Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1"

Transkript

1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin 1, Slim Özenç 2, Okty Sı 1, Şizt Yeşilky 1, Ümit Aydoğn 1, Bym Koç 1 1 Gülhne Tıp Fkültesi, Aile Hekimliği AD., Ank, 2 Diybkı Aske Hstnesi, Aile Hekimliği, Diybkı, Tükiye Özet Amç: Dibetes Mellitus, hipeglisemi ile kkteize, kbonhidt, potein ve lipid metbolizmlının bozukluğu ile seyeden, konik ve pogessif bi hstlık olup seyi sısınd mikovsküle, mkovsküle ve nöolojik kompliksyonl gelişebilmektedi. Böyle bi hstlığ ship olmk fiziksel sınılılıkl neden olbildiği kd, sosyl yşmı, eğitimi, meslek yşntısını, iş bulm olnğını ve ulşım gibi ktivitelein kısıtlnmsın d sebep olbilmekte ve bieylein yşm klitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedi. Geeç ve Yöntem: Bu çlışmy Tip 2 Diybet tnısı konmuş 229 hst ve 77 kişilik kontol gubu dhil edildi. Hstl sosyo-demogfik özelliklei, öz ve soy geçmişlei ile ilgili bilgileini sogulyn bi fom ve yşm kliteleini değelendimek için SF-36 ve EQ-5D Yşm Klitesi Ölçeklei uygulndı. Çlışmy dhil edilen 306 kişinin 130 u (%42,5) kompliksyonlu gupt, 99 u (%32,4) kompliksyonsuz gupt, 77 si (%25,2) kontol gubund idi. Kompliksyonlu gup incelendiğinde; 74 kişide (%56,9) koone te hstlığı, 40 kişide (%30,8) nefopti, 37 kişide (%28,5) etinopti, 35 kişide (%26,9) nöopti, 1 kişide (%0,8) inme gelişmiş olduğu sptndı. Bulgul: Çlışmmızd; düşük eğitim seviyesi, düşük geli seviyesi, kdın cinsiyet, evli olmmk, obezite, hehngi bi kompliksyon ship olmk, insülin kullnmk gibi fktölein yşm klitesini olumsuz etkilediği gözlemlendi. Ttışm: Toplumun sosyo-kültüel seviyesinin yükseltilmeye çlışılmsı, düzenli ve doğu beslenme ile düzenli egzesiz lışknlığının kzndıılmy çlışılmsı, diybete yönelik yeteli eğitimin veilmesi ve kliteli sğlık hizmetinin sunulmsının dh iyi yşm klitesi ile sonuçlncğı çıktı. Diybet ve yşm klitesi ile ilgili dh fzl çlışmnın ypılmsı geekmektedi. Belli lıkll hstlın kontole çğılmsı ve bunlın yşm klitesi ölçeklei ile elde edilecek sonuçl yşm klitesini ttımk için ypılbilecekle konusund bize ydınltıcı fikile veecekti. Anht Kelimele Tip 2 Diybet; Yşm Klitesi; SF-36; EQ-5D Abstct Aim: Dibetes Mellitus, chonic pogessive disode, chcteized with hypeglycemi nd dengements of cbohydte, potein nd lipid metbolism. Duing its couse micovscul, mcovscul nd neuologic complictions my develop. Being ptient with chonic disode like dibetes mellitus not only limits physicl ctivities but lso hindes othe ctivities such s socil life, eduction, cee, occuptionl oppotunities, nd tnspottion, thus it influences individuls life qulity unfvobly. Mteil nd Method: Ptient goup with 229 individuls dignosed with Type 2 DM nd contol goup with 77 helthy individuls e involved in this study. A fom questioning socio-demogphic chcteistics, pst medicl nd fmily histoy nd SF36 nd EQ-5d life qulity suveys e pplied to individuls. 130 of the 306 people included in the study (42.5%) in the goup with complictions, 99 (32.4%) complictions in the goup, 77 (25.2%) wee in the contol goup. Anlyzing complicted goup; 74 pesons (56.9%) coony tey disese, 40 ptients (30.8%) nephopthy, 37 ptients (28.5%) etinopthy, 35 ptients (26.9%) neuopthy, 1 peson (0.8%) stoke ws found to be enhnced.in ou study, it is obseved tht some fctos such s low eduction level, low income level, femle gende, obesity, suffeing fom ny dibetic compliction nd insulin tetment effected life qulity dvesely. Results: Effots including incesing sociocultul level in society, mking society gin the hbit of helthy nutition nd egul execise, educting ptients popely bout dibetus mellitus nd seving dequte helth sevice will evidently esult in moe qulity life. Doing moe esech studies bout dibetus mellitus nd life qulity, checking lbotoy esults nd othe pmetes t detemined intevls within ye, nd comping those with life quilty suvey esults will enlighten us bout wht we cn do futhe to incese life qulity of dibetic ptients. Keywods Type 2 Dibetes; Qulity Of Life; SF-36; EQ-5D DOI: /JCAM.2461 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 2): Coesponding Autho: Slim Ozenç, Diybki Mility Hospitl, Yenişehi, Diybki, Tukey. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 159

2 Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Giiş Dibetes Mellitus (DM) konik pogessif bi hstlık olup, mputsyon, nöopti, nefopti, etinopti ve kdiyovsküle hstlıkl gibi ciddi kompliksyonl yol çbilmektedi. Seyi sısınd göülen kut ve konik kompliksyonl, tedvisindeki zolukl ve komobid hstlıkl, hstlın genel sğlığını, iyilik hlini ve sosyl hytını olumsuz yönde etkilemekte ve yşm klitesini düşümektedi. Bu nedenle son yılld DM hstlınd yşm klitesinin değelendimesi önem kznmıştı [1]. Beklenen yşm süesinin tmsı ve yşm koşullındki değişiklikle ile bebe konik hstlıklın toplumdki göülme sıklığı ve bun bğlı ölümle ile sktlıkl tmıştı. Konik hstlıklın yşm klitesini zltmsı, sosyl ve tıbbı hizmetlein yükünü ttımsı sğlığ bğlı yşm klitesi ölçümleini geliştimişti [2]. Çlışmmızd; kompliksyonsuz ve kompliksyonlu Tip 2 DM li hstlın sosyo-demogfik özelliklei, klinik özelliklei ve yşm kliteleini etkileyen fktölein ştıılmsı plnlnmıştı. Geeç ve Yöntem Tnımlyıcı tipteki ştımmız etik kuul onyı lındıktn son Nisn Nisn 2013 tihlei sınd Gülhne Askei Tıp Akdemisi (GATA) ve Askei Tıp Fkültesi İç Hstlıklı Bilim Dlı polikliniğine bşvun 306 tip 2 dibetes mellitus hstsı ve konik bi hstlığı bulunmyn 77 sğlıklı gönüllü biey (peyodik kontolle için iç hstlıklı polikliniğine bşvun kontol gubu) üzeinde ypılmıştı. Tip 2 diybetli hstl d kendi lınd kompliksyonsuz ve kompliksyonlu olmk üzee iki gub yılmıştı. Hstl ve sğlıklı gönüllü bieylee sosyodemogfik özelliklei içeen nket fomu ve ülkemizde geçeliliği ve güvenilililiği ypılmış ve biçok ülkede yşm klitesinin ölçülmesinde kullnıln EQ-5D ve SF-36 Yşm Klitesi Ölçeği( son 1 yı göstei) fomlı kullnılmıştı. Veile ştımcı tfındn geekli çıklml ypıldıktn son yüz yüze göüşme yöntemiyle ve hst dosy kyıtlı inceleneek toplnmıştı. Kullnıln Ölçekle Veilein toplnmsınd ştımcı tfındn ilgili kynkl inceleneek hzılnmış nket fomu, SF 36 Yşm Klitesi Ölçeği ve EQ-5D Yşm Klitesi Ölçeği kullnılmıştı. SF-36 Yşm klitesi Ölçeği SF-36 genel ölçekle sınd en yygın kullnıln ve geçelilik ve güvenililiği oln yşm klitesi ölçeğidi [3]. SF-36 nın Tükçe geçelilik ve güvenililik çlışmsı ise Koçyiğit ve kdşlı tfındn 1999 yılınd ypılmıştı [4]. SF-36 ölçeği, hehngi bi yş vey hstlık gubun özgü olmyıp genel sğlık kvmlını içemektedi [5]. 36 sou içeen SF-36 yşm klitesi ölçeği, fiziksel fonksiyon, fiziksel ol kısıtlnmsı, cnlılık, ğı, genel sğlık lgısı, sosyl fonksiyon, emosyonel ol kısıtlnmsı, mentl sğlık olmk üzee 8 bölümde değelendien çok bşlıklı bi ölçekti [6]. Ölçek 100 pun üzeinden he bölüm için 0 ile 100 pun sınd punlm ypılk bölüm bölüm değelendiili. Ölçekte yüksek punl yşm klitesinin yüksekliğini gösteiken düşük punl yşm klitesindeki bozulmyı göstemektedi [7]. EQ-5D Yşm Klitesi Ölçeği EQ-5D yşm klitesini ölçmede kullnıln genel sğlık ölçekleindendi. EQ-5D genel sğlık ölçeği EuoQol gup tfındn Tükçe de dhil olmk üzee 60 ı şkın dile çevilmişti. Ölçek 1990 yılınd yyınlnmış olup İndeks ölçek ve VAS ölçek olmk üzee iki pçdn oluşmktdı [8]. EQ-5D indeks ölçek Heket, öz-bkım, olğn ktivitele, ğı/htsızlık ve endişe/ depesyon olmk üzee beş bölümden oluşu. He bi bölümde veilen cevpl; poblem yok, biz poblem v ve mjö poblem olmk üzee 3 seçenekten oluşmktdı. Sonuç olk ölçek değelendiildiğinde 243 (35=243) olsı fklı sğlık sonucu kşımız çıkmktdı. İndeks ölçekten Doln ve kdşlının [9] çlışmlınd üettiklei ktsyıl kullnılk ile 1 sınd değişen indeks sko elde edili. Elde edilen indeks sko göe 0 değei ölümü, 1 değei kususuz sğlığı gösteiken negtif değele bilinç kplı, ytğ bğımlı olk yşmk vb. duumlı göstemektedi [8]. EQ-5D VAS (Visul Anlogue Scle) ölçek: Bieylein bi temomete benzei ölçek üzeinde, bugünkü sğlık duumlı hkkınd 0 ile 100 sı değele işetlediklei gösel nlog ölçekti. VAS ölçekle sınd değişen yşm klitesi skolı elde edilmektedi. İsttistik: Aştımd elde edilen veile SPSS fo Windows 15 (Sttisticl Pckge fo Socil Sciences fo Windows) pket pogmı ydımıyl değelendiildi. Hstlın tnımlyıcı özelliklei ve hstlığ ilişkin özelliklei belilemede yüzde ve syı; VKİ ve yşm klitesi ölçeklei ise otlm ve stndt spm kullnılk değelendiildi. Kşılştımlı isttistiksel nlizlede süekli değişkenlein noml dğılım uygunluğu Kolmogoov-Sminov testi ile değelendiildi. Süekli değişkenlein kşılştıılmsınd çoklu gupl için Kuskl-Wllis testi kullnıldı. İlei işkili kşılştımld Bonfeoni düzeltmeli Mnn Whitney U testi kullnıldı. İki gup kşılştımlınd Mnn Whitney U testi kullnıldı. Kesikli değişkenlein kşılştıılmsınd Ki Ke testi kullnıldı. SF 36 Yşm Klitesi Alnlı ile EQ-5D Yşm Klitesi Ölçeğinden lınn otlm punl sındki ilişkiyi değelendimek üzee; Peson Kolesyon Anlizi kullnıldı. İsttistiksel olk nlmlılık düzeyi p<0,05 kbul edildi. Bulgul Ktılımcılın genel olk özelliklei: Ekeklein yş otlmsı 49,41±16,6 yıl, kdınlın yş otlmsı 56,03±15,48 yıl idi. Ekeklein VKİ otlmsı 27,19±4,45 kg/m2, kdınlın VKİ otlmsı 30,1±5,57 kg/m2 idi. Ktılımcılın Gupl göe özelliklei Çlışmy dhil edilen 306 kişinin 130 u (%42,5) kompliksyonlu gupt, 99 u (%32,4) kompliksyonsuz gupt, 77 si (%25,2) kontol gubund idi. Kompliksyonlu DM hstsı oln toplm 130 ktılımcıdn 88 i (%67,7) bi kompliksyon, 31 i (%23,8) iki kompliksyon, 8 i (%6,2) üç kompliksyon, 3 ü (%2,3) ise döt kompliksyon shipti. Kompliksyonlu gup incelendiğinde; 74 kişide (%56,9) koone te hstlığı, 40 kişide (%30,8) nefopti, 37 kişide (%28,5) 160 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Tblo 1. Çlışmy ktılnlın sosyodemogfik özelliklei Cinsiyet VKİ Sig kullnımı Alkol Geli seviyesi Eğitim düzeyi Medeni duum Meslek VKİ:Vücut kitle indeksi Kdın n(%) Ekek n(%) 20(% 40) 30 (% 60) Obez N(%) Fzl kilolu N(%) Noml N(%) 118(38.6) 106(34.6) 82(26.8) Içiyo içmiyo 57(18.6) 249(81.4) Kullnıyo Kullnmıyo 10(3.3) 296(96.7) Düşük N(%) Ot N(%) İyi N(%) 21(6.9) 248(81) 37(12.1) ilkokul n(%) ot n(%) Lise n(%) Ünivesite n(%) etinopti, 35 kişide (%26,9) nöopti, 1 kişide (%0,8) inme gelişmiş olduğu sptndı. Yş ve VKİ değelei çısındn gupl (kompliksyonlu, kompliksyonsuz ve kontol) sınd isttistiksel olk nlmlı fk sptndı. Ypıln ilei ikili nlizlede tüm guplın isttistiksel olk nlmlı düzeyde bibiinden fklı olduğu sptndı (p<0,001) (Tblo 2). Guplın yşm klitesi ölçekleinden SF 36 ve EQ-5D indeks skolındn elde edilen punlı çısındn guplın kşılştıılmsı Tblo 3 de veilmişti. Tedvi duumlı çısındn hstlın değelendiilme sonuçlı Tblo 4 de veilmişti. Kompliksyonlu gup (n=130), bi kompliksyonu oln (n=88) ve biden fzl kompliksyonu oln (n=42) olmk üzee iki gupt incelendi. Bi kompliksyonlu gubun yş otlmsı 61,9±10,1 yıl, biden fzl kompliksyonu oln yş otlmsı 67,5±9,67 yıl idi. Yş değelei çısındn iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı düzeyde fk olduğu sptndı (p<0,001). Biden fzl kompliksyonu oln gubun yşm klitesi ölçekleinden elde edilen tüm pun otlmlı bi kompliksyonu oln gub göe düşük idi. İki gup sınd tüm punl çısındn isttistiksel olk nlmlı düzeyde fk bulunduğu sptndı (p<0,001) Yşm klitesi ölçekleinden elde edilen punl çısındn kompliksyonl kşılştııldığınd; sdece genel sğlık lgısı punı çısındn en düşük değe nöoptili gupt, diğe tüm pun otlmlı çısındn en düşük değe nefoptili gupt sptndı. Kompliksyonlu gupt ğı punlı ile sosyl fonksiyon ve EQ- 5D indeks sko punlı sınd pozitif yönde kuvvetli düzeyde, ğı punlı ile diğe punl sınd pozitif yönde ot düzeyde isttistiksel olk nlmlı ilişki sptndı (p<0,001). Kompliksyonsuz gupt ğı punlı ile sosyl fonksiyon punlı sınd pozitif yönde kuvvetli düzeyde (=0,714), fiziksel ol kısıtlnmsı, emosyonel ol kısıtlnmsı, mentl sğlık, zindelik, genel sğlık lgısı, EQ-5D VAS, EQ-5D indeks sko punlı sınd pozitif yönde ot düzeyde isttistiksel olk nlmlı ilişki sptndı (p<0,01). Kontol gubund ğı punlı ile mentl sğlık punlı sınd isttistiksel olk nlmlı ilişki sptnmzken diğe punl sınd pozitif yönde ot düzeyde isttistiksel olk nlmlı ilişki sptndı (p<0,05) Yüksek lisndokto n(%) 113(39.6) 48(15.7) 68(22.2) 54(17.6) 23(7.5) Evli Bek Boşnmış Eşini Kybetmiş 221(72.2) 48(15.7) 7(2.3) 30(9.8) Ev hnımı n(%) Memu n(%) Esnf n(%) İşci n(%) Öğenci n(%) İşsiz n(%) 119(38.9) 119(38.9) 34(11.1) 24(7.8) 5(1.6) 5(1.6) Tblo 2. Ktılımcılın otlm yş, VKİ değeleinin dğılımı. Kompliksyonlu DM (n=130) Kompliksyonsuz DM (n=99) Kontol (n=77) Toplm p Ot ± SS Ot ± SS Ot ± SS Ot ± SS Yş (yıl) 63,71 ± 10,27 53,8 ± 10,64 33,05 ± 12,16 52,79 ± 16,35 <0,001 VKİ (kg/m2) 30,83 ± 5,46 28,44 ± 4,32 25,33 ± 4,05 28,67 ± 5,25 <0,001 DM, Dibetes Mellitus; VKİ, Vücut Kitle İndeksi; Ot, Otlm; SS, Stndt Spm. Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Ttışm DM hstlınd kompliksyon gelişmesi, hstld ilç geeksiniminin, fiziksel belitilein, tetkik ve kısıtlmlın tmsı ile ilişkili olk hstlın yşm kliteleinde zlmy neden olmktdı. Konik hstlıklın tümünde olduğu gibi DM de de yşm klitesi etkilenmektedi [10]. Klein ve kdşlı [11], tip 1 ve 2 DM hstlınd kompliksyonlın fiziksel fonksiyon, fiziksel ol kısıtlnmsı ve genel sğlık lgısı lnınd yşm klitesini olumsuz etkilediğini bildimişti. Özdemi ve kdşlı [12], kompliksyonlu hstld, SF-36 lt ölçek punlının tüm lnld nlmlı olk çok düşük olduğunu bildimişti. Gülseen ve kdşlı [13], tip 1 ve 2 hstldn oluşn kışık gupt kompliksyon vlığının SF-36 nın fiziksel fonksi yon ve fiziksel ol kısıtlnmsı lnlınd olumsuz yönde etkisi olduğunu bildimişti. Çlışmmızd litetüle uyumlu olk SF-36 ölçeği ve EQ-5D ölçeği ile yşm klitesinin değelendiilmesiyle DM ye bğlı kompliksyonu oln hstld he iki ölçeğin bütün ln punlı kompliksyonu olmynl göe nlmlı olk dh düşük bulunmuştu. Kompliksyonlın yşm klitesi üzeine oln olumsuz etkisi değişik fktölee bğlı olbili. Diybetik etinopti hstlın göme fonksiyonlını önemli ond ve ileleyici şekilde bozmktdı. Nefopti ilei dönemde böbek yetmezliğine, kn bsıncı düzensizliğine ve hstnın diylize bğlı yşmsın neden olmktdı. Nöopti oluştuduğu ğı nedeniy le hstld önemli sıkıntıl neden olmktdı. Nöopti uzun dönemde yk ylı gelişme iskini ttımktdı. Kompliksyonlın gelişmesi ile bilik te hstlın kontollei, fiziksel kısıtlmlı dh d tmktdı. Ayıc kompliksyon gelişmiş oln hstld psikiytik bozukluklın dh yüksek on d göüldüğü bilinmektedi [14]. Kompliksyon syısı ile yşm klitesi punlının düşüşünün plel olduğu bildiilmişti [15]. Çlışmmızd biden fzl kompliksyonu oln hstlın bi kompliksyonu oln hstl göe hem SF-36 ölçeğinin hem de EQ-5D ölçeğinin tüm ln punlı nlmlı olk dh düşük bulunmuştu. Litetüde diybette kompliksyon syısı ve şiddeti ile yşm klitesi sınd ilişki olduğu oty konmktdı. Çlışmmızd kullnıln SF-36 ölçeği ve EQ5D ölçeği kompliksyon şiddetini değelendimemektedi. İlei çlışmld hstlığ özgü yşm klitesi ölçeklei kull- Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 161

4 Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Tblo 3. Punl çısındn gupl sı kşılştım Kompliksyonlu DM (n=130) Kompliksyonsuz DM (n=99) Kontol (n=77) Ot ± SS Ot ± SS Ot ± SS SF- 36 Fiziksel fonksiyon 53,5 ± 30,88 90,15 ± 9,67 95,65 ± 9,01 <0,001* Sosyl fonksiyon 60,09 ± 27,52 90,57 ± 14,14 92,78 ± 12,59 <0,001+ Fiziksel ol 50,38 ± 48,12 94,44 ± 20,69 96,75 ± 13,66 <0,001+ Emosyonel ol 51,28 ± 47,53 93,94 ± 22,52 96,97 ± 13,44 <0,001+ Mentl sğlık 49,05 ± 19,15 65,41 ± 12,1 72,1 ± 17,82 <0,001* Zindelik 43,77 ± 22,14 68,59 ± 16,41 74,09 ± 18,86 <0,001* Ağı 62,14 ± 27,14 93,38 ± 14,97 90,62 ± 15,51 <0,001# Genel sğlık 31,23 ± 20,36 57,53 ± 20,84 76,69 ± 19,54 <0,001* Değişiklik 35 ± 19,59 45,96 ± 23,88 62,01 ± 21,31 <0,001* EQ-5D VAS 54,35 ± 19,62 76,82 ± 12,5 87,01 ± 11,65 <0,001* EQ-5D indeks sko 0,57 ± 0,38 0,95 ± 0,1 0,91 ± 0,19 <0,001+ DM, Dibetes Mellitus, Ot, Otlm; SS,Stndt Spm,;p, İsttistiksel nlmlılık düzeyi. *: Tüm gupl isttistiksel olk nlmlı düzeyde bibiinden fklı +: Kompliksyonlu gup ile kompliksyonsuz gup ve kompliksyonlu gup ile kontol gubu isttistiksel olk nlmlı düzeyde bibiinden fklı P nılk kompliksyon şiddeti değelendiilebili. Diybetik kdınld ekeklee göe yşm klitesinin dh kötü olduğu bildiilmektedi [16]. Ppdopoulos ve kdşlı [17], Tip 2 DM li hstld SF-36 ölçeğini kullnk yptıklı çlışmd, kdınld yşm klitesini dh düşük olk bildimişledi. Çlışmmızd SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon, sosyl fonksiyon, mentl sğlık, zindelik, ğı, genel sğlık lgısı punlının ve EQ-5D ölçeğinden elde edilen VAS ve indeks skou punlının kdınld isttistiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptnmıştı. Evli olmynld evli olnl göe yşm klitesinin dh düşük olduğu bzı çlışmld gözlemlenmişti [17,18]. Rubin ve Peyot [10] hzıldıklı delemede, genel populsyond evlilik ile yşm klitesi sınd ilişki olduğunu ve evli olmynld, evli olnl göe depesyon semptomlının dh fzl olduğunu gözlemledikleini bildimişledi. Aynı delemede bi çlışmd boşnmış vey yılmış bieylein yşm klitesinin, hiç evlenmemiş vey evli olnl göe dh düşük olduğunun gösteildiğini belitmişledi. Tip 1 DM li ve Tip 2 DM li hstlın incelendiği bi tez çlışmsınd emosyonel ol kısıtlnmsı lnınd evli olnlın evli olmynl onl dh yüksek punl ldıklı bildiilmişti. Çlışmmızd SF-36 ölçeğinin fiziksel ol kısıtlnmsı ile ğı lnlının ve EQ-5D ölçeğinin indeks skounun evli olmynld evli olnl onl isttistiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptnmıştı. Çlışmmızd boşnmış hst syısının z olmsındn dolyı bu konud değelendime ypılmmıştı. Akıncı ve kdşlı [18], eğitim düzeyi 8 yıl ve ltınd olnld yşm klitesinin dh düşük olduğunu bildimişti. Tş ve kdşlının 2011 yılınd yyınldıklı ştımd [19] ise eğitim düzeyinin sig içme lışknlığınd ve lt solunum yolu hstlığı oluşmsınd etkili olduğunu belitmişti. Rubin ve Peyot [10] hzıldıklı delemede, diybetli hstl sınd d ypıln çlışmld dh iyi eğitim düzeyinin yşm klitesini olumlu etkilediğinin gösteildiğini ifde etmişledi. Çlışmmızd, otokul ve ltınd eğitim lnld, lise ve üzei eğitim lnl göe SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon, sosyl fonksiyon, mentl sğlık, zindelik, ğı, genel sğlık lgısı, son bi yıld sğlık duumundki değişiklik lnlı ile EQ-5D ölçeğinin EQ-5D VAS ile indeks sko lnlının isttistiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptnmıştı. Gönen ve kdşlının [20] yptıklı çlışmd, Ppdopoulos ve kdşlının [17] yptıklı çlışmd ve Wexle ile kdşlının [21] hzıldıklı delemede düşük sosyo-ekonomik düzeyi olnld yşm klitesinin dh düşük olduğu bildiilmişti. Eljedi ve kdşlı [22], 50 yş ltınd düşük sosyo-ekonomik düzeyin yşm klitesini olumsuz etkilediğini belitmişti. Rubin ve Peyot [10] hzıldıklı delemede, genel populsyond yşm klitesi ile sosyo-ekonomik duum sınd önemli ilişkile olduğunun gösteildiğini, diybetli hstl sınd d ypıln çlışmld dh iyi eğitim düzeyi ile dh iyi geli düzeyinin yşm klitesini olumlu etkilediğinin gösteildiğini ifde etmişledi. Bizle de çlışmmızd SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon ve zindelik lnlı ile EQ-5D ölçeğinin indeks skou çısındn düşük geli düzeyine ship oln gubun diğe gupl göe isttistiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptdık. Akıncı ve kdşlı [18], VKİ 24 kg/m2 olnld, Gönen ve kdşlı [21] ile Ppdopoulos ve kdşlı [17] obezlede yşm klitesinin düştüğünü bildimişti. Wexle ve kdşlı [22] obezite, hipetnsiyon ve hipekolesteoleminin yşm klitesi ile ilişkili olmdığını gözlemlemişledi. Çlışmmızd, SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon, fiziksel ol kısıtlnmsı, emosyonel ol kısıtlnmsı, zindelik, genel sğlık lgısı ve son bi yıld sğlık duumundki değişiklik lnlınd ve EQ-5D ölçeğinin he iki lnınd VKİ 25 kg/m2 olnld VKİ<25 kg/m2 olnl göe isttistiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptnmıştı. Yşm klitesi ölçekleinden elde edilen punl çısındn kompliksyonl kşılştııldığınd; sdece genel sğlık lgısı punı çısındn en düşük değe nöoptili gupt, diğe tüm punl çısındn en düşük değe nefoptili gupt sptnmıştı. Çlışmmızd en fzl etkilenen lnl; kompliksyonlu gupt sısıyl; genel sğlık lgısı, son bi yıld sğlık duumundki değişiklik ve zindelik lnlı, kompliksyonsuz gupt sısıyl son bi yıld sğlık duumundki değişiklik, genel sğlık lgısı, mentl sğlık lnlı, kontol gubund ise sısıyl, son bi yıld sğlık duumundki değişiklik, zindelik, mentl sğlık lnlı idi. Çlışmmızd en z etkilenen lnl ise; kompliksyonlu gupt ğı ve sosyl fonksiyon, hem kompliksyonsuz gupt hem de kontol gubund fiziksel ol kısıtlnmsı ve emosyonel ol kısıtlnmsı idi. Çlışm duumunun yş m klitesini ttıdığı ve depesif bulgulı zlttığı bzı çlışmld gösteilmişti [23]. Çlışmmızd hem SF-36 ölçeğinin hem de EQ-5D ölçeğinin tüm lnlınd, çlışnl çlışmynl göe isttistiksel olk nlmlı düzeyde yüksek punl lmıştı. Bu sonuc göe çlışm duumunun yşm klitesini tıdığı söylenebili. Sig kullnımının genel populsyond yşm klitesini düşüdüğü bilinmektedi. Çıtıl ve kdşlı [24] diybetik hstld sig kullnımı ile yşm klitesi sınd ilişki bulunmdığını bildimişti. Çlışmmızd, sig kullnmynld sig kullnnl onl, SF-36 ölçeğinin fiziksel fonksiyon, sosyl foksiyon, zindelik ve genel sğlık lgısı lnlının isttis- 162 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life tiksel olk nlmlı düzeyde düşük olduğu sptnmıştı. Çlışmmızd sig kullnn hst dğılımı, kompliksyonlu gupt %10 ve kompliksyonsuz gupt %15,2 iken kontol gubund %37,7 şeklinde olmuştu. Sig kullnmyn hstlın kompliksyonlu ve kompliksyonsuz gupt kümelenmiş olmsı ve bu guplın sig kullnımındn bğımsız olk zten yşm klitesi ölçekleinden düşük pun lmlı nedeniyle bu sonucun elde edildiği düşünülmektedi. Çlışmmızın sonuçlı değelendiiliken bzı kısıtlılıkl göz önüne lınmlıdı. Çlışmmız geiye dönük bi çlışmdı ve geiye dönük bi çlışmnın bilinen dezvntjlını tşımktdı. Çok mekezli ypılmmış olmsı nedeniyle toplum genellenmesi mümkün değildi. Litetüdeki çlışml genellikle kompliksyonu oln vey kompliksyonu olmyn iki gup şeklinde ypılmıştı. Bu gupl ilveten tmmen sğlıklı bi kontol gubuyl çlışılmış olmsı çlışmmızın üstünlüğü olk değelendiilebili. Anck kontol gubunun yş, VKİ, eğitim duumu gibi bi tkım sosyodemogfik özellikleinin diğe gupl benze olmmsı kıştııcı fktölein tmmen elimine edilememesine neden olmuştu. Çlışmmızın genel yşm klitesini değelendien ölçeklele ypılmış olmsı d çlışmmızın bi kısıtlılığı olk değelendiilebili. Sonuç ve Öneile Genel olk, çlışmmızd Tip 2 DM de yşm klitesini etkileyen fktöle ştıılmıştı. Kdın cinsiyet, obezite, düşük geli düzeyi, otokul ve öncesi eğitim lmk, evli olmmk, çlışmıyo olmk, kompliksyonlu olmk ve insülin tedvisi lıyo olmnın yşm klitesini düşüdüğü sptnmıştı. Diybetik hstlın yşm klitesi diybetik olmynl göe, kompliksyonu oln diybetiklein kompliksyonu olmyn diybetiklee göe, biden fzl kompliksyonu olnlın bi kompliksyonu olnl göe yşm klitesi dh düşüktü. EQ-5D ölçeğinden elde edilen punl ile SF-36 ölçeğinden elde edilen punl sınd koelsyon mevcut olup tek bşın yşm klitesini kbc thmin etmek için yeteli gözükmektedi. Anck doğulnmsı için ilei ştıml ypılmsı geekmektedi. DM ülkemizde yygın ve önemli bi sğlık sounudu. Yşm klitesi tedvinin sonucu çısındn önemli bi göstegedi. Diybet yşm klitesini bozn konik bi hstlık olup, diybetli hstlın uzun yşmlı ynınd kliteli yşmlı d önemlidi. Diybetik hstld yşm klitesi; eğitim, dnışmnlık hizmetlei ve fklı tıbbi yöntemlei içeen biyo-psikososyl yklşıml ile iyileştiilebili. Diybetli bieylein demogfik özelliklei ve yşm tzı ile ilgili biçok fktöün yşm klitesi üzeine etkisi olduğu için, diybetin yönetimi plnlnıken yşm klitesini etkileyen sosyodemogfik özellikle ve hstlıkl ilgili değişkenle çok yönlü olk değelendiilmeli ve hem hstl hem de sğlık pesoneli bu konuy geeken önemi vemelidi. Diybet tedvi ve bkımınd temel hedef, iyi metbolik kontolün ynı sı hstlın yşm klitesinin yükseltilmesi olmlıdı. Kynkl 1. Een İ, Edi Ö, Çivi İ. Tip 2 dibetes mellitus hstlınd yşm klitesi ve kompliksyonlın yşm klitesine etkisi. Klin Psikiyt Deg 2004;7: Stmn İ. Dibetes Mellitus Epidemiyolojisi. In: İmmoğlu Ş, edito. Dibetes Mellitus. İstnbul: Deomed Med Yy; 2006.p Pyne WR, Wlsh KJ, Hvey JT, Livy MF, Mckenzie KJ, Donldson A et ll. Effect of Low-Resouce-Intensive Lifestyle Modifiction Pogm Incopoting Gymnsium-Bsed nd Home-Bsed Resistnce Tining on Type 2 Dibetes Risk in Austlin Adults. Dibetes Ce 2008;31(12): Koçyiğit H, Aydemi Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kıs fom-36 (KF-36) nın Tükçe vesiyonunun güvenililiği ve geçeliliği. İlç Ted Deg 1999;12(2): Bşn S, Güzel R, Spel T. Yşm klitesi ve sğlık sonuçlını değelendime ölçütlei. Romtizm Deg 2005;20(1): We JE, Shebune CD. The MOS 36- Item Shot Fom Helth Suvey (sf 36), I. Conceptul Fmewok nd Item selection. J Med Ce 1992;30: We JE. The use of psychologicl testing fo tetment plnning nd outcomes ssessment. İn: Muish ME, edito. SF-36 Helth Suvey Updte, USA: Lwence Elbum Assoc; 2004.p Dummond MF, O Bien BJ, Stoddt GL, Tonce GW, editos. Cost-utility nlysis, in Methods fo the Economic Evlution of Helth Ce Pogmmes. Oxfod : Oxfod Univ Pess; 1997.p Doln P, Gudex C, Kind P, Willims A. The time tde-off method: esults fom genel popultion study. Helth Econ 1996;5(2): Rubin RR, Peyot M. Qulity of Life nd Dibetes. Dibetes Metb Res Rev 1999;15: Klein BEK, Klein R, Moss SE. Self-ted helth nd di-betes of long dution. The Wisconsin Epidemiologic Study of Dibetic Retinopthy. Dibetes Ce 1998;21(2): Özdemi İ, Hocoğlu Ç, Koçk M, Esöz HÖ. Tip 2 Dibetes Mellituslu hstld yşm klitesi ve uhsl belitile. Düş Adm: Psikiyt ve Nöo Bilim Deg 2011;24(2): Gülseen L, Hekimsoy Z, Gülseen Ş, Bodu Z, Kültü Ş. Dibetes Mellituslu Hstld Depesyon Anksiyete, Yşm Klitesi ve Yetiyitimi. Tük Psikiyt Deg 2001;12(1): Lustmn PJ, Giffith LS, Clouse RE, Cye PE. Psychitic illness in dibetes: eltionships to symptoms in glucose contol. J Nev Ment Dis 1986;174(12): Andeson RM, Fitzgeld JT, Wisdom K, Dvis WK, Hiss RG. Compison of globl vesus disese-specific qulity-of-life mesues in ptients with NIDDM. Dibetes Ce 1997;20(3): Glsgow RE, Ruggieo L, Ekin EG, Dyfoss J, Chobnin L. Qulity of life nd ssocited chcteistics in lge ntionl smple of dults with dibetes. Dibetes Ce 1997;20(4): Ppdopoulos A.A, Kontdimopoulos N, Fyds A, Ikonomkis E, Niks D. Pedictos of helth-elted qulity of life in type 2 dibetic ptients in Geece. BMC Pub Helth 2007;7: Akıncı F, Yıldıım A, Gözü H, Sgın H, Oby E, Sgın M. Assessment of helthelted qulity of life (HRQoL) of ptients with type 2 dibetes in Tukey. J Dibet Res Clin Pc 2008;79(1): Tş D, Şevketbeyoğlu H, Aydın AF, Kılıç S, Özben T, Demie E ve k. Eğitim Duumu ve Nikotin Bğımlılık Düzeyinin Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Gelişimi Üzeine Etkisi. J Clin Anl Med 2011;2(3): Gönen S, Güngö K, Çilli A.S, Kmış Ü, Akpın Z, Kıskol G, ve k. Compehensive nlysis of helth elted qulity of life in ptients with dibetes: A study fom Kony Tukey. Tuk Jem 2007;11: Wexle DJ, Gnt RW, Wittenbeg E, Bosch JL, Cglieo E, Delhnty L. Coeltes of helth-elted qulity of life in type 2 dibetes. Dibetologi 2006;49(7): Eljedi A, Mikoljczyk R.T, Keme A, Lse U. Helth-elted qulity of life in dibetic ptients nd contols without dibetes in efugee cmps in the Gz stip: coss-sectionl study. BMC Pub Helth 2006;6: Chn JM, Rimm EB, Colditz GA, Stmpfe MJ, Willett WC. Obesity t Distibution And Weight Gin As Risk Fcts Fo Clinicl Dibetes In Mn. Dibetes Ce 1994;17(9): Çıtıl R, Güny O, Elmlı F, Öztük Y. Diybetik Hstld Tıbbi ve Sosyl Fktölein Yşm Klitesine Etkisi. Eciyes Tıp Deg 2010;32(4): How to cite this ticle: Bilgin MS, Özenç S, Sı O, Yeşilky Ş, Aydoğn Ü, Koç B. A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes. J Clin Anl Med 2015;6(suppl 2): Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 163

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı