Madýmak'ta müze bilmecesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madýmak'ta müze bilmecesi"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin hemen tamamý oradaydý. Bir tanesi hariç. Kim mi? CHP... Neden mi? Çünkü Sivas CHP Ýl Baþkaný Alevi örgütleriyle anma yapmayý reddetmiþ "alternatif" anma etkinliði düzenlemiþti. Bu fotoðraf dün Sivas'ta çekildi. 2 Temmuz Hacýbektaþ Yolunda Þehit Düþenler Anýsýna Belgesel 8 Agustos 2002 tarihinde Hacý Bektaþ Veli anma etkinliklerinden dönen Adana kafilesi yolda trafik kazasý geçirmiþ ve 39 katýlýmcý hayatlarýný kaybetmiþti. Yol Tv çalýþanlarý bununla ilgili bir belgesel olaylarýnýn yýldönümünde onbinlerce kiþi 2 Temmuz olaylarýný anýyor. Onbinlerce can, onbinlerce yürek "Madýmak Müze Olsun" talebini Madýmak Oteli'nin kapýsýnýn önünde seslendiriyor. Yürüyüþ kolunun bir tarafý henüz harekete bile geçememiþken bir kolu otelin önüne ulaþýyor. 50 bin kiþi tek ses, tek yürek. Kimler Var Yeraltý þehirlerine hücum! Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sýcaktan bunalan turistler, yer altý þehirlerinde serinliyor. 35 kiþinin can verdiði otele sahipleri 15 milyon dolar fiyat biçiyor. Turizm ve Kültür Bakaný "Bütçem yetersiz" derken, Sivas'ýn önde gelen emlakçýlarý otelin deðerinin 6 milyon dolar civarýnda olduðunu söylüyor. CHP ve Alevi derneklerinin oteli satýn almak için baþlattýðý kampanya ise bir türlü sonuç vermiyor. Pir Sultan Abdal Þenlikleri için Sivas a gelen aydýn, sanatçý ve yazarlarýn da aralarýnda bulunduðu 35 kiþinin diri diri yakýldýðý Sivas taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülme çabalarý bir türlü sonuç vermiyor. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin çabalarýna raðmen, hükümetin bir türlü müzeye dönüþtüremediði otele sahipleri 15 milyon dolar fiyat biçiyor. Kimler var bu fotoðrafta? Anadolu'nun dört bir yanýndan gelen Aleviler. Alevi olmayan ama bu ülkenin demokrat, laik, ilerici insanlarý. DÝSK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri. KESK'e baðlý kamu çalýþanlarý. Hacý Bektaþ Veli Derneði üyeleri, Pir Sultan Abdal Derneði üyeleri, Avrupa Alevi Federasyonu üyeleri. Siyasi parti temsilcileri. Hangi siyasi partilerin. DSP, SHP, ÖDP, TKP, DTP, EMEP... Kimler Yok Peki bu fotoðrafta kimler mi yok? CHP yok. Neden biliyor musunuz? 50 bin kiþinin katýldýðý bu etkinlikten 2 saat önce CHP Sivas Ýl Baþkanlýðý'nýn aldýðý kararla CHP'liler "alternatif" anma etkinliði düzenlediler. CHP, ADD ve Cem Vakfý 300 kiþilik bir grupla yukarýdaki fotoðraftan 2 saat önce Madýmak Oteli önündeydiler. 50 bin kiþinin katýldýðý yukarýdaki anmaya "alternatif" düzenliyorlardý. Neyin alternatifi? Sivas anmasýnýn alternatifi... Kime karþý? Hacý Bektaþ Veli derneklerine karþý alternatif. Pir Sultan Abdal derneklerine karþý alternatif. Avrupa Alevi Federasyonu'na karþý alternatif... THY tarafýndan Nevþehir-Ýstanbul arasýnda haftada 4 gün olarak düzenlenen tarifeli uçak seferlerinin kademeli olarak arttýrýlacaðý bildirildi. 6 DA 2 DE THY uçak seferleri arttýrýlacak Önceleri ibadet ve barýnma merkezleri olarak kullanýlan yeraltý þehirlerini, bunalan turistlerin yaný sýra yerli halk tercih ediyor. 2 DE Nevþehir Valisi Mehmet Asým 3 DE Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, THY tarafýndan 3 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Asmin Doða Sivas yanarken niye seyrettiniz? Emel Sungur Sivas ; sýra sende, Köþe Yazýsý Ayþe Hür Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (2) Araþtýrma yazýsý akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT 7 DE 2 DE 4 DE Hasan Bayram "Türk halký Atatürk devrimlerinde bir travma yaþamýþ! Hasan Kaya 6 DA Ýnadýna Unutmayacaðýz 8 DE

2 2 8 Temmuz 2008 Salý Emel Sungur Hacýbektaþ Yolunda Þehit Sivas belki Madýmak yangýnýna üzülmüþ olabilir ancak hala görevini yeterince yapmadý diye düþünüyorum. Çünkü gittiðimde soðuktu Sivas, kapýda baþlayan aramalardan nasibimizi almadýk ancak bana biraz ilk anda eski kovboy filmlerindeki düello sahnesini anýmsattý. Ýki düellocunun dýþýnda bir iki duvar arkasýnda saklanan adam ve tamamen uyuyan bir þehir. 2 Temmuz yaklaþýrken veya Katliama yönelik, Alevi kültürüne yönelik en ufak bir talep sesli dile getirildiðinde o bölgede bulunan mülki amirinden, oda baþkanlarýna kebapçýlar odasýndan, ticaret odasýna kadar herkes baþlýyordu yorumlara ; aslýnda Sivas halký böyle hatýrlanmaktan çok rahatsýz o nedenle artýk 2 Temmuzu salon toplantýlarýna dönüþtürelim, halký bu denli huzursuz etmeyelim söylemleri ve bunun yaný sýrada gizli bir el harekete geçiyor 2 Temmuz Müslümanlarýn bayramý ibareli notlar ve de topluma korku salýp katýlýmý azaltma çabalarý baþlardu. Hatta dünyasýnda 2 Temmuz olmayan alevi örgütleri de vardý. Bu yýl o örgütler nihayet toplumsal baský ve utanma nedeniyle SALON TOPLANTILARI düzenlemeye karar verdiler. Bu gün gelinen noktada salon toplantýsý yapmak bile o vakýflar için bir aþama adeta ancak gördüler ki toplum bu acýyý duvarlar arasýna sýkýþtýrmak istemiyor. 2 Temmuz tarihi hiç yaþamlarýna girmediði gibi katliamýn çok dýþýnda olmayan gruplarla Kardeþlik Cem i dahi düzenlemiþlerdi. Ayrýca çok kýsa bir süre önce onlarýnda olduðu bir toplantýda bir yöneticileri 2 temmuz ne? ne oldu o tarihte. Dedikleri gibi Banaz Etkinlikleri ile 2 Temmuz Katliamýný karýþtýrýp her ikisine de katýlmamýþlardý ancak HALK TA ONUN YANITINI SALONLARINI BOÞ BIRAKARAK VERDÝ. Ben artýk bu konuyu toplumun kendi vicdanýna býrakýyorum. Hangi inanç, hangi kültür, hangi etnik yapýdan olursa olsun bu katliamda seyirci kalmak, Madýmak önüne gitmemek (elbette bunu özellikle siyasetin önde gelenleri için söylüyorum.) bu acýyý hissetmemektir, katliamý yapanlara karþý nötr olmaktýr veya en fazla bu olduðuna inandýðým ; sað seçmene, gerici bu çizgiye göz kýrpýp mesaj vermeye çalýþmaktýr. Hala anlaþýlmamasý beni fazla yorsa da vaz geçmeden söylemeye devam edeceðim ; asla göz kýrptýklarýnýzdan size yarar gelmez, her ne kadar bütün bu görüntünüze raðmen hala Alevi kitle den oy alabiliyorsanýz atadan gelen ve doðruluðuna inandýklarý bir gelenektir. Ama bu ezber bir gün bozulur, çünkü o atalarda tükeniyor artýk yerine gelenler daha çok Sivas ýn, Çorum un, Maraþ ýn okullardaki baskýlarýn, yereldeki eþitsizliðin hem farkýndalar hem de kendileri bizzat yaþýyorlar. Çünkü artýk ; Aleviler Sivas ; sýra sende, yanlýþý doðrusu, eksiði fazlasýyla örgütlü yapýlara sahipler. Her Alevi ayni düþünsün beklentisinden nihayet kopup her Alevi inandýðý gibi yaþamalý tezini kabul ettiler. Ve yanlýþ kimden geldiyse gelsin onun karþýsýnda baþlarýný öne eðip darda durmuyorlar Aleviler büyüklerine saygýlý ancak mahkum asla deðiller. Ýþte bu noktadan sonra konumun baþlarýna dönüp bu gün Aziz Nesin in ölüm yýl dönümü olduðunu anýmsadým. Madýmaktan zorluklara raðmen kurtulan ve kurtulmasýndan ötürü yaþadýðý acý daha derinleþen yaþlý yüzü iþkence görüyormuþ gibi donuktu ilk basýn toplantýsýnda ve cenazelerimizi yolcularken. Evet 1993 yýlýndan iki yýl sonra bu gün Aziz Nesin in kalbide dayanmadý bu acýya 3 temmuz günü kalp krizi sonucu yaþamý son buldu. 2 Temmuz Sivas aslýnda sana söyleyeceklerim belki biraz acý verecek çünkü Atatürk ün baþlattýðý Cumhuriyet yürüyüþlerinin kenti Sivas ne yazýk ki bu yýlda görevini yerine getirmedin ; ideolojisi ne olur bilmem ancak biraz duyarlýlýðý olan içinde biraz insan sevgisi barýndýran herkes Madýmaðýn önüne gelmesi gerekirken ve ondan sonra acýnýn biraz azalacaðý düþünülürken, Sivas yangýný düþen evlere acý ancak o koþullarda biraz azalacakken yine yoktun orda Sivas ; adeta onaylýyormuþ gibi bazý olaylarý. Gelenler kimdi o zamana yanýt çok kolay Sivas ve çevresindeki demokratik kurumlarýn temsilcileri, Ankara ve diðer þehirlerden gelen demokratik alevi örgütleri, sendikalar, sol siyasi partiler VE NE YAZIK KÝ ALÝBABA BÖLGESÝ SADECE. Bütün bu görüntülere raðmen o gün sokaklar, yollar ilk kez belki de açýktý bizlere ; bize yaraþýr, ders veren, vakur tarzlarýyla aileler ve bizlere açýktý 15. yýlýn acýsýný yaþarken bir kez daha SÝVAS KATLÝAMINI UNUTTURMAMAYA, MADIMAK MÜZE OLANA KADAR SESÝMÝZÝ ASLA KESMEMEYE ve ülkeyi demokrasi, insan haklarý, barýþ, laiklik, özgürlük mücadelesinde asla yalnýz býrakmamaya söz verdik. Geçen sene yazmýþtým bu yazýyý haydi SÝVAS SIRA SENDE diye demek ki daha çok yazacaðým. Sivas ta Madýmak otelini müze yapacakta, unutturmayacakta örgütlü yapýlarýmýz bu noktada emek veren herkese dost elimin hep onlara açýk olduðunu söylüyor ve sahip çýkmak gerektiðine inandýðým YOL TV ye yolunda baþarý diliyorum. Hep açýk olsun yolu ve sesi asla kesilmesin. Düþenler Anýsýna Belgesel 18 Agustos 2002 tarihinde Hacý Bektaþ Veli anma etkinliklerinden dönen Adana kafilesi yolda trafik kazasý geçirmiþ ve 39 katýlýmcý hayatlarýný kaybetmiþti. Yol Tv çalýþanlarý bununla ilgili bir belgesel faaliyetine baþladýlar. Bektaþ Kýlýç'ýn konu hakkýndaki açýklamasý þu þekilde : Dostlar 18 Agustos 2002'de Hacý Bektas Veli törenlerine Adana Alevi Bektasi Birlikleri (AABB) nin organize ettigi bir kafile ile Hünkarý anmaya gidip oradan dönüþ yolunda kafilede olan 2 otobüs kaza yapmýþ, 39 canýmýz hakka yürümüþtü. Bu kazada kaybettigimiz canlarýmýzý gelecek kuþaklara anlatacak ve onlarý unutmadýðýmýzý gösteren bir belgesel hazýrlýyoruz. Bu dostlarýmýzla ilgili elinde bilgi, belge, resim, yazýlmýþ mektup ve video görüntüler olanlarýn bunlarý bize ulastýrmalarýný önemle rica ediyoruz. Özellikle kazada hakka yürüyen canlarýmýzý tanýyan dost ve yakýnlarýnýn duygu ve düþüncelerini ifade eden yazýlar bekliyoruz. Göstereceðiniz ilgiye þimdiden teþekkür eder çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Bektas Kýlýç Tel: 0049/ KONU HAKKINDA PSAKD ADANA ÞUBESÝ ÝLE ÝRTÝBATA GEÇÝLEBÝLÝR. Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin hemen tamamý oradaydý. Bir tanesi hariç. Kim mi? CHP... Neden mi? Çünkü Sivas CHP Ýl Baþkaný Alevi örgütleriyle anma yapmayý reddetmiþ "alternatif" anma etkinliði düzenlemiþti. Bu fotoðraf dün Sivas'ta çekildi. 2 Temmuz olaylarýnýn yýldönümünde onbinlerce kiþi 2 Temmuz olaylarýný anýyor. Onbinlerce can, onbinlerce yürek "Madýmak Müze Olsun" talebini Madýmak Oteli'nin kapýsýnýn önünde seslendiriyor. Yürüyüþ kolunun bir tarafý henüz harekete bile geçememiþken bir kolu otelin önüne ulaþýyor. 50 bin kiþi tek ses, tek yürek. Kimler Var Kimler var bu fotoðrafta? Anadolu'nun dört bir yanýndan gelen Aleviler. Alevi olmayan ama bu ülkenin demokrat, laik, ilerici insanlarý. DÝSK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri. KESK'e baðlý kamu çalýþanlarý. Hacý Bektaþ Veli Derneði üyeleri, Pir Sultan Abdal Derneði üyeleri, Avrupa Alevi Federasyonu üyeleri. Siyasi parti temsilcileri. Hangi siyasi partilerin. DSP, SHP, ÖDP, TKP, DTP, EMEP... Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Adana Þubesi Tepebað Mah. 6.Sok. Ertay Ýþhaný K.3 No:11 SEYHAN- ADANA Tel: ALEVÝ HABER AJANSI Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Kimler Yok Peki bu fotoðrafta kimler mi yok? CHP yok. Neden biliyor musunuz? 50 bin kiþinin katýldýðý bu etkinlikten 2 saat önce CHP Sivas Ýl Baþkanlýðý'nýn aldýðý kararla CHP'liler "alternatif" anma etkinliði düzenlediler. CHP, ADD ve Cem Vakfý 300 kiþilik bir grupla yukarýdaki fotoðraftan 2 saat önce Madýmak Oteli önündeydiler. 50 bin kiþinin katýldýðý yukarýdaki anmaya "alternatif" düzenliyorlardý. Neyin alternatifi? Sivas anmasýnýn alternatifi... Kime karþý? Hacý Bektaþ Veli derneklerine karþý alternatif. Pir Sultan Abdal derneklerine karþý alternatif. Avrupa Alevi Federasyonu'na karþý alternatif... Sivas CHP Ýl Baþkaný Mutlu mu? Alevi derneklerinin düzenlediði anmalara karþý kendi "alternatif" anmasýný düzenleyen CHP Sivas Ýl Baþkaný yukarýdaki fotoðraftan mutlu mudur, yoksa üzgün müdür bilinmez. Öyle ya; o yukarýdaki fotoðrafýn çekildiði etkinliðe karþý "alternatif" anma programýný çoktan organize etmiþti. "Küçük olsun benim olsun" diyerek yanýndaki 300 kiþiyle Madýmak Oteli önünde 2 saat önce kendi anma programýný düzenlemiþti. Onbinlerce kiþinin arasýnda bütün sol siyasal partiler vardý. Ama Alevilerin en çok oy verdiði siyasi parti yoktu... Önder Aydýn Tepki Gösterdi Otel önünde anma tertip komitesi adýna konuþan KESK Dönem Sözcüsü Önder Doðan, CHP ve Cem Vakfý gibi kurumlarýn Atatürk Anýtýna çelenk býrakarak yaptýklarý anmaya iþaret ederek "2 Temmuz'un içini boþaltmaya çalýþýyorlar" dedi. Alevionline - 3 Temmuz 2008

3 8 Temmuz 2008 Salý Kapadokya'da turist sayýsýnda artýþ Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine gelen turist sayýsýnda geçtiðimiz yýla oranla artýþ yaþandýðý belirtildi. Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Kapadokya bölgesinde baþta Göreme Açýkhava Müzesi olmak üzere, Nevþehir, Ürgüp Hacýbektaþ Veli ve Hacýbektaþ Atatürk Evi Müzesi ile Kaymaklý, Derinkuyu, Özkonak ve Tatlarin Yeraltý Þehirleri, Mustafapaþa, Gülþehir, Açýksaray ve Zelve Örenyeri, St. Jean Kilisesi, Çavuþin Kilisesi, Karanlýk ve El Nazar Kilisesi nin ziyaret edildiði belirtildi. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda 377 bin 845'i yerli ve 499 bin 48'i de yabancý olmak üzere toplam 876 bin 893 turist ziyaret ettiði Nevþehir de, 2007 yýlýnýn ayný dönemine oranla yüzde 16 dolayýnda bir artýþ olduðu kaydedildi. Bölgede turistlerin ziyaretine açýk bulunan müze ve örenyerlerini 2007 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 346 bin 273'ü yerli ve 408 bin 808'i de yabancý olmak üzere toplam 755 bin 81 turist ziyaret etmiþti. THY uçak seferleri arttýrýlacak Ýstanbul ve Ýstanbul-Nevþehir arasýnda haftada 4 gün olarak düzenlenen tarifeli uçak seferler sayýsýnýn arttýrýlmasý için giriþimlerinin sürdüðünü söyledi. Yeraltý þehirlerine hücum! Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sýcaktan bunalan turistler, yer altý þehirlerinde serinliyor. Önceleri ibadet ve barýnma merkezleri olarak kullanýlan yeraltý þehirlerini, bunalan turistlerin yaný sýra yerli halk tercih ediyor. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bölgede 5'inci yüzyýlda yapýldýðý tahmin edilen yaklaþýk 300 yer altý þehri bulunduðunu söyledi. Vali Hacýmustafaoðlu, þunlarý kaydetti: "Kapadokya'nýn önemli bir bölümü Nevþehir sýnýrlarý içindedir ve bu bölge ilginç yeryüzü oluþumlarý, tarihi ve anýtsal yapýlarý, Osmanlý ve Selçuklu mimarý eserleri, antik kentleri ve yer altý þehirleri ile bilinen ve tanýnan bir bölgedir. Kapadokya bölgesinde Erciyes, Hasan Daðý ve Göllü Daðý'nýn yaklaþýk 20 milyon yýl öncesinde püskürttüðü lav birikintilerinin sularýn çekilmesiyle oluþturduðu dev tüf katmanlarýnýn içlerinin oyulmasýyla yapýlan yer altý þehirleri, yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekiyor. yer altý þehirleri, yerin 40 ila 70 metre altýna kadar uzanýyor." Kapadokya'da Derinkuyu, Kaymaklý, Tatlarin, Özkonak ve Mazý yer altý þehirlerini yýlda yaklaþýk 1 milyon yerli ve yabancý turist ziyaret ediyor. (AA/Khbr) Polonyalý gezgin Nevþehir'e ulaþtý aldý. THY tarafýndan Nevþehir-Ýstanbul arasýnda haftada 4 gün olarak düzenlenen tarifeli uçak seferlerinin kademeli olarak arttýrýlacaðý bildirildi. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, THY tarafýndan Nevþehir- DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: Vali Hacýmustafaoðlu, uçak seferlerinin uzun bir aradan sonra geçtiðimiz yýllarda yeniden baþladýðýný hatýrlatarak, "Ýlk dönemlerde az olan yolcu sayýsý, 2008 yýlýnýn yaz aylarý ile birlikte sürekli bir artýþa geçti ve þu anda uçak seferlerindeki doluluk oraný yüzde 100'e yakýn bir seviyeye ulaþtý.þuanda pazartesi, çarþamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün düzenlenen uçak seferler sayýsýný arttýrarak 7'ye çýkartmayý istiyoruz. Bu konudaki giriþimlerimiz olumlu sonuçlar verdi. THY seferlerini kademeli olarak ileriki günlerde arttýracak" dedi. (iha/khbr) SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: Dünyayý yürüyerek dolaþan Polonyalý Anderej Makowski (60) Nevþehir'e geldi. Eþinin vasiyeti üzerine dünya turuna çýkan Polonyalý gezginin hedefi Hindistan'a ulaþmak. Polonya'nýn Browama kentinden 7 Kasým 2007 tarihinde yürüyerek yola çýkan 2 çocuk babasý 60 yaþýndaki emekli polis müfettiþi Anderej Makowski, 2 yýl sürecek olan dünya turunun Türkiye ayaðýnda Nevþehir'e ulaþtý. Dünya turuna çýkmayý yýllar önce eþi ile birlikte karar verdiklerini ancak 8 yýl önce eþinin öldüðünü belirten Anderej Makowski, eþinin vasiyetini yerine getirmek için bu tura tek baþýna çýkmaya karar verdiðini söyledi. Sýrtýndaki 25 kilogram aðýrlýðýndaki çantasý ile bu güne kadar 11 bin kilometre yok kat ettiðini belirten Makowski, "Bu dünya turunu eþimle birlikte gerçekleþtirmek için planlamýþtýk. Dünyayý gezerek çektiðimiz fotoðraf ve görüntüler ile farklý ülkelerin kültürel ve sosyal yaþamlarýný çocuklar yararýna satýlacak bir kitapta toplayacaktýk. Eþimin vasiyetini yerine getirmek için 2 yýl sürecek dünya turu için yola çýktým" dedi. Nevþehir'e gelen ve belediyeye ait Þehitler Parký'ný gezen Anderej Makowski, bol bol fotoðraf çekerek gezdiði yerler hakkýnda bilgi Gezdiði ülkeler arasýnda en çok Türkiye'yi ve Türk insanlarýný sevdiðini belirten Makowski, Türk insanlarýnýn kendisine çok sýcak davrandýklarýný ve sürekli yardým ettiklerini söyledi. Dünya turunu tamamladýðýnda çýkartacaðý kitabýnda Türkiye'den ve insanlarýndan övgüyle bahsedeceðini ifade eden Anderej Makowski, gezisi süresince az da olsa Türkçe öðrendiðini söyledi. Türkiye'nin ardýndan Ýran ve Pakistan'a geçecek olan Polonyalý Anderej Makowski, dünya turunu Hindistan'da tamamlayacak ve toplam 70 bin kilometre yol kat etmiþ olacak. (khbr) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 8 Temmuz 2008 Salý Fanatik bir Abdülhamit düþmaný olan yazarýn abarttýðý düþünülebilir ama bu satýrlar, Türklerin köpek sevgisine pek inanmayan ve köpeklere gösterilen müsamahanýn ardýnda bir çeþit bedavaya belediyecilik mantýðý yattýðýný iddia eden II. Mahmut döneminin ünlü Prusyalýsý Helmut von Moltke nin sözleri uyum içindedir. Modernleþmenin acýmasýz yüzü Ayþe Hür Kayýtlara geçen son büyük köpek itlafý 1911 de oldu. Bu tarihten itibaren þehrin sokaklarýnda köpekler egemenliklerini yeniden ilan ettiler. Kýsa sürede köpek sayýsý 30 bine ulaþýverdi. Ama, köpekler, karþýlarýnda ülkeyi dahili düþmanlardan temizlemeyi görev edinmiþ bir iktidar olduðunu unutmuþlardý. Nitekim, Aðustos 1912 de Þehremini olarak göreve baþlayan ve þehircilik açýsýndan çok güzel hizmetlere imza atan Dr. Cemil Topuzlu, anýlarýnda sanki marifetmiþ gibi bunlarý yavaþ yavaþ imha ettirdim diye yazmýþtý. Ýstanbul himaye-i hayvanat cemiyeti Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (2) yok edilmesi gereken baþ belalarý olarak görülen sokak köpeklerinin açýkça itlafýna ara verilmiþ, gazetelerde sokak köpeklerinden yana yayýnlarýn sayýsý artmýþtý. Hatta hayvanlarý korumaya yönelik giriþimler artmýþ hatta hayvanlara iyi davrananlara ödül verilmesi bile söz konusu olmuþtu. Sokak köpeklerinin bu altýn dönemi ne yazýk ki kýsa sürdü te savaþýn baþlamasýyla, ortalýk toz duman olurken, yeni bir köpek kafilesinin Sivriada ya tehcirine baþlanmýþtý bile Halbuki Piyer Loti ne demiþti: Sokaklarýnda köpeklerin olmadýðý bir Ýstanbul u düþünemiyorum! * * * II. Meþrutiyet dönemi belediyecilik hizmetinin sokak köpeklerine býrakýlmayacaðý kadar karmaþýk bir dönemdi. Dolayýsýyla, sokak köpeklerine gösterilen hoþgörünün sonuna gelinmiþti. Ancak, bu iþ son derece vahþi biçimde yapýldý daki Þehremini Tevfik Bey sokaklardaki baþýboþ dolaþan tam 80 bin köpeði bir nevi Deyr Zor rolü oynayan Sivriada ya göndermekle kalmamýþ, verilen fetva gereði hayvanlar hemen öldürülmek yerine, aç ve susuz býrakýlmýþlardý. Ýstanbul halký köpeklerin haykýrýþlarý ile bölünen uykularýna en sonunda kavuþmuþlardý, çünkü aç köpekler birbirini yiyerek telef olmuþlardý! Bu korkunç facia sýrasýnda, fýrsatçý bir Fransýz sanayicisi adadaki köpeklerden elde ettiði deri, kemik tozu, gübre, yað gibi malzemeleri Marsilya ya ihraç etmeyi baþarmýþtý den 1914 e kadar sokak köpeklerinin itlafýna ara verilmesinde 1912 yýlýnda kurulan Ýstanbul Himaye-i Hayvanat Cemiyeti nin payý olmalýdýr. Çünkü cemiyetin baþkaný Ayan Meclisi üyesi ve eski sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paþa; ikinci baþkanlarý Þura-yý Devlet Reisi Prens Said Halim Paþa ile Teþrifat-ý Umumiye Nazýrý Ýsmail Cenani Bey; katipleri Ayan Meclisi üyesi Baserya Efendi ile Þura-yý Devlet üyesi Yusuf Razi Bey, veznedarý Türkiye Milli Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sir H. Babington dur. Cemiyetin üyeleri arasýnda, sokak köpeklerinin baþ düþmanlarýndan Ýstanbul Valisi Ýbrahim Bey ile daha iki yýl önce 80 bin köpeðin Sivriada da birbirini yemesiyle biten facianýn mimarý olan (Þehremini) Ýstanbul Belediye Baþkaný Tevfik Bey in bulunmasý bir çeþit ironi olmalýdýr. Diðer ünlü üyeler, Müze-i Hümayun Müdürü Halil Bey, Maarif Nazýrý Emrullah Efendi ile Ýttihatçýlarýn 23 Ocak 1913 tarihinde gerçekleþtirdikleri ünlü Babýali Baskýný ndan sonra Sadrazam ve Harbiye Nazýrý olan Mahmut Þevket Paþa ydý. Bilindiði gibi Cemiyetin Ýkinci Baþkaný Said Halim Paþa, Mahmut Þevket Paþa kabinesinde Hariciye Nazýrlýðý görevinde bulunmuþ, Mahmut Þevket Paþa nýn 11 Haziran 1913 tarihinde bir suikasta kurban gitmesinden sonra onun yerine sadrazam olarak atanmýþtý. (Said Halim Paþa nýn da, 6 Aralýk 1921 de siyasi bir suikasta kurban gittiðini hatýrlatalým.) O yýllarda Altýncý Daire-i Belediye diye anýlan Beyoðlu Belediyesi bünyesinde kurulan cemiyetin nizamnamesine göre cemiyetin iki temel görevi vardý: Birincisi hayvanlara reva görülen zulüm ve haksýzlýklarýn önlenmesi, hayvanlara iyi muamele edilmesi teþvik edilmesi ve hayvanlarýn içinde bulunduklarý kötü koþullarýn düzeltilmesi idi. Ýkinci amaç ise, halk arasýnda, özellikle de çocuklar arasýnda adalet, iyilikseverlik ve hayvan sevgisi duygularýnýn yaratýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmaktý. Bu amaçlara ulaþmak için aile içinde ve dýþýnda eðitime önem veren cemiyet hayvanlara kötü davrananlara verilecek cezalarýn arttýrýlmasýný, bu kiþilerin teþhir ve ilan edilmesini, ayrýca yeni kanun ve düzenlemeler yapýlmasýný istiyordu. Gerçi, Þehremini Dr. Cemil Topuzlu, el altýndan sokak köpeklerini imha etmeye devam ediyordu ama, bu yüce ideallerin devlet katýnda önemli görevler üstlenen kiþiler tarafýndan paylaþýlmasý görünüþte de olsa etkisini göstermiþ, o güne kadar» ÖZET KAYNAKÇA: Ekrem Iþýn, Ýstanbul da Gündelik Hayat, Yapý Kredi Yayýnlarý, 2006; Cihangir Gündoðdu, Doksan yýl önce Ýstanbul hayvanseverler, Toplumsal Tarih, S. 116, Aðustos 2003, s ; Taner Timur, Köpekler, Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi, C.5, Tarih Vakfý Yayýnlarý, 1994, s. 89; a.g.y., XIX. Yüzyýlda Ýstanbul un Sokak Köpekleri, Tarih ve Toplum, S. 117, Eylül 1993, s.10-14; Hakan Akçaoðlu, Karabaþname-i Ýstanbul, Tombak, no.16 (1997), s ; Münevver Alp, Sokak Köpekleri, Eski Ýstanbul da Gündelik Hayat (Yay.Haz.: Ý. Günda Kayaoðlu ve Ersun Pekin), Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Ýþleri Daire Baþkanlýðý Yayýnlarý, 2001, Sadri Sema, Eski Ýstanbul Hatýralarý, Kitabevi Yayýnlarý, Mayýs Bitti

5 8 Temmuz 2008 Pazartesi Önce þair sonra yazar ama her zaman 'çýnar' Hepimizin beðeniyle izlediði Hababam Sýnýfý ilk kez 1956 da Ýlhan Selçuk yönetimindeki Dolmuþ adlý dergide yayýmlandý. Tiyatro oyunlarý kapalý giþe oynarken filmleri reyting rekorlarý kýrdý. Bizi hep güldürdü. Hemen hemen Hababam Sýnýfý yla ilgili her konuþmasýnda Ezberin, uydurma saygýnýn, kopyanýn kýsacasý var olan eðitim sisteminin eleþtirisini yaptýðýný söyledi yýl geçti ama deðiþen bir þey olmadý. Biz yine güldük hep beraber... Rýfat Ilgaz da güldü bizimle; ama acý acý... Kendisi de bir öðretmen olan Rýfat Ilgaz, Hababam Sýnýfý nda bir eðitim yergisi yaptýðýný anlatamadý bir türlü... Bugün 7 Temmuz, Rýfat Ilgaz ýn ölümünün 15. yýlý... Rýfat Ilgaz ý ve efsaneleþmiþ Hababam Sýnýfý ný sizlere daha yakýndan tanýtmak için Hababam Sýnýfý nýn yazýlýþ serüvenini anlattýðý Sýnýf ýn Efsanesi adlý kitabýn yazarý olan Aydýn Ilgaz ile konuþtuk...»babanýz Sýnýf adlý þiir kitabý nedeniyle hapse atýldýðýnda 4 yaþýndaydýnýz. O günlere dair neler hatýrlýyorsunuz? Önce Aksaray. Ortaköy tramvayýnda 2. mevkide annemle gidiþim... Tophane yokuþundan çýkýp Ýtalyan Hastanesi nin karþýsýndaki kapýdan Tophane Askeri Cezaevi ne giriþim... Ayaðýnda gülleler olan mahkûmlarýn koridorlarda yürümeye çalýþýrken ayaklarýndan çýkan sesler... Ve babamýn koðuþuna doðru giderken mahkûmlarýn erkek geliyor diye baðýrmasý... Sonrada, babamýn Tophane Askeri Cezaevi nden çýkýp da hastanede yatýþlarý... Heybeliada daki hastaneye, sonradan Kabataþ Erkek Lisesi nde öðretmenim olan Behçet Necatigil ile gidiþimiz... Babamýn ayaðýndan karyolaya baðlý oluþunu görüþüm... Birer film þeridi gibi geliyor gözlerimin önüne.»rýfat Ilgaz ýn Devrim Kitabevi tarafýndan 1944 te yayýmlanan Sýnýf adlý þiir kitabýnýn toplatýlmasýnýn altýnda yatan nedenler nelerdi? Bu kitap 1944 te deðil de günümüzde yazýlmýþ olsaydý neler olurdu? 1944, Hitler ordularýnýn ve Alman faþizminin en güçlü olduðu zamanlar... Kitabýnýn adýnýn Sýnýf, yayýmlayanýn Devrim Kitabevi, kapaðýnýn kýrmýzý olmasý nedeniyle kýsa sürede kitap toplatýlýr. Bir sýnýfýn, diðer bir sýnýfa baskýsý diye yorumlanan meþhur 141 ve 142. maddeler uyarýnca tutuklanýr. Ve 6 ay hapse mahkûm edilir. Öðretmenlikten uzaklaþtýrýlýr. Babam kitabýnda toplumsal konulara deðindi: Palto ve ayakkabý yüzünden okula gidemeyenleri, hor görülenleri, ezilenleri, kýsaca yaþamýn zorluklarýný anlattý, herkesin anlayacaðý bir dille. Nâzým Hikmet ten sonra Ýnsan Manzaralarý ný en iyi anlatan isimdir Rýfat Ilgaz... Babamýn yakýn bir arkadaþýna, o devirde sorgu altýndayken Nâzým Hikmet ve Rýfat Ilgaz la olan iliþkilerini sormuþlar. Soruþturma sonrasý babamýn arkadaþý Hilmi Büyükþekerci merak edip sorar ve ilginç bir yanýt alýr: Biz Nâzým Hikmet in þiir kitabýný toplatmadýðýmýz için herkes tarafýndan okundu ve sevildi. Sonradan fark ettik, Rýfat Ilgaz ýnda gözleri mavi ve onun gibi sarýþýndý, boylu posluydu. Bu toplum üzerinde büyük bir etki yaratýr düþüncesiyle, Yarenlik adlý þiir kitabýný toplatmayý akýl edemedik ama Sýnýf adlý kitabý çýkýnca uyandýk ve toplattýk. Bugün o þiir kitabýný yeniden yayýnladýk ama kimse siyasi açýdan dönüp bakmadý bile lý yýllarda yarattýðý etkiyi günümüzde yaratmadý; yani toplatýlmadý, þiirlerinde anlattýðý þeyler hâlâ yaþanýyor olmasýna raðmen...»hababam Sýnýfý hâlâ güncelliðini koruyor. Hababam Sýnýfý nýn yazýlýþ sebebi doðru deðerlendirilebildi mi? Kitabý okuyan ve kitaptan sonuç çýkaran insanlar, elbette Türkiye deki eðitim sisteminin ne kadar bozuk ve bir öðretmen olan Rýfat Ilgaz ýn tespitlerinin ne kadar doðru olduðunu görüyor. Rýfat Ilgaz ýn bu keskin görüþü tiyatrosunda, daha çok yazýlarýnda öne çýkarýldý. Ama filmcilerin siyasi ve giþe kaygýlarý kitabýn tersyüz edilmesine yol açtý. Örneðin babamýn bir sözü vardýr: Kötü öðrenci yoktur, kötü eðitim sistemi, kötü öðretmen vardýr. Babam bu düþünceden yola çýkarak yazmýþtý Hababam Sýnýfý ný. Öðretmen olan Rýfat Ilgaz a öðretilen buydu. Çocuklarýn hatta velilerin hiçbir zaman suçlanmamasý gerekir. Bu iþe madem Milli Eðitim Bakanlýðý olarak devlet bakýyor elbette ki eðitim sisteminin çocuklarý en uygun þekilde eðitmesi gerekiyor. Filmlerde öne çýkarýlan suya sabuna dokunmayan fikir ise; kötü öðrenci yoktur, kötü veli vardýr. O yýllarda filmcilerin iþine geliyordu, yeni kurulan özel okullarý eleþtirmek. Özel okullarý eleþtirerek ve devlet okullarýný eleþtirmeyerek topu taca attýlar aslýnda. Fakat þimdi üzülerek söyleyeyim ters duruma düþtüler. Çünkü þimdilerde Milli Eðitim e baðlý okullarýn sayýsý azaldýkça, özel okullarýn sayýsý artýyor. Bu eski filmlerden þimdi ne sonuç çýkacak acaba?»rýfat Ilgaz Hababam Sýnýfý ný Stepne adýyla yazmýþ... Sizin de tanýk olduðunuz o günlerden söz eder misiniz? Stepne, Rýfat Ilgaz ýn Dolmuþ mizah dergisinde kullandýðý imzaydý. Rýfat Ilgaz ýn hem siyasi iktidarlar hem de gazete ve dergi sahipleri adýnýn sakýncalý ilan edilmesi nedeniyle, yazýlarýnýn yayýmlanmasýný istemiyorlardý. Dolmuþ ta yazý yazan sakýncalý yazarlardan Aziz Nesin ve Çetin Altan da bu gruba giren yazarlardý. Derginin kapatýlmamasý için takma adla yazý yazmaya baþladýlar. Dolmuþ adýnýn yolcu taþýyan bir araç olmasýndan dolayý dolmuþ parçalarýnýn isimlerini imza niyetine kullanýyorlardý. Çamurluk, Diþli, Kriko, Vida vites gibi... Rýfat Ilgaz da yedek lastik anlamýna gelen Stepne adýný kullandý. Rýfat Ilgaz adýný, sadece þiirlerinde kullanmak istiyordu. Ben öncelikle þairim. diyordu. Hababam Sýnýfý, Dolmuþ dergisinde yazan: Stepne olarak bir buçuk yýl yayýmlandý. Hatta Dolmuþ Yayýnlarý nda kitap olarak basýlan ilk Hababam Sýnýfý nýn kapaðýnda yazarýnýn adý Stepne olarak görünüyordu. Rýfat Ilgaz, Stepne olarak bilindi. Okurlar, Stepne yi Rus yazar zannetti. Rusya daki steplerden çaðrýþým yaparak...»hababam Sýnýfý nýn sadece gülmece yönü öne çýkarýlýyor. Rýfat Ilgaz, Hababam Sýnýfý ný yazarken amacý neydi? Kitaptaki karakterler kurgu muydu? Hababam Sýnýfý, Güdük Necmi nin yani babamýn Kastamonu Muallim Mektebi anýlarýdýr. Kel Mahmut, Badi Ekrem, Ýnek Þaban, Kalem Þakir, Domdom Ali, Tulum Hayri, Hafize Ana... Hababam Sýnýfý nýn kahramanlarý yoktan kurgulanarak yaratýlmadý... Hepsi de babamýn sýnýf arkadaþlarý ve öðretmenleriydi. Yýllar sonra Kel Mahmut tipiyle romanda yer alan Nihat Dicle babamla, Mehmet Saydur aracýlýðýyla Ankara da buluþurlar. O toplantýda çok duygulu anlar yaþanýr. Nihat Dicle gurur doludur çünkü öðrencisi ona herkesin çok sevdiði bir kiþiliði layýk görmüþtür; Kel Mahmut... Ancak ne acýdýr ki yýllar önce film senaryosu sansür kurulundan Ben öðretmene Kel dedirtmem diyen bir öðretmenin karþý çýkmasý üzerine geçememiþti.»babanýzla hep gurur duydunuz. Ama yeri geldiðinde babanýzýn Rýfat Ilgaz olduðunu, en yakýn arkadaþýnýzdan bile neden sakladýnýz? Yýllar sonra -annemin de öðretmen olmasý nedeniyle- bilhassa resmi kurumlar içerisinde soyadýmýzý söylemek zorunda kaldýðýmýzda insanlarýn bakýþlarýndaki tedirginliði anlamaya baþladým. Okul hayatýmda da bunu yaþadým lerde Amerika da kazandýðým burs için almak istediðim pasaportu da soyadýmdan dolayý alamamýþtým. Can Yücel ve dönemin Milli Eðitim Bakaný olan babasý Hasan Ali Yücel ile bir dostluðumuz vardý. Hasan Ali Yücel in de çabalarýyla pasaportumu 2 ay gecikmeli alabildim. Yýllar sonra çalýþtýðým devlet kurumlarýnda da terfilerimi alamayýþýmýn nedeni Ilgaz soyadýný taþýmamdýr. Bunu 1990 larda emekliliðime yakýn zamanlarda duymuþtum. Ýktidardan bu kadar korkan bir toplumun neden bugünlerde bu kadar açmaza girdiðinin bir göstergesiydi yaþadýklarým.»kadrosu Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Mim Uykusuz ve Rýfat Ilgaz gibi güçlü yazarlardan oluþan dönemin muhalif mizah dergisi olan Markopaþa yý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Markopaþa 1940 lý yýllarýn en önemli siyasi mizah dergilerinden biri. Dergi tek partili devirden demokrat partinin seçimine kadar olan süreçte birçok kez kapatýlmasýna karþýn Malumpaþa, Merhumpaþa, Alibaba gibi isimlerle çýktý. Ama ne yazýk ki 1948 de Sabahattin Ali nin öldürülmesiyle iþin içine faili meçhul bir cinayet girdi. Rýfat Ilgaz ve diðer yazarlar yazdýklarýndan dolayý gözaltýna alýndý, yargýlandý, hüküm giydi. Bence Markopaþa, 1940 lý yýllarda demokrasi adýna verilmiþ savaþýn bütün dünyadaki simgesidir.»rýfat Ilgaz ýn þiiriyle mizahý arasýnda nasýl bir baðlantý kurulabilir? Aslýnda babam þöyle derdi; Ben mizah yapmak için kâðýdý kalemi elime almam. Ben önce þairim, öykücüyüm, romancýyým. Ama mizah bir biçemdir. Bir nevi baþladýðým tarzdýr. Ýlla ki birileri yazdýklarýma gülsün diye yola çýkmam. Çünkü mizah zaten ezilenle ezen arasýndaki biçimsel iliþkidir. Bunu belli güçler, belli kurumlar okuduklarý zaman bu tür mizahtan hoþlanmayabilir. Ama Rýfat Ilgaz yaptýðýyla herkesi güldürmeye çalýþmamýþtýr. Burada ironisi içinden çýkan bir taþlamasý, fýkrasý göz önüne alýnýrsa durum daha iyi anlaþýlýr. Zaten günümüzde mizah sözcüðü yanlýþ kullanýlmakta. Mizah yapmak birini yatýrýp da koltuk altlarýna tüy sürerek kahkahayla güldürmek deðil. Mizah bir taraf tutmaktýr, ezilen ya da ezenden yana olmaktýr. Günümüzde ne yazýk ki mizah, saraydaki kralý eðlendirmek için yapýlan bir güldürü haline dönüþtü. Çünkü kral bu güldürüden memnun kalmazsa bilir ki kellesi gidecek, dolayýsýyla hem kralý güldüreceksiniz hem de yanlýþ yapýp kelleyi kaptýrmayacaksýnýz. Bu günümüzde ekmek parasý için yapýlan çok zor bir uðraþý. Çünkü bu güldürü uzmanlarý ne yazýk ki suya sabuna dokunmadan iþ yapmaya çalýþýyor. Babamýn bir þair arkadaþýnýn söylediði bir þiirden üç dize alacaðým; suya dokunmazmýþ/ sabuna dokunmazmýþ/ pise bak! ARZU USLU *** Yakýnlýðý hep uzaktandý»baba-oðul iliþkiniz nasýldý? Ya hastalýktan dolayý hastanede ya yazýlarýndan dolayý hapisteydi, çok bir arada deðildiniz. Babamla tam bir baba-oðul iliþkisi yaþayamadým. Bunun iki sebebi vardý. Biri siyasi bir suçlu olmasý, diðeri de tüberküloz olmasý... Tüberküloz (verem) olan bir insanýn o yýllarda etrafýndaki insanlara fazla yaklaþmamasý gerekirdi. Babam bunu hiç belli etmezdi; ama hep uzaktan olurdu bize olan yakýnlýðý. Bize doya doya sarýldýðýný hatýrlamýyorum. Cezaevindeyken, yaþýmdan dolayý onu ziyarete gittiðimde içeri giremedim, hastanedeyken de özel izinlerle görebiliyordum onu; ama hiçbir zaman el temasýnda bulunmuyorduk. Babam da farkýndaydý bu durumun ve yýllar sonra Amerika dan döndüðümde þunlarý söylemiþti: Ýyi bir baba olamadým, babalýk yapamadým. O nedenle bizim arkadaþlýðýmýz 60 lý yýllarýn sonunda baþladý. Ölümüne kadarda birlikte olduk. Bizimle kalýyordu, iþte o zaman birbirimizi çok iyi anladýk. Hem onun kitaplarýný çýkaran bir patronuydum hem de bir arkadaþýydým. 7 Temmuz 2008 Birgün

6 8 Temmuz 2008 Salý Hasan Bayram "Türk halký Atatürk devrimlerinde bir travma yaþamýþ! New York Times'a konuþan AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Mir Mehmet Fýrat, Atatürk devrimleri için "Türk toplumu bir travma yaþamýþtýr. Bir gecede kýyafetlerini, dillerini deðiþtirmeleri istenmiþtir. Dini yaþama biçimleri ortadan kaldýrýlmýþtýr" dedi." Yukarýdaki haber,23 Haziran 2008 tarihli gazetelerin hemen hemen hepsinde çeþitli boyutlarla yer aldý.habere konu olan kiþi ile ilgili bilgi yetersizliði,bu kiþiyi anlamamýzý zorlaþtýrýyor,oysa haberin ana baþlýðý bana göre;bu zat-ý muhteremin kýsa bir biyografisi olsaydý,haberi anlamamýz çok da kolay olacaktý.yakýn dönem tarihi ile ilgili bilgilerimiz oldukça sýnýrlý,new York Times'a konuþan "deðerli milletvekilimizin" yakýn tarihimizdeki yeri ve önemi oldukça nettir,yukarýda özet olarak verilen konuþmasýnda söylemek istediklerini anlamak,o'nun bu önemli yerini anladýktan sonra en cahilimiz tarafýndan bile sýradan bir iþ olacaktýr. "Ainesi iþtir kiþinin,lafa bakýlmaz" diyen atasözü,elbette deneyimlerin bize baðýþladýðý bir birikimdir.laflar da,geldikleri yere bakýlarak anlamlandýrýlabilir.yukarýdaki sözü,said-i Nursi'nin torunu deðil de,atatürk'ün yakýn arkadaþlarýndan birinin torunu söylemiþ olsa ayný bakýþ açýsý ile mi deðerlendirirdik? Bilemiyorum.Söylenen sözü,düþmanýnýz söylerse ayný,dostunuz söylerse ayný mý deðerlendirirsiniz? Onu da bilmiyorum.bana göre bir sözün deðerlendirmeye alýnmasý için;tarafsýz,somut verilere dayanan,taraflarýn inanýrlýðýný kabul ettiði kiþice söylenmiþ olmasý gerekir.kesinlikle taraf olduðu malum kiþinin,söylediði sözleri býrakýn,yaptýðý þeyleri bile kuþku ile karþýlamak,kýnanacak durum deðildir.çünkü o taraftýr,bana göre "karþý taraf". Sayýn Dengir Mir Mehmet Fýrat'ýn söylediklerine gelince;tamamen tarihsel gerçekliklerdir söyledikleri,günümüzde devam eden bir kavganýn da baþlangýç tarihidir,bahsettiði konularýn yaþandýðý tarih."bir gecede kýyafetlerini,dillerini deðiþtirmeleri istenmiþtir" insanlardan,böylesi tarihsel olaylara da tam da bu nedenden "DEVRÝM" denilir."dini yaþama biçimleri ortadan kaldýrýlmýþtýr." Bu da; Atatürk'ün yaptýðý devrimlerden sadece birisidir,"kýlýk Kýyafet ve Dil Devrimi"nde olduðu gibi."laiklik" olarak adlandýrýlan,cumhuriyetin olmazsa olmaz koþuludur.beyefendi;padiþahlýðýn Kaldýrýlmasý ile Hilafetin Kaldýrýlmasýna itirazlarýný neden ortaya koyamamýþtýr,onu da anlayabilmiþ deðilim.oysa,hilafet kaldýrýlmamýþ olsa "Efendimiz Hazretleri,dün;bedü-i zaman Said-i Nursi,bugün;ABD korumalý Fetullah Hoca Efendimiz Hilafet Makamýna ne de yakýþýrlardý." Doðrudur;tüm Devrimler,toplumsal travmalara sebep olabilir,ancak sonuçlarý halkýn yararýna ve belirli bir kesimin de menfaatlarýna dokunacaktýr.zarar görenler de tarihsel kinlerini kusacaklardýr,çoðunluðun yararý yanýnda,azýnlýk olan çýkar çevrelerinin,gidipgidip dýþ ülke veya basýnýnda verdikleri beyanatlar da durmayacaktýr.baþkalarýnýn kucaðýnda verilen beyanatlar,halkýn yanýnda olamayanlarýn yapacaðý iþtir.verdikleri beyanlar da halkýn umurunda olmayacaktýr.kucaðýna oturduklarý çevreye,"biz bu ülkeyi size herkesden ucuza pazarlarýz,zaten düþmanlýðýmýzýn tarihsel nedenleri var,ne olur bize sahip çýkýn" mesajý taþýyan bu beyanatlar,tarihin raflarýnda,onlarýn utanç belgesi olarak yerini alacaktýr. Ne söylendiði kadar,kimin söylediði de önemlidir,bizler söylenenleri deðerlendirecek bilgi,beceri ve düþünce birikimine sahibiz,tarihsel düþmanlýklarý anýmsatan bu türden sözleri,"kem söz sahibine aittir." Atasözü ile sahibine iade ediyoruz.atatürk'ü ve Devrimlerinin önemini bize hatýrlattýðý için de beyan sahibine selam!.. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla Dünyaya böyle haber olduk! Turizm de Ýslam devrimi! Ýngiltere''nin önde gelen gazetelerinden The Independent, Türk kadýnlar kapanýyor, bikinisiz tatillerde patlama yaþanýyor baþlýðýyla verdiði tam sayfa haberde Türkiye sahillerinde hýzla artan eðilime dikkat çekerek, turizmcilerin Gerçek para býrakanlar onlar olduðu için biz de Ýslamcý turizme döndük ifadelerine yer verdi. 10 milyar Sterlin lik turizm sektöründe en hýzlý artýþý gösteren Ýslamcý turizm olmasý nedeniyle, üstsüz de güneþlenebilinen normal otellerin Ýslamcý oteller e dönüþtürüldüðünü kaydeden Independent, bunun örneði olarak Þerafettin Ulukent'in 1980'li yýllarda Çeþme'de açtýðý tatil köyüne iþaret etti. Turizmcilerin bu sektöre olan eðiliminin ise Türkiye de farklý yorum ve eleþtirilere yol açtýðýný öne sürdü. AKP'nin dindar bir parti olduðunu, fakat parti duruþunun laik güçlerle çatýþtýðýnda öne sürülen tartýþmanýn türban ve kapalý giyim üzerinde yoðunlaþtýðýný yazan Independent, Birçok Türk, bu tatil köylerini, muhafazakar Ýslamcý siyasetin doðurduðu sonuçlarý olarak görüyor diye ifade etti. Türk toplumunun patriarkal (erkeðe öncelik) yapýsýna da dikkat çeken Ýngiliz gazete, Ýslamcý turizm e bu nedenle raðbetin arttýðýný da öne sürdü. Gazete, 1997 de kapatýlan Ýslamcý otellerin yeniden artýþta olduðunu ifade ederken, bu tür tatil yerlerinin özellikle ayrý kadýn-erkek plajlarýnýn, alkol yasaðýnýn ve ezan sesinin en çekici unsurlarý olduðunun altýný çizdi. ( Milliyet) "Kene sayýsý daha da artacak" Profesör Doktor Zafer Karaer, "Yazýn ilaçlama yapýlmasý keneleri gelecek yaz için daha da çoðaltacak" dedi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, kenelerin aktif olduklarý yaz aylarýnda ilaçlama yapýlmasýnýn gelecek yýl kene sayýsýnda artýþa neden olacaðýný bildirdi. Karaer, Türkiye'de ziraat ve hayvancýlýk alanýnda kullanýlan ilaçlarýn temel etkileþim maddelerinin ayný olduðunu belirtti. Bu preparatlarýn doðadaki tahribatlarý ve etkileþimleri üç aþaðý beþ yukarý birbirine benzerdir diyen Karaer, Türkiye'de yýllýk yaklaþýk 100 bin ton ilaç kullandýðýný söyledi. Zafer Karaer, þöyle konuþtu: Bu miktar Türkiye yüz ölçümüne vurulduðunda, her metrekareye düþen ilacýn yarattýðý tahribat, ekosistem açýsýndan inanýlmaz büyük. Sadece ilaçlar deðil, Türkiye'de orman arazilerinin yakýlmasý ve tarla amaçlý açýlmasý da ekosistemi bozuyor. Ýnsanýn doðayý tahrip etmesi, dönüp dolaþýp insaný vuruyor. Bu etkenler yüzünden ekosistemin bazý noktalarýnda kýrýlmalar oluþuyor. Bu noktalarýn dolmamasý felaketlere neden oluyor. ÝLAÇLAR KENE YÝYEN CANLILARI YOK EDÝYOR Karaer, kenelerin aktif ömrünün yaklaþýk 5 ay sürdüðünü ve bu sürenin sonunda 5-10 bin civarýnda yumurta verdiðini kaydetti. Kenelerin pasif dönemlerinin Ekim-Mart aylarý arasýnda olduðunu aktaran Karaer, pasif dönemde toprak altýnda yaþayan ve kýþý burada geçiren kenelerin yaz aylarýnda uyanarak, faaliyete geçtiðini söyledi. (khbr) MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 8 Temmuz 2008 Salý 7 Asmin Doða Sivas yanarken niye seyrettiniz? 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamý sermaye düzenin, solu budama operasyonun bir parçasýdýr. 80 li yýllarýn sonunda yükselen, iþçi hareketi, diðer ilerici dinamiklere vurulan darbe ve verilen gözdaðý ile sindirilmeliydi. Alevi kimliðinden de beslenen kent yoksullarý geri püskürtülmeliydi. Kürtlerin talebi zapturapt altýna alýnmalýydý. Dinci gerici örgütlenme, Sivas yangýnýnda, kürt aydýnlarýna karþý, Hizbullah cinayetlerinde hemen devreye sokuldu. Bütün bunlarý sosyal-demokrasi sadece seyretti. SÝVAS KATLÝAMI ÖRGÜTLÜ VE Pir Sultan Abdal Derneði nce düzenlenen Pir Sultan Abdal Þenliði 1 Temmuz 1993 te geniþ bir katliamla Sivas ta baþlamýþtý. Ancak öncesinde bir provokasyon ortamý hazýrlanmaya baþlanmýþtý bile. Þehre HÝCRET KOÞUSU için binlerce kiþi getirilmiþ ve bu kiþiler RP li belediyenin tesislerinde konuklatýlmaktaydý. Yine ayný günlerde Sivas ýn hiçbir sokaðýnda ve caddesinde kaldýrým çalýþmasý yokken, katliamýn gerçekleþtirildiði Madýmak Oteli ne 50 m mesafedeki PTT binasýnýn önüne, kaldýrým çalýþmasý bahanesiyle tonlarca taþ yýðýlmýþtý. Yine o günlerde camilerde Müslümanlara baþlýklý bir bildiri daðýtýlýyordu. Hakikat, Hürdoðan, Bizim Sivas gibi yerel gazetelerde de günler öncesinden, Aziz Nesin ve Pir Sultan Abdal Þenliði aleyhine yayýn yapýlýyordu. 2 Temmuz Cuma günü çeþitli camilerden çýkan gruplar kent merkezine ve otelin bulunduðu yere doðru yöneldiler. Sayýlarý giderek artmýþ ve otelin önünde on binleri bulmuþtu. RP li Belediye Baþkaný Temel Karamolloðlu, kalabalýða Müslüman kardeþlerim, gazanýz mübarek olsun dediði kayýtlarda da görülüyor. Gerici grubun sayýsýnýn hýzla artmasýna raðmen polis bir türlü önlem almýyordu. 8 Saat sonra kalabalýktan bir gurup oteli ateþe verdiðinde de, ne asker ne polisler ne de itfaiye halen kalabalýðý yarýp otele ulaþabilmiþ deðildi. Olaylardan sonra þimdilerin laik burjuva aktörlerinden dönemin cumhurbaþkaný S.DEMÝREL, olay münferittir. Aðýr tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiþ. SATILIK EV Güvenlik kuvvetleri elerlinden geleni yapmýþlardýr diyordu. Baþbakan YARDIMCISI Erdal ÝNÖNÜ, üzgün olduklarýný, ellerinden bir þey gelmediðini söylüyordu. Ýþin aslý, gericilere bu cüreti devlet bizzat veriyordu. Generaller 1992 den itibaren Kürt sorununa karþý bir savaþ baþlatma çalýþmalarýna girmiþlerdi. Generallerin verdiði kararlardan biride Kürt hareketlerine karþý dinci gericiliði kullanmaktý. Türkiye Hizbullahý da bu kararýn sonucunda bizzat devlet tarafýndan örgütlendi. Generallerin kararlarýnýn MGK ancak hiçbir þekilde birbirinin üzerine da dönemin DYP- SHP koalisyon PLANLIYDI basmayan insan figürlerinden oluþuyor. hükümeti de onaylýyordu. Heykel, bilinçli ve isteyerek birbirlerini ERDAL ÝNÖNÜ nün ortaðý Baþbakan yukarýya taþýyan insanlardan oluþan dev bir Tansu ÇÝLLER, çok þükür, otel dýþýndaki alev formunda bulunuyor. Alevin üzerinde halkýmýz bu yangýndan zarar görmemiþtir. Halktan kimsenin burnu dahi kanamýþtýr ve ölenlerde çýkan yangýndan boðularak ölmüþlerdir ve olayý bu kadar büyütmek de yanlýþ, bir futbol maçýnda da bu kadar insan ölebiliyor derken; Ýnönü süyle, Karayalçýn ýyla SHP lilerin kýlý kýpýrdamýyordu. Evet dostlar nedense ÇORUMDA, SÝVASTA vb.. yýllardýr, hep eziliyor, hep yýlýyor, hep aþaðýlanýyoruz. Ama biz Pirimiz Hünkar Hacýbektaþ Veli ' nin söylediði gibi "ÝNCÝNSEN DE ÝNCÝTME" felsefesine hep uyguluyoruz. Elimize, belimize ve dilimize de sahibiz. Dile kolay tam 5,5 yýl ( ) yýllarý arasýnda Sivas' ta o caddede Atatürk Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü caddesinde, PTT önünde ve Madýmak Abdülkadir Tatar, yapý taþlarýnda kanserojen Otelinin önünden belki de binlerce kez madde tespit edilen Karain köyünde oturan geçtim. Hala o acýyý unutamam. Ýnsanlýk vatandaþlar için TOKÝ tarafýndan afet konutu dýþý bir olay. Orda yanan insanlarýn mezhebi yapýlacaðýný söyledi. de önemsiz. Orda ölen kürt vatandaþýmýz, yada Sünni vatandaþýmýz yada yerli deðil Açýklamalarda bulunan Nevþehir Bayýndýrlýk yabancý turist dahi olsaydý ayný acýyý ve Ýskan Müdürü Abdülkadir Tatar, kanserojen üzüntüyü yaþardým.. madde tespit edilen Ürgüp ilçesine baðlý Karain Sizlerde ayný þekilde hissettiðinizi köyünün taþýnmasý için yürütülen çalýþmalarda düþünüyorum.. Sivas ýn artýlarýný da bu önemli bir mesafe aldýklarýný söyledi. katliamla unutmak tabi ki doðru deðil.. Binlerce türkü, sayýsýzca ozan merkezi olan Bayýndýrlýk Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Sivas ý da silmek yanlýþ olur. Ama bu katliamý da unutamýyoruz. Sadece bu olaylar ile geçmiþ iliþkilendirilerek geleceðe ait stratejiler tekrar düþünülmelidir. Dostça kalmak umudu ile.. Sen yanmasan, ben yanmasam... Sivas katliamýnýn 15. yýlýnda 35 canýn anýsýna yapýlan anýt heykel, Karþýyaka'dan Ýzmir'i selamlýyor. Karþýyaka Belediyesi'nce yaptýrýlan 2 Temmuz Anýtý nda Nazým Hikmet'in Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak; nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða dizeleri dikkat çekiyor. Karþýyaka Belediyesi tarafýndan, Dünya Barýþ Anýtý önüne baðýmsýz ayrý bir anýt olarak yaptýrýlan 2 Temmuz Anýtý heykeltraþ Ozan Ünal tarafýndan hazýrlandý. 3 aylýk bir çalýþma sonucu yapýlan heykelde yaklaþýk 4 ton çamur kullanýldý. Kaide doðal çimlendirilmiþ topraðýn üzerinde pirinç bir plaka ile çevrelendi. Konik bir kaide üzerinde duran heykel, birbirine kenetlenmiþ KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR kollarýný iki yana açmýþ olan figür baþý dik bir þekilde yer alýyor. Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, 2 Temmuz Anýtý'ný oluþturmamýzdaki amaç, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madýmak Oteli'nde yakýlarak hayatlarýný kaybeden otuz beþ aydýnýmýzýn acýsýný hatýrlamak ve onlarý yeni nesillere açtýklarý aydýnlýk yolla tanýtabilmektir dedi. Cumhuriyet Karain ne zaman taþýnacak? Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalar çerçevesinde, Karain köyünde oturan vatandaþlarýn Ürgüp ilçesine taþýnmasýnýn planlandýðýný belirten Tatar, bununla ilgili olarak köyde imar ve hak sahipliði çalýþmalarýnýn da sona erdiðini kaydetti. Karain köyündeki 135 konutta oturan vatandaþlar için Ürgüp çýkýþýnda yeni 99 konuttun yapýlacaðýný söyleyen Abdülkadir Tatar, "Bununla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü ile TOKÝ arasýndaki sözleþme imzalandý. TOKÝ ilk etapta vatandaþlar için 80 metrekare büyüklüðünde evler yapmayý düþünüyordu, biz ise buna itiraz ettik. Þuanda TOKÝ 100 metrekare büyüklüðünde ev yapacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleþecek ihalenin ardýndan yeni konutlarýn yapýmýna baþlanacak ve Karain köyünde oturan vatandaþlar ilçe merkezine taþýnacaklar" dedi. Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdülkadir Tatar, konutlarýn yapýmýnýn tamamlanmasýndan sonra Karain köyündeki eski evlerin yýkýlýp üzerlerinin toprakla örtüleceðini de sözlerine ekledi.(khbr) 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: Kamil ÖNTAÞ Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA

8 Geçenlerde birkaç günlüðüne Berlin'de bulunma þansým oldu. Arkadaþlar sað olsunlar, þehrin görülmeye deðer neresi varsa gezdirdiler. Müzelerle baþladýk þehir turuna. Bergama Müzesi, Zeus Sunaðý biraz biz, Anadolu kokusu Eski þehir merkezi tarihteki yolculuðumuz gibi, TV kulesinden þehirde kuþ bakýþý gezinti ve Meclis derken gezmedik köþe bucak kalmadý. Bu ikinci Berlin'e gidiþim. Ýlkinde Berlin duvarý daha yerindeydi, þehri kuþatýyor, olmadýk yerde karþýnýza çýkýyordu. Þimdi duvar ile sadece tarihsel bir kalýntý olarak þehrin deðiþik yerlerinde karþýlaþýyorsunuz. Duvarýn kalýntýlarý gibi açtýðý yaralar, insanlara yaþattýðý acýlar, bir þekilde belleklerden silinmesin diye ayakta tutuluyor. Duvar ve yaþattýðý acýlarýn izleri her yerde karþýnýza çýkýyor. Çoðu ölümle son bulan geçiþlerin, kaçýþlarýn olduðu yerler, kaçýþta hayatýný yitirenlerin resimleri ile yaþanan acýlarý yeniden yaþatýyor. Bununla yetinmeyenler için, duvarý aþarak kaçmaya çalýþanlarýn hikâyelerinin detaylarýný bulabileceði bir müze dahi var Berlin'de Nazi Almanya'sýnýn Yahudi kýyýmý da gözlerden uzak deðil. Yahudi kýyýmý için yapýlmýþ bir anýt var. Büyük bir alaný kaplayan bu anýt ilk bakýþta bir mezarlýðý anýmsatýyor size. Ýçinde kaybolduðunuz bir labirente dönüþen anýt, istemeseniz de içine çekiyor insaný. Bu kadarla sýnýrlý deðil Yahudi kýyýmýnýn belgelenmesi; müzelerden baþka þehrin deðiþik yerlerinde birden bire karýþýnýzda buluyorsunuz yaþanan acýlarý, iþkenceleri gözler önüne seren resimler ve görsel birçok malzemeyle dikiliyor karþýnýza acýlar. Ýþkence ve açlýðýn bir deri bir kemik býraktýðý çizgili mahkûm elbisesi içinde tutuklular ve yanýnda vakur Nazi Alman subaylarý. Ýnsanýn tüylerini ürperten bu resimler önünde insan ne yapacaðýný, ne diyeceðini þaþýrýyor. olmalý. Hasan Kaya Ýnadýna Unutmayacaðýz Tarih ile yüzleþme dedikleri tam da bu Bizim beceremediðimiz, köþe bucak saklamaya çalýþtýðýmýz tarihimizin acýlarý, toplumsal barýþýn hep engeli oluyor uzak bir tarih diyerek uydurduðumuz her bahane yakýn tarihimizin yaþanan biri dizi kýyýmý ile hepten anlamýný yitiriyor. 1 Mayýs 1977, 24 Aralýk 1978 Maraþ sonra 6-7 Temmuz 1980 Çorum dediðinizde birilerinin yüzü asýlýyor, kaþlarý çatýlýyor. Devletin ve onun gizli yapýlanmalarýnýn marifeti olan birçok kýyýmdan söz etmek vatan hainliði olarak algýlanýyor, anýnda vatan haini damgasý yiyorsunuz. Çorum'da olduðu gibi Belediyeler hiç üzerlerine vazife olmayan iþlere soyunup, þehirlerinde yaþanmýþ kýyýmlarý unutturmak için gayretler içine girip katliam tarihlerine denk gelen festivaller düzenliyorlar. Alman devletinin Solingen'de evleri yakýlarak katledilen 5 Türk için her yýl düzenlediði anma törenlerine Devlet Bakaný düzeyinde katýlan hükümetlerin neden 2 Temmuz'da Sivas'a gelmediklerini, benzeri bir anma töreninin neden Sivas'ta yapýlmadýðýný, Madýmak Otelinin hala neden müze olmadýðýný sorma hakkýmýz olduðunu düþünerek devam ediyoruz. Yakýn tarihimizin kanlý kýyýmlarý 1 Mayýs 1977 Taksim, Maraþ, Çorum, Malatya, Erzincan, Sivas olaylarýnýn sorumlularý kimler? 12 Eylül faþist darbesi ile 640 bin tutuklamanýn, yargýsýz uzun yýllar hapis yatmasýnýn, 7 bin idam isteminin, 571 idam kararýndan 50'sinin uygulanmasýnýn, binlerce gence iþkence yapýlmasýnýn ve bunlardan 171'in ölümle sonuçlanmasýnýn sorumlularý kimler? Devam ediyoruz: 25 yýlý aþkýn bir süredir Doðu ve Güneydoðu illerimizde neler oluyor. Adý konmayan bu savaþýn bize, halka maliyeti nedir. Kaç anayý aðlattýk, kaç faili meçhul cinayet yaþadýk, kaç köy boþaltýldý, yýkýlan evler iþsiz, aþsýz kaç aile kaldý. Daha dün yaþanmýþ gibi acýsý taze olan onca kýyýmlarý unutmamýzý isteyen, gelen giden iktidarlar, ülkeyi 12 Eylül yasalarý ile yönettiklerini unutarak demokrasi havariliðine soyundular. AKP her konuda olduðu gibi bu konuda da hepsini geride býrakarak, türbanlý kýzlarýn arkasýna saklanarak, badem býyýk altýndan gülümseyerek demokrasi þampiyonu olduðu iddiasýnda bulunma piþkinliði içinde. ATKAYA Madýmak'ta müze bilmecesi 35 kiþinin can verdiði otele sahipleri 15 milyon dolar fiyat biçiyor. Turizm ve Kültür Bakaný "Bütçem yetersiz" derken, Sivas'ýn önde gelen emlakçýlarý otelin deðerinin 6 milyon dolar civarýnda olduðunu söylüyor. CHP ve Alevi derneklerinin oteli satýn almak için baþlattýðý kampanya ise bir türlü sonuç vermiyor. SÝVAS- Pir Sultan Abdal Þenlikleri için Sivas a gelen aydýn, sanatçý ve yazarlarýn da aralarýnda bulunduðu 35 kiþinin diri diri yakýldýðý Sivas taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülme çabalarý bir türlü sonuç vermiyor. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin çabalarýna raðmen, hükümetin bir türlü müzeye dönüþtüremediði otele sahipleri 15 milyon dolar fiyat biçiyor. UTANÇ ABÝDESÝNE FAHÝÞ FÝYAT Otelin asýl sahibi olan Murtaza Öðütçü nün vefat etmesinin ardýndan otelin iþletmesini çocuklarý Yaþar ve Hakký Ögütçü devraldý. Ancak Öðütçü kardeþler, müzeye dönüþtürülmesi gündemde olan otele, normal ederinin 2-3 katý fiyat biçti. Otel için 15 milyon YTL isteyen ve geri adým atmayan Öðütçü kardeþlerin bu yaklaþýmý, "para kazanmaya dönük bir hesap içinde olduklarý, otelin bu tür bir amaç uðruna satýlmasýna razý olmadýklarý ya da bu yönde bir baský gördükleri" þeklindeki sorularý akla getiriyor. "EN BÜYÜK ENGEL SÝYASÝ ÝRADE YETERSÝZLÝÐÝ" Hükümetin "bütçe yetersiz" diyerek kamulaþtýramadýðý oteli satýn almak için CHP Sivas Ýl Baþkanlýðý ile Alevi dernekleri kampanya baþlattý. Ancak otelin satýn alýnarak müzeye dönüþtürülmesi yönündeki bu giriþimler fiyat engeline takýldý. CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Madýmak Oteli nin kamulaþtýrýlmasý noktasýnda yasal bir engelin bulunmadýðýný, bu konudaki tek engelin ya da eksikliðin Valilik, hükümet ve Kültür Bakanlýðý'nýn siyasi irade eksikliði olduðunu söyledi. "OTEL ÝÇÝN ÇOK BÜYÜK BÝR PARA" Siyasi iradenin bu konuda gerekli giriþimleri göstermemesi üzerine bir kampanya düzenleyerek oteli satýn almak için harekete geçtiklerini belirten Özdemir, otelin sahiplerinin otele çok yüksek bir fiyat biçtiklerini ve bu paranýn Sivas taki bir otel için çok yüksek bir meblað olduðunu belirtti. Özdemir, amaçlarýnýn otelin üst katýný kütüphane ve alt katýný da (þimdiki kebapçý dükkanýnýn olduðu yeri) müze yapmak olduðunu söyledi. GEREKÇE: HÝSSEDARLAR ARASINDA ANLAÞMAZLIK MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR Oteli satýn almak için CHP Sivas Ýl Bakanlýðý ile otelin sahipleri arasýnda üç görüþme gerçekleþtirildiðini, ancak bu görüþmelerin sonuç vermediðini söyleyen Özdemir, "Ýlk görüþmede otel için 15 milyon dolar fiyat isteyen Hakký ve Yaþar kardeþler sonraki görüþmelerde herhangi bir fiyat indirimine de gitmediler ve bunun sebebi olarak da hissedarlar arasýndaki anlaþmazlýklarý ileri sürdüler" dedi. "MECLÝS'E TAÞIDIK AMA..." Cumhuriyet Halk partisi olarak Meclis'e konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini belirten Özdemir, yeterli çoðunluða sahip olmadýklarý için kanun teklifinin yasalaþamadýðýný söyledi. Parti olarak amaçlarýnýn bunu yapan zihniyeti teþhir etmek veya hesaplaþmak olmadýðýný belirten Özdemir, "Amacýmýz, burayý bir aydýnlanma müzesi ne dönüþtürmek" diye konuþtu. Özdemir, sözlerini þöyle sürdürdü: Ancak tüm uðraþlarýmýza raðmen katliamýn 15. yýlýnda bu oteli bir müzeye dönüþtüremedik. Fakat bu iþin peþini býrakmayacaðýz. Bir insanlýk ayýbýnýn yaþandýðý Madýmak Oteli ni en kýsa zamanda bir müzeye dönüþtürmek için elimizden gelen tüm çabayý göstereceðiz. EMLAKÇI: DEÐERÝ EN FAZLA 6 MÝLYON DOLAR Sivas ýn önde gelen emlakçýlarýndan Metin Namoðlu ise Madýmak Oteli nin piyasa ederinin en fazla 6 milyon dolar civarýnda olabileceðini söyledi. BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜÞMEKTEN KAÇINIYORLAR Çok ciddi bir müþteri yoðunluðuna sahip olmayan Madýmak Oteli nin ýsrarla otel ve kebapçý olarak çalýþtýrýlmaya devam ettirilmesinin ardýndaki sýr perdesi ise bir türlü aralanamýyor. Basýn mensuplarýyla görüþmekten kaçýnan otel sahiplerinin otele biçtikleri bu yüksek meblaðýn arkasýnda para kazanma hýrsý mý, yoksa siyasi hesaplar veya baskýlar mý olduðu anlaþýlamýyor. Kimi söylentilere göre otel sahipleri, babalarýnýn, Oteli sakýn satmayýn vasiyetine sadýk kalýrken, kimilerine göre ise ellerine geçen bu fýrsatý deðerlendirmek ve daha yüksek bir fiyata satmak amacýyla sýký pazarlýk peþindeler. Savaþ DAÞ - GAZETEPORT ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Batýkent Barýþ Ýstiyor! 28 EYLÜL PAZARTESÝ Sergi: Dünden Bugüne Batýkent (KENT KOOP) Saat: 15:00 Yer: Batýkent Metro Son Durak Festival Açýlýþý Toplanma: 1.Kol-Anýt Ýþ Merkezi Atatürk Heykeli Önü, 2.Kol

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı