Yayın Yolu İle Öğretim Ortamları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın Yolu İle Öğretim Ortamları"

Transkript

1

2 Ġçindekiler ÖNSÖZ... 2 AMAÇLARIMIZ...3 ÖRNEK OLAY... 3 ANAHTAR KAVRAMLAR... 4 ĠÇERĠK... 5 GĠRĠġ... 6 Yayın Yolu Ġle Öğretim Ortamları... 8 ĠĢitsel Teknolojiler...8 Radyo... 8 Teyp-ses kaseti...11 Telefon Telekonferans...15 Görsel-ĠĢitsel Teknolojiler Öğretimsel Televizyon...17 Video, Video telekonferans ve Masaüstü Video Özet Değerlendirme Soruları Değerlendirme Soruları Yanıt Anahtarı Kaynakça

3 Önsöz Sevgili ArkadaĢlar; Eğitim sistemimizde ki önemli kavram Uzaktan Eğitim. Uzaktan eğitim sisteminin eğitim sistemi içerisinde çok baģvurulan bir sistem olduğu ortadadır. Uzaktan eğitim materyali, anlatımı hazırlanırken çeģitli teknolojilerden de yararlanılmaktadır. Bizler bu ünitede Yayın Yolu Öğretim Ortamları adlı konuyu iģleyeceğiz. Yayın yolunda kullanılan teknolojiler, iģitsel olanlar, iģitselgörsel olanlar diye ikiye ayrılır. Üniteyi tamamladığımız da bu teknolojileri yararlarını, sınırlılıklarını ve etkili kullanım biçimlerini açıklayacağız. Size fayda sağlamamız dileğiyle 2

4 Amaçlar 1) ĠĢitsel ve Görsel-ĠĢitsel teknolojilerin neler olduğunu açıklayabilir. 2) ĠĢitsel teknolojilerin yarar ve sınırlıklarını açıklayabilir. 3) Görsel-ĠĢitsel teknolojilerin yarar ve sınırlılıklarını açıklayabilir. 4) EtkileĢim kavramını açıklayabilir. 5) Tek yönlü ve çift yönlü etkileģim kavramlarını açıklayabilir. 6) EtkileĢim tek yada çift yönlü olduğu uzaktan eğitim araçlarını sıralayabilir. 7) Uzaktan eğitim programlarının hazırlık aģamalarını temel düzeyde açıklayabilir. 8) Ünite tamamlandıktan sonar kenine uygun uzaktan eğitim ortamını belirleyebilir. Örnek Olay Ahmet henüz EskiĢehir Atatürk Lisesinden mezun olmuģtur. Ahmet in en büyük hayallerinden biride üniversite eğitimi almaktır. Ama gerek maddi sıkıntılardan ötürü gerekse de ailevi meselelerinden ötürü okula fiziksel olarak gidip gelemeyecektir. Bu olay içten içe üzer Ahmet i. Ailesine durumu anlatamaz ve ailesi de onu üniversite okumayacak bilir. Ahmet in okuldaki matematik öğretmeni Cahit Bey öğrencilerini seven ve onların sorunlarıyla ilgilenen bir öğretmendir. Ahmet i telefonundan arar; -Cahit Öğretmen: Merhaba Ahmet üniversite tercihlerini yaptın mı? -Ahmet: Hayır öğretmenim ve yapmayacağım da? 3 Arlarında bu konuģma geçtikten sonra buluģma kararı alırlar. Ve bu buluģmada Ahmet öğretmeni Cahit e durumunu anlatır. Cahit Bey gülümseyerek Ahmet e bunu dert etmemesini söyler. Ahmet nasıl? diye sorar.

5 -Cahit Öğretmen: Üzülme Ahmet uzaktan eğitim imkanından yararlanırsın. -Ahmet: Uzaktan eğitim nedir hocam. Cahit Öğretmen Ahmet e uzaktan eğitimi anlatır. Ahmet çok mutlu olur. Artık üniversite onun için bir hayal değildir. baģlar. Ahmet uzaktan eğitim veren bir üniversiteye kaydını yaptırır ve üniversite eğitimine Anahtar Kelimeler ĠĢitsel Teknolojiler, Görsel-ĠĢitsel Teknolojiler, Radyo ile Eğitim Teyp, Ses Kaseti ile Eğitim Telefon ile Eğitim Telekonferans ile Eğitim Televizyon ile Eğitim Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video ile Eğitim 4

6 Ġçerik YAYIN YOLU ĠLE ÖĞRETĠM 1. ĠġĠTSEL TEKNOLOJĠLER Nelerdir? Radyo Yararları ve Sınırlılıkları Teyp, Ses Kaseti Yararları ve Sınırlılıkları Telefon Yararları Sınırlılıkları Telekonferans Yararları Sınırlılıkları 2. GÖRSEL ĠġĠTSEL TEKNOLOJĠLER Nelerdir? Televizyon Yararları Sınırlılıkları Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video 5

7 GĠRĠġ Tarihsel Gelişimine Göre Uzaktan Eğitim Teknolojileri Etkileşim Çeşitlerine Göre Uzaktan Eğitim Teknolojileri Uzaktan eğitim sisteminin temel amacı hedef kitlenin öğrenmesini sağlamaktır. Bu bakımdan uzaktan eğitim sisteminin yapılandırılmasında hedef kitlenin özellikleri, iletiģim olanakları, malî konular, Ģirket/kurum politikaları gibi hususlarla birlikte temel olarak öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrenen-öğreten-içeriğin birbirleriyle nasıl etkileģecekleri, öğrenen ve öğreticilerin zaman ve mekan bakımından nasıl bir araya getirileceği önem kazanmaktadır. Bunun sağlanması için bir ya da birden fazla yöntem ve ortam kullanılabilir. GeniĢ bir yelpazede bulunan hedef kitleye hizmet eden bir kurumda, uzaktan eğitim teknolojilerinin tamamının kullanılması gerekebilir. Zaman ve mekân boyutlarına göre uzaktan eğitimin veriliģ yöntemleri Tablo 1 de gösterilmiģtir (Lawhead, 1997): Tablo 1: Zaman ve Mekân Boyutlarına Göre Uzaktan Eğitimin VeriliĢ Yöntemleri 6

8 Tablo1 A, öğretmen ve öğrencinin hiçbir Ģekilde karsılaģmadığı, bir baģka deyiģle eğitimin yer ve zamandan tam bağımsız olarak yürütüldüğü asenkron olarak da adlandırılan eğitim durumudur. Bu tür uzaktan eğitime örnek olarak ders içeriğinin dağıtılması için, Ġnternetin iletiģim için ise elektronik posta iletisinin (e-posta) kullanılması örnek verilebilir. B, eğitimin yerden tamamen bağımsız, ancak zamana ise yarı bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. Bu durumda öğrenci, zamandan bağımsız olarak dersinialmakta, karsılaģtığı özel bir problemi çözmek ya da ders kapsamında yer alan bir soruyu yanıtlandırmak için, pano, beyaz tahta, görüntülü sohbet, internet bağlantılı sohbet (internet relay chat- IRC) gibi etkileģimli web araçlarını eģzamanlı (senkron) olarak kullanmaktadır. C, eğitimin tamamen farklı yerde, ancak zamana tam bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. KarĢılıklı olarak soruların sorulduğu ve yanıtlandığı video konferans gibi uzaktan eğitim çalıģmaları örnek olarak verilebilir. D, eğitimin tamamının aynı yerde ve aynı zamanda gerçekleģtiği geleneksel yüz yüze eğitim seklidir. E, eğitimin bir kısmının tamamen uzaktan verildiği (yer/zaman bağımsız), bir kısmının ise yüz yüze gerçekleģtiği (yer/zaman tam bağımlı), ( A + D ) harmanlanmıģ (blended) eğitim adı verilen durumdur. Kullandığı Eğitim Ortamına Göre Uzaktan Eğitim Teknolojileri Uzaktan eğitimde bilginin dağıtılması için metin, ses, görüntü ve çokluortam ortam olmak üzere dört eğitim ortamı ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilmektedir. Sadece metinin kullanıldığı teknolojilere ders kitapları, sesin kullanıldığı teknolojilere radyo, ses ve görüntünün kullanıldığı teknolojilere televizyon ve çokluortam için bilgisayar teknolojileri ve web teknolojileri örnek verilebilir. 7

9 YAYIN YOLU ĠLE ÖĞRETĠM ile ÖĞRETĠM ORTAMLARI ĠġĠTSEL TEKNOLOJĠLER Eğitimciler; etkileģimli iģitsel öğretim araçları grubuna telefon, sesli konferans ve kısa dalga radyoyu dahil ediyorlar. Sesli konferansda sadece ses olabilir ya da görüntü veya veri transferiyle desteklenebilir. Sadece sesli konferensda, farklı yerlerde bulunan iki ya da daha fazla kiģiyi bir araya getirmek için genel telefon hattı kullanılır. GeniĢ kitleler için ise gürültü ve karıģıklığı önlemek için ilave araçlar kullanılır. ĠĢitsel-grafik konferans ise ses iletimini görüntü veya veri transferiyle birlikte kullanır. Ses temel iletiģim ortamı olarak kalırken iģitsel-grafik araçlar görsel yardım sağlarlar. ĠĢitselgrafik aygıtlar olarak; elektronik tahta, video teknolojisi ve bilgisayarlar sayılabilir. Pasif (tek-yön) iģitsel araçlar teyp ve radyodur. Öğretimsel olarak, bu araçlar basılı materyal gibi kullanılır, öğrenci okumak yerine dinler. EtkileĢimin olmaması bazen problem yaratmasına rağmen, teyp ve radyolar daha etkileģimli iģitsel iletiģim sağlamada yardımcı olurlar. Radyo Resim: Radyo 8

10 Radyo, radyoelektrik dalgaların özelliklerinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemidir. sağlar Sadece kulağa hitap eder ve yalnızca kulağı etkilediği için oldukça soyut yaģantılar Büyük insan kitlelerini etkileme gücüne sahiptir. Tek yönlü bir iletiģim aracıdır. Radyo Derslerinin Hazırlanması Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görü Ģme, oyunlaģtırma ya da tüm bunların karması Ģeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt biçimindeki ders iki ki Ģinin birbirini tamamlayan konu Ģmalarıyla yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste oldu ğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görü Ģme biçimindeki ders genelde uzman ki Ģi ya da ki Ģilerle görü Ģülerek ve konu Ģularak yapılır. Oyunla Ģtırma biçimindeki derste konular oyunla Ģtırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görü Ģme ve oyunlaģtırmanın tümü ya da bir kaçı kullanılır. Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip çalı Ģmasını gerektirmektedir. Tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde Ģu görevliler yer alır: 1. Proje Yöneticisi 2. Yapımcı-Yönetmen 3. Öğretim Süreçleri Tasarımcısı 4.Alan Uzmanı 5. Senaryo Yazarı 6. Eğitim Psikologu Eğitim ve Öğretimde Radyonun Kullanım Biçimleri Radyonun yaygın eğitim kapsamında (yetiģkin eğitimi, halk eğitimi vb.)bazı kullanımları söz konusu olmasına rağmen, milli eğitim sisteminde ve öğretimde etkili olarak kullanılamayan bir iletiģim aracıdır. Radyo eğitim ve öğretim amaçlı olarak üç türlü kullanılır. 1. Radyo yönetmenleri tarafından okullar için gerekli olan eğitim ve öğretim programlarının öğretim ve ders programlarına uygun biçimde hazırlanması. 9

11 2. Öğretmenlerce öğrencilerine radyoda yayınlanan eğitim programlarının yayın saatleri verilerek, bu programları 3. Öğretmenlerin radyo programlarını kendi baģlarına hazırlamaları. Radyo ve Radyo Programlarının Eğitim Yönünden Yararları - Kullanımı kolay ve ucuz bir araçtır. - Radyo programları, olgu ve olayların büyük insan kitleleri tarafından aynı anda iģitilmesini sağlar. - Canlı ve cansız cisimler, olaylar ve olgular, insanlar ve diğer ülkeler hakkında belirsiz olan tutum ve inançları geliģtirebilir, değiģtirebilir ya da yenileri oluģturulabilir. - Programlarda kulağı etkileyen her çeģit eğitim aracının ve müzik aletinin kullanılması mümkündür. - Programlar kasetlere kaydedilip, istenildiği zaman kullanılabilir. - Radyo yayını yapan kurum eğitim programlarını defalarca yayınlayabilir. Böylece, herhangi bir programı dinleyememiģ olan öğrenci ya da öğretmenlerin tekrar dinlemeleri mümkün olur. - Bireye kendi hızına göre ilerleme olanağı verir. Sınırlılıkları - Yalnız kulağı etkilediği için, radyo programları hazırlamak zordur. Ayrıca duyma özürlü insanlar için geçersiz bir seçenektir. - Öğretim ve ders programlarında belirlenen hedef ve davranıģlar, radyo programları ile tam olarak iģlenemez. - Tek yönlü bir iletiģim aracı olduğu için, dinleyicilerden (canlı yayın dıģında) programlarla ilgili olarak hemen dönüt almak olanaksızdır. 10

12 - Her alıcı grubunun düzeyine uygun radyo programları hazırlamak, zaman alıcı, masraflı ve özel bir eğitim sonucu kazanılabilecek davranıģları ve becerileri gerektirir. - Programların önceden dinlenip hazırlık yapılması ve (kasetlere kayıt edilmediği takdirde) tekrarı zordur. - Ġyi açıklamalar yapılmadığı hallerde, öğrencilerin duyulan seslerin kaynakları hakkında çoğu zaman yanlıģ izlenimler edinmeleri söz konusudur. - Zaman kısıtlamaları nedeni ile radyo programlarında iģlenen ünite ve konular ile ilgili örnekler yeterince verilemeyebilir. - Bir merkezden hazırlanan radyo programlarının yayın saatleri ile, okullardaki ders saatlerinin eģ zamanlı olması oldukça zordur. - Öğretmenin radyo programları boyunca istediği yerde durup, gerekli açıklamaları yapmasına olanak vermez. - Ortam üzerinde öğrenci denetimi söz konusu değildir. - Tekrar dinlemek ya da düģünmek için denetim ve durdurma olanağı yoktur. - Psiko-motor becerilerin öğrenilmesine ve konuyu derinliğine öğrenmeye uygun değildir.?sıra Sizde Radyonun uzun yıllar uzaktan eğitim sistemi içerisindeki yerini korumasının sebepleri nelerdir? TartıĢınız Teyp, Ses Kaseti Resim:Ses kaseti 11

13 Teknolojiyi kullanmanın ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk haline dönüģtüğü günümüz koģullarında, insanların sürekli değiģmekte ve geliģmekte olan teknolojiye uyumu, teknolojiyi anlayabilmesi ve sunduğu fırsatlardan yararlanması için bilgi, beceri, tutum ve alıģkanlık kazanmaları gerekir. Eğitim yoluyla, bireylerin bilgiye ulaģma, bilgiyi düzenleme ve değerlendirme, bilgiyi sunma ve iletiģim kurma becerileri ile donatılması amaçlanır. Bu temel hedeflerin gerçekleģtirilmesi için öğrenme-öğretme süreçlerinin öğrenenler açısından etkili ve kalıcı izli olması gerekir. Bunun için, öğrenme etkinliklerinin birçok duyu organına hitap etmesi; eğitimde görsel ve iģitsel araçların kullanılmasının gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim teknolojisi, insanların nasıl öğrendiği hakkındaki bilimsel bilgilerin öğretme ve öğrenme problemlerinin çözümü için uygulanması; öğretimle ilgili kuramların en etkin ve olumlu uygulamalara dönüģtürülmesi için personel, araç, gereç ve yöntemlerden oluģturulmuģ bir sistemler bütünüdür. Ülkemizde, Cumhuriyet döneminin baģlangıcında ve ikinci Dünya SavaĢı yıllarında, ekonomik sıkıntıların önemli boyutlara ulaģtığı dönemlerde, birçok köy, kasaba ve kent okullarında görev yapan öğretmenlerin büyük özverilerle ders araçlarını kendilerinin hazırlayıp kullandıkları bilinmektedir. GeliĢmiĢlik düzeyi ile birlikte elektronik araçların hızla arttığı ve zorunlu eğitimin sekiz yıla yaygınlaģtırıldığı günümüzde bile, öğretmenlerin var olan teknolojiyi kullanarak kendi kendilerine hazırlayabilecekleri, özgün birtakım araç-gereçlerden söz edilebilir. Bilgi, tarih boyunca değiģik Ģekillerde depolanmıģtır. Önceleri, bilgiler; taģ, deri, kil tabletler, papirüs gibi materyallerin üzerine kaydedilmiģ ve günümüze kadar gelmiģlerdir. Günümüzde bu bilgiler, basılı yayınlar, filmler, delikli kartlar, teyp, disk, değiģik mikro formlar ve elektronik bilgisayar Ģeklinde bilgiyi kaydeden belge türleri olarak geliģmektedir. Dilerseniz Ģimdi eğitimde kullanılan materyallerden olan teyp ile ilgili bazı bilgileri verip eğitimdeki kullanım alanlarına bir göz atalım. Teyp Teyplerle, eriģilmesi mümkün olmayan varlık, kiģi, olgu ve olayların sesleri kaydedilerek korunmakta ve bu sesler dersliğe getirilip öğrencilere dinlettirilebilmektedir. Böylece teyp, sınıfın içi ile dıģı arasında bir köprü kurmaktadır. Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Yararları - Öğretmen kaseti önceden dinleyip ayrıntıları öğrenebilir. Böylece öğrencilerin sorabileceği sorulara kendini hazırlar. - Teyplerin kullanım alanı çok geniģtir. Her derste kullanılabilir. 12

14 - Teypler ve özellikle pille çalıģanlar küçük hacimli ve taģınabilir olduklarından her yerde, evde, derste, yolda kullanılabilmektedir. - Bu araç, hem bireysel, hem de küçük veya büyük öğrenci grupları için, yalnız baģına veya diğer araçlarla birlikte kullanılabilmektedir. - Aracın kullanılması, bakımı, onarımı, ses kaydı, müzik, ses efekti eklenmesi, program üretimi ve çoğaltılması gibi hususlar her öğretmen tarafından yapılabilir. - Teypler için geliģtirilmiģ olan programlar, dil laboratuarı, okul, kütüphane veya uygun bir yerde çok kolay arģivlenebilmektedir. Böylece öğrenci, bağımsız ve bireysel bir öğrenmeyi kendi hızına göre; uygun bir zamanda, mekânda ve biçimde gerçekleģtirebilmektedir. - Teypler artık her okulun hatta her öğretmen ve öğrencinin satın alabileceği kadar ucuz araçlardır. - Kasetleri de ucuz ve her yerde bulunmaktadır. - Öğrenci kendi sesini teybe kaydedebilir. Bu sesleri daha sonra dinleyip orijinal ile karģılaģtırmak, aydınlatıcı yankı etkisini yapmakta ve öğrenciyi öğrenmeye teģvik etmektedir. Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Sınırlılıkları -Teypler, sadece kulağa hitap etmektedir. Dolayısıyla araç uzun süre kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bıkkınlık yaratmakta, öğrencilerin dikkati dağılmaktadır. -Teyp Ģeritleri her ne kadar öne veya arkaya alınıp defalarca dinlenilebilmekte ise de, hızları önceden belirlenip öğrenci üzerine empoze edilmektedir. ĠĢte bu da, az da olsa esnekliği sınırlamaktadır. - Öğretmen bulunmadığında bazı öğrenciler, teybi dinlemez, ilgi göstermez veya dinlediği halde kavrayamaz. Bu tür öğrenciler teyple bireysel öğrenme yapamazlar. 13

15 Telefon Resim:Telefon Telefon, birbirinden uzakta yerlerde bulunan kiģiler ve düzenekler arasında bilgi alıģveriģini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır. Yararları Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileģim sağlar. Ucuz ve verimli bir araçtır. Birinci kaynaktan bilgi sağlar. Diğer öğretim teknolojilerini ne materyallerini iģitsel bir ortam olarak destekleyici bir rol oynar. Uzaktan eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci destek hizmeti olarak kullanılabilir. Sınırlılıkları Sadece kulağa hitap eden tek yönlü bir araçtır. Telefonla iletiģim sırasında bir takım teknik sorunlar ortaya çıkabilir. Yüz yüze öğretime göre daha uzun bir hazırlık zamanı gerktirir. Kaynak ya da alıcıların iletiģim esnasında telefon ile görüģme zorlukları (etkili konuģma becerisi, zamanlama, kullanılan ifadeler, zamanı etkili kullanma vb.) sadece ses iletiģimine dayalı bu aracın etkisini azaltabilir. Telefon konferansı uygulamalarında sınıf yönetimi güçleģebilir. 14

16 Telefonu eğitimde etkili hale getirmek amacıyla: Eğitim-öğretim süreçlerinde telefon kullanırken öğrencilerin iģittiklerinin sadece %11 ini iģitme duyuları ile edinilen yaģantılar yolu ile öğrendikleri ve zaman sabit tutulmak üzere insanların iģittiklerinin sadece %20 sini hatırlayabildikleri unutulmamalı ve bu araç eğitim ve öğretimde daha çok diğer (görsel, yazılı ve basılı vb.) ortamları destekleyici bir konumda kullanılmalıdır. Öğretmenlerin telefon konferans yönetimi kullanmak üzere yetiģtirilmeleri, telefonla eğitim-öğretim süreçlerinin baģarıya ulaģmasında önemli bir konudur. Birkaç telefon birleģtirilerek, aynı zamanda yerel merkezler ve merkez kampüsü arasında iģitsel konferans Ģeklinde bir kullanım söz konusu olabilir.?sıra Sizde Telefon uzaktan eğitimde nasıl kullanılıyor olabilir? Ne Ģekilde kullanılsaydı en etkili uzaktan eğitim gerçekleģirdi? Telekonferans Resim:Telekonferans Telekonferans, coğrafik yönden değiģik yerlerde bulunan kiģilerin toplantı yapmak için iģitsel-görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletiģim kurmaları. Özellikleri ve Uygulama Biçimleri Telekonferans sisteminde coğrafi olarak birbirinden çok uzak bölgelerde yerleģmiģ kiģiler ses, görüntü, veri ve çizim vb. unsurları karģılıklı olarak paylaģabilmektedir. Yaygın olarak akademik araģtırma ağlarında kullanılan ve klasik konferans sistemine göre önemli avantajlar sağlayan telekonferans uygulamaları; telefon hatlarının kullanımı yolu ile, geleneksel televizyon yayıncılığı, uydular, kısa dalga, kapalı devre televizyon ve kablo yayıncılığı gibi yollarla gerçekleģebilmektedir. 15

17 Uydu teknolojisiyle gerçekleģtirilen video telekonferans uygulaması en yaygın uygulama biçimidir. Telekonferans Uygulamalarının Yararları Coğrafi koģullar açısından birbirinden farklı olan bölgelere aynı anda ulaģılarak coğrafi sınırlar ortadan kalkar ve böylece herkese eģit koģullarda eğitim fırsatı ve olanağı sağlar. Çok sayıda kaynak, çok sayıda alıcıya anda ulaģabilir. Yaygın olarak akademik araģtırma ağlarında kullanılmakta ve klasik konferans sistemlerine oranla önemli avantajlar sağlamaktadır. Uzaktan eğitim uygulamalarında etkileģimli (interaktif) bir teknoloji olarak yararlanılabilmektedir. Ses konferans sistemleri, kullanım açısından oldukça basit ve ucuzdur. Ses ve grafik telekonferansı ile, ses iletiminin yanı sıra hareketsiz görüntülerin (Ģekil, grafik, çizelge, formül, resim, çizim vb.) iletimi de sağlanabilmektedir. Video telekonferans sistemi ile iki yönlü ses iletimine ilaveten, tek ya da iki yönlü görüntü iletimi de gerçekleģtirilebilmektedir. Televizyonların özellikle haber bültenlerinde yaygın biçimde kullanılan bir sistemdir. Sınırlılıkları Telekonferans yolu ile bilgi alıģveriģinde, yayının yapıldığı kaynak ya da alıcılardan kaynaklanan teknik birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Ses ve grafik telekonferans ortamları sırasında, sesin iletildiği telefon hattı üzerinden görsel gereçlerin aktarımı, belli bir süre de olsa ses iletiminin kesilmesini gerektirebilir., Coğrafi sınırların ortadan kalkması yüzünden bölgeler arası saat farkından, kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır. GÖRSEL-ĠġĠTSEL TEKNOLOJĠLER 16 Televizyon, video, etkileģimli video teyp ve video diski, uydular ve uydu televizyonu, video telekonferans bu gurupta yer alan teknolojilerdir.

18 ETKĠLEġĠMLĠ DĠGĠTAL TV Resim:Televiziyon Geleneksel TV programlarına Internet benzeri interaktif içerik kazandıran bir yüksek teknoloji ürünüdür. itv nin kullanıcıya sağladığı temel kazanım, izleyicinin izleme eylemini dinamik olarak kontrol etme yeteneğini güçlendirmesi ve geniģ eğlence ve bilgilenme programları yelpazesinde seçim yapabilme esnekliğini güçlendirmesidir. Bu yeni teknolojinin sunduğu seçenekler neredeyse sonsuzdur. Ġnteraktif içerik, izleyiciye canlı yarıģma ve tartıģma programlarına katılabilme imkanı sunar. Aynı zamanda son haberler izlenebilir, yol durumu hakkında bilgi alınabilir ve Borsadaki son geliģmeler öğrenilebilir. Spor tutkunları için itv benzersiz olanaklar sunuyor. Ġzleyiciler karģılaģmalardaki pozisyonların istedikleri açılardaki kameralardan takip edebilir, maç ve sporcu istatistiklerine ve lig gidiģatına aynı anda ulaģabilirler. Öte yandan itv kullanıcıların alıģveriģ iģlerini de halletme özelliğine sahip. Reklamı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgiye, fiyat verilerine ulaģmak ve satın alma iģlemlerine baģlamak için uzaktan kumanda ile bir clik yeterli. Televizyonun Uzaktan Eğitimdeki Önemi: Uzaktan eğitim sistemlerinden biri olan ITV, 3 temel müfredat programı içerir: Tek Ders: Derse giriģ, konunun üzerinden geçme yada özetleme gibi bölümleriyle tek bir baģlığı yada konuyu iģleyen programdır. Seçmeli Birim: Kurs programında yer alacak konuların içeriğini hazırlayan bir dizi program içerir. Tam Kurs: ITV Programı yazılı materyallerle birlikte bir dönem sürdürülebilir. 17

19 TV uzaktan eğitim, pasif ve aktif bir Ģekilde yürütülebilir. Pasif ITV, önceden hazırlanan bir program olup video kaset, yayın, kablo ve uydu ile gerçekleģtirilen bir yöntemdir. Ġnteraktif ITV sisteminde ise izleyiciler gerek eğitmenler ile diyalog kurarak gerekse diğer öğrenci sitelerine girerek aktif rol oynarlar. Ġki yollu iģitsel sistem kullanan ITV ile öğrenciler öğretmenlerini kolaylıkla görebildiği gibi diyalog kurma Ģansına da sahiptir. Ayrıca öğretmenin derse katılan bütün öğrencileri görme olanağı da vardır. Sistemin yapılandırılması durumunda öğrencilerin birbirini görme olanağı da mümkün olabilir. TV'nin Avantajları: Çoğunlukla insanlar televizyon seyrettiği için bu yönteme aģinadır. Duygular, hisler görsel efektlerle birlikte sunulabilir. Bu da eğitim için daha avantajlı bir ortam sağlar. Bu yöntem ile öğrenciyi hiç bilmediği yeni bir çevreye taģıyabilirsiniz. Bu, öğrencilere güzel deneyimler kazandırabilir. Zaman ve mekan kavramının ortadan kısmen kalktığı bu yöntemle öğrenciye konuyu olduğu anda aktarım fırsatı bulabilirsiniz. Fikirlerin tanımları, özetleri ve tekrar gözden geçirilmeleri için çok etkili bir yoldur. Bu yöntemle öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması daha kolaydır. TV Ders Bağlantısı: Öğretmen ve öğrenciler arasında fiziksel uzaklığın olmasından dolayı öğretmen uyguladığı eğitim taktiği ile öğrencilerle aralarındaki açığı psikolojik olarak kapatmaya çalıģır. 18

20 TV Kullanılırken KarĢılaĢılan Sınırlandırmalar: Kaliteli bir yayın gerçekleģtiren ITV'nin oluģturulması oldukça masraflıdır. Video üretimi oldukça zaman harcayabilir ve bu esnada diğer teknolojik araçlara ihtiyaç duyulabilir. ITV programının etkileģimli bir Ģekilde uygulamaya konduğu yerlerde özel araç yada ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir. Pasif olarak gerçekleģtirilen ITV programında eğitim seviyesi düģer. Profesyonel bir Ģekilde oluģturulmadığı takdirde ITV programını tamamlamak amatörce bir çaba olabilir Birçok ITV dersi geniģ bir kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıģtır. Bu durumlarda bazı dersler kiģilerin özel ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. Ders bittikten sonra konuların tekrar gözden geçirilmek istenilmesi durumunda problemler ortaya çıkabilir. TV Yoluyla GerçekleĢtirilen Eğitim Tasarımı: ITV programı anlatımdan çok görsel ifadelerle ön plandadır. Dikkatli bir Ģekilde planlandığı takdirde sonuç oldukça verimli olabilir. ITV görsel olarak Ģu kavramları temsil eder: Taslak yada liste Önemli noktalar ĠliĢkiler Tekrar hatırlanması amacıyla özetlenmesi gereken konular KarmaĢık materyallerin gözden geçirilmesi Faydalandığı Yöntemler 19

21 - Resimler- nesnenin neye benzediğini göstermede - ġema- Kavramsal iliģkilerin, tasarımların, konu ile alakalı materyalin yapısını belirtmede - Harita- Konuma dair bilgi vermede - Grafik, Tablo, Çizelge- Bilgi özetlemek için kullanılır. Video kullanımının sağladığı avantajlar ise: Alet ve aracın çalıģma Ģeklini göstermesidir.?sıra Sizde Televizyonun diğer uzaktan eğitim teknolojilerinden zayıf ve güçlü yanları nelerdir? TartıĢınız VİDEO, VİDEOKONFERANS ve MASAÜSTÜ VİDEOKONFERANS Resim:Videotelekonferans GloballeĢen dünyada, rekabette avantaj kazanmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmak zorunlu hale gelmiģtir: Video Konferans sistemleri ile, birbirlerinden çok uzakta bulunan kiģiler, karģı karģıya imiģ gibi yüzyüze iletiģim kurabilir, bu sayede önemli iģ görüģmeleri için uzun iģ seyahatleri yapma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırabilirler. Yüzyüze ĠletiĢim ĠletiĢim, kelimeleri olduğu kadar, ses tonu, vurgulama ve vücud dilini kullanarak belli bir mesajı karģımızdakine aktarmaktır. Telefonda ise, görüntünün hiç olmaması bir yana, ses 20

22 kalitesinin düģüklüğü, tonlama ve vurgulama ile aktardığımız mesajlar büyük ölçüde yok olmaktadır. Bu nedenle telefonla görüģürken, kendimizi yeterince ifade edemediğimiz hissine kapılırız. 100 yılı aģkın bir süredir telefon kullanıyor olmamıza karģın, önemli kararlar için "Bu iģ telefonla olmaz" deyip, bir masanın çevresinde toplanmanın altında yatan asıl neden, iletiģim problemini aģmaktır. Seyahat Giderlerinden Tasarruf Daha iyi iletiģim kurmak için iģ toplantıları kaçınılmazdır ama, bu aynı zamanda pahalı ve zaman alıcı bir yöntemdir. ĠĢ seyahatleri için yapılan harcamalar, her Ģirketin bütçesi içinde önemli bir kalemi oluģturmaktadır. Bunun yanı sıra, seyehat çıkan personelin, iģlerini dıģarıdan takip edebilmek için yaptığı mobil telefon görüģmeleri büyük ölçüde artmaktadır. Bazı Ģirketler, seyahat sırasında geçen zamanı daha verimli değerlendirebilmek için, taģınabilir bilgisayar ve mobil telefon ile bilgisayar sistemine dıģarıdan eriģim olanağı sunmaktadırlar. Bu sayede, ofis dıģında geçen saatlerde bile iģleri bir ölçüde takip etmek mümkün olabilmektedir. Fakat bu, Ģirketin ödemek zorunda kaldığı mobil telefon giderlerinin çok büyük oranda artması sonucunu doğurmaktadır. Zamandan Tasarruf Zamanın verimli kullanılması, günümüz iģ dünyasında artık bir zorunluluktur. Video Konferans sayesinde, 1) Daha kısa zaman diliminde daha çok sayıda toplantı yapılabilir, 2) Karar verme süreçleri hızlanır, 3) ĠĢ seyahatlerinin neden olduğu bedensel yorgunluğu ortadan kaldırdığı için iģ verimi artar, 4) Kilit pozisyondaki personelin üretkenliği artar, 5) Takım çalıģması pekiģir, 6) Toplantıların zaman planına uygun ve daha düzenli yapılması sağlanır. 21 ĠĢ seyahatlerinin asıl maliyeti, iģinin baģından uzak kalan kritik personelin, bu zaman dilimi içinde uzak kaldığı geliģmeler ve veremediğini kararlar, nedeniyle kaçırılan fırsatlardan ortaya

23 çıkmaktadır. Genel müdürün ofise dönmesini bekleyen kararlar için bazen çok geç kalınmıģ olabilir. Masaüstü ve Oda Tipi Video Konferans Üniteleri Video Konferans üniteleri, masaüstü (desktop) ve oda tipi olarak ikiye ayrılmaktadır. Masaüstü sistemler, ucuzluğu ile ilgi çekerken, ses ve görüntü kalitesinin düģüklüğü ve kullanım zorluğu nedeniyle oda tipi video konferans ünitelerine olan talep daha yüksektir. Masaüstü Video Konferans Üniteleri Avantajları - Ucuz ve kullanıcıya özel Bir PC'ye bağlanarak kullanılan masaüstü video konferans üniteleri, görüntü sıkıģtırma, network bağlantısı ve ambalaj olarak PC sisteminden yararlandığı için düģük maliyetlerle elde edilebilen ünitelerdir. Ucuz olması nedeniyle Ģirket içindeki bütün kritik personelin PC'lerine alınması düģünülebilir. Bu sayede, aynı bina içinde bile video konferans teknolojisini kullanmak mümkün hale gelmektedir. Dezavantajları PC gerektiriyor /uyumluluk sorunları var. Masaüstü video konferans ünitlerinin, her Ģeyden önce bir PC'ye monte edilmesi gerekmektedir. Bu noktada çözümü çok güç olan uyumluluk sorunları yaģanabilir. - Kurulumu ve kullanımı zor Masaüstü video konferans ünitesinin PC'ye montajı, deneyimli bir teknik personel gerektirmektedir. - Ünite bir kere monte edildikten sonra ancak PC ile taģınabilir. - Kullanımı ise, PC uygulamalarına hakim olmayan kullanıcılar için son derece zordur Kullanım sırasında ortaya çıkan problemlerin kullanıcı tarafından çözümlenebilmesi de pek mümkün olmamakta, Ģirket içindeki PC sistemleri destek bölümünün yardımı

24 gerekmektedir. Ses ve görüntü kalitesi düģük Masaüstü video konferans ünitelerinin ses ve görüntü kalitesi, büyük ölçüde, PC'nin iģlemci gücüne ve ekran kartı ve ekran kalitesine bağımlıdır. Çoğu durumda elde edilen kalite, ürünlerin fiyatı da dikkate alındığında makul kabul edilebilir. Ġleri düzey PC kullanıcıları için Sonuç olarak masaüstü video konferans ünitelerinin, Ģirket içinde PC desteği kadrosuna sahip olan Ģirketlerde, PC uygulamaları hakkında ileri seviyede deneyim sahibi olan ve masaüstü video konferans üniteleri ile uğraģacak zamana sahip kullanıcılar tarafından tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Oda Tipi Video Konferans Üniteleri Avantajları - Kolay kurulum, kolay kullanım Gerekli network altyapısının hazır olduğu durumlarda, oda tipi video konferans ünitesinin montajı, cihazı duvardaki elektrik ve network prizlerine ve televizyona bağlamaktan ibarettir. - Ürünle ilgili tüm ayarlamalar ve kullanım, ürün ile birlikte verilen ve televizyon uzaktan kumandasına benzeyen bir cihaz ile yapılmaktadır. - Bu sayede, PC'ler hakkında deneyimi olmayan veya karmaģık programları öğrenmeye zamanı olmayan kullanıcıların ürünü kolayca kullanmaları mümkün olur. Yüksek görüntü ve ses kalitesi Oda tipi video konferans üniteleri ile birlikte profesyonel kullanıma uygun mikrofon ve kameralar sunulmaktadır. Benzer Ģekilde, görüntü sıkıģtırma iģlemcisinin, ünitenin içinde bulunması performans sorunları ile karģılaģılmamasını sağlar. Kaliteli mikrofon ve kameranın yanı sıra, oda tipi video konferans ünitelerinin, 384 K'nın üzerinde bandgeniģliğinde çalıģabilen ve profesyonel yayıncılıkta kullanılabilecek ürün seçenekleri de 23

25 mevcuttur. Çok katılımcılı toplantılar için uygun Kurulum ve kullanım kolaylığı, ses ve görüntü kalitesinin yüksekliği, oda tipi video konferans ünitelerini, birden fazla kiģinin birlikte katılacağı toplantılar için kaçınılmaz kılmaktadır. Bir Ģirketin iki farklı ilde bulunan ofisleri arasında kalabalık katılımlı toplantılar için mutlaka oda tipi video konferans üniteleri tercih edilmelidir. Dezavantajları - Masaüstü sistemlere göre maliyeti daha yüksek Oda tipi video konferans ünitelerinin yukarıdaki tüm avantajlarının yanında söz edilebilecek tek dezavantajı, masaüstü sistemler ile karģılaģtırıldığında yüksek kalan maliyetleridir. - Ancak buna rağmen video konferans sistemi kurmayı planlayan iģletmelerin büyük çoğunluğu, sağladığı esneklik ve iletiģim kalitesi nedeniyle oda tipi sistemlere yönelmektedirler.?sıra Sizde Videotelekonferans daha çok nerelerde kullanılır? TartıĢınız 24

26 ÖZET Radyo UZAKTAN EĞĠTĠMDE YAYIN YOLU ĠLE ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE TEKNOLOJĠLERĠ YAYIN YOLUYLA ÖĞRETĠM ĠĢitsel teknolojiler ĠĢitsel ve görsel teknolojiler Radyo, Teyp, Telefon, ĠġĠTSEL TEKNOLOJĠLER Telekonferans ĠĢitsel bir iletiģim aracıdır Eğitimde üç Ģekilde kullanılır. Radyo programlarının eğitim için hazırlanması Öğretmenlerin radyo yayın saatlerini öğrencilere duyurmaları Öğrencilerin kendilerinin radyo programı yapmaları Radyo ve Radyo Programlarının Eğitim Yönünden Yararları Kullanımı kolay ve ucuz bir araçtır. Radyo programları, olgu ve olayların büyük insan kitleleri tarafından aynı anda iģitilmesini sağlar. Programlarda kulağı etkileyen her çeģit eğitim aracının ve müzik aletinin kullanılması mümkündür. Programlar kaydedilip istenildiği zaman kullanılabilir. Bireye kendi hızına göre ilerleme olanağı verir. Sınırlılıkları 25

27 Öğretim programlarında belirlenen hedef ve davranıģlar radyo programları ile tam olarak iģlenemez. Tek yönlü iletiģim aracı olduğundan dönüt almak olanaksızdır. Her alıcı grubunun düzeyine uygun program hazırlamak zaman alıcı ve masraflıdır. Yalnız kulağı etkilediği için radyo programı hazırlamak zordur. Zaman kısıtlaması nedeniyle örnekler yeterince verilmeyebilir. Radyo programlarının yayın saati ile okuldaki ders saati eģ zamanlı olmayabilir. Ortam üzerinde öğrenci denetimi zordur. TEYP, SES KASETĠ: Daha önceden kaydedilmiģ derslerin dinlenildiği ortamlardır. Ucuzdur, kullanımı kolaydır. TELEKONFERANS Farklı bölgelerdeki üç veya daha fazla veya gruplar arasında bir iletiģim ağı üzerinden konferans verme Ģeklidir. Telekonferans uygulamanın Yararları Coğrafi sınırları ortadan kaldırarak eģit koģullarda eğitim fırsatı ve olanağı sağlar Çok sayıda kaynak ve alıcıya aynı anda ulaģılabilir. Yaygın olarak akademik alanlarda kullanılır. Ġnteraktif bir teknoloji olarak yararlanılabilmektedir. Ses iletiminin yanı sıra grafik, Ģekil, formül, resim iletimi de sağlanabilir. Sınırlılıkları Teknik bir takım sorunlar çıkabilir. Coğrafi sınırlılıkların olmaması nedeniyle diğer faktörler olumsuz etkileyebilir (saat, kültür farkı gibi) Görsel ĠĢitsel Teknolojiler Öğretimsel Televizyon Öğretimsel televizyon tek yönlü veya etkileģimli olabilir. Tek yönlü öğretimsel televizyonda önceden hazırlanmıģ programlar kullanılır. 26

28 Genelde video kasetler veya video kasetin kullanıldığı tv yayını yoluyla öğrencilere ulaģtırılır. EtkileĢimli televizyon uygulamasında ise yayının gerçekleģtirileceği yer stüdyo gibi düzenlenir ve uydu aracılığıyla öğrenciler ve öğretmen arasında çift yönlü etkileģim sağlanır. Öğretimsel televizyon müfredata üç düzeyde yerleģtirilebilir: Tek bir ders saati: Programda sadece belirli bir konu veya kavram ele alınır Ünite: Derste yer alan üniteler bir dizi programla sunulur. Bütün ders: Genelde basıl materyal desteğiyle, bir dersin tamamı bir dizi programla sunulur. ÖĞRETĠMSEL TELEVĠZYONUN YARARLARI Ġnsanlar için tanıdık en çok kullanılan bir araçtır KarmaĢık kavramlar ses, görüntü ve hareketlerle basitleģtirilir. Gidilemeyen, görülemeyen veya tehlikeli olan yer,cisim ve olayları öğrencilere göstermenin en iyi yoludur. Zaman ve yerden bağımsız olarak olaylar gerçekleģtiği biçimiyle kaydedilir. Kavramları tanıtmak, özetlemek ve gözden geçirmek açısından kullanılır ÖĞRETĠMSEL TELEVĠZYONUN SINIRLILIKLARI Kaliteli bir televizyon yayını yapmak çok masraflıdır. Video üretimi zaman alıcı ve oldukça ileri üretim araçlarının kullanımını gerektirir. Yayına etkileģimli katılım için fiziksel ortama ve uzmana ihtiyaç vardır. Belli bir öğrenci düzeyi düģünülerek hazırlandığı için bireysel öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir EtkileĢim olmaksızın kullanıldığında öğretimsel etkinliği sınırlıdır Televizyon Eğitim Programları Türleri Ġçerik açısından; ZenginleĢtirici programlar 27

29 Doğrudan öğretici programlar Öğretmenleri eğitici programlar YetiĢkin eğitimi programları Halkla iliģkiler programları Eğitimin türüne göre Formal eğitim programları Ġnformal eğitim programları YetiĢtirme eğitim programları Halka bilgi verici eğitim programları Video Telekonferans Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüģmek için birçok soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Masaüstü Video Konferans Tüm iģlemler, masanızda bulunan bilgisayar aracılığı ile gerçekleģtiriliyor. Masaüstü Video konferans için gerekli olan bileģkeler; bilgisayara takılan bir Video konferans kartı, küçük bir kamera, mikrofon ve video konferans yazılımlarından oluģuyor. Dolayısıyla oda tipinde olduğu gibi, birkaç kiģinin bir araya toplanarak diğer noktalarda bulunan insanlarla toplantı düzenlemeye kalkıģmaları sonucu sağlıklı bir Ģekilde gerçekleģtirilmesini imkansız hale getirecektir. Çünkü masaüstü konferans sistemleri, daha çok tek kiģinin kullanabileceği bir yapıdadır. VĠDEO Video; hem göze hem kulağa hitap eden elektro-mekanik bir araçtır. Video ile görüntü ve ses aynı anda verilir hem bir bilgi deposu hem de göstericidir. Video tek baģına ve de diğer teknolojik araçlarla birlikte kullanılabilir. Videonun Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi Bilgi veriliģinde ses, görüntü ve renk kullanıldığı için öğrenmeyi kolaylaģtırır. 28

30 Öğrenmeyi somutlaģtırır. Video ile öğrenilenler daha kalıcı olabilir. Video kasetler, tek-yönlü video ve genellikle basım tabanlı materyallerle donatılmıģ öğretimciden öğrenciye ses ve görüntü iletiģimi sağlar. Öğrenciler ilave video kayıtları hazırlamakta olup, geri besleme genellikle yazılı veya telefonla yapılır. Video kasetin avantajları; Öğrenciler sunumu değiģik ayarlarda görebilir ve iģitebilirler. Öğrenciler kendi sayfalarında çalıģabilirler ve kasete kayıtlı bilgiyi daha sonra gözden geçirebilirler. Video, öğrenmeyi zaman mekâna bağlı olmaktan kurtarır. Plânlı olması gereken öğrenme öğretme etkinliklerinin gerçekten plânlı olarak ele alınmasını teģvik eder. Öğretim süreçlerine mikro öğretim gibi yeni yöntemler kazandırır. Bireysel ve grupla öğretime yeni olanaklar kazandırır. Esnek ve kaliteli ev-video eğitim sistemi yaratır. Video kasetin sınırlılıkları; DüĢük tamamlama hızı olup, kasetlerin gönderiminde zaman gecikmesi olabilir. Öğrenci ve öğretimci arasında sınırlı iletiģimin yanında, sınırlı değerlendirme yetenekleri olup, konferans tipi sunum vardır. Eğitimde Video Kullanımı 1. Ön Hazırlık 2. Dersin Planlanması 29

31 DEĞERLENDĠRME SORULARI 1) AĢağıdaki uzaktan eğitim araçlarının hangisi sadece iģitsel teknolojidir? A) Masaüstü video konferans B) Televizyon C) Video D) Video konferans E) Teyp 2) AĢağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim de kullanılan radyonun sınırlılıkları arasında gösterilemez? A) Öğretim ve ders programlarında belirlenen hedef ve davranıģlar, radyo programları ile tam olarak iģlenemez. B) Ortam üzerinde öğrenci denetimi söz konusu değildir. C) Tekrar dinlemek ya da düģünmek için denetim ve durdurma olanağı yoktur. D) Psiko-motor becerilerin öğrenilmesine ve konuyu derinliğine öğrenmeye uygun değildir. E) Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileģim sağlar. 3) AĢağıdaki uzaktan eğitim araçlarının hangisi sadece iģitsel teknolojiler arasına girmez? A) Radyo B) Ses Kaseti C) Teyp D) Televizyon E) Telekonferans 4) AĢağıdakilerden hangisi teyp, ses kaseti ile ilgili değildir? 30

32 A) Teypler artık her okulun hatta her öğretmen ve öğrencinin satın alabileceği kadar ucuz araçlardır. B) Kasetleri ucuz ve her yerde bulunmaktadır. C) Öğrenci kendi sesini teybe kaydedebilir. Bu sesleri daha sonra dinleyip orijinal ile karģılaģtırmak, aydınlatıcı yankı etkisini yapmakta ve öğrenciyi öğrenmeye teģvik etmektedir. D) Öğrenci ile öğretmen arasında, etkilelim kolay bir Ģekilde sağlanır. E) Teyplerin kullanım alanı çok geniģtir. Her derste kullanılabilir. 5) AĢağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim sisteminde kullanılan görsel-iģitsel teknolojilerdendir? A) Telefon B) Video C) Teyp D) Ses kaseti E) Radyo 6) - Ürünle ilgili tüm ayarlamalar ve kullanım, ürün ile birlikte verilen ve televizyon uzaktan kumandasına benzeyen bir cihaz ile yapılmaktadır. - Bu sayede, PC'ler hakkında deneyimi olmayan veya karmaģık programları öğrenmeye zamanı olmayan kullanıcıların ürünü kolayca kullanmaları mümkün olur. Yukarıda temel özellikleri verilen uzaktan eğitim teknolojisi dır. A) Oda Tipi Video Konferans B) Radyo C) Teyp D) Televizyon E) Telefon 31

33 7) I. Ses kaseti II. Video III. Telekonferans IV. Televizyon Yukarıdaki uzaktan eğitim araçlarından hangisi yada hangilere görsel-iģitsel teknolojiler arasına girer? A) II ve IV B) Yalnız IV C) II. Ve III D) Yalnız II E) I ve III 8) Yayın yoluyla yapılan öğretmenin dersi anlattığı ve imkanlar dahilinde öğrencilerinde telefon aracılığı ile bağlanarak çift yönlü etkileģimin sağlandığı teknoloji aģağıdakilerden hangisidir? A) Telefon B) Videokonferans C) Televizyon D) Teyp E) Oda tipi videokonferans 9) AĢağıdakilerden hangisi Masaüstü Videokonferansın dezavantajları arasında gösterilmez? A) Ünitenin kurulumu için teknik personele gerek yoktur. B) Kullanımı ise, PC uygulamalarına hakim olmayan kullanıcılar için son derece zordur. C) PC gerektiriyor /uyumluluk sorunları var. D) Kurulumu ve kullanımı zor. E) Ünite bir kere monte edildikten sonra ancak PC ile taģınabilir 10) AĢağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim teknolojilerinden değildir? A) Telefon B) FTP videokonferans C) Televizyon D) Teyp E) Masaüstü videokonferans 32

34 Değerlendirme Soruları Cevap Anahtarı 1-) E. Eğer yanlıģ cevapladıysanız, ĠĢitsel Teknolojiler baģlıklı konuyu tekrar okuyunuz. 2-) E. Eğer cevabınız yanlıģ ise, ĠĢitsel Teknolojiler konusunun Radyo kısmını tekrar ediniz.. 3-) D. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, iģitsel teknolojiler konusunu tekrar ediniz. 4-) D. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, ĠĢitsel Teknolojiler baģlıklı konunun teyp-ses kaseti kısmını tekrar gözden geçiriniz. 5-) B. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, Görsel-ĠĢitsel Teknolojilerinden konusunu tekrar ediniz. 6-) A. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, Görsel-ĠĢitsel Teknolojilerinden olan Oda tipi videokonferans baģlıklı konuyu tekrar ediniz. 7-) A. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, Görsel-ĠĢitsel Teknolojilerinden baģlıklı konuyu tekrar ediniz. 8-) C. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz Görsel-ĠĢitsel Teknolojilerinden televizyon baģlıklı konuyu tekrar ediniz. ediniz. 9-) A. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, Görsel-ĠĢitsel Teknolojilerinden olan Masaüstü Video konferans baģlıklı konuyu tekrar ediniz. 10-) B. Eğer yanlıģ cevap vermiģseniz, üniteyi kısaca gözden geçiriniz. 33

35 KAYNAKÇA Lawhead, B. (1997). The Web and Distance Learning: What is Appropriate and What is not. New York: ITICSE Working Group on the Web and Distance. Zeki KAYA, Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayınları Basımevi, Ankara,

İÇİNDEKİLER YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM. İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? 2. GÖRSEL İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? Radyo Yararları ve Sınırlılıkları

İÇİNDEKİLER YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM. İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? 2. GÖRSEL İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? Radyo Yararları ve Sınırlılıkları İÇİNDEKİLER YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? Radyo Yararları ve Sınırlılıkları Teyp, Ses Kaseti Yararları ve Sınırlılıkları Telefon Yararları Sınırlılıkları Telekonferans Yararları

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri 1 Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN İÇERİK Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-Ses Kaseti Telefon

Detaylı

YAYIN YOLUYLA UZAKTAN EĞİTİM

YAYIN YOLUYLA UZAKTAN EĞİTİM YAYIN YOLUYLA UZAKTAN EĞİTİM 1 İÇERİK A. TEKNOLOJİLERİN KULLANIMLARI 1. İşitsel Teknolojiler 1.1. Radyo Yar2arları ve Sınırlılıkları 1.2. Teyp, Ses Kaseti Yararları ve Sınırlılıkları 1.3. Telefon Yararları

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi : Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders Başlığı İnternette Güvenliğinizi Arttırın Dersin amacı Ders İ zlencesi Bu dersin amacı, katılımcıların İnternet'te karşılaşılabilecek kullanıcı, donanım ve bilgisayar ağı kaynaklı tehditler ve bu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 31

ÖĞRENME FAALİYETİ 31 ÖĞRENME FAALİYETİ 31 GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ALANI (RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA) AMAÇ Bu faaliyet sonucunda görsel - işitsel teknikler ve medya yapımcılığı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

Detaylı

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Tanım 1 UE Tanımı Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal

Detaylı

Elektronik Cevap Sistemi

Elektronik Cevap Sistemi Coğrafi Veri Modelleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Elektronik Cevap Sistemi Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi ETGB Anadolu Teknoloji Parkı No : 213 ESKİŞEHİR Telefon : (0 222) 249 07 50 Faks

Detaylı

E-Kitap. Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ

E-Kitap. Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ E-Kitap Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ Uzaktan eğitimde kullanılan yayın yolu ile öğretim teknolojilerini artıları ve eksileriyle öğrencilere tanıtmak ve uzaktan eğitimde bu teknolojilerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri 1

Etkili Sunum Teknikleri 1 Etkili Sunum Teknikleri 1 Etkili Sunum Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri 2 Merhaba Doç. Dr. Nurettin YÖREK Öğretim Üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı HoĢgeldiniz... Etkili Sunum

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÜNİTE 9 ÜNİTE 2 ÖĞRENME ORTAMLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Giriş E - Öğrenme Ortamları Bireysel Öğrenme Ortamları

ÜNİTE 9 ÜNİTE 2 ÖĞRENME ORTAMLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Giriş E - Öğrenme Ortamları Bireysel Öğrenme Ortamları ÜNİTE 2 ÖĞRENME ORTAMLARI İÇİNDEKİLER Giriş E - Öğrenme Ortamları Bireysel Öğrenme Ortamları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; E-öğrenme ortamlarını

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları Yazarlar Eğitimci Büşra Tüfekci (İşitsel Teknolojiler) Eğitimci Feride Nur Şahin (Görsel İşitsel Teknolojiler) İçindekiler ÖNSÖZ... 2 AMAÇLARIMIZ... 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009. Kullanıcı Kılavuzu

GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009. Kullanıcı Kılavuzu GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009 Kullanıcı Kılavuzu GPM-K1009 GPM-K1009 basit kurulum ve kullanımı yanında yüksek ses kalitesi ve eğlence de sunan bir karaoke dönüştürücüdür. Artık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995)

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) TEKNOLOJI ve MEDYA We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) Düsünelim Farkli iletisim teknolojilerinin ve medyanin özellikleri nelerdir, bunlar uzaktan egitimde nasil kullanilabilirler?

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009. Kullanıcı Kılavuzu

GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009. Kullanıcı Kılavuzu GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK KARAOKE DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GPM-K1009 Kullanıcı Kılavuzu GPM-K1009 GPM-K1009 basit kurulum ve kullanımı yanında yüksek ses kalitesi ve eğlence de sunan bir karaoke dönüştürücüdür. Artık

Detaylı

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları 3. Bölüm Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları Soyut öğrenmeleri somutlaştırma Karmaşık öğrenmeleri basitleştirme Öğrenmede gerçek yaşantılar sağlama Görmesi ve ulaşması mümkün olmayan yaşantılara

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar

BDE Avantajlar & Dezavantajlar BDE Avantajlar & Dezavantajlar 1 Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme Çeşitlilik Kayıt Tutma Uygunluk Zamandan Bağımsızlık Görsel Çekicilik Güdüleme Özel Durumlar Tutarlılık Etkinlik ve Etkililik Bilgi Yönetimi

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI IT - Information Technology BT - Bilişim Teknolojileri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Bilişim Teknolojileri Ağ ĠĢletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı