11. HUKUK DAİRESİ E. 1985/4424 K. 1985/4708 T.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. HUKUK DAİRESİ E. 1985/4424 K. 1985/4708 T."

Transkript

1 11. HUKUK DAİRESİ E. 1985/4424 K. 1985/4708 T KOMANDİT ŞİRKET ( Süresiz Olarak Kurulmuş Olması ) SÜRESİZ OLARAK KURULAN KOMANDİT ŞİRKET ( Ortaklardan Birinin Ölümüyle Sona Ermesi ) ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜYLE ŞİRKETİN SONA ERMESİ ( Süresiz Olarak Kurulan Komandit Şirket ) ŞİRKETİN DEVAM EDEBİLMESİ ( Şartları ) 6762/m.195, /m.535 ÖZET : Komandit şirket süresiz olarak kurulmuş olsa bile ortaklardan birinin ölümü durumunda sona erer. Şirketin devam edebilmesi için, ya mirasçılarla önceden yapılmış bir sözleşme bulunması ya da sağ kalan ortaklarla, ölen ortağın mirasçılarının oybirliği ile şirketin devamına karar vermiş olmaları gereklidir. DAVA : A.R.U. ile C.Ö. ve diğerleri arasında çıkan davadan dolayı Burdur Asliye 2. Hukuk Hakimliğince verilen gün ve sayılı hükmü onayan dairenin gün ve sayılı ilamı aleyhinde davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, kendisinin de ortağı bulunduğu ( G.E.F. San. Komandit Şirketi ) ortaklarından Ş.G.'nin vefatı üzerine gerek kendisinin, gerekse mirasçılarının şirketin devamını istemediklerinden TTK'nun maddesi hükmü gereğince şirketin, mirasçılarının tesbiti ile, tasfiyesine ve tasfiye memuru tayinine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece istek gibi karar verilmiş, hüküm Dairemizin 85/ sayılı ve 2.5.f985 günlü kararı ile onanmıştır. Davalılardan C. ve K. karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve TTK'nun 267. maddesinin yollamasıyle komandit şirketlere de uygulanması gereken kollektif şirketlere ait 185 ila 242. maddeleri meyanında bulunan 185. maddenin göndermesi ile uygulanması gereken Borçlar Kanunu'nun 535/2. bendi hükmü gereğince ve şirketin süreli veya süresiz olduğu nazara alınmaksızın "mirasçılar ile şirketin devamına dair evvelce yazılmış bir sözleşme olmadığı takdirde şeriklerden birinin ölmesi ile" şirketin son bulacağına, şirket sözleşmesinde ölen ortağın mirasçıları ile şirketin devam edeceğine dair bir hüküm bulunmamasına, bu durumda TTK'nun 195/1. maddesi gereğince şirketin devamı için sağ kalan ortaklar ile ölen ortağın mirasçılarının ancak ittifakla verecekleri bir kararla şirketin mirasçılarla devam edebileceği, TTK m. 195/1, son cümle gereğince, mirasçılar devama muvafakat etseler dahi sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına razı olmaması sebebiyle ittifak hasıl olmadığı takdirde şirketin infisah edeceğine, olayda davacı ortağın ölen ortağın mirasçıları ile ortaklığa devam etmeğe rıza göstermediği anlaşıldığından mahkemece şirketin infisah ettiğinin tesbiti ile tasfiyeye karar verilmesinde, bu nedenlerle yasalara bir aykırılık bulunmamasına göre davalılardan C. ve K.'nın HUMK.nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir. SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı davalıların karar düzeltme isteğinin HUMK.'nun 442. maddesi gereğince reddine, alınması gereken 1000 lira karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan bu harcın ve 1500 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 1 / 26

2 11. HUKUK DAİRESİ E. 1988/8466 K. 1988/7917 T KOMANDİT ŞİRKET ( İflasın Ancak Bütün Ortakların Oybirliğiyle İstenebileceği ) İFLAS TALEBİ ( Tek İdareci Komandite Ortak Tarafından İstenmesi ) BÜTÜN ORTAKLARIN OYBİRLİĞİ ( Komandit Şirketin İflasının İstenebilmesi İçin ) KOMANDİT ŞİRKETİN KENDİ KENDİNİN İFLASINI İSTEMESİ ( Bütün Ortakların Oybirliğiyle Karar Alması Gereği ) 818-m.535, m.267,185 ÖZET : Komandit şirket, tüm ortakların oybirliği ile sona erdirilebilir. Komandit şirketin kendi kendinin iflasını isteyebilmesi tüm ortakların oybirliği ile kararı gerekir. DAVA : Hasımsız olarak açılan davadan dolayı, Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen tarih ve sayılı hükmün temyizen tetkiki ortak A. tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili müvekkili şirketin borçlarından dolayı aleyhine icra takipleri yapıldığını, borçlarını karşılamıyacak duruma düştüğünü belirterek İcra İflas Yasası`nın maddesi uyarınca iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, şirketle ilgili icra dosyaları, diğer belgeler getirtilmiş ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak alınan rapor gereğince şirketin iflasının şartlarının gerçekleştiği anlaşıldığından ve her ne kadar şirketin komanditer ortağı kendisinin oyunun alınmasının gerektiğini bildirmiş ise de, bu isteği TTK.un 247 ve 165. maddesi uyarınca yerinde görülmediğinden bahisle İcra İflas Yasası`nın 178. maddesi gereğince davacı şirketin iflasına karar verilmiştir. Kararı, şirket ortağı A. temyiz etmiştir. Dava; 3 komandite, 2 komanditer ortaktan oluşan... ve ortakları... Boya Apre ve Empirme Adi Komandit Şirketi`nin tek idareci komandite ortağı tarafından iflasının istenmesine ilişkindir. TTK.nun 267. maddesi yollaması ile komandit şirketlere uygulanması gereken TTK.nun 185. maddesi hükmü gereğince komandit şirketler dahi BK.nun 535 ve 536. maddelerinde ve 185. maddede gösterilen sebeplerle infisah ederler. BK maddede düzenlenen şirketin sona erme sebeplerinden biri de bütün şeriklerin ittifakla karar vermeleridir. Binnetice bir komandit şirketin de, ortakların oy birliği ile, sona erdirilmesi mümkündür. Olayda bir tek idareci olan komandite ortak şirketin iflasını istemiştir. İflas talebi şirketin tüm ortaklarını ilgilendirdiği gibi kabulü halinde şirketi sona erdiren bir sebeptir. Bu halde ise şirketin kendi kendinin iflasını isteyebilmesi ancak ortakların ittifakla alacakları bir karara dayanmadıkça yönetici veya idareci ortağın tek başına böyle bir dava açamayacağı sonucuna varılmak ve bu nedenle davanın reddine karar verilmek gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Yukarda yazılı nedenlerle hükmün temyiz eden yararına BOZULMASINA, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 2 / 26

3 11. HUKUK DAİRESİ E. 1976/1051 K. 1976/1743 T KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞU ( Sözleşmenin Yazılı İmzaların Noterlikçe Tasdiki Şartı ) KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞUNUN GEÇERSİZ OLMASINDA ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN HUKUKİ EHLİYETİ ( Sözleşmede Yazılı İşletme Konusu ) İMZALARIN NOTERLİKÇE TASDİK EDİLMESİ ŞARTI ( Kollektif Şirket Kuruluşunun Geçerliliği ) 6762-m.156,154 ÖZET : Ttk.`nun 154. Maddesi uyarınca, kollektif şirket mukavelesinin yazılı olması şartı ile birlikte mukaveledeki imzaların da noterlikçe tasdiki şartı mevcut olup, aynı Kanunun 156. maddesi uyarınca bu iki şart mevcut olmadıkça, şirketin kuruluşu geçerli olamaz. Başka bir deyimle, imzanın noterlikçe tasdik edilmesi bir geçerlilik şartıdır. DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen tarih ve sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı avukatı tarafından istenmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı banka, tarihli teminat ve kefalet mektubu kontrgarantisine istinaden,... Bankası Ankara Şubesi Müdürlüğü`ne hitaben, dava dışı M. lehine, davalının şeriki bulunduğu... Koll. Şirketi ve diğer iki şirket kefaletleriyle lira meblağlı teminat mektubu verdiğini, talep üzerine muhataba tazmin ederek, lehdarın iflas ve davalı ile müflis M.`den ibaret kollektif şirketin, fesih ve tasfiye kararı alması üzerine, şirket ortağı davalı aleyhine icra takibine tevessül edip, itiraz edildiğinden, haksız itirazın iptali ile faiz, gider vergisi vesair masraflarla birlikte ,74 liranın % 10,5 faiz ve gider vergisi ile tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı savunmasında, mukaveleyi düzenleyen M. olup şirket ortaklarının rıza ve malumatları dışında sözleşmeyi imzalaması esas mukavelenin 7. ve 8. maddeleri uyarınca geçerli sayılamayacağına, ortak olduğu şirketin ilk şirketin devamı olmadığını, 1961 yılında vücut bulan şirket borcundan sorumlu tutulamayacağını, filhakika kendisine izafe edilen şirketin tarihinde tescil ve ilan edildiğini, şirket mukavelesindeki imzalar noterlikçe tasdik edilmediği gibi, sermaye olarak sadece mesaisini koyduğunu, ilan edilen şirketin adi şirket sayılacağını ve diğer nedenlerle davanın reddi gerektiğini ileri sürmüştür. Mahkemece, itirazın iptali ile, davacının ,46 lira alacaklı olduğunun sübutuna, fazla talebin reddine, % 15 icra inkar tazminat tutarının tahsiline, karar verilmiştir. Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir tarihli kontrgarantiyi verenlerden ve davalının da ortak olduğu iddia edilen... Kollektif Şirketi, tarihinde tescil ve ilan olunmuştur. Bu şirketin ortakları kuruluş zamanında M. ve C. den ibarettir tarihli şirketin karar defterinde, 1. ve 2. sahifelerinde yazılı olan ve şirket statüsünün tadiline ilişkin kararın noterlikçe tasdikli sureti, ticaret siciline tevdi ile tescil ve ilanı yapılmıştır. Ancak bu kararda, davalı A.`in imzasının bulunup bulunmadığı tevsik edilememiştir. Nitekim dosyada mevcut bu işleme ait fotokopide, davalının imzası bulunmamaktadır. TTK.`nun 154. maddesi uyarınca, kollektif şirket mukavelesinin yazılı olması şartı ile birlikte mukaveledeki imzaların da noterlikçe tasdiki şartı mevcut olup, aynı Kanunun 156. maddesi uyarınca bu iki şart mevcut olmadıkça, şirketin kuruluşu geçerli olamaz. Başka bir deyimle, imzanın noterlikçe tasdik edilmesi bir geçerlilik şartıdır. Bu şart olayda tahakkuk etmemiş bulunduğuna göre, yukarıda sözü edilen 156. madde gereğince bu eksiklik nedeniyle mevcut kuruluşa adi şirket hükümlerinin uygulanması gerekir. Kontgaranti de, adi şirketin kurulmasından 3 / 26

4 önce verilmiş olmasına göre, tarihinde kurulmuş olan davalı A.`in şerik bulunduğu adi ortaklığın ve dolayısiyle A. bu kontrgarantiden sorumlu değildir. Kaldı ki, şirket statüsünün 5. maddesinde, şirketin iştigal mevzuu otomobil yedek aksamı parekendeciliği yapmak olup, aynı kanunun 137. maddesi gereğince ortaklıkların hukuki ehliyeti şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çevresi içinde kalmakla sınırlıdır. Bu bakımdan konularına girmeyen işlerde hakları iktisap ve borçları iltizam edemezler. Dava konusu borç, şirket mevzuuna giren işlerden bulunmadığından davalının bu yönden de sorumlu tutulmaması gerekir. SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 4 / 26

5 11. HUKUK DAİRESİ E. 1982/4865 K. 1982/5412 T KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTALIĞIN FESHİNİ İSTEYEN ORTAĞIN MAHKEME KARARIYLA ORTAKLIKTAN ÇIKARILABİLECEĞİ FESİH TALEP EDEN ORTAK ( Kollektif Şirkette Mahkeme Kararıyla Ortaklıktan Çıkarılabileceği ) MAHKEME KARARIYLA ORTAKLIKTAN ÇIKARMA ( Kollektif Şirkette Fesih İsteyen Ortak ) DAVANIN TEFRİKİ TALEBİNİN ARA KARARIYLA REDDİ ( Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmesi Zorunluluğu ) DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI OLMAMASI ( Tefriki Zorunluluğu ) DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI ( Aynı Nedenden Doğması - Biri İçin Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması ) 1086-m m.161,197 ÖZET : Anasözleşmede hüküm olmasa da süreli kollektif şirkette bir ya da birden çok ortağın şahıslarına ait nedenlerden dolayı ortaklığın feshinin istenebileceği hallere, bunlar dışındaki ortakların mahkemeye başvurarak bu ortakların şirketten çıkarılarak ortaklığın devamına karar verilmesini isteyebileceklerinin kabulü zorunludur. HUMK.nun değişik maddesine göre, davaların aynı nedenden doğması ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde bağlantı varsayılır. Oysa, tereke temsilcisinin dava dilekçesindeki istemi; ana sözleşmeye göre şirketi temsil ve idare yetkisi bulunan ortak T.`in bu yetkisinin kaldırılarak, anılan yetkinin bir yed`i adle verilmesine yöneliktir. TTK.nun 161. maddesine dayalı bu istemin niteliği itibariyle diğer davalarla bağlantısı yoktur. TTK.nun 161. maddesine dayalı bu istemin ayrıca araştırılıp sonuçlandırılması gerekirdi. Bu nedenle, anılan davanın diğerlerinden ayrılması ( tefriki ) zorunlu iken, bu yapılmadığı gibi, ayırma istemi ara kararıyla reddedilmesine karşın, söz konusu dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmaması doğru görülmemiştir. DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen tarih ve sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ve mukabil davacı İ. avukatı ve tereke mümessili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, yanların "... Makina Endüstrisi ve Aliminyum Sanayi F. ve Ortakları Kollektif Şirketi`nin" ortakları olduklarını, miras bırakanları F.`in günü ölümünden sonra ana sözleşmenin 9. maddesi uyarınca, şirketin sağ kalan ortaklarca devam ettirilmesi yükümüne karşın, davalı ortağın, aynı konuda rakip ticari işletme sahibi olan eşinin de etkisiyle zorunlu olan ana sözleşme değişikliklerine yanaşmadığını ayrıca şirketin tesis ve fabrikalarının kurulu olduğu taşınmazların miras nedeniyle taksim ve ortaklığın giderilmesi davaları açtığını, vergi dairesine ihbarlarda bulunduğunu, şirketin varlığını tehlikeye atan bu olumsuz davranışlar nedeniyle fesih yerine bu ortağın çıkarılması ile şirketin kendi aralarında devam etmesinin mahkemeden istenebileceğini bildirerek, davalının şirketten çıkarılmasına karar verilmesini istemiştir. Birleştirilen şirketin feshi istemli davaya karşı savunmasında, şirket faaliyetlerini baltalamaya kalkan davalı İ. hakkında ortaklıktan çıkarma davası açıldığını bu iki davanın birleşmesi gerektiğini, fesih dayanağı yapılmak istenen olguların gerçek dışı olduğunu, eşinin ortak olduğunu rakip firmanın piyasayı ele geçirmesi amacıyla fesih istendiğini, bilançoların incelenmesiyle şirketin sürekli gelişme içinde olduğunu bildirerek fesih davasının reddine karar verilmesini istemiştir. Davalı ve karşılık davacı İ. vekili, sav ve savunmalarında, şirketin ana sözleşmesi değişikliği isteminin vekiledenine zorla kabul ettirilmek istendiğini ve bu nedenle dönüldüğünü, kar paylarının ketmedildiğinin 5 / 26

6 Maliye hesap uzmanları incelemesiyle belirlendiğini, ödeme ve satımlarda yolsuzluklar yapıldığını, işlemleri denetleme haklarının engellendiğini ve bilgi verilmekten kaçınıldığını, şirket mal varlığının yolsuz biçimde elden çıkarılıp kendilerine maledildiğini, ana sözleşmenin 10. maddesi hükmü uyarınca, ortaklıktan çıkarma kararı veremeyeceklerini, mahkemeden de çıkarma istenemeyeceğini bildirerek çıkarma isteminin reddine ve haklı nedenler gözetilerek TTK.nun 187. maddesi uyarınca şirketi fesih ve tasfiyesine karar verilmesini istemiştir. Tereke mümessili birleşen davadaki isteminde, mahkemece verilen yetkilerinin şirketi temsil yetkisi bulunan ortak T. tarafından engellendiğini bildirerek, davalı T.`in idare ve temsil yetkisi kaldırılarak bu yetkinin atanacak bir yed`-i adle verilmesini istemiştir. Mahkemece, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun gün ve E , K sayılı kararıyla doğrulanan, dairemizin gün ve sayılı kararında da kabul edildiği gibi; TTK.nun 197. maddesinin anlam ve özünde, mahkeme kararıyla bir ortağın haklı nedenlerle ortaklıktan çıkarılması hükmünün varolduğunun kabulü zorunluğu bulunduğu, iki kişilik kollektif ortaklıklarda bir ortağa tanınan, diğer ortağın ortaklıktan çıkarılmasını istemek ve dava etmek hakkının, ortak sayısı ikiden çok olan ortaklıklarda da tanınmış sayılmak gerektiği, bu yüzden bir ya da birden çok ortağın şahıslarına ait nedenlerden dolayı ortaklığın feshinin istenebileceği hallerde de, bunlar dışındaki ortakların mahkemeye başvurarak bunların ortaklıktan çıkarılarak ortaklığın devamına karar verilmesini isteyebileceklerinin kabulü gerektiği, şirket ana sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca, ortaklar çıkarma kararı veremeyeceklerine göre aktif husumet ehliyetine yönelik itirazların yerinde görülmediği. Tipik bir aile şirketi olan ortaklığın ana sözleşmenin 9. maddesiyle, sağ kalan ortakların şirketi devam ettirme zorunluğunda bulundukları hüküm altına alınarak, devamlılık ve düzenli gelişmenin amaçlandığı, ancak buna karşın davalı ortak İ.`in hiç bir haklı neden olmaksızın ve şirketin yokedilmesini amaçlayan bir davranışla miras hakkına dayalı olarak, şirket tesis ve fabrikalarının üzerinde kurulu bulunduğu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı aldığının anlaşıldığı, miras bırakanlarının ölümünden sonra şirketin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli olan ana sözleşme değişikliğinin davalıca engellendiği, günlü başvurusuyla şirketle ilgili vergi kaçakçılığı ihbarında bulunduğu, davalının şirketin ortadan kaldırılmasına yönelik bu davranışlarının iyiniyet kurallarıyla bağdaşmadığı gibi, ana sözleşmeye aykırı ve TTK.nun maddesinde öngörülen şirkete ihanet fiilini oluşturduğu, eşinin aynı konulu bir şirketin kurucu ortağı bulunmasının durumu daha da ağırlaştırdığı, fesih istemiyle de ortaklığın devamını arzulamadığı, davacılar T. ve E.`a yüklenen eylemlerin uzman bilirkişi incelemesiyle doğrulanmadığı gibi; gerçekleştiği varsayılsa bile bunların şirketin feshini gerektirir nitelikte olmadığı, ortaklıktan çıkarma ya da idarecilik yetkisinin kaldırılması istemlerine dayanak yapılabileceği gerekçesiyle davalı İ.`in şirket ortaklığından çıkarılmasına, ortaklık payının yasa ve ana sözleşme hükümleri uyarınca kendisine ödenmesine; karşı davaların reddine karar verilmiştir. Hüküm davalı ve karşı davacı İ. vekiliyle tereke temsilcisince temyiz edilmiştir. 1 - Süreli kollektif ortaklıklarda, ortaklığın feshini isteyen ortakların, haklı nedenlerle ortaklıktan çıkarılması davalarında uygulanması gereken TTK.nun maddesi hükmü buyurucu ( emredici ) hüküm niteliğinde değildir. Bu nedenle, şirket ana sözleşmesindeki; sağ kalan ortaklarca şirketin sürdürülmesi zorunluğu ve hiç bir ortağın, diğer ortaklarca şirketten çıkarılamayacağına ilişkin 9 ve 10. maddeleri hükümlerinin; çıkarma ya da fesih konusunda ortakların kendi aralarında karar alamayacaklarını ancak bunun, mahkemeden dava yoluyla istemde bulunulmasını engelleyemeyeceği biçiminde yorumlanması zorunludur. Kökleşen Yargıtay İçtihatlarıyla da kabul edildiği gibi; ortakların kar sağlamak amacıyla biraraya geldikleri kollektif ya da adi komandit nitelikli şahıs ortaklıklarının devamında, ortakların birbirine güvenlerinin sürekliliği önde gelen koşullardandır. Bu nedenledir ki, süre bitiminden önce feshin ihbar edilebilmesi olanağı yanında TTK.nun maddesiyle; sözleşmede hüküm bulunduğu taktirde, ortakların birinin şahsına ait nedenlerden dolayı ortaklığın feshinin istenebileceği hallerde de, diğer ortakların çoğunlukla alacakları kararla feshi isteyen ortağı ortaklıktan çıkarabilecekleri öngörülmüştür. Anılan yasa hükmünde, ana sözleşmede hüküm bulunmamasına karşın, mahkeme hükmüyle ortağın, ortaklıktan çıkarılarak, şirketin diğer ortaklar arasında devamının sağlanabileceği konusuna açık biçimde 6 / 26

7 yer verilmemesi; süreli kollektif ortaklıklarda diğer ortakların bu yolda bir karar alamayacakları gibi bu ortak ya da ortakların şirketten çıkarılması için mahkemeye de başvuramayacakları biçiminde yorumlanamaz. Eş anlatımla, bir ya da birden çok ortağın şahıslarına ait nedenlerden dolayı ortaklığın feshinin istenebileceği hallere, bunlar dışındaki ortakların mahkemeye başvurarak bu ortakların şirketten çıkarılarak ortaklığın devamına karar verilmesini isteyebileceklerinin kabulü zorunludur. Tersine kabul birbirine güven esasına dayanarak oluşturulan şahıs ortaklıklarından süreli olanların da, haklı nedenlere ilişkin TTK.nun 187-1, 2, 3 bentlerinde sayılan nedenlerden birinin varlığı halinde, diğerlerini sadece fesih isteyebilme sonucuna götürür ki bu da feshe neden olan ortakla diğer ortakların yararlarının denkleştirilmesi kuralını zedelediği gibi; feshe neden olana diğerleri zararına davrabilme olanağı sağlamış olur. Tüm bu nedenlerle; ana sözleşmede hüküm bulunmasa bile, davalı İ.`in şahsına ait nedenlerle ortaklığın feshinin istenebileceği durumun oluştuğunu iddia eden diğer ortakların, mahkemeden, adı geçen ortağın, ortaklıktan çıkarılarak, şirketin kendi aralarında devamına karar verilmesini dava yoluyla isteyebileceklerinin kabulü gerekir. Davalı İ.`in, üzerinde şirkete ait fabrika tesislerinin bulunduğu taşınmazların taksimi ve ortaklığın giderilmesi amacıyla Kartal Sulh Hukuk Mahkemesi`nde davadan önce ve tarihinde izale-i şuyu davası açması bile, başlı başına TTK.nun maddesinde sayılan haklı nedenlerdendir. Nitekim anılan mahkemece verilip Yargıtay`dan da geçmek suretiyle kesinleşen hükme göre, şirketin fabrikasına ait makinaların sökülebileceği gerekçesiyle taşınmazların satılması suretiyle paydaşlığın giderilmesi kararlaştırılmıştır. Aslında, davalı ve karşı davacı İ., şirketin feshini istemekle, ortaklağın devamını arzu etmediğini de belli etmiş durumdadır. Davacılarca dayanak yapılıp doğrulanan diğer nedenler de haklı çıkarma niteliğindedir. Fesih istemli karşı dava açısından, davacı İ.`in savları, tüm bilirkişi raporlarına göre doğrulanmış değildir. Dövme sabit olmadığı gibi, vergi uyuşmazlığı olayının da, miras bırakanlarının yönetimi dönemine ait olduğu saptanmış durumdadır. Şirketle ilgisi bulunduğu öne sürelen banka hesabı; hammadde ve demirbaşlara yönelik savların, çıkarma hükmü nedeniyle yapılacak tasfiyede gözetilmesi olanaklıdır. Bunların o aşamada öne sürülüp incelenmesi de imkan dahilindedir. Açıklanan tüm bu nedenlerle, davalı İ.`in ortaklıktan çıkarılmasına ve birleştirilen ortaklığın feshi isteminin reddine yönelik karşı davanın reddine ilişkin hükmün onanması gerekmiştir. 2 - Tereke temsilcisi vekilinin temyiz istemine gelince; HUMK.nun değişik maddesine göre, davaların aynı nedenden doğması ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde bağlantı varsayılır. Oysa, tereke temsilcisinin günlü dava dilekçesindeki istemi; ana sözleşmeye göre şirketi temsil ve idare yetkisi bulunan ortak T.`in bu yetkisinin kaldırılarak, anılan yetkinin bir yed`i adle verilmesine yöneliktir. TTK.nun 161. maddesine dayalı bu istemin niteliği itibariyle diğer davalarla bağlantısı yoktur. TTK.nun 161. maddesine dayalı bu istemin ayrıca araştırılıp sonuçlandırılması gerekirdi. Bu nedenle, anılan davanın diğerlerinden ayrılması ( tefriki ) zorunlu iken, bu yapılmadığı gibi, ayırma istemi günlü ara kararıyla reddedilmesine karşın, söz konusu dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmaması doğru görülmemiştir. Aılan davanın diğerlerinden ayrılarak bağımsız bir incelemeye tabi tutulması ve bağımsız bir karar verilmesi gerekir. Bu nedenle, tereke temsilcisi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün sırf bu yönden bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda bir nolu bentde yazılı nedenlerle davalı ve karşı davacı İ. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle adı geçen davalının ortaklıktan çıkarılmasına ve şirketin feshine yönelik karşı davanın reddine ilişkin olarak kurulan hükmün ONANMASINA, iki nolu bentde açıklanan nedenle ise şirketi idare ve temsil yetkisi bulunan ortağın bu yetkisinin kaldırılması ve bir yed`i adle tevdii istemi yönünden hükmün tereke temsilcisi yararına BOZULMASINA, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 7 / 26

8 11. HUKUK DAİRESİ E. 1985/525 K. 1985/2340 T KOLLEKTİF ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE ŞİRKETİN ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARIYLA DEVAM EDECEĞİNE DAİR HÜKÜM ( Mirasçıların Şirketin Feshini Talep Edememesi ) MİRASÇILARIN ŞİRKETİN FESHİNİ TALEP EDEMEMESİ ( Kollektif Şirket Ana Sözleşmesinde Şirketin Mirasçılarla Devam Edeceğine Dair Hüküm Bulunması ) KOLLEKTİF ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ ( İki Ortaklı Şirketin Ortaklarından Birinin Ölümü ve Mirasçıların Devam Etmek İstememesi ) İKİ ORTAKLI KOLLEKTİF ŞİRKETİN FESHİ ( Ortaklardan Birinin Ölümü ve Mirasçıların Devam Etmek İstememeleri ) 743-m m.195,153 ÖZET : Kollektif şirket ana sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine dair hüküm mirasçılar yararına yorumlanır. Kollektif şirket ana sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine dair hüküm mirasçılar yararına yorumlanır. Ölen ortağın mirasçıları şirkette kalmayı istemezler ve sağ kalan ortaklar şirketin devamına karar verirlerse, mirasçılar ancak murisin payı üzerindeki miras hisselerini isteyebilirler, şirketin feshini isteyemezler. İki ortaklı kollektif şirketlerde bu kural geçerli değildir. DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Bursa Beşinci Asliye Hukuk Hakimligi`nce verilen tarih ve sayılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ile davalı arasında 12 Aralık 1978 tarihinde bir koll. şirket kurulduğunu, şirketin iki kişiden oluştuğunu, murisin tarihinde öldüğünü, mirasçıların tarihli ihtarname ile kollektif şirkete dahil olma yetkisini kullanmayacaklarını bildirdiğini, bu şekilde şirketin yasal olarak infisah ettiğini belirterek anılan şirketin sona erdiğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, şirket sözleşmesinin 3 üncü maddesine "A.İ.`ın vefatında şirket infisah etmiyerek varisler ortaklığı devam ettireceklerdir. Bunun haricinde O.İ. ve A.İ. varisleri olarak on yıldan sonra ve bir sene önce ihbar kaydı ile ortaklıkdan ayrılabileceklerdir" hükmünün yer aldığını belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve ilgili belgelere göre şirket mukavelesi tarihinde düzenlenmiş ve kurulma aşamasında bütün koşullar belirlenmiştir. Aradan 10 yıllık süre geçmemiştir. Taraflarca serbest irade ile oluşan ve Bursa Ticaret Sicil Memurluğu`nun tescil yazısında şirketin tarihinde tescil edilmesine göre akdin bu şartı gerçekleşmemiş gerekli ihbar da yapılmamış olduğuna göre davacıların akdi feshetme yetkileri yoktur, gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir. Yukarıda özetlenmiş bulunan uyuşmazlığın çözümü için öncelikle iki hususun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunlardan ilki, kollektif şirket ana sözleşmesinde ortaklardan birinin ölümü halinde şirketin onun mirasçılarıyla devam edeceğine ilişkin hüküm bulunduğu takdirde mirasçıların bu şirkete ortak olarak girmek zorunluluğu ( yükümlülüğü ) altında olup olmadıkları diğeri ise, böyle bir zorunluluk mevcut olmadığı takdirde iki kişilik kollektif şirketlerde ölen ortağın mirasçılarının şirkete katılmama isteklerini açıklamaları ile şirketin infisah etmiş duruma girip girmediği hususlarıdır. 8 / 26

9 Kollektif şirketlerde ortakların şirketten ayrılmasıyla ilgili bölümde ölüm halini düzenleyen TTK.nun 195. maddesinin ilk fıkrasında, ana sözleşmede ölen ortağın mirasçılarıyla şirketin devam edeceğine dair bir hüküm bulunmadığı ve mirasçıların da şirkette kalmak istemedikleri takdirde, diğer ortaklarca ne gibi işlem yapılacağı açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır. Ölen ortağın mirasçılarıyla şirketin devam edeceğine ilişkin ana sözleşmede açıklık bulunmasıyla ilgili aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kollektif şirket ana sözleşmesinde yer alan böyle bir hükmün yani şirketi mirasçılarla devam ettirmeye ilişkin yükümlülüğün ölen ortağın mirasçılarını değil, ana sözleşmeye bu konuda imzasını koymuş sağ kalan ortakları bağlaması gerektiğinin kabulü zorunlu bulunmaktadır. Zira, murisin sağlığında yaptığı bir şirket mukavelesiyle, mirasçıların kendi iradeleri dışında bir şirkete ortak olmaya, tacir olmaya zorlamasının mümkün olduğunun kabulü, Medeni Kanunda yer almış bulunan şahsiyet haklarına aykırı düşer. Öte yandan bir kollektif şirket ana sözleşmesi MK.nun 461. ve onu izleyen maddelerinde yer almış bir vasiyetname veya miras mukavelesi de olmadığına göre, böyle bir sözleşmede yer almış bulunan şirketin mirasçılarla devam edeceğine ilişkin hükmün aynı Yasa`nın 462. maddesinde belirtilen bir yükümlülük olduğu da kabul edilemez. Nitekim, doktrinde de muris tarafından kollektif şirket ana sözleşmesine konulan bu nevi hükümlerin ölenin mirasçılarına bir ( yükümlülük ) değil, şirkete katılma konusunda kendilerine bir ( hak ) sağladığı kabul edilmekte ve bu şekilde ana sözleşmeye konulan şartı da üçüncü şahıs yararına sözleşme ( şart ) olarak tavsif edilmektedir ( Bkz. Dr. Y. Karayalçın, Şirketler Hukuku, Ankara , s ; Poroy - Tekinalp - Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul C. I. s ). O halde, dava konusu olayda da, kollektif şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde yer alan şirketin, ortaklardan davacıların murisi A.İ.`ın vefatında onun varisleriyle devam edeceğine ilişkin hükmü, adı geçen ortağın mirasçıları lehine konulan bir şart olarak kabulü gerekir. Bu şartın mirasçıları kendi arzuları hilafına bağlayacağına ilişkin mahkeme kabulü ise isabetsiz bulunmuştur. Çözümlenmesi gereken diğer hususa yani, kollektif şirketlerde bir ortağın ölümü ve ölenin mirasçılarının şirkette kalmayı arzu etmedikleri takdirde şirketin infisah etmiş olduğunun tespitini isteyip isteyemeyecekleri sorununa gelince; TTK.nun 195. maddesinin genel düzenleme şekline göre, ölen ortağın mirasçılarının böyle bir imkana sahip olmadıklarının kabulü gerekmektedir. Sağ kalan ortaklar şirketin devamına karar verirlerse, ölenin mirasçıları ancak murisin payı üzerindeki miras hisselerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler, yoksa şirketin feshini isteyemezler. Bu kural ikiden fazla ortaklı kollektif şirketler için geçerli ise de, iki ortaklı kollektif şirketlerde aynı şey söylenemez. Zira, TTK.nun 153. maddesinden de anlaşılacağı üzere ancak gerçek kişiler arasında kurulabilen bir kollektif şirket en az iki ortaklı olmak zorundadır. Bu iki ortakdan birinin ölümü ile, Ticaret Kanunu`nda açıkça zikredilmemiş olmakla birlikte, ölen ortağın mirasçılarının bulunmaması veya bulunupta şirkete katılmamaları hallerinde bu şirketin bünyesindeki özellik icabı ( tek kişi bir şirket de olamayacağına göre ) bu şirketin infisah etmiş olduğunun kabulü gerekir. Dava konusu olayda da şirket ana sözleşmesinde kendilerine ortak olarak devam edebilme hakkı tanınan ölen ortağın mirasçıları, üç aylık süre içinde bu haklarını kullanmayacaklarını bildirdiklerine ve sağ kalan diğer tek ortakla bir kollektif şirketin de devamı düşünülemeyeceğine göre, şirketin kendiliğinden infisah etmiş olduğunun kabulü icap etmektedir. Bir an için iki kişilik ortaklıkta ortaklardan birinin ölümü halinde, TTK.nun 199. maddesinin yani, fesih ve tasfiye olmaksızın şirket aktif ve pasifinin sağ kalan ortağa terk ve tahsisinin kıyasen mümkün olup olamayacağı hususu da bir tartışma konusu olarak ele alınması düşünülebilirse de, dava konusu olayda sağ kalan tek ortağın bu yönde bir talebi de bulunmadığına göre, bu husus tartışma konusu yapılmamıştır. O halde, yukarıdaki açıklamalar da dikkate alınarak, davacıların istemi olan iki kişilik kollektif şirketin infisah etmiş olduğunun hükmen tespiti talebinin kabulü ile bu kabulün doğal sonucu olarak şirketin tasfiyesine de karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 9 / 26

10 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/6512 K. 1990/6832 T TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKET MALLARINA DEĞER BİÇİLMESİ ( Tasfiye Memurlarının Eksperlere Müracaat Hakkı Varken Mahkemeye Müracaatlarının Gereksiz Olması ) DELİL TESPİTİ ( İlgili Mahkeme Kararının Temyiz Edilememesi ) EKSPERLERE MÜRACAAT ( Tasfiye Memurlarının Şirket Mallarına Değer Biçilmesi İçin Başvuracakları Yol ) TEMYİZ KABİLİYETİ ( Delil Tespiti Niteliğindeki Kararlar ) 6762-m.226,267 ÖZET : Tasfiye memurları şirket mallarına değer biçmek için eksperlere müracaat edebilirler. DAVA : Tasfiye halindeki... Kardeşler Adi Komandit Şirketi ile... Kardeşler Gaz Metal Şirketi arasındaki davadan dolayı İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesi`nce verilen gün ve sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, tasfiye halindeki müvekkili şirkete ait oksijen ve Buz fabrikasındaki mal varlığının ve kıymetinin tesbitini talep etmiştir. Muterizler, tesbiti istenilen fabrikanın davacı Adi komandit şirkete ait olmadığını, fabrika içerisindeki alet ve makinaların kendilerine ait olup tesbit istemekteki menfaatini kanıtlaması gerektiğini belirterek davacı tesbit isteminin reddini istemişlerdir. Mahkemece, tasfiye durumuna gelen şirketin son bilançosunun istenmesine rağmen ibraz edilmediği, bilirkişi raporuna göre davacı talebine göre tesbit yapılması mümkün bulunmadığı gerekçesiyle tesbit isteminin reddine karar verilmiştir. Kararı tesbit isteyen vekili temyiz etmiştir. TTK maddesi göndermesiyle aynı yasanın 226. maddesi gereğince tasfiye memurları lüzum gördükleri takdirde şirket mallarına değer biçmek için eksperlere müracaat edebilirler. Davacı şirket tasfiye memurlarının kendilerine yasaca verilmiş bu yetkileri var iken mahkemeye başvurmaları gereksiz olduğu gibi bu başvuru, gerek istem dilekçesinden ve gerekse mahkeme kararından anlaşılacağı üzere bir delil tesbiti niteliğinde olup bu konuda verilen mahkeme kararları ile kabili temyiz olmadığından temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi. 10 / 26

11 11. HUKUK DAİRESİ E. 1991/528 K. 1991/716 T ADİ KOMANDİT ŞİRKET ( Esas Sözleşmesinde Şirket Konusunun Belirtilmiş Olması ) ESAS SÖZLEŞME ( Adi Komandit Şirket ) ŞİRKET AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Kurulmuş Fabrikaya Ait Arsanın Satılması ) OYBİRLİĞİ ŞARTI ( Şirketin Amacı Dışında Kalan İşler İçin ) 6762-m.137,165,247 ÖZET : Adi komandit şirket ana sözleşmesinde şirket konusunun sadece kendi ihtiyaçları için ve gayesine uygun taşınmaz alım-satımı yapabileceği şeklinde belirtilmiş olması halinde, şirket amacının gerçekleştirilmesi için kurulmuş fabrikaya ait arsanın satılması şirketin amacı dışında kaldığından, bu durumda tüm ortakların oybirliği ile bu satışın yapılması gerekir. DAVA : Ç. F.A. vs. T.H. ile S. Adi Komd. Şti İ. K. D. arasındaki davadan dolayı Turgutlu Asliye 1. Hukuk Mahkemesince verilen gün ve sayılı hükmü onayan dairenin gün ve sayılı ilamı aleyhinde davalılardan K. ve D. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin temsilcisi, komandite ve komanditer ortağı bulundukları davalı komandit şirketin yine temsilcisi ve ortağı olan davalılarının şirket fabrikasına ait arsa ile iki tapulu taşınmazı diğer ortakların muvafakat ve kararını almadan TTK'nun 137 ve 165. maddelerine aykırı olarak hileli ve muvazaalı bir şekilde diğer davalılar D. ve K.'ye sattıklarını ileri sürerek satış sözleşmesinin iptali ile taşınmaz tapu kayıtlarının müvekkili şirket adına tesciline karar verilmesini dava etmiştir. Tüm davalılar, iddiayı kabul etmeyerek davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, davanın kabulüne dair tesis edilen kararın Dairemizce onanması üzerine davalılar D. ve K. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere ve dava dilekçesinin 3. sahifesindeki açıklamalar ile ehliyetsizlik hukuki sebebine de dayanılmış olmasına, şirketin kuruluş ana sözleşmesinde şirketin mevzuu geniş bir şekilde gayrimenkul alım-satımını da kapsarken bilahare 1978 yılında gerçekleştirilen anasözleşme değişikliği ile ( şirketin sadece kendi ihtiyaçları için ve gayesine uygun taşınmaz mallar alım ve satımı yapabileceği ) şeklinde mevzuunun sınırlandırılmış olması karşısında şirketin ana amacının gerçekleştirilmesi için kurulmuş bulunan fabrikaya ait arsanın satılması şirket mevzuu dışında kaldığından şirket temsilcisinin yaptığı bu işlem TTK'nun 247. maddesi hükmü yollaması ile aynı yasanın 65. maddesinde belirtilen şirket gayesini elde etmek için yapılması gereken mutad işlemlerden olmadığından aynı madde gereğince bu işlemde tüm ortakların oybirliği ile karar alınması gerekmesine bu konuda tüm ortakların oybirliği ile karar almamış olmalarına nazaran davanın kabulünde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin yerinde görülmeyen karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılardan D. ve K. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK. nun maddesi hükmü uyarınca takdiren lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11 / 26

12 11. HUKUK DAİRESİ E. 1992/1802 K. 1993/216 T ŞİRKETİ TEK BAŞINA TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLMA ( Şirketin İştigal Konusunun Kendi Adına Yapılmış Olması ) İŞTİGAL KONUSUNUN KENDİ ADINA YAPILMIŞ OLMASI ( Haksız Rekabet Yasağının İhlali ) HAKSIZ REKABET YASAĞININ İHLALİ ( Şirketi Tek Başına Temsile Yetkisi Olan Kişinin Bayilik İşini Tek Başına Yapması ) TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANIMI ( Şirketi Tek Başına Temsile Yetkisi Olan Kişinin Bayilik İşini Tek Başına Yapması ) 6762-m.161, m.535 ÖZET : Şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili davacının halen şirketin iştigal konusu olan akaryakıt bayiliği işini kendi adına yapmış olması haksız rekabet yasağını ihlal ve temsil yetkisini kötüye kullanma niteliğindedir. DAVA : Davacı ( mukabil davalı ) vekili, davalıların babası olan müvekkilinin "N.Ç. ve ortakları kollektif şirketi" ünvanlı şirketin % 50 hissesine sahip olduğunu, şirketin iştigal mevzuunun akaryakıt bayiliği, taahhüt işleri, nakliye ve dahili ticaret olduğunu, şirketin halen dava dışı "Mobil A.Ş."e ait işyerinde petrol bayiliği yaptığını, müvekkilinin bu yeri eskiden tek başına çalıştırırken bilahare davalı oğullarıyla kurduğu şirketi çalıştırdığını, son yıllarda ortak oğullarının işe gerekli ilgi ve özeni göstermediklerini, bu yüzden "Mobil A.Ş.'nin ihtar ve şikayetlerine, bayilik akdini fesdeceğine ilişkin uyarılarına maruz kaldıklarını, müvekkilinin tarihli ihtarnameyle oğullarını son defa uyarmasına rağmen tutumlarını değiştirmediklerini, asılsız iddialarla müvekkilini suçlayıcı tavırları içine girdiklerini, Mobil. A.Ş.nin artan ihtarları sonucu şirketle Mobil A.Ş. arasındaki bayilik sözleşmesinin feshedildiğini, bu durumda şirketin gayesinin elde edilmesinin imkansız hale geldiğini ileri sürerek T.T.K ve B.K.nun 535. maddeleri uyarınca kollektif şirketin fesih ve tasfiyesini talep ve dava etmiştir. Davalılar ( mukabil davacılar ) vekili; anasözleşme uyarınca şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili davacı babanın müvekkillerini ortak değil, işçi gibi görüp emretme yoluna gittiğini, müvekkillerine hesap vermediği, şirket araçlarını kendi şahsi malı gibi kullandığını, karar alınmaksızın bağışlarda bulunduğunu, son olarak ta Mobil A.Ş. ile bayilik sözleşmesini feshedip kendi şahsı adına yeni sözleşme yaptığını, şirketin yaşama şansının kalmadığını, bu davranışın temsilci sıfatıyla bağdaşmadığı gibi rekabet yasağı kurallarıyla da çeliştiğini savunarak davanın reddini isterken; Mukabil dava olarakta; savunmada ortaya konan nedenlerin varlığı karşısında diğer hakların saklı tutulması kaydıyla şimdilik tek başına idare ve temsil yetkisinin davacıdan kaldırılmasına talep ve dava etmiştir. Mahkemece; iddia, savunma, mübrez belgeler, tanık beyanları ve bilirkişiler raporlarına nazaran davacı babanın oğullarının şirketteki görevlerini ifa etmedikleri iddiasının kanıtlanamadığı gibi Mobil A.Ş.'nin bayilik sözleşmesini oğullarının ilgisizliği yüzünden feshettiği iddiasının asılsız olduğunun anlaşıldığı, şayet bu iddia doğru olsaydı Mobil A.Ş.nin aynı işyerinde şirketçe feshettiği sözleşmeyi bu kez davacının firmasıyla yapmıyacağı, şirketin akaryakıt bayiliği yapmasına fiili imkan kalmamış olmasına rağmen diğer konularla iştigal edebileceği, bu nedenlerle davacının ileri sürdüğü fesih nedenlerinin yerinde olmadığı, buna karşın şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili davacının halen şirketin iştigal konusu olan akaryakıt bayiliği işini kendi şahsi firması adına yapmış olmasının haksız rekabet yasağının ve temsil yetkisini kötüye kullanma niteliğinde olduğunu, bu nedenle T.T.K.nun 161. maddesi uyarınca idare ve temsil yetkisinin yerinde olacağı gerekçeleriyle davanın reddine, mukabil davanın kabulüyle davacının şirketteki temsil ve idare yetkisinin kaldırılmasına hükmedilmiştir. 12 / 26

13 Kararı, davacı ( mukabil davalı ) vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunamamasına göre davacı ( mukabil davalı ) vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı ( mukabil davalı ) vekilin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, davalı vekili gelmediğinden davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 13 / 26

14 11. HUKUK DAİRESİ E. 1993/472 K. 1993/6994 T İKİ ORTAKLI KOLLEKTİF ŞİRKET ( Ortaklardan Birinin Ölümü ) ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ ( İki Ortaklı Kollektif Şirkette ) KOLLEKTİF ŞİRKETİN İNFİSAHI ( İki Ortaktan Birinin Ölümü ve Mirasçılarıyla Devam Konusunda İttifak Sağlanamaması ) 6762-m.195 ÖZET : İki ortaklı bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin ölümü üzerine mirasçılarla sağ kalan ortak arasında şirketin devamı yönünde ittifak sağlanamadığı takdirde şirket infisah eder. DAVA : Taraflar arasındaki davada dolayı İstanbul Asliye 3. Ticaret Mahkemesince verilen tarih ve sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafıdan istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, " ( A.Ş. ) ve ( A.R. ) Kollektif Şirketi'nin iki ortağından biri olan ( A.R. )'nin tarihinde vefat ettiğini, mirasçısı olarak karısı ( N.R. ) ve kızkardeşi ( M.Y. )'nin kaldığını, şirketin niki ortağından birinin ölümü ile TTK.nu 195. maddesi uyarınca münfesih duruma düştüğünü ileriye sürerek, şirketin münfesih olduğunun tespiti ile infisahın tescil ve ilanına, tasfiye memuru atanmasıa karar verilmesii talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, şirketin TTK.nun 195. madde gereği infisah ettiğini, ancak vergi kaydının re'sen silindiğini ve müvekkilinin ticari faaliyetlerini tek başına sürdürmek zorunda kaldığını, bu itibarla şirketi münfesih olduğunun tesbitine ve ilanına gerek kalmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere göre, iki ortaklı şirketin ortaklarında birinin ölümü ile mirasçılarının kaldığı ancak mirasçılar ile şirketi devamı yönünde ittifak sağlanamadığı, TTK.nun 195. maddesi gereği şirketin fesih şartlarının oluştuğu sonucuna varılarak davanın kabulü ile şirketi fesih ve tasfiyesine, tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilini bütün temyiz itirazlarını reddiyle usul ve kanuna uygu bulunan hükmü onanmasına, aşağıda yazılı bakiye lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, tarihide oybirliğiyle karar verildi. 14 / 26

15 11. HUKUK DAİRESİ E. 1994/4659 K. 1994/8694 T ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ( İki Kişilik Adi Komandit Şirkette Komandite Ortağın ) İKİ KİŞİLİK ADİ KOMANDİT ORTAKLIKLAR ( Komandite Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması ) KOMANDİTE ORTAĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI ( İki Kişilik Adi Komandit Şirkette ) 6762-m.173,199,200,267 ÖZET : TTK.'nun 199 ve 200. Maddelerinin iki kişilik adi komandit ortaklıklara da uygulanması gerekir. Adi komantit ortaklıkta gerek çıkarılma ve gerekse haklı nedenle çıkarılma haklarının kullanılması açısından ortaklar arasında fark öngörülmemiştir. DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı muk. davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günüde davacı avukatı Zafer Kural gelip, davalı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu kerre ikmalen gelmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı ve mukabil davalı vekili, müvekkilinin komanditer davalının komandite olduğu komandit şirketin tarihinde kurulduğunu, ancak davalının son zamanlarda ortaklık prensiplerine uymayan devranışlarda bulunduğunu, müvekkilini işyerine sokmadığını, işçileri kovduğunu, denetleme imkanı vermediğini, şirketin faaliyet alanana giren yeni bir adi şirket kurarak aynı işyerinde faaliyete başladığını ileriye sürerek, davalının ortaklıktan ihracını ve TTK.nun 173.madde gereğince davalının yaptığı işlemlerin şirket adına yapılmış sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ve mukabil davacı vekili, şirketin bir hizmet şirketi olduğunu, Bosch marka dizel pompaların yetkili servisi olduklarını, işten anlayanın müvekkili olup yeni kurulan şirketin tamir ve servis işiyle uğraşmadığını, davacının şirketin faaliyetlerini engellediğini ve ortaklar arasında ihtilal çıktığını belirterek asıl davanın reddini, mukabil davanın kabulü ile şirketin fesh ve tasfiyesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere göre, şirketin iki ortaklı olup davacının komaditer davalının komandite ortak olduğu, isteğin kabulü halinde şirketin tek ortakla kalıp vasfını kaybedeceği, davacının fesih ve tasfiye de istemediğinden davasının reddi gerekeceği, keza kusurlu olan davalının ise mukabil davasının reddi gerekeceği sonucuna varılarak, asıl ve mukabil davaların reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı ve mukabil davalı vekili temyiz etmiştir. Yerel mahkemece, davalı Rüstem Kudeki'nin komandite ortak olduğu ve adi komandit ortaklığın iki ortaklı bulunduğu ve bu ortağın adi komandit ortaklıktan çıkarılması sonucunda, bu ortaklığın hukuki niteliğini kaybedeceği görüşüyle, davanın reddine karar verilmiş bulunmaktadır. Dairemiz de, gün ve sayılı kararında bu görüşü benimsemişti. Ancak, öğretideki değişik görüşler, ( Camoğlu-Poroy-Tekinalp, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 5. Bası, İstanbul 1993, S.1-9; Ersin Camoğlu İHFM, C.XLII, Sa 1-4, s.299 vd; Fahiman Tekil, Şirketler Hukuku Cilt 1. İstanbul 1976, s.242 vd ). Dairemizce yeniden değerlendirilmiş ve bu uygulamadan aşağıdaki gerekçelerin ışığında dönülmüştür. Adi komandit ortaklığın fesih edilmesi, tasfiyesi ve ortakların, ortaklıktan çıkarılması ile ilgili hususlarda, TTK.nun 267. maddesinin yollaması sonucu, TTK.nun 184 ve 242. maddeleri aynen uygulanır. TTK.nun 199 ve 200. maddelerinde de, iki kişilik kollektif ortaklıklar için özel düzenleme getirilmiş bulunmaktadır. TTK.nun 199 ve 200. maddelerinin iki kişilik adi komandit ortaklarda da uygulanmaması hususunda herhangi bir yasal engel yoktur. Aksine, TTK.nun 267. maddesinin yollaması sonucu bir 15 / 26

16 uygulama zorunluğu vardır. Öte yandan, adi komandit ortaklarla ilgili hükümlerde, gerek çıkarılma ve gerekse haklı nedenle çıkarılma hakkının kullanılması açısından, komadite ve komanditer ortaklar arasında fark da öngörülmemiştir. Bu itibarla, komanditer ortak gibi davalı komandite ortağın da, TTK.nun 199. maddesi uyarınca ortaklıktan çıkarılması ve bunun koşulları oluştuğundan, adi komandit ortaklığın tümünün davacı komaditer ortağa tahsisi olanaklıdır. Açıklanan bu durum karşısında iki kişilik adi komandit ortaklarda da, davacı komanditer ortağın, ortaklığın feshini istemeden haklı nedenlerle davalı komandite ortağın, ortaklıktan çıkarılması isteyebileceğinden, taraf delillerinin bu açıdan yeniden değerlendirilmesi ve sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar tesisi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, lira duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 16 / 26

17 11. HUKUK DAİRESİ E. 1995/2621 K. 1995/3987 T KOMANDİT ŞİRKET ( Hisse Devri Nedeniyle Ortaklığı Kabul Edilmeyen Alacaklı ) ŞİRKETTEKİ KAR PAYI ( Alacaklının Alacağını Alamaması Durumunda Şirketin Feshini İstemesi ) HİSSE DEVRİ ( Ortaklığı Kabul Edilmeyen Alacaklı ) FESİH ( Alacaklının Alacağını Alamaması Durumunda ) 6762-m.267,191 ÖZET : Hisse devri nedeniyle ortaklığı kabul edilmeyen alacaklı, alacağını borçlunun şahsi mallarından ve şirketteki kar payından alamazsa, şirketin feshini istemeye yetkilidir DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Avanos Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen tarih ve sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen gününde davacı avukatı M.T. ile davalılar avukatı O.K. gelip, temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması duruşmadan sonra bırakılmıştı. Bu kerre dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin komanditer ortaklarından dava dışı M.D.`nin şirketteki % 10 hissesini noter senedi ile devraldığı halde diğer ortakların bu devir işlemini kabul etmediklerini ileri sürerek şirketteki % 10 payın karşılığının hisse devreden ortak tarafından ödenmemesi ve alacağın başka türlü tahsil imkanı bulunmaması nedeniyle, hesap yılı sonu itibariyle hüküm ifade etmek üzere, şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevabında, davacının ortaklığını kabul etmediklerini, bu nedenle satış senedinde geçen lira bedelin istenebileceğini, ancak davacının bu alacağını borçlusunun şahsi mallarından veya TTK.nun 145. maddesine göre şirketteki kar payından istemediği için şirketin feshinin talep edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece; davacının hisse devri nedeniyle ortaklığı diğer ortaklarca kabul edilmediği, bu nedenle alacağının öncelikle hisse devreden ortaktan veya şirketteki kar payından istenmesi gerektiği oysa davacının bu hususlara riayet ettiğine dair mücerret iddiasından başka bir delil bulunmadığından, icra takibi söz konusu olmadığından, şirketin feshinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davacının iş bu davada ortaklığa alınmaması nedeniyle davalı şirketin feshini istediği ve böyle bir dava açmasının mümkün bulunmadığı, ancak TTK.nun 267. madde yollaması ile aynı Kanun`un 191. maddesinin olayda uygulanabileceği ve davacının son anılan madde uyarınca gereken koşulları yerine getirmediğinin anlaşılmasına göre, hükmün onanması gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, tarihinde karar verildi. 17 / 26

18 11. HUKUK DAİRESİ E. 2001/4579 K. 2001/7251 T ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASI ( Kusurlu Olan Ortak Yönünden Koşulların Gerçekleştiği Sabit Olduğundan Hissesinin İlk Bilançoda Ödenerek Çıkarılması ) KOLLEKTİF ŞİRKETİN İNFİSAHI ( Kusurlu Olan Ortak Yönünden Koşulların Gerçekleştiği Sabit Olduğundan Hissesinin İlk Bilançoda Ödenerek Çıkarılması ) 6762-m.187,199,201,203,204 ÖZET : Davalı ortak yönünden TTK.nun 187.maddesinde yazılı kollektif şirketin infisahı için aranan haklı sebeplerin gerçekleştiği, kusurlu olan ortak davalı Hilmi yönünden TTK.nun 199.maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesiyle, A... Kollektif Şirketi ortağı Hilmi A.'nun TTK.nun 199.maddesi gereğince ortaklıktan çıkarılması, şirkete ait bütün iş ve muamelelerinin ve şirketin mevcudunun alacak ve borçları ile beraber davacı ortağa terk ve tahsisine karar verilmesi, ortaklıktan çıkarılan ortağın hissesinin ilk bilanço zamanında TTK.nun 201, 203 ve 204.maddesine göre ödenmesi gerekir. DAVA : Taraflar arasında görülen davada Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, iki kardeş olan davacı ile davalının A... Kardeşler Koll.Şti.nin ½ oranında ortağı olduğunu, davalı ile çocuklarının müvekkili Nuri ile şirkette çalışan kızı Naciye'yi cebir kullanarak şirketten uzaklaştırdıklarını, tarafların ortak olduğu şirkete ait menkul ve gayrimenkulun davalının çocukları tarafından kurulan ve aynı sahafa faaliyet gösteren şirkette fiilen kullandırıldığını, ayrıca davalının, kollektif şirketin tüm mallarının fatura üzerinden limited şirkete devredilmiş gibi göstererek zarar verdiğini, TTK.nun 187-ilk maddesinde sayılan haklı sebeplerin oluştuğunu ileri sürerek, davalının ortaklıktan çıkarılmasına ve şirketin davacıya bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, TTK.nun 187.maddesinde sayılan nedenlerin hiçbirinin müvekkili yönünden gerçekleşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre, davalı ortak yönünden TTK.nun 187.maddesinde yazılı kollektif şirketin infisahı için aranan haklı sebeplerin gerçekleştiği, kusurlu olan ortak davalı Hilmi yönünden TTK.nun 199.maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesiyle, A... Kollektif Şirketi ortağı Hilmi A.'nun TTK.nun 199.maddesi gereğince ortaklıktan çıkarılmasına, şirkete ait bütün iş ve muamelelerinin ve şirketin mevcudunun alacak ve borçları ile beraber davacı ortağa terk ve tahsisine, ortaklıktan çıkarılan ortağın hissesinin ilk bilanço zamanında TTK.nun 201, 203 ve 204.maddesine göre ödenmesine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 18 / 26

19 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/5650 K. 2004/11243 T ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA TALEBİ ( İki Ortaklı Kollektif Şirketten Çıkarma Talep Eden Ortağın Daha Az Kusurlu Olması Zorunluluğu - Çıkarılan Ortağın Çıkma Payı İçin Ayrı Dava Açabileceği ) İKİ ORTAKLI KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ DİĞER ORTAĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI TALEBİ ( Çıkarma Talep Eden Ortağın Daha Az Kusurlu Olması Zorunluluğu - Çıkarılan Ortağın Çıkma Payı İçin Ayrı Dava Açabileceği ) KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA TALEBİ ( İki Ortaklı Kollektif Şirkette - Çıkarma Talep Eden Ortağın Daha Az Kusurlu Olması Zorunluluğu-Çıkarılan Ortağın Çıkma Payı İçin Her Zaman Dava Açabileceği ) 6762-m m.86 ÖZET : Hukuki nitelemenin hakime ait olduğuna ilişkin ilke gereği davacının, kollektif şirket ortağı davalının ortaklıktan çıkarılması isteminin şirketin feshi ve tasfiye istenmeden TTK'nın 199. maddesi hükmünden yararlanmak niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Ayrıca, iki ortaklı kollektif şirkette, TTK'nın 199. maddesi hükmündeki olanaktan yararlanmak isteyen ortağın, çıkarılmasını istediği diğer ortağa göre kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir. Davalı vekilinin rapora itiraz ve temyiz dilekçesinde, davacı ile ilgili dayandığı kusur hallerinin, yargılama sırasında davalının saptanan kusurlarına göre daha hafif kapsamda olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, mahkemece, davalının çıkma payı hesaplanıp, TTK'nın 199. maddesi hükmü son cümlesi uyarınca hükmedilmesi gerekir ise de, davacının ileride çekişme çıkarması halinde, her zaman bu isteme ilişkin davalının dava açma hakkı ve olanağı bulunmaktadır. Bu sebeple, mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen karar usul ve yasaya uygun olup onanması gerekir. DAVA : Taraflar arasında görülen davada A. Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkili ile davalının % 40 ve % 60 hisse ile ortağı oldukları, E. Kimya Sanayi ve Ticaret Koll. Şti.nin kurulmasından bir süre sonra güvensizliklerin başladığını, davalının rekabet yasağını çiğnediğini, başkasına kiraya verdiğini, şirketin unvanında geçen ""E"" ibaresini kurduğu Ltd. Şti. için de kullandığını ileri sürerek, davalının ortaklıktan çıkarılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlara, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, TTK'nın 173-2, 187-3, 161, maddeleri hükümlerine uyan eylemleri nedeniyle davalının ortaklıktan çıkartılmasını için haklı nedenlerin gerçekleştiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile fesih ve tasfiye olmaksızın ortaklığa ait işletmenin bir bütün olarak davacıya tahsisi ile teslimine, davalının ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava, Kollektif şirket ortağı davalının ortaklıktan çıkarılması istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde, davacının fesih ve tasfiye isteminde bulunmaması ve davalı ortağın yönetim yetkisinin tedbiren kaldırılarak, davacıya bu davayı açmaktaki amacının, TTK'nın 199. maddesi hükmündeki olanaktan yararlanmak olduğu sonucuna varılmak gerekir. Bu durumda, davacı açıkça bu madde 19 / 26

20 hükmünde yazılı istemde bulunmamış ise de, iddianın ileri sürülüş biçimi ve dayanılan maddi vakıalar karşısında, davacının yazılı isteminin içinde ve özünde, bu maddeye ilişkin istemin de yer aldığının kabulü gerekir tarih ve 16-5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'na ve HUMK'nın 76. maddesi hükmüne göre, hakim, tarafların dayandıkları maddi vakıalar ile bağlı ise de, bu vakıalara ve istem sonucuna uygun yasa maddesini ( hukuki sebebi ) re'sen bulup, uygulamak zorundadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki niteleme ise hakime aittir. Bu itibarla mahkemece, TTK'nın 199. maddesi hükmüne göre yazılı şekilde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Diğer yandan, iki ortaklı kollektif şirkette, TTK'nın 199. maddesi hükmündeki olanaktan yararlanmak isteyen ortağın, çıkarılmasını istediği diğer ortağa göre kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir. ( Bkz. Dr. Ersin Çamoğlu, Kollektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, 1976, İstanbul, 1.Bası, Sh. 83 ve 85 ). Davalı vekilinin rapora itiraz ve temyiz dilekçesinde, davacı ile ilgili dayandığı kusur hallerinin, yargılama sırasında davalının saptanan kusurlarına göre daha hafif kapsamda olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, mahkemece, davalının çıkma payı hesaplanıp, TTK'nın 199. maddesi hükmü son cümlesi uyarınca hükmedilmesi gerekir ise de, davacının ileride çekişme çıkarması halinde, her zaman bu isteme ilişkin davalının dava açma hakkı ve olanağı bulunmaktadır. Bu itibarla, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve yukarıda yapılan açıklama ve gerekçelere göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 20 / 26

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/384 Karar No. 2016/13384 Tarihi: 06.06.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA İŞÇİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK UYGULAMACILAR UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2014/8876 KARAR NUMARASI: 2014/16648 KARAR TARIHI: 10.09.2014 Davacı duruşmadaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/43376 Karar No. 2013/31469 Tarihi: 02.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 ÜCRET ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ T E.2005/10973 K.2006/742 İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ISLAH EDİLEREK ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ T E.2005/10973 K.2006/742 İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ISLAH EDİLEREK ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ T. 01.02.2006 E.2005/10973 K.2006/742 İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ISLAH EDİLEREK ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ ÖZET: İtirazın iptali davası olarak açılmış olan davanın, ıslah

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S. BİşK/ek-1

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S. BİşK/ek-1 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 5953 S. BİşK/ek-1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/3662 Karar No. 2015/17389 Tarihi: 12.05.2015 948 GAZETECİNİN GÜNDE ÜÇ SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMALARININ ÜCRETİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/12378 Karar No. 2016/19443 Tarihi: 27.06.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 TOPLU İŞTEN ÇIKARTMAYA İLİŞKİN YASAL PROSEDÜRE UYULMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi:

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi: ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469 Tarihi: 20.01.2014 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İŞYERİ

Detaylı

4857 sayılı İş Kanunu nun 18 ve devamı maddelerinde

4857 sayılı İş Kanunu nun 18 ve devamı maddelerinde Hazırlayan: Av. Ertan İREN T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2007/15603 KARAR NO : 2007/18639 KARAR TARİHİ : 11.06.2007 KARAR ÖZETİ : İŞ GÜVENCESİ - İŞÇİNİN DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DAVRANMAMASI

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/21532 Karar No. 2016/17631 Tarihi: 10.10.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN

Detaylı