mustahdem addolunarak apk maag~ verilmesi..." gerektigi belirtilmigti. Bu yazl uzerine allnan 26 Kanunusani 341 tarih ve 616 sayili Genel Kurul Kararlnda Celaleddin Efendinin yalnlz Vekaletin iki kararl araslnda geqen sure i~in apk maagl verilmesi kabul edilmigtir: Adzge~eni nisbet-i askeriyesinin kesilmesi hakkzndaki hiikmiin kaldzrzlmaszna gore her iki karar araszndaki miiddet zar-nda vaziyeti, nisbet-i (1 1) Halk arastnda Hilafet Ordusu olarak adland~rtlmt$~r. (12) 27 Kanunuevvel 340 tarih ve 552 say111 Genel Kurul karar~nda, bu heyetin kanun-u mahsusastna miisteniden te~ekkiil etmi~ oldugu belirtilmektedir. Yine aynl karardan bu heyetin mahrem bir mesele haklunda ifadelerine ba~vurmak iizere Donanma Kumandanl Haydar ve Korvet Kaptant Muhyiddin Beyleri Bursa'ya qag~rdlglnl iigreniyoruz.

14 Sayr~tay Dergisi Say1 : 36 askeriyesi baki oldug'u halde bir vazifede istihdam edilmemig olmaszndan ibaret bulunmug ve gu halde de soz konusu miiddet isin zabitan gibi maag almasz gerektig'inden, olve~hile istanbul Murakzplzg'zna Tebligat icrasz ve adlge~en Vekalete malumat itasz... ISTANBUL'DAN CEPHANE SEVKEDEN SUBAYIN DURUMU Mulazim (Tegmen) Kemal Efendi, ~stanbul'da 1tfaiye Taburunda gorevli oldugu sirada ayni zamanda "Ordu-yu Milli kadrosuna dahil Anadolu zabiti" olarak 1stanbul'dan Anadolu'ya cephane sevk edilmesi ile gorevliydi. Kemal Efendi, (1922) tarihinde Anado!ufya geqerek Milli Ordu kadrosuna katllmig Tokat'a tayin edilmigti. Burada Istanbul Itfaiye Taburundaki gorevi slraslnda dogan maag alacaglni tahakkuk ettirdi. Tokat Muraklbl Cemil Bey verile emrini vize etmekle beraber durumu bir muzekkere ile Saylgtay'a bildirdi. Saylgtay Genel Kurulu ise 27 Tegriniewel340 tarih ve 489 sa* kararinda vize edilen verile emrinin iptalini istiyordu. Genel Kurul kararina gore milli sinirlar dahilinde kalan yerlerde 324 (1908) senesi Temmuzundan 339 (1923) senesi sonuna kadar hazine borqlarinin alacaklarla mahsubu ve 336 (1920) senesi bagindan 339 senesi sonuna kadar Hukumet-i Milliye but- Celeri dahilinde tahakkuk eden borqlarin da nakden tediyesi, Mahsub-u Umumi Kanununun 1. maddesi geregidir. Kemal Efendi de (1922) tarihine kadar lstanbullda bulunarak o tarihte Milli Orduya iltihak eylemig ve lstanbulldan firarina kadar maa- $1 1stanbul Hukumeti tarafindan tahakkuk ettirilmig, kismen de odenmigtir. Kendisi bu tarihe kadar Hukiimet-i Milliye kadrosuna dahil olmayip Hukumet-i Milliye biit~esinden maag ve tahsisat almamigtir. Kemal Efendi gibi istanbul Hiikiimeti kadrosundaki subaylarzn apkta kalmzg olmalarz kargzsznda, kendisinin bilahare Hiikiimet-i Milliye kadrosuna alznmzg olmasz, vaki hizmetinin miikafatznz gormiig oldug'u anlamznu gelir. Bu durumda ge~mig maaglarznzn Hiikiimet-i Milliye biit~esinden addine imkan goriilememigtir. BIN LIRA ILE BIRLIKTE KAYBOLAN KOLORDU Karargahl Edirne'de bulunan Birinci Kolordu, Trakya'daki tek duzenli birlik olarak Yunan ilerleyiginin onunde onemli bir engel olugturmaktaydl. Bununla birlikte Kolordu Komutanl Cafer Tayyar (Egilmez) Paga Istanbul'daki iggal yonetiminin verdigi teminata giivenerek ~stanbul'a gidince yerine Istanbul Hukumeti tarafindan Muhiddin Bey tayin edildi. Cafer Tayyar Paga'nln bilahare Trakya'ya donmesine izin verildiyse de kendisi Muhiddin Beyin teklifine kargi kolorduya kumanda etmeyi kabul etmedi.

15 Sayr~tay Dergisi Sayr : 36 Yunan ordusu giinii Tekirdagya q~karma yaparak Edirne Istikametinde ilerlemeye ba2lad gunii Kolordu Levazlm Komutanl Edirne Muhasebe Miidiirliigiine gelerek Kolordu ihtiyacl i~in 1000 Lira ister; ancak veznede bu miktar para yoktur. Bunun iizerine Levazlm Komutanl Selanik ~ankasi'nln(l~) Edirne'deki gubesinden 1000 Lira alarak makbuz senedini Muhasebe Miidiirlii~iine ciro edip banka miidiiriine verir. Muhasebe Miidiirliigii de sdz konusu Po00 Lirayl ddeneginden mahsup ederek adi emanetler hesablna kaydeder ve Levazlm Komutanlna bir emanet makbuzu verir. Ertesi gun (25 Temmuz) Edirne iggal edilir; sevk ve idareden yoksun olan Birinci Kolordunun bir lusml (Cafer Tayyar Paga dahil) esir olurken geri kalanl da Bulgaristan'a iltica eder.(14) Bu olaydan dort yll sonra Selanik Bankasl Edirne gubesinin eski miidiirii, elinde 1000 Lirallk makbuz senedi ile Muhasebe Mudiirlugiine elerek bankanln alacag?nl ister. Ancak diizenlenen verile emri Edirne &rak~pligl tarafindan vlze edilmez. Vize edilmeme gerekqeleri ~unlardlr: -Birinci Kolordu yok oldugundan, soz konusu meblagln Kolordu taraflndan irada ge~irilip geqirilmedigi bilinmemektedir. Dolay~s~yla 1000 Liranln hazine borcu oldugu ispatlanamaz. -Makbuz senetleri iizerine ciro yapllmasl miimkun degildir. -Selanik Bankaslnln Edirne gubesi buoiin faaliyette bulunmadl'~ndan, 1000 Liranln eski miidiir namlna tahakkut ettirilmesi rniimkiin degifdir. Muraklpll'ln tarihli miizekkeresi Gene1 Kurulun 4 Te~riniewel340 tari i? ve 381 say111 kararlnda ele allnarak agagldaki sonuca ulaglldl: Birinci Kolordunun malsandrg'ryian nakit nakli mahiyetinde para almak iizere tevdi eyledig'i senet muhteviyatlnrn vezne defterine tediye kaydedildig'i halde, vezne mevcudunun yetersizlig'i nedeniyle odenememesi uzerine Kolordu kaydrnzn kapatrlmasrnr teminen malsandrg'l tarafindan Adi Emanetler Hesabzna alrnarak karjrlrg'rnda Kolorduya emanet makbuzu verilmij ve Kolordunun ihtiyacrnr temin igin de bilahare o miktar akge Selanik Bankasz'ndan alznarak makbuzunun banka namrna ciro edilmij olmasrna ore ba~ta odenmesine imkan bulunamayan meblag'rn Adi Emanetler Hesafma kaydrnrn dog'ru oldug'u, ciro muamelesinin de bu gibi fevkalade hallerde cari bir teamiil oldug'u, defterdar ve mufettiglikte bulunan arkadajlar (13) Bugunku Interbank 1888 ylllnda Italyan, Fransrz, bir Avusturya Bankasr ve Galata Bankerleri tarafindan kurulmugtur. 1969'da milli banka niteligi kazanarak Uluslararasr Endustri ve Ticaret Bankasr adlnl almi~; 1990'da ise ad1 Interbank olarak degigtirilmigtir. (14) "Maatteessuf Birinci Kolordu Kumandanlndan, milletin talep ve intizar ettigi basiret, dikkat ve fedakarllgrn tecellisine gahit olamadlk. Trakya'daki Kolordumuzun icabat-] askeriyeyi ve vatan rverlik namusunu yapamamaslnln yegane mesulu Cafer Tayyar Paja'd1r.l' (M. Kemal AKTURK, Nutuk, Ataturk Aragtlrrna Merkezi Yay. s.328. Ankara )

16 Say~~tay Dergisi Say1 : 36 tarajindan beyan edilmiy bulunmaszna ve bunda bilahare Kolorduca Selanik Bankasz'ndan alznmzy olmasl, hususi mahiyeti haiz olup Adi emanetlere kaydl, iy lemin mahiyetini deg'igtirmeyip, Ancak soz konusu meblag'zn Hazinenin zimmeti oldug'unu kabul igin Kolorduca irada gegirilmig oldug'unun tespiti gerekli oldug'u gibi Selanik Bankasz Edirne Subesinin eski miidiiriine bu paranzn odenebilmesi, soz konusu banka tarajndan resmi bir vekalet ve salahiyet verilmesine vabeste oldug'undan, Birinci Kolordunun muamelesini devrettig'i Tetkiki Hesap Heyeti'nde irat keyfiyetinin tasdik edilmesi ve Selanik Bankaszndan vekaletname alznmaszna kadar siiz konusu verile emrinin iadesine...(15) BAGDAT- ZUR ARASINDAKI POSTA TASIMACILIGI Birinci Dunya Savagi sirasinda Bagdat-Zur arasindaki posta taglmacligini iistlenen Ali Beyin bu ig igin mahalli posta sandlgina yatirdlgi depozit0 ak~esi, Posta ve Telgraf Umum Miidiirliiguniin emriyle merkez hesablna nakledilmigti. Savagln sonunda Ali Bey soz konusu depozito akgesini almak iizere Ankara Defterdarliglna bagvurur. Ancak Murakip Kemal Bey diizenlenen verile emrini vize etmez. Ekli belgelerden, bir lusmi altln olarak Bagdat- Zur sandiklarina yatlrdan depozitonun bilahare mulga (Osmanll Hiikiimetine ait) Maliye Nezaretiyle Umum Mudiirliik araslnda cereyan eden yazigmalar iizerine Bagdat Bagmiidiirliigiine irsalat kaydedilip Umum Miidiirlugiin "emanet" hesabina alindlgl anlagllmaktaydi. Murakip Kemal Beye gore herhangi bir emanet ak~esinin merkeze celbine liizum goriilurse, bunun guwelerden allndi kaydi ile yapilmasl gerekmekte olup soz konusu depozitolarin merkezde emanet hesablna kaydedilmesi mumkiin degildir. Kaldi ki soz konusu nakil iglemi Zur'un ingiliz ordulari tarafindan iggal edildigi tarihe rastlamaktadir; dolaylsiyla fiilen irsalat icraslna imkan yoktur. Kemal Beyin tereddudiinu yerinde bulan Gene1 Kurul, Posta ve Telgraf Muhasebe Muduriiniin soz konusu depozitonun emanet hesabina namine ve Ali Beyin bu igten dolayi hiqbir zirnrnet ve iligiginin bulunmadlgi haklunda saymanlik, Posta ve Telgraf Miidiiriyeti ve mulga Maliye Nezareti arasinda gecen yazigma evraklyla birlikte Sayigtay'a gonderilmesine karar verdi. ( tarih ve 58 sayili karari) (15) Tetkik-i Hesap Heyetlerinin kuruluq ve gal~qmalan iqin bkz. GURHAN ve ALTUN,, Sayl~tay Dergisi,Temmuz-Eyliil 1998, s

17 - Sayqtq Dergisi Sayrr DUYUNU UMIJMIYE'NIN DENETIMI Osmanl~ Devletinin tarihinde genel seferberlik ilan ederek Almanya ve Miittefikleri yanlnda savaga girmesi iizerine d~g borq taksit ve faiz odemeleri durdurulmug bulunuyordu. Birir~ci Diinya savagl boyunca Duyunu Umumiye idaresi(l6) kendisine tahsis edilen gelirlerin tahsiline devam etmig, ancak alacakl~lara odeme yapllmamlgt~. Ankara Hiikiimeti tarafindan seferberligin ilan~ ile durdurulmug olan borg odemelerinin yeniden baglatllrnasln~ onlemek amac~yla tari hli Kararname glkanlmlgtlr:... Osrnanlz iilkesinin her tarafinda seferberlik fiilen devam etrnekte oldug'undan, tarihinde ilan edilen genel seferberlig'e sona errnij goziiyle bakzlarnayacag'z kararlagtzrzlrn ytzr... Bu Kararname ile Kurtulug Savagi boyunca Duyunu Umumiye idaresi vergi toplamaya devam etmig, toplanan gelirler Istanbul'a gonderilmeyerek Ankara Hiikiimeti biitgesine dahil edilmigti. Lozan Anlagmas1 ile Osmanl~ yonetiminden kalan ve Duyunu Umumiye tarafindan yonetilen borqlar~n, Osmanl~ Devletinden toprak alan devletler arasinda paylagtlrllmas~ esasi getirildi. Ancak Duyunu Umumiye idaresi kaldlr~lmamlg, paylagtlrma yaplllncaya kadar(17) Tiirkiye'de faaliyetlerine devam etmigtir. Genel biit~e i~erisinde yer alan Duyunu Umumiye idaresinin nasll denetlenecegi Saylgtay ile Maliye Bakanl~g~ araslnda yap~lan bir dizi yazlgma sonucunda ag~kl~ga kavugmugtur. Maliye Bakanl~gi, Duyunu Umumiye'nin mevcut orgiitlenmesi Bakanl~k tegkilatlna uygun olarak degigtirilmedigi siirece Saylgtay'ca yiiriitiilecek denetimin, merkezdeki harcamalars ve tagraya verilecek nakit havaleleri ile sin~rl~ kalacag~ goriigiindedir. Maliye Bakanllglna gore bu kadarl~k bir denetim "Meclis-i Ali'ce (TBMM) istihdaf olunan (hedeflenen) gayeyi temin edemeyecektir." Bakanl~k bu goriigiinii Duyunu Umumiye idaresinin baz~ konularda genel hiikiimlerden farkl~ olarak iglem yapip yapamayacag~ geklindeki mutalaa istemiyle (istifsar-i miitalaa) birlikte Saylgtay'a bildirmigtir. Bakanllgin yazislna cevaben 2. Daire tarafindan hazirlanan 17 Subat 341 tarih ve numarall tezkirede ise, (16) Resmi ad1 Duyunu Umumiye-i Osmaniye Varidat-I Muhassasa Idaresi'dir. (17) Tarihli "Turkiye Cumhuriyeti Ile Osmanll Duyunu Umumiyesi Hamillerinin Mumessilleri Aras~nda Akdedilen Mukavelenamenin Tasdikine Dair KanunVla Osmanl~ Devletine ait borqlar~n %701e yalun bolumunun ( AItln Lira) Turkiye Cumhuriyeti tarafindan odenmesi ve Duyunu Umumiye Idare Merkezinin Paris'e taglnmasl kabul ed~lmigtir.

18 Sayytay Dergisi Sayr : 1. Duyunu Umumiye tegkilatlnln vilayet ma1 sandlklarl veya posta ve telgraf idaresi gibi, gubelerinin bagmiidiirliiklere baglanmasl ve buralarda saymanllk kurulmasl, 2. Bu diizenlemenin 342 ('1926) y111 biiteesiyle birlikte uygulamaya konulmasl, 3. Sube hesaplarlnln onceden oldugu gibi 341 (1925) ylllnda da merkezde toplanmasl, 4. Harcamalarln kaza rnalsand~klar~na luyasen mahsup seklinde verile emrine baglanmas~n~n zorunlu oldugu belirtilmigtir. 2. Dairenin tezkiresinde, Duyunu Umumiye personelinin devlet memurlarindan hi~bir farkl bulunmadlgi, dolaylsiyla maag ve harclrah baklmlndan biitiin memurlarln tabi olduklari gene1 hiikiimlere tabi olacaklarl ifade edilmig ve bu karar tarihinde Duyunu Umumiye Miidiiriyeti'ne teblig edilmigtir. Bu gekilde orgiitlenmesi ongoriilen Duyunu Umumiye hesabinln denetlenmesine iligkin olarak Saylgtay Gene1 Kurulunun 21 Subat 341 tarih ve 654 say111 karar~nda, yzlz ba~langzczndan itibaren merkezde yapzlacak biitiin harcamalara ait verile emirleriyle ~ubelere verilecek nakit havalenamelerinin vize edilmek iizere Sayz~tay'a gonderilmesi, - Usul-ii Muhasebe-i Umumiye Kanunu gereg'ince tahakkuk edipte ~imdiye kadar odenememi~ bor~larzn, yzlz biit~esinde odenek artzg'z bulunmak ~artzyla Ge~en Yzllar Bor~lan faslzndan odenmesi gerektig'i, - Bu faszldan yapzlacak odekelerin denetimini sag'lamak i~in 336 (1920) yzlzndan itibaren gegen yzllar biit~elerinden harcanmakszzzn kalan odenek artzklarznz faszl ve madde itibarzyla gosteren bir cetvel hazzrlanarak Sayz~tay'a gonderilmesi, hususlarznzn Duyunu Umumiye Miidiiriyeti'ne teblig' edilmesi, yzlzna kadar olan Duyunu Umumiye hesaplarznzn ise Maliye Bakanlzg'znca bildirilen ~ekliyle kabul ve tetkik edilmesine karar verilmi~tir. +

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI Atilla INAN Sayzgtay Uzman Denetgisi Sorumluluk oziinde ozgiirliiklerle ilgili bir konudur. ~z~iirliiklerle ilgisi hem yoneten hem de yonetilenler

Detaylı

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI VE GERI ODEME SORUNU (*) DI$ KREDIYI SINIRLAMAK TEK COZUM MU? Hikmet ESEN Hazine Ba~kontroloru T.CSagbakanllk Hazine Miiste~arllgi Ulkemizde yerel yonetimlerin en

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 1.12.1999 Karar Saylsl : 101511 Karar 0zeti :(I) (H) grubu kapsanztnda sayzlan ig i~in (G) grubu karne, (2) Bu igi en az beg. resnti kurunza

Detaylı

XI. Yuzyllda Hindistan yolunun kegfedilmesiyle Osmanll topraklarlndan

XI. Yuzyllda Hindistan yolunun kegfedilmesiyle Osmanll topraklarlndan YARI SOMURGE-LIBERAL-DEVLET~ YILLAR Hasail OZSAN Sayrjtay Uzmatl Denet~isi XI. Yuzyllda Hindistan yolunun kegfedilmesiyle Osmanll topraklarlndan da geqen 1pek ve Baharat yolunun onemi kayboldu. Prof. 1brahim

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI ismet TAY~ (*) Z.Yiik.Miih.-Biit~e Plancls~ Kamu Yonetim Uzmanl Gunumuzde, en oz ve yalln bir deyigle, siyasal gucun ve toplumsal yagamln en geligmig orgutlegme biqimi

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU

VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU VERGISEL ACIDAN HOLDINGLERIN DURUMU Hasim A KCA Hucettepe ~niversitesi ~.I.B.F. Maliye Boliimii 0gretim Gorevlisi Holding girket, XIX. Yuzyllln ikinci yarlsl iqinde Amerika Birlegik Devletleri ve Ingiltere'de

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Her ne kadar komisyonun çalışmalarında dönemin siyasi çatışma ortamı yargılama sürecini

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş (1) (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/6/1949 Sayı: 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1335

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: II CİLT:25 İÇTİMA SENESİ: III T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ i>m

Detaylı

MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI

MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI Mustafa DENIz Maliye Bakaizllg'z Mulzasebat Korltroloril 1. Soru$urma agamalar~n~n qoklugu ve bu agamada gorev alanlarln yetersizligi sebebiyle soru~turmalarln

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANKARA 2007 1 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU 2071 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek,

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

HAMZA GRUBU. (23 Eylül 1920-15 Aralık 1920)

HAMZA GRUBU. (23 Eylül 1920-15 Aralık 1920) HAMZA GRUBU (23 Eylül 1920-15 Aralık 1920) Dr. Mesut AYDIN Millî Mücâdele yıllarında Anadolu'ya yardım gayesi ile Ankara EHUR'nin de tasvibi ile kurulmuş olan ilk gizli grup Hamza Grubu'dur 1. İstanbul'un

Detaylı

IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU

IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU Dr. Selarni DEMIRKOL ~starzbul idare Mahkemesi Hakirni 2709 Kanun numarall 1982 Anayasasl "Hukuk Devleti" ilkesine bunyesinde bagta 2. maddesi olmak uzere yer vermig

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Nisan 1999 Prof.

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı