Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kusursuz Hizmet Sevgili Opet ve Sunpet Dostlarý, Televizyon, radyo ve açýk hava reklamlarýyla baþlattýðýmýz "Kusursuza Yolculuk" kampanyasý, yeni bir dönemin, yeni bir meydan okumanýn ilanýdýr. Ultra Force, yakýt teknolojisinin ulaþtýðý son noktadýr. Sýra, hizmetteki kalite düzeyinin olabilecek en üst noktaya çýkarýlmasýna gelmiþtir. Ýstasyonlarýmýzda bunun için gereken teknolojik altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþ, müþteri ihtiyaç, öneri ve þikayetlerine süratle cevap vermeyi mümkün kýlan sistemler devreye girmiþtir. Bu iddialý çýkýþýmýzdan sonra artýk tuvaletlerimizin daha temiz, yan hizmetlerimizin eksiksiz ve istasyon personelimizin daha güleryüzlü olmasý gerekmektedir. Bu noktada, deðerli bayi arkadaþlarýmýza büyük iþ düþüyor. Baþarýlý personelin ödüllendirilmesi, eksikleri olanlarýnsa bu eksiklerinin tamamlanmasý çok önemli. Biz bu yöndeki eðitim çalýþmalarýna devam ederek gerekli desteði vereceðiz. Kusursuza doðru çýktýðýmýz yolculukta, uyarý ve önerileriyle bizi yönlendiren fahri müfettiþlerimize buradan özellikle teþekkür etmek istiyorum. 57. Alay Þehitliði'ni tarihe kazandýrarak önemli bir sosyal projeyi daha sonuçlandýrdýk. Bu önemli projenin hayata geçmesinde bizi yönlendiren ve bize destek olan tüm resmi ve sivil kiþi ve kuruluþlara, OPET ve Sunpet ailesi olarak teþekkür ederiz. Saygýlarýmla Fikret ÖZTÜRK OPET Yönetim Kurulu Baþkaný temmuz kilometre 01

2

3 Deðerli OPET liler, Yýlýn ikinci çeyreðini tamamlarken hedeflerimize doðru istikrarlý bir þekilde yol almaya devam ediyoruz, baþarýmýzý belirleyen marka ve istasyon yatýrýmlarýmýzý hýz kesmeden sürdürüyoruz. Akaryakýt sektöründeki yenilikçi yaklaþýmýmýzý ve iddiamýzý, araçlara üstün performans kazandýran "Ultra Force" ile güçlendiriyoruz. Yeni çevreci yakýtýmýz Ultra Force, aracýn performansýný artýrýyor, emisyon deðerlerini en düþük seviyeye çekerek ayný zamanda tasarruf saðlýyor. Aracýn motor ömrünü uzatan ve tüm bunlarý en uygun fiyata sunan 5 yýldýzlý yakýtýmýz Ultra Force, Salih Kalyon ve Burcu Çetinkaya'nýn rol aldýðý reklam filmleri ile de tüketicilerimizle sýcak ve esprili bir iletiþim kuruyor. Ýstasyon yatýrýmlarýmýzý sürdürürken, bizim için önemli bir noktada ve Ýstanbul'un ana arterlerinden sayýlan Baðdat Caddesi'nde de OPET olarak var olduðumuzu müjdelemek istiyorum. Baðdat Caddesi'ndeki ilk istasyonumuz Öz Petrol, birkaç hafta önce hizmet vermeye baþladý. Son 8 ayda bayi aðýmýza 63 yeni istasyon ekledik ve pazar payýmýzda da %18'leri yakaladýk. Bilinçli toplum yaratma hedefi ile yolumuza devam ederken yürüttüðümüz sosyal sorumluluk projelerinin amaçlarýna ulaþarak kamuoyunda ses getiriyor olmasý da memnuniyet verici. Gelibolu Yarýmadasý'nda devam eden, Tarihe Saygý projemiz kapsamýnda 57. Alay Þehitliði'ni yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gurur duyuyoruz. OPET olarak Þehitliði, þanlý tarihine yakýþan bir görünüme kavuþturmanýn onurunu yaþýyoruz. Diðer yandan Temiz Tuvalet Kampanyasý'nýn etkisi yurt çapýnda hýzla artarken devam eden Yeþil Yol ve Örnek Köy projelerimiz de takdir topluyor. Bizim için bir baþka olumlu geliþme ise sektörümüzde bir ilki gerçekleþtirerek hazýrladýðýmýz Küresel Raporlama Giriþimi (GRI) onaylý Sürdürülebilirlik Raporumuzla, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nden (LACP) ödül kazanmak oldu. OPET Sürdürülebilirlik Raporu, düzenlenen Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition) sürdürülebilirlik kategorisinde ikincilik alarak "Altýn Ödül"e layýk görüldü. Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün 'deðiþmez lider'i OPET olarak, "hizmet ve ürün kalitemizle tüketicinin birinci tercihi olmak" anlayýþýmýzý sizlerle birlikte kararlýlýkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamayý hedeflediðimiz yeniliklerle OPET'le 'kusursuza yolculuk" devam edecek. Kilometre'nin bir sonraki sayýsýnda buluþmak dileði ile tüm OPET ve SUNPET bayilerimize, çalýþanlarýna saðlýklý, mutlu ve bol kazançlý günler diliyorum. Saygý ve sevgilerimle, Cüneyt Aðca OPET Genel Müdürü temmuz kilometre 03

4 BEÞ YILDIZLI OPET TEN OPET, yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan, çevreci ve uygun fiyatlý yeni nesil yakýtý ULTRA FORCE'u tüketicilerin kullanýmýna sundu. OPET ULTRA FORCE mevcut ürünlere göre daha yüksek performans ve düþük tüketim sunarken, motorun temiz kalmasýný saðlayarak aracýn ömrünü uzatmaya katkýda bulunuyor. ULTRA FORCE, tek üründe tüketiciye en yüksek kaliteyi sunuyor. Ýçeriðinde bulunan katýk sayesinde araca üstün performans saðlýyor, tasarruf odaklý ve çevre dostu. Yeni ürünümüzle tüketicilerimize daha yüksek bir performansla sürüþ kolaylýðý saðlarken tasarrufu da sunuyoruz. Sektörün deðiþmeyen lideri olarak "hizmet ve ürün kalitemizle tüketicinin birinci tercihi olmak" misyonumuzu devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamayý hedeflediðimiz yeniliklerle de müþterimize 'kusursuz hizmet' sunmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. OPET, yeni nesil yakýtý ULTRA FORCE'u, piyasaya sürdü. OPET ULTRA FORCE, çevreyi koruma, aracýn motorunu temizleme ve ömrünü uzatma, yakýt sistemini koruma, yüksek performans gibi özelliklerin tümünü tek üründe birleþtirerek tüketicilere en kaliteli yakýtý en uygun fiyatla sunuyor. ULTRA FORCE, tek üründe tüketiciye en yüksek kaliteyi sunuyor OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, "Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün beþ yýldýr deðiþmeyen lideri OPET olarak hem hizmet hem de ürün kalitesi anlamýnda kendimizle yarýþýyoruz. Son olarak pazara sunduðumuz OPET 04 temmuz kilometre

5 BEÞ YILDIZLI YAKIT OPET ULTRA FORCE ÝLE BEÞ AVANTAJ BÝR ARADA En Üstün Performans: ULTRA FORCE temizlemiþ olduðu motor, enjektör, yakýt filitresi ve yakýt sistemi ile saðladýðý tam yanma sonucunda aracýn gücünü ve performansýný artýrýyor. Standart yakýt kullanýmýnda %12'ye varan oranlarda oluþan güç kaybý böylece ortadan kalkýyor. Ürünün içindeki setan artýrýcý kimyasal ile yakýtýn setan sayýsý 2-3 birim artarken, ateþleme süresi kýsalýyor ve aracýn performansýný en yüksek düzeye çýkararak araç sürücüsüne sürüþ kolaylýðý ve zevkini yaþatýyor. En Yüksek Tasarruf: ULTRA FORCE yapýsýnda içerdiði kimyasallar ile motor, enjektör, yakýt sistemini temiz kýlýyor, motor güç kaybýna, yakýt köpüklenmesine, korozyona, yakýt/su emülsüyonlarýna karþý koruma saðlýyor ve motor ve yakýt sistemini oluþturan malzeme ile tam bir uyum saðlýyor. En Uzun Motor En Uzun Motor Ömrü: ULTRA FORCE, yapýsýndaki deterjan kimyasalý ile aracýn motorunu, enjektörlerini, yakýt filitresini ve yakýt sistemini temizlerken, temiz kalmasýný saðlayarak, motorun gücünü artýrýyor ve aracýn ömrünü uzatýyor. Üstün Üstün Çevre Koruma: ULTRA FORCE çevreyi koruma özelliði ile motoru temizleyerek enjektör ve yakýt sistemi ile yakýtýn motorda tam yanmasýnýsaðlýyor ve çevreye salýnan gazlar en az düzeye indiriliyor. Yanma sonucunda egzoz çýkan gazlardan hidrokarbon oranýnda % 40'a varan azalma, karbonmonoksit oranýnda %12'ye varan azalma, partiküler madde kirlilik oranlarýnda %45'e varan azalma saðlanýyor. En Ýyi Kalite En Uygun Fiyat: ULTRA FORCE, tüm özellikleri tek üründe bir araya getirerek tüketicilerin cebini koruyor ve en yüksek kaliteyi en uygun fiyatla sunuyor. temmuz kilometre 05

6 OPET'LE "KUSURSUZA YOLCULUK" BAÞLADI OPET'in "Kusursuza Yolculuk" sloganý ile yola çýktýðý ve üç filmden oluþan yeni reklam kampanyasýnýn ilk iki filmi, TV kanallarýnda yayýna girdi. Kampanyanýn ilk filminde OPET'in koþulsuz müþteri memnuniyeti ve güleryüzlü hizmeti vurgulanýyor. 2'nci filmde ise yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yakýt ULTRA FORCE tanýtýlýyor. Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre akaryakýt sektörünün 'deðiþmez lider'i OPET'in yeni reklam filmleri ekranlarda gösterilmeye baþladý. "Kusursuza Yolculuk" sloganý ile üç ayrý reklam filminden oluþan kampanyanýn ilk filminde OPET'in güleryüzlü hizmeti, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" ve "Yeþil Yol Projesi" gibi sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekiliyor. Baþrolünde Salih Kalyon'un oynadýðý reklam filmlerinin çekimleri Antalya'nýn Kemer ilçesinde 70 kiþilik bir prodüksiyon ekibiyle dört günde tamamlandý. Bu ilk film; bir grup gencin OPET'e gitmek için yol tarifi almak üzere danýþtýklarý yaþlý dedenin "OPET'e sakýn gitmeyin!" repliði ile baþlýyor. "Yýllardýr OPET'e gidenler bir daha baþka istasyona gidemedi! Sizi Bir güleryüzle karþýlarlar, þaþar kalýrsýnýz. Tertemiz tuvaletlerini görünce baþka yerde tuvaletinizi yapamazsýnýz. Þu aðaçlýklý yolu takip edin. O yolu da onlar aðaçlandýrdý zaten. Kusursuzlar!" sözleriyle OPET'in 'kusursuz' hizmetine atýfta bulunan Salih Kalyon'un aksi ihtiyar tiplemesiyle yer aldýðý kampanyanýn 2. filminde ise Türkiye Bayanlar Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya'yý izliyoruz. Yüksek performans, düþük tüketim, tasarruf saðlayan ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yakýt ULTRA FORCE'un tanýtýldýðý 2'nci film Salih Kalyon Burcu Çetinkaya'nýn OPET istasyonuna geliþi ile baþlýyor. Reklam filmi, Çetinkaya'nýn pompa görevlisinden ULTRA FORCE istemesi ve markete yönelmesi ile devam ediyor. Bu sýrada, pompanýn yanýnda sallanan sandalyesinde oturan huysuz dede ürüne itiraz ediyor. Dede ve pompa görevlisi arasýnda devam eden diyalogda, OPET'in "kusursuz" ürün ve hizmetleri hakkýnda söylenen dedeye raðmen, arabaya ULTRA FORCE yakýtý dolduruluyor. Burcu Çetinkaya arabasýna binip hýzla uzaklaþýrken, dede de hýzla sandalyesinden düþüyor ve sinirlenerek þöyle sesleniyor: "Ya veriyosunuz Burcu'ya Ultra Force'u, sonra bize force yapýyoo!" Burcu Çetinkaya 06 temmuz kilometre

7 KÜNYE Reklamýn Baþlýðý: OPET'le "Kusursuza Yolculuk" Reklamveren: OPET Reklam Ajansý: Rafineri Kreatif Grup: Can Erdoðan, Ýpek Eriþ Kreatif Direktörler: Ufuk Uslu, Orkun Demirelli Ajans Prodüktörleri: Mert Güler, Hilal Erdebil Müþteri Ýliþkileri: Ýlke Güner, Sultan Engin, Hande Yýldýrým Stratejik Planlama: Deniz Omay, Canan Pehlivanoðlu Medya Ajansý: Universal Mccann Kullanýlan Mecralar: TV Prodüksiyon: Soda Film Yönetmen: Gürkan Kurtkaya Müzik: Emre Irmak temmuz kilometre 07

8 57. ALAY ÞEHÝTLÝÐÝ TÖRENLE AÇILDI OPET'in 2006 yýlýnda Gelibolu Yarýmadasý'ný çaðdaþ bir görünüme kavuþturmak için baþlattýðý "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda bu kez de "57. Alay Þehitliði" yenileme çalýþmalarý tamamlanarak, 24 Nisan 2011'de düzenlenen devlet töreni ile ziyarete açýldý. Þehitlik, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve þehitlerimize yakýþýr bir görüntüye kavuþtu. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu OPET'in 2006 yýlýnda Gelibolu Yarýmadasý'ný çaðdaþ bir görünüme kavuþturmak için baþlattýðý "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda bu kez de "57. Alay Þehitliði" yenileme çalýþmalarý tamamlanarak, 24 Nisan 2011'de düzenlenen devlet töreni ile ziyarete açýldý. OPET Petrolcülük Anonim Þirketi ile Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Müdürlüðü iþbirliðinde uygulamaya konulan 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluþ tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan Çanakkale Savaþý'nda OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, açýlýþ töreninde temsili 57. Alay Sancaðý ný I.Ordu Komutaný Orgenaral Hayri Kývrýkoðlu'na takdim etti. kahramanca canlarýný veren þehitlerimize yakýþýr bir düzenlemeyle tarihe tekrar kazandýrýldý. Açýlýþ Töreni'ne Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Dýþiþleri Bakanlýðý Koordinatörü Büyükelçi Aykut Sezgin, I.Ordu Komutaný Hayri Kývrýkoðlu, II.Kolordu Komutaný Raif Akbaþ ve Avustralya, Yeni Zelanda, Ýngiltere, Fransa, Hindistan, Ýrlanda, Almanya, Bangladeþ, Amerika Birleþik Devletleri üst düzey diplomatlarý katýldý. Törende ayrýca Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, OPET Petrolcülük A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Baþkaný Erol Memioðlu, OPET Petrolcülük Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Öztürk ve OPET Petrolcülük Genel Müdürü Cüneyt Aðca hazýr bulundu. Tören; saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Törende bir konuþma yapan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, "2010 yýlý Aralýk ayýnda baþladýðýmýz 57. Alay þehitliði yenileme çalýþmalarýný, büyük bir heyecanla ve kýsa zamanda tarihimize yakýþan bir görünüme kavuþturma arzusuyla sürdürdük. OPET olarak "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz 57. Alay Þehitliði yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gururluyuz. Þehitlerimize olan minnet duygularýmýzýn göstergesi olarak aslýna sadýk kalýnarak yeniden yapýlandýrýlan ve her yýl 25 Nisan Anma Törenleri'nin yapýldýðý þehitliðin diðer tüm þehitliklere de örnek olmasýný diliyoruz" dedi yýlýna kadar 57. Alay Þehitliði'nin her türlü bakým ve onarým iþlerini takip edeceklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk "Vatan uðruna hayatlarýný feda eden aziz þehitlerimizi, 57. Piyade Alayý þehitleri nezdinde bir kez daha saygý ve minnetle anýyorum. Biz OPET olarak bu topraklar için savaþanlara, bu topraklarý bize vatan yapanlara saygýmýzýn ifadesi olarak çýktýðýmýz yolda 57. Piyade Alayý Þehitliði ni de þanlý tarihine ve ülkemize yakýþan bir görünüme kavuþturabilmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu onurlu görevi bizlere layýk gören, çalýþmalarýmýza inançla destek veren, önümüzü açan, takdir ve teþekkürleri ile bizleri onurlandýran tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkürü borç biliyor, 57. Alay ýmýzýn hatýrasýna hürmetimizin ve geçmiþimize saygýnýn bir ifadesi olarak þehitlerimizin aziz hatýrasýna armaðan ediyoruz" dedi. 08 temmuz kilometre

9 GENÝÞ KATILIMLI TÖRENE KOÇ HOLDÝNG VE OPET ÜST DÜZEY YÖNETÝCÝLERÝNÝN YANISIRA YABANCI ÜLKE TEMSÝLCÝLERÝ DE KATILDI OPET Yönetim Kurulu Üyesi YANLIÞ ÝSÝMLER DÜZELTÝLDÝ 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarý sýrasýnda þehitlik içindeki yanlýþ isimler de düzeltilerek doðrularý yazýldý; 322'si mezar taþý, 1945'i anýtta olmak üzere toplam 1817 þehidimizin adý doðru bir biçimde tarihe kazandýrýldý. Törende, konuþmalarýn ardýndan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçýlarý tarafýndan Çanakkale Savaþý ve içerdiði kahramanlýk destanýnýn yaný sýra barýþýn önemini vurgulayan bir oratoryo seslendirildi. Mehteran gösterisi ve þehitlik defterinin imzalanmasýnýn ardýndan tören, þehitliðin ziyaret edilmesi ile sona erdi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesini anlattý. Törende, konuþmalarýn ardýndan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçýlarý tarafýndan Çanakkale Savaþý ve içeriði kahramanlýk destanýnýn yaný sýra barýþýn önemini vurgulayan oratoryo seslendirildi. temmuz kilometre 09

10 57. Alay Þehitliði Yeniden Yapýmý Kapsamýndaki Çalýþmalar: Þehitlik içerisinde bulunan þadýrvan ve namazgahýn ibadete özel olarak yeniden konumlandýrýlmasý, çevre taþ duvarlarýnýn yeniden imal edilmesi Þehitlik etrafýný çevreleyen ve eðime paralel imal edilmiþ taþ duvarlarýn tekrar ele alýnarak kademeli olacak þekilde yeniden inþa edilmesi Mevcut durumdaki þehitlik mezar taþý kitabelerinin projesine uygun nitelikte doðal taþlardan imal edilmesi ve üzerine þehit isimlerinin yazýlarak yerine konulmasý Þehitlik boyunca asfalt kenarýnda bulunan su derelerinin mevcut toprak durumundan betonarme üzerine taþ kaplama yapýlarak sýhhileþtirilmesi 57. Alay Anýtý'nýn taþýyýcý taþ duvarlarýnda meydana gelen çatlamalardan dolayý statik açýdan sýkýntý yaratmasýndan dolayý yýkýlarak yeniden inþa edilmesi Mevcut otopark zemin kaplamalarýnýn granit küp taþlarla kaplanmasý Mevcut PVC esaslý malzemelerden imal edilmiþ tuvaletlerin prefabrike konteynýrdan imal edilmiþ OPET standartlarýna uygun tuvaletlerle deðiþtirilmesi Mevcut satýþ stantlarýnýn çelik karkas üzerine ahþap kaplamalý yeni stantlarla deðiþtirilmesi 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarý sýrasýnda þehitlik içindeki yanlýþ isimler de düzeltilerek doðrularý yazýldý; 322'si mezar taþý, 1945'i anýtta olmak üzere toplam 1817 þehidimizin adý doðru bir biçimde tarihe kazandýrýldý. Eski hali Yeni hali Aralýk 2010'da baþlayan yenileme çalýþmalarý titizlikle sürdürülerek 5 ayda tamamlandý. Geçen yýllarýn ve büyük Gelibolu yangýnýnýn olumsuz etkileri nedeniyle yeniden yapýmýna karar verilen þehitliðin, 2016'ya her türlü bakým ve onarýmý OPET tarafýndan takip edilecek. 10 temmuz kilometre

11 Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý'nda ödüller sahiplerini buldu OPET tarafýndan desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn himayesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi iþbirliðiyle Eceabat Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen, Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý nýn ödülleri sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde, toplam 53 eser arasýndan, 1'incilik, 2'ncilik, 3'üncülük ödülleri ile mansiyon ödüllerinin yaný sýra bir de OPET Özel Ödülü takdim edildi. Ödül töreninde bir konuþma yapan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET'in bu topraklarda doðmuþ ve büyümüþ genç bir Türk þirketi olarak sadece ticari faaliyetleriyle deðil, Türkiye'nin toplumsal yaþamýna ve tarihine katkýlarýyla anýlmasýnýn büyük bir gurur kaynaðý olduðunu belirtti. Öztürk, OPET'in 2006'da baþlattýðý Tarihe Saygý nýn projesi Alçýtepe' de Örnek Köy projesi ile baþladýðýný ve bugün gurur verici bir tabloya ulaþtýðýný belirtti. Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý'nýn Tarihi Yarýmada için önemine de deðinen Nurten Öztürk, özellikle 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde oldukça yoðun bir ziyaretçi kitlesinin bölgeyi ziyaret ettiðini belirtti ve þunlarý söyledi: "Bölgede satýlan hediyelik eþyalara, bölgenin anýsýný taþýyabilecek ölçüde kimlik kazandýrmak için yola çýktýk. Bu yarýþma ile siz gençleri teþvik etmeyi ve çok yönlü katkýda bulunmanýzý istedik. Bugün sonuçlara baktýðýmýzda her birinde bölgenin anýsýný taþýyan, tarihimize yakýþýr tasarýmlarý görüyoruz. Yarýþma sürecinde birlikte yolculuk yaptýðýmýz tüm proje ortaklarýna ve katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyorum." MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçýn Karayaðýz ise konuþmasýnda Çanakkale Savaþlarý'nýn Türk tarihinde önemli bir mihenk taþý olduðunu belirterek, MSGSÜ olarak kýymetli hediyelik eþyalarýn üretilmesinde katkýsý olan tüm öðrencilere teþekkür etti ve rektörlük olarak adý Çanakkale olan her öneriyi deðerlendireceklerini belirtti. MSGSÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný Güzin Konuk da konuþmasýnda, yaratýcýlýðýn hepimizin geleceði olduðunu vurgulayarak Tarihe Saygý misyonuyla bu yarýþmada yaratýcýlýðýn güzel örneklerinin ortaya çýktýðýný ve çýkan eserlerin hepsinin tasarým açýsýndan çok deðerli olduðunu söyledi. Ödül töreninin ardýndan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakký Eldem Oditoryumu'nda sergilenen eserler ziyaretçiler tarafýndan ilgiyle incelendi. Yarýþmada Ödüle Layýk Bulunanlar: 1'incilik ödülünü MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Ýhsan Emre Turhan "Vatanýn Bölünmez Bütünlüðü ve Aidiyet" adlý eseriyle kazandý. 2'ncilik ödülünü MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Korcan Ertaþ kazanýrken, yarýþmada 3'üncülüðü yine MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Erdem Günsür elde etti. OPET Özel Ödülü'ne ise MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Seyit Ali Güzel ve Kaan Aþer layýk görülürken, mansiyon ödüllerini MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü'nden Yusufhan Doðan, MSGSÜ Ýç Mimarlýk Bölümü'nden Esin Ekmekçioðlu ile Ýbrahim Ant Liþesivdin ve Kürþat Kurt kazandý. Yarýþmada, birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin TL verilirken 3 kiþi de bin TL deðerindeki mansiyon ödülünün sahibi oldu. OPET Özel Ödülü'nü kazanan katýlýmcýlar da 1.500'er TL ile ödüllendirildi. Yarýþmayý "Vatanýn Bölünmez Bütünlüðü ve Aidiyet" adlý eser kazandý. OPET özel ödülüne layýk görülen Seyit Ali Güzel ve Kaan Aþer ödüllerini OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'ün elinden aldý. Birinci olan Ýhsan Emre Turhan, ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Yalçýn Karayaðýz'ýn elinden aldý. Ödüle layýk görülenler bir arada Yarýþmada dereceye giren eserler sergilendi temmuz kilometre 11

12 PETROLEUM FUARI'NDAYDIK AYGAZ, OPET ve TÜPRAÞ, 7-10 Nisan 2011 tarihlerinde Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Petroleum Ýstanbul Uluslararasý Petrol, LPG, Madeni Yað, Ekipman ve Teknoloji Fuarý'nda yer aldý. YILDIZ DAN 3 BOYUTLU BAKIÞ! Enerji Bakaný Taner Yýldýz, OPET standýnda yer alan "Eceabat- Asýrlardýr Anadolu'nun Kilidi" kitabýna özel ilgi gösterdi. OPET'in desteðiyle Eceabat Kaymakamlýðý tarafýndan yayýnlanan kitap, Çanakkale Savaþý'nda tarihe adýný altýn harflerle yazdýran binlerce þehidin anýsýna hazýrlandý. 3 boyutlu özelliði ile dikkat çeken kitabýn ilk sayfasý açýldýðýnda Çanakkale türküsü çalýyor. Kitapta ayrýca 3 boyutlu gözlük ile bir cam þiþe içinde 57. Alay þehitliðinin topraðý ve Çanakkale'de kullanýlan orijinal bir mermi kovaný bulunuyor. 6 aylýk bir çalýþma ile hazýrlanan sadece 1100 adet basýlan kitap için 3 boyutlu özel fotoðraf çekimleri yapýldý. 'Enerji' temalý tasarýmýyla fuarda yer alan Koç Enerji Grubu, AYGAZ, OPET ve TÜPRAÞ markalarýna ait ürün ve hizmetlerin tanýtýmýný gerçekleþtirdi. Akpa, Aygaz Doðalgaz, Demir Export, Ditaþ, Eltek, Enerji Yatýrýmlarý, Entek, Mogaz, Sunpet ve THY OPET Havacýlýk Yakýtlarý ile ilgili bölümlerin de yer aldýðý Koç Enerji Grubu standý, sektör temsilcileri ve fuar ziyaretçileri tarafýndan ilgi gördü. Akaryakýt daðýtým sektörünün lider þirketi OPET; fuarda, ürün ve hizmetlerinin yaný sýra sektörde fark yaratan sosyal sorumluluk projelerini tanýttý. Grubun diðer güçlü markasý Aygaz, kendisine ait bölümde þirketin 55 yýllýk yolculuðunu fotoðraflarla anlatýrken, TÜPRAÞ sektördeki güçlü duruþunu vurgulayan kendisine ait bölümle Petroleum 2011'de katýlýmcýlarla buluþtu. Dünyanýn 80'den fazla ülkesinden katýlýmcýnýn yer aldýðý fuarýn açýlýþý ve diðer etkinliklerine OPET Yönetim Kurulu Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Baþkaný Erol Memioðlu, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, Aygaz Genel Müdürü Yaðýz Eyüpoðlu ve Tüpraþ Genel Müdürü Yavuz Erkut da katýldý. OPET, TÜPRAÞ, AYGAZ 12 temmuz kilometre

13 ADER VE OPET YÖNETÝM KURULU BAÞKANI FÝKRET ÖZTÜRK PETROLEUM FUARI'NDA SEKTÖRÜ DEÐERLENDÝRDÝ "Beþ yýllýk süre, istasyon fiilen ticarete geçtikten sonra baþlamalý" Petroleum fuarýnda dört gün boyunca çeþitli konferans ve toplantýlar gerçekleþti. Türkiye'de petrol ve LPG piyasalarýnýn tartýþýldýðý toplantýlarda, sektörün sorunlarý masaya yatýrýldý. Bayi, bayi adayý, sektör yan sanayi ve basýnýn büyük ilgi gösterdiði fuarda, enerji sektörü bir araya gelerek, sorunlara çözüm arayýþýnda bulundu. Fuar kapsamýnda düzenlenen "Akaryakýt piyasasýndaki rekabet düzeyi hangi seviyededir ve rekabet tüketicilere nasýl yansýmaktadýr?" konulu panelde konuþma yapan ADER ve OPET Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Öztürk, akaryakýt piyasasýndaki rekabetin tüketicilere nasýl yansýdýðý ve yakýn tarihteki yapýsal deðiþikliklerin sonuçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Öztürk, güzel geliþmelerden bahsetmek istediðini belirterek þöyle konuþtu: "EPDK'nýn sektörle birlikte düzenlediði toplantýlar doðrultusunda mevzuata yönelik çoðu düzenleme yapýldý. Lisans iþlemleri hýzlandýrýldý. Talepler, süresinde sonuçlandýrýlabilir hale geldi. Marker olayý hemen hemen çözüldü. Ancak marker seviyesi kaçak akaryakýt için tek kriter olmamalý. Bunun çözülmesi sektörü büyük bir riskin altýndan kaldýrýr." 10 numara yað sorununa iliþkin çözümün gayet kolay olduðunu söyleyen Öztürk, "10 numara yað, yaptýrýmlar uygulanarak, araçlarýn depolarý denetlenip büyük cezalar kesilerek ve yeni tebliðler çýkarýlarak önlenebilir" diye konuþtu. Gümrüklü ve gümrüksüz depolarýn denetlenmesi gerektiðini kesin bir dille ifade eden Öztürk, "Daðýtýcý firma olarak bunu beþ yýl önce dile getirdim. Þu anda tüm deðerleri görebiliyorum. Daðýtým þirketlerinin kaçaðý önleme açýsýndan bunu yapmasý gerektiðine inanýyorum" dedi. 18 Eylül kararýna iliþkin intifa sözleþmelerinin beþ yýl ile sýnýrlandýrýlmasýna karþý olmadýklarýný dile getiren Öztürk, "Ama 18 Eylül kararýnda daðýtým þirketlerine çok büyük bir haksýzlýk yapýlmýþtýr. Anlaþma yapýldýktan sonra istasyon belki 3-4 sene sonra açýlýyor. Beþ yýllýk sürenin, istasyon açýldýktan ve fiilen ticaret baþladýktan sonra baþlamasý lazým. Bizim 1-2 tane bayi adayýmýz var. Beþ senesi doldu daha istasyon açýlmadý. Umuyorum ki bu da düzeltilir" dedi. Sektörün daðýtýcýsýyla, bayisiyle günah keçisi olduðunu belirten Öztürk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sektörde 56 tane daðýtým þirketi var. Rekabet gittikçe yoðunlaþýyor. Zaten rekabet olacak. Öztürk EPDK çok büyük yol aldý hepsini kutluyorum. Eskiden bir haftada aldýðýmýz lisansý artýk bir günde alabiliyoruz. Mevzuatlarda gerekli deðiþiklikler sürekli yapýlýyor. Bir uyum içerisindeyiz diye konuþtu. temmuz kilometre 13

14 ÝLK SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORUMUZA AMERÝKA'DAN "ALTIN ÖDÜL" OPET Petrolcülük A.Þ, Türkiye'de sektöründe bir ilki gerçekleþtirerek hazýrladýðý Küresel Raporlama Giriþimi (GRI) onaylý sürdürülebilirlik raporuyla, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nden (LACP) ödül kazandý. OPET sürdürülebilirlik raporu, Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi tarafýndan düzenlenen Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition) sürdürülebilirlik kategorisinde 2'ncilik alarak "Altýn Ödül"e layýk görüldü. OPET ayný zamanda yarýþmaya Türkiye'den katýlan tek akaryakýt daðýtým þirketi oldu ve 2009 yýllarýna ait Türkiye operasyonlarýný kapsayan raporda, OPET'in faaliyetleri kapsamýnda sürdürülebilirlik performansý ve baþarýlarý yer alýyor. Somut veriler ve uluslararasý standartlar ýþýðýnda hazýrlanan bu ilk sürdürülebilirlik raporunda OPET, Küresel Raporlama Giriþimi G3 ilkelerinin belirlediði C raporlama seviyesini kýstas aldý. Raporun diðer belirleyici kriterleri ise, AA1000AS denetim standardýnýn temel ilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yanýt verebilirlik ilkeleri ile Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin Ýlerleme Raporu ilkeleri oldu. OPET, sürdürülebilirlik raporu ile baþka bir ilke daha imza attý. OPET, bir Türk þirketi olarak akaryakýt daðýtým sektöründe GRI onaylý rapor yayýnlayan ilk þirket oldu. "Sektörümüzde GRI onaylý sürdürülebilirlik raporu yayýnlayan ilk þirketiz" Rapora iliþkin bir deðerlendirme yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, 2008'den 2009'a geçerken hâkim olan duraðan ekonomiye raðmen, OPET'in bu süreçte hýzlý ve kontrollü büyümesini devam ettirdiðini belirtti. Aðca, þunlarý söyledi: "OPET olarak sürekli geliþtirdiðimiz hizmet anlayýþýmýz, artan bayi sayýmýz ve yüksek kaliteli ürünlerimizle sektörümüzde pazar payýný geniþletebilen tek firma olduk. T ü r k i y e ' d e sektörümüzde Küresel Raporlama Giriþimi onaylý sürdürülebilirlik raporu yayýnlayan ilk þirket olmaktan gurur duyuyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, çevresel ve toplumsal yatýrýmlarýmýz, paydaþ memnuniyeti, iþ felsefemiz ve altyapý yatýrýmlarýmýzla önümüzdeki dönemde de baþarýlarýmýzý güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuzun uluslararasý alanda bir ödül almasý da, bizi gelecek yýllar için teþvik etti." OPET'in sürdürülebilirlik raporuna 'www.opet.com.tr'den ulaþýlabilir. Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi (LACP) Hakkýnda: 2001 yýlýnda halkla iliþkiler sektöründeki en iyi uygulamalarýn profesyonellerle paylaþýlmasý amacýyla kurulan Amerikan Ýletiþim Profesyonelleri Ligi'nde, 2002 yýlýndan beri birçok kategoride ödüller veriliyor. OPET'in sürdürülebilirlik kategorisinde Altýn Ödül kazandýðý Vision Ödülleri Yýllýk Rapor Yarýþmasý ( Vision Awards Annual Report Competition), 25 ülkeden 4400'den fazla baþvuru ile farklý ölçek ve sektörden katýlýmla kendi rekoruna imza attý. 14 temmuz kilometre

15 KAMPANYALARIMIZLA FARK YARATIYORUZ Akaryakýt daðýtým sektöründe OPET Kart'la müþterilerine sayýsýz avantaj sunan OPET, kampanyalarýyla fark yaratýyor OPET ve Ýþ Bankasý iþbirliðiyle hayata geçen kampanya, 2 Mayýs-14 Haziran 2011 tarihleri arasýnda Maximum Kart anlaþmalý OPET ve SUNPET istasyonlarýnda uygulandý. Kampanyaya göre anlaþmalý Opet istasyonlarýndan farklý günlerde ve tek seferde yapýlan 100 TL ve üzeri 5. akaryakýt alýþveriþleri için yine OPET'teki akaryakýt ve otogaz alýþveriþlerinde kullanýlmak üzere 50 TL MaxiPuan hediye edildi. MaxiPuanlar kampanya bitiminden itibaren 5 iþgünü içerisinde kartlara yüklendi. OPET- Bonus iþbirliði ile 16 Haziran - 31 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen kampanyada, tek seferde 100 TL ve üzeri akaryakýt ve LPG harcamasý yapanlar 5 TL OPET Bonus kazanýyor. Her 100 TL'lik akaryakýt ve LPG alýmýnda hak kazanýlan 5 TL ile toplamda 50 TL'ye varan OPET Bonus kazanýlýyor. OPET ve Akbank iþbirliði ile 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda hayata geçen kampanya kapsamýnda, tüm Axess anlaþmalý OPET istasyonlarýnda, farklý günlerde ve tek seferde 100 TL ve üzeri en az 4 kez yakýt satýn alanlara, 40 TL'lik yakýt hediye edildi. OPET'ten harcama yapan Axess sahiplerinin kampanya kapsamýnda kazandýklarý 40 TL anýnda kartlarýna yüklendi. Söz konusu miktar, 5 Mayýs 2011 tarihine kadar kampanyaya katýlan Axess üyesi tüm OPET istasyonlarýndan yapýlan akaryakýt ve otogaz satýn alýmýnda geçerli oldu. Kampanyadan Axess, Axess Business, Carrefour Axess, Citi Axess ve Fish sahipleri faydalandý. OPET'in bir diðer baþarýlý kampanyasý ise Koçtaþ iþbirliði ile gerçekleþtirildi. Kampanya kapsamýnda Nisan ayý boyunca Koçtaþ Maðazalarý'ndan Parolu kart ile tek seferde yapýlan 100 TL'lik alýþveriþ karþýlýðýnda OPET'ten 5 TL'lik akaryakýt hediye edildi. Alýþveriþ sonrasýnda Parolu karta yüklenen 5 TL deðerindeki Paropuan sadece OPET istasyonlarýnda akaryakýt ve otogaz alýmýnda kullanýldý. OPET'ten kampanya dahilinde harcama yapan Bonus üyeleri, kazandýklarý OPET Bonuslarýný 6-12 Aðustos tarihleri arasýnda Bonus üyesi tüm OPET ve Sunpet istasyonlarýnda yakýt alýmýnda kullanabilecek. Kampanyadan Garanti Bankasý Bonus, Paracard, Money Visa ve Altýn Bonus kart sahipleri faydalanabilecek. Flexi Card sahiplerinin de kampanyaya katýlmak için "EVET OPET" yazýp kartýn son 6 hanesiyle beraber 3340'a SMS göndermesi gerekiyor. Detaylý bilgiye; 'den ulaþýlabilir. temmuz kilometre 15

16 YEÞÝL YOL PROJESÝ ÝÇÝN ANTALYA BEYMELEK'TEYDÝK '5 YILLIK SÜRE BAYÝNÝN LÝSANS TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN BAÞLAMALI' OPET, dünyada giderek azalan yeþilin yaþamýmýzdaki önemine dikkat çekmek amacýyla "Bilinçli Toplum Projeleri" kapsamýnda baþlattýðý ve 10 yýl içinde ülkemize yarým OPET, Beymelek Belediyesi iþbirliði ile "Yeþil Yol Projesi" kapsamýnda Antalya Kaþ yolunda yer alan Beymelek Bulvarý ve kavþaklarýn bitki dikimleri ve peyzaj çalýþmalarýný tamamladý. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Demre Belediye Baþkaný Süleyman Topçu, Beymelek Belediye Baþkaný Osman Güngör ve Demre Milli Eðitim Müdürü Bülent Aldal'ýn katýlýmý ile 24 Mart Perþembe günü saat 11:30'da Beymelek OPET - Avcý Petrol'de düzenlenen teslim töreni ve sembolik aðaç dikiminin ardýndan, saat 12:00'de Beymelek Parký'nda halk ve öðrencilerle aðaç dikimi gerçekleþtirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET olarak bugüne kadar birçok ilde gerçekleþtirdikleri geniþ kapsamlý aðaçlandýrma çalýþmalarýyla, ülkemizin yeþil bir çehreye bürünmesi yolunda büyük mesafe kat ettiklerini ifade etti ve þunlarý söyledi: "Kazandýklarýný yine kendi ülkesinde yatýrýma dönüþtüren bir þirket olarak, sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman halkýmýzýn yanýnda olmaya özen gösteriyoruz yýlýndan bu yana sürdürdüðümüz Yeþil Yol projemiz kapsamýnda OPET olarak Türkiye'nin pek çok yerinde yaptýðýmýz bulvar, park ve yeþillendirme çalýþmalarýnýn yanýsýra Beymelek Parký'ný da vatandaþlarýmýza kazandýrmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu projeyi ülkenin tümünü kucaklayan toplu bir hareket haline getirmektir. Beymelek Parký nda Çanakkale Yarý Açýk Cezaevi'nde yetiþtirilen fidanlarý dikiyoruz, bu çalýþmanýn ülkemizin diðer cezaevlerine de örnek olmasýný ve yeþillendirmenin ülkenin her kurum ve kuruluþu milyonun üzerinde aðaç kazandýrmayý hedeflediði "Yeþil Yol Projesi" kapsamýnda Antalya'nýn Beymelek ilçesinde aðaç dikim töreni gerçekleþtirdi. tarafýndan benimsenmesi gerektiðini düþünüyoruz." Belediye Baþkaný Osman Güngör tören sýrasýnda yaptýðý konuþmada OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e teþekkürlerini ileterek sözlerine baþladý ve OPET istasyonlarýnda müþterilerin misafir gibi aðýrlandýðýný vurguladý. Güngör, bölgenin yeþillendirilmesine katkýlarý nedeniyle OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e teþekkür plaketi takdim etti. Beymelek parkýnda kullanýlan bitkilerin tümü Çanakkale Yarý Açýk Cezaevi'ndeki mahkumlarýn 'Fidancýlýk Atölyeleri'nde yetiþtirdikleri bitkilerden oluþuyor. Bulvarlarda toplam 5181 adet, parkta ise 2259 adet bitki dikimi yapýldý. "Yeþili kaybeden, yaþamý kaybeder" OPET'in "Yeþili kaybeden, yaþamý kaybeder" sloganýyla hayata geçirdiði "Yeþil Yol Projesi", 2004 yýlýndan bu yana ülkemizdeki yeþil alanlarýn yaygýnlaþmasýna önemli katkýda bulunuyor. Ýlk olarak OPET akaryakýt istasyonlarý ve çevresindeki 1,5 kilometrelik alanýn aðaçlandýrýlmasýyla baþlayan proje çerçevesinde, bugüne kadar 579 istasyonda 488 bin 607 adet bitki dikimi yapýldý. Aðacýn ve yeþil dokunun insan hayatýndaki önemini bilinçlendirmeye yönelik eðitim etkinlikleri düzenlendi. Yeþil Yol Projesi, TÜHÝD'in (Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði) 5. Altýn Pusula Ödüllerinde 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorisinde çevre konusunda Altýn Pusula Ödülü ile ödüllendirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve Beymelek Belediye Baþkaný Osman Güngör aðacýn ve yeþilin önemine dikkat çekti. 16 temmuz kilometre

17 KOÇ SPOR ÞENLÝKLERÝ'NDE 86 MADALYA KAZANDIK OPET, 30 Nisan Haziran 2011 tarihleri arasýnda 22'ncisi gerçekleþtirilen Koç Topluluðu Spor Þenliði'ne yine baþarýlarýyla damgasýný vurdu. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, yüzme, atletizm, bowling ve veteran mini futbol branþlarýnda yarýþan OPET spor takýmlarý, 20 altýn 15 gümüþ 51 bronz olmak üzere toplamda 86 madalya kazandý. OPET Basketbol takýmýmýz, Tüpraþ'ý yenerek geçen yýl olduðu gibi bu yýl da þampiyonluðunu ilan etti. Ýstanbul'da yapýlan finalde Tüpraþ ile karþýlaþan OPET Basketbol takýmýmýz, rakibini yenerek geçen yýl olduðu gibi bu yýl da þampiyonluðunu ilan etti. Erkek V o l e y b o l takýmýmýz centilmenlik kupasý kazanýrken Ýzmir bölgesinde yapýlan yarýþmalarda basketbol takýmýmýz üçüncülük kupasý aldý. Masa tenisi takýmýmýz ise en centilmen takým seçildi. Yüzme takýmýmýz da bayanlarda 2 birincilik, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 madalya, erkeklerde 6 birincilik, 7 ikincilik, 5 üçüncülük olmak üzere toplam 18 madalya kazandý. Bayanlar genel klasmanda 3, erkekler ise genel klasmanda ikinci oldu. Þenliðe OPET'ten Ýstanbul Merkez, Adana, Ýzmir ve Ankara bölgelerinden toplam 178 sporcu katýldý. OPET Yüzme Takýmý bayanlar genel klasmanda 3, erkekler ise genel klasmanda ise ikinci oldu. 10 YILI GERÝDE BIRAKTILAR Mersin Aliaða ve Mersin Terminali'nde görev yapan 10. ve 20. yýlýný dolduran OPET lilere düzenlenen törenle berat ve kýdem ödülleri takdim edildi. 26 Nisan 2011 Salý günü Aliaða Terminalimiz'de düzenlenen törene Aliaða Terminal Müdürü Mustafa Gürsoy ve OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün katýldý. Terminalde 10 yýldýr görev yapan Burhan Güneþ, Ýbrahim Soysal, Kadri Koç, Ramazan Demir ve Yaþar Ocak berat ve kýdem ödüllerini OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün'ün elinden aldý. 17 Mayýs 2011 Salý günü Mersin Terminal imiz de düzenlenen törene ise OPET Terminaller Grup Müdürü Ziya Gürün, OPET Satýn Alma Müdürü Gülden Belen, OPET Mersin Terminal Müdürü Altan Adaklý ve OPET Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Aykut Üstün katýldý. Düzenlenen törende terminalde 10 yýldýr görev yapan Ebru Gül Diken, Gülsün Ünver Özer, Hasan Gürbüz, Haydar Bayar, Mehmet Akman, Mehmet Göksel, Mehmet Yanar, Muhammer Toker, Baki Özön, Seydi Özmen, Mehmet Aðçoban, Murat Sinan Karagözlü ve 20 yýldýr görev yapan Hacý Yusuf Tosun, Seyfettin Erdur, Doðan Yýldýrým'ýn berat ve kýdem ödülleri takdim edildi. Aliaða EBSO DAN PLAKET OPET, Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn düzenlediði "Baþarýlý Sanayi Kuruluþlarý Ödül Töreni"nde 2009 yýlýnda gerçekleþtirdiði baþarýlý Ar-Ge çalýþmalarýndan ötürü 4 ödüle birden layýk görüldü Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn (EBSO) Ege Bölgesi'nde üretim, yatýrým, ihracat, vergi ve istihdamda en yüksek rakamlara ulaþan þirketleri ödüllendirdiði "Baþarýlý Sanayi Kuruluþlarý Ödül Töreni" her yýl geleneksel olarak tekrarlanýyor yýlý verilerinin baz alýndýðý törende OPET, Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Sanayi Meslek Grubunda 'En Yüksek Yatýrýmý Gerçekleþtiren Firma Birincilik Ödülü', 'En Yüksek Üretim Gerçekleþtiren Firma Birincilik Ödülü', 'En Fazla Ýstihdam Saðlayan Firma Ýkincilik Ödülü' ve 'En Yüksek Ýhracatý Gerçekleþtiren Firma Ýkincilik Ödülü' olmak üzere 4 ödüle birden layýk görüldü. temmuz kilometre 17

18 FAHRÝ MÜFETTÝÞLERÝMÝZLE BULUÞUYORUZ Fahri Müfettiþleriyle bir araya gelmek ve bilgi alýþveriþinde bulunmak için sýk sýk farklý þehirlerde Deðerlendirme Toplantýlarý düzenleyen OPET, son olarak Ýzmir ve Bursalý Fahri Müfettiþleri ile buluþtu Akaryakýt sektöründe müþteri memnuniyetinin deðiþmez lideri OPET, sektörde bir ilk olan OPET Fahri Müfettiþlik sistemine katýlan ve baþarýya giden yolda OPET'e destek veren fahri müfettiþleriyle bilgi alýþveriþinde bulunacaðý toplantýlar düzenliyor. Toplantýlarýn sonuncusu 3 Mayýs Salý akþamý Ýzmir Kaya Termal Hotel'de ve 16 Mayýs Pazartesi akþamý Bursa Çelik Palace Hotel'de gerçekleþtirildi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk 160 OPET Fahri Müfettiþi'nin katýldýðý Ýzmir Kaya Termal Hotel'deki organizasyonda OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, sosyal sorumluluk projelerinin önemine iþaret ederken bu projelerin geliþiminde OPET Fahri Müfettiþlerinin desteðinin anlamýna dikkat çekti. Temiz Tuvalet, Örnek Köy, Yeþil Yol ve Tarihe Saygý gibi sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi veren Öztürk, Türkiye Müþteri Memnuniyeti'nde beþ yýldýr üst üste alýnan birincilik ile baþarýlarýn taçlandýrýldýðýný söyledi. Öztürk þöyle devam etti: "OPET'in baþarýlarýnda, hiç kuþkusuz siz deðerli Fahri Müfettiþlerimizin önemli katkýlarý var. OPET her zaman sektörün farklýlýk yaratan kuruluþu olmuþtur. Ýstasyonlarýmýzdaki tuvaletlerin temizlik ve hijyen konusundaki liderliðini öne çýkaran Temiz Tuvalet Kampanyasý, bu yýl hepimizin özverili çalýþmalarý sonucu 11. yaþýný kutluyor. Projemiz, sadece istasyonlarýmýzda deðil artýk okullarda ve son olarak da TCDD ile yapmýþ olduðumuz iþbirliði anlaþmasý ile tüm TCDD tren gar ve istasyonlarý ile vagonlarda da uygulanýyor. OPET artýk sosyal sorumluluk projeleri ile sektörde diðer þirketlerden farklý bir konumda. Hepimizin projelerimize inanmasý ve sahiplenmesi ile bugün bu noktadayýz. " Bursa Çelik Palace Hotel'de gerçekleþtirilen toplantýya ise 150 OPET Fahri Müfettiþi katýldý. Toplantýda Nurten Öztürk, 24 Nisan tarihinde ziyarete açýlýþ töreni gerçekleþtirilen 57. Alay Þehitliði ile ilgili de bilgi verdi. Öztürk þöyle konuþtu: "Þirketimiz için büyük bir onur olan Kahraman 57. Alay Þehitliði'nin yenileme çalýþmalarýna Aralýk 2010'da baþladýk. Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Müdürlüðü iþbirliðinde uygulamaya konulan 57. Alay Þehitliði Yenileme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluþ tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan Çanakkale Savaþý'nda kahramanca canlarýný veren þehitlerimize yakýþýr bir düzenlemeyle tarihe tekrar kazandýrýldý. 57. Alay þehitliði yenileme çalýþmalarýný, Ýzmirli Fahri Müfettiþlerimiz Opet Ýzmir Fahri Müfettiþler toplantýsý Zeytin Sanat Grubu dinletisi Ýle renklendi 18 temmuz kilometre

19 büyük bir heyecanla ve kýsa zamanda tarihimize yakýþan bir görünüme kavuþturma arzusuyla sürdürdük. OPET olarak "Tarihe Saygý Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz 57. Alay Þehitliði yenileme çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete açmýþ olmaktan gururluyuz. Þehitlerimize olan minnet duygularýmýzýn göstergesi olarak aslýna sadýk kalýnarak yeniden yapýlandýrýlan ve her yýl 25 Nisan Anma Törenleri'nin yapýldýðý þehitliðin diðer tüm þehitliklere de örnek olmasýný diliyoruz." Nurten Öztürk, OPET Sosyal Sorumluluk Projelerinin sürdürülebilir, sonuç odaklý, toplumu bilinçlendirici ve ekonomik kalkýnmayý destekleyici olduðunu vurguladý. Toplantýlarýn bitiminde OPET Fahri Müfettiþlerinin sorularýný yanýtlayan Öztürk, konuþmasýný Fahri Müfettiþlere teþekkür ederek noktaladý. OPET Fahri Müfettiþler Uzmaný Sevgiye Sert de toplantýlarda yaptýðý sunumda fahri müfettiþlik sistemi hakkýnda bilgi verdi. OPET FAHRÝ MÜFETTÝÞLÝK SÝSTEMÝ NEDÝR? OPET Fahri Müfettiþlik sistemi, OPET müþterilerinin gönüllü olarak gerçekleþtirdiði istasyon denetleme sistemidir yýlýndan bu yana sisteme dahil olan Fahri Müfettiþler, OPET Ýstasyonlarýnýn hizmet standartlarýna uygunluðunu denetlemektedirler. OPET Fahri Müfettiþi, il ve bölge sýnýrý olmaksýzýn, ülkenin her yerindeki OPET Ýstasyonlarýný denetleyebilir. Bugün, bu zincire katýlan 5 bin gönüllü müþteri, OPET Fahri Müfettiþi olduklarýný hissettirmeden, müþteri gibi istasyonlarýmýza girmekte, istasyon personelinin kiþisel görünümünü, müþteriye davranýþýný, istasyonun genel temizliðini ve düzenini incelemekte ve görüþ ve önerilerini OPET'le paylaþmaktadýr. OPET Fahri Müfettiþi Selçuk Zeten: "OPET Yetkililerinin ve Sayýn NurtenÖztürk'ün göstermiþ olduðu nezaket ve ilgi için çok teþekkür ediyorum. Fahri müfettiþ olarak da OPET ailesinin bir üyesi olmaktan onur duyuyorum." Bursalý Fahri Müffettiþlerimiz OPET Fahri Müfettiþi Gül Çiçek ZENGÝN: "Sayýn Nurten Öztürk'ü tanýmaktan mutluluk ve gurur duydum. Bu akþam burada OPET Sosyal Sorumluluk Projeleri'ni daha yakýndan inceleme fýrsatým oldu. Bu projeler için tüm OPET çalýþanlarýný tebrik ediyorum. Özellikle Tarihe Saygý Projesi ile ilgili filmleri izlerken çok duygulandým. Türkiye vatandaþý olarak OPET'i ayakta alkýþlamak istedim." OPET Yönetim Kurlu Üyesi Nurten Öztürk, Fahri Müfettiþlerle bir araya geldi temmuz kilometre 19

20 GÜNEYDOÐU'YA TEMÝZ TUVALET EÐÝTÝMLERÝ ÇIKARMASI OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü ve Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal projelerinden olan "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda, projenin fikir lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Eðitim Ekibi tarafýndan Gaziantep, Þanlýurfa, Mardin ve Diyarbakýr'da 7 bin 500 kiþiye tuvalet hijyeni ve temizlik eðitimleri verildi. Gaziantep OPET, sosyal sorumluluk projeleri ile sektöründe fark yaratarak eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýna devam ediyor yýlýnda baþlayan ve bu yýl 10. yýlýný dolduran "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda, bugüne kadar OPET tarafýndan Türkiye'nin her bölgesinde verilen eðitimlerle 1 milyondan fazla kiþiye ulaþýldý. Türkiye'de önemli bir sorun olan tuvalet temizliði ve hijyen bilincini hedef alan Temiz Tuvalet Kampanyasý kapsamýnda, 2 Mart Çarþamba günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip Ýmam Hatip Lisesi'nde OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tarafýndan tuvalet temizliði ve hijyen konulu eðitim verildi. Gaziantep'teki eðitim programý, 3 Mart Perþembe günü Gaziantep Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde bulunan GAÜN Islahiye Kültür Merkezi Konferans Salonu ve Islahiye OPET Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirilen eðitimlerle tamamlandý. Yapýlan eðitimlere öðretmen ve öðrencilerden oluþan toplam 1500 kiþi katýldý. OPET'in, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" ile "tuvalet temizliði ve hijyen"e dikkat çekmeyi amaçladýðýný belirten Nurten Öztürk, "OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü Temiz Tuvalet Kampanyasý ile Türkiye çapýnda öncü bir rol üstlenerek; konunun ülke gündeminde yer almasýný ve bu konuda ortak bir bilinç geliþtirilmesini, pek çok kurumun da bu alanda çalýþmalar yapmasýný saðladýk. OPET istasyonlarýnda baþlattýðýmýz Temiz Tuvalet Kampanyasý'ný toplumun her kesimine yaymak için eðitimlerimize devam ediyoruz" açýklamasýný yaptý. Bilinçli toplum ve bilinçli hizmet anlayýþý ile ilerleyen OPET'in sosyal sorumluluk projelerinin fikir lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, 10 yýldýr "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýnda 1 milyonu aþkýn kiþiye eðitim verdi ve 37 kiþilik eðitim - denetim ekibi ile 1.5 milyon km yol kat etti. Saðlýklý bir yaþam için tuvalet temizliði ve hijyenin büyük önem taþýdýðýný anlatan Öztürk, bu bilincin toplumun geneline yayýlmasý ile gelecek nesillerin daha saðlýklý bireyler olarak yetiþeceðini vurguladý. Temiz Tuvalet Kampanyasý'nýn diðer duraklarý ise Þanlýurfa, Diyarbakýr ve Mardin'di. OPET Eðitim Ekibi, Temiz Tuvalet Kampanyasý kapsamýnda Þanlýurfa, Diyarbakýr ve Mardin'de 5 bin kiþiye tuvalet temizliði ve hijyen eðitimi verdi. Þanlýurfa Yeniþehir Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda 29 ve 30 Mart tarihlerinde OPET Eðitim Ekibi tarafýndan gerçekleþtirilen eðitimlere bölgedeki okullarda görev yapan toplam 2 bin öðretmenden oluþan grup katýldý. Mardin'de Ömerli Vatan Ýlköðretim Okulu'nda düzenlenen eðitime 250 öðrenci 15 öðretmen katýlýrken, Diyarbakýr Kayapýnar Vehbi Koç Ýlköðretim Okulu'ndaki eðitimlere 2500 öðrenci ve 100 öðretmen katýldý. 20 temmuz kilometre

21 Ýslahiye Diyarbakýr Gaziantep Urfa Ýstanbul Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý HÝJYEN BÝLÝNCÝ ÝÇÝN ÝL ÝL GEZÝYORUZ OPET, "Temiz Tuvalet Kampanyasý" kapsamýndaki eðitimlerini hýz kesmeden sürdürüyor. 28 Nisan'da tarihinde Niðde Gazi Ýlköðretim Okulu, 16 Mayýs tarihinde Bursa Osmangazi Ýlköðretim Okulu, 25 Mayýs Pendik Necip Fazýl Ýlköðretim Okulu'nda, 27 Mayýs Pendik Ergenekon Ýlköðretim Okulu'nda, 6 Haziran Ankara Perihan Ýnan Ýlköðretimokulu'nda, 7 Haziran Ýstanbul Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý'nda 8 Haziran ise Trabzon Vakfýkebir Yalýköy Ýlköðretim Okulu'nda temiz tuvalet kullanýmý ve hijyen eðitimleri gerçekleþtirildi. OPET'in sosyal sorumluluk projelerinin lideri OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Eðitim Ekibi tarafýndan verilen eðitimler büyük ilgi görüyor. Temiz Tuvalet Kampanyasý Hakkýnda: OPET'in 2000 yýlýndan bu yana sürdürdüðü ve Türkiye'de yapýlan en uzun soluklu toplumsal projelerden biri olan Temiz Tuvalet Kampanyasý, Türkiye'nin önemli bir sorununu hedef almaktadýr. Temiz Tuvalet Kampanyasý" Türkiye'nin gündemine "tuvalet temizliði ve hijyen" konularýný getirerek, ülkede bu konuda bir bilinç oluþmasýna katkýda bulunmak amacýyla gerçekleþtirilmektedir. Önce kendi istasyonlarýndan iþe baþlayan OPET, zamanla yurda yayýlan tüm istasyonlarýnda, sadece standart kurumsal görüntü ve hizmet kalitesi ile deðil, temizlik ve hijyene verdiði önemle de farklýlýðýný vurgulayarak, bunu kalýcý hale getirmeyi baþarmýþtýr. OPET Temiz Tuvalet Kampanyasý, 2004 yýlýnda IPRA (Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði) Golden World Awards yarýþmasýnda "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisi birinci seçildi. Ayný yýl TÜHÝD (Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði) 3. Altýn Pusula yarýþmasýnda "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisinde ve Nokta Dergisi "Doruktakiler" anketinde "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarý" kategorisinde birinci oldu. temmuz kilometre 21

22 TÝYATRO TOPLULUÐUMUZ KUVAYÝ MÝLLÝYE'YÝ SERGÝLEDÝ OPET Tiyatro Topluluðu, ilk sahne sýnavýný 2 Haziran Perþembe akþamý Profilo Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda verdi. Nazým Hikmet'in ünlü eseri 'Kuvayi Milliye'yi sahneleyen Tiyatro Topluluðu, performanslarýyla beðeni topladý ve seyirciden tam not aldý. OPET çalýþanlarýnýn katýlýmýyla Mayýs 2010'da kurulan OPET Tiyatro Topluluðu, Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nda oyuncu ve yönetmenlik yapan Yýldýrým Fikret Urað eðitmenliðinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Tiyatro Topluluðu, deðiþik departmanlarda farklý alanlarda görev yapan OPETliler'den oluþuyor. Diksiyon, duruþ, ses-nefes teknikleri, reji ve tiyatral bilgilerle donanýmlarýný artýran ekibin ilk sahne deneyimi, Nazým Hikmet'in Kuvayi Milliye Destaný oldu. 2 Haziran Perþembe akþamý Profilo Kültür Merkezi'nde seyirci karþýsýna çýkan OPET Tiyatro Topluluðu, performanslarýyla büyük alkýþ aldý. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca ve OPET çalýþanlarý ile ailelerinin katýldýðý gecede OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, oyun sonunda sahneye çýkarak OPET Tiyatro Topluluðu üyelerini tek tek tebrik etti. Cenk Urað, Sevilay Erdoðan, Erkan Besim Alpagot, Murat Ersoy Yusuf Durgut, Ahmet Akgül, Pýnar Akça, Banu Yumuþak,Tarýk Uçarkuþ, Can Ozan Cem, Mustafa Canarslan ve Sibel Uçmaz'dan oluþan topluluk üyeleri çalýþmalarýný þöyle deðerlendiriyor: Besim Alpagot - Opet Bilgi Teknolojileri Sorumlusu: Tiyatro, her türlü sanat faaliyetini içinde barýndýrdýðý için beni daha da çekiyor kendine. Duygularý, düþünceleri ve hatta felsefemizi; sözle, dansla þarkýyla ifade edeceðimiz bu zengin sanat faaliyetini hayatýmýza kazandýrdýðý için OPET' e teþekkür ediyorum. Ahmet Akgül - Opet Yazýlým Uzmaný: Duygularýnýzý ve hissettiklerinizi anlatmanýn en güzel yolu tiyatro... Ayný anda hareket etmeyi, ayný duyguyu paylaþmayý, sabretmeyi, gerçekten hissetmeyi, anlayarak duymayý, birbirimizi dinlemeyi ve daha bir sürü duyguyu beraber öðreniyoruz. Hayallerimden biriydi, bir tiyatro oyununda oynamak ve o sahnenin tozunu yutmak. Her eðitimin sonunda, bu organizasyonun içinde iyi ki ben de varým diyorum... Banu Yumuþak - Opet Bayi Eðitimleri ve Hizmet Geliþtirme Uzmaný: Çalýþmalarýmýzýn son derece keyifli olmasýnýn yaný sýra, çok þey öðreniyoruz aslýnda. Kendi adýma konuþtuðumda, en baþta hissetmeyi öðreniyorum Birbirimizle talimatlar aracýlýðýyla ya da sözlü diyaloglar kurarak deðil, birbirimizi hissetmeyi, bu sayede kurulan iletiþimin ne kadar saðlam ve yapýlabilir olduðunu öðreniyorum. Duymak eyleminin; dinlemek deðil, gerçekten hissederek, her adýmýný takip ederek yaþanabileceðini öðreniyorum. Ekip olmanýn; bir sürü insanla bir araya toplanmak deðil, birbiri ile her türlü iletiþimi kurabilen, birbirini hisseden ve ayný dili konuþabilen, birlikte hareket etmekten keyif almak olduðunu öðreniyorum. Ve sonu gelmiyor Kim bilir daha neler öðreneceðim, sabýrsýzlýkla bekliyorum. OPET bünyesinde Tiyatro Topluluðu dýþýnda çalýþanlarýn yaratýcýlýklarýný beslemek, çeþitli aktivitelerden yararlanmalarýný saðlamak amacýyla müzik, dalýþ, dans, yelken, fotoðrafçýlýk, yüzme ve bowling gibi birçok etkinlik grubu mevcut. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Aðca, oyun sonunda sahneye çýkarak topluluk üyelerini tek tek tebrik etti. 22 temmuz kilometre

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 5 6-7 8-9 10-11 13 15 17 19 20-21 24 28 OPET KalDer Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksine göre sektöründe 6. kez lider Bayi Gezileri: ÝTALYA Bayi Gezileri: KÜBA Sözde Deðil Özde Çevreciyiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı