Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FAALÝYET RAPORU 2009

2

3 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda Ýstanbul da yaþanýlan sel felaketinden sonra gösterdiði müþteri odaklý yaklaþýmýyla sigorta sektöründe Hizmet Kalitesine En Çok Güvenilen Marka seçilerek Tüketici Kalite Ödülü aldý.

4 Ýçindekiler Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel Müdür Mesajý 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Çalýþtýðýmýz Reasürans Þirketleri Personel Sayýsý Þirketin Faaliyet Konularý ve Sektördeki Konumu Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Ýlgili ArGe Uygulamalarý Uygunluk Görüþü Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarý Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçiler Genel Müdür Yardýmcýlarý Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi Ýçinde Yapýlan Toplantýlara Katýlýmlarý Ýç Sistem Kapsamýndaki Yöneticiler Organizasyon Þemasý Ýnsan Kaynaklarý Uygulamalarý Risk Grubuna Ýliþkin Bilgiler Ýþtirak ve Baðlý Ortaklýklar Genel Kurul Raporu (Özet) Finansal ve Risk Yönetimine Ýliþkin Bilgiler Denetçi Raporu Ýç Denetim Faaliyetleri Risk Yönetim Uygulamalarý Baðýmsýz Denetim Raporu Finansal Tablolar Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar Mali Bünyeye Ýliþkin Bilgiler Mali Durum, Kârlýlýk ve Tazminat Ödeme Gücüne Ýliþkin Deðerlendirme Son Beþ Yýllýk Döneme Ýliþkin Özet Finansal Bilgiler Ýletiþim Bilgileri

5

6

7 Sunuþ Tarihçe Iþýk Sigorta yurt çapýnda 500 ü aþan yetkili acentesi, Asya Katýlým Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý þubeleri aracýlýðýyla sigortacýlýk faaliyetlerini yürütmektedir. Iþýk Sigorta 20 Aralýk 1995 tarihinde TL ödenmiþ sermaye ile kurulmuþtur. Kuruluþumuzun ilk gününden bugüne dek, sigorta bilincinin daha geniþ kitleler tarafýndan algýlanmasýný, böylece sektörün büyümesine katkýda bulunmayý ve fayda yaratmayý bir misyon olarak benimsemiþ bulunuyoruz. Þirketimiz, kuruluþundan itibaren yarattýðý güven ve yüksek performansýn etkisiyle sigorta sektörünün en önemli oyuncularý arasýna girmeyi baþarmýþtýr. Devam eden yýllarda sermaye artýrýmýna giderek; 27 Aralýk 1997 tarihinde yapýlan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayemizi TL ye yükselttik. Ýstikrarlý büyümemizle birlikte sermaye artýrýmýmýz sonraki yýllarda da devam etti. Sermayemizi sýrasýyla 24 Ocak 2001 tarihinde 4 milyon TL ye, 11 Mart 2002 tarihinde 6 milyon TL ye, 24 Aðustos 2004 tarihinde 12 milyon TL ye, 31 Ekim 2005 tarihinde 15 milyon TL ye, 20 Temmuz 2006 tarihinde 20 milyon TL ye ve 23 Þubat 2007 tarihinde 40 milyon TL ye çýkardýk. Son olarak 7 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýmýzda ise bu rakam TL ye ulaþtý. Bu arada 2005 yýlýnda ortaklýk yapýsý içinde Bank Asya nýn hisse oraný yüzde 65 e çýkmasý þirketimizi daha da güçlendiren baþka bir unsur olmuþtur. Bugün geldiðimiz noktada, her geçen yýl zenginleþen varlýklarýmýzýn ötesinde, çok geniþ bir portföye, hýzlý, kesintisiz ve sürekli bir hizmet vermenin gururunu yaþamaktayýz. Yerel sermayenin, ülkemiz ekonomisi için hayati öneminin bilincinde olan geniþ bir acente ve müþteri aðýna sahip olmamýz bu gururu çoðaltýyor. Teknolojinin tüm gerekliliklerinden maksimum yararlanýyor ancak iþimizin insanlar aracýlýðýyla insana hizmet eden bir iþ olduðunu da asla unutmuyoruz. Müþterilerimize ve acentelerimize daha kolay hizmet verebilmek ve ulaþýlabilirliði saðlamak amacýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana ve Antalya'da Bölge Müdürlükleri; Bursa ve Trabzon da Bölge Temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyoruz. Kuruluþumuzla birlikte kurumsal yapýlanmaya da büyük önem vererek, bu yönde kesintisiz bir geliþim gösteriyoruz. Öncelikle, hizmetlerimizin sürekliliði ve kesintisiz sunulabilmesi için teknolojik yatýrýmlarýmýzý geliþtiriyoruz. Iþýk Sigorta acenteleriyle online sistem üzerinden yapýlmasý, iþ takibi ve kalitesi açýsýndan bize büyük avantaj saðlamaktadýr. Ayrýca 2007 yýlýnýn Kasým ayýndan itibaren, Genel Müdürlüðümüzü, Bank Asya Genel Müdürlüðü'nün Akýllý Bina'sýna taþýyarak; acente ve müþterimize daha etkin bir hizmet vermeye baþladýk. Sektörün ve deðerli müþterilerimizin ihtiyaçlarýna en uygun ürünleri oluþturmak ve acentelerimizin güvenebilecekleri, ticari hayatlarý boyunca iþ ortaklýðý yapabilecekleri bir kurum olmak öncelikli hedeflerimizdir. Iþýk Sigorta, gelecek yýllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayýþýyla sigorta sektörüne deðer katmaya devam edecektir. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 5

8 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz MÝSYONUMUZ Kurumsal deðerlerimiz ýþýðýnda sürdürülebilir, hýzlý ve kaliteli hizmet sunarak, müþteri memnuniyetini saðlamak ve güven duyulan bir þirket olmak. VÝZYONUMUZ Çalýþanlarý ve acenteleri ile birlikte, her zaman için müþteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çaðýn gerektirdiði deðiþimlere açýk, kendini yenileyebilen kalýcý bir marka olmak. Kurum Kültürü Deðerlerimiz KATILIMCI Herkesin görüþlerini rahatlýkla söyleyebilmesi ve görüþlerine deðer verildiðinin hissettirilmesi, Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalýþmasý, Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olmasý. ETÝK DEÐERLERE BAÐLI Ýçinde bulunduðu toplumun deðer yargýlarýnýn önemsenmesi, Ticari ahlak kurallarýna önem verilmesi. GELÝÞÝME AÇIK VE YENÝLÝKÇÝ Piyasa koþullarýna ve zamana göre çabuk hareket edebilmek, Çaðýn gereklerine uygun teknolojik altyapý ile çalýþmak, Herkesin geliþimi için çaba harcamak. GÜVENÝLÝR Yaptýklarýnda ve söylediklerinde tutarlý olmak, Herkese karþý adil davranmak, Herkesin bilgilerini gizli tutmak. PROFESYONEL Satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanýnda çözüm bulmak, Karþýlýklý memnuniyeti tüm faaliyetlerin odaðýnda tutmak. 6 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

9 Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý 2009 yýlýnda sermaye artýrýmý yapýlmamýþtýr. 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla, Þirket in nominal sermayesi TL olup, TL si ödenmiþ her biri 1 TL deðerindeki paydan ibarettir. En son sermaye artýrýmý 2008 yýlýnda yapýlmýþ, Þirket, 7 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayesini TL den TL ye çýkartma kararý almýþtýr. Artýrýlan sermayenin tescili 27 Haziran 2008 tarihinde yapýlmýþ ve 2 Temmuz 2008 tarihinde 7096 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiþtir. Sermaye artýrýmýnýn TL lik kýsmýnýn nakit olarak karþýlanmasýna karar verilmiþtir TL lik kýsým diðer yedekler ve daðýtýlmamýþ kârlar, TL lik kýsým ise 2007 yýlýna ait net dönem kârýndan karþýlanmýþtýr. Sermayenin 31 Aralýk 2009 itibarýyla ödenmemiþ kýsmý olan TL için 23 Aralýk 2009 tarihinde yapýlan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü nün 25 Aralýk 2009 tarihinde tescil olarak 30 Aralýk 2009 tarihli 7469 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen Olaðanüstü Genel Kurul ile 31 Mayýs 2011 tarihine kadar tamamlanmasý yönünde karar alýnmýþtýr. 31 Aralýk 2009 Pay Tutarý (TL) Pay Oraný (%) ASYA KATILIM BANKASI A.Þ. M. Ýhsan KALKAVAN Ýrfan HACIOSMANOÐLU Refik Yavuz KALKAVAN Gülsüm Betül KARAGÖZ Salih SARIGÜL Ünal KABACA Ömer Faruk BERKSAN Ayþe Tülin BERKSAN Abdurrahman Selçuk BERKSAN Diðer TOPLAM ,42 8,20 5,00 4,37 3,00 2,10 2,01 2,00 1,67 1,54 4,70 100,00 1) TL lik sermaye tutarý içerisinde, yönetim kurulu üyelerimizden Ýrfan Hacýosmanoðlu TL (%5), Refik Yavuz Kalkavan TL (%4,37), Salih Sarýgül TL (%2,10), Ünal Kabaca TL (%2,01), Ömer Faruk Berksan TL (%2), Recep Koçak TL lik (%0,1) paya, denetçilerimizden Ayhan Keser TL lik (%0,1) paya sahip bulunmaktadýrlar. 2) 2009 yýlý içerisinde hisse devri olmamýþtýr. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 7

10 Finansal Göstergeler % Deðiþim Nakit Varlýklar ve Finansal Varlýklar ,25 Kýsa Süreli Alacaklar ,76 Uzun Süreli Alacaklar ,15 Diðer Aktifler ,21 Varlýklar Toplamý ,16 Kýsa Süreli Borçlar ,84 Uzun Süreli Borçlar ,22 Diðer Yükümlülükler ,61 Özkaynaklar ,01 Yükümlülükler Toplamý ,16 Teknik Gelirler ,83 Yazýlan Primler Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) ,74 Yazýlan Primler Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) ,10 Teknik Giderler ( ) ( ) 26,77 Ödenen Hasarlar Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) ( ) ( ) 28,02 Ödenen Hasarlar Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) ( ) ( ) 19,14 Teknik Kâr / Zarar ( ) 358,81 Mali Gelirler (61,99) Mali Giderler ( ) ( ) (62,74) Mali Kâr / Zarar (58,34) Vergi Karþýlýðý ( ) (100,00) Dönem Net Kâr / Zararý ( ) 310,31 8 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

11

12 Tahsin Tekoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýk Sigorta olarak, zor bir sektörde, güçlü oyuncularla mücadele ettiðimizin farkýndayýz. Ancak biz þirket prensiplerimiz gereði bu mücadeleyi, büyüme ve daha fazla ciro hedefine göre yapmadýðýmýzýn sýkça altýný çiziyoruz. Yerel sermayenin deðer kazanmasýnýn, Türkiye nin geleceðinde ne kadar önemli bir rol oynadýðýnýn farkýndayýz. Biz, kul hakký yememek ilkesini, bir düstur kabul ediyor ve attýðýmýz her adýmý bu düstura göre dikkatle planlýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn, müþterilerimizin ve hissedarlarýmýzýn gözünde gerçek bir sigorta þirketi olarak, hayatlarýndaki sigorta faktörü olarak yer etmek konusunda kararlýyýz. Rekabetin yarattýðý rüzgâra kapýlýp, her gün yeni bir eylem planýyla karþýnýza çýkmak yerine, alýþtýðýnýz, tanýdýðýnýz Iþýk Sigorta prensiplerini korumak bizim bugüne dek olduðu gibi gelecekte de öncelikli hedefimizdir. 10 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu YÖNETÝM KURULU BAÞKANI MESAJI

13 Deðerli Iþýk Sigorta Ailesi, Saygýdeðer Hissedarlarýmýz; Öncelikle, tüm dünya ekonomisi için kritik bir yýl olan 2009 u, öngörülerimize yakýn bir kârlýlýk oraný ile tamamlamýþ olmaktan duyduðumuz mutluluðu paylaþmak isterim. Bu baþarýda emeði olan, çalýþkan Iþýk Sigorta ekibine, riskleri oluþmadan görme yeteneðine sahip yönetim kadromuza, saðduyulu yaklaþýmlarýný elden býrakmayan deðerli hissedarlarýmýza teþekkür ediyorum. Dünya ekonomisi çetin bir sýnavdan geçiyor. Son 100 yýlda iþ dünyasýnýn her alanýndaki çok yönlü geliþme, görülüyor ki, birçok sektör hatta ülke için altyapýsal eksiklerin ayný hýzda tamamlanmamasý yüzünden ters bir tepki yarattý. Dünya devi olarak nitelendirilen kurum ve ülkeler büyük zararlar gördüler. Bu zararlarýn ve yaþanan sýkýntýlarýn, her alandaki þirketler için büyük dersler çýkarýlacak vakalar olarak deðerlendirileceðini tahmin ediyorum. Ekonomistlerden tutun, þirket yöneticilerine kadar ekonominin tüm oyuncularý artýk meselelere daha büyük bir pencereden bakmalarý gerektiðinin farkýna varmýþ olmalýlar. Rakamsal verilerimizi detaylý olarak izleyebileceðiniz faaliyet raporumuzun, yönetim kurulu baþkaný olarak bana ayrýlan bölümünde, yeni ekonomik bakýþ açýsýndan bahsetme gereði duymam, deneyimim ve yaþýmýn da etkisiyle bu dersleri farklý bir gözle dinliyor olmamdan kaynaklanýyor. Deðerli arkadaþlarým; toplumun en küçük bireyinden, hükümet yöneticilerine kadar her birimiz, verimlilik kavramýna odaklanmak zorundayýz. Yaptýðýmýz iþte, yarattýðýmýz faydada, oluþturduðumuz ticari faaliyetlerin, yatýrýmlarýn ve ileriye dönük planlamalarýmýzýn tamamýnda verimlilik konusunu üst baþlýk olarak kabul etmeliyiz. Bir þirketin büyük cirolar elde etmesine, tahmininden hýzlý büyümesine, daha fazla istihdam yaratýp daha büyük yatýrýmlar yapmasýna deðil, yaptýðý bu iþlerdeki verimlilik katsayýsýna dikkat etmemiz, gelinen noktada bir zorunluluk halini almýþtýr. Bugün ne kazandýðýnýz, önümüzdeki 10 hatta 20 yýllýk dönemde ne kazanacaðýnýzdan daha önemli deðildir. Bugün elde ettiðiniz yüksek kârlar, geleceðe iliþkin adýmlarýnýzý da planlayarak gidiyorsanýz bir anlam taþýr. En büyük þirket olmaya deðil, en verimli en kârlý þirket olmaya aday iseniz, bu hem çalýþanlarýnýz, hem müþterileriniz hem de hissedarlarýnýz açýsýndan daha anlamlý bir hedeftir. Çünkü bu durumda, size güvenen birçok insana daha uzun vadeli bir fayda yaratýrsýnýz. Iþýk Sigorta olarak, zor bir sektörde, güçlü oyuncularla mücadele ettiðimizin farkýndayýz. Ancak biz þirket prensiplerimiz gereði bu mücadeleyi, büyüme ve daha fazla ciro hedefine göre yapmadýðýmýzýn sýkça altýný çiziyoruz. Yerel sermayenin deðer kazanmasýnýn, Türkiye nin geleceðinde ne kadar önemli bir rol oynadýðýnýn farkýndayýz. Biz, kul hakký yememek ilkesini, bir düstur kabul ediyor ve attýðýmýz her adýmý bu düstura göre dikkatle planlýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn, müþterilerimizin ve hissedarlarýmýzýn gözünde gerçek bir sigorta þirketi olarak, hayatlarýndaki sigorta faktörü olarak yer etmek konusunda kararlýyýz. Rekabetin yarattýðý rüzgâra kapýlýp, her gün yeni bir eylem planýyla karþýnýza çýkmak yerine, alýþtýðýnýz, tanýdýðýnýz Iþýk Sigorta prensiplerini korumak bizim bugüne dek olduðu gibi gelecekte de öncelikli hedefimizdir. Deðerli Dostlarým, 2004 yýlýndan bu yana yürüttüðüm Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini 31 Mart 2010 tarihinde devredeceðim. Bu vesileyle, baþkanlýðým süresince desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen tüm yönetim kurulu üyelerine ve þirketlerimizin profesyonel yöneticilerine huzurlarýnýzda teþekkür etmek isterim. Iþýk Sigorta nýn kurucularý ve yöneticileri bizler olabiliriz ama varlýklarýmýzýn sahibi, çalýþanlarýmýz, acentelerimiz, müþterilerimiz ve deðerli hissedarlarýmýzdýr. Çalýþanlarýmýza, müþterilerimize ve siz deðerli hissedarlarýmýza da sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Genel kurulumuzun, þirketimize ve iþ ortaklarýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum. Saygýlarýmla Tahsin Tekoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 11

14 Recep Koçak Genel Müdür Geride býraktýðýmýz yýl kriz sözcüðünün sýk sýk ve hoyratça kullanýldýðý bir yýl oldu. Ekonominin geneli için haklý olarak karþýlýk bulan global kriz, sektörümüzde oyuncularýn kendilerinin sebebiyet verdiði fiyat odaklý rekabet neticesinde yaratýlan yetersiz fiyat uygulama krizi nin gölgesinde kaldý. Biz bu oyunun aktif rol alýcýsý olmadýk. Bu politikamýzýn doðruluðunu elde ettiðimiz sonuçlarýn sektör verileri ile mukayesesinde açýkca görmek mümkün. 12 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu GENEL MÜDÜR MESAJI

15 Deðerli Hissedarlarýmýz; Yaþanan tüm geliþmeler ve gelinen nokta, 2009 yýlýnýn dünya tarihi için bir kilometre taþý olduðunu ortaya koyuyor. Öncelikli olarak, kilometre taþý olarak görülen böyle bir yýlý, büyümeye devam ederek ve herþeyden önemlisi þirketimizi geleceðe taþýyacak varlýklarý zenginleþtirerek tamamladýðýmýz için ne kadar mutlu olduðumu belirtmek isterim yýlý Faaliyet Raporumuz, siz deðerli hissedarlarýmýza en ayrýntýlý haliyle rakamsal verilerimizi sunmak üzere hazýrlandý. Olumsuz global etkilere raðmen toplam prim üretimimizin %2,74 arttýðýný, acente sayýmýzýn geçtiðimiz yýl içinde 397 den 504 e ulaþtýðýný, sektörde sýralamadaki yerimizi koruduðumuzu ve Pazar payýmýzý koruduðumuzu kýsaca özetlemekten memnuniyet duyuyorum. Geride býraktýðýmýz yýl kriz sözcüðünün sýk sýk ve hoyratça kullanýldýðý bir yýl oldu. Ekonominin geneli için haklý olarak karþýlýk bulan global kriz, sektörümüzde oyuncularýn kendilerinin sebebiyet verdiði fiyat odaklý rekabet neticesinde yaratýlan yetersiz fiyat uygulama krizi nin gölgesinde kaldý. Biz bu oyunun aktif rol alýcýsý olmadýk. Bu politikamýzýn doðruluðunu elde ettiðimiz sonuçlarýn sektör verileri ile mukayesesinde açýkca görmek mümkün. Sigorta faaliyetimiz neticesindeki kârýn yazýlan prime oranýný ifade eden Teknik Kârlýlýk Oraný sektör genelinde Hayat Dýþý Þirketler için %0,78 iken bizim oranýmýz %5,85 oldu. Vergi sonrasý Bilanço Kârý sektörde yer alan toplam 36 Hayat Dýþý Þirket için TL olurken Iþýk Sigorta TL kâr rakamýna ulaþtý. Sektörün Özsermaye Kârlýlýðý %3,68 de kalýrken Iþýk Sigorta da bu oran %13,26 oldu. Ekonomi, doðasý gereði, zenginleþmek ve büyümek kavramlarýný rakamsal verilerle ölçen bir konudur. Her zaman söylediðimiz gibi; kalýcý olmak, iç ve dýþ müþteriler gözünde güvenilir bir þirket olmak için sermayenizin güçlü olmasý ön koþuldur. Ancak bugün gelinen noktada kurumsal yaþam, büyümenin tek ölçütünün rakamsal olmadýðýný ortaya koyuyor. 3 temel noktayý faaliyetlerimizin ilk gününden beri kendimize prensip edindiðimizi siz deðerli hissedarlarýmýz gayet iyi bilirler. Birincisi ve en önemlisi; iç ve dýþ müþterilerimizle, acentelerimizle ve hissedarlarýmýzla olan iliþkilerimizi mutlak bir dürüstlük temeline oturtabilmektir. En önemli þansýmýz ve avantajýmýz, bizim gibi düþünen, insan iliþkilerini kýsa ve orta vadede deðil, uzun vadede ve prensipler temelinde deðerlendiren kiþilerle ayný iþi ve ortamý paylaþýyor olmamýzdýr. Ýkincisi; rakamsal verileri belli bir noktaya taþýmak için verimliliði düþürmemek ve bulunduðumuz pazara zarar vermemek prensibidir. Biz, rekabeti, usulune uygun, pazarýn uzun vadeli çýkarlarýna uygun, müþterinin bugün edineceði faydadan ziyade yarýn kazanacaðý faydaya uygun inþa etmek konusunda kararlýyýz. Müþterinin prim bazýnda elde ettiði küçük faydalarýn, zor günler de karþýsýna zarar olarak çýktýðýný, yanlýþ rekabet örneklerinden üzülerek izliyoruz. Üçüncüsü; büyümemizi ne acente sayýmýzdaki, ne de prim yüzdemizdeki artýþ ile sýnýrlýyoruz. Mali dönemler içinde en iyi sonucu yakalamak için elbette büyük çabalar gösteriyoruz ama bir yandan da ölçülemez deðerlerimizi artýrma çabalarýmýzý sürdürüyoruz. Ýnsan kaynaklarý varlýðýmýzý geliþtirmek ve zenginleþtirmek, yöneticilerimizden en alt personelimize kadar tüm çalýþanlarýmýzýn sermayemiz kadar önemli varlýklarýmýz olduðunun altýný çizmek sektörel vizyonumuzu oluþturuyor. Veri merkezlerimiz bir laboratuvar ciddiyetinde görev yapýyor. Bilgiyi edinmek, artýrmak, korumak ve nihayetinde yayýlmasýna aracý olmak bir baþka sorumluluðumuz. Bizi yarýna ve hissedarlarýmýzý arzu ettikleri finansal noktaya bu 3 temel prensibin taþýyacaðýna inanýyoruz. Sizlerin de ayný prensiplerle hareket ettiðinizi bilmekten mutluluk duyuyoruz. Küresel ekonomik sýkýntýlarýn, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de ciddi etkileri oldu. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ancak bu sýkýntýlý dönemin atlatýlabilmesi için de tüm piyasalarýn, vatandaþlarýn, kurumlarýn ve hükümetlerin üretimi artýracak bir motivasyon içinde olmalarý gerektiðini savunuyoruz. Ne bir birey ne de bir kurum, içinde bulunduðu zor koþullarý bir sebebe baðlayarak üretimi çabasýný aksatmamalý. Toplumlar, iyileþmenin hýzlanabilmesi için bu bilinçle hareket ederse sýkýntýlý günlerin çok daha kolay atlatýlacaðýna inanýyoruz. Herkesin yerinden oynatacaðý büyüklükte bir taþ mutlaka vardýr. Tepkisel davranýþlardan ziyade, çözüme odaklanmak içinde yaþadýðýmýz ülkeye ve hatta dünyaya olan birincil görevimiz olmalýdýr. Kat ettiðimiz mesafenin, sizlerin, yönetim kurulumuzun ve müþterilerimizin güveninin bir göstergesi olduðuna ve 2010 yýlýný tüm bu inanç ve motivasyonla çok daha verimli geçireceðimize inanýyoruz. Tüm Iþýk Sigorta çalýþanlarý ve acenteleri adýna, desteklerini þirketimizden bir an olsun esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize ve tüm hissedarlarýmýza teþekkürlerimi arz ediyorum. Yeni gelen mali yýlýn þirketimiz ve ülkemiz için hayýrlý olmasý dileðiyle, Baðýmsýz Denetim Raporu, Bilanço ve Kâr/Zarar tablolarýmýzý bilgilerinize ve onayýnýza sunuyorum. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 13

16 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Prim Üretimi (Bin TL) Artýþ Oraný: %38,60 %42,83 %19,60 %35,61 %12,38 %33,49 %23,54 %3,67 %2, Özellikle son 2 yýlda yabancý þirketlerin Türkiye piyasasýna yönelmeleri ve satýn almalarýn hýzla devam etmesi beraberinde pazardan pay kapma çabasýný getirmiþtir. Buna baðlý olarak fiyat rekabeti artmýþ poliçe brim fiyatlarýnda düþüþ olmuþtur. Bununla beraber küresel ekonomik krize baðlý olarak poliçe yenilemelerinde yaþanan düþüþlerle birlikte zarar edilen acentelerin fesh edilmesi üretim artýþýný olumsuz etkilemiþtir Yukarýdaki sebepler nedeniyle 2009 yýlý üretim artýþý bir önceki yýla göre düþüþ göstererek %3,67 den %2,74 e gerilemiþtir. 14 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

17 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Branþlara Göre Üretim Daðýlýmý (Bin TL) Yangýn Kasko Trafik Otodýþý Nakliyat Mühendislik Saðlýk Dask Tarsim Artýþ Oraný: %4,38 (%11,08) %11,33 %10,55 (%34,25) (%22,27) %34,22 %32,42 %48, Nisan 2009 tarihinden itibaren doðalgaz ürünü otodýþý branþýndan çýkartýlarak mühendislik branþýna aktarýlmýþtýr. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 15

18 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Karþýlaþtýrmalý Üretim Daðýlýmý 2008 Dask Saðlýk %4 %1 Tarsim %1 Mühendislik %6 Nakliyat %2 Otodýþý %11 Yangýn %18 Kasko %23 Mühendislik %5 Nakliyat %2 Otodýþý %11 Trafik % Saðlýk Dask %1 %5 Tarsim %1 Yangýn %18 Kasko %20 Trafik % yýlý üretim daðýlýmýnda dikkat çekici bir deðiþiklik olmamýþtýr Bölgeler Bazýnda Üretim Daðýlýmý Marmara Bölge %23 Genel Müdürlük Direkt Satýþ % Güney Anadolu Bölge %16 Ankara Bölge %24 Marmara Bölge % Güney Anadolu Bölge %17 Ankara Bölge %23 Ege Bölge %12 Genel Müdürlük Direkt Satýþ %4 Akdeniz Bölge %9 Ege Bölge %15 Akdeniz Bölge %8 Güney Anadolu, Ýç Anadolu ve Akdeniz bölge üretim paylarý çok deðiþmemiþ olup Ege bölge üretimi %12 den %15 e yükselmiþtir. Kurumsal satýþ üretim payýnýn düþmesi, Marmara Bölge üretim payýnýn yükselmesi Kurumsal Satýþ Birimi ne baðlý banka þubelerinin 19 Ekim 2009 tarihi itibarýyla Marmara Bölge Müdürlüðü ne baðlanmasý sebebinden kaynaklanmaktadýr. Genel Müdürlük Direkt Satýþ merkez iþleri ve broker iþlerini kapsamaktadýr. 16 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

19 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Branþlara Göre Poliçe Adetleri Daðýlýmý Toplam : Toplam : Artýþ Oraný : (%4) Yangýn Kasko Trafik Otodýþý Nakliyat Mühendislik Saðlýk Dask Tarsim Artýþ Oraný: %12 (%3) %16 %57 (%11) (%32) %38 %32 (%5) 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren doðalgaz ürünü otodýþý branþýndan çýkartýlarak mühendislik branþýna aktarýlmýþtýr. Mühendislik branþý poliçe adetindeki düþüþ, 2009 yýlýnda adet daha az doðalgaz poliçesi tanzim edilmiþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 17

20 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Ödenen Hasar (Bin TL) Artýþ Oraný: %24 %48 %43 %25 %24 %24 %4 %19 % yýlý hasar ödemelerinde bir önceki yýla göre %28 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir. Yüksek artýþ oranýnda Eylül 2009 da Marmara Bölgesi nde yaþanan sel felaketi etkili olmuþ toplamda TL hasar ödemesi yapýlmýþtýr. Sel felaketi neticesinde zarar gören sigortalýlarýn maðduriyetinin hýzlý ve eksiksiz giderilmesi sonucunda þirketimiz 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Hizmet Kalitesine En Çok Güvenilen Marka seçilerek Tüketici Kalite Ödülüne layýk görülmüþtür. 18 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

21 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Branþlara Göre Ödenen Hasar Daðýlýmý (Bin TL) Yangýn Kasko Trafik Otodýþý ve Saðlýk Nakliyat Mühendislik Artýþ Oraný: %299 (%6) %41 (%67) (%71) % Yangýn ve mühendislik branþý hasar ödemelerindeki artýþ Marmara Bölgesi nde yaþanan sel felaketi sebebiyledir. Trafik branþýndaki artýþa ise 1 Nisan 2008 tarihi itibarýyla kaza tespit tutanaðýna geçilmesi neticesinde hasar frekansýndaki artýþ ve bir önceki yýl trafik üretiminin yüksek olmasý neden olmuþtur. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 19

22 2009 Yýlý Teknik Sonuçlarý Ödenen Hasar Daðýlýmý (%) Kaza %89 Nakliyat %0 Mühendislik %3 Yangýn %8 Kaza %72 Nakliyat %0 Mühendislik %6 Yangýn %22 Ödenen hasar daðýlýmý bir önceki yýla yakýn oranlarda gerçekleþmiþ olup, Marmara sel hasarý yangýn ve mühendislik branþlarýnda belirgin bir artýþa sebep olmuþtur. Yukarýdaki tabloda 0 olarak görünen nakliyat branþý hasar daðýlým yüzdeleri 2008 yýlý için %0,33 ve 2009 yýlý için %0,07 dir Açýlan Hasar Dosya Adetleri Toplam : Toplam : Artýþ Oraný : % 11, Yangýn Kasko Trafik Otodýþý ve Saðlýk Nakliyat Mühendislik Artýþ Oraný: %15 (%4) %30 %20 %28 % Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

23 Çalýþýlan Reasürans Þirketleri Iþýk Sigorta kuruluþundan bu yana Milli Reasürans ýn liderliðinde dünya reasürans piyasasýnýn güçlü reasürör þirketleri ile çalýþmaktadýr. Reasürörlerimiz EKSEDAN Standard & Poor s A.M. Best Milli Re tra+ B++ CCR AAA A++ Mapfre Re AA A+ Odyssey Re A A Scor A A R & V Versicherung A+ Partner Re AA A+ Helvetia A Arig Re B++ Malaysian National Re A Labuan Re A Best Re BBB+ A Mitsui Sumitomo AA A+ Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 21

24 Personel Sayýsý Þirketimizin merkezi Ýstanbul da olan Marmara Bölge Müdürlüðü; merkezi Adana da olan Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü; merkezi Antalya da olan Akdeniz Bölge Müdürlüðü; merkezi Ankara da olan Ankara Bölge Müdürlüðü ve bu bölgeye baðlý Karadeniz Bölge Temsilciliði; merkezi Ýzmir de olan Ege Bölge Müdürlüðü ve bu bölgeye baðlý Bursa Bölge Temsilciliði olmak üzere 5 Bölge Müdürlüðü ve 2 Bölge Temsilciliði bulunmaktadýr. Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Temsilciliklerinde çalýþan personel sayýsý aþaðýdaki tabloda detaylandýrýlmýþtýr. Genel Müdürlük Marmara Bölge Müdürlüðü Ankara Bölge Müdürlüðü Ege Bölge Müdürlüðü Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü Akdeniz Bölge Müdürlüðü Karadeniz Bölge Temsilciliði Bursa Bölge Temsilciliði TOPLAM ÞÝRKETÝN FAALÝYET KONULARI VE SEKTÖRDEKÝ KONUMU Þirketin hizmet türü ve faaliyet konularýna iliþkin açýklamalar ve bunlar esas alýnarak sektördeki konumunun deðerlendirilmesi. Iþýk Sigorta A.Þ., kurumsal deðerleri ýþýðýnda sürdürülebilir, hýzlý ve kaliteli hizmet sunarak, müþteri memnuniyetini saðlamak ve güven duyulan bir þirket misyonu ile hayat dýþý sigorta branþlarýnda faaliyet göstermektedir. Yangýn, mühendislik, kaza, nakliyat, hukuksal koruma, saðlýk gibi ana sigorta branþlarýnda faaliyet gösteren Iþýk Sigorta, sigortalýlarýna iþyeri paket, konut paket, eczane paket, akaryakýt paket, otel paket, ferdi kaza ve eðitim paket gibi birçok sigorta teminatýný ayný poliçe ile satýn alabilme hizmetini sunmaktadýr. Iþýk Sigorta güçlü teknolojik ve finansal altyapýsý, deneyimli kadrolarý, sürekli araþtýrma geliþtirme anlayýþý ile yaygýn acente ve banka þubeleri aðýyla müþterilerine kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir YENÝ HÝZMET VE FAALÝYETLERLE ÝLGÝLÝ AR GE UYGULAMALARI Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araþtýrma geliþtirme uygulamalarýna iliþkin bilgiler Deðiþen piyasa rekabet koþullarýna ve acentelerden gelen taleplere baðlý olarak mevcut ürünler revize edilmiþtir. Bu baðlamda mevcut ürünlerimizden akaryakýt paket, okulumuz paket, eczane paket ve otel paket poliçelerine yeni teminatlar eklenmek suretiyle hem içerikleri zenginleþtirilmiþ hem de daha rekabet edilebilir olmalarý saðlanmýþtýr. Ayrýca kasko poliçelerinde müþteri memnuniyetini ön plana çýkaran midi ve mini onarým teminatý, trafik poliçelerinde ise kaza anýnda aracýn servise çekilmesini saðlayan asistans hizmeti verilmeye baþlanmýþtýr. Yeni ürün olarak Asya Card sahipleri için Asya Card Ýþsizlik Sigortasý, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler için Mesleki Sorumluluk Sigortasý, uluslararasý trafiðe çýkan sigortalýlar için ise Yeþil Kart Poliçesi hizmete girmiþtir. 22 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

25 Uygunluk Görüþü Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 23

26

27

28 Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Tekoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Sanayici, iþadamý Giresun doðumlu. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi ni ve Ýstanbul Yüksek Ýktisat ve Ticaret Okulu nu bitirdi. Ýþ hayatýna 1955 yýlýnda kumaþ üretimi ve ticareti ile baþlayan Tekoðlu, ilerleyen yýllarda yaptýðý ortaklýklar, kurduðu þirketler ve tekstil sektörüne getirdiði yeniliklerle adýný duyurdu yýllarý arasýnda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümü nde öðretim üyeliði yaptý yýlýnda kurduðu þirketler ile yurtdýþý tekstil faaliyetlerine baþlayan Tekoðlu nun Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yaptýðý Güven Boya Apre A.Þ. Ýstanbul Sanayi odasý tarafýndan altýn plaketle ödüllendirilmiþtir. Yürütmekte olduðu Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinden 12 Þubat 2010 tarihinde ayrýlmýþtýr. Iþýk Sigorta A.Þ. de 6 yýldýr Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görev yapmaktadýr. Ömer Faruk Berksan Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 1950 Ýstanbul doðumlu. Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesini bitirdi. Ülker Gýda da 16 yýl boyunca yaptýðý çalýþmalarla idari, mali, ticari, teknik ve diðer konularda tecrübe sahibi oldu. Baþta gýda sektörü olmak üzere, inþaat, havacýlýk, tarým ve hayvancýlýk gibi dallarda 30 yýla yakýn görev yaptý. Türk Gýda Sanayii Ýþverenleri Sendikasý nda bir dönem Baþkan Yardýmcýsý oldu. Gýda sektöründe ilk grup toplu iþ sözleþmelerini yaptý. Ýþ Hayatý Dayanýþma Derneði nin (ÝÞHAD) Baþkanlýðý nda bulundu. Kýsa adý DEÝK olan Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu nun, Türkiye BosnaHersek Ýþ Konseyi Baþkanlýðý na seçildi. Ayný dönem Dayton Anlaþmasý uyarýnca kurulan Türkiye, BosnaHersek ve Hýrvatistan arasýnda kurulan Ýþ Konsorsiyumu nun Türk tarafý baþkanlýðýný yaptý. 16 yýldan bu yana Kar Þirketler Topluluðu nun Baþkan Vekilliði ni ve Ýcra Heyeti Baþkanlýðý ný sürdüren Berksan, Iþýk Sigorta A.Þ. de 8 yýldýr Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr. Ünal Kabaca Yönetim Kurulu Murahhas Üye 1962 Gebze doðumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat Bölümü nü bitirdikten sonra Virginia Radford Üniversitesi nde Uluslararasý Ekonomi üzerine yüksek lisans yaptý. Hazine Müsteþarlýðý nda 12 yýl süreyle Bankalar Yeminli Murakýplýðý görevinde bulunan Ünal Kabaca, yürütmekte olduðu Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevinden 28 Ocak 2010 tarihinde ayrýlmýþtýr. Iþýk Sigorta A.Þ. de 6 yýldýr Murahhas Üye olarak görev yapmaktadýr. 26 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

29 Yönetim Kurulu Üyeleri Refik Yavuz Kalkavan Yönetim Kurulu Üyesi 1978 Ýstanbul doðumlu. Özel Ayazaða Iþýk Lisesi ni bitirdikten sonra öðrenimine Paris Amerikan Üniversitesi nde devam etti. Beþiktaþ Group bünyesindeki þirketlerin yönetimini babasýndan devralan Kalkavan, Piyale Ýnþaat ýn kurucularý arasýnda yer almaktadýr. Iþýk Sigorta A.Þ. de 6 yýldýr Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Salih Sarýgül Yönetim Kurulu Üyesi Ýþadamý Van doðumlu. Ege Üniversitesi Ýktisat Fakültesi nden mezun oldu. Temmuz 2004 Aralýk 2006 yýllarýnda Asya Katýlým Bankasý A.Þ. de Denetçi olarak görev yaptýktan sonra Aralýk 2006 da Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeliði ne atandý. Bunun yanýnda Nil Yönetim Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Þ. de Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Asya Kart Teknolojileri Hizmetleri A.Þ. de Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Maðazacýlýk A.Þ. de Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, Landmark Supply Holding A.Þ. de Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Tuna Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. de Denetçi olarak görevlerini sürdürmektedir. Iþýk Sigorta A.Þ. de 17 Aralýk 2008 tarihinden itibaren Ýç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Ýrfan Hacýosmanoðlu Yönetim Kurulu Üyesi Ýþ adamý Of doðumlu. Ýrfan Tekstil San. Tic. Ltd. Þti. nin sahibidir. Mart 2009 da Asya Katýlým Bankasý A.Þ. de Denetim Kurulu Üyeliði ne atandý. Forum Ýnþaat Dekorasyon Turizm San. ve Tic. A.Þ. de Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý, Asya Kart Teknolojileri Hizmetleri A.Þ. de Yönetim Kurulu Üyeliði, Yeni Maðazacýlýk A.Þ. de Yönetim Kurulu Üyeliði ve Landmark Supply Holding A.Þ. de Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini sürdürmektedir. Iþýk Sigorta A.Þ. de 6 yýldýr Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 27

30 Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçiler Recep Koçak Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür 1970 Ýzmit doðumlu. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýktisat Bölümü nü bitirdi yýlýnda Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Sigorta Denetleme Kurulu nda Uzman Yardýmcýsý olarak çalýþma hayatýna baþlayan Koçak, yýllarý arasýnda Sigorta Denetleme Uzmaný olarak kamudaki görevine devam etti yýlýnda sigortacýlýk konusunda araþtýrma ve inceleme yapmak üzere geçici görevli olarak Ýngiltere de bulundu. Sigorta Muhasebesi isimli eseri yayýnlanan Koçak, Marmara Üniversitesi Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksek Okulu nda öðretim görevlisi olarak Sigorta Muhasebesi derslerine de girdi yýlýnda Iþýk Sigorta A.Þ. de Genel Müdür Yardýmcýsý olarak göreve baþlamýþ ve 2004 yýlýnda da halen yürütmekte olduðu Yönetim Kurulu Üyeliði ve Genel Müdürlük görevini üstlenmiþtir yýllarý arasýnda Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði nde Muhasip Üye olarak görev yapmýþ olup, 2009 yýlýnda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ayrýca Tarým Sigortalarý Havuz Ýþletmesi A.Þ. de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Ahmet Çelik Denetçi Ýþadamý Erzurum doðumlu yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi nden mezun oldu te ticaret hayatýna atýlmýþ olup inþaat sektöründe konut ve endüstriyel alanlar yapýmýnda faaliyet gösteren Yapý Yatýrým ve Gayrimenkul A.Þ., kurumsal alanlarda oto kiralama RentaCar þirketi Hamle Oto A.Þ., beyaz eþya bayisi Çelikeller A.Þ., gýdada Çelikeller Ltd. Þti. ve Birim Gayrimenkul Ltd. Þti. þirketlerinin kurucu ortaklarýndandýr yýlýndan itibaren Bank Asya Yönetim Kurulu Üyeliðini sürdürmektedir. Iþýk Sigorta A.Þ. de 5 yýldýr Denetçi olarak görev yapmaktadýr. Ayhan Keser Denetçi 1970 yýlýnda AnkaraKalecik te doðan Ayhan Keser, 1991 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Ýktisat Bölümü nden mezun oldu. T.C. Ziraat Bankasý nda kýsa süre çalýþtýktan sonra, Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý nda sýrasýyla Bankalar Yeminli Murakýp Yardýmcýsý ve Bankalar Yeminli Murakýbý olarak görev yaptý. Eylül 1997 tarihinde Bank Asya Bünyesine katýlan Keser Genel Müdür Yardýmcýlýðýný görevini sürdürmektedir. Iþýk Sigorta A.Þ. de 8 yýldýr Denetçi olarak görev yapmaktadýr. 28 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

31 Genel Müdür Yardýmcýlarý Muhsin Þen Genel Müdür Yardýmcýsý 1970 yýlýnda Sinop ta doðan Muhsin Þen, ilk ve ortaokulu Sinop ta, liseyi Ýstanbul 50. yýl Tahran Lisesi nde tamamladýktan sonra, 1991 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi, Ýktisat Bölümü nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra önce IT sektöründe ardýndan Sermaye Piyasasý aracý kurumlarýnda çalýþtý. Iþýk Sigorta nýn kurulduðu 1996 yýlýndan bugüne Acenteler ve Mali Ýþler Departmaný nda çeþitli kademelerde görev aldý döneminde Türk Sigorta Enstitüsü muhasebe programýný tamamlayan ve SMMM yetkisi olan Muhsin ÞEN Nisan 2006 yýlýndan bugüne Mali Ýþlerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. Gökhan Cengiz Bozkurt Genel Müdür Yardýmcýsý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðan Gökhan C. Bozkurt, 1981 yýlýnda Alman Lisesi ni tamamladýktan sonra, 1985 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi nden mezun oldu. Ayný üniversitenin iþletme bölümünde Muhasebe & Denetim Ana Bilim dalýnda yüksek lisans yaptý yýlýnda Price Waterhouse Denetim firmasýnda hesap denetimi ve vergi danýþmaný asistaný olarak çalýþma hayatýna baþlayan Gökhan Cengiz Bozkurt, sigorta sektöründe sýrasýyla, Türkiye Genel Sigorta A.Þ., Nordstern ve Nordstern Ýmtaþ Sigorta A.Þ., International Risk Management Services Ltd., AGG Insurance and Reinsurance Brokers Ltd. ve AON Re Turkey de çeþitli kademelerde yöneticilik yaptý. Nisan 2006 dan bugüne Iþýk Sigorta A.Þ. de Teknik Ýþlerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini üstlenen Gökhan Cengiz Bozkurt, Ýngilizce ve Almanca bilmektedir. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 29

32 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi Ýçinde Yapýlan Toplantýlara Katýlýmlarý Hakkýnda Bilgiler Üyelerden Tahsin Tekoðlu, Ömer Faruk Berksan, Salih Sarýgül, Ýrfan Hacýosmanoðlu, Recep Koçak yýl içerisinde yapýlan 13 toplantýnýn tamamýna iþtirak etmiþlerdir. Ünal Kabaca 2 toplantýya, Yavuz Kalkavan 4 toplantýya katýlým saðlayamamýþlardýr. Denetçilerden Ahmet Çelik 8 toplantýya, Ayhan Keser 3 toplantýya iþtirak edememiþlerdir. Ýç Sistemler Kapsamýndaki Yöneticiler Adem Korkmaz Ýç Denetim Müdürü 1971 Gümüþhane doðumlu yýlýnda Uludað Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden menzun oldu. Sigorta sektöründeki kariyerine 1996 yýlýnda baþlayan Adem Korkmaz çeþitli sigorta þirketlerinde Uzman Yardýmcýsý, Müfettiþ Yardýmcýsý, Müfettiþ ve Teftiþ Kurulu Baþkaný olarak görev yaptý. Iþýk Sigorta A.Þ. de ise Mayýs 2009 dan bugüne Ýç Denetim Müdürü olarak görev yapmaktadýr. 30 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

33 Organizasyon Þemasý Yönetim Kurulu Ýç Denetim Müdürlüðü Genel Müdür Mali Ýþlerden Sorumlu Gen. Md. Yrd. Teknik Ýþlerden Sorumlu Gen. Md. Yrd. Bilgi Ýþlem Grup Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü Mali Ýþler Müdürlüðü Hasar Müdürlüðü Tahsilat Müdürlüðü Hukuk Rücu Müdürlüðü Bölgeler SatýþPaz. Koord. Müdürlüðü Acente, Reklam, Halkla Ýliþ. Müdürlüðü Teknik ve Operasyon Müdürlüðü Kurumsal Paz. ve Özel Riskler Müdürlüðü ArGe Müdürlüðü Reasürans Müdürlüðü Marmara Bölge Müdürlüðü Ankara Bölge Müdürlüðü Akdeniz Bölge Müdürlüðü Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü Ege Bölge Müdürlüðü Karadeniz Bölge Temsilciliði Bursa Bölge Temsilciliði Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 31

34 ÝK Uygulamalarý ÝÞE ALIM Þirketin büyüme ve geliþme potansiyeli ve içinde bulunduðu koþullar, Þirketin mevcut kadrosunun ortaya çýkabilecek yeni gereksinimleri karþýlayýp karþýlayamayacaðý, Ekonomik ve sosyal geliþmelerin; þirketlerin teknik, mesleki ve idari personel gereksiniminde meydana getireceði deðiþiklikler, Gelecek yýllarda emeklilik, iþ sözleþmesinin feshi, askerlik gibi nedenlerle boþalacak kadrolar dikkate alýnarak takip eden senenin personel ihtiyacý belirlenmektedir. Gelen taleplerin þirket içerisinde karþýlanmasý söz konusu deðilse, þirket dýþýndan uygun adaylarla yapýlan görüþmeler en kýsa zamanda sonuçlandýrýlarak ihtiyaçlar karþýlanmaktadýr. Ýþe alým sonrasýndaki süreçte çalýþanlarýmýzýn daha verimli ve mutlu olmasý adýna diðer ÝK faaliyetlerinin etkin bir þekilde gerçekleþtirilmesine gayret edilmektedir. EÐÝTÝM Yönetim hedeflerini gerçekleþtirmek ve daha iyi sonuçlar alabilmek amacýyla, yöneticilerin ve diðer iþ görenlerin, organizasyon yapýlarý içinde sorumlu bulunduklarý görevleri daha bilinçli, etkili ve verimli olarak yapabilmeleri için ihtiyaç duyduklarý yönetsel ve mesleki konulardaki bilgi ve becerilerini gerekli seviyeye getirmek üzere yetiþtirme; görevleri baþarýyla yapabilecekleri yönetsel ve teknik bilgi ve becerileri kazandýrmak amacýyla geliþtirme; Iþýk Sigorta bünyesindeki acentelerimizi sektör ile ilgili yeni geliþmeler konusunda bilgilendirmek ve ihtiyaç duyduklarý konulardaki bilgi ve becerilerini arttýrmak üzere yetiþtirme ve geliþtirme programlarýnýn istenen sonuçlarý verecek biçimde gerçekleþtirilmesi amacý doðrultusunda her türlü eðitim imkanlarýnýn kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. PERFORMANS Performans deðerlendirme sürecinin ilk bölümü, yöneticinin çalýþan ile beraber, organizasyon ve departman hedeflerini destekleyen yýllýk kiþisel performans hedeflerinin yukarýdan aþaðýya doðru belirlenmesi ile baþlar. Tüm hedeflerin çalýþanýn daimi sorumluluklarý ile iliþkili olmasý gerektiðinden çalýþanýn görev tanýmý, hedef belirlenme çalýþmalarýna temel teþkil eder. Bu hedefler, organizasyonel performans geliþimine katkýda bulunan, kiþisel geliþime katký saðlayan SMART hedeflerdir. Performans deðerlendirme sürecinin ikinci bölümü, yetkinliklerin deðerlendirilmesi sürecidir. Belirlenmiþ olan yetkinlikler, kiþilerin görevlerini yerine getirebilmede sahip olmasý gereken bilgi, beceri ve tutumlardan oluþan göstergelerdir. Yetkinliklerin daha net bir þekilde algýlanabilmesi ve deðerlendirilebilmesi için her bir yetkinlik için belirli davranýþsal göstergeler tanýmlanmýþtýr. Terfi için yeterli yeteneklere sahip olan yöneticileri ve diðer görevlileri önceden tespit edip, gelecek yýllar için ihtiyaç duyulacak daha güç ve üst düzeydeki 32 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

35 ÝK Uygulamalarý KARÝYER Ýþ Gereði Transfer ve Rotasyon Þirket personeli, ihtiyaç duyulmasý durumunda veya personelin eðitim ve deneyiminin arttýrýlmasý amacý ile farklý bölümlerde görevlendirilebileceði gibi, ayný iþverenin baþka iþyerlerine de tayin edebilir. Personelin Ýsteði Üzerine Transfer Ve Rotasyon Boþ bir göreve atama yapýlmasý sýrasýnda, personel arasýndan gerekli nitelikleri taþýyan ve bu kadroya transfer olmak isteyenlere öncelik tanýnýr. Saðlýk durumu, çocuklarýnýn eðitimi veya eþlerden birinin ayrý yerde bulunmasý nedeniyle yapýlan transfer istekleri öncelikle ele alýnýr. Terfi Boþ bir üst göreve terfi ettirilerek atama yapýlmasý sýrasýnda, mevcut adaylar arasýndan seçim yapýlýr. Atamasý Yapýlacak Personelin; Performans deðerlendirmeleri sonucu mevcut görevinde baþarýlý olmasý, Üst pozisyonun gerektirdiði teknik ve temel yetkinlik seviyesine sahip olmasý, Dosyasýnda, terfi etmesine engel olacak herhangi bir disiplin cezasýnýn bulunmamasý, Üst pozisyonda bir açýðýn veya üst pozisyonun ihdas edilmiþ olmasý, Belirtilmiþ olan bekleme süresini doldurmuþ olmasý, Sýnav açýlmýþ olmasý halinde geçer notun alýnmýþ olmasý, Departman Yöneticisi, Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi ve üst yönetim tarafýndan onay sürecinin tamamlanmýþ olmasý gereklidir. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 33

36 Risk Grubuna Ýliþkin Bilgiler Iþýk Sigorta'nýn dahil olduðu risk grubu Asya Katýlým Bankasý A.Þ. ve grubudur. ASYA KATILIM BANKASI A.Þ. faaliyetlerine 1996 yýlýnda Asya Finans adýyla Türkiye nin altýncý özel finans kurumu olarak baþlamýþ, sektörün en genç katýlým bankasý olmasýna karþý en hýzlý büyüyen katýlýmcýsý olarak kýsa sürede güçlü ve saygýn bir konum elde etmiþtir. Bank Asya istikrarlý ve saðlýklý büyüme stratejisini kararlýlýkla uygulamakta ve kurumsal yapýlanmasýyla bütünleþtirmektedir. Saðlam ve yaygýn bir sermaye tabaný tesis etmek üzere, halka açýlan ilk katýlým bankasý olan Bank Asya 2006 yýlýnda halka arzýný (%23) gerçekleþtirmiþ ve 2009 yýlý sonu itibarýyla halka açýklýk oranýný %50,9 a ulaþtýrmýþtýr. Yerli sermayeye dayalý çok ortaklý yapýsýný sermaye artýrýmlarýyla destekleyen Bank Asya, ödenmiþ sermayesini 2008 yýlýnda yapýlan artýþla 900 milyon TL ye çýkarmýþtýr. Faizsiz bankacýlýðýn gereklerine uyarak üretime destek olmayý kuruluþ prensibi olarak kabul eden Bank Asya'nýn temel amacý; müþteri odaklý hizmet anlayýþýndan hareketle, teknolojinin getirdiði en son imkanlarý kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniþ kitlelere ulaþtýrabilmektir. Bu doðrultuda, Genel Müdürlük birimleri haricinde Aralýk 2009 tarihi itibarýyla 158 þube ve yurt içinde 2, yurt dýþýnda 1000 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Sermaye ve Ortaklýk Yapýsý Kuruluþ sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiþ sermayesi 900 milyon TL olan Asya Katýlým Bankasý A.Þ.' nin ortaklýk yapýsý aþaðýdaki gibidir. Bank Asya, tabana yayýlmýþ yerli sermayeye dayanan çok ortaklý (255) bir yapýsý vardýr (Halka açýk kýsým hariç). 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla Ortaklýðýn Adý, Soyadý / Ünvaný Pay Tutarý (TL) Oraný (%) Ortadoðu Tekstil Tic. San. A.Þ. Osman Can PEHLÝVAN Forum Ýnþaat Dekorasyon Turizm San. ve Tic. A.Þ. Birim Birleþik Ýnþaatçýlýk Mümessillik San. ve Tic. A.Þ. Abdulkadir KONUKOÐLU Diðer Ortaklar Halka Açýk TOPLAM ,22 3,23 2,50 2,40 2,23 34,54 50,88 100,00 34 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

37 Ýþtirak ve Baðlý Ortaklýklar ÞÝRKET ADI ÝÞTÝRAK BAÐLI ORTAKLIK FAALÝYET KONUSU ÖDENMÝÞ SERMAYE ORTAKLIK PAYI % Tuna Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ.* Baðlý Ortaklýk Gayrimenkul ve Projelendirme TL 22,94 Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.Þ. Baðlý Ortaklýk Turizm ve Konaklama TL 99,93 Iþýk Sigorta A.Þ. Baðlý Ortaklýk Sigortacýlýk TL 65,42 Asya Kart Teknoloji Hizmetleri A.Þ. Baðlý Ortaklýk Her türlü Çipli Kart, Manyetik veya Optik okuyuculu Kart Sist TL 99,50 Asyafin Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti. Baðlý Ortaklýk Sigorta Aracýlýk Hizmetleri TL 95,00 Yeni Maðazacýlýk A.Þ.** Ýþtirak Parakende Maðazacýlýk TL 21,84 Landmark Supply Holding A.Þ.** Ýþtirak Parakende Maðazacýlýk TL 21,84 Kredi Garanti Fonu A.Þ. Ýþtirak Küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin kredi teminatý amacý ile fon tesisi ve yönetimi TL 1,67 * Tuna Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ de Banka nýn baðlý ortaklýðý olan Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.Þ. nin de %46,45 lik payý bulunmaktadýr. ** Banka, 1 Kasým 2006 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren Bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmeliðin 19. maddesinde Katýlým Bankalarýnca Finansman Saðlama Yöntemlerinden ortak yatýrýmlar yöntemi ile iþletilen ve A.101 ismi ile faaliyet gösteren Yeni Maðazacýlýk A.Þ. ye Bin TL tutarýnda, Landmark Supply Holding A.Þ. ye ise Bin TL tutarýnda iþtirak etmiþ olup, 26 Ocak 2007 tarih ve (Mükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan TDHP (Tek Düzen Hesap Planý) gereðince iþtirak olarak kaydedilmiþtir. Iþýk Sigorta A.Þ. dahil olduðu risk grubu kapsamýnda olan Bank Asya Grubu ile, üçüncü taraflar için geçerli olan koþul ve þartlar dahilinde çalýþmaktadýr. Grup þirketi ile genel olarak sigorta faaliyeti, bankacýlýk hizmeti ve portföy yönetimi konularýnda çalýþýlmaktadýr yýlýnda Bank Asya kanalý ile yapýlan üretim toplamý TL olup, bu rakam Iþýk Sigorta A.Þ yýlý üretiminin %16,51 ini oluþturmaktadýr yýlýnda Bank Asya kanalý ile yapýlan üretim TL olmuþ, bu rakam Þirketimizin toplam üretiminin %16,94 ünü oluþturmuþtur. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 35

38 Genel Kurul Raporu (Özet) Sayýn Ortaklarýmýz, Þirketimizin 2009 yýlý hesap dönemine iliþkin faaliyet sonuçlarýný inceleme ve onayýnýza saygý ile sunuyoruz. I. GELÝRLER A. Teknik Gelirler Þirketimizin 2009 yýlý elementer dallar toplam prim üretimimiz bir önceki yýla göre %2,74 artarak TL olarak gerçekleþmiþtir. Branþlar içerisinde en büyük artýþý sýrasýyla %48,39 ile TARSÝM, %34,23 ile saðlýk, %32,42 ile DASK, %11,33 ile trafik, %10,55 ile otodýþý, %4,38 ile yangýn ve doðal afetler saðlamýþtýr. Yapýlan üretimin %27,65 i reasürörlere devredilmiþ olup karþýlýðýnda TL komisyon geliri elde edilmiþtir. B. Mali Gelirler Iþýk Sigorta A.Þ yýlýnda, TL katýlým geliri, TL hisse senetleri temettü geliri, TL hisse senetleri satýþ kârý, TL hisse senetleri deðerleme geliri ve TL kambiyo kârý kaydedilmiþtir. II. GÝDERLER B. Mali Giderler 2009 yýlýnda, yatýrým giderlerine TL hisse senetleri satýþ zararý, TL hisse senetleri deðerleme zararý, TL kambiyo zararý ve TL yatýrým yönetim gideri kaydedilmiþtir. C. Genel Giderler Personele iliþkin giderler TL olarak gerçekleþmiþtir. Yönetim giderleri ise, %4,81 artarak TL olarak gerçekleþmiþtir. Bu grubun içerisinde en yüksek gideri gayrimenkul kira giderleri, banka giderleri ve reklam ve promosyon giderleri oluþturmaktadýr. III. SONUÇ Þirketimizin hayat dýþý teknik gelirleri TL, teknik giderleri ise, TL olarak gerçekleþmiþtir. Bununla birlikte yatýrým gelirleri TL, yatýrým giderleri ise TL, diðer faaliyetlerden ve olaðandýþý faaliyetlerden gider ve zararlar TL olarak oluþmuþ ve sonuç 2009 yýlý net dönem kârý TL olarak gerçekleþmiþtir. Þirketimizin 2009 yýlýnda Kurumlar Vergisi Kanunu na göre vergi matrahý oluþmamýþtýr. A. Teknik Giderler 2009 yýlý içerisinde gelir yazýlan TL primlerin TL si reasürör þirketlere devredilmiþtir. Yapýlan üretim karþýlýðýnda acentelere ödenen komisyon tutarý ise TL dir. Ödenen hasar tazminatlarý geçen yýla göre %28,02 artýþla TL olarak gerçekleþmiþtir. 36 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

39

40 Denetçi Raporu 38 Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu

41 Ýç Denetim Faaliyetleri Iþýk Sigorta A.Þ. nin Ýç Denetim faaliyetleri, Ýç Denetim Müdürlüðü tarafýndan yerine getirilmektedir. Þirket bünyesinde 2002 yýlýnda kurulan Ýç Denetim Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý nca 21 Haziran 2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin Ýç Sistemlerine Ýliþkin Yönetmelik te belirtilen esaslar doðrultusunda Yönetim Kuruluna baðlý olarak faaliyet göstermektedir. Ýç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanmasý aþamalarýnda yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanmasýna azami ölçüde dikkat edilmektedir. Bu baðlamda, Ýç Denetim Müdürlüðü ne iliþkin görev, yetki, sorumluluklar ve çalýþma esaslarý, Ýç Denetim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanarak kabul edilen Ýç Denetim Bölümü Çalýþma Usul ve Esaslarý Yönetmeliði nde net olarak belirtilmiþtir. Bu yönetmelik çerçevesinde hazýrlanan yýllýk denetim planý Yönetim Kurulu nun onayýna sunulmaktadýr. Plan kapsamýndaki denetim konularý etkinlik ve verimlilik ölçütleri doðrultusunda belli bir sürece veya bölüme odaklý olarak belirlenebilmektedir. Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yýllýk plan doðrultusunda gerçekleþtirilen denetimlere iliþkin sonuçlar, yine Yönetim Kurulu na raporlanmaktadýr. Yýllýk plan kapsamýndaki denetimlerin dýþýnda, gerekli durumlarda inceleme ve soruþturmalarýn gerçekleþtirilmesi de Ýç Denetim Müdürlüðü nün görevleri arasýndadýr. Ýç Denetim Müdürlüðü 31 Aralýk 2009 itibarýyla, bir Ýç Denetim Müdürü ve üç denetçi yardýmcýsýndan oluþmaktadýr. Gerçekleþtirilen denetimler, þirket faaliyetlerinin kanun ve ilgili diðer mevzuat ile þirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doðrultusunda yürütülmesi hususunda güvence saðlamaya yöneliktir. Ýç Denetim Müdürlüðü, 2009 yýlýnda Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri ve acenteler için muhtelif konularda 13 denetim çalýþmasý gerçekleþtirmiþtir. Bu denetimler ile ilgili hazýrlanan raporlar Yönetim Kurulu na sunulmuþ; raporlar sonucunda ilgili birimlerde tespit edilen aksaklýklarýn giderilmesinin takibi gerçekleþtirilmiþtir. Iþýk Sigorta 2009 Faaliyet Raporu 39

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

2003 Yýlý Faaliyet Raporu 03 2003 Yýlý Faaliyet Raporu 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Kapak Görseli (Detay) Sultan Kayýtbay ýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý Mýsýr, 15. yüzyýlýn son çeyreði A: 945 x 234

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı