DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK EXAMPLES ABOUT EXAGGERATIONS IN THE TYPE OF BELOVED IN CLASSIC TURKISH LITERATURE Saadet KARAKÖSE Özet Eski Türk Edebiyatı sevgili tipinde, sevgilinin uzuvlarını vasıflandırma abartılar söz konusudur. Abartmanın amacı ise kiiletirme, kimlik verme yoluyla yüceltmedir. Abartı, geniletme ve daraltma olmak üzere birbirine zıt iki ekilde yapılır. Geniletilen unsurlara örnek alınan yüz, ben, hat ve saç birbirleriyle mukayese yoluyla ilikilendirilirken, daraltılan unsurlara örnek alınan aız ve bel de genelde birlikte düünülür; yok sayılır. Kiiletirmede corafî, siyasî ve felsefî ölçüler hakimdir. Daraltılan unsurlar sadece felsefî ölçüyle vasıflandırma mantıına sahiptir. likilendirmede renk, ekil ve nicelik açılarındandır. Yüz ve ben ekil olarak benzer, renk olarak zıttır. Yüz ve hat, saç nicelik ölçüsüyle ele alınmı olup yüz vahdet, saç ve hat kesrettir; renk olarak da zıtlık söz konusudur. Anahtar Kelimeler: Uzuv, Geniletme, Daraltma, Benzerlik, Zıtlık. Abstract The type of beloved s organs in Classic Turkısh Literature have been exaggerated in caracterized. The aim of exaggerate has sublimated via of giving personify and identity. Exaggerate has been made organs spread out and narrowing which styles are opposite to each other. Examples of spreaded organs are face, freckle, and hair. These organs have been compared themselves. Narrowed organs which mouth and waist generally have been considered together and not exsist. These have been worked up philosophical aspect. Related of organs are aspects of color, form and quality. Face and freckle are similar aspect of form; they are opposite aspect of color. Key Words: Organ, Exaggerated, Narrowed, Similarity, Opposite. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2 Klâsik edebiyatın en belirgin ifade ekli olan vasıflandırmadır, temsil yoluyla soyut kavramları, hayalleri somut biçimde ve unsurları birbirini açıklayacak ekilde ilikilendirme esasına dayanır. Ak ve sevgili mazmunları içine bütün bir tabiat, inanç ve toplum unsurları yerletirilir. Yani topluma verilen bütün mesajlar sevgili tipi çevresinde oluturulan hayallere dayalı olarak sunulur. Soyut kavramların ifadesi mümkün olmadıı için, bir duygu olan sevgi bile,somut benzetmeler veya kiiletirmelerle sevgili tipi etrafında somutlatırmalarla ifade edilir. Bazen bu somutlatırılmı hayaller, akıl ölçülerimize aykırı geldiinden bu ifadelerde abartı buluruz. Oysa bu durum, bir duyguyu ölçme imkanımız olmadıı halde, bu duygunun yansıtılmasında hangi ölçüye göre abartı olduunu söyleyebileceimiz, sorusunu akla getirir. Bizim yanılgımız, sınırsız olan hayal dünyasını ve airin kendi dünyasında sınırsız bir alana ettii tasarrufu reel ölçülerle deerlendirme giriiminden kaynaklanıyor. Bir duygunun kiiletirilen ifadesinde abartı yerine verilen kimlik, bu kimlii veren sanatçının o duyguyu tanımlayı biçimi, algılama ve ifade etmede kullandıı yöntem ve kiiletirilen unsurlara yükledii anlamın derinlii, kiiletirme amacı; kısaca sanatçının kültürü, psikolojisi ve felsefesiyle ilgilidir. Edebiyatımızda müspet duyguların yüklendii sevgili tipi ve bu tipin tüm uzuvlarına yüklenen kimlik, abartıdan çok, youn duyguların ifade biçimi olsa gerek. Bu ifade biçiminde sanatçının çizdii imajlar, onun topluma mesajını, kültür birikimini, hayat görüünü, hatta kiiliini ifa eder. Öyle ki, sevgili genel olarak yüceltici sıfatlarla (ah, sultan) anıldıı halde her bir uzvu balı baına kiilik taır. Buradaki maksat, sevgili hakkındaki sözü uzatmak (yani hep sevileni anlatmak) olabilecei gibi her bir uzvunu kiiletirmekle de sevgilinin büyüklüünü, kudretini, anlama ve anlatmaya yönelik imajlar vermektir. Örnein, sevgilinin bir bakıı tek baına bir ordu veya bir orduya bedel zalim bir kahramandır. Bakı için bütün öldürücü silahlar benzetilendir (Kurnaz, 243). Bu hüviyete sahip bir bakıa maruz kalmak, ölüm-kalım noktasında her ikisine de razı olan bir kabullenmeyi dile getirir. Bu ekilde idealize edilen bakı, onu idealize eden sanatçının duygu younluu ve okuyucuda uyandıracaı imajların çekirdeini (mit) oluturur. Bu imajlarda airin hayal dünyası, gerçein yansıtılmasıyla deil, bu uzuvların etkisinin algı ve ifadesiyle meguldür. Sınır tanımayan hayal dünyası da bu algı ve ifadeye airin donanımıyla ilgili görü ve beklentileri yönünde biçim verir. Ancak bir edebiyatta bütün imajların aynı yönde ele alınması, o imajlara yüklenen örtülü anlam (imge, mazmun) ve airin aldıı iir eitimiyle ilgilidir. Burada airin hayal dünyası, ifadede farklı olma yönünde ilev göstermektedir. Burada airin ustalıı, ifadeye yükledii anlamlardaki orijinalitededir (Horata,369). Sevgili tipindeki benzetmelerin gerçekçi olmadıı görüüne karı Hasibe Mazıolu nun getirdii mantıklı açıklama genel olarak bu benzetmelerin birer sembol olduu yönündedir. 1 Bunda edebiyatımızda 17. yüzyıldan itibaren etkili olan Sebk-i Hindî nin de etkisi vardır. Hayal unsurlarını fazlaca kullanarak anlamı derinletirme ve gerçekleri imgeler halinde sunarak anlamın belirsizliini salamak. Abartı yoluyla söz ve anlam arasında imgeler oluturmak gibi dolaylı anlatım, muhayyileye derinlik katmaktadır (pekten, 1991,62-63) Sevgilinin cefasını bile güzellik unsuru gören air diliyle abartma öyle ifade edilir: Cevrden âh itme âık ki ayn-ı lutfdur Dost esbâb-ı kemâl-i hüsne noksân istemez / Fuzuli (Ey âık, sevgilinin cefasından ikayet etme. Çünkü o lütfun ta kendisidir. Dost, güzellii tamamlayan unsurların eksik kalmasını istemez.) 1 Mazıolu, Hasibe, Türk Edebiyatı, Eski, Türk Ansiklopedisi, C.XXXII, s.134.

3 Sevgili tipine ait bütün unsurları incelemek mümkün olamayacaı için, bu çalımada, birkaç unsuru, birbirleriyle ilikilendirme ve karılatırma amacıyla ele alarak sınırlandırmayı uygun bulduk. Ele alacaımız sevgili tipine ait uzuvların kiiletirilmesinde birbirine zıt iki yöntem bulunmaktadır: A. Geniletme, B. Daraltma. A. GENLETME: SEVGL YÜZÜNDE DÜNYA CORAFYASI-BENE HAPSEDLEN ÜLKELER Geniletme, algılamada kolaylık salamak için benzetmelerle yapıldıı takdirde benzetilen unsurlar nispet bakımından abartılıdır. Benzetmenin amacı bazen, benzeyenin deerini vurgulamak için, güzellik, deerlilik, yaam kaynaı gibi ölçülerle deerlendirilir. Yine de toplum kültürünün etkisiyle birbirine benzer imgeler sayesinde benzetilen, benzeyeni çarıtırır ve hiçbir ekilde benzetme yadırganmaz. Genellikle bata yer alan uzuvlar ekil, renk ve nicelik açısından mukayeseli iliki içindedir. ekil olarak yuvarlak uzuvlar, yüz ve bendir; renk olarak da zıtlık gösterirler. Kesret uzuvlar hat ve saç, renk ve nicelik açısından ben ve yüzle benzerlik ve zıtlık ilikisiyle ilenir. Bundan baka geniletilen bu uzuvları tema açısından genelde üç kategoride ele almak mümkündür: a).siyasî, b) Corafî c) Felsefî 1.Saç-Yüz Saç ve yüz ilikisi yüzü çevreleyen saçların görünümünün yorumuna dayanır. Yüz ve saç renk ve nicelik açısından zıtlık ifade eder. Yüz, renk ve parlaklık açısından günee, aya ve gündüze benzetildiinde saç gece veya gölgedir. Hareket açısından yüz karaya, saç denize benzetilir. Nicelik açısından yüz vahdet, saç kesrettir. Zülf-i anber-bâruña beñzetdi deryâ kendüyi Anı bildüm baa çıkmaz bu kuru sevdâ ile / Hayali (Derya, kendini anber saçan saçlarına benzetti. Bu kuru sevdâ ile baa çıkamayacaını anladım.) Baı dünya haritasına benzetirsek, baın bete üçünü kapsayan saçlar, dünyanın dörtte üçünü kapsayan denizlere benzetilmi. Geriye kalan yüz kısmı, dünya üzerindeki kara parçalarını gösteriyor. Sevda ile renk münasebeti olan ve edebiyatımızda birlikte kullanılan zülf, zaten batadır. Sevda da batadır. Baa çıkmak deyimi, kinayeli olarak kullanılmı: Bir taraftan sahile ulamak, selamete çıkmak, dier taraftan geçinip gitmek anlamlarında kullanılmı. Kuruluk karaya(yüz), sevda denize(saç) ait. Bu ikisinin birletii yer kâküldür. Kakül, saçın alna uzanan kısmı; yani, denizin karaya vuran dalgaları olarak hareket unsurudur. Anber de, bir balıktan elde edilen koku olduu için, bir deniz ürünü olmak yanında, rengiyle de sevda ile münasebet içindedir. Menzil-i mâhdur ham-ı zülfi Matla -ı mihrdür giribânı / Bakî (Saçının kıvrımı ayın yörüngesidir. Yakası, günein dou yeridir.) Corafî olarak, bu tasvire göre de sevgilini baı dünyaya benzetiliyor. Saçları, renk münasebetiyle geceye, yüzü de gündüze benzetiliyor. Uzaydan çekilmi bir fotoraf gibi,

4 yeryüzünün aydınlık ve karanlık yönleri aynı anda görülüyor; bir tarafta güne, dier tarafta ay seyrediyor. Zülf-i mügînüñi gör ol ârız-ı kâfûr üzre Dümi ol resme mu ârız nitekim Hind ile Rûm / eyhî (Hind ile Rum (ülkesi) karı karıya gelmi gibi, misk kokulu zülfün kafur renkli yanak üzerine dümü.) Burada Hind, siyahlııyla siyah olan saça benzetilen olurken; Rum da beyaz olan, kafura benzeyen yanak için benzetilen olmutur. Siyah-beyaz kontrastı kurulan beyitte, her iki renkle ifade edilen uzuvlar birer ülkedir. Siyah-beyaz kontrastı (Kurnaz, 1997,226)kurulan beyitte, her iki renkle ifade edilen uzuvlar birer ülkedir. Matla ından subh-dem gün togdı sanurlar kaçan Âfitâb-ı hüsne pirâhen yakasın ark ide / Bâki (Gömlek, ne zaman yakasını güzellik güneine dou yaparsa, sabah vakti dou yönünden gün dodu sanırlar.) Gece-gündüz münasebetiyle ay ve günee benzetilen yüz, aynı zamanda dou-batı yünlerinin de benzetileni olarak kullanılır. Yüzün günee benzetilmesi gündüzü, aya benzetilmesi geceyi gösterir. ki durumda da parlaklık söz konusudur. Çîn-i zülfüñ Rûm da cânâ Hayâlî göreli Geçdi iklîm-i Hatâ dan terk-i Kemîr eyledi / Hayali (Hayalî, saçının kıvrımını Rum linde gördüünden beri, Hıta dan geçti, Kemir i terk etti.) Yine corafî ölçülerin kullanıldıı beyitte saça ait siyah unsurlarla beyaz olan yüz tercih sebebiyle karılatırılıyor. Karılatırmada saçın imajları olan Çîn, Hatâ, Kemir corafyaları çounlukta olmasına ramen, yüzü bir unsur, Rum temsil etmekte. Bir açıdan air, bir yüze üç ülkeyi tercih etmitir. Buradaki sayının oransızlıı, yüzün deerini ortaya koyarken yüzün birlik (vahdet), saçın çokluk (kesret) özelliklerini de göz önünde bulundurmutur. Hayalî, mahlas olmanın yanında, bu durumun bir dilek olduunu da belirtiyor. Yani air, sevgilinin yüzüne dökülmü saç lülesini corafî unsurlarla algılıyor. Edebiyatımızda sıkça gördüümüz siyah-beyaz tablo (Kurnaz, 1997,537) burada ırk karılatırılması olarak karımıza çıkıyor. 2.Ben Ben, yuvarlak ekil içinde ele alınan iki unsurdan renk olarak siyahlık ifade edenidir. Ben yüzle ekil olarak aynı, renk olarak zıttır. Geniletme oranı da, güne ve aya benzetilen yüze oranla ülkeler ve ehirler veya siyahî ırktan bir kimseyi temsili yönündedir. airin hayal gücü, abartıda bile nispet gözetmektedir. Hâlüñ aceb mi olsa izâruñda dil-firîb Rûma düünce kâbil olur merdüm-i Habe / Nef î (Bir Habelinin Rum ilinde farklı bulunduu gibi, benin, yanaında gönül aldatıcı olsa buna aılmaz.) Yanak üzerindeki bir benin dikkat çekmesi, bir zencinin beyazlar ülkesindeki yadırganııyla; siyah-beyaz tezadı yapılarak corafî mukayeseyle anlatılıyor. Aslında bu

5 benzetmede abartı deil, sadece geniletme vardır. Hind, Habe, Zengibar siyah ırk ve beyazın (Rum) zıddı olan siyah renk anlamında edebiyatımızda yaygın olarak kullanılır (Tulum, 338). Siyasî olarak, cihan hakimiyeti ideali etkisiyle, sevgili yüzü dünya corafyasıyla tasvir edilmitir. Baın üçte ikisini oluturan saçlar denizlere; yüz yeryüzüne, hat askere, ben de yeryüzünde özel bir anlam taıyan ehir veya ülkelere tebih edilmitir. Vatan ve sevgili, edebiyatımızda ve kültürümüzde urunda can feda edilecek kadar sevilen, deer verilen unsurlar olarak birbirine nispet edilmi, birbiriyle tanımlanmı ve birbiriyle bütünletirilmitir. Sevgiliye, kadına, geline benzetilen, bölüülemez, paylaılamaz vatan tanımlamasına oldukça âinâyızdır. II. Bâyezid in Cem Sultan ın devleti ikiye bölme talebi üzerine verdii cevap, bu konuda oldukça manidardır: Bu kiver-i Rûm bir ser-i pûîde-i arûs-ı pür-namusdur ki iki dâmâd hutbesine tab götürmez. (Turan, 336) Günümüz pop sanatçılarından Levent Yüksel in stanbul arkısında Yarim stanbul, gel öpeyim gerdanından ifadesi de bu kültürün yaayan bir örneini oluturmakta. Vatanı sevgiliye benzeten mantık, sevgilinin suretine de vatanı ilemitir. erirler, ülkeler sevgilinin birçok uzvu için benzetilen olmutur. Dou-Batı mukayeselerinde, bugün için Dou nun merkezi Hind, Batı ise Avrupa olarak alınır. Eski çalar içinse, dünyanın merkezi Hind dir. (Meriç, 301) Klasik iirde merkez, önce Hint, sonra Frenk tir. Bu durum ise bir dünya hakimiyeti veya dinî ve kültürel farklılıkları bir arada yaatma düüncesinin sonucudur. Saltanat merkezini, hilafetin merkezi olan Badat a taıyıp oradan Habeistan, Çin, Hindistan, Berber ve Rum illerini hakimiyet altına alma düüncesi, dou ve batıyı aynı merkezden yönetme arzusu Melikah ın siyasetinde birletirilmiti. (Turan, 288) Eger ân-gebr-i efrencî be-dest âred dil-i mâ-râ Be-hâl-i Hindûye bahem Sitanbul u Galata-râ / Avni (Eer o Frenk güzeli gönlümüze el verirse, onun Hintli gibi bir benine stanbul ve Galata yı baılarım.) Siyasî bir endieyle, Hafız ın bir beytine nazire (Pala, 1996, 166) olan beyitte ehirlerin isimleri deitirilmi. Semerkand ve Buhara yerini stanbul ve Galata almı. Ancak, ben yine ehirlerle ifade edilmekte. Üstelik bu ehirlerin fâtihi tarafından. lginç olan da, bir bene iki ehrin fiyat biçilmesidir. Yalnız, Hind in bene benzetilmesi, Fars edebiyatı etkisiyle olup; Fars edebiyatı için de Hint eski bir medeniyet merkezidir. Hz. Adem in cennetten dünyaya ilk ayak bastıı yer olup aynı zamanda ilim ve felsefenin de merkezi kabul edilir. Hind hükemasının efkarı bütün felsefelerin esası bulunmudur. (.Sami, 6, 4757) Zemâne hâl-i Hindû-yı benefe sûretüñ görsün Nisâr itsün Sitanbul a Semerkand ü Buhârâ yı / Bâki (Zamane meneke suretindeki siyah(hintli) benini görsün de, Semerkant ve Buhara ehirlerini stanbul a feda etsin.) stanbul güzelleri beyitte övülürken, eski sanat merkezleri olan Semerkant ve Buhara ehirlerinin deerinin stanbul tarafından düürülmü olduu ve sevgili tavsifinin en güzel biçimde stanbul da yapıldıı, siyasî bir düünceyle dile getiriliyor. Uzuvların ehir ve ülkelere tebihi Fars edebiyatı etkisiyle gelitirilmi bir mazmun olduundan, air Fars edebiyatına meydan okurken bile aynı mazmunu kullanıyor. Burada ehirler yarıtırılırken sevgili yüzündeki ben de siyah anlamında kullanılan Hintlidir ve ehirler arasındaki rekabetten uzak tutulan bir felsefî imajı da simgelemektedir. Dünyanın son dönemi Hindu felsefesine göre karanlık ça dır. Hindu öretisine göre, Manvantara adı verilen bir insan çevrimi dört döneme ayrılır. Bu dört dönemde balangıçtaki ruhun gittikçe karardıı pek çok aamalardan oluur. Bu dört dönem, eski Batı geleneinin Altın,

6 Gümü, Bronz, Demir dönemlerine tekabül etmektedir. Biz imdi, Dördüncü dönemde, yani Kali- Yuga veya karanlık ça dönemindeyiz. Söylendiine göre, bu dönem altı bin küsur yıl önce, yani klâsik tarihin kaydettii en eski dönemlerden önce balamıtır. Daha önce bütün insanlıın elinin altında olan Doru lar, o zamandan beri günden güne küllenmitir. Bu durum, çeitli semboller altında her yerde karımıza çıkan kaybolmu bireyler temasının nedenini de açıklamaktadır. Dou da tefekküre karı daha yaygın ve daha gelimi bir yetenek olduu açıkça ortadadır. Bu, belki de hiçbir ülke için, Hindistan için olduu kadar geçerli deildir. (Guenon, 17,53) öyle gird olmu Firengistan birikmi bir yana Sonra gelmi gûe-i ebrûda hâl olmı saña / Nedim (Frengistan, öyle yuvarlanıp bir yere toplanmı; sonra gelmi, sana kaının kenarında ben olmu.) Ben, Frengistan a benzetilince, yeri azın üstü deil, kaın kenarı oluyor. Yani dünya corafyasında Avrupa nın konumuyla nispet içinde bir mantıkla benin yeri belirleniyor. Beni temsil eden ülkelerin Hind, Çin, Zengi, Habe siyah rengi çarıtırmaları, halklarının siyahî oluu, siyah renkli bir koku olan misk, anber gibi kokuların vatanı oluları ve halklarının felsefesiyle ilgiliydi. Burada Frengistan ın siyahı temsil etmesi, dinî bir sebebe balı olup siyah anlamına gelen küfr kelimesiyle ilgilidir. Nedim gibi gerçekçi ve dikkatli bir air (Bulut, 55) sevgili yüzündeki beni kafiristan diye nitelendirirken, benin yerini bile corafî özelliklerini hesaba katarak belirlemitir. Dâne dâne görinen hâl mi ya vahdet sırrı mı Lâle lâle kızaran haddüñ mi ya mercân mıdur Niyâzi-i Mısrî (Tane tane (yüzünde) görünen, ben mi yoksa birlik sırrı mı? Lale lale kızaran yanakların mı yoksa mercan mıdır?) Benin felsefî açıdan ele alındıı beyitte ben, vahdet sırrı olarak nitelendirilirken somut bir abartma yerine, yorumlama yoluna gidilmi. Tasavvuf felsefesinde hâl (ben), zât-ı ilahî; hâl-i siyâh, âlem-i gayb olarak kabul edilir (Levend, 46). Gayb âlemi de, zât-ı lahî de vahdet kuramıyla ilgili olup ancak duyu organları ve akılla kavranamayacak varlıkları (Uluda, 39) sırla izah edilebilecek sezgileri temsil etmektedir. Benin açılımında sonsuzlua yayılacak bir geniletme söz konusudur. Zira, gayb alemi denilen dokuzuncu felek, duyular âleminin bittii yerde balayan atlas felektir, (Karaköse, 124). Burası metafizik alem olduu için bilinmeyen, ulaılamayan özelliinden dolayı sır olarak tanımlanır. Sonuçta bir noktadan ibaret olan ben, edebiyatımızda birçok ekilde yorumlanmıtır. Geometride eni, boyu olmayan en küçük geometrik birim olarak tanımlanan nokta, dier ekil, yazı ve rakamların çekirdeini yanı atomunu oluturmaktadır. Tasavvufta vahdet sırrı anlamı yüklenen noktanın yorumu da Ayvazolu na göre öyledir: Nokta, bir in farklı bir ifadesidir ve soyut bir mekan unsuru olarak karımıza çıkar. Bir ve nokta, aynı zamanda eskilerin cüz ün layetecezza (bölünmez cüz)ya yani atoma ve âna tekâbül etmektedir. (Ayvazolu, 2002,106) 3.Hat Hatlarla ilgili benzetmeler, yüz ve benle ilgili benzetmelerle iliki içindedir. Yüz ülkeye benzetildiinde hatlar, o ülkeyi igal eden askere benzetilir. Yüz gülzara benzetildiinde hatlar, reyhan veya meneke kümesine benzetilir. Hatların, âb-ı hayatın (aız) bulunduu karanlıklar ülkesine benzetilmesi yok sayılan azı gizledii içindir. (Tarlan, 1998, 555)

7 Hat (ayvatüyleri):hat kesret olduu için gam ordusu, çemen, gubâr ve hattın yazı anlamıyla ilgili olarak âık alnının kara yazısını ifade eder. Âb-ı hayatı saklayan karanlıklar ülkesidir (Pala,1995, 238). Sebz kelimesiyle açık rengi vurgulandıında güzellik unsurudur; hatt-ı nev adı verilir; gayb âleminden zuhur eden hat, çemenistân-ı hakîkat diye yorumlanıp esrar anlamında da kullanılır; ıstılah olarak da âlem-i berzahtır. Siyah renkle ifade edildiinde kesret halde gelen keder ve üzüntülerdir. Yüz vahdet olduu halde hat, vahdet içinde kesrettir. Hatt-ı Yâkut bir yazı çeidi olup sevgilinin dudakları yakuta benzetildiinde ayva tüyleri de mushaf yazısı sayılır. Hattın reyhana benzetilmesi yüzün cennete tebihiyle ilgilidir; (Rahman-12, Vâkıa-88) ayetlerinde geçen reyhan (ho kokulu ot) naim cennetine girenlere hediye olarak verilecei inancıyladır. Âlem-i berzahtır. (Tarlan, 1998, 124) Hatt-ı la l-i yârda ol hâl-i fettânı gözet Dahı tıfl-ı îr iken destinde mügîn yaya bak / Nev î (Sevgilinin dudak çevresindeki ayva tüyleri içinde yer alan o batan çıkarıcı beni gözle de henüz süt çocuu olduu halde elindeki miskten yayı gör.) Dudak çevresindeki ben ve ayva tüyleri çekicilii ile öldürücü sıfatı yüklenmi. Ben kiiletirilirken ekil açısından yaya benzetilen ayva tüyleri, eline silah olarak verilmi. Bu güzellik silahının etkisine siyah renkli (mük) koku unsuru da ilave edilmi. Böylece siyah renkli uzuvlar ben ve hat, kırmızı renkli dudaı silahla korumaktadır. Diyâr-ı Rûma gülistânuñ eyledüm tebîh Benefezâruñı Hindûsitâna beñzetdüm / Bâkî (Gül bahçeni Rum ülkesine, meneke behçeni Hindistan a benzettim.) air istiare yoluyla ikier benzetme yapmıtır. Yüz, gül bahçesine; gül bahçesi Rum ülkesine; ayva tüyleri meneke bahçesine, meneke bahçesi Hindistan a benzetilirken derece derece genileten bir mantık kullanılmı. Rum, hem Anadolu hem de beyaz anlamlarında kullanılır (Çavuolu, 5) Hatların renk ve kesretini belirtmek için Hindistan, hem siyah hem de nüfus younluu olan bir ülkeyi temsil ediyor. Bu ülkeler iç içe ele alınırken airin yaptıı tebih yine dünya corafyasıdır. Dünya corafyasını yedi iklime ayıran ve iklimlerin insan üzerindeki etkilerini belirleyen bni Haldun, orta yer iklimine koyduu ülkeler içinde Hindistan a da yer verir: Bunlar, vücutları, huyları, gidiatları ve tüm tabii halleri itibarıyla itidal üzeredirler. Çünkü maiet, mesken, sanat, ilim, bakanlık ve mülk itibarıyla mamur durumdadırlar. te bundan dolayı, nübüvvet, mülk, devletler, kanunlar, ilimler, beldeler, ehirler, kasabalar, binalar, firaset, üstün sanatlar ve dier mutedil haller hep onlarda mevcut olagelmitir. (Haldun, I, 338) Çokdan giderdi Çine yahut Zengibara dek Zabt itmeyeydi hâtır-ı mütâkı zülf-ı hat / Nedim (Saç telleri dükün gönlü tutmasaydı, o çoktan Çin e veya Zengibar a kadar giderdi.) Çin ve Zengibar, koku unsuruyla ve siyahlıın temsili olarak alınmı. Saçlara tutulan gönül, saçların misk kokusunu aldıktan sonra, o kukunun merkezi (elde edildii) yerlere gitmek istiyor; ancak saç onu bırakmıyor. Burada da siyah bir uzuv, siyah renkli koku ile birlikte düünülerek siyahlıı temsil eden ülkelerle ilikili olarak ele alınıyor. Bu iliki edebiyatımızda renk unsuruna dayanır: Anadolu halkının beyaz olması bakımından Rûm ve Rûmî, iirde daima Habe ve Zenci yahut Zengibar la karılatırılır. Rûm ve Rûmî beyazlık, güzellik, gündüz yerine; Habe, Zenci yahut Zengibar da siyahlık, çirkinlik, gece yerine kullanılır. Türk ve Hind de aynen böyledir. (Mesnevî, VI, 415)

8 Hindû-yı hatt-ı ârızuñdur Ka be zâ iri Bahr-i ruhuñda beñleri magrib Cezâ iri / Nev î (Kabe nin ziyaretçisi yanaındaki ayva tüylerinin siyahıdır. Yanaının denizindeki benler ise magrib Cazairi dir.) Yüzdeki siyah uzuvların kesret olanı, Kabe nin çok sayıdaki ziyaretçisine benzetilirken, siyah rengi de Hindû olarak tanımlanmıtır. kinci mısrada yanak denize benzetilmitir. Bu deniz, kıyısında Cezayir bulunan Akdeniz olmalıdır. air, dou ve batıyı (Hind, Cezayir)sevgili yüzünde bulutururken yüze de geni bir corafî unsur özellii yüklemitir. Buradaki dou ve batı yönleri Kabe merkez alınmı olup Hind-i Aksâ (Uzak Hindistan) ve Magrib-i Evsat (Cezayir) aynı iklim kuaında dou ve batısındaki ülkelerdir (bn Haldun, 301). Ali Nihad Tarlan, yüzü yeryüzüne; beni ise yeryüzünde Kabe nin örtüsüne benzetir. (Tarlan, 1998,191) B. DARALTMA: YOK SAYILAN UNSURLAR ekil olarak daraltılan unsurlarda abartı yok saymaya kadar varır. Daraltılan unsurlardan aız, ekil olarak yuvarlak; bel ekil olarak düzdür. Ancak her ikisi de felsefî açıdan ele alındıı için, birtakım tasavvufî simgelerle ilenir. 1.Aız Dudak: Dudak, tasavvufta âıın hedefi ve son duraıdır; vuslattır. Dudak, gonca olduunda saklanan bir sır ile veya kilitli bir mücevher sandııyla ilgi kurulur. Dudak ayva tüyleriyle gizlenmi; nerede olduu belli olmadıı gibi var olup olmadıı da belli deildir (Onay, 311). Ayva tüyleri karanlıklar ülkesine, dudak da orada gizli ölümsüzlük suyuna benzetilir. Sevgilinin sa nefesi hastaları iyiletirdii gibi, dudaı da ölüyü diriltir. Belirsizlik, arayıı devam ettirmek içindir. Yok olan dudak, bir nevi ölümdür, tasavvufta fenafillah makamını temsil der. (Tarlan, 1998, 386) Dudaı bulup orda yok olan âık, ölümsüzlük suyu ile tekrar dirilir. Bu dirilmeye la l-i leb denilir ki, bekabillah makamıdır. Dudakların lezzeti ya âb-ı hayat, selsebil, kevser, zülâl gibi can baheden sudan veya daha çok itiyak veren, yakan tuzdan (melah) gelir. Renk olarak da atee benzeyen dudaklar (la l) atele suyun birlemesinden oluan araptır. Gonca haldeyken vahdet, açılıp gül olduunda yaprakları daılıp sırrı açıa çıktıı için kesrettir. Gülme veya konuma sırasında diler görüldüü için la l-i dür-efân sıfatı alır; bu da vahdet içinde kesret ifade eder. Tasavvufî ıstılah olarak leb, kelam; leb-i la l ve leb-i ekkerîn batınî feyz ve ruhânî lezzetler; zebân-ı îrîn; Allah ın emri; zebân-ı telh, Allah ın nehyi; dehan, takdis yolu ile olan mütekellimlik sıfatı anlamındadır. (Levend, 46) Dehenüñden leb-i cân-bahuñı itmi izhâr Ol ki yokdan yaradupdur bu kamu varlıgı / Necâtî (Bu bütün varlıı yoktan yaratan (Allah), senin (yok olan) azından can baılayan dudaını ortaya çıkarmı.) Yoktan var etmekle, yok sayılan azın can suyu içermesi arasında iliki kurulmu. Zıtlıkların birbirine dönüümü, birbirini çekimi felsefenin karıtların birlii ve savaımı (Tezatların vahdeti ve mücadelesi) yasasıyla (Hançerliolu, 206) ilgilidir. Lebüñ sırrın gelüp güftâra menden özgeden sorma Bu pinhân nükteni bir vâkıf-ı esrâr olandan sor / Fuzuli

9 sor.) (Söze gelip dudaın sırrını benden bakasına sorma. Bu gizli incelii bu sırra eren birinden Felsefî olarak ilenmi olan dudak tasavvufî simgeler içerir. Dudak, fenafillah bir sırdır. Bu sırrı ancak ıstırap çeken, bu makama eren bilir. (Tarlan, 1998, 261) ebüsterî ilginç bir örnekle sırrı açıklar: Reyinde isabet, bahtında saadet olan oul, meyva gibi aacın sırrının hülasasıdır. (ebüsterî, 75) Nokta dirdüm agzına olsa dehânuñdan eser Bilüñe mû dir idüm mû incelükde anca yok / Muhibbî (Azından bir belirti olsa ona nokta derdim. Beline kıl derdim ama, incelikte kıl onun kadar olamaz.) Aza nokta bele kıl benzetmesinin yapılmasını arta balayan air, azın noktadan küçük, belin kıldan ince olduunu, yani bu uzuvların gerçekte yok olduklarını belirtiyor. 2.Bel Bel (miyân): Hayal, rüya, nâ-peydâ (görülmeyen), yok, kıl, kılca, mû, mûy, sır, râz, râz-ı nihân (gizli sır), rite (iplik) gibi incelik ve yokluk ifade eden benzetmelerle anılır. Bel de dudak gibi var olup olmadıı tartıılacak kadar, kıl kadar incedir. Belin incelii, bedenin tam ortasında bulunan bir geçit olduundan ona yüklenen düüncenin inceliidir; hayatın dönüm noktasıdır. Belin aaı tarafı, ucu sıfıra çıkan bir piramit oluturur. Bu piramit, toplumsal tabakadır. En uç noktada tek olan bir ah, en alt ve en geni sınırda toplumun en kalabalık sınıfı kul (gulam, gedâ, âık) sınıfı bulunur. Bu kısım reel hayatı, gündelik dünya hayatını temsil eder. Âlem-i mülktür; belin üst kısmı ise âlem-i melekûttur. Bel, bu iki alemin birletii yer olduu için, bele atfedilen hayaller de incedir; yokluk âlemini temsil ettii için zahir ilim tarafından yok sayılır.(tarlan, 1998, 147) Uç noktadaki sultan, gönül ülkesinin ahı olan sevgilidir ve bu ah sayesinde mülk âleminden melekut âlemine geçilir. Sevgili bu noktada eitici ve yol göstericidir. Beldeki kıl kadar incelik, ince bir yolu, bu yola geçii, âıkların yaarken geçtikleri sırat köprüsünü temsil eder. Gönül ülkesindeki arayılar bu noktada balar, yolun bundan sonraki kısmı havası ilgilendiren maceralarla doludur. Âık, bu noktayı yine saçlar (ömür) üzerinden geçer, ama toplumsal yaantının dıına çıkmı olur kendi iç dünyasında. Medârisde tahkîk-i mûy-ı miyânuñ Dekâyıkdan ortaya atmı mebâhis / Fuzuli (Medresede kıl gibi ince belinin aratırılması, incelik konusunda ortaya birçok tartıma çıkarmı.) Zahirî ilimlerin okutulduu medrese, tartıma yeri olduundan incelik konusunda birçok görü ortaya atılıyor. Oysa bu incelik tartımayla deil, sezgiyle algılanabilecek bir durumdur. Bu tartımaya cevabı Muhibbî veriyor: Leblerüñ sırrın bilüp virdüm miyânından haber Âferîn ider Muhibbî nüñ gören idrâkini / Muhibbi (Dudaklarının sırrını anlayıp belinden haber verdim. Muhibbî nin bu idrakini gören onu alkılar.)

10 Bel ve dudaın sırrı, ancak idrak yoluyla duyulabilecek zihnî bir olgudur. drakin kavramak, algılamak anlamlarından baka, idrak edilen varlıın uurunda olmak anlamları da vardır (Uluda, 258) drak, felsefede sezgi ve bulunç anlamlarını da içerir. (Hançerliolu, 70) airin idraki, sezgi ile alakalı olup bir üstünlük vesilesi sayılmakta ve taktir almaktadır. H.pekten, benzer bir beytin erhinde idrakin acı çekmekle artacaını belirtir: Her acı çeki, bir idrak mayası olur. Maya balangıçtır. Gittikçe çoalacak ve idrak artacaktır. (pekten, 1991, 132) yok.) Ben itmezem miyânuñ içün kılca kîl ü kâl Agzuña yokdur ey yüzi gül zerrece sözüm / Hayâlî (Ey gül yüzlü (güzel), ben belin için kıl kadar laf söz edemem. Azına da zerre kadar sözüm Aız ve bel bir arada ilenirken air, aız ve benden bahsedemeyeceini söylerken onların asılında yok olduunu dolaylı olarak ifade ediyor. Bu uzuvların tebihiyle çarıım yaptıran kıl ve zerre sıfatlarını söz için kullanılırken, sır sayılan bu uzuvlar hakkında söz söylemenin de yakıık almayacaını belirtiyor. Yani özellikleri anlatmakta sözün yeterli olmayacaını, sırrın sezgiyle algılanabileceini belirtiyor. Tasavvufta da sır, gönül ehlinden ve keif sahiplerinden bakasının idrak edemeyecei incelikler, tasavvufî duygu ve bilgiler olarak kabul edilir (Uluda, 469). Aız ve bel, geometrik olarak bir nokta ve bir çizgiden ibaret olup felsefî olarak da hem varlık, hem yokluk anlamına gelmektedir. Nokta, geometride eni, boyu, hacmi olmayan birim, çizgi de noktaların dorusal birleiminden oluan noktalar kümesi diye tanımlanmakta. Edebiyatımızda nokta biti, yok olu anlamında kullanılır. Metafizikte nokta ve çizgi töz (ruh) taıyan en küçük birimlerdir. Bir yandan cisim en fazla tözse, ancak öte yandan yüzey, doru ve nokta cinsinden daha fazla tözlerse; bununla birlikte ne yüzeyler, ne de doru ve noktaların kendileri aslında tözler deillerse, ne varlıın ne de varlıkların tözünün ne olduu kavranabilir. (Aristotales, 182) ebüsterî nin de devir kuramıyla ilgili örneklerinden biri öyledir: Bir noktaya benzeyen tohum, kemale eriince çizgiye benzer, aaç olur. Bu surette noktayken çizgi ekline bürünür; çizgiyken yine nokta olarak ikinci bir devre balar. Yolcu bu dairede kemal sahibi olunca yine son noktaya varır... (ebüsterî, 31) Sonuç Genel olarak sevgili, sevilen, deer verilen, üstün tutulan, idealize edilmi bir imgedir. Sevgili tipi, dorudan bir insan sureti olmadıı gibi, sevgili üzerine younlatırılan sevgi de bir insana yönelik idealler deildir. Divan airi ideal haline getirdii sevgiyle, hedef haline getirdii sevgiliyi birletirirken aslında, sevgi ve insanın deerini ele alan imgeler gelitirmitir. Bu imgeleri, genelin anlayıına sunarken bir sevgili tipinde somutlatırma yolunu seçmektedir. Somut ekle bürünmü ideallerin oluturdukları tabloda, tıpkı soyut resim gibi, bazı uzuvların abartılı ekillerini karımıza çıkarıyor. Klasik Edebiyatın abartıyla imgeledii uzuvlar, klasik kültürün remizli anlamlar yükledii düünce tarzından kaynaklanıyor. Genelde tüm ark kültüründe görülen remizli söz, bilmece maksatlı deil, dinleyiciyi düündürme amaçlıdır. Kii üzerinde düündüü bir konuyu daha kolay kavrayacak ve kendisine verdii emek karılıında hisse alacaktır. Yüz, yüze ait unsurlar ve boyda abartı, geniletme; aız ve beldeki abartı da daraltma eklinde olmutur. ekil olarak düzlük ifade eden boy ve belden boy kıyamete kadar uzatılırken belden eser görülmez. Yuvarlaklık ifade eden yüz, güne, ay ve dünyaya tebih edilecek ekilde; ben ehir ve ülkelere edeer tutulacak ekilde abartılırken; aızdan eser görülmez.

11 Dünyaya benzetilen yüz, ehir ve ülkelere benzetilen ben yaamın sürdüü mekanı temsil etmektedir. Saç, insan hayatındaki mücadeleyi, ıstıraplı geçen bir ömrü simgeler. Yok sayılan aız, ölümsüzlük suyunun ve sırların gizlendii yerdir. Yok sayılan bel de nesnel âlemden yokluk âlemine giden gizli bir geçit ilevi gördüü için, hayal gücüne bırakılmı inceliklerle simgelenir. Yok sayılan unsurlar, bir nokta ve bir çizgiden ibarettir. Kısaca, sevgili tipi sevilen, deer verilen bütün unsurlarla süslenirken, her bir uzuv tehis edilerek farklı hüviyetler kazanmı. Bir uzva kimlik verme fikri de sanatçının sevileni yüceltme kültür ve felsefesinden kaynaklanmaktadır. KAYNAKÇA ALPASLAN, Ali (1986). Gazel erhi Örnekleri I, Türk Dili Divan iiri Özel Sayısı, S , s Aristotales (1996). Metafizik, (Çev. Ahmet Arslan), stanbul: Sosyal Yayınları. AYVAZOLU, Beir (2002). Ak Estetii, stanbul: Ötüken Yayınları. BULUT, Hülya (2001). Yenilikle Dolu Yüzyıldan ki Yeni sim Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri, Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. ÇAVUOLU, Mehmet (1981). Divanlar Arasında, Ankara: Umran Yayınları. ÇELEBOLU, Amil (1998). Fuzuli nin Bir Beyti Üzerine Bazı Düünceler, Eski Türk Edebiyatı Aratırmaları, stanbul: MEB Yayınları DLÇN, Cem (1986). Divan iirinde Gazel, Türk Dili Divan iiri Özel Sayısı, S , s DOAN, Muhammet Nur (2004). Divan iirinde Ak, Dou-Batı, S.26,s Fuzûli (1961). Divan, (Hzl.: Abdülbâki GÖLPINARLI), stanbul. GUENON, Rene (1986). Modern Dünyanın Bunalımı, Çev. Nabi AVCI, stanbul: Yeryüzü Yayınları. HANÇERLOLU, Orhan (1982). Felsefe Sözlüü, stanbul: Remzi Kitabevi. HORATA, Osman (2002). Necâtî Bey den Bakî ye Döne Döne, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. bn Haldun (1991). Mukaddime 1-2, Hzl.: Süleyman ULUDA, stanbul: Dergah Yayınları. NAM, Ahmet, Andelîb-i Gûyânın Yolculuu Olarak Ak, Dou-Batı, 2004,S.26,s PEKTEN, Haluk (1991). Fuzulî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akça Yayınları. PEKTEN, Haluk (1991). Nâilî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akça Yayınları. KARAKÖSE, Saadet (2005). Eski Türk Edebiyatında Felsefî Açıdan nsan Tipleri, lmî Aratırmalar, S.20, s KURNAZ, Cemal (1996). Hayâlî Divânı nın Tahlîli, stanbul: MEB Yayınları. KURNAZ, Cemal (1997). Divan iirinde Resim Temayülü, Türküden Gazele, Ankara: Akça Yayınları. KURNAZ, Cemal (1997). Siyah-Beyaz Tablo:Yahya Bey in Bir Gazeli, Divan iiri Yazıları, Ankara: Akça Yayınları. LEVEND, Agah Sırrı (1984). Divan Edebiyatı, stanbul: Enderun Kitabevi. MAZIOLU, Hasibe, Türk Edebiyatı, Eski Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C.XXXII, s.134. MERÇ, Cemil (1974). Umrandan Uygarlıa, stanbul: Ötüken Yayınları.

12 Mevlâna Celaleddin Rumi (1990). Mesnevî, (Çev. Veled ZBUDAK, Göz. Geç. Abdülbaki GÖLPINARLI), 6 Cilt, stanbul: MEB Yayınları. Nedim (1972). Divan, Hzl.Abdülbaki GÖLPINARLI, stanbul. Niyazi-i Mısrî (1998). Divan, Hzl. Kenan ERDOAN, Ankara: Akça Yayınları. ONAY, Ahmet Talat (2000). Mazmunlar ve zahı, (Hzl. Cemal Kurnaz), Ankara: Akça Yayınları. PALA, skender (1995). Ansiklopedik Divan iiri Sözlüü, Ankara: Akça Yayınları. PALA,skender (1996). airlerin Dilinden, stanbul: Ötüken Yayınları. Sinan Paa (2001). Tazarruname, (Hzl. Mertol TULUM), Ankara: Akça Yayınları. ebüsterî (1993). Gülen-i Râz, (Çev. Abdülbaki Gölpınarlı), stanbul: MEB Yayınları. emseddin Sami (1996). Kamusü l-a lâm, Ankara: Kâgar Neriyat. TARLAN, Ali Nihat (1998). Fuzuli Divanı erhi, Ankara: Akça Yayınları. TURAN, Osman (1980). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, stanbul: Nakılar Yayınları ULUDA, Süleyman (1999). Tasavvuf Terimleri Sözlüü, stanbul: Marifet Yayınları.