OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM"

Transkript

1 OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM 28 y l n sürgünde geçiren Ozan Emekçi Telgraf a konufltu devam sayfa 16 da 13 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 144 Tel: Son y llarda iyice zorlaflt r lan vatandafll k alma hakk, Home Office in parlamentoya önerdi i ve bu y l yasa olarak ç kmas beklenen yeni göçmenlik yasa tasar s yla daha da zorlaflt r l yor. Tasar yasa olarak ç karsa, vatandafll k hakk 5 y l de il en az 6 y lda kazan lacak. Gönüllü çal flma kriterine uymayanlar n süresi 8 y la ç kar l rken, kriterleri baflaramayan ya da çal flmayanlar s n rd fl edilecek. Bu yasa tasar s nda, göçmenlerden, beklenen kriterleri yerine getirip getirmeyeceklerini kan tlamalar isteniyor. Göçmenlerin kendilerini gelifltirme ve ilerletme kriterleri olarak s ralanan faktörler ise flöyle: ngilizce bilme, vergi ödeme, kendi kendine yetebilme, yasalara uymak ve Britanyal lar n hayat çizgisiyle buluflabilme. Geçen y llarda yasalaflt r lan ve Life in the UK (Britanya da UÇAK B LETLER DÜNYANIN HER YER NE NTERNET F YATINA UÇAK B LETLER VE TAT LLER HEMDE VIZEY BIZ AYARLIYORUZ STANBUL 49 +tax Almanya 1 +tax ANTEP 119 +tax Hollanda 1 +tax KAYSER 199 +tax Fransa 1 +tax TRABZON 199 +tax Belçika 1 +tax ANTALYA 99 +tax Avrupa Ülk. 1 +tax ADANA 140 +tax KIBRIS 125 +tax 25 Stoke Newington Road, London, N16 8BJ Tel: BR TANYA VATANDAfiLI INA G DEN YOL UZUYOR yaflam) ad alt nda s navlara tabi tutulan göçmenler flimdi de gönüllü çal flmak zorunda kalacaklar. Vatandafll k almak isteyenler, bu tasar n n yasalaflmas halinde, ücretsiz çal flma zorunlulu unu kabul etmek zorunda kalacak. Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Avukat Serpil Ersan flunlar söyledi: Yeni göçmenlik tasar s 5 y l ikametin ard ndan otomatik vatandafll k hakk n kald rarak yerine kazan lm fl vatandafll k kavram n getiriyor. Tasar vatandafll a baflvuranlarla, ngiletere de yaflam testini geçme koflulunun yan s ra yasal olarak çal flma, vergi ödeme, toplum yaflam na gönüllü çal flarak kat lma ve adli sicillerinin temiz olmas koflullar n getiriyor. Bu koflullar yerine getirenler ngiletere de 6 y l sonra vatandafl olabilecekler. Devam sayfa 4 te Council Tax faturas n ödeyemeyenlerin say s h zla art yor sayfa 3 te MECE den kad nlara yönelik Destek Servisi Projesi sayfa 7 de Kufltî li ku ne? R.29 Londra da Filistin halk na destek gösterileri devam ediyor sayfa 10 da ngiltere den Kürt co rafyas na uzanan kareler sayfa 18 de Ö renmenin yafl olmaz diyerek 58 yafl nda tiyatro e itimine bafllad sayfa 8 de Olcay kendinden emin sesiyle dinleyicilerini büyülüyor sayfa 12 de

2 2 Kültür sanat dünyas Küba Hemingway arflivlerini aç yor Yaflam n n son y llar n Küba da geçiren ABD li yazar Ernest Hemingway e ait belge, foto raf ve yaz lar halka aç ld. Belgeler, y llard r yazar n Havana daki evinin bodrumunda kapal duruyordu ile 1960 y llar aras nda, 20 seneden fazla Küba da yaflayan ABD li yazar Ernest Hemingway n arflivinde mektuplar, foto raflar ve Hemingway n romanlar ndan Çanlar Kimin çin Çal yor a yaz lm fl ancak tamamlanmam fl bir sonsöz de yer al yor. Belgeler, onlarca y l boyunca yazar n Havana n n d fl eteklerindeki evinde dokunulmadan kalm flt. Yazar n evi flimdi bir müze. Müze yetkilileri, belgelerin Hemingway n adadaki yaflant s n anlama imkân sundu unu söylüyorlar. Akademisyenler ve araflt rmac lar, tümü bilgisayar ortam na taranarak aktar lan belgelerin elektronik kopyalar na Küba Miras Konseyi nden ulafl labilecekler. fiimdiye kadar 3 bini aflk n belgenin tarand n, bin belgenin daha taranmas n n beklendi i belirtiliyor. Kraliçe Seshestet in mumyas bulundu M s r da Kraliçe Seshestet e ait oldu u san lan mumya bulundu. Bafl arkeolog Zahi Hawass, Bütün iflaretler onun Alt nc Hanedan n ilk kral olan Teti nin annesi Seshestet oldu- unu gösteriyor dedi. Hükümet yetkilileri, M s rl arkeologlar taraf ndan bulunan mumya kal nt lar n n, milattan önce 24. yüzy lda M s r a hükmeden firavun Teti nin annesi Kraliçe Seshestet e ait oldu unun san ld - n aç klad. Yetkililer, geçen y l Kahire nin güneyinde bulunan piramitteki lahdin içinde beze sar l kafatas, bacaklar, kalça kemi i ve di er vücut parçalar ile antik bir kap bulundu unu duyurdu. Arkeologlar n kapa - n befl saatte açabildikleri lahitte, mumyalanan kiflinin parmaklar n n üzerine konulan alt n parçalar da bulundu u belirtildi. M s r da bugüne kadar bulunan di er eski M s r a ait mumyalar n ço unun, Kral Teti den 500 y l sonra hüküm süren Yeni Krall k dönemine ait oldu u bildirildi. Grup Yorum Bafl E meden bir sanatç korosuyla 70kiflilik Amerika ya Defol diye hayk ran Grup Yorum, çocuklara Aziz Nesin in Öyle a lasam, öyle a lasam ki çocuklar/ Size hiç göz yafl kalmasa dizesiyle sesleniyor. Grubun 20. albümü olan Bafl E meden halklar n kardeflli inden F tipi hapishanelerde yaflanan tecrite, gecekondu y k mlar ndan Irak taki iflgale kadar birçok konuyu içeren flark lardan olufluyor. Yorum üyeleri albümlerini ve son iki buçuk y llar n flöyle özetliyorlar: Bu albüm için çal flmalara iki buçuk y l önce bafllad k. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaflanan siyasal geliflmeler, ekonomik sorunlar, yoksular n, açlar n, direnenlerin meseleleri ve iflte insanlar n yola devam ediyor... Türkiye de yaflad klar tüm bask lara ve engellemelere ra men 23 y ld r ilkelerinden ve söylemlerinden taviz vermeden yol alan Grup Yorum, müzikte 23. y llar na yeni albümleri Bafl E meden le girdi. zulüme karfl mücadelesini gerektirecek olan her fley bizim de gündemimizdeydi. Do al olarak bütün bunlar bizim bu süreçteki, üretim sürecimize do rudan yans d. Bundan önceki bütün albümlerimizde oldu u gibi, yine iflte yaflad m z ça- a tan kl k etme, yaflad m z süreci ifllemek anlatmak, o s k nt lar ifade etmek, insanlar n bu noktadaki sesi olmak gibi bir misyonumuz, yükümlülü ümüz vard. Ve bunun sonuncunda olufltu Bafl E meden deki flark lar. H P HOP MÜZ N Ç NDEK ÖFKE B Z M Ç N ÖNEML Müzikal olarak özellikle günümüz t n lar, günümüz renkleri ve düzenleme tarzlar n de- erlendirdiklerini, hatta bunu geçmifl albümlere oranla daha fazla yapt klar n belirten Yorum üyeleri, Mesela bu albümde bir hip hop flark da var. Hip hop müzi in içindeki öfke bizim için önemli. Hip hop müzi i siyahlar n duydu u öfkenin sonucu, muhalefetin göstergesi olarak ortaya ç km flt r. Ama elbetteki her fley kapitalist düzenin eline geçince ne olursa olsun kirleniyor. Biz hip hop un kirlenmeyen yüzünü dinleyicilerimizle buluflturmak istedik diyorlar. ÜLKEN N DÖRT B R YANINDA DESTEK BULAN B R KAMPANYA Bundan yaklafl k bir sene önce bir kampanya bafllatt klar n ve Türkiye nin dört bir yan nda Ortak düflman Amerika d r ad alt nda konserler verdiklerini ifade eden Grup Yorum üyeleri flöyle konufltular: Genifl bir kat l mla, sanatç lar n kat l m yla büyük bir kampanya oldu bu. Bu sadece Grup Yorum olarak bizim yürüttü ümüz bir kampanya de ildi, ülkenin dört bir yan nda destek bulan bir kampanyayd. nsanlar, Evet fartkl l klar m z olabilir, birbirimizle çeliflkilerimiz olabilir ama ortak bir tane düflman - m z var, sorunlar m z n bir tane ortak kayna var o da Amerika d r düflüncesiyle bir araya geliyorlard. Bu, çok büyük bir enerji yaratm flt. Bu boyutuyla çok önemliydi bizim aç m zdan. Amerika bugün oldu u gibi hala yan bafl m zda Irak taki, Afganistan daki, Filistin deki aç k veya kapal istilalar na hep devam ediyor. Biz bunu hep ifade ettik, bu albümde de ifade edecektik yine bir flekilde. Bunu bu sefer Defol Amerika flark - s nda yapt k. Sadece Grup Yorum olarak de- il de iflik sanatç dostlar m zla birlikte yapal m, bu ülke ayd n n n, sanatç s n n ortak tavr olarak flekillensin, ortak sesi olsun düflüncesiyle yola ç kt k. 70 kiflilik say asl nda bizim baflta öngördü ümüz bir say de ildi. Neredeyse bizim öngrödü- ümüzün iki kat üzerine bir rakama ulaflt. Dostlar m z n coflkuyla kat l m bizi de çok mutlu etti. Kültür sanat dünyas Halk Kara fiövalye'yi seçti Her y l düzenlenen People's Choice Awards'u kazananlar belli oldu. Kara fiövalye/the Dark Knight bu y l 35. si düzenlenen ödül töreninde aday gösterildi i befl dalda ödül kazand. Christopher Nolan' n yönetti i Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart' n rol ald 2008 yap m film en iyi kadro, en sevilen süper kahraman, en iyi aksiyon filmi ve en iyi eflleflme dallar nda ödüle lay k görüldü. nternet arac l yla yap lan oylamada Dancing with the Stars en iyi reality show, Ellen DeGeneres en iyi talk show sunucusu, WALL-E en be enilen aile filmi, Chris Brown en be enilen erkek flark c ödüllerini ald. Angelina Jolie ise en sevilen kad n aksiyon y ld z dallar nda ödüle lay k görüldü. U2 da müzikal yaz yor Ünlü rlandal rock grubu U2, The Lion King müzikalindeki baflaral yönetimiyle Tony Ödülü'ne lay k görülen yönetmen Julie Taymor ve senaryo yazar Glenn Berger ile birlikte bir müzikal üzerine çal flt klar n aç klad. Q Magazine'e müzikalle ilgili ilk kez konuflan grubun gitaristi The Edge, flark lar n ço unun tamamland ve müzikalin gayet iyi durumda oldu unu söyledi. Ünlü gitarist projeleri ile ilgili flöyle konufltu: "Müzikalin 1940'l, 50'li ve 60'l dönemlerde geçmesini planl yoruz. fiark lar n büyük bölümünü bitirdik, oldukça da güzel oldular. Bu y l içerisinde prömiyerini yapabilece imizi düflünüyoruz, tam olarak nerede olaca n bilmiyoruz ama büyük ihtimalle New York'ta olur". The Edge, Bonu'nun müzikleri ve sözleri yazmas n n yan s ra, öyküyü oluflturma ve diyaloglar üzerindeki çal flmalara da katk da bulundu unu sözlerine ekledi. Editor... Ahmet Adar Published by... Medya Newspaper & Radio Ltd Reporter... Hasan Usak Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Reporter... Haca Cheko Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax:

3 3 Council Tax faturas n ödeyemeyenlerin say s h zla art yor Ekonomik kriz nedeniyle kapanan iflyerleri ve iflsizler ordusuna her geçen gün yenileri eklenirken al m gücü iyice düflen dar gelirlilerin a rlaflan belediye vergilerini ödemekte zorland ve geçti imiz y l binlerce ailenin iflas nedeni ile council tax lar n ödeyemedi i bildirildi. Dar gelirlilerin a rlaflan belediye vergilerini ödemekte zorland ve geçti imiz y l çok say da ailenin iflas nedeni ile council tax lar n ödeyemedi i kaydedildi. Yap lan bir araflt rmaya göre binlerce aile ve emeklinin yüksek miktarlar bulan council tax faturlar n ödedikten sonra ellerinde fazla para kalmad ve belediyelerin icra memurlar - n n binlerce ailenin mal varl na el koydu u ortaya ç kt. Belediyeler afl r vergi ödeyen veya vergi borcu olan ailelerin her gün yükselen öfkelerini yat flt rmakta güçlük çekiyorlar. Baz aileler yaflad klar a r ekonomik zorluktan dolay evlerini çok düflük bir fiyat ile satmak zorunda kal yorlar. Özellikle emeklilerin çok zor hayat koflullar nda yaflamak zorunda kald klar, hatta vergilerini ödeyemedikleri için hapis cezas alma riskiyle ile karfl karfl ya olduklar belirtiliyor. CRA MEMURLARI fi BAfiINDA Geçen sene vergi ve di er borçlar n ödeyemeyenlerin davalar n takip etmek ve vergileri tahsil için çok say da icra memurunun görevlendirildi i ve bunlar n yaklafl k 1.2 milyon dava üzerinde çal flt, ayr ca 2.5 milyon kifliye de mahkeme celp ka d gönderildi i ifade ediliyor. Düflük gelirli insanlar yaln zca yerel yönetimler taraf ndan dava edilmekle kalm yor, ayr ca bankalarca da kredi notlar düflürülüyor, yeni hesap açmak istediklerinde zorluklarla karfl lafl yorlar ve yeni bir ev kiralamak istediklerinde ev sahiplerince kabul edilmiyorlar. Uzmanlar ödenemeyen borçlar n cezalar n n yüksek rakamlara ulaflt n belirtirken, örne in ödenmemifl 750 Sterlinlik bir faturan n ceza ile birlikte 50 bin sterline kadar yükselebildi ini belirtiyorlar. Öte yandan Citizens Advise taraf ndan yap lan ayr bir araflt rman n sonuçlar - na göre ise vergilerini ödeyemen en az bin ailenin mal varl klar na icra memurlar nca el konuldu u ortaya ç kt. Konu ile ilgili konuflan Citizens Advise Borçlanma Dan flmanlar ndan Peter Tutton, Düflük gelirli çok say da kifli her fleye ra men council tax faturalar - n ödemek için mücadele ediyor. Baz iyi belediyeler zorluk yaflayan ailelere yard m ederken ço u belediye bunu yapmaya yanaflm yor ve hala fark gözetmeden, kiflilerin bireysel durumlar n dikkate almadan faturalar gönderiyor, ertesinde de icra memurlar n yolluyorlar dedi. YILLIK ORTALAMA STERL N VER YORUZ ngiltere de y ll k ortalama council tax 1373 sterlindir. Geçen y l yükselen enflasyon oran ödemeyi daha da zorlaflt r rken bu y l enflasyon %4.1 oran nda seyrediyor. Yerel Yönetimler Bakan John Healey geçen sene baz belediyelerin afl - r vergi ald klar n söylerken, Muhafazakar Parti ise iki y ll k süre için council tax lar n dondurulmas n istiyor.

4 4 Britanya vatandafll na giden yol uzuyor... Son y llarda iyice zorlaflt r lan vatandafll k alma hakk, Home Office in parlamentoya önerdi i ve bu y l yasa olarak ç kmas beklenen yeni göçmenlik yasa tasar s yla daha da zorlaflt r l yor. Tasar yasa olarak ç karsa, vatandafll k hakk 5 y l de il en az 6 y lda kazan lacak. Gönüllü çal flma kriterine uymayanlar n süresi 8 y la ç kar l rken, kriterleri baflaramayan ya da çal flmayanlar s n rd fl edilecek. Ayflegül ALTIN Telgraf Gazetesi Ho me Office in parlamentoya önerdi i The Path to Citizenship: Next steps in reforming the immigration system (Vatandafll a Giden Yol: Göçmenlik Sistemi Reformunda S radaki Ad mlar) yasa tasar s n n bu y l yasa olarak ç kmas bekleniyor. Vatandafll - a Gidifl Yolu önerisi ngiltere de yaflayan bütün göçmenlerin hayat - n etkileyebilecek bir yasa. Çünkü yasa tasar - s n n Sistemin yap s - Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) Kimler vatandafll a hak kazanabilir ve yolculukta aflamalar adl 3. bölümünün ilk maddesinde, Avrupa Birli i vatandafl olmayan tüm göçmenler için geçerli olaca aç klamas yer al yor. 3 AfiAMALI ENGELL KOfiU Yasa tasar s yla birçok göçmenin hayat n zorlaflt racak olan ve getirilen ek süre zarf nda hangi kategoriden vatandafll a baflvurulmuflsa bunun devam etmesini öneren üç madde Vatandafll a Yolculukta 3 Aflama bafll alt nda flöyle s ralan - yor: a-geçici oturum b-deneme vatandafll k c-britanya vatandafll - kal c oturum Yeni tasar n n 102. maddesinde üstteki üç aflama için flöyle bir aç klama getiriliyor: Yeni sisteme göre Deneme vatandafll k olan ikinci aflamaya geçebilmek için Geçici oturum yani birinci aflama süresini tamamlayabilmifl olmak gerekiyor maddede de, Deneme vatandafll k aflamas na geçmeye uygun olmayanlar ya da hak kazanmay baflaramayanlardan Britanya y terk etmeleri istenecek deniyor. Sonuncu aflama için de, Deneme Vatandafll k, belirli bir zaman sonunda Britanya Vatandafl olmaya hak kazan lacak olan bir aflama olacak deniyor. VATANDAfiLIK HAK- KI 5 YILDAN 6 YILA ÇIKIYOR Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Avukat Serpil Ersan bu üç aflamayla ilgili flunlar söyledi: Yeni göçmenlik tasar s 5 y l ikametin ard ndan otomatik vatandafll k hakk n kald rarak yerine kazan lm fl vatandafll k kavram n getiriyor. Tasar vatandafll a baflvuranlarla, ngiletere de yaflam testini geçme koflulunun yan s ra yasal olarak çal flma, vergi ödeme, toplum yaflam na gönüllü çal - Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) flarak kat lma ve adli sicillerinin temiz olmas koflullar n getiriyor. Bu koflullar yerine getirenler ngiletere de 6 y l sonra vatandafl olabilecekler. GÖNÜLLÜ ÇALIfiMAYANA VATANDAfiLIK 8 YIL SONRA Bu yasa tasar s nda, göçmenlerden, beklenen kriterleri yerine getirip getirmeyeceklerini kan tlamalar isteniyor. Göçmenlerin kendilerini gelifltirme ve ilerletme kriterleri olarak s ralanan faktörler ise flöyle: ngilizce bilme, vergi ödeme, kendi kendine yetebilme, yasalara uymak ve Britanyal lar n hayat çizgisiyle buluflabilme. Göçmenlerin, Britanya yaflam biçimine ayak uydurduklar n n kan tlanmas isteniyor. Geçen y llarda yasalaflt r - lan ve Life in the UK (Britanya da yaflam) ad alt nda s navlara tabi tutulan göçmenler flimdi de gönüllü çal flmak zorunda kalacaklar. Vatandafll k almak isteyenler, bu tasar n n yasalaflmas halinde, ücretsiz çal flma zorunlulu unu kabul etmek zorunda kalacak. Avukat Serpil Ersan, Tasar ya göre gönüllü olarak çal flmayanlar ancak 8 y l sonra vatandafl olabilirlerken, kaybedenlerin ya da çal flmayanlar n ngiltere den ayr lmas istenebilecek diyor. VATANDAfiLI I ALMADA 3 ANAH- TAR YOL Tasar da, hangi göçmenlerin vatandafl olma hakk n kazand ve bu statüye ulaflmalar için hangi basamaklar geçmeleri gerekti i konusunda bir netlik olmas zorunlulu u savunuluyor. fiu anda varolan göçmenlik sisteminde hangi göçmenin vatandafll k hakk almas ya da almamas gerekti i konusunda yeterince netlik olmad n maddeler halinde s ralayarak önerdi i kendi yeni yasa tasar s n güçlendirmeye çal flan Home Office ard ndan da, Gelecekte Britanya vatandafll n almada 3 anahtar yol bafll alt nda maddeler s ralayarak kendi alternatifini ortaya koyuyor. Bu maddeler flöyle s ralan - yor: - Ekonomik göçmenler: ngiltereye puan sistemi temelinde giren kalifiye eleman olarak çal fl p, vergisini ödeyenler ve onlar n aileleri. - Aile: British vatandafl ya da kal c oturumu olan bir aile üyesi olma. - Korunmas gerekenler (ilticac lar ve insani nedenlerle oturum alanlar ve onlar n aileleri).

5 Prens Harry e Paki incelemesi ngiltere ordusu, Pakistan as ll arkadafl na "Paki" diyen Prens Harry hakk nda inceleme bafllatt n aç klad. Sundhurst askeri kolejinden arkadafl olan Ahmed R za Han için, ngiltere'de Asya kökenliler için afla lama olarak kabul edilen "Paki" diyen Harry, kamuoyu önünde arkadafl ndan özür dilemiflti. Babas Prens Charles ve a abeyi William' n ard ndan ngiltere taht n n üçüncü s radaki varisi olan Harry'nin bu sözü hangi koflullarda kulland n n tespit edilmesine çal fl laca- ve inceleme sonucuna göre prensin ceza almas - n n söz konusu olabilece i belirtiliyor. Harry ve Ahmed R za Han 2006 y l nda henüz askeri kolejde ö renciyken çekilen bir videonun ortaya ç kmas yla patlak veren skandalla ilgili incelemede, yine bu video band ndaki görüntüler incelenecek. Prens Harry'ye en sert tepki, Ahmed R za Han' n Pakistan'daki babas ndan geldi. Muhammed Yakub Han, prensin o lu hakk nda sarf etti i sözlerden rahats z oldu unu belirterek Harry'yi k nad. Daily Mail'e aç klama yapan Han, prensin o lu hakk ndaki sözlerini içeren görüntüleri izlemenin kendisini çok üzdü ünü belirtti ve "Bu söz nefret içeriyor ve asla bir Pakistanl hakk nda kullan lmamal. Prens, bu sözlerinden dolay Pakistan ordusu ve hükümetinden de özür dilemeli. Onlar prensin özrünü kabul etmeden, bizim ailemizden diledi i özrü kabul etmeyiz" dedi. Bu arada ngiltere ordu sözcüsü, ortada flikayet bulunmad için bunun resmi soruflturma konusu haline getirilmedi ini, ancak konunun ciddiye al nd ve inceleme bafllat ld n bildirdi. Sözcü, ngiltere silahl kuvvetlerinin, subaylar n n hiçbir uygunsuz davran fl - na hoflgörü göstermeyece- ini kaydederek, "Bu tür davran fllarla ilgili her türlü iddiay ciddiye al yor ve soruflturuyoruz. Bu vaka da di erleri gibi ciddiyetle ele al nacakt r" dedi. Hükümet 500 bin kifliyi ifl sahibi yapmay planl yor Baflbakan Gordon Brown, ekonomik krizle bafl gösteren yüksek iflsizli in önlenebilmesi ve 500 bin kifliye ifl alan aç lmas için haz rlanan plan aç klad. Oluflturulan plan de erlendiren muhalefet partileri ise plan n fazla etkili olamayaca yolunda görüfl bildirdi. Hükümet, ekonom i k krizle birlikte son y llar n en yüksek seviyesine ç kan iflsizli in önlenebilmesi ve 500 bin kifliye ifl alan aç lmas için haz rlad plan aç klad. Hükümetin plan na göre, her bir iflsizin e itimi ve ifl sahibi yap lmas için iflverene iflsiz bafl na 2500 sterlin ödenmesi öngörülüyor. Bunun için e itime al - nacak kiflinin 6 aydan fazla süreyle iflsiz olmas flart aran yor. Halen 1,8 milyon iflsizin bulundu u ve 2009 y l sonuna kadar bu rakam n 3 milyona yükselmesi beklenen ülkede, 500 bin kifliye ifl imkan sa lamak üzere oluflturulan plan 5 de erlendiren muhalefet partileri ise plan n fazla etkili olamayaca yolunda görüfl bildirdi. Muhafazakar Parti sözcüsü, plan n ''iflsizlerin çok az bir bölümünü kapsayabilece ini'' belirtirken, Liberal demokrat parti sözcüsü ise 6 ayl k bekleme süresinin bir iflsizin yard m alabilmesi için çok uzun oldu unu savundu. ''Bir iflsiz yard m alabilmek için 6 ay bekleyemez'' diyen liberal Demokrat Parti sözcüsü, plan n hiçbir ifle yaramayaca n öne sürdü.

6 6

7 MECE den kad nlara yönelik Destek Servisi Projesi Türkçe Konuflan Kad nlar Grubu ( MECE), Destek Servisi Projesi ile ev içi fliddete maruz kalm fl kad nlara maddi ve manevi destek sunuyor. Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil, bu projenin kapsam n n aile içi fliddete maruz kalm fl kad nlar oldu unu ve ç k fl noktalar n n kad nlara insiyatif kazand rmak oldu unu söyledi. Türkçe Konuflan Kad nlar Grubu ( ME- CE), Destek Servisi Projesi ile ev içi fliddete maruz kalm fl kad nlara yönelik çal flmalar n h zland rd. Kad nlar ile çocuklar n refah n sa lamaya katk sunma u rafl nda olan MECE yetkilileri, ihtiyaçlar n belirlenmesi ve uygulanmas aflamas nda çal flt klar n anlatt lar. Kad nlar n yaflad klar ev içi fliddet sorununa el att klar n aktaran Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil, bu projenin kapsam n n aile içi fliddete maruz kalm fl kad nlar oldu unu söyledi. Aile içi fliddet denilince ilk akla gelenin kar -koca aras ndaki yaflananlar oldu unu belirten Ayd - no lugil, kendilerine gelen flikayetlerin bununla s n rl olmad n ifade etti. Aile bireyi s fat n n çocuk veya akraba olarak da alg lanabilece ini dile getiren Ayd no lugil, Bazen çocuklardan, bazen akrabalardan ailenin içinde yaflayan di er bireylerden gelen her türlü fliddetin kad n üzerinde yaratt durumu de erlendiriyor ve ona göre çözümler üretiyoruz dedi. SADECE TÜRK YEL - LER YOK fiu an için bu projede iki kifli olarak çal flt klar n söyleyen Ayd no lugil, MECE Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil kendisinin Türk, Kürt ve K br sl Türk kad nlar - n n sorunlar ile ilgilendi ini di er bir arkadafllar n n ise, Latin Amerikal kad nlar n sorunlar - na yönelik hizmet sundu unu belirtti. Her milletin kendine özgü kültürel yap lar oldu unu ve bu kültürel yap dan Çal flma ve oturum izni almak için hemen bizi aray n Ankara Anlaflmas na baflvuru ve vizenin uzat lmas Ö renci vizlerine baflvurular Üniversite mezunlar na özel çal flma vizesi (IGS) Süresiz oturum için baflvurular Vatandafll k baflvurular Vize süresini aflanlar için düzenlemeler Çal flma vizesi Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP) Britanya'da 14 y l, 10 y l ve 7 y l süreyle yaflam fl olanlar için oturum izni baflvurular Britanya'ya girifl vizeleri tiraz davalar Yat r mc lar için hukuki dan flmanl k Evlilik Vizeleri 100A Chase Side, Southgate, London N 4 5PH (Southgate Tren stasyonu'na çok yak n) Tel : +44(0) Fax: +44 (0) Web: do an örf, adet, gelenek ve göreneklere yönelik insanlar n yaflamlar n flekillendirdi ini vurgulayan Ayd no lugil, Her toplumun kendi içinde kültürel farkl l klar var. Biz o kültürel farkl l klar görerek sorunlara el at yoruz. Bazen di er derneklerle ortak çal flabiliyoruz. Di er derneklerle birlikte bazen ortak bir güç oluflturabiliyoruz. diye konufltu. MECE N N ÇIKIfi NOKTASI KADINLA- RA NS YAT F KAZANDIRMAK Ayd no lugil, böyle bir servisin varl ndan kad nlar n haberdar olmas n ve böyle durumlarda MECE nin varoldu- unu bilmeleri gerekti ine iflaret ederek, Böyle bir servisimiz var ve kad nlar n böyle s k nt lar çerçevesinde bize baflvurmalar n istiyoruz dedi. Kendilerine gelen her davan n birbirinden farkl yap lar oldu unu da sözlerine ekleyen Ayd no lugil, ç k fl noktalar n n kad nlara insiyatif kazand rmak oldu unu söyledi. Yapt klar çal flmalar çerçevesinde bürokratik yapt r mlara tak l p kald klar noktalar da oldu- unu belirten Banu Ayd no lugil, fonlar n çal flmalar n flekillendirdi- ini ve sadece belli bir bölgede k s tl kalman n kendilerini s n rlad n 7 flu sözlerle aktar yor: Bu ülkedeki sistemin de bize dayatmalar var. Benim projem sadece Islington bölgesinde. Ama maalesef kad na yönelik fliddet sadece Islington bölgesinde de il. Di er bölgelerden gelen kad nlarla da ilgileniyoruz. Ama çok s k bir kontrol çerçevesinde. Ayd no lugil, ev içi fliddete maruz kalan ve kendilerine baflvuran kad nlar bir eve yerlefltirmeye çal flt klar n söyledi. Ayd no lugil, kad nlara psikolojik deste in yan s ra yaflama tekrar dahil olabilmeleri noktas nda yap labilecek her türlü fleyi yapmaya çal flt klar n aktard.

8 8 Ö renmenin yafl olmaz diyerek 58 yafl nda tiyatro e itimine bafllad 58 yafl nda ve üç ameliyat geçirmifl olmas na ra men, ö renmenin yafl olmaz diyen Sinan Sökmen, 40 y ld r sevdas n tafl d tiyatroya, City Lit College de ve Day-Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Grubu nda bafllad. Ayflegül ALTIN Telgraf Gazetesi tiyatro tutkunu 58yafl ndaki S i n a n Sökmen nin yaflam tam bir yol öyküsü gibi. 38 y l uluslararas kamyon floförlü ü yapan Sökmen, orta okul son s n - fa kadar okuyabildi. Tam olarak nedenini aç klayamasa da ard ard na hem annesi hem de babas n kaybetmesinin etkisiyle okumaya devam edemedi ancak hayat boyunca hep okudu. Toros da lar nda büyüyen Sinan Sökmen, okula giderken yaz tatillerinde bu da larda kamyon floförlerine muavinlik yapt. Orta okul bittikten sonra da meslek olarak yapmaya bafllad kamyon floförlü ünü 38 y l sürdürdü. Suudi Arabistan dan Finlandiya ya, Rusya dan Afganistan a kadar 40 tan fazla ülke dolaflan Sökmen mesle- i sayesinde ngilizce, Hollandaca ve Almancay iyi biliyor, baflka baz dilleri de iletiflim kuracak kadar bildi ini söylüyor. 50 YAfiINDA D PLOMA ALDI 25 yafl na kadar Türkiye de yaflayan Sökmen ard ndan Hollanda da yaflamaya bafllad. Burada da 6 y l uluslararas otobüs floförlü ü yapt. 50 yafl nda tafl - mac l k flirketi kurmak için Management yönetim e itimi alarak, s - navlar baflar yla bitirip diploma ald. Ancak kredi sorunlar nedeniyle çok say da insan n da çal flt firmay satmak zorunda kald. Ceketime kadar satmak zorunda kald m diyen Sökmen ngitere ye geliflini flöyle anlat yor: Eski, k r k dökük bir araba ve 2-3 battaniye ile 3 Ocak 2005 tarihinde ngiltere ye geldim. Haftalarca o araban n içinde yatt m. Dartford da bir firmada kamyon floförü olarak ifl buldum y l Temmuz ay nda M-25 yolu üzerinde kalp krizi geçirdim. Bu sa l k sorunu üzerine kamyon floförlü ü hayat m sona erdi. Eski bir minübüsüm vard onu eve çevirdim ve 7 ay o minübüsün içinde yaflad m. Sonra kalp ameliyat oldum. Ard ndan Haringey belediyesi bana geçici ev verdi ama 2 hafta sonra kap önüne koydu. Evrak eksikmifl. Sonra yeniden ev verdiler. Hiçbir zaman yard m alarak yaflamak istemedim, bu zamana kadar da almad m. fioförlü Ü SIRASINDA 58 yafl ndaki tiyatro tutkunu Sinan Sökmen City Lit College de ve Day-Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Grubu nda e itimine devam ediyor. H KAYELER YAZDI Milattan önce diye nitelendirdi i ilkokul ve orta okul y llar nda, müsamerelerde oynad n özlemle söyleyen Sökmen, sanat n çocuklu- undan beri içinde bir atefl ve sevgi tohumu oldu unu söylüyor. Yine çocuklu unda ya l boya resim yapan Sökmen, karakalem çizimler de yapm fl. Ancak müsamerelerden sonra hiç tiyatro yapamayan Sökmen her f rsatta okumufl ve yazm fl. Çok say da hikaye yazan Sökmen, Mesela 38 y l uluslararas kamyon floförlü ü yaparken yük boflalt m s ras nda hikayeler yazmaya bafllayan Sökmen, 400 sayfal k roman n da iki aya kadar bitirip bast rmak istiyor. Rusya ya yük götürüyordum ve 3 gün o yükün boflalt lmas için beklemem gerekiyordu. Bu arada ben hikaye yaz yordum. fiu anda da üzerinde çal flt - m 400 sayfal k roman m 2 aya kadar bitirece im, kitap olarak bast rmak istiyorum diyor. B R KERE SAHNEYE ÇIKIP ÖYLE ÖLEY M Tüketmeyi de il üretmeyi sevdi ini söyleyen Sökmen, sanatsal alandaki çabalar için hiçbir e itim alamam fl. Ama flimdi tam da zaman oldu unu düflünüyor. Birfleylere bafllaman n yafl olmad n, herfleyin her yaflta yap - labilece ini tüm bunlara yapaca fleyin sevgisinin yetti ini söylüyor. Sevginin muazzam bir anahtar oldu u gibi insanlar n baflar s n da art ran bir duygu oldu- unu söyleyen Sökmen sözlerini flöyle sürdürdürüyor: Sanat sevgisi, tiyatro sevgisi bende 40 y ld r sönmedi. Bu sevgi yüre imde büyüdü büyüdü. Kalp krizi geçirince bunu bir iflaret diye alg lad m. Ben art k hayat n sonbahar nday m ve ölmeden önce yapmak istediklerimi yapaca m. Bunca y l sonra bir kere sahneye ç kay m öyle öleyim, okula gitmenin ö renmenin yafl olmaz dedim ve bafllad m. Geçen y l City Lit College de Drama kurslar için kay t yapt rd m ama safra kesesinden aniden ameliyat olmam gerekti, ameliyatta yap lan hatalar yüzünden bir ameliyat daha yapt lar. Ben ameliyattan çok o kursa kay t oldu um halde gidemedi ime üzüldüm. Bu arada Day- Mer Londra Meydan Sahnesi nin geçen y l oyunlar n izledim ve Yönetmen Celal Perk le konufltum, derslere bafll yorum. Geçen ay City Lit deki kursa bafllad m. kinci kursum da ngilizceyi daha iyi konuflmak için telaffuz üzerine. Önümüzdeki ay da genel ngilizce kursuna bafll yorum.

9 Avukat Ali Has: Türkiye nin hukuk Türkiye deki hukuk sistemi üzerine düflüncelerini aç klayan ngiltere Barosu avukatlar ndan Ali Has, Türkiye de do- up ngiltere de büyüyen ve yaflam n burada sürdüren bir hukukçu olarak Türkiye nin hukuk sisteminin adalet içermedi ini belirtiyor. Hukuksal olarak çok fazla içinde olmamas na karfl n d flardan bir gözlemci olarak bunu söyleyebilmenin ac oldu unu aktaran Has, ancak köklü de iflimlerle Türkiye hukuk sisteminin objektif olabilece ini aktard. sistemi adalet içermiyor Yak n zamanlarda Türkiye deki bir ceza duruflmas n takip eden ngiltere Barosu avukatlar ndan Ali Has, insanlar n yaflamlar n etkileyen kararlar n al nd bir ortamda hakim ve savc lar n keyfi tutumlar na tan k oldu unu aktararak, Türkiye de ahbap çavufl iliflkileri var, rüflvet var. Bunlar n oldu u yerde adalet zaten olmaz dedi. STANBUL DA LK DENEY M 1979 y l nda Marafl-Elbistan da do an ve k sa bir süre sonra ailesi ile birlikte ngiltere ye yerleflmek durumunda kald klar n anlatan Ali Has, Türkiye yi sevdi ini, hatta geçti imiz y l ilk kez stanbul a gitti ini söyledi. Londra da bir yaflam kurdu- unu ve buradaki sisteme al flt n belirten Has, insanca yaflam koflullar düflünüldü ünde Londra y tercih edebilece ini dile getirdi. Geçti imiz yaz aylar nda stanbul a gitti ini ve burada bir avukat arkadafl vas tas yla bir ceza davas na girdi ini anlatan Has, yaflad deneyimi flu sözlerle aktard : Bir avukat arkadafl mla birlikte bir mahkemeye girdim. Dava bir cinayet davas idi. Savunma avukat davan n düflmesi için talepte bulunuyordu. Gülünç denecek kadar kötü bir ortam oluflturuldu. Hakim duruflma devam ederken kalk p yürümeye bafllad. Bir ara telefonuna bakt. Ciddiyetten uzak bir ortamd anlayaca n z. Böylesine kötü bir ortamda avukat olarak çal flmak pek prestijli görünmüyor. ÇEL fik LER ÇEREN S S- TEM Hukuk sisteminin yanl fllar hakk nda da görüfllerini aktaran Ali Has, savc lar n konumunun hakimlerle ayn olmas n n objektiflikten uzak oldu unu söyledi. Nerdeyse savc hakimden daha önemli. Bu hiç de do ru de il. Adil bir sistemde güçlerin eflitli i olmas gerekiyor. Dolay s yla bir savunma avukat ile savc n n ayn güçte olmas adil bir yarg - lanma olabilmesi için gerekli. Bu ülkede ben mahkemeye gitti imde savc yan mda oturmuyorsa ben düflünürüm nedir sorun diye. Yan mda oturmak zorunda, yani güçlerimiz ayn olmak zorunda. Ayn kap dan gireriz. Ayn yerde otururuz. Hakim ba ms zd r. ki taraf dinler gereken karar verir. Türkiye de öyle de il. Hakim ile savc ayn yerde oturuyor. Hakim ile savc n n geldi i yer ayn. Dolay s yla ba ms z bir gözle bakt n zaman bir adalet duygusu yok gibi görünüyor diyen Has, topluma güven verilmedi i ortamlarda insanlar n kendi hukukuna baflvurmas n n çok normal oldu unu söyledi. Özellikle ahbap-çavufl iliflkilerinin ve rüflvetin bu ortamlarda ortaya ç kt na dikkat çeken Has, durumun sistemin yanl fll ndan kaynakland n söyledi. ngiltere de avukat olman n en güzel yan n n ba ms z bir mahkemede insanlar savunabilmek oldu una vurgu yapan Has, bir ceza avukat olarak Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde avukatl k Avukat Ali Has 9 yapman n mutlulu unu Burada olmaktan dolay mutluyum. Ben burada mahkemeye giderken mahkemenin ba ms z oldu unu bildi imden girdi im her davadan mutlu ayr l yorum. Suçlu e er ki suçlu ise cezas n al - yor. Müvekkilin yaflad sorun tamamen avukat n elinde oluyor. Yüzde 95 ba ms z bir sistem iflliyor sözleriyle aktar yor. Türkiye de do up ngiltere de büyüyen ve burada hukukçu olarak yaflam n sürdüren bir avukat olarak, yapt mesle i çok sevdi ini de sözlerine ekleyen Ali Has, yüksek mahkemede avukatl k ünvan ile çal flmalar n sürdürüyor.

10 10 Londra da Filistin halk na destek gösterileri devam ediyor: Londra daki srail protestosu yürüyüflünde çat flmalar ç kt Londra da srail in Filistin e sald r s n protesto etmek için toplanan on binlerce kifli 10 Ocak Cumartesi günü srail konsoloslu u`na yürüdü. Konsolosluk önünde polisle ç kan çat flma iki saatten fazla sürerken, gösteriler s ras nda ç kan olaylarda Starbucks n camlar k r ld ve içine Filistin bayra as ld. Alana önce atl polis sokuldu ard ndan da polis arabalar. Sokak aralar ndaki çat flmalar geç saatlere kadar sürdü. Yürüyüfle Kürt ve Türk sivil toplum örgütleri de kat ld. Londra da, srail in Gaz- çok dikkat çekenlerden Bunlar n aras nda en ze ye sald r - biri de kanl kefene sar lm fl bir çocuk ve yetifl- s n protestolar önce 100 kinin tafl nan ölü bedenlerini simgeleyen maket- bin kiflilik bir yürüyüflle lerdi. bafllad ve konsolosluk srail konsoloslu unun önünde polisle çat flmayla önüne ulafl ld nda sona erdi. Hyde Park ta 10 Ocak Cumartesi Stop The War Koalisyonu görevlileri insanlar n günü saat ö le ilerlemesini ve kortejin dan sonra toplanmaya bafllayan insanlar, saat s ralar nda yürüyüfle bafllad. Kensington High Street istikametinden yap lan yürüyüflte insanlar sloganlarla ve yarat c l klar n kullanarak haz rlad klar protesto maketleriyle yürüdüler. tamam n n konsoloslu- un önünden geçirilmeye çal fl laca n, yürüyüflün bitti i noktada konuflmalar n yap laca n sürekli megafonlarla duyurmas na karfl n yürüyüflçülerin konsoloslu a öfkelerini dile getirmek istemeleri ve oradan ayr lmak istememeleri nedeniyle bu ilerleme sa lanamad. Polis her f rsatta bariyerlere ç kan ya da elinde pankart sopas gördü ü insanlar n elinden bunlar toplamaya çal fl rken zaman zaman Stop The War Koalisyonu çal flanlar araya girdi. SOKAK ARALARINDA ÇATIfiMA Göstericiler ellerindeki ayakkab lar konsoloslu- a f rlatt. Tam konsolosluk kap s önündeki kalabal k bir grupla polisin aras nda yaflanan çat flma giderek büyümeye bafllad. Polisin geriye do ru s k flt rmas yla insanlar düflmeye bafllad. Bir kad n polise yaklafl p hiç vicdan n z yok mu sizin çocu unuz da öldürülebilirdi orada diye ba r yordu. Demir bariyelerin alt nda kalan insanlar di er insanlar n yard m yla kald r ld. Polisin her yerden s k flt rmaya bafllamas kalabal - daha da öfkelendirdi. Starbucks Cafe ye sald - ran göstericiler cafenin camlar n indirdi ve içine Filistin bayra n ast. Göstericilerden yaralananlar oldu. Bir ara polis flapkalar n n havalarda uçufltu unu ard dan da baz gençlerin polis flapkalar n kafalar na takt klar görüldü. Çat flmalar geç saatlere kadar devam etti. Yürüyüfl boyunca Filistin in özgürlü- ü, savafl n biran önce durdurulmas, konsoloslu un kapat lmas üzerine at lan sloganlar, polisin de göstericilere bar flç l yaklaflmamas üzerine sloganlar No justice, no peace fuck the police e döndü. 20 YILDIR BÖYLE B R ÇATIfiMA OLMADI Göstericilerden baz lar 20 y ld r böyle birfley görmedi ini söylerken, ngiliz bir bayan gösterici de polisin y l önceki gibi davranmad - n art k daha sert oldu- unu söyledi. Göstericilerin say s bas n taraf ndan 20 bin ile 50 bin aras nda gösterilirken, polis taraf ndan 12 bin olarak aç kland. ngiltere genelinde yap - lan yürüyüfllerde, Edin- Yürüyüfl s ras nda kanl kefene sar lm fl bir çocuk ve yetiflkinin tafl nan ölü bedenlerini simgeleyen maketler dikkat çekti. burgh, Aberdeen, Belfast, Newcastle, Southampton ve Northampton vard. Geç saatlerde konufltu um bir Filistinli r 'ndan Tony Blair'in eflinin üvey k zkardefli olan Lauren Booth, Savafla Hay r Koalisyonu yöneticilerinden Lindsey German, gösterici Northampton da Afganistan'da Tali- oturdu unu ve ban taraf ndan esir al narak oradaki yürüyüfl biterbitmez ünlenen gazeteci Londra yürüyüflünü desteklemeye geldi ini Yvonne Ridley, Filistinli Profesör Mavel Hasas- Yürüyüfle kat lan çocuklar ellerinde Filistinli bebekleri temsilen maket bebekler tafl d lar. söyledi. figale SON TALEB Konsoloslu un önünden geçen, kortejin bafl ndaki kitle, yürüyüflün sona erdi i noktada kurulan kürsüden konuflmalar dinledi. Konuflmac lar aras nda yer alan gazeteci ve ngiltere eski Baflbakanla- yan, ba ms z milletvekili George Galloway, yazar Tar k Ali ve aralar nda gazeteciler, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve sanatç lar n bulundu u di er konuflmac lar srail'den Filistin topraklar ndaki iflgale hemen son verilmesini ve bombard man n durdurulmas n istedi. Gösteriye farkl halklardan ve dinlerden onbinlerce insan kat ld. Gösteriler s ras nda ç kan olaylarda Starbucks n camlar k r ld. Polisin göstericilere çok sert davrand gözlendi.

11 11 Roj Kad n Meclisi nden namus cinayetine k nama Y lbafl gecesi zorla evlendirildi i amcas n n o lu taraf ndan önce b çaklanarak sonra da üzerinden araba ile geçilerek vahflice katledilen Kürt K z Mizgin Baytekin cinayeti Roj Kad n Meclisi taraf ndan k nand. Roj Kad n Meclisi, Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) 10 Ocak günü yap lan bir bas n aç klamas ile k skançl k nedeni ile zorla evlendirildi i efli ve amcas n n o lu Önder Baytekin taraf ndan kayledilen 18 yafl ndaki Mizgin Baytekin cinayetini k nad. Roj Kad n Meclisi Baflkan Suna Köse taraf ndan Kürtçe ve Türkçe olarak Son iki y ld r Home Office taraf ndan yürürlü e konulan yasalar, ngiltere'de yaflayan Türkiyeli toplumun da ngilizce sorunlar n gidermesi gereklili ini ortaya koydu. ngiltere'de süresiz oturum ve pasaport için flart koflulan ngilizce konuflabilme zorunlulu u, dil sorunu olan herkesi harekete geçirdi. Oxford Academy, ngilizce konuflmakta güçlük çeken göçmenlere full-time kurslar ile 6 ayda ngilizce konuflabilme garantisi veriyor. Genel ngilizce, ESOL, Süresiz Oturum ve Vatandafll k S nav na Haz rl k, IELTS ve Cambridge S navlar na Haz rl k kurslar gibi de iflik ders programlar na kat lmak isteyenler için çok çeflitli s n flar mevcut. okunan bas n aç klamas nda cinayet k nan rken, yüzy llardan beridir süregelen erkek egemen mant k sorguland ve y llard r kad nlarca yürütülen mücadeleye ra men halen kad nlar n yaflam hakklar n n erkekler taraf ndan ellerinden al nd kaydedildi. Bas n aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: 18 yafl ndaki Bingöl lü Kürt k z Mizgin Baytekin in zorla evlendirildikten Ö RENC LERE UYGUN VE FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR Oxford Academy esnek kurs saatleri ile hem çal - flanlara hem çocuklu ailelere, hem de au-pair ve vizeli ö rencilere uygun farkl seçenekler sunuyor. Zira, Oxford Academy haftaiçi sabah 9'dan akflam 9'a kadar ve haftasonlar günde 4 ayr s n fta e itim verebilmekte. Haftal k kurslar 15 gibi oldukça düflük fiyatlardan bafll yor. Örne in, 6 ayl k bir kursun fiyat çok düflük taksitlerle 12 hafta boyunca ödenebiliyor. Derslerin tümü CELTA, TE- SOL vas fl konusunda uzman ngiliz ö retmenler taraf ndan veriliyor. Her ö renci seviye tesbit s nav n n sonucuna uygun bir s n fta sonra efli taraf ndan öldürülmesi bir vahflettir. Kad n erke in namusu olarak ele alan geri erkek yaklafl m n n en bariz örneklerinden biridir. Bu namus cinayetini nefret ve öfke ile k n yoruz Namus kavram n n kad - n erke in her türlü sömürüsüne mahkum etti- i kaydedilen bas n aç klamas nda kad na yönelik tahakküm ve fliddetin bir Kürt gelene- i olmad da belirtildi. OXFORD ACADEMY ngilizce Dil Okulu, Ocak ay sonuna kadar ücretsiz deneme dersleri sunarak, e itim kalitesini gözler önüne seriyor. 3 y ld r Stoke Newington'da 37 farkl ülkeden göçmen ö rencilere ngilizce dil kurslar düzenleyen Oxford Academy, Edmon Green'deki genel merkezinde British Council üyeli i için Ocak ay nda baflvuruda bulunuyor. ngilizce dil e itiminde, British Council en üst düzey akademik standartlar belirleyen ve denetleyen tek resmi ve dünya çap nda itibarl bir kurulufltur. e itim al yor. Dersler ortalama 8 kiflilik küçük gruplar halinde veriliyor. Dolay s yla, her bir kat l mc ile birebir ilgilenmek mümkün. Özellikle, gramer ve konuflma dersleri sayesinde yetiflkin ö renciler h zl bir flekilde ilerliyor. Zengin kitapl, ücretsiz internet kullan m, sinema klübü gibi sosyal aktiviteleri ve kafeteryas ile Oxford Academy'de ngilizce ö renmenin tad n ç karabilirsiniz. Haftan n yedi günü aç k olan okul, Türkçe konuflan e itim dan flmanlar ile göçmen toplumuna e itim ve vatandafll k ile ilgili konularda en güncel ve do ru bilgileri veriyor. Ayr nt l bilgi almak isteyenler (Edmonton) veya (Stoke Newington) numaral telefonlar arayabilirler. KADINA KARfiI YAfiANAN TÜM GER L KLER N TEMEL NDE NAMUS TUZA I YATIYOR Namus olgusunu bir tuzak olarak ele alan Roj Kad n Meclisi aç klamas flöyle devam etti: Toplumumuzda kad na karfl yaflanan tüm geriliklerin temelinde namus tuza yatmaktad r. Kürt k z Mizgin in öldürülmesinin gerekçesi k skançl k olmaktad r. Kad n n erke in oldu u anlay fl afl lmad sürece, bu gibi kad n katliamlar n n önüne geçmek mümkün de ildir. Bas n aç klamas ndan sonra Biz kad n z, kimsenin namusu de iliz, namusumuz özgürlü ümüzdür slogan ile eyleme son verildi. M ZG N BAYTEK N K MD R? Bingöl lü göçmen bir Kürt ailenin k z olarak Almanya da do an Mizgin Baytekin (18) 2007 y l nda ailesinin zoru ile amcan n n o lu Önder Baytekin (26) ile Antalya da evlendirildi. Evlilik sonras Almanya ya gelen çift Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nin Gütersloh kentinde ikamet ettiler. K skançl k nedeni ile sürekli rahats z edilen Mizgin Baytekin in bir kez polise baflvurdu u da verilen bilgiler aras nda. Cinayet sonras nda Gütersloh polisi cinayetin nedenini k skançl k olarak aç klad. Oxford Academy 6 ayda ngilizce konuflabilme garantisi veriyor...

12 12 Olcay kendinden emin sesiyle dinleyicilerini büyülüyor... lk bestesini ilkokulda yapan ama müzisyen olmay 18 yafl ndan sonra kafas na koyan Olcay Bay r, Londra da ald klasik müzik e itimi ile ilerde isim yapan sanatç lar aras nda ad ndan bahsettirecek genç sanatç lardan. Ünlü halk ozanlar ndan dinledi i müziklerden beslendi ini belirten Bay r, 2009 y l nda piyasada olmas n hedefledi i albümü için kollar s vad n söylüyor. Halk ozan Neflet Ertafl n Bir dost ar yorum adl parças ile kendini bütünlefltiren ve parçadaki sözler gibi yüre ine bir dost arayan Olcay Bay r, 18 yafl ndan sonra bu dostu ile bulufltu unu anlat yor. Kendi içindeki müzik aflk n ald e itimlerle pekifltirdikten sonra art k kendini halk içerisine ç kmaya haz r hissetti ini belirten Bay r, 2009 y l nda yapmay planlad albüm ile kendini ifade etmek istedi ini söylüyor. Türkiye de inflaat mühendisli i okuyan, ngiltere ye geldikten sonra Londra da yaflayan bir grup Kürt çocu u taraf ndan yap - lan k sa metrajl Saz dan S rlar adl çizgi film 10 Ocak günü saat da Rio sinemas nda gösterildi. Kürt Toplum Merkezi ile Chocolate Films taraf ndan organize edilen proje ile Kürt çocuklar n n si- bu e itimi bir kenara b - rak p büyük aflk müzi- e yönelen Olcay Bay r, uluslararas çapta bir müzisyen olmaya çal fl - yor. Sesindeki kendinden emin durufl ve insan derinden yaralayan t n larla karfl s ndakini al p farkl deryalarda gezintilere ç karan Olcay, bugüne kadar yapt müziklerde bir eksik yan oldu unu ama art k o eksi i e itimle tamamlad na inand n anlat yor. Yüre indeki müzik aflk n n gün geçtikçe daha bir artt n belirten Olcay Bay r, hiçbir aflk n bu kadar derin olabilece ini düflünmedi ini de sözlerine ekliyor. Sesini bir enstrüman olarak kullanmaya çal flt - nemaya özendirilmesi amaçlan yor. Çocuklar taraf ndan yap - lan k sa filmde Kürtçe ve ngilizce konuflmalar yer ald. On dakika kadar süren filmin ana konusunu, Londra da yaflay p da ülkesini özleyen ve saz çalarak geçimini sa layan bir afl k ve onun geçmifle duydu u özlem ile saz n tellerine gizlenmifl bir aflk oluflturuyor. n anlatan Bay r, bugüne kadar düz bir ses ile insanlar n karfl s nda müzik yapt n ama art k ald klasik müzik e itimi ve flan dersleri ile bambaflka bir yap ya büründü ünü söylüyor. ALDI I E T M KEND NE GÜVEN N ARTIRDI Aileden gelen müzik altyap s n kuvvetlendirerek profesyonel anlamda müzik yapma u rafl nda olan Bay r, Müzik benim her zaman hayat mda oldu. Ama hep eksik bir yan vard. Art k o eksi i de tamamlad m düflünüyorum. Klasik müzik e itimi beni çok gelifltirdi. Art k kendime daha bir güveniyorum diyor. Abdullah ad ndaki karekter y llar önce sevdi i k z olan Rojda y saz n verdi- i cesaretle kaç rarak Londra ya gelmifltir. Kalabal k caddelerde saz çalmak zorunda kalan Abdullah Kürdistan özlemekte ve da lara ç k p atefl yakmak istemektedir. Her gün bunun rüyas n gören Abdullah bir ormana gider ve yapt ateflin yan nda uyuyarak Klasik müzik alan nda ilk profesyonel deneyimini fiubat ay içerisinde Londra da yaflayaca- n aktaran Bay r, Mozart tan bir eseri seslendirece ini söyledi. Heyecan gözlerine ve ses tonuna yans yan Bay r, 2009 sonuna kadar kendi bestelerinden oluflan bir albüm ç karmaya çal flt n söyledi. UZUN VADEL PLANLAR ÇER S N- DE KAYBOLMAK STEM YOR Uzun vadeli planlar n içinde insan n kayboldu unu sözlerine ekleyen Olcay Bay r, k sa vadeli planlar yaparak önünü görmek istedi ini söylüyor. fiu an Kitapevi nde haftada bir gün sahne ald n ve kendisi için kalitenin art k çok önemli oldu unu ise flu sözlerle aktar - yor: Bu güne kadar birçok yerde sahne ald m. Bazen çok mutsuz oluyordum. Ama art k çok mutluyum. Müzi i bir konser gibi dinleyen insanlara söylüyorum. Kalite benim için vazgeçi- Londra da yaflayan Kürt çocuklar Saz dan S rlar (Secrets From The Saz ) adl k sa bir çizgi film ile çok küçük yaflta sinemac la a ad m att lar. lemeyecek unsurdur. O nedenle yapt n z müzi in de kaliteli olmas - na özen gösteriyorsunuz. Ben bugüne kadar müzik anlam nda büyük hayaller kurmazd m ama ngiltere ye geldikten sonra düflüncelerim de iflti. Kendimi en iyi ifade edebilece im alan n müzik oldu una kanaat getirdim ve kendimi bu alanda daha iyi ifade edebilmek için kollar s vad m. Bu anlamda ald m e itimin benim hayat mda önemi büyüktür. nsan aflk n buldu u anda ona s ms k sar l r ve yüre indeki k p rt larla sürekli bir fleyler verme iste i geliflir. fiu anda ben de öyleyim. Büyük bir aflk yafl yorum müzik ile. Hevesimin k r lmamas ve ileriye dönük daha bir sa lam ad mlarla gidebilmek için bu aflk kendi içimde büyütürken ona emek vermeye çal flt m. Eme imi zamanla prati e çevirmeye çal - flaca m. fiimdilik yapt - m ifl beni mutlu ediyor. Beni mutlu eden unsurun da karfl mdaki insanlara yans d n Rojda y düflünür ama her seferinde flehir gürültüsü ile rüyalar ndan uyanarak gerçe e döner. Saz dan S rlar adl filmin yap m nda eme i geçen çocuklar n isimleri ise flöyle: Filiz Dabar, Zilan Özdemir, Arjin Do an, Ayfer Dabar, brahim Al, Tanya fiahin, Tahir Dabar, Mizgin fien Do an, Dicle Akda, Azad Zorlu, Rodi Çiftçi, Abdullah Özdemir, Ali Akarsu, Arzu Dabar, Rozerin Akbafl, Serdar Konca, Xezal Akbafl, Nurgül Özdemir. Müzi inin Hamit Sa n yapt filmin proje kodinatörleri Sema Y ld z, Mehmet Aksoy ve Alex Fitch. Filmin sonunda bir ben okurken duyumsayabiliyorum. YAPTI IN fi N HAKKINI VERECEKS N Bir fleyin hakk n vermeyeceksem o ifle el atmam diyen Olcay Bay r, müzi in hakk n vermek gerekti ini söylüyor. fiu an ç karmay planlad albüme yo- unlaflt n da dile getiren Bay r, bu albüm ile kendini daha iyi ifade edece ini çünkü bestelerin birço unun kendisine ait olaca n söyledi. Birilerinin takliti olarak bu sektörde varolmak istemedi ini, bu anlamda her söyledi i parçaya kendi yorumunu ekleyerek müzik yapmaya çal flt n belirten Bay r, ayn zamanda talyanca, spanyolca, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca müzikler seslendirdi ini de ifade etti. Müzikte s n rlar ve kategorileflmeye karfl bir insan oldu unu da sözlerine ekleyen Bay r, güzelliklerin kal c laflt - n ve kalitenin art k insanlar taraf ndan benimsendi ini söylüyor. Kürt çocuklar ndan Saz dan S rlar filmi Film projesinde yer alan çocuklara Rio sinemas nda düzenlenen bir törenla sertifika verildi. Olcay Bay r konuflma yapan Chocolate Film temsilcisi filmde eme i geçen çocuklara birer sertifika verdi. Çok mutlu olduklar gözlenen çocuklar daha sonra ö retmenlerinin eflli- inde sinemadan ayr ld - lar.

13 Afl kl k gelene i yadedilecek 13 Renk Art ta düzenlenecek bir etkinlikle afl kl k gelene i yadedilecek. Etkinlikte, 10 afl n hayatlar ndan kesitler sinevizyondan izlenirken hemen ard ndan da Ozan Toprak ve Tahir Palal n n müzi i eflli inde bu afl klar n türküleri söylenecek. An adolu daki afl k gelene ini anmak için 18 O c a k Çarflamba günü saat da Renk Art ta Ozan Toprak ve Tahir Palal n n haz rlad klar Afl klar ve Deyifller dinletisi yap lacak. Dinletide, Analdolu daki say s z Anadolu afl klar ndan 10 tanesinin hayatlar hakk nda sinevizyon gösterisi yap lacak. Her bir afl k n hayat yla ilgili haz rlanan 1-2 dakikal k kesitin sunulmas - n n ard ndan afl klar n türküleri söylenecek. Türkülerde farkl düzenlerde ba lamalar kullan lacak, k sa sapl ve uzun sapl ba lama ve kopuzun yan s ra, yayl tanbur da olacak. PROJEM Z N K NC AYA I TÜRKÜ YAKICILARI OLACAK Dinletideki afl klar listesinde, Pir Sultan, Karacao lan, Köro lu, Yunus Emre, Dadalo lu, Afl k Veysel, fiah Hatayi, Nesimi, Mahzuni fierif ve Hüda-i var. Etkinlikte afl klar n türkülerini söyleyecek olan Ozan Toprak amac n n konser vermekten ziyade Anadolu afl k gelene- ini anmak oldu unu vurguluyor. Bu çal flman n ikinci bir aya daha oldu unu söyleyen Toprak, Anadolu da afl k gelene ini flu sözlerle özetliyor: Ozanlar Anadolu ya geldikten sonra slam dini seçilince iki temel kola ayr ld lar. Burada Tassavufi, fiamanizm, slam ve Budizm in de etkisinde kalanlar afl kl k gelene ini benimsediler. flte bizim 18 Ocak tarihinde yapaca m z etkinlikte amaç bu afl kl k gelene- ROJ KADIN MECL S 'nin aktiviteleri bünyesinde 17 Ocak, Cumartesi tarihinden itibaren her cumartesi, saat ile aras nda, kad nlara dönük Folklor kurslar bafllayacakt r. KURS ÜCRETS ZD R. Yer: Kurdish Community Centre (KCC) Yeni baflvurular için: ROJ WOMEN GROUP Fairfax Hall 11 Portland Gardens ini yadetmek. Afl kl k gelene inin d fl ndakiler yani günlük hayattakilere ise Türkü yak c lar dendi. Bizim projemizin de ikinci aya Türkü yak c lar olacak. GENÇLER, AfiIKLARIN YOLCULU UNA ÇIKARMAK ST YORUZ Etkinlikte Ozan Toprak ile birlikte sahne alacak olan Tahir Palal ise müzi e bak fl n, Türküler, deyifller, nefesler bizi biz yapan, nefesimize ayna tutan, yüksek potansiyelde bir olgudur Ozan Toprak ve Tahir Palal n n haz rlad klar Afl klar ve Deyifller dinletisi Renk Art ta yap lacak. sözleriyle özetliyor. Anadolu afl klar ve ozanlar n n günümüzdeki filozof, düflünür, ayd n diye tabir etti imiz ilim sahibi, yaflad klar yla olacaklar olmadan haberdar eden, yer yer fliirleriyle krallara, padiflahlara diz çökerten, halk öncüsü, yenilikçi, devrimci mürflitler olduklar - n söyleyen Palal yapacaklar dinletinin amac - n flu sözlerle ifade ediyor: Bu türkülerin, deyifllerin ne sahibi, ne yap mc s ne de içindeki suretleri yaflam fl olsak da, belirli bir s n rda anlamaktay z. Amac m z, müzi i, hayat sevdiren mürflitlerimizi deyiflleriyle, türküleriyle anmak, saymak, anlad klar m z paylaflmak. Ozanlar m - z n yaflad klar n bilmek, yazd klar türküleri anlamam zda çok yard mc olacakt r ama bir çok s r gizlidir türkülerde ki buna eriflmemiz için bu mürflitlerimizi anlamam z, dinlememiz flart. Bizim yapmaya çal flt - m z, özellikle gençler için bu uzun yolculu a bafllang c vesile edecek ufak bir ad m. Bunu haddimizi aflmadan yapabilirsek ne mutlu bize." N4 1HU Ozan Toprak

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı