SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p."

Transkript

1 Isı Bilimi ve Tekniği Derisi, 30, 1, 59-72, 2010 J. of Thermal Science and Technoloy 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN KURU TĠP ÇĠMENTO ÜRETĠMĠNDE FARĠN DEĞĠRMENĠNĠN TERMOEKONOMĠK ANALĠZĠ Ziya SÖĞÜT *, Zuhal OKTAY **, Hikmet KARAKOÇ *** ve Yılmaz YÖRÜ **** * KHO Teknik Bilimler Bölüm BaĢkanlığı Makina ABD, Ankara, ** Balıkesir Üniversitesi Müh. Fak. Makina Müh.Bölümü, Balıkesir, *** Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O , EskiĢehir, **** Kırmızıtoprak M. Kaan S. 15/1, 26020, Eskisehir, Turkey (GeliĢ Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Özet: Termoekonomi ısıl sistemlerin tamamında verimsizliğin potansiyelini tespit etmekte kullanılan ve ekserji hesaplamalarını temel alan maliyet analizleridir. Bu yaklaģım ekserji maliyetleri olarak da tanımlanır ve ekseroekonomi olarak adlandırılmıģtır. Bu alıģmada ısıl sistemler iin oluģturulan yeni bir ekseroekonomik metedoloji; yüksek enerji tüketen bir imento fabrikasının hammadde prosesi üzerinde uyulanmıģtır. ÇalıĢmada prosesin bir haftalık alıģma dataları kullanılarak termodinamik analizler ile ekseroekonomik analizler yapılmıģtır. Analizlerin sonucunda değirmenin enerji ve ekserji verimi sırasıyla ortalama 82.9 ve bulunmuģtur. Değirmenden ıkan ve farin ismi verilen ürünün birim maliyeti arasında hesaplanmıģtır. Hesaplanan maliyetler fabrikanın farin maliyetleri ile karģılaģtırılmıģ ve ekserji tüketiminin maliyet üzerinde etkileri değerlendirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Çimento, Farin değirmeni, Enerji, Ekserji, Ekseroekonomik. THERMOECONOMIC ANALYSIS OF FARINE MILL IN DRY TYPE CEMENT PRODUCTION Abstract: Thermoeconomics is the cost analysis based on the cost and exery calculations which are used to determine the potential of unproductiveness in all of the thermal systems. This approach is also defined as exery cost and is named as exeroeconomics. In this study, the new methodoloy of exeroeconomic analysis created for thermal systems has been applied on the raw material process of a cement plant which consumes hih enery. In this study, two sets of analyses have been conducted by usin operation data of the process weekly: the thermodynamic analyses and the exeroeconomic analyses. At the end of these analyses, the averae enery and exery efficiencies of the mill have been found 82.9 and respectively. The unit cost of the output product named farine has been calculated and found between These costs have been compared with the farine costs of the cement plant, and the effects of exery consumption on the cost have been evaluated. Key Words: Cement, Farine mill, Enery, Exery, Exeroeconomics SEMBOLLER Indisler E Ex h m Q s T W C p a,b,c,d Ψ η I η II Enerji [kj] Ekserji [(kj] Özül entalpi [kj/k] Kütle [k] Isı akımı [kj] Özül entropi [kj/kk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özül ısı kapasitesi [kj/kk] Özül ısı kapasite sabitleri AkıĢ ekserjisi [kj] Enerji verimi Ekserji verimi in GiriĢ out ÇıkıĢ k kinetik ph Fiziksel ch Kimyasal p Potansiyel 1 Ürün 0 Çevresel la Sızıntı hava Gaz lim Kalker cl Kil p Pirit(Marn) lh Kalker nem 59

2 clh pn sr d hu d a s f GĠRĠġ Kil nem Pirit nem Seperatörden dönüģ Toz nem Kayıp Hava Buhar Farin Enerjinin etkin kullanımı, enerji verimliliği ile enerji tasarrufu alıģmaları, tüm dünyada ve özellikle yükselen enerji tüketimi ve maliyetleri nedeniyle sanayi sektörlerinde yoğun Ģekilde yapılmaktadır. Çimento sektörü; sanayi sektörleri arasında yüksek enerji tüketimine sahip önemli bir sektördür. Enerji tüketiminin yüksek olduğu bu tip sanayi kuruluģlarında yapılan enerji tasarruf alıģmalarının temel hedefi, enerji irdilerinde süreklilik, kalite ve düģük maliyetin sağlanması olmuģtur. Bu hedefin erekleģmesine yönelik olarak, enerji tüketen bölümlerde, enerji taramaları ve termodinamik analizler yanında termoekonomik analizler de erekleģtirilmelidir. Ekserji; bir sistemin termodinamik sürecinde, referans alınan evreyle dene haline elirken, sistemde madde veya enerji akıģıyla üretilebilecek maksimum miktarda iģ olarak tanımlanmaktadır (Özener ve HepbaĢlı, 2003). Ekserji kavramında evrenin tanımlanması mutlak bir özelliktir. Enerjiden farklı olarak ekserji, erek sistemlerde tersinmezlikler nedeniyle, tüketilir veya yok edilir. Bir sistemde ekserji tüketimi tersinmezlikler nedeniyle ortaya ıkan entropiyle orantılıdır. Termodinamiğin ikinci yasasına öre sistemlerde yapılan ekserji analizlerinin sonuları; bir sistemde enerji tüketen bölümlere daha fazla duyarlılık österilmesini sağlamak iin öz önüne alınmaktadır (Keenan, 1984; Wall ve Con 2001). Bu yüzden ekserji analizi, sistemlerin analizinde önemli bir aratır. Analizler sonucunda elde edilen veriler; mevcut sistemlerde enerjiye dayalı verimsizlikleri azaltmaya ve daha verimli sistemleri tasarlamaya yönelik değerlendirmeler iin önemli bir bili sağlar. Bu bilinin iģletmelere yansıması ekonomik bir değerle ifade edilir. Bilimsel olarak bu değerlendirmenin kapsadığı alan enerjinin verim ve maliyet etkilerinin inceleyen termoekonomidir. Termoekonomi bilimsel yaklaģımlarda bir mühendislik dalı olarak değerlendirilmektedir. Termoekonomi, sadece eleneksel enerji analizleri ile ekonomik değerlendirmeleri iermez, bunun yanında ekserji analizleri ile birlikte, sistemlerin verimli alıģtırılması ve tasarımına yönelik önemli bilileri ve ekonomik prensipleri de kapsamaktadır (Tsatsaronis ve Moran 1997). Termoekonomik analizlerde hedef, enerji akıģına bağlı olarak maliyetlerin indirenmesidir. Bu prensiple amacın ısıl sistemlerde yapılan ve ekserji analizlerini ieren analizlerde, ekserji maliyetinin indirenmesi olduğunu düģünülebilir. Bu değerlendirme bilimsel literatürlere ekseroekonomik analiz olarak irmiģtir. Ekseroekonomik analiz konusunda yapılan yayınlar incelendiğinde; ekserjetik maliyet hesaplamalarına iliģkin yöntem ve uyulamalarda farklı yaklaģımlar özlenmektedir (Tsatsaronis ve Moran 1997; Hua vd.,1997; Lenti vd.,1997;hebecker vd., 2005; Casarosa vd., 2004; Zhan vd., 2000; Tsatsaronis, 2007; Lazzaretto ve Tsatsaronis, 2005; Rosen ve Diner, 2003; Vieira vd., 2006). Bu yaklaģımlar iki rubta toplanabilir; Birinci yaklaģım; enerji sistemlerinin tekrarlayan optimizasyonu ile sistem veya elemanların değerlendirilmesinde, ürün akıģlarının maliyetlerini temel alan ekseroekonomik hesaplama metotları, ikinci yaklaģım ise, sınırsal maliyetlerin hesaplanması ile tüm sistemin optimizasyonunu hedefleyen, Larane a dayanan yaklaģımlardır. Bu iki temel yaklaģım bu alanda yapılan tüm alıģmaları özetlemektedir. Bu alıģmada, bu iki yaklaģımın temel ilkelerinden yararlanılarak, ısıl bir proseste ürünün ekserjetik maliyetinin hesaplanması iin yeni bir yaklaģım oluģturulmuģtur. Ekseroekonomik analizlerin yapılmadığı imento sektöründe, oğunlukla enerji analizleri ve az da olsa ekserji analizlerinin yapıldığı özlenmiģtir. Bu analizlere örnek olarak aģağıdaki alıģmalar verilebilir. Koreneos ve diğ. (2003) Yunanistan da beton ve imento üretim hatlarının ekserji analizleri yapmıģlar, üretim hattında bölümler ve prosesler üzerinde enerji kullanımının evresel etkilerini incelemiģlerdir. Khurana ve diğ. (2003) bir imento tesisinde enerji denesi oluģturarak elde edilen bulular ıģığında kojenerasyon sisteminin kurulmasına yönelik alıģma yapmıģlardır. Çamdalı ve diğ. (2003) Türkiye de kuru tip üretim yapan bir imento fabrikasının üretim hattı üzerinde bulunan ön ısıtıcılı döner fırının sisteminin kütle, enerji ve ekserji analizlerini yaparak ekserji verimliliğini hesaplamıģlardır. Enin ve Arı (2004) kuru tip döner fırın sisteminde enerji taraması ve hammadde değirmeninde enerjinin eri dönüģümüne yönelik alıģma yapmıģlardır. Ünlü (2002) tez alıģmasında Türkiye de bir imento fabrikasının verileri kullanılarak tipik bir imento fabrikası iin enerji ve kullanılabilirlik analizini incelemiģtir. Ünal ve Üzümcü (2003) tez alıģmalarında Türkiye de Batı Çimento Fabrikasında kütle, enerji ve ekserji analizi uyulamasını alıģmıģtır. Çimento sektörünü esas alan alıģmalarda enelde imento fabrikasının üretim hattı üzerindeki döner fırın bölümü hedef alınmıģtır. Çimento fabrikasının enerji tüketim dağılımı incelendiğinde, üretim hattı üzerinde bulunan her bölümde enerji tüketiminin yüksek olduğu örülmektedir. Fabrikada enerji tasarruf potansiyellerini ve maliyetlerini belirlemek iin enerji, serji ve ekseroekonomik analizlerin, üretim hattı üzerinde diğer bölümlerde de yapılması erekmektedir. 60

3 Bu alıģmada, kuru sistem imento fabrikalarında üretim hattı üzerinde yer alan her bölümün, verimlilik aısından ayrı ayrı değerlendirilmesi erektiğini vurulamak amacıyla; erek alıģma verileri alınan bir imento fabrikasının hammadde hazırlama (farin değirmeni) bölümünün öncelikle termodinamiğin birinci ve ikinci yasasına öre enerji ve ekserji analizleri yapılmıģtır. Daha sonra ekserji analiz sonuları ve iģletme maliyet verileri kullanılarak oluģturulan yeni bir yaklaģım ile değirmenin ekseroekonomik analizi yapılmıģ ve farinin ekserjetik maliyeti hesaplanmıģtır. ÇalıĢmanın sonunda elde edilen enerji ekserji analiz sonuları ve bulunan ekserjetik maliyet, fabrika verileri ile karģılaģtırılarak değerlendirmelerde bulunulmuģtur. ÇĠMENTO ÜRETĠM SĠSTEMĠNĠN TANITIMI Kuru sistem imento fabrikalarında üretim akıģı; hammadde hazırlama, farin hazırlama, yakıt hazırlama, klinker hazırlama, katkı hazırlama, imento üretimi ve paketleme bölümlerini iermektedir. Isıl enerjilerin oğu üretim hattı üzerindeki farin, klinker, yakıt ve katkı hazırlama bölümlerinde kullanılmaktadır. önderilir. Farin döner fırına bir utan irerken yakıt ve sıcak azlar diğer utan fırına verilir. Seperatörden dönüģ Kalker + Nem Kil + Nem Pirit + Nem Sızıntı hava Gaz + Toz 333 K 343 K 353 K Farin değirmeni yüzey sıcaklıkları Kurutma Odası t i = 422,79 K Öğütme Odası t i = 401,66 K ġekil 1. Farin değirmeni (Yeğinbolu, 2004). Döner fırın ünitesi K i sıcaklıkta ve 2.5 devir/dak. da dönmektedir. Bu devir, hem malzemenin iyi piģmesini, hem de malzemenin fırın ıkıģına doğru ilerlemesini sağlamaktadır. HAMMADDE HAZIRLAMA Gaz Farin Buhar Hava Nem Hammadde hazırlamada kil, kalker vb. doğal hammaddeler; maden sahasından ıkarıldıktan sonra kırıcılardan iki aģamada eirilerek tane boyları küültülür ve ham madde silolarına önderilir. Doğrultucu hammaddeler boksit, demir madeni, kum v.b. ile ünümüzde sanayi artığı olarak elen alternatif hammaddeler ve doğal hammaddeler birleģtirilerek ön homojenizasyon sağlanır (Onat, 1997). SIZINTI HAVA KALKER KĠL BUNKE RĠ FARĠN DEĞĠRMENĠ DEMĠR BUNKE RĠ FARĠN+NEM+BUHAR+GAZ +HAVA GAZ Kuru sistemde farin oluģumu; farin değirmeninde hammadde silolarından elen kalker kil ve piritin önce kurutulması ve sonra öğütülmesi ile sağlanmaktadır. Elde edilen farin; farin depolarına alınır ve burada ortalama K de üretim politikasına öre bekletilir. Farin değirmeni, imento üretim hattında hammaddenin ısıl iģlem ile karģı karģıya kaldığı ilk bölümdür. Uyulama yapılan fabrikadaki farin değirmeni; 3.8 metre apında 10.5 metre uzunluğunda, karıģım ve öğütme olmak üzere iki bölümden oluģmakta ve elektriksel üle 15 dev/dak. hızla döndürülmektedir. Farin değirmeninin karıģım odasında; karıģım ve savurma plakaları ile iren ürünlerin karıģımı sağlanır. Öğütme odasında ise fırın iinde yer alan elik bilyeler vasıtasıyla oluģan karıģım, istenilen tane büyüklüğünde öğütülür. Farin değirmeni ve ürün akıģ Ģeması ġekil 1 de verilmiģtir. Farin, daha sonra ön kalsinasyon iģlemi iin döner fırın bölümünün ön ısıtıcı ünitesine önderilir. Ön ısıtıcı siklonlarda K sıcaklığa etirilen farin, buradan klinker oluģumu iin döner fırın ünitesine TRAS SĠLOSU DÖNÜġ ÜSTÜF TRAS DEĞ. GAZ STOK SĠLO T.Ç SEPERATÖR HAM MADDE SĠLOLARI ÖN ISITICI DÖNER FIRIN SOĞUTUCU KLĠNKER BUNKERĠ ÇĠMENTO DEĞĠRMENĠ STOK SĠLO K.Ç ALÇI VE KATKI BUNKE ġekil 2. Çimento üretim hattı akıģ Ģeması (Sout, 2008). KÖMÜR SĠLOLARI HAVA Fırında yüksek sıcaklıklarda sinterleme iģlemi sonunda klinker oluģumu erekleģtirilir. Döner fırından ıkan RĠ STOK SĠLO P.Ç KÖMÜR DEĞ. 61

4 sıcak klinker daha sonra yüksek kapasiteli fanlar ile soğutucudan eirilir. Soğutma; yüksek kapasiteli fanlarla hızlı bir Ģekilde yapılır K sıcaklık aralığında soğutucudan ıkan klinker, imento değirmeninde katkı maddeleri ile öğütülerek imento haline etirilir. Kuru tip imento üretim akıģ Ģeması ġekil 2 de verilmiģtir. ANALĠZ Ekserji Analizi Bağıntıları Sistemlerde enerji ve ekserji analizlerinin yapılabilmesi iin öncelikle sisteme iren ve ıkan maddelerin sıcaklık, özül ısı kapasiteleri, kütlesel debileri ve evresel parametrelerin tanımlanması erekir. Buna öre; sürekli akıģ halindeki bir sistemde iren ve ıkan maddeler iin oluģturulan kütle denesi (Szarut, 1986; Çomaklı 2004); m (1) m Ģeklinde ifade edilir. Sürekli akıģ halindeki aık sistemlerde nükleer, manyetik, kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edildiğinde; sistemin, iģ ve ısı etkisi dahil olmak üzere oluģan enel enerji denesi; (2) E Q E m h W m h (3) Ģeklinde yazılabilir. Burada E iren toplam enerji miktarını, E ıkan toplam enerji miktarını, Q Q net toplam ısı akımını, W iģ akımını, h ise iren ve ıkan W net maddelerin entalpi değerini ifade eder. Sürekli akıģ halindeki aık sistemlerde nükleer, manyetik, elektrik, ile kinetik ve potansiyel etkiler ihmal edildiğinde, enel ekserji denesi; E x - Ex E x (4) olarak yazılabilir. Daha aık bir ifade ile; T0 (1 ) Q W m k m I (5) T 1 Ģekline dönüģür (Kotas, 1995). Burada D Q, 1 k T ürün sıcaklığında sistem sınırlarından een ısı transfer oranını, W iģ akımını, ψ akıģ ekserjisini, ifade etmektedir. Sistemde kimyasal, ısı ve iģ etkileri ihmal edildiğinde; sisteme iren ve ıkan ekserji yükleri akıģ (fiziksel) ekserjisine eģit olur. Bu durumda akıģ ekserjisi; ψ ( h h ) T ( s s ) (6) olarak yazılabilir (Wall ve Gon., 2001). Burada s entropiyi, 0 indisi ise belirli bir sıcaklık ve basınca öre referans alınan evrenin durumunu belirtmektedir. Isıl sistemlerde enerji ve ekserji analizlerine bağlı olarak sistemlerin enerji ve ekserji verimleri hesaplanabilir. Enerji verimi, sürekli akıģ halindeki ısıl sistemlerde basit verimlilik bağıntısı ile bulunur. Nükleer, manyetik, kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edildiğinde sistemin enerji verimi; toplam ıkıģ enerji akıģının, toplam iren enerji akıģına oranıdır. Bu durumda farin değirmeni iin enerji verimi ; E ı E EĢitliğinden bulunur (Özener vd. 2005). Burada sistemden ıkan toplam enerjiyi, (7) E E sisteme iren toplam enerjiyi österir. Ekserji verimi temel formu da basit verimliliktir. Buna öre ekserji verimi, toplam ıkıģ ekserji akıģının, toplam iren ekserji akıģına oranıdır. Bu durumda sistemin ekserji verimi; (8) eģitliği ile hesaplanır (Balkan vd., 2005). Ekserji veriminin hesaplanmasında toplam ekserjiyi, Ex ıı Ex m m Ex sistemden ıkan Ex ise sisteme iren toplam ekserjiyi ifade eder. Isıl sistemlerde ekserjetik verimin bir baģka ifadesi ürün ile yakıt arasında tanımlanabilir. istenen ekserjetik verim Ürün ıı (8b) 3 kullanılan ekserji Yakıt Sistemde istenilen ürün iin erekli ekserjinin, doğal az, fuel-oil ve kömür ibi tüketilen mevcut fosil yakıtların ekserjetik yüküne bağlı olarak ifade edilir (Özener vd., 2005). Ekseroekonomik Analiz Bağıntıları. h. h Ekseroekonomik analizlerde enellikle uyulanan metodoloji; ıkan ürünün maliyetinin, sistemin yatırım bedeline, sisteme iren ve ıkan ürünün ekserjisine bağlı olarak yakıt maliyetleri cinsinden hesaplanmasıdır. Tek akıģkanlı ü sistemlerinde bu yaklaģım eerli olabilir, ancak materyal iriģ ve ıkıģın fazla olduğu ısıl sistemlerde yeterli olmadığı özlenmiģtir. Özellikle ısıl sistemlerde, ürünün yanında iren ve ıkan materyallerin sayısal fazlalığı, sistemden elde edilen ürünün ekserji maliyetini etkileyecektir. Bu etki de sistemin ıkıģ maliyetini doğrudan etkileyecektir. Bu temel yaklaģımdan hareket ile bu alıģmada, sanayi tesislerinde ısıl sistemlerin ekseroekonomik analizlerinin yapılabilmesi iin yeni bir metodoloji 62

5 oluģturulmuģtur. 3 te verilmiģtir. Başla Modelin oluşturulması Bu metodolojinin akıģ Ģeması ġekil Sistemler ve alt sistemlerin tanıtımı bağıntısı ile tanımlanır. Burada n tesis ömrünü, I r yıllık ortalama faiz oranı ifade eder. Bu alıģmada faiz oranları iin Merkez Bankası verileri kullanılmıģtır. Sistemin bakım onarım maliyeti; bakım onarım iderleri(z b ), yedek para iderleri(z y ), nakil montaj iderlerinin (Z m ) toplamıdır. Bu iderler iģletme bililerinden alınmalıdır. Ancak bu bililere ulaģılamama durumlarında bakım onarım maliyeti; Termodinamik özellikler ve kabuller Ekserji analizleri ve Ekserji Verimi Yatırım ve İşletme verileri Yatırım maliyet oranı (ZYA) Yatırım dönüģüm faktörü (β) Bakım onarım maliyetleri Zb C y C y Z b = 0, 13, Z y = 0, 53, n n C y Z m = 0, 02 n Z = Z + Z + Z (11) bm b y m Maliyet Hesaplamaları Ekseroekonomik Analiz AkıĢ halindeki materyalin toplam maliyeti Csistem Materyalin birim kütle maliyeti Cmin Materyalin birim ekserji maliyeti cexmin Sistemden ıkan ürünün kütle oranına bağlı toplam iģletme maliyeti Zp Çıkan ürünün ekserji maliyeti cexout Çıkan ürünün birim maliyeti Cpout Ana ürünün ekserji maliyeti CePr dir. Burada C y bakım onarımı yapılan elemanın yatırım maliyeti, n tesis ömrüdür. Bakım onarım maliyetlerinde özellikle yedek para iderleri, sistemin özelliğine öre iģleme katılıp katılmayacağı sorulanmalıdır. Sistemin hesaplanan bakım onarım iderleri iģletmenin yıllık büte harcamaları ile karģılaģtırılmalıdır. Bu tür ısıl sistemlerde akıģ halindeki her bir materyal ürün iin prosesin enel yatırım maliyetinin etkisi değerlendirilmelidir. Bu, özellikle sisteme kontrolsüz iren sızıntı hava ibi materyal akıģların maliyetlerinin belirlenmesinde de eerlidir. C sistem ( Z. m ) (12) YA ġekil 3. Ekseroekonomik analiz akıģ Ģeması. Ekonomik ömür verilen tesislerde, sistemin yatırım bedeli alıģma yapılan yıla öre yapılmalıdır. Elde edilen yatırım bedeli etkisi, ürünün yanında sistemde akıģı olan diğer materyaller iin de hesaplanmalıdır. Ekseroekonomik analizlerin yapılabilmesi iin sistemin ve alt sistemlerin yatırım maliyetleri, yatırım maliyet oranları, belirlenmelidir. Yatırım maliyet oranını (Z YA ); yatırım dönüģüm faktörü(β), yıllık alıģma süresi(h yıl ), sistemin maliyeti(c a ) ve bakım onarım maliyeti (Z bm ) arasındaki bağıntı ile ifade edilir. Yatırım maliyet oranını (Z YA ); Z β =.( Ca Z bm ) (9) Η YA + yıı dir. Yatırım dönüģüm faktörünün hesaplanabilmesi iin tesisin ekonomik ömrü ve hesaplama yapılan yıla ait yıllık ortalama faiz oranları dikkate alınmalıdır. Yatırım dönüģüm faktörü (β); n I r.( I r +1) β = ( I + I ) -1 r Son (10) Burada C sistem toplam sistem maliyetine bağlı akıģ halindeki materyalin toplam maliyetini ifade etmektedir. Materyalin birim kütle maliyeti ( C ); Cm in C C () (13) rm c bağıntısı ile hesaplanır. C rm ürünün birim kütle ham maliyeti, C materyalin yatırım maliyet katkısını c tanımlar. Bu sisteme iren her materyal iin ayrı ayrı yapılmalıdır. Bulunan maliyete bağlı olarak birim ekserjinin maliyeti birim maliyetin kütlenin ekserjisine oranıdır. Sisteme iren materyalin birim ekserji x m in ; Cm in m in = () (14) e dir. m in Sistemin her bir iren materyali iin ayrı ayrı hesaplanır. Endüstriyel uyulamalarda ısıl sistemden ıkan ürünlerin ekserji maliyeti; iren ekserji maliyeti, sistemin ekserji verimi ve ürünün evreye bağlı ısıl değiģimi arasındaki fonksiyon ile iģletme maliyeti ve ürünün ıkan toplam ekserjisi arasındaki fonksiyonunun toplamına bağlıdır. Sistemde veya alt sistemlerde materyal akıģlarına etki eden elemanların (fan, motor vb.) taģıdıkları materyal birim kütleye bağlı bakım m in 63

6 onarım maliyetleri, birim kütleye bağlı elektrik tüketim maliyetleri iģletme maliyetini verir. Σ Z = Z + Z (15) p e f Burada Z p sistemden ıkan ürünün birim kütle toplam iģletme maliyetini, Z e sistem elemanın bakım onarım maliyetinin birim kütle maliyetini, Z f elemanın tükettiği elektrik yüküne bağlı birim kütle tüketim maliyetini ifade etmektedir. Çıkan ürünün ekserji maliyeti; Z = mout P out + μ ıı. ξt ΣE (16) x ürün mout P out = + (17) (T1 - T0 ) ΣE x ürün μ ıı.( ) Tm.(T1 - T0 ) 1- T 1 bağıntısı ile hesaplanır. Burada mout ürünün oluģumuna katkı sağlayan iren ürün maliyetlerinin toplamı, Z ürünün tüketim maliyeti, µ ıı sistemin ekserji P Z E x ürünün toplam ekserjisi, T 1 ıkan ürünün verimi, sıcaklığı, T 0 referans alınan ölü hal sıcaklığı, T m birim Kelvin ve ξ T ürün maliyeti sıcaklık sabitidir. Ürün maliyet sıcaklık sabiti, ürünün verimi ile maliyeti arasındaki ters bağıntıyı veren bir sabittir. Çıkan ürünün birim maliyeti, ıkan ürünün ekserjisinin birim kütle ekserjisi ile arpımına eģittir. C = ex. () (18) pout p out Burada ex birim kütlenin ekserjidir. Sistemde üretilen ve ekserjiye bağlı ana ürün maliyeti sistemden ıkan ürünlerin toplam ekserjetik maliyetinin sistemden ıkan ana ürünün toplam kütlesine oranıdır. Ce pr p () (19) m Burada Ce üretilen ana ürünün ekserji maliyetini, p pr sistemden ıkan ürünlerin toplam ekserjetik maliyetidir. maddeler arasında dene kurulmuģ ve kütle akıģı ġekil 4 de verilmiģtir. Farin değirmenine hammadde silolarından nem oranına sahip kalker, nem oranına sahip kil ve nem oranına sahip demir cevheri elmektedir. Ayrıca ön ısıtıcı siklonlardan elen ve K sıcaklığa sahip az ve toz karıģımı ile farin ıkıģında uyun tane büyüklüğüne sahip olmayan farin, seperatörden eri döndürülerek değirmene verilir. Tüm sistem vakumda alıģmakta olduğundan, vakum etkisi ile değirmene sızıntı hava da irmektedir. Değirmende karıģtırılıp kurutulan karıģım öğütme bölümünde öğütüldükten sonra nem oranına sahip farin olarak değirmenden ıkmaktadır. Özül ısı kapasitesinin (C p ) tespiti iin deneysel olarak bulunmuģ aģağıdaki bağıntıdan yararlanılmıģtır. Her bir maddenin bileģimlerinin kütle debileri esas alınarak maddenin toplam özül ısı kapasitesi hesaplanmıģtır. C p = a + bt + ct 2 + dt 3 (20) Farin değirmenine iren ürünlere ait a,b,c,d sabitleri ilili kaynakta tanımlanmıģtır Weast, 1976; Kılı ve Yiğit 2000). Bu verilere öre hesaplanan 7 ünlük ortalama C p değerleri, değirmene iren ve ıkan maddelerin kütle debileri ve sıcaklık değerleri Tablo 2 de verilmiģtir. C p hesaplamalarında her maddenin elementer analizleri dikkate alınmıģtır. Tablo 1 de değirmene iren sızıntı havanın, elementer analizine bağlı olarak hesaplanan özül ısı kapasitesi örnek olarak verilmiģtir. Tablo 1 Sızıntı havanın özül ısı kapasitesinin hesaplanması. Madde T p BileĢ. Sızıntı Hava oranı m k/h BileĢ. C p kj/kk M* C p 295 N O CO Ar H 2O Diğer TOPLAM C p kj/kk HESAPLARIN YAPILMASI VE SONUÇLARIN DEĞERLENDIRILMESI Farin değirmeni iin, enerji ve ekserji, ekseroekonomik analizlerinin yapılabilmesinde öncelikle farin değirmenine iren ve ıkan maddelerin; ürün sıcaklıkları, özül ısı kapasiteleri, iren ve ıkan materyallerin kütlesel debileri iren hammadde maliyetleri, alıģma yapılan 7 ünün ortam sıcaklığı ibi bilinmesi zorunlu değerler tespit edilmiģtir. Farin değirmenine kütle analizi iin iren maddeler ile ıkan 64

7 Çıkan Giren Tablo 2. Farin değirmeni iren ve ıkan maddelerin termodinamik özellikleri (kütle, sıcaklık. C p ). 01 Tem. 02 Tem 03 Tem. 04 Tem 05 Tem 06 Tem. 07 Tem Durum T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) Materyal Sızıntı hava m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) T P (K) Cp (kj/kk) m *10 3 (k/h) Gaz Kalker Kil Pirit Seperatör den dönüģ Kalker nem Kil nem Pirit nem toz Toplam Hava Gaz Buhar Farin Nem Toplam

8 ġekil 4 Farin değirmeni kütle akıģı. Farin değirmeni sürekli akıģ halindeki aık bir sistem olarak değerlendirilmiģ ve enerji denesi iin aģağıdaki kabuller yapılmıģtır: a. Sisteme dıģarıdan ısı verilmemektedir. b. Farin değirmeninin dönmesini sağlayan elektrik enerjisi analize iģ olarak dahil edilmiģtir. c. Farin değirmeni sürekli akıģ halindedir. Değirmene iren ve ıkan maddelerin kinetik ve potansiyel enerji değiģimleri ihmal edilmiģtir. Bu kabullere öre farin değirmeninin enerji denesi EĢitlik (2.3) den yaralanılarak hesaplanmıģ ve enerji denesi Tablo 3 de verilmiģtir. Farin değirmeni enerji verimini, değirmende üretilen farinin ve ıkan ilave ürünlerin toplam enerjisinin değirmene iren maddelerin toplam enerjisine oranları olarak ifade etmek mümkündür. Buna öre EĢ. 9 dan yararlanılarak hesaplanan değirmenin enerji verimleri Tablo 3 de, enerji akıģ rafiği ġekil 5 de verilmiģtir. Tablo 3. Farin değirmeninin enerji denesi. Tarih E E 01.Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz η I Seperatör DönüĢ 11,59 Sızıntı 0,62 hava 1,64 Hammaddeler 29,6 Gaz+ Toz 57,17 Farin Değirmeni Enerji kaybı 15,22 ġekil 5. Farin değirmeni enerji dağılımı Gaz+hava+buhar 40,09 Farin 44,67 Sürekli akıģ halinde aık bir sistem olarak değerlendirilen farin değirmeninde, termodinamiğin ikinci yasasına öre ekserji analizlerinin yapılabilmesi iin öncelikle referans alınan evrenin tanımlanması erekir. Çevre tüm sistem iin bir referans olarak alınmıģtır. Referans sıcaklığı (T 0 ) ortalama ünlük ortam sıcaklığı ve referans basıncı (P 0 ) 1 atm olarak alınmıģtır. Farin değirmenine iren ve ıkan maddelerin akıģ özelliğine bağlı olarak bünyelerinde sadece ısı değiģimler özlenmekte, atomik yapılarında kimyasal reaksiyonlar olmamaktadır. Ayrıca bu ısı alıģveriģinde değirmene dıģarıdan ısı verilmemektedir. Bu nedenle sürekli akıģ halinde; değirmenin ekserji analizleri yapılırken iģ, ısı, kimyasal ekserjiler ile potansiyel ve kinetik ekserjiler ihmal edilmiģtir. Farin değirmeninin ekserji analizi iin aģağıdaki kabuller yapılmıģtır. a. Baca azları ideal az karıģımı olarak ele alınmıģtır. Hesaplamalarda değirmende kurutma iģlevinde materyallerin atomik yapıları değiģmediğinden dolayı kimyasal ekserji etkileri ihmal edilmiģ, sadece fiziksel ekserjiler hesaplanmıģtır. b. Farin değirmenine iren ve ıkan katıların entalpi ve entropi özellikleri üzerinde basıncın etkisi ihmal edilmiģtir. c. Farin değirmeni sürekli akıģ halindedir. Değirmene 66

9 Çıkan Giren iren ve ıkan maddelerin kinetik ve potansiyel enerjiye iliģkin ekserji değerleri ihmal edilmiģtir. Yapılan bu kabullere ve elde edilen verilere öre değirmenin ekserji analizleri, EĢ. (4-8) den yararlanılarak yapılmıģ, elde edilen sonular Tablo 4 de verilmiģtir. Tablo 4. Farin değirmenine ekserji analizi (T 0 = 295 K). Tarih 01Tem. 02 Tem. 03 Tem. 04 Tem. 05 Tem. 06 Tem. 07 Tem. Materyal T 0 K E x*10 3 T 0 K E x *10 3 T 0 K E x*10 3 T 0 K E x *10 3 T 0 K E x*10 3 T 0 K E x *10 3 T 0 K E x *10 3 Sızıntı hava Gaz Kalker Kil Pirit Seperatörden dönüģ Kalker nem Kil nem Pirit nem toz Toplam Hava Gaz Buhar Farin Nem Toplam Verim 0, Farin değirmeninin ekserji verimini, değirmenden ıkan tüm maddelerin toplam ekserji değerlerinin, değirmene iren tüm maddelerin toplam ekserji değerlerine oranı, olarak ifade etmek mümkündür. Bu tanımlamaya öre; değirmenin ekserji verimleri EĢ. 10 dan yararlanarak hesaplanmıģ ve elde edilen sonular Tablo 4 de, ekserji akıģ rafiği de ġekil 6 da verilmiģtir. Seperatör dönüģ 18,05 0,62 Hammaddeler 0,62 Gaz + Toz 97,57 Farin Değirmeni Gaz+Buhar+Hava 11,23 Ekserji kaybı 77,4 Farin 11,39 ġekil 6. Farin değirmeni ekserji dağılımı. Farin değirmeninin 7 ünlük ortalama verilerine öre hesaplanan ekserjetik verimlerin 17 ile 22.9 aralığında değiģtiği özlenmiģtir. Farin değirmeninde üretilen ana ürün farindir. Farin maliyetini değirmene iren tüm materyallerin maliyetleri etkilemektedir. Değirmende farin maliyeti, ekserjetik etkilere bağlı önerilen ekseroekonomik metodoloji kullanılarak hesaplanmıģtır. Bu hesaplamada fabrikaya ait iģletme, yatırım, ürün maliyeti, faiz oranları, enerji maliyetleri ibi veriler iģletmeden alınmıģtır. Ġlk yatırım bedeli 60,000,000 $ olan imento fabrikasında, farin değirmeninin yatırım bedeli 12,000,000 $ dır. Farin değirmeninin 2004 yılı toplam alıģma saati 6282 saat, yıllık faiz oranı ortalaması 19.55, değirmenin ömür yılı 20 yıldır. Farin değirmeni ve değirmende mevcut farin değirmeni sirkülasyon fanı, abaz vantilatörü, konkasör ve bunker arası motorlar, seperatör, ıkıģ motorlarının yatırım ve bakım onarım maliyeti $ dır. Merkez bankası 2004 yılı yıllık faiz ortalaması ve değirmenin ömrüne bağlı olan ve EĢ. 10 dan yararlanılarak hesaplanan 67

10 Çıkan Giren Çıkan Giren değirmeninin yatırım dönüģüm faktörü 0.20, EĢ. 9 dan yararlanılarak hesaplanan değirmeninin yatırım maliyet oranı $ olarak bulunmuģtur. Tablo 5. Farin değirmenine iren ve ıkan materyallerin iģletme maliyetleri. Materyal Sızıntı hava Gaz Kalker Kil Pirit Seperatörden dönüģ Kalker nem Kil nem Pirit nem toz Toplam Hava Gaz Buhar Farin Nem Toplam Kütle 1Tem. 2 Tem. 3 Tem. 4 Tem. 5 Tem. 6 Tem. 7 Tem. Z p Kütle Z p Kütle Z p Kütle , Z p Kütle Z p Kütle Z p Kütle Z p Tablo 6. Farin değirmenine iren ve ıkan materyalleri hammadde ve yatırım maliyetleri. Materyal ex kj/k 1Tem. 2 Tem. 3 Tem. 4 Tem. 5 Tem. 6 Tem. 7 Tem. ex kj/k ex kj/k Sızıntı hava Gaz ex kj/k ex kj/k ex kj/k ex kj/k Kalker Kil Pirit Seperatörden dönüģ Kalker nem Kil nem Pirit nem toz Toplam Hava E Gaz E Buhar Farin Nem Toplam

11 Çıkan Giren Değirmende ürün akıģlarına etki eden elemanların (fan, motor vb.) taģıdıkları materyallerin birim kütlesine bağlı maliyetleri, birim kütleye bağlı elektrik tüketim maliyetlerinin toplamını veren değirmenin iģletme maliyeti, EĢ.15 den yararlanılarak hesaplanmıģ ve değirmene iren her elemana etki eden iģletme maliyetleri hesaplanmıģ ve sonular Tablo 5 de verilmiģtir. ĠĢletme maliyetinin etkisi incelendiğinde, iriģ materyallerinde en büyük payı ile az, ile kalker, ortalama ile seperatörden dönen farin almakta ıkıģ materyallerinde ise en büyük payı ile farin, $ ortalama ile az almaktadır. Değirmene iren materyallerin ürün hammadde ve yatırım maliyetleri EĢ. (13,14) kullanılarak hesaplanmıģ ve ürün maliyetleri Tablo 6 da verilmiģtir. Ürün maliyetlerinde yatırım maliyet etkisinin hesaplanmasında, değirmene iren her materyalin kütle oranları dikkate alınmıģtır. Çıkan ürünlerin maliyetleri, değirmenin ıkıģ ekserji maliyetlerine bağlı olarak hesaplanmıģtır. Burada özellikle sisteme iren sızıntı havanın ekserjetik etkilerinin maliyet yansıması değerlendirilebilir. Sızıntı hava hammadde maliyet 0 olmasına karģın sistemin yatırım maliyeti oranından kaynaklanan bir maliyeti vardır. Bu da değirmene iren toplam maliyeti arttırmaktadır. Çıkan ürünlerin ekserjetik maliyetlerinin hesaplanmasında, iren her bir ürünün ıkan ürüne katkı sağladığı birim kütle ekserjetik maliyetleri, değirmenin ekserjetik verimi, iģletme maliyeti katkısı, ürün maliyet sıcaklık faktörü ve ıkan ürünün toplam ekserjisi dikkate alınmıģtır. Değirmende iren her bir ürünün ıkan ürüne katkı sağladığı birim kütle ekserjetik maliyetlerine iliģkin örnek Tablo 7 de verilmiģtir. Buna öre ıkan buharın iriģ maliyetini, iren eksejetik maliyetlerden kalker, kil ve piritin oransal maliyetleri etkilemektedir. Tablo 7. Buharın iriģ ekserji maliyetinin hesaplanması. m k/h m * m in 10-3 mout * 10-4 Giren Maddeler Kalker nem Kil nem Pirit nem Toplam Elde edilen verilere öre değirmenden ıkan ürünlerin ekserjetik maliyetleri EĢ. (16,17) kullanılarak bulunmuģtur. Değirmenden iren ve ıkan ürünlerin birim ekserjileri ve birim ekserji maliyetleri Tablo 8 de verilmiģtir. Ana ürün farinin ekserji maliyeti; ıkan ürünlerin toplam ekserji maliyetinin farinin ıkan kütlesel debisine oranı olarak tanımlanır. Tablo 8. Farin değirmenine iren ve ıkan materyallerin ekserji maliyetleri. Materyal Sızıntı hava C rm 1Tem. 2 Tem. 3 Tem. 4 Tem. 5 Tem. 6 Tem. 7 Tem. C m C rm C m C rm C m C rm Gaz Kalker Kil Pirit Seperatörd en dönüģ Kalker nem Kil nem Pirit nem toz Toplam Hava Gaz Buhar Farin Nem Toplam C m C rm C m C rm C m C rm C m 69

12 Maliyet Değirmenden ıkan farinin birim kütle ekserjetik maliyeti EĢ. (18,19) dan yararlanılarak hesaplanmıģ ve ünlük ortalamalara bağlı bulunan farin maliyetleri ġekil 6 da verilmiģtir. Sonular incelendiğinde; hesaplanan farinin birim kütle ekserjetik maliyetinin ile değerleri arasında değiģtiği özlenmiģtir. 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0, Tem. Tarih 2 Tem. 3 Tem. 4 Tem. 5 Tem. 6 Tem. 7 Tem. ġekil 6. Farinin birim kütle ekserjetik maliyeti. SONUÇ VE ÖNERĠLER Farin değirmeni iin yapılan enerji ve ekserji analizlerinin değerlendirilmesinde aģağıdaki sonulara varılmıģtır. Farin değirmeninde enerji verimliliği 62, ekserji verimliliği ise 25 bulunmuģtur. Enerji verimi değirmenin verimlilik potansiyelini ifade ederken, ekserji verimi verimliliğin niteliğini ifade etmektedir. Bu sonu; farin değirmeninin termodinamiğin birinci kanununa öre kabul edilebilir bir verim değerine sahip olduğunu österse de, erekte farin değirmeninin alıģma Ģartlarına bağlı olarak, ürünlerin sahip olduğu erek entalpileri ve yarattıkları entropi değerlerine öre, ok düģük bir verime sahip olduğu saptanmıģtır. Farin değirmeninde ıkan farinin birim kütle ekserjetik maliyeti arasında bulunmuģtur. Farinin yıl maliyetleri arasındadır. Elde edilen sonular iģletmenin kendi ünlük maliyet ortalamaları ile karģılaģtırılmıģ ve sonuların birbirine ok yaklaģtığı özlenmiģtir. Farinin ekserjetik maliyetinin hesaplanmasında farin değirmeninin ekserji veriminin doğrudan etkisi vardır. Değirmenin ekserji veriminin yükseltilmesi farin maliyetinin düģmesine neden olacaktır. Ekserji verimliliğinin olduka düģük değerde bulunması, farin değirmeninde yüksek miktarda enerji kaybının olduğunu östermektedir. Farin değirmenine iren kalker, kil ve demir cevheri ile seperatörden dönen farinin yüksek miktarda debisel akıģlarının olması, farin değirmenine iren maddelerin bünyelerinde barındırdığı nemin alınması iin yüksek miktarda ve sıcaklıkta az iriģine neden olmakta, bu da değirmendeki enerji potansiyelini yükseltmektedir. Dolayısıyla yüksek enerji iriģine karģın kurutma ve öğütme bölümlerinde aģırı enerji kayıpları oluģmaktadır. Farin değirmeni kurutma ve öğütme bölümünde farinin karıģtırılması, kurutulması ve öğütülmesi iin değirmenin 15 dev/dak. hızla döndürülmesi, kayıpların birim zamandaki etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Farin değirmenine iren sızıntı hava değirmende enerji ve ekserji kaybını arttıran diğer önemli faktördür. GiriĢ ekserjisi sıfır olmasına rağmen değirmenden bünyesine ısı alarak enerji kaybına yol amaktadır. Özellikle değirmen iriģ ağzı, sızıntı hava iriģinin azaltılması iin dikkat edilmesi ereken bölümdür. Farin değirmeninde oluģan bu yüksek kayıpların iderilmesinde, değirmenin yapısal özelliklerini bozmayacak, kızın yağ veya su akıģkanlı serpantinli sistem ibi, enerji eri kazanım sistemlerinin değerlendirilmesi uyun olacaktır. Sonu olarak ısıl sistemlerin verimlilik analizlerinde ekserji analizlerinin kullanılması, verimsizliklerin azaltmasına ve sistemlerin daha verimli alıģtırılması yönelik önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte ürünlerde enerji maliyetlerinin etkilerinin değerlendirilebilmesi, enerji maliyetlerinin düģürülmesi, verimliliğin iyileģtirilmesi ve ürün maliyetlerinin azaltılmasına yönelik optimizasyon alıģmalarında, enerjinin etkilerinin örülebilmesi aısından, önerilen ekseroekonomik analiz yönteminin tercih edilmesi, büyük kolaylıklar yaratacaktır. KAYNAKLAR Balkan, F., Çolak, N., HepbaĢlı, A., Performance evaluation of a triple effect evaporator with forward feed usin exery analysis, İnternational Journal of Enery Research Int.J.Enery Res.,29, , Çamdalı, Ü., EriĢen, A., Çelen, F., Enery and Exery analyses in a Rotary Burner With Pre-calcinations in Cement Production, Enery Conversion and Manaement, Elsevier Ltd, Aralık Casarosa, C., Donatini, F., Franco, A., Thermoeconomic optimization of heat recovery steam enerators operatin parameters for combined plants, Enery, 29, , Mart Çomaklı, K., Karslı, S., Yılmaz, M., Termal Sistemlerin Ekserjetik Analizi, Atatürk Ü. Müh- Fak. Makina Müh. Bölümü, Atatürk Ü. Pasinler M.Y.O., Termodinamik, Ocak Enin, T., Arı, V., Enery auditin and recovery for dry type cement rotary kiln systems A case study, Enery Conversion and Manaement, Nisan Hua, B., Chen, Q. L., ve Wan, P., A New Exeronomic Approach for Analysis and Optimization of Enery System, Enery, 22, 11, ,

13 Hebecker, D., Bittrich, P., Riedl, K., Hierarchically structured exeretic and exeroeconomic analysis and evaluation of enery conversion processes, Enery Conversion and Manaement, 46, , Mayıs Keenan, J.H., Thermodynamics, 3 rd. Ed. Wiley, New York, Kenti, T. G., Moran, M., Exery-Aided Cost Minimization, Enery Conversation Manaement, 38, 15-17, , Khurana, S., Banerjee, R., Gaitonde, U., Enery balance and coeneration for a cement plant, Indian Institute of Technoloy, Enery Systems Enineerin, Kasim Kılı, M., Yiğit, A, Isı Transferi, VipaĢA.ġ. Uludağ Üniv. Gülendirme Vakfı ROTA Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. A.ġ. Bursa, Sayfa , Koroneos, C., Vasilakis, N., Theodosiou, and Moussiopoulos, N., Exery Analysis of Cement and Concrete Production, İnternational Exery, Enery and Enviroment Symposium, Ġzmir, Haziran Kotas, T.J., The exery method of thermal plant analysis, Krier publishin, USA Lazzaretto, A., Tsatsaronis, G., SPECO: A systematic and eneral metedoloy for calculatin efficiencies and costs in thermal systems, Enery, Sayfa 1-33, Lenti F., Massardo A., Sata A., Thermoeconomic Optimization of a Simple Thermal Power Plant Usin Mathematical Minimization Alorithms, Rosen, M.A., Diner, I., Exery-cost-enery-mass analysis of thermal system and processes, Enery Conversion and Manaement, 44, , Onat, L., Çimentonun Kimyası ve Üretimi, Balıkesir Çimento yayınları, Balıkesir, Aralık Özener, L., HepbaĢlı, A., HVAC sistemlerinde ekserji analizinin erekliliği ve uyulamaları, VI Ulusal Tesisat Mühendisliği konresi ve serisi, Ġzmir, of Salihli Geothermal District Heatin System in Manisa, Turkey, International Journal of Enery Research, 29(5), , Sout, Z., Oktay, Z., Enery and Exery analyses in a thermal process of a Production Line For a Cement Factory and Application, International J. Exery, 5, 2, Szarut, Standart Chemical Exery of some Elements and Compounds on the planet Earth, Enery, 11, 8, , Yeğinbolu, A., Çimento Yeni Bir Çağın Malzemesi, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara, Tsatsaronis, G., Definitions and nomenclature in exery analysis and exeroeconomics, Enery, 32, , Ünal, S., Üzümcü, M., Mass, Enery and Exery Applicationin Batıim Cement Industry, Ee Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ġzmir, Haziran Ünlü N., Tipik Bir Çimento Fabrikası Ġin Enerji ve Kullanılabilirlik Analizi, Gebze Yüksek Teknolojiler Enstitüsü Müh. ve Fen Bilim. Enstitüsü, Gebze, Vieira, L.S., Donatelli J.L., Cruz M.E., Mathematical exeroeconomic optimization of a kopleks coeneration plant aided by a Professional process Simulator, Applied Thermal Enineerin, 26, , Wall, J. and Con M., Un exery and sustainable development-part2; Indicators and methods, Exery Int. J, 1(4), , Wall, J. and Gon, M., Un exery and sustainable development-part2:conditions and concepts, Enery Int. J., 1(3), , Weast, R.C., Handbook of Chemistry and Physics, 56th. Edition, CRC Pres Cleveland., Zhan, G., Hua B., Chen Q., Exeroeconomic methodoloy for analysis and optimization of process systems, Computers and Chemical Enineerin, , Özener, L., Hepbasli, A., Dincer, I., Exery Analysis 71

14 Ziya SÖĞÜT, 1964 Mardin doğumludur. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina ABD Tesisat Öğretmenliğinden 1988 yılında Teknik Öğretmen olarak mezun olmuģtur yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Makine mühendisliği Yüksek Lisans Proramını, 2009 yılında aynı ensititünün doktora proramını tamamlayıp doktor ünvanını almıģtır. Halen Kara Harp Okulu Dekanlığı Teknik Bilimler Böl. BĢk.lığı Makine ABD da Makine Öğretim Elemanı olarak örev yapmaktadır. Ekserji ve ekseroekonomik analizler, Isı eri kazanımı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında alıģmaları vardır. Zuhal OKTAY, 1991 yılında Uludağ Üniversitesinden Makina Mühendisi olarak mezun olmuģ, 1993 yılında yüksek lisans ve 1999 yılında da doktorasını tamamlamıģtır yılında Kanada da postdoktora yapmıģ, 2007 yılında Doent ünvanını almıģtır. Halen Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Enerji Anabilim Dalı BaĢkanlığı ve öğretim üyeliği örevini sürdürmektedir. Jeotermal enerji, ısı pompaları, kurutma, ve sanayide enerji verimliliği konularında birok yurtii ve yurt dıģı alıģmaları mevcuttur ve sertifikalı Enerji Yöneticisidir. Ġli alanları olarak yenilenebilir enerji, sanayide enerji tasarrufu, enerji verimliliği konuları sayılabilir. Hikmet KARAKOÇ, 1959 yılında EskiĢehir doğumludur yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmuģ, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde doktora eğitimini tamamlamıģ ve doktor ünvanını almıģtır yılında doentlik ve 1992 yılında Profesörlük ünvanlarını almıģtır. Isıtma, soğutma iklimlendirme, i hava kalitesi, az türbinleri, Enerji ekonomisi yakıtlar ve yanma, doğal az konularında alıģmaları vardır. Pek ok endüstriyel projede araģtırmacı, yürütücü ve yönetici örevlerinde bulunmuģtur. Yılmaz Yörü, 1974 yılında EskiĢehir de doğumludur yılında EskiĢehir Osmanazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Bir yıl sonra mezun olduğu bölümde AraĢtırma Görevlisi olarak öreve baģlamıģtır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de aynı bölümde yapmıģtır. Termodinamik (Ekserji), akıģkanlar mekaniği, yapay zeka ve bilisayar proramlama ili alanları arasındadır. 72