ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET"

Transkript

1 ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet 10 mg olanzapin ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Olanzapin, bir grup reseptör üzerinde etki gösteren antipsikotik, antimanik ve duygudurum düzenleyici bir üründür. Olanzapin, serotonin 5HT 2A/2C, 5HT 3, 5HT 6 ; dopamin D 1, D 2, D 3, D 4, D 5 ; kolinerjik muskarinik M 1 -M 5 reseptörleri; alfa 1 adrenerjik; ve histamin H 1 reseptörleri ne afinite gösterir (K i <100nM). Hayvan çalıģmalarında, reseptör bağlanma profili ile uyumlu olarak, 5HT, dopamin ve kolinerjik antagonizma gösterilmiģtir. Olanzapinin serotonin 5HT 2 reseptörlerine afinitesi dopamin D 2 reseptörlerinden daha yüksektir. Elektrofizyolojik çalıģmalar, olanzapinin mezolimbik dopaminerjik nöronların uyarılmasını selektif olarak azalttığını, motor iģlevlerde etkili striatal yolaklarda çok az etkisi olduğunu göstermiģtir. Olanzapin, motor yan etkilerin bir belirtisi olan katalepsiyi ortaya çıkaran düzeylerin daha altındaki dozlarda, antipsikotik etkinliği bir belirteci olan ĢartlanmıĢ kaçınma yanıtını azaltır. Diğer bazı antipsikotiklerden farklı olarak, olanzapin anksiyolitik testlere yanıtı artırır. Olanzapinin Ģizofreninin hem pozitif hem de negatif semptomlarını anlamlı olarak düzelttiği gösterilmiģtir. Farmakokinetik Özellikler Emilim Olanzapin, oral kullanımdan sonra iyi emilir ve 5-8 saat içinde doruk plazma deriģimi elde edilir. Emilim gıdalardan etkilenmez. Oral biyoyararlanımı yaklaģık %57 oranındadır. Dağılım ng/ml deriģimlerinde, olanzapin plazma proteinlerine (esas olarak albumin ve alfa 1 - asit-glikoprotein e) % 93 oranında bağlanır. Metabolizma Olanzapin karaciğerde konjugasyon ve oksidasyon ile metabolize olur. %40 oranında ilk geçiģ eliminasyonuna uğrar. DolaĢımdaki temel metaboliti kan-beyin bariyerini geçmeyen 10-Nglukuronid dir. Sitokrom P 450 CYP 1A2 ve CYP 2D6 enzimleri, N-desmetil ve 2- hidroksimetil metabolitlerinin oluģumunu sağlar. Bu metabolitlerin her ikisi de hayvan çalıģmalarında olanzapine göre daha düģük in vivo farmakolojik etkinlik göstermiģtir. Temel farmakolojik etkinlikten olanzapin sorumludur. Atılım Terminal yarılanma ömrü cinse ve yaģa göre farklılık gösterir. Sağlıklı yaģlı bireylerde (65 yaģ ve üstü), yaģlı olmayanlara göre ilacın yarılanma ömrü uzar (yaģlılarda 51.8; gençlerde 33.8 saat) ve klerensi azalabilir (yaģlılarda 17.5; gençlerde 18.2 l/saat). YaĢlılarda görülen farmakokinetik değiģikenlik, yaģlı olmayan bireylerde görülen sınırlar içindedir. 1/8

2 Kadınlarda, erkeklere göre ilacın yarılanma ömrü uzar (kadınlarda 32.3; erkeklerde 36.7 saat) ve klerensi azalır (kadınlarda 27.3; erkeklerde 18.9 l/saat). Ancak, kadın ve erkeklerde güvenilirlik profili açısından farklılık bulunmamaktadır. Olanzapinin % 57 si idrarla esas olarak metabolitleri Ģeklinde atılır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi<10 ml/dakika), sağlıklı bireylere göre ilacın yarılanma ömrü veya klerensi açısından belirgin bir fark saptanmamıģtır. Orta derecede karaciğer iģlev bozukluğu olan sigara içen bireylerde, ilacın ortalama yarılanma ömrü uzamıģtır (39.3 saat) ve klerensi azalmıģtır (18.0 l/saat). Sigara içmeyen sağlıklı bireylerde de durum benzerdir (48.8 saat ve 14.1 l/saat). Sigara içmeyen bireylerle sigara içen bireyler karģılaģtırıldığında, ilacın ortalama yarılanma ömrü sigara içmeyenlerde uzamıģ (30.4 e karģılık 38.6 saat) ve ilacın klerensi (27.7 e karģılık 18.6 l/saat) azalmıģtır. Olanzapinin plazma klerensi, yaģlılarda gençlere göre, kadınlarda erkeklere göre, sigara içmeyenlerde içenlere göre daha düģüktür. Yine de, yaģ, cinsiyet veya sigara içiminin olanzapinin klerensi ve yarılanma ömrü üzerindeki etkisi, bireyler arasındaki değiģkenlik göz önüne alındığında, düģüktür. ENDİKASYONLARI ZOPHIX, - ġizofreni tedavisinde, - BaĢlangıç tedavisine yanıt alınan Ģizofreni hastalarının idame tedavisinde, - Orta ve ağır Ģiddetli manik dönemlerin tedavisinde, - Manik dönemde olanzapin tedavisi ile yanıt alınan bipolar bozukluğu olan hastalarda rekürenslerin önlenmesinde, endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Olanzapine veya film tabletin bileģimindeki maddelerden herhangi birine karģı aģırı duyarlı olduğu bilinenlerde ve dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Çok ender olarak, bazen fatal olabilen, ketoasidoz ve koma ile birlikte seyreden hiperglisemi ve/veya diyabet geliģimi veya alevlenmesi geliģebildiği bildirilmiģtir. Bazı vakalarda, vücut ağırlığının fazla olmasının predispozan bir etken olduğu bildirilmiģtir. Özellikle diyabetik ve diyabet geliģimi açısından risk faktörleri taģıyan hastalarda, düzenli kinik izlem önerilir. Olanzapin kullanımı aniden sonlandırıldığında, terleme, uykusuzluk, tremor, anksiyete, bulantı ve kusma gibi akut semptomlar çok nadiren (<% 0.01) bildirilmiģtir. Olanzapin kullanımı doz kademeli olarak azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eşlik Eden hastalıklar: In vitro çalıģmalarda olanzapinin antikolinerjik etkinliğinin saptanmasına karģın, klinik çalıģmalardaki deneyim bununla iliģkili olayların insidansının düģük olduğunu göstermektedir. EĢlik eden baģka bir hastalığı olanlarda olanzapin 2/8

3 kullanımına iliģkin deneyim kısıtlı olmakla birlikte, prostat hipertrofisi veya paralitik ileusu ve benzer durumları olan hastalarda olanzapin reçete edilirken dikkatli olunması önerilir. Parkinson hastalarında olanzapin kullanıldığında, sıklıkla Parkinson hastalığının semptomlarının kötüleģtiği, halusinasyonların gözlendiği ve olanzapinin bu hastalardaki psikotik semptomlardaki etkinliğinin plasebodan farklı olmadığı gözlendiğinden; Parkinson hastalarında dopamin agonistlerinin kullanımına bağlı olarak geliģen psikozların tedavisinde olanzapin kullanımı önerilmez. Olanzapinin demansa bağlı psikoz ve/veya davranıģ bozukluklarının tedavisinde kullanımı onaylanmamıģtır. Bu hasta grubunda olanzapin kullanıldığında mortalitede ve serebrovasküler olaylarda artıģ görülmesi nedeni ile, olanzapin kullanımı önerilmez. Olanzapin dozu ve tedavi süresi ile mortalite arasında iliģki bulunmamaktadır. YaĢın 65 ten büyük olması, disfaji, sedasyon, malnutrisyon ve dehidratasyon, (pnömoni ve aspirasyon pnömonisi gibi) pulmoner hastalıkların bulunması veya benzodiyazepinlerle birlikte kullanılması mortalite riskini artıran etkenlerdir. Ancak, olanzapin ile tedavi edilen hastalardaki ölüm oranlarının bu risk etkenlerinden bağımsız olarak plasebo alan hastalardan daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Aynı klinik çalıģmalarda, fatal durumları da içeren (inme, geçici iskemik atak gibi) serebrovasküler advers olaylar (SVAO) da bildirilmiģtir. YaĢın 75 den büyük olması ve vasküler/mikst tip demans varlığı, olanzapin kullanan hastalarda SVAO için risk etkenleridir. Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem içinde hastalar yakından takip edilmelidir. Tedavinin erken dönemlerinde ALT ve AST de geçici, asemptomatik yükselmeler sık görülür. ALT ve/veya AST düzeyleri yüksek olan, karaciğer bozukluğu belirti ve bulguları olan, öncesinde sınırlı fonksiyonel karaciğer rezervi ile birlikte seyreden bir hastalığı olan ve hepatotoksisite potansiyeli olan ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli davranmak gerekir. Tedavi sırasında ALT ve/veya AST nin yükselmesi durumunda, izlem planı düzenlenmeli ve doz azaltılması düģünülmelidir. Hepatit saptanan vakalarda, olanzapin tedavisi sonlandırılmalıdır. Diğer nöroleptiklerde olduğu gibi, lökosit ve/veya nötrofil sayısı herhangi bir nedenle- düģük olan, nötropeniye yol açtığı bilinen ilaç kullanan, ilaca bağlı kemik iliği depresyonu/toksisitesi öyküsü olan, eģlik eden bir hastalık, radyoterapi veya kemoterapi nedeni ile kemik iliği depresyonu olan, hipereozinofilisi veya miyeloproliferatif hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Olanzapin ve valproat birlikte kullanıldığında sıklıkla nötropeni bildirilmektedir. Olanzapin ile lityum ve valproat ın birlikte kullanımına iliģkin yeterli veri yoktur. Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), antipsikotik tedaviler ile gözlenebilen ve yaģamı tehdit eden bir durumdur. Olanzapin ile birlikte NMS nadiren bildirilmiģtir. Bir hastada NMS belirti ve bulguları geliģirse veya NMS nin baģka bir belirtisi olmaksızın nedeni açıklanamayan yüksek ateģ geliģirse, olanzapin dahil tüm antipsikotik tedaviler sonlandırılmalıdır. Olanzapin, nöbet öyküsü olan veya nöbet eģiğini düģürebilecek etkenler bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Olanzapinle tedavi edilen hastalarda nöbetler nadiren bildirilmiģtir. Bu vakaların çoğunda, nöbet öyküsü veya nöbetler için risk etkenleri bildirilmiģtir. Olanzapin ile tedavi edilen hastalarda acil tedavi gerektiren diskinezi geliģme riskinin çok düģük olduğu gösterilmiģtir. Uzun süre ilaç kullanımıyla tardif diskinezi riski arttığı için, olanzapin kullanan bir hastada tardif diskinezinin belirti ve bulguları ortaya çıktığında, dozun azaltılması veya ilaç kullanımının sonlandırılması düģünülmelidir. Bu semptomlar, geçici olarak gerileyebilir veya tedavinin sonlandırılmasına rağmen artabilir. 3/8

4 Olanzapin esas olarak merkezi sinir sisteminde (MSS) etkili bir ilaç olduğu için, diğer merkezi etkili ilaçlar veya alkol ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. In vitro olarak dopamin antagonisti özellikleri gösterdiği için, doğrudan ve dolaylı yoldan dopamin reseptörleri üzerinde etki gösteren antagonistlerin etkilerini artırabilir. Olanzapinle yapılan klinik çalıģmalarda, yaģlılarda postural hipotansiyon nadiren gözlenmiģtir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, 65 yaģ üstündeki hastalarda düzenli olarak kan basıncının izlenmesi önerilmektedir. Klinik çalıģmalarda, olanzapinin QT aralığında sürekli uzamaya yol açmadığı gösterilmiģtir. Ancak, diğer antipsikotiklerde olduğu gibi; QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla birlikte, özellikle yaģlılarda, konjenital uzun QT sendromu, konjestif kalp yetmezliği, kalp hipertrofisi, hipokalemi veya hipomagnezemisi olanlarda olanzapin reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Diğer yeni (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, bu ilaç da demansı olan yaģlı hastaların psikozlarında kullanıldığında, serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ölüm... vb. nedenlerle ölüm riskinin artıģına neden olma olasılığı taģımaktadır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Gebelik kategorisi: C Gebelerde yeterli ve kontrollü çalıģma yoktur. Hastalar, olanzapin tedavisi sırasında gebe kaldıklarında veya gebe kalmayı düģündüklerinde durumu hekimlerine bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır. Ġnsanlardaki deneyim sınırlı olduğundan, olanzapin gebelerde, sadece potansiyel yarar fetüse olan potansiyel riskten daha fazla ise kullanılmalıdır. 3. trimesterde olanzapin kullanan annelerin çocuklarında nadiren tremor, hipertoni, letarji ve uyku hali ortaya çıktığı bildirilmiģtir. Olanzapinin anne sütüne geçtiği gösterilmiģtir. Olanzapin sabit plazma düzeylerinde, bebeğin (mg/kg olarak) maruz kaldığı ortalama olanzapin dozu, maternal olanzapin dozunun % 1.8 i civarındadır. Hastalara olanzapin kullanımı sırasında emzirmemeleri önerilmelidir. Araç ve makine kullanmaya etkisi Olanzapin somnolans ve baģ dönmesine neden olabileceğinden, hastalar, motorlu taģıtlar dahil araç ve makine kullanımı konusunda dikkatli olmalıdırlar. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Klinik çalıģmalarda olanzapin kullanımı ile en sık görülen (>% 10) yan etkiler, somnolans ve kilo artıģıdır. Demansı olan yaģlı hastalarda yapılan klinik çalıģmalarda, plasebo ile karģılaģtırıldığında, olanzapin kullananlarda mortalite ve serebrovasküler yan etki insidansının artmıģ olduğu görülmüģtür. Bu hasta grubunda, olanzapin kullanımı ile birlikte görülen en sık yan etkiler (>% 10) yürüyüģ bozukluğu ve düģmelerdir. Pnömoni ve üriner enkontinans da sık görülmüģtür (% 1-10). Bipolar manisi bulunan hastalarda valproat ile kombine olanzapin kullanılan bir çalıģmada, olasılıkla yüksek valproat düzeyleri nedeniyle, % 4.1 sıklığında nötropeni gözlenmiģtir. Lityum veya valproat ile birlikte olanzapin kullanıldığında tremor, ağız kuruluğu, iģtah artıģı ve kilo alma sık (> % 10) gözlenmiģtir. KonuĢma bozukluğu % 1-10 oranında gözlenmiģtir. 6 haftalık akut tedavide, lityum veya divalproeks ile birlikte olanzapin kullanılan hastaların % 17.4 ünde ve 12 aya kadar uzun süreli rekürens önleme tedavisinde hastaların % 39.9 unda baģlangıca göre % 7 ve daha fazla- kilo artıģı gözlenmiģtir. 4/8

5 Aşağıda klinik çalışmalardaki laboratuvar verileri ve yan etki bildirimlerine göre istenmeyen etkiler gösterilmiştir. Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Sık (%1-10): Eozinofili Metabolizma ve beslenme bozuklukları Çok sık (>%10): Kilo artıģı Sık (%1-10): ĠĢtah artıģı, kan Ģekeri düzeylerinde yükselme, trigliserid düzeylerinde yükselme. Sinir sistemi bozuklukları Çok sık (>%10): Somnolans, baģ ağrısı Sık (%1-10): BaĢ dönmesi, akatizi, parkinsonizm, diskinezi Kardiyak hastalıklar Nadir (%0.1-1): Bradikardi (hipotansiyon ve senkop ile birlikte veya birlikte olmaksızın) Vasküler bozukluklar Sık (%1-10): Ortostatik hipotansiyon Gastro-intestinal bozukluklar Sık (%1-10): Orta derecede, geçici antikolinerjik etkiler (konstipasyon ve ağız kuruluğu dahil) Hepato-biliyer bozukluklar Sık (%1-10): Hepatik transaminazlarda (ALT, AST) geçici, asemptomatik yükselmeler (özellikle tedavinin erken safhalarında) Cilt ve cilt altı doku hastalıkları Sık olmayan (%0.1-1): Fotosensitivite reaksiyonu Genel bozukluklar ve veriliş yolu ile ilgili durumlar Sık (%1-10): Asteni, ödem. Tetkikler Çok sık (>%10): Plazma prolaktin düzeyinde yükselme (jinekomasti, galaktore ve memelerde büyüme gibi eģlik eden klinik belirtiler nadirdir). Bir çok hastada tedavinin bırakılmasına gerek kalmadan normal düzeylere dönüģ gözlenir. Sık olmayan (%0.1-1): Kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artıģ. Aşağıda pazarlama sonrası bildirimlere göre istenmeyen etkiler gösterilmektedir. Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Nadir (% ): Lökopeni Çok nadir (%<0.01): Trombositopeni, nötropeni. İmmün sistem bozuklukları Çok nadir (%<0.01): Alerjik reaksiyon (Ör: Anaflaktoid reaksiyon, anjiyoödem, pruritus veya ürtiker) Metabolizma ve beslenme bozuklukları Çok nadir (%<0.01): Hiperglisemi ve/veya diyabet geliģmesi veya alevlenmesi (bazı fatal vakaları da içeren ketoasidoz ve koma da nadiren bildirilmiģtir), Hipertrigliseridemi. Sinir sistemi bozuklukları 5/8

6 Nadir (% ): Olanzapin ile tedavi edilen hastalarda nadiren nöbet gözlendiği ve bu vakaların çoğunda nöbet öyküsü veya nöbet açısından risk faktörlerinin mevcut olduğu bildirilmiģtir. Çok nadir (%<0.01): Olanzapin tedavisi ile birlikte Nöroleptik Malign Sendrom vakaları bildirilmiģtir. Parkinsonizm, distoni ve tardif diskinezi çok nadir olarak bildirilmektedir. Terleme, uykusuzluk, tremor, anksiyete, bulantı veya kusma gibi akut semptomlar, çok nadiren, olanzapin tedavisi birden kesildiğinde bildirilmektedir. Gastro-intestinal bozukluklar Sık (%<0.01): Pankreatit. Hepato-biliyer bozukluklar Çok nadir (%<0.01): Hepatit Cilt ve cilt altı doku hastalıkları Nadir (% ): Döküntü Böbrek ve üriner sistem bozuklukları Çok nadir (%<0.01): Ġdrar yapmada güçlük Üreme sistemi ve meme hastalıkları Çok nadir (%<0.01): Priapizm BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilecek ilaç kullananlarda dikkatli olunmalıdır. Olanzapini etkileyen potansiyel etkileşimler: Olanzapin CYP1A2 ile metabolize olduğu için bu izoenzimi özgün olarak indükleyen veya inhibe eden maddeler, olanzapinin farmakokinetiğini etkileyebilir. CYP1A2 indüksiyonu: Olanzapinin metabolizması, sigara içimi ve karbamazepin tarafından indüklenebilir ve bu da olanzapin deriģiminde azalmaya yol açar. Olanzapin klerensinde yalnızca hafif-orta dereceli bir artıģ gözlenir. Bu durumun sonuçları sınırlı olmakla birlikte, hastanın izlenmesi ve gerekirse olanzapin dozunun artırılması önerilir. CYP1A2 inhibisyonu: Spesifik bir CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksaminin, olanzapin metabolizmasını belirgin olarak inhibe ettiği gösterilmiģtir. Fluvoksamin verilmesini takiben olanzapin C maks ında ortalama artıģ, sigara içmeyen kadınlarda % 54, sigara içen erkeklerde % 77 olarak bulunmuģtur. Olanzapinin EAA değerinde ortalama artıģ, sırası ile, % 52 ve % 108 olarak saptanmıģtır. Fluvoksamin veya siprofloksasin gibi diğer CYP1A2 inhibitörü kullananlarda, tedaviye daha düģük doz olanzapinle baģlanmalıdır. Eğer bir CYP1A2 inhibitörü kullanılmaya baģlandıysa, olanzapin dozu düģürülmelidir. Azalmış biyoyararlanım: Aktif kömür oral yoldan alınan olanzapinin biyoyararlanımını % oranında azaltır ve olanzapinden 2 saat önce veya sonra alınması gerekir. Olanzapinin diğer ilaçları etkileme potansiyeli: Olanzapin doğrudan ve dolaylı etkili dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Olanzapin temel CYP450 izoenzimlerini (Ör: 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4) inhibe etmez. Bu yüzden, özel bir etkileģim beklenmez. 6/8

7 Tedavi sırasında valproat plazma düzeyleri izlendiğinde, tedaviye olanzapin eklendikten sonra valproat dozunda ayarlamaya gerek olmadığı gözlenmiģtir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Şizofreni: Önerilen baģlangıç dozu günde 10 mg dır. Manik dönem: BaĢlangıç dozu, monoterapi uygulanan hastalarda günde tek doz 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg dır. Bipolar bozuklukta rekürenslerin önlenmesi: Önerilen baģlangıç dozu günde 10 mg dır. Manik dönem tedavisi için olanzapin kullanan hastalarda, idame tedavisine aynı dozda devam edilmelidir. Eğer yeni manik, karma veya depresif bir dönem gözlenirse, olanzapin tedavisine (gerekirse doz ayarlaması yapılarak) devam edilmeli ve klinik gereklilik halinde, duygudurum belirtilerini tedavi etmek için ek tedavi baģlanmalıdır. BaĢlangıç tedavisi sonrasında, hastanın klinik durumuna göre doz ayarlanarak, günde 5-20 mg arasında olanzapin uygulanabilir. Önerilen baģlangıç dozundan daha yüksek bir doz kullanılması gerekiyorsa, doz artıģının, klinik durum tam olarak değerlendirildikten sonra ve 24 saatten daha uzun aralıklarla yapılması önerilir. Olanzapinin emilimi besinlerden etkilenmediği için, yemeklerden bağımsız olarak verilebilir. Olanzapin tedavisi, doz kademeli olarak azaltılarak sonlandırılmalıdır. Çocuklar ve ergenler: Olanzapinin 18 yaģ altındakilerde kullanımına iliģkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yaşlı hastalar: Tüm yaģlı hastalarda tedaviye düģük dozda (5 mg/gün) baģlanması gibi bir durum söz konusu değilse de hastanın klinik durumuna göre, 65 yaģ ve üstündeki hastalarda tedaviye düģük dozda baģlanması düģünülmelidir. Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar: Bu hastalarda tedaviye daha düģük dozda (5 mg/gün) baģlanması düģünülmelidir. Orta derecede karaciğer yetmezliği (siroz, Child-Pugh A veya B sınıfı) bulunan vakalarda tedaviye günde 5 mg ile baģlanmalı ve doz dikkatli bir Ģekilde artırılmalıdır. BaĢlangıç dozu ve doz aralığı cinsiyete ve kiģinin sigara kullanıp kullanmamasına göre değiģiklik göstermez. Metabolizmanın yavaģlamasına yol açabilecek birden fazla etken (kadın cinsiyet, geriyatrik yaģ grubu, sigara içmeme durumu) bulunuyorsa, baģlangıç dozunun düģürülmesi düģünülmelidir. Bu hastalarda dozun artırılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır. DOZ AŞIMI Belirti ve bulgular: Doz aģımında en sık (>%10) taģikardi, ajitasyon/agresiflik, dizartri, çeģitli ekstrapiramidal semptomlar ve sedasyondan komaya kadar değiģen düzeylerde bilinç değiģiklikleri gözlenir. Belirgin doz aģımına bağlı olarak, deliryum, konvülsiyon, koma, olası nöroleptik malign sendrom, solunum depresyonu, aspirasyon, hipertansiyon veya hipotansiyon, kardiyak aritmiler (doz aģımı vakalarının % 2 sinden azında) ve kardiyopulmoner arest gözlenebilir. 450 mg kadar düģük dozlarda bildirilmiģ fatal sonuçlar mevcuttur fakat 1500 mg lık akut doz aģımını takiben ölüm görülmeyen vakalar da bildirilmiģtir. Doz aşımında tedavi: 7/8

8 Olanzapinin spesifik bir antidotu yoktur. Kusturma önerilmez. Doz aģımı tedavisindeki olağan (mide lavajı, aktif kömür verilmesi vb.) iģlemlerin uygulanması önerilir. Aktif karbon verilmesinin oral biyoyararlanımı % azalttığı gösterilmiģtir. Hastanın klinik durumuna göre, hipotansiyon ve dolaģım kollapsının tedavisi ve solunum desteğine yönelik semptomatik tedavi uygulanmalı ve yaģamsal iģlevler izlenmelidir. Beta adrenerjik uyarı hipotansiyonu ağırlaģtırabileceği için, epinefrin, dopamin veya beta agonist aktiviteye sahip diğer sempatomimetik ilaçların kullanılmaması gerekir. Olası aritmileri saptamak için kardiyovasküler monitörizasyon gerekir. Hasta iyileģene kadar yakından izlenmelidir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 o C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI ZOPHIX 10 mg film tablet, 28 film tabletlik blister ambalajlarda. DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ VE AMBALAJ MUHTEVASI ZOPHIX 5 mg film tablet; 28 film tabletlik blister ambalajlarda. RUHSAT SAHİBİ EczacıbaĢı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7 Levent Ġstanbul ÜRETİM YERİ EczacıbaĢı-Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.ġ. KüçükkarıĢtıran Lüleburgaz Ruhsat tarihi : Ruhsat no : 213/61 Prospektüs onay tarihi : Reçete ile satılır. 8/8

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir.

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. ELYNZA 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet

ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 10 mg olanzapin içerir. Diğer maddeler: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171), indigo karmin (E 132) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Oferta 7.5 mg Film Tablet

Oferta 7.5 mg Film Tablet Oferta 7.5 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her film tablet, 7.5 mg olanzapin içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit, laktoz monohidrat. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Olanzapin, çeşitli reseptör

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLAXİNN 20 mg ağızda dağılan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLAXİNN 20 mg ağızda dağılan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLAXİNN 20 mg ağızda dağılan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Olanzapin 20.00 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 242.40 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REXAPİN 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REXAPİN 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REXAPİN 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her tablet etkin madde olarak 20 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler : Laktoz

Detaylı

ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz

ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz FORMÜLÜ Bir flakon 10 mg olanzapin içerir. Tavsiye edildiği gibi hazırlandığında 1 ml de 5 mg olanzapin içeren solüsyon elde edilir. Diğer maddeler: 50

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET

ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 15 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], FDC Blue No.2 HT, Ponceau 4R Aluminyum Lake, Kinolin Sarısı Aluminyum Lake içerir).

Detaylı

Memorix 10 mg/g Oral Damla

Memorix 10 mg/g Oral Damla Memorix 10 mg/g Oral Damla FORMÜLÜ 1 g oral damla, 8.31 mg Memantin e eģdeğer 10 mg Memantin HCl içerir. Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat ve sorbitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYZAPİN 2.5 mg film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYZAPİN 2.5 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYZAPİN 2.5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 2.5 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: 102.15 mg laktoz

Detaylı

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet 1 Prospektüs Seroquel 100 mg Film Tablet Seroquel 100 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 100 mg ketiapin baza eşdeğer 115.13 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI APZET 10 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 10 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz Kroskarmeloz sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OLNEGİS 7.5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OLNEGİS 7.5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLNEGİS 7.5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 7.5 mg olanzapine eşdeğer 10.55 mg olanzapin dihidroklorür

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET

ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 10 mg Olanzapin içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit, kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Olanzapin bir

Detaylı

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Beher film tablet 5 mg finasterid ihtiva eder. Boyar maddeler: Sarı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin aluminyum lake içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul FORMÜLÜ Beher ampulde steril ve apirojen olarak; dl-alfa Tokoferil asetat (100 I.U) 100.0 mg Soya yağı k.m. 2.0 ml bulunur. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır.

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır. FORMÜLÜ : Beher SUPRAFEN draje : 400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak Ģeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri SUPRAFEN in etken maddesi

Detaylı

ABILIFY 15 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.

ABILIFY 15 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. ABILIFY 15 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri ABILIFY ın etken maddesi olan aripiprazol,

Detaylı

Seroquel 200 mg Film Tablet

Seroquel 200 mg Film Tablet 1 Prospektüs 2 Seroquel 200 mg Film Tablet 3 Seroquel 200 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.26 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OFERTA 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Olanzapin 5 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 155 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS

KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜLÜ KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS Her bir film tablet etkin madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.265 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler olarak laktoz monohidrat ve titanyum dioksit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REXAPİN 10 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REXAPİN 10 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REXAPİN 10 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 10 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz Kroskarmeloz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram a eģdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Pembe renkli, bir yüzü çentikli, oblong, bikonveks, film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Pembe renkli, bir yüzü çentikli, oblong, bikonveks, film tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELYNZA 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Oxilepsi 600 mg DIVITAB FİLM TABLET

Oxilepsi 600 mg DIVITAB FİLM TABLET Oxilepsi 600 mg DIVITAB FİLM TABLET FORMÜLÜ Her film tablette 600 mg okskarbazepin bulunur. Boyar maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Okskarbazepin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZYPREXA VELOTAB 20 mg ağızda dağılabilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZYPREXA VELOTAB 20 mg ağızda dağılabilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYPREXA VELOTAB 20 mg ağızda dağılabilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ağızda dağılabilir tablet 20 mg olanzapin içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir flakon 10 mg olanzapin içerir. Sulandırıldıktan sonra çözeltinin her ml si 5 mg olanzapin içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir flakon 10 mg olanzapin içerir. Sulandırıldıktan sonra çözeltinin her ml si 5 mg olanzapin içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ZYPREXA 10 mg i.m. enjeksiyonluk solüsyon için toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir flakon 10 mg olanzapin içerir. Sulandırıldıktan sonra

Detaylı

Zofran TM 8 Mg Film Tablet

Zofran TM 8 Mg Film Tablet Zofran TM 8 Mg Film Tablet Formülü Her film tablet 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER Tabletin etken maddesi olan kabergolin, güçlü ve uzun süreli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. - Oftalmolojide iskemik bulguların tedavisinde önerilir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. - Oftalmolojide iskemik bulguların tedavisinde önerilir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TRIVASTAL 50 Retard sürekli salım sağlayan kaplı tablet 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Piribedil 50 mg Yardımcı maddeler: 57.17mg sücroz.

Detaylı

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje FORMÜLÜ Çekirdek: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat Kaplama: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat 60 mg 3 mg 60 mg 3 mg Boyar madde: Titanyum dioksit Tatlandırıcı: Şeker FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KESTINE 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

Zyban 150 mg Yavaş Salımlı Film Tablet

Zyban 150 mg Yavaş Salımlı Film Tablet Zyban 150 mg Yavaş Salımlı Film Tablet Formülü Zyban, 150mg bupropiyon hidroklorür içeren yavaş salımlı, film kaplı tabletlerdir. Yardımcı maddeler: Film kaplamasında boyar madde olarak titanyum dioksit

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti FORMÜLÜ Bir denetimli salım tabletinde: Alfuzosin hidroklorür 10 mg (Boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

RISPERDAL 1 mg Film tablet

RISPERDAL 1 mg Film tablet RISPERDAL 1 mg Film tablet Antipsikotik FORMÜLÜ: Her bir film kaplı tablet, 1mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri: Risperidon özgün

Detaylı

Risperdal Quicklet 3 mg Ağızda çözünür tablet

Risperdal Quicklet 3 mg Ağızda çözünür tablet Risperdal Quicklet 3 mg Ağızda çözünür tablet Antipsikotik FORMÜLÜ: Her bir Risperdal Quicklet ağızda çözünür tablet, 3 mg Risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Polakrileks reçine, mannitol, glisin, aspartam,

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Olanzapin, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OFERTA 15 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Olanzapin 15 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 189.795 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

Her tablet, 1 mg rasajilin'e eģdeğer 1.56 mg rasajilin mesilat içerir.

Her tablet, 1 mg rasajilin'e eģdeğer 1.56 mg rasajilin mesilat içerir. Azilect 1 mg TabletFormülü: Her tablet, 1 mg rasajilin'e eģdeğer 1.56 mg rasajilin mesilat içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikleri: Rasajilin, yeni antiparkinson sınıfına dahil ilaçlardan

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Remeron oral solusyon FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Remeron oral solusyon FORMÜLÜ Oral solüsyonun bir ml si 15 mg mirtazapin içerir. Yardımcı maddeler: L-metionin, sodyum benzoat, sodyum sakarin, sitrik asit monohidrat, gliserol, sıvı maltitol, portakal

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ. 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet

KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ. 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet 2- Kalitatif ve Kantitatif Terkibi: Her film tablet 10 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film kaplı tablet 25 mg ketiapin e eşdeğer 28,78 mg ketiapin hemifumarata

Detaylı

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg TRİATÜS ŞURUP FORMÜLÜ : Beher ölçek (5 ml); Dekstrometorfan HBr... 10 mg Psödoefedrin HCL... 20 mg Klorfeniramin maleat... 2 mg içerir. Ayrıca tatlandırıcı olarak sukroz, koruyucu olarak metilparaben,

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet

MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet MONODUR 60 mg Uzatılmış Etkili (Durules ) Tablet FORMÜLÜ Her bölünebilir tablette, İsosorbid-5- mononitrat 60 mg Boyar maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İsosorbid

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

RİCUS 4 mg FİLM TABLET

RİCUS 4 mg FİLM TABLET RİCUS 4 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film kaplı tablet 4 mg Risperidon içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit, Kinolin Sarısı Al.lak, FD&C Mavi #2 / İndigo Karmin Al. lak. kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir film tablet 25 mg Ketiapin baz içerir (28.78 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir film tablet 25 mg Ketiapin baz içerir (28.78 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 25 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir film tablet 25 mg Ketiapin baz içerir (28.78 mg Ketiapin fumarat olarak). Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İXEL 25mg KAPSÜL FORMÜLÜ Herbir İXEL 25 mg kapsül Milnasipran hidroklorür 25 mg (21.77 mg milnasipran baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı ve sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİNEL 100 mg film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİNEL 100 mg film tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİNEL 100 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ketiapin 100 mg (115.13 mg ketiapin fumarat olarak) Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 36.0 mg Titanyum dioksit 1.56

Detaylı

CLARINASE REPETABS Denetimli SalımTablet

CLARINASE REPETABS Denetimli SalımTablet CLARINASE REPETABS Denetimli SalımTablet FORMÜLÜ Her tablette, Loratadin.. 5 mg Pseudoefedrin sülfat. 120 mg Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Loratadin, periferik H 1 reseptörlerine

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ RİSTART 6 mg KAPSÜL Her kapsül 6 mg Rivastigmin e eşdeğer Rivastigmin hidrojen tartarat içerir. Kapsül boyar maddesi olarak ; Titanyum dioksit, Sarı demir oksit ve Kırmızı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Sülpirid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz, metil selüloz, talk, magnezyum stearat.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Sülpirid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz, metil selüloz, talk, magnezyum stearat. SÜLPİR 50 mg kapsül Ağızdan alınır KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Sülpirid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz, metil selüloz, talk, magnezyum stearat. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

PLEGİCİL 30 ml Damla FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PLEGİCİL 30 ml Damla FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PLEGİCİL 30 ml Damla FORMÜLÜ 100 ml çözeltide: Asepromazin maleat 0.4068 g (0.3 g aktif baza eşdeğer) 10 Damla 1 mg etkin madde (baz olarak) içerir. (Alkol ve sodyum metil paraben içerir) FARMAKOLOJİK

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı