BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 08.04.2012 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ"

Transkript

1 BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının Bileşenleri 1.2- AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre Gelişimi Tablo-IV Yıllarında Gerçekleşen Dış Ticarete Dair Verileri 1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri Tablo-V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması 2- AFC Müteahhitlik Sektörü 2.1 Avrupa Birliği ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde İnşaat Sektörü Ciro, İstihdam ve Şirket Bilgileri Tablo-VII Avrupa İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması 2.2- AFC de İnşaat Sektörünün Gelişimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de Gerçekleşen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Tablo-IX İnşaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Tablo-X AFC İnşaat Sektörü Büyüme Tahminleri Tablo-XI AFC İnşaat Sektöründe İşletme ve İstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Tablo-XII AFC de Yıllara Göre İnşaat İzinleri Konut Sektörü Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler Tablo-XIV F. Alman İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve İş Hacimleri Tablo-XV AFC İnşaat Sektörü İş Üstlenme İstatistik Gelişimi 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü 4-Lojistik Sektörü Tablo-XVI AFC deki Ulaşım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal Taşımacılığı ve Taşıma Şekli 5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları 8-Firma Sorunları 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları AB İnşaat Sektörü İlgili Adresler ve Ağ Sayfaları AB İşletmeler Genel Müdürlüğü -İnşaat Sektörü AB nin Ulaştırma ile İlgili Birimleri AB İhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu İhale Veri Tabanları Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) Avrupa İnşaat Forumu ve Avrupa İnşaat Sektörü Derneği 10.2-Federal Almanya Kurum ve Kuruluşları ve Bilgi Kaynakları Federal Ulaştırma ve Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı F. Alman İstatistik Kurumu -İnşaat İstatistikleri Bölümü Almanya da Eyaletler Bazında İnşaat Sektörü İstatistiki Bilgileri F. Alman İstatistik Kurumu Taşımacılık İstatistikleri Almanya da İhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt İçi ve Yurt Dışı) Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler Meslek Odaları F. Alman İnşaat Sektörü ve İnşaat Malzemeleri Dernekleri 10.4 İnşaat Sektörü İle İlgili Mesleki Dergiler 10.5 Federal Lojistik Derneği 10.6 Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve İnşaat Sektörü Malzemeleri Portalları İnşaat Sektörü Portalları Yapı Ürünleri Dernekleri

3 1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB/WB) gibi ekonomik kuruluşların üyesidir. Bu cümleden olmak üzere, AFC Avrupa Birliği nin (AB) kurucu üyesi olup, ekonomik anlamda Birliğin en güçlü ekonomisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası tarafından yayımlanan GSYİH Sıralama Tablosu sonuçlarına göre dünyanın AFC 2010 yılında dördüncü büyük ekonomisi konumunda bulunmaktadır. DTÖ tarafından yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışmada verilen ticarette öncü ülkeler tablosuna göre, AFC ihracatta üçüncü; ithalatta da üçüncü sırada yer almaktadır. Mezkur çalışmaya göre 2010 yılında gerçekleşen istatistikler temel alınarak oluşturulan başat ülkeler listesinde AFC nin hizmetler ticareti ithalatında ikinci ve hizmetler ticareti ihracatında da ikinci sırayı işgal ettiği belirlenmektedir. 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL GSYH BÜYÜME (%) ENFLASYON (%) ĠHRACAT ĠTHALAT DENGE ,2 1, ,2 1, ,0 1, ,2 1, ,2 1, ,8 1, ,2 1, ,5 2, ,3 2, ,1 0, ,7 1, ,0 2, Kaynak:F.Alman İstatistik Kurumu

4 Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL HĠZMET ĠHRACATI HĠZMET ĠTHALATI Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu Bilindiği üzere, dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik krizin etkisi ile F. Alman GSYİH nda 2009 yılında % 5,1 lik bir küçülme görülmüştür. Bu küçülmeyi takiben dünya ihracat sıralamasında altı yıl üst üste sürdürdüğü birinciliği Çin Halk Cumhuriyeti ne bırakmıştır. Hal böyle olmakla birlikte, kişi başına düşen katma değer sıralamasında hala ön sırada bulunulduğu bilinmekte olup, bu tespit sıkça gündeme getirilmektedir. AFC ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında bir toparlanma eğilimine girdiği ve Hükümet ile Araştırma Enstitülerince 2010 yılı için % 1,9- % 3,5 ; 2011 yılı için ise %1,6 % 2,5 aralıklarında değişen oranlarda öngörülen büyüme rakamlarının üstünde sırasıyla %3,7 ve %3 lük bir büyüme gerçekleştiği de belirlenmektedir.esasen, bu tespitler Uluslararası Kuruluşlar (AB, OECD, IMF vb) tarafından öngörülen büyüme beklentileri ile de büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bağlamda, değişik kurum ve kuruluşlarca 2012 yılı için öngörülen büyüme rakamları ise % 0,2 - % 0,8 aralağında yer almaktadır. Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının BileĢenleri Önemli Genel Ekonomik Büyüklükler Genel Ekonomik Büyüklük Ölçü Mal ve Hizmetler. Tarih: 24 Şubat 2012 OluĢan Brüt Değer Mrd , , ,85 Tarım Orman ve Balıkçılık Mrd. 16,23 18,67 21,87 Ġmalat Sektörü-ĠnĢaat Hariç Mrd. 496,06 548,05 588,22 Bundan:ĠĢleyen Sektörler Mrd. 413,89 462,5 504,53 ĠnĢaat Sektörü Mrd. 94,83 96,25 100,9 Ticaret, Hotel-Lokanta, UlaĢım Mrd. 321,95 335,86 349,77 Bilgi ve HaberleĢme Mrd. 91,41 89,05 88,84 Finansman ve Sigortacılık Hizmetleri Mrd. 105,48 117,91 118,33 Arsa ve Konut Mrd. 263,23 264,05 266,32 Özel Hizmet Sağlayıcıları Mrd. 231,38 238,57 246,18 Kamu Hizmetleri, Eğitim ve Sağlık Mrd. 394,65 404,96 412,06 Diğer HĠzmetler Mrd. 101,99 103,44 103,36 GSYH Mrd , , ,80

5 Tüketim Harcamaları Mrd , , ,34 T. Harcamaları-Özel Kesim Mrd , , ,42 Tüketim Harcamaları-Kamu Mrd. 475,81 488,77 502,92 Brüt Tesis Yatırımı Mrd. 409,26 433,58 467,69 Tesisat(Donanım) Mrd. 155,13 170,83 183,54 ĠnĢaat Mrd. 227,1 234,99 255,54 Diğer Tesisler Mrd. 27,03 27,76 28,61 Stok değiģimleri ve Menkul D. Mrd. -16,51-4,02-5,65 Malların Yurt Ġçi Kullanımı Mrd , , ,38 DıĢ Katkı (Ġhracat- Ġthalat) Mrd. 118,51 135,45 131,42 Ihracat1 Mrd. 995, , ,16 Ġthalat1 Mrd. 877, , ,74 GSMH Mrd , , ,42 Milli Gelir Mrd , , ,73 ĠĢçi Ücretleri Mrd , , ,32 ĠĢletme ve Varlık Gelirleri Mrd. 574,67 634,97 644,41 GSYĠH(GDP) Fiyatlar-ArındırılmıĢ 2000= ,7 106,49 109,68 GSYĠH DeğiĢim Oranı- ArındırılmıĢ Kaynak:F. Alman Ġstatistik Kurumu % -5,1 3, AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre GeliĢimi Tablo-IV Yıllarında GerçekleĢen DıĢ Ticarete Dair Verileri DEĞ. % Türkiye nin Almanya ya ihracatı ,2 Türkiye nin Almanya dan ithalatı Denge (Türkiye Açısından) , ,6 DıĢ Ticaret Hacmi ,3 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu F. Alman İstatistik Kurumunun açıkladığı dış ticaret ortakları büyüklük değerlendirmesi listesine göre ülkemizin 2011 yılında Almanya nın ithalatında 20. sırada; ihracatında ise 15. sırada yer aldığı belirlenmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz dış ticaret istatistiklerine göre ise AFC uzunca bir dönemden beri ihracatta 1. sırada; ithalatta ise yıllara göre 1. veya 2. veya 3. sırada bulunmaktadır.

6 1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri AFC nin hizmetler ticaretindeki yeri hakkında daha açıklayıcı olması bakımından hizmetler ticareti sıralama tablosu aşağıda verilmektedir. Tablo- V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması (Milyar $ - Baz Yıl 2008-Yayım 2009) Sıra Ihracatçı Değer Pay(%) Değ(%) Sıra Ithalatçı Değer Pay Değ(%) 1 ABD 521,4 13, ABD 367,9 10,5 8 2 İngiltere 283,0 7,5 1 2 AFC 283,0 8, AFC 241,6 6, İngiltere 196,2 5,6 0 4 Fransa 160,5 4, Japan 167,4 4, Çin 146,4 3, Çin 158,0 4, Japonya 146,4 3, Fransa 139,4 4,0 8 7 İspanya 142,6 3, İtalya 131,7 3, İtalya 121,9 3, İrlanda 106,2 3, Hindistan 102,6 2, İspanya 104,3 3, Hollanda 101,6 2, G. Kore 91,8 2, İrlanda 99,2 2, Hollanda 90,8 2, Hong K-Çin 92,3 2, Kanada 86,6 2, Belçika 86,1 2, Hindistan 83,6 2, Singapur 82,9 2, Belçika 81,9 2, İsviçre 75,2 2, Singapur 78,9 2, G. Kore 74,1 2, Rusya F. 74,6 2, Danimarka 72,0 1, Danimarka 62,3 1, İsveç 71,6 1, İsviçre 54,3 1, Lüksemburg 68,9 1, Tayland 46,3 1, Kanada 64,8 1, Hong K.-Çin 45,8 1, Avusturya 61,7 1, Avusturalya 45,5 1, Rusya F. 50,7 1, Brezilya 44,4 1, Yunanistan 50,4 1, Norveç 43,9 1, Avusturalya 45,6 1, BAE 42,8 1, Norveç 45,6 1, Avusturya 42,6 1, Polonya 35,3 0, Lüksemburg 40,7 1, Türkiye 34,5 0, İsviçre 36,6 1, Tayvan 33,6 0, Suudi A. 34,6 1, Tayland 33,4 0, Taiwan 33,6 1, Malezya 29,3 0, Polonya 29,9 0, Brezilya 28,8 0, Maleyza 29,1 0, Portekiz 26,1 0, Endonezya 27,9 0, Mısır 24,7 0, Meksika 24,7 0, Finlandiya 24,2 0, Yunanistan 24,4 0, İsrail 23,8 0, Finland 23,1 0, Çek C. 22,2 0, İsrail 19,6 0, Macaristan 20,0 0, Macaristan 18,5 0, Lübnan 18,9 0, Çek C. 17,3 0, Meksika 18,5 0, G. Kore 16,5 0, Makao-Çin 18,1 0, Portekiz 16,5 0,5 17 Liste Toplamı 3400,0 90,0 - Liste Toplamı 3065,0 87,8 - Dünya 3780,0 100,0 12 Dünya 3490,0 100,0 12 Kaynak:DTÖ - International Trade Statistics

7 Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, AFC hizmetler ticaretinde de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer almaktadır. AFC mal ticaretinde olduğu gibi rekabetçi ve öncü konumunu hizmetler ticaretinde de sürdürmektedir.zira, 2010 yılında gerçekleşen rakamlar temel alınarak yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışma sonuçlarına göre de dünya hizmetler ticareti ihracatında %6,3 lük pay ile ikinci (2.); hizmetler ticareti ithalatında ise %7,4 lük pay ile ikinci (2.) sırada bulunmaktadır. Buna karşın ülkemiz ise mezkur çalışma metnine göre hizmetler ticareti ihracatında % 0,9 luk bir pay ile yirmi sekizinci (28.) sırada ve hizmetler ticareti ithalatında %0,5 lik payı ile otuzdokuzuncu (39.) sırada bulunmaktadır.bu bağlamda, AB ülkelerinin bir ülke(bölge) kabul edilerek yapılan başkaca bir değerlendirme de ise ülkemizin on altıncı (16.) ve yirmi dördüncü (24.) sıraya yerleştiği tespit edilmektedir. 2- AFC Müteahhitlik Sektörü F. Alman müteahhitlik sektörünün büyüklüğünü ve ekonomideki yerini anlamak için mezkur sektörün AB üyesi ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki büyüklüklerini de içeren bilgiler alt bölümde verilmektedir. Bu kapsamda, AFC deki inşaat sanayi hakkında Alman Ticaret Portalı- Hizmetler Sektörü kısmında sunulan bilgilerin ve bağlantı adreslerinin içerdiği bilgilerin mezkur sektör hakkında yapılacak değerlendirmelere katkı sağlayabileceği de öngörülmektedir. 2.1 Avrupa Birliği ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde ĠnĢaat Sektörü Ciro, Ġstihdam ve ġirket Bilgileri Toplam- ġirket Istihdam Yıl 2008 ĠnĢaat Sayısı Mrd. Bin KiĢi Bin Adet AFC Ġspanya Fransa Ġngiltere Ġtalya Hollanda Bekçika Avusturya Danimarka Ġrlanda Finlandiya Ġsveç Polonya Çek C Portekiz Yunanistan Romanya Macaristan

8 Bulgaristan Slovakya Lüksemburg Slovenya Letonya G. Kıbrıs Latvia Estonya Malta(*) 0,4 12 * AB- TOPLAMI 1305, Norveç Ġsviçre Türkiye USA Japonya (*) Bilgi Yok Kaynak:FIEC, Construction in Europe : Key Figures AB de 2008 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü Milyar luk değer ile GSYH nın %10,4 ünü,16,3 milyon çalışan ile toplam istihdamın %7.6 sını ve sanayideki istihdamın ise %30 unu oluşturmaktadır.esasında, AB üyesi ülkelerde 48,9 milyon çalışanın doğrudan dolaylı olarak inşaat sektörü ile bağlantısı olduğu ileri sürülmektedir.üç milyon işletmenin %95 inin 20 kişiden az; % 93 ünün ise 10 kişiden az çalışanı olduğu tespit edilmektedir. Tablo-VII Avrupa ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması SIRA ĠNġAAT FĠRMASI ÜLKE CĠRO-YIL 2007 MiLYON AVRO 1. VINCI FR BOUYGUES FR ACS ES HOCHTIEF DE SKANSKA SE FERROVIAL ES FCC ES VINCI CONSTRUCTION (Vinci) FR EIFFAGE FR COLAS (Bouygues) FR BALFOUR BEATTY STRABAG BAU HOLDING BILFINGER BERGER ROYAL BAM GROUP BOUYGUES CONSTRUCTION (Bouygues) GB AT DE NL FR ACCIONA ES EUROVIA (Vinci) FR 7.706

9 14. TAYLOR WIMPEY GB NCC SE CARILLON GB SACYR ES VOLKER WESSELS GROUP NL BARRATT GB LAING O'ROURKE GB STRABAG COLOGNE DE (Strabag) 29. ED ZÜBLIN (Strabag) DE BAUER DE KAEFER ISOLIERTECHNIK DE MAX BOEGEL DE WOLFF + MÜLLER DE GOLDBECK DE EUROVIA Allemagne DE 700 (Eurovia/Vinci) 108. LINDNER DE LEONHARD WEISS DE KOESTER DE SKE (Vinci) DE HEBERGER BAU DE 369 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM AFC de ĠnĢaat Sektörünün GeliĢimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de GerçekleĢen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Brüt Tesis Yatırımları Donanım Yatırımları ĠnĢaat Yatırımları Diğer Yatırımlar Yıl Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu ,5 421,2 34,3 196,5 192,1 4,4 231,5 203,6 27,9 27,5 25, ,7 437,3 37,4 201,8 196, ,5 30,5 27, ,8 40,2 159,3 153,6 5,6 245,4 212,8 32,6 27,3 25,3 2 Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%) ,2 3,8 9,1 2,7 2,4 13,4 5,8 5,4 9,1 1,6 1,8 1, ,0 10,4 7,5 21,1 21,9 12,4 0,2 0,8 7 2,2 2,6 3,1 Kaynak: Statistisches Bundesamt Wirtschaft und Statistik 1/2010 Tablo-IX ĠnĢaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre GeliĢimi Toplam Tesis DeğiĢim-Bir Toplam-ĠnĢaat Yatırımları Yıl Önceki Yıla Yatırımları (*) Ġçindeki Göre Payı(**) Yeni Eyaletlerin ĠnĢaat Yatırımlarındaki Payı (***) ,80 2,6 % 52 % 19,6 % ,38 + 0,0 % 51 % 19,5 % ,38 + 4,6 % 52 % 19,4 % ,48-3,9 % 54 % 20,1 % ,28-5,8 % 55 % 20,1 %

10 ,85-2,4 % 55 % 21,8 % (*) Arındırılmış fiyatlar (2000=100) (**) İnşaat yatırımlarının toplam tesis yatırımlarına göre durumu (***) Yeni Eyaletlerin hissesine düşen inşaat yatırımları Kaynak:Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Tablo-X- AFC ĠnĢaat Sektörü Büyüme Tahminleri ĠNġAAT SEKTÖRÜ YATIRIM TAHMĠNLERĠ AraĢtırma Enstitüleri -1,20% 0,60% F.Alman Uzmanlar Kurulu -0,40% 1,20% 2008 yılındaki güçlü büyümenin ardından inşaat yatırımları da 2009 yılında ekonomik durgunluktan etkilenmiştir.bununla birlikte, bu sektördeki gerilemenin genel ekonomik durum ile kıyaslandığında nispeten mütevazi seviyede kaldığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, inşaat fiyatlarındaki artış genel ekonomik durgunluğun yanı sıra daha düşük petrol fiyatlarının daha düşük seviye de gerçekleşmesinin katkısı ile 3,4% ile yarıya inmiştir Ticari bina inşaatlarında 2008 yılında yaşanan % 7.1 düzeyindeki olumlu gelişme sonrasında 2009 yılı içinde ekonomik olumsuzluklar şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlamıştır.ticari inşaat alanı açısından değerlendirme yapıldığında, tam kullanılamayan veya başka bir ifade kurulu kapasite nedeniyle fabrika ve işletmelerin inşaatlarında bu aşamada genişleme olmayacağı için ekonomik beklentiler ve görüntü olumsuz kalmaktadır. Buna karşılık, 2009 yılı içinde Federal Hükümetin ekonomiyi canlandırma programları kapsamındaki önlemlerden en fazla yararlanan kesim kamu inşaat yatırımları (5,6%) olmuştur. Kamu inşaat kısmında 2010 yılında daha büyük bir genişleme beklenmiştir.zira, krizle mücadele için tasarlanan ekonomik uyarıcı tedbir paketlerinin üretim alanındaki etkisinin 2010 yılından itibaren ortaya çıkmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, kamu inşaat harcamalarının inşaat yatırımlarındaki 15% seviyesinde bulunan görece düşük payına rağmen ekonomik istikrar için önemli bir ivme oluşturduğu ön görülmektedir. Benzer şekilde, yeniden yapılandırılan konut stoku da kamu desteğinden yarar sağlayacak kesim olarak ön plana çıkmıştır. Bu arada, konut inşaatı hizmetlerinin % 78 i mevcut konutlara yönelik önlemlerin kapsamında bulunmaktadır. Düşük kredi olanaklarına rağmen işgücü piyasasındaki durum ve buna bağlı olarak beklenen gelir belirsizlikleri nedeniyle, uzmanlarca konut inşaatı alanında 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında ölçülü bir büyüme gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. Tablo-XI AFC ĠnĢaat Sektöründe ĠĢletme ve Ġstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Alan Sayısı ĠnĢaat Sektöründe Ġstihdam ĠnĢaat Sektörü Cirosu (1 000 KiĢi) Milyon Avro

11 (1) 20 kişi ve daha fazlası faaliyet gösteren işletmeler ĠnĢaat Sektörü Temel ĠnĢaat Diğer (GeniĢleme- Tamirat) Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı Tablo-XII AFC de Yıllara Göre ĠnĢaat Ġzinleri Konut Sektörü Tanım/Açıklama Ölçü/Birim (1) (1) Geçici Sonuçlar Binalar/ Bina Tedbirleri Sayı Toplam Konut Sayı Oturma Alanı m² Tahmini ĠnĢaat Masrafları Milyon Bununu Yeni Bina Yapımı Kısmı Binalar Sayı Konutlar Sayı Oturma Alanı m² ĠnĢaatın Tahmini Değeri Milyon Euro Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı Verilen ĠnĢaat Ġzinleri- Bina, Gerçek Değer, Kaynak: SBA-D AFC de Yıllara Göre Tamamlanan Binalar Tanım/Açıklama Ölçü/Birim Binalar/ĠnĢaat Sayı Tedbirleri Toplam Konut Sayı

12 Oturma Alanı m² Tahmini ĠnĢaat Milyon Masrafları Euro Bunun Yeni Bina Yapımı Olan Bölümü Bina Sayı Konut Sayı Oturma Alanı m² ĠnĢaatın Tahmini Milyon Değeri Euro Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı (3) Eyalet ĠnĢaat Ġzinleri Biten ĠĢler Konutlar(1) Konutlar(1) Konut Stoku(2) Sayı ) Konut ve Konutdışı Binalarda( Tamir İşleri Dahil) 2) Konut ve Konutdışı Binalarda (Yurtlardaki Konutlar Hariç) 3) Geçici Sonuçlar Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen AFC Toplam Kaynak: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder Mezkur sektöre dair yayımlanan istatistiki bilgilere ve raporlara, F. Alman İstatistik Kurumu nun İnşaat Bölümü; Alman Ticaret Portalı; Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı; F. Alman Ulaştırma, Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı nın; meslek teşekkülleri olan Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği(Zentralverband Deutsches Baugewerbe) ile Alman İnşaat Sanayii Derneği (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v.) ve Mimar Odaları ile Mühendis Odalarının ağ sayfaları aracılığı ile ulaşılabildiğinin belirtilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

13 Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler AFC'nin Konut Stoku Açıklama/Tanım Ölçü/Birim (1) (1) Geçici Sonuçlar Konutlar(Konut ve Konut DıĢı Bina) , , , ,5 Bunların Oda Sayısı ,1 849,5 852,2 854, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7 ve Üstü , , , ,5 Toplam Oda , , , ,4 Toplam Oturma Alanı Milyon m² Konut Stokunun Yapısal Dağılımı KiĢi'nin Payına DüĢen Konut Konut BaĢına Oturma Alanı KiĢi BaĢına Oturma Alanı Konut BaĢına Oda Kaynak: SBA-D 3 443, , , ,4 Sayı m² 86,3 86,4 86,6 86,7 m² 41,9 42,2 42,5 42,8 Sayı 4,4 4,4 4,4 4,4 Tablo-XIV F. Alman ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve ĠĢ Hacimleri SIRA FĠRMA ADI Ġġ HACMĠ MĠLYON AVRO DEĞĠġĠM ORANI HOCHTIEF AG , BILFINGER BERGER AG STRABAG Köln (STRABAG) , ,58 4. ED. ZÜBLIN ,8 5. BAUER ,48 6. KAEFER ISOLIERTECHNIK ,02

14 7. MAX BOEGL ,99 8. WOLFF & MÜLLER 778-1,02 9. GOLDBECK EUROVIA (VINCI) 700-9, LINDNER 629 3, LEONARD WEISS , KOESTER , SKE (Vinci) , HEBERGER BAU 369-7,98 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM Tablo-XV AFC ĠnĢaat Sektörü ĠĢ Üstlenme Ġstatistik GeliĢimi Esas Değer Bir Önceki Yılın Ayına Göre DeğiĢim Oranları (%) Yüksek ĠnĢaat Yüzey ve Yüzey Altı Yıl ve Ay Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol ĠnĢaatı Hariç ĠnĢaat 2011 Aralık 14,1 22,8 12,2 0,8 17,1 Kasım 12,5 24,7 15,9-5,9 10,8 Ekim -6 13,4 0,7-8,3-21,2 Eylül 0,7-4,5 9,9-1,5-3,8 Ağustos 3,7 13,2-1,9-3 10,1 Temmuz 6,1 13,4-5,2-1,5 19,8 Haziran -0,7 11,6 0,2-7,8-3,1 Mayıs 13,8 37,4 23,1 3,4-1,4 Nisan 2,4 15,5-5,8 2,7 3,9 Mart 2,1 20,6-1,2-2 -1,3 ġubat 1,6 25,4 9, Ocak 8,6 37,3 14,9-9,1-2, Aralık -10,3 11,6-12,2-21,7-13 Kasım 0,5 5,7-3,6-0,4 3,1 Ekim 1,1 1,2 4,5-17,2 9,4 Eylül -1,1 16,7-6,2-9,3 1,2 Ağustos 0,5 15,2 6, Temmuz -2,9 3,2 5-4,8-11,9 Haziran 0,3 1,6 20,5-19,4-4,1 Mayıs -0,5 11,4-4 -9,9 4,9 Nisan 1,3 7,8 11,8-15,3 0,6 Mart 14,9 21,3 11,4-6,3 31,4 ġubat 18,8 9 21,5 11,8 24,8

15 Ocak -6,6-3,7-5,8-11,1-6, Aralık 6,1 12,2-4,5 32,3 5,3 Kasım 0,5 2,3-1,5 3,7 0 Ekim 0,7 10,6-10,1 10,8 2,5 Eylül -5,7-2,4-18,6 12,4-2 Ağustos 3 4,8-3,5 20,7-1,8 Temmuz -8,4 3,1-14,1-24,8 7,3 Haziran -7-3,3-27,8 15,4 3,1 Mayıs -4,6-1,6-9 14,2-12,4 Nisan -12,3 9,2-37,1 11,4-1,1 Mart -9,1-9, ,1-7,1 ġubat -17, ,9-12,9-9 Ocak Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu -24, ,2-20,4-15 Genel ĠnĢaat SipariĢ Stoğu Hacim Endeksi Orjinal Değer (2005 = 100) Yüksek ĠnĢaat(Bina) Yüzey Altı/Altyapı Yıllar ve Çeyrek Dönem Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol Hariç 2011 IV 101,3 110,6 99,2 81,4 111,1 III 116,1 114,6 107,5 109,6 131,8 II 120,7 117,4 110,7 116,7 137,6 I 115,2 105,5 103,6 114,3 135, IV 106,3 95,8 100,4 106,7 119 III ,1 108,7 127,3 129,9 II 121,1 92,5 113,6 134,6 137,1 I 117,2 90,9 107,9 125,8 137, IV 99 76, ,8 110,2 III 109,9 80,3 105, ,7 II 111,9 80,8 103,9 138,7 122 I 106,4 72,8 104,7 120,1 117, IV 100,8 70,2 108,8 97,5 107,6 III 113,5 83,8 121, ,5 II 118,7 85,6 126,9 125,2 120,9 I 113,6 82,6 121,9 115,1 117,4 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu

16 Temel ĠnĢaat SipariĢ GiriĢi Hacim Endeksi Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü AFC de mimarlık büroları ve mühendislik büroları şeklinde sektörde bir ölçüde genel bir ayrım ve sınıflandırma yapılsa da çalışılan alanlara göre çok sayıda alt uzmanlık olarak bölümlendikleri de gözlemlenmektedir. Genel sınıflandırma kapsamında F. Alman İstatistik Kurumu nun Gelir Vergisi İsattistiklerine göre 2000 yılında mühendislik bürosu ve mimarlık bürosu bulunurken, 2007 yılı itibarıyla bu sayının sırası ile ve e ulaştığı belirlenmektedir. Esasen, ilgili Oda nın şeklindeki ağ sayfasında mesleki alt sınıflandırmalar hakkında kapsamlı bilgilere yer verildiği de tespit edilmektedir. Bu noktada, ülkemizdeki yapılanma ile tam bire bir örtüşen bir yapının da bulunmadığı da anlaşılmaktadır.zira, bu görevi yerine getiren müstaki bürolar olduğu gibi büyük inşaat firmalarının bünyesindeki yapılanmalar ile benzeri hizmetin grup içinde ve/veya bölümler arası karşılanabildiği anlaşılmaktadır. AFC nin teknik müşavirlik firmalarına yönelik olarak belirlenen devlet yardımı çerçevesinde bu aşamada hedef ülke olarak belirlenmesine büyük ihtiyaç olmadığı da düşünülmektedir.bununla birlikte, tenik işbirliği ve rakipten öğrenmenin etkilerinin de dikkate alınabileceği öngörülmektedir. Zira, anılan ülke inşaat sektörü açısından da pazarın özel koşulları, oturmuş yapısı, beklenen kalite ile mevcut rekabet düzeyi dikkate alındığında piyasaya girişin ve tutunmanın da oldukça kolay olmadığı bir ülke konumunda bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, diğer mesleki alanlarında olduğu gibi ülkemiz kökenli göçmenlerin de bu sahada faaliyet yürüttüğü ve mesleki dernek kurma girişimlerinde bulundukları hususu da gözlemlenmektedir. Esasen, diğer rekabet ve rekabet edebilirliği etkileyen unsurlar bir tarafa hizmetler alanında ülkemiz ile AB arasında bir Anlaşmanın olmaması ve vize uygulamaları en büyük pazara giriş engelini oluşturmaktadır.

17 4-Lojistik Sektörü Avrupa nın tam merkezinde bulunduğu ileri sürülen AFC Avrupa da lojistik alanında birinci sırada yer almaktadır.zira, ileri seviyedeki enerji ve haberleşme ağı ile yoğun ve geniş çaplı ulaşım alt yapısı bir araya gelince(örtüşünce) zamanında ürün teslimi ve başarı garanti altına alınabilmektedir. Esasen, AFC nin lojistik alanında Avrupa da gösterdiği performansını küresel düzeyde de sürdürmekte olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayımlanan Uluslararası Lojistik Performans Sıralaması - Logistics Performance Index-LPI-2010) nı oluşturan hemen hemen bütün ölçütlerde(gümrükleme, alt yapı, uluslar arası yükleme, lojistik yetkinlik, yükü takip ve iz sürme ve zamana uyma) ve toplamda 4,11 düzeyindeki puanı ile 1. sırada yer almaktadır. Ülkemiz ise aynı kıyas belgesinde 3,22 seviyesindeki toplam puanı ile 39. sırada bulunmaktadır. Bu itibarla, Dünya Bankası nın Lojistik Raporu nun alınmasında yarar görülmektedir. sektör uzmanlarınca değerlendirmeye Bu cümleden olmak üzere, AFC pazarına giriş koşulları hakkında yol gösterici mahiyette bilgilerin verildiği German Business Portal (Alman Ticaret Portalı) nın ve evvelemirde bu portalın hizmet sektörleri bölümünde Logistik Sektörü başlığı altında sunulan verilerin değerlendirmeye alınmasında fayda olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca, Germany Trade and Invest( Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı) in ağ sayfasında yer alan Logistics Industry bölümü aracılığı ile F. Alman lojistik sanayi hakkında kıyaslamaya imkan verecek oldukça ayrıntılı bilgilere de erişilebileceği tespit edilmektedir. Tablo-XVI AFC deki UlaĢım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Açıklama/Tanım- (1.000 Km) Gün/Ay = Veri daha sonra sağlanabilir Yol Ağı (Yerel Ötesi) 1 Ocak 231, ,8 Bunun Dağılımı Otoyol 1 Ocak 12,6 12,6 12,8 12,8 Federal Yollar 1 Ocak 40,4 40,2 39,9 39,7 Eyalet Yolları 1 Ocak 86,6 86,5 86,6 86,6 YerleĢim Yeri Yolları 1 Ocak 91,6 91,6 91,7 91,7 Demir Yolları 31 Aralık 37,8 37, Su Yolları 31 Aralık 7,5 7,7 7,7... Ham Petrol Boru Hattı 31 Aralık 2,4 2,4 2,4 2,4 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC havaalanı, dış ve iç liman, taşımacılığa elverişli su kanalları ve demir yolları imkanları ile lojistik sektörü bakımından benzersiz bir konuma gelmiş bulunmaktadır.bu şekildeki temel alt yapı depolar, pazarlama ve dağıtım tesisleri ve yük indirme bindirme tesisleri ile de desteklenmektedir.

18 Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal TaĢımacılığı ve TaĢıma ġekli Miktar/performans Ölçü BAFA, Eschborn. TaĢınan Miktar Demir Yolu 1,000 t Ġç Suyolu TaĢımacılığı 1,000 t Deniz Yolu 1,000 t Havayolu TaĢımacılığı 1,000 t Boru Hattı-Hampetrol1 1,000 t Karayolu TaĢımacılığı 1,000 t TaĢıma Performansı Demiryolu TaĢımacılığı mn tkm Ġç Su Yolu mn tkm Boru Hattı-Hampetrol1 mn tkm Karayolu TaĢımacılığı mn tkm Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC de lojistik alanında faaliyet gösteren yaklaşık adet işletmede 2,5 milyondan fazla istihdam sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu Taşımacılık Genel Müdürlüğü nün Ağ Sayfası kanalı ile AB nin ulaştırma ve taşımacılık politikasının takip edilmesi imkan dahilinde bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Nakliyatını düzenleyen bir Anlaşma ( BKK -7/14290) yürürlükte bulunmaktadır. Bu anlaşma kapsamında taşımacılık tam olarak serbestleştirilmemiş olup, ticari taşımacılık geçiş belgeleri ile sağlanmaktadır. Türk-Alman Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı (KUK) Haziran 2010 tarihlerinde Bonn da gerçekleştirilmiştir.bu toplantının protokolüne göre toplam geçiş belgesi kotası 2010 yılında bir önceki yıldaki gibi adettir.2011 yılı için geçiş belgesi kotası ise ne yükseltilmiştir.ayrıca, yıl içinde ilave belge talebinin olmasi halinde, tarafların karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde bu talebi değerlendirmeye alacakları da hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizin temel hedefi ve muhataplarına yönelik teklifi ikili temeldeki taşımacılığın geçiş belgesi uygulamasından muaf tutulması şeklindedir. Bu aşamada, daha ileri seviyede bir serbestleştirmenin henüz sağlanamadığı ve F. Alman tarafının ülkemizin uluslararası kuruluşlar nezdinde gündeme getirdiği farklı görüşleri yakinen takip ettiği ve küresel planda yaşanacak gelişmeleri beklediği anlaşılmaktadır.

19 5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı AFC de ulusal düzeyde yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, AB üyeliği ve dolayısıyla oluşan iç pazarın tabi bir sonucu olarak AB çapındaki düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. Sistem düşüncesi doğrultusunda inşaat malzemelerinin kalitesi ile bunların güvenliğini düzenleyen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD/CPR) ile inşaat sektörü için belirlenen Avrupa Standartları (Eurocodes) nın takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.mevzuatın temelinde temel gereklerin (canlı varlığının, sağlığın ve çevrenin korunması ile bunların güvenliğinin sağlanması) karşılanması bulunduğu anlaşılmaktadır. AB çapında geçerli mevzuata ve inşaat standartlarına dair kapsamlı bilgilere aşağıda Avrupa Komisyonu Sanayi ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün İnşaat Sektörü Bölümünün Ağ Sayfası vasıtasıyla ulaşılması imkan dahilinde bulunmaktadır.ab ve AB ülkelerinde düzenlenen kamu alımlarının takibi için müstakil bir Portal ile hizmet verildiği tespit edilmektedir. Keza, yapılarda enerji verimliliği olarak isimlendirilen ve AB tarafından yürürlüğe konulan Yönetmeliğin de inşaat sektörü alanında çalışan firmalarca takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, İşte Avrupanız İşte İşiniz Portalı nın ilgili kısmı AB de ve AFC de kamu alımları ve sözleşmeler konusundaki yasal düzenlemeler ve koşullar takip edilebilmektedir. Buna ilave olarak, inşaat sektörünü düzenleyen mevzuatın Müşavirlikler Portalı nı AFC- Mevzuat bölümü veya F. Adalet Bakanlığı ile Özel Sektör ortak girişim olan Hukuk Portalı kanalı ile izlenmesinin de mümkün olabildiğinin belirtilmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca, inşaat düzenlemeleri olarak isimlendirilen ve ilgili Oda nın atıf yaptığı İnşaat Düzenlemeleri Portal ın isimli şeklindeki sitenin de mevzuatın takibinde yarar sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC de müstakil bir yabancı sermaye mevzuatı olmadığı belirlenmekle birlikte, Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı(GTAI-Germany Trade & Invest) isimli bir kuruluşun yatırım koşulları konusunda görev yaptığı belirlenmektedir. Bu kuruluşun şeklindeki ağ sayfasında sunulan bilgilerin de bu ülke pazarına giriş konusunda değişik kesimlerce yürütülen çalışmalara katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC`de şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izni, yatırım koşulları ve devlet yardımlarına ilişkin genel bilgiler ve bağlantı adresleri Ticaret Müşavirlikleri Portalı- İş ve Yatırım Yöntemleri Bölümünde verilmektedir. Bu bağlamda, özellikle AB Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupanız ve İşiniz(Ticaretiniz) başlıklı müstakil bir portal ile şirket kuruluşu, şirket devri ve satın alınması, yönetimi, finansman ile devlet yardımlarına erişim vb konularda adım adım ve kapsamlı bilgilerin AB geneli ile AB ülkeleri temelinde ve AB ülkeleri dillerinde verildiğinin belirtilmesinde yarar görülmektedir. Esasen, Alman Ticaret Portalı aracılığı ile pazar, sektör raporları, destekleyici kuruluşlar ve pazara giriş koşulları hakkında ihtiyaç duyulan ve/veya duyulabilecek bilgilere ve bilgi kaynaklarına erişimin mümkün olduğunun bir kez daha yinelenmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

20 Bilindiği üzere, 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma yürürlüktedir. Bu anlaşma kapsamında ülkemizden istihdam edilebilecek toplam işçi sayısı ise ( tarihi itibarıyla) yıllık 6170 seviyesinde bulunmaktadır.bu bağlamda, yıllara göre aylık ortalama kota kulanım miktarının ise (inşaat dahil tüm sektörler )aralığında yer aldığı belirlenmektedir. 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri AFC de, ülkemiz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarınca bu güne kadar diğer ülkelerde özellikle komşu ve çevre ülkelerde üstlenilen işlere kıyasla büyük çaplı ve çok belirgin işlerin gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, AFC pazarına mevcut koşullar altında girilemediği ve 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma nın uygulamada da iyi işletilemediği sonucuna da ulaşılmaktadır. Zira, istihdam edilebilecek iş gücü kotası yıllık ( itibarıyla) 6170 iken, kota kullanım oranının oldukça düşük seviyede gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Esasen, hizmetler ticaretini serbestleştiren bir anlaşmanın olmaması ve pazarın özel koşullarının giriş ve tutunma için oluşturduğu güçlüklere ilave olarak ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş oldukları inşaat şirketlerinin faaliyetlerinin de bir ölçüde doğrudan pazara giriş ihtiyacını ortadan kaldırmış olabileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, orta ve uzun vadede ülkemizde yerleşik firmalar ile gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ile pazara giriş için AFC deki ülkemiz vatandaşları ve/veya kökenli girişimcilerin bu sektördeki faaliyetleri ve bu yöndeki olumlu gelişmeler ve yapılanmalar sayesinde bir ölçüde zemin oluştuğu da gözlemlenmektedir. Kamu alımları ve ihalelerin takip edilebileceği ve güncel tutulan portalların erişim bilgileri gerek bu raporun başlıklı bölümünde gerekse Müşavirliğimiz Portalı nın İhaleler başlıklı kısmında tedbiren verilmektedir. 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları F. Alman firmaları ile üçüncü ülke pazarlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek stratejik birlikler ile anlamlı işbirliği tesis edilmesinin olası olduğu ve karşılıklı çıkarlara hizmet edebileceği ve esasen pazar deneyimi ve teknik kapasite bakımından sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip bulundukları öngörülmektedir. Bu şekildeki birliklerin bazı firmalarımızın başka pazarlara girişi için sıçrama tahtası görevi ifa edebileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş olduğu şirketler ile yapılacak işbirliklerinin de F. Alman piyasasına giriş için kilit görevi görebileceği de tahmin edilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AFC de neslin devamı ve yaşlanan nüfus sorunu nedeniyle faaliyetine son verecek veya devredilme ile karşı karşıya kalan şirketlerin üstlenilmesi ile pazara giriş imkanının genişletilebileceği düşünülmektedir.

21 Bu bağlamda, F. Alman Ekonomi Bakanlığı ile Özel Sektör Kuruluşları İşbirliği ile şirket devri konusunda bir portal oluşturulduğunun ve Şirket Devir Borsası/ Veri Tabanı işletildiğinin vurgulanmasında fayda mülahaza edilmektedir. 8-Firma Sorunları AFC pazarına girişte en önemli engeli, AB ile Türkiye arasında hizmetler ticaretini düzenleyen herhangi bir ikili anlaşmanın bulunmaması, vize uygulaması ve dolayısıyla çalışma izni süreci teşkil etmektedir.zira, mevcut ekonomik bütünleşme anlaşması ve kapsamı bu alandaki sorunları çözmek için yeterli ve kalıcı bir zemin oluşturamamaktadır. DTÖ Doha Kalkınma Gündemi olarak bilinen ve kapsamında hizmetler ticareti de bulunan yeni ticaret turunun tamamlanmamış olması küresel planda da bu alanda beklenen serbestinin sağlanamadığını veya alanın tam olarak genişletilemediğini göstermektedir. Buna ilave olarak, mevcut inşaat normların çok ileri düzeyde olması, yapı kontrollerin sıkılığı, inşaat bitimi sorumluluk süresinin uzunluğu ve koşulların ağırlığı, iş gücü ücretlerinin yüksekliğinin pazara giriş seviyesinin düşük kalmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizden getirilebilecek işçi kotasının en fazla kullanıldığı dönemde dahi 1500 seviyesinde kalması, kullanım düzeyinin %30 u geçmemesi ve diğer bir anlatımla hiçbir zaman doldurulamamış bulunması hususu dikkate alındığında sayıdan ziyade kullanım şeklinden ve kontrollerden kaynaklanan sorunlar olabileceğine işaret etmektedir. 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler AFC müteahhitlik pazarı, ülkemiz firmaları açısından girişi kolay ve hedef pazar olmaktan oldukça uzak gözükmektedir.lojistik ve teknik müşavirlik alanında da AFC nin oldukça rekabetçi bir konumda bulunduğu belirlenmektedir. Esasen, AB ülkeleri bakımından konu değerlendirildiğinde inşaat, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetleri bakımından kendi kendine yeten ve rekabetçi bir iç pazar oluşturulduğu ve üye ülke imkanlarının karşılıklı olarak tamamlayıcı özelliklere sahip bulunduğu görülmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AB çapında yaşanan her yeni genişleme sonrası sektörün yeniden yapılandığı, bir ölçüde yapılanmak zorunda kaldığı ve rekabetçi ülke firmalarının birleşme ve devralmalar ve şube kuruluşları ile yeni pazar imkanlarından yararlandıkları gözlemlenmektedir. Bilindiği üzere, AB çoklu yapı, ulus ve kültür temsilcileri ile çalışmasının tabi bir sonucu olarak uluslararası kuruluşlarda standart ve kural konulması ve/veya şekillendirilmesinde oldukça etkili bir faaliyet gerçekleştirmektedir. AFC başta olmak üzere, sanayisi güçlü ve ürün güvenlik anlayışları farklılaşmış üyeler AB düzeyinde kural konulması veya şekillendirilmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Diğer bir anlatımla, AB nin küresel plandaki oluşturduğu etkiye benzer bir etkinin (standart, ürün ve gıda güvenliği sitem ihracı) AB düzeyinde büyük olçüde AFC tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Şayet bu pazarda mutlaka faaliyet gösterilmek isteniyorsa öncelikle şirket üstlenilmesi ve/veya birleşmeler kanalı ile pazara girilmesi, pazarın koşullarının yakından takip edilmesi ve bilahare

22 mevcut rekabet koşularına göre uygun bir düşünülmektedir. genişleme stratejisi izlenilmesi gerektiği 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları AB ĠnĢaat Sektörü Ġlgili Adresler ve Ağ Sayfaları AB ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü -ĠnĢaat Sektörü AB nin UlaĢtırma ile Ġlgili Birimleri AB Ġhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu Ġhale Veri Tabanları Avrupa Ġstatistik Kurumu (EUROSTAT) EUROSTAT ĠnĢaat Sektörü Ġstatistikleri Bölümü EUROSTAT TaĢımacılık Ġstatistikleri Bölümü Avrupa ĠnĢaat Forumu ve Avrupa ĠnĢaat Sektörü Derneği Federal Almanya Kurum ve KuruluĢları ve Bilgi Kaynakları Federal UlaĢtırma ve Bayındırlık ve ġehir GeliĢtirme Bakanlığı F. Alman Ġstatistik Kurumu -ĠnĢaat Ġstatistikleri Bölümü https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bauen.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bautaetigkeit/bautaetigkeit.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/baugewerbe/baugewerbe.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/konjunkturindikatoren.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/pgw610.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/kae261.html Almanya da Eyaletler Bazında ĠnĢaat Sektörü Ġstatistiki Bilgileri https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon thtp://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en/en_inhalt14.asp

23 F. Alman Ġstatistik Kurumu TaĢımacılık Ġstatistikleri https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/transportverkehr/transportverkehr.html F. Alman Kurum ve KuruluĢları Sektör Raporları Almanya da Ġhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı) Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler Meslek Odaları Bundesarchitektenkammer (BAK) (Alman Mimarlar Odası) Askanischer Platz 4, Berlin Tel : +49 / 30 / Faks : +49 / 30 / E-posta : İnternet : Bundesingenieurkammer (Alman Mühendisler Odası) Kochstr Berlin Tel : (+49) (30) Faks : (+49) (30) E-posta : İnternet : F. Alman ĠnĢaat Sektörü ve ĠnĢaat Malzemeleri Dernekleri Zentralverband Deutsches Baugewerbe (Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği) Kronenstraße 55 58, Berlin Tel : 030 / Faks : 030 / E-posta : İnternet : Birliğin Üyesi Eyalet Birlik Ve Dernekleri Listesi * Avrupa İnşaat Sanayii Federasyonu ve Uluslararası Müteahhit Dernekleri Federasyonu Üyesidir. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v. (Alman İnşaat Sanayii Derneği) Kurfürstenstraße Berlin Tel : 030/ Faks : 030/ E-posta : İnternet : Derneğin Üyesi Eyalet Dernekleri Listesi

24 * Bu Derneğe Üye Eyalet Dernekleri: Bauindustrieverband Schleswig-Holstein e.v. Ringstraße Kiel Tel : 0431/ Faks : 0431/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hamburg e.v. Loogestraße Hamburg Tel : 040/ Faks : 040/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen Bürgermeister-Spitta-Allee Bremen Tel : / Faks : / E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.v. Uhlandstraße Düsseldorf Tel : 0211/67030 Faks : 0211/ E-posta : İnternet : Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e.v. Am Linsenberg Mainz Tel : 06131/26170 Faks : 06131/ E-posta : İnternet : Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes Kohlweg Saarbrücken Tel : 0681/ Faks : 0681/ E-posta : İnternet : Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.v. Bassermannstraße 40

25 68165 Mannheim Tel : 0621/ Faks : 0621/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Mecklenburg-Vorpommern e.v. Eckdrift Schwerin Tel : 0385/ Faks : 0385/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.v. Karl-Marx-Straße Potsdam Tel : 0331/74460 Faks : 0331/ E-posta : İnternet : Sächsischer Bauindustrieverband e.v. Niederwaldstraße Dresden Tel : 0351/ Faks : 0351/ E-posta : İnternet : Landesverband der Bauindustrie für Sachsen-Anhalt e.v. Lorenzweg Magdeburg Tel : 0391/ Faks : 0391/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße Wiesbaden Tel : 0611/ Faks : 0611/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße Wiesbaden Tel : 0611/ Faks : 0611/ E-posta : İnternet :

26 Bayerischer Bauindustrieverband e.v. Oberanger 32/V München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : ĠnĢaat Sektörü Ġle Ġlgili Mesleki Dergiler (Ülke Firma Listesi -Alman Firma Kaynakları- Almanya daki Sektörel Yayınlar Bölümü) 10.5 Federal Lojistik Derneği Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.v. Schlachte 31 D Bremen Tel.: +49 / 421 / Internet: Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve ĠnĢaat Sektörü Malzemeleri Portalları ĠnĢaat Sektörü Portalları BAUNETZ: BAUINFO24: BAU: Yapı Ürünleri Dernekleri Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.v. (BDB) (Alman İnşaat Malzemeleri Ticareti Federal Birliği) Edelsbergstraße München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : Dernek Resmi Yayın Organı: Verband des Baustoff-Fachhandels in Baden-Württemberg e.v. Hohe Straße Stuttgart Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband Norddeutscher Baustoffhändler e.v. Saseler Chaussee Hamburg Tel : 040/

27 Faks : 040/ E-posta : İnternet : Baustoff-Fachhandelsverband Ost e.v. Joachim-Friedrich-Straße Berlin Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband des Westdeutschen Baustoff-Fachhandels e.v. Katernberger Straße Wuppertal Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband der Baustoffhändler Mitte e.v. Tennelbachstraße Wiesbaden Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband des Baustoff-Fachhandels in Bayern e.v. Edelsbergstraße München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : Herstellervereinigung BAU+DIY e.v. (İnşaat ve DIY Üretici Birliği) Gothaer Straße Ratingen Tel : +49 (0) Faks : +49 (0) E-posta : İnternet : * Dernek Üye Listesi: Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. (İnşaat Malzemeleri Taş ve Toprak Federal Birliği) Kochstraße Berlin Tel : Faks : E-posta : İnternet :

ALMANYA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

ALMANYA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı ALMANYA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018 2015 ii İçindekiler TABLOLAR LİSTESİ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... ix GİRİŞ... 1 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014 Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 0-0 TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ KÜRESEL ENDEKSLERDE TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ALMANYA PAZAR ARAġTIRMA RAPORU Rapor Tarihi: 2014 Yılı Almanya Pazar Araştırma Raporu Sayfa 1 COĞRAFĠ KONUM Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) b. Sabit Sermaye Yatırımları c. Sektörel Gelişmeler d. Dış Ticaret e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar f. İstihdam İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün

Detaylı

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015 2018 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİKLER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi.

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ağustos 2014 BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: HONG KONG Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. HONG KONG UN 2014 TE TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ YUNANİSTAN IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ (2013) Ağustos, 2014 ATİNA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 BÖLÜM I: YUNANİSTAN A İLİŞKİN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan Ayşe Oya BENLİ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2007) Nüfus 7,7 milyon

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI:

ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI: ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI: 1 2 Nüfus 81,8 milyon (2011) Dil Almanca Din Protestan/ Katolik Hıristiyan Yüzölçümü 356.970 km² Başkent (nüfus) Berlin (3.461 bin) Hamburg (1.786 bin), Münih (1.353

Detaylı

UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÜLKE MASALARI II DAİRESİ Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. UKRAYNA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ...3 2. UKRAYNA OTOMOTİV PAZARI...5 2.1 Genel Durum...5

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı