A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and"

Transkript

1 TURKISH CHERRY ENTERS THE EU WITH ALARA TÜRK K RAZI AB YE ALARA LE G RD YEfi M YEL Z EGEL Dünyan n en büyük incir, Avrupa'n n da en büyük kiraz ihracatç s Alara n n 2003 y l toplam ihracat tam 35 milyon dolar. Bizim öncelikle ilgilendi imizse, bu ihracat n hangi yolla yap ld ve nedenleri... World s largest fig and Europe s largest cherry exporter Alara s total exports amounted to 35 million dollars in What we are mainly interested in is how the company exports the fruit, and the reasons A lara Tar m A.fi. Türkiye'nin ve dünyan n meyve ihracat yapan say l kurulufllar ndan biri. fiirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Yavuz Taner önümüzdeki bir, iki sene içerisinde, sanayi kiraz ile beraber yaklafl k 12 bin ton, 2010 senesinde ise 20 bin ton ihracat yapma hedefinde olduklar n söylüyor. Taner ayr ca ihracat rakamlar n n, ürün oldu u taktirde 35 milyon dolardan milyon dolara ç kabilece ini ekliyor. Bu durum Taner e göre Türk kiraz n n Avrupa Birli i ne girdi inin göstergesi. Firman n, Tarsus, Ceyhan, Eskiflehir, Bursa, Afyon, Çanakkale ve Ezine de olmak üzere Türkiye nin 7 ayr bölgesinde de bahçesi var. Ayr ca Arjantin in Patagonya ve Mendoza bölgelerinde de bahçelere sahip olan firma bu sayede y l n 365 günü üretim yapabiliyor. Yurtiçi ve yurtd fl ndaki bu bahçelerden elde edilen baflta siyah incir ve kiraz olmak üzere sofral k çekirdeksiz üzüm, kestane, ayva ve nar gibi ürünler ngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, talya, Kanada ve Rusya ya ihraç ediliyor. GEM YER NE TIR TERC H ED L YOR Alara, böylesi uluslararas bir nitelik tafl yan ihracat a nda nakliye ifllemleri için özellikle kara ve hava yolunu tercih ediyor. Deniz yoluyla sevkiyata ise genellikle sanayi kiraz tafl nmas nda baflvuruluyor. Bu durumun nedenlerini Taner flu sözlerle aç kl yor: Özellikle kiraz ve incirde ihracat miktarlar azar azar ç kt nda uçakla nakliye gerçeklefltiriyoruz. T rlar ise bizim çal flma koflullar m za çok daha uygun. Çünkü özel- A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and the world exporting fruit. Yavuz Taner, founder and Chairman of the Board of Alara Tarim A.S., said they aim to export around 12 thousand tons of fruit, including industrial brined cherry, within a few years and total of 20 thousand tons by Taner also added that the export figures could rise from 35 million to million dollars in case there are plenty of products. According to Taner, that situation is an indicator of the fact that the Turkish cherry has entered the European Union. The company has orchards in 7 different regions in Turkey: Tarsus, Ceyhan, Eskisehir, Bursa, Afyon, Canakkale, and Ezine. Also owning orchards in the Patagonia and Mendoza regions in Argentina, the company is capable of producing fruit 365 days a year. Particularly black fig and cherry, as well as products such as seedless grape, chestnut, quince, and pomegranate are exported to the United Kingdom, France, the United States of America, Germany, Austria, Belgium, Holland, Italy, Canada, and Russia. TRUCKS PREFERRED TO VESSELS Yavuz Taner Alara prefers particularly the land and air transportation in its international export network. Sea transportation is mainly used for transportation of industrial cherry. Taner summarizes the reasons of that preference as follows: Especially for cherries and figs, when the export quantities are not very large, we transport the products by air. Trucks are more appropriate for our working 044

2 likle süpermarketlerle sürekli çal fl ld ndan, örne in her gün 1 müesseseye 1 t r ç kacaksa, siz ona göre 7 gün için birer t r organize ediyorsunuz. Ürünü süpermarkete tam dakikas nda ulaflt rman z gerekiyor. Tüm bunlar birer program dahilinde gerçeklefliyor. T r n en büyük avantaj kap dan yükledi iniz ürünü süpermarketin depo kap s na kadar götürüp teslim etmesi. Taze kaliteli kiraz m z tozlamak için kulland m z sanayi kiraz olarak adland r lan kiraz n tafl nmas n genelde deniz yoluyla gerçeklefltiriyoruz. Bu çeflit kiraz belli kimyevi maddeler içerisinde plastik bidonlarda salamura yap - yoruz. ki sene önce yaklafl k 3,000 ton kadar sanayi kiraz n talya ve Amerika ya gemi ile ihraç ettik. Bu ürün dayan kl oldu u için herhangi bir sorun ç km yor. Hatta frigo konteynerlere gerek kalmadan normal konteynerlerle tafl malar gerçeklefltiriliyor. Müflterimiz de, biz de bu sevkiyattan memnun kald k. Bu sevkiyat fleklinin maliyeti de tabii daha düflüktü. Taner, deniz yolunu, sanayi kiraz tafl ma d fl nda daha az tercih etmelerinin nedenleri olarak en baflta, deniz yoluyla tafl ma konusunda Türkiye den sevkiyatla ilgili çeflitli problemler yaflamalar n gösteriyor. S n rl say da geminin kalk fl na izin verilmesinin onlar engelledi ini belirtiyor ve t rlar tercih etme nedenlerini aç klayarak sözlerini sürdürüyor: ngiltere ye ya da Kuzey Avrupa ya ürün tafl mak istedi imizde belli bir yerde 11 gün ile 14 gün aras nda sürecek aktarma ifllemlerinin gerçekleflece i sefer düzenleri aktar l yor. Bu süre bizim için çok uzun. Dolay s yla gemiler t rdan daha uygun fiyat olmas na ra men, biz t r tercih etmek durumunda kal yoruz. T rlar n gemilere göre bir avantaj da kullan lan palet boyutlar n n t rlarda daha genifl olmas. T rlarda 80 e 120 palet kullan yoruz ancak frigo konteynerler daha dar oldu u için 1 e 120 palet kullanabiliyoruz. Bu durum toplam olarak m2 alana yay lm fl olan ürünümüzün daha az olmas na neden oluyor. Bugüne kadar bu biçimde gemilerle gerçeklefltirdi imiz sevkiyatlarda bir sorun yaflamad k. Ne var ki, bizim hacmimize ve programam za uymas aç s ndan, fiyat konusunu göz önünde bulundurmazsak t rlar daha avantajl. TÜRK YE DEN AVRUPA YA DÜZENL GEM SEFERLER OLSA... Yavuz Taner ve fiirketin Genel Müdürü Kerim Taner Yavuz Taner&Company s General Manager Kerim Taner Taner, Türkiye den her gün düzenli olarak Avrupa ya gemi seferleri oldu u taktirde deniz yolunu kullanacaklar n da sözlerine ekliyor. Ancak, ürünün gidifl süresinin ve fiyat n n uygunlu unun çok önemli oldu unu da eklemeden geçmiyor. Türkiye den gemiyle meyve ihracat yap lmas na örnek olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ndeki çal flmalar gösteren Taner, burada yaz döneminde Avrupa pazar na yönelik çok kaliteli ve çeflitli üretim yapt n söylüyor. Özellikle Hollandal lardan oluflan giriflimcilerin de, meyve üretimi, muhafazas ve gemi ile sevkiyat çok iyi bir biçimde entegre ederek, binlerce tonluk geconditions. Because we work with supermarkets on a continuous basis, for example, if one truck of products is to be sent to a supermarket, then you have to arrange 1 truck for each day of the week. You have to deliver the products to the supermarkets in a very timely manner. All of these are performed according to a schedule. The most important advantage of trucks is that they are capable of transporting the products up to the door of the store of the supermarkets. We usually transport the industrial cherry by sea. Industrial cherry is brined in specific chemicals inside plastic drums. Two years ago, we exported approximately 3,000 tons of industrial cherries to Italy and the United States of America. Since that product is more durable, it causes almost no problems. Even we do not need refrigerated containers, and transport such industrial cherries inside normal containers. Our customer and we are pleased with that means of transportation, and the cost of that kind of transportation was also lower. Taner said the most important one of the reasons why they prefer sea transportation less than the others is that they experience some problems in transporting products from Turkey by sea. Taner further stated the limited number of vessels departing from Turkey is to their disadvantage and it is therefore that they prefer trucks. Taner said, When we want to transport products to the United Kingdom or the Northern Europe by sea, the forwarders give us voyage schedules MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 DÜNYADA MEYVE T CARET // FRUIT TRADE IN THE WORLD Dünyada meyveler genel olarak konteynerlerde ve reefer gemilerin veya so utuculu yük gemilerinin ambarlar nda deniz yoluyla tafl nmaktad r. Avrupa Meyve Sörveyörleri A dünyada yaklafl k olarak 13 milyon ton muz, 8 milyon ton turunçgil, 2.5 milyon ton elma ve 0.5 milyon ton armudun deniz yoluyla tafl nd n bildirdi. Analistler, önümüzdeki 10 y l içinde konteyner gemisi reefer filosunun y ll k % 5 lik bir büyüme oran na sahip olaca n, öte yandan geleneksel reefer gemilerin büyüme oran n n % 2.5 civar nda olaca n öngörüyorlar. Her geçen gün daha fazla palet tafl nmas /müflterilerce talep edilmesi nedeniyle, nakliye için so utuculu (reefer) konteynerler daha fazla kullan lmaya baflland. Bu durumun sebepleri flöyle s ralanabilir: So utuculu (reefer) konteynerler gitgide daha geliflmifl ve güvenilir bir hale geldi (yeni nesil so utuculu konteynerler 35 C ye kadar so utabiliyor). Birkaç büyük konteyner operatörünün bir araya gelmesiyle dünya so- utuculu konteyner üretimi büyük oranda artt. Yo un rekabet nedeniyle çok ucuz fiyatlar veriliyor. So utmada herhangi bir kesinti olmayacak flekilde yükleme-boflaltma veya baflka bir nakil vas tas na aktarma yap lmaks z n kap dan kap ya teslimat imkanlar ve menfle ülkeden ithalatç n n ülkesine do rudan nakliye imkanlar bulunuyor. Bunun yan nda baz olumsuzluklar da bulunuyor: Birçok meyve için sezon oldukça k sa. Bu yüzden tüm meyvelerin k sa bir sürede yüklenmesi/nakledilmesi gerekiyor. Bu da so utuculu (reefer) konteyner bulunamamas na veya konteyner terminallerinde elektrik ba lant s s k nt s yaflanmas na sebep olabilir. Birçok so utuculu (reefer) konteynerin, konteyner nakliye flirketlerinin ana yükleme merkezlerine feeder gemileriyle tafl nmas gerekebilir. Bu durumda da so utucular için elektrik ba lant s s k nt s yaflanabilir ve yüklü ürünlerin so utulmas nda kesintiler meydana gelebilir. Nakliye ifllemi kap dan-kap ya gerçeklefltirildi inden, konteynerin kapaklar aç lana kadar meyvelerin kalitesi kontrol edilemez. Bu durum bazen hofl olmayan sürprizlerle karfl lafl lmas na sebep olabilir. The fruit trade is mainly traded by sea in containers and in the holds of reefers or refrigerated cargo ships. European Fruit Surveyors Network says that approxiametly 13 million ton of bananas, 8 million ton of citrus, 2.5 million ton of apples, 0.5 million ton of pears are shipped in the world. Analysts forecast that over the next 10 years the container-ship reefer fleet will have a yearly growth of 5 % per year whilst the fleet of conventional reefers is anticipated to grow 2.5 % per year. Seen the fact that more and more pallets are being carried/required by the customers, the reefer container is more and more used for carriage, this because of the following reasons: Reefer containers have become more and more reliable and sophisticated (cfr. CS-containers, new generation reefer containers able to cool down to C). By the conglomeration of several large container operators the supply of reefer containers over the world has largely increased. Very cheap rates are being presented as a result of fierce competition. The possibility of door-to-door operations, direct transport from shippers in the country of origin to the receivers in the country of import, so that the cold chains is not interrupted by any discharge and transhipment to other means of transportation. However there are some inconveniences also, For many fruits the season is short and all fruit is to be loaded/shipped in a short period of time, which can result in a shortage of reefer containers available or a shortage of power connections on the container terminals. A lot of reefer containers are to be shipped by feeder to the main loading places of the container lines, where then a shortage of reefer plugs can be available, with all relevant problems such as interreption in the cooling of the loaded cargoe. As there is door-to-door operation, no control occurs on the quality of the fruit anymore until the doors of the containers are opened, which sometimes can give unpleasant surprises. milerle Güney Afrika dan ürünlerini yükleyip Amsterdam a ve ngiltere ye gönderdi ini belirtiyor. Alara, flu s ralar Singapur, Hong Kong ve Tayvan a uçak arac l - yla deneme ihracatlar gerçeklefltiriyor. Hedef, zaman içerisinde, bu ihracat frigo gemilerle daha uygun fiyatlara tafl mak. Bunun d fl nda bir de D fl Ticaret Müsteflarl n n ve Bursa hracatç lar Birli i nin büyük deste i ile oluflturulmufl Japonya ya kiraz ihracat yla ilgili bir proje söz konusu. Bu projenin de nakliye ifllemlerinin gemilerle gerçeklefltirilmesi planlan yor. BALIKTAN K RAZA ABD de g da mühendisli i e itimi alan Yavuz Taner in ihtisaslaflmas asl nda bal k üzerine olmufl. Taner, 30 yafl na geldi inde ticarete at lma düflüncesini uygulamaya karar vermifl. O dönemlerdeki ihracata yönelik teflvikleri, deneyimlerini, with 11 to 14 days of transfer periods in specific locations. That period is very long for us. Consequently, even though transportation by sea is less costly than transportation by land, we are forced to prefer trucks. Another advantage of trucks to vessels is that the dimension of the pallets used is larger than those used on board vessels. We use 80 by 120 pallets on trucks. However, because refrigerated containers are narrower, we can use 1 by 120 pallets. This situation causes fewer products on one square meter. We have not experienced any problems with transportation by sea to date. However, except for the price, trucks are more advantageous for they are more appropriate for our volume and program. IF THERE WERE REGULAR VESSEL SERVICES FROM TURKEY TO EUROPE Taner stated that, if there were regular vessel services from Turkey to Europe everyday, they would prefer transportation by sea. He added that the duration of the voyage and the cost are very important factors. 046

4 Dünyada meyve ihracat n n büyük bir k sm deniz yoluyla yap l rken, Türkiye de kara yolu tercih ediliyor. While a large portion of fruit exports in the world are carried by sea, land transportation is preferred in Turkey. bilgi birikimini ve yabanc dil bilgisini göz önünde bulundurarak 1986 da Alara Tar m A.fi. yi kurmufl. Sebze ve meyve ihracat maceras da böylelikle bafllam fl. Taner in deyimiyle o dönemlerde, Do ru düzgün bir altyap ve personel olmadan bahçede haz rla, uçakla sevkiyat yap fleklinde piyasaya ad m at lm fl. Avrupal lar Türkiye den gönderilen kirazlar be enmifl. ncir ise kimsenin bilmemesine karfl n, çok kaliteli oldu u için olumlu tepkiler alm fl. Çal flmalar sürdükçe, haller ile de il de süpermarketlerle çal flman n bir zorunluluk oldu unun fark na vard klar n belirten Taner, bunun nedenini Avrupa daki süpermarketlerin sebze meyve sat - fl ndaki pay n n yüzde dolaylar nda olmas yla aç kl yor. ALARA NG LTERE YE AÇILIYOR Alara markas n n Avrupa daki tan n rl n n ve güvenilirli inin artmas ndaki en büyük pay müflterisi Marks & Spencer firmas na aitmifl. ngiliz firman n kaliteye çok önem vermesi ve zorlay c bir yap - ya sahip olmas Alara n n profesyonel bir altyap oluflturmas nda itici bir etken olmufl. Taner, ngilizce bilgisine de güvenerek yo unlu u ngiltere pazar na verme karar n alm fl ve böylelikle firma kendisini bütün ngiltere deki süpermarketlere hitap eder konumda bulmufl. As an example of fruit exportation from Turkey by sea, Taner showed the related activities in the Republic of South Africa. The company produces very quality and assorted products for the European market during the summer season. Taner said particularly the Dutch entrepreneurs integrate the fruit production and preservation, and transportation by ship very well and load their products on board thousands of tons of vessels from South Africa and send them to Amsterdam and the United Kingdom. Alara recently handles trial exports to Singapore, Hong Kong, and Taiwan by air. The company aims to ship their products to these countries by refrigerated vessels at more competitive prices in time. In addition, there is a project for exporting cherries to Japan. The project has received great support from Undersecretariat of Foreign Trade and Bursa Association of Exporters. The cherries to be exported under the project are planned to be carried by sea. FROM FISH TO CHERRY Studied food engineering in the United States of America, Yavuz Taner is actually specialized on fish. When he was 30, he decided to go into trade. Taking into consideration the export incentives at that time, as well as his experiences, accumulation of knowledge, and foreign language knowledge, he established Alara Tarim A.S. in And his vegetable and fruit adventure had thus begun. He took the first step in the market without a proper infrastructure and personnel, in the form of prepare in the orchard and send by air. The Europeans liked the cherries exported from Turkey. SOGUTUCULU GEM LER // REEFER SHIPS 1880 y l nda, 400 dondurulmufl kasapl k kesilmifl hayvan n basit bir gemi so utma donan m kullan larak deniz yoluyla, 2 ayl k bir yolculu un ard ndan Avustralya dan ngiltere ye tafl nmas çok önemli bir dönüm noktas olmufltu. Bu bafllang c n ard ndan et, bal k, süt ürünleri, muz, turunçgil ve di er meyveler gibi her çeflit taze g dan n özel so utuculu gemilerle tafl nmas n n da yolu aç ld. Yükler ya dondurulmufl, ya so utulmufl olarak ya da sürekli kontrol alt nda tutulan s cakl k derecelerinde tafl n yordu. Bundaki amaç, ürünün mümkün olan en iyi düzeyde var fl noktas na gitmesini garantilemekti. Reefer gemileri So utuculu gemiler modern cam fiberle ya da benzer etkin yöntemlerle izole edilmifl, parlak metal ile lekelenmeyi önleyecek biçimde kapat lan ve temizlenmesi kolay olan büyük buzdolaplar d r. Modern so utucu sistemler, R-22 gibi çevre dostu so utkanlarla çal fl r ve büyük ço unlu u da otomatiktir. Gemiler frigorifik konteynerleri genellikle güvertelerinde tafl r. Büyük bir reefer gemi - so utuculu gemi yaklafl k olarak, litrelik so utulmufl alan sunar ve güvertesine 250 konteyner yüklenebilir. Kaynak // Source: BIMCO Seascapes In the year 1880 there was an important breakthrough, when 400 frozen carcasses were carried safely by sea using a simple ship refrigeration plant to keep them hard-frozen on a two month voyage from Australia to the United Kingdom. Since these beginnings, the "reefer" trades have hugely expanded to handle all forms of fresh food, with substantial quantities of meat, fish, dairy produce, bananas, citrus and other fruits criss-crossing the world in specialised refrigerated ships. Cargoes are carried either frozen, chilled, cooled or increasingly at controlled temperatures that can be varied to ensure that the produce reaches the market at its optimum condition, often ripening on the voyage. Reefer ships are effectively large refrigerators, heavily insulated with modern glass fibre or similarly efficient insulation, shuttered with bright metal that prevents taint and is easy to clean. Modern refrigeration plant works with environmentally kind refrigerants such as R-22 and is largely automated. Ships can usually carry refrigerated containers on deck. A large reefer ship might typically offer about 500,000 cubic feet - ( litre) of refrigerated space, and be capable of loading 250 containers on deck. 048

5 YAVUZ TANER KIMDIR? // WHO IS YAVUZ TANER? Alara Tar m Ürünleri San. Tic. Afi yönetim kurulu baflkan Yavuz Taner 1944 y l nda stanbul da do du. lk ve orta ö renimini Kad köy Maarif Koleji nde, liseyi Columbia High School (Maplewood New Jersey), yüksekö renimini Washington Üniversitesi nde (Seattle, Washington) g da mühendisi olarak tamamlad. Tat Konserve Sanayii A.fi. Kemalpafla-Bursa fabrikas nda Kalite Kontrol Müdürü olarak ifle bafllad ve flletme Müdürü olarak görevine devam etti. IMSA, Coca Cola Fabrika Müdürü ve Genel Pazarlama Müdürü olarak çal flt y l nda meyve ihracat na bafllad y l nda Alara Tar m Ürünleri San. Tic. Afi ni kurdu. Yavuz Taner, Chairman of the Board of Directors of Alara Tarim Urunleri San. Tic. A.S. was born in Istanbul in He completed his primary and secondary education at Kadikoy Maarif College, and high school at Columbia High School (Maplewood, New Jersey). He graduated from Washington University (Seattle, Washington) as a food engineer. Following his graduation, Taner started working as a Quality Control Manager at the Kemalpasa, Bursa plant of the Tat Konserve Sanayii A.S. and continued as operations manager. Then he worked at IMSA Coca Cola as Plant Manager and General Marketing Manager. He began exporting fruit in He established Alara Tarim Urunleri A.S. in y l itibariyle yurtd fl talepleri çok fazla yo unlaflm fl. Ancak Türkiye de ürünün kalitesi, standard, miktar, sezon içerisindeki yay l m ve süreklili i konusunda istikrars zl klar, eksiklikler ve kopukluklar varm fl. Firma, bu talebe yan t verebilmek için Gürsu, Bursa daki m2 ye yay lm fl so uk hava ve paketleme tesisini kurmufl. ARJANT N E UZANAN ÜRET M Yavuz Taner, 1997 de en verimli ve düflük maliyetli olarak bilinen bodur kiraz a ac Gisela serisinin Türkiye deki patent hakk n sat n alm fl. Bu fidanlarla oluflturulan bahçelerin 2 3 sene içerisinde meyve vermeye bafllamas üreticilerin ve ifl adamlar n n ilgisini çekmifl. Firma, Marks & Spencer baflta olmak üzere di er süpermarketlerden gelen 365 gün incir ve kiraz istiyoruz fleklindeki talep üzerine, çözüm yollar düflünmeye bafllam fl. ngiltere de ürünlerini ithal edip, süpermarketlere da t m n gerçeklefltiren partner firmalar Utopia ile araflt rmalar yap ld ktan sonra en sonunda Arjantin de karar k l nm fl. Firma, Arjantin in Patagonya ve Mendoza bölgelerinde, kas m, aral k, ocak ve flubat aylar nda 400 dekarl k bir arazi üzerinde kiraz üretimi yapmaya bafllamfl. Böylelikle Avrupa daki müflterilere yaz n Türkiye de, k fl n ise Arjantin de yetifltirilen ürünlerin, 365 gün boyunca sunulabilece i bir proje ortaya ç km fl. & Alara n n Arjantin deki tesisi // Alara s facility in Argentina Although fig was not much known, it received highly favorable reactions on account of its very high quality. In time, they began to realize that it was a necessity to work with supermarkets, not with wholesale food markets. Taner says the reason of it is that the share of the European supermarkets in vegetable and fruit sales is around percent. ALARA OPENS TO THE UNITED KINGDOM Alara s customer Marks & Spencer plays the most important role in increasing the brand awareness and reliability of Alara in Europe. Because of the fact that the British company attaches great importance to quality, it has been a driving factor for Alara to establish a professional infrastructure. Relying on his English language knowledge, Taner decided to focus on the British market and as a result, the company found itself working with supermarkets all around the United Kingdom. In 1995, demands from abroad increased greatly. However, there were instabilities, deficiencies, and problems with the quality, standard, amount, production period, and continuity of the products in Turkey. To be able to meet the increasing demand, the company established cold air and packing facilities on an area of m2 in Gursu, Bursa. PRODUCTION EXTENDING TO ARGENTINA In 1997, Yavuz Taner acquired the patent right of the Gisela series dwarf cherry trees, which are known to be the most fruitful and cost-effective species. The orchards formed with these saplings begin fruiting within 2 to 3 years, which draw attention of the producers and businessmen. When Marks & Spencer and other supermarkets began demanding figs and cherries 365 days a year, the company began to look for solutions. After conducting researches in cooperation with Alara s British partner Utopia that imports the company s products and distributes them to supermarkets in the United Kingdom, Alara finally decided on Argentina. The company began producing cherries on an area of 400,000 square meters in November, December, January and February in Patagonia and Mendoza regions in Argentina. Thus, the customers in Europe are provided with cherries 365 days a year with production from Turkey in summer and from Argentina in winter. & MARINE & COMMERCE FEBRUARY