MOĞOLİSTAN ÜLKE PROFİLİ. Hazırlayan BLİP ÇAKIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOĞOLİSTAN ÜLKE PROFİLİ. Hazırlayan BLİP ÇAKIR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: MOĞOLİSTAN ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan BLİP ÇAKIR

3 LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş. TEL: (0212)

4 ÖNSÖZ Odamız 1995 yılından beri özellikle ihracatçılanmızın yararlanmalan amacıyla Ülke Profilleri Dizisi hazırlayıp üyelerimizin ve diğer ilgililerin bilgisine sunmaktadır. Bu kez Moğolistan ile gelişmesi beklenen ticari ilişkiler gözönüne alınarak "Moğolistan Ülke Profili" kitabı hazırlanmıştır. Masabaşı çalışma ve incelemeler sonucu hazırianan bu profil Moğolistan'ın ekonomisi, dış ticareti ve piyasa yapısıyla ilgili güncel bilgileri içermektedir. Bilindiği üzere, Moğolistan 1990 yılından bu yana, eski merkezi ve ekonomik sistemin yerine demokrasinin, ekonomik reform hareketlerinin işleriik kazandığı ve serbest piyasa ekonomisi kurallannın uygulandığı bir ülkedir. Bu geçiş sürecinde piyasa ekonomisi için mevcut yasalarda değişiklikler yapılarak özelleştirme, iç ve dış ticarette liberalizm, gümrük tarifeleri ve döviz kuru uygulamalan konusunda önemli gelişmeler sağlanmış ve makro ekonomik politikalar bu prensiplere göre belirienmiştir. Türkiye ile Moğolistan arasında 1992 yılında Ticari ve Ekonomik İşbiriiği Anlaşması, Aralık 1994'de Madencilik Anlaşması imzalanmış ve bu çerçevede bir Türk kuruluşu Moğolistan'ın en büyük gümüş madenini işletme hakkını almıştır. Eylül 1995'de Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalanmıştır İletişim ve ulaşım konusundaki gelirmeler sayesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önümüzdeki yıllarda yoğunlaşması beklenmektedir. Odamızın, bu konuda üzerine düşen görevi her zaman olduğu gibi yerine getireceği kuşkusuzdur. Bu itibaria, Moğolistan Ülke Profili'nin ihracatçılanmıza, girişimci işadamlanmıza ve diğer ilgililere yararii olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi elemanı Elif Çakır'a ve yazımını gerçekleştiren Selma Subutay'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No, 1. COĞRAFİ, SİYASİ VE DEMOGRAFİK YAPI Coğrafya ve İklim Konumu ve Yüzölçümü İklim ve Bitki Örtüsü Nüfus ve Demografik Yapı Nüfusun Etnik Yapısı, Dil ve Din Tarihi Yapı Siyasal Yapı 5 2. EKONOMİK YAPI Genel Ekonomik Durum Yapısal Değişim Makro Ekonomik Gelişmeler Sektörel Ekonomik Gelişim Başlıca Sektörler Tanm ve Hayvancılık Madencilik Sanayi İmalat Sanayi İnşaat Sektörü Hizmetler Haberleşme Ulaştırma Turizm İstihdam Ödemeler Dengesi ve Bütçe Genel Değerlendirme Yılı Tahmini Bütçe Uluslararası Destekler Özelleştirme DIŞ TİCARET Genel Olarak Dış Ticaret İhracat İthalat Moğolistan-Avrupa Ticari İlişkileri Dış Ticaret Mevzuatı İthalat ve Gümrük Mevzuatı Gümrük Tarifeleri İhracat Mevzuatı 33

7 3.6. Madde Bazında İthalat ve İhracata Uygulanan Yasak ve İzinler MOĞOLİSTAN-TÜRKİYE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Genel Olarak Ekonomik ve Ticari İlişkiler Moğolistan'da İş ve Yatınm Olanaklan İŞ MEVZUATI Yabancı Yatınmlar ve Yabancı Sermaye Mevzuatı Sermaye Transferinin Serbestleştirilmesi Serbest Bölgeler Şirket Kuruluşu İŞADAMLARI İÇİN YARARLI BİLGİLER Pasaport ve Giriş İşlemleri Ne Zaman Gidilir? Hangi Ticari Dil Kullanılır? İlk Temaslarda Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Nelerdir? Saat Resmi Tatiller Ölçü ve Para Birimi Ulaşım Çalışma Saatleri O.Moğolistan'daki Restoran ve Kafeler Moğolistan'daki Oteller Alışveriş Merkezleri TicaretOdalan Resmi Temsilcilikler Meslek Birlikleri Bazı ithalatçı ve İhracatçı Firmalann Listesi İnşaat Şirketleri Telekomünikasyon Firmalan Posta Hizmetleri Veren Firmalar Madencilik Firmalan Turizm Şirketleri 60

8 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1: Nüfusun Dağılımı 3 Tablo 2: Cinsiyet ve Yaş Gruplanna Göre Nüfusun Dağılımı... 3 Tablo 3: Doğum, Ölüm ve Nüfus Artış Oranlan 4 Tablo 4: Başlıca Ekonomik Göstergeler 7 Tablo 5: GSYİH'nın Ülkelere Göre Dağılımı 9 Tablo 6: Hayvan Varlığı 10 Tablo 7: Tanm ve Hayvancılık Üretimi 11 Tablo 8: Altın Üretimi 13 Tablo 9: Kömür Üretim, İhracat ve İthalatı 14 Tablo 10: Telefon, Radyo ve TV Alıcılan 16 Tablo 11: Ülkeyi Ziyaret Edenlerin Sayısı 18 Tablo 12: İşgücü Sayısı 19 Tablo 13: Sektörlere Göre Çalışan Kişi Sayısı 19 Tablo 14: Ödemeler Dengesi 21 Tablo 15: Bütçe 21 Tablo 16: 1997 Yılı Bütçesi 22 Tablo 17: Dış Ticaret Değerleri 25 Tablo 18: Dış Ticaretin Ülkelere Göre Dağılımı 26 Tablo 19: İhraç Edilen Başlıca Ürünler 27 Tablo 20: Dış Ticaretin Ülkelere Göre Dağılımı 28 Tablo 21: İthal Edilen Başlıca Ürünler 30 Tablo 22: Moğolistan'dan İthal Ettiğimiz Başlıca Ürünler 35 Tablo 23: Moğolistan'a İhraç Ettiğimiz Başlıca Ürünler 36

9

10 1. COĞRAFİ, SİYASİ VE DEMOGRAFİK YAPI 1.1, Coğrafya ve İklim Konumu ve Yüzölçümü Orta Asya'nın kuzeyinde yeralan Moğolistan kuzeyde Rusya, diğer yönlerde ise Çin Halk Cumhuriyeti ile çevrilidir. Yüzölçümü km^ olan ülke doğu-batı doğrultusunda 2410 km boyunca uzanmakta ve kuzeygüney doğrultusunda en geniş yeri km'ye ulaşmaktadır. Yüzölçümü bakımından Asya kıtasının altıncı, dünyanın onsekizinci büyük ülkesi olmasına rağmen kıtanın en az nüfuslu ülkeleri arasında yer almaktadır. Uzun yıllar göçebe yaşam biçiminin egemen olduğu Moğolistan 20 yüzyılda çarpıcı bir gelişme göstererek her alanda oldukça ileri bir düzeye ulaşmıştır. Ortalama yüksekliği m'yi bulan Moğolistan'ın yaklaşık altıda beşi zengin çayırlann kapladığı hafif dalgalı steplerden oluşmıaktadır. Fiziksel özellikleri bakımından ülke üç ana coğrafi bölgeye aynimış olup, kuzeyde birer parmak gibi iç kesimlere doğru sokulan sıradağlar, bu dağlann arasında yeralan havzalar ve güneyde (uzanan) dev plato ve çöl kuşağı bulunmaktadır. Jeolojik oluşum bakımından yakın dönemdeki yükselmelerle ortaya çıkan dağlar batıdan doğuya üç ayn kuşak olarak sıralanmaktadır. En yüksek ve en uzun kuşağı oluşturan buzullarla kaplı Altay Dağlan kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda yaklaşık km boyunca uzanırken ülkenin en yüksek noktası Monh Hayrhan Dağı (4362 m) Altay sisteminin başlıca kolu olan Moğol Altaylannda yeralmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Altay ve Hangay dağlanyla Sovyet sınınndaki dağlar arasında sıkışmış olan ve Büyük Göller Bölgesi olarak bilinen bir havza kompleksi yeralmaktadır. Kuzey sının boyunca uzanan Havsgöl Orta Asya'nın en derin ve en büyük tatlı su gölüdür. Tuul (Tola) ve Orhun Nehirleri ülkenin en büyük su kaynaklandır İklim ve Bitki Örtüsü Moğolistan sık ve yaygın sıcaklık değişiminin yanısıra son derece düşük yağış miktanyla belirlenen sert bir kara iklimine sahiptir. Ülkede dört mevsim hüküm sürmektedir. Kışlar soğuk kuru, kısa süren yazlar ise sıcak geçer.günlük sıcaklık farklılığı bazen IS^C'ye kadar ulaşırken kum ve dolu fırtınalan birdenbire ortaya çıkabilir.

11 Başkent Ulanbator'da kış ortalama sıcaklığı -25 C, yaz ortalama sıcaklığı ise +20 C'dir. En soğuk geçen ay Ocak ayıdır ve ortalama yağış miktan 25.4 cm'dir. Yıllık yağışlann dörtte üçü Temmuz ve Ağustos aylannda düşerken dağlık kesimde mm arasında değişen yıllık yağış miktan, Gobi çölünde 125 mm'nin altına kadar inmektedir. Ülkenin kuzeyindeki sık ormanlar genellikle Sibirya Karaçamı, sedir, ladin, çam ve husağacından oluşur. Dağlann yüksek kesimlerindeki tayga ormanlan daha yukanda yerini ince otlara ve yer yer Alp Kuşağı çiçeklerine bırakır. Güneydeki kurak alanlann bitki örtüsü seyrek olmakla birlikte su kaynaklannın çevresinde karaağaç ve kavak kümelerine rastlanır Nüfus ve Demografik Yapı Nüfusun Etnik Yapısı, Dil ve Din Moğolistan nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Moğallar birkaç kola aynlır. Bu kollann en büyüğü olan Halhalann toplam nüfus içindeki oranı dörtte üçü geçer. Öteki önemli kollar arasında Buryatlar, Darbet Moğollan ve Dariganga Moğollan sayılabilir. Resmi dil Moğolca'nın Holha lehçesidir. Nüfusun yaklaşık %90'ı bu lehçeyi bilir. Aynca çeşitli Türk dilleri, Rusça ve Çince de konuşulur. Moğollar arasında en yaygın din olan Tibet Budacılığı etkisini önemli ölçüde yitirmiştir. Şaman ve Müslüman topluluklar da vardır. Eski teokratik devlet yapısının dayanağını oluşturan katı sınıflaşma 20 yüzyılda çözülerek yerini işçilerin ve köylülerin ağırlıkta olduğu yeni bir toplumsal dokuya bırakmıştır. 20.yüzyıl başlannda kötü sağlık koşullan ve yüksek ölüm oranı nedeniyle nüfusta görülen azalma, sonraki yıllarda alınan önlemlerle tersine bir eğilim içine girmiştir.

12 TABLO: 1 NÜFUSUN DAĞILIMI (Yıl Sonu Rakamları, 1000 Kişi) Yıllar Yılsonu Nüfus Erkek Kadın Erkek Kadın Km^'ye Düşen Kişi Sâyıst ,0 842,7 839,3 50,1 49,9 1, ,6 952,2 948,4 50,1 49,9 1, , , ,0 49,9 50,1 1, , , ,7 49,7 50,3 1, , , ,7 49,7 50,3 1,5 Kaynak: Mongolian Economy and Society in Moğolistan km^ başına 1.5 kişinin yaşadığı en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. 2,3 milyon olan nüfusun %7'sini Müslüman Kazaklar, %93'ünü Budist Moğollar oluşturur. Nüfusun %44'ü 16 yaşın altındadır. Başkent Ulanbator'un nüfusu ise 'dir. TABLO: 2 CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Yaş Grubu Toplam 'in altında Kaynak: Mongolian Economy and Society in 1996.

13 TABLO: 3 DOĞUM, ÖLÜM VE NÜFUS ORANLARI (1000 Kişi İçin) Doğum 29,1 21,5 23,4 23,7 22,2 Ölüm 8,4 7,9 7,3 7,3 7,5 Nüfus Artış Oranları 20,7 13,6 16,1 16,4 14, Tarihi Yapı Bugünkü Moğolistan topraklannda Neolitik çağda küçük göçebe avcı ve çoban topluluklar yaşıyordu. Arkeolojik bulgular ve tarihsel veriler, hayvancılığa dayalı göçebe bir yaşam biçimi olan eski Moğol kabilelerinin otlaklan ve kamp yerleriyle belirli bir toprağa bağlı olduklannı göstermektedir Genellikle güçlü komşu devletlerinin yönetimi altında yaşayan Moğollar ilk kez Cengiz Han döneminde bağımsız ve birleşik bir güç olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu süreç aynı zamanda geleneksel klan ve kabile sisteminin çökmesi ve yerini hijerarşik feodal yapıya bırakması sonucunu doğurmuştur. Moğollar 1686'dan başlayarak Çin'e haraç ödemeye başlamış ve "Yaşayan Budhha" Mançulann egemenliğini tanımıştır. 18.yüzyılda Çinli köylülerin bölgeye göç etmelerinden ve sınırlarda büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasından sonra bozkınn güneyinde kalan kesimlerde yaşayanlar yavaş yavaş öz kimliklerini kaybederek Çinlileşmiştir. 18.yüzyıl sonlanndan 20.yüzyıl başına kadar kendilerini toparlayamayan Moğollar 1912'de Mançu sülalesinin egemenliğinin sona ermesinden ve Çin'de Cumhuriyet ilan edilmesinden sonra aynlık yanlısı soylu Moğollar önderliğinde Çin egemenliğinden kurtulmak amacıyla Ruslardan destek alarak ayaklanmıştır. Bu hareket sonunda ülkenin güneydoğu kesimi (ya da iç Moğolistan) Çin'e bağlanırken kuzey kesimi (ya da dış Moğolistan) Rusya'nın koruması altına girmiştir. 1921'de Sovyet kuvvetleri tarafından işgal edilen dış Moğolistan 1924'de Moğolistan Halk Cumhuriyeti adını almfştır. Bağımsızlığı 1924'de SSCB, 1946'da Çin Halk Cumhuriyeti tarafından tanınan Moğolistan Halk Cumhuriyeti 1961'de Birleşmiş Milletler Örgütü'ne kabul edilmiştir.

14 Çin-Sovyet çekişmesinde SSCB saflannda yeralan Moğolistan Halk Cumhuriyeti 1962'de Camecon'a katılmış ve 1965'de SSCB'yle 20 yıllık bir bans ve dostluk anlaşması imzalamıştır. 1972'de Japonya ile diplomatik ilişkiler kurulmuş, 1974'de ise 2.Sombu'nun yerine Y.Tsedenbal Büyük Kurul (Halk Meclisi) başkanlığına seçilerek parti başkanlığı görevini üstlenmiştir. Y.Tsedenbal 1979'da da mareşal rütbesini alarak Savunma Konseyi'nin başkanı olmuştur Siyasal Yapı Moğolistan Demokratik Devrimi'nin en önemli özelliği banşçıl ve kansız olmasıdır. Demokratik reformlar sosyal yapıyı, devlet ideolojisini ve vatandaşın zihniyetini 5 yıl içinde kökten değiştirmiş olup. Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bu ilişkiler kararii ve sakin bir biçimde gerçekleşmiştir. Doğu Avrupa'daki demokratik devrimlerin etkisi Moğolistan'a 1990 yılında ulaşmıştır. O yılda; Moğolistan tarihinde ilk kez çok partili seçimler yapılmıştır. Sonuçta yeni bir Anayasa kabul edilmiş ve daha önceki Anayasada olmayan üç temel prensip üzerine kurulmuştur. Yeni Anayasa ile insan haklan, özel mülkiyet haklan ve güçler aynlığı ilkesine dayanan bir devlet yapısı oluşturulmuştur yılında yapılan seçimlerde; 1921 yılından beri ülkeyi yöneten ve 1990'da parlamentoda sandalyenin %60'ını ele geçirmiş olan Moğolistan Devrimci Halk Partisi zaferi kazanmıştır. Böylece 76 sandalyeli pariamentonun 71'ini kazanarak tekrar gücü eline almıştır. Ancak Marksist- Leninist ideolojilerini pazar ekonomisi ve Budizmden oluşan bir kanşım ile değiştiren, temel ilkelerinden vazgeçen eski koministlerin zaferi ekonomik ve politik alanda yapılan reformlan etkilememiştir. Reform hareketleri 1996 yılında da devam etmiş ve Haziran 96'da yapılan yeni seçimlerie Demokratik Birieşme Koalisyonu 76 sandalyenin ellisini kazanarak iktidara gelmiştir. Moğolistan Devrimci Halk Partisi ise 25 sandalyede kalmıştır. Hükümetin gerçekleştirdiği radikal reformlar Bakanlıklar 14'den 9'a düşürülerek ve Başbakan yardımcılannın yetkileri ellerinden alınarak yürüriüğe konmuştur. Reform hareketleri 1996 yılı sonunda hızlandınimış olup kilit konular tamamen veya kısmen kanunlaştınimıştır. Moğolistan'da 1996 yılı sonu itibariyle siyasi durum kararii ve sabittir. Bunun göstergesi yeni anayasanın kabulü, demokratik ve ekonomik reformlan destekleyen insanlann sayılanndaki artış ve nihayet Moğollann yapısındaki bans ve hoşgörüdür.

15 2. EKONOMİK YAPI 2.1. Genel Ekonomik Durum Yapısal Değişim Bağımsızlığını 1921'de kazanmış olmasına rağmen, "açık ekonomi" olma özelliğine ancak 1987'de şekillenen yeni ekonomik politikalar sonucu ulaşmıştır. Bu programla birlikte ekonomik yönetimin iyileştirilmesi, merkezi kontrolün azaltılması ve politik diyalogun yerleştirilmesi hedefleri ilk sıralan almıştır. Mart 1990'da geçici bir hükümet iş başına gelerek özel sektörün ekonomideki yerini arttırmaya ve ihracatı hızlandırmaya yönelik politikalann ilk uygulamalannı başlatmıştır. Temmuz 1990'da ilk çok partili seçimler yapılmış. Şubat 1992'de pazar ekonomisini işler hale getirmeyi ve özel mülkiyeti yerleştirmeyi hedefleyen yeni Anayasa kabul edilmiştir. Bu süreç içersinde gerçekleştirilen başlıca reform hareketleri şunlardır: - Çiftlik hayvanlannın özel mülkiyet konusu olmasını engelleyen kısıtlamalar kaldınlmıştır. - Ağustos 1990'da bankacılık sisteminde reform başlatılmış ve iki ticari banka kurulmuş, banka kredisi alma koşullan kolaylaştınimıştır yılında yürürlüğe giren özelleştirme programı ile kamu işletmelerinin %65'inin özelleştirilmesi planlanmıştır. Ulaştırma, haberleşme, madencilik ve Erdenet Bakır ile Molibedenum Kombinesi özelleştirme dışında tutulmuştur. - Ocak 1991'de fiyatlann serbestleştirilmesi için ilk adım atılmış ve perakende fiyatlann çoğu, tespit edilen bir tavan-taban aralığında olmak kaydıyla, pazar koşullannda belirlenmeye başlamıştır. - Mayıs 1991'de "Bankacılık Kanunu" yürürlüğe girmiş ve Merkez Bankası'nın işlevi ticari ve merkezi bankacılık olmak üzere iki yeni farklı tanım almıştır. - Özel sektöre ait kooperatifler ve diğer girişimcilere yönelik teşvik programlan geliştirilmiştir.

16 - 1991'de gümrük vergisi ve gelir vergisi yasaları çıkmış, 1992'de vergi tabanını genişletmeye ve sistemi daha esnek hale getirmeye yönelik reformlara başlanmıştır 'de yabancı sermayeyi teşvik etmek üzere, mineral kaynaklann çıkanmı ve işlenmesini de kapsayan bir "Yabancı Sermaye Yasası" çıkanimıştır. TABLO:4 BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER GSY H-1990 Fiyatlarıyla (Milyon Tg) Reel GSYİH Büyümesi (%) Enflasyon (%) Tüketici Fiyatlanyla Nüfus (milyon) İhracat Fob (Milyon $) İthalat Fob (Milyon $) Cari Hesap Dengesi (Milyon $) Rezervler (Altın Hariç) (Milyon $) Toplam Dış Borç Döviz Kuru (1 $= Tg) Kaynak: E.I.U. Contry Report 1st quarter Makro Ekonomik Gelişmeler yıllan arasında sanayideki, özellikle bakır üretimindeki artışa ve yeni termal elektrik kapasitesine paralel olarak ortalama %7 olarak gerçekleşen büyüme hızı, yıllannda %4.6'ya düşmüş, 1990'dan sonra ise hızla gerilemeye başlamıştır yılında meydana gelen %2.5'lik küçülmede en büyük etken inşaat sektöründeki gerilemedir. Büyüme hızının negatif değerlere düşmesinde politik reformlann daha öncelikli ele alınması, ekonomik reformlann henüz neticesini vermemiş olması ve üretim daralması rol oynamıştır. COMECON sisteminde ticari ilişkilerin zayıflamasının ve eski Sovyetler Birliği'nin finansal yardımlannın kesilmesinin de üretim düşmelerine büyük katkısı olmuştur. 1991'de özellikle ithalatta görülen %44'lük gerileme sonucu sınai

17 üretim için ithal girdi temininde zorluk yaşanmış, petrol ürünlerinin aralıklı ve düzensiz dağıtımı ve yedek parça kıtlığı yüzünden elektrik kesintilerinin artması da üretimi olumsuz etkilemiştir. Ekonomi 1991, 1992 ve 1993 yıllannda sırasıyla %9.5, %11.6 ve %3 dolayında küçülmeye devam etmiş, ancak bu süre dahilinde tanm sektöründe bir daralma meydana gelmemiş, perakende ticaret ve turizm sektöründe %15'in üzerinde büyüme gerçekleşmiştir yılında ekonomide iyileşme sinyalleri alınmış ve dört yılın ardından ilk olarak %2.1'lik büyüme sağlanmıştır yılında ekonomik durum bir önceki yıla kıyaslandığında şu gelişmeler dikkat çekicidir: - GSYİH'da büyüme, - Enflasyonun kontrol altına alınması, - Tanmsal üretimde artış, - Dış ticarette daralma, ancak dengenin korunması, - İşsizliğin artış hızının düşmesi yılında %6.1 olan büyüme hızındaki gelişme 1996'da da %2.6 olarak devam etmiştir. Ekonomik reformlann ve büyümenin devamı açısından Moğolistan ekonomisinin orta dönemde ihtiyaç duyduğu diğer iyileştirme hareketleri büyük ölçekli kamu kuruluşlannın iyileştirilmesi, özel sektörün finansmanına yönelik atılımlann yapılması ve sosyal dengelerin sağlanmasıdır , Sektörel Ekonomik Gelişim Doğal kaynaklan bakımından önemli bir ülke olan Moğolistan'ın ekonomisi; çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip olup ağıriıklı olarak hayvancılık ve madenciliğe dayanır. Tanm sektörü (hayvancılık dahil olmak üzere) GSYİH'nın 1/3'ünden fazla gelir getirmektedir. Çiftlik hayvanlanndan sağlanan et, post, kaşmir ve yün sayesinde tanm sektöründeki katma değerin 3/4'ünü çiftlik hayvanlan, geri kalanını buğday ve sebze gibi tanmsal ürünler oluşturmaktadır. Endüstri sektörü GSYİH'nın %36'sı kadar gelir getirmekte olup madencilik, işlenmiş yün, kaşmir, deri, yiyecek ve inşaat ürünlerini kapsamaktadır.

18 TABLO: 5 GSYİH'NIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (Cari Fiyatlarla-Milyon Tg) 1995 Endüstri Tarım İnşaat Ulaştırma Haberleşme Ticaret/Kamu İhaleleri Hizmetler Diğer Toplam GSYİH Kaynak: DİE 2.2. Başlıca Sektörler Tarım ve Hayvancılık Moğolistan ekonomisi son 30 yılda hızlı bir endüstrileşme sürecine girmesine rağmen tanm sektörü GSMH'da sahip olduğu %26'lik pay ile ekonominin temelini teşkil etmektedir. Tanm sektöründe toplam işgücünün %40'ı, kırsal nüfusun %95'i çalışmaktadır. Moğolistan ihracatının %44'ünü tanm ürünleri ve özellikle hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Ülkedeki arazi, yapısı itibariyle hayvancılığa uygundur 29.3 milyon baş hayvan bulunan ülkede13.5 milyonunu koyunlar, 9.1 milyonunu keçiler, 3.5 milyonunu sığırlar, 2.8 milyonunu atlar, 0.36 milyonunu develer oluşturmaktadır. Hayvanlann yaklaşık %95'i özel sektörün mülkiyetindedir. Ülkede ekilebilir alan da fazlasıyla mevcuttur. Ancak ekim, mevsimin kısalığı ve yüksek ısı değişmeleri nedeniyle sınırlı gerçekleşmektedir. Başlıca üretim kalemleri yün, et, süt, deri, kaşmir ve kürktür yılı ile karşılaştırdığımızda hayvancılık 1996 yılı sonunda %2.5'luk bir büyüme ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

19 TABLO: 6 HAYVAN VARLIĞI Deve At Sığır Koyun Keçi Toplam Kaynak: DİE Tablo 6'dan de görüldüğü gibi keçi sayısındaki artış iç ve dış piyasada kaşmire olan talebin artamsına paralel olarak yüksek seviyelere ulaşmıştır. At ve sığır sayılannda da artış görülmesin erağmen koyun sayısında son üç yılda muntazam bir düşüş yaşanmış olup deve sayısındaki düşüşün devam etmesi endişe vericidir arasındaki sürü hayvanlann çobanlannın sayılannda da çarpıcı bir artış görülmekte ve bu Gov-Altay, Bayankhongor, Dundgov ve Zavkhan bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde haberleşme ve altyapı gelişmemiş olup, dış piyasalara az giriş yapılır. Hayvan sürülerinin büyüklük (hacim) olarak artması ülke için sevindirici gibi gözükse de aslında hayvansal ürünlere dayalı endüstrilerin kötüye gittiğinin bir göstergesidir. Çünkü bunlar et kombinalanna veya tekstil fabrikalanna gönderilip değerlendirileceği yerde ülke içinde yığınlar halinde toplanıp kayıt dışı sınır ticaretince kullanılmaktadır. Aralıktan Şubat'a kadar süren kar yağışlan tüm ülkeyi etkisi altına almaktadır yılında cm arası yağan kar, hayvanlann otlamasını engellemiş ve özellikle at, sığır gibi hayvanlann ölümüne sebep olmuştur.

20 TABLO:7 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİMİ (1000 Ton) Koyun-Keçi Eti Sığır Eti Domuz Eti Koyun Yünü Süt Yağ Yumurta Tahıllar Buğday Patates Sebzeler Kaynak: Mongolian Economy and Society in Tablodan da görüleceği gibi, en fazla üretimi yapılan ürünler süt, tahıllar, buğday, koyun ve keçi etidir. Tanmsal üretim iklim değişmelerine bağlı olarak gelişme göstermektedir.mevsimin kısalığı ve yüksek ısı değişmeleri ekimi olumsuz yönde etkilemektedir. Tahıl ve buğday üretiminde her geçen yıl düşüş görülmesine rağmen süt üretiminde artış görülmektedir Madencilik Endüstriyel çaplı ilk madencilik çalışmalan XX.yuzyilin başlannda altın madenciliği ile 1901'de, kömür ile de 1912'de başlamıştır. Maden sektörünün gelişimindeki en önemli aşama; 1970'li 80'li yıllarda eşit ilişkilere dayanan ortaklıklann kurulduğu dönemde başlamıştır. 1973'de Rus-Moğol ortaklığında Mongolsovtsretment (florit ve altın), 1980'de Çekoslavak-Moğal ortaklığında "Moğol Chekhoslovak Metal" kurulmuştur. Maden üretimi hacmi hızla büyümektedir. Son on yılda madencilik üretimi 18.7 defa artmıştır.

21 Günümüzde; maden endüstrisi, kömür, cevher madenciliği, inşaat malzemesi ve kimya endüstri hammaddeleri olarak yapılmaktadır. Bunlar; kömür, bakır, cevher ve konsantreleri; molibden, turgiten, merit, altın madenleri; inşaat malzemesi olarak kullanılan mermer vb. malzemelerdir. Ana üretim; bakır ve molibden konsantresi, kömür madenciliği ve floritten üretilen florit konsantresidir. Maden Yatakları ve Önemli Madenler Bakır En büyük endüstri tesisi Moğol-Rus ortaklığı ile üretilen Erdemir Bakır tesisidir. Ülke dış gelirinin %50'sini karşılamaktadır. Kurulu kapasitesi ton (%28'lik konsantre)/ yıl demirin kop cevher terörü ve teknik sorunlar nedeniyle 'lere düşmüştür öncesi dönemde Ural Balklarda fason olarak üretilen blinter bakır ve katet bakır dünyaya pazarlanmaktadır. Porfiri bir yatak olan zuhurdan yan ürün olarak molibden konsantresi de elde edilmektedir. 1991'de kurulan ortaklıkta %0.8 cu tenörde 7.5 milyon ton bakır cevheri; %0.018 mo içerikli ton molibden vardır. Yeni bir proje yine bakır-molibden cevheri olan Tsogoon Suvarga yatağıdır. 128 milyon cevher tenörlü yatakta %0.53 cu ve ton %0.018 Mo vardır. Yıllık satış ton konsantredir. Molibden Üretim, molibden konsantresi olarak Erdenet'de yan ürün halinde yapılmaktadır. Yıllık ton üretim vardır. Ana rezevler halen üretimin yapılmadığı Erdenet'in Oroo ve Tsagonchulut yataklandır. Aryn-Nuur'da Cu ve Mo olarak daha küçük yataklar tespit edilmiştir. Yıllık satış tondur.

22 Florit Çoğunluğu melez ve doğuda olan 60'dan fazla rezeırv tespit edilmiştir. Tahmini rezerv 18 milyon tondur. Bunlann birçoğu Berk, Karairag ve Ber-Onder bölgelerindedir. Ber-Onder'da 1970'lerden itibaren Rus-Moğol ortaklığı ile yılda ton üretilen cevherden ton konsantre üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede 17 milyon tahmini rezervi 15 yatak ve 60'dan fazla oluşum bulunmuştur. Berkh'de 2 milyon ton rezervli 24 yatak, Kharaig'da 7 milyon ton rezervli 30 oluşum vardır. Üretim Moğol Rostreitment tarafından yapılmaktadır. Yıllık konsantre satışı 110 bin dolayındadır. Altın Moğolistan altın üretimi üç yoldan mümkündür. Birinci ve en büyük gelir sağlayacak olan üretimi henüz madenciliğin başlamadığı Kumari damarlannda yeralan hord rock depositlerden olacaktır. İkinci üretim halen irili ufaklı birçok devleti özel yan devlet ve yabancı sermayeli şirketler tarafından işletilen plaser yataklardır. Diğer üretim ise polimetil yataklar ve halen üretimi yapılan paofeik Bahr-molibden yataklanndan olmaktadır. Moğolistan hükümetinin son yıllarda uygulamaya koyduğu altın üretimi Celetine Programı ile üretim 10 kez arttıniması hedeflenmektedir. Boroo yatağı 3-4 gr/ton içeriği ve 40 tonluk metal Ar rezervi ile en büyük yataktır. Henüz bilinen üç büyük hard rock yatak daha vardır. Bunlardan Bumbet 17 ton rezev 7-30 gr/ton içeriği ile ilginç bir yataktır. Plaser yataklar belli bölgeler halindedir. Bunlardan Zoomar'da irili ufaklı 40 işletmede altın üretilmektedir, ancak sermaye ve teknoloji eksikliği nedeniyle istenen düzeyde değildir. Tuul'da da belli bir orandadır. Florit üretimi yapan ortaklık Zoomar'daki yatağında yılda 1 tona yakın altın üretmektedir. TABL0:

23 Kömür Moğolistan'da üretilen kömürün hemen tamamı enerji üretiminde kullanılmaktadır. Halen 17 lokasyonda yaklaşık 7 milyon ton/yıl üretim yapılmaktadır. 1991'de ton kömür Rusya'ya satılmıştır. Moğolistan tahmini kömür rezervleri %20'si taşkömür olmak üzere; 100 milyar ton olarak verilmektedir. 200'den fazla yataktan 42'sinde jeolojik çalışmalar tamamlanabilmiştir. En önemli üretim yataklan Boganur (6 milyon ton/yıl-3900 kcal/kg), Sharingal (2 milyon ton/yıl-3900 kcal/kg), Siveova (2 milyon ton rezerv vardır - açık üretme rezervi 564 milyon tondur, halen yıllık ton kömür üretilmekte)dir. Tawantolgai; 3.5 milyon ton toplam 1.5 milyon tonu koklaşabilir kömür rezervlidir kcal/kg'dır Yaklaşık 3000 sondajla yapılan arama çalışmalan sonucu 3-30 m. kalınlık, 16 ayn damar tespit edilmiştir. TABLO: 9 KÖMÜR ÜRETİM, İHRACAT VE İTHALATI Kömür Kömür Kömür Elektrik ithalatı üretimi (Ton} llıracatı (Ton) İthalatı (Ton) (Min.kw/h) Kaynak: DİE

24 Sanayi Sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı %36, toplam işgücü içindeki payı %16'dır; dolayısıyla bu sektörde meydana gelen daralma ekonominin gelişmesini önemli ölçüde etkilemketedir yılı verilerine göre sanayi sektörü üretiminin %20'sinin özel sektörden kaynaklandığı tahmin edilmektedir; bir önceki yıla oranla özel sektörden kaynaklanan üretim artışı da %240 dolayındadır İmalat Sanayi 1993 yılının verilerine göre, imalat sektörünün toplam sanayi sektörü içindeki payı %60 dolayındadır. Öne çıkan alt sektörler ve imalat sektörü içindeki paylan sırasıyla gıda işleme (%33), tekstil (%13), deri ürünleri (%10) ve kimyasallardır. İmalat sektörünün yapısına bakıldığında, hayvancılık sektörüyle ilişkili ürünlerin ilk sıralan aldığı dikkati çekmektedir. Et ve mandıra ürünleri, tabakhane ürünleri, deri ve kürk ürünleri, kaşmir, yün eğirme ve dokuma, yünlü giysiler, battaniye ve halılar en önemli imalat ürünleridir. Mevsimsel özelliklerin etkisi nedeniyle, hayvancılık dışında tanma dayalı sanayi yok denecek kadar azdır, yalnız meşrubat, un ve unlu mamuller görece gelişmiş alanlardır. Hammadde temininin maliyetli oluşu, kaliteye henüz yeterince önem verilmemesi, girdi üretimindeki yetersizlik ve paketleme sektörü için gereken polietilen malzemeler ve mukavva gibi ara mallarda, yedek parçalarda ve petrolde ithalat bağımlılığı, üretim maliyetini artıran başlıca etkenlerdir. İmalat sektörünün son dört yıllık gelişimine bakıldığında; ekmek, sabun, konserve, sebze gibi iç piyasaya yönelik bazı mallann yanısıra mühendislik, altın, metal işleme ve demir-dışı metal konsantresi üretimindeki belirgin artışlar dikkat çekicidir. Aynca, özellikle sosis, salam gibi et ürünleri işleme, tahta işleme, kaşmir, şal gibi hazır giyim ve başta votka olmak üzere alkollü-alkolsüz içkilerin üretimi iyileşmiş olmakla birlikte, 1994 yılı itibariyle henüz dört yıl öncesinin seviyesi yakalanamamıştır. Üretiminde daralmanın devam ettiği diğer ürünler ise deri ürünleri ve başta keçe botlar olmak üzere bazı tekstil ürünleridir.

25 imalat sanayiinde ihracata yönelik üretim yapan sektörlerin başında demir-dışı maden cevherleri gelmektedir. Bunu, post ve deve tüyü gibi diğer yan işlenmiş ürünler takip etmektedir. Çelik ve çimento üretimi geçiş dönemi sürecinde öncelikli sektörler olarak ele alınmaktadır. Ülkenin kuzeyinde metal işleme ve yapı malzemeleri sektörleri için ara mal ihtiyacını karşılamay ayönelik fabrikalar yeralmaktadır İnşaat Sektörü DİE'nin istatistiklerine göre inşaat sektöründe 1996 yılında olumlu gelişmeler görülmüştür. Toplam 37.9 milyon $'lık yeni bina inşaası ve büyük ölçekli tamiratlar gerçekleştirilmiştir. Yol inşaası, köprüler, Buyant Ukhaa havaalanının genişletilmesi ve Ulanboter'a uzatılması işlemleri 15.2 milyon Tögrog tutmuştur ve bunlann çoğu dışanya yardım için yapılmıştır. Havaalanının genişletilmesi 1996 Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Moğol müteahhitler arazilerin ve evlerin özelleştirilmesi ile ilgili kanunlann yeni Anayasanın etkisi altında olmasının inşaat sektörünü teşvik edeceğini düşünüyorlar Hizmetler Haberleşme Moğolistan'da telefon şebekesi yetersiz ve oldukça eskidir; telefon ücretlerinin kullanım süresi ve uzaklık kriterleriyle belirlenmesi uygulamasına 1995 yılı başında geçilmiştir (önceleri sabit bir aylık masraf ödenmekteydi). Teleks ve faks kullanımı artmaktadır. TABLO: 10 TELEFON, RADYO VE TV ALICILARI (Bin) 1993 Telefon Radyo Alıcılan TV Alıcılan

26 1993 yılı verilerine göre ülkede, 1000 kişi başına 30 adet olmak üzere, toplam telefon bulunmaktadır yılında ise bunun 'in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Posta hizmetlerinin de hız ve güvenilirlik açısından iyileştirmeye ihtiyacı vardır Ulaştırma Demiryollan Japon sermayesi yardımıyla yenilenmektedir yılında yenilenme çalışmalanna başlanan karayollan ağı yetersizdir; mevcut duruma göre yalnız km uzunluğunda karayolu bulunmaktadır ve bunun yalnız 1300 km'si kaldınm döşelidir. Orta ve büyük ölçekli sanayilerin bulunduğu merkezleri birbirine bağlayan karayolu ve demiryolu ağının iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Ulanbator'daki Buyant Ukhaa Havaalanının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine yönelik proje, Asya Kalkınma Bankası tarafından kredilendirilmektedir Turizm Moğolistan Asya'dan ve Batı'dan gelen ziyaretçiler için doğal ve kültürel etkinliklere sahip bir ülkedir. Ülkenin turistlere cazip gelen başlıca özellikleri şunlardır: Moğolistan'daki yeşil tepeler, stepler ve dağlar, Moğollann yerleştiği uluslararası turizmde eşsiz yeri olan kamplar, Yaban hayatı, vahşi hayvanlar ve yabani bitkiler, Develer, atlar, koyunlar ve çobanlann hayatı, Gobi Çölü. Özel İlgi Alanları: Moğolistan tarihi (Cengiz Han Dönemi) Budizm Amatör balıkçılık Kayak, rafting Dünyadaki en güzel dinozor kalıntılan.

27 TABLO: 11 ÜLKEYİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI (1995) Ülkeler Ziyaretçi Sayısı Çin+Tayvan+Hong Hong Rusya Federasyonu Japonya ABD Almanya Güney Kore Birleşmiş Milletler Fransa Danimarka Avusturalya 892 İsveç 850 Hollanda 820 İtalya 648 Kuzey Kore 510 Kanada 318 Çek 316 Yeni Zelanda 312 Hindistan 305 İsviçre 302 Türkiye 300 Norveç 288 Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: Doing Business in Mongolia, Moğolistan'ın en iyi ziyaretçileri Doğu Asya (Japonya, Tayvan, Hong Kong, Güney Kore), Batı Avrupa (Almanya, Fransa, İtalya, İskandinavya), Avusturalya ve ABD'den gelir. Bu ziyaretçiler hakkında henüz kesin bir sayı söylenmemiş olup Moğolistan tur düzenleyicilerinin tahminlerine göre 1995 yılı içinde ülkiye turist girmiştir. Turizm sektöründe henüz bir devlet tekeli oluşturulmamıştır ve bazı özel organizasyonlar ortaya çıkmıştır. 200 tane özel işletme devletten izin alarak turizm sektörünün içine girmiştir ve bunlann %15'i Moğollan dış ülkelere götürmek aynı zamanda dışardan yabancı turist getirmek için fuarlar düzenlemektedirler Bu

28 kuruluşların çoğu özellikle Avrupa'da olmak üzere kendilerine ortaklar bulmuşlardır İstihdam Yabancı Yatınm Kanunu'nun 24.maddesinde çalışma şartlanna ilişkin birtakım kurallar vardır. Yabancı sermaye ile kurulmuş bir firma öncelikle Moğolistan vatandaşlannı işe alacaktır ancak nüfus politikası ve Çalışma Bakanlığı'nın karanna göre profesyonellik ve özel bir ayncalık gerektiren işlerde yabancılar da alınabilir. Bir firma sicil (kayıt) yaptırdıktan sonra Moğolistan'ın yasal kuruluşlanndan sayılmaktadır ve çalışma ve sosyal güvenlik açısından Moğolistan kanunlannı uygular. Moğolistan İş Kanunu'nun 37.maddesinde işin kapasitesine ve kişinin performansına bağlı olarak ücretlerin belirlendiği belirtiliyor. Hükümetin 163 no'lu resmi karannda bu saat başına Tögrig olarak ayarlanmıştır. TABLO: 12 İŞGÜCÜ SAYISI (Bin) Toplam İşgücü Çalışan Sayısı İşsiz Sayısı İşsizlik oranı (%) Kaynak: Mongolian Economy and Society in TABLO: 13 SEKTÖRLERE GÖRE ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI (Bin, Yılsonu) Endüstri Tan m İnşaat Ulaştırma ve letişim Sanayi ve Ticaret Toplam Kaynak: Mongolian Economy and Society in 1996.

29 Tablo 12'den de görüldüğü gibi 1996 yılında Moğolistan'ın ekonomik açıdan aktif nüfusu 847 bin civannda idi. Bunun 791 binini çalışanlar, 55 binini işsizler oluşturuyordu. İşsizlik oranı %6.5 olup giderek düşürülmeye çalışılmaktadır. İstihdam dağılımına bakıldığında tanm sektörü en büyük paya sahiptir. Onu ikinci olarak endüstri izlemektedir. Sanayi ve ticaret fazla gelişmemiş olup, en düşük paya sahip olan sektör inşaat sektörüdür Ödemeler Dengesi ve Bütçe Genel Değerlendirme Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde cari hesap dengesi bozulmaya yüztutmuştur. Dış ticaret açığının düşürülmesinde sağlanan basanlara karşın (1989'dan 1994'e kadar geçen 5 yıllık süre zarfında, 1993 yılında dış ticaret açığı GSYİH'nın %6'sına eşit olan 38 milyon $'a düşürülmüş, 1994'de ise 59.3 milyon $ olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir) bu açığın küçülmesi ihracat performansındaki iyileştirme sonucu sağlanmamış, aksine 1994 yılı itibariyle 1989 yılında gerçekleştirilenin ancak 1/4'ü olan ithalattaki ani ve keskin düşüşe bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. İthalattaki düşüşe sebep olan Sovyet yardımının geri çekilmesi ülkenin finansal durumunu oldukça etkilemiştir yılında Moğolistan 2 milyar $'ın üzerinde (çoğunluğu Sovyetler Birliği'nden olmak üzere) mal ve hizmet ithalatı gerçekleştirilmiş olup, büyük kısmı dış yardımlarla karşılanan 1.2 milyar $'lık dış ticaret açığı vermiştir. Ülkedeki olumsuz ekonomik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan döviz rezervlerindeki ani düşüşün ancak küçük bir bölümü ikili anlaşmalar ve uluslararası ticari krediler yolu ile telafi edilebilmiştir.

30 TABLO: 14 ÖDEMELER DENGESİ (Milyon Dolar) İhracat (Fob) İthalat (Fob) TİCARET DENGESİ Hizmet İthali Hizmet İhracı Mal ve Hizmetler Dengesi Diğer Gelirler Diğer Giderler Cari Transfer Gelirleri Cari Transfer Harcamalan CARI DENGE Doğrudan Yatırımlar Portföy Yatırımları Net Hata ve Noksan GENEL DENGE Kaynak: International Financial Statistics, June 1997 TABLO: 15 BÜTÇE (Milyon Tögrög) Açık veya Fazla Gelirler Bağışlar Harcamalar Borç Ödemeleri Kaynak: International Financial Statistics, June Moğolistan 1993 yılı sonunda ticari mallar ve hizmetler ihracatının tamamına eşit ve GSYİH'nın %60.5'ini teşkil eden 386 milyon dolar tutannda dış borç ödemesi yapmıştır. Bunun %12'si değişken yatınm oranına tabiidir. Eski Sovyetler Birliği ile imzalanan uzun vadeli borç ödemelerine ilişkin anlaşma 2000 yılına kadar ertelenmiştir. Almanya, Polonyo ve Çek Cumhuriyeti ile imzalanmış bulunan borç erteleme anlaşmalan ise halen yürürlükte bulunmaktadır.

31 Yılı Tahmini Bütçe 1997 yılı için hükümet milyar Tg. gelir, milyar Tg. gider olucağını tahmin ediyordu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi aradaki fark yabancı yardımlarla kapatılacaktı. Eğitim, sağlık ve sosyal sigorta giderleri kamu kaynaklanndan karşılanmayacaktı. Çünkü bu sektörleri yöresel bütçeler destekliyordu. Mr.Josrai bütçeyi değerlendirdiğinde özellikle elektrik, benzin ve petrol gelirlerinin hesaplanmasında yanlışlık yapıldığını öne sürmüş ve yıllık enflasyonun düşürülmesi gerektiğini belirtmiştir. TABLO: YILI BÜTÇESİ Gelirler % Gelir Vergisi 18.9 Sosyal Güvenlik Primleri 14.5 Ticari Vergiler 13.1 Aksiz Vergileri 6.3 Petrol, Dizel, Benzin 3.1 Gümrük Vergileri 13.2 Diğer Vergiler 0.8 Gelir Dışı Vergiler 13.2 Parasal Gelirler 12.7 Dış Yardım 4.4 Harcamalar Kamu Hizmetleri 5.4 Savunma 8.1 Adalet 2.9 Eğitim 4.5 Sağlık 3.5 Sosyal Güvenlik 20.9 Belediye Hizmetleri 5.4 Spor, Kültür ve Eğlence 2.4 Enerji 3.7 Tanm ve Ormancılık 1.6 Mineraller, Madencilik ve İnşaat 1.0 Ulaşım ve Haberleşme 3.0 Kaynak: Mongol Messenger (ElU)

32 2.5. Uluslararası Destekler Sermaye hesaplarına göre, Moğolistan piyasa ekonomisine geçiş sürecini desteklemek için ikili ve çok uluslu anlaşmalarla dış yardımı sağlayabilmiştir. Bu sayede altyapı yatınmlan, eğitim için teknik yardım, kurum ve kuruluşlann gelişmesi, idari destek ve proje geliştirme konusunda yendien yapılanma çalışmalannı başlatmıştır. Moğolistan'a verilen hibe şeklindeki ve imtiyazlı krediler 1993'de 150 milyon dolara ulaşmış, 1995'de ise 210 milyon dolara kadar çıkmıştır Hibe olarak verilen krediler-ki çoğu teknik yardım projelerini içermektedir- 1993'de 10 milyon dolan aşmış, 1995'de ise büyük bir sıçrayış göstererek 40 milyon dolara yükselmiştir Özelleştirme Moğolistan'ın özelleştirme programı başlangıç itibariyle etkileyiciydi ve eski Sovyet Bloku Cumhuriyetleri içinde en başanlı olanıydı yılı sonunda üretim kesiminin %50'si, ticaret ve hizmet sektörünün yaklaşık tamamı özelleştirilmiş olup tamamında "geniş özelleştirme" gerçekleştirilmiştir. Tanm kooperatiflerinin %90'ından fazlası, devlet çiftliklerinin %75'inden fazlası özelleştirilmiş ve çiftlik hayvanlannın %90'ından fazlası özel mülkiyete devredilmiştir. Halen birçok büyük firma devlet kontrolünde kalmayı sürdürmektedir. "Özelleştirme Kanunu" kapsamında hisse senetleri 31 Mayıs 1991'den önce doğmuş olan tüm vatandaşlara dağıtılmıştır. Her bir kişi için ikincil piyasalarda el değiştirebilen (nominal değeri 1000 Tg) 3 adet kırmızı ve (nominal değeri 7000 Tg olan) 1 adet mavi senetler verilmiştir. Küçük özelleştirme; küçük özelleştirmede küçük işletmeler ve çiftlik hayvanlan işletmeleri kırmızı senetlerini kullanarak ve ihale bedelini artırarak özelleştirme ihalesi yaparlar. Kullanılmayan kırmızı senetler konut özelleştirilmesinde kullanılır. Büyük özelleştirme; Anonim Şirket statüsüne çevrilip Moğolistan Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulan büyük ölçekli teşekküller, devlet teşekkülleri ve kooperatiflerin özelleştirilmesi yöntemidir yılı sonunda 4004 teşekkülde 17.3 milyon Tg. değerinde aktif varlığın mülkiyet özelleştirilmesi transferi onaylanmıştır.

33 Tarımın özelleştirilmesi; tanmsal teşekküllerde özelleştirme küçük ve büyük özelleştirmeden farklıdır. Tanmsal hisse senetleri çiftçilere dağıtılmış olup halka açık değildir. Diğer özelleştirme türleri; 1996 Kasım ayında halen 203 tane devletin sahip olduğu teşekküller bulunmaktaydı. Bunlann 197'si mülkiyetin çoğunluğu devlete ait olan, 60'ı ise azınlığı devlete ait olan teşekküllerdir yılındaki yönetmeliğin 170.maddesinde devletin tamamen sahip olmak istediği 21 firma ve sınırlı ortaklık kurmak istediği 42 firma mevcuttu. Buna rağmen 1994 yılındaki 179 no'lu yönetmelik bunlann bazılannın özelleştirilmesini öngörüyordu ve hükümet 239 teşekküle ilaveten tamamen veya kısmen özelleştirmeyi kesinlikle kabul etti aynca 2000 yılına kadar devlet aktif varlıklannın %60'ını özelleştirmeyi kabul etti.

34 3. DIŞ TİCARET 3.1. Genel Olarak Dış Ticaret Moğolistan'ın 1996 yılı itibariyle ticaret hacmi milyon $'dır. Bunun milyon dolannı ithalat, milyon dolannı da ihracat oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi dış ödemeler dengesi öteden beri açık vermektedir. TABLO: 17 DIŞ TİCARET DEĞERLERİ (FOB, Milyon $) İhracat İthalat Ticaret Hacmi Ticaret Dengesi , Kaynak: EIU Country Report, 1^'. Quarter Moğolistan dış ticaretinin tamamına yakınını başta Rusya ve BDT ülkeleri olmak üzere Sosyalist Blok ülkeleri ile yürütür yılı ihracatının %25.4'ünü İsviçre'ye yapmış olup, ikinci sırada Rusya gelmektedir. İthalatta ise %34.2'lik payla Rusya ilk sırada yeralmaktadır.

35 TABLO: 18 DIŞ TİCARETİN ÜLKELERE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI 1990 İhracat (%) SSCB 78.3 Çekoslovakya 4.5 Bulgaristan 2.5 Macaristan 2.1 B.Almanya 2.1 İİİİJilİllİ SSCB 77.5 B.Almanya 4.1 Çekoslovakya 3.7 Çin 2.4 Macaristan İhracat (%) İsviçre 25.4 Rusya 20.6 Çin 17.7 Kazakistan 12.8 Güney Kore 8.0 İii:^iİJİiiiİt li Rusya 34.2 Japonya 17.5 Çin 14.6 Almanya 4.7 Kaynak: EIU Country Report, 1^'. Quarter 1997.

36 3,2. İhracat Moğolistan ihracat gelirlerinin 4/5'ini yaklaşık aynı paya sahip olan gıda ürünleri ve hammaddeler ile maden ve metallerden sağlar. Başlıca ihraç mallan bakır, molibden, kaşmir, florür konsantresi, yün ve deri giyim eşyalandır. TABLO: 19 İHRAÇ EDİLEN BAŞLICA ÜRÜNLER ölçü Birimi Flüorin Konsantresi Bin Ton Bakır Konsantresi Bin Ton Molibden Konsantresi Bin Ton Kömür Bin Ton Flörür Bin Ton Kullanılmış Bakır Ton Çimento Bin Ton Kereste Bin m^ İşlenmiş Odun Bin m^ İşlenmiş Yün Bin Ton Devetüyü Bin Ton Keçi Bin Ton At Yelesi Bin Ton At Derisi Bin Parça Koyun Derisi Bin Parça Keçi Derisi Bin Parça Orme İşleri Bin Parça Dikilmiş Giysiler Bin Parça Çelik Bin Ton Deri Bin Parça Deriden Giysiler Bin Parça Hah Milyon m^ Yün Battaniye Pin Parça Buğday Bin Ton Votka Bin Litre Et Bin Ton Bağırsak Bin Rulo Kaynak: DİE, 1996

37 ülke ticaretinde açık bir şekilde görülen çeşitlenme ticari ortamdaki kanşıklığın azalmasına ve ihracat gelirlerinin istikrarlı bir sekide artmasına sebep olmaktadır yılında CMEA Bloku ülkeleriyle yapılan ticaret bugün yanya düşmüştür. Buna rağmen Moğolistan bakır madeninin büyük bir çoğunluğunu Rusya'ya satmakta ve petrol ihtiyacının büyük bir kısmınırusya'dan karşılamaktadır. Moğolistan toplam ticaretindeki payı düşmekte olan Rusya halen %30 oranında bir paya sahiptir. TABLO: 20 DIŞ TİCARETİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Milyon Dolar) İhracat Değer İthalat De er Ülkeler 1dd Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çin Danimarka Fransa Almanya Hong Kong Macaristan İtalya Japonya Kore Kazakistan Hollanda Polonya Singapur İsviçre İngiltere ABD Rusya G.Kore Toplam Kaynak; DİE, 1996

38 Çin'in 1989 yılında toplam dış ticaretteki payı %1 iken, bu oran 1996 yılında %14'e çıkmıştır. Çin'e yapılan ihracatın büyük bir kısmını kaşmir, yün ve deri oluşturmaktadır. Bunun yanında Moğolistan, Çin ile Rusya arasında yapılan kara ticaretinden de; Rus hammaddelerini Çin'e Çin tüketim mallannı da Rusya'ya ulaştırmak yoluyla kar elde etmektedir. 1989'da Japonya'nın Moğolistan toplam ticaretindeki payı %2'den az iken, 1993'de %5'e yükselmiş, 1994'de %10 dolaylanna çıkmıştır. Bu durum Japonya'nın hızla önemli bir ticaret ortağı durumuna geldiğini göstermektedir. 1994'deki bu trend ticarette Rusya Federasyonu'na olan bağımlılığın daha da düştüğünü, bunun yanısıra G.Kore, Hong Kong, İsviçre gibi ülkelerle ticaretin arttığını ortaya koymaktadır yılında ihracatın %20'sini ve ithalatın %15'ini oluşturan takas ticareti, önemli fakat giderek azalan bir rol oynamaktadır. Moğolistan'da kırsal kesimlerdeki takas ticareti bölgesel ekonomi için hala büyük bir önem arzetmektedir. 3.3, İthalat 1993 yılında genel ticaret içinde ithalatın oranı %59.9'dur. Bunun %29.57ini takas, %10.6'sını diğer ticaret şekilleri oluşturmuştur yılında Moğolistan ptrol ithalatını azaltmak ve kaşmir ihracatını teşvik etmek suretiyle ilk defa ticaret fazlasına ulaşma politikası izlemiştir.

39 TABLO: 21 İTHAL EDİLEN BAŞLICA ÜRÜNLER Ölçü Birimi Turna Adet Ekskavatör Adet Traktör Adet Kamyon Adet Otobüs Adet Otomobil Adet Dizel Yağı Bin Ton Benzin Bin Ton Makina Yağı Bin Ton Yağlandıncı Bin Ton Elektrik Kw/saat Azotlu Gübre Bin Ton Çimento Bin Ton Pencere camı Bin m^ Kağıt Bin Ton Buğday Bin Ton _ Sebze Yağı Bin Ton Şeker Bin Ton Pirinç Bin Ton Yeşil Çay Bin Ton Meyvesuyu Bin Ton Keten Kumaş Milyon Metre Yün Milyon Metre _ İpekli Kumaş Milyon Metre Dikiş Makinesi Bin Parça Buzdolabı Bin Parça Çamaşır makinesi Bin Parça Elektrik süpürgesi Bin Parça Teyp Bin Parça Bilgi İşlem Ekipmanı Bin Parça Televizyon Bin Parça Kaynak: DİE, 1996.

40 1994 yılında Moğolistan'ın Rusya'dan ithalatı milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup önceki yıla nazaran %50 artış göstermiştir İthalat rakamlannı incelediğimizde en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Çin ve Japonya'dır 1995 yılında ithalatın %52'si Rusya ile yapılmış, bunu %11'lik payla Japonya ve %10'luk payla Çin izlemiştir 3.4. Moğolistan-Avrupa Ticari İlişkileri Moğolistan Batı Avrupa ile uzun zamandır durgun olan ticari ilişkilerini tekrar canlandırmış ve özellikle Macaristan olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa'nın özel sektörleri ile yeni ticaret bağlan kurmuştur İnternet ile daha etkin bir hale gelen iletişim ve yeni uçak seferlerinin başlatılması sayesinde ticaretteki büyüme hız kazanmıştır Ülkeler arasındaki mesafeler fazla olmasına rağmen Moğolistan'ın bakır, altın ve molibden ihracatındaki artış Avrupa'nın ilgisini çekmektedir Moğolistan da teknoloji, ekipman, know-how ve ortak girişim finansını sağlama açısından ticaretini Avrupa'daki şirketlerle yapmaktadır Sibirya ve Çin arasında bir köprü vazifesi gören Moğolistan Avrupa'dan gelen malann dağıtımı için de transit ticarette etkin rol oynamaktadır 3.5. Dış Ticaret Mevzuatı İthalat ve Gümrük Mevzuatı Canlı hayvan, hayvansal ve bitkisel ürünler, sebve ve hayvansal yağlar, plastik ürünler, kimyasal ürünler,deri gibi ithal mallannı iç pazarda satabilmek için izne gerek duyulmaktadır Bu izin Milli Standartlar ve Ölçüm Enstitüsü'ne ihracatçı ülkenin aşağıdaki belgelerden birini kaynak olarak göstermesine bağlı olarak verilmektedir Bu belgeler; kalite garanti mektubu, kalite sertifikası, kontrol sertifikası, yetkili bir labrotuvann denetleme sonuçlan ve uygunluk sertifikasıdır Bu belgelerin olmaması durumunda denetleme, yükün boşaltıldığı yerde yetkili Moğolistan Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir