B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ"

Transkript

1 B~RINCI DUNYA VE KURTULUS SAVASININ SAYISTAY KARARLARINA YANSIYAN YONLERI DIVAN-I MUHASEBAT MECMUASI Muhsin ALTUN Sayl,~tay Denet~isi Biiyiik Millet Meclisi namlna varidat ve masarifat-l devleti rnurakabe etrnek iizere teessiis etmiy bulunan Divan-1 Muhasebat, biit~e ile kabul edilen kadrosuna ve bu suretle Biiyiik Millet Meclisi'nin izhar buyurdug'u arzuya teb'an vilayetlerde de kablessarf murakabeye (harcamadan once denetim) baglamly ve ~imdiden 15 vilayete Muraklplar gondermiytir. Bundan sonra tegkilat~n tevsii ve dig'er vilayetlere de peyderpey Murak~plar gonderilmesi mukarrer bulundug'undan, tevessii eden (geniyleyen) Divan-L Muhasebat muarnelatlnda lttlrad ve intizaml temin ve tatbikattaki miiykilat~ izale etmek iizere Heyet-i Umumiye'ce ittihaz edilen ve edilecek olan kararlarln bir mecmua halinde neyri dii,riiniilmiig ve 1340 sene-i maliyesi ibtidaslndan itibaren miittehiz kararlar bu mecmuaya dercedilmigtir. Badema (bundan boyle) her ay nihayetinde o aya ait kararlarln bir mecmua ile tamimi rnukarrerdir. Muraklplar iqin faideli olacag'l me'mul bulunan (umulan) Heyet-i Vekile (Bakanlar Kurulu) kararlar~ndan bazllarl ve sair mukarrerat da rnecmuanln nihayetine dercedilecektir. Yukarldaki paragraf 1340 (1924) ylllnda yaylnlanmaya baglayan Divan-] Muhasebat Mecmuasl'nln birinci saylslnln "Mukaddeme"si olup eski harflerle basllmlg orijinal metninden aynen aktar~lmlgtlr. Mesleki bir yayln olmanln otesinde bir kararlar dergisi ~lmayl amaqlayan mecmua, Divan-] Muhasebatln tagra tegkilatlna (Muraklpllklar) hitap etmekte ve denetimin uyum ve biitiinliik iqinde yiiriitiilmesini saglamaya yonelik bulunmaktadlr. Derginin her saylslnln sonunda o sayldaki Heyet-i Umumiye (Gene1 Kurul) kararlarlnln ozetlerine de yer verilmigtir. Derginin ilk sekiz saylsl bir cilt halinde toplanmlg olup Saylgtay Kiitiiphanesinde 2060 demirbag numaras] ile kayltlldlr. Cumhuriyetimizin ilk ylllna ve o ylldaki biitqe uygulamalarlna iligkin onemli ipuqlarl iqeren Heyet-i Umumiye kararlarl, biiyiik bir savagtan galip ama yorgun qlkmlg bir ulusun elindeki klt kaynaklarln etkin bir biqimde kullanllmaslnda Saylgtay'ln iistlendigi roliin onemini de aqlkqa gostermektedir. Agaglda bu kararlardan hareketle Birinci Diinya Savay ve Kurtulug Savaglna iligkin onemli mali ve sosyal olaylarln klsa oykiilerine yer verilmigtir. YEDEK PARCA ALIMI Istanbul'daki Satln Alma Komisyonu tarafindan silahll kuvvetler biinyesindeki binek otomobilleri iqin kullanllmak iizere allnan yedek parqa gi-

2 Sayl~tay Dergisi Sayz : 36 derlerine iligkin verile emirleri, Istanbul Divan1 tarafindan vize edilmemigti. Vize edilmeme gerekqesinde ise al~nan yedek parqalar~n hangi makam~n otomobiline ait oldugunun aq~klanmas~ istenmekteydi. Bunun iizerine Milli Savunma Bakanl~glndan gonderilen tarih ve say111 yaz~da, Alinan yedek parqalarln, mevcut binek ve yuk otomobillerinin gimdiki ihtiyaqlar~n~ teminden ziyade tahsisatin miisaadesi nisbetinde soz konusu otomobillerin seferberlik ihtiyac~ i~in yedek malzeme tedarik ve depolanmaslna yonelik oldugu ve bu kabil otomobillerin malzeme noksanlnln da bu depolardan ihtiyacat nisbetinde temin edilmekte oldugu belirtilerek, $u vaziyete nazaran miibayaat-z umumi ihtiyacl Vekalet~e miirettep bir programa gore yapzlmakta oldug'undan, bilfarz herhangi bir zamanda yapzlan miibayaanzn hangi makam otomobiline ait olacag'l tayin edilemeyeceg'i... Savunuluyor ve bu durumun Istanbul Divanl'na teblig edilerek verile emirlerinin vizesinin saglanmas~ isteniyordu. Sayigtay Gene1 Kurulu, Bakanl~gln talebini karara baglamak iizere tarihinde top land^. Bu toplantl aynl zamanda Saylgtay'ln Cumhuriyet donemindeki ilk toplant~s~ idi ve yeni bir donemin baglang~c~na igaret olmak iizere, allnan kararlar~n nu mar as^ Osmanll donemindeki karar saylslnl takip etmeyip (1)'den baglat~ldl. Saylgtay'ln yukar~d aktar~lan konu iizerine ald~gl karar goyledir: 3 Mart 340 Tarih ve 1 Sayill Heyet-i Umumiye Karari: icab-1 keyfiyet miizakere edildikte: Miibayaa edilen malzemenin miirsel (gonderilen) listede muharrer (yazzll) makamata mahsus oldug'unun tayinine liizum olmadzg'l ve esasen buna imkan-i maddi dahi bulunmadlg'l cihetle bu yolda musaddak (onaylanmzy) olan evrak-z tahakkukiyeye ait ita emirlerinin kabul ve tasdiki hususunun Istanbul Divanl'na teblig'i Heyet- Ce miittejikan takarriir etmigtir. Turk ordusunun 1921 y~ll Temmuz ayinda Kiitahya- Eskigehir Muharebeleri sonucu genig bir arazi parqaslni dugmana terkederek Sakarya'nln dogusuna qekilmesi, TBMM'de uzun suren tart~gma ve polemiklere yo1 aqtl. Y unanl~lar~n biiyuk bir taarruz hazlrl~glna girigtigi duyumlar~n~n allnmas~ iizerine tarih ve 144 say111 ~anunla(l)mustafa Kemal Pqa Bag- (1) "Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi Bqkanl Mustafa Kemal Pqa Hazretlerine Ba~kornutanl~k Verilrnesine Dair Kanun"

3 Snyqtny Dergisi Snyl : 36 komutan seqilerek kendisine kanun giicunde emirler q~karma yetkisi verildi. Mustafa Kemal bu yetkisine dayanarak 7 ve 8 Agustos tarihlerinde Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayinladl. Buna gore her ilqede Kaymakamin bagkanllhda bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak, Tekalif-i Milliye Emirle- Znde sayllan mallari toplayarak kendisine bildirilen cepheye gdnderecekti. On emirden olugan Tekalif-i Milliye Emirleri, Kurtulug Savaglnln nasll kazanildlglni gosteren onemli bir belge olugturmaktadir. Bunlarda UC Numarall Emir goyledir: Tiiccar ve hulk elinde bulunan gamaglrllk bez, amerikan, patiska, pamuk, ylkanmlg ve ylkanmamlg yiin ve tifrik, erkek elbisesi yaplmlna yarayan her tiirlii klgl~k ve yazllk kumag, kosele, taban astarllg'l, sarl ve siyah megin, sahtiyan, mamul veya yarl mamul gunk, fotin, demir kundura givisi, tel givi, kundura ve sarag iplig'i, nal, nal yaplmlnda kullanllan demir, mlh, yem torbas, yular, belleme, kolan, kagag'l, gebre, semer ve urganlar~n yiizde klrkl Tekalif-i Milliye Komisyonlar~na teslirn edilecektir... Emirde, teslim edilen mallarin bedellerinin seferberlik sona erince odenecegi belirtiliyordu. TBMM bu taahhiidiine uyarak tarihli Mahsub-u Umumi Kanunu ile bu borqlarln odenmesine iligkin usul ve esaslari belirledi. Ancak belge almalverme ve saklama geleneginin zayifliglnln yarattlgi giivensizlik ortaminda, kanunu istismara yeltenenler yaninda magdur olanlar da bulunmaktaydl. Agaglda bu olaylardan Saylgtay denetimine yansiyan bazllarlna yer verilmigtir. 1- Ege bolgesindeki Yunan iggaline kargi onemli bagarilar saglayan Odemigli Ismail Efe, diizenli ordunun kurulmasi iizerine Ankara Hiikiimetine baglanmig ve 33. Siivari Alayi fahri gumandan1 olarak atanmigti. Bu gorevi slraslnda savagta kullanllmak uzere Ankara Hukumeti tarafindan kendisinden 1921 ylllnda at satin alinmlg ancak bedeli odenmemigti. Nihayet 1924 yillnda Odemig Malmudurliigii tarafindan geqen yillar borqlarl tertibinden 1670 Lira hayvan bedeli tahakkuk ettirilerek vize iqin Izmir Murakipli$jina gonderildi. Muraklplik soz konusu verile emrini vize etmedi. Vize edilmeme gerek~eleri goyleydi: Ismail Efeden alinan hayvanlarln Vesait-i Nakliye Kanununa gore mi yoksa vaz'l yed (el koyma) suretiyle mi allndigt aqlklanmali; eger bu usullerden birisi ile allnmigsa Efede bulunmasl gereken mazbatalar verile emrine eklenmeliydi. Sorgu iizerine ddemig Malmudurliigii, Askerlik Subesi Bagkanliglndan aldlgl, Miidafaa-i Milliye Vekaletinin (1923) tarih ve sayill emir teigrafi iizerine duzenlenen tarih ve 1 numara- 11 deyn (borq) ilmiihaberi geregince gonderilen havaleye dayanllarak odemenin yaplldlglnl bildirdi. Savunmaya gore soz konusu telgraf, Sube Bagkanllgl taraflndan Vekalete gonderildiginden, Malmiidiirliigiinde bagkaca malumat bulunmuyordu.

4 Saylgtay Dergisi Sayr : 36 Muraklpllgln Saylgtay'a gonderdigi 15 Tegrinievvel 340 tarih ve 45 say111 muzekkereden anlaglldlglna gore, Milli Mucadele slraslnda gerek Tekalif-i Milliye gerek el koyma suretiyle allnan egya, erzak ve vesaiti nakliye bedellerinin odenmesi ve mahsubuna iligkin olarak qlkarllan tarihli kanun ve bu kanuna dayanllarak qlkar~lan talimatnamelerde, soz konusu bor~lar~n tediye ve mahsubu iqin varllgi gerekli goriilen mazbatalar~n, paranln odenmesi slraslnda Malsandlglnca istenmesi gerekmekteydi. Bu mazbatalarln ibraz edilmemesi, duqar-i ziya olmasl (kaybolmasl) yada zaten allnamamlg olmas~ halinde, soz konusu borcun kanun ve talimatlara uygun olarak odenmesi, kanuna ayklrl sarfiyatta bulunulmasi anlamma gelecekti. Saylgtay Genel Kurulu da 21 Tegriniewe1340 tarih ve 421 saylh karar~nda, Muraklpligl hakll bularak verile emrini vize etmemigtir: Bu babda derrneyan olunan esbab-z ret rnuvafik bulunrnuy olrnakla Ankara Hukumetinden alacakll oldugunu zanneden efelerden bin de Bulgurcu Mehmet Efe idi. Ballkesir yoresinde topladig1 birliklerle Y u- nan ordusuna kargl miicadele eden Bulgurcu Mehmet Efe, bu mucadelesini finanse etmek uzere halktan topladlgl yada el koydugu egya ve levazlm bedelini -sanki kendi masrafi imig gibi- istiyordu. Ancak Karesi Murakipligi evrak-i musbitesi olmadlglndan dolayi verile emrini vize etmedi. Verile emrine ekli yazlgmalarin incelenmesinden olayin mahiyeti daha iyi anlagll~yordu: Saymanllgln Maliye ve Mudafaa-i Milliye Vekaletleri ile olan yazlgmalarlna gore Bulgurcu Mehmet Efe, halktan para, esya ve malzeme toplamlg; ancak bunlarl usulune uygun olarak defterlere kaydetmemigti. Bulgurcu Mehmet Efenin faaliyetleri suq olrnakla birlikte 19 Tegrinisani 339 (1923) tarihli Miidafaa-i Memleket Ugrunda Ika Edilmig Olan Ef'al ve Harekatin Ciiriim Addolunamayacagi Hakkinda Kanun kapsamlnda degerlendirilmekteydi. Aynl kanunun 3. maddesinde ise ancak, vesika mukabilinde allnmlg olan ma1 ve egyanln Tekalif-i Milliye hukumlerine tabi olacagl hiikmu getirilmigti. Saylgtay Genel Kurulu, Bulgurcu Mehmet Efenin halktan topladig1 egya ve malzemenin bedelini bir de Devletten istemesini kabul etmedi: Zaten Bulgurcu Mehrnet Efenin baykalarzndan alarak rnilli rniifrezesi i~in sarfettig'i nukut ve ezyayz bor~lanrnaszna sebep goriilerneyip, sahiplerinin rniiracaatz ve hiikiirnetten talepte bulunrnalarz ve belgesini ibraz veya kayztlarla ispat eyledikleri takdirde bedelini alrnalarz lazzrn geleceg'inden, Mehrnet Efenin talebinin kabuliine irnkan olarnadzg'z ve keyfiyetin cevaben Ballkesir Muraklplzg'zna bildirilrnesi... Benzer olaylar slk s ~k yaganlyordu. Nitekim daha once Konya Murak~bi Cevdet Beyin aynl mahiyetteki tarihli muzekkeresi uzerine Saylgtay Genel Kurulu Tekalif-i Milliye bor~lar~nln doguguna ve mahiyetine iligkin olarak bazl aq~klamalarln butun Muraklpliklara duyurulmas~na

5 karar verdi tarih ve 136 sayili kararda Tekal if-i Milliye, belgelenme gekline gore ikiye ayrilmlgtl: 1- Alelusul Tekalif-i Milliye veya Tedarik-i Vesait-i Nakliye Komisyonlarl tarafindan verilen mazbatalar. 2- Harbin gosterdigi liizum ve zarurete binaen kitalar taraflndan dogrudan dogruya el konulmug olmaslna mukabil klta kumandanlarlnca sahiplerine verllen ilmiihaber veya o mahiyetteki mazbatalar. Bunlardan birinci klslmda yer alan mazbatalar miistakil bir evrak-i miisbite olmalari hasebiyle verile emirlerine baglanmalari yeterli olup ayrlca tasdik edilmelerine gerek yoktur. Ikinci klsimda yer alan mazbata ve ilmuhaberler ise kendi arasinda iki klsimdlr: a- Kuvayi Muntazama (duzenli ordular) komutanlari tarafindan verilenler. b- Kuvayl Milliye ve Kuvayi ~ e~~are(~) klta komutanlarl tarafindan verilenler. Birinci lusma giren mazbatalari veren lutalar eger lagvedilmisse hesablnl devrettigi Tetkik-i Hesabat Komisyonunca soz konusu mazbatalarln tasdiki zorunludur. Eger kitalar halen mevcut ve faal durumda ise mazbatalar bu kltalarln erkan-i harbiyelerince (kurmay bagkanllklar~ taraflndan) onaylanacaktlr. Kuvayi Milliye tarafindan verilen mazbata ve ilmuhaberler ise bunlarl veren Kuvayi Milliye komutanlarln~n sivil veya asker olmalarlna gore iki lusimdir: a- Asker oldugu takdirde miifrezesinin hesablni devrettigi Tetkik-i Hesap Komisyonlari taraflndan valilik makamina, b- Sivil oldugu takdirde el koyma igleminden bilgisi olan Miidafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile belediye tarafindan valilik makam~na, gonderilmesi gereken defterlerdeki kayitlarla mukayeseli olarak Valinin bagkanliginda bir heyet tarafindan onaylanmasi gerekmektedir. Gene1 Kurul Tekalif-i Milliye bor~larina esas belgeleri ve yetki diizeylerini bu 9ekilde siniflandlrdiktan sonra vize slrasinda Muraklplarln dikkat etmesi gereken konuyu vurgulamaktadir: Yukarldaki ihtimallerin tamamznda da Murakzplara tevdi olunacak verile emirlerine mazbata veya ilmuhaberlerin komisyon tarafindan onayll (2) Cerkez Ethem ve karde~lerine bag11 kuvvetler.. 40

6 Sayr~tay Dergisi Sayr : 36 olarak bag'lanmasz gerekmekte olup komisyonlarzn aszl mazbata veya ilmiihaberi muhafaza ederek bunlarzn tarih ve numaralarzndan bahsetmek suretiyle ayrzca bir vesika verme yetkileri olmadzg'zndan, boyle bir Sey geldig'i takdirde kabul edilmeyerek aszllarznzn celbi icabedeceg'i ve keyjyetin bilumum Murakzplara tamimi... Bu borqlarln biitqenin hangi tertibinden odenecegi ise Gene1 Kurulun tarih ve 137 say111 karar~ ile Muraklplara duyurulmugtur: Duyunu Umumiye biitgesindeki ozel faszl, Tekalif-i Milliye borglarznzn odenmesine miinhaszr oldug'undan, Istiklal Harbi esnaszndaki Tekalif-i Milliye smretiyle dog'rudan dog'ruya ~omis~onca(~) alzndzg'z, Komisyonun alelusul verdig'i mazbata ile veyahut askeri kztalar veya Kuvayz Milliye tarafindan yine Tekalif-i Milliye suretinde alznmzg oldug'u tevsik ve ispat edi- Len egya ve levazzm ve vesaiti nakliye bedelleri, ozel faszldan odenecek; bundun bagka giderlerin ise Miidafaa-i Milliye biitgesinin gegen yzlar borglarz tertibinden odenmesi gerekeceg'inden bu cihetin nazarz dikkate alznmasz hususunun Murakzplara tamimi... TEKALIF-I HARBIYE KANUNU Tekalif-i Milliye Emirleri ilk defa uygulanan bir yontem olmaylp Birinci Dunya Savagl sirasinda da Tekalif-i Harbiye ad1 altinda hallun elindeki ma1 ve egyalara -bedeli seferberlik sona erince odenmek uzere- ordu tarafindan el konulmugtu. Birinci Dunya Savagl sirasindaki Tekalif-i Harbiye uygulamaslndan Cumhuriyet donemine devredilen sorunlardan biri, bu kanuna dayanllarak el konulan mallardan dogan devlet borcunun zaman agimina tabi olup olmad~gl idi. Bu konudaki tereddutler iki ayri kanuni diizenlemenin varllglndan kaynaklanlyordu Tarihli Usul-ii Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 5. ve 36. maddelerinde 5 sene zarfinda ashabl (sahipleri tarafindan bilistida (dilekqe ile) talep olunmayan kaffe-i duyunun (biitun borqlarin) mururu zamana ugrayacagl Bngoriilmekteydi.(4) Y ukarlda soziinii ettigimiz Mahsub-u Umumi Kanununun 1. maddesinde ise 324 (1908) y111 Temmuz baglangiclndan 339 (1923) ylli sonuna kadarki bor~larin, hazine alacaklarl ile mahsup yada tediyesi kabul edilmigti. Acaba Usul-u Muhasebe-i Umumiye Kanunundaki zaman agimina iligkin hukum Tekalif-i Harbiye borqlari iqin de geqerli miydi?.. (3) 1 Numarall Tekalif-i Milliye Emri ile ilqelerde kurulan Tekalif-i Milliye Komisyonlan. (4) Benzer hiikiim bugiinkii 1050 say111 Kanunun 93. maddesinde de mevcuttur: Taalluk ettigi sene-i maliyenin hitam] tarihinden itibaren be? sene zarfinda ashabi tarafindan megru bir mazerete miistenit olmakslzln tahriren talep ve takip olunmamaktan veya evralu ibraz edilmemekten dolay1. tediye - olunamayan duyun miiruru zamana ugrayarak Devlet menfaatine saht olur. 4 1

7 Snylgfny Dergisi Sayr : 36 Afyonda yagayan Nerdubancizade Hasip Efendi'nin 332 (1916) ylllnda Tekalif-i Harbiyz Komisyonuna teslim ettigi iage malzemelerinin bedelinin odenmesine iligkin verile emri vize igin gonderilince, Karahisar Murakipligi verile emrini vize etmeyerek bu konudaki tereddudunu 30 Kanunuevvel 340 tarihli muzekkere ile Saylgtay'a iletir. cunku borcun dogdugu ylldan bu yana 8 yll gegmigtir. Saylgtay Genel Kurulu tarih ve 627 sayili karar~nda, bu tereddudu Birinci Dunya Savagl slraslnda grkar~lan Tekalif-i Harbiye Kanunu'na dayanarak gidermigtir. Bu kanunun 4. maddesinde Tekalif-i Harbiye borglar~nln, Seferberlig'in hitarnznz takip eden sene biitgesine vaz'olunacak (konulacak) tahsisattan tesviye olunacag'~ (odeneceg'i)... Belirtilmekteydi. Genel Kurul, bu hukumden hareketle soz konusu borqlarda 5 yllllk zaman aglml siiresinin, bu borglarln odenmesi igin biit~eye odenek konuldugu ylldan baglayacagl gorugune varmlgt~r: ~iitareke(~jakdi~1e 335 (1919) senesinde seferberlig'in ilga edilrnesi hasebiyle tahsisat-l mezkurenin (soz konusu odeneg'in) 336 senesi biitgesine ithali rnuktazi iken sene-i rnezkurede Hiikiimet-i Milliye'ce seferberlik iadeten idarne edilerek 339 (1923) senesi Te~rinievveline kadar devarn edip... Tekalif-i Harbiye Kanununda ongoriildugu gekilde seferberligin sona ermesini takibeden 340 (1924) y111 butqesine soz konusu borglar iqin odenek konulmugtu. Genel Kurul bu durum karglslnda Nerdubanclzade Hasip Efendi'nin 332 (1916) ylllndan kalan alacag~ igin "mururuzaman varit olamayacaglna" karar vererek ve bu karark butun Muralupllklara ve Maliye Vekaleti'ne teblig etti. HALKA DAGITILAN SILAHLAR Milli Miicadelenin tek yontemi kugkusuz Tekalif-i Milliye Emirleri degildi. Ankara Hukumeti baz~ bolgelerde halk~ silahland~rm~g, bu amagla gegitli yontemlerle silah temini yoluna gidilmigti. Eskigehirli Vehbi Efendi silah ticaretiyle ugragmaktaydi. Gemlik ve gevresinin Yunan ordusu tarafindan iggali uzerine Yalova Mudafaa-i Hukuk Heyeti, Vehbi Efendi ile temasa gegerek bedeli bilahare odenmek gartlyla Armutlu ahalisine dagltllmak uzere 550 Lira degerinde 22 adet tufek satln ald~. Ancak halka dagltllan bu tufekler Gemlik ve ~evresinin kurtar~lmas1 s~rasinda Ankara Hukumeti tarafindan toplatllarak ordu mall haline getirilmigti. Seferberlik bittikten sonra Vehbi Efendi tufeklerin degeri olan 550 (5) Mondros Miitarekesi ( )

8 Say~~tay Dergisi say^ : 36 Lirayl almak iqin bagvurursa da Muralup Muavini Ali Rlza Bey, Hukiimet tarafindan musadere edilmig silahlar iqin odeme yapllamayacagl gerekqesiyle 550 Lirayl iqeren verile emrini vize etmez. Ali lbza Beyin miizekkeresini karara baglayan Saylgtay Genel Kurulu, tarih ve 175 sayill karar~nda o donemi ve Vehbi Efendinin durumunu goyle yorumlamaktad~r: 0 tarihlerde Hukiimet gegitli vasltalarla silah ve cephane tedarikiyle ahaliye tevzi etmekte ve Vehbi Efendinin soz konusu tufekleri Mudafaa-i Hukuk Cemiyetinin tensibi ve delaletiyle celp ve tevzi eyledig'i de sabit oldug'una gore Hukumete karp muteahhit ve bayi mahiyetini iktisap eyledig'inden ve bilahare tufeklerin Hiikumetge musaderesi, gu vaziyeti ihlal edemeyeceg'inden tufekler bedelinin adlgegene itasl icabedeceg'ine ve binaenaleyh olbabdaki ita emrinin vize edilmesine... ESIR DUSEN MEMUR VE SUBAYLARIN DURUMU 1- Eskigehir Eytam ~iidiirii(~) Hac~ Nuri Efendi, Eskigehir'in iggali slraslnda Y unan ordusuna esir dugtu. 12 Tegrinievvel 338 (1922) tarihinden 7 Nisan 339 (1923) tarihine kadar esarette kalan Haci Nuri Efendi, esaretten donugunde bu tarihler araslndaki alacagl olan tam maag ve onun yarlsl tahsisat-i fevkaladesi (ola$janustu odenek) i ~in Eskigehir Defterdarl~glna bagvurarak alacaglni geqen yillar bor~lar~ tertibinden tahakkuk ettirdi. Ancak Eskigehir Muralupllg~ soz konusu verile emrini vize etmedi. Ciinkii Hacl Nuri Efendinin esir diigtugu tarihte zaten onun yerine asaleten Sevket Efendi tayin edilmig ve tam maag ve tahsisat-i fevkaladesi odenmigti. Ustelik Hac~ Nuri Efendi gijrevi baglndan ayrllarak ve megru bir mazereti olmadlgl halde dahile qekilmeyerek dugman eline esir dugmugtu. Boyle bir memura maag verilemezdi. Kaldl ki Haci Nuri Efendiye maag odense bile esaret muddetince Eytam Miidurlugunu yuruten Sevket Efendiye de maag verildiginden, bir memuriyet iqin iki kigiye maag odenmesi soz konusu olamazd~. Eskigehir Murak~pl~$j~n~n tarih ve 78 say111 muzekkeresi uzerine Say~gtay Genel Kurulu, 1 Te~riniewel340 tarih ve 366 sayh kararlnda sorunu gu gekilde qozdu: 12 Tegrinievvel338 tarihinde esir olmug ve aynz tarihte yerine dig'er biri de tayin edilmig olan Hacr Nuri Efendi, infisnl-i tabiye ug'ramrg(') demek oldug'undan bagkaca mani-i kanuni bulunmadlg'l takdirde esaret muddeti zar-nda ancak mazuliyet maapna kesbi istihkak edebileceg'inin cevaben adzgegen Muraklpllg'a bildirilmesi (6) Giiniimiizdeki Cocuk Esirgeme Kurumu Miidiirliigiine tekabiil etmektedir. (7) Tabi kaqllanmas~ gereken bir $ekilde gorevinden aynlmlg.

9 Snyrpny Dergisi Say : Bilecik Posta ve Telgraf Miidiirii Siileyman Sirri Bey ise Y unan ordusunun ileri harekatl karglslnda once Eskigehlr'e, oradan da ailesiyle beraber Ankara'ya hicre: etmek zorunda kalmlgtl. Ankaralda kendisi ve aile fertleri iqin harclrahlnl tahakkuk ettirdiyse de Murakip Ismail Hakkl Bey verile emrini vize etmedi. Ismail Hakkl Beye gore Siileyman Slrrl Beyin kendisine yalnlz yolculuk giderleri odenebilir; yevmiye verilemezdi. 27 Tegrinievvel 336 (1920) tarih ve 44 say111 ~anunun(~) 1. maddesi gere,' 01 nce dii man istilasina maruz kalmakla terk-i mevkie mecbur olan memurlar, en ya i In Liva merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan mahalle gitmek gartlyla memuriyet mahalleri ile iltica ettikleri merkez araslndaki mesafe iqin Harclrah ~ararnamesine(~) uygun olarak masarif-i seferiye (yolculuk masrafl) almalarl ongoriildiigiinden, ayrlca yevmiye odenemezdi. Siileyman Slrrl Bey, Ankara'da oldugundan Ismail Hakk~ Beyle bizzat goriigtii: -Efendim 44 say111 Kanunun 1. maddesinin son fikraslnda, bu suretle terki mevkie mecbur olan memurlara, ailelerini de beraber naklettikleri takdirde bagkaca aile harclrahl odenecegi yazlll bulunmaslna nazaran memurun kendisine de Kararname ile tayin olunan harclrahln odenmesi lazlm gelir. -Haylr. Odenemez. Cunku 44 say111 Kanunda istila a maruz kalan memurlarln Harclrah Kararnamesine uygun olarak yolculu z masrafl alacaklarl aqlkqa zikredilmekte olup, buradaki aile harcirahi tabirinden maksat, yine yolculuk masrafldlr. 1smail Hakkl Beyin 11 Kanunuevvel 340 tarihli miizekkeresi iizerine allnan 15 Kanunuewel340 tarih ve 524 sayili Genel Kurul kararlnda aile harclrahl ve yolculuk masrafi tabirleri gu gekilde yorumlanlyordu: Diiyman istilaslndan dolayl memuriyet mahallini terkeden memurlara Harclrah Kararnamesine uygun olarak yolculuk masrafi ve -ailelerini de naklettikleri takdirde- aile harczrahz verilmesi ongoriilmii2tiir. Harclrah Kararnamesinde ise harclrah, yo1 masrafi ve yevmiyeden olugmaktadlr. 44 sayzlz Kanunda masarif-i seferiye denilmig olmaszndan harekctle yalnlz yo1 masrafi odenmesi gerektig'i anlayzlabilir ise de ailesi igin harczrah verileceg'i yazzlz olduguna nuzaran bir memurun kendisine yalnzz yo1 masrafi verilerek ailesine yo1 masrafi ve yevmiye toplamlndan ibaret bulunan harclrahzn itaszyla memurun, ailesine bahyolunan bir haktarz kendisinin mahrum edilmesi akzldan uzak telakki olunmug ve Kanunun son fikraszndaki masarif-i seferiye tabirinin harczrah karyzlzg'z olarak zikredilmi~ olmasz daha evla goriilmiigtiir. (8) isgal Dolay~slyla Terk-i Mevkie Mecbur Olan Memurin ve Ailelerine Harc~rah itas1 Hakhnda Kanun say111 Harclrah Kanununun 62. maddesiyle yiiriirliikten kaldlr~lm~~t~r. (9) (1919) tarih ve 155 say111 Miilkiye Harclrah Kararnamesi say111 Harclrah Kanununun 62. maddesiyle yiiriirliikten kaldlr~lmlgt~r.

10 Sayz~tay Dergisi Sayr : Miilazim-i Ewe1 (astegmen) Bekir Efendi, Kurtulug Savag~ slraslnda Y unan ordusuna esir dugmug, ancak bir daha kendisinden haber allnamaml tl. Bu durumdaki memur ve askerlerin ailelerine, esaretten doniinceye ka 1 ar siparig maagi ad1 altlnda bir maag baglanmaktaydl. Bekir Efendinin Samsun'da yagayan klz kardegi Emine Han~m da kendisine siparig maagl sa'lanmasl igin bagvurdu. Ancak Emine Hanlmln Temmuz 340- Tegrinievve f 340 araslndaki maagl Samsun Murakipligi taraflndan vize edilmedi. Murak~pllgln 13 Kanunuevvel 340 tarihli muzekkeresinde tereddut sebebi goyle aglklanlyordu: Esaret ve siparig maap haklundaki talimatnamenin 3. ve 4. maddeleri hukmune gore Kurtulug Savag~ siraslnda kaybolanlarln esaretleri tahakkuk etsin veya etmesin bunlarln ailelerine esaret ve sipari maagl verilecegi anlagllmakta oldu'u ibi Maliye Vekalet-i Celilesinin 1 Tegrinisani 340 tarihli fb 9 gene1 yazlsln a a Rusya'da esir olanlardan yalniz hayatta olduklar~ resmen malum olan asker ailelerine maag baglanmasl ongoriildugu halde, Milli Mucadelede esir olanlar hakklnda ise berhayat (hayatta olmak) kaydinln konulmamas] hasebiyle, hayatta olup olmadlg~ belli olmayan askerlerin ailelerine maag baglan~p baglanamayacag~ konusunda tereddut dogmugtur. Saylgtay Gene1 Kurulu 30 Kanunuewel340 tarih ve 560 san kararlnda, Bu kabil esir maaglarzna ait ita emirlerinin vizesinde tereddiide maha1 olamayacag'r... Sonucuna varmakla birlikte ikinci bir karar daha aldl: Ancak Yunanistan'la sulh akdedilmig ve esir degr imi muamelesi de bitmig oldug'una gore bu suretle Istiklal Harbinde kaybo "? an asker ailelerine ne zamana kadar maag verileceg'inin Miidafaa-i Milliye Vekaleti'nden sorulmasz Basra Vilayeti Polis Miidiir Vekili Mehmet Zeki Efendi, daha sonra "Mlslrl~ Mehmet Zeki" olarak anilmaslnl saglayacak uzun siiren bir macerayl Saylgtay vizesine takllarak tamamlam~gt~r. Basra'da gorevli iken Birinci Dunya Savaglnin glkmasi uzerine Istanbul'a gagrllan Mehmet Zeki burada fahri yuzbag~ rutbe ve maagl verilerek izli bir gorev igin Temmuz 331 (1915) tarihinde Trablusgarp'taki Afrika 6 ruplarl emrine verilir. Oradan da bagka bir gorev igin Tegrinievvel 331 tarihinde M~slr'a gonderilen Mehmet Zeki burada Ingilizler taraflndan tutuklan~r. 10 Ylla yalun bir sure Mlsir'da kalan Mehmet Zeki 1925'te Turkiye'ye dijner ve esaret maagl tahakkuk ettirir. Ancak Muralup Refik Besim ~ e~(lo) esaret maaglna iligkin verile emrini vize etmez. Muhasebe Mudiirliigu ile Refik Besim Bey araslnda gegen sorgu-savunma sureci goyledir: (10) Refik Besim BAKW; daha sonra Saylgtay iiyesi olmugtur. Mali Murakabe isimli bir kitab~ vard~r.

11 Refik Besim: - Sayr~tay Dergisi Say1 : Mehmet Zeki 1ngilizler tarafindan tahliye edildikten sonra ~stanbul'a donmeyip Mlslr'da kald~glndan bu sure boyunca aqikta kalmlgtlr. Halbuki Milis Zabitani ancak fiilen gorevli olduklart zaman maag alabilirler. Muhasebe Miidiirliigii: -Haylr. Milis Zabitanln aqlkta kalmast gibi bir durum soz konusu degildir. Gorevli bulunduklarl slrada aldiklarl maagl izinli olduklarl sure iqinde dahi alabilirler. Esir zabitan hakklndaki (1920) tarihli Kararname, vatan hizmetini ifa ederken esir dugen butun zabitanl kapsamaktadlr. Refik Besim: -Peki esaret muddetini nasll tayin edecegiz? Muhasebe Miidiirliigii: -Esaret muddeti, esir dugtugu tarihten Turkiye hududuna vasll oldugu tarihe kadar olan zamandan ibarettir. Refik Besim: -Adlgeqenin esaret maagi hangi kanuna gore tahakkuk ettirildi? Muhasebe Miidiirliigu: -Mustahfaz Talimatnamesinin 2. ve 10. maddelerine uygun olarak tahakkuk ettirilmigtir. Refik Besim: -Mumkun degil; bu Talimatname 1kinci Redif Mufettigligi dahilinde uygulanmak uzere qikar~lmigtir. Halbuki soz konusu mufettiglik mintlkasl Balkan Harbinde elimizden qtktigindan, mulga oldugu aqlktlr. Belki Basra Polis Mudur Vekilligi ve gizli gorevle bulundugu Mtstr'da tutuklanmasina kadar geqen sure iqin bir ucrete mustahak sayilabilir. Muhasebe Miidiirliigu: -Bu gorevin ne kadar siirdiigunun belgelenmesi mumkun degildir. Sayigtay Gene1 Kurulunun bu sorgu - savunma surecinin sonunda Refik Besim Beyin yazdlgi 4 Kanunusani 341 tarihli muzekkere uzerine verdigi 10 Kanunusani 341 tarih ve 588 sayili karartnda goyle denilmektedir: Adlgegenin vaziyetinin gegici bir memuriyet sayilarak ucret odenebilmesi igin memuriyet suresinin tayinine imkan olmadlg'l gibi dairesince de boyle bir teklif serdedilmemi~ oldug'undan, bu cihetin mevzubahs edilmesine mahal gorulmeyip esaret maayl verilmesine kanuni imkan olmadlg'indan, bu babdaki ita emirlerinin reddine...

12 Sayzpay Dergisi Say1 : Esaret maagl alip alamayacagi tereddiit konusu olanlardan biri de Ibrahim Hakkl Efendidir. Tokat Vilayeti Birinci Lisesi ibtidai lusmlnda beginci sinif amiri olan 1brahim Hakkl Efendi, Birinci Dunya Savaginin baglamas1 uzerine Miilazlm-i Evvel (astegmen) olarak askere alinlr ve esir diiger. Esaretten doniigiinde, esareti slrasinda igleyen 336 (1920) yill maaglni almak igin ba2vurur. Mudafaa-i Milliye Vekaletinin havalesi uzerine Maliye Vekaletinin 12 Tegrinisani 339 (1923) tarih ve say111 yazislna istinaden diizenlenen verile emri, Tokat Murakibi Cemil Bey tarafindan vize edilmez. Cemil Beye gore 1brahim Hakki Efendinin alacagi Mahsub-u Umumi Kanununun kapsami diginda kaliyordu. Cunku bu kanun 1334 (1918) ylli Temmuz baglangicindan 339 (1923) yili sonuna kadar Ankara Hiikumeti butgeleri dahilinde tahakkuk eden borglar ile bu sure iginde dogan kigi borglari ve avanslari kapsamamaktaydi. Halbuki Ibrahim Hakk~ Efendinin 336 senesinden alacag~ olan tutar, yukaridaki tarihler arasinda tahakkuk etmediginden Hiikiimet-i Milliye butgesi dahilinde tahakkuk etmig sayilamazdi. Kaldl lu Usul-u Muhasebe-i Umumiye Kanunu geregince boyle bir alacak, ilgili oldugu yil igerisinde ifa edilen ig ve hizmetlerden dogmug olmaliydi. 1brahim Hakki Efendinin esir oldugu sirada hizmet etmesi yada hizmete muheyya durumda bulunmasi soz konusu olamazdl. Diger taraftan Maliye Vekaletinin soz konusu yazlsl, Mahsub-u Umumi Kanunu pkmadan once yazilmlg olup esaretten donuglerinde 1stjklal Harbine igtirak edenlerin esaret sirasindaki alacaklari ile Istanbul'un Idare-i Milliye'ye Iltihak~ uzerine Anadolu'ya gelen veyahut kadro dahiline allnrn~g bulunanlarln 1dare-i Sabika'dan (Osmanli Hukiimeti) olan alacaklarlnln, bilahare alinacak karara gore odenecegini belirtmektedir. Bu yazldan sonra glkarilan Mahsub-u Umumi Kanununda ise bu yonde bir kayit yer almad~gindan, verile emirleri vize eailmemigti. Sayigtay Gene1 Kurulu tarih ve 239 sayili kararinda, 1brahim Hakki Efendinin alacagi konusunda karar verebilmek igin once, "Soz konusu alacag'zn Osmanlz ~m~aratorlug'u ile Hiikiimet-i Milliye'den hangisine ait oldug'unun tayini" uzerinde durmugtur. Bunu tespit etmek iginse kiginin Istanbul Hukiimetine mi yoksa Kuvayl Milliye'ye mi taraftar oldugunun aragtirilmasi gerekmektedir. Ibrahim Hakki Efendinin 336 (1920) yillnda esarette bulunmasinin, Kuvayi Milliye'ye katilmasina mani bir miicbir sebep oldugu kugkusuzdur. Eger bu kimse esaretten doniigunde - soz konusu miicbir sebep kalktigindan- memlekete variginl miiteakip Kuvayl Milliye'ye katilmigsa, Hiikumet-i Milliye'nin memuru telakki olunacak ve dogal olarak maag alacagi da Hukumet-i Milliye'ye terettup edecektir. Eger esaretten doniigunde 1stanbul Hiikiimeti tarafinl segerek Kuvayi Milliye'ye katilmamigsa, maagina ait meblag da Hiikiimet-i Sakita (0sman11 Hukiimeti) borglari kapsamlna gireceginden Mahsub-u Umumi Kanununa tabi olacaktir.

13 Snyqtq Dergisi Snyr : 36 Genel Kurul, bc apklamanrn aynl zamanda butun Muraklplara duyurulmaslna karar vermigtir. HILAFET ORDUSU'NA KATILAN SUBAYIN MAAS1 Anadolu'daki Kuvayl Milliye hareketini bastlrrnak uzere Istanbul Hukumeti tarafindan 18 Nisan 1920 tarihli Kararname ile Izmit yoresinde Kuvayi lnzibatiye(ll) adlyla bir ordu tegkil edilmeye baglanmlgtl. Piyade Mulazim-1 Sanisi (~stegmen) Selanikli Celaleddin Efendi de bu orduda gorev almak igin bagvuranlar araslnda idi. Kendisi Bursa'daki 12. F~rka bunyesindeki 35. AIayln 2. Taburunun 6. Boliigunde gorevli olan Celaleddin Efendinin bu muracaatlnl haber alan Bursa'daki Heyet-i ~ahsusa(l*) bu kiginin "bir daha hizmet-i devlette istihdam edilmemek uzere nisbet-i askeriyesinin kat'lna (kesilmesine)" karar verir. Celaleddin Efendi Kuvayl 1nzibatiyetnin aldlgl maglubiyetlerle dagllmas1 uzerine 11 Tegrinievvel 337 (1921) tarihinde Anadolu'ya gegerek Kurtulug Savagl'nda gorev allr. Savagln sonunda Heyet-i Mahsusa kararl ile Kurtulug Savaglnda gorevlendi.rildigi tarih araslnda gegen sure igin aglk maagl almak uzere bagvurursa da Istanbul Murakipligi duzenlenen verile emrini vize etmez. Ciinkii Celaleddin Efendinin ordudan ihraclna iligkin Heyet-i Mahsusa kararl tarihinde Vekalet~e onaylanmlg bulunmaktadlr. Celaleddin Efendi bunun uzerine Vekalete bagvurarak durumunun duzeltilmesini ister. Mudafaa-i Milliye Vekaleti ise Saylgtay'a gonderdigi 3 1 Kanunusani 341 tarih ve 787 say111 yaz~slnda "bilahare yapllan tetkikat neticesinde adigegenin tecziyesi icap etmedigi cihetle yeniden tavzifi 23 Tegrinisani 340 tarihinde onaylanarak vazifeye tayin klllnmlg olup adlge~eni nisbet-i askeriyesinin kesilmesinde kusuru olmadlglndan nisbet-i askeriyesinin kesilmesi tarihinden tavzifine kadar olan muddetin gayrl mustahdem addolunarak apk maag~ verilmesi..." gerektigi belirtilmigti. Bu yazl uzerine allnan 26 Kanunusani 341 tarih ve 616 sayili Genel Kurul Kararlnda Celaleddin Efendinin yalnlz Vekaletin iki kararl araslnda geqen sure i~in apk maagl verilmesi kabul edilmigtir: Adzge~eni nisbet-i askeriyesinin kesilmesi hakkzndaki hiikmiin kaldzrzlmaszna gore her iki karar araszndaki miiddet zar-nda vaziyeti, nisbet-i (1 1) Halk arastnda Hilafet Ordusu olarak adland~rtlmt$~r. (12) 27 Kanunuevvel 340 tarih ve 552 say111 Genel Kurul karar~nda, bu heyetin kanun-u mahsusastna miisteniden te~ekkiil etmi~ oldugu belirtilmektedir. Yine aynl karardan bu heyetin mahrem bir mesele haklunda ifadelerine ba~vurmak iizere Donanma Kumandanl Haydar ve Korvet Kaptant Muhyiddin Beyleri Bursa'ya qag~rdlglnl iigreniyoruz.

14 Sayr~tay Dergisi Say1 : 36 askeriyesi baki oldug'u halde bir vazifede istihdam edilmemig olmaszndan ibaret bulunmug ve gu halde de soz konusu miiddet isin zabitan gibi maag almasz gerektig'inden, olve~hile istanbul Murakzplzg'zna Tebligat icrasz ve adlge~en Vekalete malumat itasz... ISTANBUL'DAN CEPHANE SEVKEDEN SUBAYIN DURUMU Mulazim (Tegmen) Kemal Efendi, ~stanbul'da 1tfaiye Taburunda gorevli oldugu sirada ayni zamanda "Ordu-yu Milli kadrosuna dahil Anadolu zabiti" olarak 1stanbul'dan Anadolu'ya cephane sevk edilmesi ile gorevliydi. Kemal Efendi, (1922) tarihinde Anado!ufya geqerek Milli Ordu kadrosuna katllmig Tokat'a tayin edilmigti. Burada Istanbul Itfaiye Taburundaki gorevi slraslnda dogan maag alacaglni tahakkuk ettirdi. Tokat Muraklbl Cemil Bey verile emrini vize etmekle beraber durumu bir muzekkere ile Saylgtay'a bildirdi. Saylgtay Genel Kurulu ise 27 Tegriniewel340 tarih ve 489 sa* kararinda vize edilen verile emrinin iptalini istiyordu. Genel Kurul kararina gore milli sinirlar dahilinde kalan yerlerde 324 (1908) senesi Temmuzundan 339 (1923) senesi sonuna kadar hazine borqlarinin alacaklarla mahsubu ve 336 (1920) senesi bagindan 339 senesi sonuna kadar Hukumet-i Milliye but- Celeri dahilinde tahakkuk eden borqlarin da nakden tediyesi, Mahsub-u Umumi Kanununun 1. maddesi geregidir. Kemal Efendi de (1922) tarihine kadar lstanbullda bulunarak o tarihte Milli Orduya iltihak eylemig ve lstanbulldan firarina kadar maa- $1 1stanbul Hukumeti tarafindan tahakkuk ettirilmig, kismen de odenmigtir. Kendisi bu tarihe kadar Hukiimet-i Milliye kadrosuna dahil olmayip Hukumet-i Milliye biit~esinden maag ve tahsisat almamigtir. Kemal Efendi gibi istanbul Hiikiimeti kadrosundaki subaylarzn apkta kalmzg olmalarz kargzsznda, kendisinin bilahare Hiikiimet-i Milliye kadrosuna alznmzg olmasz, vaki hizmetinin miikafatznz gormiig oldug'u anlamznu gelir. Bu durumda ge~mig maaglarznzn Hiikiimet-i Milliye biit~esinden addine imkan goriilememigtir. BIN LIRA ILE BIRLIKTE KAYBOLAN KOLORDU Karargahl Edirne'de bulunan Birinci Kolordu, Trakya'daki tek duzenli birlik olarak Yunan ilerleyiginin onunde onemli bir engel olugturmaktaydl. Bununla birlikte Kolordu Komutanl Cafer Tayyar (Egilmez) Paga Istanbul'daki iggal yonetiminin verdigi teminata giivenerek ~stanbul'a gidince yerine Istanbul Hukumeti tarafindan Muhiddin Bey tayin edildi. Cafer Tayyar Paga'nln bilahare Trakya'ya donmesine izin verildiyse de kendisi Muhiddin Beyin teklifine kargi kolorduya kumanda etmeyi kabul etmedi.

15 Sayr~tay Dergisi Sayr : 36 Yunan ordusu giinii Tekirdagya q~karma yaparak Edirne Istikametinde ilerlemeye ba2lad gunii Kolordu Levazlm Komutanl Edirne Muhasebe Miidiirliigiine gelerek Kolordu ihtiyacl i~in 1000 Lira ister; ancak veznede bu miktar para yoktur. Bunun iizerine Levazlm Komutanl Selanik ~ankasi'nln(l~) Edirne'deki gubesinden 1000 Lira alarak makbuz senedini Muhasebe Miidiirlii~iine ciro edip banka miidiiriine verir. Muhasebe Miidiirliigii de sdz konusu Po00 Lirayl ddeneginden mahsup ederek adi emanetler hesablna kaydeder ve Levazlm Komutanlna bir emanet makbuzu verir. Ertesi gun (25 Temmuz) Edirne iggal edilir; sevk ve idareden yoksun olan Birinci Kolordunun bir lusml (Cafer Tayyar Paga dahil) esir olurken geri kalanl da Bulgaristan'a iltica eder.(14) Bu olaydan dort yll sonra Selanik Bankasl Edirne gubesinin eski miidiirii, elinde 1000 Lirallk makbuz senedi ile Muhasebe Mudiirlugiine elerek bankanln alacag?nl ister. Ancak diizenlenen verile emri Edirne &rak~pligl tarafindan vlze edilmez. Vize edilmeme gerekqeleri ~unlardlr: -Birinci Kolordu yok oldugundan, soz konusu meblagln Kolordu taraflndan irada ge~irilip geqirilmedigi bilinmemektedir. Dolay~s~yla 1000 Liranln hazine borcu oldugu ispatlanamaz. -Makbuz senetleri iizerine ciro yapllmasl miimkun degildir. -Selanik Bankaslnln Edirne gubesi buoiin faaliyette bulunmadl'~ndan, 1000 Liranln eski miidiir namlna tahakkut ettirilmesi rniimkiin degifdir. Muraklpll'ln tarihli miizekkeresi Gene1 Kurulun 4 Te~riniewel340 tari i? ve 381 say111 kararlnda ele allnarak agagldaki sonuca ulaglldl: Birinci Kolordunun malsandrg'ryian nakit nakli mahiyetinde para almak iizere tevdi eyledig'i senet muhteviyatlnrn vezne defterine tediye kaydedildig'i halde, vezne mevcudunun yetersizlig'i nedeniyle odenememesi uzerine Kolordu kaydrnzn kapatrlmasrnr teminen malsandrg'l tarafindan Adi Emanetler Hesabzna alrnarak karjrlrg'rnda Kolorduya emanet makbuzu verilmij ve Kolordunun ihtiyacrnr temin igin de bilahare o miktar akge Selanik Bankasz'ndan alznarak makbuzunun banka namrna ciro edilmij olmasrna ore ba~ta odenmesine imkan bulunamayan meblag'rn Adi Emanetler Hesafma kaydrnrn dog'ru oldug'u, ciro muamelesinin de bu gibi fevkalade hallerde cari bir teamiil oldug'u, defterdar ve mufettiglikte bulunan arkadajlar (13) Bugunku Interbank 1888 ylllnda Italyan, Fransrz, bir Avusturya Bankasr ve Galata Bankerleri tarafindan kurulmugtur. 1969'da milli banka niteligi kazanarak Uluslararasr Endustri ve Ticaret Bankasr adlnl almi~; 1990'da ise ad1 Interbank olarak degigtirilmigtir. (14) "Maatteessuf Birinci Kolordu Kumandanlndan, milletin talep ve intizar ettigi basiret, dikkat ve fedakarllgrn tecellisine gahit olamadlk. Trakya'daki Kolordumuzun icabat-] askeriyeyi ve vatan rverlik namusunu yapamamaslnln yegane mesulu Cafer Tayyar Paja'd1r.l' (M. Kemal AKTURK, Nutuk, Ataturk Aragtlrrna Merkezi Yay. s.328. Ankara )

16 Say~~tay Dergisi Say1 : 36 tarajindan beyan edilmiy bulunmaszna ve bunda bilahare Kolorduca Selanik Bankasz'ndan alznmzy olmasl, hususi mahiyeti haiz olup Adi emanetlere kaydl, iy lemin mahiyetini deg'igtirmeyip, Ancak soz konusu meblag'zn Hazinenin zimmeti oldug'unu kabul igin Kolorduca irada gegirilmig oldug'unun tespiti gerekli oldug'u gibi Selanik Bankasz Edirne Subesinin eski miidiiriine bu paranzn odenebilmesi, soz konusu banka tarajndan resmi bir vekalet ve salahiyet verilmesine vabeste oldug'undan, Birinci Kolordunun muamelesini devrettig'i Tetkiki Hesap Heyeti'nde irat keyfiyetinin tasdik edilmesi ve Selanik Bankaszndan vekaletname alznmaszna kadar siiz konusu verile emrinin iadesine...(15) BAGDAT- ZUR ARASINDAKI POSTA TASIMACILIGI Birinci Dunya Savagi sirasinda Bagdat-Zur arasindaki posta taglmacligini iistlenen Ali Beyin bu ig igin mahalli posta sandlgina yatirdlgi depozit0 ak~esi, Posta ve Telgraf Umum Miidiirliiguniin emriyle merkez hesablna nakledilmigti. Savagln sonunda Ali Bey soz konusu depozito akgesini almak iizere Ankara Defterdarliglna bagvurur. Ancak Murakip Kemal Bey diizenlenen verile emrini vize etmez. Ekli belgelerden, bir lusmi altln olarak Bagdat- Zur sandiklarina yatlrdan depozitonun bilahare mulga (Osmanll Hiikiimetine ait) Maliye Nezaretiyle Umum Mudiirliik araslnda cereyan eden yazigmalar iizerine Bagdat Bagmiidiirliigiine irsalat kaydedilip Umum Miidiirlugiin "emanet" hesabina alindlgl anlagllmaktaydi. Murakip Kemal Beye gore herhangi bir emanet ak~esinin merkeze celbine liizum goriilurse, bunun guwelerden allndi kaydi ile yapilmasl gerekmekte olup soz konusu depozitolarin merkezde emanet hesablna kaydedilmesi mumkiin degildir. Kaldi ki soz konusu nakil iglemi Zur'un ingiliz ordulari tarafindan iggal edildigi tarihe rastlamaktadir; dolaylsiyla fiilen irsalat icraslna imkan yoktur. Kemal Beyin tereddudiinu yerinde bulan Gene1 Kurul, Posta ve Telgraf Muhasebe Muduriiniin soz konusu depozitonun emanet hesabina namine ve Ali Beyin bu igten dolayi hiqbir zirnrnet ve iligiginin bulunmadlgi haklunda saymanlik, Posta ve Telgraf Miidiiriyeti ve mulga Maliye Nezareti arasinda gecen yazigma evraklyla birlikte Sayigtay'a gonderilmesine karar verdi. ( tarih ve 58 sayili karari) (15) Tetkik-i Hesap Heyetlerinin kuruluq ve gal~qmalan iqin bkz. GURHAN ve ALTUN,, Sayl~tay Dergisi,Temmuz-Eyliil 1998, s

17 - Sayqtq Dergisi Sayrr DUYUNU UMIJMIYE'NIN DENETIMI Osmanl~ Devletinin tarihinde genel seferberlik ilan ederek Almanya ve Miittefikleri yanlnda savaga girmesi iizerine d~g borq taksit ve faiz odemeleri durdurulmug bulunuyordu. Birir~ci Diinya savagl boyunca Duyunu Umumiye idaresi(l6) kendisine tahsis edilen gelirlerin tahsiline devam etmig, ancak alacakl~lara odeme yapllmamlgt~. Ankara Hiikiimeti tarafindan seferberligin ilan~ ile durdurulmug olan borg odemelerinin yeniden baglatllrnasln~ onlemek amac~yla tari hli Kararname glkanlmlgtlr:... Osrnanlz iilkesinin her tarafinda seferberlik fiilen devam etrnekte oldug'undan, tarihinde ilan edilen genel seferberlig'e sona errnij goziiyle bakzlarnayacag'z kararlagtzrzlrn ytzr... Bu Kararname ile Kurtulug Savagi boyunca Duyunu Umumiye idaresi vergi toplamaya devam etmig, toplanan gelirler Istanbul'a gonderilmeyerek Ankara Hiikiimeti biitgesine dahil edilmigti. Lozan Anlagmas1 ile Osmanl~ yonetiminden kalan ve Duyunu Umumiye tarafindan yonetilen borqlar~n, Osmanl~ Devletinden toprak alan devletler arasinda paylagtlrllmas~ esasi getirildi. Ancak Duyunu Umumiye idaresi kaldlr~lmamlg, paylagtlrma yaplllncaya kadar(17) Tiirkiye'de faaliyetlerine devam etmigtir. Genel biit~e i~erisinde yer alan Duyunu Umumiye idaresinin nasll denetlenecegi Saylgtay ile Maliye Bakanl~g~ araslnda yap~lan bir dizi yazlgma sonucunda ag~kl~ga kavugmugtur. Maliye Bakanl~gi, Duyunu Umumiye'nin mevcut orgiitlenmesi Bakanl~k tegkilatlna uygun olarak degigtirilmedigi siirece Saylgtay'ca yiiriitiilecek denetimin, merkezdeki harcamalars ve tagraya verilecek nakit havaleleri ile sin~rl~ kalacag~ goriigiindedir. Maliye Bakanllglna gore bu kadarl~k bir denetim "Meclis-i Ali'ce (TBMM) istihdaf olunan (hedeflenen) gayeyi temin edemeyecektir." Bakanl~k bu goriigiinii Duyunu Umumiye idaresinin baz~ konularda genel hiikiimlerden farkl~ olarak iglem yapip yapamayacag~ geklindeki mutalaa istemiyle (istifsar-i miitalaa) birlikte Saylgtay'a bildirmigtir. Bakanllgin yazislna cevaben 2. Daire tarafindan hazirlanan 17 Subat 341 tarih ve numarall tezkirede ise, (16) Resmi ad1 Duyunu Umumiye-i Osmaniye Varidat-I Muhassasa Idaresi'dir. (17) Tarihli "Turkiye Cumhuriyeti Ile Osmanll Duyunu Umumiyesi Hamillerinin Mumessilleri Aras~nda Akdedilen Mukavelenamenin Tasdikine Dair KanunVla Osmanl~ Devletine ait borqlar~n %701e yalun bolumunun ( AItln Lira) Turkiye Cumhuriyeti tarafindan odenmesi ve Duyunu Umumiye Idare Merkezinin Paris'e taglnmasl kabul ed~lmigtir.

18 Sayytay Dergisi Sayr : 1. Duyunu Umumiye tegkilatlnln vilayet ma1 sandlklarl veya posta ve telgraf idaresi gibi, gubelerinin bagmiidiirliiklere baglanmasl ve buralarda saymanllk kurulmasl, 2. Bu diizenlemenin 342 ('1926) y111 biiteesiyle birlikte uygulamaya konulmasl, 3. Sube hesaplarlnln onceden oldugu gibi 341 (1925) ylllnda da merkezde toplanmasl, 4. Harcamalarln kaza rnalsand~klar~na luyasen mahsup seklinde verile emrine baglanmas~n~n zorunlu oldugu belirtilmigtir. 2. Dairenin tezkiresinde, Duyunu Umumiye personelinin devlet memurlarindan hi~bir farkl bulunmadlgi, dolaylsiyla maag ve harclrah baklmlndan biitiin memurlarln tabi olduklari gene1 hiikiimlere tabi olacaklarl ifade edilmig ve bu karar tarihinde Duyunu Umumiye Miidiiriyeti'ne teblig edilmigtir. Bu gekilde orgiitlenmesi ongoriilen Duyunu Umumiye hesabinln denetlenmesine iligkin olarak Saylgtay Gene1 Kurulunun 21 Subat 341 tarih ve 654 say111 karar~nda, yzlz ba~langzczndan itibaren merkezde yapzlacak biitiin harcamalara ait verile emirleriyle ~ubelere verilecek nakit havalenamelerinin vize edilmek iizere Sayz~tay'a gonderilmesi, - Usul-ii Muhasebe-i Umumiye Kanunu gereg'ince tahakkuk edipte ~imdiye kadar odenememi~ bor~larzn, yzlz biit~esinde odenek artzg'z bulunmak ~artzyla Ge~en Yzllar Bor~lan faslzndan odenmesi gerektig'i, - Bu faszldan yapzlacak odekelerin denetimini sag'lamak i~in 336 (1920) yzlzndan itibaren gegen yzllar biit~elerinden harcanmakszzzn kalan odenek artzklarznz faszl ve madde itibarzyla gosteren bir cetvel hazzrlanarak Sayz~tay'a gonderilmesi, hususlarznzn Duyunu Umumiye Miidiiriyeti'ne teblig' edilmesi, yzlzna kadar olan Duyunu Umumiye hesaplarznzn ise Maliye Bakanlzg'znca bildirilen ~ekliyle kabul ve tetkik edilmesine karar verilmi~tir. +

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

Sayi~tay Dergisi Say1 : 33-3067 sayili Kanunda plan degigikligi konusunda, planin TBMM'de miizakere safhasindan onceki agamasi ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usul hakkinda herhangi bir diizenleme

Detaylı

Say~jtay Dergisi Say1 : 31

Say~jtay Dergisi Say1 : 31 CUMHURIYET DONEMININ ILK BUTCESINE AIT - GENEL UYGUNLUK BILDIRIMI M~lhsin ALTUN Sayjtay Denet~isl Say1 tay'ln TBMM,adlna a tlh denetimin en onemli urunu olan Genel Uygun 9 uk Bildirimi, ~ lk defya r9f4

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

- TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI

- TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 16.05.2000 Tutanak No: 2475 1 OZET :"Ajinrna Tabakasl Beton Asfalt Yaplrnl " itnalatl isin Karayollarl Genel

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR Ali OZEK Say~~tay Denetgisi Ulkemizde devlet iiniversitelerinin biinyesindeki kantin, kafeterya, biife ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER

II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER A- YERSİZ ÖDENEN AYLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 164 üncü maddesinde aylıkların her ay başında peşin olarak

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI BELEDYELERDE AYNYAT $LEMLER MUHASEBE KAYTLAR VE DENETM Gzyasettin GURSES Sayqtay Uvnarz Derzetgisi Belediye nakit saymanl~klar~nca diizenlenen Hesap Ozet Cetvellerinin incelenmesinde bazl hesaplar~n hiq

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN "ALL RISKS' " SIGORTA YUKUMLULUGU

KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN ALL RISKS'  SIGORTA YUKUMLULUGU KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN "ALL RISKS' " SIGORTA YUKUMLULUGU M~lhsirl A LTUN Sayqtay Denetgisi Yap~m iglerinin konusunu tegkil eden bina ve tesisler qegitli tehlikelerle karg~ karg~yad~r. Yangln,

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

- DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI DAIRELEK KURULU KARARLARI Derleyen: M. Kubilay YlLDIRIM Daireler Kurulu Raportorii Karar Tarihi : 11.1 1.I998 Karar No : 98 11 1 Belediye Bagkanllg~

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

1- DIS PROJE KREDILERININ TANIMI

1- DIS PROJE KREDILERININ TANIMI Abhillah SEVIMLI Sayqtay Ba~detletgisi Dlg proje kredileri allnan d~g borqlar iqinde onemli bir yere sahip olan, ancak biitqe iqinde kaydedilip harcanmasl gerektigi halde, biitqe dlglna qikarillp harcanan,

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı