Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...13 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...14 Cihazýn Açýlmasý...14 Cihazýn Kullanýmý...14 Cihazýn Kapatýlmasý...15 Ayar Modu...15 Cihaz uzun süre kullanýlmayacaksa: Doðru Isý Derin Dondurucuda...18 Derin Dondurucuda Isý Ayarý...18 Isý Ayar Olanaklarý...19 Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý Göstergesi Sesli Sinyal...21 Isý Alarmý...21 Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý...21 Kapak Alarmý...21 Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý SüperFrost Kullanýmý SüperFrost Fonksiyonu...22 Dolap Ýçi Düzeni...23 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...23 ÜstRaf...23 Derin Dondurucu Sepetleri...23 Derin Dondurma ve Saklama...25 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...25 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...25 Besinlerin Dondurulmasý...26 Dondurmadan Önce Þunlara Dikkat Ediniz: Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...27 Yerleþtirme...27 Dondurulmuþ besinlerin çözülmesi:....27

3 Ýçindekiler Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...27 Buz Küpü Üretme Otomatik Çözme Temizlik ve Bakým...30 Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Buz Küpü Kabý Havalandýrma Delikleri Kapak Lastiði...32 Arýzalarda Ne Yapmalý...?...33 Su Filtresi...37 Filtre Deðiþiminin Devreye Alýnmasý...37 Su Filtresinin Deðiþimi...39 Filtre Deðiþiminin Onayý...40 Filtre Deðiþim Göstergesini Devre Dýþý Býrakma...41 Seslerin Sebepleri...42 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...43 Sabit Su Baðlantýsý Sabit Su Baðlantýsý ile Ýlgili Bilgiler...44 Sabit Su Baðlantýsýnýn Hazýrlýðý...44 Çelik Hortumun Cihaza Takýlmasý...45 Elektrik Baðlantýsý...46 Montaj Talimatý Kurulma Yeri...47 Niþ Tabaný...48 Kapak Açýlýmý...48 Mutfak Dolaplarý Havalandýrma Side-by-side-Kurma Cihaz Kapaðý Ölçüleri (Açma açýsý 115 )...50 Montaj Ölçüleri...51 Elektrik ve sabit su baðlantýlarýnýn yerleþtirilmesi...52 Dolap Kapaklarýnýn Ölçüleri...52 Cihaz Montajý...53 Gerekli alet ve aksesuar...53 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Ahþap Dolap Kapaðý Aðýrlýðý...54

4 Ýçindekiler Separatöre Montaj...54 Mutfak Dolaplarýnýn Sonu Montaj Niþinin Düzenlenmesi Montaj Niþinin Kontrolü...55 Montajdan Önce...55 Montaj Niþinin Hazýrlanmasý Devrilmeye Karþý Alternatif Saplamalarýn Sabitlenmesi...58 Cihazýn Niþin Ýçine Sürülmesi Cihazýn Hizalanmasý...60 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Dolap Kapaðýnýn Montajý...63 Mutfak Dolap Kapaðýnýn Takýlmasý ve Hizalanmasý...65 Kapaklarýn Sabitlenmesi...66 Baza Çýtasýnýn Takýlmasý...67 Hava Tahliye Kanalýnýn Takýlmasý...68

5 Cihazýn Tanýtýmý Giriþ Tuþu Derin Dondurucu Ayar Tuþu ( daha soðuk; daha sýcak) SüperFrost Açma-Kapama Tuþu Buz Küpü Hazýrlama Ünitesini Açma-Kapama Tuþu Isý- veya Kapak Alarmý Kapama Tuþu (sadece ýsý- veya kapak alarmýnda görülür) Su Filtresini Deðiþtirme Tuþu 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kapak Rafý Raf Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi Buz Küpü Kabý Kumanda Paneli Tüm Cihazý Açma-Kapama Þalteri Derin Dondurucu Sepetleri Su Filtresi 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce Kullanma Kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve icabýnda cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Dikkat! Cihaz çok aðýrdýr ve kapaðý açýkken öne doðru devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýna uygun olarak niþin içine sabitleninceye kadar cihazýn kapaklarýný kapalý tutunuz. Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri çalýþma yerlerinde çiftliklerde otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri diðer ortamlarda. Soðutucunuzu sadece evde derin dondurulmuþ besinlerin saklanmasý, taze besinlerin dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna ve derin dondurucu sepetlerine oturmalarýna asla izin vermeyiniz. Dolap kapaklarýnýn menteþeleri yaralanmalara sebep olabilir. Özellikle çocuklar buralardan uzak tutulmalýdýr! Dondurucu sepetlerin içindeki ayýrýcý panelin çýkarýlmasý sonucunda çocuklar sepetlerin içine oturarak oynamak isteyebilirler. Bu tehlikeli harekete karþý çok dikkatli olunuz! Ölüm tehlikesi! Teknik Güvenlik Montaja baþlamadan önce cihazýn dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz sizin güvenliðiniz için tehlike demektir! 0 Cihazýn kablosu zarar görmüþse, kablo ancak üretici firma tarafýndan yetki verilmiþ uzman personel tarafýndan deðiþtirilmelidir. Cihazý kullanan kiþinin zarar görmemesi için bu önlem çok önemlidir. Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, cihazýn bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 g soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Cihazýn içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri sadece üretici firmanýn yetkilendirdiði bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkmýþ olacaktýr. Sabit su baðlantýsýnýn yanlýþ ve hatalý olmasý sonucunda oluþan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Sabit su þebekesine baðlantý ve buz küpü hazýrlama ünitesinin tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Buz küpü hazýrlama ünitesi bir sýcak su baðlantýsý için uygun deðildir. Derin dondurucu elektrik þebekesine baðlandýktan sonra sabit su baðlantýsý yapýlamaz. Buz küpü hazýrlama ünitesinin oynak parçalarýna veya buz küpü hazýrlama rezistansýna dokunmayýnýz. Montaj ve bakým iþlerinde cihazýn elektrikle olan baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmelidir: Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi çýkarýrken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. evdeki sigortayý kapatýnýz. vidalý sigortayý yuvasýndan tam olarak çýkartýnýz. Bozuk parçalar sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Cihazýn güvenle çalýþabilmesi ancak bu parçalarla mümkün olabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn kurulmasý ve montajý ev dýþýnda herhangi bir yere yapýlacaksa, o zaman cihazýn güvenli kullanýlmasý açýsýndan bu iþlerin yetkili bir servis/uzman bir personel tarafýndan yerine getirilmesi þarttýr. Doðru Kullaným Islak elle dondurulmuþ besinleri ve metal kýsýmlarý tutmayýnýz. Eliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Cihazýn içinde elektrikli bir cihaz kullanmayýnýz (örneðin yumuþak buz hazýrlamak için). Kývýlcým oluþabilir. Patlama tehlikesi! Çýkardýðýnýz buzlarý asla hemen aðzýnýza atmayýnýz. Çok düþük ýsý nedeniyle dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Çözülmüþ yiyecekleri asla yeniden dondurmayýnýz. Bu gýdalarý bozulmadan ve besin deðerlerini kaybetmeden hemen tüketiniz veya bu yiyecekleri piþiriniz veya kýzartýnýz ve daha sonra yeniden dondurunuz. Patlayýcý maddeleri ve yanýcý maddeleri (sprey kutularýný) cihazda saklamayýnýz. Termostat açýldýðýnda kývýlcýmlar çýkabilir. Yanýcý karýþýmlar patlamaya neden olabilir. Þiþede veya kutularda bulunan gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuda saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz. Aksi halde þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. Olasý hastalýklarý önlemek için su filtresi deðiþim göstergesini asla devreden çýkarmayýnýz! 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. Havalandýrma delikleri asla kapatýlmamalýdýr. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve cihaz arýzalanabilir. Bu cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Cihazýn içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý Eski soðutucu-/derin dondurucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 12

13 Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 13

14 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksesuarlarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Cihaz taþýndýktan sonra yaklaþýk 8 saat dinlenmeye býrakýlmalý ve elektrik baðlantýsý ancak bu sürenin sonunda yapýlmalýdýr. Bu önlem dolabýn ilerdeki çalýþmasý açýsýndan çok önemlidir! Cihazýn Açýlmasý Cihaz kapaðýný açýnýz. Þaltere basýnýz. Þalter sað tarafta kumanda panelinin altýndadýr. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapak açýldýðýnda dolap içindeki lamba yanar. Besinleri ilk kez dolaba yerleþtirmeden önce iç ýsýnýn yeterli dereceye düþebilmesi için cihaz bir kaç saat öncesinden soðultulmaya býrakýlmalýdýr. Derin dondurucu içindeki ýsý yeterli bir seviyeye (en az -18 C) düþtükten sonra yiyecekleri derin dondurucuya yerleþtiriniz. Lütfen dikkat ediniz! Þalterle kapatýlmadýðý sürece cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmýþ sayýlmaz! Cihazýn Kullanýmý Bu cihazý kullanmak için parmaðýnýzla sensörlü tuþlara dokunmanýz yeterli olacaktýr. Bunun için þunlarý unutmayýnýz: Seçilebilir bir sensörlü tuþun fonu daima beyazdýr. Seçilmiþ olan bir sensörlü tuþun fonu ise daima sarýdýr. Ayrýca kumanda paneli üzerindeki giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Fonunun sarý renge dönüþmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Kumanda panelinin saðýnda diðer seçilebilen sensörlü tuþlar görülür. 14

15 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Þimdi: ýsý derecesini ayarlayabilir, SüperFrost fonksiyonunu seçebilir veya buz küpü hazýrlama ünitesini çalýþtýrabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgileri bu konu ile ilgili bölümlerde bulabilirsiniz. Ayarlardan çýkmak için, Ayar Modu Ayar modu içinde kumanda paneli üzerinden cihazýn belirli fonksiyonlarýný seçebilir ve ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Farklý fonksiyonlarýn ayar olanaklarý ilgili bölümlerde yazýlýdýr. Ayar modunda seçilebilir fonksiyonlarýn tablosu: Fonksiyon Is ayarý seçimi Ýþareti giriþ tuþuna dokunarak fon rengini beyaza çeviriniz. Son yapýlan ayarlar hafýzaya alýnýr. Giriþ tuþuna dokunmadan da bir süre sonra elektronik tekrar baþlangýç pozisyonuna döner. Cihazýn Kapatýlmasý fonksiyonu yok Tuþ sesi açýlýr-/kapanýr Su filtresi deðiþim onayý Ayar moduna giriþ veya çýkýþ ^ Þaltere basýnýz. Soðutma ve aydýnlatma kapanýr. 15

16 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Tuþ Sesini Açma-/Kapama Eðer bir tuþa bastýðýnýzda bir ses çýkmasýna istemiyorsanýz, bu fonksiyonu kapatabilirsiniz. Fon rengi sarýya dönüþmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Tuþun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Fon rengi beyaza dönüþünceye ve diðer bütün tuþlarýn ýþýklarý sönünceye kadar giriþ tuþuna dokununuz. Tuþun pozisyonu üzerine parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca bir defalýðýna giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). c ve tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz: tuþuna dokunarak tuþ sesini kapatabilir veya açabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalýdýr 1: Tuþ sesi açýktýr : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayarý onaylamak için giriþ tuþuna dokununuz. Göstergede bir görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý otomatik olarak devreden çýkar. Cihaz kapaðý kapatýldýðýnda kapak alarmý tekrar devreye girer. Göstergede b görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. 16

17 Cihaz uzun süre kullanýlmayacaksa: cihazý kapatýnýz, fiþini prizden çekiniz, su giriþ musluðunu kapatýnýz cihaz kapatýlmadan birkaç saat önce), buz küpü kabýný boþaltýnýz, cihazý temizleyiniz, su filtresini deðiþtiriniz, koku oluþumunu önlemek için cihaz kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaðý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý 17

18 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesinin yükselme sebepleri: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, dolaba çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, soðutucuya yeni yerleþtirilen besinlerin sýcak olmasý, cihazýn çevre sýcaklýðý. Cihaz belli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. Derin Dondurucuda Isý Ayarý Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Isý göstergesinin yanýndaki her iki tuþla ýsý derecesini þöyle ayarlayabilirsiniz. tuþu ile : ýsý derecesi düþer tuþu ile: ýsý derecesi yükselir. Bu ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek gösterilir. Tuþa bir defa basýlýrsa: Isý derecesi 1 C lik-dilimlerle deðiþir. Tuþ basýlý tutulursa: Isý derecesi devamlý deðiþir. En yüksek veya en düþük ayarlanabilen ýsý derecesine ulaþýldýktan sonra veya tuþlarýnýn ýþýklarý söner. Kumanda panelindeki ýsý göstergesi her zaman istenilen ýsý derecesini gösterir. 18

19 Doðru Isý Eðer ýsý derecesini deðiþtirmiþ iseniz, o zaman dolaba az miktarda yiyecek doldurunuz ve yaklaþýk 6 saat sonra veya dolabý tamamen doldurunuz ve yaklaþýk 24 saat sonra ýsýyý kontrol ediniz. Gerçek ýsý ayarý ancak bu sürelerin sonunda belli olur. Bu süre sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Isý Ayar Olanaklarý Ayarlanabilen ýsý dereceleri: Derin dondurucuda -14 C ile -24 C arasý. En düþük ýsý deðerine ulaþmak cihazýn yerleþtirildiði alan ve oda sýcaklýðý ile baðlantýlýdýr. Oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý halinde en düþük ýsý deðerine ulaþmak mümkün olmayabilir. Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý derecesi Celsius veya Fahrenheit olarak gösterilebilir. Fon rengi sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Tuþun pozisyonuna dikkat ediniz (parmakla dokunmayýnýz!). Fon rengi beyaza dönüþünceye ve diðer tuþlarýn ýþýklarý sönünceye kadar yeniden giriþ tuþuna dokununuz. tuþunun pozisyonuna parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca bir defalýðýna giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). Parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunun üzerinde býrakarak c ve tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar bekleyiniz: Göstergede görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak ýsý biriminin veya Celsius olmasýna karar verebilirsiniz: 0: Isý derecesi birimi Fahrenheit 1: Isý derecesi birimi Celsius : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. 19

20 Doðru Isý Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Giriþ tuþuna basýnýz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý devreden otomatik olarak çýkar. Cihaz kapaðý kapatýlýr kapatýlmaz kapak alarmý tekrar devreye girer. Isý Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi her zaman istenilen ýsý derecesini gösterir. Isý göstergesi ne zaman yanýp söner: baþka bir ýsý derecesi ayarlandýðýnda, cihaz içindeki ýsý derecesi (soðutma kaybý) birkaç derece yükselmiþse. Bu kýsa soðutma kaybý þu sebeplerden meydana gelmiþse, çok önemli deðildir: çok miktarda yiyeceðin dolaba yerleþtirilmesi veya dýþarý alýnmasý için cihaz kapaðý bir defa uzun süreli açýk kalmýþsa, taze besinler henüz dolduruluyorsa. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun süre -18 C den daha yüksek ise, dondurulmuþ gýdalarýn çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Bu durumda besinleri mümkün olduðu kadar hýzla tüketiniz! 20

21 Sesli Sinyal Cihaz içindeki ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmemesi veya düþmemesi ve dolayýsýyla þaraba ve derin dondurucudaki malzemelere zarar vermemesi ve dolap kapaðý açýk kaldýðýnda enerji tüketiminin yükselmemesi için dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Dolap içindeki bölmelerin birinde ýsý derecesi çok yükselirse, ýsýnýn yükseldiði bölmenin panelinde sesli sinyali kapatma tuþunun ýþýðý yanýp söner. Ayrýca bir sinyal sesi duyulur. Isý göstergesi derin dondurucuda meydana gelen en yüksek ýsý deðerini gösterir. Þu durumlarda akustik ve optik sinyal duyulur ve görülür, örneðin: dolap içini yerleþtirirken ve besinleri dýþarý alýrken içeri çok fazla sýcak hava sýzarsa. büyük miktar yiyecek dondurulmaya býrakýlmýþsa. bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdiðinde sinyal sesi durur ve sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý söner. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Sinyal sesi sizi rahatsýz ederse, bunu vaktinden önce kapatabilirsiniz. Sinyal sesini kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Alarm durumu bitinceye kadar sesli sinyali kapatma tuþunun ýþýðý yanar. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun süre -18 C den daha yüksek ise, yiyeceklerin çözülüp çözülmediðini kontrol ediniz. Bu durumda besinleri mümkün olan en kýsa süre içinde tüketiniz! Kapak Alarmý Cihaz kapaðý 5 dakikadan daha uzun bir süre açýk kalýrsa bir sinyal sesi duyulur. Ayrýca sesli sinyal tuþunun ýþýðý söner. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz sesli sinyal durur ve sesli sinyal kapatma tuþunun ýþýðý söner. Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Sesli sinyal sizi rahatsýz ederse, sinyal sesini vaktinden önce kapatabilirsiniz. Sesli sinyali kapatma tuþuna basýnýz. Sesli sinyali kapatma tuþunun ýþýðý söner ve sesli sinyal durur. 21

22 SüperFrost Kullanýmý SüperFrost Fonksiyonu Yiyeceklerin iyi bir durumda dondurulmalarý için taze besinleri dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece besinler hýzla dondurulacak ve besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetleri korunacaktýr. Ýstisnalar: henüz dondurulmuþ besinlerin yerleþtirilmesi. günce ancak 2 kg. kadar yiyeceðin dolaba konulmasý. SüperFrost fonksiyonu dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 4-6 saat önceden açýlmalýdýr. En yüksek derin dondurma kapasitesinden yararlanýlacaksa, SüperFrost fonksiyonu 24 saat önceden açýlmalýdýr! SüperFrost Fonksiyonunun Kapatýlmasý SüperFrost fonksiyonu yerleþtirilen yiyecek miktarýna göre yaklaþýk 52 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Sensörlü tuþun fonu beyazdýr ve cihaz tekrar normal ve enerji tasarrufu saðlayan soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý yeterli seviyeye düþtükten sonra enerji tasarrufu amacýyla SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Fonu beyaz renge dönmesi için SüperFrost-tuþuna basýnýz. Derin dondurucu ýsý göstergesinde tekrar daha önce ayarlanan ýsý deðeri görülür. Cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. Sarý ýþýðýn yanmasý için SüperFrost-tuþuna basýnýz. Cihaz þimdi derin dondurucuda en yüksek soðutma gücünde çalýþýr ve ýsý göstergesinde yeni ayarlanan ýsý deðeri (-30 C) görülür. 22

23 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Raf yerlerini besinlerin büyüklüðüne göre deðiþtirebilirsiniz: Her iki elinizle rafýn altýndan tutunuz ve oturduklarý pimlerin üzerinden kaldýrýnýz. Rafý öne doðru çekiniz. Rafý istediðiniz yere yerleþtiriniz ve pimlere oturtunuz. Rafýn yerine düzgün takýlmasýna dikkat ediniz. Üst Raf Rafý yukarý doðru kaldýrýnýz. Rafý yerine oturturken girintilerin arkada yerine tam oturmalarýna dikkat ediniz. Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Cihaz kapaðý üstündeki raf yiyeceklerin yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý sýrasýnda kaydýrýlabilir veya tamamen dýþarý alýnabilir. Rafý iki elinizle tutunuz ve hafifçe kaldýrýnýz ve öner doðru eðiniz. Rafý eðimli durumda yan tarafa kaydýrýnýz ve istediðiniz yere tekrar yerleþtiriniz. Rafýn yerine düzgün takýlmasýna dikkat ediniz. Rafý yerinden çýkartmak için: rafý yandaki kýzak üzerinden yukarý doðru kaydýrýnýz ve istediðiniz gibi takýnýz. Tekrar takmak için: rafý tekrar kýzaklarýna takýnýz ve istediðiniz yere doðru kaydýrýnýz. Derin Dondurucu Sepetleri Derin dondurucu sepetleri temizlemek için dýþarý alýnabilir. Derin dondurucu sepetini dayanma noktasýn kadar dýþarý çekiniz. Kapak açýlým tarafýnda çocuk güvenliði için bir pim bulunmaktadýr, çekmece dýþarý alýnýrken bu pim yatay durumda olmalýdýr. Pimin çentiðini uygun bir aletle yatay duruma getiriniz. Her iki taraftan mandallarý yukarý çekiniz ve derin dondurucu sepetini dýþarý alýnýz. 23

24 Dolap Ýçi Düzeni Ara bölme temizlik için dýþarý çýkarýlabilir: Ara bölme birkaç aparat ile sepete tutturulur. Bunlarý sökebilmek için, Derin dondurucu sepetini tekrar takmak için: teleskop sürgüleri dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. derin dondurucu sepetini arkadan ve önden yerine oturuncaya kadar bastýrýnýz. Pimin çentiðini çocuk güvenliði açýsýndan tekrar dikey duruma getiriniz. Derin dondurucu sepetini içeri sürünüz. pimlerin üzerindeki çentikleri uygun bir aletle yatay duruma getiriniz. Pimleri aparatlardan çekip çýkarýnýz. Ara bölmeyi yukarý doðru çekerek çýkartýnýz. Ara bölmeyi takmak için: aparatlarý dik bir duruma getirin ve ara bölmeyi bu aparatlara tam yerine oturuncaya kadar takýnýz. Pimleri bu aparatlara takýnýz ve bir tornavida ile pim çentiðini dik duruma getiriniz. 24

25 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için en yüksek derin dondurma kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" bölümünde bulabilirsiniz. Tip etiketinde bildirilen en yüksek dondurma kapasitesi DIN ISO sayýlý Avrupa normuna uygundur. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatlarýnýn korunabilmesi için mümkün olan en kýsa zamanda dondurulmasý gerekir. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa hücrelerden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu da besinlerde fazlaca sývý kaybýnýn meydana geldiði anlamýna gelir. Yiyecekler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Gýdalar hýzla dondurulursa, hücrelerdeki sývýlar dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve yiyeceklerin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görülür! Hazýr Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve ürünün satýldýðý rafýn soðukluk derecesine. Bu rafýn soðukluk derecesi -18 C den daha sýcak ise, derin dondurulmuþ ürünün dayanma süresi kýsalýr. Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutma çantasý içinde (ice-box) içinde eve götürünüz. Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 25

26 Derin Dondurma ve Saklama Besinlerin Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Dondurmadan Önce Þunlara Dikkat Ediniz: Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan yemekler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve karaturp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið ham elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitamininin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2 3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla dondurulmak için daha uygundur ve uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer folyo koyarak, donarken birbirlerine yapýþmasýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi yoðun tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce soðumalarý açýsýndan dýþarýda bekletilmeleri gerekir. Ambalaj Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj Plastik folyo Polietilen folyo Aluminyum-folyo Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj Ambalaj kaðýdý Parþömen kaðýdý Selofan Çöp torbalarý Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. Ambalajý sýkýca: Lastikle Plastik klipslerle Sicimle veya Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurma tarihini yazýnýz. 26

27 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce 2 kilodan fazla taze yiyecek dolaba yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir süre önce SüperFrost fonksiyonu devreye alýnmalýdýr ( "SüperFrost Kullanýmý" bölümüne bakýnýz). Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme Besinler derin dondurucunun her tarafýnda dondurulabilir. Büyük miktarda yiyecekleri büyük derin dondurucu sepetine koyunuz. Derin dondurucu sepetlerine yerleþtirilecek besinler için uygun olan aðýrlýk tablosu: Üst Dondurucu Sepeti Alt Dondurucu Sepeti F 1911 Vi 43 kg 43 kg Dondurulacak malzemeyi derin dondurucu sepetlerine enlemesine yerleþtiriniz, böylece buraya konulan besinler mümkün olan en kýsa süre içinde çekirdek hücresine kadar hýzla donar. Birlikte ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Dondurulmuþ besinlerin çözülmesi: Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda (dondurulmuþ besinden çýkan soðukluk diðer gýdalarýn soðutulmasý için kullanýlýr), Buharlý fýrýnda. Yassý et ve balýk dilimlerini çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Meyveler oda sýcaklýðýnda, ambaljý içinde yada kapalý kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya kýzgýn yaðda buðulanabilir. Piþirilme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Çözülmüþ veya çözülmeye baþlamýþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Hýzlý soðutma için derin dondurucuya yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç bir (1) saat sonra dolaptan dýþarý alýnmasý lazýmdýr. Aksi halde þiþeler patlar! Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmemesi için yeni yerleþtirilen malzemeler onlara temas etmemelidir. 27

28 Buz Küpü Üretme Otomatik buz küpü üretme ünitesinin sabit bir su baðlantýsýna ihtiyacý vardýr ("Sabit Su Baðlantýsý" böl.bak.). Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda su filtresi deðiþtirme göstergesi devreye alýnmalýdýr, böylece sayaç sýfýrlanabilecektir ( "Filtre Deðiþiminin Devreye Alýnmasý"). Buz Küpü Ünitesinin Çalýþtýrýlmasý Buz küpü kabý mutlaka buz küpü hazýrlama ünitesinin altýnda olmalýdýr, buna çok dikkat edilmelidir. Ancak çekmece tamamen kapalý olduðunda buz küpü üretilebilir. Fon renginin sarýya dönüþmesi için buz küpü hazýrlama ünitesinin sensörlü açma-kapama tuþuna dokununuz. Derin dondurucudaki ýsý düþtüðünde buz küpü hazýrlama ünitesine su dolmaya baþlar. Su donar donmaz, buz küpleri buz küpü hazýrlama ünitesinden alttaki buz küpü kabýna düþmeye baþlar. Buz küpü hazýrlama ünitesi 24 saat içinde en fazla 120 buz küpü üretebilir. Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýndan sonra ilk buz küplerinin buz hazýrlama ünitesinden çekmeceye düþmesi 10 saat kadar sürebilir. Buz küpü çekmecesi dolduðunda buz küpü üretimi otomatik olarak durdurulur. 28 Buz küpü hazýrlama ünitesine çabuk soðumasý için þiþe veya benzerlerini koymayýnýz. Buz küpü üretimi durabilir ve sistem arýzalanabilir! Ýlk üç buz dolu çekmece tüketilmemelidir, çünkü cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda bu su ile sistem kanallarý yýkanmýþtýr. Bu önlem cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda olduðu kadar cihazýn uzun süre kullanýlmamasý durumu için de geçerlidir. Buz küpü üretim miktarý derin dondurucu içindeki ýsý derecesi ile baðlantýlýdýr: Derin dondurucu içindeki derece ne kadar düþerse, o kadar fazla miktarda buz küpü üretilir. Buz Küpü Ünitesinin Kapatýlmasý Buz küpü hazýrlama ünitesini kapatmadan birkaç saat önce derin dondurucu sabit su baðlantýsýndan ayrýlmalýdýr. Eðer buz küpü üretmek istemiyorsanýz, o zaman buz küpü hazýrlama ünitesini derin dondurucudan ayrý olarak kapatabilirsiniz. Buz küpü hazýrlama ünitesinin sensörlü açma-kapama tuþuna dokununuz, fon rengi beyaza dönüþecektir.

29 Otomatik Çözme Cihaz bir "NoFrost"-sistemi ile donatýlmýþtýr, bu sayede cihazdaki buzlar otomatik olarak çözülür. Eriyen buzlar buhar ünitesine ulaþýr ve orada belli zaman aralýklarýnda buharlaþtýrýlýr. Otomatik eritme sonucunda derin dondurucu her zaman buzsuz kalýr. Bu özel sistem sayesinde dondurulmuþ besiler çözülmeye baþlamazlar! 29

30 Temizlik ve Bakým Hiçbir zaman toz deterjan veya soda ve asit içeren aþýndýrýcý temizlik maddeleri veya kimyasal çözücüler kullanmayýnýz. "Aþýndýrýcý madde içermediði" söylenen temizlik maddeleri bile yer yer matlaþmaya sebep olduklarýndan bu iþ için uygun deðildir. Elektronik, aydýnlatma veya havalandýrma kafesine su kaçmamasýna özellikle dikkat ediniz. Su oluðu ve çýkýþ deliðine temizlik sularý kaçmamalýdýr. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Temizlikten Önce Þaltere basarak cihazý tamamen kapatýnýz. Þalter sað tarafta kumanda paneli altýndadýr. Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. Yiyecekleri dolaptan çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Dolabýn çýkarýlabilen tüm parçalarýný dýþarý alýnýz. Kapak içindeki raflarý temizleyebilmek için çelik askýlarýndan çýkartýnýz. Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Temizlik için deterjan ve ýlýk su yeterli olacaktýr. Bütün parçalarý elde yýkayýnýz, bulaþýk makinesine koymayýnýz. Cihazý en az ayda bir defa temizleyiniz. Temizlikten sonra iç bölümleri ve aksesuarý duru su ile siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Soðutucunun kapaðýný kýsa bir süre açýk býrakýnýz. 30

31 Temizlik ve Bakým Aluminyum Çerçeveler Raf kenarlarý ve dolap kapaðýndaki çerçeveler aluminyumdur. Aluminyum canlý bir malzemedir. Bakýþ açýsý, ýþýðýn geliþi ve çevre görünümü etkiler ve cihazýn optiði deðiþir. Aluminyum çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Üzerindeki kirler uzun bir süre temizlenmediði takdirde alumiyum çerçevelerin rengi deðiþebilir. Bu nedenle kirler oluþtuktan sonra hemen silinmelidir. Yukarýda sýralanan temizlik maddelerine ilave olarak þunlarý da kullanmayýnýz: Çelik temizleme maddesi, kireç çözücü temizlik maddeleri, aþýndýrýcý özelliði olan sert ve eski süngerleri. bulaþýk makinesi deterjaný. Buz Küpü Kabý Buz küpü kabý teleskop kýzaklarýn üzerinde sürülür ve boþaltmak için dayanma noktasýna kadar dýþarý çekilebilir. Buz küpü kabýný temizlemek istediðinizde tam olarak dýþarý çýkartabilirsiniz: Buz küpü kabýný dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Her iki yandaki mandallarý yukarý çekiniz ve buz küpü kabýný yukarý kaldýrarak dolaptan çýkartýnýz. Kabýn teleskop kýzaklarýný daha sonra içeri kaydýrýnýz. Böylece birine zarar vermesini önlemiþ olursunuz! Buz küpü kabýný tekrar yerine takmak için: teleskop kýzaklarý dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Buz küpü kabýný kýzaklara oturtunuz ve yerine tam oturmasýna dikkat ediniz. Buz küpü kabýný içeri sürünüz. 31

32 Temizlik ve Bakým Havalandýrma Delikleri Havalandýrma deliklerini düzenli olarak bir fýrça ile temizleyiniz. Burada birikecek tozlar enerji tüketimini arttýrýr. Kapak Lastiði Dolabýn kapak lastiklerine yað sürmeyiniz. Aksi halde zamanla lastiðin üzerinde gözenekler oluþacaktýr. Kapak lastiklerini düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Temizlikten Sonra Bütün parçalarý soðutucu içine yerleþtiriniz. Cihazýn kapaklarýný kapatýnýz, fiþini prize takýnýz (veya evdeki sigortayý açýnýz) ve cihazý çalýþtýrýnýz. SüperFrost fonksiyonunu açýnýz, böylece derin dondurucu hýzla soðuyacaktýr. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli soðukluða ulaþtýktan sonra derin dondurucu çekmecelerini içindeki besinlerle derin dondurucu bölmesine sürünüz. dondurucu bölmesindeki ýsý derecesi en az -18 C dereceye indikten sonra SüperFrost fonksiyonunu SüperFrost düðmesine basarak kapatýnýz. 32

33 Arýzalarda Ne Yapmalý...? Tamirler sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler soðutucuyu kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir. Ne yapmalý, eðer cihaz soðutmuyorsa? Cihazýn açýlýp açýlmadýðýný kontrol ediniz.panelde giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Cihaz fiþi prize düzgün takýlmýþ olmalýdýr. Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer durum böyle deðilse, yetkili servisi çaðýrýnýz. Isý ayarlarýný kontrol ediniz.... derin dondurucudaki ýsý derecesi çok düþük ise? Isý derecesini biraz yükseltiniz. Gerekirse SüperFrost fonksiyonunu kapatýnýz. Dolap kapaðýnýn düzgün kapatýlýp kapatýlmadýðýný kontrol ediniz. Büyük miktarda yiyecek bir seferde dondurulmuþ olabilir. Soðutma motoru bu yüzden çok uzun bir süre çalýþýr ve soðutucu içindeki ýsý derecesi otomatik olarak düþer.... derin dondurucu kapaðý gerektiðinde arka arkaya açýlamýyorsa? Bu bir arýza deðildir. Belirli bir süre sonra kapaðý güç kullanmadan rahatça açabilirsiniz.... soðutma motorunun çalýþma sýklýðý ve süresi artýyorsa? Dolap bazasýndaki ve yukarýda dolap içindeki hava giriþlerinin önü kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir. Dolap kapaðý çok sýk açýlmýþ veya büyük miktarda yiyecek henüz donduurlmuþ olabilir. Dolap kapaðýnýn düzgün kapatýlýp kapatýlmadýðýný kontrol ediniz.... soðutma motoru devamlý çalýþýyorsa? Enerji tasarrufu açýsýndan soðutma motoru az soðutma ihtiyacýnda düþük devirde çalýþýr. Böylece soðutma motorunun çalýþma süresi uzar.... derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yükseldiði için buradaki malzeme çözülmeye baþlarsa? Cihazýn bulunduðu oda sýcaklýðý düþmeye baþlamýþsa? Oda sýcaklýðýný yükseltiniz. Oda sýcaklýðý çok fazla düþerse, soðutma motoru daha seyrek çalýþmaya baþlar. Bu nedenle derin dondurucu bölgesi çok ýsýnabilir. 33

34 Arýzalarda Ne Yapmalý...?... derin dondurulan gýdalar kaskatý olmuþsa? Donmuþ gýdalarý bir kaþýk sapý ile yapýþýp kaldýðý yerden kaldýrýnýz.... sesli bir uyarma sesi duyuluyorsa? Cihazýn kapaðý yaklaþýk 5 dakikadan fazla bir süre açýk kalmýþtýr! Cihazýn kapaðýný kapatýnýz!... sesli sinyal duyuluyor ve sinyal-kapatma tuþunun ýþýðý yanýyor veya yanýp sönüyorsa? Cihazýn kapaðý açýk olabilir veya Cihazýn içindeki ýsý yükselmiþ olabilir, sebepleri: cihazýn içine çok fazla sýcak hava girmiþ olabilir, büyük miktarda yiyecek henüz donduruluyor olabilir, cihazýn elektriði bir süre kesilmiþ olabilir. Alarm durumu sona erdiðinde sesli sinyal durur ve sinyal kapatma tuþunun ýþýðý söner. Isý göstergesi derin dondurucu içinde meydana gelen en yüksek ýsý derecesi gösterir. Yiyeceklerin çözülüp çözülmediklerini kontrol ediniz. Eðer çözülmeye baþlamýþlarsa, onlarý hemen bir iþlemden (piþirme veya kýzartma gibi) geçiriniz ve tekrar dondurunuz....sufiltresi göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanýyorsa? Su filtresi hemen deðiþtirmelidir. Yetkili servise yeni bir su filtresi sipariþi veriniz....sufiltresi göstergesinin ýþýðý yanýp sönüyorsa? Su filtresini deðiþtiriniz.... buz küpü hazýrlama ünitesi çalýþtýrýlamýyorsa? Cihazýn elektriðe baðlý olup olmadýðý kontrol ediniz.... buz küpü hazýrlama ünitesi buz küpü üretmiyorsa? Cihaz henüz açýlmamýþ olabilir. Buz küpü hazýrlama ünitesi açýlmamýþ olabilir. Sabit su baðlantýsý yapýlmamýþ olabilir. Ýlk çalýþtýrmadan önce su geçiþ kanallarý havalandýrýlmamýþ olabilir. Su giriþi kapalý olabilir. Buz küpü kabý doðru pozisyonda olmayabilir. Derin dondurucudaki ýsý çok yükselmiþ olabilir. Su basýncý yeterli olmayabilir. Su basýncý 1,72 ile 8,25 arasýnda olmalýdýr. Su basýncýný olumsuz etkileyen yanlýþ bir valf takýlmýþ olabilir. Ýlk buz üretiminin 10 saat kadar sürdüðünü unutmayýnýz. 34

35 Arýzalarda Ne Yapmalý...?... buz küpü hazýrlama ünitesi çok küçük buz üretiyorsa? Sabit su þebekesine baðlanan baþka ev cihazlarý olabilir. Bu nedenle ayný saatler içinde bulaþýk makinesi, çamaþýr makinesi ve diðerlerini çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz. Su filtresinin deðiþmesi gerekebilir. Su basýncý yeterli olmayabilir. Su basýncý 1,72 ile 8,25 arasýnda olmalýdýr. Su basýncýný olumsuz etkileyen yanlýþ bir valf takýlmýþ olabilir. Ýlk buz üretiminin 10 saat kadar sürdüðünü unutmayýnýz.... buz küplerinin kokusu ve tadý kötü ise? Buz küpü hazýrlama ünitesini çok az mý kullanýyorsunuz? Bu ünite uzun süre kullanýlmadýðýnda buzun üstüne baþka kokular sinebilir. Derin dondurucuya ambalajsýz besinler konulmamalýdýr. Buz açýk olarak saklanan yiyeceklerin kokularýný alabilir. Buz küpü kabý kirlenmiþse temizlenmesi gerekir.... buz küpü hazýrlama ünitesi çok az ve þekli bozuk buzlar üretiyorsa? Su basýncý yeterli olmayabilir. Su basýncý 1,72 ile 8,25 arasýnda olmalýdýr. Derin dondurucudaki ýsýnýn çok düþük olup olmadýðýný kontrol ediniz. Su filtresini deðiþtiriniz.... cihazdan dýþarý su akýyorsa? Hemen musluðu kapatýnýz! Cihazdaki su musluðu bozuk olabilir, yetkili servisi çaðýrýnýz! Su basýncý düþük olabilir. Yanlýþ bir valf takýlmýþ olabilir.... ýsý göstergesinde deðiþimli olarak "_F" ve"121" görülüyorsa? Buz hazýrlama sistemine su giriþi yapýlmamaktadýr. Sabit su baðlantýsýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Su giriþi açýk olmayabilir.... ýsý göstergesinde baþka bir hata uyarýsý "_F" görülüyorsa? Bu bir arýza demektir. Yetkili servise haber veriniz....içaydýnlatmadaki lamba yanmýyorsa? Cihazýn kapaðý uzun süre açýk kalmýþ olabilir. Kapak açýkken 5 dakika sonra lamba otomatik olarak kapanýr. Belirli bir soðuma sürecinden sonra lamba tekrar açýlýr. Kapak kýsa bir süre açýlmasýna raðmen lamba yine de yanmýyorsa, ampul bozuk demektir. Þaltere basarak cihazý kapatýnýz. Evdeki sigortayý kapatarak cihaza gelen elektriði kesiniz. 35

36 Arýzalarda Ne Yapmalý...? Üst aydýnlatma: Yan aydýnlatma: Her iki elinizle önde lamba kapaðýný tutunuz ve arkaya doðru kaydýrýnýz. Lamba kapaðýný öne doðru kaldýrýnýz. Halojen lambayý çýplak elle tutmayýnýz! Halojen lambayý deðiþtirmek için yumuþak bir bez kullanýnýz. Lamba kapaðýný saat göstergesi yönün tersine çeviriniz ve çýkartýnýz. Halojen lambayý çýplak elle tutmayýnýz! Halojen lambayý deðiþtirmek için yumuþak bir bez kullanýnýz. Bozuk halojen lambayý dýþarý çýkartýnýz. Yeni halojen lambayý yuvaya takýnýz. Halojen lambanýn modeli: 20 W/12 V/ Duy: GY Lamba kapaðýný arka tarafa tekrar takýnýz ve yerine oturuncaya kadar öne doðru çekiniz. Bozuk halojen lambayý dýþarý çýkartýnýz. Yeni halojen lambayý duya takýnýz. Halojen lamba modeli: 5 W/12 V/ duy: G 4. Lamba kapaðýný tekrar yerine takýnýz ve yerine oturuncaya kadar saat göstergesi yönünde çeviriniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný açýnýz ve cihazý çalýþtýrýnýz. 36

37 Su Filtresi Cihazda bulunan su filtresi þebekeden gelen þehir suyunu buz küpünün hazýrlanmasý için filtre eder. Standart filtrenin yerine ilerde aktif kömür filtre de takabilirsiniz. Bu filtre sudaki kloru ve kokuya sebep olabilecek maddeleri filtre ederek buz küpleri için gerekli olan kaliteli suyu hazýrlar. Buz küplerinin kalitesini korumak için filtreyi belirli aralýklarla deðiþtiriniz! Lütfen þunlara dikkat ediniz: Yeni bir su filtresini taktýktan sonra son 24 saat içinde üretilen buz küplerini kullanmayýnýz, buzlarý atýnýz. Buz küpü hazýrlama sistemi uzun bir süre kullanýlmadýðý takdirde, sistem açýldýktan sonra, son 24 saat içinde üretilen buzlarý kullanmayýnýz, buz kabýný boþaltýnýz ve buzlarý atýnýz. Cihazý veya buz hazýrlama ünitesini son haftalarda veya aylarda çok az kullanmýþ iseniz veya buzlar kötü kokuyorsa, su filtresini deðiþtiriniz. Filtre Deðiþiminin Devreye Alýnmasý Cihaz ilk defa çalýþtýrýldýðýnda filtre deðiþim göstergesini devreye alýnýz, böylece sayacý sýfýrlayabilirsiniz. Cihazýn kapaðýný açýnýz. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Tuþun pozisyonunu dikkate alýnýz (parmakla dokunmayýnýz!). Tuþun fon renginin beyaza dönmesi ve diðer tuþlarýn sönmesi için giriþ tuþuna tekrar dokununuz. Tuþun pozisyonu üzerine parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca giriþ tuþuna bir defalýðýna basýnýz ( tuþu býrakmayýnýz!). Parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþun üzerinde tutunuz ve ve tuþlarýnýn yanmasýný bekleyiniz: Göstergede bir ^ gösterilinceye kadar tuþuna dokununuz. 37

38 Su Filtresi Yeniden giriþ tuþuna dokununuz. tuþuna dokunarak þunlarý seçebilirsiniz: ^ 0: Su filtresi takýldý ^ 1: Filtre deðiþimi devre dýþý (Fabrika teslim durumu) ^ : Menüye dönüþ. Göstergede ^0görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Binanýn þehir suyu giriþine bir filtre takýlmýþ ise o zaman ^1fonksiyonu seçilmelidir. Bu durumda cihazýn içindeki standart filtreyi kullanýnýz. Filtre deðiþimini onaylamak için 2 saniye kadar giriþ tuþuna dokununuz. Artýk filtre deðiþimi devreye alýnmýþtýr. Göstergede ^ görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Giriþ tuþuna dokununuz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Cihaz kapaðýný kapatýnýz. Filtre Deðiþimi Göstergesi Su filtresinin deðiþmesi gerektiði uyarýsý üretilen buz miktarýna göre yaklaþýk 6 ayda bir gösterilir. Filtre deðiþimi göstergesinin ýþýðý kýrmýzý yandýðýnda su filtresinin kýsa bir süre içinde deðiþtirilmesi gerekir. Su filtresinin hemen deðiþtirilmesi için gereken önlemleri alýnýz. Yetkili Miele servisine yeni bir su filtresi sipariþ ediniz (Standart- veya aktif kömür filtre). Filtre deðiþimi göstergesinin ýþýðý kýrmýzý yanýp sönerse filtre deðiþiminin gerektiði anlaþýlmalýdýr. Ayar modunda olduðunuz sürece kapak alarmý otomatik olarak devre dýþý kalýr. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz kapak alarmý tekrar devreye girer. 38 Cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda ilk 24 saat içinde üretilen buz küplerini kullanmayýnýz ve atýnýz.

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

2553 D derin dondurucu KULLANMA KILAVUZU

2553 D derin dondurucu KULLANMA KILAVUZU 2553 D derin dondurucu KULLANMA KILAVUZU 2 Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise, derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý güvenli bir yerde muhafaza edin. Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı