Ancak bir gözlem veya işlem sonucunda ortaya çıkan verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile elde edilen bilgi kullanılabilir anlamlıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ancak bir gözlem veya işlem sonucunda ortaya çıkan verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile elde edilen bilgi kullanılabilir anlamlıdır."

Transkript

1 Bilgi sistemi, organizasyonda kontrolü ve koordinasyonu sağlayarak karar almada kullanılmak üzere bilgiyi toplamak, işlemek, saklamak ve dağıtmak için oluşturulan ilişkisel elemanlar kümesidir. Bilgi sistemi bunların dışında problemlerin analizinde, yeni ürünlerin oluşturulmasında ve karmaşık nesnelerin canlandırılmasında da hem yöneticilere hem çalışanlara yardımcı olur. Bilgi sistemlerinin girişini oluşturan veri, organizasyon ya da fiziksel çevrede oluşan olayları temsil eder ancak hiçbir şekilde kullanılabilir bir anlam ifade etmez. Ancak bir gözlem veya işlem sonucunda ortaya çıkan verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile elde edilen bilgi kullanılabilir anlamlıdır. 1

2 İşlemsel Bilgi Sistemleri (TPS: Transaction Processing System) Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS: Management Information System) Ofis Otomasyon Sistemleri (Office System) Karar Destek Sistemleri (DSS: Decision Support System) Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (EIS: Executive Information System) Bilgi Tabanlı İş Sistemleri (KWS: Knowledge Work System) Diğer bilgi sistemi tiplerine giriş ve temel oluşturmak amacıyla işlenmiş veriyi sınıflayan, saklayan, bakımını yapan, değiştiren, güncelleştiren ve geri çağıran bilgisayar destekli sistemdir. Satış izleme, envanter düzenleme, fatura hazırlama sistemleri gibi rutin işlemleri hızlı ve doğru gerçekleştiren sistemler işlemsel bilgi sistemi örnekleridir. Girdi İŞLEM Çıktı Veri Toplama Veri Hazırlama Veri Girişi Saklama Geri Çağırma Sınıflama Sıralama Güncelleme Raporlar Sorgulama Cevaplama Diğer Bilgi Sistemlerine Girdi Ürün 2

3 YBS, bir kurum içinde planlama, kontrol etme ve karar vermeyi desteklemek üzere yöneticilere bilgi sağlayan işlemler dizisidir. Günümüzde bir kurumda sadece bir bilgi sistemine sahipse, o sistem YBS dir. Karar destek sistemi ve ofis otomasyon sistemi YBS kapsamındadır. YBS, işlem, yönetim ve işlev olmak üzere üç boyutu birleştiren bir model ile açıklanabilmektedir: İşlem Boyutu Uygulama tabanı, işlemler, veri tabanı yönetim sistemi ve veri tabanını kapsar. İşlemsel bilgi sistemleri ile birlikte hesaplama, özetleme ve iletişimden oluşmaktadır. Yönetim Boyut Farklı organizasyon seviyelerindeki yöneticilerin bilgi özelliklerini dikkate almaktadır. Alt yönetim işlemsel kontrol aktivitesini Orta yönetimin yönetim kontrollü kaynak paylaşımını Üst yönetimin stratejik planlama ve hedefleri belirlemesini İşlevsel Boyut Üretim, pazarlama, finans ve personel gibi kurumsal işlevler için gereken bilgi farklılığını inceler 3

4 OOS, büro işlemlerinin elektronik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan çok işlevli bütünleşik bilgisayar destekli sistemlerdir. Kelime işlemciler, yazı hazırlama, kopyalama, saklama, düzenleme, yazdırma gibi işlemlerde sekreter, diğer büro çalışanları ve yöneticilere kolaylık sağlamaktadır. OOS, kelime işleme, tablolama, grafik çizimi paket programlar, elektronik posta, faks, telekonferans gibi bilgisayar temelli iletişim sistemleri, kişisel bilgisayarlar ve büyük yer kaplayan belgelerin saklanması ve kolay geri çağrılması için mikro grafik birimlerini kapsamaktadır. KDS, planlanmış ya da planlanmamış karar verme görevlerini desteklemek için kullanıcının veri ve karar modellerine kolay erişimini sağlayan etkileşimli bir sistemdir. Karar ve modellere erişim karmaşık bir yazılım sistemi ile desteklenmektedir. KDS araçları veya KDS üreticileri ile yaratılmaktadır. KDS üreticileri kullanım kolaylığı olan bir yazılım paketinde KDS için önemli olan olanaklar dizisini birleştirmektedir. Bu olanaklar: İşlemsel olmayan programlama dili Tahmin İstatistiksel analizler Finansal analizler Optimizasyon analizleri Ne Eğer (what if)analizi Olasılık analizleri Hedef Arama Veri tabanı yönetimi Rapor üretimi Grafik gösterim Gizlilik 4

5 Veri Karar Modelleri Karmaşık Yazılım Sistemi Kullanıcı Organizasyonların stratejik seviyesinde kullanılır ve işletme dışı verileri kapsar Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerinden işletme içi bilgileri alır ÜBS, üst yönetimin, işletmenin performansının ve rakiplerin aktivitelerinin takip edilmesini; ileriye dönük tahminler yapabilmeyi sağlar. Bu işlevi yerine getirirken de hem işletme içinden hem de dışından verileri değerlendirir. 5

6 İşletme İçi Veri İBS YBS Veriler Finansal Veriler Ofis Sistemleri Modelleme Analizi İşletme Dışı Veri Rakipler Borsa Yasal Düzenlemeler ÜBS Uçbirimi Grafikler Arayüzler Rapor ve Ekranlar BTİS araştırmacının yerini almaz Sadece araştırmanın sonuçlarını bilgi sistemiyle birleştirerek daha verimli kullanılmasını sağlar. Bilgisayar destekli dizayn araçları gibi (Computer Aided Design-CAD) 6

7 İşlemsel Bilgi Sistemleri Alt düzeydeki yöneticilerin satışlar, faturalar, ödemeler ve ham madde kullanımı gibi işlemlerin takip edilmesini sağlar Karar destek sistemleri ve yönetim bilgi sistemlerine girdi göndererek temel oluşturur. Yönetim Bilgi Sistemleri Önceden belirlenmiş ve sistem içinde yapılandırılmış konular hakkında bilgi sağlar. YBS nin bu eksikliğini karar destek sistemleri ve üst yönetim bilgi sistemleri tamamlarlar. Karar Destek Sistemleri İstatistik analiz ve simulasyon gibi gelişmiş modeller kullanılır. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri Kurum içi ve kurum dışı bilgileri alır Önceden tahmin edilemeyen değişken anlık sorunlara cevap bulan ileriye dönük bir tahmin yapmayı sağlar. 7

8 Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (ÜBS) Karar Destek Sistemleri (KDS) Bilgi Sistemleri (BTİS ve OOS) İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS) Sistem geliştirme yaşam döngüsü içinde farklı konumlardaki bireyler birarada çalışmaktadırlar. Birlikte çalışanların sayısı ve görevleri projenin büyüklüğüne ve türüne göre farklılık gösterse de genel olarak bir bilgi sisteminin tarafları: Kullanıcı Yönetici Programcı Bilgi sistem destek personeli Sistem analisti 8

9 Bir sistem, kullanıcılar tarafından kullanıldığı sürece varlığını sürdürebileceği için kullanıcı, sistemin en önemli parçası durumundadır. Bu nedenle geliştirilen sistem, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Sistem analizi süresince kullanıcıların (kullanıcı burada müşteridir) sistemden beklentileri tam olarak belirlenmeli ve sistemin nasıl başarıya ulaşacağı tespit edilmelidir. Sistem analistleri ve tasarımcıları tarafından genel bir yanılgı ile bütün müşteriler aynı kategoriye konulmamalıdır. Her kullanıcının bilgisayar bilgisi ve deneyimi aynı olmadığı gibi görev ve sorumlulukları sonucu kullanacakları sisteme yaklaşımları da farklı olacaktır. Geliştirilen sistemin büyüklüğüne göre yöneticiyi; Proje yöneticisi Büyük ölçekli projelerde, projenin uzun vadede başarılı olması için gerekli kriterlerin belirlenmesinden ve proje ekibinin idaresinden sorumludur Üst düzey (işletme) yöneticisi Sistemin geliştirilmesi için gerekli olan kaynağı sağlar Bilgi sistemine olan yaklaşımı sistemi kullanacak olan kullanıcılar üzerinde etkili olur 9

10 Yapısal analiz ve tasarımın ilk yıllarında analist, sistem için gerekli verileri toplayarak sistemi geliştirip kodlayan programcı olarak değerlendiriliyordu. Zaman içinde analist ve programcının sistem geliştirme yaşam döngüsündeki görevleri tam olarak ayrılmıştır. Zamanla yarışan ve giderek daha karmaşık yapıya sahip olan programların söz konusu olduğu günümüzde ise daha çok CASE (Computer Aided Software Engineering, Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği) araçları kullanarak kodun büyük bölümü otomatik olarak üretilmektedir. Ancak CASE araçlarının programcının yerini tam olarak aldığı söylenemez. Kod üreticileri sayesinde programılar, zamanlarını optimizasyon ve üretilen kodların sisteme entegrasyonuna ayırmaktadırlar. Sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla destek sağlar: Ağ iletişimi Donanım ve veri güvenliği İlgili bilgisayar programlarının çalışması Çıktıların düzenlenmesi 10

11 Sistem geliştirme projesinin kilit üyesidir. Sistem analisti, sistemin tarafları arasında anahtar rolü üstlense de sistemin başarılı olması tek başına sistem analistine bağlı değildir. Hem işletme yönetimi hem de bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Böylece sistem analisti, işletmenin karşılaştığı sorunları ve karşılaştığı iş fırsatlarını fark ederek bilgi sistemindeki ihtiyaçların belirlenmesini ve iş akışının oluşturulacak bilgi sistemine yansımasını kolayca sağlamaktadır. Sistem analistleri, işin ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koyarak, işin gelişmesi için bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi sisteminin nasıl kullanılacağına karar verir. Sistem analistinin öncelikli görevi, mevcut problemleri fark edip problem çözümüne yönelik en uygun metodolojiyi kullanmaktır. 11

12 1. Problemi araştırmak ve anlamak 2. Problemin çözümünün maliyetine karşılık sağlayacağı faydaları belirlemek 3. Çözümün ihtiyaçlarını belirlemek 4. Alternatif çözümleri belirlemek 5. En iyi çözümü belirlemek 6. Seçilen çözümün ayrıntılarını belirlemek 7. Çözümü uygulamak 8. İstenilen sonuçların elde edildiğinden emin olmak için izlemek Sistem analisti, çözümü ortaya koyarken müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemelidir. Bütün bu işlemleri gerçekleştirmek için sistem analistinin yararlandığı kaynaklar arasında; teknolojinin son durumu, mevcut pazar ve bu pazardaki rekabet koşulları, üretim ihtiyaçları, mali ve zaman kısıtları yer almaktadır. Ancak bu kaynaklardan verimli şekilde yararlanmak için sistemi analiz eden ve tasarlayanın, teknik ve iş bilgisinin yanısıra analitik düşünme ve insan ilişkilerinde başarılı olması gibi farklı kabiliyetlere de sahip olması gerekmektedir. Geliştirilecek olan bilgi sisteminin bireyler tarafından kullanılacağı düşünülürse sistem analistinin, kullanıcıların işlerini nasıl yaptıklarını ve davranış biçimlerini tespit etmesi gerekmektedir. 12

13 Sistemin Hedefleri Kalite Faktörleri Üretim İhtiyaçları Sistem Analisti Maddi ve Zaman Kısıtı Pazar ve Rekabet Teknoloji Sistem geliştirme yaşam döngüsü, problemin tanımıyla başladığı için, sistem analistinin öncelikle problemi tam olarak belirleyip tanımlayabilmesi gerekmektedir. Büyük resmi kaybetmeden sistemin parçalarını inceleyip aralarındaki ilişkileri ortaya koymak tamamıyla analistin başarısına bağlıdır. Sistem analistinin görevi sadece problemi belirlemekle sınırlı değil, çözüm alternatiflerini belirleyerek en uygununun seçilmesini sağlamak ve bilgi teknolojilerini kullanarak sisteme uyarlayabilmektir. 13

14 Hiç kimsenin teknolojinin her alanında bilgi sahibi olması beklenemez ancak bilgi sistemi geliştirecek bir sistem analisti aşağıdaki konuların temeli hakkında bilgi sahibi olmalıdır: Donanım Programlama dilleri İşletim sistemleri Veri tabanı yönetim sistemleri Haberleşme protokolleri Sistem içinde yer alacak farklı teknolojilerin ne için, nasıl kullanılacağının ve sisteme nasıl uyum sağlayacağının bilinmesi gerekir. Ayrıca sistem analistinin, sistem geliştirme için kullanılan araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bunlardan bazıları: CASE araçları (Rational Rose, Visual Analyst, vb.) Sistem geliştirme için kullanılan yazılım paketleri (MS Access, VisualAge, PowerBuilder, vb.) Bütünleşik geliştirme ortamları (Integrated Development Enviorenments-IDE, Sun Forte Java, MS Visual Studio, vb.) 14

15 Bu araçlar, program üretimi, test, konfigürasyon yönetimi, yazılım kütüphanesi yönetimi, dokümantasyon desteği ve proje yönetimini sağlamaktadır. Sistem analistinin, sistem geliştirme projesini nasıl planlanıp yönetileceği, sistem analizinin ve tasarımının, projeyi gerçekleştirmenin ve test işlemlerinin nasıl yapılacağı bilgisine de sahip olması gerekmektedir. Mevcut sistemdeki sorunların tam olarak anlaşılabilmesi için sistem analistinin işin işleyişine ve organizasyon yapısına hakim olması gerekmektedir: Kurumun çalıştığı sektör, hedefleri, iş stratejileri ve planları, kurum kültürüne bağlı olarak değerleri sistem analisti tarafından anlaşılmalıdır. Sistem analisti aşağıdaki yönetim bilgi ve becerilerine sahip olmalıdır: Kaynak yönetimi Proje yönetimi Risk yönetimi Değişim yönetimi 15

16 Sistem analistleri, işletmenin diğer çalışanları ile bir ekip çalışması içindedirler. Çalışanlara, onların becerilerine ve bilgi teknolojilerine karşı yaklaşımlarına dair fikir sahibi olmalıdır ki yeni sistemin adaptasyonunda karşı bir dirençle karşılaşmasın. Dolayısıyla sistem analisti, insanlarla rahat iletişim kuran, onları dinleyerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını tam olarak ortaya koyma yeteneğine sahip olmalıdır. Bilişim sistemi kuran bir kişinin elinden birçok mahrem bilgi gelip geçecektir. Kurulan sistem bir okul da olsa, bir hastane de olsa, bir banka da olsa, insanları ilgilendiren mahrem konular önünüzden gelip geçecektir. Bu bir öğrencinin notu da olabilir, bir bankadaki hesap bilgisi de, hastayla hekim arasında kalması gereken bir bilgi de olabilir. Bu anlamda etik çok önemlidir. 16

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik Sistem, Sistem Sınıflandırmaları Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Türleri Fonksiyonel Perspektiften Sistemler

Detaylı

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU Niğde Meslek Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Ders Notu NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNOLOJİK GELİŞME VE YENİLEKLER DERS NOTU (1) (Bu ders notu internet ortamı ve çeşitli kaynaklardaki verilerden derlenmiştir.)

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir.

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. SGYD, yeni bir bilişim sisteminin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve işlemleri ifade eden genel

Detaylı

http://www.tbd.org.tr 3 Mayıs 2010

http://www.tbd.org.tr 3 Mayıs 2010 i TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu Bilişim Platformu XII KAMUDA KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI VE BİR MODEL ÖNERİSİ Nihai Rapor http://www.tbd.org.tr

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK İçerik Proje konularının seçilmesi Sistem Analizi ve Tasarımı Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Proje Planlama

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir.

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir. Proje planlama evresi, SGYD nin ilk evresidir. Bu evrede eldeki projenin neden gerekli olduğu, ne kadar sürede, ne kadar maliyetle tamamlanacağı, yeni sistemin getirilerinin neler olacağı gibi konular

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

KARAR VERME, KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ve YÖNETSEL ETKİNLİK

KARAR VERME, KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ve YÖNETSEL ETKİNLİK AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 15, EKİM, 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Özet. Abstract. Anahtar kelimeler

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Özet. Abstract. Anahtar kelimeler 1 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ Hakan Anameriç Özet Yönetimde bilgi, karar almaya yönelik olarak kullanılan veriler topluluğudur. Gereksinim duyulan yönetim bilgisi,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 1 Yazılım Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi {zaferguler,mbaykara,iturkoglu}@firat.edu.tr

Detaylı