PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002"
  • Su Boz
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 OR-KOOP TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER ANKARA 29/07/ 2002

2 PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

3 BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE : 1- Bu Yönetmelik, (OR-KOOP) S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğinde çalışan personelin hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük işlerini ve çalışma şartlarını düzenler, KAPSAM : MADDE : 2- Bu yönetmelik hükümleri (OR-KOOP) S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği genel kurullarınca kabul olunmuş kadrolarda çalışan ve 2821 ve 2822 sayılı kanunlara göre aktedilen Toplu-iş Sözleşmeleri kapsamı dışında kalan personel hakkında uygulanır. KISALTMALAR: MADDE : 3- Bu yönetmelikte yer alan "BİRLİK tabiri OR-KOOP, S.S.Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğini, Genel Başkan tabiri ise; (OR-KOOP) Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanını ifade eder. PERSONELİN TANIM VE TARİFİ : MADDE : 4 A MEMUR : Genel Kurullarca kabul olunan Birliğin daimi memur kadrolarında asli ve sürekli olarak vazife gören personeldir. B - HİZMETLİ : Genel kurullarca kabul olunan ve Birliğin yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında vazifeli evrak kayıtçısı, odacı, bekçi, şoför gibi görevlerde çalışan personeldir. PERSONEL POLİTİKASI : MADDE : 5 Personel politikası, Birlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, eğitiminde ve istihdam şekil ve şartlarının tayininde ve işten çıkarmada uyulacak yöntemin tespitidir. Birlik personel politikası, Birlik Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit olunur. BÖLÜM : II PERSONEL İHTİYACININ TESBİTİ KADROLARIN TESBİTİ VE ONAYLANMASI : MADDE : 6 Birlikte yürütülen hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için görev yerleri belirtilmek suretiyle kadrolar tespit olunur. Her kadro için, görev tarifleri yapılarak, o kadroya atanacak şahısta, bu yönetmeliğin (8 inci) maddesinde yazılı genel şartlara ek olarak aranacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak belirtilir. Kadrolar, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından, ilgili birimlerle işbirliği yapılmak suretiyle hazırlanır ve Genel Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ve Genel Kurulca kabul edilerek yürürlüğe girer. PERSONEL İHTİYACININ PLANLANMASI : MADDE : 7 Personel ihtiyaç planının hazırlanmasında başlıca aşağıdaki hususlar göz önüne alınır. a) Birlik çalışma alanının gelecek yıllar içinde, gelişme yada daralma yönünden alması muhtemel yeni şekli, b) Birliğin mevcut bünyesinin ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı, c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Birliğin teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikler, d) Gelecek yıllarda emeklilik, çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadrolar, e) İhtiyacın karşılanması için Birlik içinde ne gibi bir eğitim ve yetiştirme çalışmasına ihtiyaç olduğu,

4 BÖLÜM : III PERSONEL TEMİNİ İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR : MADDE : 8- Birlik kadrolarında çalıştırılmak üzere hizmete alınacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır. a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yada, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir eylemden dolayı hürriyeti kısıtlayıcı bir cezadan hükümlü bulunmamak, d) Askerlik görevini yapmış olmak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmadığı, Birlikçe kabul edilecek tam teşekküllü bir hastaneden alınacak bir raporla tespit edilmiş olmak, f) Diğer resmi kurum veya teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemiş veya ödemeyi kabul etmiş olmak, g) 18 yaşını bitirmiş 35 yaşını aşmamış olmak (Ancak ihtisası, mesleki bilgi tecrübesi olanlarda bu yaş haddi aranmayabilir.) İŞE ALINMADA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR : MADDE : 9 Yukarıda belirtilen genel şartlar dışında personelde aranacak özel vasıflar : A Memur kadrolarında bir göreve atanacaklar için ; 1 Birliğin sevk ve idaresinde sorumluluk taşıyan personelde : a) Yüksek okul mezunu olmak, b) İhtisası ile ilgili konularda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak, c) Müdürlerde en az 5 yıl idari sorumlulukta başarı ile görev yapmış olmak (diğer idari birimlerde bu şart aranmayabilir.) 2 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarında : Bu elemanlar için mevcut Teftiş Kurulu Yönetmeliği özel şartları aranır. 3 Diğer Memurlarda : a) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak, b) Mevzuu ile ilgili hususlarda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak B Hizmetli Kadrolarında bir göreve atanacaklar İçin : a) En az ilkokulu bitirmiş olmak, (orta okul ve liseyi bitirmiş olanlar tercih edilir.) b) Görevinin icap ettirdiği bilgi ve yeteneğe sahip olmak, İŞ İSTEME DİLEKÇESİ : MADDE : 10 İş istemek için başvuranlar, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce kendilerine verilecek iş isteme dilekçesi formunu, bütün soruları açıkça cevaplandırmak suretiyle el yazısı ile doldurur ve imzalarlar. Gerçeği aykırı beyanda bulunanlar işe alınmazlar, alınmış iseler herhangi bir tazminat ödenmeden derhal işten çıkarılırlar. BÖLÜM : IV SEÇİM VE ATAMA İŞE ALINACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER : MADDE : 11- Boş bulunan ve ihtiyaç duyulan kadrolara seçim ve atama yapma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Atanacak kişilerin, yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir. Atama yapılacak kadroya uygun elaman temin edilememesi halinde yarışma sınavı yapılır. Yarışma sınavı Teftiş Kurulu Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülür.

5 MADDE : 12 Birliğe ilk defa girecek olanlardan aşağıdaki belgeler istenir. a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı, yada onaylı örneği, b) Son öğrenim derecesini gösterir diplomasının, yada bunun yerine geçerli olmak üzere Milli Eğitim idaresinden veya okuldan verilen fotoğraflı ve onaylı belgenin aslı, yada onaylı örneği, c) Askerlik durumunu bildirir belge, d) Birlikçe kabul edilecek tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, e) 9.maddede yazılı suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, f) 4,5x 6 cm ebadında 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, g) Kendi el yazısı ile doldurulmuş mal beyannamesi, BÖLÜM : V ADAYLIK MADDE : 13 - Adaylık süresi en çok 3 aydır. Bu dönem içersinde yetersizliklerine kanaat getirilenlerin Birlikle ilişkileri kesilir. Adaylık devresi içinde, adayın yetiştirilmesi ve işe hazırlanması konusunda en yakın amiri birinci dereceden sorumludur. Adaylık süresini doldurmuş ve yapılan değerlendirme sonucu işindeki başarısı belirlenmiş bulunan personelin, amirinin yazılı teklifi ve atamaya yetkili organın onayı ile asil olarak ataması yapılır. BÖLÜM : VI YÜKSELME YÜKSELME : MADDE : 14 - Yükselme, durumu gerekli şartlara uygun bir personelin, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve ve kadroya atanmasıdır. YÜKSELMENİN ŞARTLARI : MADDE : 15 - Personelin yükselmesi için kendisinde aşağıdaki niteliklerin bulunması ve belirtilen şartların gerçekleşmesi gereklidir. a) Boş kadro bulunması, b) Terfi edilecek kadro için tespit edilmiş olan iş özelliklerini taşıması, c) Sicil raporlarında bir üst görev için yeterli bulunduğunun belirtilmiş olması, d) Üst görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakat a sahip olması, Yükselme ile ilgili işlemler; atamaya yetkili makamın onayı ile kesinleşir. ÜCRET ARTIRILMASI : MADDE : 16 - Personel ücretleri günün ekonomik şartları dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulu kararı ile artırılır. BÖLÜM : VII İZİNLER YILLIK ÜCRETLİ İZİN : MADDE : 17- Yıllık ücretli izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı ücretli dinlenme süresidir. Personelden, a) l yıldan 5 (dahil) yıla kadar hizmeti olanlara 12 işgünü, b) 5 yıldan l0 (dahil) yıla kadar hizmeti olanlara 15 işgünü, c) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 18 işgünü, Ücretli izin verilir. Ücretli izinlerin belirlenmesinde, 2429 sayılı kanunla belirtilen Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili (Pazar Günü) izin süresine eklenir. Cumartesi günleri izin süresine eklenmez. İzin sürelerinin hesabında personelin, Birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında, Birliğimiz iştiraklerinde geçen fiili hizmetleri de dikkate alınır.

6 İzne ayrılanlara yılda bir kere olmak üzere ayrıca 3 gün yol izni verilir. Yıllık ücretli izne ayrılacak personelin isteği halinde izinli bulunacağı süreye ait ücretleri peşinen ödenir. Veya bunu karşılayacak miktarda nakdi avans verilir. Personelin yıllık izne hak kazanabilmeleri için Birlikte en az bir yıl çalışmış olmaları şarttır. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILIŞI : MADDE : 18 - Yıllık ücretli izinler, iş durumu ve personelin istekleri de göz önüne alınarak 1475 sayılı iş kanununun 52. ve 57. maddeler uyarınca yetkili merciler tarafından kararlaştırılan tarihlerde tam olarak yada kısmen kullandırılır. Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasında işin aksamaması esastır. Yıllık ücretli izinler, ait olduğu yıl içinde kullandırılır. Gelecek yıllara ait izin kullanılamaz. YETKİLİ MERCİ : MADDE : 19 Birlikte; Yıllık ücretli izin vermeye yetkili merci Genel Başkandır.Genel Başkanın yokluğunda vekili yetkilidir. Yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili diğer hususlarda 1475 sayılı iş kanununun ücretli izinlere ilişkin 52. maddesi aynen uygulanır. İŞ ARAMA İZNİ : MADDE : 22 Personele ihbarlı işe son verme hallerinde, ihbar süreleri için l475 sayılı İş Kanununun 19. maddesindeki esaslar dahilinde günde 3 saat iş arama izni verilir. HASTALIK İZİNİ : MADDE : 21 Personele, hastalıkları halinde sağlık raporlarında gösterilecek lüzum üzerine izin verilir. İZİNDEN GEÇ DÖNME : MADDE : 22 Yıllık, idari ve hastalık izinlerinin bitmesine rağmen, kabul edilebilecek zorunlu haller dışında vazifesi başına dönmeyen personele disiplin cezası uygulanmakla beraber, bunların; fazla geçirdikleri sürelere ait ücretleri de ödenmez. Ödenmişse geri alınır. İzinlerini mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın 15 gün geçirenlerin görevlerine son verilir. BÖLÜM : VIII DİSİPLİN HÜKÜMLERİ DİSİPLİN CEZASININ TANIMI : MADDE : 23 Birlik hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yerine getirmeyen; uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan veya genel ahlak kurallarına aykırı fiil ve hareketlerde bulunan veya üst ve amirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunan personel hakkında, bu yönetmelikteki usul ve esaslar içinde ve hizmetin niteliği ile durumun ağırlık derecesine göre, uygulanan cezalara disiplin cezaları denir. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER : MADDE : 24 Uyarma cezası, ilgililerin savunması alınarak sicil amirlerince verilir. Uyarma cezası dışında kalan diğer cezaların verilebilmesi için Disiplin Kurulunun kararı şarttır. Disiplin Kurulu; Genel Başkan veya Başkan Vekilinin başkanlığında, İdari ve Mali İşler Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanından teşekkül eder. Birlik personeline verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller Disiplin Yönetmeliği inde (EK 1) belirtilmiştir. SAVUNMA HAKKI : MADDE : 25 Savunması alınmadan personel hakkında disiplin cezası verilmez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun yedi günden az olmamak üzere verecekleri süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

7 Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Disiplin Kurulunda kendisini savunma haklarına sahiptir. DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARI : MADDE : 26 Soruşturma dosyasının, yada disiplin eylemi ile ilgili yazı veya belgenin Genel Başkan tarafından Disiplin Kuruluna gönderilmesinden sonra Disiplin Kurulu, azami 15 gün içinde ve Başkanın tespit edeceği tarihte toplanır. Kurul ilk toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde soruşturmanın genişletilmesine veya sonucuna dair kararını verir. Toplantı üyelerin çoğunluğu ile açılır. Ve kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır. DİSİPLİN CEZALARININ ONAYLANMASI : MADDE : 27 Disiplin Kurulu kararları Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. DİSİPLİN CEZALARININ BİLDİRİLMESİ VE İTİRAZ : MADDE : 28 Birlik Yönetim Kurulunca onaylanan disiplin cezaları, ilgililere 10 gün içinde yazı ile bildirilir. Ceza bildirimini alan personel. 15 gün içinde gerekçe göstererek cezaya itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur.itirazlar yazılı olarak Genel Başkanlığa yapılır. İtirazlar Yönetim Kurulunda yeniden tetkik edilir ve karara bağlanır. Amirler tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar Genel Başkana yapılır. İtirazlar üzerine verilen kararlar kesindir. Personelin genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. BÖLÜM : IX PERSONELİN BİRLİKLE İLİŞİĞİNİN SONA ERMESİ İLİŞİĞİN SONA ERMESİNE YOL AÇAN HALLER : MADDE : 29 Aşağıdaki hallerde personelin Birlikle ilişiği sona erer. a) Çekilme (istifa) ve görevi terk etme, b) Emeklilik, c) Ölüm, d) Olumsuz sicil alma, e) Disiplin cezası alarak Birlikle ilişiğinin kesilmesi, f) Adaylık devresinde başarısızlık, ÇEKİLME : MADDE : 30 Birlik personeli, yetkili makamlara yazılı olarak başvurmak suretiyle, çekilme isteğinde bulunabilir. İzinsiz veya Birlikçe kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin 10 günden fazla devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. EMEKLİLİK : MADDE : 31 Emekliye ayrılacak personel hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. ÖLÜM : MADDE : 32 Ölüm halinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. OLUMSUZ SİCİL ALMA : MADDE : 33 İki defa üst üste verilen sicil raporlarında yetersiz olarak değerlendirilen ve diğer bir amir yanında en az 6 ay denenerek yetersizliği sabit görülen personelin, atamaya yetkili olan tarafından görevine son verilebilir.

8 DİSİPLİN CEZASI ALARAK BİRLİKLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ : MADDE : 34 İşten çıkarmayı gerektiren tutum ve davranışlarda bulunduğu sabit olanların kesinleşen disiplin kurulu kararıyla görevlerine son verilebilir. HASTALIK NEDENİYLE GÖREVİN SONA ERMESİ : MADDE : Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 34. maddesi gereğince bu maddede belirtilen süreler içinde yapılacak tedavileri sonunda iyileşemedikleri tespit edilen personelin bu sürelerin bitiminden sonra işine son verilir. BÖLÜM : X PARASAL HAKLAR ÜCRETLER : MADDE : 36 Birlik personelinin ücretleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile tespit olunur.ücretler aylık olarak tespit olunur. Bu ücretler işlenmiş olarak ay sonlarında ödenir. Ay içinde göreve başlayanlar veya işten ayrılanlar, çalıştıkları gün kadar ücrete hak kazanırlar. Emekliye ayrılanlarla, ölenlerin o aya ait ücretleri, kısmen çalışsalar da kendilerine veya kanuni varislerine tam olarak ödenir. ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : MADDE : 37 Birliğin haftalık normal çalışma süresi, fazla mesai ile Ulusal Bayram, Genel Tatil hafta tatillerinde çalışmaları aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Normal çalışma saatleri; Normal çalışma süresi günde 9, haftada 45 saat olup, 5 gündür. Hafta tatili pazar günüdür. Günlük çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri Genel Başkanlıkça tespit edilir. b) Fazla mesailer; yukarıdaki fıkrada belirtilen çalışma saatleri dışında Genel Başkanlıkça gerekli görüldüğü hallerde çalıştırılan personele; l475 sayılı İş Kanununun 35. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır. c) Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili ücretleri ; Personele, Ulusal Bayram, Hafta Tatili ve genel tatil günlerinde günlük ücretleri çalıştırılmaksızın aynen ödenir. Ancak işin gereği olarak ; 1) Hafta tatillerinde çalıştırıldıkları takdirde gelecek hafta içerisinde 1 iş günü izin verilir. 2) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılmaları halinde o günlere ait ücretlerine ilaveten her çalışılan gün için ayrıca iki yevmiye daha ödenir. HARCIRAHLAR : MADDE : 38 Birlik personeline; Ankara Belediye hudutları dışında yapacakları görevleri için Genel Kurul kararı ile tespit edilen gündelikler ödenir. Bu gündeliklere yol giderleri ilave edilir. ( özel oto ile yapılan seyahatlerde benzin faturası, diğerlerinde bilet ibrazı şarttır.) Ayrıca görevlendirilen personele gündeliklerinin tamamını geçmemek üzere konaklama ücreti ödenir. (Fatura, makbuz ibrazı şarttır.) KASA TAZMİNATI : MADDE : 39 - Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile, kasa sorumlusu olarak tayin edilen personele brüt maaşının %10 oranında kasa tazminatı ödenir. ÖLÜM YARDIMI : MADDE : 40 - Birlikte çalışan personelin; a) Kendisinin eceli ile ölümü halinde kanuni varislerine, ölüm tarihindeki aylık net ücretinin 2 (iki) katı, görev sırasında ölümü halinde 3 (üç) katı, b) Eşinin ölümü halinde, kendisine, ölümün vuku bulduğu tarihteki 1 (bir) aylık net ücret, c) Çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümleri halinde kendisine ölümün vuku bulduğu tarihteki 1(bir) aylık net ücretinin 2/3 ü kadar ölüm yardımı yapılır.

9 BÖLÜM : XI ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : MADDE : 41 Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde personel; genel hükümlere ve Birliğin diğer yönetmelik, genelge ve talimatlarında belirtilen hükümlere uyar. YÜRÜRLÜK : MADDE : 42 Kırkiki maddeyi ihtiva eden bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 14/01/2002 tarih ve 56 sayılı kararı ile 14/01/2002 tarihinde yürürlüğe girer. İlk Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu Yönetmelikte değişiklikler yapabilir. Yönetmelik Genel Kurul Kararıyla kesinleşir. YÖNETİM KURULU Cafer YÜKSEL Hasan YAŞAR İdris ŞENEL Sabri ÖZGÜN Erol AKAR Genel Başkan Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Nurettin DİNGAZ Kamil GÖVEN Fikri ÇAMOĞLU Mehmet ÖZKURNAZ Üye Üye Üye Üye Bu Yönetmelik tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

10 PERSONEL YÖNETMELİĞİ EKİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/2002

11 I DİSİPLİN CEZALARI : Birlik personeline verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller şunlardır. A UYARMA : İlgiliye görevinde daha dikkatli davranması, daha itinalı hareket etmesi gerektiğini yazı ile bildirmektir.uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. 1 Göreve karşı kayıtsızlık ve görevinde düzensizlik göstermek. 2 Görevine özürsüz olarak bir ay içinde 3 defa geç gelmek, mesai saatlerinde yine özürsüz olarak görevi başında bulunmamak veya ayrılmak, işe bağlılık göstermemek, 3 İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kırıcı ve saygısız davranmak, bunlarla iyi ilişkiler kurmamak, iş sahipleri ve arkadaşları arasında ayrım yapmak, 4 Görevi ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, 5 Kanun, tüzük, ana sözleşme, yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda işi uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde yazışma ve görüşmelerde bulunmak, özürsüz olarak işlerini günü gününe yapmamak, amirlerinin talimatlarını yerine getirmemek, 6 Hiyerarşik düzene riayetsizlik etmek, 7 Bir işleme ait evrakı kastı olmaksızın kaybetmek, 8 Birlik demirbaş eşyaları ile taşıma vasıtalarını amirlerinden izin almaksızın özel işlerinde kullanmak, 9 Çalışma ahengini bozucu tutum ve davranışlarda bulunmak, mesai arkadaşları ile lüzumsuz münakaşa etmek, kötü muamele ve davranışlarda bulunmak, 10- Birlikçe belirlenen genel tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 11- Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak veya iş yeri ortamına uymayacak tarzda giyinmek, 12-Birlikte çalışılması gereken hallerde, çalışmalara katılmayarak veya katıldığı halde işbirliğini bozarak veya işi aksatarak görevin işbirliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 13- Gerçeğe aykırı özlük sicil bilgisi ve belge vermek, 14-Yetkisini aşan hususların çözümünü sağlamak üzere amirlerini bilgilendirmemek, 15- Uyarma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, Uyarma cezası ilgilinin savunması alınarak sicil amirlerince verilir. Ve tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder, B KINAMA : İlgiliye görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. 1 Uyarma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 2 İzinsiz ve özürsüz bir gün görevine gelmemek, 3 Görev başında amirlerine saygısızlık etmek, 4 Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilmesi gereken görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere vermemek, 5 İş arkadaşlarına ve amirlerine karşı suçlamalarda bulunmak ve bu suçlamaları belgeleyememek, 6 İş yerinde çalışma disiplininin bozulmasına neden olacak şekilde kışkırtmalarda bulunmak, 7 Yetkili kılınmadığı halde Birlik, Bölge Birliği, kooperatif ve iştiraklerin faaliyetleri hakkında basına, ajanslara bilgi ve demeç vermek, 8 Görevin yerine getirilmesinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, 9 Amirlerine ve iş arkadaşlarına iftira ve tehditlerde bulunmak, 10- Birliğin maddi ve manevi menfaatlerini gözetmemek, 11- Hangi nedenle olursa olsun, iş yerinde kavgaya sebebiyet vermek, 12- Sorumluluğuna tevdi edilen görevleri gerektiği gibi yapmamak, 13-Birlik demirbaş eşyası ile taşıma vasıtalarının, ihmal ve kusuru sonucunda çalınmasına ve hasara uğramasına sebebiyet vermek, 14- Mahiyetindeki personeli zorunluluklar dışında özel işlerinde kullanmak, 15- Mevzuata uygun olarak verilen talimatlara itiraz etmek,

12 16- Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı özlük sicil bilgisi veya belge vermek, 17-Birlikte çalıştığı personelin suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında üst makamlara bildirmekten kaçınmak, 18- Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, 19- İmza yetkisini, yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde kullanmamak, 20- Kınama cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, kınama cezası Disiplin Kurulu Kararı ile verilir. C AĞIR KINAMA VE KISA SÜRELİ DURDURMA : İlgilinin kusurlu görülen tutum ve davranışlarının yazılı olarak bildirilmesidir. 1- Kınama cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 2- Birliğe ait olup kendisine tevdi edilen her hangi bir kıymetli evrakın kaybolmasına veya çalınmasına sebep olmak, 3- Teftiş ve soruşturmalarda yalan beyanda bulunmak, 4- Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevinin sona ermesine ve Birlikçe istenmesine rağmen geri vermemek, 5- Görevin yerine getirilmesinde keyfi olarak veya garez yahut kin duygusuyla kişilerin gereksiz şekilde yarar ve zararlarını hedef tutan davranışlarda bulunmak, 6- Toplu müracaatta veya şikayette bulunmak, 7- İlgisizlik ve dikkatsizlik sebebiyle eksik veya yanlış işlem yaparak iş yerini zarara sokmak, 8- Ağır kınama cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, Ağır kınama cezası Disiplin Kurulu Kararı ile verilir. Ağır kınama cezası alan personelin görev ve yetki yönünden yükselmesi altı aya kadar durdurulur. D UZUN SÜRELİ DURDURMA : İlgilinin kusurlu sayılan tutum ve davranışları nedeniyle yükselmesinin altı aydan iki yıla kadar durdurulmasıdır.uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. 1 Ağır kınama ve kısa süreli durdurma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 2 Görevi veya görev yeri ile ilgisi olan bir teşebbüsten her ne ad altında olursa olsun çıkar sağlamak, 3 Birlik hakkında asılsız beyanat ve ihbarlarda bulunmak, 4 Hata ve ihmali ile iş yerini önemli derecede zarara uğratmak, 5 Kasten gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek, 6 Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 7 Uzu süreli durdurma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, Uzun süreli durdurma cezası disiplin kurulu kararı ile verilir. Uzun süreli durdurma cezası alan personelin görev ve yetki yönünden yükselmesi altı aydan iki yıla kadar durdurulur. E GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ÇIKARMA : İlgiliyi kadrosu saklı kalmak kaydıyla bir aydan altı aya kadar ücretsiz olarak geçici süre ile görevinden çıkarmaktır. Geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. 1 Uzun süreli durdurma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 2 Amirlerine, Bölge Birliği Yöneticileri ve iş arkadaşlarına görev sırasında fiili saldırıda bulunmak, 3 Gizli tutulması gereken bir konuyu açıklamak ve bu açıklamadan Birliğin veya Bölge Birliklerinin maddi ve manevi açıdan zarara uğramasına neden olmak, 4 Birliğin zararını doğuran bir yolsuzluktan bilgisi olduğu halde amirlerine ve ilgili mercilere bilgi vermemek, 5 Görevini ihmal ederek, zimmetin doğmasına veya artmasına sebebiyet vermek suretiyle önemli ölçüde Birliğin zararına yol açmak, 6 Geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, Geçici olarak görevden çıkarma cezası Disiplin Kurulu kararı ile verilir. Geçici olarak görevden çıkarma cezası alan ve bu cezası kesinleşen personelin derhal Birlikle ilişkisi kesilir.

13 F İŞTEN ÇIKARMA : İlgiliyi bir daha Birlikte herhangi bir göreve atanmamak üzere işten çıkarmaktır. İş Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla işten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır; 1 Geçici olarak görevden çıkarma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 2 Personel yönetmeliğinin 9. maddesinin a, b ve c fıkraları ile personelde aranan genel şartlardan herhangi birini kaybetmiş olmak, 3 Her ne şekilde olursa olsun Türk Ceza Kanununda tanımlanan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, ve görevi kötüye kullanma suçunu işlemek, 4 Birliğe ait defter, dosya, evrak ve kayıtları kasten yok etmek, bunlar üzerinde değişiklikler yapmak ve yaptırmak, 5 Personel yönetmeliğinin ilgili maddesinde ifade bulan tarafsızlık ve Devlete bağlılık ilkelerine aykırı davranış içinde olduğu sabit bulunmak, 6 Birliği, Birlikle ilişkisi olan kişi ve kuruluşları kandıracak mahiyette hile ve düzmeceler yaparak hataya düşürüp onları yanıltmak ve zararlarına neden olmak suretiyle haksız çıkar sağlamak, 7 Amirlerine veya yanında çalışanlara fiili tecavüzde bulunmak, 8 Görev ve yetkilerini her ne sebep ve surette olursa olsun kötüye kullanarak kendisi veya başkası yararına Birliği zarara sokmak, 9 İşten çıkarma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, İşten çıkarma cezaları Disiplin Kurulu kararı ile verilir. İşten çıkarılan personelin hizmet akitleri tazminatsız olarak feshedilir. II BENZERİ FİİLLER : Kusurlu bir fiil ve davranışın yukarıda yer alan disiplin cezalarından hiç birine uymaması bu fiil ve davranışların cezasız kalmasını gerektirmez Bu nitelikteki bir fiil ve davranış yukarıda belirtilen suçlardan hangisine en yakın ve benzeri olarak görülürse ilgili hakkında o suça ilişkin ceza uygulanır. III AGIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLER : Yukarıda yazılı suçların tespitinde ve cezanın verilmesinde suçu ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler dikkate alınır. Bu sebeplerin tespitinde ise; 1 - Fiil ve davranışı yapanın şahsi durumu, 2 - Fiil ve davranışın nedenleri göz önünde tutulur. YÖNETİM KURULU Cafer YÜKSEL Hasan YAŞAR İdris ŞENEL Sabri ÖZGÜN Erol AKAR Genel Başkan Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Nurettin DİNGAZ Kamil GÖVEN Fikri ÇAMOĞLU Mehmet ÖZKURNAZ Üye Üye Üye Üye Bu Yönetmelik tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sarıçam ilçesi mülki

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 27 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29308 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden: YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ (04 Ağustos

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689 T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 0/04/0 GENELGE NO:689 Kurumumuza bağlı işyerlerinde çalışan işçilerimizin disiplinsiz davranışları nedeniyle, iş gücü kaybının önlenmesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/143-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/143-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/143-1 VE YEMİNLİ MALİMÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERODALARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Yönetmelikte,

Detaylı

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine Sekizinci Ders: Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları Dersin Amacı Bu dersin amacı, memurlara uygulanan disiplin hukuku hakkında bilgiler vermektir. Dersin İçeriği Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI KOBLENZ / ALMANYA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI KOBLENZ / ALMANYA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI KOBLENZ / ALMANYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL (MÜTERCİM / DAKTİLO) ALIMI DUYURUSU (Duyuru Tarihi 05 Kasım 2013) Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığında,

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

1/5 SAMSUN VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI. cezası ile T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAMSUN VALİLİĞİ. ı.

1/5 SAMSUN VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI. cezası ile T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAMSUN VALİLİĞİ. ı. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAMSUN VALİLİĞİ EK-02 ı. GENEL HUSUSLAR SAMSUN VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Meslek Personeli: Kurumda görevli Başuzman, Uzman ve Uzman Yardımcılarını,

YÖNETMELİK. ç) Meslek Personeli: Kurumda görevli Başuzman, Uzman ve Uzman Yardımcılarını, 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı