T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞEN BANKALARIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞEN BANKALARIN"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞEN BANKALARIN VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI - UYGULAMALI BİR İNCELEME Doktora Tezi Mehmet CİHANGİR ANKARA-2004

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞEN BANKALARIN VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI - UYGULAMALI BİR İNCELEME Doktora Tezi Mehmet CİHANGİR Tez Danışmanı Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı 2

3 ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞEN BANKALARIN VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI - UYGULAMALI BİR İNCELEME Doktora Tezi Tez Jürisi Üyeleri Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Adı Soyadı İmzası Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın... Prof. Dr. Nalan Akdoğan... Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı... Yrd. Doç. Dr. Orhan Çelik... Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan... Yrd. Doç. Dr. Akın Koçak... 3

4 Yrd. Doç. Dr. Yiğit Özbek... Tez Sınavı Tarihi :... 4

5 GİRİŞ Ülkelerarası ilişkilerin gelişmesi sınır kavramının neredeyse ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu sınırsızlık işletmelere pazarlarda ortaya çıkan farklılıklardan yararlanabilmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmek ise her bir işletmenin kapasite ve diğer olanaklarıyla paralellik göstermektedir. Bu yönüyle işletmeler ortaya çıkan yeni faydalardan daha fazla pay alabilmek için büyüme stratejilerini güncelleştirmek zorunda kalmaktadırlar. Finans sektörü büyüme stratejilerinin en önemlisi olarak görülen ve dünya genelinde diğer sektörlerde de yoğun biçimde yaşanan birleşme ve satın almalara yoğun ilgi göstermeye başlamış ve bu ilgi gün geçtikçe artmağa devam etmiştir. Ülkemizde de uluslararası düzeyde sıkça yaşanan birleşme ve satın almalara olan ilgi artmaya ve gündemi daha fazla meşgul etmeye başlamıştır. Bankaları birleşmeye yönlendiren en önemli güdü olan rekabet ülke içinde uzun süre hissedilmemiştir. Yüksek kamu borçlanma gereği nedeniyle piyasaya fon talebi ile giren kamuya yüksek faizle sağlanan plasmanlar Türk bankacılık sektöründeki bankalar için oldukça yüksek karların elde edilmesini sağlamıştır. Piyasada zaten neredeyse tüm fonlara talip olan bir devlet varken bankalar birbirleriyle rekabet etme gereğini hissetmemişlerdir. Oldukça yüksek gelir gider oranıyla çalışmalarına karşın bu dönemlerde Avrupa bankalarındakinden daha yüksek oranlarda kar elde edebilmişlerdir. Özellikle AB ne tam üyelik durumunda Türk bankaları mevcut dış rekabete ek bir rekabetle karşı karşıya kalacak, artan rekabet sonucu kar oranları da Avrupa Birliği bankacılık sistemindeki kar oranları seviyesine gerileyecektir. Ancak yüksek maliyetlerle faaliyetlerini sürdüren Türk bankalarının oluşması olası serbest pazar koşullarında dünya finans sektörünün devlerine karşı rekabet edebilmesi veya pazarda varlığını sürdürmesi çok güç olacaktır. Bu bilinçte olan Türk bankaları büyümek ve iç ve dış pazarda rekabet edebilmek için gerekli sermayeyi kendileri üretemediklerinden yeni ortaklar bulmak veya birleşmeye gitmek zorunda kalmaktadır veya kalacaklardır. Büyüme stratejilerinin gerçekleştiremeyen çoğu banka değişik biçimlerde sistemi terk etmek zorunda kalabilecektir. 5

6 Türk bankacılık sektöründe bu kapsamda gönüllü bir banka birleşmesi yaşanmıştır. Başarıyla gerçekleşmiş görülen bu birleşmenin sonuçlarının da gerçekten başarılı olup olmadığı, olmuşsa başarı ölçülerinin neler olduğu çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Ayrıca birleşen bankalar açısından ortaya çıkan sonucun Türk bankacılık sektörünün etkinliğini etkileyip etkilemediği, etkilemişse ne ölçüde etkilediği sorularına cevap aranmıştır. Sonuçlarla ilişkileri açısından sektörün yapısı ve sorunları, sektörde birleşmelerin önündeki engeller ve gelecekte alacağı eğilim ile son dönemlerde TMSF na devredilen bankaların konumuna da değinilmiştir. Banka performanslarının ölçülmesinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri finansal oranlardır. Ancak bu yöntemde bankaların performans sıralaması uygulanan orana göre farklı çıkabilmektedir. Bir orana göre yüksek performans gösteren şube bir diğer orana göre çok düşük performanslı görünebilmektedir. Uygulanan oranların sayısının artması durumu daha da karmaşıklaştırmakta, oranların kendi aralarındaki ilişki sayısı sürekli artmaktadır. Bu durum da sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olabilmektedir. Objektif bir yöntemin olmayışı yöneticilerin uygulanan yaklaşıma güven duymamalarına yol açmaktadır. Bu sakıncaların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak VZA yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemle bankaların faaliyetleri esnasında kullandıkları girdi faktörleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını birarada izlemek mümkün olabilmiştir. Pek çok yararı bulunan bu yöntemin en önemli artısı farklı birimler cinsinden elde edilebilecek faktörleri bir arada işleyebilmesidir. Örneğin personel sayısı birimi kişi iken, mevduat miktarının birimi TL. olabilmektedir. Bu önemli yararının yanısıra diğer bazı önemli üstünlükleri şöyle sıralanabilir: - VZA birden çok girdi ve çıktıyı aynı anda işleyebilmektedir. - Faktör ağırlıkları matematiksel programlama kullanılarak objektif olarak elde edilir. - Şubeler etkin ve etkin olmayanlar olarak iki gruba ayrılır. - Etkin olmayanların, etkinlikten ne kadar uzak olduklarının ölçüsü verilir. - Etkin olmayan şubelerin, neden etkin olmadıklarının gerekçesi belirtilir. - En verimli ölçek büyüklüğü belirlenir ve buna göre şubelerin ölçeğe göre artan, azalan veya sabit getiri grubunda olduğu bulunur. 6

7 Bahsedilen yararları gözönüne alınarak analiz Veri Zarflama Analizi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma esas itibariyle uygulamanın da içinde bulunduğu üç ana bölüm ve sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. Birinci bölümde, işletmelerin yeniden yapılandırılması kapsamında şirket birleşmelerine ve birleşmeye ilişkin kavramlara göz atılmış, birleşme türleri ile şirket birleşmelerinin ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdeki genel görünümüne değinilmiştir. Takiben birleşmelerin bankacılık açısından değerlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda bankacılık sektöründeki birleşmelerin nedenleri incelenerek, birleşme süreci ve birleşmenin uygulanması kapsamlı biçimde anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca bankacılıkta optimum büyüklük kavramının ne olduğu incelenmiş ayrıca banka birleşmeleri sonrası yaşanan başarısızlıklar ve nedenleri kapsamlı biçimde tartışılmıştır. İkinci bölümde dünya genelinde ve farklı ülkelerde yaşanan banka birleşmelerine göz atılmış, Türk bankacılık sisteminin yapısı ve sorunları ayrıntılı biçimde tartışılmıştır. Bu doğrultuda sektörün SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca Türkiye de banka birleşmelerinin durumu incelenerek birleşmeleri teşvik eden ve engelleyen güdülere dikkat çekilmiştir. Gönüllü olmayan birleşme türlerinden olan ve sektörden kamu otoritesiyle çıkartılarak TMSF na devredilen bankaların durumu ise ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Üçüncü bölümde birleşen bankaların analizinin yapılacağı modele ilişkin kavramsal altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle etkinlik ve verimlilik kavramları ve farklılıkları tartışılmış, yurtiçinde ve yurt dışında bankalarda etkinlik ölçen çalışmalara ilişkin literatüre değinilmiştir. Etkinlik ölçme yöntemlerinin neler olduğu ve neden Veri Zarflama Analizi nin seçildiğinin tartışıldığı bu bölümde Veri Zarflama Analizi nin teknik ve teorik altyapısı oldukça kapsamlı biçimde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca modele alınan karar birimlerinin, değişkenlerin ve kullanılan yaklaşımların neden seçildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca birleşmenin tarafları olan iki bankanın yapısı ve özelliklerinden kısaca bahsedilmiştir. İki banka arasında yapılan birleşmenin sonuçlarının test edildiği uygulama bu bölümde yapılmış ve uygulamanın sonuçları burada tartışılmıştır. 7

8 Sonuç ve öneriler bölümünde ulaşılan sonuçların bir özeti sunularak bu sonuçların tüm bankacılık sektörüne ve birleşen bankalara etkisi vurgulanmaya çalışılmış, sektörün etkin olup olmadığı konusundaki görüşlere katkıda bulunulmuştur. Ayrıca sektörün etkin konuma gelebilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 8

9 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA BİRLEŞMELERİ VE ELE GEÇİRMELER 1. İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BÜYÜME 1.1. İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Dünya ekonomisinde, özellikle bilişim sektörünün gelişimi sonucunda uluslararası ilişkiler gelişmiş sınır kavramı neredeyse ortadan kalkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak gerek uluslararası, gerekse ulusal düzeyde yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştur. Rekabetçi ve dinamik iş ortamı, değişimin doğasını karmaşık bir hale getirerek işletmeler üzerinde etkili olmuş ve işletmeleri değişime zorlamıştır. 1 Bu değişimin nedenleri ana hatlarıyla aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 1. Küreselleşme ve rekabet: Finansal piyasaların küreselleşmesi ve liberalleşmesi, tüm dünyada hem ekonomilerde hem de mali sistemlerde, fırsat ve risklerin yanısıra bir dizi değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerden en yararlı olanı uluslararası aktif sermaye akımlarının daha etkin biçimde paylaşılmasının sağlanmasıdır. 2 Böylelikle uluslararası rekabet, verimlilik artışı, düşük ticaret engelleri, azalan dış finansman maliyetleri dünya ticaretinde büyümeye ve yaşam standartlarının yükselmesine neden olan başlıca faktörler olmuştur. Küreselleşme sonucunda banka dışı finans kuruluşlarının mali aracılık sürecindeki önemi artmıştır. Bu kuruluşların başlıca örnekleri menkul kıymet işletmeleri, sigorta şirketleri ve karşılıklı fonlardır. Küreselleşmenin getirdiği riskler ve zorlukların çok sayıda olmasına karşın bu sürecin yarar ve sakıncaları dünya üzerinde eşit olarak gelişmemiştir. Küresel ekonomiye daha hızlı uyum sağlayan ülkeler bu süreçten kazançlı çıkmakta uyum sağlayamayan ülkeler ise diğer ülkeler kadar yararlanamamaktadırlar. Küreselleşmede en önemli faktör olan bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemelerin her ülkede aynı olmadığı bilinen bir gerçektir. 1 John P. KOTTER, Leading Change, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts, 1996,s.3 2 M. Castells, The Rise of Network Society, The Blackwell Publisher, Oxford 1999, s.93. 9

10 Günümüz dünya nüfusunun yaklaşık %80 lik bir bölümünün en temel iletişim olanaklarından yoksun olması ve Afrika Kıtası nda yaşayanların sadece %2 sinin telefon hattına sahip olabilmeleri bu eleştirileri haklı kılan nedenlerdir. 3 Küreselleşmenin diğer bir riski herhangi bir ülkede yaşanan sosyal, ekonomik, mali veya politik riskin ülkeyle ilişkisi olan tüm ülkeler için de risk ögesi olmasıdır. Bu bağlamda büyük ölçüde entegre olmuş küresel finans sisteminde özellikle finansal krizler bulaşıcı nitelik taşımaktadır. Böylece herhangi bir ülkede yaşanan istikrarsızlık kısa sürede diğer ülkelere yayılabilmektedir. Doğu Asya ve Rusya daki son krizler bir finansal krizin nasıl hızlı bir şekilde yayıldığının en son örnekleridir Müşterilerin beklentileri, teknolojik gelişmeler ve ürün yaşam süresinde değişimler: Rekabet ve yenilikçi süreç, ürün yaşam süresini önemli ölçüde azaltmıştır. Buna bağlı olarak ürün ya da hizmeti talep edenlerin ve kullananların satın alma davranışlarında da önemli değişimler sözkonusu olmuştur. Artık müşteriler yetersiz hizmete ya da öngörülen kaliteye uygunluk göstermeyen ürünlere ilgi göstermediğinden işletmeler tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı bir eğilime girmişlerdir. Teknolojik yeniliklerin de bu eğilime katkısı büyük olmuştur. 3. Makro ekonomik eğilimler ve krizler: Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerdeki önemli değişiklikler rekabetin derecesini ve şeklini etkilemiştir. 4. Pazar ve rekabetçi güçler: Rekabetin boyut, tür ve şiddeti geçmişe oranla önemli ölçüde değişmiş, geçmiş uygulamalardan farklı bir yol seçen rakiplerin pazara girmesi yeni stratejik risklere neden olmuştur. 5 İşletme stratejilerinin güncellenmesini ve işletmelerin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılan bu faktörlerin etkisiyle işletmeler yeniden yapılandırma faaliyetlerine girişmişlerdir. İşletmelerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerini beş ana başlık altında sınıflandırmak olasıdır Genişleme (Büyüme) 3 Fera Öztürk, Küreselleşme-Yeni Dünya Düzeni, ( ) 4 Gülten Demir, Asya Krizi ve IMF, DER Yayınları, 1999, s Nazım Ekren - Aydın Argın, Bankacılıkta Değişim Mühendisliği / Değişim Yönetimi, Active, Eylül-Ağustos 2000, s.2. 6 Thomas E. Copeland, Fred J. Weston, Financial Theory and Corporate Policy Third Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., California 1992, s

11 (i)birleşme Devralma yoluyla birleşme (merger) Yeni şirket kurulması (ii)satın alma (a) Pay senetleri yoluyla Pay senetlerinin satın alınması Vekaletlerin ele geçirilmesi Halka açık bir şirketin kapalı hale getirilmesi Kamu girişimlerinnin özelleştirilmesi (b) Şirketin varlıklarının satın alınması yoluyla 2. Stratejik ittifaklar Ortak yatırımlar Lisans anlaşmaları Satış yetkisi verme veya satış acentalığı 3. İşletmelerin ayrılması veya satılması Spinoffs Varlık satışı 4. Şirket kontrolü Primli geri alma Yerinde durma anlaşmaları Ele geçirmeye karşı düzenlemeler Vekalet yarışı 4) Mülkiyet yapısında değişme Değiştirme teklifi Hisseleri geri alma Halka kapanma Birleşme kavramının temelinde büyüme isteği yatmaktadır. Günümüzde piyasaların küreselleşmesi artan rekabet, taşıma ve haberleşmenin hızlanması, teknolojinin hızı ve sürekli gelişimi, tüketici davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler gibi etkenler maliyetlerin düşürülmesini, ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını zorunlu kılmaktadır. İşletmeler bu etkileri azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için büyüme süreci içine girmektedirler İşletmelerin Büyümesi Şirketlerin maliyetleri düşürmek, ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, verimliliği artırmak ve müşterileri memnun etme zorunluluğu nedeniyle ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetlerinin en önemli ve zor olan bölümünü büyüme kararı oluşturmaktadır. Özellikle işletmenin ortakları ile yöneticilerinin ayrıştığı sermaye şirketlerinde tarafların amaçları her zaman uyuşmayabilmektedir. İşletme değerini en çoklamak ortaklar bakımından öncelikli hedef olurken, yöneticiler bakımından bir 11

12 takım yararlarının kaybolacağı endişesiyle öncelikli bir öneme sahip olmayabilmektedir Büyüme Türleri İşletmeler faaliyetlerini genişletmek veya yatırımlarını artırmak için özkaynaklarının yanısıra yabancı kaynaklara da başvurarak büyümenin finansmanını sağlayabilmektedirler. Bu doğrultuda işletmeler işletme içi ve/veya işletme dışı büyüme stratejileri izlemekte ve büyüme içsel ve dışsal olmak üzere iki türde gerçekleşebilmektedir İçsel Büyüme İçsel büyüme, işletmelerin mevcut kapasitelerini arttırmak için, işletme içinden veya dışından sağladıkları fonları yatırıma dönüştürmek suretiyle büyümeleridir. Bu tür büyümenin özünde işletmenin kendi kaynaklarını kullanması ve bu kaynaklara dayanarak satışlarını artırması, yeni ürün ve hizmetler üretmesi yatmaktadır. Bankacılık açısından bu durum bankanın aktif büyüklüğünün artması, bankanın yeni şubeler açması, net hizmet satış hasılatını artırması gibi göstergelerle izlenebilir Dışsal Büyüme Dışsal büyümeyle amaçlanan bir işletmenin diğer bir işletmenin tamamını veya bir bölümünü satınalarak veya yönetimlerini denetim altına alarak gerçekleştirilen büyümedir. Bu tür büyümeye birleşme yoluyla büyüme adı da verilmektedir. 7 Bir işletmenin bağımsızlığını kaybetmek pahasına başka bir işletme ile birleşmesi genellikle istenmeyen bir büyüme şeklidir. Bu nedenle çoğunlukla işletmeler önce içsel büyümeyi denerler. Ancak belirli bir ölçek büyüklüğünden itibaren işletmelerin kendi olanakları ile büyümeleri zorlaşır ya da pahalı hale gelir. Bu durumda içsel büyüme bir alternatif olmaktan çıkmaktadır. Pek çok ülkede konulan yasalar veya mevzuatta yapılan düzenlemelerle dışsal büyümenin özellikle birleşme türünün rekabeti ortadan kaldırmayacağına karar verildikten sonra gerçekleşmesine izin verilmektedir. Özellikle yasalar veya mevzuattan kaynaklanan bu zorluklar nedeniyle dışsal büyüme içsel büyümeye oranla daha güçlükle gerçekleşmektedir. 7 R. Metin Türko, Finansal Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 1999, s

13 Büyümenin dışsal mı, yoksa içsel mi olmasının daha yararlı olacağı konusunda karar verilirken her iki durumun da yarar ve sakıncalarının gözönünde bulundurulması gerekir. Bu doğrultuda dışsal büyümenin içsel büyümeye göre üstün yönleri şöyle sıralanabilir. 8 (i) İçsel büyümenin ön yapılabilirlik çalışmaları nedeniyle oldukça uzun zaman alması, buna karşın dışsal büyümenin daha hızlı gerçekleşmesi ve böylelikle talepteki ani değişikliklere uyum sağlanarak rakiplerin pazar paylarının artırılmasının önlenebilmesi. (ii) Deneyim 9 ve mevcut pazar olanaklarının bulunması. 10 (iii) Maliyetin daha düşük olabilme olasılığı. Aktiflerin ikame maliyetlerinin altında satın alınabildiği durumlarda sözkonusu olmaktadır. (iv) Finansman kolaylığı sağlayarak sermaye gereksinimini azaltmak. Bir işletmenin satın alınması sırasında ödemelerin nakit olarak değil de satın alan bankanın hisse senedinin verilerek ödenebildiği durumlarda özellikle ilave aktiflerin sağlanması için gereksinim duyulan nakdin önemli ölçüde azalması sözkonusudur. (v) İçsel büyümeye göre daha az riskli olması. Özellikle yeni üretim araçlarının kullanıldığı ve yeni ürünlerin piyasaya sunulacağı durumlarda piyasanın tepkisinin ne olacağı kestirilemediğinden risk yüksek olmaktadır. Piyasa tarafından bilinen ve gelir yaratma yeteneği saptanmış olan üretim araçlarının elde edilerek piyasaya girilmesi çok daha az risk içermektedir. (vi) İşletmeler arası rekabetin azaltılması. Birleşme sonucunda pazarda rakip olan iki bankanın birleşmesi, hem pazarda ilave bir güç olacak hem de riskin azalmasını sağlayacaktır. 8 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim Genişletilmiş 6.Bası, Muhasebe Enstitüsü Yayını No:63,Avcıol Basım-Yayın, s Birleşmelerde sıkça görülen bir husus, bir kez başarılı birleşme tecrübesi yaşayan işletmelerin sonraki birleşmelerinde ilk birleşmelerinden çok daha başarılı olduklarıdır. Bu tür işletmeler ilk birleşmelerinde kendi ekiplerinin ancak sınırlı bir yüzdesini kullanırken diğer karmaşık konular için daha ziyade profesyonel danışmanlık firmalarından yararlanmaktadırlar. İşletmeler sonraki birleşmelerinde ise genellikle kendi deneyimlerine güvenerek birleşmeleri kendi personelleri ile gerçekleştirmekte, dış danışman kullanımını ise mümkün olduğu ölçüde tercih etmemektedirler. (Steven I. Davis, Bank Mergers: Lessons For The Future, London 2000, s.49.) 10 Thomas E. Stitzel, Introduction to Financial Management, Fourth Edition, McGraw Hill Book Company, New York 1986, s

14 Bütün sayılan faktörlere bağlı olarak dışsal büyümeden beklenen toplam yararın sinerji olduğu düşünülebilir. Dışsal büyümenin yanısıra ortak girişimler, iş ortaklıkları, franchising, lisans anlaşmaları gibi türleri bulunmaktadır. Birleşme kavramının açıklanmasına geçmeden önce, benzer görünmesi nedeniyle ortak girişimden bahsetmekte yarar vardır. Bir tek yönetim altında tüm kaynakların birleştirildiği bir şirket birleşmesinin aksine bir ortak girişim, belirli ve sınırlı bir amacı başarmak için iki işletmenin bölümlerinin bir araya getirilmesini kapsar. Ortak girişimler iki ya da daha fazla ana şirketin birleştirilmiş yönetimi tarafından kontrol edilebilir. İşletmeler hukuki bağımsızlıklarını kaybetmeden finansal destek sağlama, satışı artırma, maliyetleri düşürme, dağıtım kanallarından yararlanma gibi amaçlarla birlikte hareket etmek üzere anlaşırlar. Burada ortak girişime dahil olan taraflardan her biri kalifiye işgücü, finansman kaynağı, ileri teknoloji, kaliteli ve yeterli hammadde ve doğal kaynaklar gibi farklı olanaklara sahiptir. Birbirini tamamlayan kaynaklara sahip işletmelerin oluşturdukları ortak girişimin sağladığı sinerjiden bütün taraflar yararlanırlar. 11 İşletmelerde dışsal büyüme farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklarına karşın dışsal büyüme türleri genel olarak aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir. 12 Faaliyetlerin birleştirilmesi ve tam kontrol olmamakla birlikte tröstleşme yönünde işbirliği sağlayıcı yollar: Bunlar protokol anlaşmaları, karteller, çıkar grupları, yönetim kurulu üyelerinin aynı kişilerden oluşması gibi yöntemlerdir. Bağımsız birimlerin bağımsızlıklarının korunarak birbirleriyle ilişkili birimler haline getirilmesi : Bunlar tröstler ve holding türlerdir. Bağımsız birimlerin birinin ya da her ikisinin bağımsızlığının ortadan kalkarak bütünleşmesi : Bu tür faaliyetler devralma yoluyla birleşme ve birleşme biçiminde sözkonusu olmaktadır. 11 Eugene F. Brigham, Finansal Yönetimin Temelleri, 2.Cilt, (Çeviren : Özdemir Akmut, Halil Sarıaslan), Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:213, Ankara 1999, s Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim, Yedinci Bası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:250, İstanbul 1991, s

15 Devralma veya satınalma yoluyla birleşme (acquisition), bir şirketin, diğer bir şirketi veya şirketleri, tüm aktif ve pasifleriyle devralması, bunun sonucunda devralınan şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması biçiminde ifade edilmektedir. Böyle bir devralma işleminde devralınan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesine karşılık, devralan şirketin tüzel kişiliği devam etmektedir. Bu süreçte devralınan işletmenin tüm aktif ve pasifleri devralan işletmeye geçer. Bu durumda devralan işletme, devraldığı işletmenin hisselerini, kendi hisse senetlerini veya tahvillerini vererek ya da nakden ödeme yaparak satın alır. Birleşme (merger) ile ifade edilmek istenen, iki veya daha fazla şirketin, varlıklarını ve yükümlülüklerini biraraya getirerek, faaliyetlerini hukuksal ve ekonomik açıdan tek bir birlik haline getirmek suretiyle yeni bir şirket oluşturmaları dır. Birleşme sonucunda iki durum sözkonusudur. Birinde, iki işletme herhangi birinin bünyesinde birleşirken ( A + B = A) veya ( A + B = B) diğerinde her iki işletmenin dışında yeni bir oluşum gerçekleştirilir (A + B = C). 13 Birleşme ve satınalma kavramları arasında pek çok farkın bulunmasına karşın akademik disiplinde genel ve toplayıcı bir üst kavram olarak birleşme kavramı kullanılmaktadır. * Birleşmelerin Sınflandırılması İşletme birleşmelerini yatay, dikey, türdeş ve aykırı olmak üzere dört ana başlık altında incelemek olasıdır Yatay Birleşmeler Yatay birleşmeler, aynı ürünü ya da hizmeti üreten, aynı türde iş faaliyetine sahip iki işletmenin birleşmesidir. 14 Ticari bankalar arasında yapılan birleşmeler bu türe örnektir. Bu tür birleşmelerde işletmenin rekabet gücünü artırıp, tekelci bir güç haline gelme olasılığı vardır. Bankacılık sektöründe en fazla karşılaşılan birleşme 13 Thomas E. Stitzel, op. cit., s.318. * ABD nin 6 No lu Finansal Raporlama Standardı, bir birleşme veya satınalma olgusunun birleşme sayılabilmesi için, taraflardan hiçbirinin alıcı veya alınan olmaması ve her iki tarafın da yönetime katılmaları gerektiğini, ölçek anlamında aralarında göreli bir eşitliğin bulunmasının zorunlu olduğunu, eski şirketlerin hisse senetlerinin yerini yeni şirketin hisselerinin alması gerektiğini belirtmektedir. 14 W. Robert Johnson ve Ronald W. Melicher, Financial Management, Ally and Bacon, Inc., Boston 1982, s

16 türüdür. Bu birleşme türü dikey birleşmeyle birlikte tekel oluşturma riskine karşı en fazla soruşturmaya uğrayan birleşme türüdür Dikey Birleşmeler Dikey birleşmeler, bir işletmenin ona girdi sağlayan işletmelerden biri ya da müşterisi olan bir işletme ile birleşmesidir. 16 Buna göre, ürün veya hizmetin üretim aşamasından satış aşamasına kadar olan süreçte farklı aşamalarda bulunan işletmelerin birleşmesi dikey birleşmedir. 17 Perakende tüketime yönelik kuruluşların geniş kitlelerle çalışması bankalara potansiyel müşteri grupları ile tanışabilme olanağı sağladığından bankacılık sektöründe bu tür birleşmelere sıklıkla başvurulmaya başlanmıştır. Satın alan banka, hedef bankanın sahip olduğu altyapıyı kendi adına kullanmayı amaçlamaktadır. Bankaların teknolojik yapılanma gereksinimlerinin yoğun biçimde artarak devam etmesi, yazılım ve donanım, telekomünikasyon vb. alanlarda faaliyette bulunan şirketlerle birleşmelere gitmelerine neden olmaktadır Türdeş Birleşmeler Türdeş birleşmeler, aralarında tedarik ya da müşteri ilişkisi bulunmayan aynı sektördeki işletmelerin birleşmesidir. 19 Ürün veya pazar genişletmek amacıyla yapılırlar. Üretim ve dağıtım sistemleri fonksiyonel olarak benzer olmakla birlikte, ürünler arasında rekabet bulunmamaktadır. Pazar genişletmek için birleşildiğinde yine aynı ürün veya hizmet üretilir ancak ya farklı coğrafi bölgelerde faaliyet gösterirler ya da ürünlerini farklı piyasaya sürerler Aykırı Birleşmeler Aykırı birleşmeler, bütünüyle farklı sektörlerdeki işletmelerin birleşmesidir. 21 Çapraz birleşmeler olarak da adlandırılan bu tür birleşmelerde teknoloji, üretim 15 Brigham, op. cit., s Johnson ve Melicher, op. cit., s Ibid, s J. Fred Weston ve Samuel C. Weaver., Merger and Acquisitions, USA, 2001, s Brigham, op. cit., s Thomas E. Copeland ve J.Fred Weston., Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, USA, 1988, s Brigham,op. cit., s

17 süreçleri ve pazar yönüyle birbirleriyle sıkı ilişki içinde bulunmayan iki veya daha çok işletmenin birleşmesi sözkonusudur ve değişik alanlara en kısa yoldan girmenin en kolay yoludur. 22 Aykırı birleşmelerin en büyük avantajı çeşitlendirme yoluyla işletmenin ve hissedarların riskinin dağıtılması iken, farklı sektörlerde faaliyette bulunulması, risk ve farklı yönetim yapıları nedeniyle, birleşmede ortaya çıkabilecek sorunlar, bu tür birleşmelerin başarı şansını azaltmaktadır. 23 Bankacılık alanında gerçekleştirilen bir aykırı birleşmede lider kuruluş bir banka, bir sigorta şirketi, bir holding veya bir finansal kuruluş olabilmektedir. Finansal şirket grupları, birleşmelerin yanısıra bir bankanın veya sigorta şirketinin satın alınması ile de gerçekleştirilmektedir. 24 Yatay, dikey, türdeş ve aykırı türdeki birleşme faaliyetleri, faaliyette bulunulan coğrafi bölgeye veya birleşme sonrasında yönetim hakkının devredilme oranına göre iki ayrı grupta incelenebilir Coğrafi Sınıflandırma : Aynı bölgede faaliyette bulunan rakip iki işletmenin birleşmesine yatay veya pazar içi birleşme denir ki bu tür birleşmelerin amacı, toplam maliyetleri azaltmak ve yüksek sabit maliyetli faaliyetlerde ölçek ekonomisi sağlamaktır. Farklı coğrafi bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin birleşmesine ise sınır ötesi birleşme (cross-border merger) adı verilir. Bu tür birleşmelerin amacı ise farklı bölgeler ve farklı ürünlere dayalı riskleri ve maliyetleri azaltmak ve coğrafi büyüme sağlamaktır. 2. Birleşme sonrasında taraflara tanınan karar alma yetkisinin boyutlarına göre olan sınıflandırma: Bu tür birleşmeler üç biçimde karşımıza çıkar: - Çoğunluk edinme biçiminde yapılan birleşmeler ki, işletmelerden biri karar verme yetkisini elinde tutacak çoğunluğa sahiptir ancak her iki işletme de kendi personelleri, kendi şube ağları ve yönetim ekipleri açısından bağımsız yasal 22 Erol Eren, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İşletme Fakültesi Yayını No: 234, İstanbul 1990, s Johnson ve Melicher, op. cit., s Kırlıoğlu ve Şahözkan, op. cit., s Lüizet Palombo, Banka Birleşmeleri ve Satın Almaları, Bankacılar, Sayı 20, 1997, s

18 birimlerdir. Bu tür birleşmeler genelde finansal kaldıraç sağladığı için yönetimsel sorunları olan işletmeler tarafından tercih edilir. - Tam birleşmeler ki, aktif toplamı açısından birbirine yakın büyüklükteki iki işletmenin birleşmesidir. Sinerji yoluyla ölçek ekonomisi sağlamak vb.amaçlarla yapılır. - Şirket satınalma ise, büyük bir şirketin küçük bir şirketi satın almasıdır. Ekonomik olmayan şubelerin kapatılması, personel sayısının azaltılması vb. yöntemlerle küçük bankanın etkinliği artırılmaya çalışılır Şirket Birleşmelerinin Dünyadaki Gelişimi Özellikle Amerika da ciddi biçimde ele alınan ve çok tartışılan bir konu olarak ortaya çıkan şirket birleşmeleri, tröstleşme eğilimleri ile daha büyük grupların yaratılmasına yönelik olarak 1800 lü yılların ortalarında başlamıştır. Başlangıçta bu oluşumlar Amerika gibi küçük girişimcilerin hakim olduğu ülkelerde ciddi tepkilerle karşılaşmıştır. Devletlerin küçük girişimcileri korumaktan yana tavır alarak yasaları ona göre düzenlemeleri sonucunda, büyümek isteyen özel sektör ile devletler arasında güç savaşının yaşandığı görülmektedir. Birleşmelerin başlangıcından bu yana bu sürecin istikrarsız bir şekilde sürdüğü örneğin bazı dönemlerde yoğunlaşmalar yaşanırken, bazı dönemlerde özellikle ekonomik koşulların da etkisiyle yoğunluğun azaldığı görülmektedir. Çeşitli dönemlerde dört büyük birleşme dalgası yaşanmıştır birinci birleşme dalgası, ikinci birleşme dalgası, üçüncü birleşme dalgası, dördüncü birleşme dalgası dönemleri olmuştur. Başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle birleşme dalgalarını beşe ayıran görüşler de sözkonusudur. Örneğin 1990 lı yılların başından bu yana şirket birleşmelerinin yeniden artış göstermesi ve yoğunlaşması beşinci birleşme dalgası ya da mega birleşmeler dönemi olarak adlandırılmaktadır. 26 Şirket birleşmelerinin yoğunlaştığı dönemler ve sektörler Tablo 1 de gösterilmiştir. 26 Ayşe Gül Yılgör, Şirket Birleşme, Ele Geçirme ve Devralma İşlemlerinin Makro Ekonomik Etkileri, Öneri, Haziran 2002, C.5. S.18, s

19 Dönem Tablo 1 : Şirket Birleşmelerinin Sektörel Yoğunlaşma Üzerindeki Etkisi Yoğunlaşmanın Görüldüğü Sektörler Metal, Metal Ürünleri, Yiyecek, Petrol Ürünleri, Taşımacılık Ekipmanı, Ağır Sanayi Ağır Sanayi, Kamu hizmetleri, Bankacılık, Kimya, Madencilik, Yiyecek Endüstrisi Sonuç Çok büyük işletmeler ortaya çıkmıştır. Pek çok sektörde, işletme sayısı önemli ölçüde azalmıştır den fazla işletme faaliyetlerine son vermiştir. Birleşmelerin ağırlık taşıdığı sektörlerde yoğunlaşmalar yaşanmıştır İşletme faaliyetine son vermiştir Yığınsal Birleşmeler Petrol, Gaz, İlaç, Tıbbi Cihazlar, Hava Taşımacılığı Bankacılık, Telekomünikasyon, Enerji, Sağlık, İlaç, Biyoteknoloji İşletme faaliyetlerine son vermiştir. Birleşmelerin ağırlık taşıdığı sektörlerde yoğunlaşmalar yaşanmıştır. Birleşmelerin ağırlık taşıdığı sektörlerde yoğunlaşmalar yaşanmıştır. Kaynak : Ayşe Gül Yılgör, s.119. Dünya genelinde özelleştirme hareketlerinin yoğun biçimde görülmeye başlandığı, uluslararası işletmelerin giderek dünya çapında alım-satım faaliyetlerine giriştiği son dönem birleşmelerin en yoğun biçimde yaşandığı yıllar olmuştur. Tablo 2 de bu döneme ilişkin birleşme verileri yer almaktadır: 27 Tablo 2 : Dönemi Şirket Birleşmelerine İlişkin Veriler İşlem Değeri (Milyar USD) İşlem Sayısı Toplam Uluslararası Ulusal Toplam Uluslararası Ulusal ,8 152,7 254, ,5 83,3 245, ,8 81,1 204, ,6 82,0 242, ,7 131,7 333, ,7 189,4 518, ,5 232,2 783, ,2 314,0 933, ,8 583, , ,5 791, , ,8 974, , Kaynak: OECD, "New Patterns of Industrial Globalisation - Crossborder Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances" OECD "New Patterns of Industrial Globalisation - Crossborder Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances"

20 Diğer birleşme dalgalarından farklı olarak son birleşme dalgası, tüm dünya ölçeğinde ve sınır ötesi birleşmelerin de yoğun biçimde yaşandığı dönem olmuştur. Bu dönemde işletmeler arası birleşmeler 1993 yılından 2000 yılına kadar artan bir eğilimle devam etmiştir. Tablo 2 de görüldüğü gibi birleşme işlemleri bazı yıllarda önceki yıla göre düşüş göstermekle birlikte sürekli olarak hem sayı hem de değer itibariyle artmıştır. Bu dönemdeki birleşmelerin türlerine bakıldığında değer olarak yaklaşık % 55 inin yatay, % 5 nin dikey, % 40 ının ise karma birleşme olduğu görülmektedir. Bu dönemdeki birleşmelerin önemli bir özelliği % 90 dan fazlasının dostça birleşme niteliğinde olmasıdır. Tutar Tutar (milyar dolar) Sayı Şekil 1: Dünya Ölçeğinde Şirket Birleşmelerinin Gelişimi Kaynak : Dealogic, 2002, in KPMG 2002, s.1. Ancak Şekil 1 de de görüldüğü üzere, 2000 yılının ikinci yarısından itibaren dünyanın içine girdiği siyasal istikrarsızlık, ekonomik durgunluk ve gelişmiş Batı dünyasına yönelen küresel terör tehdidi nedeniyle şirket birleşmeleri sayısal ve tutarsal olarak hızlı bir düşüş sürecine girmiş, bu durum 2001 ve 2002 yıllarında da devam etmiştir Gülten Sevhan Demir, Sermayenin Yoğunlaşma/Merkezileşmesi : Firma Birleşmeleri, İktisat İşletme ve Finans, Mayıs 2003, s

21 Şirket Birleşmelerinin ABD ve Avrupa daki Gelişimi ABD de 1980 yılından bu yana olan süreçte yoğun biçimde şirket birleşmelerinin yaşandığı görülmektedir. ABD de yılları arasındaki birleşmelerde sınır ötesi birleşme ve satınalmaların büyük rolü olduğu görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde sözkonusu birleşmelerin 2000 yılına kadar büyük bir artış gösterdiği, ancak bu yıldan itibaren azalmaya başladığı görülecektir. Bu azalmanın dünya genelinde görülen birleşme sayısındaki azalma eğilimine paralel olduğu söylenebilir. Tablo 3 : ABD de Yaşanan Sınırötesi Birleşme ve Satınalmalar Yıl Birleşme Sayısı Birleşme Tutarı $278, ,411 $ ,545 $ ,123 $1, ,628 $1, ,047 $1, ,848 $ ,862 $ ,510 $ ,074 $ ,001 $ ,889 $44.3 Kaynak : ( ) ABD de yaşanan birleşme ve satınalmalardaki artışın nedenleri arasında şunlar gösterilebilir: 29 (i) Küreselleşmenin etkisiyle üretimi, işgücünün daha kolay ve ucuz sağlandığı ülkelere kaydırmak ve müşteri ağını genişletmek (ii) Deregülasyon sonucu şirket birleşmelerinde kuralların yumuşaması, uluslararası ticaretin serbestleşmesi. 29 Özlü Yalaza, Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları, Power Dergisi Eki-Global Bülten, Ocak 2002, s

22 (iii) Hissedarlardan gelen büyüme baskısı, ölçek ekonomisinden yararlanma isteği (iv) Avrupa şirketlerinin global oyuncu olma isteği ve gelişen bilişim teknolojisi ile uzaktan şirket yönetebilmenin getirdiği kolaylık. (v) Birleşmeleri bizzat meslek olarak yapmakta olan işletme sayısındaki artış. (vi) Tek para birimi Euro ya geçişle birlikte, artan fiyat şeffaflığı ve artan rekabetin şirketler üzerinde yaptığı yeniden yapılanma ve birleşme baskısı. (vii) Ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla hükümetlerin kendi ulusal işletmelerinin iç ve dış rekabet gücünü artırmak amacıyla uygulamış oldukları politikalar ve bu amaçla sağlamış oldukları mevzuat kolaylıkları. Dünya genelindeki birleşmelerin büyük bir bölümünü kapsaması nedeniyle Avrupa ve ABD deki şirket birleşmelerinin sayısal ve tutar olarak birlikte incelenmesinde yarar vardır. Şekil 2 ve Şekil 3 de, gerek ABD de gerek Avrupa da 1981 yılından bu yana, şirket birleşmeleri yıllar itibariyle hem sayısal olarak, hem de tutar olarak gösterilmiştir. Tablolarda görüleceği üzere 2000 yılına gelindiğinde her iki kıtada da şirket birleşmeleri, dünya genelindeki gelişime paralel olarak büyük artışlar göstermiştir. Birleşme Sayısı Yıllar ABD Bir.ve Satınalmalar Avrupa Bir. Ve Satınalmalar Şekil 2 : ABD ve Avrupa da Şirket Birleşme Eğilimi Kaynak : The New Corporate Cultures, E. Deal ve Allan A. Kennedy, Perseus Books Group, Massachusetts, 1999, s

23 Benzer biçimde Şekil 3 incelendiğinde ABD de miktarsal olarak artan birleşmelerin tutar olarak da büyük artışlar yaşadığı gözlenmekte 1980 li yılların başında yaklaşık olarak milyar dolar civarında olan birleşme değerlerinin 2000 li yıllara gelindiğinde 3 trilyon doları bulduğu görülmektedir. Birleşme Tutarı (milyar $) Yıllar Şekil 3 : ABD de Birleşme Eğilimi (Tutarsal) Kaynak : The New Corporate Cultures, E. Deal ve Allan A. Kennedy, Perseus Books Group, Massachusetts, 1999, s.111. Tablo 4 de son durumu gösterilen ABD ve Avrupa ülkelerinde 2002 ve 2003 yıllarında yaşanan birleşme ve satınalmalar miktar ve tutar olarak incelendiğinde ABD de birleşme ve satınalmaların sayı ve tutar olarak azaldığı görülürken, Avrupa ülkelerinde sayı olarak azaldığı tutarsal olarak ise artış gösterdiği görülmektedir. Tablo 4 : ABD ve Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Birleşme ve Satınalmalar ( ) ABD de Yaşanan Birleşme ve Satınalmalar Yıl Birleşme Sayısı Birleşme Tutarı $275, $320,808.3 Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Birleşme ve Satınalmalar Yıl Birleşme Sayısı Birleşme Tutarı $375, $360,873.6 Kaynak : ( ) 23

24 Diğer Ülkelerdeki Birleşme Eğilimleri Benzer şekilde dünya genelinde ve özelde tüm kıtalarda yılları arasındaki, sınır ötesi birleşme ve satınalmaları gösteren Tablo 5 incelendiğinde gittikçe artan bir eğilimin olduğu görülecektir. Tablo 5 : Sınır Ötesi (Cross Border) Birleşmeler, (Milyar ABD Doları) Ancak 2000 yılı ortalarına kadar yoğun biçimde devam eden şirket birleşme ve satın almaları bu tarihlerden itibaren tüm dünya ekonomilerinde yaşanan yavaşlamanın etkisiyle bu ülkelerde de hızını kesmiştir. 24

25 2. BİRLEŞMELERİN BANKACILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dünya genelinde büyük ilgi gören işletmeler arasındaki birleşmelerden çok hızlı bir gelişim süreci yaşayan finansal hizmet sektörü de payını almıştır. 30 Hizmet sektörü hizmetin üretilmesi ve sunumu yönünden sanayi işletmelerinden farklılık gösterir. Bu yönüyle hizmet sektöründe yapılacak bir birleşme, özellikle hizmetin kendi özellikleri olan soyutluk, farklılık, dayanıksızlık gibi nedenlerle, bir sanayi işletmesinde olduğu kadar kolay olmamaktadır. Çünkü hizmetin sürekliliğini değerlendirme zorluğu sözkonusudur. 31 Ancak hizmet sektörünün ülke ekonomilerindeki ağırlığının bir gelişmişlik ölçütü olarak kullanılması, bu sektörün gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere göre daha fazla gelişmesine neden olmuştur. Bu ülkelerde hizmet sektörünün diğer sektörlerden çok daha hızlı gelişmesine paralel olarak, birleşmelerin hizmet sektöründeki etkileri de farklı olmuş, finans sektörünün görünümü işletme birleşmeleri, yoğunlaşma ve rekabetin artması sonucu meydana gelen oluşumlarla birlikte değişmiştir. 32 Hizmet sektöründe önemli bir payı bulunan bankacılık sektöründe diğer sektörlerde olduğu gibi rekabet olabildiğince artmıştır. Rekabetin yoğun olmadığı dönemlerde verimsiz bankalar ayakta kalabilirken, rekabetin yoğunlaştığı dönemlerde kâr marjlarında oluşan daralmalar bankaların ayakta kalabilmelerini güçleştiren olumsuz bir etken olmuştur. 33 Bunun sonucunda bankalar kendi pozisyonlarını güçlendirebilmek amacıyla gerek kendi aralarında, gerek sigorta kurumları gibi benzer finansal kuruluşlarla birleşmeye yönelmişlerdir. Banka birleşmeleri kavramıyla amaçlanan kültürel, coğrafi ve diğer kilit ögeler açısından farklı kurumların biçim değiştirerek bağımsız tek bir bankacılık işletmesine dönüşmesi 34 dir. Bankacılık sektörüne yapılacak yatırımların ve bu alanda yaşanan birleşmelerin de diğerlerinden farklı olması doğaldır. Özellikle sınır ötesi 30 Anthony M. Santomero, "Bank Mergers: What s Polıcymaker To Do?, Journal of Banking & Finance 23 (1999), s Barbara R. Lewis, Quality In The Service Sector: A Review, International Journal of Bank Marketing, Vol.7 No.5, 1989, s Gedikkaya ve Gürler, op. cit Berger Allen N., Rebecca S. Demsetz ve Philip E. Strahan, The Consolidation of the Financial Services İndustry: Causes, Consequences, and İmplications for the Future, Journal of Banking and Finance, 23 (1999), s Steven I. Davis, Bank Mergers: Lessons For The Future, London 2000, s.6. 25

26 birleşmelerde, bankacılık işletmelerinin işgücü yoğun işletmeler olmaları nedeniyle, sahip oldukları birtakım yarar ve sakıncaların birleşmelerde gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Çalışmada,. uygulamada önemli ölçüde riskler taşıyan ve mega birleşmeler olarak da adlandırılan, büyüklük farklılıkları göreli olarak az olan bankaların birleşmelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ekonomistler tüm işletmeler gibi bankaların da temel amacının kâr elde etmek değil bunun yerine şirket değerini artırmak yani piyasa değerini maksimize etmek olduğunu ileri sürmektedirler. 35 Bu görüşü ise, bir bankanın ne çalışanlarına, ne hizmet verdikleri kişi ve kurumlara, ne de kurulu olduğu bölgeye ait olmadığı, sadece, ona yatırım yapmış olanlara ait olması gerektiği savına dayandırmaktadırlar. 36 Gerçekten kâr sağlamanın tek amaç olarak görülmesi bankaları yanlış yönlendirebilir. Günümüzde, sahiplik ile yönetimin ayrılması sonucunda, yöneticilerin başarılı görünebilmek uğruna yanlış karar almaları beklenebilir. Örneğin kısa dönemli kârı artırıcı girişimde bulunurken, uzun dönemde kâr elde edebilmek için gerekli girişimde bulunmayabilirler. Bu durum ise banka değerinin düşmesine yol açabilir. Banka hisse senetlerinin değeri yöneticilerin başarısızlığı nedeniyle düştüğü takdirde bankanın daha iyi yönetebilecek başka bankalar tarafından satın alınacağı ve böylece hem şirket hissedarlarının haklarının daha iyi korunacağı hem de kaynakların daha etkin dağılacağı söylenebilir. Bu yaklaşım, şirket devir ve birleşmelerini açıklayan ve bu anlamda ekonomik işleyiş için yararlı da bulunan bir açıklamadır. 37 Burada önemli olan bir durum birleşme ile sağlanacağı varsayılan hissedar değeri(share holder value) artışı ölçütlerinin neler olduğudur. Aşağıdaki durumlarda birleşmenin hissedar değerini artırdığı kabul edilir. 38 Birleşmenin neden olacağı gelecekteki toplam nakit akımlarının, her bir işletmenin gelecekteki nakit akımlarının ayrı ayrı toplamını aşması halinde, Üstlenilen riskin birleşme ile azalması durumunda. 35 Berger, Demsetz ve Strahan, op. cit., s Dunlap ve Andelman, op. cit., s Fercan Aykutlu ve İsmail Öğün, Banka Birleşmeleri, Finans Dünyası, Mart 2000, s Gabriel A. Hawawini ve Itzhak Swary, Mergers and Acquisitions in the U.S.Banking Industry, Amsterdam 1990, s

27 Birleşmenin neden olduğu gelecekteki toplam nakit akımları, her bir işletmenin gelecekteki nakit akımlarının ayrı ayrı toplamını şu durumlarda aşar. 39 (1) Birleşme sonrası ürün fiyatları artırılabilirse. Bu durum ancak pazardaki rakiplerin sayılarının azalması sonucu pazarda fiyat rekabeti yapabilmekle mümkün olacaktır (2) Birleşme sonrası ürün maliyetleri azaltılabiliyorsa. Bu ise ancak birleşme ile ölçek ve kapsam ekonomisi sağlanması durumunda mümkün olacaktır. (3) Birleşme sonucunda, birleşilmeyen durumdan önceki sorumluluklardan daha az vergi sorumluluğu altına giriliyorsa. (4) Birleşme sonucunda, bankalardan birinin veya her ikisinin etkisiz yönetimi kaldırılıyor performans artışı sağlanıyorsa. Bankaların birleşerek pozisyon güçlendirme eylemleri rakiplere karşı olabildiği gibi daralan kaynakların kullanımına ve sağlanmasına, pazar payının genişletilmesine ya da mevcut pazar payının korunmasına ve genel olarak bankanın etkinliğinin artırılmasına yönelik olmuştur. 40 Finansal hizmetler endüstrisinde ve bu arada bankalar arasındaki birleşmeler hakkında önemli ölçüde araştırma mevcutken, konu hala tartışılmaktadır. Ancak görülen bir fiili durum finansal sektörler arasında özellikle bankalar arasında birleşmelerin hala devam ettiği gerçeğidir. Global düzeydeki birleşme toplamının %85 den fazlasını oluşturan ABD ve Avrupa da olduğu gibi Asya ülkelerinde de bu tür birleşmeler yoğun biçimde yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalarda bankacılık sektöründe birleşmelerin nedenleri, sonuçları ve gelecekte alması beklenen seyri gibi pek çok konuda ortak bir görüş birliği sağlanamamıştır. Buna karşın pek çok çalışmanın sonucunda, yöneticiler ve hükümetler gibi çıkar grupları gözardı edilmeksizin, birleşmelerin arkasında yatan ana etkenin hissedar değerinin en çoklanması olduğu vurgulanmıştır. Bu değer yaratmanın en önemli basamaklarının da pazar gücünün artırılarak buna paralel fiyat düzenleme gücünün elde edilmesi veya firma etkinliğinin artırılmasıyla kar marjlarında beklenen artışların sağlanması olduğu izlenimi edinilmiştir.. 39 Hawawini ve Swary, op. cit., s Berger, Demsetz ve Strahan, op. cit., s

28 2.1. BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ BİRLEŞMELERİN NEDENLERİ Bankacılık sektörü 1980 li yıllardan itibaren köklü yapısal değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerden en önemli olanı, bankaların sektör dışındaki kurumların rekabetine maruz kalmaları sonucunda uğradıkları kar marjı daralmalarıdır. Finansal kurumlar arasında varolan uzmanlaşma azalmış ve önceleri yalnızca bankaların sunabildiği pek çok finansal ürün banka dışı finansal kurumlarca da sunulmaya başlanmıştır. Pek çok ülkede bulunan tasarruf kurumları mevduat toplayıp borç verebilmeye başlamış, menkul kıymet yatırım fonları çek kullanılabilen hesaplar sunabilmiş, menkul kıymet ve finansman kurumları gibi kurumlar bankaların sundukları bazı hizmetlerde bankalara rakip olabilmişleridir. Öyle ki pek çok ülkedeki posta kurumları bile bankacılık sistemiyle entegre olmuş ve bankaların çalışma alanlarına girerek onlarla rekabet edebilmişlerdir. Kredi kartları şirketlerinin de benzer davranışları gözlenmiştir. 41 Sermaye piyasalarında sağlanan derinleşmeler nedeniyle işletmelerin fon taleplerini buradan karşılamaya başlamaları, müşteri taleplerindeki değişikliklerin teknoloji değişimini kaçınılmaz kılması, teknoloji değişimlerinin yüksek maliyet gereksiniminin ise özellikle küçük bankaları zorlamaları bankacılık sektörünün değişimini etkileyen diğer faktörler olarak göze çarpmaktadır. 42 Bankacılık sektöründeki yeniden yapılandırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bankacılık sektöründeki birleşmeler i etkileyen faktörleri çevresel etkileri içeren makro etkiler ve sektörün kendisinden kaynaklanan mikro etkiler olarak sınıflandırmak mümkündür Bankacılık Sektöründeki Birleşmelerin Makro Ekonomik Nedenleri Finansal hizmetler sektöründe yakın dönemlerde gerçekleştirilen birleşmelerde beş önemli etkenin büyük rol oynadığı düşünülmektedir. Bu etkenler teknolojik gelişmeler, finansal koşullardaki değişmeler, endüstri veya pazardaki atıl kapasite ve bunun getirdiği finansal sorunlar, uluslararası pazarlar arasındaki sınırların kalkmış olması ve finansal serbestleşme sonucunda coğrafi kısıtlamaların veya ürün 41 Gary A. Dymski, The Bank Merger Wave: The Economic Causes and Social Consequences of Financial Consolidation, M. E. Sharpe, New York 1999, s Ibid, s

29 kısıtlamalarının kaldırılması olarak görülmektedir. 43 Banka birleşmelerine etkide bulunan ekonomik çevredeki bu değişikliklerin her ekonomik bölgede etkileri farklılık göstermektedir Teknolojik Süreç Teknolojik gelişmeler bankacılık sektöründe özellikle ölçek ekonomisi sağlayarak etkinliğin artırılabilmesi ve değer yaratılabilmesi için yeni fırsatlar yaratmıştır. Mudi hizmetleri için telefon merkezleri, ATM ler ve on-line bankacılık gibi yeni yöntemler geleneksel şube ağlarından daha büyük ölçek ekonomisinin oluşmasını sağlamıştır. Türev sözleşmeler, bilanço dışı garantiler ve risk yönetimi gibi finansal mühendisliğin yeni araçları, daha etkin biçimde büyük bankalar tarafından üretilebilmektedir. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde bankalarda arka ofis uygulamaları * denilen işlemlerde ölçek ekonomileri yaratılmıştır. Ölçek ekonomisi sağlayan teknolojilerden bazı durumlarda düşük bir maliyetle küçük finansal kurumların da yararlanmasına olanak verilmektedir. Bankacılık sistemlerinde teknolojilerde uzmanlaşan firmalardan yararlanılması, ATM ve POS gibi bazı teknolojiye dayalı ödemeler ağının ortak kullanımı, kredi kartları gibi araçların yaygın biçimde kullanımı hep teknolojik gelişmelerin bir sonucunda olmuştur. Özellikle internet sayesinde bankacılık ürünlerinin elektronik dağılımının mümkün olması bankaların ödeme sistemlerinde geçmişte var olan tekel güçlerinin azalmasına, ilave olarak, mevduat ve borç verme karlılıklarında düşüşlere neden olmuştur lerde başlanan ve ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın biçimde kullanılan EFT ve EDI uygulamalarında teleks gibi iletişim araçlarının kullanımının yarattığı sorunları aşmak amacıyla 1973 yılında dünyanın 240 büyük bankasının bir araya gelerek kurduğu ve zamanla katılımcıları daha da genişleyen SWIFT sistemi 43 Berger, Demsetz ve Strahan, op. cit., s * Bankaların arka ofis uygulamaları temel olarak teknolojik altyapıyla ilgilidir. Bu uygulamalar bir bankada genellikle 4 grupta bulunmaktadır: Kredileri de kapsayan dış ticaret, her türlü fon, çek, senet işlemi ve kredi kartı işlemlerini kapsayan bilgi yönetimi, EFT, virman, vergi uygulamalarını içeren hesap işlemleri ve tüm şubelere para dağıtımı, para ve dokümanların toplanması gibi işlemleri içeren nakit iletişim. Bankaların birleşmesi aşamasında ve sonrasında bu işlevlere ilişkin arka ofis uygulamalarının bütünleşik hale getirilmesi bankalara önemli ölçüde maliyet etkinliği kazandırabilmektedir. 44 Davis, op. cit., s.2 29

30 sayesinde bankacılık sektöründe yaşanan iletişim güçlükleri büyük ölçüde giderilmiştir. 45 Rakiplerin düşük maliyetleri, bankaları rekabet edebilmek amacıyla fiyatlarını dolayısıyla maliyetlerini çok büyük ölçüde düşürmeğe zorlamıştır. Bu indirimler büyük ölçüde müşteriler yararına olmuştur. Özellikle 1990 larda bankacılık sektöründe sağlanan ölçek ekonomilerinden, büyük ölçüde teknolojik sürece uyum sağlayabilen ve onlara sahip olabilme olanağına sahip büyük bankalar yararlanmışlardır Finansal Koşullardaki Gelişmeler Yakın dönemde yaşanan finansal koşullardaki ilerlemeler, bankaların birleşmelerinin arkasında yatan diğer bir etkendir lar boyunca birleşme dalgasının hızı artarken, bankacılık ürünlerine bazı yeni finansal ürünler eklenmiştir. Örneğin, bankacılık sözlüğüne, banka birleşmeleriyle sağlandığı düşünülen hissedar değeri denilen bir kavram girmiştir. Aynı dönemde dünyanın her yanından, büyük ölçüde ABD de bulunan az sayıdaki fon yöneticileri aracılığıyla banka hisse senetlerine büyük talep başgöstermiştir. Fon yöneticilerinin bu talepleri bankacılık sektörünün hisse senetleri fiyatlarını artırmıştır. Bunun sonucunda bol miktarda nakit fazlası sağlayan banka yöneticileri kendi bankalarının amaçları için uygun olan diğer işletmeleri ele geçirmeyi de seçmişlerdir. Birleşmelerin hissedar değerini artırdığı yönündeki yargının sonucunda banka yöneticilerinin çoğunun, destekleyici pazar çevresinin de etkisiyle birleşmelere odaklandıkları görülmüştür. Banka birleşmelerinde daha zayıf ve etkinsiz durumda bulunan hedef bankaların çaresizliği, yatırım bankalarının bu durumdaki bankalara daha yüksek bir piyasa kapitalizasyonu için birleşmeleri önermeleri de banka birleşmelerindeki artış gerekçelerinden biri olmuştur. Agresif yatırımcılara karşı en iyi savunmanın birleşme olduğu düşüncesi bu dönemde tüm bankacılar arasında büyük kabul görmüştür. Bankalar kendi büyüklüklerini aktif büyüklüğü ile değerlendirirlerken 1988 BASEL Sermaye Yeterliliği Anlaşması ndan 1990 ın ilk yıllarına kadar sermaye düzenlemesi ölçü alınmaya başlanmıştır. Yüksek sermaye yeterlilik oranı çoğu kez bankaları 45 Haldun Akpınar, Daha Hızlı Daha Güçlü Daha Yüksek, TBB Yayınları No:172, 1993, s.6. 30

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE BELGE YÖNETİMİNİN ENTEGRASYONU:BANKA BİRLEŞMELERİ

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE BELGE YÖNETİMİNİN ENTEGRASYONU:BANKA BİRLEŞMELERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE BELGE YÖNETİMİNİN ENTEGRASYONU:BANKA BİRLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi FATMA ÖZTÜRK

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl : 2 Sayı : 3 Aralık 2009

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl : 2 Sayı : 3 Aralık 2009 FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ ÖNLEMLERDEN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TANSAŞ MİGROS BİRLEŞMESİ Berna YILDIZ TULUM Sinan AYTEKİN Özet Finansal başarısızlığa uğrayan işletme sayısında hem ülkemizde

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI: TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI: TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI: TÜRKİYE DE BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALARI ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI ve KÜRESEL MALİ KRİZİN BANKA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ AYDAN GÖK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ Dönem Sonu Projesi Rıza SOYLUOĞLU Ankara 2008 T.C.

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? Başkan Üyeler (*) : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter : Prof. Dr. Niyazi BERK Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI IFRS 3R KAPSAMINDA İŞLETME BİRLEŞMELERİ HAZIRLAYAN NAZ SAYARI DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ DUYGU SELEK

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

İçiṅdeki ler BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ. I. İletişim Bilgileri. II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

İçiṅdeki ler BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ. I. İletişim Bilgileri. II. Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Faaliyet Raporu 2011 İçiṅdeki ler 3 4 6 8 10 11 20 21 23 23 23 24 25 25 26 28 34 34 35 36 37 38 39 40 41 55 56 56 56 57 58 59 61 62 62 62 62 63 63 BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ I. İletişim Bilgileri II. Döneme

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Mustafa TANYERİ HAZIRLAYAN

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME GRUBU İLİŞKİSİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME GRUBU İLİŞKİSİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME GRUBU İLİŞKİSİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Emin Hüseyin ÇETENAK DOKTORA TEZİ ADANA / 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACATIN GELİŞİMİ: ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEKLİSANS TEZİ Hazırlayan Ayfer YAVUZ Tez

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı