A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and"

Transkript

1 TURKISH CHERRY ENTERS THE EU WITH ALARA TÜRK K RAZI AB YE ALARA LE G RD YEfi M YEL Z EGEL Dünyan n en büyük incir, Avrupa'n n da en büyük kiraz ihracatç s Alara n n 2003 y l toplam ihracat tam 35 milyon dolar. Bizim öncelikle ilgilendi imizse, bu ihracat n hangi yolla yap ld ve nedenleri... World s largest fig and Europe s largest cherry exporter Alara s total exports amounted to 35 million dollars in What we are mainly interested in is how the company exports the fruit, and the reasons A lara Tar m A.fi. Türkiye'nin ve dünyan n meyve ihracat yapan say l kurulufllar ndan biri. fiirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Yavuz Taner önümüzdeki bir, iki sene içerisinde, sanayi kiraz ile beraber yaklafl k 12 bin ton, 2010 senesinde ise 20 bin ton ihracat yapma hedefinde olduklar n söylüyor. Taner ayr ca ihracat rakamlar n n, ürün oldu u taktirde 35 milyon dolardan milyon dolara ç kabilece ini ekliyor. Bu durum Taner e göre Türk kiraz n n Avrupa Birli i ne girdi inin göstergesi. Firman n, Tarsus, Ceyhan, Eskiflehir, Bursa, Afyon, Çanakkale ve Ezine de olmak üzere Türkiye nin 7 ayr bölgesinde de bahçesi var. Ayr ca Arjantin in Patagonya ve Mendoza bölgelerinde de bahçelere sahip olan firma bu sayede y l n 365 günü üretim yapabiliyor. Yurtiçi ve yurtd fl ndaki bu bahçelerden elde edilen baflta siyah incir ve kiraz olmak üzere sofral k çekirdeksiz üzüm, kestane, ayva ve nar gibi ürünler ngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, talya, Kanada ve Rusya ya ihraç ediliyor. GEM YER NE TIR TERC H ED L YOR Alara, böylesi uluslararas bir nitelik tafl yan ihracat a nda nakliye ifllemleri için özellikle kara ve hava yolunu tercih ediyor. Deniz yoluyla sevkiyata ise genellikle sanayi kiraz tafl nmas nda baflvuruluyor. Bu durumun nedenlerini Taner flu sözlerle aç kl yor: Özellikle kiraz ve incirde ihracat miktarlar azar azar ç kt nda uçakla nakliye gerçeklefltiriyoruz. T rlar ise bizim çal flma koflullar m za çok daha uygun. Çünkü özel- A lara Tarim A.S. is one of the few companies in Turkey and the world exporting fruit. Yavuz Taner, founder and Chairman of the Board of Alara Tarim A.S., said they aim to export around 12 thousand tons of fruit, including industrial brined cherry, within a few years and total of 20 thousand tons by Taner also added that the export figures could rise from 35 million to million dollars in case there are plenty of products. According to Taner, that situation is an indicator of the fact that the Turkish cherry has entered the European Union. The company has orchards in 7 different regions in Turkey: Tarsus, Ceyhan, Eskisehir, Bursa, Afyon, Canakkale, and Ezine. Also owning orchards in the Patagonia and Mendoza regions in Argentina, the company is capable of producing fruit 365 days a year. Particularly black fig and cherry, as well as products such as seedless grape, chestnut, quince, and pomegranate are exported to the United Kingdom, France, the United States of America, Germany, Austria, Belgium, Holland, Italy, Canada, and Russia. TRUCKS PREFERRED TO VESSELS Yavuz Taner Alara prefers particularly the land and air transportation in its international export network. Sea transportation is mainly used for transportation of industrial cherry. Taner summarizes the reasons of that preference as follows: Especially for cherries and figs, when the export quantities are not very large, we transport the products by air. Trucks are more appropriate for our working 044

2 likle süpermarketlerle sürekli çal fl ld ndan, örne in her gün 1 müesseseye 1 t r ç kacaksa, siz ona göre 7 gün için birer t r organize ediyorsunuz. Ürünü süpermarkete tam dakikas nda ulaflt rman z gerekiyor. Tüm bunlar birer program dahilinde gerçeklefliyor. T r n en büyük avantaj kap dan yükledi iniz ürünü süpermarketin depo kap s na kadar götürüp teslim etmesi. Taze kaliteli kiraz m z tozlamak için kulland m z sanayi kiraz olarak adland r lan kiraz n tafl nmas n genelde deniz yoluyla gerçeklefltiriyoruz. Bu çeflit kiraz belli kimyevi maddeler içerisinde plastik bidonlarda salamura yap - yoruz. ki sene önce yaklafl k 3,000 ton kadar sanayi kiraz n talya ve Amerika ya gemi ile ihraç ettik. Bu ürün dayan kl oldu u için herhangi bir sorun ç km yor. Hatta frigo konteynerlere gerek kalmadan normal konteynerlerle tafl malar gerçeklefltiriliyor. Müflterimiz de, biz de bu sevkiyattan memnun kald k. Bu sevkiyat fleklinin maliyeti de tabii daha düflüktü. Taner, deniz yolunu, sanayi kiraz tafl ma d fl nda daha az tercih etmelerinin nedenleri olarak en baflta, deniz yoluyla tafl ma konusunda Türkiye den sevkiyatla ilgili çeflitli problemler yaflamalar n gösteriyor. S n rl say da geminin kalk fl na izin verilmesinin onlar engelledi ini belirtiyor ve t rlar tercih etme nedenlerini aç klayarak sözlerini sürdürüyor: ngiltere ye ya da Kuzey Avrupa ya ürün tafl mak istedi imizde belli bir yerde 11 gün ile 14 gün aras nda sürecek aktarma ifllemlerinin gerçekleflece i sefer düzenleri aktar l yor. Bu süre bizim için çok uzun. Dolay s yla gemiler t rdan daha uygun fiyat olmas na ra men, biz t r tercih etmek durumunda kal yoruz. T rlar n gemilere göre bir avantaj da kullan lan palet boyutlar n n t rlarda daha genifl olmas. T rlarda 80 e 120 palet kullan yoruz ancak frigo konteynerler daha dar oldu u için 1 e 120 palet kullanabiliyoruz. Bu durum toplam olarak m2 alana yay lm fl olan ürünümüzün daha az olmas na neden oluyor. Bugüne kadar bu biçimde gemilerle gerçeklefltirdi imiz sevkiyatlarda bir sorun yaflamad k. Ne var ki, bizim hacmimize ve programam za uymas aç s ndan, fiyat konusunu göz önünde bulundurmazsak t rlar daha avantajl. TÜRK YE DEN AVRUPA YA DÜZENL GEM SEFERLER OLSA... Yavuz Taner ve fiirketin Genel Müdürü Kerim Taner Yavuz Taner&Company s General Manager Kerim Taner Taner, Türkiye den her gün düzenli olarak Avrupa ya gemi seferleri oldu u taktirde deniz yolunu kullanacaklar n da sözlerine ekliyor. Ancak, ürünün gidifl süresinin ve fiyat n n uygunlu unun çok önemli oldu unu da eklemeden geçmiyor. Türkiye den gemiyle meyve ihracat yap lmas na örnek olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ndeki çal flmalar gösteren Taner, burada yaz döneminde Avrupa pazar na yönelik çok kaliteli ve çeflitli üretim yapt n söylüyor. Özellikle Hollandal lardan oluflan giriflimcilerin de, meyve üretimi, muhafazas ve gemi ile sevkiyat çok iyi bir biçimde entegre ederek, binlerce tonluk geconditions. Because we work with supermarkets on a continuous basis, for example, if one truck of products is to be sent to a supermarket, then you have to arrange 1 truck for each day of the week. You have to deliver the products to the supermarkets in a very timely manner. All of these are performed according to a schedule. The most important advantage of trucks is that they are capable of transporting the products up to the door of the store of the supermarkets. We usually transport the industrial cherry by sea. Industrial cherry is brined in specific chemicals inside plastic drums. Two years ago, we exported approximately 3,000 tons of industrial cherries to Italy and the United States of America. Since that product is more durable, it causes almost no problems. Even we do not need refrigerated containers, and transport such industrial cherries inside normal containers. Our customer and we are pleased with that means of transportation, and the cost of that kind of transportation was also lower. Taner said the most important one of the reasons why they prefer sea transportation less than the others is that they experience some problems in transporting products from Turkey by sea. Taner further stated the limited number of vessels departing from Turkey is to their disadvantage and it is therefore that they prefer trucks. Taner said, When we want to transport products to the United Kingdom or the Northern Europe by sea, the forwarders give us voyage schedules MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 DÜNYADA MEYVE T CARET // FRUIT TRADE IN THE WORLD Dünyada meyveler genel olarak konteynerlerde ve reefer gemilerin veya so utuculu yük gemilerinin ambarlar nda deniz yoluyla tafl nmaktad r. Avrupa Meyve Sörveyörleri A dünyada yaklafl k olarak 13 milyon ton muz, 8 milyon ton turunçgil, 2.5 milyon ton elma ve 0.5 milyon ton armudun deniz yoluyla tafl nd n bildirdi. Analistler, önümüzdeki 10 y l içinde konteyner gemisi reefer filosunun y ll k % 5 lik bir büyüme oran na sahip olaca n, öte yandan geleneksel reefer gemilerin büyüme oran n n % 2.5 civar nda olaca n öngörüyorlar. Her geçen gün daha fazla palet tafl nmas /müflterilerce talep edilmesi nedeniyle, nakliye için so utuculu (reefer) konteynerler daha fazla kullan lmaya baflland. Bu durumun sebepleri flöyle s ralanabilir: So utuculu (reefer) konteynerler gitgide daha geliflmifl ve güvenilir bir hale geldi (yeni nesil so utuculu konteynerler 35 C ye kadar so utabiliyor). Birkaç büyük konteyner operatörünün bir araya gelmesiyle dünya so- utuculu konteyner üretimi büyük oranda artt. Yo un rekabet nedeniyle çok ucuz fiyatlar veriliyor. So utmada herhangi bir kesinti olmayacak flekilde yükleme-boflaltma veya baflka bir nakil vas tas na aktarma yap lmaks z n kap dan kap ya teslimat imkanlar ve menfle ülkeden ithalatç n n ülkesine do rudan nakliye imkanlar bulunuyor. Bunun yan nda baz olumsuzluklar da bulunuyor: Birçok meyve için sezon oldukça k sa. Bu yüzden tüm meyvelerin k sa bir sürede yüklenmesi/nakledilmesi gerekiyor. Bu da so utuculu (reefer) konteyner bulunamamas na veya konteyner terminallerinde elektrik ba lant s s k nt s yaflanmas na sebep olabilir. Birçok so utuculu (reefer) konteynerin, konteyner nakliye flirketlerinin ana yükleme merkezlerine feeder gemileriyle tafl nmas gerekebilir. Bu durumda da so utucular için elektrik ba lant s s k nt s yaflanabilir ve yüklü ürünlerin so utulmas nda kesintiler meydana gelebilir. Nakliye ifllemi kap dan-kap ya gerçeklefltirildi inden, konteynerin kapaklar aç lana kadar meyvelerin kalitesi kontrol edilemez. Bu durum bazen hofl olmayan sürprizlerle karfl lafl lmas na sebep olabilir. The fruit trade is mainly traded by sea in containers and in the holds of reefers or refrigerated cargo ships. European Fruit Surveyors Network says that approxiametly 13 million ton of bananas, 8 million ton of citrus, 2.5 million ton of apples, 0.5 million ton of pears are shipped in the world. Analysts forecast that over the next 10 years the container-ship reefer fleet will have a yearly growth of 5 % per year whilst the fleet of conventional reefers is anticipated to grow 2.5 % per year. Seen the fact that more and more pallets are being carried/required by the customers, the reefer container is more and more used for carriage, this because of the following reasons: Reefer containers have become more and more reliable and sophisticated (cfr. CS-containers, new generation reefer containers able to cool down to C). By the conglomeration of several large container operators the supply of reefer containers over the world has largely increased. Very cheap rates are being presented as a result of fierce competition. The possibility of door-to-door operations, direct transport from shippers in the country of origin to the receivers in the country of import, so that the cold chains is not interrupted by any discharge and transhipment to other means of transportation. However there are some inconveniences also, For many fruits the season is short and all fruit is to be loaded/shipped in a short period of time, which can result in a shortage of reefer containers available or a shortage of power connections on the container terminals. A lot of reefer containers are to be shipped by feeder to the main loading places of the container lines, where then a shortage of reefer plugs can be available, with all relevant problems such as interreption in the cooling of the loaded cargoe. As there is door-to-door operation, no control occurs on the quality of the fruit anymore until the doors of the containers are opened, which sometimes can give unpleasant surprises. milerle Güney Afrika dan ürünlerini yükleyip Amsterdam a ve ngiltere ye gönderdi ini belirtiyor. Alara, flu s ralar Singapur, Hong Kong ve Tayvan a uçak arac l - yla deneme ihracatlar gerçeklefltiriyor. Hedef, zaman içerisinde, bu ihracat frigo gemilerle daha uygun fiyatlara tafl mak. Bunun d fl nda bir de D fl Ticaret Müsteflarl n n ve Bursa hracatç lar Birli i nin büyük deste i ile oluflturulmufl Japonya ya kiraz ihracat yla ilgili bir proje söz konusu. Bu projenin de nakliye ifllemlerinin gemilerle gerçeklefltirilmesi planlan yor. BALIKTAN K RAZA ABD de g da mühendisli i e itimi alan Yavuz Taner in ihtisaslaflmas asl nda bal k üzerine olmufl. Taner, 30 yafl na geldi inde ticarete at lma düflüncesini uygulamaya karar vermifl. O dönemlerdeki ihracata yönelik teflvikleri, deneyimlerini, with 11 to 14 days of transfer periods in specific locations. That period is very long for us. Consequently, even though transportation by sea is less costly than transportation by land, we are forced to prefer trucks. Another advantage of trucks to vessels is that the dimension of the pallets used is larger than those used on board vessels. We use 80 by 120 pallets on trucks. However, because refrigerated containers are narrower, we can use 1 by 120 pallets. This situation causes fewer products on one square meter. We have not experienced any problems with transportation by sea to date. However, except for the price, trucks are more advantageous for they are more appropriate for our volume and program. IF THERE WERE REGULAR VESSEL SERVICES FROM TURKEY TO EUROPE Taner stated that, if there were regular vessel services from Turkey to Europe everyday, they would prefer transportation by sea. He added that the duration of the voyage and the cost are very important factors. 046

4 Dünyada meyve ihracat n n büyük bir k sm deniz yoluyla yap l rken, Türkiye de kara yolu tercih ediliyor. While a large portion of fruit exports in the world are carried by sea, land transportation is preferred in Turkey. bilgi birikimini ve yabanc dil bilgisini göz önünde bulundurarak 1986 da Alara Tar m A.fi. yi kurmufl. Sebze ve meyve ihracat maceras da böylelikle bafllam fl. Taner in deyimiyle o dönemlerde, Do ru düzgün bir altyap ve personel olmadan bahçede haz rla, uçakla sevkiyat yap fleklinde piyasaya ad m at lm fl. Avrupal lar Türkiye den gönderilen kirazlar be enmifl. ncir ise kimsenin bilmemesine karfl n, çok kaliteli oldu u için olumlu tepkiler alm fl. Çal flmalar sürdükçe, haller ile de il de süpermarketlerle çal flman n bir zorunluluk oldu unun fark na vard klar n belirten Taner, bunun nedenini Avrupa daki süpermarketlerin sebze meyve sat - fl ndaki pay n n yüzde dolaylar nda olmas yla aç kl yor. ALARA NG LTERE YE AÇILIYOR Alara markas n n Avrupa daki tan n rl n n ve güvenilirli inin artmas ndaki en büyük pay müflterisi Marks & Spencer firmas na aitmifl. ngiliz firman n kaliteye çok önem vermesi ve zorlay c bir yap - ya sahip olmas Alara n n profesyonel bir altyap oluflturmas nda itici bir etken olmufl. Taner, ngilizce bilgisine de güvenerek yo unlu u ngiltere pazar na verme karar n alm fl ve böylelikle firma kendisini bütün ngiltere deki süpermarketlere hitap eder konumda bulmufl. As an example of fruit exportation from Turkey by sea, Taner showed the related activities in the Republic of South Africa. The company produces very quality and assorted products for the European market during the summer season. Taner said particularly the Dutch entrepreneurs integrate the fruit production and preservation, and transportation by ship very well and load their products on board thousands of tons of vessels from South Africa and send them to Amsterdam and the United Kingdom. Alara recently handles trial exports to Singapore, Hong Kong, and Taiwan by air. The company aims to ship their products to these countries by refrigerated vessels at more competitive prices in time. In addition, there is a project for exporting cherries to Japan. The project has received great support from Undersecretariat of Foreign Trade and Bursa Association of Exporters. The cherries to be exported under the project are planned to be carried by sea. FROM FISH TO CHERRY Studied food engineering in the United States of America, Yavuz Taner is actually specialized on fish. When he was 30, he decided to go into trade. Taking into consideration the export incentives at that time, as well as his experiences, accumulation of knowledge, and foreign language knowledge, he established Alara Tarim A.S. in And his vegetable and fruit adventure had thus begun. He took the first step in the market without a proper infrastructure and personnel, in the form of prepare in the orchard and send by air. The Europeans liked the cherries exported from Turkey. SOGUTUCULU GEM LER // REEFER SHIPS 1880 y l nda, 400 dondurulmufl kasapl k kesilmifl hayvan n basit bir gemi so utma donan m kullan larak deniz yoluyla, 2 ayl k bir yolculu un ard ndan Avustralya dan ngiltere ye tafl nmas çok önemli bir dönüm noktas olmufltu. Bu bafllang c n ard ndan et, bal k, süt ürünleri, muz, turunçgil ve di er meyveler gibi her çeflit taze g dan n özel so utuculu gemilerle tafl nmas n n da yolu aç ld. Yükler ya dondurulmufl, ya so utulmufl olarak ya da sürekli kontrol alt nda tutulan s cakl k derecelerinde tafl n yordu. Bundaki amaç, ürünün mümkün olan en iyi düzeyde var fl noktas na gitmesini garantilemekti. Reefer gemileri So utuculu gemiler modern cam fiberle ya da benzer etkin yöntemlerle izole edilmifl, parlak metal ile lekelenmeyi önleyecek biçimde kapat lan ve temizlenmesi kolay olan büyük buzdolaplar d r. Modern so utucu sistemler, R-22 gibi çevre dostu so utkanlarla çal fl r ve büyük ço unlu u da otomatiktir. Gemiler frigorifik konteynerleri genellikle güvertelerinde tafl r. Büyük bir reefer gemi - so utuculu gemi yaklafl k olarak, litrelik so utulmufl alan sunar ve güvertesine 250 konteyner yüklenebilir. Kaynak // Source: BIMCO Seascapes In the year 1880 there was an important breakthrough, when 400 frozen carcasses were carried safely by sea using a simple ship refrigeration plant to keep them hard-frozen on a two month voyage from Australia to the United Kingdom. Since these beginnings, the "reefer" trades have hugely expanded to handle all forms of fresh food, with substantial quantities of meat, fish, dairy produce, bananas, citrus and other fruits criss-crossing the world in specialised refrigerated ships. Cargoes are carried either frozen, chilled, cooled or increasingly at controlled temperatures that can be varied to ensure that the produce reaches the market at its optimum condition, often ripening on the voyage. Reefer ships are effectively large refrigerators, heavily insulated with modern glass fibre or similarly efficient insulation, shuttered with bright metal that prevents taint and is easy to clean. Modern refrigeration plant works with environmentally kind refrigerants such as R-22 and is largely automated. Ships can usually carry refrigerated containers on deck. A large reefer ship might typically offer about 500,000 cubic feet - ( litre) of refrigerated space, and be capable of loading 250 containers on deck. 048

5 YAVUZ TANER KIMDIR? // WHO IS YAVUZ TANER? Alara Tar m Ürünleri San. Tic. Afi yönetim kurulu baflkan Yavuz Taner 1944 y l nda stanbul da do du. lk ve orta ö renimini Kad köy Maarif Koleji nde, liseyi Columbia High School (Maplewood New Jersey), yüksekö renimini Washington Üniversitesi nde (Seattle, Washington) g da mühendisi olarak tamamlad. Tat Konserve Sanayii A.fi. Kemalpafla-Bursa fabrikas nda Kalite Kontrol Müdürü olarak ifle bafllad ve flletme Müdürü olarak görevine devam etti. IMSA, Coca Cola Fabrika Müdürü ve Genel Pazarlama Müdürü olarak çal flt y l nda meyve ihracat na bafllad y l nda Alara Tar m Ürünleri San. Tic. Afi ni kurdu. Yavuz Taner, Chairman of the Board of Directors of Alara Tarim Urunleri San. Tic. A.S. was born in Istanbul in He completed his primary and secondary education at Kadikoy Maarif College, and high school at Columbia High School (Maplewood, New Jersey). He graduated from Washington University (Seattle, Washington) as a food engineer. Following his graduation, Taner started working as a Quality Control Manager at the Kemalpasa, Bursa plant of the Tat Konserve Sanayii A.S. and continued as operations manager. Then he worked at IMSA Coca Cola as Plant Manager and General Marketing Manager. He began exporting fruit in He established Alara Tarim Urunleri A.S. in y l itibariyle yurtd fl talepleri çok fazla yo unlaflm fl. Ancak Türkiye de ürünün kalitesi, standard, miktar, sezon içerisindeki yay l m ve süreklili i konusunda istikrars zl klar, eksiklikler ve kopukluklar varm fl. Firma, bu talebe yan t verebilmek için Gürsu, Bursa daki m2 ye yay lm fl so uk hava ve paketleme tesisini kurmufl. ARJANT N E UZANAN ÜRET M Yavuz Taner, 1997 de en verimli ve düflük maliyetli olarak bilinen bodur kiraz a ac Gisela serisinin Türkiye deki patent hakk n sat n alm fl. Bu fidanlarla oluflturulan bahçelerin 2 3 sene içerisinde meyve vermeye bafllamas üreticilerin ve ifl adamlar n n ilgisini çekmifl. Firma, Marks & Spencer baflta olmak üzere di er süpermarketlerden gelen 365 gün incir ve kiraz istiyoruz fleklindeki talep üzerine, çözüm yollar düflünmeye bafllam fl. ngiltere de ürünlerini ithal edip, süpermarketlere da t m n gerçeklefltiren partner firmalar Utopia ile araflt rmalar yap ld ktan sonra en sonunda Arjantin de karar k l nm fl. Firma, Arjantin in Patagonya ve Mendoza bölgelerinde, kas m, aral k, ocak ve flubat aylar nda 400 dekarl k bir arazi üzerinde kiraz üretimi yapmaya bafllamfl. Böylelikle Avrupa daki müflterilere yaz n Türkiye de, k fl n ise Arjantin de yetifltirilen ürünlerin, 365 gün boyunca sunulabilece i bir proje ortaya ç km fl. & Alara n n Arjantin deki tesisi // Alara s facility in Argentina Although fig was not much known, it received highly favorable reactions on account of its very high quality. In time, they began to realize that it was a necessity to work with supermarkets, not with wholesale food markets. Taner says the reason of it is that the share of the European supermarkets in vegetable and fruit sales is around percent. ALARA OPENS TO THE UNITED KINGDOM Alara s customer Marks & Spencer plays the most important role in increasing the brand awareness and reliability of Alara in Europe. Because of the fact that the British company attaches great importance to quality, it has been a driving factor for Alara to establish a professional infrastructure. Relying on his English language knowledge, Taner decided to focus on the British market and as a result, the company found itself working with supermarkets all around the United Kingdom. In 1995, demands from abroad increased greatly. However, there were instabilities, deficiencies, and problems with the quality, standard, amount, production period, and continuity of the products in Turkey. To be able to meet the increasing demand, the company established cold air and packing facilities on an area of m2 in Gursu, Bursa. PRODUCTION EXTENDING TO ARGENTINA In 1997, Yavuz Taner acquired the patent right of the Gisela series dwarf cherry trees, which are known to be the most fruitful and cost-effective species. The orchards formed with these saplings begin fruiting within 2 to 3 years, which draw attention of the producers and businessmen. When Marks & Spencer and other supermarkets began demanding figs and cherries 365 days a year, the company began to look for solutions. After conducting researches in cooperation with Alara s British partner Utopia that imports the company s products and distributes them to supermarkets in the United Kingdom, Alara finally decided on Argentina. The company began producing cherries on an area of 400,000 square meters in November, December, January and February in Patagonia and Mendoza regions in Argentina. Thus, the customers in Europe are provided with cherries 365 days a year with production from Turkey in summer and from Argentina in winter. & MARINE & COMMERCE FEBRUARY

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

IŞIK KALIP SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

IŞIK KALIP SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. IŞIK KALIP SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. 1972 yılında kurulan firmamız, 1990 yılından bugüne plastik alet çantaları ve stoklama elemanları imalatı ve ihracatı üzerine dünya pazarında ülkemizi temsil etmektedir.

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

Meyve & Sebze Şaleleri Fruit & Vegetable Clamshell. Üçgen Şale Triangle Clamshell. Kod: MYP TR h52. Plastic Food Packaging Products. www.meypak.

Meyve & Sebze Şaleleri Fruit & Vegetable Clamshell. Üçgen Şale Triangle Clamshell. Kod: MYP TR h52. Plastic Food Packaging Products. www.meypak. Meyve & Sebze Şaleleri Fruit & Vegetable Clamshell Üçgen Şale Triangle Clamshell Kod: MYP TR h52 www.meypak.com Plastic Food Packaging Products Üçgen Şale Triangle Clamshell MODEL ITEM CODE KAPASİTE CAPACITY

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Kakao Kremalı Dolgulu Pirinç Patlaklı Kokolin Chocolate Cocoa Cream Filled With Crispy Rice gr Çeşit No Item No. Net Ağırlık Net Weight

Kakao Kremalı Dolgulu Pirinç Patlaklı Kokolin Chocolate Cocoa Cream Filled With Crispy Rice gr Çeşit No Item No. Net Ağırlık Net Weight Ticari hayatına 1974 yılında başlayan firmamız kendini ve ürün yelpazesini sürekli geliştirerek bugün şekerleme, çikolata, kakaolu fındık kreması gibi ürünler ile reyonlarda yer almaktadır. Konya nın eski

Detaylı

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SÖYLEfi // INTERVIEW BY FUNDA SIDAL SA NAK, DEN Z SÖZEN Nuh Çimento Sanayi A.fi. zmit Hereke deki fabrikas

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Tarısal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Seracilik ve Topraksiz Tari Ürünleri Greenhousing and Agricultural Products GR-1 Gövde Klipsi / Body Clips 9. adet 11,8 Kgs 9. pcs 11,8 Kgs Box Diensions

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

108 0. How many sides has the polygon?

108 0. How many sides has the polygon? 1 The planet Neptune is 4 496 000 000 kilometres from the Sun. Write this distance in standard form. 44.96 x 10 8 km 4.496 x 10 8 km 4.496 x 10 9 km 4.496 x 10 10 km 0.4496 x 10-10 km 4 Solve the simultaneous

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

INDUSTRIAL KITCHENS IN CONTAINERS ENDÜSTR YEL MUTFAKLAR KONTEYNERLERDE

INDUSTRIAL KITCHENS IN CONTAINERS ENDÜSTR YEL MUTFAKLAR KONTEYNERLERDE INDUSTRIAL KITCHENS IN CONTAINERS ENDÜSTR YEL MUTFAKLAR KONTEYNERLERDE FUNDA SIDAL SA NAK noksan Mutfak San. ve Tic. A.fi. 5 k tada 52 ülkeye toplam de eri 8,5 milyon euro yu bulan endüstriyel mutfak ihracat

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG FİRMA OLARAK KARAÇETİN KİMDİR? Firmamız yıllar boyunca boru profil ve özellikle fırça sapı üzerine, araştırma yapmış, Türkiye de bir sisteme bağlı otomasyonla üretim yapan

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı