Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kusursuz Hizmet Sevgili Opet ve Sunpet Dostlarý, Televizyon, radyo ve açýk hava reklamlarýyla baþlattýðýmýz "Kusursuza Yolculuk" kampanyasý, yeni bir dönemin, yeni bir meydan okumanýn ilanýdýr. Ultra Force, yakýt teknolojisinin ulaþtýðý son noktadýr. Sýra, hizmetteki kalite düzeyinin olabilecek en üst noktaya çýkarýlmasýna gelmiþtir. Ýstasyonlarýmýzda bunun için gereken teknolojik altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþ, müþteri ihtiyaç, öneri ve þikayetlerine süratle cevap vermeyi mümkün kýlan sistemler devreye girmiþtir. Bu iddialý çýkýþýmýzdan sonra artýk tuvaletlerimizin daha temiz, yan hizmetlerimizin eksiksiz ve istasyon personelimizin daha güleryüzlü olmasý gerekmektedir. Bu noktada, deðerli bayi arkadaþlarýmýza büyük iþ düþüyor. Baþarýlý personelin ödüllendirilmesi, eksikleri olanlarýnsa bu eksiklerinin tamamlanmasý çok önemli. Biz bu yöndeki eðitim çalýþmalarýna devam ederek gerekli desteði vereceðiz. Kusursuza doðru çýktýðýmýz yolculukta, uyarý ve önerileriyle bizi yönlendiren fahri müfettiþlerimize buradan özellikle teþekkür etmek istiyorum. 57. Alay Þehitliði'ni tarihe kazandýrarak önemli bir sosyal projeyi daha sonuçlandýrdýk. Bu önemli projenin hayata geçmesinde bizi yönlendiren ve bize destek olan tüm resmi ve sivil kiþi ve kuruluþlara, OPET ve Sunpet ailesi olarak teþekkür ederiz. Saygýlarýmla Fikret ÖZTÜRK OPET Yönetim Kurulu Baþkaný temmuz kilometre 01

2

3 Deðerli OPET liler, Yýlýn ikinci çeyreðini tamamlarken hedeflerimize doðru istikrarlý bir þekilde yol almaya devam ediyoruz, baþarýmýzý belirleyen marka ve istasyon yatýrýmlarýmýzý hýz kesmeden sürdürüyoruz. Akaryakýt sektöründeki yenilikçi yaklaþýmýmýzý ve iddiamýzý, araçlara üstün performans kazandýran "Ultra Force" ile güçlendiriyoruz. Yeni çevreci yakýtýmýz Ultra Force, aracýn performansýný artýrýyor, emisyon deðerlerini en düþük seviyeye çekerek ayný zamanda tasarruf saðlýyor. Aracýn motor ömrünü uzatan ve tüm bunlarý en uygun fiyata sunan 5 yýldýzlý yakýtýmýz Ultra Force, Salih Kalyon ve Burcu Çetinkaya'nýn rol aldýðý reklam filmleri ile de tüketicilerimizle sýcak ve esprili bir iletiþim kuruyor. Ýstasyon yatýrýmlarýmýzý sürdürürken, bizim için önemli bir noktada ve Ýstanbul'un ana arterlerinden sayýlan Baðdat Caddesi'nde de OPET olarak var olduðumuzu müjdelemek istiyorum. Baðdat Caddesi'ndeki ilk istasyonumuz Öz Petrol, birkaç hafta önce hizmet vermeye baþladý. Son 8 ayda bayi aðýmýza 63 yeni istasyon ekledik ve pazar payýmýzda da %18'leri yakaladýk. Bilinçli toplum yaratma hedefi ile yolumuza devam ederken yürüttüðümüz sosyal sorumluluk projelerinin amaçlarýna ulaþarak kamuoyunda ses getiriyor olmasý da memnuniyet verici. Gelibolu Yarýmadasý'nda devam eden, Tarihe Saygý projemiz kapsamýnda 57. Alay Þehitliði'ni yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gurur duyuyoruz. OPET olarak Þehitliði, þanlý tarihine yakýþan bir görünüme kavuþturmanýn onurunu yaþýyoruz. Diðer yandan Temiz Tuvalet Kampanyasý'nýn etkisi yurt çapýnda hýzla artarken devam eden Yeþil Yol ve Örnek Köy projelerimiz de takdir topluyor. Bizim için bir baþka olumlu geliþme ise sektörümüzde bir ilki gerçekleþtirerek hazýrladýðýmýz Küresel Raporlama Giriþimi (GRI) onaylý Sürdürülebilirlik Raporumuzla, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nden (LACP) ödül kazanmak oldu. OPET Sürdürülebilirlik Raporu, düzenlenen Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition) sürdürülebilirlik kategorisinde ikincilik alarak "Altýn Ödül"e layýk görüldü. Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün 'deðiþmez lider'i OPET olarak, "hizmet ve ürün kalitemizle tüketicinin birinci tercihi olmak" anlayýþýmýzý sizlerle birlikte kararlýlýkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamayý hedeflediðimiz yeniliklerle OPET'le 'kusursuza yolculuk" devam edecek. Kilometre'nin bir sonraki sayýsýnda buluþmak dileði ile tüm OPET ve SUNPET bayilerimize, çalýþanlarýna saðlýklý, mutlu ve bol kazançlý günler diliyorum. Saygý ve sevgilerimle, Cüneyt Aðca OPET Genel Müdürü temmuz kilometre 03

4 BEÞ YILDIZLI OPET TEN OPET, yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan, çevreci ve uygun fiyatlý yeni nesil yakýtý ULTRA FORCE'u tüketicilerin kullanýmýna sundu. OPET ULTRA FORCE mevcut ürünlere göre daha yüksek performans ve düþük tüketim sunarken, motorun temiz kalmasýný saðlayarak aracýn ömrünü uzatmaya katkýda bulunuyor. ULTRA FORCE, tek üründe tüketiciye en yüksek kaliteyi sunuyor. Ýçeriðinde bulunan katýk sayesinde araca üstün performans saðlýyor, tasarruf odaklý ve çevre dostu. Yeni ürünümüzle tüketicilerimize daha yüksek bir performansla sürüþ kolaylýðý saðlarken tasarrufu da sunuyoruz. Sektörün deðiþmeyen lideri olarak "hizmet ve ürün kalitemizle tüketicinin birinci tercihi olmak" misyonumuzu devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamayý hedeflediðimiz yeniliklerle de müþterimize 'kusursuz hizmet' sunmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. OPET, yeni nesil yakýtý ULTRA FORCE'u, piyasaya sürdü. OPET ULTRA FORCE, çevreyi koruma, aracýn motorunu temizleme ve ömrünü uzatma, yakýt sistemini koruma, yüksek performans gibi özelliklerin tümünü tek üründe birleþtirerek tüketicilere en kaliteli yakýtý en uygun fiyatla sunuyor. ULTRA FORCE, tek üründe tüketiciye en yüksek kaliteyi sunuyor OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, "Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün beþ yýldýr deðiþmeyen lideri OPET olarak hem hizmet hem de ürün kalitesi anlamýnda kendimizle yarýþýyoruz. Son olarak pazara sunduðumuz OPET 04 temmuz kilometre

5 BEÞ YILDIZLI YAKIT OPET ULTRA FORCE ÝLE BEÞ AVANTAJ BÝR ARADA En Üstün Performans: ULTRA FORCE temizlemiþ olduðu motor, enjektör, yakýt filitresi ve yakýt sistemi ile saðladýðý tam yanma sonucunda aracýn gücünü ve performansýný artýrýyor. Standart yakýt kullanýmýnda %12'ye varan oranlarda oluþan güç kaybý böylece ortadan kalkýyor. Ürünün içindeki setan artýrýcý kimyasal ile yakýtýn setan sayýsý 2-3 birim artarken, ateþleme süresi kýsalýyor ve aracýn performansýný en yüksek düzeye çýkararak araç sürücüsüne sürüþ kolaylýðý ve zevkini yaþatýyor. En Yüksek Tasarruf: ULTRA FORCE yapýsýnda içerdiði kimyasallar ile motor, enjektör, yakýt sistemini temiz kýlýyor, motor güç kaybýna, yakýt köpüklenmesine, korozyona, yakýt/su emülsüyonlarýna karþý koruma saðlýyor ve motor ve yakýt sistemini oluþturan malzeme ile tam bir uyum saðlýyor. En Uzun Motor En Uzun Motor Ömrü: ULTRA FORCE, yapýsýndaki deterjan kimyasalý ile aracýn motorunu, enjektörlerini, yakýt filitresini ve yakýt sistemini temizlerken, temiz kalmasýný saðlayarak, motorun gücünü artýrýyor ve aracýn ömrünü uzatýyor. Üstün Üstün Çevre Koruma: ULTRA FORCE çevreyi koruma özelliði ile motoru temizleyerek enjektör ve yakýt sistemi ile yakýtýn motorda tam yanmasýnýsaðlýyor ve çevreye salýnan gazlar en az düzeye indiriliyor. Yanma sonucunda egzoz çýkan gazlardan hidrokarbon oranýnda % 40'a varan azalma, karbonmonoksit oranýnda %12'ye varan azalma, partiküler madde kirlilik oranlarýnda %45'e varan azalma saðlanýyor. En Ýyi Kalite En Uygun Fiyat: ULTRA FORCE, tüm özellikleri tek üründe bir araya getirerek tüketicilerin cebini koruyor ve en yüksek kaliteyi en uygun fiyatla sunuyor. temmuz kilometre 05

6 OPET'LE "KUSURSUZA YOLCULUK" BAÞLADI OPET'in "Kusursuza Yolculuk" sloganý ile yola çýktýðý ve üç filmden oluþan yeni reklam kampanyasýnýn ilk iki filmi, TV kanallarýnda yayýna girdi. Kampanyanýn ilk filminde OPET'in koþulsuz müþteri memnuniyeti ve güleryüzlü hizmeti vurgulanýyor. 2'nci filmde ise yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yakýt ULTRA FORCE tanýtýlýyor. Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün 'deðiþmez lider'i OPET'in yeni reklam filmleri ekranlarda gösterilmeye baþladý. "Kusursuza Yolculuk" sloganý ile üç ayrý reklam filminden oluþan kampanyanýn ilk filminde OPET'in güleryüzlü hizmeti, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" ve "Yeþil Yol Projesi" gibi sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekiliyor. Baþrolünde Salih Kalyon'un oynadýðý reklam filmlerinin çekimleri Antalya'nýn Kemer ilçesinde 70 kiþilik bir prodüksiyon ekibiyle dört günde tamamlandý. Bu ilk film; bir grup gencin OPET'e gitmek için yol tarifi almak üzere danýþtýklarý yaþlý dedenin "OPET'e sakýn gitmeyin!" repliði ile baþlýyor. "Yýllardýr OPET'e gidenler bir daha baþka istasyona gidemedi! Sizi Bir güleryüzle karþýlarlar, þaþar kalýrsýnýz. Tertemiz tuvaletlerini görünce baþka yerde tuvaletinizi yapamazsýnýz. Þu aðaçlýklý yolu takip edin. O yolu da onlar aðaçlandýrdý zaten. Kusursuzlar!" sözleriyle OPET'in 'kusursuz' hizmetine atýfta bulunan Salih Kalyon'un aksi ihtiyar tiplemesiyle yer aldýðý kampanyanýn 2. filminde ise Türkiye Bayanlar Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya'yý izliyoruz. Yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yakýt ULTRA FORCE'un tanýtýldýðý 2'nci film Salih Kalyon Burcu Çetinkaya'nýn OPET istasyonuna geliþi ile baþlýyor. Reklam filmi, Çetinkaya'nýn pompa görevlisinden ULTRA FORCE istemesi ve markete yönelmesi ile devam ediyor. Bu sýrada, pompanýn yanýnda sallanan sandalyesinde oturan huysuz dede ürüne itiraz ediyor. Dede ve pompa görevlisi arasýnda devam eden diyalogda, OPET'in "kusursuz" ürün ve hizmetleri hakkýnda söylenen dedeye raðmen, arabaya ULTRA FORCE yakýtý dolduruluyor. Burcu Çetinkaya arabasýna binip hýzla uzaklaþýrken, dede de hýzla sandalyesinden düþüyor ve sinirlenerek þöyle sesleniyor: "Ya veriyosunuz Burcu'ya Ultra Force'u, sonra bize force yapýyoo!" Burcu Çetinkaya 06 temmuz kilometre

7 KÜNYE Reklamýn Baþlýðý: OPET'le "Kusursuza Yolculuk" Reklamveren: OPET Reklam Ajansý: Rafineri Kreatif Grup: Can Erdoðan, Ýpek Eriþ Kreatif Direktörler: Ufuk Uslu, Orkun Demirelli Ajans Prodüktörleri: Mert Güler, Hilal Erdebil Müþteri Ýliþkileri: Ýlke Güner, Sultan Engin, Hande Yýldýrým Stratejik Planlama: Deniz Omay, Canan Pehlivanoðlu Medya Ajansý: Universal Mccann Kullanýlan Mecralar: TV Prodüksiyon: Soda Film Yönetmen: Gürkan Kurtkaya Müzik: Emre Irmak temmuz kilometre 07

8 57. ALAY ÞEHÝTLÝÐÝ TÖRENLE AÇILDI OPET'in 2006 yýlýnda Gelibolu Yarýmadasý'ný çaðdaþ bir görünüme kavuþturmak için baþlattýðý "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda bu kez de "57. Alay Þehitliði" yenileme çalýþmalarý tamamlanarak, 24 Nisan 2011'de düzenlenen devlet töreni ile ziyarete açýldý. Þehitlik, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve þehitlerimize yakýþýr bir görüntüye kavuþtu. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu OPET'in 2006 yýlýnda Gelibolu Yarýmadasý'ný çaðdaþ bir görünüme kavuþturmak için baþlattýðý "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda bu kez de "57. Alay Þehitliði" yenileme çalýþmalarý tamamlanarak, 24 Nisan 2011'de düzenlenen devlet töreni ile ziyarete açýldý. OPET Petrolcülük Anonim Þirketi ile Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Müdürlüðü iþbirliðinde uygulamaya konulan 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluþ tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan Çanakkale Savaþý'nda OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, açýlýþ töreninde temsili 57. Alay Sancaðý ný I.Ordu Komutaný Orgenaral Hayri Kývrýkoðlu'na takdim etti. kahramanca canlarýný veren þehitlerimize yakýþýr bir düzenlemeyle tarihe tekrar kazandýrýldý. Açýlýþ Töreni'ne Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Dýþiþleri Bakanlýðý Koordinatörü Büyükelçi Aykut Sezgin, I.Ordu Komutaný Hayri Kývrýkoðlu, II.Kolordu Komutaný Raif Akbaþ ve Avustralya, Yeni Zelanda, Ýngiltere, Fransa, Hindistan, Ýrlanda, Almanya, Bangladeþ, Amerika Birleþik Devletleri üst düzey diplomatlarý katýldý. Törende ayrýca Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, OPET Petrolcülük A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Baþkaný Erol Memioðlu, OPET Petrolcülük Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Öztürk ve OPET Petrolcülük Genel Müdürü Cüneyt Aðca hazýr bulundu. Tören; saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Törende bir konuþma yapan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, "2010 yýlý Aralýk ayýnda baþladýðýmýz 57. Alay þehitliði yenileme çalýþmalarýný, büyük bir heyecanla ve kýsa zamanda tarihimize yakýþan bir görünüme kavuþturma arzusuyla sürdürdük. OPET olarak "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz 57. Alay Þehitliði yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gururluyuz. Þehitlerimize olan minnet duygularýmýzýn göstergesi olarak aslýna sadýk kalýnarak yeniden yapýlandýrýlan ve her yýl 25 Nisan Anma Törenleri'nin yapýldýðý þehitliðin diðer tüm þehitliklere de örnek olmasýný diliyoruz" dedi yýlýna kadar 57. Alay Þehitliði'nin her türlü bakým ve onarým iþlerini takip edeceklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk "Vatan uðruna hayatlarýný feda eden aziz þehitlerimizi, 57. Piyade Alayý þehitleri nezdinde bir kez daha saygý ve minnetle anýyorum. Biz OPET olarak bu topraklar için savaþanlara, bu topraklarý bize vatan yapanlara saygýmýzýn ifadesi olarak çýktýðýmýz yolda 57. Piyade Alayý Þehitliði ni de þanlý tarihine ve ülkemize yakýþan bir görünüme kavuþturabilmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu onurlu görevi bizlere layýk gören, çalýþmalarýmýza inançla destek veren, önümüzü açan, takdir ve teþekkürleri ile bizleri onurlandýran tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkürü borç biliyor, 57. Alay ýmýzýn hatýrasýna hürmetimizin ve geçmiþimize saygýnýn bir ifadesi olarak þehitlerimizin aziz hatýrasýna armaðan ediyoruz" dedi. 08 temmuz kilometre

9 GENÝÞ KATILIMLI TÖRENE KOÇ HOLDÝNG VE OPET ÜST DÜZEY YÖNETÝCÝLERÝNÝN YANISIRA YABANCI ÜLKE TEMSÝLCÝLERÝ DE KATILDI OPET Yönetim Kurulu Üyesi YANLIÞ ÝSÝMLER DÜZELTÝLDÝ 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarý sýrasýnda þehitlik içindeki yanlýþ isimler de düzeltilerek doðrularý yazýldý; 322'si mezar taþý, 1945'i anýtta olmak üzere toplam 1817 þehidimizin adý doðru bir biçimde tarihe kazandýrýldý. Törende, konuþmalarýn ardýndan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçýlarý tarafýndan Çanakkale Savaþý ve içerdiði kahramanlýk destanýnýn yaný sýra barýþýn önemini vurgulayan bir oratoryo seslendirildi. Mehteran gösterisi ve þehitlik defterinin imzalanmasýnýn ardýndan tören, þehitliðin ziyaret edilmesi ile sona erdi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesini anlattý. Törende, konuþmalarýn ardýndan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçýlarý tarafýndan Çanakkale Savaþý ve içeriði kahramanlýk destanýnýn yaný sýra barýþýn önemini vurgulayan oratoryo seslendirildi. temmuz kilometre 09

10 57. Alay Þehitliði Yeniden Yapýmý Kapsamýndaki Çalýþmalar: Þehitlik içerisinde bulunan þadýrvan ve namazgahýn ibadete özel olarak yeniden konumlandýrýlmasý, çevre taþ duvarlarýnýn yeniden imal edilmesi Þehitlik etrafýný çevreleyen ve eðime paralel imal edilmiþ taþ duvarlarýn tekrar ele alýnarak kademeli olacak þekilde yeniden inþa edilmesi Mevcut durumdaki þehitlik mezar taþý kitabelerinin projesine uygun nitelikte doðal taþlardan imal edilmesi ve üzerine þehit isimlerinin yazýlarak yerine konulmasý Þehitlik boyunca asfalt kenarýnda bulunan su derelerinin mevcut toprak durumundan betonarme üzerine taþ kaplama yapýlarak sýhhileþtirilmesi 57. Alay Anýtý'nýn taþýyýcý taþ duvarlarýnda meydana gelen çatlamalardan dolayý statik açýdan sýkýntý yaratmasýndan dolayý yýkýlarak yeniden inþa edilmesi Mevcut otopark zemin kaplamalarýnýn granit küp taþlarla kaplanmasý Mevcut PVC esaslý malzemelerden imal edilmiþ tuvaletlerin prefabrike konteynýrdan imal edilmiþ OPET standartlarýna uygun tuvaletlerle deðiþtirilmesi Mevcut satýþ stantlarýnýn çelik karkas üzerine ahþap kaplamalý yeni stantlarla deðiþtirilmesi 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarý sýrasýnda þehitlik içindeki yanlýþ isimler de düzeltilerek doðrularý yazýldý; 322'si mezar taþý, 1945'i anýtta olmak üzere toplam 1817 þehidimizin adý doðru bir biçimde tarihe kazandýrýldý. Eski hali Yeni hali Aralýk 2010'da baþlayan yenileme çalýþmalarý titizlikle sürdürülerek 5 ayda tamamlandý. Geçen yýllarýn ve büyük Gelibolu yangýnýnýn olumsuz etkileri nedeniyle yeniden yapýmýna karar verilen þehitliðin, 2016'ya her türlü bakým ve onarýmý OPET tarafýndan takip edilecek. 10 temmuz kilometre

11 Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý'nda ödüller sahiplerini buldu OPET tarafýndan desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn himayesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi iþbirliðiyle Eceabat Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen, Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý nýn ödülleri sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde, toplam 53 eser arasýndan, 1'incilik, 2'ncilik, 3'üncülük ödülleri ile mansiyon ödüllerinin yaný sýra bir de OPET Özel Ödülü takdim edildi. Ödül töreninde bir konuþma yapan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET'in bu topraklarda doðmuþ ve büyümüþ genç bir Türk þirketi olarak sadece ticari faaliyetleriyle deðil, Türkiye'nin toplumsal yaþamýna ve tarihine katkýlarýyla anýlmasýnýn büyük bir gurur kaynaðý olduðunu belirtti. Öztürk, OPET'in 2006'da baþlattýðý Tarihe Saygý nýn projesi Alçýtepe' de Örnek Köy projesi ile baþladýðýný ve bugün gurur verici bir tabloya ulaþtýðýný belirtti. Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý'nýn Tarihi Yarýmada için önemine de deðinen Nurten Öztürk, özellikle 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde oldukça yoðun bir ziyaretçi kitlesinin bölgeyi ziyaret ettiðini belirtti ve þunlarý söyledi: "Bölgede satýlan hediyelik eþyalara, bölgenin anýsýný taþýyabilecek ölçüde kimlik kazandýrmak için yola çýktýk. Bu yarýþma ile siz gençleri teþvik etmeyi ve çok yönlü katkýda bulunmanýzý istedik. Bugün sonuçlara baktýðýmýzda her birinde bölgenin anýsýný taþýyan, tarihimize yakýþýr tasarýmlarý görüyoruz. Yarýþma sürecinde birlikte yolculuk yaptýðýmýz tüm proje ortaklarýna ve katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyorum." MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçýn Karayaðýz ise konuþmasýnda Çanakkale Savaþlarý'nýn Türk tarihinde önemli bir mihenk taþý olduðunu belirterek, MSGSÜ olarak kýymetli hediyelik eþyalarýn üretilmesinde katkýsý olan tüm öðrencilere teþekkür etti ve rektörlük olarak adý Çanakkale olan her öneriyi deðerlendireceklerini belirtti. MSGSÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný Güzin Konuk da konuþmasýnda, yaratýcýlýðýn hepimizin geleceði olduðunu vurgulayarak Tarihe Saygý misyonuyla bu yarýþmada yaratýcýlýðýn güzel örneklerinin ortaya çýktýðýný ve çýkan eserlerin hepsinin tasarým açýsýndan çok deðerli olduðunu söyledi. Ödül töreninin ardýndan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakký Eldem Oditoryumu'nda sergilenen eserler ziyaretçiler tarafýndan ilgiyle incelendi. Yarýþmada Ödüle Layýk Bulunanlar: 1'incilik ödülünü MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Ýhsan Emre Turhan "Vatanýn Bölünmez Bütünlüðü ve Aidiyet" adlý eseriyle kazandý. 2'ncilik ödülünü MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Korcan Ertaþ kazanýrken, yarýþmada 3'üncülüðü yine MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Erdem Günsür elde etti. OPET Özel Ödülü'ne ise MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Seyit Ali Güzel ve Kaan Aþer layýk görülürken, mansiyon ödüllerini MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü'nden Yusufhan Doðan, MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Esin Ekmekçioðlu ile Ýbrahim Ant Liþesivdin ve Kürþat Kurt kazandý. Yarýþmada, birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin TL verilirken 3 kiþi de bin TL deðerindeki mansiyon ödülünün sahibi oldu. OPET Özel Ödülü'nü kazanan katýlýmcýlar da 1.500'er TL ile ödüllendirildi. Yarýþmayý "Vatanýn Bölünmez Bütünlüðü ve Aidiyet" adlý eser kazandý. OPET özel ödülüne layýk görülen Seyit Ali Güzel ve Kaan Aþer ödüllerini OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'ün elinden aldý. Birinci olan Ýhsan Emre Turhan, ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Yalçýn Karayaðýz'ýn elinden aldý. Ödüle layýk görülenler bir arada Yarýþmada dereceye giren eserler sergilendi temmuz kilometre 11

12 PETROLEUM FUARI'NDAYDIK AYGAZ, OPET ve TÜPRAÞ, 7-10 Nisan 2011 tarihlerinde Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Petroleum Ýstanbul Uluslararasý Petrol, LPG, Madeni Yað, Ekipman ve Teknoloji Fuarý'nda yer aldý. YILDIZ DAN 3 BOYUTLU BAKIÞ! Enerji Bakaný Taner Yýldýz, OPET standýnda yer alan "Eceabat- Asýrlardýr Anadolu'nun Kilidi" kitabýna özel ilgi gösterdi. OPET'in desteðiyle Eceabat Kaymakamlýðý tarafýndan yayýnlanan kitap, Çanakkale Savaþý'nda tarihe adýný altýn harflerle yazdýran binlerce þehidin anýsýna hazýrlandý. 3 boyutlu özelliði ile dikkat çeken kitabýn ilk sayfasý açýldýðýnda Çanakkale türküsü çalýyor. Kitapta ayrýca 3 boyutlu gözlük ile bir cam þiþe içinde 57. Alay þehitliðinin topraðý ve Çanakkale'de kullanýlan orijinal bir mermi kovaný bulunuyor. 6 aylýk bir çalýþma ile hazýrlanan sadece 1100 adet basýlan kitap için 3 boyutlu özel fotoðraf çekimleri yapýldý. 'Enerji' temalý tasarýmýyla fuarda yer alan Koç Enerji Grubu, AYGAZ, OPET ve TÜPRAÞ markalarýna ait ürün ve hizmetlerin tanýtýmýný gerçekleþtirdi. Akpa, Aygaz Doðalgaz, Demir Export, Ditaþ, Eltek, Enerji Yatýrýmlarý, Entek, Mogaz, Sunpet ve THY OPET Havacýlýk Yakýtlarý ile ilgili bölümlerin de yer aldýðý Koç Enerji Grubu standý, sektör temsilcileri ve fuar ziyaretçileri tarafýndan ilgi gördü. Akaryakýt daðýtým sektörünün lider þirketi OPET; fuarda, ürün ve hizmetlerinin yaný sýra sektörde fark yaratan sosyal sorumluluk projelerini tanýttý. Grubun diðer güçlü markasý Aygaz, kendisine ait bölümde þirketin 55 yýllýk yolculuðunu fotoðraflarla anlatýrken, TÜPRAÞ sektördeki güçlü duruþunu vurgulayan kendisine ait bölümle Petroleum 2011'de katýlýmcýlarla buluþtu. Dünyanýn 80'den fazla ülkesinden katýlýmcýnýn yer aldýðý fuarýn açýlýþý ve diðer etkinliklerine OPET Yönetim Kurulu Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Baþkaný Erol Memioðlu, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, Aygaz Genel Müdürü Yaðýz Eyüpoðlu ve Tüpraþ Genel Müdürü Yavuz Erkut da katýldý. OPET, TÜPRAÞ, AYGAZ 12 temmuz kilometre

13 ADER VE OPET YÖNETÝM KURULU BAÞKANI FÝKRET ÖZTÜRK PETROLEUM FUARI'NDA SEKTÖRÜ DEÐERLENDÝRDÝ "Beþ yýllýk süre, istasyon fiilen ticarete geçtikten sonra baþlamalý" Petroleum fuarýnda dört gün boyunca çeþitli konferans ve toplantýlar gerçekleþti. Türkiye'de petrol ve LPG piyasalarýnýn tartýþýldýðý toplantýlarda, sektörün sorunlarý masaya yatýrýldý. Bayi, bayi adayý, sektör yan sanayi ve basýnýn büyük ilgi gösterdiði fuarda, enerji sektörü bir araya gelerek, sorunlara çözüm arayýþýnda bulundu. Fuar kapsamýnda düzenlenen "Akaryakýt piyasasýndaki rekabet düzeyi hangi seviyededir ve rekabet tüketicilere nasýl yansýmaktadýr?" konulu panelde konuþma yapan ADER ve OPET Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Öztürk, akaryakýt piyasasýndaki rekabetin tüketicilere nasýl yansýdýðý ve yakýn tarihteki yapýsal deðiþikliklerin sonuçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Öztürk, güzel geliþmelerden bahsetmek istediðini belirterek þöyle konuþtu: "EPDK'nýn sektörle birlikte düzenlediði toplantýlar doðrultusunda mevzuata yönelik çoðu düzenleme yapýldý. Lisans iþlemleri hýzlandýrýldý. Talepler, süresinde sonuçlandýrýlabilir hale geldi. Marker olayý hemen hemen çözüldü. Ancak marker seviyesi kaçak akaryakýt için tek kriter olmamalý. Bunun çözülmesi sektörü büyük bir riskin altýndan kaldýrýr." 10 numara yað sorununa iliþkin çözümün gayet kolay olduðunu söyleyen Öztürk, "10 numara yað, yaptýrýmlar uygulanarak, araçlarýn depolarý denetlenip büyük cezalar kesilerek ve yeni tebliðler çýkarýlarak önlenebilir" diye konuþtu. Gümrüklü ve gümrüksüz depolarýn denetlenmesi gerektiðini kesin bir dille ifade eden Öztürk, "Daðýtýcý firma olarak bunu beþ yýl önce dile getirdim. Þu anda tüm deðerleri görebiliyorum. Daðýtým þirketlerinin kaçaðý önleme açýsýndan bunu yapmasý gerektiðine inanýyorum" dedi. 18 Eylül kararýna iliþkin intifa sözleþmelerinin beþ yýl ile sýnýrlandýrýlmasýna karþý olmadýklarýný dile getiren Öztürk, "Ama 18 Eylül kararýnda daðýtým þirketlerine çok büyük bir haksýzlýk yapýlmýþtýr. Anlaþma yapýldýktan sonra istasyon belki 3-4 sene sonra açýlýyor. Beþ yýllýk sürenin, istasyon açýldýktan ve fiilen ticaret baþladýktan sonra baþlamasý lazým. Bizim 1-2 tane bayi adayýmýz var. Beþ senesi doldu daha istasyon açýlmadý. Umuyorum ki bu da düzeltilir" dedi. Sektörün daðýtýcýsýyla, bayisiyle günah keçisi olduðunu belirten Öztürk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sektörde 56 tane daðýtým þirketi var. Rekabet gittikçe yoðunlaþýyor. Zaten rekabet olacak. Öztürk EPDK çok büyük yol aldý hepsini kutluyorum. Eskiden bir haftada aldýðýmýz lisansý artýk bir günde alabiliyoruz. Mevzuatlarda gerekli deðiþiklikler sürekli yapýlýyor. Bir uyum içerisindeyiz diye konuþtu. temmuz kilometre 13

14 ÝLK SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORUMUZA AMERÝKA'DAN "ALTIN ÖDÜL" OPET Petrolcülük A.Þ, Türkiye'de sektöründe bir ilki gerçekleþtirerek hazýrladýðý Küresel Raporlama Giriþimi (GRI) onaylý sürdürülebilirlik raporuyla, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nden (LACP) ödül kazandý. OPET sürdürülebilirlik raporu, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi tarafýndan düzenlenen Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition) sürdürülebilirlik kategorisinde 2'ncilik alarak "Altýn Ödül"e layýk görüldü. OPET ayný zamanda yarýþmaya Türkiye'den katýlan tek akaryakýt daðýtým þirketi oldu ve 2009 yýllarýna ait Türkiye operasyonlarýný kapsayan raporda, OPET'in faaliyetleri kapsamýnda sürdürülebilirlik performansý ve baþarýlarý yer alýyor. Somut veriler ve uluslararasý standartlar ýþýðýnda hazýrlanan bu ilk sürdürülebilirlik raporunda OPET, Küresel Raporlama Giriþimi G3 ilkelerinin belirlediði C raporlama seviyesini kýstas aldý. Raporun diðer belirleyici kriterleri ise, AA1000AS denetim standardýnýn temel ilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yanýt verebilirlik ilkeleri ile Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin Ýlerleme Raporu ilkeleri oldu. OPET, sürdürülebilirlik raporu ile baþka bir ilke daha imza attý. OPET, bir Türk þirketi olarak akaryakýt daðýtým sektöründe GRI onaylý rapor yayýnlayan ilk þirket oldu. "Sektörümüzde GRI onaylý sürdürülebilirlik raporu yayýnlayan ilk þirketiz" Rapora iliþkin bir deðerlendirme yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, 2008'den 2009'a geçerken hâkim olan duraðan ekonomiye raðmen, OPET'in bu süreçte hýzlý ve kontrollü büyümesini devam ettirdiðini belirtti. Aðca, þunlarý söyledi: "OPET olarak sürekli geliþtirdiðimiz hizmet anlayýþýmýz, artan bayi sayýmýz ve yüksek kaliteli ürünlerimizle sektörümüzde pazar payýný geniþletebilen tek firma olduk. T ü r k i y e ' d e sektörümüzde Küresel Raporlama Giriþimi onaylý sürdürülebilirlik raporu yayýnlayan ilk þirket olmaktan gurur duyuyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, çevresel ve toplumsal yatýrýmlarýmýz, paydaþ memnuniyeti, iþ felsefemiz ve altyapý yatýrýmlarýmýzla önümüzdeki dönemde de baþarýlarýmýzý güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuzun uluslararasý alanda bir ödül almasý da, bizi gelecek yýllar için teþvik etti." OPET'in sürdürülebilirlik raporuna 'www.opet.com.tr'den ulaþýlabilir. Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi (LACP) Hakkýnda: 2001 yýlýnda halkla iliþkiler sektöründeki en iyi uygulamalarýn profesyonellerle paylaþýlmasý amacýyla kurulan Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nde, 2002 yýlýndan beri birçok kategoride ödüller veriliyor. OPET'in sürdürülebilirlik kategorisinde Altýn Ödül kazandýðý Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition), 25 ülkeden 4400'den fazla baþvuru ile farklý ölçek ve sektörden katýlýmla kendi rekoruna imza attý. 14 temmuz kilometre

15 KAMPANYALARIMIZLA FARK YARATIYORUZ Akaryakýt daðýtým sektöründe OPET Kart'la müþterilerine sayýsýz avantaj sunan OPET, kampanyalarýyla fark yaratýyor OPET ve Ýþ Bankasý iþbirliðiyle hayata geçen kampanya, 2 Mayýs-14 Haziran 2011 tarihleri arasýnda Maximum Kart anlaþmalý OPET ve SUNPET istasyonlarýnda uygulandý. Kampanyaya göre anlaþmalý Opet istasyonlarýndan farklý günlerde ve tek seferde yapýlan 100 TL ve üzeri 5. akaryakýt alýþveriþleri için yine OPET'teki akaryakýt ve otogaz alýþveriþlerinde kullanýlmak üzere 50 TL MaxiPuan hediye edildi. MaxiPuanlar kampanya bitiminden itibaren 5 iþgünü içerisinde kartlara yüklendi. OPET- Bonus iþbirliði ile 16 Haziran - 31 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen kampanyada, tek seferde 100 TL ve üzeri akaryakýt ve LPG harcamasý yapanlar 5 TL OPET Bonus kazanýyor. Her 100 TL'lik akaryakýt ve LPG alýmýnda hak kazanýlan 5 TL ile toplamda 50 TL'ye varan OPET Bonus kazanýlýyor. OPET ve Akbank iþbirliði ile 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda hayata geçen kampanya kapsamýnda, tüm Axess anlaþmalý OPET istasyonlarýnda, farklý günlerde ve tek seferde 100 TL ve üzeri en az 4 kez yakýt satýn alanlara, 40 TL'lik yakýt hediye edildi. OPET'ten harcama yapan Axess sahiplerinin kampanya kapsamýnda kazandýklarý 40 TL anýnda kartlarýna yüklendi. Söz konusu miktar, 5 Mayýs 2011 tarihine kadar kampanyaya katýlan Axess üyesi tüm OPET istasyonlarýndan yapýlan akaryakýt ve otogaz satýn alýmýnda geçerli oldu. Kampanyadan Axess, Axess Business, Carrefour Axess, Citi Axess ve Fish sahipleri faydalandý. OPET'in bir diðer baþarýlý kampanyasý ise Koçtaþ iþbirliði ile gerçekleþtirildi. Kampanya kapsamýnda Nisan ayý boyunca Koçtaþ Maðazalarý'ndan Parolu kart ile tek seferde yapýlan 100 TL'lik alýþveriþ karþýlýðýnda OPET'ten 5 TL'lik akaryakýt hediye edildi. Alýþveriþ sonrasýnda Parolu karta yüklenen 5 TL deðerindeki Paropuan sadece OPET istasyonlarýnda akaryakýt ve otogaz alýmýnda kullanýldý. OPET'ten kampanya dahilinde harcama yapan Bonus üyeleri, kazandýklarý OPET Bonuslarýný 6-12 Aðustos tarihleri arasýnda Bonus üyesi tüm OPET ve Sunpet istasyonlarýnda yakýt alýmýnda kullanabilecek. Kampanyadan Garanti Bankasý Bonus, Paracard, Money Visa ve Altýn Bonus kart sahipleri faydalanabilecek. Flexi Card sahiplerinin de kampanyaya katýlmak için "EVET OPET" yazýp kartýn son 6 hanesiyle beraber 3340'a SMS göndermesi gerekiyor. Detaylý bilgiye; 'den ulaþýlabilir. temmuz kilometre 15

16 YEÞÝL YOL PROJESÝ ÝÇÝN ANTALYA BEYMELEK'TEYDÝK '5 YILLIK SÜRE BAYÝNÝN LÝSANS TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN BAÞLAMALI' OPET, dünyada giderek azalan yeþilin yaþamýmýzdaki önemine dikkat çekmek amacýyla "Bilinçli Toplum Projeleri" kapsamýnda baþlattýðý ve 10 yýl içinde ülkemize yarým OPET, Beymelek Belediyesi iþbirliði ile "Yeþil Yol Projesi" kapsamýnda Antalya Kaþ yolunda yer alan Beymelek Bulvarý ve kavþaklarýn bitki dikimleri ve peyzaj çalýþmalarýný tamamladý. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Demre Belediye Baþkaný Süleyman Topçu, Beymelek Belediye Baþkaný Osman Güngör ve Demre Milli Eðitim Müdürü Bülent Aldal'ýn katýlýmý ile 24 Mart Perþembe günü saat 11:30'da Beymelek OPET - Avcý Petrol'de düzenlenen teslim töreni ve sembolik aðaç dikiminin ardýndan, saat 12:00'de Beymelek Parký'nda halk ve öðrencilerle aðaç dikimi gerçekleþtirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET olarak bugüne kadar birçok ilde gerçekleþtirdikleri geniþ kapsamlý aðaçlandýrma çalýþmalarýyla, ülkemizin yeþil bir çehreye bürünmesi yolunda büyük mesafe kat ettiklerini ifade etti ve þunlarý söyledi: "Kazandýklarýný yine kendi ülkesinde yatýrýma dönüþtüren bir þirket olarak, sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman halkýmýzýn yanýnda olmaya özen gösteriyoruz yýlýndan bu yana sürdürdüðümüz Yeþil Yol projemiz kapsamýnda OPET olarak Türkiye'nin pek çok yerinde yaptýðýmýz bulvar, park ve yeþillendirme çalýþmalarýnýn yanýsýra Beymelek Parký'ný da vatandaþlarýmýza kazandýrmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu projeyi ülkenin tümünü kucaklayan toplu bir hareket haline getirmektir. Beymelek Parký nda Çanakkale Yarý Açýk Cezaevi'nde yetiþtirilen fidanlarý dikiyoruz, bu çalýþmanýn ülkemizin diðer cezaevlerine de örnek olmasýný ve yeþillendirmenin ülkenin her kurum ve kuruluþu milyonun üzerinde aðaç kazandýrmayý hedeflediði "Yeþil Yol Projesi" kapsamýnda Antalya'nýn Beymelek ilçesinde aðaç dikim töreni gerçekleþtirdi. tarafýndan benimsenmesi gerektiðini düþünüyoruz." Belediye Baþkaný Osman Güngör tören sýrasýnda yaptýðý konuþmada OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e teþekkürlerini ileterek sözlerine baþladý ve OPET istasyonlarýnda müþterilerin misafir gibi aðýrlandýðýný vurguladý. Güngör, bölgenin yeþillendirilmesine katkýlarý nedeniyle OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e teþekkür plaketi takdim etti. Beymelek parkýnda kullanýlan bitkilerin tümü Çanakkale Yarý Açýk Cezaevi'ndeki mahkumlarýn 'Fidancýlýk Atölyeleri'nde yetiþtirdikleri bitkilerden oluþuyor. Bulvarlarda toplam 5181 adet, parkta ise 2259 adet bitki dikimi yapýldý. "Yeþili kaybeden, yaþamý kaybeder" OPET'in "Yeþili kaybeden, yaþamý kaybeder" sloganýyla hayata geçirdiði "Yeþil Yol Projesi", 2004 yýlýndan bu yana ülkemizdeki yeþil alanlarýn yaygýnlaþmasýna önemli katkýda bulunuyor. Ýlk olarak OPET akaryakýt istasyonlarý ve çevresindeki 1,5 kilometrelik alanýn aðaçlandýrýlmasýyla baþlayan proje çerçevesinde, bugüne kadar 579 istasyonda 488 bin 607 adet bitki dikimi yapýldý. Aðacýn ve yeþil dokunun insan hayatýndaki önemini bilinçlendirmeye yönelik eðitim etkinlikleri düzenlendi. Yeþil Yol Projesi, TÜHÝD'in (Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði) 5. Altýn Pusula Ödüllerinde 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorisinde çevre konusunda Altýn Pusula Ödülü ile ödüllendirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve Beymelek Belediye Baþkaný Osman Güngör aðacýn ve yeþilin önemine dikkat çekti. 16 temmuz kilometre

17 KOÇ SPOR ÞENLÝKLERÝ'NDE 86 MADALYA KAZANDIK OPET, 30 Nisan Haziran 2011 tarihleri arasýnda 22'ncisi gerçekleþtirilen Koç Topluluðu Spor Þenliði'ne yine baþarýlarýyla damgasýný vurdu. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, yüzme, atletizm, bowling ve veteran mini futbol branþlarýnda yarýþan OPET spor takýmlarý, 20 altýn 15 gümüþ 51 bronz olmak üzere toplamda 86 madalya kazandý. OPET Basketbol takýmýmýz, Tüpraþ'ý yenerek geçen yýl olduðu gibi bu yýl da þampiyonluðunu ilan etti. Ýstanbul'da yapýlan finalde Tüpraþ ile karþýlaþan OPET Basketbol takýmýmýz, rakibini yenerek geçen yýl olduðu gibi bu yýl da þampiyonluðunu ilan etti. Erkek V o l e y b o l takýmýmýz centilmenlik kupasý kazanýrken Ýzmir bölgesinde yapýlan yarýþmalarda basketbol takýmýmýz üçüncülük kupasý aldý. Masa tenisi takýmýmýz ise en centilmen takým seçildi. Yüzme takýmýmýz da bayanlarda 2 birincilik, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 madalya, erkeklerde 6 birincilik, 7 ikincilik, 5 üçüncülük olmak üzere toplam 18 madalya kazandý. Bayanlar genel klasmanda 3, erkekler ise genel klasmanda ikinci oldu. Þenliðe OPET'ten Ýstanbul Merkez, Adana, Ýzmir ve Ankara bölgelerinden toplam 178 sporcu katýldý. OPET Yüzme Takýmý bayanlar genel klasmanda 3, erkekler ise genel klasmanda ise ikinci oldu. 10 YILI GERÝDE BIRAKTILAR Mersin Aliaða ve Mersin Terminali'nde görev yapan 10. ve 20. yýlýný dolduran OPET lilere düzenlenen törenle berat ve kýdem ödülleri takdim edildi. 26 Nisan 2011 Salý günü Aliaða Terminalimiz'de düzenlenen törene Aliaða Terminal Müdürü Mustafa Gürsoy ve OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün katýldý. Terminalde 10 yýldýr görev yapan Burhan Güneþ, Ýbrahim Soysal, Kadri Koç, Ramazan Demir ve Yaþar Ocak berat ve kýdem ödüllerini OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün'ün elinden aldý. 17 Mayýs 2011 Salý günü Mersin Terminal imiz de düzenlenen törene ise OPET Terminaller Grup Müdürü Ziya Gürün, OPET Satýn Alma Müdürü Gülden Belen, OPET Mersin Terminal Müdürü Altan Adaklý ve OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün katýldý. Düzenlenen törende terminalde 10 yýldýr görev yapan Ebru Gül Diken, Gülsün Ünver Özer, Hasan Gürbüz, Haydar Bayar, Mehmet Akman, Mehmet Göksel, Mehmet Yanar, Muhammer Toker, Baki Özön, Seydi Özmen, Mehmet Aðçoban, Murat Sinan Karagözlü ve 20 yýldýr görev yapan Hacý Yusuf Tosun, Seyfettin Erdur, Doðan Yýldýrým'ýn berat ve kýdem ödülleri takdim edildi. Aliaða EBSO DAN PLAKET OPET, Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn düzenlediði "Baþarýlý Sanayi Kuruluþlarý Ödül Töreni"nde 2009 yýlýnda gerçekleþtirdiði baþarýlý Ar-Ge çalýþmalarýndan ötürü 4 ödüle birden layýk görüldü Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn (EBSO) Ege Bölgesi'nde üretim, yatýrým, ihracat, vergi ve istihdamda en yüksek rakamlara ulaþan þirketleri ödüllendirdiði "Baþarýlý Sanayi Kuruluþlarý Ödül Töreni" her yýl geleneksel olarak tekrarlanýyor yýlý verilerinin baz alýndýðý törende OPET, Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Sanayi Meslek Grubunda 'En Yüksek Yatýrýmý Gerçekleþtiren Firma Birincilik Ödülü', 'En Yüksek Üretim Gerçekleþtiren Firma Birincilik Ödülü', 'En Fazla Ýstihdam Saðlayan Firma Ýkincilik Ödülü' ve 'En Yüksek Ýhracatý Gerçekleþtiren Firma Ýkincilik Ödülü' olmak üzere 4 ödüle birden layýk görüldü. temmuz kilometre 17

18 FAHRÝ MÜFETTÝÞLERÝMÝZLE BULUÞUYORUZ Fahri Müfettiþleriyle bir araya gelmek ve bilgi alýþveriþinde bulunmak için sýk sýk farklý þehirlerde Deðerlendirme Toplantýlarý düzenleyen OPET, son olarak Ýzmir ve Bursalý Fahri Müfettiþleri ile buluþtu Akaryakýt sektöründe müþteri memnuniyetinin deðiþmez lideri OPET, sektörde bir ilk olan OPET Fahri Müfettiþlik sistemine katýlan ve baþarýya giden yolda OPET'e destek veren fahri müfettiþleriyle bilgi alýþveriþinde bulunacaðý toplantýlar düzenliyor. Toplantýlarýn sonuncusu 3 Mayýs Salý akþamý Ýzmir Kaya Termal Hotel'de ve 16 Mayýs Pazartesi akþamý Bursa Çelik Palace Hotel'de gerçekleþtirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk 160 OPET Fahri Müfettiþi'nin katýldýðý Ýzmir Kaya Termal Hotel'deki organizasyonda OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, sosyal sorumluluk projelerinin önemine iþaret ederken bu projelerin geliþiminde OPET Fahri Müfettiþlerinin desteðinin anlamýna dikkat çekti. Temiz Tuvalet, Örnek Köy, Yeþil Yol ve Tarihe Saygý gibi sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi veren Öztürk, Türkiye Müþteri Memnuniyeti'nde beþ yýldýr üst üste alýnan birincilik ile baþarýlarýn taçlandýrýldýðýný söyledi. Öztürk þöyle devam etti: "OPET'in baþarýlarýnda, hiç kuþkusuz siz deðerli Fahri Müfettiþlerimizin önemli katkýlarý var. OPET her zaman sektörün farklýlýk yaratan kuruluþu olmuþtur. Ýstasyonlarýmýzdaki tuvaletlerin temizlik ve hijyen konusundaki liderliðini öne çýkaran Temiz Tuvalet Kampanyasý, bu yýl hepimizin özverili çalýþmalarý sonucu 11. yaþýný kutluyor. Projemiz, sadece istasyonlarýmýzda deðil artýk okullarda ve son olarak da TCDD ile yapmýþ olduðumuz iþbirliði anlaþmasý ile tüm TCDD tren gar ve istasyonlarý ile vagonlarda da uygulanýyor. OPET artýk sosyal sorumluluk projeleri ile sektörde diðer þirketlerden farklý bir konumda. Hepimizin projelerimize inanmasý ve sahiplenmesi ile bugün bu noktadayýz. " Bursa Çelik Palace Hotel'de gerçekleþtirilen toplantýya ise 150 OPET Fahri Müfettiþi katýldý. Toplantýda Nurten Öztürk, 24 Nisan tarihinde ziyarete açýlýþ töreni gerçekleþtirilen 57. Alay Þehitliði ile ilgili de bilgi verdi. Öztürk þöyle konuþtu: "Þirketimiz için büyük bir onur olan Kahraman 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarýna Aralýk 2010'da baþladýk. Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Müdürlüðü iþbirliðinde uygulamaya konulan 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluþ tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan Çanakkale Savaþý'nda kahramanca canlarýný veren þehitlerimize yakýþýr bir düzenlemeyle tarihe tekrar kazandýrýldý. 57. Alay þehitliði yenileme çalýþmalarýný, Ýzmirli Fahri Müfettiþlerimiz Opet Ýzmir Fahri Müfettiþler toplantýsý Zeytin Sanat Grubu dinletisi Ýle renklendi 18 temmuz kilometre

19 büyük bir heyecanla ve kýsa zamanda tarihimize yakýþan bir görünüme kavuþturma arzusuyla sürdürdük. OPET olarak "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz 57. Alay Þehitliði yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gururluyuz. Þehitlerimize olan minnet duygularýmýzýn göstergesi olarak aslýna sadýk kalýnarak yeniden yapýlandýrýlan ve her yýl 25 Nisan Anma Törenleri'nin yapýldýðý þehitliðin diðer tüm þehitliklere de örnek olmasýný diliyoruz." Nurten Öztürk, OPET Sosyal Sorumluluk Projelerinin sürdürülebilir, sonuç odaklý, toplumu bilinçlendirici ve ekonomik kalkýnmayý destekleyici olduðunu vurguladý. Toplantýlarýn bitiminde OPET Fahri Müfettiþlerinin sorularýný yanýtlayan Öztürk, konuþmasýný Fahri Müfettiþlere teþekkür ederek noktaladý. OPET Fahri Müfettiþler Uzmaný Sevgiye Sert de toplantýlarda yaptýðý sunumda fahri müfettiþlik sistemi hakkýnda bilgi verdi. OPET FAHRÝ MÜFETTÝÞLÝK SÝSTEMÝ NEDÝR? OPET Fahri Müfettiþlik sistemi, OPET müþterilerinin gönüllü olarak gerçekleþtirdiði istasyon denetleme sistemidir yýlýndan bu yana sisteme dahil olan Fahri Müfettiþler, OPET Ýstasyonlarýnýn hizmet standartlarýna uygunluðunu denetlemektedirler. OPET Fahri Müfettiþi, il ve bölge sýnýrý olmaksýzýn, ülkenin her yerindeki OPET Ýstasyonlarýný denetleyebilir. Bugün, bu zincire katýlan 5 bin gönüllü müþteri, OPET Fahri Müfettiþi olduklarýný hissettirmeden, müþteri gibi istasyonlarýmýza girmekte, istasyon personelinin kiþisel görünümünü, müþteriye davranýþýný, istasyonun genel temizliðini ve düzenini incelemekte ve görüþ ve önerilerini OPET'le paylaþmaktadýr. OPET Fahri Müfettiþi Selçuk Zeten: "OPET Yetkililerinin ve Sayýn NurtenÖztürk'ün göstermiþ olduðu nezaket ve ilgi için çok teþekkür ediyorum. Fahri müfettiþ olarak da OPET ailesinin bir üyesi olmaktan onur duyuyorum." Bursalý Fahri Müffettiþlerimiz OPET Fahri Müfettiþi Gül Çiçek ZENGÝN: "Sayýn Nurten Öztürk'ü tanýmaktan mutluluk ve gurur duydum. Bu akþam burada OPET Sosyal Sorumluluk Projeleri'ni daha yakýndan inceleme fýrsatým oldu. Bu projeler için tüm OPET çalýþanlarýný tebrik ediyorum. Özellikle Tarihe Saygý Projesi ile ilgili filmleri izlerken çok duygulandým. Türkiye vatandaþý olarak OPET'i ayakta alkýþlamak istedim." OPET Yönetim Kurlu Üyesi Nurten Öztürk, Fahri Müfettiþlerle bir araya geldi temmuz kilometre 19

20 GÜNEYDOÐU'YA TEMÝZ TUVALET EÐÝTÝMLERÝ ÇIKARMASI OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü ve Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal projelerinden olan "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda, projenin fikir lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Eðitim Ekibi tarafýndan Gaziantep, Þanlýurfa, Mardin ve Diyarbakýr'da 7 bin 500 kiþiye tuvalet hijyeni ve temizlik eðitimleri verildi. Gaziantep OPET, sosyal sorumluluk projeleri ile sektöründe fark yaratarak eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýna devam ediyor yýlýnda baþlayan ve bu yýl 10. yýlýný dolduran "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda, bugüne kadar OPET tarafýndan Türkiye'nin her bölgesinde verilen eðitimlerle 1 milyondan fazla kiþiye ulaþýldý. Türkiye'de önemli bir sorun olan tuvalet temizliði ve hijyen bilincini hedef alan Temiz Tuvalet Kampanyasý kapsamýnda, 2 Mart Çarþamba günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip Ýmam Hatip Lisesi'nde OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tarafýndan tuvalet temizliði ve hijyen konulu eðitim verildi. Gaziantep'teki eðitim programý, 3 Mart Perþembe günü Gaziantep Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde bulunan GAÜN Islahiye Kültür Merkezi Konferans Salonu ve Islahiye OPET Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirilen eðitimlerle tamamlandý. Yapýlan eðitimlere öðretmen ve öðrencilerden oluþan toplam 1500 kiþi katýldý. OPET'in, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" ile "tuvalet temizliði ve hijyen"e dikkat çekmeyi amaçladýðýný belirten Nurten Öztürk, "OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü Temiz Tuvalet Kampanyasý ile Türkiye çapýnda öncü bir rol üstlenerek; konunun ülke gündeminde yer almasýný ve bu konuda ortak bir bilinç geliþtirilmesini, pek çok kurumun da bu alanda çalýþmalar yapmasýný saðladýk. OPET istasyonlarýnda baþlattýðýmýz Temiz Tuvalet Kampanyasý'ný toplumun her kesimine yaymak için eðitimlerimize devam ediyoruz" açýklamasýný yaptý. Bilinçli toplum ve bilinçli hizmet anlayýþý ile ilerleyen OPET'in sosyal sorumluluk projelerinin fikir lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, 10 yýldýr "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda 1 milyonu aþkýn kiþiye eðitim verdi ve 37 kiþilik eðitim - denetim ekibi ile 1.5 milyon km yol kat etti. Saðlýklý bir yaþam için tuvalet temizliði ve hijyenin büyük önem taþýdýðýný anlatan Öztürk, bu bilincin toplumun geneline yayýlmasý ile gelecek nesillerin daha saðlýklý bireyler olarak yetiþeceðini vurguladý. Temiz Tuvalet Kampanyasý'nýn diðer duraklarý ise Þanlýurfa, Diyarbakýr ve Mardin'di. OPET Eðitim Ekibi, Temiz Tuvalet Kampanyasý kapsamýnda Þanlýurfa, Diyarbakýr ve Mardin'de 5 bin kiþiye tuvalet temizliði ve hijyen eðitimi verdi. Þanlýurfa Yeniþehir Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda 29 ve 30 Mart tarihlerinde OPET Eðitim Ekibi tarafýndan gerçekleþtirilen eðitimlere bölgedeki okullarda görev yapan toplam 2 bin öðretmenden oluþan grup katýldý. Mardin'de Ömerli Vatan Ýlköðretim Okulu'nda düzenlenen eðitime 250 öðrenci 15 öðretmen katýlýrken, Diyarbakýr Kayapýnar Vehbi Koç Ýlköðretim Okulu'ndaki eðitimlere 2500 öðrenci ve 100 öðretmen katýldý. 20 temmuz kilometre

21 Ýslahiye Diyarbakýr Gaziantep Urfa Ýstanbul Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý HÝJYEN BÝLÝNCÝ ÝÇÝN ÝL ÝL GEZÝYORUZ OPET, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýndaki eðitimlerini hýz kesmeden sürdürüyor. 28 Nisan'da tarihinde Niðde Gazi Ýlköðretim Okulu, 16 Mayýs tarihinde Bursa Osmangazi Ýlköðretim Okulu, 25 Mayýs Pendik Necip Fazýl Ýlköðretim Okulu'nda, 27 Mayýs Pendik Ergenekon Ýlköðretim Okulu'nda, 6 Haziran Ankara Perihan Ýnan Ýlköðretimokulu'nda, 7 Haziran Ýstanbul Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý'nda 8 Haziran ise Trabzon Vakfýkebir Yalýköy Ýlköðretim Okulu'nda temiz tuvalet kullanýmý ve hijyen eðitimleri gerçekleþtirildi. OPET'in sosyal sorumluluk projelerinin lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Eðitim Ekibi tarafýndan verilen eðitimler büyük ilgi görüyor. Temiz Tuvalet Kampanyasý Hakkýnda: OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü ve Türkiye'de yapýlan en uzun soluklu toplumsal projelerden biri olan Temiz Tuvalet Kampanyasý, Türkiye'nin önemli bir sorununu hedef almaktadýr. Temiz Tuvalet Kampanyasý" Türkiye'nin gündemine "tuvalet temizliði ve hijyen" konularýný getirerek, ülkede bu konuda bir bilinç oluþmasýna katkýda bulunmak amacýyla gerçekleþtirilmektedir. Önce kendi istasyonlarýndan iþe baþlayan OPET, zamanla yurda yayýlan tüm istasyonlarýnda, sadece standart kurumsal görüntü ve hizmet kalitesi ile deðil, temizlik ve hijyene verdiði önemle de farklýlýðýný vurgulayarak, bunu kalýcý hale getirmeyi baþarmýþtýr. OPET Temiz Tuvalet Kampanyasý, 2004 yýlýnda IPRA (Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði) Golden World Awards yarýþmasýnda "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisi birinci seçildi. Ayný yýl TÜHÝD (Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði) 3. Altýn Pusula yarýþmasýnda "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisinde ve Nokta Dergisi "Doruktakiler" anketinde "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarý" kategorisinde birinci oldu. temmuz kilometre 21

22 TÝYATRO TOPLULUÐUMUZ KUVAYÝ MÝLLÝYE'YÝ SERGÝLEDÝ OPET Tiyatro Topluluðu, ilk sahne sýnavýný 2 Haziran Perþembe akþamý Profilo Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda verdi. Nazým Hikmet'in ünlü eseri 'Kuvayi Milliye'yi sahneleyen Tiyatro Topluluðu, performanslarýyla beðeni topladý ve seyirciden tam not aldý. OPET çalýþanlarýnýn katýlýmýyla Mayýs 2010'da kurulan OPET Tiyatro Topluluðu, Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nda oyuncu ve yönetmenlik yapan Yýldýrým Fikret Urað eðitmenliðinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Tiyatro Topluluðu, deðiþik departmanlarda farklý alanlarda görev yapan OPETliler'den oluþuyor. Diksiyon, duruþ, ses-nefes teknikleri, reji ve tiyatral bilgilerle donanýmlarýný artýran ekibin ilk sahne deneyimi, Nazým Hikmet'in Kuvayi Milliye Destaný oldu. 2 Haziran Perþembe akþamý Profilo Kültür Merkezi'nde seyirci karþýsýna çýkan OPET Tiyatro Topluluðu, performanslarýyla büyük alkýþ aldý. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca ve OPET çalýþanlarý ile ailelerinin katýldýðý gecede OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, oyun sonunda sahneye çýkarak OPET Tiyatro Topluluðu üyelerini tek tek tebrik etti. Cenk Urað, Sevilay Erdoðan, Erkan Besim Alpagot, Murat Ersoy Yusuf Durgut, Ahmet Akgül, Pýnar Akça, Banu Yumuþak,Tarýk Uçarkuþ, Can Ozan Cem, Mustafa Canarslan ve Sibel Uçmaz'dan oluþan topluluk üyeleri çalýþmalarýný þöyle deðerlendiriyor: Besim Alpagot - Opet Bilgi Teknolojileri Sorumlusu: Tiyatro, her türlü sanat faaliyetini içinde barýndýrdýðý için beni daha da çekiyor kendine. Duygularý, düþünceleri ve hatta felsefemizi; sözle, dansla þarkýyla ifade edeceðimiz bu zengin sanat faaliyetini hayatýmýza kazandýrdýðý için OPET' e teþekkür ediyorum. Ahmet Akgül - Opet Yazýlým Uzmaný: Duygularýnýzý ve hissettiklerinizi anlatmanýn en güzel yolu tiyatro... Ayný anda hareket etmeyi, ayný duyguyu paylaþmayý, sabretmeyi, gerçekten hissetmeyi, anlayarak duymayý, birbirimizi dinlemeyi ve daha bir sürü duyguyu beraber öðreniyoruz. Hayallerimden biriydi, bir tiyatro oyununda oynamak ve o sahnenin tozunu yutmak. Her eðitimin sonunda, bu organizasyonun içinde iyi ki ben de varým diyorum... Banu Yumuþak - Opet Bayi Eðitimleri ve Hizmet Geliþtirme Uzmaný: Çalýþmalarýmýzýn son derece keyifli olmasýnýn yaný sýra, çok þey öðreniyoruz aslýnda. Kendi adýma konuþtuðumda, en baþta hissetmeyi öðreniyorum Birbirimizle talimatlar aracýlýðýyla ya da sözlü diyaloglar kurarak deðil, birbirimizi hissetmeyi, bu sayede kurulan iletiþimin ne kadar saðlam ve yapýlabilir olduðunu öðreniyorum. Duymak eyleminin; dinlemek deðil, gerçekten hissederek, her adýmýný takip ederek yaþanabileceðini öðreniyorum. Ekip olmanýn; bir sürü insanla bir araya toplanmak deðil, birbiri ile her türlü iletiþimi kurabilen, birbirini hisseden ve ayný dili konuþabilen, birlikte hareket etmekten keyif almak olduðunu öðreniyorum. Ve sonu gelmiyor Kim bilir daha neler öðreneceðim, sabýrsýzlýkla bekliyorum. OPET bünyesinde Tiyatro Topluluðu dýþýnda çalýþanlarýn yaratýcýlýklarýný beslemek, çeþitli aktivitelerden yararlanmalarýný saðlamak amacýyla müzik, dalýþ, dans, yelken, fotoðrafçýlýk, yüzme ve bowling gibi birçok etkinlik grubu mevcut. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, oyun sonunda sahneye çýkarak topluluk üyelerini tek tek tebrik etti. 22 temmuz kilometre

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Ahlatcý dünya vitrininde

Ahlatcý dünya vitrininde Marka baðýmlýsý olmayýn ýkýþ noktasý orum olan örnek giriþimcilik hikâyesi Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun, baþlangýç noktasý orum olan sýra dýþý bir giriþimcilik hikâyesinin mimarlarý. Ýsmail Koyun

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1. Ýþ'te

S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1. Ýþ'te S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1 Ýþ'te EDÝTÖR C ü n e y t D i v r i þ Ýþ'te EDÝTÖR C ü n e y t D i v r i þ "Ayrýlýðýn en güzel yaný kavuþmaktýr" derler. Uzunca bir aradan sonra dergimizin bu sayýsý ile sizlere

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu.

Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu. Ailede yaþanan krize dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Evkuran: Deðerlerimizle dirilmeliyiz Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Aile yapýsýnda yaþanan krizi çözmek

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı