ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S"

Transkript

1 ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu

2 ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu Punto Bask Çözümleri Halaskargazi Cad. Sait Kuran ş Merkezi No: 301 K:5 Şişli stanbul Tlf: Fax: Yazan: Av. Eren Keskin Yay na Haz rlayan: Av. Eren Keskin-Leman Yurtsever Düzelti: Ayşan Sönmez-Bekir Tar k Y ld r m Mizampaj: Fatih Taş Kapak Tasarım: Savaş Yıldırım Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu Kulo lu Mah. Turnac baş Sok.Fikret Tuner şhan No: 39 Kat: 2 Beyo lu stanbul Tlf: Fax: Ç NDEK LER Giriş 5 Ş.A. Dosyas 11 R.Dosyas 18 G.A. Dosyas 21 A.T. Dosyas 23 Z.A. Dosyas 27 Mustafa Kükçe Dosyas 32 N. Dosyas 38 Ş.E. Dosyas 43 H.A.Dosyas 47 Metin Lokumcu 49 Adli T p Uygulamalar ve Adalet/ Prof. Dr. Şebnem Korur Fincanc stanbul Üni. Çapa T p Fakültesi Adli T p Anabilim Başkan 61 Otopsiyi mamlar Yap yor Söyleşi- Ayça Örer-Şebnem Korur Fincanc -Taraf Gazetesi 64 Söyleşi-T24 Hazal Özvarış-ATUD Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer in Adli Tıp Uzmanlarının Sorunlarına İlişkin Yaptığı Bir Röportajdan Örnek 67 Birkaç Kad n/y ld r m Türker-Radikal Gazetesi 83 Sonuç Yerine 87 Çal şmar m zda Aç k Toplum Enstütisü nün Verdi i Katk lar ndan Dolayı Teşekkür Ederiz.

3 Giriş Elinizdeki çal şmada; bir resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p Kurumu nun düzenlemiş oldu u baz raporlar n adil yarg lanma hakk n ihlal edecek biçimde mahkeme dosyalar üzerindeki etkisini ve sonuçlar n araşt rmay amaçlad k. Çal şmam zda, çeşitli nedenlerle mahkemelerde görülen 10 dosya üzerinden sonuçlar ç karmay planlad k say l Ceza Muhakemesi Kanunu nun 62. ve devam maddeleri, ceza muhakemesi yarg lamas nda bilirkişilik kurumunu düzenler. 63. maddenin 1. f kras nda çözümü, uzmanl, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün al nmas na re sen, Cumhuriyet savc s n n, kat lan n, vekilinin, şüphelinin veya san n, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak hakimlik mesle inin gerektirdi i genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanakl konularda, bilirkişi dinlenmez. ifadesi yer al r. Ceza Muhakemeleri Kanunu nun 64. maddesinde ise bilirkişi olarak atanabilecekler belirtilir. 64. madde şöyle der: Bilirkişiler, l Adli Yarg Adalet Komisyonlar taraf ndan her y l düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler aras ndan seçilirler. Cumhuriyet savc lar ve hakimler, yaln z bulunduklar il bak m ndan yap lm ş listelerden de il, di er illerde oluşturulmuş listelerden de, bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin ç kar lmalar na ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 5

4 Görüldü ü gibi, Ceza Muhakemeleri Yasas nda, bilirkişiler belirlenirken, resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p Kurumu na bir öncelik ya da ayr cal k tan nm ş de ildir. Yaz l hukukta durum böyle olmas na ra men, uygulamada, mahkemeler Yarg tay kararlar do rultusunda dosyalar en yetkili ve kesin raporlama merkezi olarak Adli T p Kurumu na gönderirler. Özellikle, devlet görevlileri eliyle işlenen suçlarda, yine bir devlet kuruluşu olan Adli T p Kurumu nun son ve kesin raporlama merkezi olarak kabulü, uygulamada birçok soruna yol açmaktad r. tiraz noktam z ve tart ş lmas gerekti ini düşündü ümüz tek husus Adli T p Kurumu nda görev yapan hekimlerin, devlet memurlar olmalar de ildir. Adli T p, ayn zamanda çok yo un bir iş yükümlülü üne sahiptir. Co rafyam zda yer alan birçok ildeki mahkeme ve savc l k, dosyalar, rapor düzenlenmek üzere Adli T p Genel Merkezi ne gönderir. Hekimlerin ve buna ba l olarak gözlem ve ihtisas dairelerinin ileri derecedeki iş yükümlülükleri, hem sonuç almay geciktirmekte, hem de iş kalitesini düşürebilmektedir. Bu nedenle, son birkaç y lda Adli T p Kurumu daha da tart ş l r hale gelmiştir. Kald ki, kurum bünyesinde çal şan birçok Adli T p hekiminin de çok çeşitli konularda sorunlar, eleştirileri, itirazlar ve talepleri oldu u bilinmektedir. Bilindi i gibi Adli T p Kurumu, adli soruşturma s ras nda ortaya ç kan t bbi sorunlarla u raşan bir bilim dal d r. Yaralanma, ölüm, işkence ya da hukuki ihtilafla sonuçlanan olaylara ilişkin olarak, adli soruşturmalarda olay n t bbi yönlerini ayd nlatmak, kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen 3. şah slar n t bbi durumunu belgelemek ve bu kapsamdaki haklar n n korunmas n sa lamak için hekimlere gereksinim duyulur. Adli T p uzmanlar bu konuda e itim alm ş yetkin uzmanlard r. Olayların niteliklerine göre tek başlar na ya da branşlar nda uzman di er hekimlerle birlikte raporlar haz rlarlar. Adli T p raporunun her durumda Adli T p uzman taraf ndan haz rlanmas da şart de ildir. Olay n niteli ine göre branşlar nda uzman di er hekimler de kendi alanlar n ilgilendiren konularda rapor haz rlayabilirler. Bu bilgi do rultusunda görülüyor ki, mahkemelere intikal etmiş olan ölümle, yaralanmayla, işkenceyle sonuçlanm ş birçok olaya ilişkin Adli T p bulgular n içeren raporlar, Adli T p e itimi alm ş hekimlerin yan s ra, konuya göre, branşlar nda yetkin olan hekimler de verebilirler. Adli T p Kurumu Adalet Bakanl na ba l d r. Yani, siyasi iradeye olan mesafesi nedeniyle kararlar baz durumlarda şüphe yaratabilir. Kald ki, yerel yaz l iç hukukta da Adli T p bulgular n içeren raporlar n sadece ve sadece Adli T p taraf ndan verilebilece ini içeren hiçbir belirleme yer almaz. Ancak Yarg tay n aksi kararlar nedeniyle, uygulamada, mahkemeler sürekli bu yönde karar almakta ve son raporlama merkezi olarak dosyalar Adli T p Kurumu na göndermektedirler. Türkiye de yerleşik resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p raporlar na ilişkin, di er birçok itiraz n yan s ra bir itiraz da Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nden gelmiştir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Ş.A. davas nda Türkiye yi sözleşmenin 3, 6 ve 13. maddeleri uyar nca mahkum etmiştir. Mahkumiyet gerekçesinde şöyle denmiştir: Psikolojik aç dan başvurucunun hal ve tav rlar n n bir tecavüz kurban n nkine uyup uymad na yönelik hiçbir de erlendirme çabas na girilmemiştir. Mahkemeye göre, bir devlet yetkilisi eliyle gözalt nda u ran lan bir tecavüz suçlamas hakk nda kapsaml ve etkin bir soruşturman n gerekleri, bu alanda özel deneyim sahibi olan ve ba ms zl klar savc l k makam nca, incelemenin bak ş alan örne inde görüldü ü gibi, verilen direktiflerle k s tlanmam ş t bbi uzmanlar taraf ndan, duruma uygun düşen bir duyarl l kla, kurban n incelenme- 6 7

5 sini de zorunlu k lar. Savc n n direktifi ile yap lan t bbi muayenelerin bu gerekleri karş lad sonucuna var lamam şt r. Asl nda, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin karar n n gerekçesi ba ms z hekim ya da merkezlerin veya hastanelerin raporlar n n da mahkeme kararlar nda dikkatle al nmas ve etkili bir rapor kabul edilmesi için önemli bir veri sunmaktadır. Bizim bu çal şmadaki amac m z adil bir yarg lama önündeki tüm engellerin kald r labilmesidir. Ayn şekilde; özellikle devlet güçleri taraf ndan işlenmiş suçlarda veya özellikle kad nlara, travesti ve transseksüellere yönelik erkek egemen, militer ve feodal de er yarg lar na dayanarak işlenen suçlarda, resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p Kurumu nun raporlar yla ortaya ç kan baz sonuçlar gözler önüne sererek bu konuda etkili bir tart şma başlatmak da bu çal şman n amaçlar ndandır. ADL TIP RAPORLARININ SONUCUNU ETK LED Ğ DAVA DOSYALARINDAN ÖRNEKLER Bu çerçevede, 10 temel dosya üzerinden gerçekleştirdi imiz araşt rmam z tamamlanmıştır. Ulaşt m z sonuçlar n özü, resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p Raporlar n n davalar üzerinde ço u zaman olumlu say lamayacak sonuçlar yarat yor olmas d r. Bu konuda önemli yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuldu u da aç kt r. Mahkeme pratiklerinde ve savc l k tahkikat aşamalar nda, Adli T p alan nda hastanelerin Adli T p Anabilim Dal lar ndan ve alanda uzmanlaşm ş hekim ya da t p merkezlerinden ve onlar n haz rlayacaklar raporlardan yararlanma iradesinin oluşmas gerekli ve yeterlidir. Çal şmamam z n devam eden bölümünde adli yarg lama dosyalar ndan örnekler vererek, Adli T p Kurumu nun tek ve belirleyici raporlama merkezi say lmas n n, dosya içerikleri ve kararlar üzerinde nas l bir etki yaratt n tart şmaya geçiyoruz. Av. Eren Keskin Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu 8 9

6 1-) Ş.A. DOSYASI Ş.A, 1993 y l nda Mardin Derik te babas ve yengesiyle birlikte gözalt na alınarak, J TEM merkezine götürülmüşlerdir. Ş.A. orada babas ve yengesinden ayr tutulmuştur. Bir odaya alınmış, ç r lç plak soyulmuş ve bir araba tekerledi inin içine oturtularak çepeçevre döndürülmüş, üzerine tazyikli su s k lm şt r. Daha sonraki bir safhada elbiseleri giydirilerek gözleri ba l bir biçimde sorgu odas na götürülmüştür. Kap y kilitleyen ve üzerinde askeri elbise olan bir kişi, zorla elbiselerini ç kartm ş, s rt üstü yat rm ş ve Ş.A. ya tecavüz etmiştir. Ş.A. ve di erleri 3 gün gözalt nda tutulduktan sonra, serbest b rak lm şlard r. Ş.A. n n gözalt na al nd tarih 29 Haziran 1993 tür. Ş.A. 8 Temmuz 1993 tarihinde Derik Cumhuriyet Savc l na yaşad işkence ve tecavüz nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur. Savc l k, Ş.A. y Derik Devlet Hastanesi ne göndermiştir. Doktor Deniz Akkuş taraf ndan düzenlenen raporda, başvurucunun k zl k zar n n y rt ld ve bacaklar n n iç k sm mda yayg n çürükler oldu u tespit edilmiştir. Savc l k, bir gün sonra Ş.A. y bu kez Mardin Devlet Hastanesi ne göndermiştir. Burada da başvurucunun bekaretinin sonlad tespit edilmiştir. Savc l k bu kez 12 A ustos 1993 tarihinde Ş.A. y Diyarbak r Do umevi Hastanesi ne göndermiş ve bekaretin kaybedilme sürecinin tespitini istemiştir. Konuyla ilgili doktor raporunda k zl k zar n n y rt ld, ancak olaydan 7 ile 10 gün süre geçtikten sonra kesin tarihin tespit edilemeyece i belirtilmiştir. Adli Tıp hekimlerinin yaşadığı baskılara örnek 10 Soruşturma devam ederken savc l k, dosyay ve Ş.A. y Adli T p Kurumu na sevketmiştir. Adli T p Kurumu ise düzenledi i raporda başvurucunun iddias n do rulayacak bulgulara rastlanmad yönünde rapor vermiştir. 11

7 Savc l k soruşturmas n n çok uzun sürmesi nedeniyle, Ş.A. n n avukatlar, Avrupa nsan Haklar Sözleşmesi nin 3, 6 ve 13. maddeleri uyar nca Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne başvurmuşlard r y l nda Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde dava sonuçlanm ş ve söz konusu davada Türkiye mahkum edilmiştir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde davan n sonuçlanmas n n ard ndan, Mardin 1. A r Ceza Mahkemesi nde de san k M.Ç. hakk nda efrada kötü muamele ve rza tecavüz nedeniyle dava aç lm ş ve yarg lama başlam şt r. Bu gerekçe son derece önemlidir. As l olarak, mahkemeler Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin vermiş oldu u bu karar do rultusunda dosyalar gerekti inde ba ms z merkez ya da hekimlere yönlendirseler ve bu merkezlerden rapor almay deneseler hem yarg laman n süresi olumlu biçimde etkilenecek hem de Adli T p Kurumu nun iş yükü azalacakt r. Çal şmam z n baş na bu örne i koymam z n amac, bu konuda olumlu bir alg yaratmakt r. Davaya bakan mahkeme, Ş.A. n n avukatlar taraf ndan ileri sürülen Çapa T p Fakültesi Psikososyal Travma Merkezi ne sevk talebini reddetmiş ve dosyan n resmi bilirkişilik kurumu olan Adli T p Kurumu na sevkini istemiştir. Ş.A. n n avukatlar ise, Adli T p Kurumu nun tarafs z bir kurum olmad gerekçesiyle bu duruma itiraz etmiş ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi karar na uyulmas n istemişlerdir. Ş.A. davas nda Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin vermiş oldu u karar son derece önemlidir. Söz konusu karar, bütünüyle resmi bilirkişilik kurumunu sorgulamakta ve ba ms z t p merkezleri ile ba ms z hekim raporlar n n önemini vurgulamaktad r. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Ş.A. davas nda Türkiye yi mahkum ederken şu gerekçeyi göstermiştir; Psikolojik aç dan başvurucunun hal ve tav rlar n n bir tecavüz kurban nkine uyup uymad na yönelik, hiçbir de erlendirme çabas na girilmemiştir. Mahkemeye göre, bir devlet yetkilisi eliyle gözalt nda u ran lan bir tecavüz suçlamas hakk nda kapsaml ve etkin bir soruşturman n gerekleri, bu alanda özel deneyim sahibi olan ve ba ms zl klar savc l k makam nca, incelemenin bak ş alan örne inde görüldü ü gibi, verilen direktiflerle k s tlanmam ş t bbi uzmanlar taraf ndan duruma uygun düşen bir duyarl l kla, kurban n incelenmesini de zorunlu k lar. Sav c n n direktifi ile yap lan t bbi muayenelerin bu gerekleri karş lad sonucuna var lamam şt r

8 Çatışmalı ortamlarda kadına yönelik şiddet bir savaş aracıdır

9 Devlet güçleri tarafından işlenen suçlara ilişkin örnekler

10 2-) R. DOSYASI R., Batman n Kozluk lçesi Sican köyünde yaşamaktad r. 3 k z kardeştirler. Çiftçi olan babas genç yaşta yaşam n yitirmiş, annesi ise bir başkas yla evlenerek köyden gitmiştir. R., dedesi ve ninesi ile birlikte köyde kalmaktadır. Hiç okula gitmemiş olup, bu yüzden okuma yazmas da yoktur. R. nin tek ilgi kayna dedesinin ona alm ş oldu u inektir y l nda, tam olarak gününü hat rlamad, ancak Ramazan ay oldu unu bildi i bir günde ine inin ah rda olmad n görür ve ine i aramak için k rlara gider. K rlarda, çal lar n aras nda köyden tan d ve korucu olup devletten silah alm ş olan N. yi görür. N., kendisini tüfe ini göstererek tehdit eder ve orada zor kullanarak tecavüz eder. R., bay l r. Ay ld nda korucu N., kimseye söylersen evinizi roketatarla uçururum, teröristler yapt derim, hepiniz ölürsünüz, burada devlet benim diye tehditte bulunur. Daha sonra, N. in amcas n n o ullar olan C. ve E. isimli korucular da R. ye tecavüz ederler. R., yaşad klar n korkarak da olsa ninesine anlat r, ancak ninesi inanmaz. Bu arada hamile kaldığını farkeder. Karn büyümeye başlay nca, ninesi R., nin anlatt klar na inan r ve savc l a suç duyurusunda bulunurlar. Bu arada, R., Batman Devlet Hastanesi nde do um yapar ve bir o lu olur. Ancak, aile çocu u istemedi inden bebek Diyarbak r Çocuk Esirgeme Kurumu na verilir. Bütün bu olaylar yaşand nda R. henüz 17 yaş ndad r. Bu arada, korucular sürekli R. yi tehdit etmektedirler. Şikâyetten vazgeçmesini istemektedirler. Ancak, R., şikayetinden vazgeçmez. Ve sonuçta san k korucular hakk nda eski T.C.K. n n 416. maddesinin 1. f kras gere ince kamu davas aç l r maddenin 1. f kras şöyle demektedir: 15 yaş n bitiren bir kimsenin cebir, şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle rz na geçen veya ak l veya beden hastal ndan veya kendi fiilinden başka bir sebepten veya kulland hileli vas talardan dolay, fiile mukavemet edemeyecek bir halde bulunan kimseye karş, bu fiili işleyen kimse, 7 seneden aşa olmamak üzere a r hapis cezas ile cezaland r l r. Bu arada, yarg lama s ras nda, R. nin do urdu u çocu un babas n n korucu N. oldu unu tespit eden Adli T p Kurumu raporu da dosyaya girmiştir. R., avukatlar n n yönlendirmesiyle stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Psikonevroz, Psikoterapi bölümünde tedavi görmeye başlar. Bu birimden verilen 15 Şubat 1997 tarihli ve Prof. Dr. Şahika Yüksel imzal raporda R. ye travma sonras stres bozuklu u ve depresif bozukluk tan s konulur ve bu tan lar n tecavüzden sonra ve ona ba l olarak gelişti i de erlendirilir. Ayr ca R. ye yap lan zeka testinde, zeka gerili i de tespit edilmiştir. Raporun sonuç bölümünde; depresyon ve travma sonras stres bozuklu unun tecavüz ve istenmeyen gebelikle ba lant l olarak gelişti i düşünülmektedir belirlemesi yap lmıştır. R. nin avukatlar dosyada toplanan delillerle yarg laman n bitirilmesini ve san klar n cezaland r lmas n istemişlerdir. Ancak mahkeme bu talepleri reddetmiş ve dosyay Adli T p Kurumu na göndermiştir. Adli T p, 6 Mart 1998 tarihli raporunda R. de oluşan post travmatik stres bozuklu unu tespit etmiştir. Ayr ca, bu durumun tecavüz olay yla ba lant l oldu u belirlemesini de yapmıştır. Ancak, Adli T p ayn raporunda R. de ak l zay fl araz na rastlanmad n ve ma duresi bulundu u olay n ahlaki redaetini idrak edip, fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir oldu u tespitini de yapmaktad r. Yani bu rapor asl nda Prof. Dr. Şahika Yüksel in vermiş oldu u raporun, bir yönüyle tamamen z dd n oluşturmaktad r. Mahkeme ne yaz k ki, Adli T p n raporunu tek ve inand r c delil olarak kabul etmiş ve san klardan sadece N. yi T.C.K. n n 416. maddesinin son f kras gere ince 1 y l hapis cezas ile cezaland rmıştır. Ceza, T.C.K. n n 418/2 maddesi gere ince 1/2 oran nda artt r lmış ve sonuçta N. ya 1 y l 6 ay hapis cezas verilmiştir. Peki, T.C.K. n n 416. maddesinin son f kras ne diyordu? 18 19

11 Reşit olmayan bir kimseyle, r zas yla cinsi münasebette bulunanlar, fiil daha a r cezay müstelzim bulunmad takdirde 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezas ile cezaland r l r. R. nin hayat na etki eden travma ortadayken, Adli T p n vermiş oldu u raporun san k korucunun bu denli az bir cezayla cezaland r lmas na en etkili neden oldu u çok aç k de il midir? 3-) G. A. DOSYASI G. A. Bo aziçi Üniversitesi mezunu olup, ikinci üniversite olarak Devlet Konservatuar nda Dans Bölümü ö rencisi olan bir kad nd r. 28 Eylül 2010 tarihinde annesinin, ablas n n ve kendisinin 10 y ld r gitmekte oldu u kuaförleri taraf ndan cinsel sald r ya maruz kal r. Kuaför A.E., dükkanda kimsenin olmad bir s rada G.A. y zorla soymaya çal ş r ve vücudunun çeşitli bölgelerine elle tacizde bulunur. G.A., A.E. nin elinden kurtulur ve derhal karakola giderek şikayetçi olur. Ayr ca, stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Psikososyal Travma Merkezine başvurarak, psikolojik tedavi görmeye başlar. Bir süre sonra, Bak rköy 8. A r Ceza Mahkemesi nde san k hakk nda dava aç l r. Dava aşamas nda, mahkemeye Çapa T p Fakültesi Psikososyal Travma Merkezi taraf ndan verilen ve G.A. n n yaşad ma duriyet nedeniyle içinde bulundu u psikolojik durumu belgeleyen rapor sunulur. Ancak mahkeme, bu raporla yetinmeyerek dosyay Adli T p a göndermeye karar verir. G.A n n avukat Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin Ş.A. davas nda vermiş oldu u Türkiye ye yönelik mahkumiyet karar n n gerekçesini mahkemeye sunar ve Çapa T p Fakültesi Psikososyal Travma Merkezi nin, konusunda uzman bir birim oldu unu, bu birim taraf ndan verilen raporun yeterli delil oluşturdu unu illeri sürerek, dosyan n Adli T p a gönderilmesine karş ç kar. Ancak mahkeme, karar ndan vazgeçmez ve dosya Adli T p a gönderilir. Cinsel şiddetin ispatında, psikolojik rapor çok önemlidir. Mahkemenin 14 Ekim 2011 tarihli celsesinde ma durun 4 Ocak 2012 tarihinde Adli T p Kurumu taraf ndan verilen randevuya gönderilmesine karar verilir

12 şte tam bu noktada, bizim itirazımız devreye girmektedir. Olay m zda, olayın oluş tarihi 2010 y l n n Eylül ay d r. Ancak Adli T p n iş yo unlu u nedeniyle vermiş oldu u tarih 2012 y l n n Ocak ay d r. Olay tarihi ile Adli T p n vermiş oldu u randevu tarihi arasında geçen süre yaklaş k 1,5 y ld r. Burada çok önemli bir sorun yaşanmaktad r. Her ma durun travmayla başa ç kma süresi farkl d r. Aradan geçen uzun süre, delillerin toplanmas nda da gecikmeye neden olmakta ve ma durun yarg ya olan güvensizli i artmaktad r. Adli T p n iş yo unlu u ve randevu tarihlerinin olay tarihine oranla çok geç veriliyor olmas, tabii ki tek baş na Adli T p Kurumu nun problemi de ildir. As l problem, mahkemelerdedir. Bir hukuki zorunluluk bulunmamas na ve dosyada uzman bir kuruluşun vermiş oldu u rapor bulunmas na ra men, mahkemenin karar nda srar etmesi hem davan n uzamas na hem de ma durun yaşad travman n devam na neden olmaktad r. 4-) A.T. DOSYASI A.T. dosyas, Adli T p raporlar n n işkencenin belgelenmesinde yetkili tek ve kesin raporlama merkezi olarak kabul edilmesinin, sakıncaları noktasında en çarp c örneklerinden birini oluşturmaktad r. Çünkü olay m zda söz konusu olan 2,5 yaş nda bir çocuktur. Bu nedenledir ki, çal şmam z aç s ndan bu dosya önemli bir yer tutmaktad r. Küçük A.T. henüz 2,5 yaş nda iken, annesiyle birlikte 1996 y l n n Aral k ay nda stanbul da misafir olarak bulunduklar bir eve, stanbul Terörle Mücadele Ekipleri nin düzenledi i bir operasyon sonucunda gözalt na al nm şlardır. Terörle Mücadele Şubesi nde kald klar 11 gün boyunca, annesi F. yi konuşturmak amac yla küçük A. ya da işkence uygulanm şt r. Çocu un elinde ve s rt nda sigara söndürülmüş, ç r lç plak soyulmak suretiyle annesiyle birlikte cinsel tacize maruz kalm şt r. Annesinin tutuklanmas n n ard ndan küçük A., anneyle birlikte cezaevine gönderilebilecek veya yak nlar na teslim edilebilecekken, Çocuk Esirgeme Kurumu na gönderilmiştir. 1,5 ay süren u raşlardan sonra çocuk, Bak rköy Çocuk Esirgeme Kurumu ndan teslim al narak annesinin bulundu u Gebze Cezaevi ne gönderilmiştir. Baz haftalar yak nlar taraf ndan d şar ç kar lm şt r. Küçük A. n n yaşam ş oldu u işkence nedeniyle, o dönem geçerli olan Türk Ceza Kanunu nun 243, 421 ve 456. maddeleri uyar nca suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayr ca Avrupa nsan Haklar Sözleşmesi nin işkenceyi yasaklayan 3. maddesi de gerekçe olarak gösterilmiştir. Takip devam ederken küçük A. n n gördü ü işkenceyi belgeleyen 24 Nisan 1998 tarihli ve o dönem stanbul Tabip Odas Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincanc imzas n taş yan rapor ile nsan Haklar Vakf n n 22 23

13 9 Ekim 1997 tarihli, yine çocu un yaşad psikolojik ve fiziksel işkenceyi belgeleyen rapor savc l k dosyas na sunulmuştur. Söz konusu raporlar, işkence konusunda uzman hekimler taraf ndan imzalanm şt r. Buna ra men savc l k bu raporlarla yetinmemiş ve dosyay Adli T p Kurumu na göndermiştir. Adli T p Kurumu nun 14 Ocak 2000 tarihli raporunda sol el s rt nda 1x4 cm lik yara izlerini saptam ş ancak, raporun sonuç k sm na bu izlerin ne zaman meydana geldi inin t bben bilenemeyece i bilgisi eklenmiştir. Savc l k, işkenceyi belgeleyen raporlara ra men, şüpheli polisler hakk nda takipsizlik karar vermiştir. Karar na gerekçe olarak da, iddia d ş nda müsnet suçlar n işlendi ine dair kamu davas aç lmas n hakl gösterecek delil bulunmad ndan, takibata mahal olmad n göstermiştir. Söz konusu savc l k karar na A r Ceza Mahkemesi nde itiraz edilmiş, A r Ceza Mahkemesi de yeterli delil olmad ndan itiraz reddetmiştir. ç hukuk yollar tükendi inden dosya Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne gönderilmiştir. Bu dosya sonuçlar itibariyle son derece dikkat çekicidir. Dosyada işkenceyi belgeleyen stanbul Tabip Odas ve işkence konusunda uzman ve sadece bu amaçla kurulmuş olan bir rehabilitasyon merkezi olan nsan Haklar Vakf n n raporlar bulunmas na ra men, savc l k ve mahkeme taraf ndan bu raporlar delil olarak kabul edilmemiştir. Olaydan 3 y l sonra Adli T p Kurumu nun vermiş oldu u rapor, tek delil olarak kabul edilmiş ve raporda yer alan şüpheli ifade san k polisler lehine kullan larak takipsizlik karar verilmiştir. Bu olayda, esas olarak savc l k ve mahkemenin tavr tart şma gerektirmektedir. Küçük A.T. a yapılan işkence

14 5-) Z. A. DOSYASI Z. A do umlu bir kad nd r. 24 Kas m 1996 tarihinde zmir de Terörle Mücadele Şubesi ne ba l polisler taraf ndan gözalt na al narak Emniyet Müdürlü ü ne götürülmüştür. Z.A. gözalt nda bulundu u süre içinde yasad ş bir sorgulamadan geçirilmiştir. Olay tarihinde Ceza Muhakemeleri Usulü Yasas nda Toplu Suçlar da yasal gözetim süresi 15 gün olmas na ra men, Z.A. 25 gün gözalt nda kalm şt r. Daha sonra stanbul a getirilmiş ve ard ndan tutuklanarak Gebze Cezaevi ne konulmuştur. Z.A. iki ay boyunca gözalt nda yaşad şiddeti aç klayamamış ancak 2 ay sonra avukat na tüm yaşad klar n anlatabilmiştir. Z.A. 24 Kas m da arkadaş R.K. ile birlikte zmir de bir akraba evinden gözalt na al nm şt r. Daha polis arac n n içindeyken, polislerin elle tacizine maruz kalmıştır. Anlat mlar na göre, kendisine Terörle Mücadele Şubesi ne götürüldükten sonra boynunun alt na slak bir sünger konulmak suretiyle elektrik verilmiştir. Küçük A.T. anlatıyor. Olaydan k sa bir süre önce rahminden bir kist al nması suretiyle ameliyat olan Z.A. ya gözaltındayken, ameliyat yerine tabanca dayanmış. ard ndan diz üstü çökmesi istenmiş ve bir copun üzerine oturtulmuştur. Bu işkence nedeniyle kanamasının başlad görülünce,gözleri kapalı olan Z.A. s rt üstü yat rılmış ve yüzünü göremedi i bir kişi Z.A. ya vajinal yoldan tecavüz etmiştir. Z.A. savc l a ç kar ld gün, di er san klarla birlikte götürüldü ü Adli T p Kurumu Başkanl nda, hekim taraf ndan bir muayenenin gerekli 26 27

15 koşullar na uyulmadan sadece göz ucuyla muayene edilmiş ve vücudunda herhangi bir darp ve cebir hasar görülmedi i gibi, ruhi ve psikolojik yönden de bir rahats zl n n bulunmad şeklinde rapor verilmiştir. Ayr ca belirtmek gerekir ki, Adli T p Kurumu nun stanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Şube Müdürlü ü nezdinde, muayeneden geçirildi i anda, kendisini sorgulayan emniyet güçleri de odan n içinde bulunmuştur. Kald ki, bir insan n 2 dakikal k bir muayene ile ruhsal anlamda bir hasara u ray p u ramad n n tespit edilebilmesinin de mümkün olmad aşikard r. Z.A. avukat na durumu anlatt ktan sonra, şikayeti üzerine Gebze Devlet Hastanesi Kad n Do um Servisi nde muayene edilmiş ve 10 Temmuz 1997 tarihli raporda, hymende eski y rt k mevcudiyeti saptanmıştır. sevk edilmiş ve sonunda yukar da sözü edilen ve travma sonras stres bozuklu unu tespit eden rapor al nm şt r. Bu durum üzerine Z.A. n n avukatlar bir kez daha savc l a suç duyurusunda bulunmuşlar, ancak sonuç yine de işmemiştir. ç hukuk yollar n n tükenmesi üzerine Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne başvurulmuş ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkum edilmiştir. Z.A. dosyas nda da görülece i üzere, son derece önemli bir işkence başvurusunda savc l k ve mahkeme yine sadece Adli T p raporlar n temel alm ş, eksik hukuki inceleme yaparak işkenceye ilişkin di er rapor ve delilleri hiç dikkatte almadan karar vermiştir. Z.A. avukat n n talebi ile stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal nda tedavi görmüş ve bu tedavi sonras nda verilen raporda travma sonras stres bozuklu u tespit edilmiştir. Z.A. n n zmir Cumhuriyet Savc l na yapm ş oldu u suç duyurusu takipsizlik karar ile sonuçlanmıştır. Savc l k takipsizlik karar n n gerekçesinde Adli T p Kurumu taraf ndan yap lan muayene sonucu verilen raporlarda rz na geçildi i yönünde herhangi bir bulgu elde edilemedi i gibi, işkence gördü üne dair de bir bulgu elde edilememiştir. Ayr ca, şikayet tarihinden sonra verilen iki raporda hymende eski y rt k tespit edildi i, ancak zaman n n tespitinin mümkün olmad na dair rapor verilmiş oldu unu belirtmiştir. Savc l n gerekçesine ekledi i şu cümle de son derece düşündürücüdür: Aradan bir süre geçtikten sonra şikayette bulunmas n n inand r c olmad sonucuna var lm şt r. Savc l k karar na yap lan itiraz da olumsuz sonuçlanm şt r. Cezaevi idaresi taraf ndan çeşitli engellemeler sonucu Z.A. stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dal na geç de olsa 28 29

16 Tutuklu kadınların sorunları. Tutuklu kadınların sorunları

17 Mustafa Kükçe nin gözalt na al nma nedeni, stepne lasti i çald şüphesidir. Götürüldü ü karakoldan savc l k aranmış, savc l k Mustafa Kükçe nin serbest b rak lmas talimat n vermiştir.. Ancak, o s rada stepne lasti i çal nd na dair bir başka şikayetin varl tespit edilmiş ve savc l ktan yeni bir gözetim izni istenmiştir. Savc l k, 15 Haziran 2007 gününe dek gözetim izni vermiştir. Mustafa Kükçe gözalt nda iken, üç karakol aras nda götürülüp getirilmiştir. Bu arada, ailesi karakola gitmiştir. Karakol, ö le saatlerinde Mustafa Kükçe yi iki sivil polis eşli inde binadan ç karmış ve Mustafa, bir araca bindirilip götürülmüştür. Polisler aileye, Mustafa n n Ümraniye Adliyesine götürüldü ünü söylemişlerdir. Aile adliyeye gitmiş, a kadar beklemişlerdir. Saat da Mustafa Kükçe bir araçla adliyeye getirilmiştir. Tek baş na yürüyemez durumdad r. Bu halde iken, savc l a ve ard ndan da hakim önüne ç kar lmış ve saat gibi hakimin verdi i tutuklama karar uyar nca, tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Psikolojik raporun önemi. 6-) MUSTAFA KÜKÇE DOSYASI Mustafa Kükçe, 13 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye Emniyet Müdürlü- ü nün Önleyici Hizmetler Büro Amirli i ne ba l ekipleri taraf ndan, park halindeki bir arac n içerisinde bir arkadaş yla sohbet etti i s rada şüphe üzerine gözalt na al nm şt r. Gözalt na al nd ktan sonra, Ümraniye de Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi ne götürülmüştür. Mustafa Kükçe Cezaevine götürüldükten 1,5 saat sonra fenalaşmış ve komaya girmiştir; hastaneye sevk edilirken de yaşam n yitirmiştir. Mustafa Kükçe nin ailesi cenazeyi teslim ald ktan sonra morgda, Mustafa Kükçe nin ölü ve ç plak bedeninin foto raflar n çekmişlerdir. Söz konusu foto rafta işkence izleri belirgindir. Bu durum üzerine Kükçe ailesi bir yandan nsan Haklar Derne i ne başvurmuş ve bir yandan da avukatlar arac l yla suç duyurusunda bulunmuşlardır. Savc l k süreci, ölümlü bir dosya olmas na ra men 1,5 y l gibi uzun bir zaman sürmüştür. Bunun nedeni de, Adli T p raporunun al nmas için geçen sürenin çok uzun olmas d r

18 Dosyada, Mustafa Kükçe nin hakim önüne ç kar ld gün olan, 15 Haziran 2007 tarihli ve saat de düzenlenmiş ve vücudundaki darp-cebir izlerini belgeleyen devlet hastanesi doktorlar taraf ndan imzalanm ş rapor bulunmaktad r. Adli T p n vermiş oldu u 20 A ustos 2008 tarihli raporda ise, darp ve cebir izini belgeleyen doktor raporuna dair bilgiye 9 numaral bentte yer verilmiştir. Raporun sonuç k sm nda ise otopside, kişinin vücudunda tarif edilen ve de işik zamanlarda oluştu u anlaş lan yüzeysel travmatik de işimlerin başl baş na ölüm meydana getirir nitelikte olmad klar, kötü muamele sonucu oluşmuş olabilecekleri gibi, düşme, çarpma sonucunda da meydana gelebilecekleri yazmaktad r. Ayr ca rapor şöyle devam etmektedir: Otopsideki makroskopik ve mikroskobik bulgulara göre, kişinin ölümünün beyin kanamas, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlardan ileri geldi i, kanaman n lokalizasyonuna göre, do rudan travma sonucu meydana geldi inin delillerinin bulunamad, daha ziyade yüksekten düşmekle uyumlu olduklar ve ölüme neden olan beyin kanamas n n ölümden iki ila 5 gün önceki bir zaman diliminde meydana gelmiş nitelikte oldu u tespit edilmiştir. de işmiş ve yeni gelen savc devlet hastanesi raporunu veren hekimin tan k olarak dinlenmesini istemiş ve bu talep mahkemece kabul edilmiştir. Yarg lama devam etmektedir. Bu dosyada önemli olan husus şudur: Kötü muameleyi belgeleyen bir doktor raporu olmas na ra men soruşturma s ras nda kovuşturmaya yer olmad karar veren savc n n, şu gerekçeyi kullanmas d r. Gözalt s ras nda al nan doktor raporlar ndan 15 Haziran 2007, saat de verilen rapor haricinde, Mustafa Kükçe üzerinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmam şt r. Yani burada, savc l k makam n n olaya adeta tarafl bakmas ve bir delili hiç yokmuş gibi de erlendirerek, sadece Adli T p raporunda yer alan bir belirlemeyi san klar lehine de erlendirerek, kovuşturmaya yer olmad karar vermiş olmas d r. şte bu çal şmada, gözler önüne sermek istedi imiz ve eleştirdi imiz bak ş aç s da budur. Adli T p raporlar n n benzer olaylarda tek ve kesin delil olarak kabul edilmesi, işkenceyi görmezden gelmeyi temel olarak alm ş bu anlay ş güçlendirmektedir. Yukar da da belirtildi i gibi dosyada, kötü muamele izlerini belgeleyen devlet hastanesi raporu vard r. Adli T p raporunda ise, hem bu rapordan söz edilmiş hem de ölüme neden olan olay n iki ila 5 günlük bir zaman diliminde oldu u tespiti yapılmıştır. Bu durum, maktul lehine kullan labilecekken, Adli T p raporunda, olay n yüksekten düşme ile orant l olabilece i belirlemesi, savc l k taraf ndan tek ve inand r c bilgi olarak kabul edilmiş ve soruşturmada, kovuşturmaya yer olmad karar verilmiştir. Kükçe ailesinin karara ilişkin itiraz mahkeme taraf ndan kabul edilmiş, Üsküdar A r Ceza Mahkemesi nde şüpheli polisler hakk nda dava aç lm şt r. Dava devam ederken, savc l k makam, yeterli şüphenin bulunmad gerekçesiyle eksik incelemeye dayal bir mütalaada bulunmuştur. Ancak, savc l n söz konusu mütalaas ndan sonra mahkeme savc s 34 35

19 Mustafa Kükçe nin şüpheli ölümü. Mustafa Kükçe nin şüpheli ölümü

20 7-) N. DOSYASI Kamuoyunun utanç davas olarak bildi i ve toplumun tüm kesimlerinin, başlang c n ve sonuçlar n tart şt N. dosyas, Adli T p raporlar n n tek ve kesin delil kabul edilmesinin yaratm ş oldu u sonuçlar n en önemli örneklerinden biridir. N. kimlik bilgilerine göre 12 yaş nda bir çocuktur. ddianamede belirli oldu u üzere, suçlulu u tespit edilen 28 san k hakk nda 12 yaş nda çocu a tecavüz etmek, zorla al koymak, fuhşa teşvik gibi suçlamalarla Mardin A r Ceza Mahkemesi nde dava aç lm şt r. Suçu ortaya ç kar p, suç duyurusunda bulunan N. nin kendisidir. N. nin suç duyurusu üzerine dava aç lm şt r. Davan n aç lma tarihi 2003 y l d r. Davan n aç lmas ile birlikte küçük N. hakk nda koruma karar al nmış ve çocuk önce Malatya daha sonra Adana Çocuk Esirgeme Kurumu na gönderilmiştir. Ancak, çocuk yaşad koşullara dayanamayıp kaçarak stanbul a gelmiştir. stanbul da Bahçelievler Gençlik Merkezi ne yerleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren çocuk stanbul da insan haklar savunucular n n yard m yla hem fiziksel hem psikolojik destek almaya başlamıştır. Çocu un içinde bulundu u psikolojik durumla ilgili olarak stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Başkanl bir rapor düzenlemiştir. 9 A ustos 2005 tarihli raporda post travmatik stres bozuklu u ve travma sonras kronik seyir saptanmıştır. Söz konusu rapor mahkemeye sunulmuştur. Ancak mahkeme, dosyay çeşitli yönlerden inceleme yap lması için Adli T p a göndermiştir. Öncelikli araşt rma nedeni, çocu un yaş olur. Çocuk, nüfus kay tlar na göre 1990 do umludur. Yani olay tarihinde 12 yaş ndad r. Adli T p Kurumu 6. htisas Kurulu, vermiş oldu u 3 Aral k 2003 tarihli raporla grafiklerdeki imaj göz önüne al nd nda çocu un olay tarihinde 15 yaş nda oldu una karar vermiştir. Çocuk, Adli T p taki incelemenin sadece d ştan bir gözle bakarak yap ld n söyler. Kald ki, nüfus kay t bilgileri de çocu un yaş n gösterdi i halde böyle bir incelemeye gerek görülmesi oldukça düşündürücüdür. Mahkeme aç s ndan çocu un 12 yaş nda olmas yla, 15 yaş nda olmas aras ndaki fark şudur: E er çocu un 15 yaş içerisinde oldu unu ve tecavüze maruz kald n düşünürsek, dönemin Ceza Kanunu nun 414. maddesinin 1. f kras na göre verilecek ceza 5 y la kadar hapis cezas d r. Ancak, e er çocuk daha küçükse ve fiile mukavemet edemeyecek bir durumda ise, san klara verilecek ceza 10 y ldan aşa olamayacakt r Durum ortadad r. Yarg sisteminde ço u zaman şikayet etti imiz cezas zl k ya da kay rma, söz konusu dosyada da ortaya ç kmıştır. N. dosyas nda bir başka önemli nokta da, dönemin Ceza Kanunu nun 430. maddesi nin 1. ve 2. f kralar nda tan mlanan al koyma suçu aç s ndan, mahkemenin yapt de erlendirmedir. N. dosyas nda mahkemenin dikkate alabilece i ve çocu un maruz kald fiziksel ve psikolojik şiddeti ispatlayan çok say da hekim raporu bulunmas na ra men, 430. madde de erlendirmesinde de yine sadece Adli T p raporunun tek ve kesin delil olarak kabul edilmesi, kamu vicdan n yaralayan bir sonuca neden olmuştur. Adli T p Kurumu 6. htisas Kurulu nun 31 Aral k 2004 tarihinde vermiş oldu u rapor da, ahlaki redaetini etkileyecek mahiyet ve derecede psikopatolojik araz tespit edilmedi belirlemesi, mahkemenin, al koyma suçunu de erlendirirken sanki çocu un r zas varm ş gibi sonuç do uracak şekilde karar vermesine neden olmuştur. T.C.K maddenin 1. f kras şöyle demektedir: Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hileyle, şehvet hissi veya evlenme maksad yla, reşit olmayan bir kimseyi kaç r r veya bir yerde al koyarsa 5 seneden 10 seneye kadar a r hapis cezas ile cezaland r l r

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60

13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Human Rights Association Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ 13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 www.ihdmardin.org.tr mardin@ihd.org.tr DERİK

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ Zülâl BAYRAKTAR ve Köksal BAYRAKTAR / TÜRKİYE KARARI (Başvuru no: 11837/13) 01-05 Eylül 2014 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gerçekleştirdiği

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden biri değildir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi B) Makul sürede yargılanma ilkesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Merhaba Seren Hanim, İlginize tesekkur eder. Iyi gunler dilerim. Zafer UZUN.

Merhaba Seren Hanim, İlginize tesekkur eder. Iyi gunler dilerim. Zafer UZUN. From: Zafer Uzun [mailto:zaferuzun53@gmail.com] Sent: Tuesday, December 08, 2015 2:28 PM To: Seren OCAK Subject: Uzakyol intibak kurslari hakkinda Merhaba Seren Hanim, Uzakyol vardiya

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR ÖZET : Sanak, sakat olduğunu ileri sürdüğüne göre savunma doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonuç, sahte belgiyi doğruladığı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri 213 Öğrenci Üye İşlemleri 214 Öğrenci üye işlemleri Öğrenci üye işlemleri Öğrenci Üye Yönetmeliği, Öğrenci Üye Sınıf ve Üniversite Temsilcileri ise İMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü Sınıf ve Üniversite Temsilciliği

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI. 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı:

İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI. 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı: İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı: 4857 sayılı İş Kanununa göre; Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı