Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim"

Transkript

1 Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim adı verilir. Diğer bir deyişle kaynağın ve alıcının fiziksel larak yan yana gelme şansı yktur. Buna rağmen günümüzün gelişmiş teknljileri dikkate alındığında bu durum bir sınırlılık larak görünmemektedir. Uzaktan eğitimin birinci avantajı uygunluk ve zamandan ve mekandan bağımsız lmaktır. Diğer bir deyişle öğrenci bilgiyi istediği zaman istediği yerde öğrenebilir. Ikincisi ise uzaktan eğitimin öğrenci t-kntrlüne ihtiyaç duymasıdır. Ot-kntrl bireyin kendi kendini kntrlünü sağlayan bir özelliktir. Önemli lan t-kntrlün bireyin kendi kendini güdülemesine yardımcı lur. Uzaktan eğitimin altyapısı web tabanlı eğitimin ve e-öğrenme kavramlarında temeli luşturur. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Eğitimde bilgisayarların öğretim yapma amacı ile kullanılması ayrı bir eğilim larak karşımıza çıkmaktadır. Her yeni teknlji gibi bilgisayar teknljisinin eğitim üzerindeki yansımaları üzerine çk çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Bunlara rağmen bilgisayarın eğitim rtamında kullanılmasının eğitim-öğretim kayıtlarının tutulması, aynı anda birden fazla işlem yapabilme, bireysel öğrenme hızının desteklenmesi ve internet gibi özellikleri ile büyük katkıları lmuştur. Özellikle internet teknljisi eğitim kurumlarında bu aracın kullanılmasını sağlayacak yeni rtamların düşünülmesine ve uygulanmasına ön ayak lmuştur. Internet teknljisi dünya çapında iletişim kurmak için uygun bir araçtır. Internet teknljileri uzaktan eğitimin sahip lduğu önemli özelliklere yapısı gereği dğrudan sahiptir. Örneğin, zamandan ve mekandan bağımsız bilgi alabilme imkanıdır çünkü bilgisayarlar 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verirler. Bu tarz özelliğe sahip bir teknljinin öğretim rtamlarında bir araç larak kullanım fikri kaçınılmaz bir snuç larak gözükmektedir. Eğer bir şirket için en uygun maddi çözümleri ve en yüksek verimliliği düşünüyrsak internet bu amacımıza uygun eğitim prgramı hazırlamamıza yardımcı lacak bir araçtır. Bu tarz yeni teknljiler ile kurumsal eğitim kavramına ek larak web tabanlı kurumsal eğitim kavramı rtaya çıkmaktadır.

2 Uzaktan eğitimi destekleyen medyalar Basılı materyalle Ses ya da vide kasetleri Rady ve Televizyn Teleknferans Bilgisayar destekli eğitim Web sayfası ve etkileşim (Internet ve bilgisayar teknljileri) E-Öğrenme Nedir? E-öğrenme öğrenmenin CD-ROM, yazılım, web sayfası, ağ üzeri, internet ve bunun gibi teknljiler yardımı ile öğretim gerçekleştirildiği rtamlardır. E-öğrenme içeriği şekillendirecek, öğretim mettlarını ve medyalarını belirleyecek, bireysel ya da rganizasyn açısından yeni bilgi, beceri ve yetilerin gelişmesini sağlayacak öğrene hedeflerine sahiptir. Aşağıdaki tablda e-öğrenme rtamlarının gerektirdiği öğeleri tasarlarken srulması gereken sruları göstermektedir. E-öğrenmenin srulması gereken kritik sruları Içerik bilgisayar E-öğrenme ne içerecek? aracılığıyla nasıl dağıtılacak? Içerik Yöntem Yazı seslendirme Basılabilir Yazı Resimler Videlar Neden e-öğrenme rtamı kullanılacak? Hedefler Yararlılığı Özellikler Birey ve rganizasyn açısından önemi öğrenmeyi ne değerli kılmaktadır? Dönüt desteği ile pratik yapma: E-öğrenme hem senkrn hem de asenkrn iletişimi destelediği için dönüt verme işlemi çğunlukla anında labilmektedir. Dönüt öğrencinin öğretim sırasında kendisini yönlendirmesine yardımcı lur. Ayrıca bu durum biçimlendirici değerlendirme için de iyi bir veri lacaktır. Bireysel çalışmada işbirliği: E-öğrenmenin shbet, frum, e-psta gibi araçları anında iletişimi kurabilme özelliklerinden dlayı işbirliğini destekleyebilmektedirler. Aslında büyük bir çğunluğu öğrenci t-kntrlüne bağlı lan bir rtamda öğrenci hiç bir zaman yalnız değildir. Bu araçlar sayesinde öğrenciler arasında işbirliğine dayalı çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerin uzmanlık düzeyini arttırmak için benzetim prgramlarının kullanılması: E-öğrenme rtamlarında gerçek hayattan kesitler benzetim prgramlar yardımı ile bulundurulabilir. Benzetim prgramları ulaşılması zr ya da tehlikeli lan rtamları öğrenme rtamına getirerek öğrencilere gerçeğe yakın bir tecrübe yaşatmayı hedefler. Birebir gerçek hayatın yansımaları lduğu için öğrenciler knular knusunda daha iyi uzmanlaşırlar. Benzetim prgramlarının

3 fiziksel ve psikljik iki çeşit gerçeğe uygunluğu vardır. Örneğin, bir uçak benzetim prgramında pilt adayı kkpitin birebir kpyası lan bir rtama skulur. Bu benzetim prgramının fiziksel uygunluğu. Diğer taraftan rtamın genel havasını da benzetimi kullanırken hissettirilmeye çalışılır. Örneğin, kkpitin yapılan bir hata durumunda titremesi gibi. Işte bu ise psikljik uygunluktur. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim (WTKE) Web tabanlı kurumsal eğitim bir e-öğrenme rtamında öğretim yapmaya çalışır. Böyle bir rtamın geliştirilmesi öğretim tasarım süreci ile mümkündür. Öğretim tasarımı süreci WTKE rtamını yaratırken belli incelemeler yapmanızı sağlar. Bu incelemeler sayesinde elektrnik biçimde anlamlı öğretme ve öğrenme araçları geliştirilebilir. Örneğin ihtiyaç analizi süreci ile vereceğiniz web tabanlı dersin hedeflerini belirlersiniz. Hedefler dğrultusunda dersin içeri rtaya çıkar. Geliştirme sürecinde ise derse uygun medya ve web araçları seçilir. Değerlendirme süreci ile de dersin işe yarayıp yaramadığı gösterilebilir. Bilgi Eknmisi Yetileri Avrupa Endüstrisi Yuvarlak Masasının rapruna göre dünya eknmisi artık bilgi eknmisi haline gelmiştir. Bu eknmi daha rekabetçi bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu eknminin bir parçası labilmek için kurul rganizasynlara ve bireyler aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır: Okuldan ayrılama yaşı dikkate alınarak bilgi eknmisi tplumunun tam hedeflenen yeti ve tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Iş dünyasının tecrübelerini eğitime yarayacak şekilde hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Öğretmen yetiştirme sürecine yeni değerleri ve durumları içeren değişiklikler yerleştirilmesi gerekmektedir. Avrupa genelinde çevrimiçi yaşam byu öğrenme rtamlarının luşturulması gerekmektedir. Devletlerin, eğitim ve iş dünyasının temsilcilerinden luşan bölgesel ve yerel birimler luşturularak yeni eknmik sistemin kısa, rta ve uzun vadeli bilgi ve beceri gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tplum patenti sürecinin başlaması ve bilgi eknmisini destekleyecek fikri haklar için süreçlerin desteklenmesi ve klaylaştırılması gerekmektedir. Eknmik gelişimi destekleyecek Avrupa çağında çevrimiçi prjelerin hem iş dünyası hem de akademi tarafından hazırlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Risk almayı desteklemek ve yatırımın masrafları en alt düzeye indirgemek gerekmektedir. Bütün devletler bir ana plan çizecek ve bu plan hedefleri, zaman planlaması ve her vatandaşın hayatına bilgi eknmisinin gerekliliklerini yerleştirecek elektrnik resmi servilere ve bilgilere ulaşım imkanı bulunmalıdır.

4 Yukarıda belirtilen önerilerin yerine getirilmesi bilgi eknmisinin luşması için önemli gereksinimlerdir. Bu önerileri gerçekleştirmek için ise bilgi yönetimini en iyi şekilde hayata geçirmek gerekmektedir. Diğer bir deyişle bilgi yönetimi bilgi eknmisinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bilgi Yönetimi Günümüzde bir çk sayıda çevrimiçi bilgi bulunmaktadır. Bunların güvenilirliği de dikkat edilmesi gereken önemli bir nktadır. Bu bilgileri böyle durumlardan daha değerli ve kullanılabilir durumlara getirmek gerekmektedir. Işte bilginin güvenilir ve kullanılacak ölçüde değerli lması için çalışan alan bilgi yönetimi alanıdır. Bilgi yönetimi alanı güvenilir, kullanışlı, ve iyi rganize edilmiş çevrimiçin bilgi kaynaklarının yaratılmasına lanak sağlar. Bilgi yönetiminin başlıca eylemleri; yaratmak, arşivlemek ve rganizasyn içerisinde paylaşmaktır. Bilgi yönetimi sistemi esnek, klay anlaşılır, dinamik, yönetilebilir, insanlar tarafından değerli görülen, öğrenme kültürünü destekleyen özelliklerde lmalıdır. Çğu zaman bilgi yönetimi uygulamalarında rganizasynlar ellerinde var lan bütün bilgileri bir çatı altında tplanmaya çalışılır. Bu yapı karmaşık ve yönetimi zr bir yapı lduğu için önerilen bir yapı değildir. Bilginin Türü Bilgi yönetim sistemlerini iyi anlayabilmek için bilgi kavramının ne lduğu iyi bir şekilde anlaşılmalıdır. Dört çeşit bilgi türü vardır, bunlar: 1. Sözsüz ifade edilen bilgi (Tacit knwledge): Açıklanması, dkümantasynu, prsedür haline getirilmesi ve de eğitim prgramında knu lması zr lan bilgi türü. 2. Açık bilgi (Explicit knwledge): Açıklanması, dkümantasynu, prsedür haline getirilmesi ve de eğitim prgramında knu lması klay lan bilgi türü.

5 3. Bireysel bilgi (Individual knwledge): Bireye ait lan bilgi türü. 4. Organizasyn bilgisi (Organizatinal Knwledge): Organizasyn içerisinde bireylerin rtak ve paylaşılan bilgilerinin birikimi.

Dersin hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğretme ve kurumsal eğitim arasındaki ilişkiyi inceleyecek, 2. Öğretme ve kurumsal eğitim

Dersin hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğretme ve kurumsal eğitim arasındaki ilişkiyi inceleyecek, 2. Öğretme ve kurumsal eğitim Dersin hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğretme ve kurumsal eğitim arasındaki ilişkiyi inceleyecek, 2. Öğretme ve kurumsal eğitim arasındaki farklılıkları değerlendirebilecek, 3. Kurumsal eğitimin

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi IKEDA CONSULTING Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi Hakkımızda Biz Kimiz? IKEDA Cnsulting, Organizasynel Gelişim ve Yönetici Gelişimi alanlarında kurumlara özel çözümler geliştiren ve kurumsal prjelerin

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgi nedir? Öğrenme, araştırma ya da gözlem yluyla elde edilen, kişinin veriye yönelttiği anlamdır. Bilginin Çevirimi Bilgi dğar, bulunur ya da keşfedilir. Bilgi kaydedilir.

Detaylı

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA melihtunek@gmail.cm Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: 1403650009 Özet 21. yüzyılda gelişen

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 5 65 Uzaktan eğitim şelinde öğretim son yıllarda popülerliğini arttırdı ve giderek bu alanda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Günümüzde insanları

Detaylı