OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM"

Transkript

1 OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM 28 y l n sürgünde geçiren Ozan Emekçi Telgraf a konufltu devam sayfa 16 da 13 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 144 Tel: Son y llarda iyice zorlaflt r lan vatandafll k alma hakk, Home Office in parlamentoya önerdi i ve bu y l yasa olarak ç kmas beklenen yeni göçmenlik yasa tasar s yla daha da zorlaflt r l yor. Tasar yasa olarak ç karsa, vatandafll k hakk 5 y l de il en az 6 y lda kazan lacak. Gönüllü çal flma kriterine uymayanlar n süresi 8 y la ç kar l rken, kriterleri baflaramayan ya da çal flmayanlar s n rd fl edilecek. Bu yasa tasar s nda, göçmenlerden, beklenen kriterleri yerine getirip getirmeyeceklerini kan tlamalar isteniyor. Göçmenlerin kendilerini gelifltirme ve ilerletme kriterleri olarak s ralanan faktörler ise flöyle: ngilizce bilme, vergi ödeme, kendi kendine yetebilme, yasalara uymak ve Britanyal lar n hayat çizgisiyle buluflabilme. Geçen y llarda yasalaflt r lan ve Life in the UK (Britanya da UÇAK B LETLER DÜNYANIN HER YER NE NTERNET F YATINA UÇAK B LETLER VE TAT LLER HEMDE VIZEY BIZ AYARLIYORUZ STANBUL 49 +tax Almanya 1 +tax ANTEP 119 +tax Hollanda 1 +tax KAYSER 199 +tax Fransa 1 +tax TRABZON 199 +tax Belçika 1 +tax ANTALYA 99 +tax Avrupa Ülk. 1 +tax ADANA 140 +tax KIBRIS 125 +tax 25 Stoke Newington Road, London, N16 8BJ Tel: BR TANYA VATANDAfiLI INA G DEN YOL UZUYOR yaflam) ad alt nda s navlara tabi tutulan göçmenler flimdi de gönüllü çal flmak zorunda kalacaklar. Vatandafll k almak isteyenler, bu tasar n n yasalaflmas halinde, ücretsiz çal flma zorunlulu unu kabul etmek zorunda kalacak. Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Avukat Serpil Ersan flunlar söyledi: Yeni göçmenlik tasar s 5 y l ikametin ard ndan otomatik vatandafll k hakk n kald rarak yerine kazan lm fl vatandafll k kavram n getiriyor. Tasar vatandafll a baflvuranlarla, ngiletere de yaflam testini geçme koflulunun yan s ra yasal olarak çal flma, vergi ödeme, toplum yaflam na gönüllü çal flarak kat lma ve adli sicillerinin temiz olmas koflullar n getiriyor. Bu koflullar yerine getirenler ngiletere de 6 y l sonra vatandafl olabilecekler. Devam sayfa 4 te Council Tax faturas n ödeyemeyenlerin say s h zla art yor sayfa 3 te MECE den kad nlara yönelik Destek Servisi Projesi sayfa 7 de Kufltî li ku ne? R.29 Londra da Filistin halk na destek gösterileri devam ediyor sayfa 10 da ngiltere den Kürt co rafyas na uzanan kareler sayfa 18 de Ö renmenin yafl olmaz diyerek 58 yafl nda tiyatro e itimine bafllad sayfa 8 de Olcay kendinden emin sesiyle dinleyicilerini büyülüyor sayfa 12 de

2 2 Kültür sanat dünyas Küba Hemingway arflivlerini aç yor Yaflam n n son y llar n Küba da geçiren ABD li yazar Ernest Hemingway e ait belge, foto raf ve yaz lar halka aç ld. Belgeler, y llard r yazar n Havana daki evinin bodrumunda kapal duruyordu ile 1960 y llar aras nda, 20 seneden fazla Küba da yaflayan ABD li yazar Ernest Hemingway n arflivinde mektuplar, foto raflar ve Hemingway n romanlar ndan Çanlar Kimin çin Çal yor a yaz lm fl ancak tamamlanmam fl bir sonsöz de yer al yor. Belgeler, onlarca y l boyunca yazar n Havana n n d fl eteklerindeki evinde dokunulmadan kalm flt. Yazar n evi flimdi bir müze. Müze yetkilileri, belgelerin Hemingway n adadaki yaflant s n anlama imkân sundu unu söylüyorlar. Akademisyenler ve araflt rmac lar, tümü bilgisayar ortam na taranarak aktar lan belgelerin elektronik kopyalar na Küba Miras Konseyi nden ulafl labilecekler. fiimdiye kadar 3 bini aflk n belgenin tarand n, bin belgenin daha taranmas n n beklendi i belirtiliyor. Kraliçe Seshestet in mumyas bulundu M s r da Kraliçe Seshestet e ait oldu u san lan mumya bulundu. Bafl arkeolog Zahi Hawass, Bütün iflaretler onun Alt nc Hanedan n ilk kral olan Teti nin annesi Seshestet oldu- unu gösteriyor dedi. Hükümet yetkilileri, M s rl arkeologlar taraf ndan bulunan mumya kal nt lar n n, milattan önce 24. yüzy lda M s r a hükmeden firavun Teti nin annesi Kraliçe Seshestet e ait oldu unun san ld - n aç klad. Yetkililer, geçen y l Kahire nin güneyinde bulunan piramitteki lahdin içinde beze sar l kafatas, bacaklar, kalça kemi i ve di er vücut parçalar ile antik bir kap bulundu unu duyurdu. Arkeologlar n kapa - n befl saatte açabildikleri lahitte, mumyalanan kiflinin parmaklar n n üzerine konulan alt n parçalar da bulundu u belirtildi. M s r da bugüne kadar bulunan di er eski M s r a ait mumyalar n ço unun, Kral Teti den 500 y l sonra hüküm süren Yeni Krall k dönemine ait oldu u bildirildi. Grup Yorum Bafl E meden bir sanatç korosuyla 70kiflilik Amerika ya Defol diye hayk ran Grup Yorum, çocuklara Aziz Nesin in Öyle a lasam, öyle a lasam ki çocuklar/ Size hiç göz yafl kalmasa dizesiyle sesleniyor. Grubun 20. albümü olan Bafl E meden halklar n kardeflli inden F tipi hapishanelerde yaflanan tecrite, gecekondu y k mlar ndan Irak taki iflgale kadar birçok konuyu içeren flark lardan olufluyor. Yorum üyeleri albümlerini ve son iki buçuk y llar n flöyle özetliyorlar: Bu albüm için çal flmalara iki buçuk y l önce bafllad k. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaflanan siyasal geliflmeler, ekonomik sorunlar, yoksular n, açlar n, direnenlerin meseleleri ve iflte insanlar n yola devam ediyor... Türkiye de yaflad klar tüm bask lara ve engellemelere ra men 23 y ld r ilkelerinden ve söylemlerinden taviz vermeden yol alan Grup Yorum, müzikte 23. y llar na yeni albümleri Bafl E meden le girdi. zulüme karfl mücadelesini gerektirecek olan her fley bizim de gündemimizdeydi. Do al olarak bütün bunlar bizim bu süreçteki, üretim sürecimize do rudan yans d. Bundan önceki bütün albümlerimizde oldu u gibi, yine iflte yaflad m z ça- a tan kl k etme, yaflad m z süreci ifllemek anlatmak, o s k nt lar ifade etmek, insanlar n bu noktadaki sesi olmak gibi bir misyonumuz, yükümlülü ümüz vard. Ve bunun sonuncunda olufltu Bafl E meden deki flark lar. H P HOP MÜZ N Ç NDEK ÖFKE B Z M Ç N ÖNEML Müzikal olarak özellikle günümüz t n lar, günümüz renkleri ve düzenleme tarzlar n de- erlendirdiklerini, hatta bunu geçmifl albümlere oranla daha fazla yapt klar n belirten Yorum üyeleri, Mesela bu albümde bir hip hop flark da var. Hip hop müzi in içindeki öfke bizim için önemli. Hip hop müzi i siyahlar n duydu u öfkenin sonucu, muhalefetin göstergesi olarak ortaya ç km flt r. Ama elbetteki her fley kapitalist düzenin eline geçince ne olursa olsun kirleniyor. Biz hip hop un kirlenmeyen yüzünü dinleyicilerimizle buluflturmak istedik diyorlar. ÜLKEN N DÖRT B R YANINDA DESTEK BULAN B R KAMPANYA Bundan yaklafl k bir sene önce bir kampanya bafllatt klar n ve Türkiye nin dört bir yan nda Ortak düflman Amerika d r ad alt nda konserler verdiklerini ifade eden Grup Yorum üyeleri flöyle konufltular: Genifl bir kat l mla, sanatç lar n kat l m yla büyük bir kampanya oldu bu. Bu sadece Grup Yorum olarak bizim yürüttü ümüz bir kampanya de ildi, ülkenin dört bir yan nda destek bulan bir kampanyayd. nsanlar, Evet fartkl l klar m z olabilir, birbirimizle çeliflkilerimiz olabilir ama ortak bir tane düflman - m z var, sorunlar m z n bir tane ortak kayna var o da Amerika d r düflüncesiyle bir araya geliyorlard. Bu, çok büyük bir enerji yaratm flt. Bu boyutuyla çok önemliydi bizim aç m zdan. Amerika bugün oldu u gibi hala yan bafl m zda Irak taki, Afganistan daki, Filistin deki aç k veya kapal istilalar na hep devam ediyor. Biz bunu hep ifade ettik, bu albümde de ifade edecektik yine bir flekilde. Bunu bu sefer Defol Amerika flark - s nda yapt k. Sadece Grup Yorum olarak de- il de iflik sanatç dostlar m zla birlikte yapal m, bu ülke ayd n n n, sanatç s n n ortak tavr olarak flekillensin, ortak sesi olsun düflüncesiyle yola ç kt k. 70 kiflilik say asl nda bizim baflta öngördü ümüz bir say de ildi. Neredeyse bizim öngrödü- ümüzün iki kat üzerine bir rakama ulaflt. Dostlar m z n coflkuyla kat l m bizi de çok mutlu etti. Kültür sanat dünyas Halk Kara fiövalye'yi seçti Her y l düzenlenen People's Choice Awards'u kazananlar belli oldu. Kara fiövalye/the Dark Knight bu y l 35. si düzenlenen ödül töreninde aday gösterildi i befl dalda ödül kazand. Christopher Nolan' n yönetti i Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart' n rol ald 2008 yap m film en iyi kadro, en sevilen süper kahraman, en iyi aksiyon filmi ve en iyi eflleflme dallar nda ödüle lay k görüldü. nternet arac l yla yap lan oylamada Dancing with the Stars en iyi reality show, Ellen DeGeneres en iyi talk show sunucusu, WALL-E en be enilen aile filmi, Chris Brown en be enilen erkek flark c ödüllerini ald. Angelina Jolie ise en sevilen kad n aksiyon y ld z dallar nda ödüle lay k görüldü. U2 da müzikal yaz yor Ünlü rlandal rock grubu U2, The Lion King müzikalindeki baflaral yönetimiyle Tony Ödülü'ne lay k görülen yönetmen Julie Taymor ve senaryo yazar Glenn Berger ile birlikte bir müzikal üzerine çal flt klar n aç klad. Q Magazine'e müzikalle ilgili ilk kez konuflan grubun gitaristi The Edge, flark lar n ço unun tamamland ve müzikalin gayet iyi durumda oldu unu söyledi. Ünlü gitarist projeleri ile ilgili flöyle konufltu: "Müzikalin 1940'l, 50'li ve 60'l dönemlerde geçmesini planl yoruz. fiark lar n büyük bölümünü bitirdik, oldukça da güzel oldular. Bu y l içerisinde prömiyerini yapabilece imizi düflünüyoruz, tam olarak nerede olaca n bilmiyoruz ama büyük ihtimalle New York'ta olur". The Edge, Bonu'nun müzikleri ve sözleri yazmas n n yan s ra, öyküyü oluflturma ve diyaloglar üzerindeki çal flmalara da katk da bulundu unu sözlerine ekledi. Editor... Ahmet Adar Published by... Medya Newspaper & Radio Ltd Reporter... Hasan Usak Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Reporter... Haca Cheko Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax:

3 3 Council Tax faturas n ödeyemeyenlerin say s h zla art yor Ekonomik kriz nedeniyle kapanan iflyerleri ve iflsizler ordusuna her geçen gün yenileri eklenirken al m gücü iyice düflen dar gelirlilerin a rlaflan belediye vergilerini ödemekte zorland ve geçti imiz y l binlerce ailenin iflas nedeni ile council tax lar n ödeyemedi i bildirildi. Dar gelirlilerin a rlaflan belediye vergilerini ödemekte zorland ve geçti imiz y l çok say da ailenin iflas nedeni ile council tax lar n ödeyemedi i kaydedildi. Yap lan bir araflt rmaya göre binlerce aile ve emeklinin yüksek miktarlar bulan council tax faturlar n ödedikten sonra ellerinde fazla para kalmad ve belediyelerin icra memurlar - n n binlerce ailenin mal varl na el koydu u ortaya ç kt. Belediyeler afl r vergi ödeyen veya vergi borcu olan ailelerin her gün yükselen öfkelerini yat flt rmakta güçlük çekiyorlar. Baz aileler yaflad klar a r ekonomik zorluktan dolay evlerini çok düflük bir fiyat ile satmak zorunda kal yorlar. Özellikle emeklilerin çok zor hayat koflullar nda yaflamak zorunda kald klar, hatta vergilerini ödeyemedikleri için hapis cezas alma riskiyle ile karfl karfl ya olduklar belirtiliyor. CRA MEMURLARI fi BAfiINDA Geçen sene vergi ve di er borçlar n ödeyemeyenlerin davalar n takip etmek ve vergileri tahsil için çok say da icra memurunun görevlendirildi i ve bunlar n yaklafl k 1.2 milyon dava üzerinde çal flt, ayr ca 2.5 milyon kifliye de mahkeme celp ka d gönderildi i ifade ediliyor. Düflük gelirli insanlar yaln zca yerel yönetimler taraf ndan dava edilmekle kalm yor, ayr ca bankalarca da kredi notlar düflürülüyor, yeni hesap açmak istediklerinde zorluklarla karfl lafl yorlar ve yeni bir ev kiralamak istediklerinde ev sahiplerince kabul edilmiyorlar. Uzmanlar ödenemeyen borçlar n cezalar n n yüksek rakamlara ulaflt n belirtirken, örne in ödenmemifl 750 Sterlinlik bir faturan n ceza ile birlikte 50 bin sterline kadar yükselebildi ini belirtiyorlar. Öte yandan Citizens Advise taraf ndan yap lan ayr bir araflt rman n sonuçlar - na göre ise vergilerini ödeyemen en az bin ailenin mal varl klar na icra memurlar nca el konuldu u ortaya ç kt. Konu ile ilgili konuflan Citizens Advise Borçlanma Dan flmanlar ndan Peter Tutton, Düflük gelirli çok say da kifli her fleye ra men council tax faturalar - n ödemek için mücadele ediyor. Baz iyi belediyeler zorluk yaflayan ailelere yard m ederken ço u belediye bunu yapmaya yanaflm yor ve hala fark gözetmeden, kiflilerin bireysel durumlar n dikkate almadan faturalar gönderiyor, ertesinde de icra memurlar n yolluyorlar dedi. YILLIK ORTALAMA STERL N VER YORUZ ngiltere de y ll k ortalama council tax 1373 sterlindir. Geçen y l yükselen enflasyon oran ödemeyi daha da zorlaflt r rken bu y l enflasyon %4.1 oran nda seyrediyor. Yerel Yönetimler Bakan John Healey geçen sene baz belediyelerin afl - r vergi ald klar n söylerken, Muhafazakar Parti ise iki y ll k süre için council tax lar n dondurulmas n istiyor.

4 4 Britanya vatandafll na giden yol uzuyor... Son y llarda iyice zorlaflt r lan vatandafll k alma hakk, Home Office in parlamentoya önerdi i ve bu y l yasa olarak ç kmas beklenen yeni göçmenlik yasa tasar s yla daha da zorlaflt r l yor. Tasar yasa olarak ç karsa, vatandafll k hakk 5 y l de il en az 6 y lda kazan lacak. Gönüllü çal flma kriterine uymayanlar n süresi 8 y la ç kar l rken, kriterleri baflaramayan ya da çal flmayanlar s n rd fl edilecek. Ayflegül ALTIN Telgraf Gazetesi Ho me Office in parlamentoya önerdi i The Path to Citizenship: Next steps in reforming the immigration system (Vatandafll a Giden Yol: Göçmenlik Sistemi Reformunda S radaki Ad mlar) yasa tasar s n n bu y l yasa olarak ç kmas bekleniyor. Vatandafll - a Gidifl Yolu önerisi ngiltere de yaflayan bütün göçmenlerin hayat - n etkileyebilecek bir yasa. Çünkü yasa tasar - s n n Sistemin yap s - Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) Kimler vatandafll a hak kazanabilir ve yolculukta aflamalar adl 3. bölümünün ilk maddesinde, Avrupa Birli i vatandafl olmayan tüm göçmenler için geçerli olaca aç klamas yer al yor. 3 AfiAMALI ENGELL KOfiU Yasa tasar s yla birçok göçmenin hayat n zorlaflt racak olan ve getirilen ek süre zarf nda hangi kategoriden vatandafll a baflvurulmuflsa bunun devam etmesini öneren üç madde Vatandafll a Yolculukta 3 Aflama bafll alt nda flöyle s ralan - yor: a-geçici oturum b-deneme vatandafll k c-britanya vatandafll - kal c oturum Yeni tasar n n 102. maddesinde üstteki üç aflama için flöyle bir aç klama getiriliyor: Yeni sisteme göre Deneme vatandafll k olan ikinci aflamaya geçebilmek için Geçici oturum yani birinci aflama süresini tamamlayabilmifl olmak gerekiyor maddede de, Deneme vatandafll k aflamas na geçmeye uygun olmayanlar ya da hak kazanmay baflaramayanlardan Britanya y terk etmeleri istenecek deniyor. Sonuncu aflama için de, Deneme Vatandafll k, belirli bir zaman sonunda Britanya Vatandafl olmaya hak kazan lacak olan bir aflama olacak deniyor. VATANDAfiLIK HAK- KI 5 YILDAN 6 YILA ÇIKIYOR Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Avukat Serpil Ersan bu üç aflamayla ilgili flunlar söyledi: Yeni göçmenlik tasar s 5 y l ikametin ard ndan otomatik vatandafll k hakk n kald rarak yerine kazan lm fl vatandafll k kavram n getiriyor. Tasar vatandafll a baflvuranlarla, ngiletere de yaflam testini geçme koflulunun yan s ra yasal olarak çal flma, vergi ödeme, toplum yaflam na gönüllü çal - Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) flarak kat lma ve adli sicillerinin temiz olmas koflullar n getiriyor. Bu koflullar yerine getirenler ngiletere de 6 y l sonra vatandafl olabilecekler. GÖNÜLLÜ ÇALIfiMAYANA VATANDAfiLIK 8 YIL SONRA Bu yasa tasar s nda, göçmenlerden, beklenen kriterleri yerine getirip getirmeyeceklerini kan tlamalar isteniyor. Göçmenlerin kendilerini gelifltirme ve ilerletme kriterleri olarak s ralanan faktörler ise flöyle: ngilizce bilme, vergi ödeme, kendi kendine yetebilme, yasalara uymak ve Britanyal lar n hayat çizgisiyle buluflabilme. Göçmenlerin, Britanya yaflam biçimine ayak uydurduklar n n kan tlanmas isteniyor. Geçen y llarda yasalaflt r - lan ve Life in the UK (Britanya da yaflam) ad alt nda s navlara tabi tutulan göçmenler flimdi de gönüllü çal flmak zorunda kalacaklar. Vatandafll k almak isteyenler, bu tasar n n yasalaflmas halinde, ücretsiz çal flma zorunlulu unu kabul etmek zorunda kalacak. Avukat Serpil Ersan, Tasar ya göre gönüllü olarak çal flmayanlar ancak 8 y l sonra vatandafl olabilirlerken, kaybedenlerin ya da çal flmayanlar n ngiltere den ayr lmas istenebilecek diyor. VATANDAfiLI I ALMADA 3 ANAH- TAR YOL Tasar da, hangi göçmenlerin vatandafl olma hakk n kazand ve bu statüye ulaflmalar için hangi basamaklar geçmeleri gerekti i konusunda bir netlik olmas zorunlulu u savunuluyor. fiu anda varolan göçmenlik sisteminde hangi göçmenin vatandafll k hakk almas ya da almamas gerekti i konusunda yeterince netlik olmad n maddeler halinde s ralayarak önerdi i kendi yeni yasa tasar s n güçlendirmeye çal flan Home Office ard ndan da, Gelecekte Britanya vatandafll n almada 3 anahtar yol bafll alt nda maddeler s ralayarak kendi alternatifini ortaya koyuyor. Bu maddeler flöyle s ralan - yor: - Ekonomik göçmenler: ngiltereye puan sistemi temelinde giren kalifiye eleman olarak çal fl p, vergisini ödeyenler ve onlar n aileleri. - Aile: British vatandafl ya da kal c oturumu olan bir aile üyesi olma. - Korunmas gerekenler (ilticac lar ve insani nedenlerle oturum alanlar ve onlar n aileleri).

5 Prens Harry e Paki incelemesi ngiltere ordusu, Pakistan as ll arkadafl na "Paki" diyen Prens Harry hakk nda inceleme bafllatt n aç klad. Sundhurst askeri kolejinden arkadafl olan Ahmed R za Han için, ngiltere'de Asya kökenliler için afla lama olarak kabul edilen "Paki" diyen Harry, kamuoyu önünde arkadafl ndan özür dilemiflti. Babas Prens Charles ve a abeyi William' n ard ndan ngiltere taht n n üçüncü s radaki varisi olan Harry'nin bu sözü hangi koflullarda kulland n n tespit edilmesine çal fl laca- ve inceleme sonucuna göre prensin ceza almas - n n söz konusu olabilece i belirtiliyor. Harry ve Ahmed R za Han 2006 y l nda henüz askeri kolejde ö renciyken çekilen bir videonun ortaya ç kmas yla patlak veren skandalla ilgili incelemede, yine bu video band ndaki görüntüler incelenecek. Prens Harry'ye en sert tepki, Ahmed R za Han' n Pakistan'daki babas ndan geldi. Muhammed Yakub Han, prensin o lu hakk nda sarf etti i sözlerden rahats z oldu unu belirterek Harry'yi k nad. Daily Mail'e aç klama yapan Han, prensin o lu hakk ndaki sözlerini içeren görüntüleri izlemenin kendisini çok üzdü ünü belirtti ve "Bu söz nefret içeriyor ve asla bir Pakistanl hakk nda kullan lmamal. Prens, bu sözlerinden dolay Pakistan ordusu ve hükümetinden de özür dilemeli. Onlar prensin özrünü kabul etmeden, bizim ailemizden diledi i özrü kabul etmeyiz" dedi. Bu arada ngiltere ordu sözcüsü, ortada flikayet bulunmad için bunun resmi soruflturma konusu haline getirilmedi ini, ancak konunun ciddiye al nd ve inceleme bafllat ld n bildirdi. Sözcü, ngiltere silahl kuvvetlerinin, subaylar n n hiçbir uygunsuz davran fl - na hoflgörü göstermeyece- ini kaydederek, "Bu tür davran fllarla ilgili her türlü iddiay ciddiye al yor ve soruflturuyoruz. Bu vaka da di erleri gibi ciddiyetle ele al nacakt r" dedi. Hükümet 500 bin kifliyi ifl sahibi yapmay planl yor Baflbakan Gordon Brown, ekonomik krizle bafl gösteren yüksek iflsizli in önlenebilmesi ve 500 bin kifliye ifl alan aç lmas için haz rlanan plan aç klad. Oluflturulan plan de erlendiren muhalefet partileri ise plan n fazla etkili olamayaca yolunda görüfl bildirdi. Hükümet, ekonom i k krizle birlikte son y llar n en yüksek seviyesine ç kan iflsizli in önlenebilmesi ve 500 bin kifliye ifl alan aç lmas için haz rlad plan aç klad. Hükümetin plan na göre, her bir iflsizin e itimi ve ifl sahibi yap lmas için iflverene iflsiz bafl na 2500 sterlin ödenmesi öngörülüyor. Bunun için e itime al - nacak kiflinin 6 aydan fazla süreyle iflsiz olmas flart aran yor. Halen 1,8 milyon iflsizin bulundu u ve 2009 y l sonuna kadar bu rakam n 3 milyona yükselmesi beklenen ülkede, 500 bin kifliye ifl imkan sa lamak üzere oluflturulan plan 5 de erlendiren muhalefet partileri ise plan n fazla etkili olamayaca yolunda görüfl bildirdi. Muhafazakar Parti sözcüsü, plan n ''iflsizlerin çok az bir bölümünü kapsayabilece ini'' belirtirken, Liberal demokrat parti sözcüsü ise 6 ayl k bekleme süresinin bir iflsizin yard m alabilmesi için çok uzun oldu unu savundu. ''Bir iflsiz yard m alabilmek için 6 ay bekleyemez'' diyen liberal Demokrat Parti sözcüsü, plan n hiçbir ifle yaramayaca n öne sürdü.

6 6

7 MECE den kad nlara yönelik Destek Servisi Projesi Türkçe Konuflan Kad nlar Grubu ( MECE), Destek Servisi Projesi ile ev içi fliddete maruz kalm fl kad nlara maddi ve manevi destek sunuyor. Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil, bu projenin kapsam n n aile içi fliddete maruz kalm fl kad nlar oldu unu ve ç k fl noktalar n n kad nlara insiyatif kazand rmak oldu unu söyledi. Türkçe Konuflan Kad nlar Grubu ( ME- CE), Destek Servisi Projesi ile ev içi fliddete maruz kalm fl kad nlara yönelik çal flmalar n h zland rd. Kad nlar ile çocuklar n refah n sa lamaya katk sunma u rafl nda olan MECE yetkilileri, ihtiyaçlar n belirlenmesi ve uygulanmas aflamas nda çal flt klar n anlatt lar. Kad nlar n yaflad klar ev içi fliddet sorununa el att klar n aktaran Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil, bu projenin kapsam n n aile içi fliddete maruz kalm fl kad nlar oldu unu söyledi. Aile içi fliddet denilince ilk akla gelenin kar -koca aras ndaki yaflananlar oldu unu belirten Ayd - no lugil, kendilerine gelen flikayetlerin bununla s n rl olmad n ifade etti. Aile bireyi s fat n n çocuk veya akraba olarak da alg lanabilece ini dile getiren Ayd no lugil, Bazen çocuklardan, bazen akrabalardan ailenin içinde yaflayan di er bireylerden gelen her türlü fliddetin kad n üzerinde yaratt durumu de erlendiriyor ve ona göre çözümler üretiyoruz dedi. SADECE TÜRK YEL - LER YOK fiu an için bu projede iki kifli olarak çal flt klar n söyleyen Ayd no lugil, MECE Destek Servisi Projesi Dan flman Banu Ayd no lugil kendisinin Türk, Kürt ve K br sl Türk kad nlar - n n sorunlar ile ilgilendi ini di er bir arkadafllar n n ise, Latin Amerikal kad nlar n sorunlar - na yönelik hizmet sundu unu belirtti. Her milletin kendine özgü kültürel yap lar oldu unu ve bu kültürel yap dan Çal flma ve oturum izni almak için hemen bizi aray n Ankara Anlaflmas na baflvuru ve vizenin uzat lmas Ö renci vizlerine baflvurular Üniversite mezunlar na özel çal flma vizesi (IGS) Süresiz oturum için baflvurular Vatandafll k baflvurular Vize süresini aflanlar için düzenlemeler Çal flma vizesi Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP) Britanya'da 14 y l, 10 y l ve 7 y l süreyle yaflam fl olanlar için oturum izni baflvurular Britanya'ya girifl vizeleri tiraz davalar Yat r mc lar için hukuki dan flmanl k Evlilik Vizeleri 100A Chase Side, Southgate, London N 4 5PH (Southgate Tren stasyonu'na çok yak n) Tel : +44(0) Fax: +44 (0) Web: do an örf, adet, gelenek ve göreneklere yönelik insanlar n yaflamlar n flekillendirdi ini vurgulayan Ayd no lugil, Her toplumun kendi içinde kültürel farkl l klar var. Biz o kültürel farkl l klar görerek sorunlara el at yoruz. Bazen di er derneklerle ortak çal flabiliyoruz. Di er derneklerle birlikte bazen ortak bir güç oluflturabiliyoruz. diye konufltu. MECE N N ÇIKIfi NOKTASI KADINLA- RA NS YAT F KAZANDIRMAK Ayd no lugil, böyle bir servisin varl ndan kad nlar n haberdar olmas n ve böyle durumlarda MECE nin varoldu- unu bilmeleri gerekti ine iflaret ederek, Böyle bir servisimiz var ve kad nlar n böyle s k nt lar çerçevesinde bize baflvurmalar n istiyoruz dedi. Kendilerine gelen her davan n birbirinden farkl yap lar oldu unu da sözlerine ekleyen Ayd no lugil, ç k fl noktalar n n kad nlara insiyatif kazand rmak oldu unu söyledi. Yapt klar çal flmalar çerçevesinde bürokratik yapt r mlara tak l p kald klar noktalar da oldu- unu belirten Banu Ayd no lugil, fonlar n çal flmalar n flekillendirdi- ini ve sadece belli bir bölgede k s tl kalman n kendilerini s n rlad n 7 flu sözlerle aktar yor: Bu ülkedeki sistemin de bize dayatmalar var. Benim projem sadece Islington bölgesinde. Ama maalesef kad na yönelik fliddet sadece Islington bölgesinde de il. Di er bölgelerden gelen kad nlarla da ilgileniyoruz. Ama çok s k bir kontrol çerçevesinde. Ayd no lugil, ev içi fliddete maruz kalan ve kendilerine baflvuran kad nlar bir eve yerlefltirmeye çal flt klar n söyledi. Ayd no lugil, kad nlara psikolojik deste in yan s ra yaflama tekrar dahil olabilmeleri noktas nda yap labilecek her türlü fleyi yapmaya çal flt klar n aktard.

8 8 Ö renmenin yafl olmaz diyerek 58 yafl nda tiyatro e itimine bafllad 58 yafl nda ve üç ameliyat geçirmifl olmas na ra men, ö renmenin yafl olmaz diyen Sinan Sökmen, 40 y ld r sevdas n tafl d tiyatroya, City Lit College de ve Day-Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Grubu nda bafllad. Ayflegül ALTIN Telgraf Gazetesi tiyatro tutkunu 58yafl ndaki S i n a n Sökmen nin yaflam tam bir yol öyküsü gibi. 38 y l uluslararas kamyon floförlü ü yapan Sökmen, orta okul son s n - fa kadar okuyabildi. Tam olarak nedenini aç klayamasa da ard ard na hem annesi hem de babas n kaybetmesinin etkisiyle okumaya devam edemedi ancak hayat boyunca hep okudu. Toros da lar nda büyüyen Sinan Sökmen, okula giderken yaz tatillerinde bu da larda kamyon floförlerine muavinlik yapt. Orta okul bittikten sonra da meslek olarak yapmaya bafllad kamyon floförlü ünü 38 y l sürdürdü. Suudi Arabistan dan Finlandiya ya, Rusya dan Afganistan a kadar 40 tan fazla ülke dolaflan Sökmen mesle- i sayesinde ngilizce, Hollandaca ve Almancay iyi biliyor, baflka baz dilleri de iletiflim kuracak kadar bildi ini söylüyor. 50 YAfiINDA D PLOMA ALDI 25 yafl na kadar Türkiye de yaflayan Sökmen ard ndan Hollanda da yaflamaya bafllad. Burada da 6 y l uluslararas otobüs floförlü ü yapt. 50 yafl nda tafl - mac l k flirketi kurmak için Management yönetim e itimi alarak, s - navlar baflar yla bitirip diploma ald. Ancak kredi sorunlar nedeniyle çok say da insan n da çal flt firmay satmak zorunda kald. Ceketime kadar satmak zorunda kald m diyen Sökmen ngitere ye geliflini flöyle anlat yor: Eski, k r k dökük bir araba ve 2-3 battaniye ile 3 Ocak 2005 tarihinde ngiltere ye geldim. Haftalarca o araban n içinde yatt m. Dartford da bir firmada kamyon floförü olarak ifl buldum y l Temmuz ay nda M-25 yolu üzerinde kalp krizi geçirdim. Bu sa l k sorunu üzerine kamyon floförlü ü hayat m sona erdi. Eski bir minübüsüm vard onu eve çevirdim ve 7 ay o minübüsün içinde yaflad m. Sonra kalp ameliyat oldum. Ard ndan Haringey belediyesi bana geçici ev verdi ama 2 hafta sonra kap önüne koydu. Evrak eksikmifl. Sonra yeniden ev verdiler. Hiçbir zaman yard m alarak yaflamak istemedim, bu zamana kadar da almad m. fioförlü Ü SIRASINDA 58 yafl ndaki tiyatro tutkunu Sinan Sökmen City Lit College de ve Day-Mer Londra Meydan Sahnesi Drama Grubu nda e itimine devam ediyor. H KAYELER YAZDI Milattan önce diye nitelendirdi i ilkokul ve orta okul y llar nda, müsamerelerde oynad n özlemle söyleyen Sökmen, sanat n çocuklu- undan beri içinde bir atefl ve sevgi tohumu oldu unu söylüyor. Yine çocuklu unda ya l boya resim yapan Sökmen, karakalem çizimler de yapm fl. Ancak müsamerelerden sonra hiç tiyatro yapamayan Sökmen her f rsatta okumufl ve yazm fl. Çok say da hikaye yazan Sökmen, Mesela 38 y l uluslararas kamyon floförlü ü yaparken yük boflalt m s ras nda hikayeler yazmaya bafllayan Sökmen, 400 sayfal k roman n da iki aya kadar bitirip bast rmak istiyor. Rusya ya yük götürüyordum ve 3 gün o yükün boflalt lmas için beklemem gerekiyordu. Bu arada ben hikaye yaz yordum. fiu anda da üzerinde çal flt - m 400 sayfal k roman m 2 aya kadar bitirece im, kitap olarak bast rmak istiyorum diyor. B R KERE SAHNEYE ÇIKIP ÖYLE ÖLEY M Tüketmeyi de il üretmeyi sevdi ini söyleyen Sökmen, sanatsal alandaki çabalar için hiçbir e itim alamam fl. Ama flimdi tam da zaman oldu unu düflünüyor. Birfleylere bafllaman n yafl olmad n, herfleyin her yaflta yap - labilece ini tüm bunlara yapaca fleyin sevgisinin yetti ini söylüyor. Sevginin muazzam bir anahtar oldu u gibi insanlar n baflar s n da art ran bir duygu oldu- unu söyleyen Sökmen sözlerini flöyle sürdürdürüyor: Sanat sevgisi, tiyatro sevgisi bende 40 y ld r sönmedi. Bu sevgi yüre imde büyüdü büyüdü. Kalp krizi geçirince bunu bir iflaret diye alg lad m. Ben art k hayat n sonbahar nday m ve ölmeden önce yapmak istediklerimi yapaca m. Bunca y l sonra bir kere sahneye ç kay m öyle öleyim, okula gitmenin ö renmenin yafl olmaz dedim ve bafllad m. Geçen y l City Lit College de Drama kurslar için kay t yapt rd m ama safra kesesinden aniden ameliyat olmam gerekti, ameliyatta yap lan hatalar yüzünden bir ameliyat daha yapt lar. Ben ameliyattan çok o kursa kay t oldu um halde gidemedi ime üzüldüm. Bu arada Day- Mer Londra Meydan Sahnesi nin geçen y l oyunlar n izledim ve Yönetmen Celal Perk le konufltum, derslere bafll yorum. Geçen ay City Lit deki kursa bafllad m. kinci kursum da ngilizceyi daha iyi konuflmak için telaffuz üzerine. Önümüzdeki ay da genel ngilizce kursuna bafll yorum.

9 Avukat Ali Has: Türkiye nin hukuk Türkiye deki hukuk sistemi üzerine düflüncelerini aç klayan ngiltere Barosu avukatlar ndan Ali Has, Türkiye de do- up ngiltere de büyüyen ve yaflam n burada sürdüren bir hukukçu olarak Türkiye nin hukuk sisteminin adalet içermedi ini belirtiyor. Hukuksal olarak çok fazla içinde olmamas na karfl n d flardan bir gözlemci olarak bunu söyleyebilmenin ac oldu unu aktaran Has, ancak köklü de iflimlerle Türkiye hukuk sisteminin objektif olabilece ini aktard. sistemi adalet içermiyor Yak n zamanlarda Türkiye deki bir ceza duruflmas n takip eden ngiltere Barosu avukatlar ndan Ali Has, insanlar n yaflamlar n etkileyen kararlar n al nd bir ortamda hakim ve savc lar n keyfi tutumlar na tan k oldu unu aktararak, Türkiye de ahbap çavufl iliflkileri var, rüflvet var. Bunlar n oldu u yerde adalet zaten olmaz dedi. STANBUL DA LK DENEY M 1979 y l nda Marafl-Elbistan da do an ve k sa bir süre sonra ailesi ile birlikte ngiltere ye yerleflmek durumunda kald klar n anlatan Ali Has, Türkiye yi sevdi ini, hatta geçti imiz y l ilk kez stanbul a gitti ini söyledi. Londra da bir yaflam kurdu- unu ve buradaki sisteme al flt n belirten Has, insanca yaflam koflullar düflünüldü ünde Londra y tercih edebilece ini dile getirdi. Geçti imiz yaz aylar nda stanbul a gitti ini ve burada bir avukat arkadafl vas tas yla bir ceza davas na girdi ini anlatan Has, yaflad deneyimi flu sözlerle aktard : Bir avukat arkadafl mla birlikte bir mahkemeye girdim. Dava bir cinayet davas idi. Savunma avukat davan n düflmesi için talepte bulunuyordu. Gülünç denecek kadar kötü bir ortam oluflturuldu. Hakim duruflma devam ederken kalk p yürümeye bafllad. Bir ara telefonuna bakt. Ciddiyetten uzak bir ortamd anlayaca n z. Böylesine kötü bir ortamda avukat olarak çal flmak pek prestijli görünmüyor. ÇEL fik LER ÇEREN S S- TEM Hukuk sisteminin yanl fllar hakk nda da görüfllerini aktaran Ali Has, savc lar n konumunun hakimlerle ayn olmas n n objektiflikten uzak oldu unu söyledi. Nerdeyse savc hakimden daha önemli. Bu hiç de do ru de il. Adil bir sistemde güçlerin eflitli i olmas gerekiyor. Dolay s yla bir savunma avukat ile savc n n ayn güçte olmas adil bir yarg - lanma olabilmesi için gerekli. Bu ülkede ben mahkemeye gitti imde savc yan mda oturmuyorsa ben düflünürüm nedir sorun diye. Yan mda oturmak zorunda, yani güçlerimiz ayn olmak zorunda. Ayn kap dan gireriz. Ayn yerde otururuz. Hakim ba ms zd r. ki taraf dinler gereken karar verir. Türkiye de öyle de il. Hakim ile savc ayn yerde oturuyor. Hakim ile savc n n geldi i yer ayn. Dolay s yla ba ms z bir gözle bakt n zaman bir adalet duygusu yok gibi görünüyor diyen Has, topluma güven verilmedi i ortamlarda insanlar n kendi hukukuna baflvurmas n n çok normal oldu unu söyledi. Özellikle ahbap-çavufl iliflkilerinin ve rüflvetin bu ortamlarda ortaya ç kt na dikkat çeken Has, durumun sistemin yanl fll ndan kaynakland n söyledi. ngiltere de avukat olman n en güzel yan n n ba ms z bir mahkemede insanlar savunabilmek oldu una vurgu yapan Has, bir ceza avukat olarak Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde avukatl k Avukat Ali Has 9 yapman n mutlulu unu Burada olmaktan dolay mutluyum. Ben burada mahkemeye giderken mahkemenin ba ms z oldu unu bildi imden girdi im her davadan mutlu ayr l yorum. Suçlu e er ki suçlu ise cezas n al - yor. Müvekkilin yaflad sorun tamamen avukat n elinde oluyor. Yüzde 95 ba ms z bir sistem iflliyor sözleriyle aktar yor. Türkiye de do up ngiltere de büyüyen ve burada hukukçu olarak yaflam n sürdüren bir avukat olarak, yapt mesle i çok sevdi ini de sözlerine ekleyen Ali Has, yüksek mahkemede avukatl k ünvan ile çal flmalar n sürdürüyor.

10 10 Londra da Filistin halk na destek gösterileri devam ediyor: Londra daki srail protestosu yürüyüflünde çat flmalar ç kt Londra da srail in Filistin e sald r s n protesto etmek için toplanan on binlerce kifli 10 Ocak Cumartesi günü srail konsoloslu u`na yürüdü. Konsolosluk önünde polisle ç kan çat flma iki saatten fazla sürerken, gösteriler s ras nda ç kan olaylarda Starbucks n camlar k r ld ve içine Filistin bayra as ld. Alana önce atl polis sokuldu ard ndan da polis arabalar. Sokak aralar ndaki çat flmalar geç saatlere kadar sürdü. Yürüyüfle Kürt ve Türk sivil toplum örgütleri de kat ld. Londra da, srail in Gaz- çok dikkat çekenlerden Bunlar n aras nda en ze ye sald r - biri de kanl kefene sar lm fl bir çocuk ve yetifl- s n protestolar önce 100 kinin tafl nan ölü bedenlerini simgeleyen maket- bin kiflilik bir yürüyüflle lerdi. bafllad ve konsolosluk srail konsoloslu unun önünde polisle çat flmayla önüne ulafl ld nda sona erdi. Hyde Park ta 10 Ocak Cumartesi Stop The War Koalisyonu görevlileri insanlar n günü saat ö le ilerlemesini ve kortejin dan sonra toplanmaya bafllayan insanlar, saat s ralar nda yürüyüfle bafllad. Kensington High Street istikametinden yap lan yürüyüflte insanlar sloganlarla ve yarat c l klar n kullanarak haz rlad klar protesto maketleriyle yürüdüler. tamam n n konsoloslu- un önünden geçirilmeye çal fl laca n, yürüyüflün bitti i noktada konuflmalar n yap laca n sürekli megafonlarla duyurmas na karfl n yürüyüflçülerin konsoloslu a öfkelerini dile getirmek istemeleri ve oradan ayr lmak istememeleri nedeniyle bu ilerleme sa lanamad. Polis her f rsatta bariyerlere ç kan ya da elinde pankart sopas gördü ü insanlar n elinden bunlar toplamaya çal fl rken zaman zaman Stop The War Koalisyonu çal flanlar araya girdi. SOKAK ARALARINDA ÇATIfiMA Göstericiler ellerindeki ayakkab lar konsoloslu- a f rlatt. Tam konsolosluk kap s önündeki kalabal k bir grupla polisin aras nda yaflanan çat flma giderek büyümeye bafllad. Polisin geriye do ru s k flt rmas yla insanlar düflmeye bafllad. Bir kad n polise yaklafl p hiç vicdan n z yok mu sizin çocu unuz da öldürülebilirdi orada diye ba r yordu. Demir bariyelerin alt nda kalan insanlar di er insanlar n yard m yla kald r ld. Polisin her yerden s k flt rmaya bafllamas kalabal - daha da öfkelendirdi. Starbucks Cafe ye sald - ran göstericiler cafenin camlar n indirdi ve içine Filistin bayra n ast. Göstericilerden yaralananlar oldu. Bir ara polis flapkalar n n havalarda uçufltu unu ard dan da baz gençlerin polis flapkalar n kafalar na takt klar görüldü. Çat flmalar geç saatlere kadar devam etti. Yürüyüfl boyunca Filistin in özgürlü- ü, savafl n biran önce durdurulmas, konsoloslu un kapat lmas üzerine at lan sloganlar, polisin de göstericilere bar flç l yaklaflmamas üzerine sloganlar No justice, no peace fuck the police e döndü. 20 YILDIR BÖYLE B R ÇATIfiMA OLMADI Göstericilerden baz lar 20 y ld r böyle birfley görmedi ini söylerken, ngiliz bir bayan gösterici de polisin y l önceki gibi davranmad - n art k daha sert oldu- unu söyledi. Göstericilerin say s bas n taraf ndan 20 bin ile 50 bin aras nda gösterilirken, polis taraf ndan 12 bin olarak aç kland. ngiltere genelinde yap - lan yürüyüfllerde, Edin- Yürüyüfl s ras nda kanl kefene sar lm fl bir çocuk ve yetiflkinin tafl nan ölü bedenlerini simgeleyen maketler dikkat çekti. burgh, Aberdeen, Belfast, Newcastle, Southampton ve Northampton vard. Geç saatlerde konufltu um bir Filistinli r 'ndan Tony Blair'in eflinin üvey k zkardefli olan Lauren Booth, Savafla Hay r Koalisyonu yöneticilerinden Lindsey German, gösterici Northampton da Afganistan'da Tali- oturdu unu ve ban taraf ndan esir al narak oradaki yürüyüfl biterbitmez ünlenen gazeteci Londra yürüyüflünü desteklemeye geldi ini Yvonne Ridley, Filistinli Profesör Mavel Hasas- Yürüyüfle kat lan çocuklar ellerinde Filistinli bebekleri temsilen maket bebekler tafl d lar. söyledi. figale SON TALEB Konsoloslu un önünden geçen, kortejin bafl ndaki kitle, yürüyüflün sona erdi i noktada kurulan kürsüden konuflmalar dinledi. Konuflmac lar aras nda yer alan gazeteci ve ngiltere eski Baflbakanla- yan, ba ms z milletvekili George Galloway, yazar Tar k Ali ve aralar nda gazeteciler, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve sanatç lar n bulundu u di er konuflmac lar srail'den Filistin topraklar ndaki iflgale hemen son verilmesini ve bombard man n durdurulmas n istedi. Gösteriye farkl halklardan ve dinlerden onbinlerce insan kat ld. Gösteriler s ras nda ç kan olaylarda Starbucks n camlar k r ld. Polisin göstericilere çok sert davrand gözlendi.

11 11 Roj Kad n Meclisi nden namus cinayetine k nama Y lbafl gecesi zorla evlendirildi i amcas n n o lu taraf ndan önce b çaklanarak sonra da üzerinden araba ile geçilerek vahflice katledilen Kürt K z Mizgin Baytekin cinayeti Roj Kad n Meclisi taraf ndan k nand. Roj Kad n Meclisi, Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) 10 Ocak günü yap lan bir bas n aç klamas ile k skançl k nedeni ile zorla evlendirildi i efli ve amcas n n o lu Önder Baytekin taraf ndan kayledilen 18 yafl ndaki Mizgin Baytekin cinayetini k nad. Roj Kad n Meclisi Baflkan Suna Köse taraf ndan Kürtçe ve Türkçe olarak Son iki y ld r Home Office taraf ndan yürürlü e konulan yasalar, ngiltere'de yaflayan Türkiyeli toplumun da ngilizce sorunlar n gidermesi gereklili ini ortaya koydu. ngiltere'de süresiz oturum ve pasaport için flart koflulan ngilizce konuflabilme zorunlulu u, dil sorunu olan herkesi harekete geçirdi. Oxford Academy, ngilizce konuflmakta güçlük çeken göçmenlere full-time kurslar ile 6 ayda ngilizce konuflabilme garantisi veriyor. Genel ngilizce, ESOL, Süresiz Oturum ve Vatandafll k S nav na Haz rl k, IELTS ve Cambridge S navlar na Haz rl k kurslar gibi de iflik ders programlar na kat lmak isteyenler için çok çeflitli s n flar mevcut. okunan bas n aç klamas nda cinayet k nan rken, yüzy llardan beridir süregelen erkek egemen mant k sorguland ve y llard r kad nlarca yürütülen mücadeleye ra men halen kad nlar n yaflam hakklar n n erkekler taraf ndan ellerinden al nd kaydedildi. Bas n aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: 18 yafl ndaki Bingöl lü Kürt k z Mizgin Baytekin in zorla evlendirildikten Ö RENC LERE UYGUN VE FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR Oxford Academy esnek kurs saatleri ile hem çal - flanlara hem çocuklu ailelere, hem de au-pair ve vizeli ö rencilere uygun farkl seçenekler sunuyor. Zira, Oxford Academy haftaiçi sabah 9'dan akflam 9'a kadar ve haftasonlar günde 4 ayr s n fta e itim verebilmekte. Haftal k kurslar 15 gibi oldukça düflük fiyatlardan bafll yor. Örne in, 6 ayl k bir kursun fiyat çok düflük taksitlerle 12 hafta boyunca ödenebiliyor. Derslerin tümü CELTA, TE- SOL vas fl konusunda uzman ngiliz ö retmenler taraf ndan veriliyor. Her ö renci seviye tesbit s nav n n sonucuna uygun bir s n fta sonra efli taraf ndan öldürülmesi bir vahflettir. Kad n erke in namusu olarak ele alan geri erkek yaklafl m n n en bariz örneklerinden biridir. Bu namus cinayetini nefret ve öfke ile k n yoruz Namus kavram n n kad - n erke in her türlü sömürüsüne mahkum etti- i kaydedilen bas n aç klamas nda kad na yönelik tahakküm ve fliddetin bir Kürt gelene- i olmad da belirtildi. OXFORD ACADEMY ngilizce Dil Okulu, Ocak ay sonuna kadar ücretsiz deneme dersleri sunarak, e itim kalitesini gözler önüne seriyor. 3 y ld r Stoke Newington'da 37 farkl ülkeden göçmen ö rencilere ngilizce dil kurslar düzenleyen Oxford Academy, Edmon Green'deki genel merkezinde British Council üyeli i için Ocak ay nda baflvuruda bulunuyor. ngilizce dil e itiminde, British Council en üst düzey akademik standartlar belirleyen ve denetleyen tek resmi ve dünya çap nda itibarl bir kurulufltur. e itim al yor. Dersler ortalama 8 kiflilik küçük gruplar halinde veriliyor. Dolay s yla, her bir kat l mc ile birebir ilgilenmek mümkün. Özellikle, gramer ve konuflma dersleri sayesinde yetiflkin ö renciler h zl bir flekilde ilerliyor. Zengin kitapl, ücretsiz internet kullan m, sinema klübü gibi sosyal aktiviteleri ve kafeteryas ile Oxford Academy'de ngilizce ö renmenin tad n ç karabilirsiniz. Haftan n yedi günü aç k olan okul, Türkçe konuflan e itim dan flmanlar ile göçmen toplumuna e itim ve vatandafll k ile ilgili konularda en güncel ve do ru bilgileri veriyor. Ayr nt l bilgi almak isteyenler (Edmonton) veya (Stoke Newington) numaral telefonlar arayabilirler. KADINA KARfiI YAfiANAN TÜM GER L KLER N TEMEL NDE NAMUS TUZA I YATIYOR Namus olgusunu bir tuzak olarak ele alan Roj Kad n Meclisi aç klamas flöyle devam etti: Toplumumuzda kad na karfl yaflanan tüm geriliklerin temelinde namus tuza yatmaktad r. Kürt k z Mizgin in öldürülmesinin gerekçesi k skançl k olmaktad r. Kad n n erke in oldu u anlay fl afl lmad sürece, bu gibi kad n katliamlar n n önüne geçmek mümkün de ildir. Bas n aç klamas ndan sonra Biz kad n z, kimsenin namusu de iliz, namusumuz özgürlü ümüzdür slogan ile eyleme son verildi. M ZG N BAYTEK N K MD R? Bingöl lü göçmen bir Kürt ailenin k z olarak Almanya da do an Mizgin Baytekin (18) 2007 y l nda ailesinin zoru ile amcan n n o lu Önder Baytekin (26) ile Antalya da evlendirildi. Evlilik sonras Almanya ya gelen çift Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nin Gütersloh kentinde ikamet ettiler. K skançl k nedeni ile sürekli rahats z edilen Mizgin Baytekin in bir kez polise baflvurdu u da verilen bilgiler aras nda. Cinayet sonras nda Gütersloh polisi cinayetin nedenini k skançl k olarak aç klad. Oxford Academy 6 ayda ngilizce konuflabilme garantisi veriyor...

12 12 Olcay kendinden emin sesiyle dinleyicilerini büyülüyor... lk bestesini ilkokulda yapan ama müzisyen olmay 18 yafl ndan sonra kafas na koyan Olcay Bay r, Londra da ald klasik müzik e itimi ile ilerde isim yapan sanatç lar aras nda ad ndan bahsettirecek genç sanatç lardan. Ünlü halk ozanlar ndan dinledi i müziklerden beslendi ini belirten Bay r, 2009 y l nda piyasada olmas n hedefledi i albümü için kollar s vad n söylüyor. Halk ozan Neflet Ertafl n Bir dost ar yorum adl parças ile kendini bütünlefltiren ve parçadaki sözler gibi yüre ine bir dost arayan Olcay Bay r, 18 yafl ndan sonra bu dostu ile bulufltu unu anlat yor. Kendi içindeki müzik aflk n ald e itimlerle pekifltirdikten sonra art k kendini halk içerisine ç kmaya haz r hissetti ini belirten Bay r, 2009 y l nda yapmay planlad albüm ile kendini ifade etmek istedi ini söylüyor. Türkiye de inflaat mühendisli i okuyan, ngiltere ye geldikten sonra Londra da yaflayan bir grup Kürt çocu u taraf ndan yap - lan k sa metrajl Saz dan S rlar adl çizgi film 10 Ocak günü saat da Rio sinemas nda gösterildi. Kürt Toplum Merkezi ile Chocolate Films taraf ndan organize edilen proje ile Kürt çocuklar n n si- bu e itimi bir kenara b - rak p büyük aflk müzi- e yönelen Olcay Bay r, uluslararas çapta bir müzisyen olmaya çal fl - yor. Sesindeki kendinden emin durufl ve insan derinden yaralayan t n larla karfl s ndakini al p farkl deryalarda gezintilere ç karan Olcay, bugüne kadar yapt müziklerde bir eksik yan oldu unu ama art k o eksi i e itimle tamamlad na inand n anlat yor. Yüre indeki müzik aflk n n gün geçtikçe daha bir artt n belirten Olcay Bay r, hiçbir aflk n bu kadar derin olabilece ini düflünmedi ini de sözlerine ekliyor. Sesini bir enstrüman olarak kullanmaya çal flt - nemaya özendirilmesi amaçlan yor. Çocuklar taraf ndan yap - lan k sa filmde Kürtçe ve ngilizce konuflmalar yer ald. On dakika kadar süren filmin ana konusunu, Londra da yaflay p da ülkesini özleyen ve saz çalarak geçimini sa layan bir afl k ve onun geçmifle duydu u özlem ile saz n tellerine gizlenmifl bir aflk oluflturuyor. n anlatan Bay r, bugüne kadar düz bir ses ile insanlar n karfl s nda müzik yapt n ama art k ald klasik müzik e itimi ve flan dersleri ile bambaflka bir yap ya büründü ünü söylüyor. ALDI I E T M KEND NE GÜVEN N ARTIRDI Aileden gelen müzik altyap s n kuvvetlendirerek profesyonel anlamda müzik yapma u rafl nda olan Bay r, Müzik benim her zaman hayat mda oldu. Ama hep eksik bir yan vard. Art k o eksi i de tamamlad m düflünüyorum. Klasik müzik e itimi beni çok gelifltirdi. Art k kendime daha bir güveniyorum diyor. Abdullah ad ndaki karekter y llar önce sevdi i k z olan Rojda y saz n verdi- i cesaretle kaç rarak Londra ya gelmifltir. Kalabal k caddelerde saz çalmak zorunda kalan Abdullah Kürdistan özlemekte ve da lara ç k p atefl yakmak istemektedir. Her gün bunun rüyas n gören Abdullah bir ormana gider ve yapt ateflin yan nda uyuyarak Klasik müzik alan nda ilk profesyonel deneyimini fiubat ay içerisinde Londra da yaflayaca- n aktaran Bay r, Mozart tan bir eseri seslendirece ini söyledi. Heyecan gözlerine ve ses tonuna yans yan Bay r, 2009 sonuna kadar kendi bestelerinden oluflan bir albüm ç karmaya çal flt n söyledi. UZUN VADEL PLANLAR ÇER S N- DE KAYBOLMAK STEM YOR Uzun vadeli planlar n içinde insan n kayboldu unu sözlerine ekleyen Olcay Bay r, k sa vadeli planlar yaparak önünü görmek istedi ini söylüyor. fiu an Kitapevi nde haftada bir gün sahne ald n ve kendisi için kalitenin art k çok önemli oldu unu ise flu sözlerle aktar - yor: Bu güne kadar birçok yerde sahne ald m. Bazen çok mutsuz oluyordum. Ama art k çok mutluyum. Müzi i bir konser gibi dinleyen insanlara söylüyorum. Kalite benim için vazgeçi- Londra da yaflayan Kürt çocuklar Saz dan S rlar (Secrets From The Saz ) adl k sa bir çizgi film ile çok küçük yaflta sinemac la a ad m att lar. lemeyecek unsurdur. O nedenle yapt n z müzi in de kaliteli olmas - na özen gösteriyorsunuz. Ben bugüne kadar müzik anlam nda büyük hayaller kurmazd m ama ngiltere ye geldikten sonra düflüncelerim de iflti. Kendimi en iyi ifade edebilece im alan n müzik oldu una kanaat getirdim ve kendimi bu alanda daha iyi ifade edebilmek için kollar s vad m. Bu anlamda ald m e itimin benim hayat mda önemi büyüktür. nsan aflk n buldu u anda ona s ms k sar l r ve yüre indeki k p rt larla sürekli bir fleyler verme iste i geliflir. fiu anda ben de öyleyim. Büyük bir aflk yafl yorum müzik ile. Hevesimin k r lmamas ve ileriye dönük daha bir sa lam ad mlarla gidebilmek için bu aflk kendi içimde büyütürken ona emek vermeye çal flt m. Eme imi zamanla prati e çevirmeye çal - flaca m. fiimdilik yapt - m ifl beni mutlu ediyor. Beni mutlu eden unsurun da karfl mdaki insanlara yans d n Rojda y düflünür ama her seferinde flehir gürültüsü ile rüyalar ndan uyanarak gerçe e döner. Saz dan S rlar adl filmin yap m nda eme i geçen çocuklar n isimleri ise flöyle: Filiz Dabar, Zilan Özdemir, Arjin Do an, Ayfer Dabar, brahim Al, Tanya fiahin, Tahir Dabar, Mizgin fien Do an, Dicle Akda, Azad Zorlu, Rodi Çiftçi, Abdullah Özdemir, Ali Akarsu, Arzu Dabar, Rozerin Akbafl, Serdar Konca, Xezal Akbafl, Nurgül Özdemir. Müzi inin Hamit Sa n yapt filmin proje kodinatörleri Sema Y ld z, Mehmet Aksoy ve Alex Fitch. Filmin sonunda bir ben okurken duyumsayabiliyorum. YAPTI IN fi N HAKKINI VERECEKS N Bir fleyin hakk n vermeyeceksem o ifle el atmam diyen Olcay Bay r, müzi in hakk n vermek gerekti ini söylüyor. fiu an ç karmay planlad albüme yo- unlaflt n da dile getiren Bay r, bu albüm ile kendini daha iyi ifade edece ini çünkü bestelerin birço unun kendisine ait olaca n söyledi. Birilerinin takliti olarak bu sektörde varolmak istemedi ini, bu anlamda her söyledi i parçaya kendi yorumunu ekleyerek müzik yapmaya çal flt n belirten Bay r, ayn zamanda talyanca, spanyolca, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca müzikler seslendirdi ini de ifade etti. Müzikte s n rlar ve kategorileflmeye karfl bir insan oldu unu da sözlerine ekleyen Bay r, güzelliklerin kal c laflt - n ve kalitenin art k insanlar taraf ndan benimsendi ini söylüyor. Kürt çocuklar ndan Saz dan S rlar filmi Film projesinde yer alan çocuklara Rio sinemas nda düzenlenen bir törenla sertifika verildi. Olcay Bay r konuflma yapan Chocolate Film temsilcisi filmde eme i geçen çocuklara birer sertifika verdi. Çok mutlu olduklar gözlenen çocuklar daha sonra ö retmenlerinin eflli- inde sinemadan ayr ld - lar.

13 Afl kl k gelene i yadedilecek 13 Renk Art ta düzenlenecek bir etkinlikle afl kl k gelene i yadedilecek. Etkinlikte, 10 afl n hayatlar ndan kesitler sinevizyondan izlenirken hemen ard ndan da Ozan Toprak ve Tahir Palal n n müzi i eflli inde bu afl klar n türküleri söylenecek. An adolu daki afl k gelene ini anmak için 18 O c a k Çarflamba günü saat da Renk Art ta Ozan Toprak ve Tahir Palal n n haz rlad klar Afl klar ve Deyifller dinletisi yap lacak. Dinletide, Analdolu daki say s z Anadolu afl klar ndan 10 tanesinin hayatlar hakk nda sinevizyon gösterisi yap lacak. Her bir afl k n hayat yla ilgili haz rlanan 1-2 dakikal k kesitin sunulmas - n n ard ndan afl klar n türküleri söylenecek. Türkülerde farkl düzenlerde ba lamalar kullan lacak, k sa sapl ve uzun sapl ba lama ve kopuzun yan s ra, yayl tanbur da olacak. PROJEM Z N K NC AYA I TÜRKÜ YAKICILARI OLACAK Dinletideki afl klar listesinde, Pir Sultan, Karacao lan, Köro lu, Yunus Emre, Dadalo lu, Afl k Veysel, fiah Hatayi, Nesimi, Mahzuni fierif ve Hüda-i var. Etkinlikte afl klar n türkülerini söyleyecek olan Ozan Toprak amac n n konser vermekten ziyade Anadolu afl k gelene- ini anmak oldu unu vurguluyor. Bu çal flman n ikinci bir aya daha oldu unu söyleyen Toprak, Anadolu da afl k gelene ini flu sözlerle özetliyor: Ozanlar Anadolu ya geldikten sonra slam dini seçilince iki temel kola ayr ld lar. Burada Tassavufi, fiamanizm, slam ve Budizm in de etkisinde kalanlar afl kl k gelene ini benimsediler. flte bizim 18 Ocak tarihinde yapaca m z etkinlikte amaç bu afl kl k gelene- ROJ KADIN MECL S 'nin aktiviteleri bünyesinde 17 Ocak, Cumartesi tarihinden itibaren her cumartesi, saat ile aras nda, kad nlara dönük Folklor kurslar bafllayacakt r. KURS ÜCRETS ZD R. Yer: Kurdish Community Centre (KCC) Yeni baflvurular için: ROJ WOMEN GROUP Fairfax Hall 11 Portland Gardens ini yadetmek. Afl kl k gelene inin d fl ndakiler yani günlük hayattakilere ise Türkü yak c lar dendi. Bizim projemizin de ikinci aya Türkü yak c lar olacak. GENÇLER, AfiIKLARIN YOLCULU UNA ÇIKARMAK ST YORUZ Etkinlikte Ozan Toprak ile birlikte sahne alacak olan Tahir Palal ise müzi e bak fl n, Türküler, deyifller, nefesler bizi biz yapan, nefesimize ayna tutan, yüksek potansiyelde bir olgudur Ozan Toprak ve Tahir Palal n n haz rlad klar Afl klar ve Deyifller dinletisi Renk Art ta yap lacak. sözleriyle özetliyor. Anadolu afl klar ve ozanlar n n günümüzdeki filozof, düflünür, ayd n diye tabir etti imiz ilim sahibi, yaflad klar yla olacaklar olmadan haberdar eden, yer yer fliirleriyle krallara, padiflahlara diz çökerten, halk öncüsü, yenilikçi, devrimci mürflitler olduklar - n söyleyen Palal yapacaklar dinletinin amac - n flu sözlerle ifade ediyor: Bu türkülerin, deyifllerin ne sahibi, ne yap mc s ne de içindeki suretleri yaflam fl olsak da, belirli bir s n rda anlamaktay z. Amac m z, müzi i, hayat sevdiren mürflitlerimizi deyiflleriyle, türküleriyle anmak, saymak, anlad klar m z paylaflmak. Ozanlar m - z n yaflad klar n bilmek, yazd klar türküleri anlamam zda çok yard mc olacakt r ama bir çok s r gizlidir türkülerde ki buna eriflmemiz için bu mürflitlerimizi anlamam z, dinlememiz flart. Bizim yapmaya çal flt - m z, özellikle gençler için bu uzun yolculu a bafllang c vesile edecek ufak bir ad m. Bunu haddimizi aflmadan yapabilirsek ne mutlu bize." N4 1HU Ozan Toprak

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com B R A LE SOKA

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 16Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 205 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de 1 Eylül / Îlon 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 177 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

kitap_p 2/18/08 3:45 PM Page 2 6 YIL, 11 ÖYKÜ

kitap_p 2/18/08 3:45 PM Page 2 6 YIL, 11 ÖYKÜ 6 YIL, 11 ÖYKÜ 6 YIL, 11 ÖYKÜ Konsept ve Yay ma Haz rlayan HAKAN ALTINAY, GÖKÇE TÜYLÜO LU, NAF Z GÜDER, GÜL TÜRÜN Grafik Tasar m BURCU KAYALAR Renk Ayr m ve Bask A4 OFSET OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı