SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S"

Transkript

1

2 SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 24, SAYI: 3, EYLÜL 2008 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik Editörü (Statistics Editor) Sait BODUR ARAfiTIRMALAR Pediatrik olgulardan izole edilen 3 kluyvera suflunun de erlendirilmesi Muhammet Güzel Kurto lu, hsan Hakk Çiftci, Hamza Bozkurt, O uz Tuncer, Hanefi Körkoca, Mustafa Berktafl Çocukluk ça ndaki masum üfürümlerde ekokardiyografik inceleme yapal m m? Derya Çimen, Bülent Oran, Semra Ar bafl, Tamer Baysal Sahibi (Owner) Ahmet ÖZKA NICI Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Dekan Yay n Koordinatörü Çi dem DÖLEK Yay n Sekreteri Torun BAYRAMLAR Haberleflme (Communication) Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Editörlü ü Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Meram, KONYA Tel: Faks: e-posta: web adresi: Selçuk Üniversitesi T p Dergisi y lda dört say (Mart, Haziran, Eylül, Aral k) yay nlanan peer review yöntemi ile çal flan hakemli bir dergidir. Selçuk Üniversitesi T p Dergisi, TÜB TAK Türk T p Dizini veri taban nda yer almaktad r. Grafik-Tasar m Ocak Grafik, Bask -Cilt Selçuk Üniversitesi Bas mevi ISSN ntraartiküler sufentanil, morfin ve plasebonun postoperatif a r ve analjezik kullan m üzerine etkileri Ruhiye Reisli, Sema Tuncer, Mustafa Yel, Gamze Sark lar, Atilla Erol, Faruk Çiçek, fieref Otelcio lu Septik flok hastalar nda epinefrin ile norepinefrin kullan m n n karfl laflt r lmas Jale Bengi Çelik, Alper Yosunkaya, Ahmet Topal Kar n a r s olan hastalar n cerrahi tan s nda baz parametrelerin etkinli i Müslim Yurtçu, Ayfle Adam, Adnan Abas yan k OLGU SUNUMLARI Bir multifokal distoni olgusu Figen Güney, Hasan Hüseyin Kozak, Betigül Yürüten Diz ekleminde lipoma arboresans Memduha Akyol, Demet K refli, Dilek Emlik, Mehmet Arazi DERLEME Sitosterolemi (ß-Sitosterolemi) dris Mehmeto lu, Abdullah Sivrikaya

3 YAZARLARA B LG 1. Selçuk Üniversitesi T p Dergisi (Medical Journal of Selçuk University), Selçuk Üniversitesi nin süreli yay n organ d r ve y lda 4 say yay nlan r. Derginin yay n dili Türkçe dir. Derginin amac, t p alan ndaki araflt rmalar, ilginç olgu sunumlar n ve derlemeleri yay nlamakt r. 2. Dergi yay n kurulu, yay n kurallar na uymayan yaz lar yay nlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri vermek ve biçim olarak yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. Gönderilen yaz lar, konular nda uzman en az 2 hakem taraf ndan de erlendirildikten sonra, Editörler Kurulu taraf ndan bas mlar na karar verilir. Gönderilen yaz lar, yay nlans n veya yay nlanmas n geri verilmez (istendi inde foto raf ve flekiller geri verilebilir). 3. Yay nlanmak üzere gönderilen yaz lar, tam olarak veya bir bölümü baflka yerde yay nlanm fl ve yay nlanmak üzere gönderilmemifl olmal d r (kongre bildirileri hariç). Dergiye gönderilen yaz lara telif hakk ödenmez. Yay nlanan yaz lar n bilimsel ve hukuksal sorumlulu u yazarlara aittir. Yazarlar araflt rma ve yay n eti i kurallar na uyduklar n ön yaz da aç k olarak belirtmelidirler. Etik kurul karar al nm flsa karar alan etik kurulun ad, karar tarihi ve say s yaz lmal d r. 4. Yaz lar, afla daki ifadenin bulundu u ve yazar(lar) n yaz daki isim s ralamas na uygun biçimde imzalad bir üst yaz eflli inde 4 kopya halinde (bir kopyada yazar adlar belirtilip, di er 3 kopyada belirtilmeden) haz rlanmal d r.... bafll kl yaz n n derginizde yay nlanmak üzere gönderilmesi bilgim dahilindedir. Gönderilen bu yaz n n ilmi içeri ine ve hukuki sorumlulu una kat l yorum. Bu yaz daha önceden herhangi bir yerde bu flekilde veya bir k sm yay nlanmam fl ve yay nlanmak üzere gönderilmemifltir. Bu yaz n n tüm yay n haklar n Selçuk Üniversitesi T p Dergisi ne devrediyorum. 5. Yaz lar, bir örne i diskete veya CD ye kaydedilmifl olarak afla - daki haberleflme adresine gönderilmelidir. Selçuk Üniversitesi T p Dergisi Editörlü ü Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi 42080, Meram-Konya 6. Yaz lar A4 ka d n n tek yüzüne, iki sat r aral kl ve 12 punto alarak Times New Roman karakteri ile yaz lmal d r. Her sayfan n iki yan nda, alt ve üst k sm nda 2,5 cm boflluk b rak lmal d r. Sayfa numaralar her sayfan n sa alt köflesinde yer almal d r. 7. Araflt rma ve derleme yaz lar afla da belirtilen düzene uygun flekilde haz rlanmal d r. a) Bafll k sayfas : Yaz n n Türkçe ve ngilizce bafll (büyük harflerle yaz lmal ), yaz n n k sa bafll (45 karakteri geçmemeli), yazar(lar) n ad ve soyadlar, yazar(lar) n çal flt kurumlar (yazar soyadlar üzerine rakamlar konularak belirtilir) ve haberleflme adresi, telefon ve faks numaras, e-posta adresi bulunmal d r. Çal flma bir tezden veya bilimsel toplant da sunulduysa makalede belirtilmedir. b) Türkçe ve ngilizce özet sayfas : Araflt rma makaleleri için amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç alt bafll klar n ; olgu sunumu için amaç, olgu sunumu, sonuç alt bafll klar n ; derlemeler için amaç, ana bulgular, sonuç alt bafll klar n içermelidir. Özetler 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerin alt na Index Medicus: Medical Subject Headings standartlar na uygun Türkçe ve ngilizce 3-5 adet anahtar kelime yaz lmal d r. c) Ana metin sayfalar : Araflt rma yaz lar nda girifl, gereç ve yöntem, bulgular, tart flma bölümleri yer almal d r. Olgu sunumlar girifl, olgu, tart flma bölümlerini içermelidir. Derleme yaz - lar nda konunun daha iyi anlafl lmas n sa layacak flekilde alt bafll klar kullan lmal d r. Ayr ca derleme yaz lar en fazla iki yazarl olmal d r. Farmasötik ürünlerde jenerik isimlerin kullan lmas tercih edilmelidir. K saltmalar, özet ve ana metinde ilk kullan ld klar yerde parantez içinde yaz lmal ve tüm metinde bu k saltma kullan lmal d r. Teflekkür bölümü metnin sonuna eklenmeli ve bir paragraf geçmemelidir. d) Kaynaklar: Metin içerisinde geçifl s ras na göre s ralanmal ve bilginin geçti i yerde parantez içinde verilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus a uygun k salt lmal d r. Pefl pefle ikiden fazla kaynak kullan m nda sadece ilk ve son kaynak numaralar araya (-) iflareti konarak belirtilmelidir. Kaynaklardaki yazar say s 6 veya daha az ise hepsinin ad yaz lmal d r. 7 veya daha çok ise ilk 6 yazar n ad yaz lmal ve sonras nda ve ark. ya da et al. eki getirilmelidir. Kaynak örnekleri afla da gösterilmifltir. Makale; Sever JL, Ellenberg JH, Ley AC, Madden DL, Fucillo DA, Tzan NR, et al. Toxoplasmosis: maternal and pediatric findings in pregnancies. Pediatrics 1988; 82: fientürk E, Mevlito lu. Çocukluk ça atopik dermatitinde total IgE, eosinofil, prick ve yama test sonuçlar n n de erlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi T p Derg 2004;20;14-8. Kitap (yazarl ); Krogman WM, flcan MY. The human skeleton in forencis medicine. 2nd ed. Springfield, Illinois: Charles Thomas Publister; Kitap (editörlü); Norman IJ, Redfem SJ, eds. Mental Health Care for Elderly People. New York: Churchill Livingstone; Kitaptan bölüm; Kurtz R. Diagnostic endoscopic retrograde cholangiopancreatography. In: Blumgart L, ed. Surgery of the liver and biliary tract. 2nd ed. Edinburg: Churchill Livingstone; 1994: Bas lm fl kongre özet kitab ; Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Pemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992: Tez; Dölek Kavun Ç. K sa süreli egzersizde laktik asit metabolizmas ve testosteron seviyeleri ile iliflkisi (Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü; e) Tablolar: Her tablo ayr bir sayfada çift aral kl yaz lmal ve yaz içerisinde geçifl s ras na göre numaraland r lmal d r. Tablonun üstünde aç klay c bafll k yaz s olmal d r. f) fiekil ve foto raflar: Metinde geçtikleri s raya göre numaralanmal d r. Foto raflar parlak ka da bas lmal ve bas m için uygun kontrastta olmal d r. Mikroskopik foto raflarda kullan lan boya ve büyütme oran belirtilmelidir. fiekil ve foto raflar n eni 8 cm yi aflmamal d r. fiekil ve foto raflar n arkalar na yap flt r lan etiket üzerine veya kurflun kalemle flekil numaras, yaz n n bafll yaz lmal ve üste gelecek olan k s m okla gösterilmelidir. fiekillerin ve foto raflar n alt yaz lar ayr bir sayfaya çift aral kl olarak yaz lmal d r. Tüm flekil ve foto raflar 4 nüsha olarak ayr bir zarfa konmal, reprodüksiyon olanlar için izin mektubu içermelidir. fiekil ve foto raflar n ayr ca disket veya CD kay tlar n n da gönderilmesi önerilir. 8. Burada aç klanmayan konular için adresinde bulunan International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication adl yaz dan yararlan lmal d r.

4 PED ATR K OLGULARDAN ZOLE ED LEN 3 KLUYVERA SUfiUNUN DE ERLEND R LMES Muhammet Güzel KURTO LU 1, hsan Hakk Ç FTC 2, Hamza BOZKURT 3, O uz TUNCER 4, Hanefi KÖRKOCA 3, Mustafa BERKTAfi 3 1 Konya E itim ve Araflt rma Hastanesi, Merkez Laboratuvar, KONYA. 2 AKÜ T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, AFYONKARAH SAR. 3 YYÜ T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 4 YYÜ T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, VAN. ÖZET Amaç: Enterobacteriaceae familyas nda yer alan Gram negatif bir bakteri olan Kluyvera sp. çocuklarda üriner sistem infeksiyonlar, enterit, yumuflak doku infeksiyonlar ve sepsis gibi birçok infeksiyona sebep olabilmektedir. Kluyvera türlerinin immunsupresif hastalarda oldu u kadar immunkompetanlar için de f rsatç bir patojen oldu u bilinmektedir. Kluyvera infeksiyonlar ile ilgili bundan sonra yap lacak olan çal flmalara fl k tutaca düflünülerek Kluyvera hakk nda yap lan literatür çal flmalar da gözden geçirilmifltir. Gereç ve Yöntem: Kluyvera izolat verileri klinik mikrobiyoloji kay tlar n n retrospektif analizi ile elde edilmifltir. Bulgular: Retrospektif incelemede üç izolat n birinin idrar, ikisinin umblikal apse örneklerinden soyutland saptand. Çal flmada, klinik öneme sahip Kluyvera izolatlar n n antibiyotik duyarl l klar, (birinci ve ikinci kuflak sefolosporinler ve ampisiline karfl dirençli olmalar ile amikasin, siprofloksasin, gentamisin ve trimetroprim+sulfametoksazol e duyarl l klar ) literatürde rapor edilen paternlerle benzerlik gösterdi. Sonuç: Hem bizim verilerimiz hem de literatür bilgilerinin bir sonucu olarak Kluyvera gibi nadir ve f rsatç organizmalar çocuklarda önemli infeksiyon etkeni olabilece i sonucuna var lm flt r. Anahtar kelimeler: Kluyvera, infeksiyon, çocuklar. Selçuk T p Derg 2008; 24: SUMMARY EVALUATION OF THREE KLUYVERA STRA NS ISOLATED FROM PEDIATRICS CASES Aim: Kluyvera sp., a Gram-negative bacterium in Enterobacteriaceae family, may give rise to such infections as urinary system infections, enteritis, soft tissue infections and sepsis in children. It is known that Kluyvera species is an opportunistic pathogen detected in immunosuppressed hosts as well as in immunocompetent ones. Considering that it may enlight future studies related to Kluyvera infections, studies in the literature have been scanned. Material and Method: The data about Kluyvera spp. isolates were obtained retrospectively from clinical microbiology records. Result: It was seen that, of the 3 Kluyvera isolates, 1 was a urine specimen, and the other 2 were from umbli- Haberleflme Adresi : Dr. Muhammet Güzel KURTO LU Konya E itim ve Araflt rma Hastanesi Merkez Laboratuvar /KONYA e-posta: Gelifl Tarihi: Yay na Kabul Tarihi:

5 Selçuk T p Dergisi 2008 M.G.Kurto lu,.h.çiftçi, H. Bozkurt, O. Tuncer, H. Körkoca, M. Berktafl cal area. In this study, antimicrobial susceptibility studies of the clinically significant Kluyvera isolates showed susceptibility patterns similar to those reported in the medical literature, namely trends of resistance to ampicillin and first- and second-generation cephalosporins. Moreover none of the clinically significant isolates were resistant to amikacin, ciprofloxacin, gentamycin, and trimethoprim+sulfametoxazole. Conclusion: It was concluded in the light of both the studies in the literature and this study that rare and opportunistic organisms, such as Kluyvera may be an infection cause in children. Key words: Kluyvera, infection, children. Kluyvera spp., Enterobacteriaceae familyas nda yer alan Gram negatif, basil fleklinde bakterilerdir. Klasik kaynaklarda bu bakterilerin biyokimyasal özellikleri aç s ndan katalaz, ornitin dekarboksilaz, indol, sitrat, malonat ve eskülin pozitif oldu u bildirilmektedir (1-3). Bu bakterilerle ilgili ilk önemli çal flmalar, Asai ve ark. taraf ndan y llar aras nda Japonya da yap lm flt r. Bu araflt rmac lar, glukozun fermentasyonu esnas nda fazlaca a-ketoglutarik asit üreten bir grup suflu topraktan ve la m sular ndan izole etmifllerdir. Bu sufllardan alt s n n peritrik flagellaya sahip olduklar n tespit ederek Escherichia ve Aerobacter cinsine yerlefltirmifller, di er befl suflun ise polar flagellaya sahip oldu unu görerek bunlar da Pseudomonaceae familyas nda yeni bir genus olan Kluyvera cinsine yerlefltirmifllerdir. Daha sonra ayn yöndeki çal flmalar sonucunda, Shewan ve Hugh un Kluyvera türlerinin peritrik flagellaya sahip olduklar yönündeki gözlemlerini teyid ederek Kluyvera cinsi içerisindeki bakterileri Escherichia cinsine yerlefltirmifller ve böylece o gün için Kluyvera ismi gündemden kalkm flt r(4-7). Bu durum Approved Lists of Bacterial Names de Kluyvera genusunun gözard edilmesiyle resmi bir hüviyet kazanm flt r (8). Bu geliflmelerden sonra y llar aras nda izole edilen ve Kluyvera cinsi bakterilere biyokimyasal özellikleri aç s ndan benzeyen 145 suflun bir k sm CDC (The Center for Disease Control; Atlanta, GA, USA) laboratuvar nda identifiye edilerek, Enterik Grup 8 olarak isimlendirildi. 44 Enterik Grup 8 suflunun DNA iliflkisinin belirlenmesine yönelik bir çal flma sonucunda, yak n iliflkili üç yeni tür belirlenmifl ve Kluyvera ismi yeniden gündeme gelmifltir (1). Daha sonra moleküler düzeyde yap lan çal flmalarla Asai ve arkadafllar nca (5) sitrik asid kullan m na göre yap lan tür ayr m - n n geçersiz oldu u, çünkü böyle bir ayr m neticesinde isimlendirilen iki türün asl nda ayn genotipik türe ait oldu u tespit edilmifltir. Ayr ca bu çal flmalarla Kluyvera genusunda DNA hibridizasyon iliflkilerine göre üç yeni türü (K. ascorbata, K. cryocrescens, Kluyvera georgiana) tan mlanm flt r (9). Günümüzde f rsatç infeksiyonlara sebep olabilen bu Gram negatif basil fleklindeki bakteriler, konakç n n zay f düflmesi durumunda patojen özellik kazanabilmektedirler. Önceleri beyin ve meninkslere yerleflemedi i düflünülmekteydi (10). Günümüzde ise çocuklarda üriner sistem infeksiyonlar, enterit, yumuflak doku infeksiyonlar, sepsis, sentral venöz kateter infeksiyonlar, menenjit ve peritonitlere neden olabilece i bildirilmifltir. (11,12) S kl kla balgam, idrar, gaita ve kan örneklerinden izole edilebilmektedir.(13). Bugüne kadar dünya çap nda; 1998 de 18 ve 2001 de 27 Kluyvera spp. infeksiyonu konulu çal flman n bulundu u bildirilmifltir. Lin ve ark de kardiovasküler cerrahi servisinde yatan dört hastada Kluyvera cryocrescens ile iliflkili nasokomiyal salg n flüphesine vurgu yapm fllard r (10,14,15). Günümüze gelindi inde bildirim say s n n kolay ulafl labilen kaynaklarda bile 40 a ulaflt gözlenmektedir. Bu araflt rmada, klinik örneklerden nadiren izole edilen Kluyvera spp. sufllar n n, pediatrik enfeksiyonlardaki rolünün, biyokimyasal özelliklerinin ve antimikrobiyal duyarl l klar n n ortaya konulmas amaçlanm flt r. GEREÇ VE YÖNTEM Çal flmada, Kluyvera izolat verileri klinik mikrobiyoloji kay tlar n n retrospektif analizi ile elde 126

6 Cilt : 24 Say : 3 Kluyvera sufllar n n de erlendirilmesi edilmifltir. Retrospektif analizler sonucunda identifiye edilen 3 izolat n biri idrar, ikisi ise umblikal apse örneklerinden soyutlanm flt r. Her üç sufl ile ilgili kullan lan materyaller pediatri klini inden gönderilmifltir. Bakterilerin izolasyonu, klasik kültür yöntemleri uygulanarak gerçeklefltirilmifltir. Hasta dosyalar üzerinde yap lan incelemede her üç hastada atefl lökositoz (12000/mm 3 ) gibi infeksiyon bulgular mevcut olup buna dayal olarak kan kültürü, bo az kültürü, idrar kültürü istenmifl ancak yenido an hastalar n n ikisinde de bu örneklerden üreme olmam fl, ancak göbek infeksiyon materyalinden iki gün arayla iki defa istenen kültürde yo un miktarda Kluyvera spp üremifltir. Alt yafl ndaki di er hasta sosyokültürel durumu düflük bir ailenin çocu u olup kar n a r s, atefl, genital bölgede diater dermatit oldu u ve buna ba l olarak genital bölgenin temizli inin iyi yap lamad saptand. Ayr ca hastan n laboratuvar bulgular nda; Tam kanda lökositoz ve anemi, tam idrar tetkikinde lökosit ve nitrit pozitifli i saptand. Ayr ca iki gün arayla istenen iki farkl idrar kültüründe de > kol/ml saf olarak Kluyvera spp kolonileri üremifltir. Hastalar n üçünde de antibiyogram sonucuna dayal uygulanan tedaviye cevap al nm fl oldu undan bu sufllar n patojen oldu u düflünülmüfltür. Elde edilen izolatlar n identifikasyonu, biyokimyasal özellikleri ve antimikrobiyal duyarl l k çal flmalar Sceptor (Becton Dickinson-USA) Gram negatif ID panelleri kullan larak yap lm flt r. BULGULAR Çal flmam zda, pediatri klini inden gönderilen bir idrar ve iki göbek absesi örne inden olmak üzere toplam üç adet Kluyvera suflu izole edilmifltir. Üç sufl da k z çocuklar ndan izole edilmifltir. Bu sufllardan ikisi yenido an dönemindeki iki k z çocu unun umblikal apse örneklerinden, birisi ise 6 yafl ndaki bir k z çocu unun idrar örne inden izole edilmifltir. zole edilen üç suflun biyokimyasal özellikleri Tablo 1 de gösterilmifltir. Tablo 1 de de görüldü ü gibi üç Kluyvera suflunun biyokimyasal özellikleri aç s ndan birbirlerine benzer özellikler gösterdikleri ancak sufllardan birinin sitrat pozitif, bir di er suflun ise sorbitol negatif olmas nedeniyle di er Kluyvera sufllar na nazaran farkl biyokimyasal özellik gösterdikleri, ancak mevcut sistem taraf ndan Kluyvera olarak tan mland klar görülmüfltür. zole edilen sufllar n üçünün de ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, sefuroksim ve sefazolin e dirençli olduklar ; amikasin, gentamisin, siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazol e duyarl olduklar belirlenmifltir. Bu sufllar n antimikrobiyal ajanlara duyarl l klar da Tablo 2 de verilmifltir. TARTIfiMA Kluyver ve van Niel 1936 da Enterobacteriaceae ailesi içinde fermentatif farkl bir grubu iflaret etmifltir (16). Yap lan pek çok çal flmaya ra men ancak 1981 de Farmer ve arkadafllar taraf ndan biyokimyasal ve DNA-DNA hibridizasyon teknikleriyle Kluyvera ayr bir genus olarak tan mlanm fl ve kabul görmüfltür(1). Tablo 1. zole edilen Kluyvera spp. sufllar n n biyokimyasal özellikleri) Biyokimyasal testler Sufllar K1 K2 K3 Sitrat Polimiksin B Dekstroz Malonat Eskülin b-galaktozidaz Lizin Arjinin Ornitin dekarboksilaz Üreaz H2S ndol Adonitol nositol Sorbitol Ramnoz Melibioz Mannitol Arabinoz Ksiloz Sukroz

7 Selçuk T p Dergisi 2008 M.G.Kurto lu,.h.çiftçi, H. Bozkurt, O. Tuncer, H. Körkoca, M. Berktafl Tablo 2. Kluyvera spp. sufllar n n antimikrobiyal duyarl l klar. Antimikrobiyal ajanlar Kluyvera spp. Sufllar K1 K2 K3 Ampisilin R R R Amoksisilin+Klavulanat R R R Amikasin S S S Siprofloksasin S S S Seftriakson R R S Sefotaksim R R S Sefuroksim R R R Sefazolin R R R Gentamisin S S S Trimetoprim+Sulfametaksazol S S S Tetrasiklin R R S Tikarsilin R R S R: dirençli, S: duyarl ; K1ve K2 umblikal örneklerden, K3 idrardan izole edilmifltir. Narchi (17) üriner sistem patolojisi olmaks z n, 19 ayl k bir k z çocu unda K. ascorbata n n neden oldu u akut pyelonefrit, Torre ve ark. (18) 78 yafl nda immunkomprimize bir hastada benzer flekilde K. ascorbata n n etken oldu u idrar yolu enfeksiyonu, Carter ve Evans da y llar n kapsayan çal flmalar nda 11 K. ascorbata tan mlad klar n ve bunlar n sadece 7 sinin klinik olarak enfeksiyon etkeni olarak do ruland n, söz konusu 7 izolat n 3 ünün üriner sistem enfeksiyon etkeni oldu unu bildirmifllerdir (19). Medina Lopez ve ark. (20) çal flmalar nda, Crohn lu bir hastan n idrar ndan K. ascorbata suflu izole ettiklerini, Ortega Calvo ve ark. (21) çal flmalar nda, kronik proteinürili bir hastada K. cryocrescens iliflkili bir kültür pozitifli ini irdelemifllerdir. West ve ark. da (10) çal flmalar nda, Sanchis Bayari (22) ve Dollberg ve ark. n n (23) çal flmalar na vurgu yaparak idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak Kluyvera sufllar n saptad klar n bildirmifltir. Ülkemizden tek bildirim, kronik böbrek yetmezli i olan peritonitli 57 yafl ndaki bir bayan hastan n periton dializ s v s ndan izole edilen K. cryocrescens ile Sezer ve ark. taraf ndan yap lm flt r(24). Çal flma çocuklarda Kluyvera türlerinin enfeksiyonlar için bölgemizde yap lan ilk çal flma olmas nedeniyle bundan sonraki çal flmalara fl k tutaca kanaatindeyiz. Çal flmam zda, pediatri klini inde idrar yolu infeksiyonu düflünülen, 6 yafl ndaki bir k z çocu una ait idrar örne inden Kluyvera suflu izole edilmifl olup Birçok araflt rmac n n (10-12) çal flmalar na paralellik göstermektedir. Kluyvera sufllar n n literatürde s kl kla gastrointestinal sistem, üriner sistem ve yumuflak doku enfeksiyonlar na neden oldu u rapor edilmektedir(14). Mediastinal abse(25), intra-abdominal abse (26), önkol absesi (27) ve yumuflak doku abselerinde (10) K. ascorbata ve K. cryocrescens etken olarak gösterilmifltir. Literatürde ulaflabildi imiz kaynaklarda Kluyvera georgiana n n enfeksiyonlar hakk nda bilgiye rastlanmam flt r. Yenido an klini inden göbek abse sürüntüsü al narak laboratuar m za gönderilen iki örnekle yap lan çal flmalarda, Kluyvera spp izolatlar tan mlanm flt r. Ek do rulama testleri ile tür tayini gerçeklefltirilememifltir. Bu çal flmada izole edilen üç sufl daha önce bildirilen çal flmalara paralel olarak; birinci ve ikinci kuflak sefolosporinler ve ampisiline karfl dirençli, amikasin, siprofloksasin, gentamisin ve trimethoprim+sulfametoxazol e duyarl bulunmufltur (14,27-29). Sonuç olarak; Kluyvera sufllar nadir de olsa çeflitli infeksiyonlara neden olabilece i görülmüfltür. Ayr ca Kluyvera n n patojenitesi, epidemiyolojisi, klinik yans malar ve antibiyotik tedevisinin daha iyi anlafl labilmesi için genifl kapsaml çal flmalara gereksinim vard r. Bu çal flma, daha sonra yap lacak olan benzer çal flmalara fl k tutmas düflüncesiyle gerçeklefltirilmifltir. 128

8 Cilt : 24 Say : 3 Kluyvera sufllar n n de erlendirilmesi KAYNAKLAR 1. Farmer JJ, Fanning III GR, Huntley-Carter GP, Holmes B, Hickman FW, Richard C, et al. Kluyvera, a new (redefined) genus in the family Enterobactericeae: identification of Kluyvera ascorbata sp. nov. and Kluyvera cryocrescens sp. nov. in clinical specimens. J Clin Microbiol 1981; 13: ,. 2. Farmer JJ, Davis III BR, Hickman-Brenner FW, McWhorter A, Huntley-Carter GP, Asbury MA, et al. Biochemical identification of new species and biogroups of Enterobactericeae isolated from clinical specimens. J Clin Microbiol 1985; 21: Farmer JJ, III: Other Genera of the Family Enterobactericeae, In: Krieg NR, Holt JG, editors. Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, vol. 1. Baltimore: Williams and Wilkins; 1984: Asai T, Aida K, Sugisaki Z, Yakeishi N. On a-ketoglutaric acid fermentation. J Gen Appl Microbiol 1955; 51: Asai T, Okumura S, Tsunoda T. On a new genus Kluyvera. Proc Jpn Acad 1956; 32: Asai T, Okumura S, Tsunoda T. On the classification of the a-ketoglutaric acid accumulating bacteria in aerobic fermentation. J Gen Appl Microbiol 1957; 3: Asai T, Iizuka H, Komagata K. The flagellation of the genus Kluyvera. J Gen Appl Microbiol 1962; 8: Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA. Approved lists of bacterial names. Int J Syst Bacteriol 1980; 30: Olson AB, Silverman M, Boyd DA, McGeer A, Willey BM, Pong-Porter V, et al. Identification of a Progenitor of the CTX-M-9 Group of Extended-Spectrum ß-Lactamases from Kluyvera georgiana Isolated in Guyana. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2005; 49:(5): West BC, Vijayan H, Shekar R. Kluyvera cryocrescens Finger infection: Case report and review of eighteen Kluyvera infections in human beings. Diagn Microbiol Infect Dis 1998; 32: Ruffini E, Pace F, Carlucci M, De Conciliis E, Staffolani P, Carlucci A. Urinary tract infection caused by Kluyvera ascorbata in a child: case report and review of the Kluyvera infections in children. Minerva Pediatr. 2008; 60(6): Rosso M, Rojas P, Garcia E, Marquez J, Losada A, Munoz M. Kluyvera meningitis in a newborn. Pediatr Infect Dis J. 2007; 26(11): Winn WC, Allen SD, eds. Koneman s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006: Sarria JC, Vildan AM, Kimbrough III RC. Infections Caused by Kluyvera Species in Humans. Clinical Infectious Diseases 2001; 33: Lin JC, Chen CH, Siu LK, Chang FY. Nosocomial outbreak of Kluyvera cryocrescens bacteremia. Infect Control Hosp Epidemiol 2002; 23(2): Kluyver AJ, van Neil CB. Prospects for a natural system classification of bacteria. Zentralbl Bakteriol Parasitenkd Infektionskr Hyg Abt II 1936; 94: Narchi H. Kluyvera urinary tract infection: case report and review of the literature. Pediatr Infect Dis J. 2005; 24(6): Torre D, Crespi E, Bernasconi M, Rapazzini P. Urinary tract infection caused by Kluyvera ascorbata in an immunocompromised patient: case report and review. Scand J Infect Dis 2005; 37(5): Carter JE, Evans TN. Clinically significant Kluyvera infections: a report of seven cases. Am J Clin Pathol 2005; 123(3): Medina López RA, García Ramos JB, Congregado Ruíz B, Ortega Mariscal J, Sánchez Gómez E. Kluyvera ascorbata. Case report of a patient with Crohn's disease. Actas Urol Esp. 2001; 25(1): Ortega Calvo M, Delgado Zamora R, Fernández Arance P, Elgorriaga Guillén LJ, Del Valle Vázquez L, Gutiérrez Caracuel J. Kluyvera cryocrescens: a positive urine culture in a young girl with persistent proteinuria. Actas Urol Esp 1999; 23(6): Sanchis Bayarri V, Sanchez Sánchez R, Marcaida Benito G, Llucian Rambla R. Infecciones por Kluyvera ascorbata. A propósito de dos casos. Rev Clin Esp 1992; 190: Dollberg S, Gandacuu A, Klar A. Acute pyelonephritis due to Kluyvera species in a child. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1990; 9: Sezer MT, Gultekin M, Gunseren F, Erkilic M, Ersoy F. A case of Kluyvera cryocrescens peritonitis in a CAPD patient. Dialysis Internat 1996; 16: Sierra-Mdero J, Pratt K, Hall GS, Stewart RW, Scerbo JJ, Longworth DL. Kluyvera mediastinitis following open-heart surgery: a case report. J Clin Microbiol 1990; 28: Yogev R, Kozlowski S. Peritonitis due to Kluyvera ascorbata case reporty and review. Rev Infect Dis. 1990; 12: Luttrell RE, Rannick GA, Soto-Hernandez JL, Verghese A. Kluyvera species soft tissue infection: case report and review. J Clin Microbiol 1988; 26:

9 Selçuk T p Dergisi Fainstein V, Hopfer R, Mills K, Bodey G. Colonization by or diarrhea due to Kluyvera species. J Infect Dis 1982; 145: Thaller R, Berlutti F, Thaller MC. A Kluyvera cryocrescens strain from a gallbladder infection. Eur J Epidemiol 1988; 4:

10 ÇOCUKLUK ÇA INDAK MASUM ÜFÜRÜMLERDE EKOKARD YOGRAF K NCELEME YAPALIM MI? Derya Ç MEN 1, Bülent ORAN 1, Semra ARIBAfi 2, Tamer BAYSAL 1 1 Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dal, 2 Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, KONYA ÖZET Amaç: Kardiyovasküler sistem muayenesi sonucu masum üfürüm ön tan s konulan hastalar n kesin tan s nda ekokardiyografinin mutlaka gerekip gerekmedi inin de erlendirilmesi amaçlanm flt r. Gereç ve Yöntem: Haziran 2007 ile Aral k 2007 tarihleri aras nda fakültemiz Çocuk Kardiyoloji Poliklini ine ilk kez baflvuran ve yafllar 1 gün ile 17 yafl aras nda de iflen ve fizik muayene, elektrokardiyografi (EKG) ve telekardiyografi incelemeleri sonucunda masum üfürüm ön tan s ile ekokardiyografik inceleme yap lan 466 hastan n dosyalar geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Masum üfürümlü hastalar n hiçbirinde hemodinamik olarak önemli kardiyak patoloji tespit edilmedi. Ayr ca masum üfürümler tiplerine göre de erlendirildi inde, masum pulmoner üfürümünün en yüksek oranda (%47.4) duyuldu u tespit edildi. Sonuç: Hastalar n % 69 unda ekokardiyografik inceleme ile hemodinamik olarak anlaml olmayan minör do umsal kalp hastal klar tespit edilmifl ve bunlar n %12 sinin infektif endokardit proflaksisi verilmesi gereken hastal klar oldu u görülmüfltür. Bu nedenle üfürüm duyularak poliklini imize gönderilen hastalarda fizik muayene ile masum üfürüm düflünülse bile ekokardiyografik inceleme yap lmas n n uygun olaca sonucuna var lm flt r. Anahtar kelimeler: Ekokardiyografi, masum üfürüm, çocukluk ça. Selçuk T p Derg 2008; 24: SUMMARY DO WE PERFORM ECHOCARDIOGRAPHY ASSESMENT FOR INNOCENT HEART MURMURS IN CHILDHOOD? Aim: It is aimed to evaluate the necessity of echocardiographic asssesment for the patients in whom the innocent heart murmurs are heard after the cardiovascular system examination. Material and Methods: The files of 466 patients, ages varied between 1 day and 17 years-old, who were performed echocardiographic assessment and referred to our Pediatric Cardiology Outpatient Clinic because of innocent heart murmur due to physical examination, electrocardiography and telecardiograpy between June December 2007 were evaluated respectively. Result: Patients who Haberleflme Adresi : Dr. Derya Ç MEN Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dal e-posta: Gelifl Tarihi: Yay na Kabul Tarihi: