BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 08.04.2012 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ"

Transkript

1 BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının Bileşenleri 1.2- AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre Gelişimi Tablo-IV Yıllarında Gerçekleşen Dış Ticarete Dair Verileri 1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri Tablo-V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması 2- AFC Müteahhitlik Sektörü 2.1 Avrupa Birliği ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde İnşaat Sektörü Ciro, İstihdam ve Şirket Bilgileri Tablo-VII Avrupa İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması 2.2- AFC de İnşaat Sektörünün Gelişimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de Gerçekleşen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Tablo-IX İnşaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Tablo-X AFC İnşaat Sektörü Büyüme Tahminleri Tablo-XI AFC İnşaat Sektöründe İşletme ve İstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Tablo-XII AFC de Yıllara Göre İnşaat İzinleri Konut Sektörü Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler Tablo-XIV F. Alman İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve İş Hacimleri Tablo-XV AFC İnşaat Sektörü İş Üstlenme İstatistik Gelişimi 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü 4-Lojistik Sektörü Tablo-XVI AFC deki Ulaşım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal Taşımacılığı ve Taşıma Şekli 5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları 8-Firma Sorunları 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları AB İnşaat Sektörü İlgili Adresler ve Ağ Sayfaları AB İşletmeler Genel Müdürlüğü -İnşaat Sektörü AB nin Ulaştırma ile İlgili Birimleri AB İhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu İhale Veri Tabanları Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) Avrupa İnşaat Forumu ve Avrupa İnşaat Sektörü Derneği 10.2-Federal Almanya Kurum ve Kuruluşları ve Bilgi Kaynakları Federal Ulaştırma ve Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı F. Alman İstatistik Kurumu -İnşaat İstatistikleri Bölümü Almanya da Eyaletler Bazında İnşaat Sektörü İstatistiki Bilgileri F. Alman İstatistik Kurumu Taşımacılık İstatistikleri Almanya da İhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt İçi ve Yurt Dışı) Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler Meslek Odaları F. Alman İnşaat Sektörü ve İnşaat Malzemeleri Dernekleri 10.4 İnşaat Sektörü İle İlgili Mesleki Dergiler 10.5 Federal Lojistik Derneği 10.6 Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve İnşaat Sektörü Malzemeleri Portalları İnşaat Sektörü Portalları Yapı Ürünleri Dernekleri

3 1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB/WB) gibi ekonomik kuruluşların üyesidir. Bu cümleden olmak üzere, AFC Avrupa Birliği nin (AB) kurucu üyesi olup, ekonomik anlamda Birliğin en güçlü ekonomisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası tarafından yayımlanan GSYİH Sıralama Tablosu sonuçlarına göre dünyanın AFC 2010 yılında dördüncü büyük ekonomisi konumunda bulunmaktadır. DTÖ tarafından yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışmada verilen ticarette öncü ülkeler tablosuna göre, AFC ihracatta üçüncü; ithalatta da üçüncü sırada yer almaktadır. Mezkur çalışmaya göre 2010 yılında gerçekleşen istatistikler temel alınarak oluşturulan başat ülkeler listesinde AFC nin hizmetler ticareti ithalatında ikinci ve hizmetler ticareti ihracatında da ikinci sırayı işgal ettiği belirlenmektedir. 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL GSYH BÜYÜME (%) ENFLASYON (%) ĠHRACAT ĠTHALAT DENGE ,2 1, ,2 1, ,0 1, ,2 1, ,2 1, ,8 1, ,2 1, ,5 2, ,3 2, ,1 0, ,7 1, ,0 2, Kaynak:F.Alman İstatistik Kurumu

4 Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL HĠZMET ĠHRACATI HĠZMET ĠTHALATI Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu Bilindiği üzere, dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik krizin etkisi ile F. Alman GSYİH nda 2009 yılında % 5,1 lik bir küçülme görülmüştür. Bu küçülmeyi takiben dünya ihracat sıralamasında altı yıl üst üste sürdürdüğü birinciliği Çin Halk Cumhuriyeti ne bırakmıştır. Hal böyle olmakla birlikte, kişi başına düşen katma değer sıralamasında hala ön sırada bulunulduğu bilinmekte olup, bu tespit sıkça gündeme getirilmektedir. AFC ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında bir toparlanma eğilimine girdiği ve Hükümet ile Araştırma Enstitülerince 2010 yılı için % 1,9- % 3,5 ; 2011 yılı için ise %1,6 % 2,5 aralıklarında değişen oranlarda öngörülen büyüme rakamlarının üstünde sırasıyla %3,7 ve %3 lük bir büyüme gerçekleştiği de belirlenmektedir.esasen, bu tespitler Uluslararası Kuruluşlar (AB, OECD, IMF vb) tarafından öngörülen büyüme beklentileri ile de büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bağlamda, değişik kurum ve kuruluşlarca 2012 yılı için öngörülen büyüme rakamları ise % 0,2 - % 0,8 aralağında yer almaktadır. Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının BileĢenleri Önemli Genel Ekonomik Büyüklükler Genel Ekonomik Büyüklük Ölçü Mal ve Hizmetler. Tarih: 24 Şubat 2012 OluĢan Brüt Değer Mrd , , ,85 Tarım Orman ve Balıkçılık Mrd. 16,23 18,67 21,87 Ġmalat Sektörü-ĠnĢaat Hariç Mrd. 496,06 548,05 588,22 Bundan:ĠĢleyen Sektörler Mrd. 413,89 462,5 504,53 ĠnĢaat Sektörü Mrd. 94,83 96,25 100,9 Ticaret, Hotel-Lokanta, UlaĢım Mrd. 321,95 335,86 349,77 Bilgi ve HaberleĢme Mrd. 91,41 89,05 88,84 Finansman ve Sigortacılık Hizmetleri Mrd. 105,48 117,91 118,33 Arsa ve Konut Mrd. 263,23 264,05 266,32 Özel Hizmet Sağlayıcıları Mrd. 231,38 238,57 246,18 Kamu Hizmetleri, Eğitim ve Sağlık Mrd. 394,65 404,96 412,06 Diğer HĠzmetler Mrd. 101,99 103,44 103,36 GSYH Mrd , , ,80

5 Tüketim Harcamaları Mrd , , ,34 T. Harcamaları-Özel Kesim Mrd , , ,42 Tüketim Harcamaları-Kamu Mrd. 475,81 488,77 502,92 Brüt Tesis Yatırımı Mrd. 409,26 433,58 467,69 Tesisat(Donanım) Mrd. 155,13 170,83 183,54 ĠnĢaat Mrd. 227,1 234,99 255,54 Diğer Tesisler Mrd. 27,03 27,76 28,61 Stok değiģimleri ve Menkul D. Mrd. -16,51-4,02-5,65 Malların Yurt Ġçi Kullanımı Mrd , , ,38 DıĢ Katkı (Ġhracat- Ġthalat) Mrd. 118,51 135,45 131,42 Ihracat1 Mrd. 995, , ,16 Ġthalat1 Mrd. 877, , ,74 GSMH Mrd , , ,42 Milli Gelir Mrd , , ,73 ĠĢçi Ücretleri Mrd , , ,32 ĠĢletme ve Varlık Gelirleri Mrd. 574,67 634,97 644,41 GSYĠH(GDP) Fiyatlar-ArındırılmıĢ 2000= ,7 106,49 109,68 GSYĠH DeğiĢim Oranı- ArındırılmıĢ Kaynak:F. Alman Ġstatistik Kurumu % -5,1 3, AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre GeliĢimi Tablo-IV Yıllarında GerçekleĢen DıĢ Ticarete Dair Verileri DEĞ. % Türkiye nin Almanya ya ihracatı ,2 Türkiye nin Almanya dan ithalatı Denge (Türkiye Açısından) , ,6 DıĢ Ticaret Hacmi ,3 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu F. Alman İstatistik Kurumunun açıkladığı dış ticaret ortakları büyüklük değerlendirmesi listesine göre ülkemizin 2011 yılında Almanya nın ithalatında 20. sırada; ihracatında ise 15. sırada yer aldığı belirlenmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz dış ticaret istatistiklerine göre ise AFC uzunca bir dönemden beri ihracatta 1. sırada; ithalatta ise yıllara göre 1. veya 2. veya 3. sırada bulunmaktadır.

6 1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri AFC nin hizmetler ticaretindeki yeri hakkında daha açıklayıcı olması bakımından hizmetler ticareti sıralama tablosu aşağıda verilmektedir. Tablo- V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması (Milyar $ - Baz Yıl 2008-Yayım 2009) Sıra Ihracatçı Değer Pay(%) Değ(%) Sıra Ithalatçı Değer Pay Değ(%) 1 ABD 521,4 13, ABD 367,9 10,5 8 2 İngiltere 283,0 7,5 1 2 AFC 283,0 8, AFC 241,6 6, İngiltere 196,2 5,6 0 4 Fransa 160,5 4, Japan 167,4 4, Çin 146,4 3, Çin 158,0 4, Japonya 146,4 3, Fransa 139,4 4,0 8 7 İspanya 142,6 3, İtalya 131,7 3, İtalya 121,9 3, İrlanda 106,2 3, Hindistan 102,6 2, İspanya 104,3 3, Hollanda 101,6 2, G. Kore 91,8 2, İrlanda 99,2 2, Hollanda 90,8 2, Hong K-Çin 92,3 2, Kanada 86,6 2, Belçika 86,1 2, Hindistan 83,6 2, Singapur 82,9 2, Belçika 81,9 2, İsviçre 75,2 2, Singapur 78,9 2, G. Kore 74,1 2, Rusya F. 74,6 2, Danimarka 72,0 1, Danimarka 62,3 1, İsveç 71,6 1, İsviçre 54,3 1, Lüksemburg 68,9 1, Tayland 46,3 1, Kanada 64,8 1, Hong K.-Çin 45,8 1, Avusturya 61,7 1, Avusturalya 45,5 1, Rusya F. 50,7 1, Brezilya 44,4 1, Yunanistan 50,4 1, Norveç 43,9 1, Avusturalya 45,6 1, BAE 42,8 1, Norveç 45,6 1, Avusturya 42,6 1, Polonya 35,3 0, Lüksemburg 40,7 1, Türkiye 34,5 0, İsviçre 36,6 1, Tayvan 33,6 0, Suudi A. 34,6 1, Tayland 33,4 0, Taiwan 33,6 1, Malezya 29,3 0, Polonya 29,9 0, Brezilya 28,8 0, Maleyza 29,1 0, Portekiz 26,1 0, Endonezya 27,9 0, Mısır 24,7 0, Meksika 24,7 0, Finlandiya 24,2 0, Yunanistan 24,4 0, İsrail 23,8 0, Finland 23,1 0, Çek C. 22,2 0, İsrail 19,6 0, Macaristan 20,0 0, Macaristan 18,5 0, Lübnan 18,9 0, Çek C. 17,3 0, Meksika 18,5 0, G. Kore 16,5 0, Makao-Çin 18,1 0, Portekiz 16,5 0,5 17 Liste Toplamı 3400,0 90,0 - Liste Toplamı 3065,0 87,8 - Dünya 3780,0 100,0 12 Dünya 3490,0 100,0 12 Kaynak:DTÖ - International Trade Statistics

7 Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, AFC hizmetler ticaretinde de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer almaktadır. AFC mal ticaretinde olduğu gibi rekabetçi ve öncü konumunu hizmetler ticaretinde de sürdürmektedir.zira, 2010 yılında gerçekleşen rakamlar temel alınarak yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışma sonuçlarına göre de dünya hizmetler ticareti ihracatında %6,3 lük pay ile ikinci (2.); hizmetler ticareti ithalatında ise %7,4 lük pay ile ikinci (2.) sırada bulunmaktadır. Buna karşın ülkemiz ise mezkur çalışma metnine göre hizmetler ticareti ihracatında % 0,9 luk bir pay ile yirmi sekizinci (28.) sırada ve hizmetler ticareti ithalatında %0,5 lik payı ile otuzdokuzuncu (39.) sırada bulunmaktadır.bu bağlamda, AB ülkelerinin bir ülke(bölge) kabul edilerek yapılan başkaca bir değerlendirme de ise ülkemizin on altıncı (16.) ve yirmi dördüncü (24.) sıraya yerleştiği tespit edilmektedir. 2- AFC Müteahhitlik Sektörü F. Alman müteahhitlik sektörünün büyüklüğünü ve ekonomideki yerini anlamak için mezkur sektörün AB üyesi ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki büyüklüklerini de içeren bilgiler alt bölümde verilmektedir. Bu kapsamda, AFC deki inşaat sanayi hakkında Alman Ticaret Portalı- Hizmetler Sektörü kısmında sunulan bilgilerin ve bağlantı adreslerinin içerdiği bilgilerin mezkur sektör hakkında yapılacak değerlendirmelere katkı sağlayabileceği de öngörülmektedir. 2.1 Avrupa Birliği ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde ĠnĢaat Sektörü Ciro, Ġstihdam ve ġirket Bilgileri Toplam- ġirket Istihdam Yıl 2008 ĠnĢaat Sayısı Mrd. Bin KiĢi Bin Adet AFC Ġspanya Fransa Ġngiltere Ġtalya Hollanda Bekçika Avusturya Danimarka Ġrlanda Finlandiya Ġsveç Polonya Çek C Portekiz Yunanistan Romanya Macaristan

8 Bulgaristan Slovakya Lüksemburg Slovenya Letonya G. Kıbrıs Latvia Estonya Malta(*) 0,4 12 * AB- TOPLAMI 1305, Norveç Ġsviçre Türkiye USA Japonya (*) Bilgi Yok Kaynak:FIEC, Construction in Europe : Key Figures AB de 2008 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü Milyar luk değer ile GSYH nın %10,4 ünü,16,3 milyon çalışan ile toplam istihdamın %7.6 sını ve sanayideki istihdamın ise %30 unu oluşturmaktadır.esasında, AB üyesi ülkelerde 48,9 milyon çalışanın doğrudan dolaylı olarak inşaat sektörü ile bağlantısı olduğu ileri sürülmektedir.üç milyon işletmenin %95 inin 20 kişiden az; % 93 ünün ise 10 kişiden az çalışanı olduğu tespit edilmektedir. Tablo-VII Avrupa ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması SIRA ĠNġAAT FĠRMASI ÜLKE CĠRO-YIL 2007 MiLYON AVRO 1. VINCI FR BOUYGUES FR ACS ES HOCHTIEF DE SKANSKA SE FERROVIAL ES FCC ES VINCI CONSTRUCTION (Vinci) FR EIFFAGE FR COLAS (Bouygues) FR BALFOUR BEATTY STRABAG BAU HOLDING BILFINGER BERGER ROYAL BAM GROUP BOUYGUES CONSTRUCTION (Bouygues) GB AT DE NL FR ACCIONA ES EUROVIA (Vinci) FR 7.706

9 14. TAYLOR WIMPEY GB NCC SE CARILLON GB SACYR ES VOLKER WESSELS GROUP NL BARRATT GB LAING O'ROURKE GB STRABAG COLOGNE DE (Strabag) 29. ED ZÜBLIN (Strabag) DE BAUER DE KAEFER ISOLIERTECHNIK DE MAX BOEGEL DE WOLFF + MÜLLER DE GOLDBECK DE EUROVIA Allemagne DE 700 (Eurovia/Vinci) 108. LINDNER DE LEONHARD WEISS DE KOESTER DE SKE (Vinci) DE HEBERGER BAU DE 369 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM AFC de ĠnĢaat Sektörünün GeliĢimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de GerçekleĢen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Brüt Tesis Yatırımları Donanım Yatırımları ĠnĢaat Yatırımları Diğer Yatırımlar Yıl Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu ,5 421,2 34,3 196,5 192,1 4,4 231,5 203,6 27,9 27,5 25, ,7 437,3 37,4 201,8 196, ,5 30,5 27, ,8 40,2 159,3 153,6 5,6 245,4 212,8 32,6 27,3 25,3 2 Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%) ,2 3,8 9,1 2,7 2,4 13,4 5,8 5,4 9,1 1,6 1,8 1, ,0 10,4 7,5 21,1 21,9 12,4 0,2 0,8 7 2,2 2,6 3,1 Kaynak: Statistisches Bundesamt Wirtschaft und Statistik 1/2010 Tablo-IX ĠnĢaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre GeliĢimi Toplam Tesis DeğiĢim-Bir Toplam-ĠnĢaat Yatırımları Yıl Önceki Yıla Yatırımları (*) Ġçindeki Göre Payı(**) Yeni Eyaletlerin ĠnĢaat Yatırımlarındaki Payı (***) ,80 2,6 % 52 % 19,6 % ,38 + 0,0 % 51 % 19,5 % ,38 + 4,6 % 52 % 19,4 % ,48-3,9 % 54 % 20,1 % ,28-5,8 % 55 % 20,1 %

10 ,85-2,4 % 55 % 21,8 % (*) Arındırılmış fiyatlar (2000=100) (**) İnşaat yatırımlarının toplam tesis yatırımlarına göre durumu (***) Yeni Eyaletlerin hissesine düşen inşaat yatırımları Kaynak:Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Tablo-X- AFC ĠnĢaat Sektörü Büyüme Tahminleri ĠNġAAT SEKTÖRÜ YATIRIM TAHMĠNLERĠ AraĢtırma Enstitüleri -1,20% 0,60% F.Alman Uzmanlar Kurulu -0,40% 1,20% 2008 yılındaki güçlü büyümenin ardından inşaat yatırımları da 2009 yılında ekonomik durgunluktan etkilenmiştir.bununla birlikte, bu sektördeki gerilemenin genel ekonomik durum ile kıyaslandığında nispeten mütevazi seviyede kaldığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, inşaat fiyatlarındaki artış genel ekonomik durgunluğun yanı sıra daha düşük petrol fiyatlarının daha düşük seviye de gerçekleşmesinin katkısı ile 3,4% ile yarıya inmiştir Ticari bina inşaatlarında 2008 yılında yaşanan % 7.1 düzeyindeki olumlu gelişme sonrasında 2009 yılı içinde ekonomik olumsuzluklar şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlamıştır.ticari inşaat alanı açısından değerlendirme yapıldığında, tam kullanılamayan veya başka bir ifade kurulu kapasite nedeniyle fabrika ve işletmelerin inşaatlarında bu aşamada genişleme olmayacağı için ekonomik beklentiler ve görüntü olumsuz kalmaktadır. Buna karşılık, 2009 yılı içinde Federal Hükümetin ekonomiyi canlandırma programları kapsamındaki önlemlerden en fazla yararlanan kesim kamu inşaat yatırımları (5,6%) olmuştur. Kamu inşaat kısmında 2010 yılında daha büyük bir genişleme beklenmiştir.zira, krizle mücadele için tasarlanan ekonomik uyarıcı tedbir paketlerinin üretim alanındaki etkisinin 2010 yılından itibaren ortaya çıkmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, kamu inşaat harcamalarının inşaat yatırımlarındaki 15% seviyesinde bulunan görece düşük payına rağmen ekonomik istikrar için önemli bir ivme oluşturduğu ön görülmektedir. Benzer şekilde, yeniden yapılandırılan konut stoku da kamu desteğinden yarar sağlayacak kesim olarak ön plana çıkmıştır. Bu arada, konut inşaatı hizmetlerinin % 78 i mevcut konutlara yönelik önlemlerin kapsamında bulunmaktadır. Düşük kredi olanaklarına rağmen işgücü piyasasındaki durum ve buna bağlı olarak beklenen gelir belirsizlikleri nedeniyle, uzmanlarca konut inşaatı alanında 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında ölçülü bir büyüme gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. Tablo-XI AFC ĠnĢaat Sektöründe ĠĢletme ve Ġstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Alan Sayısı ĠnĢaat Sektöründe Ġstihdam ĠnĢaat Sektörü Cirosu (1 000 KiĢi) Milyon Avro

11 (1) 20 kişi ve daha fazlası faaliyet gösteren işletmeler ĠnĢaat Sektörü Temel ĠnĢaat Diğer (GeniĢleme- Tamirat) Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı Tablo-XII AFC de Yıllara Göre ĠnĢaat Ġzinleri Konut Sektörü Tanım/Açıklama Ölçü/Birim (1) (1) Geçici Sonuçlar Binalar/ Bina Tedbirleri Sayı Toplam Konut Sayı Oturma Alanı m² Tahmini ĠnĢaat Masrafları Milyon Bununu Yeni Bina Yapımı Kısmı Binalar Sayı Konutlar Sayı Oturma Alanı m² ĠnĢaatın Tahmini Değeri Milyon Euro Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı Verilen ĠnĢaat Ġzinleri- Bina, Gerçek Değer, Kaynak: SBA-D AFC de Yıllara Göre Tamamlanan Binalar Tanım/Açıklama Ölçü/Birim Binalar/ĠnĢaat Sayı Tedbirleri Toplam Konut Sayı

12 Oturma Alanı m² Tahmini ĠnĢaat Milyon Masrafları Euro Bunun Yeni Bina Yapımı Olan Bölümü Bina Sayı Konut Sayı Oturma Alanı m² ĠnĢaatın Tahmini Milyon Değeri Euro Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı (3) Eyalet ĠnĢaat Ġzinleri Biten ĠĢler Konutlar(1) Konutlar(1) Konut Stoku(2) Sayı ) Konut ve Konutdışı Binalarda( Tamir İşleri Dahil) 2) Konut ve Konutdışı Binalarda (Yurtlardaki Konutlar Hariç) 3) Geçici Sonuçlar Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen AFC Toplam Kaynak: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder Mezkur sektöre dair yayımlanan istatistiki bilgilere ve raporlara, F. Alman İstatistik Kurumu nun İnşaat Bölümü; Alman Ticaret Portalı; Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı; F. Alman Ulaştırma, Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı nın; meslek teşekkülleri olan Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği(Zentralverband Deutsches Baugewerbe) ile Alman İnşaat Sanayii Derneği (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v.) ve Mimar Odaları ile Mühendis Odalarının ağ sayfaları aracılığı ile ulaşılabildiğinin belirtilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

13 Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler AFC'nin Konut Stoku Açıklama/Tanım Ölçü/Birim (1) (1) Geçici Sonuçlar Konutlar(Konut ve Konut DıĢı Bina) , , , ,5 Bunların Oda Sayısı ,1 849,5 852,2 854, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7 ve Üstü , , , ,5 Toplam Oda , , , ,4 Toplam Oturma Alanı Milyon m² Konut Stokunun Yapısal Dağılımı KiĢi'nin Payına DüĢen Konut Konut BaĢına Oturma Alanı KiĢi BaĢına Oturma Alanı Konut BaĢına Oda Kaynak: SBA-D 3 443, , , ,4 Sayı m² 86,3 86,4 86,6 86,7 m² 41,9 42,2 42,5 42,8 Sayı 4,4 4,4 4,4 4,4 Tablo-XIV F. Alman ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve ĠĢ Hacimleri SIRA FĠRMA ADI Ġġ HACMĠ MĠLYON AVRO DEĞĠġĠM ORANI HOCHTIEF AG , BILFINGER BERGER AG STRABAG Köln (STRABAG) , ,58 4. ED. ZÜBLIN ,8 5. BAUER ,48 6. KAEFER ISOLIERTECHNIK ,02

14 7. MAX BOEGL ,99 8. WOLFF & MÜLLER 778-1,02 9. GOLDBECK EUROVIA (VINCI) 700-9, LINDNER 629 3, LEONARD WEISS , KOESTER , SKE (Vinci) , HEBERGER BAU 369-7,98 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM Tablo-XV AFC ĠnĢaat Sektörü ĠĢ Üstlenme Ġstatistik GeliĢimi Esas Değer Bir Önceki Yılın Ayına Göre DeğiĢim Oranları (%) Yüksek ĠnĢaat Yüzey ve Yüzey Altı Yıl ve Ay Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol ĠnĢaatı Hariç ĠnĢaat 2011 Aralık 14,1 22,8 12,2 0,8 17,1 Kasım 12,5 24,7 15,9-5,9 10,8 Ekim -6 13,4 0,7-8,3-21,2 Eylül 0,7-4,5 9,9-1,5-3,8 Ağustos 3,7 13,2-1,9-3 10,1 Temmuz 6,1 13,4-5,2-1,5 19,8 Haziran -0,7 11,6 0,2-7,8-3,1 Mayıs 13,8 37,4 23,1 3,4-1,4 Nisan 2,4 15,5-5,8 2,7 3,9 Mart 2,1 20,6-1,2-2 -1,3 ġubat 1,6 25,4 9, Ocak 8,6 37,3 14,9-9,1-2, Aralık -10,3 11,6-12,2-21,7-13 Kasım 0,5 5,7-3,6-0,4 3,1 Ekim 1,1 1,2 4,5-17,2 9,4 Eylül -1,1 16,7-6,2-9,3 1,2 Ağustos 0,5 15,2 6, Temmuz -2,9 3,2 5-4,8-11,9 Haziran 0,3 1,6 20,5-19,4-4,1 Mayıs -0,5 11,4-4 -9,9 4,9 Nisan 1,3 7,8 11,8-15,3 0,6 Mart 14,9 21,3 11,4-6,3 31,4 ġubat 18,8 9 21,5 11,8 24,8

15 Ocak -6,6-3,7-5,8-11,1-6, Aralık 6,1 12,2-4,5 32,3 5,3 Kasım 0,5 2,3-1,5 3,7 0 Ekim 0,7 10,6-10,1 10,8 2,5 Eylül -5,7-2,4-18,6 12,4-2 Ağustos 3 4,8-3,5 20,7-1,8 Temmuz -8,4 3,1-14,1-24,8 7,3 Haziran -7-3,3-27,8 15,4 3,1 Mayıs -4,6-1,6-9 14,2-12,4 Nisan -12,3 9,2-37,1 11,4-1,1 Mart -9,1-9, ,1-7,1 ġubat -17, ,9-12,9-9 Ocak Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu -24, ,2-20,4-15 Genel ĠnĢaat SipariĢ Stoğu Hacim Endeksi Orjinal Değer (2005 = 100) Yüksek ĠnĢaat(Bina) Yüzey Altı/Altyapı Yıllar ve Çeyrek Dönem Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol Hariç 2011 IV 101,3 110,6 99,2 81,4 111,1 III 116,1 114,6 107,5 109,6 131,8 II 120,7 117,4 110,7 116,7 137,6 I 115,2 105,5 103,6 114,3 135, IV 106,3 95,8 100,4 106,7 119 III ,1 108,7 127,3 129,9 II 121,1 92,5 113,6 134,6 137,1 I 117,2 90,9 107,9 125,8 137, IV 99 76, ,8 110,2 III 109,9 80,3 105, ,7 II 111,9 80,8 103,9 138,7 122 I 106,4 72,8 104,7 120,1 117, IV 100,8 70,2 108,8 97,5 107,6 III 113,5 83,8 121, ,5 II 118,7 85,6 126,9 125,2 120,9 I 113,6 82,6 121,9 115,1 117,4 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu

16 Temel ĠnĢaat SipariĢ GiriĢi Hacim Endeksi Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü AFC de mimarlık büroları ve mühendislik büroları şeklinde sektörde bir ölçüde genel bir ayrım ve sınıflandırma yapılsa da çalışılan alanlara göre çok sayıda alt uzmanlık olarak bölümlendikleri de gözlemlenmektedir. Genel sınıflandırma kapsamında F. Alman İstatistik Kurumu nun Gelir Vergisi İsattistiklerine göre 2000 yılında mühendislik bürosu ve mimarlık bürosu bulunurken, 2007 yılı itibarıyla bu sayının sırası ile ve e ulaştığı belirlenmektedir. Esasen, ilgili Oda nın şeklindeki ağ sayfasında mesleki alt sınıflandırmalar hakkında kapsamlı bilgilere yer verildiği de tespit edilmektedir. Bu noktada, ülkemizdeki yapılanma ile tam bire bir örtüşen bir yapının da bulunmadığı da anlaşılmaktadır.zira, bu görevi yerine getiren müstaki bürolar olduğu gibi büyük inşaat firmalarının bünyesindeki yapılanmalar ile benzeri hizmetin grup içinde ve/veya bölümler arası karşılanabildiği anlaşılmaktadır. AFC nin teknik müşavirlik firmalarına yönelik olarak belirlenen devlet yardımı çerçevesinde bu aşamada hedef ülke olarak belirlenmesine büyük ihtiyaç olmadığı da düşünülmektedir.bununla birlikte, tenik işbirliği ve rakipten öğrenmenin etkilerinin de dikkate alınabileceği öngörülmektedir. Zira, anılan ülke inşaat sektörü açısından da pazarın özel koşulları, oturmuş yapısı, beklenen kalite ile mevcut rekabet düzeyi dikkate alındığında piyasaya girişin ve tutunmanın da oldukça kolay olmadığı bir ülke konumunda bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, diğer mesleki alanlarında olduğu gibi ülkemiz kökenli göçmenlerin de bu sahada faaliyet yürüttüğü ve mesleki dernek kurma girişimlerinde bulundukları hususu da gözlemlenmektedir. Esasen, diğer rekabet ve rekabet edebilirliği etkileyen unsurlar bir tarafa hizmetler alanında ülkemiz ile AB arasında bir Anlaşmanın olmaması ve vize uygulamaları en büyük pazara giriş engelini oluşturmaktadır.

17 4-Lojistik Sektörü Avrupa nın tam merkezinde bulunduğu ileri sürülen AFC Avrupa da lojistik alanında birinci sırada yer almaktadır.zira, ileri seviyedeki enerji ve haberleşme ağı ile yoğun ve geniş çaplı ulaşım alt yapısı bir araya gelince(örtüşünce) zamanında ürün teslimi ve başarı garanti altına alınabilmektedir. Esasen, AFC nin lojistik alanında Avrupa da gösterdiği performansını küresel düzeyde de sürdürmekte olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayımlanan Uluslararası Lojistik Performans Sıralaması - Logistics Performance Index-LPI-2010) nı oluşturan hemen hemen bütün ölçütlerde(gümrükleme, alt yapı, uluslar arası yükleme, lojistik yetkinlik, yükü takip ve iz sürme ve zamana uyma) ve toplamda 4,11 düzeyindeki puanı ile 1. sırada yer almaktadır. Ülkemiz ise aynı kıyas belgesinde 3,22 seviyesindeki toplam puanı ile 39. sırada bulunmaktadır. Bu itibarla, Dünya Bankası nın Lojistik Raporu nun alınmasında yarar görülmektedir. sektör uzmanlarınca değerlendirmeye Bu cümleden olmak üzere, AFC pazarına giriş koşulları hakkında yol gösterici mahiyette bilgilerin verildiği German Business Portal (Alman Ticaret Portalı) nın ve evvelemirde bu portalın hizmet sektörleri bölümünde Logistik Sektörü başlığı altında sunulan verilerin değerlendirmeye alınmasında fayda olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca, Germany Trade and Invest( Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı) in ağ sayfasında yer alan Logistics Industry bölümü aracılığı ile F. Alman lojistik sanayi hakkında kıyaslamaya imkan verecek oldukça ayrıntılı bilgilere de erişilebileceği tespit edilmektedir. Tablo-XVI AFC deki UlaĢım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Açıklama/Tanım- (1.000 Km) Gün/Ay = Veri daha sonra sağlanabilir Yol Ağı (Yerel Ötesi) 1 Ocak 231, ,8 Bunun Dağılımı Otoyol 1 Ocak 12,6 12,6 12,8 12,8 Federal Yollar 1 Ocak 40,4 40,2 39,9 39,7 Eyalet Yolları 1 Ocak 86,6 86,5 86,6 86,6 YerleĢim Yeri Yolları 1 Ocak 91,6 91,6 91,7 91,7 Demir Yolları 31 Aralık 37,8 37, Su Yolları 31 Aralık 7,5 7,7 7,7... Ham Petrol Boru Hattı 31 Aralık 2,4 2,4 2,4 2,4 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC havaalanı, dış ve iç liman, taşımacılığa elverişli su kanalları ve demir yolları imkanları ile lojistik sektörü bakımından benzersiz bir konuma gelmiş bulunmaktadır.bu şekildeki temel alt yapı depolar, pazarlama ve dağıtım tesisleri ve yük indirme bindirme tesisleri ile de desteklenmektedir.

18 Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal TaĢımacılığı ve TaĢıma ġekli Miktar/performans Ölçü BAFA, Eschborn. TaĢınan Miktar Demir Yolu 1,000 t Ġç Suyolu TaĢımacılığı 1,000 t Deniz Yolu 1,000 t Havayolu TaĢımacılığı 1,000 t Boru Hattı-Hampetrol1 1,000 t Karayolu TaĢımacılığı 1,000 t TaĢıma Performansı Demiryolu TaĢımacılığı mn tkm Ġç Su Yolu mn tkm Boru Hattı-Hampetrol1 mn tkm Karayolu TaĢımacılığı mn tkm Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC de lojistik alanında faaliyet gösteren yaklaşık adet işletmede 2,5 milyondan fazla istihdam sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu Taşımacılık Genel Müdürlüğü nün Ağ Sayfası kanalı ile AB nin ulaştırma ve taşımacılık politikasının takip edilmesi imkan dahilinde bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Nakliyatını düzenleyen bir Anlaşma ( BKK -7/14290) yürürlükte bulunmaktadır. Bu anlaşma kapsamında taşımacılık tam olarak serbestleştirilmemiş olup, ticari taşımacılık geçiş belgeleri ile sağlanmaktadır. Türk-Alman Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı (KUK) Haziran 2010 tarihlerinde Bonn da gerçekleştirilmiştir.bu toplantının protokolüne göre toplam geçiş belgesi kotası 2010 yılında bir önceki yıldaki gibi adettir.2011 yılı için geçiş belgesi kotası ise ne yükseltilmiştir.ayrıca, yıl içinde ilave belge talebinin olmasi halinde, tarafların karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde bu talebi değerlendirmeye alacakları da hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizin temel hedefi ve muhataplarına yönelik teklifi ikili temeldeki taşımacılığın geçiş belgesi uygulamasından muaf tutulması şeklindedir. Bu aşamada, daha ileri seviyede bir serbestleştirmenin henüz sağlanamadığı ve F. Alman tarafının ülkemizin uluslararası kuruluşlar nezdinde gündeme getirdiği farklı görüşleri yakinen takip ettiği ve küresel planda yaşanacak gelişmeleri beklediği anlaşılmaktadır.

19 5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı AFC de ulusal düzeyde yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, AB üyeliği ve dolayısıyla oluşan iç pazarın tabi bir sonucu olarak AB çapındaki düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. Sistem düşüncesi doğrultusunda inşaat malzemelerinin kalitesi ile bunların güvenliğini düzenleyen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD/CPR) ile inşaat sektörü için belirlenen Avrupa Standartları (Eurocodes) nın takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.mevzuatın temelinde temel gereklerin (canlı varlığının, sağlığın ve çevrenin korunması ile bunların güvenliğinin sağlanması) karşılanması bulunduğu anlaşılmaktadır. AB çapında geçerli mevzuata ve inşaat standartlarına dair kapsamlı bilgilere aşağıda Avrupa Komisyonu Sanayi ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün İnşaat Sektörü Bölümünün Ağ Sayfası vasıtasıyla ulaşılması imkan dahilinde bulunmaktadır.ab ve AB ülkelerinde düzenlenen kamu alımlarının takibi için müstakil bir Portal ile hizmet verildiği tespit edilmektedir. Keza, yapılarda enerji verimliliği olarak isimlendirilen ve AB tarafından yürürlüğe konulan Yönetmeliğin de inşaat sektörü alanında çalışan firmalarca takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, İşte Avrupanız İşte İşiniz Portalı nın ilgili kısmı AB de ve AFC de kamu alımları ve sözleşmeler konusundaki yasal düzenlemeler ve koşullar takip edilebilmektedir. Buna ilave olarak, inşaat sektörünü düzenleyen mevzuatın Müşavirlikler Portalı nı AFC- Mevzuat bölümü veya F. Adalet Bakanlığı ile Özel Sektör ortak girişim olan Hukuk Portalı kanalı ile izlenmesinin de mümkün olabildiğinin belirtilmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca, inşaat düzenlemeleri olarak isimlendirilen ve ilgili Oda nın atıf yaptığı İnşaat Düzenlemeleri Portal ın isimli şeklindeki sitenin de mevzuatın takibinde yarar sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC de müstakil bir yabancı sermaye mevzuatı olmadığı belirlenmekle birlikte, Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı(GTAI-Germany Trade & Invest) isimli bir kuruluşun yatırım koşulları konusunda görev yaptığı belirlenmektedir. Bu kuruluşun şeklindeki ağ sayfasında sunulan bilgilerin de bu ülke pazarına giriş konusunda değişik kesimlerce yürütülen çalışmalara katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC`de şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izni, yatırım koşulları ve devlet yardımlarına ilişkin genel bilgiler ve bağlantı adresleri Ticaret Müşavirlikleri Portalı- İş ve Yatırım Yöntemleri Bölümünde verilmektedir. Bu bağlamda, özellikle AB Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupanız ve İşiniz(Ticaretiniz) başlıklı müstakil bir portal ile şirket kuruluşu, şirket devri ve satın alınması, yönetimi, finansman ile devlet yardımlarına erişim vb konularda adım adım ve kapsamlı bilgilerin AB geneli ile AB ülkeleri temelinde ve AB ülkeleri dillerinde verildiğinin belirtilmesinde yarar görülmektedir. Esasen, Alman Ticaret Portalı aracılığı ile pazar, sektör raporları, destekleyici kuruluşlar ve pazara giriş koşulları hakkında ihtiyaç duyulan ve/veya duyulabilecek bilgilere ve bilgi kaynaklarına erişimin mümkün olduğunun bir kez daha yinelenmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

20 Bilindiği üzere, 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma yürürlüktedir. Bu anlaşma kapsamında ülkemizden istihdam edilebilecek toplam işçi sayısı ise ( tarihi itibarıyla) yıllık 6170 seviyesinde bulunmaktadır.bu bağlamda, yıllara göre aylık ortalama kota kulanım miktarının ise (inşaat dahil tüm sektörler )aralığında yer aldığı belirlenmektedir. 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri AFC de, ülkemiz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarınca bu güne kadar diğer ülkelerde özellikle komşu ve çevre ülkelerde üstlenilen işlere kıyasla büyük çaplı ve çok belirgin işlerin gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, AFC pazarına mevcut koşullar altında girilemediği ve 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma nın uygulamada da iyi işletilemediği sonucuna da ulaşılmaktadır. Zira, istihdam edilebilecek iş gücü kotası yıllık ( itibarıyla) 6170 iken, kota kullanım oranının oldukça düşük seviyede gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Esasen, hizmetler ticaretini serbestleştiren bir anlaşmanın olmaması ve pazarın özel koşullarının giriş ve tutunma için oluşturduğu güçlüklere ilave olarak ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş oldukları inşaat şirketlerinin faaliyetlerinin de bir ölçüde doğrudan pazara giriş ihtiyacını ortadan kaldırmış olabileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, orta ve uzun vadede ülkemizde yerleşik firmalar ile gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ile pazara giriş için AFC deki ülkemiz vatandaşları ve/veya kökenli girişimcilerin bu sektördeki faaliyetleri ve bu yöndeki olumlu gelişmeler ve yapılanmalar sayesinde bir ölçüde zemin oluştuğu da gözlemlenmektedir. Kamu alımları ve ihalelerin takip edilebileceği ve güncel tutulan portalların erişim bilgileri gerek bu raporun başlıklı bölümünde gerekse Müşavirliğimiz Portalı nın İhaleler başlıklı kısmında tedbiren verilmektedir. 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları F. Alman firmaları ile üçüncü ülke pazarlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek stratejik birlikler ile anlamlı işbirliği tesis edilmesinin olası olduğu ve karşılıklı çıkarlara hizmet edebileceği ve esasen pazar deneyimi ve teknik kapasite bakımından sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip bulundukları öngörülmektedir. Bu şekildeki birliklerin bazı firmalarımızın başka pazarlara girişi için sıçrama tahtası görevi ifa edebileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş olduğu şirketler ile yapılacak işbirliklerinin de F. Alman piyasasına giriş için kilit görevi görebileceği de tahmin edilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AFC de neslin devamı ve yaşlanan nüfus sorunu nedeniyle faaliyetine son verecek veya devredilme ile karşı karşıya kalan şirketlerin üstlenilmesi ile pazara giriş imkanının genişletilebileceği düşünülmektedir.

21 Bu bağlamda, F. Alman Ekonomi Bakanlığı ile Özel Sektör Kuruluşları İşbirliği ile şirket devri konusunda bir portal oluşturulduğunun ve Şirket Devir Borsası/ Veri Tabanı işletildiğinin vurgulanmasında fayda mülahaza edilmektedir. 8-Firma Sorunları AFC pazarına girişte en önemli engeli, AB ile Türkiye arasında hizmetler ticaretini düzenleyen herhangi bir ikili anlaşmanın bulunmaması, vize uygulaması ve dolayısıyla çalışma izni süreci teşkil etmektedir.zira, mevcut ekonomik bütünleşme anlaşması ve kapsamı bu alandaki sorunları çözmek için yeterli ve kalıcı bir zemin oluşturamamaktadır. DTÖ Doha Kalkınma Gündemi olarak bilinen ve kapsamında hizmetler ticareti de bulunan yeni ticaret turunun tamamlanmamış olması küresel planda da bu alanda beklenen serbestinin sağlanamadığını veya alanın tam olarak genişletilemediğini göstermektedir. Buna ilave olarak, mevcut inşaat normların çok ileri düzeyde olması, yapı kontrollerin sıkılığı, inşaat bitimi sorumluluk süresinin uzunluğu ve koşulların ağırlığı, iş gücü ücretlerinin yüksekliğinin pazara giriş seviyesinin düşük kalmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizden getirilebilecek işçi kotasının en fazla kullanıldığı dönemde dahi 1500 seviyesinde kalması, kullanım düzeyinin %30 u geçmemesi ve diğer bir anlatımla hiçbir zaman doldurulamamış bulunması hususu dikkate alındığında sayıdan ziyade kullanım şeklinden ve kontrollerden kaynaklanan sorunlar olabileceğine işaret etmektedir. 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler AFC müteahhitlik pazarı, ülkemiz firmaları açısından girişi kolay ve hedef pazar olmaktan oldukça uzak gözükmektedir.lojistik ve teknik müşavirlik alanında da AFC nin oldukça rekabetçi bir konumda bulunduğu belirlenmektedir. Esasen, AB ülkeleri bakımından konu değerlendirildiğinde inşaat, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetleri bakımından kendi kendine yeten ve rekabetçi bir iç pazar oluşturulduğu ve üye ülke imkanlarının karşılıklı olarak tamamlayıcı özelliklere sahip bulunduğu görülmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AB çapında yaşanan her yeni genişleme sonrası sektörün yeniden yapılandığı, bir ölçüde yapılanmak zorunda kaldığı ve rekabetçi ülke firmalarının birleşme ve devralmalar ve şube kuruluşları ile yeni pazar imkanlarından yararlandıkları gözlemlenmektedir. Bilindiği üzere, AB çoklu yapı, ulus ve kültür temsilcileri ile çalışmasının tabi bir sonucu olarak uluslararası kuruluşlarda standart ve kural konulması ve/veya şekillendirilmesinde oldukça etkili bir faaliyet gerçekleştirmektedir. AFC başta olmak üzere, sanayisi güçlü ve ürün güvenlik anlayışları farklılaşmış üyeler AB düzeyinde kural konulması veya şekillendirilmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Diğer bir anlatımla, AB nin küresel plandaki oluşturduğu etkiye benzer bir etkinin (standart, ürün ve gıda güvenliği sitem ihracı) AB düzeyinde büyük olçüde AFC tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Şayet bu pazarda mutlaka faaliyet gösterilmek isteniyorsa öncelikle şirket üstlenilmesi ve/veya birleşmeler kanalı ile pazara girilmesi, pazarın koşullarının yakından takip edilmesi ve bilahare

22 mevcut rekabet koşularına göre uygun bir düşünülmektedir. genişleme stratejisi izlenilmesi gerektiği 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları AB ĠnĢaat Sektörü Ġlgili Adresler ve Ağ Sayfaları AB ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü -ĠnĢaat Sektörü AB nin UlaĢtırma ile Ġlgili Birimleri AB Ġhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu Ġhale Veri Tabanları Avrupa Ġstatistik Kurumu (EUROSTAT) EUROSTAT ĠnĢaat Sektörü Ġstatistikleri Bölümü EUROSTAT TaĢımacılık Ġstatistikleri Bölümü Avrupa ĠnĢaat Forumu ve Avrupa ĠnĢaat Sektörü Derneği Federal Almanya Kurum ve KuruluĢları ve Bilgi Kaynakları Federal UlaĢtırma ve Bayındırlık ve ġehir GeliĢtirme Bakanlığı F. Alman Ġstatistik Kurumu -ĠnĢaat Ġstatistikleri Bölümü https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bauen.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bautaetigkeit/bautaetigkeit.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/baugewerbe/baugewerbe.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/konjunkturindikatoren.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/pgw610.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/kae261.html Almanya da Eyaletler Bazında ĠnĢaat Sektörü Ġstatistiki Bilgileri https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon thtp://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en/en_inhalt14.asp

23 F. Alman Ġstatistik Kurumu TaĢımacılık Ġstatistikleri https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/transportverkehr/transportverkehr.html F. Alman Kurum ve KuruluĢları Sektör Raporları Almanya da Ġhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı) Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler Meslek Odaları Bundesarchitektenkammer (BAK) (Alman Mimarlar Odası) Askanischer Platz 4, Berlin Tel : +49 / 30 / Faks : +49 / 30 / E-posta : İnternet : Bundesingenieurkammer (Alman Mühendisler Odası) Kochstr Berlin Tel : (+49) (30) Faks : (+49) (30) E-posta : İnternet : F. Alman ĠnĢaat Sektörü ve ĠnĢaat Malzemeleri Dernekleri Zentralverband Deutsches Baugewerbe (Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği) Kronenstraße 55 58, Berlin Tel : 030 / Faks : 030 / E-posta : İnternet : Birliğin Üyesi Eyalet Birlik Ve Dernekleri Listesi * Avrupa İnşaat Sanayii Federasyonu ve Uluslararası Müteahhit Dernekleri Federasyonu Üyesidir. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v. (Alman İnşaat Sanayii Derneği) Kurfürstenstraße Berlin Tel : 030/ Faks : 030/ E-posta : İnternet : Derneğin Üyesi Eyalet Dernekleri Listesi

24 * Bu Derneğe Üye Eyalet Dernekleri: Bauindustrieverband Schleswig-Holstein e.v. Ringstraße Kiel Tel : 0431/ Faks : 0431/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hamburg e.v. Loogestraße Hamburg Tel : 040/ Faks : 040/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen Bürgermeister-Spitta-Allee Bremen Tel : / Faks : / E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.v. Uhlandstraße Düsseldorf Tel : 0211/67030 Faks : 0211/ E-posta : İnternet : Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e.v. Am Linsenberg Mainz Tel : 06131/26170 Faks : 06131/ E-posta : İnternet : Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes Kohlweg Saarbrücken Tel : 0681/ Faks : 0681/ E-posta : İnternet : Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.v. Bassermannstraße 40

25 68165 Mannheim Tel : 0621/ Faks : 0621/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Mecklenburg-Vorpommern e.v. Eckdrift Schwerin Tel : 0385/ Faks : 0385/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.v. Karl-Marx-Straße Potsdam Tel : 0331/74460 Faks : 0331/ E-posta : İnternet : Sächsischer Bauindustrieverband e.v. Niederwaldstraße Dresden Tel : 0351/ Faks : 0351/ E-posta : İnternet : Landesverband der Bauindustrie für Sachsen-Anhalt e.v. Lorenzweg Magdeburg Tel : 0391/ Faks : 0391/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße Wiesbaden Tel : 0611/ Faks : 0611/ E-posta : İnternet : Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße Wiesbaden Tel : 0611/ Faks : 0611/ E-posta : İnternet :

26 Bayerischer Bauindustrieverband e.v. Oberanger 32/V München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : ĠnĢaat Sektörü Ġle Ġlgili Mesleki Dergiler (Ülke Firma Listesi -Alman Firma Kaynakları- Almanya daki Sektörel Yayınlar Bölümü) 10.5 Federal Lojistik Derneği Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.v. Schlachte 31 D Bremen Tel.: +49 / 421 / Internet: Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve ĠnĢaat Sektörü Malzemeleri Portalları ĠnĢaat Sektörü Portalları BAUNETZ: BAUINFO24: BAU: Yapı Ürünleri Dernekleri Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.v. (BDB) (Alman İnşaat Malzemeleri Ticareti Federal Birliği) Edelsbergstraße München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : Dernek Resmi Yayın Organı: Verband des Baustoff-Fachhandels in Baden-Württemberg e.v. Hohe Straße Stuttgart Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband Norddeutscher Baustoffhändler e.v. Saseler Chaussee Hamburg Tel : 040/

27 Faks : 040/ E-posta : İnternet : Baustoff-Fachhandelsverband Ost e.v. Joachim-Friedrich-Straße Berlin Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband des Westdeutschen Baustoff-Fachhandels e.v. Katernberger Straße Wuppertal Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband der Baustoffhändler Mitte e.v. Tennelbachstraße Wiesbaden Tel : Faks : E-posta : İnternet : Verband des Baustoff-Fachhandels in Bayern e.v. Edelsbergstraße München Tel : 089/ Faks : 089/ E-posta : İnternet : Herstellervereinigung BAU+DIY e.v. (İnşaat ve DIY Üretici Birliği) Gothaer Straße Ratingen Tel : +49 (0) Faks : +49 (0) E-posta : İnternet : * Dernek Üye Listesi: Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. (İnşaat Malzemeleri Taş ve Toprak Federal Birliği) Kochstraße Berlin Tel : Faks : E-posta : İnternet :

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Şubat 2007 AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER Selin

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE DÜNYA EKONOMĐSĐ. Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE DÜNYA EKONOMĐSĐ. Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE DÜNYA EKONOMĐSĐ Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMĐSĐ VE SON 10 YILDA ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI (%) ABD Çin Japonya

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Türkiye de son yıllarda ambalaj sanayi hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. Ambalaj sanayinin hızlı gelişimi ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bu ilerleme

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı