TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)"

Transkript

1 TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE: SÖZLEŞME NO: 82.02/(1).1602 CONTRACT NO: 82.02/(1).1602 İKN (İhale kayıt numarası): PPO (Public Procurement Authority) registers no: Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Article 1- Parties to the Contract Bu sözleşme, bir tarafta TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. On one side Turkish Locomotive & Engine Industries, INC. (hereafter referred to as Contracting entity ) and. (hereafter referred to as Contractor ) have agreed and accepted the contract in accordance with the terms outlined below. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Article 2- Information on the Contracting Parties 2.1. İdarenin 2.1 The Contracting a) Adı: TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE c) Telefon numarası: ( ) ç) Faks numarası: (Pazarlama) (Genel Müdürlük) d) Web/Elektronik Posta Adresi (varsa): / e) Vergi numarası: f) Sicil numarası: 2551 a) Name: TÜLOMSAŞ Turkish Locomotive & Engine Industries, INC. b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE c) Telephone Number: ( ) ç) Fax Number: (Marketing Department) (General Management) d) Web / Address: / e) Tax Identification No: f) Registry No: Yüklenicinin 2.2. The Contractor s: a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: b) T.C Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: d) Telefon numarası: e) Bildirime esas faks numarası: f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) a) Name and surname/trade title: b) T.R. Identification Card No:.. c) Tax Identification No: ç) Notification Address of the Contractor :.. d) Phone Number:.. e) Fax Number (which is essential for the notification): f) Electronic postal address ( ) (if any) (which is essential for the notification): 1

2 Yetkili Temsilcinin Tebligat Adresi: Authorized Representative s notification address: a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: b) T.C Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: d) Telefon numarası: e) Bildirime esas faks numarası: f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : a) Name and surname/trade title: b) T.R. Identification Card No:.. c) Tax Identification No: ç) Notification Address of the Contractor :.. d) Phone Number:.. e) Fax Number (which is essential for the notification): f) Electronic postal address ( ) (if any) (which is essential for the notification): 2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Both parties accept the addresses provided in Articles 2.1 and 2.2 as notification addresses. Unless change of address information is provided to the other party, in line with procedures, notification sent to the last known address will be accepted as having been delivered to the notified party Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. 2.4 Provided that written notification will be sent later, other methods such as delivery by hand, mail or courier services, fax or e- mail can also be used for notification purposes. Madde 3- Sözleşmenin Dili Article 3- Language of the Contract Sözleşme Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Ancak sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. The language of the contract is Turkish and English. However the Turkish version shall be valid in interpretation of the contract. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Article 4- Definitions and Abbreviations 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; 4.1. The terms contained in this agreement have the following meanings; Mal ; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Goods ; All types of supplies procured along with movable and immovable goods and rights, Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, Other Liabilities ; All liabilities that must be met other than the delivery of the goods such as transportation, assembly, tests, training, care, and upkeep, İş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, Works ; All the work related to the goods that are the subject to the contracted procurement such as preparation, transportation, delivery, assembly, tests, operation, training, and maintenance and repair, mentioned in this agreement and its annexes. İşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri Workplace ; The places that the goods are delivered or assembled and other places that are utilized temporarily or permanently during the course of the Contract, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Supervision ; Inspection, and Acceptance commission ; (hereafter referred to as the Commission); A commission that consists of at least 3 people who are assigned by the Contracting Entity for supervision of the goods, inspection, and acceptance duties, 2

3 Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Inspection and Acceptance Procedures ; Transactions between the Contracting Entity and the Contractor, the guidelines of which are accepted and determined in the contract, that are required (including transactions to be completed by the commission) for the Contracting Entity to be able to receive the completed goods or parts of it, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, The Contractor s Equipment ; All the tools and supplies (of whatever nature they may be) needed for delivery, assembly, transportation, operation, and removal of defects in the goods, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, The Representative of the Contractor ; The person that represents the Contractor and is approved by the Contracting Entity related to the work that is the subject of the contract who assumes full authority with an authorization document prepared by a public notary, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Third Parties ; third party or parties other than the Contracting Entity and the Contractor, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Day, Month, Year ; Day is the calendar day; Month is the period, as it is in the calendar used in Turkey, between the calendar day of one month until the same calendar day of the following month, if that same calendar day does not exist in the month, the last day of the month, Year is a period of 365 days, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, The value of the Contract ; The total monetary amount that will be paid in the principle currency related to the goods that will be purchased by the Contracting Entity Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Sub-contractor ; the natural or legal person that will function according to a commercial and legislative relationship with the Contractor, in the name of the Contractor, if it is found necessary due to the type and requirements of the work that is the subject of the contract, with the approval of the Contracting Entity, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Technical Documents ; all the projects, calculations, know-how, production/manufacturing information and documentation given to the Contractor by the Contracting Entity according to the contract, and projects and similar technical information and documentations that are submitted by the Contractor and approved by the Contracting Entity, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, The Commencement Date for the Work ; the date that the Contractor received the order to start work from the Contracting Entity, in works that require surrender of workplace, the date that the workplace is handed over to the Contractor, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, The Duration of the Work ; The time period that will be calculated starting from the commencement date of the work and in cases that require approval of the works or partial approval as stated in the Contract, the date of the partial completion or delivery, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Inspection and Acceptance Form ; A document providing the evaluation of acceptance or refusal which is obtained as a result of the inspection of the Commission. Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Written notification ; A communication means such as registered mail, telegraph, fax, or delivery by hand that is related to the work that is the subject of the contract. Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Contractor ; The tenderer who is awarded the contract and who signs the contract 3

4 Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, The Currency of Payment ; the currency of payment as determined in this contract, Kurum ; Kamu İhale Kurumunu, Authority ; Public Procurement Authority Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Party/Parties ; According to the Contract herein, the Contracting Entity and the Contractor, Teklif ; Yüklenicinin şartnamesine uygun olarak İdareye sunduğu teklifi, Proposal ; the proposal submitted by the Contractor to the contracting authority in the scope of Public Procurement Law No: 4734, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Delivery ; The delivery of the goods by the Contractor according to the delivery program, Kabul ; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Acceptance ; the document that is provided after the completion of the work and the inspection of the commission. ifade eder. Madde 5- Sözleşmenin Konusu İşin/Alımın Tanımı Article 5- Subject of the Contract 5.1. Sözleşme konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan... ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir It is the duty of the Contractor to provide the. Needed by the Contracting Entity, in line with the amount, type, characteristics, and other details specified in the attached list, and meeting the conditions defined in the tender document, specifications, and in this contract 5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir The service that will be secured by this Contract will be delivered in the manner that was specified in the Technical pecifications and in compliance with all of the details that are provided in the Contract and its annexes. Madde 6- Sözleşme Bedeli Article 6- Value of the Contract Bu sözleşmenin toplam bedeli... ( ) dır. The total value of this contract is... (In figures),... (In writing). Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Giderler Article 7-Expenses included in the Price of the Contract Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin; Regarding the fulfilment of the undertaking, 7.1. Yerli istekli ile sözleşme imzalanması halinde; Taşıma, boşaltma ve istifleme ile vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir If the contract is signed with the domestic tenderer, transport, loading, stowing, unloading and the expenses of taxes, duties and levies are included in the price of the contract. 7.2.Yabancı istekli ile sözleşme imzalanması halinde; a) FOB VESSEL teslimlerde malzemelerin gemiye yüklenmesi, istiflenmesi, vergi, resim ve harç giderleri, b) FCA TIR teslimlerde malzemelerin tıra yüklenmesi, istiflenmesi, vergi, resim ve harç giderleri, c) CIF/CIP teslimlerde taşıma, taşıma sigortası, vergi, resim ve harç giderleri, sözleşme bedeline dahildir If the contract is signed with a foreign tenderer; a) In FOB VESSEL deliveries, loading and stowing of the material on board, taxes, duties and levies are included in the price of the contract. b) In FCA TRUCK deliveries, loading and stowing of the material on truck, taxes, duties and levies are included in the price of the contract. c) In CIF/CIP deliveries, transport, transport insurance, taxes, duties, levies are included in the price of the contract. 4

5 7.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye veya ilgili idareye ödenecektir The Value Added Tax amount calculated according to the related laws is not included in the contract price and will be paid by the Contracting Entity to the Contractor or the relevant authorities. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Article 8- Taxes, Duties and Other Charges Payable in Relation to the Contract 8.1. Yerli istekli ile sözleşme imzalanması halinde; 8.1. In the event that the contract is signed with a domestic tenderer; Malzemenin teslim yerine getirilmesine kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi, teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye aittir Forwarding until the delivery of the material to the delivery place, stowing, all expenses and all taxes, duties and expenditures which are not determined to be borne by which party and stamp duty related to the document of taking delivery and similar documents as well as related to contract award and bid decision, all banking commission and charges arose due to the payment and in case of advance payment, stamp duty to be imposed over the advance amount, charges arising from bid-bonds and performance bonds shall be borne by the Contractor Yabancı istekli ile sözleşme imzalanması halinde; 8.2. In the event that the contract is signed with a foreign tenderer; a. FOB VESSEL (gemiye yüklenmiş) teslimde, malzemenin gemiye yüklenmesine kadar, yabancı ülkede ödenmesi gereken bütün vergi, resim, giderler ile sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi ve istenmesi durumunda, menşei şahadetnamesinin onay masrafı ve teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye, teslimden sonraki, navlun, sigorta ve diğer masraflar ise İdareye aittir a. As for FOB VESSEL STOWED deliveries (stowed on board), stowing charge as well as all taxes, duties and expenditures to be paid abroad, that are to be incurred up to the time of delivery on board and stamp duty related to the contract award and bid decision, in case of advance payment, stamp duty to be imposed over the advance amount and expenditures for the approval of certificate of origin if required and all of the charges related to bank guaranties shall be borne by Contractor, freight, insurance and other charges after delivery shall be borne by Contracting Entity b. FCA TIR (kamyona/tıra yüklenmiş) teslimde, malzemenin tır a yüklenmesine kadar, yabancı ülkede ödenmesi gereken bütün vergi, resim, giderler ile sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi ve istenmesi durumunda, menşei şahadetnamesinin onay masrafı ve teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye, teslimden sonraki, navlun, sigorta ve diğer masraflar ise İdareye aittir b. As for FCA TRUCK deliveries (stowed on board), stowing charge as well as all taxes, duties and expenditures to be paid abroad, that are to be incurred up to the time of delivery on board and stamp duty related to the contract award and bid decision, in case of advance payment, stamp duty to be imposed over the advance amount and expenditures for the approval of certificate of origin if required and all of the charges related to bank guaranties shall be borne by Contractor, freight, insurance and other charges after delivery shall be borne by Contracting Entity c. CIF/CIP teslimde; nakliye, sigorta ve yabancı ülkede ödenmesi gereken bütün vergi, resim, giderler ile sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi ve istenmesi durumunda, menşe şahadetnamesinin onay masrafı ve teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye aittir c. As for CIF/CIP delivery, transport, insurance, as well as all taxes, duties and expenditures to be paid abroad, stamp duty related to the contract award and bid decision, in case of advance payment, stamp duty to be imposed over the advance amount and expenditures for the approval of certificate of origin if required and all of the charges related to bank guaranties shall be borne by the contractor Malzemenin, konşimentosunda kayıtlı isim ve miktarlarının fatura ve menşei şahadetnamesindeki kayıtlara uygun olmaması yüzünden, giriş gümrüğünün gerçekleştireceği cezalar ve bu cezalardan başka, İdarenin bu yüzden uğrayacağı başka kayıplarını yüklenici, Any and all fines and penalties occurring from inconsistence of the description, quantities, etc. shown on bills of Lading with those on Invoices and Certificate of Origin to be collected by the Customs, as well as other losses to the Buyer, incidental to such discrepancies shall be reimbursed by the Contractor Ambalajların markasız olması yüzünden, malzemenin yanlış bir yere boşaltılmasından ileri gelecek fazla masrafları yüklenici, The Contractor shall reimburse all additional costs ensuing from debarkation of the goods at a wrong port or pier due to lack of shipping marks on the parcels and failure to notify buyer. 5

6 Sözleşme koşullarına ve teslim süresine uygun olarak düzenlenmiş akreditif ve malzeme bedelinin transferi ile ilgili olarak Türkiye'de gerçekleşecek banka komisyon ve masraflarını İdare, bu akreditifle ilgili olarak yabancı ülkede gerçekleşecek banka komisyon ve masraflarını (istendiği takdirde teyit masrafı dahil) ise yüklenici, All banking commissions and charges incurred in Turkey in connection with the transfer of the letter of credit issued according to the conditions of the contract and the delivery period and with that of the cost the material shall be for Contracting Entity s account and same incurred the Contractor s country (if requested, costs of confirmation included) shall be for the Contractor s account Sözleşme koşullarına ve teslim süresine uygun olarak İdare tarafından tesis ettirilecek akreditifte yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı değişiklik yapılması ve geçerlilik süresinin İdare ile ilgili olmayıp yüklenicinin talebiyle uzatılması (temdidi) halinde; Türk Bankasının gerçekleştireceği masraf ve vergiler ile malın tesis edilen akreditif süresi içerisinde gönderilmeyişi yüzünden İdarenin maruz kalabileceği sair masrafları yüklenici, If some alterations in the letter of credit to be issued by the Buyer according to the conditions of the contract and delivery period are made due to the reasons caused by the contractor and if the validity period is extended upon the request of the contractor, not being related with the Contracting Entity; all of the banking costs and commissions and duties to be realised by the Turkish Bank as well as the other costs to be incurred for the Contracting Entity due to non- delivery of the material within the period of the letter of credit issued shall be borne by the contractor Gönderme belgeleri (13.3) maddesi gereğince uçak postası ile gönderilecek sevk evrakları suretinin, sevkiyat tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde İdareye gönderilmemesi, geç gönderilmesi veya orijinal evrakların hatalı ve eksik gönderilmesi halinde sigorta şirketine ödenecek sürprimi yüklenici, ödeyecektir Unless the copies of the shipment documents to be sent by air-mail according to Article (13.3) of the Shipment Documents are sent to TÜLOMSAŞ within five (5) days or if they are delayed or if the original documents are not sent without missing and defective manner, the surpremium to be paid to the insurance company shall be borne by the Contractor. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri Article 9-Attachments to the Contract 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır The procurement document is an enclosure and an inseparable part of the contract and it is binding on the Contracting Entity and the Contractor. However, in the event that there are contradictions between the contract provisions and the documents that make up the procurement document, the provisions outlined in the procurement document will be taken into consideration İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1) İdari şartname ve ihtiyaç listesi 2) Teknik Şartname ) Yazılı açıklamalar 4) Sözleşme tasarısı 5) Standart Formlar 9.2. The documents forming the procurement documents have been prioritized as follows: 1) General Specifications and requirement list 2) Technical Specifications ) Written Explanations 4) Draft of the Contract 5) Standard Forms 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyil nameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir Addendums to the above documents are prioritized in accordance with the priority of the document that they are related to. Madde10- Sözleşmenin Süresi: Article 10- Duration of the Contract Yerli istekli ile sözleşme imzalanması halinde; If the contract is signed with a domestic tenderer; Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren...(...) takvim günü teslim süresi varsa,...(...) takvim günü garanti süresi olmak üzere toplam...(...) takvim günüdür The duration of the contract is total.. guarantee period,. of. and delivery period of Yabancı istekli ile sözleşme imzalanması halinde; 10.2 If the contract is signed with a foreign tenderer; a) Sözleşmenin süresi, sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesini müteakip... teslim süresi, 6

7 b) Garanti süresi... c) Akreditif açma ve gümrükten çekme süresi... olmak üzere toplam... Contract period is total.including a) following the notification of the receipt of the letter of credit to be issued according to the payment condition of the contract, by the foreign bank to the Contractor; b) Guarantee period of..... c) For issuing of the letter of credit and clearing of the goods from customs Madde 11- Malın Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı : Article 11- The Manner and Conditions for Receiving the Goods/ Works and Delivery Plan Malın Teslim Edilme Yeri: Sözleşme konusu mal alımı/işi; The location for delivery of the Goods: For the goods procurement/work; a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; TÜLOMSAŞ Malzeme Dairesi Başkanlığı -ESKİŞEHİR Nakliye, boşaltma ve istifleme dahil yukarıdaki adrese teslim edilecek, burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir. a) In the event that the contract is signed with a domestic tenderer goods shall be delivered to the following address TÜLOMSAŞ - ESKİŞEHİR. Including forwarding, unloading and stowing and the material shall be taken over here by the personnel of Contracting Entity with a report; however, the responsibility of the contractor shall continue until the completion of the inspection and acceptance of the material. b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; - FOB GEMİ (gemiye istiflenmiş) yükleme limanı veya - FCA TIR (tır a yüklenmiş) yükleme limanı veya - CIF/CIP... TÜRKİYE Limanı/yeri. olarak teslim edilecek, gümrükleme işlemleri İdare tarafından yapılarak malzeme teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir. b) In the event that the contract is signed with a foreign tenderer; the material shall be delivered as FOB VESSEL (stowed) Loading Port or FCA TRUCK (stowed) Loading Port or CIF/CIP. Seeport/Place-TÜRKİYE Customs shall be carried out by the Contracting Entity and the material shall be taken over; however, the responsibility of the contractor shall continue until the completion of the inspection and acceptance of the material İşe Başlama Tarihi: The Commencement Date for Work a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; Sözleşmenin imza/avans ödemesi tarihinden itibaren malzemenin teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. a) In the event that the contract is signed with a domestic tendered, following date of signing/advance payment the contract, the delivery period of the material shall come into effect and the work shall commence. b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren malzemenin teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. b) In the event that the contract is signed with a foreign tenderer, after the contract has been signed, the delivery period of the material shall come into effect and the work shall commence from the date of notification of the receipt of the letter of credit to be issued according to the payment article of the contract, by corresponding bank to the contractor Teslim Şekli: DAP. Tülomsaş Lokomotif Fabrikası / ESKİŞEHİR olacaktır Delivery terms: DAP. Tülomsaş Lokomotif Fabrikası / ESKİŞEHİR Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte serbesttir If one part of the goods is delivered within its period and although there is a possibility to utilize this part individually, the Contracting Entity is free to take the delivery of the material and to make the payment of the cost of the material Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır Alterations in the Delivery Program The Contractor is obliged to comply exactly with the delivery program approved by the Contracting Entity. However in unavoidable situations, with the approval of the Contracting Entity, alterations can be made in the delivery program. In the event that an extension period is approved by the Contracting Entity, the Contractor is obliged to prepare a delivery program that is in accordance with the new situation in 10 (ten) days starting from the date of notification to the Contractor about this matter. 7

8 Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler Article 12- Provisions Related to the Performance Bond Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı...dır. Yüklenici tarafından verilen teminat mektubunun: Tarihi Numarası Tanzim eden banka Süresi (vadesi) Kesin teminat mektubunun süresi, malın teslim süresine, varsa garanti süresi ile akreditif açma ve gümrükten çekme süresinin de eklenmesi sureti ile bulunacak süreden 6 ay daha fazla süreli olacaktır. Süre uzatımı halinde, kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir The Type and Amount of Performance Bond: The amount of the performance bond related to this work is -.(in numbers),...(in writing). Date Number Issuing Bank Validity The validity of the Performance Bond shall be 6 months longer from the period to be found by adding the guaranty period, if any, as well as the period for issuing letter of credit and the period for clearing the material at customs to the delivery period of goods. In case of period extension, the validity of the Performance bond is prolonged as long as the period extended Ek Kesin Teminat: Supplementary Performance Bond: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının %6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Süre uzatımı halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir For the works of which tender is awarded by foreseeing the payment of price difference, if the amount to be paid as the price difference, causes an increase in the contract price, supplementary performance bond at the rate of 6% of this increase amount will be taken over the assets accepted as security. The supplementary performance bond to be calculated over the amount to be paid as a price difference may be met through the deductions over the progress bills. In case of period extension, the validity of the Supplementary Performance bond is prolonged as long as the period extended Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir The performance and supplementary performance bond provided by the Contractor are exchangeable with values that are accepted as security Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: The Return of Performance and Supplementary Performance Bond: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edilir. Sözleşmede garanti süresinin öngörülmüş olması halinde, teslimattan sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin veya yabancı yüklenicilerin bu konudaki beyanının İdareye verilmesinin ardından teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. Sözleşme konusunun, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesi getirilmesine gerek kalmadan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilir Following the confirmation that the obligations of the work have been fulfilled in accordance with the terms outlined in the contract and the procurement document, and that the Contractor has no debts to the Contracting Entity in relation to this work, and after a certificate issued by the social security institutions showing no debt relationship is provided to the Contracting Entity, the entire performance bond and the supplementary performance bond (if any) will be returned to the Contractor. If a guarantee period is foreseen in the contract, after delivery, half of the bond will be returned after the certificate issued by the social security institutions showing no debt relationship is provided to the Contracting Entity, by a domestic tenderer or foreign Contraçtor s statement indicating no debt relationship is given to the Contracting Entity, and the remaining after the guarantee period is ended. 8

9 If the subject of the contract is goods that are readily available for purchase in the market, entire performance bond and the supplementary bond if any,. shall be returned to the Contractor without requiring the certificate indicating that he has no social security debt obtained from Social Security Institution Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir In the event that the debts of the Contractor to the Contracting Entity and the social security institutions and legally required tax deductions on wages and payments that are counted as wages are not paid by the final acceptance date/ end of the Guarantee period for the goods, the performance bond and supplementary performance bond will be converted into cash without any protest and with no need to revert to the courts, used to offset the debts and any remaining amount will be returned to the Contractor Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir In situations where it is not found necessary to offset accounts in accordance with the above mentioned provisions, within 2 (two) years following the acceptance of the work or if applicable, the end of the guarantee period, performance bonds that are not claimed in spite of the written notification of the Contracting Entity, will be deemed invalid and will be returned to the bank of origin. Guarantees other than Letters of Guarantee will be turned over to the Treasury as income following the expiration of the period Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz The guarantee submitted to the Contracting Entity can under no circumstance be subject to attachment and cautionary lien cannot be imposed. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Article 13- Place and Conditions of Payment Ödeme Yeri: Place of Payment: a) Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Mali İşler Daire Başkanlığınca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. a) In the event that the contract is signed with a domestic tenderer, all kinds of payments that will be made against the Contract value will be paid out by the Financial Department of Turkish Locomotive & Engine Industries, INC. in the time and manner that are specified below, on condition that all provisions specified in this contract relating to errors, defects, and missing parts are reserved. b) Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünce açtırılacak akreditif kapsamında ilgili bankaca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. b) In the event that the contract is signed with foreign tenderer, the payment shall be made against goods by Turkish Locomotive & Engine Industries, INC. through the bank in the time and manner that are specified below, on condition that all provisions specified in this contract relating to errors, defects, and missing parts are reserved Ödeme Koşulları ve Zamanı: Payment Conditions and Timing: Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; Tek parti veya kısmi teslim ön görülmüşse teslim programına uygun parti teslimatı için, muayene ve kabul raporunun düzenlenmesini müteakip en geç 45 (kırkbeş) gün içinde ödenecektir. Sözleşmenin döviz bazında imzalanmış olması durumunda, bu sözleşmeyle tespit edilen teslim tarihindeki T.C. Merkez Bankasının alış kuru esas alınmak suretiyle malzeme bedeli Türk Lirası (TL) olarak ödenecektir. Döviz bazında yapılan siparişlerde, malzeme tesliminde gecikme meydana geldiği taktirde fatura, malzemenin sözleşmeye göre normal teslim edilmesi gereken tarihteki kur üzerinden tanzim edilecek ve ödeme de bu kur üzerinden yapılacaktır. Fatura bedelinin banka yoluyla ödenmesinde, ödemeden kaynaklanan her türlü banka masrafı yükleniciye aittir In the event that the contract is signed with a domestic tenderer; if one lot or partial delivery is envisaged; for delivery of the lot in accordance with the delivery schedule, the price of the goods shall be paid within latest 45 days upon written request of the Contractor from issuing the inspection and acceptance report. If the contract is signed over the basis of foreign exchange, the amount of the material is paid in Turkish Liras (TL) by taking basis the foreign exchange buy rate of Turkish Central Bank on the delivery date determined by this contract. For orders placed over foreign exchange, in case of delay in delivery of the material, the invoice shall be issued over the foreign exchange rate on the date when the material should have been delivered normally according to the contract and the payment shall be made according to this rate. Banking charges which arise from the transfer of the invoice amount shall be born by the contractor. 9

10 Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; In the event that the contract is signed with a foreign tenderer; Ödeme Koşulları: Payment Conditions: İdare, sözleşme bedelinin tamamı için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %100 ı (yüzde yüz) geri dönüşü olmayan, %... 'u (yüzde...) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin %... ı gönderme belgeleri maddesinde yazılı belgelerin yabancı bankaya tesliminde, kalan %...bedeli ise, gelen malzemenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini müteakip İdare tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektir. The Contracting Entity will establish a letter of credit, 100 % (one hundred percent) of which is irrevocable and..% ( percent) of which is revocable and unconfirmed, with a bank at the contractor s country in favour of the Contractor for the overall value of the contract for a complete shipment or shipment in lots if partial shipment is envisaged. If the letter of credit is requested to be issued as confirmed by the Contractor, all kind of confirmation costs will be for the Contractor s account. Delivery period of this contract will have entered into force as of the date of the notification of receipt of the letter of credit issued as mentioned above by the corresponding bank to the contractor % ( Percent) of each lot of the material shall be paid against the submission of the documents indicated in Article Shipment Documents to the corresponding bank and the remaining. % ( Percent) shall be paid against the instruction to be given by the Contracting Entity following the inspection, test and acceptance procedures of the material received Gönderme Belgeleri: Shipment Documents: Bankaya verilecek gönderme evrakı, aşağıdaki belgelerden oluşacaktır; Shipment documents to be submitted to the bank shall consist of a) Faturanın aslı ve 6 kopyası, b) Tam takım 3 nüsha konşimento veya hamule senedi, c) Menşe şahadetnamesi aslı, d) Koli listesinin aslı ve 6 kopyası, e) ATR/EUR Belgesi aslı, f) Yüklenici elemanlarınca düzenlenmiş müspet teknik kontrol ve kabul raporunun 3 kopyası, g) Malzemenin yüklenmeden önce herhangi bir kusuru olmadığına dair satıcı sertifikası aslı ve kopyası, h) Sigorta poliçesi sureti, (CIF/CIP teslimlerde) a) Original and 6 copies of the invoice b) Full set 3 copies of Bills of Lading or Consignment Note c) Original of Certificate of Origin d) Original and 6 copies of Packing List e) Original of ATR/EUR Certificate f) 3 copies of positive report of technical control and acceptance prepared by the personnel of Contractor g) An original and a copy of Seller s certificate indicating that there is no defect on the material before it is loaded. h) A copy of insurance policy (in CIF/CIP deliveries) Bundan başka, yüklenici aşağıdaki belgeleri uçak postası ile İdareye gönderecektir. Besides, the contractor shall send the following documents to the Buyer by airmail. a) Faturanın kopyası, b) Konşimento kopyası, c) Menşe Şahadetnamesi kopyası, d) Koli listesinin kopyası, e) ATR/EUR Belgesi kopyası, f) Yüklenici elemanlarınca düzenlenmiş müspet teknik kontrol ve kabul raporunun 3 kopyası, g) Malzemenin yüklenmeden önce herhangi bir kusuru olmadığına dair satıcı sertifikası kopyası, h) Sigorta poliçesi aslı, (CIF/CIP teslimlerde) a) A copy of the invoice b) A copy of the bills of lading c) A copy of the certificate of origin d) A copy of the packing list e) A copy of ATR/EUR certificate f) 3 copies of positive report of technical control and acceptance prepared by the personnel of Contractor g) A copy of Seller s certificate indicating that there is no defect on the material before it is loaded. 10

11 h) Original of the insurance policy (in CIF/CIP deliveries) Orijinal faturada, işbu faturanın, birinci ve asıl nüsha ve içerisindeki malzeme için firmamızca bilinerek düzenlemiş tek geçerli fatura olduğunu onaylarız kaydı bulunacaktır. Menşe şahadetnamesi, resmi formülüne uygun olarak düzenlenmiş olacak ve eğer isteniyorsa Türk Konsolosluğuna onaylatılacaktır. Yüklenici, malzemenin konşimentosunda kayıtlı isim ve miktarlarını, malzeme nitelik ve miktarlarına, bunların orijinal fatura ve menşe şahadetnamesindeki kayıtlara uygun olmasını sağlayacaktır. Original invoice shall bear the certification that we hereby certify that this invoice is original and master copy, and that it is the only valid invoice prepared by this company with full authority, for the goods covered therein The certificate of origin shall be in proper official form and shall be attested by Turkish Consulate if so required. The contractor shall ascertain consistence of description and quantities of the goods shown on the Bills of lading with those of actual goods, as well as shown on the Original Invoices and certificates of Origin Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur The contractor is not allowed to transfer its receivables to third parties without the written permission of the contracting entity. The letters of conveyance must be issued by notary public and must have the features set out by the contracting entity Yüklenici, (IBAN) (International Bank Account Number) Uluslar arası banka hesap numarasını TÜLOMSAŞ a bildirmek zorundadır. Aksi halde ödeme vb. bankalar arası para transferinde karşılaşılabilecek olumsuzluklardan TÜLOMSAŞ sorumlu olmayacaktır The contractor must inform TÜLOMSAŞ of its banking details including the International Banking Account Number (IBAN). Otherwise, TÜLOMSAŞ will not be responsible of any problems arising from the money transfer. Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Article 14-Conditions and Amount of Advance Bu iş için avans verilecektir. İhale sonucunda ihaleyi kazanan isteklinin Tülomsaş ın kendisine göndereceği sipariş yazısını almasını müteakip Türkiye' de faaliyette bulunmasına izin verilen bir bankaya Tülomsaş lehine düzenlettireceği TL ,- veya bu tutarın konvertibl döviz cinsinden karşılığı değerindeki avans teminat mektubu ve ilgili sözleşmenin yüklenici tarafından imzalanmış nüshası Tülomsaş a ulaştığında, TL ,- veya avans teminat mektubunun döviz bedelinin ödeme tarihinde ödeme yapılan bankanın uyguladığı kura göre TL ,- ye karşılık gelen kısmı, avans teminat mektubu döviz cinsinden yükleniciye avans olarak ödenecektir. Madde 15- Fiyat Farkı Article 15- Price Difference Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz The Contractor has no right to demand compensation for price differences either during the term of the contract or during an extension period, for any or all of price changes that might have occurred due to price increases in financial obligations such as tax, duties and expenditures or the introduction of new financial obligations Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir No price difference shall be provided for this work. Madde 16- Alt Yüklenicilere ilişkin bilgiler ve Sorumlulukları: Article 16- Information and Responsibilities Related To Sub-Contractors Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır In this work, no subcontractor shall be assigned and the entire work shall be carried out by the Contractor himself. Madde 17- Gecikme Cezası Article 17- Penalty for Delays Mücbir sebep halleri hariç, mal/iş zamanında teslim edilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden %01 (bindedir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3 ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde 1/3 lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir Except for force majeure, in case the goods/service are not delivered in due time, a penalty amounting to a rate of one per thousand (01%) of price of the goods delivered late shall be imposed for each calendar day of the delay by the Contracting Entity over the payments to be made to the contractor. Nevertheless, this delay does not exceed 1/3 of the delivery period mentioned in the 11

12 contract. However, upon contractor s request, if it is found convenient by the Contracting Entity, a period with penalty in addition to penalty period of 1/3 may be granted Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz Total penalty amount to be imposed cannot exceed the tender price in any case Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir Delay penalty is deducted from the payments without serving any protest to the Contractor. If the payments can not meet the penalty, it shall be collected from the contractor additionally Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin fesih hükümleri yürürlüğe konulacaktır If the goods/service are not delivered in spite of the above-mentioned periods, the provisions for abolishing the contract shall be put into force. Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Article 18- Circumstances and Conditions for an Extension Period Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir Force Majeure: In situations that are not caused by a mistake of the Contractor, which are of a nature to prevent the fulfilment of the obligation and which are beyond the powers of the Contractor to eliminate, provided that within 20 (twenty) days following the occurrence of the force majeure the Contracting Entity is notified by the Contractor in writing, and the circumstances are documented by related agencies, the following circumstances are accepted as force majeure: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. a) Natural disasters, b) Constitutional strikes, c) General contagious disease, d) Declaration of partial or general mobilization, e) Similar circumstances that will be determined by the Public Procurement Authority when necessary e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır Those applications that are not submitted on time according to Article 18.1 will not be considered and the Contractor cannot ask for an extension period after the application due date is over. A Contractor that is affected by a force majeure is obliged to inform the Contracting Entity when the effects of the force majeure are over Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir In the case that these situations are documented and accepted by the Contracting Entity, the Contractor is informed of the awarded extension period and its scope. In this case, the Contractor submits the calendar showing the new delivery dates, at the latest in 10 (ten) days Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir The parties will display the maximum effort in minimizing delays in meeting their obligations specified in the Contract as a result of force majeure. Madde 19- Sözleşmenin Devri: Article 10- Conditions for the Transfer of the Contract: Sözleşme imzalandıktan sonra devredilemez. After signing of the contract it cannot be transferred. Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması Article 20 -Alterations to the Contract 12

13 20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: After the contract is signed, provided that the contract value will not be exceeded, and the Contracting Entity and the Contractor have come to a mutual agreement, alterations can be made to the Contract provisions relating to the following issues: (a) İşin yapılma veya teslim yeri. (b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. (a) The place of assembly or delivery of the goods. (b) On condition that the goods will be assembled and delivered sooner than formerly stated, the duration of the work and payment conditions in accordance with this duration Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez Under no circumstances other than the ones set forth above can changes be made or additional contacts be prepared. Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri Article 21- Responsibilities of the Contractor 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri General Responsibilities of the Contractor Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. The Contractor accepts and agrees to show the necessary attention and care towards the works, to complete the work that is the subject of this contract within the time frame, in the quantity, and at the price that has been decided according to the contract and the tender document, and also to fix errors in accordance with the contract provisions. In accordance with the work and the program related to the work that the Contractor has undertaken, he is responsible for the preparation of all kinds of machinery, equipment and facilities, and providing all kinds of materials and personnel necessary for the delivery and assembly of the goods on time. In the event that the Contractor does not comply with the warnings and instructions of the Contracting Entity, then the Contractor is obliged to compensate all the losses of the Contracting Entity and third parties Güvenlik Önlemleri Security Precautions Yüklenici; (a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, (c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder. The Contractor agrees to: (a) Conform to all the necessary security regulations related to the work, (b) Ensure the security of all personnel authorized to be at the work premises, (c) Take all necessary precautions to ensure the security of the work premises, and the security of the equipment, tools, information and documents entrusted to them in relation to the work, (d) Take all necessary precautions in line with relevant legislation regarding the security of the life and property of third parties in order to provide the goods and fulfil the requirements Malların Taşınması Transportation of the goods Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri FOB GEMİ / FCA TIR teslim hariç sözleşme bedeline dahildir All kinds of transportation expenses necessary to carry out the works outlined in this contract are included in the contract price except for FOB VESSEL/FCA TRUCK delivery Sözleşmenin yerli istekli ile imzalanması halinde; Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim 13

14 alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır In the event that the contract is signed with a domestic bidder, the contractor will be responsible for packing, loading, transport, and taking delivery, unloading, storage, and protection of the goods and other assembly tools and equipment that need to be used in the project. Contractor shall be responsible for the consequences of the defects which may occur during transport Sözleşmenin yabancı istekli ile imzalanması halinde; Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde en son yayımlanan incoterms ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, CIF/CIP sözleşme de taşınmalarından sorumlu olacaktır In the event that the contract is signed with a foreign bidder, when goods have to be provided through international or overseas transportation, the Contractor will be responsible for the packaging and loading, of the goods and other assembly tools and equipment that need to be used in the project and in CIF/CIP contracts, he shall be responsible for their transport and discharging, in accordance with last published Incoterms or any other texts to be published on later dates. Madde 23- Eğitim Article 23- Training Bu iş kapsamında eğitim verilip verilmeyeceği hususunda, bu iş ile ilgili teknik şartnameye bakınız Please refer to the technical specification of this business about whether or not a training would be provided Eğitim verilmesi halinde; Teknik Şartnamesinde aksi belirtilmediği sürece, bedeli yükleniciye ait olmak üzere, eğitimin süresi ve nasıl verileceği Teknik Şartnamede belirtilmiştir If training is to be provided, the training cost should be borne by the contractor unless otherwise stated in the technical specification. The details about how and where the training would be provided is indicated in the technical specification. Madde 24- Ambalajlama Article 24- Packaging Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi belirtilmediği durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın bu şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır The goods subject to this Contract will be delivered in its original packing unless otherwise is indicated in the technical specification. Any damages and losses that might be caused due to packaging that is not this type and that will not be compensated by insurance shall belong to the Contractor Ambalaj üzerinde, Yüklenici adı, sözleşme no. su, malzeme adı, miktarı, TÜLOMSAŞ tasnif no/katalog no. su vb. malzemeyi tanıtıcı bilgiler yüklenici tarafından belirtilecektir The descriptive information for the material such as name of the contractor, contract no, description of the material, TÜLOMSAŞ classification no/catalogue no. Will be indicated by the Contractor. Madde 25- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Article 25- Intellectual and Industrial Property Rights Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere Yükleniciden tahsil ve tazmin eder The Contractor will pay the cost of any brand, patent, industrial design and useful model rights related to the goods and assembly systems, or any of their constituent parts, that he will provide according to the provisions of the contract. Any and all of the administrative, legal, penal, and financial liabilities incurred due to a violation of any intellectual and/or industrial property rights and/or benefits protected by related legislation while, or as a result of, fulfilling the responsibilities he has undertaken in the contract will be the Contractor s responsibility. The Contractor cannot make demands from the Contracting Entity on this issue. However, if the Contracting Entity still faces legal sanctions on this issue, provided that its other rights are reserved, the Contracting Entity can return to the Contractor. Further to the demand of the Contracting Entity, prior to signing the agreement, the Contractor is obliged to provide the Contracting Entity with full information and documentation as to whether or not the services they will be undertaking come within the scope of intellectual and industrial property, and if so, the liabilities due to third parties. In the event that the Contracting Entity faces any damages, possibility of damages and loss of rights due to the failure to fulfil or fulfil fully the 14

15 above mentioned obligation, reserving its other rights (including loss of profit and missed opportunities), the Contracting Entity will collect all damages from the Contractor and compensate himself Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir The Contractor is responsible for obtaining the necessary approval for intellectual and/or industrial property rights and any other rights on the work on behalf of the Contracting Entity Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder In the event that the goods that are the subject of the Contract are a part of a new patent, design, invention, or useful model developed by the Contracting Entity, then the Contractor agrees and accepts that these intellectual and industrial property rights will not be violated, and that the Contractor will not claim any industrial property based on projects or technical documents that have been submitted to him. Madde 26- Mevzuata Uygunluk Article 26- Compliance with Legislation Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, (a)işin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b)kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, Uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Including all related warnings and payments, the Contractor, agrees to abide by the following conditions and compensate the Contracting Entity in the event that he has failed to comply with them: (a)all the Laws, regulations, statutes, government decrees, circulars, and communiqués and other legislation related to the execution and completion of the work, and the correction of possible errors in the goods/work (b)the decisions of Public Authorities and Institutions and decisions of the Courts. Madde 27- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları: Article 27- The Contractor s principles for co-working with the Contracting Entity s personnel, third parties and other Contractors: Yüklenici, (a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) İdarenin personeline, (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline, işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. The Contractor will provide all reasonable assistance for the following entities to carry out their work: (a) all other Contractors and their personnel that are operating in the same facilities as the Contractor as a result of the Contracting Entity s other contracts that are not included in the scope of this contract, (b) the personnel of the Contracting Entity, (c) other individuals and their personnel that could be utilized at the same workplace or nearby in relation to the contract in question or in order to provide assistance for any other work that has not been included in the contract or any other contract of the Contracting Entity that has been signed in relation to the Contract in question. Madde 28- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Article 27-The Indemnification responsibility of the Contractor Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. 81. The Contractor will be held directly responsible for damages and the damages and loss caused to third parties, the environment, and the personnel of the Contracting Entity, as a result of the choice, delivery or utilization of goods that are faulty or do not meet standards, and the failing to properly fulfil the obligations of the contract and the specifications and similar reasons İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, 15

16 fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır Where purchases are completed on the basis/condition of delivery to the Contracting Entity, the Contractor is responsible for the security of the goods until the acceptance. As a result of this, the Contractor is obliged to exchange the goods for new ones in cases of partial or total damage to the goods from situations such as earthquake, flood, landslide, storm, fire, theft, loss of profit, including damage caused by third parties, depending on the nature and characteristics of the goods. Madde 29- Sigorta Article 29. Insurance İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Where no obligations have been included in the administrative specifications regarding insurance, the Contractor will be held responsible for any damages caused during the period of time starting from the delivery date of the goods to the Contracting Entity until the time the goods have been accepted if the goods were not insured covering that period Yabancı yüklenicilerle CIF/CIP teslim esasına göre imzalanan sözleşmelerde; malzemenin fabrika tesliminden itibaren nakliye sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak ve limana boşaltılma tarihinden itibaren sigorta süresi 60 gün sonrasını kapsayacaktır. Tüm malzeme idare adına CIF/CIP değerinin %110 u üzerinden sigorta edilecektir For the contracts signed with foreign contractors on CIF/CIP basis; the transport insurance of the material from ex-works delivery shall be made by the Contractor and the period of the insurance shall cover after 60 days as of discharging of the material at the port. All of the material shall be insured over 110% of CIF/CIP value of the contract on behalf of the Contracting Entity. Madde 30- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri : Article 30 Audit, Inspection, and Acceptance Procedures Satın alınan mal yüklenici tarafından sözleşmede belirtilen teslim yerine teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaldırılacak mallar bunun dışındadır. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir. İhale dokümanında belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir. Muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durum tutanak altına alınır. Unless the goods are delivered to the Contracting Entity by the Contractor, inspection and acceptance procedures can not be initiated. However, those goods that require that the purchase and inspection are done simultaneously and that are than placed in warehouses, are excluded. But, where it is so specified in the contract, goods which require a production or manufacturing process, on condition that the authority and the responsibility of the inspection and acceptance commission is not removed, may be subject to intermediate inspection to see if they are being made according to the quality and characteristics specified in the tender document. If so allowed in the tender document, partial acceptance can be made. If the Contractor or its representative are not present during the inspection and acceptance transactions and in intermediate inspections during the preparation of the report, despite the notification of the Contracting Entity, or if they are present but refuse to sign the related documents, this situation will be noted in minutes. İdare yükleniciye ürün ile ilgili üretim verilerine yönelik uygun istatistiksel yöntem veya yöntemleri uygulatma hakkına sahiptir. The contracting entity has the right to enforce the contractor to apply suitable statistical method(s) on the production data about the product Denetim: 30.1 Audit Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren alımlar; geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. Malın niteliğinin üretim aşamasında denetim veya muayene gerektirmesi halinde bu mallar idarenin görevlendirdiği kişi yada kişiler vasıtası ile üretimin yapıldığı yerde incelenebilir. İhale dokümanında yer alması koşulu ile denetim için görevlendirilenler üretici firmalara önceden haber vermeksizin üretim sırasında kontrol yapabilir. Üretim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar rapor halinde düzenlenir ve denetim görevlisi ile ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilir. Bu 16

17 raporun olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddini bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte muayene ve kabul aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır. İncelemede üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağının tespit edilmesi halinde, bu durum bir raporla tespit edilerek yükleniciye bildirilir. Üretim şeklinin idarenin uyarılarına rağmen değiştirilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde idare, malın teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir. Ancak son muayenede kontrol imkanı bulunan hususlar için imalat sürecinde denetim yapılmayabilir. Bu şekilde yapılan denetimler muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetimler sonucu oluşturulan raporlar muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere idareye sunulur. Where it is so specified in the contract, goods which require a production or manufacturing process, may be subject to intermediate inspection in areas which it might not be possible to inspect when production is complete, at certain stages and intervals to see if they are being made according to the quality and characteristics specified in the tender document, in order to prevent the emergence of mistakes which are irreversible, to avoid delays in the delivery period, and to ensure the timely elimination of flaws. Where the quality of goods needs to be examined at the production stage, these goods will be examined in the place of production by the person or persons assigned by the Contracting Entity. Where it is so provided in the tender document, the person assigned to inspection may control the producer during the production process without any prior warning. Positive and negative points identified during production will be recorded in a report, and will be signed by the inspector and a representative of the Contractor. If the Contractor s representative fails to sign the report this will be recorded in the report. Whether this report is positive or negative is not binding on the acceptance or refusal of the goods but it will be taken into account at the inspection and acceptance stage. In the inspection, if it is determined that the manner and quality of production is likely to lead to the good being in contravention of the provisions of the tender document, this situation will be made known to the Contractor in a report. If the manner of production does not change, and quality does not increase, in spite of the warnings of the Contracting Entity, then the Contracting Entity has the right to reject the goods at delivery without conducting the inspection and acceptance process. However, issues which it is possible to check at the final inspection need not be inspected during the production process. This type of inspections does not remove the authority and responsibility of the inspection and acceptance commission. The reports created at the intermediate inspection phase will be submitted to the Contracting Entity for evaluation at the inspection and acceptance phase Muayene: Inspection Muayene edilecek yer ve alınacak tedbirler: Place for Inspections and Precautions to be taken Muayeneye tabi tutulacak mal veya numune, idarenin mevcut malları ile karışmaması amacıyla ve malın niteliği ve evsafı değişmeyecek şekilde, muayene sonucu alınıncaya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır. Bunun mümkün olmaması halinde, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir yerde yapılır ve sözleşme konusu malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır. The good or sample which is subject to inspection will be held in a separate depot until the results of the inspection, with the aim of not mixing it up with the existing goods of the Contracting Entity, and in a way so as not to change its nature or condition. If this is not possible, the inspection will take place in an area set aside in the depot of the Contracting Entity and all types of precautions will be taken to prevent changes and effects on the good or sample Yurtdışından tedarik edilen malın muayene ve kabul işlemleri: Inspection and acceptance procedures for goods obtained from abroad Yurtdışından tedarik edilecek malzemenin muayene ve kabul işlemleri malın teslim şekline bağlı olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında olmak üzere iki şekilde yapılabilir. İdarece yurtdışında komisyon görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı ya da teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda, alım işlemlerini geciktirmemek kaydıyla muayene ve kabul işlemlerine esas olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. Ancak denetim kuruluşlarınca kabule esas olmak üzere hazırlanan raporlar nihai olmayıp kurulacak muayene ve kabul komisyonlarının onayı ile kesinleşir. Inspection and acceptance procedures for goods obtained from abroad can take place in two ways, either locally or abroad, depending on the manner of delivery. If it is not possible or economic to send a commission abroad, or if it would not be possible to attain the required results, the service may be purchased from an independent inspection body active in the area on condition that it does not delay purchase of the goods,. However, the report prepared by the inspection body will not be final, and will become so with the approval of the inspection and acceptance commission Muayene işlemleri Inspection Procedures Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. 17

18 a) Yüklenici malı teslim edip/ işi ifa ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat eder. b) İdare başvurunun alınmasını müteakip en fazla on (10) gün içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatır. c) İdare tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanması için daha önce kurulmuş olan komisyona talimat verilir. d)idare tarafından yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yerde, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. For the inspection procedure for a good or work to begin the following transactions must be completed: a) The Contractor must submit a written application for acceptance to the Contracting Entity upon the delivery of the good/completion of the undertaken work. b) Upon this application, the related authority shall begin inspection and acceptance procedures in no longer than ten (10) days. c) The Contracting Entity gives the order to the previously established commission to start the procedures. d) The contracting Entity will inform the Contractor of the date, time and place on which the inspection and acceptance procedures will take place, and request them or their representative to be present Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenicinin görevleri Duties of the Contractor during acceptance of the good Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın; a)tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması, b) Numunenin ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi, c) Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması, sağlanmalıdır. The Contractor must a) Have the good ready so as to facilitate complete and easy inspection, b) Prepare all types of apparatus and material related to the sample, c) Divide the goods into certain suitable sections in order to make inspection simpler Muayenede aranacak hususlar Points to be looked for in inspections: Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenir, gerek görülür ise bir numunesi özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden saklı tutulur. The issued to be checked in inspections are the conditions written in the tender document. If it is decided that the good which is presented for inspection must be examined as a whole first, a sample will be safely reserved without allowing it to lose its characteristics Tekrar inceleme Reinspection Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir. If the results of the first inspection are felt to be insufficient as evidence of the good s suitability, another inspection will be made on samples. If both inspections give the same result, this will be final. If these two inspections give different results, a third inspection will be made on the sample and a decision will be taken according to this third inspection Muayenede izlenecek yöntem Method to be used in Inspection Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri, laboratuar muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır. Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen ret raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesindir. İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise ret raporu verilir. Bu durumda laboratuar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilemez. In inspections, firstly physical properties will be controlled. Samples of the good which are found not to be fully in compliance with the provisions of the tender document will not be sent for laboratory inspection. In the physical inspection is some of the properties are not in compliance, the inspection will not be abandoned, but will be completed. The Contractor may object to a rejection after the physical inspection and request a second inspection. In this case, an inspection will be made by a second acceptance commission consisting of at least 3 people, on condition that the good is held unchanged. The decision of this commission is final. 18

19 The second commission will examine the sections of the good which were objected to in the physical inspection. If the result is negative it will issue a rejection report. In this case a laboratory inspection will not take place and no objection is placed for this report Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesi Physical inspection of the good or the work done Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur. Tutanaklarda muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem, usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa yüklenici ve/veya vekiline imzalattırılır. Muayene aynı günde bitmez ise, yüklenici ve/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Before starting the physical inspection of the good or work, minutes will be prepared. The stages of the examination, inspection and sample taking from the start will be summarised. The method to be used, procedures and results will be identified. The commission will sign these minutes and if present, the Contractor and/or a representative will sign them. If the inspection does not finish on the same day, the Contractor and/or a representative will be informed of the date and time of its continuation so that they can be present Laboratuar Muayenesi: Laboratory Inspections: Malın veya yapılan işin fiziksel muayenelerinin uygun bulunması halinde teknik şartnamesinde isteniyorsa...da Laboratuar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir Hakem Laboratuar Muayenesi: Adjudicator laboratory Inspection Laboratuar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numuneler ile birlikte hakem laboratuar olarak...da incelettirir.hakem Laboratuarın kararı kesindir. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayenede olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde yapılır. İdare laboratuarı dışında yapılan muayene ücretleri yükleniciye aittir Teslim süresi içinde muayene hakları Inspection Rights during Delivery Teslim süresi içinde getirilen malların veya yapılan işin muayeneleri uygun çıkmazsa bu süre içinde yüklenici malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar kabul edilerek muayeneleri yapılır. If goods or works are not found compliant in inspections made during the delivery process, the Contractor is free to replace the good or request a protest inspection. Goods which he brings before the end of the delivery duration will be inspected and accepted Muayene raporlarının düzenlenmesi Drawing up the Inspection Report Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç niteliklerine uygundur veya niteliklerine uygun değildir şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir. In the inspection report, the properties in the tender document and th properties found in the inspection will be listed separately. They will be compared and the result will be determined as either compliant or non-compliant, and this will be signed by the members of the commission Kararın verilişi Making a decision Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Karara karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz. The inspection and Acceptance commission will meet in full and take a decision by majority vote. Those who oppose the majority decision must write their reasons below the decision and sign it. Abstentions are not allowed Kabul: Acceptance Geçici Kabul Temporary Acceptance 19

20 Teknik şartnamede yer alması kaydıyla; Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda komisyonca geçici kabul yapılır. Komisyonca yapılan muayene ve incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin/malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir. Yapılan inceleme neticesinde, komisyonca mal/iş geçici kabule hazır bulunmadığı taktirde durum bir tutanakla tespit edilir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır. If mentioned in the technical specification, temporary acceptance can be implemented by the commission where it is necessary for a certain time to pass after the delivery of the goods and/or work and its being put into operation in order to understand if it meets the criteria specified in the tender document and if it is effective and productive. As a result of the inspection and acceptance procedures of the commission, if the good is found ready for temporary acceptance, at least three copies of the temporary acceptance minutes will be drawn up, showing the general situation of the goods and any other records and conditions that are seen fit. If the commission does not find the goods ready for temporary acceptance as a result of the inspection, they record this in the minutes. In this case temporary acceptance will not be counted to have taken place Kısmi kabul yapılması Partial Acceptance İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. If mentioned in the tender document, partial acceptance can be implemented where parts of the work are completed and ready for independent use Kabul Acceptance Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, Komisyonun olumlu raporu ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır. Malın / işin kabulü ve ödemeye ilişkin bildiri yükleniciye yazılı olarak yapılır. Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, kabul komisyonu kurulur ve kabul işlemleri yapılır. On the completion of the inspection and tests on the goods, the commission s positive report will be used as a basis for the payment documents. Notification of the acceptance of the goods and payment will be made in writing to the Contractor. Where temporary acceptance is possible, the time for the final acceptance will be determined in the tender document. On this application, the Contracting Entity will draw up a final acceptance proposal document, set up an acceptance commission and carry out the acceptance procedures Kabulde görülecek kusur ve noksanlar Faults and deficiencies to be seen during acceptance Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu taktirde bu husus ve kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde rapor işleme konulur. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaldırılacak mallar bunun dışındadır. If faults and deficiencies are found during acceptance that are not an obstacle to acceptance, the acceptance report will be drawn up, setting out a period for the elimination of these faults and deficiencies. However the report will not be processed until the commission has identified that these issues have been eliminated. Unless the goods are delivered to the Contracting Entity by the Contractor, inspection and acceptance procedures can not be initiated. However, those goods that require that the purchase and inspection are done simultaneously and that are than placed in warehouses, are excluded Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi Completion of goods/work before the deadline Mal ve/veya işin süresinden önce teslimi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla idarece uygun görülmesi halinde, mal ve/veya işin sözleşmesindeki teslim tarihini beklemeksizin mal ve/veya işin muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. If the goods/work is completed before the prescribed time, upon the Contractor s application, where the Contracting Entity approves and no extra cost is incurred, the acceptance of the goods may be done in accordance with the provisions of the Regulation without waiting for the deadline for the completion Reddedilen malın iadesi 20

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK14-A8-008 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK14-A8-008 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER (HK13-A7-023) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER (HK13-A7-023) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 1 Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma,

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-011) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-011) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK13-A8-006 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK13-A8-006 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK12-A7-031 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK12-A7-031 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK BULGUR VE PİRİNÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/74438 ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) (AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, yüklenici Epsilon Yapı ve Epsilon Yapıya

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ Konusu: Parça Boya Tesisi (Demonte Halde) Dosya N0: 2015/0001-PAZ. Sözleşme Tarihi: Sözleşme No: Sözleşmenin tarafları

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/36346 LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma Daire

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE KONAK İLÇESİ'NDE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE BİRLİKTE KENT GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN KNK DERGİMİZİN 2011YILI OCAK,NİSAN,TEMMUZ,FUAR ÖZEL VE EKİM SAYILARININ ÇIKARILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 ÇİFT YAZLIK, 2250

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA)

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) TO: { BUYER} PROFORMA INVOICE: KĠME: (ALICI) PROFORMA FATURA YOUR REF.: SĠZĠN REFERANSINIZ: YOUR REF. DATE: REFERANSINIZIN

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin edilerek kasalara montajı ve iki adet kasanın söz konusu

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı