Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi MAKALELER II. İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi MAKALELER II. İstanbul - 2008"

Transkript

1 I Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi MAKALELER II İstanbul

2 II Yayın No : 1881 Hukuk Dizisi : Baskı - Ocak İSTANBUL ISBN (Takım No) ISBN (2. Cilt) Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Kahraman Ofset Bağcılar/İSTANBUL 0212/ Kapak Tasarım : Gülgonca ÇARPIK Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Tu rk Ticaret Hukukuna emek veren tu m akademisyenlere...

4 IV

5 V ÖNSÖZ Ticaret Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığım 1987 yılından bugüne kadar yirmi yıl geçti. Geriye dönüp baktığımda, yılların büyük bir hızla aktığını, fakat hukuk mesleğini ve ticaret hukuku alanında çalışmayı seven birisi olarak da, bu yılların büyük zahmet ve sıkıntılara rağmen, daha çok, sürekli öğrenme heyecanı ve araştırma zevki ile geçtiğini düşünüyorum. Hem bu vesile ile, hem de öğrencilerimizin ve uygulamacı meslektaşlarımızın, makalelerimize ulaşma zorluklarını sıklıkla beyan etmeleri nedeniyle, şimdiye dek yayınlanmış tüm makalelerimi bir araya getirmeye karar verdim. Bu kararı verirken, kendilerinden Ticaret Hukuku öğrenme ve aydınlanma zevkine ulaştığım sayın hocalarım Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ ve Prof. Dr. Ömer TEOMAN ile, değerli meslektaşım Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN in makalelerini yayınlatmış olmalarının ne kadar yararlı ve önemli olduğunu gözledim. Böylece, mesleğin en başından itibaren bugünlere kadarki başlıca çalışma konularım ile, sonu ve sınırlarına asla ulaşılamayacak bilim ve araştırma deryasındaki mütevazi yolculuğumu da tekrar anımsama ve makalelerimi ilgililenenlere toplu şekilde sunma olanağı buldum. Nasip olursa, aynı heyecan ve ilgi ile, bundan sonra da çalışmalarımı sürdürmek umut ve arzusunu taşıyorum. Makalelerin büyük bir kısmı, Türk Ticaret Hukuku nun değerli üstadlarından, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN, Prof. Dr. Ömer TEOMAN, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA, Prof. Dr. Rayegan KENDER, Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL, Prof. Dr. Ali BOZER, Prof. Dr. Ünal TEKİ- NALP, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN ile genç yaşta yitirdiğimiz değerli meslektaşım merhum Doç. Dr. Mehmet SOMER için yazılmış ve onlar adına çıkarılan armağanlarda yayınlanmıştı. Bu nedenle, makalelerimden oluşan bu iki ciltlik eseri de, yazdıkları eserler ve yetiştirdikleri binlerce öğrenci ile ülkemizde Ticaret Hukukunun gelişmesine katkılarda bulunmuş tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma ithaf etmek istiyorum.

6 VI Bu anlamda, yukarıda andığım saygıdeğer isimler yanında, isimlerini tek tek zikredemediğim tüm Ticaret Hukukçularına karşı minnet duygularımı, gönülden bağlılığımı ve saygılarımı ifade ediyorum. Yazıldıkları tarihlerdeki mevzuata göre hazırlanmış olan bu makalelere, yayınlandıkları haliyle yer verilmiş, s. 233 teki esaslı hatanın düzeltilmesi yanında, yalnızca küçük yazım yanlışlarının düzeltilmesiyle yetinilmiştir. Yayınlandıkları yer ve hitap ettiği kişilere göre, bütün makalelerin aynı bilimsel ağırlıkta veya derinlikte olamayacağını düşünerek, farklı meslek kesimlerine (özellikle muhasebeci ve mali müşavirlere) yönelik olarak hazırlanan ve bir konuyu veya kurumu tanıtma amacı taşıyan, kısa veya dipnotsuz üç adet makaleyi de diğerlerinden ayırmayıp, onların da burada yer almasında bir sakınca görmedim. Makalelerimi, ilgi duyanların değerlendirmesine sunma olanağını bana tanıyan Beta Basım Yayım AŞ nin yetkilisi Sayın Seyhan SATAR a, Beta çalışanları Veysel COŞKUN, Hediye GÜMEN ve Gülgonca ÇAR- PIK a, ayrıca, makalelerin yayınlanmasındaki teşvikleri ile tashihlerdeki zahmetlerinden ötürü genç meslektaşlarım, Ar. Gör. Esra HAMAMCI- OĞLU, Ar. Gör. Özge UZUN, Ar. Gör. Levent BİÇER ve sekreterimiz Gülsen KOÇER e teşekkür ediyorum. Ayrıca, sağladıkları ortam, yardım ve anlayışları nedeniyle eşim Av. Ayla BAHTİYAR ve sevgili oğlum Eren Kutay ile anneme ve kardeşlerime de minnet ve şükran duygularımı tekrar ifade etmek istiyorum. Eserin ilgilenenlere yararlı olması ve Türk Hukukuna katkı sağlayabilmesi ümidiyle. Mutlukent, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

7 VII Ç NDEK LER MAKALE 19 MUACCEL YET fiartinin BONOYA ETK S VE GEÇERL L SORUNU G R fi I. BONODA VADE KAYDI VE N TEL II. BONODAK MUACCEL YET fiartinin SENEDE ETK S VE GEÇERL L fiart n Senedi Geçersiz K laca Görüflü fiart n ve Senedin Geçerli Olaca Görüflü Senedin Geçerli, fiart n Geçersiz Olaca Görüflü III. SENET DIfiINDA ÖNGÖRÜLEN MUACCEL YET fiartinin ETK S VE GEÇERL L Sözleflmelerdeki Muacceliyet fiart n n Geçerlili i a. Sat m Sözleflmesinde b. Di er Sözleflmelerde Sözleflmedeki fiart n Geçerli Olmas n n Bonolara ve Takip Usulüne Etkisi a. Bonolar Ciro Edilmifl se b. Bonolar Ciro Edilmemifl se KAYNAKLAR MAKALE 20 T CAR DAVALARIN SAPTANMASI VE DAVANIN T CAR OLMASININ ÖNEM G R fi I- DAVANIN T CAR OLMASININ ÖNEM II- T CAR DAVALARIN SAPTANMASI (TTK. 4) A. Mutlak Ticari Davalar TTK. 4/I, Bent 1-6 da Say lan Hususlardan Do an Hukuk Davalar Özel Kanun Hükümleri Gere i Ticari Say lan Davalar

8 VIII B. Bir Ticari flletmeyi lgilendirmeleri Kofluluyla Havale, Vedia Veya Telif Haklar na liflkin Olan Davalar (TTK. 4/I) C. Her ki Taraf çin Ticari Say lan Hususlardan Do an (Nispi Ticari) Davalar (TTK. 4/I) III- GÖREV VE fibölümü YÖNÜNDEN T CAR DAVALARIN GÖRÜLECE MAHKEMELER (TTK. 5) A. Özel Hüküm Bulunmas B. Özel Hüküm Bulunmamas IV- T CAR DAVALARDA SPAT V- T CAR DAVALARDA UYGULANACAK USUL MAKALE 21 T CARET S C L G R fi I. GENEL OLARAK S C L VE ÖRGÜTLENMES II. S C LE KAYDI GEREKL HUSUSLAR III. S C L filemler IV. S C L filemler N N YAPILMASI, NCELEME VE T RAZ A. fllemlerin Yap lmas B. nceleme C. ncelemenin Sonuçlanmas ve tiraz V. S C L N AÇIKLI I VE ETK LER A. Ticaret Sicilinin Aç kl ve Do rulu u B. Kurucu ya da Aç klay c Etki C. Olumlu ya da Olumsuz Etki MAKALE 22 SÖZLEfiMEDE VADE FARKI KAYDI VE BU KAYDA DAYALI ALACA IN HUKUK N TEL G R fi I. VADE FARKI KAVRAMI II. VADE FARKI ALACA ININ HUKUK N TEL A. Cezai fiart Görüflü B. Tazminat Görüflü C. Temerrüt Faizi Görüflü

9 IX D. Anapara (As l Alaca n Bir K sm ) Görüflü E. Anapara Faizi Görüflü SONUÇ KAYNAKLAR MAKALE 23 T CAR DEFTERLER N HUKUK ÖNEM VE SAH B LEH NE MAHKEMEDE DEL L OLMA fiartlari G R fi I. DEFTER TUTMANIN GENEL OLARAK YARARLARI II. DEFTER TUTMANIN ÇEfi TL HUKUK DALLARINA GÖRE ÖNEM III. T CAR DEFTERLER N SAH B LEH NE DEL L OLMA fiartlari MAKALE 24 TÜRK T CARET KANUNU LE AVRUPA B RL N N ÜÇÜNCÜ KONSEY YÖNERGES AÇISINDAN ANON M ORTAKLIK B RLEfiMELER VE DENET M G R fi B RLEfiMEN N ÖNEM Birleflmenin Önemi ve Yararlar Birleflme Kavram, Unsurlar ve Türleri Birleflmelere Uygulanacak Hükümler Anonim Ortakl klar n Birleflme fllemleri ve Aflamalar Devralma Yoluyla Birleflme fllemleri Yönetim Kurullar nca Ön Haz rl klar n Yap lmas ve Mahkemece Bilirkifli ncelemesi Yapt r lmas Birleflme Sözleflmesinin mzalanmas Devralan Ortakl n Ana Sözleflme De iflikli i Tasar s n n Haz rlanmas ve Gerekiyorsa Bakanl ktan zin Al nmas Birleflmenin Genel Kurullarca Karara Ba lanmas Birleflme Karar n n Tescil ve lan

10 X Yeni Ortakl k Kurma Yoluyla Birleflme fllemleri Yönetim Kurullar nca Ön Haz rl klar n Yap lmas ve Mahkemece Bilirkifli ncelemesi Yapt r lmas Yeni AO nun Kurulufl Haz rl klar n n Yap lmas Birleflme Sözleflmesinin mzalanmas Birleflmenin Genel Kurullarca Karara Ba lanmas Kuruluflun Tamamlanmas, Tescil ve lan ANON M ORTAKLIK B RLEfiMELER N N DENET M Denetimin Amac ve Türleri Dar Anlamda Denetim Genifl Anlamda Denetim Türk Hukuku nda Denetime Yetkili Olanlar ve Üçüncü Yönerge Aç s ndan De erlendirme Mahkemece Denetim Noterce Denetim Ticaret Sicil Memurlu unca Denetim Sanayi ve Ticaret Bakanl nca Denetim SONUÇ MAKALE 25 ANON M ORTAKLIK KURULUfi S STEMLER VE TTK. 273 DE fi KL G R fi I. ANON M ORTAKLIKLARIN KURULUfi S STEMLER A. Ferman (Octroi, Yasama) Sistemi B. zin Sistemi C. Normatif Sistem II. TÜRK HUKUKUNDA HANG KURULUfi S STEM N N UYGULANDI I SORUNU VE BAKANLIK ZN N N YOLAÇTI I TARTIfiMALAR A Say l Kanundan Önceki Dönem Bakanl n Sadece Ekonomik (Kamu Yarar Aç s ndan) nceleme Yapaca Görüflü

11 XI 2. Bakanl n Yaln zca Emredici Hükümler Aç s ndan nceleme Yapaca Görüflü Bakanl n Hem Ekonomi, Hem Emredici Hükümlere Uygunluk Aç s ndan nceleme Yapaca Görüflü B Say l Kanundan Sonraki Dönem KAYNAKLAR MAKALE 26 R SK (G R fi M) SERMAYES YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖNEM, YARARLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER G R fi I. R SK (G R fi M) SERMAYES YATIRIMI VE YATIRIM ORTAKLI I II. R SK SERMAYES YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖNEM VE BAfiLICA YARARLARI III. LG L MEVZUAT VE UYGULANACAK HÜKÜMLER A. lgili Mevzuat Sermaye Piyasas Kanunu ve lgili Tebli ler Genel Hükümler B. Uygulanacak Hükümlerin S ras Emredici Hükümler Anasözleflme Hükümleri SerPK ve lgili Mevzuat Genel Hükümler SONUÇ KAYNAKLAR MAKALE 27 TÜRK T CARET KANUNU TASARISININ D L VE FADELER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES G R fi I. GENEL OLARAK HUKUK D L VE YEN LEfiT R LMES II. TASARIDAK ESK -YEN SÖZCÜK SEÇ MLER III. AYNI ANLAMDA VEYA B R D ER N KAPSAYAN ANLAMLARDA FARKLI SÖZCÜKLER N B RL KTE KULLANILMASI

12 XII IV. YAZIM, YER VE YOLLAMA YANLIfiLIKLARI LE TEKRARLAR V. AMACI FADE EDEMEYEN VE ÇER BEL RS Z SÖZCÜKLER SONUÇ MAKALE 28 KRED KARTI KULLANIMI, YOLAÇTI I SORUNLAR VE TÜKET C HAKLARI I. KARTLARIN ÖNEM, YAYGINLI I VE HUKUK DÜZENLEME GEREKS N M II. LG L MEVZUAT VE TÜKET C HAKLARI A. Kredi Kart Sözleflmesinde fiekil B. Tüketiciyi Koruyan Bafll ca Düzenlemeler: Tüketici Kredisi Hükümlerine At f Haks z fiartlar Maddesinin Kredi Kart Sözleflmelerinde de Uygulanmas Tüketiciyi Do rudan Koruyan Hükümler Geçici 1. Madde Uyar nca Faiz ndirimi MAKALE 29 MARBANK IN FONA DEVR NDEN ÖNCEK B R AY ÇER S NDE TASARRUF MEVDUATINA AKTARILAN HESAPLARIN DURUMU G R fi I. SON B R AYDA MEVDUAT HESABINA AKTARILAN PARANIN GÜVENCE DIfiI BIRAKILMASINA L fik N HÜKÜMLER II. DE ERLEND RME SONUÇ MAKALE 30 ANON M ORTAKLIKTA PAY SAH B N N B LG ALMA HAKKI (SOMUT B R SORUNUN DE ERLEND R LMES ) I. SORUN II. DE ERLEND RME A. Genel Olarak Bilgi Alma Hakk B. Soruna liflkin Görüflümüz

13 XIII MAKALE 31 TÜRK T CARET KANUNU TASARISININ D L LE BAZI HÜKÜMLER N N DE ERLEND R LMES G R fi I. TASARININ D L VE FADE YÖNÜNDEN II. DE ERLEND R LMES A. Genel Olarak Hukuk Dili ve Yenilefltirilmesi B. Tasar daki Eski-Yeni Sözcük Seçimleri C. Ayn Anlamda Veya Biri Di erini Kapsayan Anlamlarda Farkl Sözcüklerin Birlikte Kullan lmas D. Yaz m, Yer ve Yollama Yanl fll klar le Tekrarlar E. Amac fade Edemeyen ve çeri i Belirsiz Sözcükler T CAR filetme VE fi RKETLERE L fik N BAZI HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES A. Genel Olarak B. lgili Maddelere Göre De erlendirme ve Öneriler III. KIYMETL EVRAKA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES A. Genel De erlendirme B. lgili Maddelere Göre De erlendirme ve Öneriler SONUÇ MAKALE 32 TÜRK T CARET KANUNU TASARISI NDA KAYITLI SERMAYE S STEM G R fi I. TASARININ, KAYITLI SERMAYE S STEM LE LG L BAZI HÜKÜMLER VE DE ERLEND RMELER M Z A. Tasar n n, anonim flirketlerde Genel Hükümler, Kurulufl ve Temel lkeler Bölüm Bafll Alt ndaki En Az Sermaye Tutar Kenar Bafll kl 332 nci Maddesi B. Tasar n n kinci Kitab n n, Anonim fiirketleri Düzenleyen Dördüncü K sm n n, Esas Sözleflmenin De ifltirilmesi Bafll kl Beflinci Bölümündeki 456, 459 ve 460 nc Maddeleri le Bunlara liflkin De erlendirme ve Önerilerimiz SONUÇ

14 XIV MAKALE 33 YABANCILARIN TÜRK YE DE ANON M ORTAKLIK KURMASI VE BU ORTAKLIKTA PAY TÜRLER G R fi LG L HÜKÜMLER Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu ve lgili Mevzuat Türk Ticaret Kanunu ve lgili Mevzuat Sermaye Piyasas Kanunu ve lgili Tebli ler Di er Kanunlar ve Uluslararas Anlaflmalar Avrupa Birli i Yönergeleri YABANCILARIN ANON M ORTAKLIK KURMASI Kurulufl Sistemleri ve Türk Hukuku Ferman / Oktroi veya Yasama Sistemi zin Sistemi Normatif Sistem Türk Hukuku nda Durum Kurucu S fat Ve Kurucular n Vatandafll Genel Olarak Kurulufl Türleri Kurulufl Formaliteleri ve Aflamalar Anasözleflmenin Düzenlenmesi Anasözleflmenin Mutlak Zorunlu çeri i fiartl Zorunlu çerik htiyari çerik Anasözleflmenin mzalanmas ve Onay Gerekiyorsa Bakanl ktan zin Al nmas Tescil ve lan Kurulufl Ayk r l klar n n Yapt r m PAY TÜRLER Devir Aç s ndan Pay ve Pay Senedi Türleri Senede Ba lanmam fl Pay Nama Yaz l Pay Senetleri Ba l Nama Yaz l Pay Senetleri Gerçek Nama Yaz l Pay Senetleri Hamiline Yaz l Pay Senetleri Pay Sahipli i Haklar n Etkileyen Di er Pay Türleri

15 XV mtiyazl ve Oyda mtiyazl Paylar Az nl k Paylar ve Haklar SONUÇ KAYNAKLAR MAKALE 34 ORTAKLARIN SORUMLULU U AÇISINDAN fi RKETLER I. Birinci- kinci Derece Sorumluluk Ayr m A. Birinci Derece (Do rudan) Sorumluluk B. kinci Derece (Dolayl ) Sorumluluk II. S n rl -S n rs z Sorumluluk Ayr m A. S n rl Sorumluluk B. S n rs z Sorumluluk MAKALE 35 SERMAYE P YASASI KANUNU VE TASARI TASLA I AÇISINDAN YATIRIM ORTAKLIKLARI G R fi KOLEKT F YATIRIM KURUMU OLARAK YATIRIM ORTAKLIKLARI 296 I. GENEL OLARAK KOLEKT F YATIRIM KURUMLARI II. KOLEKT F YATIRIM KURUMLARINA EGEMEN OLAN LKELER A. Riskin Da t lmas lkesi B. Portföyün Uzmanlarca Yönetilmesi C. Portföyün Tasarruf Sahiplerinden Gelen Sermaye le Oluflmas D. Kamuyu Ayd nlatma lkesi III. TÜRK SERMAYE P YASASI HUKUKUNDA KOLEKT F YATIRIM KURUMLARI A. Yat r m Fonlar B. Yat r m Ortakl klar YATIRIM ORTAKLIKLARININ TANIMI, TEMEL KAVRAMLARI, KURULUfi VE FAAL YETE GEÇ fi ESASLARI I. TANIMI

16 XVI II. TEMEL KAVRAMLARI A. Portföy Kavram B. Portföy Yöneticili i C. Portföyün çeri i III. KURULUfi VE FAAL YETE GEÇ fi ESASLARI A. Sermaye Piyasas Kurulunun zni B. Ortakl n Kay tl Sermayeli HAAO Olmas C. Nakdi Sermaye le Kurulabilmesi Kural ve stisnas Kural stisna : Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar nda Ayni Sermaye Olana a. Ayni Sermaye Kavram b. Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar nda Ayni Sermaye D. Ticaret Ünvan E. Kurucular n Tafl mas Gereken Özellikler F. Ortakl k Anasözleflmesinin Kanun Hükümlerine Uygunlu u YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRLER I. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI II. R SK (G R fi M) SERMAYES YATIRIM ORTAKLIKLARI III. SERMAYE P YASASI ARAÇLARI VE KIYMETL MADENLER YATIRIM ORTAKLI I IV. TÜRK HUKUKUNDA YEN B R TÜR OLARAK DE fi R SERMAYEL YATIRIM ORTAKLIKLARI A. Kolektif Yat r m Kurumlar nda Aç k-kapal Tür Ayr m..319 B. Türk Hukukunda Aç k Türde Kolektif Yat r m Kurumu Kurabilme Olana C. Tasar Tasla nda Öngörülen De iflir Sermayeli Yat r m Ortakl klar n n ncelenmesi KAYNAKLAR

17 XVII MAKALE 36 BANKA KARTLARI VE KRED KARTLARI KANUNU NUN, SÖZLEfiME fiekl VE GENEL filem fiartlarina L fik N MADDELER N N DE ERLEND R LMES G R fi I. SÖZLEfiME fiartlarina DA R 24. MADDEN N DE ERLEND R LMES A. Sözleflmenin Ad, Taraflar ve Niteli i B. Sözleflmenin fiekli ve Kart Hamilinin Korunmas C. Sözleflmenin çeri i ve Kart Hamilinin Korunmas Sözleflmenin Asgari çeri i ve Kurul un Yetkisi Sözleflmenin çeri ine liflkin S n rlamalar II. SÖZLEfiME DE fi KL KLER NE DA R 25. MADDEN N DE ERLEND R LMES III. FA Z HESAPLAMASINA DA R 26. MADDEN N DE ERLEND R LMES KAYNAKLAR MAKALE 37 ANON M ORTAKLIKTA DENETÇ LER N RAPOR HAZIRLAMAMALARI VE OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAMALARI NEDEN YLE KOM SER N TOPLANTIYI AÇMAMASININ SONUÇLARI (SOMUT B R OLAYA L fik N NOTLAR) I. SOMUT OLAY II. DE ERLEND R LMES GEREKEN SORUNLAR III. DE ERLEND RME A. Anonim Ortakl klarda Genel Kurul Toplant s n n Aç lmamas na liflkin Mevzuat B. Ortaklar n Bilgi Alma Hakk ve Denetçi Raporunun Bu Aç dan Önemi C. Sorunlara liflkin Görüfllerimiz Yap lamayan Toplant Ertelenmifl Say l r m? Komiserin Düzenledi i Tutanak Tescil ve lan Edilecek midir? Yap lamayan Toplant lar çin Verilen Vekaletnameler Halen Geçerli midir?

18 XVIII 3. Yeni Bir Genel Kurul Toplant s, En K sa Hangi Süre çerisinde Yap labilir? Bu Toplant ya Mevcut Denetçiler Kat lmadan Yeni Denetçi Seçilebilir mi? Ola an Toplant Yap lmas Halinde Denetçiler Toplant ya Kat lmazsa Ne Olur? Yap lamayan Toplant ya Kat lmayan Denetçilere Ne Gibi Yapt r m Uygulan r? Yeniden Ola an veya Ola anüstü Toplant Yap lmad Takdirde Mevcut Yönetim Ne Kadar Görevde Kal r? Denetçilerin Görevi Toplant ya Kat lmad klar çin Devam Eder mi? MAKALE SAYILI, KT SAD MÜESSESELERDE MECBUR TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN UN KAPSAMI VE YAPTIRIMI SORUNU G R fi I. KANUNUN KAPSAMI II. KANUNA AYKIRILI IN YAPTIRIMI A. Yarg tay Uygulamas B. Ö retideki Görüfller ve De erlendirme Butlan (Geçersizlik) Görüflü Yabanc Dil Kullanan Taraf n Aleyhine Yorum Görüflü De erlendirme KAYNAKLAR Prof. Dr. Mehmet BAHT YAR n Bilimsel Yay nlar n n Listesi

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal I MUSTAFA HT YAR Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal SERMAYE P YASASI HUKUKUNDA KAMUYU AYDINLATMA LKES II Yay n No : 1656 Hukuk Dizisi : 741 1. Bas -

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DENET M

fi SA LI I VE GÜVENL DENET M Yrd.Doç.Dr. Fuat Bayram Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Türk fl Hukukunda fi SA LI I VE GÜVENL DENET M Yay n No : 1948 Hukuk

Detaylı

DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I

DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I Dr. Selami DEM RKOL dare Mahkemesi Hakimi M. Önder TEK N Dan fltay Tetkik Hakimi Nihat TOKTAfi Bölge dare Mahkemesi Hakimi DANIfiTAY VERG DAVA DA RELER KARAR

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr. A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK Hukuku ve flletmesi Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.Ülkü Yüksel Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜ- stanbul

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA I İDARE HUKUKU Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA II Yay n No : 2310 Hukuk Dizisi : 1141 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL T pk 2. Bas m Eylül 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-333 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/1 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yay n No : 50 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yay n No: 33 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan Pratik Çal flma Kitab KANUNLAR HT LÂFI KURALLARINA M LLETLERARASI USUL HUKUKUNA VATANDAfiLIK ve YABANCILAR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Prof. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmifl 8. Bas II Yay n No : 2333 Hukuk Dizisi : 1105 8. Bask - Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı