Ocak 2012 Ankara. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak 2012 Ankara. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu Ocak 2012 Ankara

2 T.C. ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Mali Đşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Yönetim Yayını No: ISBN : Kapak : Baskı : ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ : T.C.Ankara Đl Özel Đdaresi Varlık Mah. Tanzimat Cad. No: 67 Y.Mahalle / ANKARA Tel : Faks: E-posta: Web: T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 T.C. ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa SUNUŞ.. 1 I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon,Vizyon ve Kalite Politikası B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 9 a) Taşınmazlar. 9 b) Araç ve Đş Makineleri. 13 c) Teknik Donanım.. 14 d) Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar Örgüt Yapısı a) Organizasyon Şeması.. 16 b) Vali 17 c) Đl Genel Meclisi 18 d) Đl Encümeni Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler ve Birimlerin Görevleri Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 40 D- Diğer Hususlar.. 41 II- AMAÇ ve HEDEFLER. 42 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri. 43 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 46 C- Diğer Hususlar III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 48 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.. 61 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 62 a) Hukuk Müşavirliği.. 62 b) Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı. 62 c) Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı.. 70 d) Đmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı 71 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu

4 ĐÇĐNDEKĐLER (Devam) Sayfa e) Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.. 75 f) Mali Đşler Daire Başkanlığı 77 g) Meclis Kararları ve Yazı Đşleri Daire Başkanlığı Özel Önem Taşıyan Proje ve Faaliyetler. 80 a) KÖYDES Projeleri 80 b) Đl Özel Đdaresince Yürütülen Bölünmüş Yol Çalışmaları. 81 c) Kent Güvenlik Sistemi.. 83 d) Kadınlar Đçin Özel Eğitim Projesi (Altın Bilezik) 83 e) AB. Projeleri Performans Sonuçları Tablosu ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.. 86 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. 87 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar 87 C- Değerlendirme. 87 V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER 88 EKLER 89 EK-1: Üst Yönetici Đç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı EK-3: Harcama Yetkililerinin Đç Kontrol Güvence Beyanları T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 4

5 EKLERĐN DETAY BĐLGĐLERĐ Sayfa EK-1: Üst Yönetici Đç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı EK-3: Harcama Yetkililerinin Đç Kontrol Güvence Beyanları (8 ad.) EK-4/A : Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı. EK-4/B : Personelin Öğrenim Durumu, Yaş Grupları, Cinsiyet ve Merkez-Taşra Dağılımı. EK-5/A : Birimler Đtibariyle 2009 Yılı Bütçe Kesin Hesabı.. EK-5/B : Genel Sekreterlik-Meclis Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği Bütçe Kesin Hesabı. EK-5/C : Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı. EK-5/D : Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı EK-5/E : Đmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı. EK-5/F : Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesapları EK-5/G : Meclis Kararlar ve Yazı Đşleri Daire Başkanlığı ve Dış Đlçelerin Bütçe Kesin Hesapları... EK-6/A : 2010 Yılı Kırsal Altyapı Yatırımları Đcmali EK-6/B : 2010 Yılı Ulaştırma Sektörü Yatırımları Đcmali.. EK-6/C : 2010 Yılı Ulaştırma Sektörü Yatırımları. EK-6/D : 2010 Yılı Đçmesuyu Sektörü Yatırımları Đcmali.. EK-6/E : 2010 Yılı Đçmesuyu Sektörü Yatırımları. EK-6/F : 2010Yılı Tarım Sektörü Yatırımları Đcmali EK-6/G : 2010 Yılı Tarımsal Altyapı Sektörü Yatırımları. EK-6/H : 2010 Yılı Köy Đçi Đnşaat Sektörü Yatırımları Đcmali.. EK-6/I : 2010 Yılı Atıksu Sektörü Yatırımları EK-6/J.1 : 2010 Yılı Yol Hizmetleri Münferit Harcamaları.. EK-6/J.2 : 2010 Yılı Đçmesuyu Münferit Harcamaları.. EK-6/J.3 : 2010 Tarımsal, Kanalizasyon ve Makine Đkmal Hizmetleri Harcamaları EK-7/A : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin Mal ve Hizmet Satın Alma Đhaleleri. EK-7/B : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin Doğrudan Temin Alımları. EK-7/C : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin DMO Mal Alımları EK-7/D : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesince 2009 yılında Yürütülen Projeler EK-8/A : 2010 Yılı Eğitim Sektörü Yatırımları. EK-8/B : 2010 Yılı Sağlık Sektörü Yatırımları. EK-8/C : 2010 Yılı Sosyal Hizmetler Sektörü Yatırımları EK-8/D : 2010 Yılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Yatırımları. EK-8/E : 2010 Yılı Çevre Hizmetleri Sektörü Yatırımları. EK-8/F : 2010 Yılı Diğer Hizmetlerdeki Yatırımları. EK-8/G : Münferit Projeler Đçin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardımlar. EK-9: 2010 Yılı Performans Hedefleri ve Gerçekleşmeleri EK-10: Đdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlerin Performans Göstergeleri EK-11 : Yılları Đçerisinde Köylere Yönelik Yatırımlar (Özel Đdare+KÖYDES)... EK-10: Ankara Đl Özel Đdare Personelinin Birimlere Göre Dağılımı. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu

6 TABLO DĐZĐNĐ Sayfa Tablo-1: Đl Özel idaresine ait Gayrimenkullerin i Đlçelere Göre Dağılımı. 9 Tablo-2: Lojmanların Đlçelere Göre Dağılımı 10 Tablo-3: Đl Özel Đdaresinin Başlıca Taşınmazlarının Đlçelere Göre Dağılımı 11 Tablo-4: Đl Özel Đdaresinin Hizmet Araçlarının Dağılımı Tablo-5: Đl Özel Đdaresince Diğer Kurumlara Tahsis Edilen Araçlar. 14 Tablo-6: Đl Özel Đdaresi Hizmetlerinde Kullanılan Kiralık Araçlar Tablo-7: Đl Özel Đd aresinin Ortak / Üye Olduğu Kuruluşlar Tablo- 8: Đl Genel Meclisi Üyelerinin Đlçelere ve Partilere Göre Dağılımı 18 Tablo-9: Đhtisas Komisyonları Tablo-10: Yılları Personel Dağılımı Tablo-11: Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 30 Tablo-12: Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı Tablo-13: Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo-14: Stratejik Amaçların Sektörlere Göre Dağılımı Tablo-15: Đl Özel Đdaresinin Stratejik Alt Sektörler Göre Dağılımı.. 45 Tablo-16: Öncelik Faaliyet Konularına Ait Anket Sonuçları.. 46 Tablo-17: Ankara Đlindeki Öncelik Alanlarının Dağılımı Tablo-18: 2011 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Kaynağa Göre Dağılımı Tablo-19: Đl Özel Đdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Kaynağa Göre Dağılımı Tablo-20: 2011 Yılı Bütçesinde Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu Tablo-21: Đl Özel Đdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Yıl Sonu Durumu 51 Tablo-22: 2011 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı 51 Tablo-23: Đl Özel Đdare Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllar Đtibariyle Dağılımı 52 Tablo-24: 2011 Yılı Bütçesindeki Gelirlerin Özet Dağılımı.. 53 Tablo-25: Đl Özel Đdare Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı.. 53 Tablo-26: 2011 Yılı Bütçe Gelirlerinin Detaylı Dağılımı. 54 Tablo-27: 2011 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel ve Finans Kaynağına Göre Dağılımı 56 Tablo-28: 2011 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı Tablo-29: Yıllarında Köylere Yapılan Yardımların Dağılımı Tablo-30: Ankara Đl Özel Đdaresinin Đtibariyle Ana Mizanı.. 59 Tablo-31: Ankara Đl Özel Đdaresi Đtibariyle Bilançosu. 60 Tablo-32: Ankara Đl Özel Đdaresince 2011 Yılında Alınan Yeni Đş Makineleri.. 67 Tablo-33: Đdare Tarafından Kullanılan Akaryakıt Miktarı. 68 Tablo-34: Ankara Đli Kırsal Kesim Envanter Durumu.. 69 Tablo-35: 2011 yılı Eğitim Sektörü Yatırımları.. 72 Tablo-36: 2010 Yılında Kullanılan Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Projeleri 74 Tablo-37: Yılı KÖYDES Yatırım,Uygulama ve Ödenekleri 81 Tablo-38: Ankara Đl Özel Đdaresince Yürütülen Bölünmüş Yol çalışmaları.. 82 Tablo-39: Ankara Đli Stratejik Planındaki Amaç ve Eylemlerin Sektörel Dağılımı 85 Tablo-40: Altyapı Hizmetlerinde Proje Bazında Gerçekleşmeler Tablo-41: Đmar ve Bayındırlık Dairesince Yürütülen Projelerdeki Gerçekleşmelerin Detayı. 86 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 1

7 SUNUŞ Bugün Anadolu nun neresine giderseniz gidin, Đl Özel Đdarelerinin izine rastlarsınız. Đl Özel Đdaresinin hizmetlerinin gitmediği, ulaşmadığı köyler kalmamış; yaylalara, ovalara, dağlara her türlü coğrafi zorluklara rağmen hizmetler götürülmüştür. Biz kırsal alan kalkınmasını, toplum kalkınmasını tanımlarken, tepelerin arkasında yaşayanların medeni hizmetleri, çağdaş ihtiyaçlarının karşılanmasını hedef alırız. Kim nerede yaşamak istiyorsa yaşasın, bize düşen oralarda yaşayanların bulunduğu alana medeni hizmeti, çağdaş ihtiyaçları götürmektir. Ankara da artık dün konuşulanlardan farklı şeyler söylemek, yeni şeyler konuşmamız gerekmektedir. Ankara da özellikle yapmaya çalıştığımız Ankara yı farklılaştırma stratejilerini etkinleştirerek, takım oyunu oynayarak Ankara nın yeni yüzyılda dinamik nüfusu, yöresel zenginlikleri, doğal kaynakları, eğitilmiş insan gücü, eğitimde kaliteyi yakalamış okulları, tarım potansiyeli, OSB leri, termal kaynakları ile sosyal, kültürel, ekonomik, beşeri yapılanması ile tam bir dünya kenti sıralamasında üst basamaklara çıkmasını sağlamaktır. Bununda yegâne yolu kentsel kalitenin arttırılmasıdır. Kalkınmanın her yerinde Türkiye Cumhuriyetinin başkentine yakışır durumda bulunan, öncü ve önder olan Đl Özel Đdaresi değişime duyarlı, bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçmiş, hızlı hizmet ve insanı hedef alan yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kentsel kalitenin arttırılması yönünde mihenk taşı olan Đl Özel Đdaresi Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan; katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık Ankara vizyonuna bağlı kalarak, Đldeki yaşam kalitesini yükseltmek için; yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri insan odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmayı kendisine misyon olarak belirlemiş, bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için üstün sorumluluk duygusu ile çalışmaktadır. Bu anlayışla yürütülen hizmetleri kapsayan, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 39 uncu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddeleri gereğince hazırlanan 2011 Yılı Faaliyet Raporuna özveri ile katkı sunarak emeği geçen Đl Özel Đdare personeline ve Đl Genel Meclisi üyelerine teşekkürlerimi sunarım. 23/02/2012 Alâaddin YÜKSEL Ankara Valisi T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 1

8 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 2

9 I- GENEL BĐLGĐLER : A- MĐSYON VE VĐZYON : Ankara Đl Özel Đdaresinde yeniden yapılanma ile birlikte, 2006 yılında yürütülen ve Ekim 2006 da Đl Genel Meclisince kabul edilen Ankara Đli Stratejik Planı ve Đl Özel Đdaresinin Kurumsal Stratejik Planında ( ) Ankara Đli Vizyonu ile Đl Özel Đdaresinin Kurumsal Misyon ve Vizyonu belirlenmiştir. Ancak 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri nedeniyle, Đl Özel Đdaresinin Kurumsal Stratejik Planı dönemi için yeniden hazırlanarak, Đl Genel Meclisinde Kasım 2009 da kabul edilmiş ve Đdarenin Misyon ve Vizyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan;katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık; ANKARA ĐLĐ VĐZYONU için; ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN MĐSYONU; Ankara ili düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için, yerel kalkınmaya yönelik hizmetleri vatandaş odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmak. ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN VĐZYONU; Organları ve çalışanları; verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerinde oluşmuş kurumsal kültürü ile Ankara nın kalkınmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayan güvenilir, saygın ve örnek bir il özel idaresi olmak. ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN KALĐTE POLĐTĐKASI; 2011 yılında yürütülen Kurumsal Kalite çalışmaları kapsamında Ankara Đl Özel Đdaresi Kalite Politikası aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup, Ankara il düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, vatandaş odaklı, verimli, erişilebilir ve etkin bir şekilde sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla örnek, kalite yönetim sistemini yenileyip geliştiren çağdaş ve güçlü Đl Özel Đdaresi olmak. şeklinde benimsenmiştir. B- YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında performans bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır tarihinde TBMM de kabul edilen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun altıncı ve yedinci maddelerinde Đl Özel Đdaresinin görev ve sorumluluklar ile yetkileri sayılmıştır. Bunlar; Đl Özel Đdaresinin Görev ve Sorumlulukları Madde 6-Đl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 3

10 öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Đmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Đş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Đl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut Đdaresine aktarılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir Đl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirler de büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Đl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Đl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Đl Özel Đdaresinin Yetkileri ve Đmtiyazları; Madde 7- Đl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeş bin Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 4

11 f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Đl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Đl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Đl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet Đhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. Đl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (bölge ve il müdürlükleri) il özel idaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun kapsamındaki görevler de il özel idarelerine devredilmiştir sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve il özel idarelerine devredilen hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır. Madde 2 Köye Yönelik Hizmetler Şunlardır: a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin, orman yolları orman içi yollarını, köy yolu ağını tespit etmek, köprülerisanat yapılarını ve köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarının kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dişi sahalarda iskan etmek, d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakim, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek, e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suların; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis seklini değiştirmek, Sahipli veya koyun bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 5

12 üzerinde irtifak hakki tesis etmek, Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya koyun ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programlan hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak. g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, h) Devletin hüküm ve tasarruf altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer topraklan ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer isleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve isletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak, j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazilerinin sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suları tesislerini kurmak ve isletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve isletilmelerini sağlamak,(baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz isletmeler kurmak veya döner sermayeli isletmelerini, bu islerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelerce ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklan ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, m) 1306 sayılı Đskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal isletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planlan yaparak Özel iskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek, n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek, o) Serbest göçmen islerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeteri toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, r) Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi isleri yapmak, yaptırmak, s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakim ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakim evi, laboratuar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, isletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 6

13 kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, t) Her türlü alet-edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, u) Đçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak, v) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak, y) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, z) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek. Tüzel ve Gerçek Kişilerle Hizmet Đlişkileri : Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir. Đçme Suyu Sondaj Kuyuları: Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile hizmet verilecek yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınmaktadır. Vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmaktadır sayılı Kanunla birlikte merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar için ilgili bakanlıkça uygun görülen ödeneği il özel idaresi bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Đl Özel Đdareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktararak harcama yapabilmekte ve merkezi idare ile işbirliği sağlayabilmektedir. Đl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarabileceği; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve ayni ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirebileceği, taşınmaz mallarını 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanarak diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir. Ayrıca yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararını azaltmak amacıyla ilin özelliğini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip donanımını hazırlaması, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği yeni yasal düzenleme ile sağlanmıştır. Kanuni Yetki ve Đmtiyazlar: Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırı dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 7

14 eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek il özel idaresinin yetki ve imtiyazlarındandır sayılı Afet ve Acil Durum Görevleri: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 18. maddesine göre Đl Özel Đdaresi bünyesinde, valiye bağlı kurulacak olan Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) Đlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. c) Đl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. f) Đl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek. ğ) Đlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. ı) Đl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. Ayrıca aynı Kanun kapsamında il özel idaresi bünyesine alınan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile ilgili olarak; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun tarihli ve 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarih sayısı Resmi Gazetede yayınlanan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtarma ekiplerinin görevleri sayılmıştır. Bunlar; a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek, b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek, c) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek, d) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek, e) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, f) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak, g) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 8

15 h) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak, i) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak, j) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak, k) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak. Ankara Đl Özel Đdaresince birimler (Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler) itibariyle yürütülen görevler ve sorumluluklar Raporun devamındaki C-5. Sunulan Hizmetler başlığında detaylı olarak aktarılacaktır. C- ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER : 1- FĐZĐKSEL YAPI : Bu bölümde il özel idaresinin sahip olduğu taşınmazları, araç ve iş makineleri, teknik donanımı ve ortak üye olunan kuruluşlar hakkında genel bilgiler verilecektir. Ankara Đl Özel Đdaresi hizmetlerini merkezde Yenimahalle ilçesi Varlık mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 de bulunan yerleşke içerisindeki hizmet binalarında (Genel Sekreterlik), Altyapı Hizmetleri Dairesi Đskitler deki yerleşke alanı içinde bulunan hizmet binalarında (ambar, atölye ve diğer sosyal tesisler), Đl Genel Meclisi hizmetleri ise Ulus 100. Yıl Đşhanı nın 7, 8 ve 9. katları ile zeminde bulunan toplantı salonunda yürütmektedir. Bunun yanı sıra Đlçe Özel Đdare müdürlüklerinin 9 adedi mülkiyeti idaremize ait binalarda, 15 adedi Hükümet Konaklarında görev yapmaktadırlar. Ayrıca ilçelerde bulunan bakım evleri (Şantiye) kendi binalarında hizmet yürütmektedir. Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Nallıhan, Sincan Đlçe Özel Đdare Müdürlükleri mülkiyeti Đl özel Đdaresine ait kendi hizmet binalarında, Altındağ, Akyurt, Çubuk, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Haymana, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Şereflikoçhisar, Polatlı, Pursaklar ve Yenimahalle Đlçe Özel Đdare Müdürlükleri ise hükümet konaklarında, Çankaya Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü ise ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı içerisinde faaliyet göstermektedir. A) TAŞINMAZLAR: Ankara Đl Özel Đdaresine ait başlıca taşınmazlar toplam 94 ayrı yerde değişik amaçlı hizmet binası, işyeri, lojman, şantiye, fidanlık vb. toplam 395 üniteden oluşmaktadır. Bunların dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Diğer taraftan Ankara Đl Özel Đdaresine ait mülkiyeti hisseli, tam ve tahsisli olan 951 okul arsası ve diğer arsalar olmak üzere toplam adet taşınmaz mevcuttur. Tablo-1: Đl Özel Đdaresinin Gayrimenkullerinin Đlçelere Göre Dağılımı ĐLÇESĐ OKUL ARSASI DĐĞER ARSALAR TOPLAM ĐLÇESĐ OKUL ARSASI DĐĞER ARSALAR TOPLAM AKYURT HAYMANA ALTINDAĞ KALECİK AYAŞ KAZAN BALA KEÇİÖREN BEYPAZARI K.HAMAM ÇAMLIDERE MAMAK T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 9

16 ÇANKAYA NALLIHAN ÇUBUK SİNCAN ELMADAĞ Ş.KOÇHİSAR ETİMESGUT PURSAKLAR EVREN POLATLI GÖLBAŞI YENİMAHALLE GÜDÜL TOPLAM Đl Özel Đdaresi personelinin istifade ettiği 35 ayrı yerde toplam 286 lojman bulunmaktadır. Đşyeri olarak; 100. Yıl çarşısında (102), Anafartalar daki dükkanlar (28), Anafartalar tarihi Ankara evi (1), Yenimahalle iş hanı (36), Etlik garajları (29) ve muhtelif 23 ayrı yerde (57) olmak üzere toplam 253 işyeri bulunmaktadır. Sosyal tesis olarak ise; Yenimahalle lojmanlarında kreş, Kızılcahamam termal tesisi (22 normal, 4 suit odalı 55 kişi kapasiteli), Varlık yerleşkesinde misafirhanesi (15 oda 40 yataklı) ve Beypazarı tarih ve kültür evi müzesi bulunmaktadır. Tablo-2: Lojmanların Đlçelere Göre Dağılımı Đlçesi Lojman Adı / Adresi Lojman Sayısı Đlçesi Lojman Adı / Adresi Lojman Sayısı AKYURT Akyurt Lojmanı 7 EVREN Evren Lojmanı 7 ALTINDAĞ Karakuş Lojmanı 10 GÖLBAŞI Bahçelievler Lojmanı 13 ALTINDAĞ Ziraat Mahallesi Lojmanı 5 GÜDÜL Güdül Lojmanı 8 AYAŞ Ayaş Lojmanı 5 HAYMANA Haymana Lojmanı 13 BALA Bala Lojmanı 17 KALECĐK Kalecik Lojmanı 2 BEYPAZARI Beypazarı Lojmanı 6 KAZAN Kazan Lojmanı 7 ÇAMLIDERE Çamlıdere Lojmanı 6 KEÇĐÖREN Basınevleri Lojmanı 28 ÇANKAYA Vali Konağı ve Personel Loj. 2 KEÇĐÖREN Atlılar Sk. 66 Lojman 12 ÇANKAYA Maltepe Lojmanı 19 KEÇĐÖREN Atlılar Sk.64 Lojman 14 ÇANKAYA Dikmen Lojmanı 9 KIZILCAHAMAM Kızılcahamam Lojmanı 1 ÇANKAYA Kurtuluş Mektep Sk.Lojmanı 8 NALLIHAN Nallıhan Lojmanı 5 ÇANKAYA Güven Mh.Gelincik Sk. Loj. 9 POLATLI Polatlı Lojmanı 5 ÇANKAYA Uzungemiciler Lojmanı 7 SĐNCAN Merkez Lojmanı 7 ÇANKAYA Yukarı Bahçeli 32/1 Lojman 1 ŞEREFLĐKOÇHĐSAR Şereflikoçhisar Lojmanı 2 ELMADAĞ Elmadağ Lojmanı 13 YENĐMAHALLE Site-1 30 nolu Lojman 18 ETĐMESGUT Merkez Lojmanı 1 YENĐMAHALLE Site-1 28 nolu Lojman 19 T O P L A M 286 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 10

17 Tablo-3: Đl Özel Đdaresinin Başlıca Taşınmazlarının Đlçelere Göre Dağılımı S.N. Đlçesi Mahallesi Ada Parsel m² si Kullanım Şekli Mevcut Durumu 1 Akyurt Yeşiltepe Lojman Akyurt Kaymakam ve memur lojmanı 7 2 Altındağ Sebzebahçeleri Hizm.Binası. Y.Beyazıt Üniversitesine tahsis 1 3 Altındağ Danişment Hizm.Binası. Altyapı Hizm. Daire Başkanlığı Hizmet Binası 1 4 Altındağ Danişment Hizm.Binası. Tapu ve Kadastro Genel Müd. Hizmet Binası 1 5 Altındağ Ege Đşhanı Ulus 100. Yıl Çarşısı 1 6 Altındağ Anafartalar Đşhanı Ulus Đş hanı mevcut olup, %20 Hissesi Đl Özel Đdaresine aittir. 1 7 Altındağ Anafartalar Đşyeri Anafartalar 25 Dükkanlar 25 8 Altındağ Necatibey Lojman Karakuş memur lojmanı 11 9 Altındağ Đsmetpaşa Lojman Đsmetpaşa memur lojmanı (Yıkık) 1 10 Altındağ Babaharman Lojman Ziraat Mahallesi memur lojmanı 5 11 Altındağ Kızılelma Đşyeri Anafartalar tarihi Ankara evi ve Đşyerleri 4 12 Ayaş Ömeroğlu Lojman Ayaş Kaymakam lojmanı 1 13 Ayaş Ömeroğlu ,44 Hizm. Binası Ayaş Đlçe Özel Đdare Md. ve lojmanı 2 14 Ayaş Ferahfakı Hiz.B.-Loj. Ayaş Đlçe Tarım Md. ve lojmanı 2 15 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 16 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 17 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 18 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 19 Bala Göztepe Hizm.Binası. Bala Đlçe Özel Đdare Md. ve lojmanı 2 20 Bala Göztepe Lojman Bala Kaymakam lojmanı 1 21 Bala Göztepe Hiz.B. -Loj. Bala Đlçe Tarım Md. ve lojmanı Bala Şentepe Hizm.Binası. Bala Altyapı Hizm. Şantiyesi binası 1 23 Bala Karaali Köyü Lojman Nahiye Lojmanı 1 24 Beypazarı Kurtuluş Hizm.Binası. Beypazarı Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası 1 25 Beypazarı Gazipaşa Hizm.Binası. Beypazarı Đlçe Tarım Md. Hizmet binası 1 26 Beypazarı Cumhuriyet Kültür Beypazarı Kültür müzesi 1 27 Beypazarı Gazipaşa Lojman Beypazarı Đlçe Tarım Md. Lojmanı 2 28 Beypazarı Kurtuluş Lojman Beypazarı Kaymakam lojmanı 1 29 Beypazarı Rüstem paşa Đşyeri Beypazarı Đşyerleri Çamlıdere Orta Hiz.B.-Loj. Çamlıdere Đlçe Özel Đdare Md.ve lojmanı 2 31 Çamlıdere Beyler Lojman Çamlıdere Kaymakam Lojmanı 1 32 Çamlıdere Beyler Hiz.B.-Loj. Çamlıdere Đlçe Tarım Md. ve Lojmanı 2 33 Çamlıdere Peçenek Lojman Eski PTT. Lojmanı 1 34 Çankaya Kavaklıdere Hizm.Binası. Đçişleri Bakanlığının kirası altında 1 35 Çankaya Kızılay Hizm.Binası. Başbakanlığın kirası altında 1 36 Çankaya Kızılay Đşyeri Kira altında 1 37 Çankaya Kızılay Đşyeri Kira altında 1 38 Çankaya Maltepe Lojman Maltepe Vali Yrd. Kaymakam, Memur Lojmanı Çankaya Kurtuluş Lojman Kurtuluş Memur Lojmanı (Đl Sağlık Md.ne Sağlık Ocağı olarak tahsis edildi) 5 40 Çankaya Ertuğrul gazi Lojman Uzun gemiciler memur lojmanı 7 41 Çankaya Öveçler Lojman Dikmen memur lojmanı 9 42 Çankaya Đleri Lojman Kurtuluş Mektep sokak memur lojmanı 8 43 Çankaya Güven Lojman Gelincik Sokak Kaymakam, Vali Yrd. Lojmanı 9 44 Çankaya Yukarı Bahçeli Lojman Bahçelievler lojmanı 1 45 Çankaya Çankaya Lojman Vali Konağı (Lojman) 1 46 Çankaya Gökkuşağı /889 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve gençlik evi (Yetiştirme yurdu) 1 47 Çubuk Yavuz Selim Hizm.Binası. Çubuk Đlçe Özel Đdare ve Milli Eğitim Md Çubuk Melikşah Đşyeri Melikşah yüzme havuzu 1 49 Elmadağ Gümüşpala Lojman Elmadağ memur lojmanı 12 Bina/ Daire/ Đşyeri Sayısı T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 11

18 50 Elmadağ Đsmetpaşa Lojman Elmadağ Kaymakam lojmanı 1 51 Elmadağ Đsmetpaşa Hizm.Binası. Elmadağ Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü 1 52 Etimesgut Đstasyon Lojman Etimesgut Kaymakam lojmanı 1 53 Evren Modern Lojman Evren Kaymakam ve memur lojmanı 8 54 Gölbaşı Gaziosmanpaşa Lojman Gölbaşı memur lojmanı 8 55 Gölbaşı Gaziosmanpaşa Lojman Gölbaşı Kaymakam lojmanı 1 56 Güdül Yeni Hiz.B.-Loj. Güdül Đlçe Özel Đdare Md. ve lojmanı 2 57 Güdül Yeni Lojman Güdül Kaymakam lojmanı 1 58 Güdül Emirler Lojman Güdül memur lojmanı 4 59 Güdül Güdül Hizm.Binası Güdül Altyapı Hizm. Şantiyesi binası 1 60 Haymana Medrese Lojman Haymana memur lojmanı 1 61 Haymana Medrese Lojman Haymana memur lojmanı Haymana Kayabaşı Hizm.Binası. Haymana Đlçe Özel Đdare Md.Halk Eğt.Mrk Haymana Kayabaşı Hiz.B.-Loj. Haymana Vergi Dairesi ve lojmanı 1 64 Haymana Kayabaşı Lojman Haymana Kaymakam lojmanı 1 65 Kalecik Düşkünler Lojman Kalecik Kaymakam lojmanı 1 66 Kalecik Yeşilyurt Hiz.B.-Loj. Kalecik Đlçe Özel Đdare Md. ve Lojmanı 2 67 Kalecik Yeşilyurt Hizm.Binası. Kalecik Đlçe Tarım Müdürlüğü 1 68 Kazan Fatih Lojman Kazan Kaymakam konutu 1 69 Kazan Atatürk Lojman Kazan memur lojmanı 6 70 Keçiören Danışmet Đşyeri Keçiören eski Etlik garajları Keçiören Pınarbaşı Đşyeri Keçiören tarihi Bağ Evi 1 72 Keçiören Emrah Lojman Keçiören Basınevleri memur lojmanı Keçiören Pınarbaşı Lojman Keçiören Atlılar Sk. No: 66 memur lojmanı Keçiören Pınarbaşı Lojman Keçiören Atlılar Sk. No: 64 memur lojmanı K.Hamam Kemalpaşa Lojman Kızılcahamam Kaymakam konutu 1 76 K.Hamam Yenice Sosyal Ts. Kızılcahamam termal tesisi 1 77 K.Hamam Yenice Lojman Ayşe Bezci Turizm Otelcik Ve Mes.Lis Mamak Aşıkveysel /750 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve gençlik evi (Yetiştirme Yurdu) 1 79 Mamak Aşıkveysel /680 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve gençlik evi (Yetiştirme Yurdu) 1 80 Nallıhan Aliağa Lojman Nallıhan Kaymakam Loj. Ve misafirhane 2 81 Nallıhan Hacıbey Hiz.B.-Loj. Nallıhan Đlçe Özel Đdare ve memur lojmanı 2 82 Nallıhan Hacıbey Hizm.Binası. Nallıhan Altyapı Hiz. Şantiyesi Hiz. Binası 1 83 Nallıhan Çamalan Köyü Lojman Nallıhan Çamalan Köyü lojmanı 1 84 Sincan Merkez Đşhanı Sincan Đşhanı (TEK Kirası altında) 1 85 Sincan Merkez Hiz.B.-Loj. Sincan Halk Eğitim ve Memur lojmanı 6 86 Sincan Merkez Lojman Sincan Kaymakam Lojmanı 1 87 Ş.Koçhisar Boğaziçi Hiz.B.-Loj. Ş.Koçhisar Sağlık Ocağı ve memur lojmanı 2 88 Ş.Koçhisar Ekici Lojman Ş.Koçhisar Kaymakam lojmanı 1 89 Ş.Koçhisar Kale Hizm.Binası. Ş.Koçhisar Milli Eğt. Đzcilik Hizmet binası 1 90 Polatlı Gazi Lojman Polatlı Kaymakam lojmanı 1 91 Polatlı Gazi Lojman Polatlı memur lojmanı 4 92 Y.Mahalle Yeniçağ Đşhanı Yenimahalle Đşhanı 1 93 Y.Mahalle Yeniçağ Lojman Y.Mahalle Site 2 28 Nolu memur lojmanı Y.Mahalle Yeniçağ Lojman Y.Mahalle Site 1 30 Nolu memur lojmanı Y.Mahalle Macun Hizm.Binası. Đl Sağlık Md. ve Devlet Opera ve Balesi 1 96 Y.Mahalle Varlık Hizm.Binası. Đl Özel Đdaresi merkez hizmet binası 1 T A Ş I N M A Z L A R T O P L A M I 395 B) ARAÇ VE ĐŞ MAKĐNELERĐ : Đl Özel Đdaresinin demirbaşına kayıtlı olan 40 adet binek otomobil ile 21 adet kiralık otomobil olmak üzere toplam 61 adet binek araç tüm idari hizmetlerde kullanılmaktadır. Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığının makine parkında 199 u ana iş makineleri (15 dozer, 28 greyder, 16 kanal kazıcı, 21 yükleyici, 5 sondaj makinesi, 25 asfalt distribütörü, 15 silindir, 120 damperli kamyon,16 adet ekskavatör) 244 adeti diğer iş T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 12

19 makinesi olmak üzere toplam 505 adet iş makinesi (kiralık otomobiller hariç) ve hizmet aracı bulunmaktadır. Makine parkına ait detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. Tablo-4: Đl Özel Đdaresi Hizmet Araçlarının Yaş Grubuna Göre Dağılımı S.N. ARAÇ CĐNSĐ 0-5 Yaş 6-10 Yaş Yaş Yaş 21 + Yaş TOPLAM 1 OTOMOBĐL-STW PĐCK UP (Ç.Ş.M.) MĐNĐBÜS AMBULANS DAMPERLĐ KAMYON KAPALI KASA KAMYON KASALI KAMYON ÇEKĐCĐ OTOBÜS AKARYAKIT TANKERĐ SU TANKERĐ (Arozöz) YAPIM GREYDERĐ PALETLĐ TRAKTÖR DOZER LASTĐK TEKERLĐ TRAKTÖR PALETLĐ YÜKLEYĐCĐ LASTĐK TEKERLĐ YÜKLEYĐCĐ VĐNÇ FORK-LĐFT PALETLĐ EKSKAVATÖR LASTĐK TEKERLĐ EKSKAVATÖR KANAL KAZICI YÜKLEYĐCĐ MOTOR SCRAPER SEYYAR KOMPRESÖR ASFALT YAMA BAKIM ARACI PALETLĐ DELĐCĐ TEM. SONDAJ MAKĐNASI ROTARY SU SONDAJ MAK ASFALT DĐSTRĐBĐTÖRÜ BAKIM DĐSTRĐBĐTÖRÜ (Çekilir Tip) KAMYON ROLEY TANK TIR ROLEY TANK ROTATĐF KAR MAK TREYLER (Kasa-Semi) TRAKTÖR RÖMORKU KAMP TIR (YATAK) KAMP TIR (YEMEK) LASTĐK TEKERLĐ SĐLĐNDĐR VĐBRASYONLU SĐLĐNDĐR YAMA SĐLĐNDĐRĐ (Bakım) SEYYAR YAĞLAMA MAK SEYYAR TAMĐR ARAÇLARI SEYYAR JEN. KAYNAK MAK JENERATÖR ROMÖRK VĐDANJÖR 2 2 T O P L A M T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 13

20 Tablo-5: Diğer Kurumlara Tahsis Edilen Araçlar S.N. Tahsis Edilen Yer Araç Cinsi Sayısı 1 Đlçe Kaymakamlıkları Binek Otomobil 21 2 Sağlık Đl Müdürlüğü Ambulans,Minibüs 40 3 Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü Ambulans 2 4 Milli Eğitim Đl Müdürlüğü Binek Otomobil 3 5 Bayındırlık ve Đskan Đl Müdürlüğü Pick Up 1 T O P L A M 67 Tablo-6: Kiralık Araçlar S.N. Hizmet Ettiği Yer Araç Cinsi Sayısı 1 Đl Özel Đdaresi Binek Otomobil 4 2 Valilik Hizmetleri Binek Otomobil 12 3 A.Dağ/Çankaya/Çamlıdere/Gölbaşı Kay. Binek Otomobil 4 4 Altyapı Arazi Hizmetleri Pick-up (4x4) / Minibüs 22 / 6 5 Personel servis araçları Otobüs 38 T O P L A M 86 C) TEKNĐK DONANIM : Đl Özel Đdaresinin merkezde ve ilçelerde toplam 577 adet PC bilgisayar, 168 adet dizüstü bilgisayar, 378 adet yazıcı, 13 adet tarayıcı, 18 adet fotokopi makinesi, 27 adet faks ve 4 adet projeksiyon makinesi mevcut olup grafiksel anlatımı aşağıda belirtilmiştir. Merkezdeki sistem odasında 1 adet windows2008, 1 adet LINUX, 1 adet Windows 2003, 1 adet application server, 100kVA ve 6 kva(kesintisiz Güç Kaynağı KGK) bulunmaktadır. Đl Genel Meclisi binasında 1 adet Windows 2008 server bulunmaktadır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 14

21 d) Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar: Đl Özel Đdarenin ortaklığı bulunan şirket, birlik ve organize sanayi bölgesi sayısı toplam 11 adettir. Tablo-7: Đl Özel Đdaresinin Ortak / Üye Olduğu Kuruluşlar SIRA NO ĐŞTĐRAK / ŞĐRKETĐN ADI ORTAKLIK TARĐHĐ HĐSSE ORANI 2011 YILI ÖDENEN HĐSSE TUTARI AÇIKLAMALAR 1 Vilayetler Hizmet Birliği / TL 2 Vilayetler Turizm A.Ş 1986 % TL Sosyal ve eğitim içerikli tesisler ve öğrenci yurtları yapmak ve işletmek. Sosyal ve eğitim tesisler ve öğrenci yurtları yapmak ve işletmek 3 Bursa Eğitim Birliği 1993 % 50 - Sosyal tesis yapmak ve işletmek 4 Mersin Eğitim Birliği / TL Sosyal tesis yapmak ve işletmek 5 Sağlık Kaynak Suyu A.Ş % 30 - Her türlü kaynak ve maden suyunu kiralamak, satın almak veya buna ortak olmak. Bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek. 6 Vaktaş A.Ş % Milli Eğitime bağlı okulların ders aletleri, araç-gereçlerini temin etmek, kurslar açmak, okullar yapmak ve işletmek 7 Çubuk Hayvancılık Đhtisas OSB 2007 % TL Modern ve organize besicilik yapmak için kurulmuştur 8 Polatlı OSB 2002 % Sayılı Kanun gereği sanayi yerleşiminde planlı gelişme sağlamak amacıyla kurulmuştur 9 Polatlı Ticaret Odası OSB 2008 % Sayılı Kanun gereği sanayi yerleşiminde planlı gelişme sağlamak amacıyla kurulmuştur 10 Şereflikoçhisar OSB 2002 % 1 - Organize Sanayi Bölgelerini geliştirmek 11 SGK Ulus Emek Đşhanı 1952 % 20 - Ulus Đş Hanı ile ilgili (iş merkezleri) payı, arsa payından dolayıdır. e) Çubuk Hayvancılık Đhtisas Organize Sanayi Bölgesi: Çubuk ve Akyurt ilçelerinde besi amacıyla yetiştirilen yaklaşık bin büyükbaş hayvanı belli bir bölgede toplayarak, günümüz tekniklerine uygun modern besiciliği teşvik etmek, hayvancılığın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde gelişimini sağlamak, daha sağlıklı ve verimli, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen hijyenik bir ortamda et üretimini artırmak ve uluslararası bir havaalanı niteliğine kavuşan Esenboğa Havalimanını tehdit eden çevre kirliliği ve pis kokulardan kurtarmak amacıyla, tarihinde tescil edilen Çubuk Hayvancılık Đhtisas OSB nin kurucu üyeleri arasında %50 hisse ile Ankara Đl Özel Đdaresi en büyük paya sahiptir. OSB'de Çubuk Belediyesinin %30, Ankara Büyükşehir Belediyesinin %10 ve Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin ise %10 hissesi bulunmaktadır. Çubuk Đlçesi, Mutlu Köyü sınırları içerisinde, 255 hektarlık bir alanda kurulan OSB nin kamulaştırma ve etüt-proje işlemleri tamamlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında, altyapı ihalesi tarihinde yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Altyapı çalışmaları halen devam etmekte olan OSB nin Çubuk Đlçesine uzaklığı 7 km, Esenboğa Havaalanına olan uzaklığı ise 22 km dir. Bölgede 57 adet 100 başlık, 35 adet 250 başlık ve 7 adet 500 başlık olmak üzere toplam 99 besi ahırı yer almakta olup, yaklaşık büyükbaş besi hayvanı kapasitesine sahip olacaktır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 15

22 2-) ÖRGÜT YAPISI : Organizasyon Şeması: Vali : T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 16

23 Alâaddin YÜKSEL 1950 yılında doğdu. Đstanbul Pertevniyal Lisesi nden mezuniyetine müteakip Đstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajını da tamamladı. Kırklareli Đl Maiyet memurluğundan başlayarak sırası ile Lüleburgaz Kaymakam Refikliği; Saray, Lalapaşa, Enez, Meriç Kaymakam Vekilliklerinde ve 56. Dönem Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak daha sonra Erzurum/ Aşkale, Denizli/Çameli, Adana/Saimbeyli, Bolu/Gerede, Tekirdağ/Şarköy, Kocaeli/ Körfez Kaymakamlıkları ile Đstanbul/Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu yılında Federal Almanya da Đlçenin yeri ve önemi ile ilgili araştırma ve incelemeler yaptı yılında Harp Akademileri-Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Bakanlar Kurulunun 96/8214 sayılı Kararıyla yıllarında Basın Đlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. 1993/1996 yıllarında Trabzon Valiliği, yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü, yıllarında Balıkesir Valiliği, yıllarında Đzmir Valiliği, yıllarında da Antalya Valiliği görevlerinde bulunan Vali Alâaddin Yüksel, tarihinde Ankara Valiliği görevine atandı. Vali Alâaddin Yüksel; Matematik Öğretmeni Emine Yüksel ile evli olup 2 çocuk babasıdır sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 29. maddesine göre Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri ise şu şekilde belirtilmiştir. Madde 30- Valinin görev ve yetkileri; a) Đl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) Đl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Đl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Đl encümenine başkanlık etmek. e) Đl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Đl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Đl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) Đl özel idaresi personelini atamak. k) Đl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Đl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 17

24 c) Đl Genel Meclisi : 2009 yılı Mart ayı sonuna kadar 115 Đl Genel Meclisi üyesi görev yapmakta iken, 2972 sayılı Kanuna göre yapılan 29 Mart 2009 tarihli Mahalli Đdareler Seçim sonucuna göre Ankara Đl Genel Meclisi 121 üyeden oluşmuştur. Đl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu nun 10.maddesinde sayılmıştır. Madde 10 - Đl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a)stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b)bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c)đl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d)borçlanmaya karar vermek. e)bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f)taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g)şartlı bağışları kabul etmek. h)đl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. ı)encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. i)đl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. k)norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. l)yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. m)diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n)đl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Yeni yasal düzenlemeye göre Đl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok beş gün, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 gün toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Đl Genel Meclisi mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait olan ve Ulus semtinde bulunan 100.Yıl Đş Merkezinin 7., 8. ve 9. katlarındaki bürolarda ve bu binanın altındaki toplantı salonunda çalışmalarını sürdürmektedir de Đl Genel Meclisi toplam 11 ayda 70 birleşim gerçekleştirmiş ve 329 adet karar almıştır. Đl Genel Meclisindeki 121 üyenin ilçelere ve partilere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo-8 : Đl Genel Meclisi Üyelerinin Đlçelere ve Partilere Göre Dağılımı S. ĐLÇESĐ AK AK MHP CHP TOPLAM S. ĐLÇESĐ Parti Parti MHP CHP TOPLAM 1 AKYURT HAYMANA ALTINDAĞ KALECĐK AYAŞ KAZAN BALA KEÇĐÖREN BEYPAZARI KIZILCAHAMAM ÇAMLIDERE MAMAK ÇANKAYA NALLIHAN ÇUBUK POLATLI ELMADAĞ PURSAKLAR ETĐMESGUT SĐNCAN EVREN Ş.KOÇHĐSAR GÖLBAŞI YENĐMAHALLE GÜDÜL T O P L A M T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 18

25 Meclis Başkanlık Divanı Đl Genel Meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçilen Meclis Başkanı, Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört kâtip üyeden oluşmaktadır. 29 Mart 2009 tarihli Mahalli Đdareler seçimlerinden sonra oluşan Meclis Üyeleri ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. ANKARA ĐL GENEL MECLĐSĐ BAŞKANLIK DĐVANI Ahmet ARSLANOĞLU Meclis Başkanı Ebubekir KĐPEL Meclis 1.Başkan V. Osman TOMBAK Meclis 2.Başkan V. Harun BAŞKUYU Asıl Katip Üye Murat YILDIRIM Asıl Katip Üye Zekayi KAYA Yedek Katip Üye Đbrahim GÜNDOĞDU Yedek Katip Üye T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 19

26 Burhan YILGIN AKYURT-AK Parti Erhan KAYA AKYURT-AK Parti Selahattin KIR ALTINDAĞ-AK Parti Filiz ALTINAY ALTINDAĞ-AK Parti M.Nuri EMRE ALTINDAĞ-AK Parti Kamil ÖZAYDIN ALTINDAĞ-AK Parti Serdar SELAMOĞLU ALTINDAĞ-AK Parti H. Fehmi YILMAZ ALTINDAĞ-AK Parti Ahmet KÖKEN ALTINDAĞ-AK Parti Celal GEMALMAZ ALTINDAĞ-CHP Niyazi AKBAŞ AYAŞ-AK Parti Hikmet GEZER AYAŞ-MHP Murat YILDIRIM BALA-AK Parti Necati DELĐ BALA-MHP Sefa VARLIK BEYPAZARI-AK Parti Seyit ÇAKIR BEYPAZARI-AK Parti Adil YILDIRIM BEYPAZARI-MHP Durali ALKAN ÇAMLIDERE-AK Parti H.Ahmet KANDEMĐR ÇAMLIDERE- MHP Abbas ŞAHĐN ÇANKAYA-AK Parti T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 20

27 Nejat GÜRER ÇANKAYA- AK Parti Selami KARACAN ÇANKAYA- MHP M. Güven ÇINAR ÇANKAYA-CHP Đbrahim TAHTAKILIÇ ÇANKAYA-CHP Osman ALP ÇANKAYA-CHP Cemal DEMĐR ÇANKAYA-CHP A.Haydar ÖZYAZICI ÇANKAYA-CHP Yusuf GÜNDOĞDU ÇANKAYA-CHP Ahmet ŞAHĐN ÇANKAYA-CHP Varol TATLI ÇANKAYA-CHP Rıza KOÇYĐĞĐT ÇANKAYA-CHP Şahap TOPÇU ÇUBUK- AK Parti Ahmet ARSLAN ÇUBUK- AK Parti Şerife AYAR ÇUBUK- AK Parti Sami ÇETĐNKAYA ÇUBUK- AK Parti Yücel ÖZBAY ÇUBUK- MHP Nuri YURDAKUL ELMADAĞ- AK Parti Bayram ÇALIK ELMADAĞ- AK Parti Ünver KARAKUZU ELMADAĞ- CHP Kamil MERĐÇ ETĐMESGUT-AK Parti Ebubekir KĐPEL ETĐMESGUT-AK Parti Hasan EMRE ETĐMESGUT-AK Parti Ali MERMER ETĐMESGUT-MHP Đ.Hakkı KOÇ ETĐMESGUT-MHP Hüseyin AKSAKAL ETĐMESGUT-CHP T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 21

28 Turhan BULUT ETĐMESGUT-CHP Doğan ERDOĞAN EVREN-AK Parti Cumayi ÖZTÜRK EVREN-MHP Selim KAYMAK GÖLBAŞI-AK Parti Mehmet DEVECĐ GÖLBAŞI-AK Parti Fehmi KANDEMĐR GÖLBAŞI-MHP Aydın GÜLHAN GÖLBAŞI-MHP Halil YURTSEVEN GÖLBAŞI-MHP Hava YILDIRIM GÜDÜL-AK Parti Abdullah USKUT GÜDÜL-MHP Özdemir TURGUT HAYMANA-AK Parti Đsmail CAN HAYMANA-AK Parti Aytekin YÜZER HAYMANA- AK Parti Azmi UYANIK KALECĐK-AK Parti Memiş GÜNGÖR KALECĐK-MHP Ali ÖZTÜRK KAZAN-AK Parti Halil BAŞKAYA KAZAN-AK Parti Abdülkadir ALTINTAŞ KAZAN-AK Parti Emin YILDIRIM KEÇĐÖREN-AK Parti Mesut YAMAN KEÇĐÖREN-AK Parti Mualla VAROL KEÇĐÖREN-AK Parti Fatih ÜNAL KEÇĐÖREN-AK Parti Selim CERRAH KEÇĐÖREN-AK Parti Nurettin YILMAZ KEÇĐÖREN-AK Parti Mustafa AYGÜN KEÇĐÖREN-MHP T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 22

29 Mehmet Ali ÖZBEK KEÇĐÖREN-MHP Kağan KOÇAK KEÇĐÖREN-MHP Abdullah KAPLAN KEÇĐÖREN-MHP Adnan KORKMAZ KEÇĐÖREN-CHP Erdal PEKGÖZ KEÇĐÖREN-CHP Mustafa KELEŞ K.HAMAM-AK Parti Ahmet ARSLANOĞLU K.HAMAM-AK Parti Erdoğan YILDIRIM K.HAMAM-MHP Nazım BĐLGEN MAMAK-AK Parti Harun BAŞKUYU MAMAK-AK Parti Mehmet KALYONCUOĞLU MAMAK-AK Parti Nejla AKI MAMAK-AK Parti Muzaffer SEVĐNÇ MAMAK-MHP Metin ŞAHĐN MAMAK-CHP H. Mustafa GÖKCAN MAMAK-CHP Ahmet GÜL MAMAK-CHP Kazım DAŞTAN MAMAK-CHP Đsmail ÖNTAŞ NALLIHAN-AK Parti Duran SARIKAYA NALLIHAN-AK Parti Safa GÜR NALLIHAN-MHP Zekayi KAYA POLATLI-AK Parti Necati ÖZALP POLATLI-AK Parti Mustafa AKKAYA POLATLI-AK Parti Muzaffer ATĐK POLATLI-MHP Ekrem YILMAZ POLATLI-MHP Ertuğrul ÇETĐN PURSAKLAR-AK Parti Đlker ŞAHAN PURSAKLAR-AK Parti Sadık ĐPEK PURSAKLAR-AK Parti Osman ÖZEROĞLU PURSAKLAR-AK Parti Metin ULU PURSAKLAR-MHP T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 23

30 Ekrem ÇĐFTÇĐ SĐNCAN-AK Parti Emin ÖZER SĐNCAN-AK Parti Yasemin ÇELĐK SĐNCAN-AK Parti Z.Sezgin GÜLMEZ SĐNCAN-AK Parti Hakan DENĐZ SĐNCAN-AK Parti M. Ekrem ÖZDEMĐR SĐNCAN-MHP Ali YURT SĐNCAN-MHP Ahmet YURDUSEVEN SĐNCAN-MHP Aşir YÜKSEL Ş.KOÇHĐSAR-AK Parti Đbrahim GÜNDOĞDU Ş.KOÇHĐSAR-AK Parti Recep GÜRSES Ş.KOÇHĐSAR-MHP Hasan ÖZ YENĐMAHALLE-AK Parti Merita Jegeni YILDIZ YENĐMAHALLE-AK Parti Osman TOMBAK YENĐMAHALLE-AK Parti Ünal UYGUR YENĐMAHALLE-MHP Saim KAYAALP YENĐMAHALLE-MHP Nezir GÜNTEKĐN YENĐMAHALLE-CHP Nebi BARIŞ YENĐMAHALLE-CHP M. Fatih CEMALOĞLU YENĐMAHALLE-CHP Nurten BAYINDIR TĐMUR YENĐMAHALLE-CHP Nizamettin ARTANTAŞ YENĐMAHALLE-CHP T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 24

31 Đhtisas Komisyonları: 5302 sayılı Kanunun 16. maddesi ve Đl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere, her dönem başında Đl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişi (Plan ve Bütçe ile Đmar ve Bayındırlık Komisyonları en çok yedi kişi) olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmaktadır. Đhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin Đl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Đmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plân ve Bütçe Komisyonu kurulması zorunludur. Đmar ve Bayındırlık Komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip Đmar ve Bayındırlık Komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Đhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra Đl Genel Meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Đl Genel Meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Ankara Đl Genel Meclisinde 2010 yılında görev yapmak üzere tarih ve 127 sayılı meclis kararı ile 24 adet Đhtisas Komisyonu kurulmuştur. Bunlara ilişkin bilgiler aşağıda (Tablo:8) gösterilmiştir. Denetim Komisyonu: 5302 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği Đl Genel Meclisi her yıl Ocak ayındaki toplantısında Đl Özel Đdaresinin bir önceki yıl gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve en az üç, en çok beş kişi olmak üzere Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Đl Genel Meclisindeki üye sayısının Meclis Üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluşur. Komisyon, çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu izleyen ayın 15 ine kadar Meclis Başkanlığına sunar konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. Komisyon Đl Özel Đdaresinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. Đdarenin 2010 yılı iş ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak 2011 yılı Ocak ve Şubat ayında seçilen Denetim Komisyonunda; Ebubekir KĐPEL-Başkan, Hava YILDIRIM-Başkan V., Harun BAŞKUYU, Ünal UYGUR ve Ünver KARAKUZU üye olarak görev yapmışlardır yılı iş ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak ise 2011 yılı Ocak ve Şubat ayında görev yapmak üzere Denetim Komisyonunda; Ebubekir KĐPEL-Başkan, Emin YILDIRIM -Başkan V., Sefa VARLIK, Adil YILDIRIM ve Kazım DAŞTAN seçilmişlerdir. Đl Genel Meclis Üyelerinin Görev Aldığı Diğer Kurul ve Birlikler: Ankara Kalkınma Ajansı : Ahmet ARSLANOĞLU (Meclis Başkanı) Đller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet ARSLANOĞLU (Meclis Başkanı) Bursa Mahalli Đdareler Birliği : M. Nuri EMRE, Mehmet DEVECĐ, Nuri YURDAKUL, Ünver KARAKUZU, Burhan YILGIN, Kağan KOÇAK(Asil üyeler) Đlker ŞAHAN, Kamil MERĐÇ ve Ertuğrul ÇETĐN (Yedek üye), Mersin Mahalli Đdareler Birliği : Hasan Fehmi YILMAZ Vilayetler Hizmet Birliği : Ekrem ÇĐFTÇĐ Çubuk Tarım ve Besi San. Org. Bölgesi : Şahap TOPCU, Ahmet ARSLAN, Erhan KAYA Đl Đnsan Hakları Kurulu Üyesi; Ertuğrul ÇETĐN 25 Đlçede Đnsan Hakları Kurulları üyeliklerine birer Đl Genel meclisi üyesi belirlenmiştir. Đl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği; Abdülkadir ALTINTAŞ, Yasemin ÇELĐK T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 25

32 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. maddesine göre; Đlimizde mevcut 76 Eğitim Bölgesine yerel yönetimleri temsilen birer Đl Genel Meclisi üyesi belirlenmiştir. Đl Halk Eğitimi Planlama ve Đşbirliği Komisyonu; Hasan EMRE, Mualla VAROL Ayrıca 36 adet Hastane ve Sağlık tesisindeki Hasta Hakları Kurulları için birer Đl Genel Meclisi üyesi belirlenmiştir. Tablo- 9 : Đhtisas Komisyonları 1. PLAN VE BÜTÇE KOMĐSYONU ADI ve SOYADI ĐLÇESĐ GÖREVĐ Ebubekir KĐPEL Etimesgut Komisyon Bşk. Đsmail ÖNTAŞ Nallıhan Komisyon Bşk.V. Fatih ÜNAL Keçiören Doğan ERDOĞAN Evren Recep GÜRSES Şereflikoçhisar Muzaffer ATĐK Mamak Turhan BULUT Etimesgut 2. ĐMAR VE BAYINDIRLIK KOMĐSYONU Burhan YILGIN Akyurt Komisyon Bşk. Aytekin YÜZER Haymana Komisyon Bşk.V. Necla BĐTĐK Mamak Hasan ÖZ Yenimahalle Safa GÜR Nallıhan Halil YURTSEVEN Gölbaşı M.Fatih CEMALOĞLU Yenimahalle 3. EĞĐTĐM, KÜLTÜR VE SOSYAL HĐZMETLER KOMĐSYONU Selim CERRAH Keçiören Komisyon Bşk Mualla VAROL Keçiören Komisyon Bşk.V. Hasan EMRE Etimesgut M.Ekrem ÖZDEMĐR Sincan Rıza KOÇYĐĞĐT Çankaya 4. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMĐSYONU Nuri YURDAKUL Elmadağ Komisyon Bşk Nurettin YILMAZ Keçiören Komisyon Bşk.V. Abdullah KAPLAN Keçiören Nazım BĐLGEN Mamak Adnan KORKMAZ Keçiören 5. GENÇLĐK ve SPOR KOMĐSYONU Đlker ŞAHAN Pursaklar Komisyon Bşk. Hakan DENĐZ Sincan Komisyon Bşk.V. Hikmet GEZER Ayaş Selim KAYMAK Gölbaşı Erdal PEKGÖZ Keçiören 6. BASIN YAYIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER KOMĐSYONU Şerife AYAR Çubuk Komisyon Bşk. Mesut YAMAN Keçiören Komisyon Bşk.V. Nejat GÜRER Çankaya Fehmi KANDEMĐR Gölbaşı Varol TATLI Çankaya 7. SANAYĐ, TĐCARET VE ESNAF KOMĐSYONU Hakan DENĐZ Sincan Komisyon Bşk. Metin ULU Pursaklar Komisyon Bşk.V. Abbas ŞAHĐN Çankaya Kağan KOÇAK Keçiören Hüseyin AKSAKAL Etimesgut 8. TURĐZM KOMĐSYONU Mehmet DEVECĐ Gölbaşı Komisyon Bşk. Ahmet KÖKEN Altındağ Komisyon Bşk.V. Ertuğrul ÇETĐN Pursaklar Ali YURT Sincan Nurten BAYINDIR Yenimahalle 9. MECLĐS ve ENCÜMEN KARARLARI ĐZLEME KOMĐSYONU Ebubekir KĐPEL Etimesgut Komisyon Bşk. H.Ahmet KANDEMĐR Çamlıdere Komisyon Bşk.V. Ali MERMER Etimesgut Selami KARACAN Çankaya Ünver KARAKUZU Elmadağ 10. ĐÇĐŞLERĐ ve SINIR ANLAŞMAZLIĞI KOMĐSYONU Abdulkadir ALTINTAŞ Kazan Komisyon Bşk. Osman ÖZEROĞLU Pursaklar Komisyon Bşk.V. Osman TOMBAK Yenimahalle Ahmet YURDUSEVEN Sincan Yusuf GÜNDOĞDU Çankaya 11. AĞAÇLANDIRMA PARK ve BAHÇELER KOMĐSYONU Mehmet KALYONCUOĞLU Mamak Komisyon Bşk. Ahmet ARSLAN Çubuk Komisyon Bşk.V. Aşir YÜKSEL Şereflikoçhisar Aydın GÜLHAN Gölbaşı Osman ALP Çankaya 12. ALTYAPI VE SANAT YAPILARI KOMĐSYONU Duran SARIKAYA Nallıhan Komisyon Bşk. Seyit ÇAKIR Beypazarı Komisyon Bşk.V. Necati ÖZALP Polatlı Necati DELĐ Bala Ahmet ŞAHĐN Çankaya 13. TARIMSAL HĐZMETLER KOMĐSYONU ADI ve SOYADI ĐLÇESĐ GÖREVĐ Z.Sezgin GÜLMEZ Sincan Komisyon Bşk. Şahap TOPÇU Çubuk Komisyon Bşk.V. Đsmail CAN Haymana Ekrem YILMAZ Mamak Ahmet GÜL Mamak 14. ÖZEL ĐDARE KOMĐSYONU Ekrem ÇĐFTÇĐ Sincan Komisyon Bşk. Özdemir TURGUT Haymana Komisyon Bşk.V. Hasan Fehmi YILMAZ Altındağ Saim KAYAALP Yenimahalle Nizamettin ARTANTAŞ Yenimahalle 15. TOPLUMA AĐLE VE ÇOCUK KOMĐSYONU Yasemin ÇELĐK Sincan Komisyon Bşk. Filiz ALTUNAY AKAYCAN Altındağ Komisyon Bşk.V. Sadık ĐPEK Pursaklar Memiş GÜNGÖR Kalecik A.Haydar ÖZYAZICI Çankaya 16. GÖLETLER VE SU ÜRÜNLERĐ KOMĐSYONU Halil BAŞKAYA Kazan Komisyon Bşk. Ali ÖZTÜRK Kazan Komisyon Bşk.V. Durali ALKAN Çamlıdere Yücel ÖZBAY Çubuk Hacı Mustafa GÖKCAN Mamak 17. ĐÇMESUYU JEO. VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMĐSYONU Hava YILDIRIM Güdül Komisyon Bşk. Đbrahim GÜNDOĞDU Şereflikoçhisar Komisyon Bşk.V. Murat YILDIRIM Bala Cumayi ÖZTÜRK Evren Metin ŞAHĐN Mamak 18. ÖZELLEŞTĐRME TARĐFELER VE ĐŞTĐRAKLER KOMĐSYONU Emin YILDIRIM Keçiören Komisyon Bşk. Kamil ÖZAYDIN Altındağ Komisyon Bşk.V. Đsmail Hakkı KOÇ Etimesgut Ahmet ARSLANOĞLU Kızılcahamam Kazım DAŞTAN Mamak 19. ULAŞTIRMA VE SĐVĐL SAVUNMA KOMĐSYONU Mustafa KELEŞ Kızılcahamam Komisyon Bşk. Sami ÇETĐNKAYA Çubuk Komisyon Bşk.V. Bayram ÇALIK Elmadağ Ünal UYGUR Yenimahalle Celal GEMALMAZ Altındağ 20. HAYVANCILIK, ET VE SÜT ÜRÜNLERĐ KOMĐSYONU Niyazi AKBAŞ Ayaş Komisyon Bşk. Harun BAŞKUYU Mamak Komisyon Bşk.V. Murat YILDIRIM Bala Erdoğan YILDIRIM Kızılcahamam Nezir GÜNTEKĐN Yenimahalle 21. MAHALLĐ ĐDARELER KOMĐSYONU Emin ÖZER Sincan Komisyon Bşk. Erhan KAYA Akyurt Komisyon Bşk.V. Azmi UYANIK Kalecik Adil YILDIRIM Beypazarı Nebi BARIŞ Yenimahalle T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 26

33 22. HUKUK DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAKLARI KOMĐSYONU Selahattin KIR Altındağ Komisyon Bşk. M.Nuri EMRE Altındağ Komisyon Bşk.V. Sefa VARLIK Beypazarı Mehmet Ali ÖZBEK Keçiören M.Güven ÇINAR Çankaya 23. AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER KOMĐSYONU Merita Jegeni YILDIZ Yenimahalle Komisyon Bşk. Serdar SELAMOĞLU Altındağ Komisyon Bşk.V. Kamil MERĐÇ Etimesgut Mustafa AYGÜN Keçiören Đbrahim TAHTAKILIÇ Çankaya 24. ENGELLĐLERE HĐZMET KOMĐSYONU Zekayi KAYA Polatlı Komisyon Bşk. Mustafa AKKAYA Polatlı Komisyon Bşk.V. Abdullah USKUT Güdül Muzaffer SEVĐNÇ Mamak Cemal DEMĐR Çankaya T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 27

34 d) Đl Encümeni : 5302 sayılı Kanunu gereği Đl Özel Đdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen Đl Encümeni nin başkanlığını Vali yürütmektedir. Đl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere, valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği beş üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluşmaktadır. Valinin katılamadığı Đl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. Đl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. ĐL ENCÜMENĐ BAŞKAN VE ÜYELERĐ BAŞKAN : Alâaddin YÜKSEL- Vali Birim Amirleri Arasından Seçilen Encümen Üyeleri Adem CEYLAN Genel Sekreter Bilgin TOPÇU Mali Đşler Daire Bşk.V. Salih TEKELĐ Altyapı Hizmetleri Dai. Bşk. Mustafa SAAT Đmar ve Bayındırlık Dai. Bşk. Đl Genel Meclisince Seçilen Đl Encümen Üyeleri (01 Nisan 2011 den itibaren) Yakup YAMAN Emlak Yönetimi ve Satınalma Dai. Bşk. Selim KAYMAK Niyazi AKBAŞ Azmi UYANIK Durali ALKAN Aşir YÜKSEL Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 28

35 Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Đl Encümeni 2011 yılında toplam 52 toplantı yapmış ve 364 adet karar almıştır. Not: Đl Genel Meclisince tarihinde seçilen; Abbas ŞAHĐN, Mustafa KELEŞ, Burhan YILGIN, Emin YILDIRIM ve Zekayi KAYA 1 Ocak 2011 den-01 Nisan 2011 e kadar Đl Encümeni üyeliği görevi yapmıştır. 3- BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR : Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğü Ülkemizde ve dünyada gelişen teknolojiye ayak uydurmak, daha hızlı ve doğru bilgi akışını sağlamak, kurumların, çalışanların ve vatandaşların ihtiyaçlarına en çabuk şekilde cevap verebilmek ihtiyacı ile kurulmuştur. Bu birim; Đl Özel Đdaresi ve bağlı 25 Đlçe Müdürlüğünde bulunan bilgisayarlar ve altyapısının çalıştırılması, bakımı-onarımı, yenilenmesi aynı zamanda e-devlet uygulamalarının en önemli ayağı olan internet ortamının kullanılması ile ilgili işlemleri yürütmektedir. Đçişleri Bakanlığı tarafından e-devlet projeleri kapsamında hazırlanan ve Đl Özel Đdareleri'nin Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerini elektronik ortamda yürütebilmelerini sağlayacak olan Bilgi Yönetim Sistemi Đdaremizde uygulanmaktadır. Altyapı Hizmetleri Dairesi ile Đmar ve Bayındırlık Dairesinde proje çizimlerinde Netcad ve MapĐnfo programları, OSKA Đhale programı, Autocad programı ve Mevzuat programı; Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığında Taşınır Mal Yönetmeliği, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, Emlak Gayrimenkul, Muhtar Maaşları Takip ve Kontrol paket programları; Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yemekhane hizmetler için Logo LKS muhasebe programı; Hukuk Müşavirliğinde Đcra, Đçtihat Bilgi Bankası, Mevzuat Bilgi Bankası, Hukuk Programı; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde personel özlük ve maaş programı; Gelir Müdürlüğünde her türlü kira gelirlerinin, madenlerden alınan katkı paylarının, su kuyu ve ruhsatlardan alınan gelirlerin tahakkuk, tahsilat ve sicillerinin takip edildiği programlar kullanılmaktadır. Đdarenin network güvenliği ise Labris firewall ve Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır. Đnternete erişim merkez binada 10mbps metro ethernet, Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığında, Đl Genel Meclisi ve Đlçe Özel Đdare Müdürlüklerinde ise ADSL ile sağlanmaktadır. Ayrıca içme suyunu terfili sistem ile temin eden köylerimiz için (36 köy sisteme bağlı) 2011 yılında Coros uzaktan kumanda ve kontrol sistemi devreye girmiştir. Bu sistemle oluşan basit sorunlar uzaktan komuta ile çözülebilmekte ve 24 saat hizmet verilmektedir. Sistem sayesinde durum kontrolü, enerji, zaman, akaryakıt ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır. e-bakanlık : Đçişleri Bakanlığının e-bakanlık projesi kapsamında Đl Özel Đdaresi olarak, çalışmakta olan evrak modüllerinin kullanılması için, gerekli altyapı ve eğitim çalışmaları tamamlanmış olup tüm birimlerimizde elektronik imzalama uygulamalarına başlanmıştır. Web Sayfası : Đdaremizin web adresi olup, gerekli güncellemeler (ĐGM toplantı gündemleri, tutanak ve karar özetleri,encümen kararları, ihale ilanları, haberler, yatırımlar, duyurular) Bilgi Đşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 29

36 4- ĐNSAN KAYNAKLARI : 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 36. maddesine dayanılarak çıkarılan Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Ankara Đl Özel Đdaresi Teşkilatı; 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 6 Daire Başkanlığı, 17 Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü (Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, K.Hamam, Nallıhan, Polatlı ve Ş.Koçhisar) şeklinde oluşturulması, Đl Genel Meclisinin tarih ve Esas No: 2006/ , Karar No: 2006/359 sayılı kararı ile uygun görülmüş, ayrıca 10 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince norm kadro standartları yeniden belirlenmiş olup, buna uygun olarak Đdaremizce norm kadro çalışmaları tamamlanarak hazırlanan kadro teklif cetvelleri, Đl Genel Meclisinin tarih ve 2008/324 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Đl Genel Meclisinin tarih ve 2010/353 kararı ile Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pilot uygulama olarak Sincan ilçesinde Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü kurulması kabul edilmiştir. Ayrıca Đl Genel Meclisinin tarih ve 2011/23 sayılı kararı ile Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle (7 ilçe) ilçelerinde de Đlçe Özel Đdare Müdürlüklerinin kurulması ile kadro ihdaslarının yapılması kabul edilmiştir. Đdaremizde personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. Ankara Đl Özel idaresinde tarihi itibariyle istihdam edilen toplam 994 personelin 311 ini memur, 682 sini işçi ve 1 ini ise sözleşmeli personel oluşturmaktadır yılından bugüne kadar olan zaman dilimi içerisinde işçi sayısında %48, memur personel istihdamında ise %27 azalma olmuş, 7 yıllık periyotta ise personel sayımız da toplam %42,5 azalma meydana gelmiştir. Đdaremizin personel hareketleri aşağıdaki tablo ve grafikte görülmektedir. Tablo-10: Yıllara Göre Personelin Dağılımı P E R S O N E L ARALIK 2005 ARALIK 2006 ARALIK 2007 ARALIK 2008 ARALIK 2009 ARALIK 2010 ARALIK 2011 MEMUR ĐŞÇĐ SÖZLEŞMELĐ GEÇĐCĐ ĐŞÇĐ T O P L A M Yıllara Göre Personelin Dağılım Grafiği Đlimiz Özel Đdaresinin dolu-boş kadrolarını gösterir (şahsa bağlı kadrolar dahil) cetvel (EK:2) dedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 30

37 Ayrıca Đlimiz Özel Đdaresi personelinin; hizmet sürelerine göre dağılımı (EK:3/4-A), öğrenim durumlarına göre dağılımı, yaş durumuna göre dağılımı, cinsiyete göre dağılımı, kadroların merkez/taşra dağılımı (EK:3/4-B), birimlere göre dağılımı ise (EK:3/10) da gösterilmiştir. Đl Özel Đdaresinin yeni ihdas edilen kadroları gösterir (şahsa bağlı kadrolar dahil) tablo aşağıda gösterilmiştir. Tablo-11: Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı PERSONEL STATÜ / SINIFI KADRO PERSONEL SAYISI BOŞ GENEL İDARE HİZMETLERİ AVUKATLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER MEMUR TOPLAMI İŞÇİ SAYISI TOPLAMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL TOPLAM Ayrıca Đl Özel Đdaresi personelinin; hizmet sürelerine göre dağılımı ile öğrenim durumu, yaş grupları, cinsiyete ve kadroların merkez/taşra dağılımını gösteren tablolar Ek-4/A ve Ek-4/B de; Personel isimleri ve birimlere dağılımı Ek-12 de gösterilmiştir. Tablo-12: Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı BĐRĐMLER MEMUR ĐŞÇĐ SÖZLEŞMELĐ G.Đ.H T.H. A.H. S.H. Y.H. DAĐMĐ GEÇĐCĐ 4/B 4/C TOPLAM GENEL SEKRETERLĐK HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ ĐNSAN KAYNAKLARI DAĐRE BŞK MALĐ ĐŞLER DAĐRE BŞK EMLAK YÖN.VE SATIN.DAĐRE BŞK MECLĐS KAR.VE YAZI ĐŞL.DAĐRE BŞK ALTYAPI HĐZMETLERĐ DAĐRE BŞK ĐMAR VE BAYINDIRLIK DAĐRE BŞK DAĐRE TABĐPLĐĞĐ TAŞRA BAŞKA KURUM.GEÇĐCĐ GÖREVLĐ TOPLAM Profesyonel Sendikacı Đşçiler (2 kişi) listeye dahil değildir. Tablo-13: Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 31

38 Sınıfı ÜNVANI ADET DOLU BOŞ Sınıfı ÜNVANI ADET DOLU BOŞ G.Đ.H. Genel Sekreter T.H. Ziraat Mühendisi G.Đ.H. Genel Sekreter Yrd. * 2-2 T.H. Mühendis (Peyzaj Mim.) G.Đ.H. Daire Başkanı* T.H. Mühendis G.Đ.H. Đl Özel Đdare Müdür Yrd T.H. Mimar G.Đ.H. Đç Denetçi 5-5 T.H. Arkeolog 1-1 G.Đ.H. Şube Müdürü * T.H. Sanat Tarihçisi 1-1 G.Đ.H. Đlçe Özel Đdare Müdürü T.H. Şehir Plancısı G.Đ.H. Ayniyat Saymanı 1-1 T.H. Fizikçi G.Đ.H. Kontrol Memuru 2-2 T.H. Đnşaat Teknikeri G.Đ.H. Sivil Savunma Uzmanı 1-1 T.H. Makine Teknikeri G.Đ.H. Uzman 3-3 T.H. Harita Teknikeri G.Đ.H. Mali Hizmet.Uzman Yrd. 2-2 T.H. End.Elektron.Teknikeri G.Đ.H. Şef T.H. Elektrik Teknikeri G.Đ.H. Veri Haz.ve Kont.Đşlet T.H. Teknisyeni 4-4 G.Đ.H. Bilgisayar Đşletmeni 1-1 T.H. Elektrik Teknisyeni G.Đ.H. Memur T.H. Harita Kad.Teknisyeni G.Đ.H. Tahsildar 2-2 T.H. Đnşaat Teknisyeni G.Đ.H. Programcı T.H. Mob.Dekor.Teknisyeni G.Đ.H. Çocuk Eğitimcisi 2-2 T.H. Motor Teknisyeni G.Đ.H. Ambar Memuru 6-6 T.H. Sıhhi Tes.Teknisyeni G.Đ.H. Şoför T.H. Metal Teknisyeni A.H. Hukuk Müşaviri* 1-1 T.H. Tabip A.H. Avukat T.H. Diş Tabibi 1-1 T.H. Çevre Mühendisi T.H. Biolog 1-1 T.H. Elektrik Mühendisi S.H. Laborant** T.H. Elektronik Mühendisi S.H. Hemşire T.H. Elekt.Elektron.Mühendisi S.H. Çocuk Bakıcısı T.H. Harita Mühendisi S.H. Dağıtıcı T.H. Đnşaat Mühendisi S.H. Bahçıvan T.H. Jeofizik Mühendisi Y.H. Bekçi T.H. Jeoloji Mühendisi Y.H. Hizmetli T.H. Kimya Mühendisi Y.H. Kaloriferci T.H. Maden Mühendisi Y.H. Teknisyen Yardımcısı T.H. Makine Mühendisi T.H. Su Ürünleri Mühendisi T O P L A M * 1 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve boş olan Şube Müdürlüğü görevleri vekaleten yürütülmektedir. ** 1 adet sözleşmeli personel memur kadrosunda bulunmaktadır. 5- SUNULAN HĐZMETLER : T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 32

39 Bu bölümde; Đl Özel Đdarelerinin Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Đlişkin Esaslara uygun olarak, Kanun ile verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Đl Özel Đdareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla, görev tanımlarıyla birlikte Ankara Đl Özel Đdaresi Norm Kadro ve buna uygun hazırlanan kadro cetvelleri kapsamında birimlerin oluşturulması hakkındaki, Đl Genel Meclisinin tarih ve 2006/359 sayılı kararı ve Ankara Valisince tarihinde onaylanan görevleri çerçevesinde birimler ve bunların görevleri anlatılacaktır. GENEL SEKRETER : 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 35 inci maddesi gereğince Genel Sekreter, Đl Özel Đdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, Đl Genel Meclisi ve Đl Encümeni kararlarına, Đl Özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan, yıllık çalışma programına göre düzenleyip yürütmekle görevli olup, bu amaçla Đl Özel Đdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar. A. ĐNSAN KAYNAKLARI DAĐRE BAŞKANLIĞI Ankara Đl Özel Đdaresinin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu bu Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerince yerine getirilecektir. A1. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutulması, Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi, Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması, Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması, Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemler ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarının hazırlanması, Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek, Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi, Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek, vize işlemlerini yapmak, Đnsan kaynakları bilgi bankası oluşturulması, Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerinin düzenlenmesi, Özel Đdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek Personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemleri yürütmek, Personel maaşlarının tahakkuka bağlanması. A2. Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü, Đdareye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerini yapması veya yaptırması, Merkez hizmet binasında Đdareye ait araçların göreve hazır tutulması ve talep üzerine görevlendirilmesi, Đdare araçlarının görevlendirilme işlemleri ile personelin servis araçlarının plan ve programının yapılması, Đdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması, Meslek Edindirme kursları, Sportif faaliyetler, Sivil Toplum faaliyetleri, Đdaremizin kreşi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemlerin uygulanması. A3. Bilgi Đşlem Müdürlüğü T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 33

40 Đlimiz Özel Đdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, Đl Özel Đdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, Đl Özel Đdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması, Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması, Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması, Đl Özel Đdaresi ve bağlı birimlerin, bilgilerinin saklanması ve korunması, Đl Özel Đdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması, Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi, Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması, Bilgi işlem sistemlerindeki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile işbirliğine gidilmesi, Đnternet ve mail servislerinin yönetimi ve yönlendirilmesi, Elektronik posta hizmetlerinin verilmesi, Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesi, E Devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaların sağlanması, Elektronik arşiv bilgi sistemlerinin kurulması, Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının sağlanması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi. B. MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen; Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. Đdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Đdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak. Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, bu Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecektir. B1. Muhasebe Müdürlüğü Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolü. Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibi. Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması. Ödemelerde yetkililerin imzasının aranması. Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolü. Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması. Muhasebe raporlarının alınması. Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması. Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi. Bütçe Emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 34

41 Đcra, ilam ve lahikaların takibi. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. B2. Bütçe Müdürlüğü Đl Özel Đdaresinin mali yıl bütçesinin hazırlanması. Đzleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin yapılması. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek gönderilmesi. Đdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının düzenlenmesi. Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması. Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması. Đlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi. Yıl sonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması. Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması. Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması. Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması. Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi. Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. B3. Gelir Müdürlüğü Đl Özel Đdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsili, 3213 sayılı Maden Kanunu ile Özel Đdarelere verilen yasal paylarının takip ve tahsili ile yine aynı kanunla verilen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aynı Kanun kapsamında verilen cezaların takip ve tahsili sayılı Đmar Kanunun kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk ettirilen ilgili birimden bildirilen imar para cezalarının takibi ve kayıtlarının tutulması. 167 sayılı Yer altı suları Hakkındaki kanun ile Özel Đdarelere verilen hakların takip ve tahsili ile yine aynı kanunla verilen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aynı Kanun kapsamında verilen cezaların takip ve tahsili. Misafirhane ve lojman gelirlerinin takibi. 222 sayılı Đlköğretim Kanunu gereği devamsız öğrencilere verilen cezaların takip ve tahsili. Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve okul kantinlerinin kiraya verilmesi iş ve işlemleri, Kiralamalar ve sonrasında, tahsilatlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birime (Hukuk Müşavirliğine) bildirilmesi ve koordineli bir şekilde çalışılarak sonucunun takibi. Đl Özel Đdaresinin her türlü işletme ve iştiraklerinden doğan gelirlerin takip ve tahsili, 4706 sayılı Kanun Kapsamında Belediye Mücavir alan dışında bulunan Hazine arazilerinin satış bedellerinden tahsil edilen ve Đdaremize aktarılan % 25 paylarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılması sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununu ile Özel Đdarelere verilen hakların takip ve tahsili ile yasal yükümlülüklerin takibi sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve aynı Kanunun 12. Maddesi 5. Fıkrasına dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği belediyelerce tahsil edilen emlak vergilerinden ayrılması gereken % 10 katkı payının takibi, konuyla ilgili yazışmalar yapılması. Kuyu suları,kaynak suları, jeotermal sular, soğuk sular ve su ürünleri kira gelirlerinin takip, tahakkuk ve tahsili, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. B4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 35

42 Đdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Đdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, Đdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Đdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Đdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. C. EMLAK YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRE BAŞKANLIĞI Bu Daire Başkanlığının temel görevleri, Özel Đdareye ait emlak ın yönetimi, ilk ve orta öğretim kurumları ile Özel Đdarenin görev alanına giren diğer kamu hizmetlerinin yapılması için gerekli olan arsaların temini ve kamulaştırılması işlemlerinin yapılması, 5302 sayılı Đl Özel Đdare Yasası kapsamında görev sorumlulukları artan Đl Özel Đdaresinin bu işlemleri yerine getirmesinde ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetlerin alınmasından, kayıtlarının tutulmasına, dağıtımına, gerektiğinde terkinine ve diğer rutin işlemlerin takibinin yapılması, Đl Özel Đdaresi ile şirketler ve iştirakleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve belirtilen görevlerin yerine getirilmesidir. C1. Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü: Đl Özel Đdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemleri, Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemleri, Đmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel Đdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemleri, Mülkiyeti Özel Đdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemler, Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemler, Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait lojmanların personele tahsisi işlemleri, Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanması iş ve işlemleri, Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması iş ve işlemleri, Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait bulunan taşınmazların bakım ve onarımları ile ilgili iş ve işlemler, Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler, Đl Özel Đdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari iş ve işlemler, Elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkukları, Đmar planında kamu yararına ayrılan ve Özel Đdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikali için gerekli olan iş ve işlemlerin yürütülmesi, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 36

43 Đmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerinin yapılması, Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde tarihi eser kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması, Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5225 ve 5227 sayılı Kanunlarla değişik hükümleri uyarınca taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer işlemlerin yapılması. C2. Satınalma Müdürlüğü Đdarenin ihtiyaç duyacağı demirbaşların temini, Tüm birimlerin kırtasiye ve araç gereçlerinin temini, Đdarenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması, Personelin yasalarla öngörülen giyim kuşamının temini, 25 ilçe teşkilatının her türlü demirbaş ve kırtasiye ile diğer ihtiyaçlarının temini, Kaymakam konutlarının demirbaşlarının alınması, tefrişlerinin yapılması, Avans ve kredi mutemetliği yapmak, Matbu evrak basma işlerini yapmak, Telefon hizmetlerinin takibi, Satınalma Müdürlüğünce alınan demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin ayniyatlarının düzenli olarak hazırlanması, Bunlarla ilgili kayıtların tutulması, Tüm demirbaşların numaralandırılması, Demirbaşların yıl sonu sayımlarının yapılması, gerekenlerin düşümünün sağlanması, Ambar mevcutlarını saymak, kayıtlarını tutmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevlerin yapılması. C3. Đşletme ve Đştirakler Müdürlüğü Đl Özel Đdaresinin sahibi ve ortağı olduğu şirketler işletme ve iştirakler, birlikler arasında etkin haberleşme, raporlama ve bilgi akışının sağlanması, Đl Özel Đdaresi ile iştirakler ve şirketler arasında borç alacak ilişkisinin takibi, Đl Özel Đdaresi ile iştirakler ve şirketler arasında doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü üzerinde çalışılması, Đştiraklerin içinde bulunduğu idari ve mali sorunlar hakkında Daire Başkanına öneride bulunulması ve görüş bildirilmesi, Organize sanayi bölgeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yapılması sayılı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Kanununa göre Adrese Dayalı Kayıt Sistemi kapsamında 17 ilçedeki toplam; yerleşim yeri, 578 köy ve 941 mahalle ve bağlısına numarataj işlemlerinin yapılması. C4. Đlçeler Bürosu Müdürlüğü Tarihinden itibaren kurulmayan 7 Merkez Đlçe teşkilatlarının muhtar ödeneği, ilköğretim okullarının küçük onarım, elektrik, su, doğalgaz ve diğer ödemelerine ilişkin evraklarının incelenmesi, tahakkuklar ve diğer idari işlemlerini yürütmek. D. MECLĐS KARARLARI VE YAZI ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu gereği yeni oluşturulması öngörülen bu Daire Başkanlığı Đl Özel Đdaresinin karar organı olan Đl Genel Meclisi ile yürütme organı olan Đl Encümeni nin iş ve işlemlerini yürütmek üzere oluşturulmuştur. D1. Müdürlük (Đl Genel Meclisi Hizmetleri) T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 37

44 Meclis in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasının sağlanması, Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması, Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip edilmesi, Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasının sağlanması, Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesinin sağlanması, Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatılması, Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi, Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasının sağlanması, Meclis ve Đhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması, Meclis Üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanması, Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılması, Komisyonların diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek, Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak, Đhtiyaç duyulması halinde Komisyona yardımcı olmak üzere teknik eleman, bilir kişi temini için gerekli çalışmaları yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. Meclisin temsil ve ağırlama programlarını yapmak ve organizasyonları sağlamak, Meclisin güvenlik ve temizlik işlerinin organizasyonlarında bulunmak, Meclis Üyelerinin, Đhtisas Komisyonlarının ve Meclis faaliyetleri için gereken ihtiyaçları ve binek araçları temin edilmesinde organizasyonu ve irtibatı sağlamak, Meclis Başkanlık Divanının, parti gruplarının il genel meclisi üyelerinin tanınma ve tanıtmak faaliyetlerinde bulunmak, Sivil toplum Örgütleri, vatandaşlar ve devlet kurum ve kuruluşları ile meclisin yapacağı ortak programları organize etmek, Đl Genel Meclisimizin kararları ile Özel Đdare bütçesinden yapılan tesislerin açılış programları ve tanıtımlarını yapmak.ayrıca bütçenin bütçeden ödenek ayrılarak diğer kuruluş ve kurumların yaptığı tesislerin açılışını yapmak, D2. Encümen Müdürlüğü Encümen Başkanı nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması, Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi, Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi, Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi, Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânının hazır bulundurulması, Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalattırılması, Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması, Encümende görüşülen karalarla ilgili tutanakların düzenlenmesi, Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi, Đl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi. D3. Yazı Đşleri Müdürlüğü T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 38

45 Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması, Đdare içi Valilik ve Genel sekreterlik emirlerinin, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlarını yazı şeklinde düzenleyerek ilgili birim ve kurumlara dağıtımının sağlanması, Đdareye gelen tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birimlere dağıtımının sağlanması, Doküman yönetim sisteminin oluşturulması evrak dolaşımının sayısal ortama aktarılması, Arşiv mevzuatı gereği "Arşiv Yönetmeliği"nin ve "Dosya Tasnif ve Saklama Planları"nın hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasının sağlanması, Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurulması, Đl Özel Đdaresi ve bağlı birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarının koordine edilmesi ve bu konuda gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ve sonuçların izlenmesi, Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesinin takibi ve kontrolü, Kurum arşivinin kurulması ve yönetimi, Birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi ve bu amaçla projeler üretilmesi, Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturulması ve komisyon kararları doğrultusunda imha işlemlerinin yürütülmesi, Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif edilmesi, Birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlerin ve arşiv malzemelerinin her türlü zarar ve zararlılardan korunması, Ankara Özel Đdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapılması, Tarihi değerdeki malzemeleri (evrak, yayınlar vb.) kapsayan ve araştırmacıların kullanımına açık tutulan, kurum arşivi bünyesinde Đl Özel Đdaresi Tarihi Arşivi nin oluşturulması. Dosya tasnif ve saklama planlarını yılda bir kez gözden geçirerek güncelleme işleminin gerçekleştirilmesi, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. D4. Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü Đl Özel Đdaresinin karar ve yürütme organları ile görsel ve yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkilerin sağlanması, Đhtiyaç duyulan günlük, haftalık, aylık, gazete ve dergilerinin alınarak arşivlenmesi, Köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikayetlerin kupür halinde çoğaltılması ve bunları ilgili makam ve birimlere ulaştırılması, Đdare etkinliklerinin ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesi ve arşivlenmesi, Đdareye ait alanlarda yapılacak çekim izinleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Uygun görülen yayınlar ile haber ve duyuru bültenlerinin basımı ile dağıtılması, Đdarenin resmi gazete ve ihtiyaç duyulan diğer resmi kurum yayınlarının abonelik işlemleri ile birimlere dağıtımının sağlanması, Đdare ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması, bu amaçla; -Halkın doğrudan ulaşabileceği telefon hattı kurulması, -Şikayet ve talep kabul masaları kurulması, -Đnternet üzerinden oluşturulmuş internet sitesine gelen iletilerin değerlendirilmesi, Bilgi Edindirme Yasası kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, Ankara halkının Đdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapması ve yaptırması, Halkla ilişkiler konusunda idare personelinin eğitilmesi, Đdare faaliyetleri açısından halkın bilgilendirilmesinin sağlanması, Yurtdışındaki mahalli idareler ve diğer kurum, kuruluşlarla ilgili iş işlemlerin organize edilmesi. Resmi gazete ile diğer mevzuatlardan Đdareyi ilgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımını yapmak, Kurum Kütüphanesinin oluşturulması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 39

46 Đl Genel Meclisini tanıtıcı yayınlar yapmak ve bu yayınlarda organizasyonu sağlamak. Yazılı, görüntülü yayınlar ile Đl Genel Meclisinin aldığı kararları halka duyurmak, Đl Özel Đdare bütçesinden ayrılan ödeneklerle yapılan tesislerin tanıtımı, bu tesislerin açılışlarını yazılı ve görüntülü yayınlarla halka duyurmak. Đl Özel Đdare bütçesinden ödenek ayrılan ve bu ödeneklerle tesisler, hizmetler yapan Kurum ve Kuruluşların Özel Đdare bütçesi ödeneği ile yaptığı tesislerin, faaliyetlerin tanıtımının yazılı ve görüntülü yayınlarla halka duyurmak. Đl Özel Đdare faaliyetlerinin tanıtımı için yapılan yazılı ve görüntülü yayınlarda Đl Genel Meclisinin Başkanlık Divanını Siyasi Parti Gruplarını ve Đl Genel Meclisi Üyelerinin çalışmalarını yansıtmak. E. ALTYAPI HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI Đlimize bağlı köylerin ve belediye mücavir alanları dışında kalan yerleşim birimlerinin; Yol, su, köy içi alt yapı, toprak ve su kaynaklarının kullanımı, içme suyu, sulama göletleri, toprak muhafaza ve arazi ıslahı, toprak etüt ve analizi gibi hizmetler ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatların verdiği işlerin yapımı ve yapılan bu hizmetlerle ilgili her türlü bakım-onarım işlemleri Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışma alanını oluşturmaktadır. E1. Etüt Proje Müdürlüğü Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü etüt ve projeleri yapmak, yaptırmak, gerekli arsa ve arazi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Đskan kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, Toprak etüt hizmetlerini yapmak, Köylerde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde iç iskanın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek, Arazi toplulaştırması için etüt, planlama program ve projeleri yapmak, yaptırmak, Hazine arazilerinin kiralama işlemleri ile evvelce dağıtılan arazi ve topraklardan dağıtım tarihindeki mer i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerin geri alınması ile ilgili işleri yürütmek, Projelerin uygulanmasını takip etmek, projenin ihtiyacı olan Malzemelerin projelere tahsisini yapmak, alt yapı hizmetleri daire başkanlığı tarafından yürütülen işlerin kesin hesapların tetkik ve tasdikini sağlamak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. E2. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinin ve bunların bağlılarına ait yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, Trafik Kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. E3. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak, Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak, Devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Tarım içi geliştirme hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSĐ ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerin uygulanmasını sağlamak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. E4. Makine Đkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 40

47 Đl Özel Đdaresinin ihtiyacı olan malzeme, alet, makine ve araçların ve bunların yedek parçalarının özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, Bakım ve onarım işlemlerini yürütmek, Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini yapmak. Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığında kullanılan iş makinelerinin kiraya verilmesi, kullanılacak iş makinelerinin kiralanması. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. E5. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile 5216 sayılı kanunda belirlenen büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışında kalan askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak, ikmal edilmiş köy içme suyu tesislerinin bakım işletmesini yapmak, Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek, Kamu Kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak, Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santraller yapmak, yaptırmak Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak, Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde Valiliğin hizmet alanındaki tesislerin enerji ihtiyaçlarını temin etmek, Köy ve kasabalar ile nakli, toplulaştırılması gereken kom, mezra, vb. yerleşme birimlerinin iskân hizmetleri ve alt yapı tesislerini yapmak ve yaptırmak, Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin her türlü kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımı ile arıtma tesislerini yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. E6. Yapı Kontrol Müdürlüğü Kontrollük hizmetleri yapmak Yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak Geçici ve kesin kabulünü yaparak kesin hesabını yapmak Đhale dosyasını ve teknik şartnameyi hazırlamak Yol, su, kanal, tarım ve ulaştırma hizmetlerinin kontrollük hizmetlerinin ve malzeme kalitelini kontrol etmek. F. ĐMAR VE BAYINDIRLIK DAĐRE BAŞKANLIĞI Đl Özel Đdaresinin görev alanı içerisindeki bina ve tesislerin ihtiyaç programlarının, proje ve yaklaşık maliyetlerinin, inşaat ve onarımlarının yapılması, acil durum planlarının hazırlanması ve donanımlarının temini, 5302 sayılı Kanunla verilen il çevre düzeni planı ve 2863 sayılı Kanunla verilen koruma amaçlı planlar, 5366 sayılı Kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projeleri, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları parselasyon planları,mücavir alan sınırlarının tespiti ifraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarını yapmak bu Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerince gerçekleştirilmiş olacaktır. F1. Plan Proje Yatırım ve Đnşaat Müdürlüğü Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmaları. Đhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak. Đhale işlem dosyasını hazırlamak, Kurumla ilgili tüm ihaleleri yapmak. Her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemleri. Röleve çalışması. Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibi Plan ve Proje Müdürlüğünce ihalesi yapılan işlerin hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemleri ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemlerini yapmak T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 41

48 Đhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak. Kesin hesabı düzenlemek. Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışı, revize birim fiyatları hazırlamak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. F2. Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak. Köylerde, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerleşim birimlerinde iç iskanın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çakışmaları yürütmek. Bu yapılanmaların ruhsat ve fen kuralarına uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek. Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmek, Mücavir alanların tespitini yapmak. Đfraz ve tevhit işlemlerini yapmak. Đl çevre düzenini yapmak/yaptırmak, Çevreci sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretilmesinin sağlanması, Bakanlıklarca Đlimizde uygulanan çevre projelerinin desteklenmesinin sağlanması, Đl Özel Đdaresi,yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla Đlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımı hazırlamak. Koruma amaçlı imar planlarının yapımı yada yaptırılması 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme projelerinin yaptırılması Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi. F3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 7. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki ilçe ve kasaba belediyelerinde 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye sınırları dışında 1, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek sayılı Maden Kanununun ilgili maddelerine göre 1(a) grubu maden işletme ruhsatı ve hammadde üretim izni vermek ve denetlemek sayılı Maden Kanunun 12. maddesinde belirtilen kanuna aykırı madencilik faaliyetleri ile 2559 sayılı Kanunun 6. uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi gereğince Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan kaynak suları ile yeraltı kaynak sularının kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Kanun çerçevesinde jeotermal ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatı verilmesi ile denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Đlişkin Kanunun 6/A maddesi gereğince 'Su Kullanım Hakkı' verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi. F4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi. Kırsal alanda arazinin ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması ve koruması. Đlimizin doğal bitki, hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi. Đlimizde çevre, doğal kirliliğinin önlenmesi, atık ve yakıtlar ekolojik dengeyi bozan hava, su ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi denetimleri, Mesire alanlarının ve piknik alanlarının tesis edilmesi, bakım, onarım ve kontrol edilmesi. Çocuk oyun alanlarının ve parkların tesis edilmesi. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 42

49 Ata sporlarının ve sportif faaliyet yerlerinin tesis edilmesi. Yeşil alanların ve köy meydanlarının düzenlenmesi. 6- YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ : Ankara Đl Özel Đdaresinde Üst Yönetici Ankara Valisi Alâaddin YÜKSEL dir. Bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Bunlar Genel Sekreter, Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarıdır. Mali hizmetler birim yöneticisi Mali Đşler Daire Başkanı, muhasebe yetkilisi ise Muhasebe Müdürü dür. Ödeme emri düzenlemekle yetkili gerçekleştirme görevlileri birim müdürleri olmakla birlikte, idarenin tüm personel giderlerinde gerçekleştirme görevlisi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dür. Özel Đdare bütçesinden ödenek ayrılan diğer kurumların gerçekleştirme görevlileri ise ilgili kurumun en üst yetkili amirleri olarak belirlenmiştir. Đl Özel Đdaresi bünyesinde 2010 yılında Đç Kontrol Sistemine yönelik her hangi bir birim oluşturulmamıştır. Birim amirleri harcama öncesi Kanunların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimizin uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliğine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla, en geç tarihine kadar Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve üst yöneticinin onayını müteakip, bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi istenmektedir. Ankara Đl Özel Đdaresinde Kamu Đç Kontrol Standartları çalışması, 2009 başlatılmış ve Đdarede oluşturulan Çalışma Grubu ile Đzleme ve Yönlendirme Kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Đç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Raporu ve Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Mevzuatta öngörülen 18 standart ve 79 genel şartla ilgili olarak hazırlanan Eylem Planında, Ankara Đl Özel Đdaresinde 28 genel şartın mevcut durum itibariye uyumlu olduğu belirlenmiş ve 51 genel şarta uyum için de en geç tarihine kadar 62 adet eylem öngörülmüş ve planlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı Valilik Makamının tarih ve 194 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir yılında ise konuya ilişkin revize çalışmaları yapılmış olup Valilik Makamının onayının sunulmuştur. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Đç Kontrol ve Ön Malî Kontrole Đlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Đdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan Đl Genel Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonunca Đdarenin bir önceki yıla ilişkin iş ve işlemleri Ocak ve Şubat aylarında denetlenmektedir. Đl Özel Đdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır. D- DĐĞER HUSUSLAR : Bilindiği gibi çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, demokratik katılımın sağlanmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu, Đl Özel Đdarelerinin stratejik plan yapmasını ve uygulamasını birer zorunluluk olarak öngörmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna tanıklık eden ve Başkent olan Ankara, mevcut konumu nedeniyle Ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. Đşte bu önemden dolayı Ankara da yapılacak her çalışmanın daha özenli ve titiz yürütülmesi gerektiği bilinç ve inancıyla hareket edilmektedir. Stratejik Plan çalışmalarına T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 43

50 başlanmasında ve tamamlanmasında bu anlayış ve sorumluluk duygusu daima ön planda tutulmuştur. Bu çerçevede gerek Ankara Đlinin, gerekse Ankara Đl Özel Đdaresinin stratejik amaç ve hedeflerini, bunlara ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve eylemleri, performans ölçütlerini ve itibariyle yıllık performans planlarını oluşturmaya yönelik 2006 yılında geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Đlimizde yürütülen stratejik planlama çalışmasının en belirgin özelliği; hem Ankara Đlinin mekansal, hem de Đl Özel Đdaresinin kurumsal stratejik planlama süreçlerinin paralel ve birbirini destekleyen süreçler olarak yürütülmesi ile en geniş ölçüde katılımın sağlandığı ve bilimsel yöntemlerin üst düzeyde uygulandığı bir çalışma olmasıdır. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma döneminde kamu ve özel sektör temsilcileri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan yaklaşık 700 kişilik bir paydaş kitlesiyle demokratik katılımın en üst düzeyde sağlandığı Ankara Đli Stratejik Planı ve Ankara Đl Özel Đdaresi Kurumsal Stratejik Planı çalışması sonuçlandırılmıştır. Đl Genel Meclisinde görüşülerek tarih ve 2006/330 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Đlin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik öncelikli sektörlerdeki amaç, hedef ve faaliyetlerini gösteren Stratejik Planın gerekli diğer tamamlayıcı bilgilerle birlikte kitap olarak basılması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması için, 2007 yılında geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Kitabın basım işlemi Şubat 2008 de tamamlanmış olup, ilgili tüm kişi ve kurumlara gönderilmiştir. Diğer taraftan, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 31. maddesi mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planın hazırlanıp, il genel meclisine sunulmasını hükme bağlamıştır. Bu çerçevede 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Ankara Đl Genel Meclisi yeniden oluşmuştur. Bu nedenle Ankara Đl Özel Đdaresinin Kurumsal Stratejik Planının yeniden hazırlanması için çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda Đl Özel Đdaresinin görev, yetki ve sorumlulukları ile daha önceki Ankara Đli Stratejik Planı ndaki amaç ve hedefler dikkate alınarak, dönemi kapsayan beş yıllık Kurumsal Stratejik Plan çalışması başlatılmıştır. Stratejik Plan çalışmasının ilgili mevzuatın öngördüğü biçimde hazırlanması için, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterinin koordinasyonunda, öncelikle Stratejik Plan Hazırlama Programı yapılarak, daha sonra Đdarenin merkez birimlerinin, ilçe kaymakamlıklarının, ilgili il müdürlüklerinin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitelerin ve diğer kamu ve özel statüdeki tüm paydaşların geniş katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülmüştür dönemini kapsayan Ankara Đl Özel Đdaresi Kurumsal Stratejik Plan çalışmaları daha önce hazırlanan Ankara Đli Stratejik Planına paralel olarak, iç ve dış paydaşlarla yapılan anket çalışmaları ve sektörel toplantılar sonucunda yeniden hazırlanmış ve Eylül ayı sonunda Đl Genel Meclisine sunulmuştur. Meclis teki komisyonlarda incelenen ve değerlendirilen yeni Kurumsal Stratejik Plan, tarih ve 2009/295 sayılı Đl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir yılının ilk aylarında kitap halinde basımı yapılarak kamu ve özel statüdeki tüm paydaşlara dağıtımı yapılmıştır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 44

51 A- ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ : yıllarını kapsayan Đl Özel Đdaresi Kurumsal Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için, Đl Özel Đdaresinin görev alana giren konularda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir. Belirlenen stratejik amaçların sektörel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Kırsal Ulaşım sektöründe 1 stratejik amaç, Kırsal Đçmesuyu sektöründe 1 stratejik amaç, Tarımsal Sulama sektöründe 1 stratejik amaç, Kırsal Atıksu (Kanalizasyon) sektöründe 1 stratejik amaç, Tarımsal Üretim sektöründe 2 stratejik amaç, Altyapı Makine ikmal 1 stratejik amaç, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 45

52 Eğitim sektöründe 3 stratejik amaç, Sağlık sektöründe 1 stratejik amaç, Gençlik ve Spor sektöründe 1 stratejik amaç, Sosyal Hizmetler sektöründe 1 stratejik amaç, Sanayi ve Ticaret sektöründe 1 stratejik amaç, Kültür ve Turizm sektöründe 3 stratejik amaç, Çevre ve Ağaçlandırma sektöründe 1 stratejik amaç, Đmar ve Planlama hizmetlerinde 1 stratejik amaç, Doğal Kaynaklar sektöründe 5 stratejik amaç, Güvenlik sektöründe 1 stratejik amaç, Afet Acil Durum - Sivil Savunma ile ilgili 1, Đdari yapı ile ilgili 1 stratejik amaç olmak üzere; Toplam 27 adet stratejik amaç belirlenmiş ve bu amaçlara ulaşmak için toplam 147 adet eylem ve faaliyet öngörülmüştür. Bu amaçlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. Belirlenen stratejik amaç, hedef ve faaliyetler tüm Ankara Đline yönelik ve diğer kurumların görev ve sorumluluklarını da kapsaması nedeniyle, uygulanması ve koordinasyonu gerektiren bir yapıya sahiptir. Geçen dönem içinde belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin diğer kuruluşlar tarafından yeterince dikkate alınmaması nedeniyle, gerçekleştirilmesinde önemli zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle, dönemine ilişkin yapılan yeni stratejik plan çalışmalarında ise söz konusu mevcut planda yer alan stratejik amaç, hedef ve eylemlerle ilgili paydaşlarla yapılan anket çalışmaları ve sektörel toplantılarda Đl Özel Đdaresinin bütçe olanakları göz önüne alınarak öncelikli olan stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenmiştir. Diğer taraftan Ankara Đl Özel Đdaresinin organları ve çalışanları; verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal kültürü ile hedeflemiş olduğu Ankara Đli Vizyonuna ulaşmada etkin rol oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olmak için üzerine düşen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getiren; kamu yararını ön planda tutarak, hukuk kurallarına ve insanlara saygılı bir şekilde daha iyi hizmet sunmayı kurumsal kalite politikası olarak benimsemiştir. Tablo-14: Stratejik Amaçların Sektörlere Göre Dağılımı S E K T Ö R L E R S T R A T E J Đ K A M A Ç L A R KIRSAL ULAŞIM KIRSAL ĐÇMESUYU TARIMSAL SULAMA KIRSAL ATIKSU TARIMSAL ÜRETĐM ALTYAPI MAKĐNE ĐKMAL EĞĐTĐM SA1. Đl düzeyinde standartlara uygun ulaşım alt yapısının oluşturulması. SA1. Kırsal alanda yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla sosyal ve teknik altyapının geliştirilmesi. SA1. Tarımsal verimliliğin ve gelişmişlik düzeyinin organik tarıma dayalı bir şekilde arttırılması. SA1. Ankara nın çağdaş kanalizasyon sistemine kavuşması. SA1. Tarımsal verimliliğinin ve gelişmişlik düzeyinin organik tarıma dayalı bir şekilde arttırılması. SA2. Güvenilir gıda uygulamalarının yaygınlaştırmak ve geliştirmek. SA1. Kırsal alanda yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla sosyal ve teknik altyapının geliştirilmesi. SA1. Đlköğretim ve ortaöğretimde;öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyo-kültürel gelişimini sağlayan eğitim yapılarının oluşturulması. SA2. Đlköğretim ve ortaöğretimde eğitim koşullarının ve burs olanaklarının geliştirilmesi. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 46

53 SA3. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının ve kalitenin artırılması. SAĞLIK GENÇLĐK ve SPOR SOSYAL HĐZMETLER SANAYĐ ve TĐCARET KÜLTÜR ve TURĐZM SA1. Sağlık kuruluşlarının hizmet sunum kalitesinin arttırılması. SA1. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin sağlanması. SA1. Đlimizde yaşayan ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesi. SA1. Sanayide etkinliğin ve verimliliğin artırılarak sanayileşme düzeyinin yükseltilmesi. SA1. Ankara nın ulusal ve uluslararası kültürel ve turistik açıdan tanıtımı için Ankara ili tanıtım modelinin oluşturulması. SA2. Ankara nın tarihi ve kültürel mirasının bilimsel ve çağdaş yöntemlerle korunması ve tanıtılması. SA3. Somut olmayan kültürel mirasın envanter çalışmasının plan döneminin başlatılması. ÇEVRE ve AĞAÇLANDIRMA ĐMAR ve PLANLAMA DOĞAL KAYNAKLAR GÜVENLĐK AFET ACĐL DURUM / SĐVĐL SAVUNMA ĐDARĐ YAPI SA1. Ankara ilinin ormanlık ve yeşil alanlarının artırılması. SA1. Ankara ili genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek Üst ve Alt Ölçekli Plan ve haritaların yapılması. SA1. Ankara nın Jeotermal enerji kaynaklarını rantabl hale getirerek, sağlık ve dinlenme turizminde ve buna ek olarak ısınma, seracılık vb. alanlarda çevre ile uyumlu, sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak SA2. Đlin su kaynaklarının korunması, kirliliğin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması. SA3. Belediye sınırları dışında ki GSM, sıhhi müesseselerin ve umuma açık eğlence istirahat yerlerinin mevzuatın öngördüğü şekilde ruhsatlandırılması sağlanacak SA4. Ankara Đlinin akarsu, yüzey suları ve sulak alanlarının ıslahının sağlanması. SA5. Ankara Đlinde alternatif enerji kaynaklarından güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden yararlanmak SA1. Đlde güvenlik ve trafik hizmetlerinin etkin sunulması için Kent Güvenlik Sistemi oluşturulması ve techizat ihtiyaçların karşılanması. SA1. Ankara Đlinde afet ve acil durum hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek. SA1. Yönetiminde stratejik planlama ve kalite yaklaşımını yaygınlaştırarak, idarenin şeffaf, katılımcı, insan odaklı, hesap verebilir, etkin ve verimli kılınması sağlanacaktır. Tablo- 15 : Đl Özel Đdaresi Stratejik Konular ve Đlgili Alt Sektörler NO TEMEL STRATEJĐK KONULAR ALT SEKTÖR / HĐZMETLER SORUMLU KURULUŞLAR Yol ve Ulaşım Hizmetleri 1 SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KIRSAL KALKINMA ve TARIM 2 SOSYAL REFAHIN ARTTIRILMASI Su ve Kanal Hizmetleri Tarımsal Sulama Hizmetleri Tarım Hizmetleri Kırsal Makine Đkmal Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sosyal Hizmetler Afet ve Acil Durum / Sivil Savunma Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri -Đl Özel Đdaresi (Altyapı Hizmetleri Daire Bşk.) -Tarım Đl Müdürlüğü -Đl Özel Đdaresi -Đl Milli Eğitim Müdürlüğü -Đl Özel Đdaresi -Đl Sağlık Müdürlüğü -Đl Özel Đdaresi -Đl Gençlik ve Spor Müdürlüğü -Đl Özel Đdaresi -Đl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü -Đl Afet ve Acil Durum Md. -Arama-Kurtarma Birlik Md. -Đl Özel Đdaresi T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 47

54 -Đl Emniyet Müdürlüğü -Đl Jandarma Komutanlığı 3 TURĐZMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN KORUNMASI Kültür ve Turizm Hizmetleri -Đl Özel Đdaresi -Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çevre ve Orman Hizmetleri -Đl Özel Đdaresi -Đl Çevre ve Orman Md.lüğü -Orman Bölge Müdürlüğü 4 ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELĐŞME Çevre Düzeni Planı Hizmetleri -Đl Özel Đdaresi -Büyükşehir Belediyesi -Đlgili diğer kurumlar Kırsal Đmar Hizmetleri Ruhsat ve Denetim Hizmetleri -Đl Özel Đdaresi (Đmar ve Bayındırlık Daire Bşk.) Plan, Proje ve Etüt Hizmetleri Strateji Geliştirme Hizmetleri 5 KURUMSAL YAPININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri Gelir Hizmetleri Emlak Yönetimi Hizmetleri Satın Alma Hizmetleri Đnsan Kaynakları Hizmetleri Kültür ve Sos.Đşler Hizmetler Bilgi Đşlem Hizmetleri Yazı Đşleri /Evrak Hizmetleri Đl Özel Đdaresi - Hukuk Müşavirliği - Altyapı Hizmetleri Daire Bşk. - Đmar ve Bayındırlık Daire Bşk. - Emlak Yön. ve Satınalma Daire Başkanlığı - Mali Đşler Daire Başkanlığı - Đnsan Kaynakları Daire Bşk. - Meclis Kararlar ve Yazı Đşleri Daire Başkanlığı Meclis ve Encümen Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler H. Stratejik Plan çalışmaları yürütülürken gerek Đl Genel Meclisi üyelerine, gerekse iç ve dış paydaşlara yapılan anket çalışmalarında, Ankara Đl Özel Đdaresi nin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için daha önemlidir? sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplara göre Đl Özel Đdarelerinin öncelikli faaliyet alanları aşağıdaki oranlarda önemli olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Tablo- 16 : Đl Özel Đdaresinin Öncelikli Faaliyet Konularına Đlişkin Anket Sonuçları FAALĐYET KONULARI ĐGM Üyeleri Đç Paydaşlar Dış Paydaşlar Ortalama EĞĐTĐM 17,2 19,0 15,5 17,2 KÖY ĐÇMESUYU 20,8 17,5 9,2 15,8 KÖY YOLU 18,0 16,5 8,5 14,3 SAĞLIK 15,2 12,1 14,1 13,8 KÖY KANALĐZASYONU 9,6 9,8 7,2 8,9 TARIM 10,8 5,1 4,5 6,8 ĐMAR 1,1 3,4 11,3 5,3 SOSYAL HĐZMETLER 1,3 4,4 10,8 5,5 ÇEVRE VE ORMAN 1,6 4,1 8,8 4,8 KÜLTÜR-TURĐZM 2,3 2,7 8,1 4,4 GÜVENLĐK 1,4 2,0 4,3 2,6 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 48

55 RUHSAT 0,0 2,5 1,9 1,5 SPOR 0,7 1,0 1,3 1,0 DĐĞER 0,0 0,3 0,9 0,4 B- TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER : Ankara Đl Özel Đdaresinin temel politika ve önceliklerini belirlerken, Türkiye genelinden ayırmak mümkün değildir. Bu nedenle, gerek Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı ve yıllarına ilişkin Orta Vadeli Programla birlikte DPT nin yayınladığı Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisindeki temel politika ve öncelikler Ankara için de geçerlidir. Ayrıca Ankara Đli Stratejik Planı çalışmalarında paydaşların (katılımcılara) nasıl bir Ankara? sorusuna verdikleri cevaplar, toplamda Ankara nın gelecek öngörüsü olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada üretilen ifade ve fikirler öncelikle uyumluluk analizine tabi tutulmuş, ardından da sosyal ağ analizi yardımıyla öncelikli alan konu başlıkları saptanmıştır. Bunlar; Tablo-17: Ankara Đlindeki Öncelik Alanlarının Dağılımı ÖNCELĐK ALANI Đfade Sayısı Yüzde(%) PLANLAMA VE KENTLEŞME ,51 SOSYAL POLİTİKA VE UYGULAMA ALANLARI ,79 İDARİ YAPILANMA VE DEVLET YÖNETİMİ ,05 SOSYO EKONOMİK YAPI 231 9,89 ULAŞIM VE TRAFİK 230 9,85 KÜLTÜREL YAPI 224 9,59 ÇEVRE SORUNLARI VE DOĞAL KAYNAKLAR 138 5,91 ÇEVRE İLÇELER VE KÖYLER 126 5,40 KALKINMA VE EKONOMİK SEKTÖRLER 118 5,05 TURİZM 60 2,57 AFET YÖNETİMİ VE SİVİL SAVUNMA 9 0,39 TOPLAM Yukarıda belirlenen 11 öncelik alanı ayrıca kendi alt başlıklarına ve bu başlıklar altında ifade edilen değerlere ve ilkelere bölmek mümkündür. 1- PLANLAMA VE KENTLEŞME 1. Yeşil ve Açık Alanlar 2. Kentsel Hizmetler 3. Kent ve Yaşama Kültürü 4. Kentsel Altyapı 5. Kent Planlaması 2- SOSYAL POLĐTĐKA VE UYGULAMA ALANLAR 1. Sosyal Altyapı 2. Eğitim-Öğretim 3. Sağlık 4. Dezavantajlı Gruplar 5. Spor 6. Yaşam Kalitesi 7. Güvenlik 3- ĐDARĐ YAPILANMA VE DEVLET YÖNETĐMĐ 4- SOSYO EKONOMĐK YAPI 1. Sosyo-Ekonomik Yapı 2. Gençlik 3. Kadın T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 49

56 5- ULAŞIM VE TRAFĐK 1. Ulaşım Altyapısı 2. Toplu Taşım 3. Yayalık 4. Trafik 6- KÜLTÜREL YAPI 1. Kültür 2. Tarih 3. Sanat 7- ÇEVRE SORUNLARI VE DOĞAL KAYNAKLAR 1. Çevre Sorunları 2. Hava Kirliliği 3. Gürültü Kirliliği 4. Görüntü Kirliliği 5. Çöp ve Atık Yönetimi 8- ÇEVRE ĐLÇELER VE KÖYLER 9- KALKINMA VE EKONOMĐK SEKTÖRLER 1. Sanayi 2. Tarım 3. Teknoloji ve AR-GE 10- TURĐZM 11- AFET YÖNETĐMĐ VE SĐVĐL SAVUNMA C- DĐĞER HUSUSLAR : Ankara Đl Özel Đdaresinin Kurumsal Stratejik Planında öngörülen amaç ve hedefleri kapsayan kitap, Đl Özel Đdaresi bütçesinden yararlanarak yatırım veya hizmet üreten il müdürlüklerine iletilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 50

57 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 51

58 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER: A- MALĐ BĐLGĐLER: A-1) Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar: Ankara Đl Özel Đdaresinin 2011 yılı bütçe uygulamaları ve kesin hesaplarına ilişkin bilgiler tablo halinde aşağıda belirtilmiştir. Buna göre 2011 Yılı bütçesi başlangıçta 175 milyon-tl olarak öngörülmüştür. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yıl içinde Özel Đdare Bütçesine aktarılan TL ve 2010 yılından devreden TL ile birlikte 2011 yılında toplam TL bütçe ödeneği söz konusu olmuştur. Ödeneklerin kaynağına göre dağılımını aşağıda gösterilmiştir. Tablo-18: 2011 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Kaynağa Göre Dağılımı ÖDENEKLERİN KAYNAĞI MİKTAR (TL) Oran (%) BÜTÇE ,01 BAKANLIK VE DİĞER RESMİ KURUMLAR ,51 EK BÜTÇE , 'DAN DEVİR ,99 T O P L A M , YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĐNĐN DAĞILIMI Đl Özel Đdaresinin son yıllardaki bütçe ödeneklerinde ciddi artışlar olmuştur. Özellikle 2007 yılında bir önceki yıla göre % 28 lik, 2008 yılında % 11,5 lik ve 2009 yılında da % 14 lük bütçe artışı söz konusudur. Đl Özel Đdare Bütçesine diğer kurumların aktardıkları ve devreden miktarlar ile ek bütçelerde eklendiğinde; 2007 yılında bir önceki yıla göre % 15 lik, 2008 yılında % 20 lik, 2009 yılında % 15 lik ve 2011 yılında ise %13 lük bütçe artışları sağlanmıştır yılında ek bütçe yapılmaması nedeniyle, bütçe de bir önceki yıla göre % 2 lik bir düşüş görülmektedir. Bu konuda son beş yıllık bütçe büyüklükleri aşağıda tablo ve grafik halinde gösterilmektedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 52

59 Tablo-19: Đl Özel Đdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Kaynağa Göre Dağılımı ÖDENEKLERĐN KAYNAĞA GÖRE DAĞILIMI 2007 (YTL) 2008 (YTL) 2009 (TL) 2010 (TL) 2011 (TL) BÜTÇE DE ÖNGÖRÜLEN BAKANLIK VE DĐĞER RESMĐ KURUMLAR ÖNCEKĐ YILDAN DEVĐR EK BÜTÇE T O P L A M yılı sonu itibariyle toplam TL ödenek miktarına ulaşan bütçeden TL si yani yaklaşık % 67,99 u harcanmıştır TL ödenek (%31,11) ise bir sonraki yıla devretmiştir. Ödeneklerin % 0,91 i ise imha edilmiştir. Buna ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. Tablo-20: 2011 Yılı Bütçesinde Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu ÖDENEKLERİN YIL SONU DURUMU MİKTARI (TL) Oranı (%) HARCANAN , ' YE DEVREDEN ,11 İMHA EDİLEN ,91 T O P L A M ,00 Đl Özel Đdaresinin son yıllardaki bütçe gerçekleşmelerinde de önemli artışlar olmuştur. Bütçe harcamalarında; 2007 de %10,2 lik, 2008 yılında %18,2 lik, 2009 yılında %23,83 lük artış, 2010 yılında (önceki yıla göre) %2,15 lük bir düşüş meydana gelmiştir yılında ise bir önceki yıla göre 10,91 lik artış görülmüştür. Bu konuda son beş yıllık bütçe gerçekleşmeleri aşağıda tablo halinde gösterilmektedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 53

60 Tablo-21: Đl Özel Đdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Yıl Sonu Durumu ÖDENEKLERĐN YIL SONU DURUMU 2007 (YTL) 2008 (YTL) 2009 (TL) 2010 (TL) 2011 (TL) HARCANAN SONRAKĐ YILA DEVREDEN ĐMHA EDĐLEN T O P L A M yılı içinde harcanan toplam TL lik ödeneğin yaklaşık %14,18 i personel giderlerine, %21,80 i mal ve hizmet alımlarına, % 48,02 si yatırım (merkezden yapılan) giderlerine, %14,29 u sermaye transferlerine (birlikler aracılığı ile yapılan yatırımlar) ve %0,52 si cari transferlere harcanmıştır. Toplam yatırım harcamaları yaklaşık %63 oranında gerçekleşmiştir. Buna ilişkin tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir. Tablo-22: 2011 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı HARCAMA TÜRLERİ MİKTAR (TL) Oran (%) Personel Giderleri ,18 Sosyal Güvenlik ,39 Mal ve Hizmet Alımları* * 21,80* Cari Transferler ,52 Yatırım Giderleri (Merkezden) ,47 Sermaye Transferleri (Birlikler Aracılığı Đle Yapılan Yatırımları) ,29 Borç Anapara Ödemesi ,34 T O P L A M * * (*) Mal ve hizmet alımları %22 olarak grafikte yer almaktadır. Ancak 2011 yılında mal ve hizmet alımlarının %12 si yatırım giderlerine harcanmıştır. (Đdare iş gücü ile yapılan hizmetlerde kullanılan, mıcır alımları ve akaryakıt vb. harcamalar) Bu harcamaların dahil edilmesi ile 2011 yılı yatırım gideri oranımız % 71 seviyesinde oluşmuştur. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 54

61 Đl Özel Đdaresinin son beş yıllık harcanmaları değerlendirildiğinde, özellikle 2005 yılından sonra önemli artış olduğu görülmektedir yılında Köy Hizmetlerinin Đl Özel Đdaresine devredilmesi ile personel giderlerinde %1.16 lık bir artış olmuştur. Bu dönemde yatırım harcamalarında da ciddi artışlar söz konusudur. Merkezden yapılan yatırımlar ile bütçede sermaye transferi olarak görülen birlikler aracılığı ile yapılan yatırımlar toplandığında; bir önceki yıla 2007 de % 16,5 lik, 2008 yılında % 24,9 luk, 2009 yılında % 27,9 lük bir artış sağlandığı görülmektedir yılında ise (önceki yıla göre) % 9,8 azalma olmuştur yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 8,2 olarak gerçekleşmiştir yılından sonra bütçe tekniği değiştiği için harcama kalemlerinin gösteriminde bazı değişiklikler olmuştur. Son beş yıllık harcamalara ilişkin tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir. Tablo-23: Đl Özel Đdare Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllar Đtibariyle Dağılımı HARCAMA TÜRLERĐ 2007 (YTL) 2008 (YTL) 2009 (TL) 2010 (TL) 2011 (TL) PERSONEL GĐDERLERĐ SOSYAL GÜVENLĐK MAL VE HĐZMET ALIMLARI CARĐ TRANSFERLER YATIRIM GĐDERLERĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ (Birlikler aracılığı ile yapılan yatırım+borç ana para ödemesi) * T O P L A M * (*) TL Borç ana para ödemesi dahil. Đl Özel Đdare Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllar Đtibariyle Dağılım Grafiği 2011 yılında toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin % 0,12 si harç ve emlak vergilerinden, %1,64 ü teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, % 65,66 sı Bakanlıklar ile diğer kuruluşlardan gelen ödenekler ve bağışlardan, % 27,65 i Đller Bankası aracılığı ile toplam vergi gelirlerinden alınan pay ve faizlerden elde edilmiştir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Đller Bankasından TL borçlanılarak (Bütçe payı %4,93) bütçeye dahil edilmiştir. Buna ilişkin tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 55

62 Tablo-24: 2011 Yılı Bütçesindeki Gelirlerin Özet Dağılımı VERGİ GELİRLERİ (Harç + Emlak Vergisi Payı) GELİRLER MİKTARI (TL) Oranı (%) ,12 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,64 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Bakanlıklardan Gelenler+Bağışlar) DİĞER GELİRLER (Đller Bankası+Maden Katkı Payı+Faizler) EK BÜTÇE (Finansman borçlanma) , , ,93 T O P L A M yılından sonra bütçe tekniği değiştiği için gelir kalemlerinin gösteriminde de bazı değişiklikler olmuştur. Buna göre düzenlenen yılına ilişkin veriler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Tablo-25 : Đl Özel Đdare Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı ( ) GELĐRLER 2007 (YTL) 2008 (YTL) 2009 (TL) 2010 (TL) 2011 (TL) 1. VERGĐ GELĐRLERĐ (Harçlar + Emlak Vergi Payı) , , , , TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRĐ , , , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Bakanlıklardan Gelenler + Bağışlar) 4. DĐĞER GELĐRLER (Đller Bankası+Maden K.Payı+Faizler) 5. SERMAYE GELĐRLERĐ (Arsa Satışları) , , , , , , , , , , , * (*) Borçlanma T O P L A M , , , , T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 56

63 2011 yılı gelirlerinin, gelir türlerine göre detaylı dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir. Tablo-26: 2011 Yılı Bütçe Gelirlerinin Detaylı Dağılımı (TL) GELĐR TÜRÜ TAHSĐLAT MĐKTARI Diğer Harçlar ,58 Kaldırılan Vergi Artıkları ,91 Şartname Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,50 Diğer Mal Satış Gelirleri ,29 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 3.209,59 Sosyal Tesis Đşletme Gelirleri ,00 Kültürel Hizmetlere Đlişkin Gelirler ,00 Su Hizmetlerine Đlişkin Gelirler ,52 Tarımsal Hizmetlere Đlişkin Gelirler ,27 Diğer Hizmet Gelirleri ,11 Đştirak Gelirleri ,99 Lojman Kira Gelirleri ,00 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,15 Muhtar Ödenekleri Đçin Genel Bütçeden Alınan ,00 Cari Nitelikli Diğer Đşler Đçin Genel Bütçeden Alınan ,85 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,72 Genel Bütçeli Đdarelerden Alınan Proje Yardımları ,23 Mahalli Đdarelerden Alınan Proje Yardımları ,00 Mevduat Faizleri ,17 Diğer Faizler 2.424,65 Madenlerden Devlet Hakkı ,76 Merkezi Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,80 Diğer Harcamalara Katılma Payı 725,00 Diğer Paylar ,63 Diğer Đdari Para Cezaları ,46 Đrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar ,64 Đrat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 Kişilerden Alacaklar ,08 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,29 BORÇALANMA ( FĐNANSMAN) ,00 T O P L A M ,29 Ödeneklerin Fonksiyonel Dağılımı: 2011 yılı bütçesinin gerek özel idare kaynaklı, gerekse bakanlık ve diğer kuruluşlardan aktarılanlar ödeneklerin toplamı fonksiyonel olarak hizmet alanlarına göre değerlendirildiğinde; toplam bütçe içinde en büyük payı %40 ile eğitim hizmetlerinin aldığı görülmektedir. Bunu %28 lik oranla köye yönelik altyapı hizmetleri takip ederken, Đl Özel Đdare hizmetleri %6 ile üçüncü, kültür hizmetleri % 5 ile dördüncü, sağlık hizmetleri ise %4,7 ile beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca sosyal hizmetlerin %2,4, çevre orman, gençlik ve spor hizmetlerinin %1,53, tarım hizmetlerinin T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 57

64 %1,4 ve içişleri, sivil savunma ve diğer hizmetlerin ise toplam %7 lik ödeneği bulunmaktadır. Diğer taraftan toplam bütçe ödenekleri içinde özel idare kaynaklı ödeneklerin oranı %33,97 iken, Bakanlık veya diğer kuruluşlardan gönderilen ödenek miktarı %66,03 dür. Bu ödeneklerden özel idare kaynaklı olanlarının %89,u yıl sonunda harcanırken, Bakanlık ve diğer kuruluşlardan gelen ödeneklerin ancak %57,25 i harcanabilmiştir. Bunun nedeni ödeneklerin yılın son döneminde gelmesi veya ilgili kuruluşu tarafından harcama yapılacak faaliyete ilişkin gerekli hazırlıkların yeterince yapılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 58

65 Tablo-27: 2011 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel ve Finans Kaynağına Göre Dağılımı (TL) Fonksiyonlar / Finans Kaynağı Bütçe Ödeneği Toplamı Oranı (%) Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden ÖZEL ĐDARE GENEL HĐZMETLER ,04 5, , , ,00 KÖYE YÖNELĐK ALT YAPI HĐZMETĐ ,37 28, , , ,86 Özel İdare Bütçesinden ,75 54, , , ,20 Bakanlıktan Aktarılan ,62 45, ,96 0, ,66 EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ ,71 40, , , ,36 Özel İdare Bütçesinden ,08 23, , , ,47 Bakanlıktan Aktarılan ,63 76, ,54 0, ,89 SAĞLIK HĐZMETLERĐ ,36 4, , , ,75 Özel İdare Bütçesinden ,23 18, , , ,00 Bakanlıktan Aktarılan ,13 81, ,38 0, ,75 KÜLTÜR VE TURĐZM HĐZMETLERĐ ,71 5, , , ,57 Özel İdare Bütçesinden ,00 7, , , ,00 Bakanlıktan Aktarılan ,71 92, ,14 0, ,57 GENÇLĐK VE SPOR HĐZMETLERĐ ,89 0, , , ,57 Özel İdare Bütçesinden ,85 98, , , ,53 Bakanlıktan Aktarılan ,04 1,58 0,00 0, ,04 TARIM HĐZMETLERĐ ,57 1, , , ,04 Özel İdare Bütçesinden ,00 49, , , ,32 Bakanlıktan Aktarılan ,57 50, ,00 0, ,72 SOSYAL HĐZMETLER ,24 2, , , ,65 Özel İdare Bütçesinden ,44 10, , , ,00 Bakanlıktan Aktarılan ,80 89, ,45 0, ,65 ÇEVRE VE ORMAN HĐZMETLERĐ ,10 0, ,92 0, ,18 Özel İdare Bütçesinden ,60 90, ,92 0, ,68 Bakanlıktan Aktarılan ,50 9,22 0,00 0, ,50 BAYINDIRLIK VE SANAYĐ HĐZM ,00 0, , ,94 0,00 Özel İdare Bütçesinden ,00 100, , ,94 0,00 ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI HĐZM ,04 5, ,18 0, ,86 Bakanlıktan Aktarılan ,93 82, ,99 0, ,94 Muhtar Ödenekleri ,11 17, ,19 0, ,92 EMNĐYET HĐZMETLERĐ ,60 4, , , ,69 Özel İdare Bütçesinden ,00 2, , , ,96 Bakanlıktan Aktarılan ,60 97, ,87 0, ,73 SĐVĐL SAVUNMA HĐZMETLERĐ ,42 1, , , ,26 Özel İdare Bütçesinden ,00 7, , ,27 0 Bakanlıktan Aktarılan ,42 92, ,16 0, ,26 DĐĞER HĐZMETLER ,00 0, ,00 0, ,00 Bakanlıktan Aktarılan , ,00 0, ,00 GENEL TOPLAM , , , ,79 Özel İdare Bütçesinden ,99 33, , , ,16 Bakanlıklardan Aktarılan ,06 66, ,68 0, ,63 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 59

66 Ödeneklerin Kurumsal Dağılımı: 2011 yılı Đl Özel Đdare Bütçesinin kurumsal (Daire Başkanlıklarına göre) dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir. Burada toplam bütçe ödeneğinin % 50,37 si Đmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığına, % 20,89 u Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığına, % 11,62 si Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığına, %8,93 ü Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ve % 8,19 u de diğer birimler için ayrılmıştır. Tablo-28: 2011 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı (TL) B İ R İ M L E R Genel Sekreterlik ve Meclis Başkanlığı Bütçe Ödeneği Toplamı Toplam Bütçeye Oranı % Bütçe Gideri Toplamı Bütçe Gerçekleşme Oranı % Đptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden ,00 1, ,12 93, ,88 0,00 Hukuk Müşavirliği ,00 0, ,17 65, ,83 0,00 Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı Đmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ,75 20, ,93 98, , , ,21 11, ,09 71, ,02 20, , ,85 50, ,26 45, , , ,14 8, ,55 99, ,19 0,00 Mali Đşler Daire Başkanlığı ,00 0, ,99 82, ,01 0,00 Meclis Kararları ve Yazı Đşleri Daire Başkanlığı ,00 0, ,50 91, ,50 0,00 Dış Đlçeler ,78 5, ,92 90, , ,19 Đl Afet ve Acil Durum Müd.lüğü ,42 0, ,15 99, ,27 0,00 GENEL TOPLAM ,05 100, ,68 68, , ,79 Bütçede öngörülen ödeneklerin yıl sonu itibariyle harcama durumu ele alındığında; %98,12 lik oranla Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı, %99,94 ile Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, %93,78 ile Genel Sekreterlik ve Meclis Başkanlığı, %71,35 ile Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığının gerçekleşme sağladığı görülmektedir. Bütçe yapısı genelde personel giderlerinden oluşan diğer birimlerin gerçekleşmeleri ise % civarında olmuştur. Dış Đlçeler için ayrılan ödeneklerde de % 90,61 luk bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bütçenin yarısından fazlasını oluşturan Đmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığının gerçekleşme oranı ise %45,34 olmuştur. Bu oranın düşük olmasında; bakanlıklar ve diğer kuruluşlardan aktarılan ödeneklerin yıl sonuna doğru gönderilmesi ve yatırımların zemin etüdü, projesi, maliyetinin hesaplanması, ihale ve sözleşmeye bağlanması gibi süreçlerin uzun zaman alması gibi nedenlere bağlı olarak yıl içinde ayrılan ödeneklerin kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık %15 lik bir işin yıl sonuna doğru taahhüt işleri gerçekleştirilmiş, ancak herhangi bir hakediş henüz almadıkları için nakdi gerçekleşme oranı düşük görünmektedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 60

67 Ankara Đl Özel Đdaresinin 2011 yılı Bütçe Kesin Hesabında Kurumsal (Birimler) olarak ödeneklerin harcama türüne göre dağılımlarını gösteren tablolar rapor ekinde sunulmuştur. (Ek-5) Köylere ve Birliklere Yardım: 2007 yılına kadar doğrudan köylere yardım olarak merkezden aktarılan ödenekler, 2007 yılı ile birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliklerine köylere yardım amacıyla ödenek aktarılmıştır. Bu kapsamda 2011 yılında bu şekilde 17 ilçeye toplam TL ödenek gönderilmiştir. Bunlara ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir. KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar burada gösterilmemiş olup, proje ve faaliyetler bölümünde detaylı olarak değerlendirilecektir. Tablo-29: Yılında Köylere Yapılan Yardımların Dağılımı S.N. İLÇESİ 2008 Yılı Birliklere Gönderilen (YTL) 2009 Yılı Birliklere Gönderilen (TL) 2010 Yılı Birliklere ve Köylere Gönderilen (TL) 2011 Yılı Birliklere ve Köylere Gönderilen (TL) 1 AKYURT , ,00 50,000, ,00 2 ALTINDAĞ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 AYAŞ , ,00 71,000, ,00 4 BALA , ,00 116,000, ,00 5 BEYPAZARI , , , ,00 6 ÇAMLIDERE , , , ,00 7 ÇANKAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ÇUBUK , , , ,00 9 ELMADAĞ 0,00 0,00 15,000, ,00 10 ETİMESGUT 0,00 0,00 0,00 0,00 11 EVREN 0, ,00 32,000, ,00 12 GÖLBAŞI 0, ,00 19,000, ,00 13 GÜDÜL , , , ,00 14 HAYMANA , ,00 129,944, ,00 15 KALECİK , ,00 86,431, ,00 16 KAZAN , ,00 37,000, ,00 17 KEÇİÖREN 0,00 0,00 0,00 0,00 18 KIZILCAHAMAM , , , ,00 19 MAMAK 0,00 0,00 0,00 0,00 20 NALLIHAN , ,00 220,000, ,00 21 POLATLI , ,00 270,000, ,00 22 PURSAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 61

68 23 SİNCAN 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Ş.KOÇHİSAR , ,00 97,000, ,00 25 YENİMAHALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,00 Ankara Đl Özel Đdaresinin 2011 yılı bütçe uygulaması sonucuna göre temel mali tablolar açısından değerlendirildiğinde, itibariyle Ana Mizanı ve Bilanço bilgileri ise aşağıda gösterilmiştir. Tablo-30: Ankara Đl Özel Đdaresinin Đtibariyle Ana Mizanı (TL) HESAP KODU HESAP ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI BORÇ KALANI ALACAK KALANI 102 BANKA HESABI , , , VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI ( - ) , , , GELIRLERDENALACAKLARHESABI , , , GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI , , , KISILERDEN ALACAKLAR HESABI , , , ILK MADDE VE MALZEMEHESABI , , , IS AVANS VE KREDILERI HESABI , , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI ,51 0, ,51 0, MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI , ,36 0,00 0, MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,00 0, , ARAZI VE ARSALAR HESABI , , BINALAR HESABI ,28 0, ,28 0, TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI , , ,72 0, TASITLAR HESABI , , , DEMIRBASLAR HESABI , , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) 0, , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , HAKLAR HESABI ,28 0, , BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) 0, , , BANKA KREDILERI HESABI , , , BÜTÇE EMANETLERI HESABI , , , ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI , , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ HESABI , , , FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERIADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI , , , HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI , , BANKA KREDILERI HESABI , , , NET DEGER HESABI , , , MUHASEBE BIRIMLERI ARASI ISLEMLER HESABI , , DEGER HAREKETLERI SONUÇ HESABI , , , YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI 0, , , GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI ( - ) , , , DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI ( - ) , , GELIRLER HESABI , , , GIDERLER HESABI , , , BÜTÇE GELIRLERI HESABI , , , GELIR YANSITMA HESABI , , , BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER HESABI ,71 0, , BÜTÇE GIDERLERI HESABI , , , GIDER YANSITMA HESAPLARI , , , GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERI HESABI , , , KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI , , ÖDENEKLER HESABI , , ,76 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 62

69 905 ÖDENEKLI GIDERLER HESABI , , , TEMINAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI , , , GIDER TAAHHÜTLERI HESABI , , , GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI , , , BORÇLANMA HESABI , , BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI , , T O P L A M , , , ,70 Tablo-31: Ankara Đl Özel Đdaresi Đtibariyle Bilançosu AKTĐF HESAPLAR Miktarı (TL.) PASĐF HESAPLAR Miktarı (TL.) I. DÖNEN VARLIKLAR ,37 III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , Hazır Değerler , Đç Borçlar , Kasa Hesabı 0, Banka Kredileri , Alınan Çekler Hesabı 0, Kısa Vadeli Diğer Đç Borçlar Hesabı 0, Bankalar , Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 0, Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) , Cari Yılda Ödenecek Diğer Đç Borçlar Hesabı 0, Proje Özel Hesabı 0, Dış Borçlar 0, Döviz Hesabı 0, Cari Yılda Ödenecek Diğer Dış Borçlar Hesabı 0, Döviz Hsb Üzerine Düz. Çek ve Gön. Emir. Hsb (-) 0, Bütçeden Doğan Borçlar , Diğer Hazır Değerler 0, Bütçe Emanetleri Hesabı , Menkul Kıymetler ve Varlıklar 0, Bütçeleştirecek Borçlar Hesabı 0, Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı 0, Emanet Yabancı Kaynaklar , Bütçe Alacakları , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , Gelirden Alacaklar Hesabı 0, Emanetler Hesabı , Gelirden Takipli Alacaklar Hesabı , Alınan Avanslar 0, Gelirden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 0,00 340Alınan Sipariş Avansları Hesabı 0, Diğer Alacaklar , Alınan Diğer Avanslar Hesabı 0, Kişilerden Alacaklar Hesabı , Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler , Stokları , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , Stokları , Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı , Cari Hesaplar ve Değer Hareketleri , Fonlar ve Diğer Kamu Đdarelerden Tahsilat h 3.478,00 162Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı , Dönem Ayırıcı Hesaplar 0, Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 6.188, Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 0, Đş ve Personel Avansları 39 -Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0, Đş Avans ve Kredileri 0, Hesaplanan KDV Hesabı 0, Personel Avansları 0, Sayım Fazlaları Hesabı 0, Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 0,00 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , Akreditifler Hesabı 0, Đç Borçlar , Mahsup Döneminde Aktarılan Avans ve Krd. Hesabı 0, Banka Kredileri Hesabı , Proje Özel Hesabından Avans ve Akredifler Hesabı 0, Tahviller Hesabı 0, Doğrudan Dış Proje Kullanımları Avans ve Krd. Hsb 0, Uzun Vadeli Diğer Đç Borçlar Hesabı 0, Dönem Ayırıcı Hesaplar 0, Dış Borçlar 0, Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 0, Dış Boçlar Hesabı 0,00 19 Diğer Dönen Varlıklar 0, Dönem Ayırıcı Alacaklı Hesaplar 0, Devreden KDV Hesabı 0, Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 0,00 191Đndirilecek KDV Hesabı 0,00 V. Öz Kaynaklar , Sayım Noksanları Hesabı 0, Net Değer ,40 II. DURAN VARLIKLAR ,21 500Net Değer Hesabı , Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 0, Değer Hareketleri 0, Menkul Varlıklar Hesabı 0, değer Hareketleri Sonuç Hsb 0, Bütçe Alacakları 0, Yedekler , Gelirden Tecilli Alacaklar Hesabı 0, Yeniden Değerleme Artışları Hesabı , Mali Duran Varlıklar , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyetler Sonuçları 0, Finansal Nitelikli Kuruluşlara Yatırım Sermayeler Hesabı 0, Geçmiş Yılla Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 0, Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Serma. Hsb , Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları , Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Sermayeler Hesabı 0, Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-) , Maddi Duran Varlıklar , Dönem Faaliyet Sonuçları Hesabı , Arazi ve Arsalar Hesabı , Dönem Faaliyetin Sonucu Hesabı , Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 0,00 591Dönem olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) , Binalar Hesabı , Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı , Taşıtlar Hesabı , Demirbaşlar Hesabı , Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 0, Birikmiş Amortismanlar(-) , Yapılmakta olan yatırımlar hesabı , haklar hesabı , Haklar amortisman hesabı ,63 GENEL TOPLAM ,58 GENEL TOPLAM ,58 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 63

70 90- Ödenek Hesapları , Ödenek Hesapları , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 0, Bütçe Ödenekleri Hesabı 0, Bütçe Ödenek hareketleri Hesabı 0, Ödenekler Hs. 0,00 906Mahsup dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H. 0,00 907Mahsup dönemine Aktarılan ödenekler Hesabı 0, Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler , Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat mektupları emanetleri Hesabı , Kişilere ait Menkul Kıymetler Hesabı 913Kişilere Ait Menkul l Kıymet Emanetleri Hesabı 92- Taahhüt Hesapları , Taahhüt Hesapları , Gider Taahhütleri Hesabı , Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı ,43 T O P L A M ,39 T O P L A M ,39 A-2 ) MALĐ DENETĐM SONUÇLARI : 5302 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca, Đl Genel Meclisinin tarih ve 2011/22 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu, Đdarenin 2010 yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimini yaparak rapora bağlamış olup, söz konusu rapor 2011 yılı Nisan ayı toplantısında Đl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuştur. Yine 2011 yılı iş ve işlemlerimiz Đl Genel Meclisinin tarih ve 2012/24 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmekte olup, raporun hazırlandığı tarih itibariyle denetim devam etmektedir. A-3 ) DĐĞER HUSUSLAR : Ankara Đl Özel Đdaresinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması için 2007 den beri çeşitli tarihlerde programa ilişkin tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılmış ve gerekli olan dokümantasyon ve hazırlık çalışmaları tamamlanarak, Đlk olarak tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Tüm personelimiz bu sistemin gereklerini düzenli olarak yerine getirmek, sürekli olarak geliştirmek bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Belgelerin yenilenme işlemleri halen devam etmektedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kalite El Kitabı hazırlanmış, kalite hedeflerimiz ve kalite politikamız belirlenmiştir. Kalite politikamız; Ankara Đl düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, vatandaş odaklı, verimli, erişilebilir ve etkin bir şekilde sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla örnek, kalite yönetim sistemini yenileyip geliştiren çağdaş ve güçlü Đl Özel Đdaresi olmak. Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla, Başbakanlık tarafından hazırlanıp, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmelik kapsamında Đl Özel Đdaresinde yürütülen çalışmalar sonucunda, doğrudan vatandaşa sunulan hizmetlerle ilgili Đdarenin bütününde 27 konuda hizmet standardı belirlenmiştir. Söz konusu hizmet standartları mevzuatın öngördüğü şekilde ilgili yerlerde duyurulmuş ve Đdarenin web sayfasında yayınlanmaya başlamıştır. Ayrıca idaremizin yılına ait iş ve işlemleri, 2012 yılı Ocak ayında Đçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından teftiş edilmiş olup hazırlanan teftiş raporu ise idaremize bildirilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 64

71 B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ : B-1) FAALĐYET VE PROJE BĐLGĐLERĐ: Ankara Đl Özel Đdaresinde 2011 yılında yürütülen tüm faaliyetler ve yatırım projeleri hakkında genel değerlendirmeler gerek Daire Başkanlıklarına göre, gerekse sektörlere (iki daire başkanlığı da aynı sektörde birlikte faaliyet gösterdiğinden, bu tip faaliyetleri ayrı ayrı sektör içerisinde belirtilecektir.) göre bu bölümde yapılacaktır. A-) HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ: Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğe bağlı Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirliğine bağlı 5 avukat, 1 Şef ve 4 büro personelinden oluşmaktadır. Müşavirliğimizde 12 adet bilgisayar, 7 adet yazıcı ve 9 adet telefon cihazı bulunmaktadır. Hukuk Müşavirliğinin tüm kadrosu gerekli hallerde oluşan araç ihtiyacını, idaremizin makine parkından kullanmaktadır yılında Müşavirliğimiz esasına 672 adet dava kayıt edilmiştir. Bunlardan, 617 adet davacılar tarafından, idaremiz aleyhine açılmış, 55 adet ise idaremiz tarafından açılmış davalardır yılında açılan 672 adet davadan yıl içerisinde 52 adet dava karar aşamasında 7 adet dava lehte kesinleşerek sonuçlanmıştır. Kalan 613 adet dava ise derdest olarak devam etmektedir yılında karara kalan 52 adet davadan 10 adet Đdaremiz lehine, geri kalan 42 adet (kamulaştırmasız el atma davası olarak) idaremiz aleyhine sonuçlanmış ve idaremizce temyiz edilmiştir. Ayrıca 2011 yılında 216 adet icra takibi yapılmış, bunlardan 119 adet dosya tahsil edilerek dosyaları kapatılmış, 97 adet icra dosyası ise icra takip işlemleri devam ederek tahsili sağlanacaktır sayılı yasa gereği kira borçları 18 ay taksitle ödenmektedir. Müşavirliğimizce tahsili için gönderilen alacakların yaklaşık 50 adedi rıza-i ödeme yoluyla idaremiz hesaplarına ödettirilerek tahsili sağlanmıştır. Müşavirliğimizde görev yapan 6 avukatın görev bölümü şöyledir; Avukatlardan bir tanesi Hukuk Müşavirliğine vekalet etmekte, idarede oluşan her türlü hukuki sorunun çözümü ile ilgili hukuki görüş ve mütalaalar vermekte, aynı zamanda icra takiplerini yapmakta ve icralardan doğan davaları takip etmekte, ayrıca GSM Đnceleme Komisyonu, Etik Komisyonu, Jeotermal Kaynak Suları Ruhsatlandırma Komisyonunda görev yapmaktadır. Avukatlardan bir tanesi ilçelerde açılan davaları takip etmekte, ayrıca Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun hükmü gereği ilgililerce açılan davaların takibini konusunda oluşturulan komisyona sekretarya görevi yapmaktadır. Avukatlardan dört tanesi Ankara da açılmış ve açılacak her türlü hukuki ve idari davalar ile icra takip işlemleri yapmaktadırlar. Hukuk Müşavirlikleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince kamuyu savunma görevinin yanında denetim birimi sayılmaktadır. B-) ALTYAPI HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI : Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığının 2011 yılı yatırım programı yılsonu itibariyle 573 adet Đl Özel Đdaresi, 49 adet KÖYDES olmak üzere toplam 622 adet yatırım projesinden oluşmaktadır. Bu projelerin toplam keşif bedelleri 148 milyon 62 bin TL. dir yılı ödeneğimiz ise Özel Đdare bütçesinden 76 milyon 683 bin TL., KÖYDES kapsamından ise 16 milyon 566 bin TL. Olmak üzere toplam 93 milyon 249 bin TL. dir tarihi itibariyle kırsal altyapı hizmetlerine toplam 92 milyon 411 bin TL. lik harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme % 98, fiziki gerçekleşme oranı ise %89 dur. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 65

72 Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığına ait 2011 yılına ilişkin kırsal alanda yürütülen faaliyetler, tarihi itibariyle ve sektörler halinde aşağıda belirtilmiştir. b-1) Köy yolu Hizmetleri : Bugüne kadar yapmış olduğumuz köy yolu hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın ulaşım açısından yaşam kalitesinde sürekli artış sağlanmıştır. Son 5 senedir köy yolu temel politikamız, yolların geometrik standartlarını yükseltilmesidir. Bu nedenle son yıllarda köy yollarının altyapısına ve asfalt sathi kaplamasına büyük önem verilmiş olup itibariyle köy yolu ağımızın %76 sının asfalt sathi kaplaması gerçekleştirilmiştir. Ancak köy yolarımızın büyük bir bölümünün asfalt oluşu ve geometrik standartlarının yükseltilmesi ile paralel olarak, köy yolu ulaşımında taşıt trafik hızı da artmıştır. Bu nedenle köy yollarımızda kazaların eskiye oranla çoğalması, emniyet güçlerimizin kayıtlarında maalesef belirgin bir şekilde görülmektedir. Đdare olarak bu konuda yapabileceklerimiz sorumluluk bilinci ile araştırılarak gerekli tedbirler bu yıl içerisinde alınmıştır. Vatandaşımızın can ve mal emniyeti açısından zarar görmesinin önüne geçebilmek amacıyla 2011 yılında köy yollarımız üzerinde yer alan köy ve mahallelerimizin isim ve yön levhaları ile gerekli tehlikeli bölgelere ise trafik işaret- uyarı levhalarının montajı büyük çapta tamamlanmıştır. Ayrıca ilimizde ilk kez köy yolu oto korkuluğunun montajı da bu yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir yılında Polatlı ilçesinde yapılan 2. Asfalt plent tesisimizin de hizmete alınması ile gerek malzeme tasarrufu açısından, gerekse uygulama açısından büyük faydalar sağlanmıştır yılında toplam km lik asfalt sathi kaplama yapımını, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla kendi ürettiğimiz kaliteli malzeme ve idare iş gücümüz ile gerçekleştirerek, geçmiş yıllar rekorumuzu egale ettik. Đç dinamiklerimizi bu şekilde daha etkin kullanmak yöntemiyle, piyasa koşullarına göre yıl sonunda yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlanmıştır Yılında Özel Đdare bütçesinden 272, KÖYDES kapsamından 44 olmak üzere toplam 316 adet proje ulaştırma sektöründe yer almaktadır. (EK-6/C de) Aralık ayı sonu itibariyle köy yolu hizmetleri uygulama durumu; km. 1. ve 2. Kat Asfalt Kaplama (Đdare iş gücü ile gerçekleştirilmiştir.) 281 km. Alttemel + Temel Tabaka (250 kilometresi KÖYDES kapsamında gerçekleştirilmiştir.) 167 km. Onarım + Stabilize Kaplama (Đdare iş gücü ile gerçekleştirilmiştir.) Muhtelif köy yollarımız üzerine yapılan toplam 28 adet sanat yapısı ile 18 adet 290 m. menfez, 4 adet 61 m. köprü korkuluğu, 4 ayrı köy yolu üzerine toplam m. oto korkuluğu ve 2 adet 100 m. istinat duvarı yapılmıştır. Ayrıca tarihleri arasında, karla mücadele ekiplerimiz tarafından toplam km.lik karla kaplı köy yollarının temizlenmesi yapılmış ve bu yıl zorlu geçen kış mevsiminde ulaşımın kesintisiz olarak devamı sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde ilimizde köy bazında asfalttan istifade eden köy sayısı % 94 oranına, yol bazında ise asfalt oranı % 76 ya yükselmiştir. Mevcut yollar baz alındığında (ham yol hariç) ise bu oran % 79 a yükselmekte olup, bu oranların ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmektedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 66

73 b-2) Köy Đçmesuyu Hizmetleri: 2011 yılı sonu itibariyle içmesuyu tesisi yapımı nihai programında 122 adet proje yer almış ve yıl sonuna kadar 76 üniteye içmesuyu hizmeti götürülmüştür. (2 ünite KÖYDES kapsamında tamamlanmıştır.) 8 iş devam etmekte olup 38 iş ise proje aşamasındadır. Yılı içerisinde ise 200 ünitenin içmesuyu depolarının depo temizliği ve bakımları gerçekleştirilmiştir. (EK-6/E de) 2011 yılı içerisinde 26 ünitede, 32 adet içmesuyu sondaj kuyusu çalışması yapılmış, açılan sondaj kuyularının ancak 18 inde sağlıklı ve içilebilir su temin edilmiştir. Ayrıca 5 askeri garnizona ve güvenlik güçlerimize ait yerleşimlere de içmesuyu temini için 5 adet sondaj kuyusu açılmıştır. 26 adet ünitede toplam m. Drenaj çalışması ve 173 adet ünitede (askeri garnizonlar dahil) ise içmesuyu etüdü, jeofizik ve HJE etüt çalışmaları tamamlanmıştır yılında içmesuyu tesis yenileme çalışmaları çerçevesinde yapılan toplam imalatlar aşağıda belirtilmiştir; 20 adet terfi binası, 23 adet enerji nakil hattı, 720 adet rögar, 79 adet toplama odası + maslak, 1 adet arıtma binası, 4 adet biriktirme deposu 27 adet 50 m 3 gömme depo, 17 adet 75 m 3 gömme depo, 6 adet 100 m 3 gömme depo, 2 adet 150 m 3 gömme depo, m. Dere geçidi, m. Đsale hattı, m. Şebeke hattı, m. Terfi hattı işleri gerçekleştirilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 67

74 Bu imalatların dışında daha önceki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak uyguladığı projelerle, terfili sistemle içmesuyu temin eden köylerimizde enerji tasarrufu sağlayan idaremiz, bu yılda 384 ünitemizde güneş enerjisi ile çalışan otomatik klorlama cihazlarının depolara montajını yaparak vatandaşımızın hizmetine sunmuş, bu sistemin devreye girmesi ile birlikte kırsal kesimde yaşayanlar, daha sağlıklı ve hijyenik içme suyuna kavuşturulmuştur. Bütün ünitelerimizin bu sistemden istifade edebilmesi için önümüzdeki yıllarda da çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca modern elektronik yöntemlerle sistematize edilen Uzaktan Kumanda ve Kontrol Sistemleri Projesi bu yıl 36 köyde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bu sistemin önümüzdeki çalışma dönemlerinde yaygınlaştırılarak tüm terfili sistemlere uygulanması planlanmıştır. Sistem Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde oluşturulan kumanda-kontrol merkezi ile içmesuyunu terfili sistemle temin eden üniteler ve buralarda yer alan elektrikli motor ve pompalardan oluşmaktadır. Komuta merkezinden tüm köyler ve pompalar ile GSM operatörü altyapısını kullanarak uzaktan sorunsuz, kablosuz ve mesafe gözetmeksizin bağlantı yapılabilmektedir. Bu sistem sayesinde pompa ve terfi merkezinde meydana gelen arızalardan anında haberdar olunmakta ve uzaktan erişim ile basit arızalar giderilerek sistem devreye alınabilmektedir. Uzaktan kumanda ve kontrol sistemi ile enerji, zaman, akaryakıt ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır yılında hizmete açılan Kesikköprü Barajı Köyiçmesuyu Grup Ve Arıtma Tesisinden Bala Đlçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili, Büyükbıyık, Küçükbıyık, Bektaşlı başta olmak üzere 12 köy ve 6 bağlısına, arıtılmış sağlıklı ve yeterli içme suyu temin edilmektedir yılında tesisin çalıştırılmasına ait hizmetler Bala Đlçe Özel Đdare Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Vatandaşımızın içmesuyu konusunda mağdur olmaması için tesise gerekli kimyevi arıtma maddesi ve aparatlarının temin edilmesi başta olmak üzere, tesisin periyodik bakım ve onarımları yapılmakta, görevlendirilen operatörler ile tesis sorunsuz ve düzenli olarak çalıştırılmaktadır. b-3) Atıksu ( Kanalizasyon ) Hizmetleri: 2011 yılı içerisinde 50 ünitede kanalizasyon tesisi inşaatı, 65 tesisin bakım ve onarımı, 80 adet kanalizasyon tesisinin vidanjör ile temizleme işleri yapılmıştır. (EK-6/I da) Tamamlanan inşaatlarda yapılan imalatlar ile toplam; m. Korige boru ile hat döşemesi, 54 m. Çelik boru ile hat döşemesi, adet kanal hattı baca yapımı, 44 adet 250 kişilik Fosseptik, 9 adet 500 kişilik Fosseptik, 1 adet 1000 kişilik Fosseptiğin yapımı gerçekleştirilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 68

75 Ayrıca kanalizasyon ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere yıl içerisinde Kanalizasyon Robotu alımı gerçekleştirilmiştir. Robotun faaliyete geçmesi ile kanal içi görüntüleme işlemleri yapılabilmekte ve tıkanıklık olan bölgeler daha hızlı bir şekilde tespit edilerek, sorunlar en kısa sürede çözümlenmektedir. Bu yıl yapılan yatırımlar ile Đlimizde itibariyle kanalizasyon tesisi olan köy oranı % 63 e yükselmiştir. b-4) Tarımsal Hizmetler Tarımsal alan hizmetlerimiz, sulama ve toprak hizmetleri ile tarımsal destek hizmetleri olarak 2 bölümden oluşmaktadır (Tarımsal destek hizmetlerimizin bir kısmı Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığınca, bir kısmı ise Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde sadece Altyapı Daire Başkanlığının yürüttüğü projeler belirtilmiş olup diğer çalışmalar ise ilgili Daire Başkanlığının faaliyetlerinde gösterilecektir.) Sulama ve Toprak Hizmetleri; Yapımına 2010 yılında başlanılan ve 2011 yılı sonunda bitirilen Homojen tip, maksimum göl hacmi m³ olan Kızılcahamam ilçesi Yukarıçanlı sulama göleti 2012 yılı yaz mevsiminde nihai çalışmaların tamamlanmasına müteakip hizmete alınacaktır. Göletin hizmete girmesi ile 60 hektar alanda sulu tarıma geçilecek olup toplam 60 çiftçi ailesi bu tesisten istifade edecektir yılında da sulama projelerine ağırlık verilmiş olup bu çerçevede yıl içerisinde (EK-6/G de)13 adet proje ile toplam hektar alan da yer üstü küçük sulama suyu tesisi (400 Ha. KÖYDES kapsamından), 2 adet proje ile 520 Ha. Arazi toplulaştırması (400 Ha. KÖYDES kapsamından), 2 adet proje ile 520 hektar alanda Tarla içi geliştirme hizmetleri (400 Ha. KÖYDES kapsamından) ve sulama motopompları için 3 adet Enerji nakil hattı inşasının da hizmete sunulmasıyla bu yıl ilimizde toplam Hektarlık alanın kuru tarımdan, sulu tarıma geçişi sağlanmıştır. Yıl içerisinde yapılan inşaatlar ile gerçekleşen bazı imalatlar şunlardır.; m³ Kanal açılması, 97 m. Koruma duvarı, m. Trapez kanal, m. Dik kanal, 295 m. Derivasyon kanalı, 4 adet Havuz, 824 m. Korige boru döşenmesi, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 69

76 1.879 m. Çelik boru döşenmesi, m. Pvc boru döşenmesi, m. HDPE boru döşenmesi işleri gerçekleştirilmiştir. Bu yıl toplam adet hayvanın istifade ettiği, 7 adet Hayvan içmesuyu göleti idare iş gücümüz ile tamamlanmıştır. Yılı içerisinde 20 adet çeşitli tarımsal amaçlı proje etüdü yapılmıştır. Đdaremizce su kaynaklarının verimli kullanılması, toprağın veriminin düşürülmemesi amacıyla modern sulama sistemlerinin uygulaması yaygınlaştırılmaktadır. Sağladığı bir çok avantajlardan dolayı projelerimizde, yağmurlama ve damla sulama yöntemi özellikle tercih edilmektedir. Yapılan hizmetler neticesinde, yıl sonu itibariyle ilimizde sulanabilir Hektar alanın, hektarında yağmurlama ve damla sulama sistemleri kullanılarak sulama yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ha. alanda yapılan toprak çalışmalarımız ile toprak hizmetleri envanterimiz toplam Ha. alana ulaşmıştır. Tarımsal Destek Hizmetlerimiz: Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomilerine katkı sağlamak, istihdamı arttırmak ve tarımsal altyapının geliştirilmesi amacıyla 2011 yılında ilimizde şu projeler uygulamaya konulmuştur. Đl Genel Meclisi nin 2011/271 sayılı kararı doğrultusunda %25 çiftçi katkısı ve toplam 2 milyon 62 bin TL harcanarak, 15 ilçede uygulanan proje kapsamında her ilçeden 13 aileye eşit sayıda, toplam küçükbaş hayvan dağıtımı, 4 ilçede arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla toplam adet arı kovanının dağıtımı, 11 selektör makinesinin alımı ve dağıtımı, 2 adet 5 er tonluk süt tankının alımı ve dağıtımı, 5 ilçede toplam 38 seranın yapımı gerçekleştirilmiş olup 2 adet kesme çiçek serasının yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca 3 ilçede badem ağacı dikimi, 1 ilçede domates fidesi alımı ve geliştirilmesi, 2 ilçede ise meyve (elma,armut,vişne ağaçları) üretiminin desteklenmesi gerçekleştirilmiştir. b-5) Makine Đkmal ve Bakım Onarım Faaliyetleri: Đl Özel idaresi makine parkında mevcut olan araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarımı hizmetleri, Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan merkez atölye birimleri ve seyyar tamir birimleri tarafından yürütülmektedir yılında Atölye Mühendisliğince yıllık bakım ve onarımı yapılan iş makinesi ve araç sayısının toplamı adet olup bu araçların arızaları ve periyodik bakımları yapılarak faal hale getirilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 70

77 Yılı içerisinde makine parkını yenilemek, ihtiyaç hissedilen makine ve araçların temini amacıyla 8 milyon 983 bin TL harcanarak, toplam 50 adet makine alımı gerçekleştirilmiştir. Araç parkımızı daha da güçlendiren ve gençleştiren yeni iş makineleri, yapılan törenle görev yerlerine gönderilmiştir. Alınan makinelerin adet ve cinsleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-32 : 2011 yılında alınan iş makineleri ALINAN MAKĐNE CĐNSĐ ADET KAMYON 28 DAMTRAKLI KAMYON 4 ASFALT YAMA ARACI 1 LASTĐK YÜKLEYĐCĐ 2 TRAKTÖR 1 VĐDANJÖR 2 TREYLER 4 SEYYAR TAMĐR ARACI 1 ASFALT YAMA ARACI 1 ROLEY TANK 2 AÇIK KASA DORSE 1 T O P LA M 50 Đdaremizin 2011 yılı içerisinde idare iş gücü ile yapılan hizmetlerde kullanmış olduğu akaryakıt ve madeni yağ miktarları 2010 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. Tablo-33 : Yılında idare tarafından kullanılan akaryakıt miktarı CĐNSĐ 2010 YILI 2011 YILI Önceki yıla göre oranı % Kullanılan motorin miktarı (Ton) ,7 Kullanılan benzin miktarı (Ton) Kullanılan madeni yağ miktarı (Ton) , YILI MUKAYESELĐ AKARYAKIT TÜKETĐM DURUMU T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 71

78 5015 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliklere göre 2011 yılına sonuna kadar Đdaremizce teslim alınan kaçak akaryakıt toplamı Litre olup, bu miktarın Litresi Tüpraş a teslim edilmiştir. Akaryakıtın Tüpraş a teslimi ve ihale yoluyla satışından elde edilen gelirden KDV ve ikramiyeler ödendikten sonra Özel Đdare Hesabına ,57 TL yatırılmıştır sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri gereği eski araçların kayıt tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle Đl Özel Đdarelerine bedelsiz olarak teslimi ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Đdaremize teslim edilen model, 1389 aracın kayıt ve tescili silinerek hurdaya ayrılmış olup, toplanan araçların MKE Kırıkkale tesislerine teslimi yapılmıştır. b-6) Laboratuar Hizmetleri ve Toprak Etüt Faaliyetleri: 2011 yılı verimlilik laboratuar faaliyetleri çerçevesinde hizmet sahamızda 263, kurum dışından ise 817 olmak üzere toplam 1080 adet muhtelif analiz yapılmıştır. Bu analizlerin 243 adedi içme suyu analizi (13 adedi kurum dışı), 87 adedi sulama suyu analizi (71 adedi kurum dışı) ve 750 adedi toprak analizi (733 adedi kurum dışı) dir yılında kurum dışından talep edilen çeşitli analizlerden toplam TL ücret tahsil edilmiştir. Ayrıca mera arazileri ile ilgili 53 toprak etüt çalışması yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif ilçelerimizde 152 parselin toprak etüt ve haritalandırma çalışması tamamlanmış olup, bu işler için toplam TL, 52 yol geçiş izin belgesinden ise toplam TL gelir elde edilmiştir. T.C ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Tablo -34: Altyapı Hizmet Uygulamalarının Genel Envanter Durumu ( TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ) ENVANTER CİNSİ KÖY (ADET) BAĞLI (ADET) TOPLAM (ÜNĐTE) (KM) % ASFALT KÖY YOLLARI ĐÇMESUYU ATIKSU STABİLİZE TESVİYE HAMYOL HİZMET İÇİ TOPLAM HİZMET DIŞI (Devlet ve il yolu üzerinde) ENVANTER CİNSİ ULAŞTIRMA GENEL TOPLAM KÖY (ADET) BAĞLI (ADET) TOPLAM (ÜNĐTE) % SULU YETERSİZ SUSUZ HİZMET İÇİ TOPLAM HİZMET DIŞI (Orman Köyü) ENVANTER CİNSİ ĐÇMESUYU GENEL TOPLAM KÖY (ADET) BAĞLI (ADET) TOPLAM (ÜNĐTE) % ATIKSU TESİSİ OLAN ATIKSU TESİSİ OLMAYAN HİZMET İÇİ TOPLAM HİZMET DIŞI (Orman köyü) ATIKSU GENEL TOPLAMI ENVANTER CİNSİ PROJE (ADET) SAHA (Ha) B.BAŞ (ADET) K.BAŞ (ADET) T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 72

79 SULAMA TOPRAK SULANAN ALAN ve SU TEMĐN ŞEKLĐ GÖLET Adedi : YER ÜSTÜ SUYU YER ALTI SUYU SULANAN ALAN TOPLAMI SULANAN ALANDA, UYGULANAN YAĞMURLAMA ve DAMLA SULAMA TESİSİ TOPRAK MUHAFAZA TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DRENAJ ve TOPRAK ISLAHI ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TOPRAK HĐZMETLERĐ TOPLAMI HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ NOT : Ulaştırma sektörü hizmet sahasına 5216 sayılı Kanun gereği Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında kalan orman köyleri dahildir. Ayrıca köy yolu hizmet alanımızda yer alan kırsal alandaki 14 beldenin, 10 adedi ( toplama dahil edilmemiştir.) asfalt köy yolundan, 4 adedi ise TCK' dan istifade etmektedir. C-) EMLAK YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRE BAŞKANLIĞI Ankara Đl Özel Đdaresinin 2011 Yılı Yatırım ve Çalışma Programında bulunan ve Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm, spor, sosyal hizmetler ve güvenlik hizmetlerine yönelik toplam 32 proje ilgili Đl Müdürlükleri ile birlikte yürütülmüştür. Bu projeler (Ek-7/E de) gösterilmiştir. Eğitim sektöründe; toplam 28 okula 43 akıllı tahta, 27 projeksiyon, 20 bilgisayar, 18 laptop ve 3 fotokopi makinesi vb. donanım malzemesi alınmıştır. Ayrıca eğitimini tamamlayamayan kadınlara yönelik Altın Bilezik Projesi çalışmalarına devam edilmiştir. Đl Merkezindeki 8 ilçede bulunan ilköğretim okullarının haberleşme, elektrik, su ve yakacak gibi giderlerine ilişkin harcamalar Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüştür. Sağlık sektöründe; Đdare bütçesinden toplam 11 sağlık kurumuna TL tutarında tıbbi cihaz alınmıştır. Ayrıca iki adet ambulans alımı için 225 Bin-TL ödenek kullanılmıştır. Tarım sektöründe; 60 tonluk kantar yapımı ve 11 adet selektör alımı ile başta gıda denetimlerinde kullanılmak üzere Đl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmetleri için 4 adet frigorifik araç alımı ve 22 adet araç kiralaması yapılmıştır. Kültür ve Turizm sektöründe; Ankara Đlinin tanıtımına önemli katkı sağlayacak olan Ankara Tanıtım Filmi, Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği içinde yaptırılmıştır. Ayrıca Ankara kültürünün önemli bir mirası olan Seymenlik kültürünün yaşatılması için 45 takım seymen kıyafeti yaptırılmıştır. Spor hizmetlerinde; Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla 150 Bin- TL tutarında spor malzemesi alınarak 246 amatör spor kulübüne yapılan törenle dağıtılmıştır. Ayrıca spor tesislerinin ısıtılması için 200 Bin-TL lik yakacak giderleri karşılanmıştır. Sosyal Hizmetlerde; Đl Müdürlüğünce yürütülen sosyal hizmet çalışmalarını desteklemek amacıyla, meslek elemanı ve bilgisayar işletmeni olarak 30 kişilik personel hizmet alımı ve yine bu hizmetler için toplam 10 taşıt kiralaması yapılmıştır. Ayrıca sosyal hizmet tesislerinin bakım onarımı ve malzeme ihtiyaçları için 135 Bin-TL harcama yapılmıştır. Ankara Barosu ile Ankara Valiliğinin yaptığı protokol gereği, Gelincik Projesine 53 Bin-TL destek sağlanmıştır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 73

80 Güvenlik hizmetlerinde; Đl Emniyet Müdürlüğüne 110 Bin-TL tutarında teçhizat alımı ile Toplum Destekli Polis ve Toplum Destekli Jandarma projeleri için yaklaşık 80 Bin-TL tutarında tanıtım materyali yaptırılmıştır. Daire Başkanlığına bağlı birim Müdürlüklerinin 2011 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetler aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. c-1) Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü: Müdürlükte yıl içinde toplam evrak kaydı yapılarak sonuçlandırılmıştır. Bu birimde yürütülen bina bakım onarımları, diğer harcamalar, kamulaştırmalar, arsa ve bina satışları ile tahsisler aşağıda sunulmuştur sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, 11 Vali ve Kaymakam Konutu, 9 memur lojmanı ve 43 hizmet binası vb. olmak üzere doğrudan teminle toplam 63 bakım-onarım çalışması yapılmış ve TL harcanmıştır. Ayrıca yıl içerisinde idare işgücü ile inşaat-elektrik, boya-badana ve yapı malzemeleri atölyelerinde toplam 163 kalem muhtelif bakım, onarım ve imalat işleri yapılmıştır. Daire Başkanlığınca 6 ilçede toplam 110 parselde m² arsa satışı gerçekleştirilerek, TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca 5 ilçede 8 adet gayrimenkulün çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsisi sağlanmıştır. Đl Özel Đdaresinin hizmet verdiği binalarda 17 elektrik, 19 doğalgaz ve 16 su olmak üzere toplam 52 adet aboneliği bulunmakta olup, yıl içerisinde bu aboneliklere ilişkin muhtelif 332 adet faturaya ,04-TL ödeme yapılmıştır. Diğer taraftan yeni yapılan gayrimenkul programı kapsamında taşınmazların giriş işlemleri yapılmakta olup, merkez ilçeler hariç 15 taşra ilçelerinin kayıtları girilmiş ve üzerindeki yapılar ile işgalcilere ilişkin bilgi girişleri de yapılmaya başlanmıştır. c-2) Satınalma Müdürlüğü Müdürlükte toplam adet evrak kayıt numarası verilmiş ve sonuçlanmıştır sayılı Kanunun 19-21/f maddelerine göre 62 adet (Ek-7/A da), 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre 432 adet (Ek-7/B de Emlak Md. dahil 521), Devlet Malzeme Ofisinden 37 satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. (Ek-7/C de) Emlak Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca 2011 yılında yürütülen 32 projeye ait bilgiler (Ek-7/E de) sunulmuştur. c-3) Đşletme ve Đştirakler Müdürlüğü Müdürlükte yıl içinde toplam 679 evrak kayıt işlemi yapılmış ve sonuçlanmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesi kapsamında 17 ilçede bulunan 580 köy ve 941 mahallenin(bağlının) yer aldığı hizmet bölgesinde toplam adet numarataj işlemi yapılmıştır. Đl Özel Đdaresinin ortak ve üye olduğu toplam 11 şirket ve birliğin yıllık Olağan Genel Kurul ve diğer toplantılarına iştirak edilmiştir. c-4) Đlçeler Bürosu Müdürlüğü Đl Merkezindeki 8 Đlçe Özel Đdare Müdürlüğünün tarihinde kapatılması ile oluşturulan Đlçeler Müdürlüğünde toplam evrak kaydı yapılmış ve sonuçlanmıştır. Merkezdeki 8 ilçede bulunan toplam 456 muhtara aylık periyotlarla tarihine kadar yedi aylık ,72-TL maaş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Merkezdeki 8 Đlçe Müdürlüğü Temmuz 2011'den itibaren yeniden çalışmaya başlamıştır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 74

81 Ayrıca yine merkez ilçelerdeki ilköğretim okullarının haberleşme, elektrik, su ve yakacak taşıma ve kırtasiye alımları için ,62-TL harcama yapılmıştır. (Ek- 7/F de) D-) ĐMAR VE BAYINDIRLIK DAĐRE BAŞKANLIĞI: Đmar ve Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan 4 Müdürlüğün, 2011 yılına ait faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir. d-1 ) Plan Proje Yatırım ve Đnşaat Müdürlüğü: Müdürlüğümüz, başta eğitim sektörü olmak üzere, sağlık, gençlik ve spor, kültür ve turizm ile güvenlik sektörlerine yönelik yatırım hizmetlerini gerçekleştirmektedir yılı içerisinde tüm sektörlerde 669 projenin ihale işlemleri sonuçlandırılmış olup, itibariyle sektörler bazında şu hizmetler uygulamaya konulmuştur. Eğitim hizmetleri: 2011 yılı yatırım programında (EK-8/a1 de); Özel Đdare bütçesinden toplam 44 eğitime dönük yatırım projesi programlanmıştır itibariyle toplam 16 proje tamamlanmış, 28 proje ise sari inşaat olarak devam etmektedir. Bu projeler için yılı içerisinde toplam 41 milyon 422 bin TL harcama yapılarak; 12 Đlköğretim Okulu, 334 derslik, 3 Anaokulu, 15 derslik, 1 Okul spor salonu, 484 adet eğitim kurumu binalarının bakım-onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapımı devam eden 29 sari inşaat projelerinin dağılımı ise şu şekildedir; 14 ilköğretim okulu/392 dersliğin, 3 anaokulu/15 dersliğin, 3 adet toplam 450 kişilik öğrenci yurdunun, 1 sağlık meslek lisesi/18 dersliğin, 6 okul spor salonu ve 1 konferans salonunun inşaatları sari olarak devam etmektedir. Bu projelerin 6 sının inşaatları bitme aşamasında olup fiziki durumları ise %80-%91 arasındadır. Genel idare bütçesinden ise muhtelif toplam 26 proje programlanmıştır itibariyle toplam 8 proje tamamlanmış, 18 proje ise sari iş olarak devam etmektedir. Bu projeler (EK-8/A1 de) için yılı içerisinde toplam 26 milyon 16 bin TL harcama yapılarak; 3 Đlköğretim Okulu, 88 derslik, 2 Anaokulu,10 derslik, 3 Lise, 72 derslik (2 Meslek Lisesi) 2 Spor salonu inşaatları tamamlanmıştır. Ayrıca 19 eğitim binasının proje çalışmalarına başlanılmıştır. Tablo-35: 2011 Yılında Eğitim Sektöründe Tamamlanan Yatırımlar: İLÇESİ OKULUN ADI YILI DERSLİK SAYISI ĐL ÖZEL ĐDARE BÜTÇESĐNDEN AKYURT Nehire Bir Anaokulu ALTINDAĞ Özdemir Gürocak Đlköğretim Okulu yapımı ALTINDAĞ Ali Ersoy Đlköğretim Okulu yapımı ALTINDAĞ Hüseyin Güllü Ceylan Anaokulu Yapımı T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 75

82 KEÇĐÖREN Đbrahim Akoğlu Đlköğretim Okulu yapımı KEÇĐÖREN Şinasi Đlköğretim Okulu yapımı KEÇĐÖREN Mecidiye Đlköğretim Okulu yapımı K.HAMAM Đmam Hatip Lisesi Spor salonu yapımı MAMAK Çağdaş Đlköğretim Okulu yapımı MAMAK Kazım Orbay Đlköğretim Okulu yapımı MAMAK Boğaziçi Đlköğretim Okulu yapımı NALLIHAN Çayırhan Anaokulu Yapımı POLATLI Namık Kemal Đlköğretim Okulu yapımı PURSAKLAR Merkez Đlköğretim Okulu yapımı PURSAKLAR Azmi Ertuğrul Đlköğretim Okulu Ek Bina yapımı YENĐMAHALLE Çiğdemtepe Đlköğretim Okulu yapımı GENEL ĐDARE BÜTÇESĐNDEN ALTINDAĞ Karapürçek Đlköğretim Okulu yapımı ÇANKAYA Alpaslan Đlköğretim Okulu yapımı ÇANKAYA Cevizlidere Đlköğretim Okulu yapımı ÇANKAYA Hamdullah Suphi Spor Salonu yapımı KAZAN Efes EML yapımı KEÇĐÖREN Kalaba Anaokulu yapımı KEÇĐÖREN Kalaba KML + Anaokulu yapımı (24+5) KEÇĐÖREN Ayvalı Lisesi + Spor Salonu yapımı TOPLAM DERSLİK SAYISI 519 Sağlık Hizmetleri: 2011 yılı yatırım programında Özel Đdare Bütçesinden 9 adet yatırım amaçlı proje uygulamaya konulmuş (EK-8/B de) olup bu projeler için toplam TL. Harcama yapılmıştır itibariyle bu kapsamdan yapılan uygulamalar şu şekildedir; Kalecik ve Kızılcahamam Sağlık Ocakları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiş, Kazan Toplum Sağlığı Merkezi Đnşaatı ise devam etmektedir. 4 muhtelif hastanenin tadilat inşaatları tamamlanmış olup, 2 hastanede ise çalışmalar sari olarak devam etmektedir. Genel idare bütçesinden ise TL harcanarak, yılı içerisinde toplam 12 proje uygulamaya konulmuş olup, 4 onarım inşaatı tamamlanmış, 5 onarım projesi ise sari olarak devam etmektedir. 3 projenin ihalesi 2011 yılında gerçekleştirilerek 2012 yılında bitirilecektir. Gençlik ve Spor Hizmetleri: 2011 yılında sektörde Özel Đdare Bütçesinden 19 yatırım projesi (EK-8/D de) programlanmış, yıl sonu itibariyle 11 proje tamamlanmış, 8 proje ise sari iş olarak devam etmektedir. Yılı içerisinde toplam TL harcama yapılmış olup, uygulamalar aşağıda belirtilmiştir. 2 adet futbol sahasına tribün inşaatı (1 i kapalı tribün), 2 adet suni çim yüzeyli yürüyüş yolunun yapımı, 6 adet suni çim futbol sahası yapımı ve ışıklandırılması, 1 adet kapalı spor salonunun zeminine parke kaplanması gerçekleştirilmiştir yılı sonu itibariyle 6 çim saha, 1 futbol sahasının inşaatları sari iş olarak devam etmektedir. Kazan ilçesinde planlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve sentetik çim saha yapım işinin ihalesi yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olup inşasına 2012 yılında başlanılacaktır. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 76

83 Turizm + Kültür Hizmetleri: Muhtelif ilçelerde gerçekleştirilecek kültürel ve turistik tesis yapımı için Đl Özel Đdaresi bütçesinden toplam 9 proje için (EK-8/F de), toplam 1 Milyon 860 Bin-TL harcama yapılmıştır tarihi itibariyle uygulamalarımız şöyledir; 1 adet tarihi eser restorasyon proje işi, 6 adet kültür eserinin restorasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca 1 adet kütüphane, 1 adet kültür merkezinin yapımı ise sari iş olarak devam etmektedir. Genel Đdare bütçesinden ise toplam 5 proje programlanmış olup, 1 Milyon 96 Bin TL harcama yapılmıştır. Güvenlik Hizmetleri: 2010 yılında Ankara da hizmete açılan MOBESE sisteminin daha geniş bir alana yayılması amacıyla, 2011 yılında projeye ek olarak bazı bölgelere izleme sistemleri yerleştirilmiş olup, Đl Özel Đdare Bütçesinden projeye yılı içerisinde TL kaynak sağlanmıştır. Kent merkezinde kurulan MOBESE sistemine büyük katkılar sağlayan Đdaremiz 2011 yılında da vatandaşımızın emniyeti ve huzuru için Kazan Đlçesinde yapılan ve bu yıl hizmete açılan MOBESE sistemi projesine de TL kaynak sağlayarak katkı da bulunmuştur. Kazan ilçesinde kurulan MOBESE sistemi 48 ayrı noktada kurulan toplam 105 kameradan oluşuyor. Bu kameraların 73 adedi sabit, 14 adedi hareketli olup, 18 adedinin ise plaka okuma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik sektöründe genel idare bütçesinden 2011 yılında 9 proje programlanmış olup yılı içerisinde 2 proje tamamlanmış, 7 proje ise sari olarak devam etmektedir. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Projeleri: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması için 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanıp, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik çerçevesinde belediyelerin topladıkları emlak vergilerinin %10 u kadar miktarı, katkı payı olarak Đdaremize aktarması sonucu oluşan fondan, Đl Valisinin onayı ile yine belediyelerin hazırladığı taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik projeler desteklenmiştir. Bu kapsamda 2006 yılından 2011 yılı sonuna kadar toplam 72 proje (EK-13 de) uygulanmış olup, son 6 yılda ,00-TL tahsis edilmiş ve bu miktardan toplam ,10- TL kaynak aktarımı yapılarak harcanmıştır. Söz konusu projelere ilişkin 2011 yılına ait bilgiler tablo halinde aşağıda sunulmuştur. Tablo-36: 2011 Yılında Kullanılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payları Sıra No: Projeyi sunan Belediye Adı Uygulanan Proje Adı Tahsis Edilen (TL) Harcama (TL) ANKARA BÜYÜKŞEHİR ALTINDAĞ Güvercin,Adliye,Eti,Eti Zafer,Sevim,Akgün,Kutlu Sokakları Sokak Sağlıklaştırma Yapılması Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Đmar Planı Yapılması 253,273,383,1512,1513,1549 Ada Muhtelif Parsellerde bulunan Alanlarda Kamulaştırma Yapılması 253,273,383,1512,1513,1549 Ada Muhtelif Parsellerde bulunan Alanlarda Restorasyon Yapılması , , ,00 0, , , , ,00 5 BEYPAZARI Đnözü Vadisi 2.Etap Koruma Amaçlı Đmar Planı Yapılması ,00 0,00 6 ÇAMLIDERE 802 Ada 1 Parseldeki Tescilli Taşınmazın Restorasyonu ,00 0,00 7 ÇUBUK 34 Ada 18 Parsel,33 Ada 22 Parsel,106 Ada 31 Parsellerdeki Tescilli Yapıların Röleve, Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ,00 0,00 T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 77

84 8 101 Ada 1 Parsel'in Kamulaştırılması , ,00 9 GÜDÜL 10 KEÇİÖREN 11 NALLIHAN 12 Ş.KOÇHİSAR Aşağı Mahalle, Bölükbaşı,Gökmen,Bayraktar, Tuğrul Sokaklar Sokak Sağlıklaştırma ve Basit Onarım Yapılması 4064 Ada 20 Parsel,4064 Ada 18 Parsel, 4100 Ada 19 Parsel,4200 Ada 13 Parsel,5094 Ada 4 Parsel,16880 Ada 6 Parsel,16881 Ada 1 Parsel,4088 Ada 8 Parseldeki,Tescilli Yapıların Kamulaştırılması Nasuhpaşa Cami, Tarihi Kocahan,Belediye Hizmet Binası,Kültür Merkezi ve Aliağa Mahalleleri Çevre düzenlemesi işi 159 Ada 1 Parselde bulunan Tarihi Binanın (Eski Ticaret Lisesi) Restorasyon Projesinin Hazırlanması ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOPLAM , ,00 Sosyal Hizmetler: Genel Đdare bütçesinden 20 adet sosyal hizmet binasının ( 4 ü yapım, 16 sı onarım) 10 adedi tamamlanmış olup, 10 adedi ise sari olarak devam etmektedir. bu projeler için toplam TL harcama yapılmıştır Diğer Sektörel Hizmetleri: Özel idare bütçesinden diğer sektörel yatırımlar çerçevesinde yıl içerisinde 3 muhtelif proje programlanmış, yıl sonunda 2 proje tamamlanmış,1 proje ise devam etmektedir. Genel idare bütçesinden ise 2011 yılında 12 muhtelif proje planlanmış, yıl sonunda bu projelerin 7 adedi tamamlanmış olup 5 adedi ise sari olarak devam etmektedir. d-2 ) Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü: 2011 yılında 442, 3367 ve 5302 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan çalışmalar ile 21 köy yerleşim yerinin planlanması, 63 köy yerleşik sınır haritası, 10 mevzi imar planı, 7 parselasyon planı, 56 ifraz ve tevhit işlemi, 30 vatandaşımıza kırsal alanda planlı yapılaşma için mimari proje verilmesi, imar planı bulunan alanlarda yapılaşma için 117 ruhsatın verilmesi, 15 kaçak yapının engellenmesine ait iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. d-3 ) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Köylerimizi modernleştirmek daha yaşanabilir hale getirmek için başlattığımız köy içi düzenlemelerine ait çalışmalar kapsamında 2011 yılında da köy meydanı ve sokak sağlıklaştırılması projelerine ağırlık verilmiştir. (EK-8/E de) Yıl içerisinde bu projeler için TL harcanarak; 101 köyde (87 köy Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 14 köy ise KÖYDES kapsamından Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.) toplam m² kilitli beton parke taşı döşenmiştir. Uluslararası Davutoğlan Kuşcenneti Gözlemevi inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Kazan Đlçesi Orhaniye köyü mesire alanı ile, Nallıhan Đlçesi Beydilli köyü Bayramyeri mesire alanı tamamlanarak vatandaşımızı hizmetine sunulmuştur. Seyhamamı köy evleri restorasyon işi tamamlanmıştır. d-4) Ruhsat Denetim Müdürlüğü: 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 7 nci maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki ilçe ve kasaba belediyelerinde 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye sınırları dışında 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetleme görevlerimiz kapsamında 2011 yılında 100 gayri sıhhi, 19 sıhhi müesseseye ruhsat verilmiştir. Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 3213, 167, 2559 ve 5686 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 2011 yılı içinde; T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 78

85 40 Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatı, 8 1 a grubu madenler (kum ocağı) ruhsatının verilmesi, 9 hammadde üretim izni ruhsatı verilmesi, 14 Yeraltı ve Kaynak su kiralama işlemi, 41 işyerine denetim sonucu idari para cezası işlemleri gerçekleştirilmiştir. E-) ĐNSAN KAYNAKLARI DAĐRE BAŞKANLIĞI: Đnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bağlı birimler itibariyle yürütülen faaliyetler aşağıda gösterilmiştir. e-1) Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 2011 yılında Müdürlüğümüzce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memur ve 4857 sayılı Đş Kanununa tabi olarak görev yapan personel ile ilgili olarak yapmış olduğumuz iş ve işlemler maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir yılı içerisinde memur personele ilişkin yaklaşık olarak 314 derece/kademe terfi işlemi yapılmış, yaklaşık olarak 757 işçi personelin yevmiye artış onayları hazırlanmıştır. Kurumumuzda 2011 yılında hizmet veren ortalama 1072 personele (emekli tayin, istifa, işten çıkarma v.s.hariç) maaşları ödenmiştir. 3 memur - 67 işçi personel emekliye sevk edilmiş, 4 memur - 50 işçi personelin tayin işlemi (gelen/giden) yapılmış, 2 memur personel istifa ederek görevinden ayrılmış, 3 işçi personelin iş akdi feshedilmiş, 2 memur personel ise vefat etmiştir. Đdaremizde görev yapan aday memurların yetiştirilmesine yönelik olarak 21 Mart-14 Nisan 2011 tarihleri arasında Đl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 110 saatlik hazırlayıcı eğitim (bunun 58 saati Đdaremizce tamamlanmıştır.) kursu düzenlenmiş, ayrıca 2 aylık staj eğitimleri de Đdaremizde tamamlatılarak, Staj Değerlendirme Belgeleri düzenlenmiştir. Đdaremiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personel ile ilgili olarak; a) 1 kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin sondan üçüncü paragrafı hükmü uyarınca aylıktan kesme cezası, b) 1 kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendi uyarınca aylıktan kesme cezası, c) 1 kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) fıkrası uyarınca uyarma cezası, d) 1 kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) fıkrası uyarınca uyarma cezası verilmiştir. Đdaremiz emrinde 4857 sayılı Đş Kanununa tabi olarak görev yapan personel ile ilgili olarak; a) 2 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 2 nci maddesi gereğince 2 yevmiye kesintisi cezası, b) 1 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 1 inci maddesi gereğince uyarma cezası, c) 1 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 3 üncü maddesi (hafifletilerek) gereğince 10 yevmiye kesintisi cezası, d) 1 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 14 üncü maddesi (a) bendi gereğince 3 yevmiye kesintisi cezası, e) 1 kişiye Toplu Đş sözleşmesinin Ek/1 Ceza Cetvelinin 14 üncü maddesi gereğince ihtar cezası, f) 3 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince kınama cezası, g) 1 kişiye Toplu Đş Sözleşmesi Disiplin Cezaları Cetvelinin 2 nci maddesi gereğince 1 yevmiye kesintisi cezası verilmiştir. e-2) Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü : Đdaremiz merkez ve altyapı yemekhanelerine ait yemek icmali, Taşıt Đdare Şefliğine ait taşıt görev emri sayıları ile Varlık Mahallesinde bulunan misafirhanemize ait 2011 yılı faaliyet bilgileri aşağıda belirtilmiştir; T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 79

86 Merkez yerleşke ve Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığına ait yemekhanelerde yıl sonuna kadar toplam tabldot yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Merkez yerleşkenin Taşıt Đdare Şefliğince, personelin görev amaçlı hizmetlerinde kullanılmak üzere 3984 şehir içi, 1563 şehir dışı (ilçeler) toplam taşıt görev emri düzenlenmiştir kurum mensubu, 873 kurum dışı, 156 kamu personeli olmayan toplam 2642 kişi yıl içerisinde misafirhane hizmetlerinden yararlanmıştır. 1 öğretmen, 3 işçinin istihdam edildiği kurum kreşinden, 15 çocuk yararlanmıştır. e-3) Bilgi Đşlem Müdürlüğü: Đl Genel Meclisi nin 2011 yılı toplantıları gündemleri, tutanak ve karar özetleri ile Đl Encümen kararları web sayfasında yayınlanmıştır yılında; Đdaremiz hizmetlerine ilişkin haberler, ihale ilanları, AB projeleri, Stratejik plan, Performans ve Faaliyet raporları web sayfamızda yayınlanmıştır. Virüs programımızın güncelleştirilmeleri yapılmıştır. Gelir, personel özlük ve maaş, taşınır mal programlarının eksiklikleri giderilmiştir. Web sayfasının güncellemeleri yapılmıştır. E-Bakanlık projesi genel modülleri kullanıma geçirilmiştir. Birimlerin elektronik imzaya geçmeleri için e-imza talepleri yapılmış, 2011 yılı sonuna kadar 309 adet e-imza cihazı temin edilmiş, kurulumları yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. Birime özel modüllerin çalışmalarına devam edilmiştir. Merkez hizmet binamızın taşınmasıyla birlikte Varlık yerleşkesindeki ağ altyapımız ve internet servis sağlayıcımız değiştirilmiştir. Đl Genel Meclis Binasına server, güvenlik duvarı, access point alınmıştır. F-) MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI : f-1) Muhasebe Müdürlüğü: 2011 mali yılı içinde toplam yevmiye kaydı alınmıştır. Bunlardan 6227 tanesi Muhasebe Đşlem Fişi olarak, 7359 tanesi de Ödeme Emri olarak işlenmiştir. Ödeme emirleri içinde hak ediş ödemeleri, maaş ödemeleri, transfer ödemeleri, tedavi giderleri, harcırah ödemeleri, avans ve kredi ödemeleri mevcuttur. Toplam ,02-TL değerinde 430 banka teminat mektubu kabul edilmiştir. Yıl içinde yapılacak yatırım taahhütleri ile ilgili 303 farklı işlere ait ödemeler ile 26 dosyanın, ön mali kontrol incelemesi yapılmıştır. f-2) Bütçe Müdürlüğü: Yıl içinde 2011 yılı kesin hesap işlemleri ve 2011 yılı bütçesi yapılmıştır Bütçe yılı döneminde 38 aktarma işlemi, 276 ek ödenek işlemi ve 1051 ödenek gönderme işlemi gerçekleştirilmiştir. f-3) Gelir Müdürlüğü: 2011 yılı içinde idari para cezaları olarak 19 dosya, Maden gelirleri Kanununa göre 229 dosya, Su ve toprak analiz bedellerine ait 61 dosya, Kaynak suları ruhsatları için 34 dosya, Jeotermal Kaynaklara ait ruhsat gelirleri için 21 dosya, Su ürünleri kira gelirlerine ait 16 dosya, Đmar cezalarına ait 16 dosya, Arsa satış payları için 17 dosya, Taşınmaz Kültür varlıklarına ait 63 dosya yılı içerisinde işleme konulmuştur. Toplam 259 kiracının dosyası takip edilmiştir yılında yeni yapılan kira sözleşme dosya sayısı ise 15 olup gelir tahakkuk tahsilat oranımız %97 dir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 80

87 f-4) Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Müdürlüğe ait 2011 yılı faaliyetleri maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir. Đdarenin 2010 yılı Faaliyet Raporu ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hazırlanmış ve Đl Genel Meclisine sunulmuş ve kitap olarak basılarak dağıtılmıştır Yılı Yatırım ve Çalışma Programı hazırlanarak kitapçık haline getirilmiş ve ilgililere dağıtılmıştır yılı bütçe çalışmalarına paralel olarak mevzuatın öngördüğü şekilde Performans Programı çalışmaları yürütülmüş, Đl Genel Meclisinde Kasım ayında kabul edilmiştir. Söz konusu Performans Programı daha sonra basılarak ilgili tüm birimlere gönderilmiştir. Đdareye ait 2011 yılı Kuruluş Brifingi ve Đl Brifingi çalışmaları altışar aylık periyotlarla hazırlanmıştır. Ayrıca gerektiği zamanlarda Brifing, yazılı ve görsel sunumlar yapılmıştır. Đlimizde yer alan idarelere ait yatırımların izlenmesi için yılda dört defa yapılan Đl Koordinasyon Kurulu toplantılarına ilişkin gerekli bilgi ve sunumlar hazırlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ĐKĐS (Đl Koordinasyon Đzleme Sistemi) projesi kapsamında, Đdaremize ait 2011 yılı yatırım ve uygulamalarına ait veri girişleri belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kamu Hizmetlerinin Đyileştirilmesi kapsamında Ankara Đl Özel Đdaresi tarafından sunulan hizmetlerin envanteri çalışması yürütülmüş, mevzuatın öngördüğü 27 konuda oluşturulan Hizmet Standardı çizelgeleri güncelleştirilmiştir yılı içerisinde Kamu Đç Kontrol Uyum Eylem Planı revize çalışmaları tamamlanarak Valilik Makamının onayını sunulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzce AB ve Kalkınma Ajansına yönelik Proje üretimi ve uygulama çalışmalarımız ise devam etmektedir. G ) MECLĐS KARARLARI VE YAZI ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI : Daire Başkanlığına bağlı birimlerin 2011 yılında yürüttüğü hizmetler müdürlükler bazında aşağıda açıklanmıştır. g-1) Müdürlük (Đl Genel Meclisi Hizmetleri): Müdürlük evrak defterinde 2597 evrak (yazı, önerge, komisyon raporu ve personele ilişkin) hakkında gerekli iş ve işlemler yapılmıştır yılı içerisinde 407 Đl Genel Meclisi kararı alınmış, alınan kararlar süresi içerisinde Valilik Makamına sunularak kararın kesinleşmesini müteakip gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. Yıl içerisinde 11 toplantı ve 70 birleşim gerçekleştirilmiştir. Toplantı birleşimlerine ait tutanak, tutanak özetleri, karar özetleri hazırlanarak yasal süreler içinde ilanları yapılmıştır. Đl Genel Meclisi tarafından 24 Đhtisas Komisyonu kurularak, komisyonlara havale edilen konular Meclise sunulmuş ve karara bağlanmasını müteakip raporlar yasal süre içerisinde ilan edilmiştir. Đl Genel Meclisi Başkanı tarafından hazırlanan gündemler yasal süreler içerisinde üyelere tebliğ edilmiş ve ilanları yapılmıştır. Đl Genel Meclisi toplantılarına ait gündem, karar özeti, tutanak özeti ve tutanakları cilt haline getirilmiş ve arşivlenmiştir. g-2) Encümen Müdürlüğü: Đlgili Müdürlüklerden Encümen gündemine alınmak üzere gönderilen tekliflerin kayıtları yapılmış,encümen gündeminin oluşturulması ve Valilik Makamına sunulması, Encümen toplantı düzeni kurularak, görüşmelerle ilgili tutanakların düzenlenmesi, Đl Encümeni tarafından alınan kararların yazılarak üyelere imzalatılması ve gereği için ilgili birimlere ulaştırılması ve Đl Encümen kararlarının, karar ve esas defterlerine işlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiş, Đl Encümenince 2011 yılında 309/364 adet Esas ve Karar, 700 adet gelen-giden evrak kaydı, 364 adet encümen kararı alınmış ve gereği için ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Bu yılda 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununa göre 13 dükkan kiralama ihalesi, 59 arsa satış ihalesi, T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 81

88 1 hurda satış ihalesi, 17 kuyu ve kaynak suyu kiralama ihalesi 1 işhanı satış ihalesi 2 ATM yeri kiralama ihalesi 19 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi 1 kaçak motorin satışı ihalesi olmak üzere toplam 113 adet ihale yapılmış onaylarına müteakip, gereği için ilgili birimlere ulaştırılmıştır. 7 konu incelemeye alınmış yapılan incelemeler sonucunda karara bağlanmıştır. g-3) Yazı Đşleri Müdürlüğü: Genel evrak hizmetleri: Đdarenin iş ve işlemleri ile ilgili gelen-giden evrakların kayıt işlemleri tarihine kadar gelen ve giden evrak ilgili yerlere havale edilmiştir. Posta hizmetleri: Đl Özel Đdaresinin çeşitli birimlerinden 2011 yılında taahhütlü, adi posta olmak üzere toplam postalama işlemleri yapılmıştır. Đdare arşivi oluşturulmuş ve gerekli dokümanlar ilgili yönetmelik doğrultusunda muhafaza edilmektedir. Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri gereğince imha listeleri oluşturularak imha işlemleri yapılmaktadır. g-4) Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü: Müdürlük tarafından 2011 yılında aşağıda faaliyetler yürütülmüştür sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki 294 başvuruya cevap verilmiştir. 262 ilan, Đdarenin ilan panosunda ve web sayfasında yayımlanmıştır. Anadolu Ajansı, ulusal, yerel gazeteler ve elektronik basında Đdare ile ilgili çıkan haberler takip edilerek arşivleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Resmi Gazete günlük olarak alınarak takip edilmiş ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. Đdare ile ilgili seminer, toplantı, faaliyet, yatırımlar gibi konular hakkında basın bültenleri hazırlanmış ve Web sayfasında haber olarak yayınlanmıştır. Ankara Đl Özel Đdaresi Dergisi nin 6 sayısının ( sayıları) basımı ve dağıtımı gerçekleşmiş. Kasım Aralık 2011 dönemini kapsayan 23. sayının içerik oluşumu, haber ve görsel malzeme derleme ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere olup, önümüzdeki günlerde basımı ve dağıtımı gerçekleşecektir. Ankara Đl Özel Đdaresi Bülteninin 4 sayısının ( sayıları) basımı ve dağıtımı gerçekleşmiştir. Aralık 2011 dönemini kapsayan 5. sayının içerik oluşumu, haber ve görsel malzeme derleme ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere olup önümüzdeki günlerde basımı ve dağıtımı gerçekleşecektir. Ankara Đl Özel Đdaresinin görsel tanıtımı için planlanmış LED Ekran Billboard sistemi hizmeti alınarak Đdare kampusumuz de uygun bir yere kurdurulmuş ve yaptığımız hizmetlere ait görsellerin bu sistemden yayınlanması, takip ve kontrolü yapılmaktadır. Ankara Đl Özel Đdaresinin görev ve sorumluluk alanına giren; eğitim, sağlık, tarım, kültür, altyapı, üstyapı, yatırımlarının anlatıldığı işletme ve iştirakleri hakkında bilgiler içeren, yapmış olduğu hizmetlerin kamuoyuna duyurulması, tanıtılması, ulusal ve yerel görsel yayın organlarında yayınlatılması amacıyla 2010 yılı için hazırlanan tanıtım filminin 2011 yılına ait revizyonu hazırlanmış olup önümüzdeki günlerde çoğaltım ve dağıtımı gerçekleşecektir. Ayrıca Đdarenin her türlü faaliyet ve etkinliği ile ilgili yatırım ve hizmetlerin fotoğraf, video ses çekimleri ve gerekli arşivleme çalışmaları yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. B-2) ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN PROJE VE FAALĐYETLER: a-köydes (KÖYLERĐN ALTYAPISINI DESTEKLEME PROJESĐ) Đçişleri Bakanlığınca 2005 yılında başlatılan KÖYDES projesinin (Köy Altyapısını Destekleme Projesi) temel amacı kaynak yetersizliği sebebiyle yatırım programlarında, kapsama alınamayan köylerin ve bağlılarının içme suyu, yol ve diğer sorunlarının kısa sürede ve düşük maliyetle çözümlenmesidir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 82

89 Merkezi idare tarafından her yıl tahsis edilen ödeneklerin Vali ve Kaymakamlar önderliğinde, Đl Özel Đdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile, mahalli imkân ve kabiliyetlerin verimli bir şekilde kullanılmasıyla uygulamaya konulan KÖYDES Projesinin hedefi kırsal altyapının önemli unsuru olan yol, su, tarımsal sulama ve kanalizasyon sorunlarının aşılmasına önemli katkılar sağlayarak, köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmektir. Ankara ili yılı KÖYDES projelerinin genel durumu: yılı Köydes Projesi kapsamında ilimize toplam 103 milyon 572 bin-tl ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle 332 köyyolu projesi, 210 içmesuyu projesi, 8 tarımsal proje ve 26 atıksu (kanalizasyon) projesi olmak üzere toplam 576 adet proje hizmete sunulmuştur. Sektörel bazda yapılan işler toplam olarak şöyledir. 104 km. Köy yolunun onarımı, 757 km. Stabilize kaplama, 1003 km. Köy yolunun temel tabakası, 669 km. Asfalt kaplama, 42 adet 479 m. Menfez, 2 adet 55 m. Köprü korkuluğu, m. Büz döşemesi, 30 m. Đstinat duvarı, 14 Köye, m² kilitli parke taşı döşenerek sokak sağlıklaştırması çalışması, 204 ünitenin içmesuyu tesisi, Ha. alanı kapsayan sulama ve arazi toplulaştırma hizmetleri ve 28 Köy, 2 Mahallenin kanalizasyon işleri gerçekleştirilmiştir. Ankara Đlinde yürütülen yedi yıllık KÖYDES kapsamında ki işlerin ödenek dağılımı ve sektörel bazda KÖYDES uygulamaları aşağıda ki tablo ve grafikte gösterilmektedir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 83

90 Tablo-37: Yılları KÖYDES Yatırım, Uygulama ve Ödenek Durumu 2011 yılında KÖYDES kapsamında yapılan uygulamalar: 2011 yılında ulaştırma sektöründe 44 proje, içme suları sektöründe (artan ödenekler ile) 4 proje, tarım sektöründe 1 proje (tek proje altında, 3 entegre proje) olmak üzere toplam 49 proje uygulamaya konulmuştur. Bu projelerin uygulaması ile; 250 km. Alttemel tabaka 250 km. Temel tabaka, 26 adet m. Büz döşenmesi, 11 adet toplam 110 m. Muhtelif ebatta menfez yapımı, 2 Köye içmesuyu tesisi, 400 Ha. Yağmurlama tipi sulama, 400 Ha. Tarla içi Geliştirme hizmetleri, 400 Ha. Arazi toplulaştırma hizmetleri ve 14 köyde toplam m² alanda sokak sağlıklaştırılması ve yol geçişleri için kilitli parke taşının döşenmesi yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. b- ĐL ÖZEL ĐDARESĐNCE YÜRÜTÜLEN BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI: 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, merkezi yönetimin görev alanında bulunan karayollarında bölünmüş yol çalışması yapılması hususunda yapılan yeni düzenleme ile Đl Özel idarelerinin bölünmüş yol yapımına destek vermeleri istenmiştir. Bu kapsamda Ankara Đlinde 2011 yılında yedi ayrı yolda Đl Özel Đdaresinin çalışması olmuştur. Bunlara ilişkin bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuş olup, ayrıca haritada gösterilmiştir. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 84

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi: 22. 05. 1985 Sayısı: 18761 Kanun No. 3202 Kabul Tarihi: 09. 05. 1985 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç ve Hizmetler Amaç Madde 1 (Değişik: 13/1/2005-5286/2 md.)

Detaylı

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Şubat 2010 Ankara T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Aralýk - 2012 Ankara

Aralýk - 2012 Ankara Aralýk - 2012 Ankara Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı

Detaylı

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2008 Ankara T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B-

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Dr. Ahmet ALTIPARMAK. Antalya Valisi

Dr. Ahmet ALTIPARMAK. Antalya Valisi SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2010 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Đl Özel Đdaresi olarak mahalli ve müşterek nitelikli hizmetlerimiz, kısıtlı bütçe imkanlarımıza

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim İÇİNDEKİLER Sayfa No: İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim Kapsamındaki Yeri ve Yönetim

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI Müdür V. : Özgür ÇAK Özgür ÇAK ın olmadığı zamanlarda Müdürlüğe Alpaslan AYDEMİR vekalet edecektir. A) İÇMESUYU YAPIM BİRİMİ

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik m. T.C. ANKARA Ul kinh* S \ M s ( ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 69111088-770.00-E. 1098 Konu : TechAnkara Proje Pazarı 2016 Tarih ve Yer Değişikliği ACELE 18.11.2016 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı