Yer-Tavan Tipi Split Klima

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yer-Tavan Tipi Split Klima"

Transkript

1 Yer-Tavan Tipi Split Klima

2 YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç duyulmadan gerek yere, gerekse tavana kolayca monte edilebilir. Montajlarda esneklik sa layan bu özelli i ile daha sonra yap lacak yer de ifltirmelerde sorun ve ek masraf ç kartmaz. Anti-mold ön filtersi sayesinde ortamdaki kirleticileri uzaklaflt r p, daha temiz bir hava soluman za yard mc olurken, çevre dostu so utucu gaz ile çal flt için de çevreye zarar vermez. Yukar afla ve sa a-sola hareket edebilen hava yönlendirme kanatlar sayesinde iklimlendirilmifl havan n tüm odan za eflit seviyede da lmas n sa lar. 3 farkl fan h z ile konfor flartlar n n daha h zl sa lanabilmesi mümkünken, Auto Fan h z ile ortam s cakl na göre cihaz n z n fan h z n kendisinin ayarlamas da mümkündür. Enerji tasarrufu sa layan uyku modu, elektrik kesintilerinden sonra seçili çal flmay devam ettiren Auto-Restart fonksiyonu, cihaz n z n aç l p-kapanma sürelerini ayarlayabildi iniz Timer fonksiyonu standart olarak sunulan di er özelliklerdir (Drenaj pompas opsiyoneldir).

3 Sinyal iletim bölümü 1/0 (Açma / Kapama) Bas l nc klima aç l r, tekrar bas l nca kapan r. MODE (Çal flma Modu) Auto Peflpefle bas larak afla daki modlardan birisi seçilir. So utma Nem Alma Is tma Fan LCD Ekran Ekranda seçilen fonksiyonlar görüntülenir. Sleep Modu (Uyku) Estetik ve ince tasar m Çok sessiz çal flma So utma, s tma, havaland rma, nem alma modlar Yeni kanat tasar m ile her noktada mükemmel konfor Otomatik mod de ifltirme -7 C ile +43 C aras nda verimli çal flma 3 h z kademeli otomatik fan Kolay kullan ml uzaktan kumanda Kolay sökülen y kanabilir, uzun ömürlü filtre Ekonomik uyku modu S cakl k Ayar Tufllar tufluna her bas fl n zda s cakl k de eri 1ºC artar. tufluna her bas fl n zda s cakl k de eri 1ºC eksilir. Oda s cakl n 16-ºC aras nda ayarlayabilirsiniz. Auto Fan Tuflu Fan tufluna basarak, yukar daki fan h zlar ndan sizin için en uygun olan n seçebilirsiniz. Bu tufla bas ld nda uyku modu devreye girer, ekranda simgesi görünür. Tekrar bas ld nda devreden ç kar. Timer Tuflu Çal flmaya bafllama saatini ayarlamak veya ayarl çal flmaya bafllama saatini iptal etmek için bu tufla bas n z. Tufla her bast n zda ayar de erini yar m saat ilerletebilirsiniz. Cihaz aç kken ayarlama yaparsan z belirledi iniz zamanda cihaz duracak, kapal yken ayarlama yaparsan z belirledi iniz saatte cihaz çal flacakt r. Not: Kumandada bulunan "Air", "Humid", "Light" ve "Anion" tuflları yer - tavan tipi klimalarda ifllevsizdir. için gelifltirilmifl yüksek verimli kompresör. So utucu Gaz Kullan m n n Yararlar Klima sistemlerinde verimlili i yüksek ve çevreye zarar vermeyen gaz n n kullan lmas birçok avantaj sa lamaktad r: Ozon tabakas na hiç zarar vermez. Enerji verimlili ini önemli de erde artt r r. Performans n artt r lmas için bas nç kayb n azalt r. Genifl üfleme aç s ile odan z n her yerinde ayn konfor sa lan r. Düflük voltaj an nda dahi çal flmaya bafllayabilme. Yukar afla ya otomatik hava üfleme ayar. Elektro manyetik uyumluluk yasas na uygunluk. Yeni iç ünite dizaynlar sayesinde daha sessiz çal flma. Timer fonksiyonu sayesinde çal flma ve kapanma zaman ayarlanabilir. Cihaz aç ld nda kapanmadan önceki ayarlar yla çal flabilme. Uyku modu ile konfor koflullar gece flartlar na göre ayarlan r ve enerji tasarrufu sa lan r.

4 Yukar / Afla ve Sa a / Sola Tüm Yönlerde Hava Hareketi Özel olarak gelifltirilmifl hava yönlendirme kanatlar n n yukar -afla (otomatik) ve sa a sola hareketleri (manuel) ile hava üç boyutlu olarak kontrol edilebilir. Her noktada ayn konfor sa lan r. Sa a-sola Yukar -afla (Swing) Sa a-sola Yukar -afla (Swing) Teknik Özellikler Model Güç Beslemesi So utma Kapasitesi (V/ph/Hz) COP Is tma Kapasitesi COP Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) (kw) (kw) Çal flma Ak m (So utma) (Is tma) (A) (A) ç Ünite Boyutlar (YxGxD) A rl k Hava Debisi Nem Alma Fan Motor Gücü Ses bas nç seviyesi (kg) (m 3 /h) (l/h) (db) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) A rl k (kg) Kompresör Tipi Fan Motor Gücü Ses bas nç seviyesi (db) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u Maksimum Borulama Yükseklik Fark (m) (m) D fl Ortam Çal flma fiartlar (So utma/ s tma,ºc) So utucu Ak flkan FLR - 24 DW 220 / Mono Faz / , ,09 2,61 2,59 11,8 11,7 600 x 10 x , x 840 x Rotary ,52 16,00 15 Not: 1. Nominal Çal flma Koflullar : (a) So utma için: ç ünite taraf KT 27 C/YT19 C, d fl ünite taraf KT 35 C /YT 24 C Is tma için : ç ünite taraf KT 20 C, d fl ünite taraf KT 7 C /YT 6 C 2. zin Verilen Maksimum Çal flma Koflullar : So utma-maksimum: D fl hava KT 43 C /YT 26 C So utma-minimum : D fl hava KT 21 C Is tma-maksimum : D fl hava KT 24 C /YT 18 C Is tma-minimum : D fl hava KT -7 C 3. Yukar daki veriler sadece referans olarak geçerlidir. Detaylar için ünitenin üzerindeki etikete bak n z. KT: Kuru termometre s cakl, YT: Yafl termometre s cakl FLR - 36 DW 380 / Mono Faz / , ,33 3,52 3,23 6,7 6,0 695 x 1590 x , x 840 x Scroll ,00 19,00 50 FLR - 48 DW 380 / 3Faz / , ,98 4,8 4,7 8,7 8,5 695 x 1590 x , x 950 x Scroll ,00 19,00 50 Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. TUV Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, 011 ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 2/7, ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: B MiNERAL

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu.

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu. utu_brosur_orijinal.fh11 9/4/08 11:46 AM Page 1 Afla daki bölge müdürlüklerinden Siemens Yetkili Sat c lar n n adreslerini ve telefon numaralar n ö renebilirsiniz. MARMARA / TRAKYA / SAMSUN Tel: (0216)

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

KDV VE NAKL YE DAH L

KDV VE NAKL YE DAH L KDV VE NAKL YE DAH L Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SPLIT KL MALAR 1.1.) OLEFINI DUVAR T P SPLIT KL MALAR DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat fl Fiyat Listesi...4 ON-OFF Duvar Tipi Split

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü Görevler Bu deney, iki kondansatör plakas aras nda h zland lm yüklü ya damlac klar n gözlemlenmesinden olu maktad r. 1. De ik voltaj de erlerinde ya damlac klar n yükselme ve dü me sürelerini ölçün. 2.

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı