DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK EXAMPLES ABOUT EXAGGERATIONS IN THE TYPE OF BELOVED IN CLASSIC TURKISH LITERATURE Saadet KARAKÖSE Özet Eski Türk Edebiyatı sevgili tipinde, sevgilinin uzuvlarını vasıflandırma abartılar söz konusudur. Abartmanın amacı ise kiiletirme, kimlik verme yoluyla yüceltmedir. Abartı, geniletme ve daraltma olmak üzere birbirine zıt iki ekilde yapılır. Geniletilen unsurlara örnek alınan yüz, ben, hat ve saç birbirleriyle mukayese yoluyla ilikilendirilirken, daraltılan unsurlara örnek alınan aız ve bel de genelde birlikte düünülür; yok sayılır. Kiiletirmede corafî, siyasî ve felsefî ölçüler hakimdir. Daraltılan unsurlar sadece felsefî ölçüyle vasıflandırma mantıına sahiptir. likilendirmede renk, ekil ve nicelik açılarındandır. Yüz ve ben ekil olarak benzer, renk olarak zıttır. Yüz ve hat, saç nicelik ölçüsüyle ele alınmı olup yüz vahdet, saç ve hat kesrettir; renk olarak da zıtlık söz konusudur. Anahtar Kelimeler: Uzuv, Geniletme, Daraltma, Benzerlik, Zıtlık. Abstract The type of beloved s organs in Classic Turkısh Literature have been exaggerated in caracterized. The aim of exaggerate has sublimated via of giving personify and identity. Exaggerate has been made organs spread out and narrowing which styles are opposite to each other. Examples of spreaded organs are face, freckle, and hair. These organs have been compared themselves. Narrowed organs which mouth and waist generally have been considered together and not exsist. These have been worked up philosophical aspect. Related of organs are aspects of color, form and quality. Face and freckle are similar aspect of form; they are opposite aspect of color. Key Words: Organ, Exaggerated, Narrowed, Similarity, Opposite. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2 Klâsik edebiyatın en belirgin ifade ekli olan vasıflandırmadır, temsil yoluyla soyut kavramları, hayalleri somut biçimde ve unsurları birbirini açıklayacak ekilde ilikilendirme esasına dayanır. Ak ve sevgili mazmunları içine bütün bir tabiat, inanç ve toplum unsurları yerletirilir. Yani topluma verilen bütün mesajlar sevgili tipi çevresinde oluturulan hayallere dayalı olarak sunulur. Soyut kavramların ifadesi mümkün olmadıı için, bir duygu olan sevgi bile,somut benzetmeler veya kiiletirmelerle sevgili tipi etrafında somutlatırmalarla ifade edilir. Bazen bu somutlatırılmı hayaller, akıl ölçülerimize aykırı geldiinden bu ifadelerde abartı buluruz. Oysa bu durum, bir duyguyu ölçme imkanımız olmadıı halde, bu duygunun yansıtılmasında hangi ölçüye göre abartı olduunu söyleyebileceimiz, sorusunu akla getirir. Bizim yanılgımız, sınırsız olan hayal dünyasını ve airin kendi dünyasında sınırsız bir alana ettii tasarrufu reel ölçülerle deerlendirme giriiminden kaynaklanıyor. Bir duygunun kiiletirilen ifadesinde abartı yerine verilen kimlik, bu kimlii veren sanatçının o duyguyu tanımlayı biçimi, algılama ve ifade etmede kullandıı yöntem ve kiiletirilen unsurlara yükledii anlamın derinlii, kiiletirme amacı; kısaca sanatçının kültürü, psikolojisi ve felsefesiyle ilgilidir. Edebiyatımızda müspet duyguların yüklendii sevgili tipi ve bu tipin tüm uzuvlarına yüklenen kimlik, abartıdan çok, youn duyguların ifade biçimi olsa gerek. Bu ifade biçiminde sanatçının çizdii imajlar, onun topluma mesajını, kültür birikimini, hayat görüünü, hatta kiiliini ifa eder. Öyle ki, sevgili genel olarak yüceltici sıfatlarla (ah, sultan) anıldıı halde her bir uzvu balı baına kiilik taır. Buradaki maksat, sevgili hakkındaki sözü uzatmak (yani hep sevileni anlatmak) olabilecei gibi her bir uzvunu kiiletirmekle de sevgilinin büyüklüünü, kudretini, anlama ve anlatmaya yönelik imajlar vermektir. Örnein, sevgilinin bir bakıı tek baına bir ordu veya bir orduya bedel zalim bir kahramandır. Bakı için bütün öldürücü silahlar benzetilendir (Kurnaz, 243). Bu hüviyete sahip bir bakıa maruz kalmak, ölüm-kalım noktasında her ikisine de razı olan bir kabullenmeyi dile getirir. Bu ekilde idealize edilen bakı, onu idealize eden sanatçının duygu younluu ve okuyucuda uyandıracaı imajların çekirdeini (mit) oluturur. Bu imajlarda airin hayal dünyası, gerçein yansıtılmasıyla deil, bu uzuvların etkisinin algı ve ifadesiyle meguldür. Sınır tanımayan hayal dünyası da bu algı ve ifadeye airin donanımıyla ilgili görü ve beklentileri yönünde biçim verir. Ancak bir edebiyatta bütün imajların aynı yönde ele alınması, o imajlara yüklenen örtülü anlam (imge, mazmun) ve airin aldıı iir eitimiyle ilgilidir. Burada airin hayal dünyası, ifadede farklı olma yönünde ilev göstermektedir. Burada airin ustalıı, ifadeye yükledii anlamlardaki orijinalitededir (Horata,369). Sevgili tipindeki benzetmelerin gerçekçi olmadıı görüüne karı Hasibe Mazıolu nun getirdii mantıklı açıklama genel olarak bu benzetmelerin birer sembol olduu yönündedir. 1 Bunda edebiyatımızda 17. yüzyıldan itibaren etkili olan Sebk-i Hindî nin de etkisi vardır. Hayal unsurlarını fazlaca kullanarak anlamı derinletirme ve gerçekleri imgeler halinde sunarak anlamın belirsizliini salamak. Abartı yoluyla söz ve anlam arasında imgeler oluturmak gibi dolaylı anlatım, muhayyileye derinlik katmaktadır (pekten, 1991,62-63) Sevgilinin cefasını bile güzellik unsuru gören air diliyle abartma öyle ifade edilir: Cevrden âh itme âık ki ayn-ı lutfdur Dost esbâb-ı kemâl-i hüsne noksân istemez / Fuzuli (Ey âık, sevgilinin cefasından ikayet etme. Çünkü o lütfun ta kendisidir. Dost, güzellii tamamlayan unsurların eksik kalmasını istemez.) 1 Mazıolu, Hasibe, Türk Edebiyatı, Eski, Türk Ansiklopedisi, C.XXXII, s.134.

3 Sevgili tipine ait bütün unsurları incelemek mümkün olamayacaı için, bu çalımada, birkaç unsuru, birbirleriyle ilikilendirme ve karılatırma amacıyla ele alarak sınırlandırmayı uygun bulduk. Ele alacaımız sevgili tipine ait uzuvların kiiletirilmesinde birbirine zıt iki yöntem bulunmaktadır: A. Geniletme, B. Daraltma. A. GENLETME: SEVGL YÜZÜNDE DÜNYA CORAFYASI-BENE HAPSEDLEN ÜLKELER Geniletme, algılamada kolaylık salamak için benzetmelerle yapıldıı takdirde benzetilen unsurlar nispet bakımından abartılıdır. Benzetmenin amacı bazen, benzeyenin deerini vurgulamak için, güzellik, deerlilik, yaam kaynaı gibi ölçülerle deerlendirilir. Yine de toplum kültürünün etkisiyle birbirine benzer imgeler sayesinde benzetilen, benzeyeni çarıtırır ve hiçbir ekilde benzetme yadırganmaz. Genellikle bata yer alan uzuvlar ekil, renk ve nicelik açısından mukayeseli iliki içindedir. ekil olarak yuvarlak uzuvlar, yüz ve bendir; renk olarak da zıtlık gösterirler. Kesret uzuvlar hat ve saç, renk ve nicelik açısından ben ve yüzle benzerlik ve zıtlık ilikisiyle ilenir. Bundan baka geniletilen bu uzuvları tema açısından genelde üç kategoride ele almak mümkündür: a).siyasî, b) Corafî c) Felsefî 1.Saç-Yüz Saç ve yüz ilikisi yüzü çevreleyen saçların görünümünün yorumuna dayanır. Yüz ve saç renk ve nicelik açısından zıtlık ifade eder. Yüz, renk ve parlaklık açısından günee, aya ve gündüze benzetildiinde saç gece veya gölgedir. Hareket açısından yüz karaya, saç denize benzetilir. Nicelik açısından yüz vahdet, saç kesrettir. Zülf-i anber-bâruña beñzetdi deryâ kendüyi Anı bildüm baa çıkmaz bu kuru sevdâ ile / Hayali (Derya, kendini anber saçan saçlarına benzetti. Bu kuru sevdâ ile baa çıkamayacaını anladım.) Baı dünya haritasına benzetirsek, baın bete üçünü kapsayan saçlar, dünyanın dörtte üçünü kapsayan denizlere benzetilmi. Geriye kalan yüz kısmı, dünya üzerindeki kara parçalarını gösteriyor. Sevda ile renk münasebeti olan ve edebiyatımızda birlikte kullanılan zülf, zaten batadır. Sevda da batadır. Baa çıkmak deyimi, kinayeli olarak kullanılmı: Bir taraftan sahile ulamak, selamete çıkmak, dier taraftan geçinip gitmek anlamlarında kullanılmı. Kuruluk karaya(yüz), sevda denize(saç) ait. Bu ikisinin birletii yer kâküldür. Kakül, saçın alna uzanan kısmı; yani, denizin karaya vuran dalgaları olarak hareket unsurudur. Anber de, bir balıktan elde edilen koku olduu için, bir deniz ürünü olmak yanında, rengiyle de sevda ile münasebet içindedir. Menzil-i mâhdur ham-ı zülfi Matla -ı mihrdür giribânı / Bakî (Saçının kıvrımı ayın yörüngesidir. Yakası, günein dou yeridir.) Corafî olarak, bu tasvire göre de sevgilini baı dünyaya benzetiliyor. Saçları, renk münasebetiyle geceye, yüzü de gündüze benzetiliyor. Uzaydan çekilmi bir fotoraf gibi,

4 yeryüzünün aydınlık ve karanlık yönleri aynı anda görülüyor; bir tarafta güne, dier tarafta ay seyrediyor. Zülf-i mügînüñi gör ol ârız-ı kâfûr üzre Dümi ol resme mu ârız nitekim Hind ile Rûm / eyhî (Hind ile Rum (ülkesi) karı karıya gelmi gibi, misk kokulu zülfün kafur renkli yanak üzerine dümü.) Burada Hind, siyahlııyla siyah olan saça benzetilen olurken; Rum da beyaz olan, kafura benzeyen yanak için benzetilen olmutur. Siyah-beyaz kontrastı kurulan beyitte, her iki renkle ifade edilen uzuvlar birer ülkedir. Siyah-beyaz kontrastı (Kurnaz, 1997,226)kurulan beyitte, her iki renkle ifade edilen uzuvlar birer ülkedir. Matla ından subh-dem gün togdı sanurlar kaçan Âfitâb-ı hüsne pirâhen yakasın ark ide / Bâki (Gömlek, ne zaman yakasını güzellik güneine dou yaparsa, sabah vakti dou yönünden gün dodu sanırlar.) Gece-gündüz münasebetiyle ay ve günee benzetilen yüz, aynı zamanda dou-batı yünlerinin de benzetileni olarak kullanılır. Yüzün günee benzetilmesi gündüzü, aya benzetilmesi geceyi gösterir. ki durumda da parlaklık söz konusudur. Çîn-i zülfüñ Rûm da cânâ Hayâlî göreli Geçdi iklîm-i Hatâ dan terk-i Kemîr eyledi / Hayali (Hayalî, saçının kıvrımını Rum linde gördüünden beri, Hıta dan geçti, Kemir i terk etti.) Yine corafî ölçülerin kullanıldıı beyitte saça ait siyah unsurlarla beyaz olan yüz tercih sebebiyle karılatırılıyor. Karılatırmada saçın imajları olan Çîn, Hatâ, Kemir corafyaları çounlukta olmasına ramen, yüzü bir unsur, Rum temsil etmekte. Bir açıdan air, bir yüze üç ülkeyi tercih etmitir. Buradaki sayının oransızlıı, yüzün deerini ortaya koyarken yüzün birlik (vahdet), saçın çokluk (kesret) özelliklerini de göz önünde bulundurmutur. Hayalî, mahlas olmanın yanında, bu durumun bir dilek olduunu da belirtiyor. Yani air, sevgilinin yüzüne dökülmü saç lülesini corafî unsurlarla algılıyor. Edebiyatımızda sıkça gördüümüz siyah-beyaz tablo (Kurnaz, 1997,537) burada ırk karılatırılması olarak karımıza çıkıyor. 2.Ben Ben, yuvarlak ekil içinde ele alınan iki unsurdan renk olarak siyahlık ifade edenidir. Ben yüzle ekil olarak aynı, renk olarak zıttır. Geniletme oranı da, güne ve aya benzetilen yüze oranla ülkeler ve ehirler veya siyahî ırktan bir kimseyi temsili yönündedir. airin hayal gücü, abartıda bile nispet gözetmektedir. Hâlüñ aceb mi olsa izâruñda dil-firîb Rûma düünce kâbil olur merdüm-i Habe / Nef î (Bir Habelinin Rum ilinde farklı bulunduu gibi, benin, yanaında gönül aldatıcı olsa buna aılmaz.) Yanak üzerindeki bir benin dikkat çekmesi, bir zencinin beyazlar ülkesindeki yadırganııyla; siyah-beyaz tezadı yapılarak corafî mukayeseyle anlatılıyor. Aslında bu

5 benzetmede abartı deil, sadece geniletme vardır. Hind, Habe, Zengibar siyah ırk ve beyazın (Rum) zıddı olan siyah renk anlamında edebiyatımızda yaygın olarak kullanılır (Tulum, 338). Siyasî olarak, cihan hakimiyeti ideali etkisiyle, sevgili yüzü dünya corafyasıyla tasvir edilmitir. Baın üçte ikisini oluturan saçlar denizlere; yüz yeryüzüne, hat askere, ben de yeryüzünde özel bir anlam taıyan ehir veya ülkelere tebih edilmitir. Vatan ve sevgili, edebiyatımızda ve kültürümüzde urunda can feda edilecek kadar sevilen, deer verilen unsurlar olarak birbirine nispet edilmi, birbiriyle tanımlanmı ve birbiriyle bütünletirilmitir. Sevgiliye, kadına, geline benzetilen, bölüülemez, paylaılamaz vatan tanımlamasına oldukça âinâyızdır. II. Bâyezid in Cem Sultan ın devleti ikiye bölme talebi üzerine verdii cevap, bu konuda oldukça manidardır: Bu kiver-i Rûm bir ser-i pûîde-i arûs-ı pür-namusdur ki iki dâmâd hutbesine tab götürmez. (Turan, 336) Günümüz pop sanatçılarından Levent Yüksel in stanbul arkısında Yarim stanbul, gel öpeyim gerdanından ifadesi de bu kültürün yaayan bir örneini oluturmakta. Vatanı sevgiliye benzeten mantık, sevgilinin suretine de vatanı ilemitir. erirler, ülkeler sevgilinin birçok uzvu için benzetilen olmutur. Dou-Batı mukayeselerinde, bugün için Dou nun merkezi Hind, Batı ise Avrupa olarak alınır. Eski çalar içinse, dünyanın merkezi Hind dir. (Meriç, 301) Klasik iirde merkez, önce Hint, sonra Frenk tir. Bu durum ise bir dünya hakimiyeti veya dinî ve kültürel farklılıkları bir arada yaatma düüncesinin sonucudur. Saltanat merkezini, hilafetin merkezi olan Badat a taıyıp oradan Habeistan, Çin, Hindistan, Berber ve Rum illerini hakimiyet altına alma düüncesi, dou ve batıyı aynı merkezden yönetme arzusu Melikah ın siyasetinde birletirilmiti. (Turan, 288) Eger ân-gebr-i efrencî be-dest âred dil-i mâ-râ Be-hâl-i Hindûye bahem Sitanbul u Galata-râ / Avni (Eer o Frenk güzeli gönlümüze el verirse, onun Hintli gibi bir benine stanbul ve Galata yı baılarım.) Siyasî bir endieyle, Hafız ın bir beytine nazire (Pala, 1996, 166) olan beyitte ehirlerin isimleri deitirilmi. Semerkand ve Buhara yerini stanbul ve Galata almı. Ancak, ben yine ehirlerle ifade edilmekte. Üstelik bu ehirlerin fâtihi tarafından. lginç olan da, bir bene iki ehrin fiyat biçilmesidir. Yalnız, Hind in bene benzetilmesi, Fars edebiyatı etkisiyle olup; Fars edebiyatı için de Hint eski bir medeniyet merkezidir. Hz. Adem in cennetten dünyaya ilk ayak bastıı yer olup aynı zamanda ilim ve felsefenin de merkezi kabul edilir. Hind hükemasının efkarı bütün felsefelerin esası bulunmudur. (.Sami, 6, 4757) Zemâne hâl-i Hindû-yı benefe sûretüñ görsün Nisâr itsün Sitanbul a Semerkand ü Buhârâ yı / Bâki (Zamane meneke suretindeki siyah(hintli) benini görsün de, Semerkant ve Buhara ehirlerini stanbul a feda etsin.) stanbul güzelleri beyitte övülürken, eski sanat merkezleri olan Semerkant ve Buhara ehirlerinin deerinin stanbul tarafından düürülmü olduu ve sevgili tavsifinin en güzel biçimde stanbul da yapıldıı, siyasî bir düünceyle dile getiriliyor. Uzuvların ehir ve ülkelere tebihi Fars edebiyatı etkisiyle gelitirilmi bir mazmun olduundan, air Fars edebiyatına meydan okurken bile aynı mazmunu kullanıyor. Burada ehirler yarıtırılırken sevgili yüzündeki ben de siyah anlamında kullanılan Hintlidir ve ehirler arasındaki rekabetten uzak tutulan bir felsefî imajı da simgelemektedir. Dünyanın son dönemi Hindu felsefesine göre karanlık ça dır. Hindu öretisine göre, Manvantara adı verilen bir insan çevrimi dört döneme ayrılır. Bu dört dönemde balangıçtaki ruhun gittikçe karardıı pek çok aamalardan oluur. Bu dört dönem, eski Batı geleneinin Altın,

6 Gümü, Bronz, Demir dönemlerine tekabül etmektedir. Biz imdi, Dördüncü dönemde, yani Kali- Yuga veya karanlık ça dönemindeyiz. Söylendiine göre, bu dönem altı bin küsur yıl önce, yani klâsik tarihin kaydettii en eski dönemlerden önce balamıtır. Daha önce bütün insanlıın elinin altında olan Doru lar, o zamandan beri günden güne küllenmitir. Bu durum, çeitli semboller altında her yerde karımıza çıkan kaybolmu bireyler temasının nedenini de açıklamaktadır. Dou da tefekküre karı daha yaygın ve daha gelimi bir yetenek olduu açıkça ortadadır. Bu, belki de hiçbir ülke için, Hindistan için olduu kadar geçerli deildir. (Guenon, 17,53) öyle gird olmu Firengistan birikmi bir yana Sonra gelmi gûe-i ebrûda hâl olmı saña / Nedim (Frengistan, öyle yuvarlanıp bir yere toplanmı; sonra gelmi, sana kaının kenarında ben olmu.) Ben, Frengistan a benzetilince, yeri azın üstü deil, kaın kenarı oluyor. Yani dünya corafyasında Avrupa nın konumuyla nispet içinde bir mantıkla benin yeri belirleniyor. Beni temsil eden ülkelerin Hind, Çin, Zengi, Habe siyah rengi çarıtırmaları, halklarının siyahî oluu, siyah renkli bir koku olan misk, anber gibi kokuların vatanı oluları ve halklarının felsefesiyle ilgiliydi. Burada Frengistan ın siyahı temsil etmesi, dinî bir sebebe balı olup siyah anlamına gelen küfr kelimesiyle ilgilidir. Nedim gibi gerçekçi ve dikkatli bir air (Bulut, 55) sevgili yüzündeki beni kafiristan diye nitelendirirken, benin yerini bile corafî özelliklerini hesaba katarak belirlemitir. Dâne dâne görinen hâl mi ya vahdet sırrı mı Lâle lâle kızaran haddüñ mi ya mercân mıdur Niyâzi-i Mısrî (Tane tane (yüzünde) görünen, ben mi yoksa birlik sırrı mı? Lale lale kızaran yanakların mı yoksa mercan mıdır?) Benin felsefî açıdan ele alındıı beyitte ben, vahdet sırrı olarak nitelendirilirken somut bir abartma yerine, yorumlama yoluna gidilmi. Tasavvuf felsefesinde hâl (ben), zât-ı ilahî; hâl-i siyâh, âlem-i gayb olarak kabul edilir (Levend, 46). Gayb âlemi de, zât-ı lahî de vahdet kuramıyla ilgili olup ancak duyu organları ve akılla kavranamayacak varlıkları (Uluda, 39) sırla izah edilebilecek sezgileri temsil etmektedir. Benin açılımında sonsuzlua yayılacak bir geniletme söz konusudur. Zira, gayb alemi denilen dokuzuncu felek, duyular âleminin bittii yerde balayan atlas felektir, (Karaköse, 124). Burası metafizik alem olduu için bilinmeyen, ulaılamayan özelliinden dolayı sır olarak tanımlanır. Sonuçta bir noktadan ibaret olan ben, edebiyatımızda birçok ekilde yorumlanmıtır. Geometride eni, boyu olmayan en küçük geometrik birim olarak tanımlanan nokta, dier ekil, yazı ve rakamların çekirdeini yanı atomunu oluturmaktadır. Tasavvufta vahdet sırrı anlamı yüklenen noktanın yorumu da Ayvazolu na göre öyledir: Nokta, bir in farklı bir ifadesidir ve soyut bir mekan unsuru olarak karımıza çıkar. Bir ve nokta, aynı zamanda eskilerin cüz ün layetecezza (bölünmez cüz)ya yani atoma ve âna tekâbül etmektedir. (Ayvazolu, 2002,106) 3.Hat Hatlarla ilgili benzetmeler, yüz ve benle ilgili benzetmelerle iliki içindedir. Yüz ülkeye benzetildiinde hatlar, o ülkeyi igal eden askere benzetilir. Yüz gülzara benzetildiinde hatlar, reyhan veya meneke kümesine benzetilir. Hatların, âb-ı hayatın (aız) bulunduu karanlıklar ülkesine benzetilmesi yok sayılan azı gizledii içindir. (Tarlan, 1998, 555)

7 Hat (ayvatüyleri):hat kesret olduu için gam ordusu, çemen, gubâr ve hattın yazı anlamıyla ilgili olarak âık alnının kara yazısını ifade eder. Âb-ı hayatı saklayan karanlıklar ülkesidir (Pala,1995, 238). Sebz kelimesiyle açık rengi vurgulandıında güzellik unsurudur; hatt-ı nev adı verilir; gayb âleminden zuhur eden hat, çemenistân-ı hakîkat diye yorumlanıp esrar anlamında da kullanılır; ıstılah olarak da âlem-i berzahtır. Siyah renkle ifade edildiinde kesret halde gelen keder ve üzüntülerdir. Yüz vahdet olduu halde hat, vahdet içinde kesrettir. Hatt-ı Yâkut bir yazı çeidi olup sevgilinin dudakları yakuta benzetildiinde ayva tüyleri de mushaf yazısı sayılır. Hattın reyhana benzetilmesi yüzün cennete tebihiyle ilgilidir; (Rahman-12, Vâkıa-88) ayetlerinde geçen reyhan (ho kokulu ot) naim cennetine girenlere hediye olarak verilecei inancıyladır. Âlem-i berzahtır. (Tarlan, 1998, 124) Hatt-ı la l-i yârda ol hâl-i fettânı gözet Dahı tıfl-ı îr iken destinde mügîn yaya bak / Nev î (Sevgilinin dudak çevresindeki ayva tüyleri içinde yer alan o batan çıkarıcı beni gözle de henüz süt çocuu olduu halde elindeki miskten yayı gör.) Dudak çevresindeki ben ve ayva tüyleri çekicilii ile öldürücü sıfatı yüklenmi. Ben kiiletirilirken ekil açısından yaya benzetilen ayva tüyleri, eline silah olarak verilmi. Bu güzellik silahının etkisine siyah renkli (mük) koku unsuru da ilave edilmi. Böylece siyah renkli uzuvlar ben ve hat, kırmızı renkli dudaı silahla korumaktadır. Diyâr-ı Rûma gülistânuñ eyledüm tebîh Benefezâruñı Hindûsitâna beñzetdüm / Bâkî (Gül bahçeni Rum ülkesine, meneke behçeni Hindistan a benzettim.) air istiare yoluyla ikier benzetme yapmıtır. Yüz, gül bahçesine; gül bahçesi Rum ülkesine; ayva tüyleri meneke bahçesine, meneke bahçesi Hindistan a benzetilirken derece derece genileten bir mantık kullanılmı. Rum, hem Anadolu hem de beyaz anlamlarında kullanılır (Çavuolu, 5) Hatların renk ve kesretini belirtmek için Hindistan, hem siyah hem de nüfus younluu olan bir ülkeyi temsil ediyor. Bu ülkeler iç içe ele alınırken airin yaptıı tebih yine dünya corafyasıdır. Dünya corafyasını yedi iklime ayıran ve iklimlerin insan üzerindeki etkilerini belirleyen bni Haldun, orta yer iklimine koyduu ülkeler içinde Hindistan a da yer verir: Bunlar, vücutları, huyları, gidiatları ve tüm tabii halleri itibarıyla itidal üzeredirler. Çünkü maiet, mesken, sanat, ilim, bakanlık ve mülk itibarıyla mamur durumdadırlar. te bundan dolayı, nübüvvet, mülk, devletler, kanunlar, ilimler, beldeler, ehirler, kasabalar, binalar, firaset, üstün sanatlar ve dier mutedil haller hep onlarda mevcut olagelmitir. (Haldun, I, 338) Çokdan giderdi Çine yahut Zengibara dek Zabt itmeyeydi hâtır-ı mütâkı zülf-ı hat / Nedim (Saç telleri dükün gönlü tutmasaydı, o çoktan Çin e veya Zengibar a kadar giderdi.) Çin ve Zengibar, koku unsuruyla ve siyahlıın temsili olarak alınmı. Saçlara tutulan gönül, saçların misk kokusunu aldıktan sonra, o kukunun merkezi (elde edildii) yerlere gitmek istiyor; ancak saç onu bırakmıyor. Burada da siyah bir uzuv, siyah renkli koku ile birlikte düünülerek siyahlıı temsil eden ülkelerle ilikili olarak ele alınıyor. Bu iliki edebiyatımızda renk unsuruna dayanır: Anadolu halkının beyaz olması bakımından Rûm ve Rûmî, iirde daima Habe ve Zenci yahut Zengibar la karılatırılır. Rûm ve Rûmî beyazlık, güzellik, gündüz yerine; Habe, Zenci yahut Zengibar da siyahlık, çirkinlik, gece yerine kullanılır. Türk ve Hind de aynen böyledir. (Mesnevî, VI, 415)

8 Hindû-yı hatt-ı ârızuñdur Ka be zâ iri Bahr-i ruhuñda beñleri magrib Cezâ iri / Nev î (Kabe nin ziyaretçisi yanaındaki ayva tüylerinin siyahıdır. Yanaının denizindeki benler ise magrib Cazairi dir.) Yüzdeki siyah uzuvların kesret olanı, Kabe nin çok sayıdaki ziyaretçisine benzetilirken, siyah rengi de Hindû olarak tanımlanmıtır. kinci mısrada yanak denize benzetilmitir. Bu deniz, kıyısında Cezayir bulunan Akdeniz olmalıdır. air, dou ve batıyı (Hind, Cezayir)sevgili yüzünde bulutururken yüze de geni bir corafî unsur özellii yüklemitir. Buradaki dou ve batı yönleri Kabe merkez alınmı olup Hind-i Aksâ (Uzak Hindistan) ve Magrib-i Evsat (Cezayir) aynı iklim kuaında dou ve batısındaki ülkelerdir (bn Haldun, 301). Ali Nihad Tarlan, yüzü yeryüzüne; beni ise yeryüzünde Kabe nin örtüsüne benzetir. (Tarlan, 1998,191) B. DARALTMA: YOK SAYILAN UNSURLAR ekil olarak daraltılan unsurlarda abartı yok saymaya kadar varır. Daraltılan unsurlardan aız, ekil olarak yuvarlak; bel ekil olarak düzdür. Ancak her ikisi de felsefî açıdan ele alındıı için, birtakım tasavvufî simgelerle ilenir. 1.Aız Dudak: Dudak, tasavvufta âıın hedefi ve son duraıdır; vuslattır. Dudak, gonca olduunda saklanan bir sır ile veya kilitli bir mücevher sandııyla ilgi kurulur. Dudak ayva tüyleriyle gizlenmi; nerede olduu belli olmadıı gibi var olup olmadıı da belli deildir (Onay, 311). Ayva tüyleri karanlıklar ülkesine, dudak da orada gizli ölümsüzlük suyuna benzetilir. Sevgilinin sa nefesi hastaları iyiletirdii gibi, dudaı da ölüyü diriltir. Belirsizlik, arayıı devam ettirmek içindir. Yok olan dudak, bir nevi ölümdür, tasavvufta fenafillah makamını temsil der. (Tarlan, 1998, 386) Dudaı bulup orda yok olan âık, ölümsüzlük suyu ile tekrar dirilir. Bu dirilmeye la l-i leb denilir ki, bekabillah makamıdır. Dudakların lezzeti ya âb-ı hayat, selsebil, kevser, zülâl gibi can baheden sudan veya daha çok itiyak veren, yakan tuzdan (melah) gelir. Renk olarak da atee benzeyen dudaklar (la l) atele suyun birlemesinden oluan araptır. Gonca haldeyken vahdet, açılıp gül olduunda yaprakları daılıp sırrı açıa çıktıı için kesrettir. Gülme veya konuma sırasında diler görüldüü için la l-i dür-efân sıfatı alır; bu da vahdet içinde kesret ifade eder. Tasavvufî ıstılah olarak leb, kelam; leb-i la l ve leb-i ekkerîn batınî feyz ve ruhânî lezzetler; zebân-ı îrîn; Allah ın emri; zebân-ı telh, Allah ın nehyi; dehan, takdis yolu ile olan mütekellimlik sıfatı anlamındadır. (Levend, 46) Dehenüñden leb-i cân-bahuñı itmi izhâr Ol ki yokdan yaradupdur bu kamu varlıgı / Necâtî (Bu bütün varlıı yoktan yaratan (Allah), senin (yok olan) azından can baılayan dudaını ortaya çıkarmı.) Yoktan var etmekle, yok sayılan azın can suyu içermesi arasında iliki kurulmu. Zıtlıkların birbirine dönüümü, birbirini çekimi felsefenin karıtların birlii ve savaımı (Tezatların vahdeti ve mücadelesi) yasasıyla (Hançerliolu, 206) ilgilidir. Lebüñ sırrın gelüp güftâra menden özgeden sorma Bu pinhân nükteni bir vâkıf-ı esrâr olandan sor / Fuzuli

9 sor.) (Söze gelip dudaın sırrını benden bakasına sorma. Bu gizli incelii bu sırra eren birinden Felsefî olarak ilenmi olan dudak tasavvufî simgeler içerir. Dudak, fenafillah bir sırdır. Bu sırrı ancak ıstırap çeken, bu makama eren bilir. (Tarlan, 1998, 261) ebüsterî ilginç bir örnekle sırrı açıklar: Reyinde isabet, bahtında saadet olan oul, meyva gibi aacın sırrının hülasasıdır. (ebüsterî, 75) Nokta dirdüm agzına olsa dehânuñdan eser Bilüñe mû dir idüm mû incelükde anca yok / Muhibbî (Azından bir belirti olsa ona nokta derdim. Beline kıl derdim ama, incelikte kıl onun kadar olamaz.) Aza nokta bele kıl benzetmesinin yapılmasını arta balayan air, azın noktadan küçük, belin kıldan ince olduunu, yani bu uzuvların gerçekte yok olduklarını belirtiyor. 2.Bel Bel (miyân): Hayal, rüya, nâ-peydâ (görülmeyen), yok, kıl, kılca, mû, mûy, sır, râz, râz-ı nihân (gizli sır), rite (iplik) gibi incelik ve yokluk ifade eden benzetmelerle anılır. Bel de dudak gibi var olup olmadıı tartıılacak kadar, kıl kadar incedir. Belin incelii, bedenin tam ortasında bulunan bir geçit olduundan ona yüklenen düüncenin inceliidir; hayatın dönüm noktasıdır. Belin aaı tarafı, ucu sıfıra çıkan bir piramit oluturur. Bu piramit, toplumsal tabakadır. En uç noktada tek olan bir ah, en alt ve en geni sınırda toplumun en kalabalık sınıfı kul (gulam, gedâ, âık) sınıfı bulunur. Bu kısım reel hayatı, gündelik dünya hayatını temsil eder. Âlem-i mülktür; belin üst kısmı ise âlem-i melekûttur. Bel, bu iki alemin birletii yer olduu için, bele atfedilen hayaller de incedir; yokluk âlemini temsil ettii için zahir ilim tarafından yok sayılır.(tarlan, 1998, 147) Uç noktadaki sultan, gönül ülkesinin ahı olan sevgilidir ve bu ah sayesinde mülk âleminden melekut âlemine geçilir. Sevgili bu noktada eitici ve yol göstericidir. Beldeki kıl kadar incelik, ince bir yolu, bu yola geçii, âıkların yaarken geçtikleri sırat köprüsünü temsil eder. Gönül ülkesindeki arayılar bu noktada balar, yolun bundan sonraki kısmı havası ilgilendiren maceralarla doludur. Âık, bu noktayı yine saçlar (ömür) üzerinden geçer, ama toplumsal yaantının dıına çıkmı olur kendi iç dünyasında. Medârisde tahkîk-i mûy-ı miyânuñ Dekâyıkdan ortaya atmı mebâhis / Fuzuli (Medresede kıl gibi ince belinin aratırılması, incelik konusunda ortaya birçok tartıma çıkarmı.) Zahirî ilimlerin okutulduu medrese, tartıma yeri olduundan incelik konusunda birçok görü ortaya atılıyor. Oysa bu incelik tartımayla deil, sezgiyle algılanabilecek bir durumdur. Bu tartımaya cevabı Muhibbî veriyor: Leblerüñ sırrın bilüp virdüm miyânından haber Âferîn ider Muhibbî nüñ gören idrâkini / Muhibbi (Dudaklarının sırrını anlayıp belinden haber verdim. Muhibbî nin bu idrakini gören onu alkılar.)

10 Bel ve dudaın sırrı, ancak idrak yoluyla duyulabilecek zihnî bir olgudur. drakin kavramak, algılamak anlamlarından baka, idrak edilen varlıın uurunda olmak anlamları da vardır (Uluda, 258) drak, felsefede sezgi ve bulunç anlamlarını da içerir. (Hançerliolu, 70) airin idraki, sezgi ile alakalı olup bir üstünlük vesilesi sayılmakta ve taktir almaktadır. H.pekten, benzer bir beytin erhinde idrakin acı çekmekle artacaını belirtir: Her acı çeki, bir idrak mayası olur. Maya balangıçtır. Gittikçe çoalacak ve idrak artacaktır. (pekten, 1991, 132) yok.) Ben itmezem miyânuñ içün kılca kîl ü kâl Agzuña yokdur ey yüzi gül zerrece sözüm / Hayâlî (Ey gül yüzlü (güzel), ben belin için kıl kadar laf söz edemem. Azına da zerre kadar sözüm Aız ve bel bir arada ilenirken air, aız ve benden bahsedemeyeceini söylerken onların asılında yok olduunu dolaylı olarak ifade ediyor. Bu uzuvların tebihiyle çarıım yaptıran kıl ve zerre sıfatlarını söz için kullanılırken, sır sayılan bu uzuvlar hakkında söz söylemenin de yakıık almayacaını belirtiyor. Yani özellikleri anlatmakta sözün yeterli olmayacaını, sırrın sezgiyle algılanabileceini belirtiyor. Tasavvufta da sır, gönül ehlinden ve keif sahiplerinden bakasının idrak edemeyecei incelikler, tasavvufî duygu ve bilgiler olarak kabul edilir (Uluda, 469). Aız ve bel, geometrik olarak bir nokta ve bir çizgiden ibaret olup felsefî olarak da hem varlık, hem yokluk anlamına gelmektedir. Nokta, geometride eni, boyu, hacmi olmayan birim, çizgi de noktaların dorusal birleiminden oluan noktalar kümesi diye tanımlanmakta. Edebiyatımızda nokta biti, yok olu anlamında kullanılır. Metafizikte nokta ve çizgi töz (ruh) taıyan en küçük birimlerdir. Bir yandan cisim en fazla tözse, ancak öte yandan yüzey, doru ve nokta cinsinden daha fazla tözlerse; bununla birlikte ne yüzeyler, ne de doru ve noktaların kendileri aslında tözler deillerse, ne varlıın ne de varlıkların tözünün ne olduu kavranabilir. (Aristotales, 182) ebüsterî nin de devir kuramıyla ilgili örneklerinden biri öyledir: Bir noktaya benzeyen tohum, kemale eriince çizgiye benzer, aaç olur. Bu surette noktayken çizgi ekline bürünür; çizgiyken yine nokta olarak ikinci bir devre balar. Yolcu bu dairede kemal sahibi olunca yine son noktaya varır... (ebüsterî, 31) Sonuç Genel olarak sevgili, sevilen, deer verilen, üstün tutulan, idealize edilmi bir imgedir. Sevgili tipi, dorudan bir insan sureti olmadıı gibi, sevgili üzerine younlatırılan sevgi de bir insana yönelik idealler deildir. Divan airi ideal haline getirdii sevgiyle, hedef haline getirdii sevgiliyi birletirirken aslında, sevgi ve insanın deerini ele alan imgeler gelitirmitir. Bu imgeleri, genelin anlayıına sunarken bir sevgili tipinde somutlatırma yolunu seçmektedir. Somut ekle bürünmü ideallerin oluturdukları tabloda, tıpkı soyut resim gibi, bazı uzuvların abartılı ekillerini karımıza çıkarıyor. Klasik Edebiyatın abartıyla imgeledii uzuvlar, klasik kültürün remizli anlamlar yükledii düünce tarzından kaynaklanıyor. Genelde tüm ark kültüründe görülen remizli söz, bilmece maksatlı deil, dinleyiciyi düündürme amaçlıdır. Kii üzerinde düündüü bir konuyu daha kolay kavrayacak ve kendisine verdii emek karılıında hisse alacaktır. Yüz, yüze ait unsurlar ve boyda abartı, geniletme; aız ve beldeki abartı da daraltma eklinde olmutur. ekil olarak düzlük ifade eden boy ve belden boy kıyamete kadar uzatılırken belden eser görülmez. Yuvarlaklık ifade eden yüz, güne, ay ve dünyaya tebih edilecek ekilde; ben ehir ve ülkelere edeer tutulacak ekilde abartılırken; aızdan eser görülmez.

11 Dünyaya benzetilen yüz, ehir ve ülkelere benzetilen ben yaamın sürdüü mekanı temsil etmektedir. Saç, insan hayatındaki mücadeleyi, ıstıraplı geçen bir ömrü simgeler. Yok sayılan aız, ölümsüzlük suyunun ve sırların gizlendii yerdir. Yok sayılan bel de nesnel âlemden yokluk âlemine giden gizli bir geçit ilevi gördüü için, hayal gücüne bırakılmı inceliklerle simgelenir. Yok sayılan unsurlar, bir nokta ve bir çizgiden ibarettir. Kısaca, sevgili tipi sevilen, deer verilen bütün unsurlarla süslenirken, her bir uzuv tehis edilerek farklı hüviyetler kazanmı. Bir uzva kimlik verme fikri de sanatçının sevileni yüceltme kültür ve felsefesinden kaynaklanmaktadır. KAYNAKÇA ALPASLAN, Ali (1986). Gazel erhi Örnekleri I, Türk Dili Divan iiri Özel Sayısı, S , s Aristotales (1996). Metafizik, (Çev. Ahmet Arslan), stanbul: Sosyal Yayınları. AYVAZOLU, Beir (2002). Ak Estetii, stanbul: Ötüken Yayınları. BULUT, Hülya (2001). Yenilikle Dolu Yüzyıldan ki Yeni sim Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri, Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. ÇAVUOLU, Mehmet (1981). Divanlar Arasında, Ankara: Umran Yayınları. ÇELEBOLU, Amil (1998). Fuzuli nin Bir Beyti Üzerine Bazı Düünceler, Eski Türk Edebiyatı Aratırmaları, stanbul: MEB Yayınları DLÇN, Cem (1986). Divan iirinde Gazel, Türk Dili Divan iiri Özel Sayısı, S , s DOAN, Muhammet Nur (2004). Divan iirinde Ak, Dou-Batı, S.26,s Fuzûli (1961). Divan, (Hzl.: Abdülbâki GÖLPINARLI), stanbul. GUENON, Rene (1986). Modern Dünyanın Bunalımı, Çev. Nabi AVCI, stanbul: Yeryüzü Yayınları. HANÇERLOLU, Orhan (1982). Felsefe Sözlüü, stanbul: Remzi Kitabevi. HORATA, Osman (2002). Necâtî Bey den Bakî ye Döne Döne, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. bn Haldun (1991). Mukaddime 1-2, Hzl.: Süleyman ULUDA, stanbul: Dergah Yayınları. NAM, Ahmet, Andelîb-i Gûyânın Yolculuu Olarak Ak, Dou-Batı, 2004,S.26,s PEKTEN, Haluk (1991). Fuzulî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akça Yayınları. PEKTEN, Haluk (1991). Nâilî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akça Yayınları. KARAKÖSE, Saadet (2005). Eski Türk Edebiyatında Felsefî Açıdan nsan Tipleri, lmî Aratırmalar, S.20, s KURNAZ, Cemal (1996). Hayâlî Divânı nın Tahlîli, stanbul: MEB Yayınları. KURNAZ, Cemal (1997). Divan iirinde Resim Temayülü, Türküden Gazele, Ankara: Akça Yayınları. KURNAZ, Cemal (1997). Siyah-Beyaz Tablo:Yahya Bey in Bir Gazeli, Divan iiri Yazıları, Ankara: Akça Yayınları. LEVEND, Agah Sırrı (1984). Divan Edebiyatı, stanbul: Enderun Kitabevi. MAZIOLU, Hasibe, Türk Edebiyatı, Eski Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C.XXXII, s.134. MERÇ, Cemil (1974). Umrandan Uygarlıa, stanbul: Ötüken Yayınları.

12 Mevlâna Celaleddin Rumi (1990). Mesnevî, (Çev. Veled ZBUDAK, Göz. Geç. Abdülbaki GÖLPINARLI), 6 Cilt, stanbul: MEB Yayınları. Nedim (1972). Divan, Hzl.Abdülbaki GÖLPINARLI, stanbul. Niyazi-i Mısrî (1998). Divan, Hzl. Kenan ERDOAN, Ankara: Akça Yayınları. ONAY, Ahmet Talat (2000). Mazmunlar ve zahı, (Hzl. Cemal Kurnaz), Ankara: Akça Yayınları. PALA, skender (1995). Ansiklopedik Divan iiri Sözlüü, Ankara: Akça Yayınları. PALA,skender (1996). airlerin Dilinden, stanbul: Ötüken Yayınları. Sinan Paa (2001). Tazarruname, (Hzl. Mertol TULUM), Ankara: Akça Yayınları. ebüsterî (1993). Gülen-i Râz, (Çev. Abdülbaki Gölpınarlı), stanbul: MEB Yayınları. emseddin Sami (1996). Kamusü l-a lâm, Ankara: Kâgar Neriyat. TARLAN, Ali Nihat (1998). Fuzuli Divanı erhi, Ankara: Akça Yayınları. TURAN, Osman (1980). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, stanbul: Nakılar Yayınları ULUDA, Süleyman (1999). Tasavvuf Terimleri Sözlüü, stanbul: Marifet Yayınları.

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

BKişiye özgün yaklaşım. R!NOPLAST! burun esteti"i. burun estetiği ameliyatları

BKişiye özgün yaklaşım. R!NOPLAST! burun estetii. burun estetiği ameliyatları R!NOPLAST! burun esteti"i burun estetiği ameliyatları 1 BKişiye özgün yaklaşım Burun insan yüzünün en yapısının mutlaka dikkate çarpıcı ve öne çıkan özelli!idir. alınması gerekti!ine inanırım. Burun yapısındaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Sebk-i Hindî Sebk-i Hindî, Fars ve Türk edebiyatının yanında Fars, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan edebiyatında da etkili olmuş bir üsluptur. İzlerine 16. Asırda rastlanmaya başlayan bu

Detaylı

1 $/ " {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5

1 $/  {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5 !"#$ %& '()*' ' +,./0% 1 $/02 2 3 " {ww R : w {a, b} * } ## #4 S asa, S bsb S e#(3 5 2'5" * 5 $(6 )# (2 #$ 5#77 #" ' #" (25 #5 #" 8)5*# 73'" 5#$#$257" 379()379" :))##2)7 5)32) #5 6*" :5)$#$2#5" ;! Pushdown

Detaylı

KEREM LE ASLI HKÂYESNDE KEREM N SEVGL TASVRLER ÜZERNE BR NCELEME AN INVESTIGATION TO KEREM S BELOVED DESIGN IN THE KEREM AND ASLI STORY

KEREM LE ASLI HKÂYESNDE KEREM N SEVGL TASVRLER ÜZERNE BR NCELEME AN INVESTIGATION TO KEREM S BELOVED DESIGN IN THE KEREM AND ASLI STORY KEREM LE ASLI HKÂYESNDE KEREM N SEVGL TASVRLER ÜZERNE BR NCELEME AN INVESTIGATION TO KEREM S BELOVED DESIGN IN THE KEREM AND ASLI STORY Âdem BALKAYA Özet Sevgili insanlık ile yaıttır. Hatta sevgilinin

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK HALK RNDE SOSYAL HAYAT BALAMINDA

Detaylı

ran Edebiyatının Osmanlı iirindeki Etkileri

ran Edebiyatının Osmanlı iirindeki Etkileri ran Edebiyatının Osmanlı iirindeki Etkileri Dr. Shadi Aydin ran edbiyatının bazı örnekleri defalarca Osmanlı Türkçesine çevrilmi ve ya erhedilmitir. Osmanlı kültür ve edebiyatının oluumunda bu eserlerin

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2 !"#$ %& '()*' ' +,-./) /) 0 #/) %,%, 12 $$(/3#/ " '$$(/34" '$$(//44 / 4 /4/ 4# ##4" 5-6/'$##/" 7#! a(a * b * )b regular expression ile önce bir a üretilir. Ardından iki durumdan birisine göre devam edilir.

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s.

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. Ahmet DALI M. Fuat Köprülü milli Türk destanlarını corafi sahalara göre tasnif ederken Altay-Yenisey bölgesini

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA SEVGLNN AYVA TÜYÜ/HAT THE FLUFF OF BELOVED CLASSICAL TURKISH LITERATURE

KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA SEVGLNN AYVA TÜYÜ/HAT THE FLUFF OF BELOVED CLASSICAL TURKISH LITERATURE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Tanrı nın brahim e Vaadi

Tanrı nın brahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar brahim e Vaadi Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Türkçe 60. Hikayenin 4.si www.m1914.org

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

GÜLEN- EBRÂR VE MA DEN- ESRÂR ADLI ESERN AR MÜNÎRÎ ÜZERNE 1 A STUDY ABOUT THE POET OF THE FLOWER GARDEN OF THE VIRTUES AND TREASURE OF MYSTERY, MUNIRI

GÜLEN- EBRÂR VE MA DEN- ESRÂR ADLI ESERN AR MÜNÎRÎ ÜZERNE 1 A STUDY ABOUT THE POET OF THE FLOWER GARDEN OF THE VIRTUES AND TREASURE OF MYSTERY, MUNIRI GÜLEN- EBRÂR VE MA DEN- ESRÂR ADLI ESERN AR MÜNÎRÎ ÜZERNE 1 A STUDY ABOUT THE POET OF THE FLOWER GARDEN OF THE VIRTUES AND TREASURE OF MYSTERY, MUNIRI Dr. Meheddin SPR * Özet Münîrî, 16. Asırda yaamı,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /.,

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /., !"#$ %& '()*' ' +,-./.,-. 0 12.30.420 ,-./.,-,-.5' $-.5 6# #",-.5 2(3 # #",-.5 6') 7 2(3 87" $-.5.$-.5) 7 # * ",222 2 #5# * #)7 #7",-./.,- Theorem: Context-free diller union, concatenation ve Kleene star

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

DVAN RNE KAYNAKLIK ETMES BAKIMINDAN OYUNLAR AS SOURCE OF CLASSICAL OTTOMAN POETRY: PLAYS

DVAN RNE KAYNAKLIK ETMES BAKIMINDAN OYUNLAR AS SOURCE OF CLASSICAL OTTOMAN POETRY: PLAYS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- Özet DVAN RNE

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Kaya, K. (2003). Hint Edebiyat Seçkisi

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Monet, 1873 Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Zaman, çiçeği burnunda bir öğle vakti. Saçaklı bir güneş, taç yaprak beyazı bulutların arasından geçip cömertçe merhametini sunuyor bizlere. Çiçekli bir

Detaylı

İslami edebiyatta her beyti ayrı kafiyeli bir nazım şekli olan Mesnevi tarzında vücuda geldiği için aynı isimle anılmaktadır.

İslami edebiyatta her beyti ayrı kafiyeli bir nazım şekli olan Mesnevi tarzında vücuda geldiği için aynı isimle anılmaktadır. Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Yıl :1268. Yer :Konya. Eser sahibi :Mevlâna Muhammed Celaleddin. Nesir dili :Farsça. Altı ciltte tamamlanmış

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı