ALLAH ÝNSANI YALAKALARDAN KORUSUN AMAN. Ali Osman. Reha Arar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALLAH ÝNSANI YALAKALARDAN KORUSUN AMAN. Ali Osman. Reha Arar"

Transkript

1 Pek çok vatandaþ güneydeki malýný yok fiyatýna satýyor diye bazýlarý gayleye kapýlmýþ. Üzülmeyin, ayný kazýk da Rumlara atýlýyor kuzeyde... Baksanýza 9 milyon sterlinlik sahili Rumdan 3,4 milyon sterline kopardýk!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Kasým 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3987 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALAN MEMNUN, SATAN MEMNUN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hükümete haksýzlýk yapýyorsunuz ama!.. ALLAH ÝNSANI YALAKALARDAN KORUSUN AMAN HA Artýk yeter Talat DÝGOMO ÇÖPLÜÐÜ ÖLDÜ... YAÞASIN LEFKOÞA ÇÖPLÜÐÜ Erdoðan Baybars Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Girne'deki Acapulco sahilinin Ünal Çaðýner tarafýndan mal sahibi Rumdan satýn alýnmasý ve bunun Mal Tazmin Komisyonu ile Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanmasý, mülkiyet sorununda yeni bir kilometre taþý oldu... Net Holding 'Mercur'ü de aldý... Kýbrýs'ta 'Oteller Kralý' Reha Arar n Lefkoþa ve Girne'de iki Merit oteli bulunan, Mare Monte'yi alan, Maðusa'daki Cyprus Garden turistik tesisine sahip olan ve Girne'de halen yeni bir otel inþa eden Net Holding, þimdi de 'Mercur' oteli aldý ve adýný 'Park Otel' olarak deðiþtirdi... n Net Holding sahipleri bir süre önce düzenledikleri basýn toplantýsýnda Kýbrýslý Türkleri 'kapalý toplum' olarak tanýmlamýþ ve Aborjinlere benzetmiþti... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Türkler güneydeki, Rumlar da kuzeydeki mallarýný... Kelepir fiyatýna n Haritanýn bölünmesinden sonra, þimdi de büyük bir hýzla toprak takasý gerçekleþiyor. Bir yandan çözümün uzamasý, bir yandan da ekonomik krizin bastýrmasý sonucu, herkes 'öteki' taraftaki malýný kelepir fiyatýna satýyor! n 9 milyon sterlin deðerindeki 35 dönümlük Acapulco sahilinin mal sahibi Rumdan 3,4 milyon sterline satýn alýnmasý ile sonuçlanan iki kiþi arasýndaki 'dostane' anlaþmanýn onaylanmasý, bu tip anlaþmalarý hýzlandýracak... n Acapulco olayý, sahte koçan sahibi ile gerçek koçan sahibi arasýndaki pazarlýk ve anlaþmaya yeþil ýþýk yakýyor. Mal Tazmin Komisyonu ise aracý rolüne soyunuyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda... TDP'liler yemin etti Bir yaðmur felaketi daha n Dün özellikle Girne bölgesinde etkili olan saðanak yaðýþlar bazý yollarýn trafiðe kapanmasýna yol açtý... n Boðazköy bölgesinde 9 konutu su bastý... Daðyolu, Þirinevler ve Göçeri köylerinde yol seviyesi alçak olan bazý bölgelerde su taþkýnlarý yaþandý... n Boðazköy kavþaðý ile St. Hilarion kavþaðý arasýndaki yol bir süre trafiðe kapandý... Vatandaþlar dað yolundan Girne'ye yönlendirildi... n Sivil Savunma ekipleri su baskýný yaþanan bölgelerde vatandaþlarýn eþya tahliyesine yardýmcý oldu... l 3. sayfada Taze para AB'den KKTC'ye 27,2 milyon Euro n 2006'dan bu yana KKTC'ye yapýlan mali yardým 320 milyon Euro'yu aþtý sayfada Eleftheria'da Ýsrail'e iki toplumlu protesto eylemi n Yarýn saat 12.00'de Eleftheria Meydaný'nda toplanacak olan eylemciler Ýsrail elçiliðine yürüyecekler sayfada TDP 69 maddelik 'Ýktidar Manifestosu'nu açýkladý... n 10. sayfada

2 MAÐUSA'DA TEDAVÜLE SAHTE PARA SÜREN KÝÞÝ YAKALANDI Gazimaðusa'da, iki ayrý iþyerine alýþveriþ ve yemek karþýlýðýnda 200'er TL'lik sahte banknot veren bir kiþi tespit edilerek tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, 9 Kasým'da meydana gelen olayda, F.G. (E-45), Adidas isimli maðazada yaptýðý alýþveriþ ve Þampiyon Restoran isimli iþ yerinde yediði yemeðe karþýlýk tasarrufunda bulundurduðu A seri numaralý sahte 200 TL'lik banknotlardan vererek tedavüle sürdü ve para üstü olarak da toplam 363 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin etti. F.G tutuklandý, olayla ilgili soruþturma sürüyor. POLÝSTEN ÝÞYERLERÝNE DUYURU Polis Basýn Subaylýðý konuyla ilgili duyuru yayýmlayarak, söz konusu þahsýn A seri numaralý 200 TL'lik banknotlardan oluþan sahte paralarý Girne ve Gazimaðusa'da bir çok iþyerine vermek suretiyle piyasaya sürdüðünü belirterek, ellerinde bu seri numaralarý ile baþlayan Türk Lirasý cinsi para bulunan kiþi, iþyeri ve kurumlarýn çok dikkatli olmalarý ve þüpheli gördükleri kiþileri en yakýn polis karakoluna bildirmelerini istedi. ELEKTRÝKLÝ TESTERE ÇALINDI Karaoðlanoðlu'nda 17 Kasým'da meydana gelen olayda, M.B.'nin (E-35) "Pink Bar" isimli iþyerinin avlusunda bulunan elektrikli testereyi çaldýðý tespit edildi. Olayla ilgili M.B. tutuklandý. Polis soruþturmasý devam ediyor. Þener LEVENT Açý ALAN MEMNUN, SATAN MEMNUN Özker Özgür ile Salih Miroðlu anýldý Kýbrýs Türk siyasi tarihinde önemli yerleri olan ve ayný gün yaþamlarýný yitiren iki merhum politikacý Özker Özgür ile Salih Miroðlu, ölümlerinin 7. yýldönümleri olan dün kabirleri baþýnda düzenlenen törenlerle anýldý. Lefkoþa Kabristanlýðý'nda merhumlarýn kabirlerinin baþýnda yapýlan anma törenlerine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bakanlar, UBP ve CTP'li milletvekilleri, siyasi parti baþkanlarý, temsilcileri ve yetkilileri, belediye baþkanlarý ile Miroðlu ve Özgür'ün ailesi, sevenleri, aile dostlarý katýldý. Ýlk anma töreni Özker Özgür'ün kabri baþýnda düzenlenirken, ikinci tören Salih Miroðlu'nun kabrinin baþýnda düzenledi. Merhum Özgür ile Miroðlu anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunulan törenlerde, konuþmalarýn ardýndan kabirlere çiçekler sunuldu. SAAT 17.00'YE KADAR SU YOK Gazimaðusa, Hamitköy ve Alayköy bölgelerini besleyen Serhatköy - Dikmen içme suyu isale hattýnda bakým-onarým çalýþmasý yapýlacak. Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin yaptýðý yazýlý açýklamada, bugün saat 17.00'ye kadar bu bölgelere içme suyu verilemeyeceðini bildirerek, halka içme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanma çaðrýsýnda bulundu. ALSANCAK'TA EV VE ÝÞYERÝ SOYAN ÝKÝ ZANLI TUTUKLANDI Polis, Alsancak'ta 8-9 Kasým tarihleri arasýnda Ruþen Osman Ertosun'un ev ve iþyerinden yapýlan hýrsýzlýk olayýný aydýnlattý. Hýrsýzlýk olayýyla ilgili olarak biri erkek diðeri kadýn 2 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada, zanlý olarak görülen 37 yaþýndaki Ö.E. ile 30 yaþýndaki A.D.'nin, Lapta'da faaliyet gösteren bir tatil köyünde kaldýklarý odada yapýlan arama neticesinde, Ruþen Osman Ertosun'un ikametgahýndan çalýnan 150 bin 300 TL, 230 Euro, 61 STG nakit para, muhtelif ziynet eþyalarý, bir adet video kamera, bir adet televizyon, iki adet fotoðraf makinesi, iki adet dizüstü bilgisayar, üç adet cep telefonu, bir adet I-Phone, bir adet DVD player bulunarak emare olarak alýndý. Polis söz konusu iki zanlýyý tutukladý. Hýrsýzlýk olayýnda Ertosun'un evinden 3 bin TL nakit para; bir adet kimlik kartý ve bir adet sürüþ ehliyetini çaldýktan sonra, ikametgahýn alt katýnda ofis olarak kullanýlan odadan el çantasý ile içerisindeki 80 bin STG, 3 bin Euro ve 20 bin TL nakit para çalýnmýþtý. Eleftheria Meydaný'nda Ýsrail'e iki toplumlu protesto Bazý siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýsýný kýnayarak Ateþkes ilaný bizi ne ikna ne tatmin ediyor. Gazze'deki katliam durmalý" dedi. "Son bir haftadýr, Ýsrail ordusunun Gazze'yi acýmasýzca iþgal ediþine bir kez daha tanýk oluyoruz. Þimdiye kadar birçoðu sivil ve 27'si çocuk 121 Filistinli öldürüldü, 920 kiþi yaralandý. Ayrýca 3 Ýsrailli de hayatýný kaybetti" denilen ortak açýklamada, bugün saðlanan ateþkese raðmen Ýsrail ordusunun yarýn yeniden Gazze'yi bombalamaya baþlamayacaðýna güvenmediklerine iþaret edildi. Ateþkes ilanýnýn tatmin edici olmadýðý, Gazze'deki katliamýn derhal durdurulmasý gerektiðine iþaret edilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Ýsrail saldýrýlarýný kýnýyoruz. Bombalar yaðmaya baþladýðýndan beridir Avrupa'da, Türkiye'de ve Avustralya'da onlarca protesto gösterisi düzenlendi. Tüm dünyada ve hatta Ýsrail'in içinde baþlayan savaþ karþýtý harekete biz de katýlýyoruz. Bu baðlamda, 24 Kasým Cumartesi 12:00'da, Eleftheria Meydaný'nda toplanýp Ýsrail Elçiliðine yürüyoruz." Ortak açýklamada, þu örgütlerin ismi yer aldý: "Barikat; Baraka Kültür Merkezi; Devrimci Komünist Birlik; DAÜ-SEN; DAÜ-Bir-Sen; Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý; Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý; Kýbrýs Sosyalist Partisi; Öðrenci Ýnisiyatifi; YKP Gençlik." TEL-SEN'DEN EL-SEN'E DESTEK Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (TEL-SEN), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (EL-SEN) bugün yapacaðýný duyurduðu bir günlük uyarý grevi ve gerçekleþtireceði eylemi desteklediðini açýkladý. TEL-SEN Baþkaný Tamay Soysan yazýlý açýklamasýnda, UBP yönetimini ve Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn sözlerini eleþtirerek, Kýbrýs Türkü üzerinde baský yaratýlmaya çalýþýldýðýný savundu ve "Kýbrýs Türk toplumunun saflarý sýklaþtýrmasý ve gerekli tepkiyi en aðýr þekilde ortaya koymasý gerektiðini" kaydetti. Soysan yazýlý açýklamasýnda "Varlýklarýmýza ve en önemlisi toplumsal varoluþumuza sahip çýkma adýna Tel-Sen her mücadelenin içinde bundan önce yer aldýðý gibi bundan sonra da yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandý. Kýbrýs'ýn en güzel sahillerinden biridir Girne'deki Acapulco sahili... Eskiden Acapulco demezlerdi. '6,5 mil' derlerdi... Veya 'Boþambo'... Kýbrýslýtürklerin deðil, Kýbrýslýrumlarýn elindeydi askeri harekatýyla Kýbrýslýtürklerin eline geçti. Kumu altýn kum... Denizi deniz 'te sadece bir galifcik vardý orda... Þimdi ise kocaman turistik bir tesis... Ýki bin yataklý bir otel... Bungalowlar... Havuz, oyun alanlarý, konferans salonlarý dönümlük bir arazi 'de turizmci iþadamý Ünal Çaðýner'e tahsis edilmiþ. 1. derecede askeri bir bölgenin tam ortasýnda... Turistik tesisin çevresindeki alan bir boydan bir boya tel örgülerle çevrilmiþ... Sahile bakan tepede askeri nöbetçi kulübesi var... Nöbetçi asker sahilde yangelip yatanlara tepeden bakar. Ekonomik krizden fena halde etkilendiði söylenen Kýbrýslýrum mal sahibi Ünal Çaðýner'le görüþüp anlaþmýþ... Altý ay sürmüþ bu pazarlýk... Sonuçta 35 dönüme karþýlýk 3 milyon 400 bin sterline anlaþmýþlar. Mal Tazmin Komisyonu da bu dostane anlaþmayý onaylamýþ. Ayrýca KKTC Bakanlar Kurulu da bunu onaylayan bir karar almýþ. Böylelikle satýþ ve malýn devri gerçekleþmiþ... Ünal Çaðýner çok mutlu... "Bu toprak artýk Türk topraðý oldu" diyor. Kýyak bir anlaþma deðil mi? Satan için deðil... Alan için... Eþsiz bir sahil, dönümü 100 bin sterlin! Oysa yine Girne'deki Cratos Otel'in yanýnda emekli bir yargýcýmýzýn tasarrufunda bulunan Rum arazisine bunun 2,5 katý fiyat biçmiþti mahkememiz... Dönümü 250 bin sterlin... Ki Acapulco sahili kadar deðerli deðildi. Mahkemenin hesapladýðý deðer üzerinden hesaplansaydý bile, Acapulco'daki 35 dönüme 3,4 milyon sterlin deðil, 9 milyon sterlin ödenmesi gerekirdi. Kýsacasý sahil kelepir fiyatýna gitti... Mesele o deðil ancak... Bu alým-satým mülkiyet konusunda, daha önce emsali görülmemiþ baþka yollara da kapý açýyor. Kuzeyde, sahte koçanlarla elinde Rum malý bulunduranlar, malýn güneydeki gerçek sahibi ile doðrudan muhatap olmak ve pazarlýk yapmak hakkýný elde ediyor. Mal Tazmin Komisyonu ise bu pazarlýkta sadece aracý rolüne soyunuyor. Yani bu durumda, kuzeyde Rum malý bulunduran herkes, güneyde malýn gerçek sahibini bulur ve pazarlýkta onunla anlaþýrsa mesele yok... Malý satýn alýr ve sahte koçandan gerçek koçana geçer... Güneydeki hükümet ile tapu dairesinin bu durumu nasýl deðerlendireceðini merak ediyorum... Kýbrýs'taki mülkiyet sorununun tazminatlarla çözümlenmesi için yeþil ýþýðý yakan Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi oldu. Kuzeydeki Mal Tazmin Komisyonu bunun için oluþturuldu. Ve týkýrýnda iþlemeye baþladý. Güneydeki hükümet, Rum kumarcýlarýn kuzeye akýþýný engelleyemediði gibi, Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Rum baþvurularýný da engelleyemedi. Mevcut statükonun devamý halinde, zaman geçtikçe komisyona baþvurular daha da artacak... Parasýzlýktan caný yanan her Rum kuzeydeki malýný kelepir fiyatýna satacak... Kuzeydeki Rum mallarýný Türklere kaptýrmamanýn tek yolu, güneydeki hükümetin bunlarý satýn almasýydý... Ancak silaha yaptýðý yatýrýmý hükümet buraya yapmadý. Acapulco'nn satýþý mülkiyet meselesinde bir kilometre taþýdýr. Sahte koçan sahibi ile gerçek koçan sahibi kendi aralarýnda anlaþtý. Alan memnun... Satan memnun... Yapacak bir þey yok... Önce harita bölündü... Sonra nüfus birbirinden ayrýldý... Þimdi sýra toprakta... Toprak da ayrýlacak... Türk topraðý... Rum topraðý... Kýbrýs'ta taksim engellenemez deðil mi?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... OTELLER KRALI VE KIBRISLI ABORJÝNLER Bilen bilir... Bilmeyen bilmez... Kýbrýs'ýn taþý topraðý altýn... Ýnanmazsanýz sabýk vatandaþýmýz Gary Robb'a sorun... Bir kaçakçý olarak aramýza katýldý... Trilyonlarla oynadý... Girne tepelerine ve Arapköy'e damgasýný vurdu... Ona inanmazsanýz Vakkas Bey'e sorun... Beþ parasýz ayak bastý bu topraklara 74'ten sonra... Þimdi krallar kralý... Banka... Mücevher... Benzin... Hepsi ayaklarýnýn altýnda... Koca bir impartatorluk... Gümüþbaþ deðil... Altýnbaþ... Ona da inanmazsanýz Reha Bey'e sorun... Ýkibinli yýllarýn baþýnda zor günler yaþayan þirketini, þu minnacýk ada sayesinde nasýl bugünlere taþýdý... Anlatýr mý acaba? Ticari sýrlarý var bu mucizelerin... Bu sýrlar ele verilmez kolay kolay... Kýbrýs'ýn taþýnýn topraðýnýn altýn olduðuna dair en iyi kanýt iþte... Net Holding... Ve bu holdingin baþýndaki Reha Bey de bugüne bugün burada oteller kralý... Bir zamanlar Asil Nadir'in bile sahip olamadýðý otellere sahip oldu... Bir Merit Otel'i Lefkoþa'da... Bir Merit Otel'i Girne'de... Bunlarýn da alasý olacaðý söylenen yeni bir otelin inþaatý ise sürüyor halen... Mare Monte de onun 49 yýllýðýna... Maðusa'da Cyprus Garden turistik tesisleri onun... Ve tüm bunlardan sonra Girne'nin en muhteþem kýyýlarýna inþa edilmiþ olan 'Mercur' oteli de kattý kervanýna... Adýný da 'Park Otel' olarak deðiþtirdi... Burada iþsizlikten bunalýp yurtdýþýna göçen bahtsýz gençlerimizin kulaðý çýnlasýn... Dedik ya... Deðerini bilen bilir þu adacýðýn... Bilmeyen bilmez... Basýnýmýza bakýn... Yere göðe sýðdýramazlar bu mucizeleri... O mükellef sofralarda onlarýn yeri her zaman hazýr... Sofra sanki kurtlar sofrasý... * Kýsa bir süre önce Net Holding sahipleri mübarek doðum günlerini kutlamýþlar ve yaverleri vasýtasýyla toplumumuza da mesaj yollamýþlardý... Beyefendiler ne kazandýlarsa hep burada kazandýklarý halde memnun deðillerdi yine de... Baþýmýzdakiler ne yaptýlarsa, memnun edemediler onlarý anlaþýlan... Bir aydýnmadýr tutturdular... Kýbrýslý Türkler kapalý bir toplummuþ... Gelen yabancý sermayenin kýymetini bilmiyormuþ... Kýsacasý Aborjinlere benziyormuþ... Avustralya yerlilerine... Aborjinler neyi baþarmýþ da Kýbrýslýtürkler de baþaracakmýþ! * Duydunuz mu ey Kýbrýs Aborjinleri?.. Aklýnýzý baþýnýza toplayýn... Uyanýn artýk... Uyanýn! TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Saðanak yaðýþlar yine felakete yol açtý n Boðazköy bölgesinde 9 konutu su bastý Daðyolu, Þirinevler ve Göçeri köylerinde yol seviyesi alçak olan bazý bölgelerde de su taþkýnlarý yaþandý karþýlaþmadýklarýný söyledi. Saðanak yaðýþlar Boðazköy bölgesinde yaþamý olumsuz etkiledi. 2 siteden 9 konutu su basarken, Daðyolu, Þirinevler ve Göçeri köylerinde yol seviyesi alçak olan bazý bölgelerde de su taþkýnlarý yaþandý. Dün 15:30 sularýnda Boðazköy bölgesinde baþlayan ve bölgede etkili olan saðanak yaðýþlar, bazý konutlarýn bodrum katlarýnýn su altýnda kalmasýna neden olurken, yaðmur sularý nedeniyle meydana gelen toprak kaymasý sonucu Boðazköy Kavþaðý ile St. Hilarion kavþaðý arasýndaki yol bir süre trafiðe kapandý. Yaðmurun anayola taþýdýðý iri ufaklý taþlar yol güvenliði açýsýndan tehdit oluþturdu ve duruma Sivil Savunma, karayollarý ve itfaiye ve Dikmen Belediyesine ait iþ araçlarý müdahale etti. Boðazköy bölgesinde bulunan 2 siteden toplam 9 konutu su bastý. Bu arada Pýnarbaþý, Daðyolu, Þirinevler ve Göçeri köylerinde yol seviyesi alçak olan bazý bölgelerde de su taþkýnlarý yaþandýðý öðrenildi. Girne Kaymakamlýðý, polis, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldý. Yoðun yaðýþ saat civarýnda Girne'de etkili olmaya baþladý. SÝVÝL SAVUNMA EKÝPLERÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama Kurtarma ekipleri ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Girne Bölge Müdürlüðü ekipleri, Boðazköy'de su baskýný yaþanan yerlerde vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri, kendilerine yapýlan ihbarlarý deðerlendirerek, yardýma muhtaç vatandaþlarýn talepleri doðrultusunda eþya METREKAREYE 102 KÝLOGRAM YAÐIÞ Meteoroloji Dairesi, dün akþam ve bugün parçalý bulutlu, kýsa süreli gök gürültülü saðanak yaðýþlý havanýn devam edeceðini bildirdi. Daire Müdürü Fehmi Oktay'dan edinilen bilgiye göre, dün Girne Boðazý'nda metrekareye 102 kilogram yaðýþ düþtü. Yaðýþ, Girne Boðazýnda toprak kaymasý ve buna baðlý yol týkanmasýna neden oldu. Oktay dünkü yaðýþ miktarlarýný Alsancak 27, Gemikonaðý 19, Güzelyurt 14, Yeþilýrmak 12, Girne 9, Çamlýbel ve Lefke 6, Doðu Mesarya ve Lefkoþa 1 metrekare/kg. olarak açýkladý. Oktay, hava sýcaklýklarýnýn bir haftalýk sürede derece santigrat dolaylarýnda seyredeceðini, rüzgârýn Kuzey ve Doðu yönlerden orta, yaðýþ alan yerlerde zaman zaman kuvvetli eseceðini söyledi. tahliyeleri ve diðer ihtiyaçlarýný karþýladý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Koordinatörü Mehmet Güneþ, ekiplerin hala su baskýný yaþanan bölgelerde vatandaþlara yardýmcý olduðunu, ekiplerin hala bu bölgelerde konuþlandýrýldýðýný belirterek, þu ana kadar ciddi bir olayla Çiziktir di Çiziktirdi BOÐAZ KAVÞAÐI ÝLE ST HÝLARÝON KAVÞAÐI ARASINDAKÝ YOL KAPANDI! KKTC'yi öðleden sonra etkisi altýna alan aþýrý yaðýþlar Girne-Lefkoþa anayolundaki trafik akýþýný olumsuz etkiledi. Boðaz Kavþaðý ile St. Hilarion Kavþaðý arasýndaki yol aþýrý yaðýþlardan meydana gelen toprak kaymasý nedeniyle öðleden sonra bir süre trafiðe kapatýldý. Lefkoþa'dan Girne'ye gidecek sürücüler bu sürede Boðaz Kavþaðý'ndan Çað Petrol'ün olduðu eski Girne yoluna yönlendirilerek Girne'ye gitmeleri saðlandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan alýnan bilgiye göre saat itibarýyla yol temizlenerek yeniden trafiðe açýldý. AB'DEN KKTC'YE 27,2 MÝLYON EURO MALÝ YARDIM Avrupa Birliði (AB) Komisyonu KKTC'ye 27,2 milyon Euro yeni mali yardýmý onayladý. Komisyon'dan yapýlan açýklamada, Kýbrýs'ýn yeniden birleþtirilmesi hedefi doðrultusunda ekonomik entegrasyonu teþvik edecek yardýmýn hayvan hastalýklarýnýn azaltýlmasýndan çevrenin korunmasýna, yollarýn güvenliðinin artýrýlmasýndan kültürel mirasýn korunmasýna ve sivil toplumun desteklenmesine kadar farklý alanlarda kullanýlacaðý belirtildi. Geniþlemeden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Stefan Füle, "Bu yeni fon AB'nin Kýbrýs Türk toplumunun ekonomik entegrasyonuna saðlam taahhüdünü yansýtýyor. Ýki toplum arasýnda diyalog ve müþterek zenginleþmeyle Ada'nýn gelecekte yeniden birleþtirilmesini desteklemeye devam ediyoruz" dedi. AB Komisyonu, 2006 yýlýndan itibaren KKTC'ye yapýlan mali yardýmýn 320 milyon Euro'yu aþtýðýný bildirdi. PATRÝOTLAR GELÝYOR Türkiye'nin savunma amaçlý olarak Suriye sýnýrýna yerleþtirilmek üzere NATO'dan dün resmen talep ettiði Patriot füzelerinin Aralýk ortalarýnda gelmesi bekleniyor. NATO büyükelçilerinin dünkü toplantýsýnda Türkiye'nin Patriot füzesi talebinin olumlu karþýlandýðýný ve önümüzdeki günlerde nihai onayýn verileceðini belirten diplomatik kaynaklar, füzelerin önümüzdeki ayýn ortalarýnda Türkiye'de olmasýnýn beklendiðini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'den resmi talebinin hemen ardýndan yaptýðý açýklamada, önümüzdeki hafta bir NATO heyetinin füzelerin nereye konuþlandýrýlacaðýný kararlaþtýrmak için Türkiye'ye gönderileceðini duyurmuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Zehir saçan Dikmen çöplüðünün yerinde Þimdi rengârenk kelebekler uçuþuyormuþ Sinekler de výzýl výzýl Lefkoþa çöplüðünde Dikmen kurtulmuþ ama Lefkoþa çöplük olmuþ Kalay GAZZE'DE MÜSLÜMAN OLUP, KÜRTLERE GELÝNCE MÜSLÜMANLIÐINI UNUTMAK Öyle görünüyor ki, Tayyip Erdoðan Gazzelilere Müslüman olurken, Kürtler karþýsýnda Müslümanlýðýný unutuyor. Suriye'de Ýsrail ile birlikte hareket ederken, Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlara, Filistinlilere karþý senelerdir yürüttüðü etnik temizlik politikasý karþýsýnda diklenmek ona itibar saðlamýyor, tam tersine onu "ne yaptýðý kestirilemeyen" bir siyasetçi pozisyonuna sokuyor. Türkiye basýnýnda bütün bunlarýn görmezden gelinmesi ve gazetelerin köþebaþlarýný tutan sözümona gazetecilerin yazýlarýna besmele gibi Erdoðan'a alkýþ tutarak baþlamasý ise Türkiye'de basýnýn genel olarak nasýl çürüdüðünü gösteriyor. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AMAN HA Bir BES eylem yapýyor, bir de CTP Arkalý önlü Bisikletin iç lastiði birisi, dýþ lastiði birisi hesabý BES'in hafta baþý yaptýðý çöp dökme eyleminden sonra akþamüzeri de CTP eylem gerçekleþtirdi Cemal Bulutoðlularý'ný süpürdüler, Ýrsen'i yediler! Kendilerini istifaya çaðýrdýlar "Lefkoþa sahipsiz deðil, biz varýz" dediler Belediye meclis üyeliðinden istifa eden kahramanlarýný dizdiler kürsüye Biz onlarýn da Lefkoþa'yý nasýl idare ettiklerini bilmez miyiz? Belediye Baþkaný'na verdikleri yetki sonucunda iþlerin bu noktaya geldiðinin farkýnda olmayanlara anlatsýnlar dertlerini Anlaþýlan Ankara'nýn "göt cebinde" rahatsýz olmaya baþladýlar Kýpýrdanýp MÝT'çinin kendilerini dýþarýya çýkarmasýný istiyorlar. MÝT'çi Ýrsen Bey'i yakaladý münasip bir yerinden ve býrakmýyor CTP, beni de yakala, diye yalvarýyor Dedikodudan geçilmiyor ortalýk Ankara kararýný vermiþ mesela Derviþ Eroðlu'nun süresi bitene kadar onu sarayda býrakacak, ama güneydeki seçimlerden sonra baþlayacak olan görüþmelere Talat görüþmeci olarak katýlacak Ondan sonrasý da hoop saraya Yarým býraktýðý çekirdeksiz limon aðaçlarýný aþýlayacak Ýrsen Bey'i eline geçiren MÝT'çi Ankara'nýn istediklerini yaptýrýyor ona ve yaptýracak da Polis Müdürlüðü atamalarý ondan Mahkemelerden çekilen ve bir daha açýlmamasý için talimat verilen yolsuzluk davalarý ondan Gazetelere ilan verilip verilmemesi talimatý ondan Üç gazeteyi piyasadan kaldýrma talimatý da ondan Ama önce Beþir abisi var O ona, o da bunlara Ýrsen istenilenleri yaptýktan sonra hizada bekleyen CTP oturtulacak o mübarek koltuklara Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler ya Yarým kalan koltuk sevdalarýna yeniden kavuþacaklar... Geçen defa neler yaptýklarýný bilmem ama bu kez beþ beterini yapacaklarýna kalýbýmý þimdiden basarým Türkiye bizi iki alternatif arasýnda býraktý Birisi UBP, diðeri CTP Diðerlerine pek þans tanýmýyor Halkçý isen, demokrat isen iþin zor "Bismillahirrahmanirrahim" diye baþlayacaksýn konuþmaya Ellerin de belinde baðlý olacak Gözlerin yerde Padiþahýn huzurunda durur gibi duracaksýn MÝT'çinin karþýsýnda! Ve UBP'den daha güzel, daha iyi hizmet ettiðini bir kere daha ispatlayacaklar Ankara'ya Talat'ýn ispatladýðý gibi BES hak istiyorsa önce taleplerini adam gibi koyacak ortaya ve yönetime bir süre tanýyacak Devrimciler kapitalistlere taleplerini sunduklarýnda imkansýzý isterler Ama devrimciler dedim CTP oportünizmi ile kucak kucaða koltuk aþkýna eylem yapmakla bir yere varýlmaz Kucaða oturmaktan baþka LEFKE ÖRGÜTLERÝNDEN DEKLARASYON "CENGÝZ TOPEL HASTANESÝ'NÝN GÜZELYURT'A TAÞINMASINA KESÝNLÝKLE KARÞIYIZ VE BUNUN GERÇEKLEÞMESÝNE KESÝNLÝKLE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ" Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri, Cengiz Topel Hastanesi'nin seviyesinin polikilinik seviyesine düþürülmesine karþý mücadele edilmesi yanýnda, yeni yatýrýmlarla Cengiz Topel tam kapasiteli hastane durumuna gelinceye ve bu konuda sonuç alýnýncaya kadar mücadele kararý aldý. Lefke Belediyesi'nin de destek verdiði örgütler, Hastanenin taþýnmasý fikrinde ýsrarcý olunmasý halinde, tepkilerinin "çok büyük" olacaðýný ve böyle bir durumda eylem planlarýný açýklayacaklarýný belirttiler. Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri'nden yapýlan açýklamada, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun 2013 Bütce görüþmeleri esnasýnda, Cengiz Topel Hastanesi'nin Güzelyurt'a taþýnacaðýný belirtmesi üzerine, 21 Kasým'da toplanan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin, deklarasyon yayýnlamayý kararlaþtýrdýðý kaydedildi. "HASTANE BÖLGENÝN OLMAZSA OLMAZI YERÝ TESADÜFEN SEÇÝLMEDÝ " Lefke Belediyesi ve Lefke bölgesinden 15 Sivil Toplum Örgütü'nün imzasýný taþýyan Hayatýný önceki gün kaybeden Kurucu Meclis üyelerinden, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'nýn (Koopbank) kurucularýndan ve ilk genel müdürü merhum Mehmet Eþref, bugün banka önünde ve Meclis bahçesinde düzenlenecek törenlerin ardýndan topraða verilecek. Cumhuriyet Meclis Baþkanlýðý, Kýbrýs Türk halkýnýn yetiþtirdiði deðerli insanlardan Kurucu Meclis Üyesi, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý kurucularýndan Eþref'in kaybýndan duyulan üzüntüyü ifade ederek, cenazesinin bugün 10.30'da Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek devlet töreninin ardýndan, Lefkoþa Ýsmail Safa Camisi'nde kýlýnacak öðle namazý sonrasýnda Lefkoþa Mezarlýðý'na defnedileceðini duyurdu. Törene milletvekilleri, eski parlamenterler ve tüm halkýn davetli olduðu belirtilen açýklamada, merhum Mehmet Eþref'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilendi. Koopbank'ýn kurucularýndan ve ilk genel müdürü olan Eþref için bugün saat 10.00'da banka genel müdürlüðünde de tören düzenlenecek. Bankanýn Kurumsal Ýletiþim Birimi'nden Nacit Lama Altuð'un açýklamasýna göre, Eþref için ilk tören saat 10.00'da deklarasyonda, yaklaþýk 75 yýldan beridir bölge insanýna hizmet vermekte olan Cengiz Topel Hastanesi'nin, bölgenin olmazsa olmazlarýndan biri olduðuna iþaret edilerek yerinin tesadüfen seçilmediði ifade edildi. Deklarasyonda þunlar kaydedildi: "Cengiz Topel Hastanesi kurulurken tesadüfen bugünkü yerine kurulmamýþ bölgemizde hastane inþa edilebilecek en iyi yer seçilmiþtir. Denize sýfýr, yeþili bol, geniþ geniþleme alanýna sahip, nem ve rutubetten uzak bir yer aranmýþ ve bulunmuþtur. Daha kuruluþ aþamasýnda, Poli'den Serhatköy'e ve Trodos daðý zirvesinden Akdeniz sahillerine kadar uzanan bir coðrafyaya hizmet vermesi düþünülerek yer seçilmiþtir." Deklarasyonda, Güzelyurt- Lefke duble yolu inþaatýnýn baþlamak üzere olduðu düþünüldüðünde, çok yakýn gelecekte gerek Güzelyurt ve gerekse Lefke merkezden Cengiz Topel Hastanesi'ne ulaþmanýn hem kolaylaþacaðý, hem de süratleneceði; þimdiye kadar bu hastanenin yerinden veya ulaþým zorluðundan kaynaklanan herhangi bir istenmeyen olaydan söz etmenin mümkün olmadýðý kaydedildi. Mehmet Eþref için devlet töreni Lefkoþa'da Mahmut Paþa Sokak'taki bankanýn genel müdürlüðü önünde yer alacak. Kýbrýs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyesi de olan Mehmet Eþref'in 40 yýldan fazla ülke kooperatifçiliðine hizmet verdiði belirtildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝGOMO ÇÖPLÜÐÜ ÖLDÜ... YAÞASIN LEFKOÞA ÇÖPLÜÐÜ Övünüyorlar... KKTC'nin baþbelâlarýndan biri olan Digomo çöplüðünü, kelebeklerin uçuþtuðu, insanlarýn piknik yapabilecekleri bir alana çevirmiþler. Gerçi Avrupa Birliði olmasaydý, yani onlar bu çöplüðe el atmasaydý, yüz sene daha o zehir altýnda yaþamaya ya da daha çok kanser olup ölmeye devam edecektik ya o baþka mesele! Övünüyorlar... Övünmeye yüzleri yok aslýnda. Doðrudur... Digomo çöplüðünü en nihayet hale yola koydular, o pisliði, o zehiri temizlediler, ama bu defa da Lefkoþa'nýn hali halden gitti! Çünkü aylardan beridir pislikle boðuþan Lefkoþa, neredeyse Digomo çöplüðünün boþluðunu doldurma yolunda hýzla ilerliyor! Hatta denebilir ki tehlike Digomo çöplüðünden daha büyük! Çünkü herkesin kapýsýnýn eþiðinde! Akþamlarý, toplanmayan çöplerin leþ kokularýyla yatýp, sabahlarý ayný mide bulandýrýcý kokularla kalkýyor insanlar! Her taraf sinek kaynýyor! Arasýra toplanýp kaldýrýlmasýna çalýþýlan çöplerin altý kurt kaynýyor! Geceleri el ayak çekildikten sonra fareler cirit atýyor zibil yýðýnlarýnýn üstünde! Zaman zaman da bir araba tarafýndan talihsiz bir þekilde çiðnenip asfalta yapýþmýþ kedi köpek leþlerinin üstünde kargalar uçuþuyor kuþluk vakti! Günlerce kaldýrýlmayan hayvan leþleri, arabalar üzerinden geçe geçe, asfaltla bir olup, kendiliðinden kayboluyorlar! Çiðnendikleri yerde çok silik bir iz býrakarak! Doðrudur... Digomo çöplüðünde þimdi kelebekler uçuþuyor olabilir beyler... Gelgelelim buna sevinmek, bundan gururlanmak ne mümkün... Digomo çöplüðü gitti... Lefkoþa çöplüðü geldi! Daha doðrusu, Lefkoþa baþtanbaþa bir çöplük oldu! Sayenizde bu halk bu günleri de gördü! Bir zamanlar yasemin ve limon çiçeði kokan "þeher" ancak bu kadar kirletilebilir! Ancak bu kadar leþ gibi kokan bir mezbeleye döndürülebilir!.. Eserinizle ne kadar gurur duysanýz azdýr pek sayýn ve muhterem büyüklerimiz! Yani þu anda Lefkoþa'da olmayan devletin, olmayan hükümetin, olmayan belediyenin çok çok sayýn büyükleri!!! Bu düðümü Lefkoþa Belediyesi'ne siz attýnýz! Lefkoþalýlarý bu pislik içinde yaþamaya siz mahkûm ettiniz! Belediye emekçilerinin ekmeðini kesip onlarý angarya çalýþtýrmak gayreti içinde olan da sizsiniz! Ne dedin Nazým bey? Maðdur oldular diye ülkeyi yakmaya haklarý yok mu dedin? Bir insanýn ekmeðini elinden almak, geleceðini karartmak ne demektir bilir misin sen Nazým bey? Ekmeði elinden alýnan adamýn açlýktan gözünün kararabileceðini bilir misin? Hakký olsa da olmasa da öfke ve isyanýna sýnýr koyamayacaðýný bilir misin? Maðdur olduklarýný kabul ediyorsanýz ki ettiðinizi söylüyorsunuz... Haklarýný arama yolundaki eylemlerinde de yerden göðe kadar haklý olduklarýný kabul edeceksiniz... Sizden, lûtuf, ihsan ya da iane istemiyorlar! Emeklerinin karþýlýðýný ve yýllardýr ihmal ettiðiniz sosyal güvencelerinin tanýnmasýný ve verilmesini istiyorlar... Siz ise, maðdur oldular diye çöpleri sokaklara dökmeye haklarý yoktur diyorsunuz! Bütün söyleyeceðiniz bu kadar mý?!

5 5 23 Kasým 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bir ara "empati" yapayým dedim, piþman oldum! Hýrsýza da, uðursuza da, çöpçüye de, fahiþeye de, Küçük'e de, Kaþif'e de hak verdim çünkü! Hükümete haksýzlýk yapýyorsunuz ama!.. MÝÞ-MIÞLAR * Milli Eðitim Bakaný Atasayan Sudan'a gitmiþ. - Sudan bir sebeple. * BM, Büyükelçi Akça'yý davet etmeyince Eroðlu da gitmemiþ. - Çok iyi yapmýþ Hepsini davet ET, Akça'nýn kazýðý mý büyük geldi da çaðýrmadý. * Lefkoþa Belediyesi'nde en fazla istihdam döneminde yapýlmýþ. - Haydaaaa Daþýn altýndan gene mi CTP çýktý!.. * Hükümet þimdi deðilse bile, 2013'te kesin düþecekmiþ... - Bir zamanlar, tam da bu sýralar, önümüzdeki yýlýn barýþ ve çözüm yýlý olup olmayacaðýný tartýþýrdýk. Düþtüðümüz hale bakýn. Çözümü hükümetten kurtulmakta arýyoruz. * EL-SEN bir günlük uyarý grevi yapacakmýþ. - Bir gün yetmez ki!.. Bunlarýn kafasýna her gün vursan, gene anlamazlar. * Aslan Býçaklý, "Hükümet maalesef özelleþtirmeden söz etmeye devam ediyor" demiþ. - Tuhaf bir açýklama doðrusu Hükümet söz etmekle kalmýyor ki Uygulamaya da gidiyor * "Kýbrýs Federal Cumhuriyeti'nde herkese huzur ve refah getirecek bir anlaþmaya varmak için hangi adýmlar atýlmalýdýr" konulu toplantý düzenlenmiþ. - Sonuç belli oldu mu acaba? Ne tarafa adým atýyoruz Ve sað ayak ile mi baþlýyoruz, sol ayak ile mi? * Türkiye'den gelerek, piyasaya sahte para sürmüþ - Güneþ yüzü göstermesinler böylesine Alemin ahmaðý bizi mi sandý yani! Ne yapýlmasý gerekiyorsa, el ele vermeden önce kafa kafaya vermeliyiz ki, emeðimiz boþa gitmesin... Kurultay uzamaktaymýþ... UBP'nin bir baþkaný bile yokmuþ... Ülke týkanmýþ... Kilitlenmiþ, hapsolmuþ... Ýþler durmuþ Kaos yaþanýyormuþ. Felakete gidiyormuþuz... Erken seçim þart olmuþ... Yeter be arkadaþ. Dur bi dakika... One minute Lafazanlýðý býrak da bana somut bir örnek ver. Kurultay var diye hangi proje aksadý? Hadi söyle... Ya da kurultay var diye hangi proje askýya alýndý? Tek bir örnek gösteremezsiniz. Tek bir tane bile. Maþallah hükümetimiz týkýr týkýr çalýþýyor düþman çatlatýrcasýna. Ohhh. Canýma deðsin. Kýskananlar çatlasýn vallahi. Bakýn Milli Eðitim Bakanýmýz þu anda Sudan'da, 50 ülke bakaný ile hem sumada içiyor, hem (ne yapýyordu yau?) Turizm Bakanýmýz, Londra'daki dünyanýn en prestijli turizm fuarýndan dün geldi, yarýn (Allah yol açýklýðý versin) dünyanýn ikinci en popüler ve prestijli turizm fuarýna gidiyor. Tarým Bakanýmýz dersanýz, Antalya'daydý, sera zararlýlarýný konuþup döndü. Maliye Bakaný dersanýz, onun hiç durup oturduðu yok. Denk bütçe peþinde koþturup duruyor. Ercan projesi bile aksamadý. Ercan'ý da hallettiler kaþla göz arasýnda. Ya hacý bakanýmýz Atun. Hacý oldu geldi, esnaf babasý kesildi bir anda. Her isteyene kredi musluklarýný açmakla meþgul þimdi. Baþbakanýmýz, ikinci tura hazýrlanýyor olabilir ama Güzelyurt'ta narenciyeciyi... Ýskele'de balýkçýyý Girne'de lokantacýyý Maðusa'da gargacýlarý kucakladýktan sonra, bugün de, arpa ekicisi Kýbrýs Türk çiftçilerini kabul edip kucaklayacak. E daha ne istersiniz yani? Ya Hasipoðlu Onu unutmayalým lütfen... Çiçeði burnunda yeni bir bakan iken bile, daha koltuðu ýsýnmadan, YDÜ'yü elinin tersi ile silip atmadý mý Saðlýk Bakanlýðý'nýn yakasýndan BÖYLE BÝR ANDI ve torbasýndan. 13. maaþlar da çantada keklik. En ufak bir sorun yok. Daha ne yapsýn size bu hükümet yani. Daha ne yapsýn 2013'te artýþ da var. Eeee. Küçük'ten iyisi raký büyük! Halep ordaysa, arþýn nerde! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bir bu eksikti... Bu kararý veren parlak zekalý her kimse vallahi bravo! Ýnsan yaþamýnda en kötü þey olan ayrýmcýlýk ülkemizde yetkililer eliyle hayata geçirildi... Ercan hava alanýnda ülkeye giriþ yaparken, artýk yerinizi bileceksiniz... Giriþ bölümündeki kontrol kabinleri, iki adeti Türkiye vatandaþlarý için, bir adeti Öðrenci ler için, bir adeti Asker yolcular için, bir adeti Yabancý ziyaretçiler için ve lütfetmiþler bir adeti de KKTC vatandaþlarý için markalanarak ayrýldý. ALLAH ÝNSANI YALAKALARDAN KORUSUN Bundan böyle... Yanýp sönen ve hareket halindeki kýrmýzý yazýlara dikkat edecek ve doðru kabin önünde sýraya gireceksiniz. Bu ne biçim mantýk, bu ne biçim ayrýmcý zihniyet... Yoksa... Baþka ülkelerdeki hava alanlarýnda, kendi vatandaþlarýna hýzlý ve seri hizmet verebilmek için ayrý bir bölüm ayýrýp, vize maksatlarý bakýmýndan da yabancý ziyaretçiler için ayrý bölümde hizmet verildiðini mi gördüler de ne maksatla yapýldýðýný anlayamamýþlar mý dersiniz... Ne tuhaf bir duygu... Kendi ülkenize giriþ yapýyorsunuz ve karþýnýzda kabinler üzerinde yanýp sönen kýrmýzý ýþýklarla, Türkiyeli, öðrenci, Hellim Denetleme Kurulu yol haritasýný açýkladý Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) bünyesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafýndan oluþturulan Hellim Denetleme Kurulu, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, amaçlarý, neler yaptýðý ve yol haritasýyla ilgili açýklamalar yaptý. Basýn toplantýsýnda ayrýca, Güney Kýbrýs Tarým Bakanlýðý'nýn hellimle ilgili yapmýþ olduðu açýklamalara ve KTSO'nun merkezi Ýsviçre'de bulunan Uluslararasý Coðrafi Ýþaretler Organizasyonu Aðý'na üyeliði konusunda da bilgiler verildi. KTSO'da gerçekleþen basýn toplantýsýnda ilk olarak KTSO Baþkaný Ali Çýralý konuþtu ve Hellim Denetleme Kurulu hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi; ardýndan da Kurul üyeleri amaçlarýný anlattý. Ali Çýralý, konuþmasýnda, dünyada ve özellikle Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda uzun yýllar önce yaygýnlaþan ve gün geçtikçe önemi daha iyi anlaþýlan "coðrafi iþaret" kavramýnýn, ülkemizde birkaç yýl öncesine kadar bilinmediðini belirterek, Ýtalya'nýn Parmesaný, Fransa'nýn Rokfor'u, Yunanistan'ýn Fetasý, Türkiye'nin Ezinesi ve bunun gibi ürünlerin coðrafi iþaretlere örnek olarak gösterildiðini ifade etti. "KANSERE KARÞI FARKINDALIK"- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði ile Doðu Akdeniz Doða Koleji iþbirliðinde "Kansere Karþý Farkýndalýk Programý" etkinliði gerçekleþtirildi. Dernekten yapýlan açýlamaya göre, programda 11. ve 12. sýnýf öðrencilerine, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn anlatýmý ve multivizyon sunumuyla kansere karþý bilinç kazandýrýlmaya çalýþýldý. Daha sonra Doðu Akdeniz Doða Koleji'nin tüm öðrencilerinin katýlýmýyla balon uçurma etkinliði gerçekleþtirildiðine iþaret edilen açýklamada, gün nedeniyle toplanan baðýþ, Okul Öðrenci Meclisi tarafýndan Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne verildi. Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar, Okul Yönetimine, Öðretmenlerine, Okul Meclisi ve öðrencilerine duyarlýlýklarý için teþekkür etti. asker, yabancý ve KKTC vatandaþlarý diye yolcular sýnýflandýrýlýyor. Üstelik... Kendi vatandaþlarýna bir kabin, yabancý turistlere bir kabin, Türkiyeli yolculara dört kabin... Demek ki... KKTC kimliði taþýyanlarýn nüfus içerisindeki oraný altýda bir oldu da farkýnda deðilmiþiz... Oysa... Yapmalarý gereken, yabancý turistler için vize maksatlarý bakýmýndan bir veya iki kabin açmak, gerisi zaten ne vize gerektiriyor ne pasaport, herkes dört kabini ortak kullanabilir... Tabii biz de neyi konuþuruz... Turizm Bakanlýðý yetkilileri, turizm fuarlarýnda turizm pazarlarken... Ayni zamanda Çevre Bakanlýðý da olduklarýndan bi-haber... Ülkede... Daðý taþý çöp, poþet, moloz, hayvan leþi ve her türlü atýk götürürken; Þehirleri derseniz çöpler, laðým sularý ve pislikte boðulurken; Teknecik ve Kalecik te elektrik santralý bacalarýnda günde yirmi dört saat zehir saçýlýrken; Ýlk intiba çök önemlidir diyerek, hava alanýndan yonca kavþaðýna, oradan da Girne ye kadar döþedikleri ýþýklarýn, istediðinde yandýðý, istediðinde yanmadýðýndan habersiz; Hesapta, refüjler içerisini yeþillendirme adýna yüzlerce bitki ektiler ama yarýsýndan fazlasý susuzluktan kuruduðunun dahi farkýnda olmadan;... turizmcilik yapýlýyor... Üstüne üstlük... Hepsi yetmezmiþ gibi, þimdi de insanlarý Türkiyeli KKTC li ve Yabancý diye ayýrýyorlar... Bravo vallahi... Doðrusunu isterseniz... Hava alanýnda böyle bir düzenleme yapýlmasýný Türkiyeli yetkililerin istediðini hiç sanmýyorum. Bu olsa olsa, bizim yalaka ve sivri akýllýlarýn iþgüzarlýðý olsa gerek... Zaten... Bu ülkenin ve Kýbrýslý Türkler in baþýna ne geldiyse bizim seçtiklerimizin yüzünden gelmiyor mu? Kendi beceriksizliklerini... Yeri geldiðinde Kýbrýs sorunu arkasýna saklanarak, yeri geldiðinde ambargo lar arkasýna saklanarak, yeri geldiðinde asker arkasýna saklanarak, yeri geldiðinde Büyükelçi arkasýna saklanarak ve en genelinde her zaman Türkiye arkasýna saklanarak, onlarý neden göstererek bu hallere gelmedik mi? Hep politikacýlarý ve yetkilileri suçlarýz da... Ya onlarý seçenler kim? Seçenlerin hiç mi suçu yok? O nedenle... Çuvaldýzý baþkalarýna batýrmadan, iðneyi birazcýk kendimize dokunduralým. Dokunduralým da kendimize gelelim... Yoksa... Onlara kalýrsa... Yarýn... Hastahanelerde de, dairelerde de, mahkemelerde de, polis istasyonlarýnda da, otellerde de, lokantalarda da, sýrayla her yerde... Yanýp sönen kýrmýzý ýþýklarla Türkiyeli ler bu tarafa, Kýbrýslý lar bu tarafa diye ayýrdýklarýný görürseniz þaþmayasýnýz ha... Hava alanýndan baþladýlar bir kere... GÜNLÜK GRUP YORUM DÝNLEMENÝN TAM ZAMANI Grup Yorum'un solisti Selma Altýn ve kemancýsý Dilan Balcý, 17 Eylül'den bu yana Ýdil Kültür Merkezi'nde ev hapsinde. Adli Týp Merkezi önünde Ýbrahim Çuhadar'ýn cenazesini almak üzereyken polis tarafýndan gözaltýna alýnan Grup Yorum solisti Selma Atun ve Ezgi Dilan Balcý, polis tarafýndan sözlü ve fiziki iþkenceye maruz kalmýþ, iþkence sonrasýnda Selma Altun'un kulaðýnda duyma kaybý, Balcý'nýn vücudunun çeþitli bölgelerinde ise yaralanmalar meydana gelmiþti. Çýkarýldýklarý mahkemece ev hapsi cezasý verilen Grup Yorum üyeleri 26 Kasým'da Çaðlayan Adliyesi'nde hakim karþýsýna çýkacak. 110 yýl hapislik talebiyle yargýlanan Grup Yorum üyeleri için Ezel Akay, Niyazi Koyuncu, Pýnar Aydýnlar, Ýsmail Hakký Demircioðlu'nun da aralarýnda bulunduðu sanatçý ve aydýnlar, bir video hazýrlayarak 26 Kasým'da herkesi Grup Yorum dinlemeye çaðýrdýlar. Biz de "Afrika" okurlarýna ayný çaðrýyý yapýyoruz. Dileyenler þimdiden baþlayabilir KIBRIS'TA TAKSÝM ENGELLENEMEZ Önce haritamýz bölündü... Sonra nüfus Türk ve Rum diye ayrýldý... Þimdi de toprak ayrýlýyor... Bu takas da tamamlandýktan sonra Kýbrýs'ta taksim engellenemez deðil mi? OTELLER KRALI Maþallah, Net Holding sahibi Reha Arar Kýbrýs'ýn kuzeyinde 'Oteller Kralý' oldu... Bugüne bugün tam 6 otel ve turistik tesis sahibi... Lefkoþa'da Merit Otel, Girne'de Merit Crystal, Mare Monte, inþasý süren yeni bir otel ve Maðusa'da Cyprus Garden... Þimdi bir de Mercur Otel'i ekledi tüm bunlara ve yeni adýný da "Park Otel" koydu. Reha Bey 'Oteller Kralý' olurken, bize de Aborjin diyor! ÇÝFT TARAFLI KAZIK Pek çok vatandaþ güneydeki taþýnmaz malýný yok fiyatýna satýyormuþ... Ya Kýbrýslý Rumlar? Onlar da kuzeydeki mallarýný kelepir fiyatýna satmýyor mu? 70 OLSAYDI... TDP 69 maddelik manifestosunu açýklamýþ ve ayakta yemin etmiþ... Bir gayretle 69 sanki 70 olamaz mýydý? Týrnak... "lgimi çekmez artýk! Ýþçilerçalýþanlar haklýdýr; geriye kalanlar haksýzdýr; o kadar! Efendim sendika? Sendika da beni ilgilendirmez! Ýþçinin ekmeði yoksa, çöp de döker, içine de eder!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Güya, hükümetimiz vardý! Ama uzuuun yýllar bakanlar kurulunda TC büyükelçisi de oturuyordu! Meclisimiz vardý güya, ama yasalarý milletvekillerimiz deðil, birtakým memurlar yazýyorlardý!" Nazým BERATLI (Haberdar) "Bir Baþbakan yargýya saygýsýzlýk yaparsa, bunu tekrarlarsa, bu varsa eðer, devleti ilgilendirir. Umarým gerek kararý alan Kaza Mahkemesi, gerek ise istinafý deðerlendirecek Yüksek Mahkeme artýk böylesi umarsýz tavýrlara yönelik bir tavýr geliþtirir." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "2013 Þubat'ýndan sonra, baþlayacak Kýbrýs görüþmelerinde, Kýbrýs Türkleri, Türkiye'nin dayattýðý baskýlardan kurtulmak için, þimdiden herhangi bir çözüme evet deme noktasýndadýr." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) Günün Kahramaný ÜNAL ÇAÐINER Kýbrýs'ýn en güzel sahillerinden biri olan Girne'deki 6,5 mili 1977'den beri elinde bulunduran turizmci iþadamý Ünal Çaðýner, kullanýmýnda olan 100 dönümlük arazinin 35 dönümünü eski Rum mal sahibinden 3 milyon 400 bin sterline satýn aldý. Mal Tazmin Komisyonu ile Bakanlar Kurulu tarafýndan da onaylanan bu alým-satým, adadaki mülkiyet sorununda yeni bir aþama oldu. Bundan sonra þahýslarýn kendi aralarýnda anlaþmasý ile de mülk sorunu çözülebilecek... Toprak takasý ile adanýn taksimi kesinleþecek.

7 23 Kasým 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DAVETÝYE VALÝLERE DEÐÝLDÝ (Ýstanbul)- Türkiye 1974 yýlýnda adaya askeri çýkarma yaparken "garantörlük" hakkýný kullanarak yaptýðýný söylemiþti. Garantörlük hakký Türkiye ile birlikte Ýngiltere ve Yunanistan'ýn da vardý, hala var. Dileselerdi, o dönemdeki karýþýklýðý çözmek adýna birlikte hareket edebilir, birlikte müdahalede bulunabilirlerdi. Ancak darbeyi yapan, garantör ülke Yunanistan olduðu için o, bana ne dedi; zaten görünen, adanýn tamamýna el koymak için adadaydý Dolayýsýyla anayasal düzeni yýkmaya çalýþan da o görünüyordu. Ýstese de bir daha çýkamazdý; silahýyla, askeri ve komutanýyla zaten oradaydý. Ýngiltere ise ne ona, ne buna dokunmamak için, zaten elinde garantili üsleri de vardý, garantörlüðünü kullanarak çýkýp bir de orayý tehlikeye atmayayým düþüncesiyle harekâta katýlmayý uygun görmedi ve taraf olmaktan çekindi. Sonuçta ihale Türkiye'ye kaldý. Ve tek baþýna çýktý. Çýkarken, resmen tanýdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti'ni, resmen tanýdýðý þekilde kalsýn bozulmasýn diyerek çýkmýþtý. Daðlarý patlatarak yapmýþtý bunu. Bir mahþerdi o gün yaþanalar. Havadan, denizden ve mücahitler sayesinde karadandý harekât. Darmadumandý o gün her þey. Buraya kadar her þey normal akýþýnda görünüyor. Ancak bugün gelinen noktada çeliþkili bir durum söz konusu. Türkiye, anayasal düzenin muhafazasý için çýktým, her iki toplum için buradayým, iþim bitince gideceðim derken, bizlere ve dünyaya bir söz verdiðini unuttu. Ve o sözünü tutmasý gerekirken. Tutmadý. "Hani öleceksek adam gibi ölelim" dedi ya baþbakanlarý Bir adam adamsa, ölmeyi düþüneceðine önce verdiði sözü tutmalý. Adam adamsa söz verdi mi yapmalý. Neyse. Geçen bu kadar yýldan sonra, ki Türkiye'nin elinde yapacak her türlü gücü var Taraflarý çaðýrýp gereðini yapýp, çekilebilirdi. Çekilmedi. Sözünü tutmadý. Tutmadýðý gibi suç olduðunu bile bile buraya nüfus taþýdý Taþýdýklarýný buraya yerleþtirdi Onlara bir de kurdurduðu uyduruk cumhuriyetin kimliðini verdi. Ve oy kullandýrdý. Onlarý buraya daha fazla baðladý. Tüm bunlar yetmezmiþ gibi çözüm olmasýn diyerek tüm Kýbrýs'ý ilgilendiren hem ekolojik hem ekonomik yapýnýn bozulmasýna yardým etti. Hala ediyor. Ve bunu bizzat elçi görünümlü valiyi görevlendirerek yapýyor. Derviþ Eroðlu BM Genel Sekreteri Kýbrýs özel danýþmaný Downer tarafýndan çaðrýldýðý resepsiyona gitmedi. Mazereti, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi'nin çaðrýlmamasý. Oysa Eroðlu'nun görmediði þuydu: Downer valileri çaðýrmadý, büyükelçileri çaðýrdý. SÝBER: ACAPULCO TAKASI ÖRNEK OLMALI Dün mecliste konuþan CTP Milletvekili Sibel Siber, "mülkiyet" konusunda konuþtu. Elde tutulan bazý tapularýn uluslararasý alanda sorun yarattýðýný örnekler vererek aktaran Siber, bu sorunlarýn aþýlmasý için çaba gösterilmesi gerektiðini anlattý. Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun görevi ve yaptýðý çalýþmalar ile uluslararasý tanýnmýþlýðýnýn ülke için bir kazanç olduðuna iþaret eden Siber, global takasýn kiþilerin imzasý olmadan yapýlmayacaðýný söyledi. Siber, son günlerde gündemde olan Timvios davasý ve Acapulco olayýna deðinerek, Acapulco Otel'in bulunduðu yerle ilgili yasanýn geliþtirilmesi gerektiðini savundu. Timvios davasýnda da takas konusunda anlaþýldýðýný, ancak Rum vasiliðinin karþý çýkmasý nedeniyle yaþanan sorunlara deðinen Siber, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun yetkilerinin artýrýlmasý gerektiðini söyledi. Siber, mülkiyetiyle ilgili hiçbir somut adým atýlmadýðý için birçok eþdeðer sahibinin Güney Kýbrýs'taki malýný yok fiyatýna sattýðýný kaydetti. Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin de Türk mallarýnýn deðersizleþtirme politikasý güttüðüne iþaret eden Siber, Acapulco Otel'de gerçekleþtirilen takasýn örnek olmasý ve vatandaþa takas yolu açýlmasý gerektiðini, bunun yapýlmamasý halinde Kýbrýs Türkü'nün ileride topraksýz kalacaðýný savundu. "KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIK VE ZÝHÝNSEL DÖNÜÞÜM" Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadýna Yönelik Þiddet Konusunda Toplumsal Farkýndalýk ve Zihinsel Dönüþüm" konulu seminer düzenledi. Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphane'sinde dün saat 14.30'da baþlayan seminere, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný Ahmet Kaptan, bazý milletvekilleri üst düzey yetkililer, kadýnlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'yla baþlayan seminerde sýrasýyla Kamu- Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Kamu-Sen Kadýn Sorunlarý Sekreteri Ayþe Özdemirað, Hak-Ýþ Konfederasyonu Kadýn Komitesi Baþkaný Julide Sarýeroðlu ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi konuþtu. Konuþmalar sonrasýnda Ýlias Abdullin'in müzik dinletisi sundu ve seminere geçildi. 19 Temmuz Davalarý yeni yýla ertelendi 21 Kasým Çarþamba günü Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde, 19 Temmuz 2011'de KTAMS ve KTHY önünde yapýlan gözaltýlara iliþkin açýlan iki ayrý dava görüþüldü. 19 Temmuz 2011 tarihinde KTHY önünde Tayyip Erdoðan'ýn adaya geliþini ve Ankara'dan dayatýlan politikalarý protesto ederken gözaltýna alýnan 6 eylemci hakkýnda açýlan davada, sanýk eylemciler Þevki Yoldaþ, Salih Batak, KTAMS üyesi Bülent Kurt, Marksist Barikat'tan Ahmet Cenkler, Baraka Aktivisti Mustafa Keleþzade ve YKP yürütme kurulu üyesi Nevzat Hami "polisi görevinden men" ve "polisi darp" iddialarý ile suçlanýyorlar. Hatýrlanacaðý üzere, son iki celsede savunma avukatlarý yargýlananlarla ilgili delillerin duruþma baþlamadan önce Savcýlýk tarafýndan yargýlanacak kiþilere verilmesini talep etmiþ, Savcýlýðýn ise bu yönünde herhangi bir niyet belirtmemesi üzerine, Mahkeme savunmanýn talebinin deðerlendirilmesi için davayý 21 Kasým'a ertelemiþti. Dünkü duruþmada ise yargýç, emarelerin savunmaya önceden verilmesi hususunun deðerlendirildiði Yüksek Mahkeme'deki baþka bir davanýn kararýný beklemek niyetinde olduðunu belirtti. Savunma avukatlarý Öncel Polili ve Gökan Asafoðlu ise, Yüksek Mahkeme'deki kararýn açýklanmasýnýn uzun süreceðini, beklemek yerine mahkemeye beyanlarýný yapmak istediklerini belirttiler. Fakat Sanýk avukatlarýndan birinin hazýr bulunmamasý nedeniyle mahkeme davayý "son bir kez" 7 Ocak tarihine erteledi. KTAMS binasýna polisin girmesi üzerine gözaltýna alýnan ve "polisi darp" ve "polisi görevinden men" iddiasýyla suçlanan Devrim Barçýn ve Ayça Soygür Çýralý davasý ise saðlýk raporu sunulmasý üzerine ayný tarihe, 7 Ocak'a ertelendi... Maðusa'daki DAK davalarý 24 Aralýk'ta... Geçen hafta Maðusa'da görülen, aralarýnda KTOEÖS ve DAÜ-Sen üye ve yöneticilerinin bulunduðu 10 sendikacý, akademisyen ve aktivist hakkýnda, 21 Haziran 2011?deki DAK eylemi sonrasýnda açýlan ceza davalarý, þikayetçilerin dinlenmesi için hazýrlanan celpnamelerin þikayetçilere ulaþmadýðý gerekçesiyle 24 Aralýk tarihine ertelendi. Savcýlýðýn dava dosyalamasýndan uzun bir süre geçmesine raðmen "sanýklarý" hala itham edemediði DAK davalarýnda, bu kez de Savcýlýðýn þikayetler geri çekilirse davalarý geri çekebileceklerini belirtmesi üzerine, davalar yeni bir ertelenme sebebi kazanmýþ oldu... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MAAÞLAR YETMÝYOR, KEFEN PARASINA KALDIM Maðusa'dan gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir emekli vatandaþýmýzýn feryadý da maaþlarýn gittikçe erimesi Vatandaþýmýz gönderdiði mektupta kefen parasýný da kullanmaya baþladýðýný yazdý "Deðerli okurlar, ben emekli bir vatandaþým. Tam üç yýldýr maaþlara tek bir kuruþ artýþ yapýlmadý. Ekonominin havalarda uçtuðunu söyleyenlerden bunu istediðinizde bütçede para olmadýðýný söylüyorlar. Artýþ yapýlmasýný bir kenara býrakýn, yaklaþýk 500 TL de aþaðýya düþtü. Bankalardan borçlanan binlerce dar gelirli çalýþan taksitlerini ödeyemez durumda bir umut bekliyorlar. Hükümettekiler yeni yýlda artýþ vereceklerini söylüyorlar. Verecekleri artýþý da açýkladýlar Yüzde dörtmüþ Tam bir kemaneci parasý. Aslýnda yapýlmasý gereken artýþ bana göre 2-3 bin TL alanlara yüzde sekiz, bin TL alanlara da yüzde iki dolaylarýnda bir artýþ yapýlmalýdýr. Yani çok alana az, az alana çok artýþ. Tam bir hakkaniyetlik olmazsa da akmazsa damlar. Hükümetin üç yýl önce dar gelirli çalýþanlara bir sözü vardý. Esenlendirme sözüydü bu. Unutuldu gitti. Ama kendilerini ve barealarýný esenlendirmeyi unutmadýlar. Çalýþana tek kuruþ artýþ vermeyenler ve 2013 bütçesinden yüzde dörtük kemaneci parasý vereceklerini söyleyenlerin israflarý bitmiyor. Dairelerine, makamlarýna yeni eþyalar aldýrýyorlar, altlarýna yeni makam araçlarý çekiyorlar. Resmi Hizmet Araçlarý müdürleri, müsteþarlarý evlerine götürüp getiriyor. Saltanat sürüyorlar yani Bu arabalarýn yaktýðý benzin, mazot ve geriye kalan masraflar hiç mi hiç düþünülmüyor. Türkiye buraya verilmesini yasakladýðý artýþý kendi ülkesindeki çalýþanlara veriyor. Geçen gün yüzde yedi ve sekiz civarýnda bir artýþ düþünüldüðü söylendi. Ben bunlarý gazetelerden okudum. Buradaki herkes konuþtuðunda Türkiye'ye anavatan diyor, onlar da bize yavru vatan diyorlar. Türkiye eðer anavatansa analýðýný bilmeli Bizim boðazýmýzdan kesiyor, yani yavrusunu ölüme terk ediyor ve ana kendisi yeyip yutuyor. Olacak iþ mi? Annelik böyle mi? Yýlýn sonuna da geldik iþte Gelecek yýldan da umudum yoktur. Hatýrlarsanýz ne derdi bazý gazeteciler, 'Bizi ekonomik kriz etkilemez, çünkü biz tanýnmýþ deðiliz' Þimdi baktýðýmýzda bizi nasýl etkilediðini görebiliriz. O gazeteciler acaba þimdi ne düþünüyorlar? Ekonomik krizden dolayý yaþananlarý haber yapýp duruyorlar. Hem toplumu kandýrýyorlar, hem de öngörüleri tutmayýnca da acýma duygularýný öne çýkarýp onu da sömürmeye çalýþýyorlar. Yaþýmýzý baþýmýzý aldýk. Biriktirdiðim kefen paramý da yemeye baþladým. Eh öldükten sonra mecburen cenazemi kaldýracaklar. Kaldýrmazlarsa býraksýnlar da köpekler yesin, onlar da seyretsinler " BÝZÝM DUVAR SAKLAMA SAMANI GEÇER ZAMANI Bizim Mandra Lefkoþa'nýn baþtan baþa kokuþmuþ bir mezbeleye dönmesini acý ve kahýrla izleyen vatandaþlar, yýllarca zehirini içtikleri Dikmen çöplüðünden kurtulmuþ olmaya sevinemezler. Lefkoþa'nýn temizlik sorunu, yalnýz çöplerin toplanmasýyla sýnýrlý deðildir. Bütün parklar bakýmsýzlýktan karanlýk ve izbe yerlere dönüþmüþ, bütün yollar delik deþik olmuþ, patlayan lâðým kanallarý ortalýðý leþ gibi kokutmuþ, kaldýrýmlar, sokaklar ve caddeler pislikten geçilmez olmuþ, Lefkoþa'nýn her santimetre karesi, bilfiil mezbeleye dönmüþtür. Ýþin en acý tarafý da çýkýþ yolunun hâlâ bulunamamasýdýr!

8 8 23 Kasým 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Artýk yeter Talat Eski c.baþkaný M.A. Talat hergün yazýlý basýna yaptýðý açýklamalarla hükümeti ve C.baþkaný Eroðlu'nu hedef alan eleþtirilerde bulunuyor. Hükümet ve Eroðlu'nun eleþtirilecek yanlarý yok mu? Çok vardýr, ama bunu yapmak Talat'a düþmez.tv kanallarýný da gezen Talat eleþtirilerini oralarda da yapmakta ve çeþitli önerilerde bulunmaktadýr. Tüm bunlarý yaparken devlet denen bu kurumsal yapýnýn halktan kesip ona tahsis ettiði bina ve personeli kullanarak yapmaktadýr. Bir allahýn kulu basýn mensubu veya TV yapýmcýsý çýkýp da Talat'ýn eleþtiri ve önerilerine karþý "Sen c.baþkaný, partin de hükümetteyken tüm bu söylediklerini o zaman neden yapmadýn?" diye sormuyor. O da bundan cesaret alarak bir muhalefet lideri gibi, hergün eleþtirilerini dozunu artýrarak sürdürüyor. Çarþamba günü de yaptýðý açýklamada "Meclisten yasalarýn geçmesinin hükümetin isteðine baðlý olduðunu belirterek baþkanlýk sistemine geçilmesinin daha uygun olacaðýný söyledi. Günaydýn. Þimdi mi aklýna geldi. Kendisi c.baþkaný, partisi de hükümette iken bunu o zaman neden gündeme getirmedi? Kendileri baþbakan iken azýnlýða düþmüþ hükümetinin istifasýný o zamanki c.baþkanýna sunmayarak aylarca ülkeyi bütçesiz bir hükümetle yönetmedi mi? O dönemde geçirdiði tüm yasalarý ve mecliste nisabý Akýncý Baþkanlýðýndaki BDH'nýn desteði ile saðlamadý mý? Ee þimdi ne oldu? Ayni açýklamada Talat, "Þimdiki c.baþkaný ile baþbakanýn etlerinin bir kazanda kaynamadýðý eleþtirisini yapýyor. Partisi seçimi kaybettikten sonra, kendileri TDP'nin desteði ile c.baþkanlýðýna yeniden aday olurken neden hiçbir CTP'li üst düzey yetkiliyi yanýnda görmek istemediðini söylüyordu. Onun da mý eti Ahmet Uzun'la, Sonay Adem'le, Ferdi Sabit veya Özkan Murat'la ve diðerleri ile ayni kazanda kaynayamýyor muydu? Öyle ya. Hiçbir mitinginde bu saydýklarýmdan bir teki bile yanýnda deðildi. Yanýnda hep TDP'liler vardý. Çünkü Talat öyle istiyordu. Kamu Hizmeti Komisyonundaki sahte imza ve yolsuzluklar konusunda da konuþan Talat olayýn savcýlýða havale edilmesini istedi. Bu yolsuzluklar olurken ses çýkarmayan ve böylece sessizce onay veren komisyon baþkaný ki bizzat kendisi tarafýndan atanmýþtý ne olacak? Kendisinin atadýðý bu komisyon baþkaný, yine partisi CTP'nin atadýðý diðer kadýn üyelerle kanlý býçaklý olur ve onlarý çalýþtýrmamaya özen gösterirken, bir yandan da bu bayanlar için kendisini ziyaret edenlere aðýza alýnmayacak küfürler ederse bu baþkaný ne yapmalý MA Talat? Baþbakanlýk Denetleme Kurulunun gündeminde olan ve kendisi c.baþkaný, partisi de hükümet iken meydana gelen yolsuzluk iddialarýnýn soruþturulmasýnýn hangi aþamada olduðunu niye akýl edip sorgulamýyor? Bir de kendisi c.baþkaný iken toplumlararasý görüþmelerde ilerleme saðlandýðýný, þimdi ise geriye gidildiðini iddia ediyor. Halbuki Papadopulos'un hayýrýnýn arkasýna saklanarak "Elimiz havada bekliyoruz" diyen ve tam 2 yýl kaybedilmesine neden olan kendisi deðil miydi? Seçimlerde Hristofyas'ýn kazanmamasý, Papadopulos'un kazanmasý için dua edenin kendisi olduðuna bizzat þahidim. Bundan dolayý dünyada eþi görülmemiþ bir þekilde bir muhalefet lideri gibi hareket eden eski C.baþkaný MA Talat'a artýk yeter diyorum. C.baþkanlýðýna yeniden aday olacaksa devletin kendisine saðladýðý tüm imkânlarý iade etsin. Partisi CTP'nin baþýna geçsin. O zaman istediði þekilde ve istediði kadar muhalefet yapsýn. Çünkü bugün dünyanýn baþka hiçbir yerinde seçim kaybetmiþ eski c.baþkanlarý bir muhalefet lideri gibi davranmýyor. En yakýnýmýzdaki komþumuz Rumlarda Kleridis ve Vasiliu örneðini verebilirim Ýkisi de eski c.baþkanlarýdýr ama mevcut hükümet ve baþkana yönelik hiçbir eleþtirileri yoktur. Uyuþturucu zanlýsý teminatla serbest Maðusa'da Birsu isimli iþ yerinin yakýnlarýna içerisinde toplam 18 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunan 2 adet teneke kutuyu atan zanlý Hüseyin Gör, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlan zanlý Gör, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Uyuþturucu maddeyi atmýþtý Olayýn tahkikat memuru Özgür Biçenleroðlu, 12 Kasým tarihinde alýnan bir bilgide Maðusa'da Birsu isimli iþyerinin yakýnlarýna 2 adet þüpheli teneke kutunun atýldýðýný öðrendiklerini anýmsattý. Söz konusu teneke kutularýn bulunduðunu belirten Biçenleroðlu, kutularýn içerisinde toplam 18 gram olmak üzere 6 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ele geçirildiðini açýkladý. Yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeleri zanlý Hüseyin Gör'ün attýðýnýn tespit edildiðini açýklayan Biçenleroðlu, zanlýnýn tespit edilemediðini ve 16 Kasýmda zanlýnýn polise gelerek teslim olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Biçenleroðlu, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Hüseyin Gör'ün pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 30 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (G.B) Tutuksuz yargýlanacak Maðusa'da, tasarrufunda toplam 96 gram olmak üzere 32 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile yakalanan zanlý Soner Öðer, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Öðer, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Müjdat Günay, 15 Kasým tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Soner Öðer'in tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini belirtti. Zanlý Öðer'in 5 Evler bölgesindeki reklam dükkanýnda tespit edildiðini belirten Günay, zanlýnýn üzerinde 6 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde, dükkanýn çeþitli yerlerinde ise toplam 90 gram olmak üzere 32 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Günay, zanlý Öðer'in uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Soner Öðer'in pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 30'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (G.B) 1 gr uyuþturucu ile yakalanan zanlý serbest býrakýldý Maðusa'da 1 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde ile yakalanan zanlý Ömer Küpeli, dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Küpeli, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kutlu, 20 Kasým tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Ömer Küpeli'nin, Maraþ bölgesinde bir makinist dükkanýnýn yanýndaki çöp kutusuna þüpheli bir paket attýðýnýn öðrenildiðini belirtti. Söz konusu yerde arama yaptýklarýný belirten Kutlu, çöp kutusunda bet ofisi kaðýdýna sarýlý 1 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulduklarýný ve zanlý Küpeli'nin söz konusu uyuþturucu maddeyi almaya geldiðinde suç üstü yakalandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Kutlu, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminatla serbest Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ömer Küpeli'nin pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 20 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (G.B) Teminat þartlarýný yerine getiremedi Maðusa'da Ali Tamcoþar ile Ýlkay Göl'e 6 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde satan zanlý Malik Toran, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu ve verme" suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlan zanlý Malik Toran, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlandý. Ancak zanlý Toran, teminat þartlarýný yerine getiremediði için merkezi cezaevine gönderildi. Zanlý, polise teslim olmuþtu Olayýn tahkikat memuru Müjdat Günay, 13 Kasým tarihinde Maðusa'da meydana gelen "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf" meselesi ile ilgili olarak daha önce tutuklanan Ali Tamcoþar ile Ýlkay Göl'ün tasarrufunda 6 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunarak emare olarak alýndýðýný anýmsattý. Günay, Tamcoþar ile Göl'den yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý Malik Toran'dan aldýklarýnýn öðrenildiðini belirterek, zanlý Toran'ýn polise gelip teslim olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Günay, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuklu yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Malik Toran'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 30'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Ancak zanlý Toran, teminat þartlarýný yerine getiremediði için hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (G.B) Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BEN DEÐÝL SÝZ SÖYLÜYORSUNUZ... Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, LTB de yaþanan olaylarýn baþ sorumlusunun Cemal Bulutoðlularý olduðunu söyledi. Ancak bu tek suçlunun o olduðu anlamýna gelmez dedi... Kayalp, LTB nin bu duruma düþmesinde þimdiki (UBP) ve geçmiþ (CTP) hükümetleri de suçludur dedi. Ben deðil, CTP nin en çok övündüðü Belediye Baþkaný Oktay Kayalp bunu söylüyor... Denetlemen lazýmdý ama UBP gibi sen de göz yumdun demek istiyor... Yani o dönemde CTP bu duruma popülist yaklaþarak bu günlerin temelini atmýþ oldu. 531 personel istihdamý tarihleri arasýnda yapýlmýþ Mayýs 2008 tarihli bir yazý ile dönemin Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat aþýrý istihdamlar sebebi ile uyarýlmýþ... Bunu halen CTP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclis Üyesi olan eski Sayýþtay Baþkaný Ýsmet Akým söylüyor. O yýllarda Özkan Murat ý uyardým ama umurunda bile olmadý diyor... Aþýrý istihdamlara... Aþýrý borçlanmalara... Çalýþanlarýn sosyal güvencelerinin yatýrýlmamasýna... Kýsacasý LTB nin günden güne erimesine CTP de göz yummuþ... Bu ülkede hükümet olabilirsiniz fakat iktidar olamazsýnýz... Bunu eski Çalýþma Bakaný ve CTP-BG Milletvekili Sonay Adem söyledi. Kendi dönemlerine de özeleþtiri getirerek bir gerçeðe parmak bastý... Sadece UBP nin deðil kendilerinin de Ankara dan talimat aldýklarýný açýkladý. Talimat almadan kimse bu ülkeyi yönetemez demek istedi Sayýn Adem... Ýþgal altýnda olduðumuzun kibarca söylemi bu herhalde! CTP li bazý milletvekillerinin gece kulübü paralarýnýn ödendiðine þahit oldum... CTP beni ve yabancý arkadaþlarýmý kazýkladý... CTP yüzünden arkadaþlarýmýn yüzüne bakamýyorum... CTP kendi döneminde önüne geleni vatandaþ yaptý beni yapmadý. Saðolsun UBP beni vatandaþ yaptý... Bunlarý söyleyen CTP Onursal Üyesi(eski) Ozan Ceyhun... Bir yurtdýþý temasýný severek kabul ettiðini ama günün sonunda CTP li bir bakanýn özel hayatýna yardýmcý olduðunu... Bu duruma çok üzüldüðünü, kendisinin saygýn bir politikacý olduðunu, bunu kendine hakaret saydýðýný söyledi. Ýsimini vermeyim ama o kiþiyi ve karýsýný çok severim diyor Ceyhun... Yani devletin paralarýný kiþisel zevkleri için harcýyorlardý demek istiyor... Bunlarý ben deðil siz söylüyorsunuz... O dönem bakanlýk yapmýþ CTP liler nerede? Çýkýp bunlara neden cevap vermiyorlar? Onlarýn yaptýklarýný neden þimdiki yönetim temizlemek zorunda kalýyor? Beþ buçuk yýllýk süre içerisinde kimler görev almýþ ise kafasýný ellerinin arasýna alýp, hatasý var ise hesap gününe hazýrlansýn... Belgeler bir bir ortaya çýkýyor, bu hýzla devam ederse çok kiþinin baþý aðrýyacak gibi... Hele de erken seçim kararý alýnýr ise sanýyorum belgeler gökyüzünden yaðacak! Þimdiki CTP yönetimi kendi içinde bir araþtýrmaya gidip bu kiþileri dýþlamaz ise kurunun yanýnda yaþ da yanacak... Oyun bitti demek ile olmuyor, eski defterler kapanmýyor... Hesap sorulmadan, çürüklerden arýnmadan, temiz yüzler ile çalýþmadan, defterler hep karþýnýza çýkacaktýr. Tekrar yazýyorum, bunlarý ben deðil siz söylüyorsunuz. Sorunu kendi içinizde arayýnýz...

9 23 Kasým 2012 Cuma Tünel ALINTI NE KURUCU, NE BAÞ AKTÖR Erdoðan yine esti gürledi. Kürdistan dýþýnda bölgedeki her soruna "sazan" gibi atlayan Baþbakan'ýn bu kez Ýsrail'in Gazze'ye saldýrmasýna karþý sesini yükseltti. Gazze ve Filistin sorununu her þeyin önüne geçirdi. Sunni Ýslam liderliðine soyunan Erdoðan'ýn "maðrur" söylemleri yandaþ medyanýn yansýttýðý gibi Arap aleminde fazla yanký bulmuyor. Çünkü bölgede "esas oðlan" rollerine soyunan Türkiye'nin günü birlik politikalarýn dýþýna çýkamadýðýný, her adýmda ABD'den icazet aldýðýný bilen Ortadoðu'nun kadim halklarýnýn Osmanlý'yý ve BOP'un eþbaþkaný rolünü oynayan Erdoðan'ý pek sevdiði söylenemez. Bölgede kendine "oyun kurucu" sýfatýný yakýþtýrmýþ olan Türkiye, bu "oyunun" ne kurucusu ne de "baþ aktörü"dür. Ateþli konuþmalar yaparak konuyu çözecekmiþ "aldatmacasý" yaratan Erdoðan, kendisini avutan bir görüntüden baþka bir þey deðil. Þaban ÝBA (Özgür Gündem) DÝPNOT Real Madrid'in ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo "2011 Altýn Ayakkabý Ödülü"nü açýk arttýrmada satarak elde edilen 1,5 milyon euroluk kazancý, Gazze'deki çocuklara baðýþladý. AÐIZ SAÐLIÐINA ÖNEM VERÝYOR DA, DÝÞLERÝ NEDEN HÜKÜMETLERÝ KESMÝYOR? ARÞÝV TARÝH 22 EKÝM 2011 Ülkücülerle Kürtler arasýnda hesaplaþma... YDÜ'de kanlý gün... YDÜ'de meydana gelen olaylarý yatýþtýrmakta zorlanan polis havaya ateþ açmak zorunda kaldý. Olaylarda 2 polis yaralandý, 4 öðrenci tutuklandý... Gözden kaçmayanlar... BÝRAZ MUHABBET, BÝRKAÇ FOTOÐRAF Haber bültenleri ziyaretlerle dolup taþýyor. Falanca örgüt filanca makama çýkarken, filanca örgüt de falanca makamdan iniyor. Örgütlerin tek yaptýðý þey KKTC makamlarýna ziyaretlerde bulunmak. Biraz muhabbet, birkaç fotoðraf, altýna da temenniler yazýldý mý, al sana haber. Tokalaþýyorlar, þakalaþýyorlar, birbirlerinin sýrtýný sývazlýyorlar, birbirlerini gaza getiriyorlar. Örgüt temsilcileri sorunlarýn çözümünü sorunlarý içinden çýkýlmaz hale getirenlerden beklediklerini beyan ediyorlar. Körler saðýrlar birbirini aðýrladýktan sonra asayiþ berkemal ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Terfi hakký kazanan kamu görevlileri hak ettikleri terfilerini alamamaktadýr. Fatura çalýþanlarla kesilmektedir. Filler dövüþürken çimenler ezilmektedir." Ahmet KAPTAN (KTAMS Baþkaný) VÝRGÜL... ORTADOÐU'YA KÜRTLER DAHÝL DEÐÝLMÝÞ GÝBÝ Recep Tayyip Erdoðan son kükreyiþiyle padiþahlarý geride býraktý. Dedi ki: "Filistinli baþýný öne eðmedi, eðmeyecek, Lübnanlý baþýný öne eðmedi, eðmeyecek, Iraklý, Afganistanlý, Suriyeli kardeþim baþýný öne eðmedi, eðmeyecek. Çünkü biz bu coðrafyanýn insanlarý inanýyoruz öyleyse üstünüz " Ortadoðu'nun en kadim halký olan Kürtlerin adýný anmadý tabii ki Ýsrail'in Filistinlilere yaptýðýnýn beþ beterini Türkiye de Kürtlere yapýyor. Nasýl ansýn? Deðil ama? "KKTC'de eski zamanlarýn aksine diþ hekimlerin tavsiyeleri doðrultusunda aðýz saðlýðýna önem veren bir halk bulunuyor." Derviþ EROÐLU (3.Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Ýsrail devleti gayrýmeþrudur, korsan bir devlettir. Filistinliler her yaptýklarýnda haklý, Ýsrail haksýzdýr" ( ) Ýsrail/Filistin sorunu çok karmaþýk, çok yönlü, içinden çýkýlmaz bir sorun, deðil mi? Deðil. Aksine. Çok basit. Dünyanýn uzak bir yerinden birileri bir topraða geliyor ve ora halkýna, "Bu topraklar 2000 yýl önce bizimdi, biz oturacaðýz, siz gidin" diyor. "Bize Avrupa'da yaþam hakký vermiyorlar, ýrkçýlýða ve soykýrýma maruz kaldýk, izin verin bu topraklarda beraber yaþayalým" demiyorlar. "Siz gidin, burasý bizim" diyorlar. Ve savaþarak yerli halký yerinden yurdundan ediyorlar. Bunun hiçbir hukuksal, ahlakî meþruluðu olamaz. Bu anlamda, Ýsrail devleti gayrýmeþrudur, korsan bir KARÝKATÜR / devlettir. Bu koþullarda Filistinliler her yaptýklarýnda haklýdýr. Ýsrail haksýzdýr. Meselenin özü bundan ibarettir. Baþka her þey ayrýntýdýr. Örneðin, "Filistinliler Gazze'den Ýsrail topraklarýna roket atarak masum insanlarý öldürüyor. Ýsrail devleti vatandaþlarýný savunmak zorundadýr" iddiasýnýn cevabý basit. Gazze halký, kendi topraklarýndan sürülmüþ, 1948'den beri kamplarda yaþýyor. Topraklarýný ellerinden alan devlet tarafýndan bu halka yýllardýr ambargo uygulanýyor. Açlýk, sefalet, çaresizlik içinde yaþýyorlar. Roket atan mý haklýdýr, bir halký bu koþullara mahkûm Serhan Gazioðlu eden devlet mi? Çok basit. "Ýsrail elinden geleni yapýyor, iki devlet çözümünü bile kabul ediyor" iddiasýnýn cevabý basit. Bir halkýn elinden topraklarýnýn tümünü þiddet kullanarak alýp, sonra da "Buyurun, topraklarýnýzýn yüzde 27'sini iade ediyorum" demek hangi anlamda "çözüm" oluyor? Hangi adalete, hangi hakkaniyete sýðýyor bu "çözüm"? Hiçbirine. Basit konulardan söz açmýþken, biraz da kendi basit sorunlarýmýza bakalým mý? Baþbakan þöyle demiþ: "Biz Ýslam dininin mensuplarý Hz. Musa'yý da, Hz. Ýsa'yý da kendi peygamberlerimiz olarak gören insanlarýz. Kendi ülkelerinde Müslümanlara yönelik ayrýmcýlýðý görmezden gelenler Gazze'de çocuklarýn katledilmesi karþýsýnda gözlerini yumuyorlar. Nerede adalet?" Tümüyle katýlýyorum. Kâðýt üzerinde böyle. Ama sadece kâðýt üzerinde. Gerçekte, olup bitenlerin ne Hz. Musa'yla, ne Hz. Ýsa'yla, ne Müslümanlarla, ne de kutsal deðerlerle alakasý var. Batýlý devletler, Gazze'deki katliam karþýsýnda Filistinliler Müslüman olduðu için, Ýsrailliler Yahudi olduðu için ve kendileri Hýristiyan olduðu için sessiz kalmýyor. Devlet olduklarý için sessiz kalýyorlar. Mesele kimsenin diniyle alakalý deðil. Ýsrail dünyanýn karmaþýk, istikrarsýz ve önemli bir bölgesinde emperyalizmin güvenilir bir müttefiki olduðu için, emperyalist devletler hep sessiz kaldýlar, hep sessiz kalacaklar. Sessiz kalmak ne kelime? Bu devletlerin desteði olmasa, Ýsrail'in varlýðýný sürdürmesi bile mümkün olamazdý. Sessiz kalmak Hýristiyanlýkla ilgili deðil, vahþet Yahudilikle ilgili deðil. Türk devletinin 90 yýldýr Kürtlere yaptýklarý Müslümanlýkla ilgili olmadýðý gibi. (Bu yazý Roni Marguiles'in "Taraf" gazetesinde yayýmlanan "Yahudi devleti' ve din" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Kasým 2012 Cuma TDP "Ýktidar Manifestosunu" açýkladý 69 maddelik manifestoda TDP'nin tek baþýna iktidara gelmesi halinde yapmayý taahhüt ettikleri yer alýyor Çakýcý: TDP tek baþýna iktidara gelince manifestodaki tek bir maddeyi yerine getirmezsek halk bize hesap sorsun Özyiðit: Hepsi aynýdýr, hiçbiri bir þey yapamaz masalýna son verme zamaný artýk gelmiþtir Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hazýrladýðý "iktidar manifestosunu" açýkladý. 69 maddelik manifestoda TDP'nin tek baþýna iktidara gelmesi halinde yapmayý taahhüt ettikleri yer alýyor. Manifestoda, "TDP'nin iktidara gelmesi halinde Kýbrýs sorununda erken çözüm ve 1 Ocak 2026'da Kýbrýslý bir Türk'ün Avrupa Birliði (AB) dönem baþkaný olma vizyonunu sürdüreceði; kendi evlerinin efendisi olarak, baþý dik, insaný merkez alan ve anayasa ile yasalarý harfiyen uygulayan gerçek bir iktidar olacaðý; demokratikleþme ve sivilleþme yolunda gereken her türlü icraatý yapacaðý; bozulan sosyal adaleti her ne pahasýna olursa olsun tekrar kuracaðý; Sivil Savunma Teþkilatý, KKTC Merkez Bankasý ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn baþýnda, vatandaþlarýn olmasýný saðlayacaðý" kaydedildi. TDP'nin "iktidar manifestosu" adýný verdiði manifesto önceki gece açýklandý. Manifestonun açýklandýðý, "Zamaný Geldi" sloganýyla Bedesten'de gerçekleþtirilen organizasyon, saat 20:00'de baþladý. Gecede açýlýþýn ve müzik dinletisinin ardýndan TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, ardýndan da TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý birer konuþma yaptý. Daha sonra manifesto, TDP MYK Üyesi ve Hukuk Komitesi Baþkaný Barýþ Mamalý, Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan ile MYK Üyesi Özman Birinci tarafýndan okundu. Sunumunun ardýndan, TDP Genel Baþkaný Çakýcý ve parti yetkilileri, ayaða kalkarak manifesto için yemin edip konuklarýný selemladýlar. ÇAKICI: "YERÝNE GETÝRMEZSEK HALK BÝZE HESAP SORSUN" TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, konuþmasýnda, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin manifestosu Kýbrýs Türk halkýna sunulurken TDP'nin yöneticilerinin eski baþkan ve yetkililerinin, MYK üyelerinin aralarýnda olduðunu söyledi. TDP iktidara geldiði zaman Kýbrýs Türk halkýna sunacaðý manifestoyla ilgili yemin vermeye geldiklerini kaydeden Çakýcý, kimsenin TDP'nin diðer partilere benzediðini söylememesini istedi ve TDP'de toplumun ve iþ hayatýnýn her kesiminden örnek kiþilikleriyle takdir toplayan bir çok kiþi bulunduðunu ifade etti. TDP'de þaibe, yasa dýþýlýk, usulsüzlük ve denenmiþlik olmadýðýný söyleyen Çakýcý, TDP'nin denenmemiþ bir ekiple Kýbrýs Türk halkýnýn karþýsýnda durduðunu kaydetti. "TDP TEK YUMRUK OLARAK KIBRIS TÜRK HALKININ KARÞISINA ÇIKTI" Tüm partilerin kavga ettiði bir dönemde kendilerinin tek yumruk olarak Kýbrýs Türk halkýnýn karþýsýna çýktýðýný ifade eden Çakýcý, partilerinin geçmiþleriyle de övündüklerini, TDP'de geçmiþinde çok özel, önemli ve büyük baþarýlara imza atmýþ isimlerin bulunduðunu kaydetti. "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu bizim kurtuluþ savaþýmýzdýr" diyen Çakýcý, kayýt dýþýlýk, suç oranýnda artýþ, çocuk tacizi, yasa dýþýlýk gibi olaylarýn hat safhada olduðu, belediyelerin battýðý, bileþik faiz maðdurlarýnýn mahkeme koridorlarýnda gezdiði, hastanelerde sigortalýlarýn dahi para ödediði bir dönemden geçildiðini savundu. "KENDÝ KENDÝNÝ YÖNETMEYÝ BIRAKIN " Kýbrýs Türkü'nün, kendi kendini yönetmeyi býrakýn, belediyelerini bile yönetemediði bir dönemden geçtiðini dile getiren Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn büyük mücadeleler vererek ve büyük bedeller ödeyerek bugüne kadar varlýðýný sürdürdüðünü ve dik durmaya devam etmesi gerektiðin kaydetti. TDP'nin de dik duruþun en büyük temsilcisi olduðunu belirten Çakýcý, "Kýbrýs Türk halkýna yalan söylemek için deðil, kendi kendini yönetme yönünde mücadele vermek için buradayýz" dedi. "GERÇEKLEÞTÝRMEZSEK ALLAH BÝZE ÝKTÝDAR NASÝP ETMESÝN " Çakýcý, halkýn TDP'yi tek baþýna iktidara getirmesini istedi ve "O zaman söylediklerimizi, deklere ettiklerimizi gerçekleþtirmezsek Allah bize iktidarý nasip etmesin" þeklinde konuþtu. Çakýcý TDP tek baþýna iktidara geldiðinde manifestodaki tek bir maddeyi yerine getirmemesi halinde halkýn kendilerine hesap sormasýný da istedi. "FARKLILIKLARI ZENGÝNLÝK OLARAK GÖRÜYORUZ" TDP'nin sosyal adalete büyük önem verdiðini, farklýlýklarý zenginlik olarak gördüklerini kaydeden Çakýcý, eþitlik, adalet, hukuk devleti, sosyal adalet istediklerini, hastanelerde ücret ödenmemesini, birleþik faizin kaldýrýlmasýný, kamu, yargý ve saðlýk reformu istediklerini anlattý. Çakýcý, TDP iktidara geldiði zaman yasa dýþýlýk yapanlarýn bunun hesabýný vereceðini de söyledi ve TDP'nin hata yapma, koltuk sevdalýsý olma lüksü olmadýðýný; kendi ayaklarý üzerinde duran bir ekonominin yaratýcýsý olmak istediklerini vurguladý. "YALNIZ DEÐÝLÝM, TDP'DE ÇOK DEÐERLÝ ÝNSANLAR VAR" Zaman zaman TDP'de kendisinin yalnýz olduðunun söylendiðini ancak bunun doðru olmadýðýný vurgulayan Çakýcý, yanýnda, TDP içerisinde çok deðerli insanlar bulunduðunu ve manifesto açýklanýrken Kýbrýs Türk halkýnýn karþýsýna hep birlikte çýktýklarýný söyledi. ÖZYÝÐÝT: "HEPSÝ AYNI MASALINA SON VERME ZAMANI GELDÝ" TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, konuþmasýnda son dönemlerde toplum içerisinde tüm siyasi partilerin ayný olduðu yönünde yorumlar yapýldýðýný kaydederek, bu yolla toplum üzerinde bir nevi umutsuzluk ve çaresizlik ruh halinin hakim kýlýnmaya çalýþýldýðýný belirtti. "Hepsi aynýdýr, hiçbiri bir þey yapamaz masalýna son verme zamaný artýk gelmiþtir" diyen Özyiðit, TDP'nin sahip olduðu sosyal demokrat deðerlerle, ülke sorunlarýný çözebilecek inanç ve kararlýlýkta olduðunu savundu. Özyiðit, bu amaçla ülkede gelinen son durumu ve sorunlarý tespit eden ve ülkeyi bu durumdan kurtaracak siyasi duruþ ve amaçlarý ortaya koyan manifestoyu kaleme aldýklarýný söyledi. "EKONOMÝK, SOSYAL, ÇEVRESEL, KURUMSAL VE POLÝTÝK YAPI DAHA KÖTÜ BÝR NOKTAYA GELDÝ" Kuzey Kýbrýs'taki ekonomik, sosyal, çevresel, kurumsal ve politik yapýný giderek daha kötü bir noktaya geldiðini savunan Özyiðit, ekonomik sorunlarýn yanýnda, özellikle son 10 yýllýk dönemde, sosyal sorunlarýn ciddi artýþ gösterdiðini, çevresel tahribatýn ise tahammül edilemez bir noktaya ulaþtýðýný iddia etti. Son 10 yýllýk dönemde, demografik yapýnýn daha da bozulduðunu, kontrolsüz nüfus akýþý yüzünden nüfusun bilinemediðini, kamusal eðitim ve saðlýk hizmetlerinin ciddi bir gerileme içinde olduðunu öne süren Özyiðit, þöyle konuþtu: "Eðitim ve saðlýk, temel kamusal hizmet alaný olmaktan çýkmýþ, kar amacý güden bir ekonomik sektöre dönüþmektedir. Parasý olanýn iyi eðitim ve saðlýk hizmeti alabildiði, olmayanýn ise giderek daha kötü hizmet aldýðý bir yapý oluþmuþtur". "YOLSUZLUK VE HUKUKSUZLUK ARTTI" Özyiðit, son yýllarda yolsuzluk ve hukuksuzluklarýn arttýðýný, emek sömürüsünün önüne geçilemediðini, giderek çoðalan gece kulüplerinde kadýn ticareti yapýlmasýna sessiz kalýndýðýný, faiz yükü altýnda toplumun en maðdur kesimlerinin ezdirildiðini, gelir daðýlýmýnda denge kurulamadýðýný, iþsizliðin giderek büyüdüðünü, özellikle son hükümet döneminde, özelleþtirme adý altýnda kamu varlýklarýnýn belli kesimlere peþkeþ çekildiðini iddia etti. Baþkent Lefkoþa Türk Belediyesi baþta olmak üzere, birçok belediyenin sorumsuz ve kötü yönetimler tarafýndan borç bataðýna sürüklendiðini öne süren ve çalýþanlarýn yaþadýðý maðduriyetin yaný sýra, kirlilik yüzünden halk salgýn hastalýk tehlikesiyle baþ baþa býrakýldýðýna da dikkat çeken Özyiðit, "Kendi kurultayýnda bile Parti Tüzüðünü pervasýzca çiðneyen Ýrsen Küçük'ün Genel Baþkanlýk yetkileri mahkeme tarafýndan elinden alýnmýþ, yetkisiz bir baþbakan yönetiminde ülke daha da kaosa sürüklenmiþtir" iddiasýnda bulundu. Bu tabloda 1974'ten bugüne kadar devam eden yapýsal sorunlarýn payýnýn büyük olduðunu kaydeden Özyiðit, bu yapýsal sorunlarýn en büyük nedeninin ise Kýbrýs Sorunu'nun çözümsüz kalmýþ olmasý olarak görülebileceðini de ifade etti. Özyiðit, geçmiþ hükümetlerin yönetim anlamýndaki ciddi baþarýsýzlýklarýnýn ve siyasi irade eksikliklerinin etkisinin de göz ardý edilemeyecek büyüklükte olduðunu da iddia etti. Özyiðit, Kýbrýs meselesinin çözümünün, sadece kendi ellerinde olmadýðýný, fakat kötü yönetimden kaynaklanan yapýsal veya dönemsel sorunlarý çözebilecek siyasi iradeyi ortaya koyabilecek bir hükümeti iktidara taþýyabilmek ve adým adým sorunlarý çözebilmenin mümkün olduðunu da ifade etti. Özyiðit, "Toplumcu Demokrasi Partisi, sosyal demokrat bir parti olarak bu sorumluluðu ve görevi üstlenmeye hazýrdýr. Bu manifestoda ifade edilen söz konusu siyasi duruþ ve yemin; kendi ayaklarý üzerinde durabilen ve kendi kendini yönetebilme iradesini ortaya koyan bir halk için, sosyal adaletin yaþadýðýmýz bu topraklar üzerinde hakim kýlýnabilmesi için ve hem insanlarýn, hem de diðer canlýlarýn yaþamlarýný saðlýklý ve nitelikli bir þekilde sürdürebilecekleri bir çevre yaratmak için, büyük özveri göstererek yýllarca mücadele veren insanlarýmýza karþý Toplumcu Demokrasi Partisi'nin siyasi sorumluluðu ve borcudur" diye konuþtu. BANK-SEN'DEN EL-SEN GREVÝNE DESTEK Kýbrýs Türk Banka Ticaret ve Büro Çalýþanlarý Sendikasý (Bank-Sen), Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (El Sen) bugün gerçekleþtireceði bir günlük uyarý grevini desteklediðini açýkladý. Bank-Sen Baþkaný Zübeyir Boransel yaptýðý açýklamada, El-Sen'in tüm iyi niyetli uyarýlarýna raðmen, hükümetin ben yaparým olur zihniyetiyle hareket etmeye devam ettiðini savundu. Boransel, hükümetin 2013 bütçesine, kamunun Elektrik Kurumu'na borçlarýnýn kapanmasý için ödemesi gereken gerçek rakamýn yarýsýný koyduðunu belirterek, bunun samimiyetten uzaklýðýný ve kamuoyuyla alay ettiðini açýkça ortaya çýkardýðý görüþünü ifade etti. BÝR DESTEK DE HAVA TRAFÝK KONTROLÖRLERÝ NDEN Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasý Baþkaný Cem Kapýsýz, El-Sen'e destek belirterek, tüm halký El-Sen'in bugün yapacaðý eyleme duyarlý olmaya çaðýrdý. Kapýsýz yaptýðý yazýlý açýklamada, El- Sen'in toplumun deðerlerine sahip çýkarak Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun batýrýlmamasý için mücadele baþlattýðýný savunarak, "Yarýnýmýzý kurtarmak, kendi malýmýza sahip çýkmak için, bugün hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi. Ülkenin tüm önemli kuruluþlarýndaki personel kadrolarýnýn, siyasi partilerin oy hesaplarýyla þiþirildiðini, sonra da maaþlar ödenemez duruma geldiðinde çalýþanlarýn sokaða atýlarak, "Battý gitti" diye ilan edildiðini; ya da siyasilerin kiþisel hýrslarý ve hesaplarýyla özelleþtirildiðini ileri süren Kapýsýz, halkýn hesap sorma zamanýn geldiðini vurguladý. GÜZELYURT'TA "ÇEVRE DUYARLILIÐI GÜNÜ" Güzelyurt Belediyesi ile ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kalkanlý Kampusunun iþbirliði ile geleneksel olarak organize edilen "Çevre Duyarlýlýðý Günü' 26 Kasým Pazartesi günü yapýlýyor. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bu yýl 6.'sý gerçekleþecek etkinlikte, Güzelyurt bölgesinin genelinde çevre temizliði yapýlacak. Etkinliðe Güzelyurt Belediyesi; ODTÜ Kalkanlý Kampusu; Kurtuluþ Lisesi; Þehit Turgut Ortaokulu; Güzelyurt Türk Maarif Koleji; Güzelyurt Meslek Lisesi; Kurtuluþ Ýlkokulu; Özgürlük Ýlkokulu; Barýþ Ýlkokulu; Atatürk Maarif Anaokulu; Fikri Karayel Ýlkokulu; Zümrütköy Ýlkokulu; Aydýnköy Ýlkokulu; Serhatköy Ýlkokulu; sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaþlar katýlacak. LÝONS KULÜPLERÝ ORTAK ETKÝNLÝKLER YAPACAK Ülke genelinde çalýþmalarýný sürdüren 11 Lions ve 2 Leo Kulübü'nün Uluslararasý Lions Kulüpleri 118 Y Yönetim Çevresine baðlý Türk Lions Kulüpleriyle bir dizi ortak etkinlik düzenleyeceði bildirildi. KKTC Lions Kulüpleri Birliði adýna Sayman ve Basýn Komitesi Sorumlusu Ezcan Özsoy tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, etkinlikler bugün ve 24 Kasým Cumartesi gerçekleþtirilecek. Bugün ilk etkinlik, Özgürada Lions Kulübü ile Ýstanbul Ethem Efendi Lions Kulübü tarafýndan saat 11.30'da Kýzýlay Bölgesi'ndeki, KKTC Görmezler Derneði, R. R. Denktaþ Görme Engelliler Özel Eðitim Okulu'na kitap ve engelliler için materyal baðýþý olarak yapýlacak. Ayný gün saat 12.15'de MD118-Y ve K.K.T.C Lions Kulüplerinin ortak maddi desteðiyle alýnan koltuk takýmýnýn teslim töreni; Lefkoþa Çaðlayan Çocuk Yuvasý'nda saat Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü'nün tefriþ ettirdiði Park Projesi sunumu; Köþklüçiftlik Cengizhan Sokak'ta saat 13.15'de Girne Özgürada Lions Kulübü'nün Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezine yapacaðý, mutfak için yemek masasý ve bir odanýn tefriþinin teslim töreni yapýlacak. Lions kulüpleri saat 13.45'de Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn Kabri ziyaret edecek. Etkinliklere saat 16.00'da Girne Ada Lions Kulübü'nün, Girne SOS Gençlik Evinde, boyatýlýp tamiratýnýn yapýldýðý 2 katlý bir bölümün açýlýþ töreni yapýlacak. Maðusa Kale Lions Kulübü'nün düzenlediði Cumhuriyet Balosu ise Salamis Bay Otel saat 19.30'da gerçekleþtirilecek.

11 23 Kasým 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Bread and Roses" filminin yönetmeni Ken Loach iþçilere destek için ödülü geri çevirdi... "Ýþlerinden atýlan iþçilerin dayanýþma çaðrýsýný duymazlýktan gelemezdim" Ýþçilerin yaþamýný konu alan filmleri ile tanýnan yönetmen Ken Loach Torino Film Festivali'nde yaþam boyu onur ödülüne deðer bulundu. Ancak Loach festivali düzenleyen Ulusal Sinema Müzesi'nde, iþçilerin taþeron þirket aracýlýðýyla çalýþtýrýlmasýný ve güvencesizdüþük ücretle çalýþmaya direnen iþçilerin iþten çýkartýlmasýný görmezden gelemeyeceðini açýkladý. Ken Loach'un konuyla ilgili yaptýðý açýklama þöyle; "Büyük bir üzüntü ile bana Torino Film Festivali tarafýndan layýk görülen ödülü reddetmek zorundayým, bu ödülü kendim ve filmlerimiz için çalýþanlar adýna almaktan onur duyardým. Festivaller Avrupa ve dünya sinemasýný yaymak adýna büyük bir rol oynuyor ve Torino sinemaya olan tutkusu ve aþký ile bunun belirgin ve iyi bir örneði olarak kendini göstermektedir. Ancak þu anda ciddi bir sorun söz konusu, konu bazý hizmetlerin þirketlerce dýþarýya ihale yoluyla verilmesi ve düþük ücretli iþçilerin çalýþtýrýlmasý ile ilgili. Her zamanki gibi bunun sebebi daha az ücret ödemek. Bazý hizmetleri karþýlamak için ihaleyi alan þirket çalýþanlarýn maaþlarýný düþürüyor ve çalýþan sayýsýnda kesintiye gidiyor. Bu toplum içinde çatýþma yaratan bir reçetedir. Bu durumun bütün Avrupa'da mevcut olmasý kabul edilebilir bir hareket olmasý anlamýna gelmez. Torino'da Ulusal Sinema Müzesi'nin temizlik ve güvenlik hizmetleri Rear adlý kooperatife verilmiþ durumda. Ýlk olarak maaþlarda kesinti yapýldý ardýndan çalýþanlar þikayetçi oldular ve tehdit edildiler. Birçok kiþi iþten atýldý. Düþük maaþ alanlar, zor durumda olanlar, iþlerinden oldular, sebebi ise maaþlarýnda yapýlan kesintiye karþý çýkmalarýydý. Hizmetleri ihaleye vermiþ olan yapý bu duruma göz yumamaz. Kendisi için çalýþan kiþilere karþý sorumlu olmalý. Müzenin çalýþanlarla ve onlarýn baðlý olduklarý sendika ile iletiþime geçmesini, iþten çýkarýlanlarýn tekrar iþe alýnmasýný bekliyorum. Toplumun zayýf olan bireylerinin sorumlu olmadýklarý bir iktisadi buhranýn faturasýný ödemesini doðru bulmuyorum. Bu konuyla ilgili 'Bread and Roses' adlý bir film yaptýk. Haklarý için mücadele eden ve bu sebepten dolayý iþlerinden olan çalýþanlarýn dayanýþma çaðrýsýný nasýl duymazlýktan gelirim? Bu ödülü kabul etmek ve bir kaç küçük eleþtiri ile durumu geçiþtirmek zayýf ve iki yüzlü bir davranýþ olurdu. Beyaz perdede belirli bir duruþa sahip olup öte yandan diðer ortamlarda farklý tutumlarla bu duruþa ihanet edemeyiz. Bu sebeple bu ödülü reddetmek zorundayým." *Ulusal Sinema Müzesi ayný zamanda Torino Film Festivali'ni organize eden kurumdur. (sendika.org) Che 'terörist'miþ! - Ýþte bir Türkiye klasiði daha Kýrýkkale F Tipi Cezaevi'nde yatan mahkûmun boncuktan yaptýðý Che Guevara ve Mahir Çayan tablolarýna cezaevi yönetimince el konuldu. Gerekçe olarak "yasadýþý sol terör örgütü mensubu kiþilerin resimlerinin yapýlmýþ olduðu" ifade edildi. Kýrýkkale F Tipi Cezaevi yönetimi Che'yi ve Mahir Çayan'ý terör örgütü üyesi ilan etti... Kýrýkkale F Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlü Talat Þanlý, boncuktan tablolar yapýp aile ve arkadaþlarýna hediye ediyordu. Che Guevara ve Mahir Çayan'ýn portrelerini de yaptý. Ancak Ceza Disiplin Kurulu, bunlarý sakýncalý bularak el koydu. Gerekçe olarak resimlerin 'yasadýþý terör örgütü mensubu kiþilerin resimlerinin terör örgütü propagandasý amacýyla kullanýlma ihtimali' bulunduðu belirtildi. Göçmenlere ev verebilmek için Kýbrýs Türk arazilerini satýn almaya çalýþýyorlar Rum hükümetinin, Güney Kýbrýs'taki göçmenlere tapu verebilmek için, inþa edilen Kýbrýslý Türk arazilerini satýn almaya çalýþtýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Tapu Dairesi'nin her gün bir veya iki Kýbrýslý Türk malýnýn satýþýný deðerlendirdiðini ve sadece Limasol'da üzerine 100 yerleþim yeri inþa edilmiþ arazi satýn alýndýðýný yazdý. Gazete, Kýbrýslý Türklere ait yaklaþýk 5 bin evde ikamet eden Rum göçmenlere kira sözleþmesi verildiðini ve bu sözleþmelerin varislere de devredilebileceðini kaydetti. Haberde, yaklaþýk 900 göçmen ailesinin ev alabilmek için kuyrukta beklediði ve genç çiftlerin de evleri olmadýðý için evlilik yapamadýklarý belirtildi. Gazete, Tapu Dairesi Sözcüsü Vasos Petridis'in, ebeveynleri 7 Aðustos 2006 tarihinden sonra ölen varislere, ailelerinin sahip olduðu mallarýn devredilmesiyle ilgili yasa tasarýsý hazýrladýklarýný ve ebeveynleri o tarihten önce veya sonra vefat etmiþ olan varislerin hak sahibi olacaðýný söylediðini yazdý. SITOP YARDIM ALAN GÖÇMENLER ÝÇÝN ARÞÝV OLUÞTURULMASINI ÝSTEDÝ Öte yandan Politis gazetesi de, "Türklerin Elindeki Mallarýn Sahipleri Derneði" (SITOP)'un, 1974 yýlýndan bu yana devletten yardým alan göçmenlerle ilgili arþiv hazýrlanmasýný istediðini bildirdi. SITOP'un, yardým alan göçmenlerin, bu yardýmý para olarak mý yoksa arazi olarak mý aldýklarýnýn kayda geçirilmesini istediðini yazan gazete, bu önerinin 15 Kasým'da "Aðýrlýðýn Eþit Olarak Daðýtýlmasý Birimi"ne sunulduðunu kaydetti. Kýbrýs'ta 9 bin 103 özel ya da tüzel kiþi iflas etti Fitch, Kýbrýs'ýn notunu düþürdü Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu "Fitch" Güney Kýbrýs'ýn notunu iki puan birden düþürdü. Simerini ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'ýn "BB+" olan notunun "BB-" olarak yeniden düzenlendiðini yazdýlar. Habere göre "Fitch", Güney Kýbrýs'ýn notunu düþürme sebeplerinden biri olarak Troyka'yla uzlaþýya varýlmasýnýn gecikmesini gösterdi. Politis gazetesi ise, Güney Kýbrýs'ta özel Dimitris Hristofyas'ýn, Güney Kýbrýs'ýn gereksinim duyduðu kredinin 17.5 milyar Euro olduðunu duyunca "þoka girdiði" belirtildi. Simerini gazetesi "Baþkan Hristofyas Derin Karanlýkta" baþlýklý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, dün siyasi parti baþkanlarýyla, Troyka ile olan müzakereler konusunu ele aldýðý toplantýda, "bilgilendirilmemiþ, sinirli, þaþkýn ve B plansýz" gözüktüðünü yazdý. Hristofyas'ýn, yakýn çalýþma arkadaþlarýndan Güney Kýbrýs'ýn ihtiyaç duyduðu kredi miktarýný duyunca þaþkýnlýktan dona kaldýðýný yazan gazete Hristofyas'ýn, neden kredi miktarýný kendisine söylemediði için teknokratlarýna ve müzakerecilerine kýzdýðýný ayrýca "iyi, benim bilmeme gerek yok mu" sorusunu sorduðunu belirtti. Hristofyas'ýn bir ikinci þoku ise, Maliye Bakaný Vasos Þarlis'in, Troyka ile memorandumun ne zaman imzalanmasý gerektiði þeklindeki soruya "hemen þimdi" yanýtýný verdiði zaman yaþadýðýný yazan gazete Hristofyas'ýn, parti baþkanlarýyla gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan, Maliye Bakaný Vasos Þarlis'i tekrar Baþkanlýða çaðýrdýðýný belirtti. Habere göre Hristofyas ile Þarlis arasýndaki görüþmenin ardýndan Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, yaptýðý açýklamada Troyka ile olan müzakerelerin sona ermediðini, (dün) öðleden sonra da devam edeceðini söyledi. Gazete tüm siyasi parti baþkanlarýnýn, toplantý sonrasýnda yaptýklarý açýklamalarda, Troyka ile müzakerelerin sonuç olmadan sonlandýðý imasýnda bulunduklarýný da yazdý. Habere göre parti baþkanlarý ayrýca Hristofyas'ýn ihtiyaç duyulan kredi miktarýný bilmemesinden dolayý duyduklarý þaþkýnlýðý da dile getirdiler. Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Genel Sekreteri Yoannas Panayotu, "Hristofyas'ýn bir sene önce kendilerine, Mari'nin(11 Temmuz'da Deniz Üssü'ndeki patlamanýn olduðu yer) nerde olduðunu sorduðunu þimdi ise kendilerine kredi mikatarýný bilmediðini söylediðini" ifade etti. Alithia gazetesi Maliye Bakaný Vasos Þarlis'in, parti baþkanlarýna, Troyka ile bugün anlaþmanýn duyurulmamasý halinde Güney Kýbrýs'ya yapacak baþka bir þeyin kalmayacaðýný ve adadan ayrýlacaklarýný söylediðini yazdý. Parti baþkanlarýnýn bunu, dramtik bir geliþme olarak addettiklerini yazan gazete, siyasilerin ayrýca herhangi bir anlaþma, baþka finans veya tüzel kiþilerin iflaslarýnda büyük artýþ gözlemlendiðini, 9 bin 103 özel ya da tüzel kiþinin iflas ettiðini yazdý. Rum Meclisi Hukuk Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda konuþan DÝKO milletvekili Nikolas Papadopulos, her yýl ortalama bin þirketin iflas ettiðini belirtirken 4 bin 828 özel veya tüzel kiþinin de iflas süreci içerisinde bulunduklarýný vurguladý. Hristofyas, Kýbrýs'ýn gereksinim duyduðu krediyi duyunca þoka girdi seçeneði olmakasýzýn devletin iflas sýnýrýna sürükleneceðini de düþündüklerini belirtti. TROYKA KARÞI ÖNERÝLERE YANIT VERDÝ Gazete Troyka'nýn, Rum Yönetimi'nin sunduðu yeni karþý önerilere iliþkin yanýtýný dün sabah verdiðini bunlarýn emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi, doðalgaz, özelleþtirme ve eþel mobil sistemiyle ilgili olduðunu da anýmsattý. Troyka'nýn, kademeli olarak maaþlarda kesinti yapýlmasýný kabul ettiðini ancak kesintilerin yüzde 3 artýrýlmasýný istediðini belirten gazete, Troyka'nýn Hükümet'in Sosyal Sigortalar Dairesi'ne yönelik katkýsýnýn yüzde 50 düþürülmesini kabul etmediðini yazdý. Gazete Troyka'nýn doðalgaza iliþkin olarak ise doðalgaz gelirlerinin borçlarýn ödenmesinde kullanmasýnda ýsrarlý olduðunu da belirtti. Haravgi gazetesi elde ettiði bilgilere dayanarak iki tarafýn (Hükümet ile Troyka) ýsrarlý çabalarýnýn ardýndan, birkaç anlaþmazlýkla birlikte emeklilik konusunda anlaþmaya yakýn olduklarýný yazdý. Habere göre Troyka ile Hükümet arasýnda doðalgaz gelirleri, eþel mobil, Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATÝK- CYTA) konusunda da uçurum bulunuyor. Politis gazetesi ise Troyka ile olan müzakerelerde dün akþam anlaþma perspektifinin ortaya çýktýðýný bununla birlikte geriye 3 "dikenin"(cyta, doðalgaz ve eþel mobil) kaldýðýný belirtti. Haravgi gazetesi Troyka'nýn bugün adadan ayrýlacaðýný ve müzakerelerin tele-konferans aracýlýðýyla sürdürüleceðini yazdý. "SÝLÝKÝOTÝS TROYKA'NIN VETOSUNU VETO ETTÝ" Politis gazetesi, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis'in, Troyka'nýn doðalgaz gelirleri konusunda ýsrarlý olmasýna kesinlikle karþý çýktýðýný, bunu, Hristofyas ile siyasi parti baþkanlarý arasýnda yapýlan toplantýda da dile getirdiðini yazdý. Silikiotis'in sadece Troyka'nýn önerisine deðil, Hükümet'in bu konudaki alternatif önerisine de karþý çýktýðýný yazan gazete Silikiotis'in, Troyka'nýn doðalgaz talebinin, doðal zenginliðin Troyka tarafýndan kontrol edilmesine yol açacaðý düþüncesinde olduðunu belirtti. Gazete Hükümet heyetinin, dün Troyka heyeti ile yapýlan müzakerler sýrasýnda hidrokarbon gelirleri ve altyapýlarýna iliþkin kabul edilebilir bir formül bulmak için yoðun çaba sarf ettiðini de yazdý.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Sultan Vahdettin'in Son Günleri Feridun Kandemir YAÐMUR YAYINEVÝ Geç garþýma göreyim Sana kazag öreyim Bir dudag ver a güzel Sana bir can vereyim 23 Kasým 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanlar ancak düþünmeye zorlandýklarý zaman öðrenirler." Pascal Kuzum benim, güvercinim, alabulutum! niçin tuz dökülüyor kirpiklerinden? aðlayýp bitirmek gibi bitti yolculuk nefti nehri geçip gitti o kýzýlkuðu gitti ateþ sularýna o güzel cehennemin aðlayýp bitirmek gibi yolculuk silkele ellerinin ürpertisini! Hasan Hüseyin "Kýzýlkuðu" adlý þiirinden 12 ÜLKEDEN 22 SANATÇININ ESERLERÝ SERGÝLENDÝ 12 ülkeden 22 sanatçýnýn katýlýmýyla hazýrlanan "Karþýlaþmalar/ 5" isimli sergi Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan izlenime açýldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde dün saat 18.00'de düzenlenen açýlýþ töreninde, sanatçý Feridun Iþýman ve Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer birer konuþma yaptý. IÞIMAN Feridun Iþýman konuþmasýnda 12 ülkeden sanatçýlarýn çok zor þartlarda bir araya gelerek oluþturduklarý "Karþýlaþmalar / 5" sergisinde, iyi iþler baþarýldýðýna olan inancýný dile getirdi ve destek veren Kültür Dairesi'ne teþekkür etti. Iþýman, "Karþýlaþmalar"ýn bu yýl beþincisinin gerçekleþtirildiðini de hatýrlatarak, KKTC'de bu tür sergilerin açýlmasýnýn ilerisi için umut verdiðini de belirtti. BOZER Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer de KKTC'ye, TC ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ressamlarýn gelip sergi açmasýnýn küçümsenemez bir olay olduðunu belirterek, bilgi ve iletiþim çaðýnda insanlarýn birbiriyle sanat vasýtasýyla kurduðu iletiþimin daha saðlam ve temelli olacaðýna vurgu yaptý. UKÜ ÖÐRETÝM ÜYESÝ SÝLMAN'IN SÝNEMA KÝTABI YAYIMLANDI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Eðitim Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Fatoþ Silman'ýn "Dünya Sinemasýndan Seçtiklerim: Filmler, Semboller ve Mesajlar" adlý kitabý yayýmlandý. Silman kitabýnda 1925 yýlýndan günümüze kadarki dönemde çekilen 69 filmi inceledi. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Doç. Dr. Fatoþ Silman, filmlerde kullanýlan sembolleri, mesajlarý, renkleri ve bunlarýn izleyici tarafýndan nasýl algýlandýðýný anlattýðý kitabýnda klasikleþmiþ Hollywood filmlerinin yaný sýra Yunan, Ýtalyan ve Avusturya sinemasýna ait filmleri de ele aldý. Kitapta yer alan her filmi izlediðini ve bu filmlerle ilgili notlar tuttuðunu kaydeden Silman, ayrýca izlediði her filmde kendinden bir þeyler bulduðunu da söyledi. Sinemaya ve sinemacýlýða ilgisi olan herkesin bu kitaptan faydalanabileceðini ifade eden Silman, ikinci bir kitapta Türk sinemasýna ait filmleri de ele almak istediðini dile getirdi. Mühür Kitaplýðý yayýnevi tarafýndan yayýmlanan ve Ekim ayýnda piyasaya çýkan 309 sayfalýk kitabýn arka yüzünde Silman'ýn þu sözleri yer alýyor: "Ben düþlerimde göremediklerimi sinema filmlerinde gördüm ve ne gördüysem diðer insanlar ile gördüðüm derinlikleri paylaþmak istedim. Týpký bilgi gibi duygu paylaþýmlarýnýn da insanlýk adýna güzel olan her þeyi çoðaltacaðýna inanýyorum." Bozer, yabancý sanatçýlarýn KKTC'ye gelmesi ve Kýbrýs Türk insanýný tanýmasýnýn ülke tanýtýmý açýsýndan son derece önemli olduðunu da kaydederek, serginin baþarýlý geçmesini diledi. "Karþýlaþmalar / 5" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 Aralýk tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak.

13 13 23 Kasým 2012 Cuma MARJÝN Celal Özkýzan Baraka Aktivisti / Belediye emekçileri, pazartesi günü çöpleri Lefkoþa sokaklarýna dökerek eylemlerine yeni bir boyut kazandýrdýlar. Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, bu eylem için "Bu, eylem deðil, halka hakarettir" dedi. Ayný þekilde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, eylemin halk tarafýndan hoþ karþýlanmayacak bir davranýþ þekli olduðunu söyledi. Hatýrlýyor musunuz, elektrik çalýþanlarý greve gittiklerinde, "yetkililer" yine, halkýn bu eylemi tasvip etmediðini, çünkü bu soðuk kýþ günlerinde, halký elektriksiz býrakmanýn insafsýzlýk olduðunu söylemiþlerdi. Hatýrlýyor musunuz, öðretmen sendikalarý her greve çýktýðýnda, "yetkililer" grevci öðretmenlerin halkýn eðitim hakkýný gasp ettiðini söylemiþlerdi. Hatýrlýyor musunuz, telefon sendikasý TELSEN greve çýktýðýnda, grevcilerin halkýn iletiþim ve telefon hakkýný gasp ettiði söylenmiþti. Hatýrlýyor musunuz, KTHY yok edilmeden önce, KTHY çalýþanlarý ne zaman grev yapsa, uçak seferleri gerçekleþmediðinden dolayý halkýn seyahat hakkýnýn engellendiðini söylüyordu "yetkililer". Bu örnekler çoðaltýlabilir. Yine de daha fazla uzatmaya gerek yok. Benim aklýma takýlan þey þu : Belediye çalýþanlarý grev yapýyor, eylem yapýyor halk rahatsýz oluyor; öðretmenler grev yapýyor, halk tasvip etmiyor; elektrik emekçileri grev yapýyor, halk onaylamýyor; telefoncular grev yapýyor, halk bunu uygun görmüyor; KTHY çalýþanlarýnýn grev yaptýðý zamanlarda, halk bunu kabul etmiyordu; kamu çalýþanlarý grev yapsa, halk bunu beðenmiyor, Koop-Süt çalýþanlarý grev yapýyor, halk METEOROLOJÝ DERNEÐÝ'NDE BAÞKAN YENÝDEN ENVER DOYGUNEL HALK memnun olmuyor Merak ettiðim bir þey var, halkýn nerdeyse her meslek kesimi grev ve eylem yapýyor madem, "yetkililer"in sözünü ettikleri bu grevlerden ve eylemlerden memnun olmayan halk kim? Nerde yaþar örneðin bu halk? Ne iþ yapar, ne kadar maaþ alýr, hangi haklara sahiptir? Ne yer, ne içer, nelerden hoþlanýr, nelerden hoþlanmaz, nelere kýzar, nelere üzülür, nelere sevinir, nelerden neþe dolar bu halk? Ve en çok da þunu merak ediyorum "Yetkililer"in sözünü ettiði bu halk, dilsiz midir ki bu halkýn ne isteyip ne istemediðini, neyi kabul edip neyi kabul etmediðini hep þu "yetkililer" dile getirir? Niye bu halk çýkýp kendi sözünü kendi söylemez? Bir de þöyle bir açýklamasý vardýr "yetkililer"in: "Kamuoyu bu yaþananlarý kabul etmiyor". Sosyolojinin en önemli isimlerinden biri olan Pierre Bourdieu, "Kamuoyu Diye Bir þey Yoktur" isimli makalesinde, çok ilginç bir benzetme yapýp, özetle þöyle der : Egemenliðin tanrýdan kaynaklandýðýnýn varsayýldýðý çaðlarda (örneðin, kralýn yetkisini tanrýdan aldýðý Ortaçað'da, ya da Osmanlý Ýmparatorluðu gibi padiþahýn allaha karþý sorumlu olduðu devletlerde), krallar ve padiþahlar, yaptýklarýný "tanrýnýn buyruðu bu", "allah böyle istiyor" biçiminde haklý çýkarmaya çalýþýrlardý. Egemenliðin "gökyüzünden yeryüzüne indiði" varsayýlan günümüz dünyasýnda (ki bu dünyada artýk krallar ve padiþahlar deðil, sermayedarlar, patronlar ve onlarýn baþbakanlarý/baþkanlarý/ cumhurbaþkanlarý var) "yetkililer", yaptýklarýný haklý çýkarmak için "kamuoyu böyle düþünüyor" ya da "kamuoyu bunu istemiyor" diyorlar. Kim bu halk? Kim bu kamuoyu? Biz sessiz kaldýkça, halk dediðimiz þey hep yetkililerin iki dudaðý arasýndaki bir sözcük olarak kalacak. Peki ne yapmalý? Sözü alýþveriþ yapan yaþlý kadýna býrakalým : "Yaþlý bir kadýným ben. Almanya uyandýðýnda Devlet yardýmý azaldý. Çocuklarým verirlerdi bana arada sýrada birkaç kuruþ, ama pek öyle bir þeyler alamýyorum gene de. Bu yüzden daha az gider oldum eskiden her gün alýþveriþ yaptýðým dükkanlara. Sonra aklýmý baþýma topladým günün birinde ve eski bir müþteri olarak her gün gitmeye baþladým fýrýna, manava yeniden. Ýhtiyacým olan þeyleri seçerdim bir bir, her zamankinden ne daha çok alýrdým, ne daha az, peksimetler de koyardým ekmeðin yanýna, lahananýn yanýna da pýrasa, ama hesabý çýkarttýklarý vakit çekerdim içimi, karýþtýrýp küçük para kesemi tutuk parmaklarýmla, yeterince param yok, derdim, baþýmý sallayarak, bunlarý ödeyecek, ve tüm müþterilerin gözleri önünde çýkardým dükkandan gene baþýmý sallayarak. Ve þöyle diyorum kendi kendime: Hiçbir þeyi olmayan bizler gibiler yiyecek satýlan yerlerde görünmezlerse bundan böyle hiçbir þeye ihtiyacýmýz yok sanabilirler, ama buraya gelir de hiçbir þey satýn alamazsak eðer haberleri olur hiç deðilse." Kýbrýs Türk Meteoroloji Derneði'nde yapýlan Genel Kurul toplantýsý sonucu baþkanlýða yeniden Enver Doygunel seçildi. Baþkan Doygunel'in yaptýðý yazýlý açýklamaya göre yeni yönetim organlarý þu þekilde oluþtu: "As Baþkan Hüsnü Aksular; Mali Ýþler Sorumlusu Can Vurgun; Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Barýþ Vural; Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Sadi Esendað; Basýn Sözcüsü Ýbrahim Özgökalp; Sekreter Erkan Avþanlý; Üye Hasan Ulukan. Nazým Tecimer baþkanlýðýndaki Denetim Kurulu'ndaysa, üyelikleri Kurtuluþ Atýþ ve Osman Egesoy yapacak. KTTO'DAN "MEDYA VE EKONOMÝ HABERCÝLÝÐÝ" ETKÝNLÝÐÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) "Ekonomik Konularda Kamu Politikasý Savunuculuðu: Medya ve Ekonomi Haberciliði" baþlýklý etkinlik düzenledi. Ticaret Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, KTTO Salon'unda 27 Kasým Salý saat 14.30'daki yapýlacak etkinlik, KTTO Baþkaný Günay Çerkez'in konuþmasýyla baþlayacak. Çerkez'in ardýndan Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Büyükelçiliði Ekonomi Müdürü Susan Delja "Amerika'da Ekonomi Basýnýnýn Politika Oluþturmadaki Rolü ve Etkisi" ile Star Türkiye'den Cemil Ertem "Ekonomi Gazeteciliði'nde Türkiye Örneði" baþlýklý konuþmalar yapacak. Konuþmalarýn ardýndan "Medya ve Ekonomi Haberciliði" konulu panel gerçekleþtirilecek. Moderatörlüðünü Hasan Erçakýca'nýn yapacaðý panele konuþmacý olarak, eski Ekonomi ve Maliye Bakanlarýndan Mehmet Bayram, United Medya'dan Aysu Basri, Kýbrýs Gazetesi'nden Doðuþ Özokutan Çiftçi, Yakýn Doðu Üniversitesi/Haberdar Gazetesi'nden Gürdal Hüdaoðlu, KTTO Meclis Üyesi Mustafa Genç katýlacak. PÝYANGODA TOPLAM ÝKRAMÝYE 1 MÝLYON 85 BÝN 500 TL Devlet Piyangolarý yeni yýl çekiliþinde toplan 1 milyon 85 bin 500 TL ikramiye daðýtacak. Yeni yýl çekiliþinde büyük ikramiye ise 600 bin TL olacak. Piyangolar ve Bahisler Sorumlusu Mustafa Özgür Piro'nun yaptýðý açýklamaya göre, yeni yýl çekiliþindeki 600 bin TL'lik büyük ikramiye çýkana kadar çekiliþe devam edilecek. Açýklamada, yeni yýlýn yaklaþtýðý bu anlamda heyecanýn baþladýðý ifade edilerek, "Devlet Piyangolarý, yeni yýl biletleri ile büyük ikramiyenin sýnýrlarýný zorluyor" denildi. ÞÝDDETE SEYÝRCÝ KALMA "ALBAYIN KARISI" BUGÜN ÝSKELE'DE SAHNELENÝYOR - Çatalköy Belediyesi Tiyatro Stüdyo'Su'; "Albayýn Karýsý" adlý oyunu bugün Ýskele'de sahneliyor. Ýskele Belediyesi halkla iliþkiler biriminden verilen bilgiye göre, "Albayýn Karýsý" adlý oyun, bu akþam saat 20.00'de Ýskele Atatürk Kültür Merkezi'nde halka ücretsiz olarak sahnelenecek. Bulgar yazar Hristo Boyçev yazdýðý, çevirisini Hüseyin Mevsim'in yaptýðý oyunun yönetmenliðini Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat ile Festival Koordinatörü Derman Atik yapýyor. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eðitim veren GAÜ Kolejleri tarafýndan Zorbalýða ve Þiddete Hayýr etkinliði düzenleniyor. Bu yýl 7.ncýsý düzenlenecek etkinlik 23 Kasým 2012 saat 11.00'da Girne Amerikan Üniversitesi Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Uluslararasý Kongre Salonu Spectrum Hall'de gerçekleþecek. BAÞSAÐLIÐI BAÞSAÐLIÐI Deðerli üyelerimiz Mehmet ve Sezin Yýldýrýmýn annesi Deðerli üyelerimiz Hüseyin, Ufuk ve Fuat Soyer'in kýymetli babalarý AYTEN YILDIRIM'ýn AHMET SOYER'in vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhumeye Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI

14 14 23 Kasým 2012 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Kermiya Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Mecazi anlamda 1 2 "Çok azarlanmak". 2-Gözde sarýya çalan 1 kestane rengi. Hindistan'da 2 prenslere verilen 3 unvan. Bir nota. 3-Ters okunuþu "Kýsrak ile 4 erkek eþeðin çiftleþmesinden 5 doðan melez hayvan". Ýçildikten, yenildikten 6 veya kullanýldýktan 7 sonra geriye kalan. 4-Kiraya verilerek 8 gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 9 Dünyaya en yakýn gezegen. 5-Taþýmacý Ters okunuþu 11 "Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti, rüzgar." Herhangi bir iþte, bir konuda yapýlan inceleme ve araþtýrma sonucunu, düþünceleri veya gözlemleri bildiren yazý. 7-Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme, doðruluk. 8-Uzaklýk bildirir. Birkaç katlý ve her katýnda bir veya birkaç daire bulunan yapý. 9-Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. Bir iþi yapmaya hazýr. 10-Binek hayvaný. Elde yün eðirmeye yarayan tahtadan yapýlmýþ araç. 11Bir cins iri at. Ýçine para ve deðerli eþya koymaya yarayan çelik dolap. Dünün çözümü TV'DE BU AKÞAM Eve ve Ateþ Atý Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV 1001 / 20:20 Yönetmen: Julia Kwan Oyuncular: Phoebe Kut, Hollie Lo, Vivian Wu, Lester Chit-Man Chan 9 yaþýndaki Eve (Phoebe Kut) için hayat pek çok soru iþaretiyle doludur Çünkü o Ateþ Yýlý'nda doðmuþtur Çin takvimine göre bu yýlda doðan çocuklarýn 'sorunlu' olduðuna inanýlmaktadýr Kendilerini kötülükten korumak ve kaderlerini deðiþtirmek isteyen aile üyeleri bir yandan Budizm'den ve Çin'in eski geleneklerinde bir yanda da yaþadýklarý ülkenin Katolik inancýnda güvenli bir yol bulmaya çalýþýr. Ýtiraf Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Yönetmen: David Hugh Jones Oyuncular: Ben Kingsley, Alec Baldwin, Amy Irving, Ryan Marsini. Yapým Yýlý: 1999 Alec Baldwin ve Ben Kingsley gibi iki önemli aktörü baþrole taþýyan The Confession (Ýtiraf), ilginç bir cinayet davasýný konu alýyor. Filmde, doktor ihmali yüzünden hayatýný kaybeden küçük oðlunun intikamýný almak için sorumlu olan doktorlarý öldüren Harry Fertig, mahkemede mahkum edilme talebinde bulununca, davasýna bakan hýrslý avukat Roy Bleakie'nin ahlaki bir ikilem yaþamasýna neden oluyor. Donmak 11 Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 22:15 Yönetmen: Shivajee Chandrabhushan Oyuncular: Danny Denzongpa, Gauri, Aungchuk, Shakeel Khan Siyah-beyaz çekilmiþ, bol ödüllü bir Hindistan yapýmý Lasya (Gauri), babasý Karma (Danny Denzongpa) ve erkek kardeþi Chomo (Aungchuk) ile birlikte Himalayalar'daki ücra bir köyde yaþamaktadýr Daðlarýn çevrelediði bu küçük köy, sert kýþ koþullarý ve her yeri kaplayan karla dýþ dünyadan izole olmuþ bir haldedir Yakýnlarýnda ordunun kamp kurmasýyla birlikte, gençlik çaðýndaki Lasya ve ailesi için yaþam giderek zorlaþmaya baþlar. Görev Yukarýdan Aþaðýya: 1-Rahatlamak. 2-Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. Naz, iþve. Tantal'ýn kýsaltmasý. 3-Kara buðdaygillerden, basit yapraklý, kökü sürgün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. 4-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bir kadýn ismi. 5-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Çok ince bir tür ipek kumaþ. 6-Bir nota. Baþa "B" konursa "Motorlu araçlarda fren yapmayý saðlayan, tekerlek mili üzerine yerleþtirilmiþ, yarým ay biçimindeki alet" olur. Radyum'un kýsaltmasý. 7-Olaðana aykýrý, garip, tuhaf. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Bir þeye istenilen biçimi vermek için dýþ bölümünü keskin bir araçla biçmek, kesmek. 9-Ters okunuþu "Pokerde oyuncunun, önündeki paranýn tümünü ortaya koymasý". Anlam. 10-Bal yapan hayvan. Anma. 11-Sülüngillerden, güvercin büyüklüðünde, eti için avlanan bir kuþ. Büyüme, geliþme, çoðalma. Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 23: ABD, Aruba, Aksiyon, Dram, Gerilim, Macera, Yönetmen:Sheldon Lettich, Oyuncular: JeanClaude Van Damme,Charlton Heston,Brian Thompson,Ben Cross, Sofia Milos,Abdel Qissi,Vernon Dobtcheff,David Leitch,Peter Malota,Alon Aboutboul,Rositza Chorbadjiska,Jack Widerker,Sasson Gabai,Sami Huri, Filmin Konusu: Ve günümüzde Newyork'tayýz, yasa dýþý iþler çevirip hýzlý bir hayat yaþayan Rudy (Jean C.Van Damne) arkeolog olan babasýný ziyaret ettiðinde kayýp parçasýný bulduðunu görür. Kýsa süre sonra babasý acil bir telefonla kendisini arayarak baþýnýn büyük dertte olduðunu ve Ýsrail'de bulunduðunu bildirerek Rudy'den yardým ister. Kalkan ilk uçaða binerek yola çýkan Rudy'i Ýsrail'in þiddet dolu topraklarýnda çok büyük ve zorlu bir macera beklemektedir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ YENÝ ZELANDA'DA 8 YIL ÖNCE DÜÞEN HELÝKOPTERÝN ENKAZI BULUNDU Yeni Zelanda'da 8 yýl önce kaybolan helikopterin enkazýnýn bulunduðu bildirildi. Yetkililer, Hughes 500 tipi helikopterin enkazýnýn daðlýk Fiordland bölgesinde bir baþka helikopter pilotu tarafýndan görüldüðünü açýkladý. 27 yaþýndaki pilot Campbell Montgomerie ile 28 yaþýndaki Ýngiliz turist Hannah Timings'i taþýyan helikopter, 2004 yýlýnda kaybolmuþtu. Ýki hafta süren arama kurtarma çalýþmalarý sonuçsuz kalmýþtý. Yetkililer, Montgomerie ile Timings'in cesetlerinin de bulunduðunu söyledi. Cesetlere kimlik tespiti için DNA testi yapýlacak. GAZZE'DEKÝ FÝLÝSTÝN HÜKÜMETÝ, BUGÜNÜ RESMÝ BAYRAM VE TATÝL ÝLAN ETTÝ Ýsrail'le Filistinli gruplar arasýndaki ateþkes sonrasý Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin bugünü (dünü), resmi bayram kabul ederek, resmi tatil ilan ettiði bildirildi. Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden yapýlan açýklamada, 7 gün süren Ýsrail saldýrýlarýnýn zafer ile sonuçlanmasý nedeniyle Gazze'de bugünün resmi bayram olarak kabul edildiði ve resmi tatil ilan edildiði kaydedildi. BM'DEN MYANMAR ÝÇÝN DAHA FAZLA YARDIM ÇAÐRISI BM, Myanmar'ýn Arakan eyaletindeki þiddet yüzünden yerlerinden olan 110 binden fazla kiþiye acil insani yardýmda bulunmak için milyonlarca dolar daha gerektiðini bildirdi. Myanmar'da bulunan BM Koordinatörü Ashok Nigam, þu ana dek toplanan yardýmýn 27 milyon dolar olduðunu, ancak insani yardým ihtiyacýnýn gelecek yýl Haziran ayýna dek giderilebilmesi için 41 milyon dolar ek insani yardýma ihtiyaç bulunduðunu belirtti. LÜBNAN'DA ÝSRAÝL'E YÖNLENDÝRÝLMÝÞ BÝR FÜZE BULUNDU Lübnan ordusu, BM Barýþ Gücü (UNIFIL) askerlerinin bulunduðu ülkenin Ýsrail ile sýnýrýnda, Ýsrail'e yönlendirilmiþ füze bulunduðunu bildirdi. Lübnan Ordusu tarafýndan yapýlan açýklamada, "Bu sabah Lübnan'ýn Ýsrail sýnýrýnda bulunan Mercayun kasabasý yakýnlarýnda Ýsrail'e yönlendirilen bir adet füze bulundu" ifadeleri kullanýldý. Ordu yetkilileri, füzenin hangi örgüt yada þahýslar tarafýndan konulduðu konusunda ellerinde net bilgi olmadýðýný, soruþturma baþlattýklarýný açýkladý.

15 15 23 Kasým 2012 Cuma MEVLÝDE DAVET Ölüm bize ne uzak Bize ne yakýn ölüm Ölümsüzlüðü tattýk Bize ne yapsýnölüm ( ) MEHMET BAHÇECÝLER (BETROFANLI) CANIM BABAMA Caným Babacýðým, ben seni her gün yaþýyorum ve rahmetle anýyorum. Bugün baþýmýn dik, göðsümün kabarýk olmasý, gücümün yetmediði ve çaresiz kaldýðým, yenildiðimi tek bugün kabul ettim. Çünkü sen bugün yalan dünyadan gerçek hayata kavuþtuðun gündür. Bugün yenilgiyi kabul ettim ve Yüce Rabbime sýðýndým. Ve senin için dua ettim. Caným babacýðým seni konuþarak anarken bile gözyaþlarým pýnar olup akýyor. Ama bu satýrlarý yazmak daha çok zoruma gidiyor. Çünkü bugün Hakk'ýn rahmetine kavuþtuðunun 5. yýlý dolmuþtur. Sen, senede bir gün anýlacak bir baba deðilsin. Çünkü hergün birileri seni yani Mehmet dayýnýn, Petrofanlý dayýnýn, yani caným babacýðým senin iyilik yaptýðýn, ekmek verdiðin herkes muhakkak her gün senin yaptýðýn iyilikleri anlatýp seni rahmetle anýyoruz. Caným babacýðým, bugün et týrnaktan ayrýldýðý gündür. Sen benden ayrýldýn ama acýsý hiç dinmedi. Dinmeyecek de, çünkü Allah'a olan inancýmýz bir gün doðduðumuz gibi öleceðimize de inandýk. Ama erken ayrýlýðý hak etmedik. Sen benim babamdýn, arkadaþýmýzdýn, öðretmenimdin, yaþama sevincimdin. Ama geçen bu 5 yýlda senin verdiðin hayat dersleri bir gün yaþamýmda karþýma çýkacak her türlü zorluklar, ihanetler karþýsýnda bana verdiðin sabretme dersi bu yýl çok iþime yaradý. Sabýr dersi olmasaydý þu an sana içimi döküp özgürce yazamayacaktým. Caným babacýðým ateþ düþtüðü yeri yakar. Bugün senin 5'inci yýl mevlidini okutuyorum. Seni sevenler bu akþam senin için dua edecek ve senede bir gün olsa da senin sevenlerin bir araya gelecekler ve rahmetle anacaklar. Herkes ölmek zorundadýr ama ben babamýn durumuna bir ayrýcalýk gösterilir diye düþünürdüm. Halbuki hangi yaþta olursa olsun her ölüm erkendir. ALLAH RAHMET EYLESÝN. Caným babacýðým sensiz 5 yýl geçti. Seni anlatmaya ne mürekkepler yeter ne de kitaplar. RAHAT UYU. Verdiðin emekler hiç boþa gitmemiþtir., Gitmeyecek de. Ne dosta ne de düþmana muhtaç olmadan hayatýmýz devam edecektir. Hayat arkadaþýn, emanetin anneciðimi de merak etme. YATTIÐIN YER NUR, MEKÂNIN CENNET OLSUN. Seni çok seven oðlun Enver BAHÇECÝLER AÝLESÝ Ve eþin Haným BAHÇECÝLER "Yattýðýn yer nur, mekanýn cennet olsun." 23/11/2012 tarihinde Cuma günü (Bugün) 5. Sene-i devriyesi münasebetiyle Akçay'da kendi evimizde saat 17.00'de okutacaðýmýz Mevlid-i Þerif'e tüm sevenleri davet olunur.

16 16 23 Kasým 2012 Cuma

17 23 Kasým 2012 Cuma 17

18 18 23 Kasým 2012 Cuma

19 23 Kasým 2012 Cuma 19 Acapulco olayý meclise damgasýný vurdu Soyer: Acapulco olayý Rum tarafýnýn Mal Tazmin Komisyonu'nu kabul aþamasýna geldiðinin göstergesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantýsýnda son iki konuþmayý CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ile TDP Milletvekili Mustafa Emiroðullarý yaptý. CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de ekonomi konulu konuþmasýna, Acapulco Oteli uygulamasýnýn önemine vurgu yaparak baþladý. Soyer, mülkiyet konusunda özel duruþun da önemli olduðunu ancak komisyonun esas olduðunu unutmamak gerektiðini belirtti. Acapulco olayýnýn, Rum tarafýnýn mal tazmin komisyonunu kabul etme aþamasýna geldiðinin göstergesi olduðuna iþaret eden Soyer, bu durumun da tezlerinin evrensel kabul gördüðünün göstergesi olduðunu söyledi. Soyer, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bu konudaki tutumunu da eleþtirdi. Belediyeye 10 milyon Sterlin'i Eroðlu'nun borçlandýrdýðýný savunan Ferdi Sabit Soyer, UBP'de yaþanan kurultay sürecinin demokrasi Kamu çalýþanlarý 1 Aralýk'tan itibaren uygulamaya girecek genelgeyle, perþembe günleri öðleden sonra saat 17.00'e kadar mesai yapacak. Ýlk uygulama 6 Aralýk Perþembe günü olacak. Personel Dairesi yayýmladýðý genelgeyle, Bakanlar Kurulu'nun 8 Aralýk 2010 tarihli kararý gereðince, Aralýk, Ocak ve Þubat aylarýnda perþembe günleri saat 17.00'ye kadar olacak mesainin, Mart-Kasým arasýndaki sürede ise saat 18.00'e kadar süreceðini hatýrlattý. PERÞEMBELERÝ ÖÐLE ARASI Personel Dairesi Müdürü Zilha Menent tarafýndan yayýmlanan genelgeye göre, KKTC kurumlarýnda Aralýk- Þubat tarihleri arasýnda aþaðýdaki mesai saatleri uygulanacak: açýsýndan hoþ olmadýðýna iþaret ederek, TC Lefkoþa Büyükelçisi'nin KKTC'ye yapýlan yardýmlarla ilgili açýklamalarýný da eleþtirdi. Siyasette yaþanan boþluðun kapatýlmasý gerektiðini kaydeden Soyer, LTB'de yaþananlarýn tek sorumlusunun Cemal Bulutoðlularý olmadýðýný çünkü belediyenin göz göre göre bugünlere geldiðini savundu. Soyer, Merkez Bankasý'nýn karýnýn belli bir kýsmýnýn nasýl kullanýlacaðýný meclis tarafýndan belirlenmesi ve bunun Elektrik Kurumu borçlarýna yatýrýlmasý gerektiðini söyledi. Kurumun borcunun süratle aþaðý çekilmesi gerektiðini kaydeden Soyer, bunun için de radikal tedbirlerin þart olduðunu belirtti. Ferdi Sabit Soyer, LTB konusunda da diyalogla çözüm üretme ve yeniden yapýlanmanýn þart olduðunu söyledi. Soyer, LTB ile ilgili duruþunu eleþtirdiði Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu, belediyeyi 10 milyon Sterlin borçlandýrmakla suçladý. KAMUDA ÇALIÞMA SAATLERÝ BELÝRLENDÝ 1 ARALIK'TAN ÝTÝBAREN PERÞEMBE GÜNLERÝ SAAT 17.00'YE KADAR MESAÝ YAPILACAK Pazartesi, Salý, Çarþamba ve Cuma ; Perþembe ve KAMU SAÐLIK ÇALIÞANLARI Deðiþtirilmiþ Þekliyle 6/2009 sayýlý Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nýn 102'inci maddesinin 1'inci fýkrasýnýn (A) bendi Tabiplik Hizmetleri sýnýfý dýþýndaki kamu saðlýk çalýþanlarýnýn haftalýk çalýþma saatleri de þöyle: Pazartesi - Cuma: Kurum amirleri tarafýndan düzenlenmesi koþuluyla , ve arasýnda çalýþan personele hizmetlerin aksamayacaðý þekilde personel ve arasýnda dönüþümlü olmak üzere 30 dakika dinlenme arasý verilebilir. KÝRALIK EV Meriç'te 3 yatak odalý ev 500 TL. Tel: Satýlýk köpek Safkan Husky yavrularý Tel: Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare... Fiyatý 118 bin Stg. Tel: Ýlanlarýnýz için bizi ten arayabilirsiniz. OTOBÜS TURU 25 Kasým Pazar Aþure günü dolayýsýyla Hala Sultan'ý ziyaret. Hala Sultan'da aþure, döner, pilav, yoðurt ikramý. Larnaka'da kahve molasý. Develer çiftliði ve sihirli aynalarda harika bir gün. Tel: DUYURU Restorantlar ve ev yemekleri yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ paketlenmiþ tavþan... Tel: SATILIK ARABA 2005 model Suzuki Swift. Tel: Kiralýk daire Kermiya'da 3 yatak odalý, full eþyalý ve klimalý 1. kat lüks daire kiralýktýr. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 daire * Girne Boðaz'da 4+2 full eþyalý villa * Yeniþehir'de 2+1 sýfýr full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Türkiye'de 2maç Türkiye Spor Toto Süper Liginde haftanýn açýlýþ karþýlaþmalarý bu akþam oynanýyor. Ligde geçen hafta Antalya galibiyeti ile moral bulan Beþiktaþ, Akhisar Belediye takýmýný konuk edecek. Ayni saatte Mersin Ýdman Yurdu ile Karabükspor da karþýlaþacaklar.. Atatürk'te gece randevusu n Telsim Süper Ligi 9. Hafta açýlýþ maçý bu akþam Atatürk Stadý'nda Çetinkaya ile Maðusa Türk Gücü arasýnda oynanacak. Saat 18.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Kerem Eran yönetecek... Rallide ödüller verildi n Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediði Nethouse Networks Solutions rallisinde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan düzenlenen ve KKTC 2012 Ralli Þampiyonasý'nýn son yarýþmasý olan Nethouse Networks Solutions Rallisi'nde dereceye girenler ödüllendirildi. Nethouse Networks Solutions Ralli'sinde Nevzat Pusat Sancar - Gökhan Sancar ikilisi yarýþ sonunda birinci ilan edilmesine raðmen, daha sonra yapýlan itirazlarý deðerlendiren KKTOK bu ikiliyi tasnif dýþý býrakarak, birinciliði Ömer Yýldýz - Turgut Yýldýz ikilisine vermiþti. KKTOK Lokali'nde yapýlan ödül törenine yarýþmacýlar yanýnda birçok ralli sever de katýlarak bu anlamlý gecede bulundular. Organize edilen gecede ödül alan sporcular þunlar olmuþtur; 1.Ömer Yýldýz - Turgut Yýldýz Gr.A8 2.Ahmet Gürün - Emir Þahin Gr.N4 3.Niyazi Tekindor - Levent Avcý Gr.N4 Telsim Süper Ligi'nde 9. hafta açýlýþ maçý bu akþam saat 18.00'de Çetinkaya-Maðusa Türk Gücü arasýnda oynanacak. Ligde 9. Haftanýn açýlýþ maçýnda sarý-kýrmýzýlýlar Maðusa ekibini konuk edecek. Lider Küçük Kaymaklý'yý 3 puan geriden takip eden Çetinkaya bu maçý kazanýp liderliðe ortak olmak istiyor. Maðusa Türk Gücü ise bu maçta puan çýkartmaya çalýþacak. Geçtiðimiz hafta Göçmenköy karþýsýnda zorlu bir 90 dakika geçiren Çetinkaya attýðý tek golle 3 puan almýþtý. Çok basit görülen bu karþýlaþmada oldukça zorlanan Çetinkaya þimdi ligde 10. Sýrada bulunan Maðusa ile karþýlaþacak. Bu maça tam kadro hazýrlanan Çetinkaya'nýn Göçmenköy karþýsýnda yaþadýðý sýkýntýyý bu maçta yaþamamasý için hafta içinde ciddi çalýþma yaptýðý öðrenildi. Teknik Direktör Turan Altay futbolcularýný maçý kazanabilme adýna sahada istekli oynamalarýný ve rakibi kesinlikle küçümsememelerini istedi. Sarý-kýrmýzýlýlar ligde þimdiye kadar oynanan 8 haftalýk sürede en çok gol atan takým durumunda. Toplam 24 gol atan Çetinkaya kendi kalesinde de 6 gol gördü. Maðusa Türk Gücü takýmý yine güçlü bir baþkent takýmý ile karþýlaþacak. Geçen hafta lider Küçük Kaymaklý'nýn konuðu olan Maðusa Türk Gücü iyi futbol oynadýðý karþýlaþmayý 1-0 kaybetmiþti. Özellikle yabancý futbolcu Conte'nin kadroya dahil edilmesi ile forvet yollarýnda etkisini artýran Maðusa Türk Gücü þimdi Çetinkaya ile zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý Ýlk hafta tamamlanýyor n TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý, hafta sonu sabah saat 09:00'da baþlayýp tam gün devam edecek. 8, 9 ve 10 yaþ kategorileri ikinci kez kortlara çýkacak... Ortaokullar arasý kýzlar voleybol maçlarý: Canbulat ve Erenköy galip n Ortaokullar arasý kýzlar voleybol maçlarýnda Canbulat Özgürlük Orta Okulu TED Kolejini, Yeni Erenköy Orta Okulu ise Bekirpaþa Orta Okulunu 3-0'lýk skorlarla maðlup etti Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimince organize edilen Orta Okullar voleybol kýzlar ve erkekler ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE müsabakalarýna oynanan karþýlaþmalar ile devam edildi. Maðusa'da oynanan ve Canbulat Özgürlük Orta Okulu ile TED Koleji kýzlarýnýn karþýlaþtýðý müsabakada, þampiyonlukta iddialý Canbulat Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Özgürlük ekibi sahadan 3-0 galip ayrýldý. Ýskelede oynanan karþýlaþmada ise konuk Yeni Erenköy Orta Okulu rakibi Bekirpaþa Orta Okulunu 3-0 maðlup ederek bir üst tura yükseldi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Türk Ekonomi Bankacýlýk (TEB) Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý"nýn yedinci günü dün geride kaldý. Bugün oynanacak karþýlaþmalarla turnuvanýn ilk haftasý tamamlanmýþ olacak. Lefkoþa Þehir Kulübü tarafýndan düzenlenen ve Ýlter Sami Þanel ile Necat Maner tenis kortlarýnýn kullanýldýðý turnuvada yarýn ve Pazar günü 8, 9 ve 10 yaþ grubu çocuklar yeniden kortlara çýkacaklar. Çocuklarýn karþýlaþmalarý saat 14:00'de baþlayacak. Çeyrek finalistlerin belirlenmeye baþladýðý Büyük Erkekler, Büyük Kadýnlar, Karýþýk Çiftler, Çift Erkekler, Çift Kadýnlar ve 40+ Veteranlar kategorinde ise, hafta sonu karþýlaþmalarý saat 14:00'de baþlayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

19 tutuklu. Kurtlar vadisinde hak arama eylemleri...

19 tutuklu. Kurtlar vadisinde hak arama eylemleri... Bu sayfada gördüðünüz resim bir serbest güreþ arenasýnda çekilmedi, taksicilerin dünkü eyleminde çekildi. Ekmek derdi adamý bir samuray gibi dövüþçü yapar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ekim

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi? Eyleme Türk polisi izin vermeyince buna karþý direnenler, Barýþ Gücü'nün koyduðu yasaða kuzu kuzu uydular. Ara bölgedeki barýþ etkinliðine katýlmadýlar. Bu memleketin bizim olduðunu unuttular! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı