Pınar Anapa Accepted: January 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pınar Anapa Accepted: January 2012"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0502 KürĢat Yenilmez NWSA-EDUCATION SCIENCES Melih Turgut Received: June 2011 Pınar Anapa Accepted: January 2012 Mehmet Ersoy Series : 1C Eskisehir Osmangazi University ISSN : Eskisehir-Turkey ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ EĞĠTSEL ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK ÖZ-YETERLĠK ĠNANÇLARI ÖZET Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları incelenmiştir. Araştırma, öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 268 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak eğitsel internet kullanım öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının, sınıfa ve akademik ortalamaya göre farklılaşmadığı; cinsiyete (erkeklerin lehine), Bilgisayar başarısına ve kişisel bilgisayar olma durumuna göre (olanların lehine) farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, genel olarak internet kullanım süresi arttıkça, öğretmen adaylarının öz-yeterliklerine yönelik inançlarının da olumlu olarak arttığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitsel İnternet Kullanımı, Öz-Yeterlik, İlköğretim Matematik Öğretmen Adayı, Cinsiyet Farkı, İnternet Kullanım Süresi PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE ABSTRACT In this work, educational internet use self-efficacy beliefs of preservice elementary mathematics teachers are investigated. The study was conducted in education year with 268 preservice elementary teachers enrolled to department of elementary mathematics teaching program of a government university. This research is a descriptive study. To collect data educational internet use selfefficacy beliefs scale is used. The obtained data is analyzed by SPSS package program. The results indicated that there is no significant relationship between educational internet use self-efficacy beliefs of preservice elementary mathematics students and class; and academic success. However, there is a significant relationship according to gender (males performing), having an individual computer and computer lesson achievement. Moreover, it has been observed that there is a positive correlation between internet usage time and educational internet use self-efficacy beliefs of the preservice elementary mathematics teachers. Keywords: Educational Internet Use, Self Efficacy, Preservice Elementary Teacher, Gender Difference, Time of Internet Usage

2 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) Dünya üzerindeki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan ve bu şekilde tüm bilgisayarların iletişimini sağlayan uluslararası en büyük bilgisayar ağına Internet adı verilmektedir. Dünya üzerinde bulunan bütün bilgisayarlar; kişisel bilgisayarlardan, çok kullanıcılı sistemlere kadar, model ve marka bağımlılığı olmaksızın, dünya üzerinde nerede olursa olsun, Internet aracılığı ile iletişim kurabilmektedir. Bilgisayarın ve internetin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durumun nedeni de şüphesiz; bu araçların sunduğu hizmetler ve bu hizmetlerin kolaylıkla elde edilebilir olmasıdır. Web, , chat, download gibi ifadeler herkes tarafından bilinir ve kullanılır bir hale gelmiştir. Dünyanın bir ucundaki insanlarla sohbet etmek, elektronik posta göndermek, bir mikrofon aracılığıyla bilgisayarın diğer ucundaki bir insanla konuşmak ve video konferanslar yapmak, dünya çapındaki binlerce veri tabanından, kütüphaneden ve haber gruplarından bilgi sağlamak, dünyada olan gelişmeler hakkında anında haber almak, müzik dinlemek veya film seyretmek, insanlarla karşılıklı olarak oyunlar oynamak, sayısız ürün yelpazesi içerisinden alışveriş yapmak internetin bizlere sunduğu sayısız hizmetlerden yalnızca birkaç tanesidir (Yenilmez ve diğerleri, 2007). Son yıllarda sosyal paylaşım sitelerinin etkisiyle, internetin kullanımı hızla artmış ve bazı araştırmacılara göre internet, bireylerin arkadaşlarıyla buluşabileceği, iş yapabileceği, uzmanlık, eğlence ve eğitimle ilgili gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir yer olarak belirtililir hale gelmiştir (Scherer, 1997 den akt. Şahin, 2009). İnternetin bu olanaklarının ışığında, eğitim perspektifinden birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Örneğin Akkoyunlu & Yılmaz (2005), öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıklarını ve internet kullanım amaçlarını incelemiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının interneti genellikle bilgiye ulaşma amaçlı kullandıkları görülmüştür. Bunun yanında Duggan et al (2001), üniversite öğrencilerin interneti eğitsel olarak kullanım tutumlarını incelemiş ve öğrencilerin tutumlarının genellikle eğitimle ilgili olan internet sitelerini takip etme, internet aracılığıyla eğitimle ilgili bilgileri arkadaşlarıyla paylaşma, gerekli internet kullanımı için sınıflamalar yapma, genel ve eğitim amaçlı internet kullanımı, interneti eğitim amaçlı kullanmak için birçok neden ve internet kullanımı ile ilgili birçok nedenle ilgili olduklarını gözlemlemişlerdir. Bundan birkaç yıl sonra ülkemizde yapılan bir araştırmada ise, öğretmen adaylarının interneti en fazla araştırma ve ödev yapmak için kullandıkları saptanmıştır (Oral, 2004). Paralel bir çalışma 2007 de yürütülmüş ve katılımcıların internet kullanımında etkili olan 6 faktör önem sırasına göre şu şekilde bulunmuştur: sosyal kaçış, bilgilenme, boş zamanları değerlendirme, ekonomik fayda, sosyal etkileşim ve chat/eğlence (Balcı & Ayhan, 2007). Yurtdışında ise, Selwyn (2008), üniversite öğrencilerinin interneti akademik olarak kullanma farklılıklarını İngiltere de öğrenim görmekte olan 1222 öğrenci üzerinde araştırmıştır. Araştırmada, internet ulaşımı, sınıf, cinsiyet, yaş ve köken gibi bazı değişkenler açısından analizler yapılmıştır. Sonuçlara göre, öğrenciler interneti en az akademik ders ya da kurslara katılmak için, en fazla ise, okuma, sosyal paylaşım sitelerini, sohbet etme için kullandıklarını belirtmişlerdir. Ülkemizde de benzer bulgular Ekizoğlu ve Ozcinar (2010) tarafından gözlemlenmiştir. 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICATION) Matematik derslerinde bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiği, son yıllarda yapılan matematik eğitimi araştırmalarının önerileri arasında yer almaktadır (Alakoç, 2003; 372

3 Tezer ve Deniz, 2009). Ders içi yapılan etkinlik ve sunumlarda öğretmenler bilgi teknolojilerine başvurmakta ve bunların en başında internetteki arama motorları gelmektedir. Bu doğrultuda birkaç yıl sonra matematik öğretecek ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının şu anda kullandıkları eğitsel internet yaklaşımlarının meslek hayatlarına da yansıyacağı düşünülebilir. Çünkü yakın zamanda yapılan bir çalışmada Baki et al (2009), öğretmenlerin en çok haberdar oldukları ve kullandıkları öğretim teknolojilerinin bilgisayar ve internet gibi yaygın kullanılan teknolojik ürünler olduğunu ve öğretmen adaylarının haberdar oldukları öğretim teknolojileri arasında kitap ve dergiler ile somut materyallerin de yer aldığını belirtmişlerdir. Bu noktanın önemli olduğu düşünülerek, bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının ve bu inançların bazı değişkenlere (cinsiyet, sınıf seviyesi, akademik başarı, bilgisayar dersi başarısı, kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumu ve internet kullanma sıklığı) göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 3. YÖNTEM (METHOD) Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bilindiği üzere tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır ve araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2009). Bu araştırmada ise, amaca uygun olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır ÇalıĢma Grubu (The Study Group) Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 268 ilköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 186 s (%69) kız ve 82 i (%31) erkektir Veri Toplama Araçları (Instruments) Araştırmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarını belirlemek için Şahin (2009) tarafından geliştirilen Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnancı Ölçeği ve buna ek olarak araştırmacılar tarafından eklenen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı ölçeği 5 li likert tipinde olup 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizleri Şahin (2009) tarafından yapılmış olup Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.96 olarak ifade edilmektedir. Bu ölçekte bir bireyin anketten alabileceği en düşük puan 28 ve en yüksek puan 140 tır. Ölçeğin puanlarının yüksek olması öğrencilerin interneti eğitsel olarak kullanmada kendilerini yetkin olarak gördüklerini göstermektedir. 28 maddenin tümü olumlu olup, öğrencilerin eğitsel internet kullanma kapasitelerini algılamaları ile ilgilidir. Kişisel bilgi formunda ise, katılımcıların cinsiyetlerini, sınıf düzeylerini, akademik başarı ortalamaları, bilgisayar dersi başarı notu, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları ve internet kullanma sıklıkları belirlenmeye çalışılmıştır Verilerin Analizi (Data Analysis) Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 13 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, program aracılığıyla öğrencilerin eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının toplam puanları hesaplatılmıştır. Ardından, öğrencilerin toplam puanları, kişisel özellikleri açısından betimleyici istatistik, ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi aracılığıyla 373

4 çözümlenerek alt problemlere yanıt aranmıştır. Verilerin analiz sonuçları tablolaştırılarak yorumlar yapılmıştır. 4. BULGULAR (FINDINGS) Araştırmanın bulguları üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci kesimde katılımcıların kişisel özellikleri; ikinci kesimde puanların genel dağılımı sunulmuş ve üçüncü kesimde araştırmanın değişkenlerine ait bulgulara yer verilmiştir Katılımcıların KiĢisel Özellikleri (Participants Personal Characteristics) Araştırmada eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancı ölçeği 268 ilköğretim matematik öğretmen adayı tarafından doldurulmuştur. Katılımcıların kişisel özellikleri ana hatlarıyla- Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Katılımcıların genel olarak kişisel özellikleri (Table 1. Participants personal characteristics) Özellikler n % Kız Cinsiyet Erkek Sınıf Var Bilgisayar Yok Akademik Ortalama Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kişisel bilgisayara sahip olduğu ve başarılarının genel olarak orta seviyede olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların, çoğunun kız ve dördüncü sınıf öğrencileri diğerlerine oranla sayıca daha azdır Puanların Dağılımı (Distribution of the Scores) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı ölçeğine verdikleri yanıtlar paket programla incelenmiş, puan ortalaması en düşük ve en yüksek olan iki maddeye ilişkin elde edilen en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancına ait puanların dağılımı (Table 2. Scores related to self-efficacy beliefs regarding educational internet use) Madde n 374 En Düşük Puan En Yüksek Puan İnternet arama motoru (Google, Yahoo vb) kullanmak için İnternet üzerinden veri tabanı kullanmak için Toplam Tablo 2 incelendiğinde, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının orta seviyede oldukları söylenebilir ( X =93.92, ss=22.13). X ss

5 Bunun yanında ilköğretim matematik öğretmen adayları, en çok Google, Yahoo vb gibi arama motorları aracılığıyla eğitsel anlamda interneti kullanmaktadırlar ( X =3.97, ss=1.01). En az ise, internet üzerinden veri tabanlarına erişmek için kullandıkları söylenebilir ( X =2.83, ss=1.16) DeğiĢkenlere Ait Bulgular (Findings Related to Variables) İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini incelemek amacıyla ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır. Tablo 3 de test sonuçları sunulmuştur. Tablo 3. Eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inancının cinsiyete göre t-testi sonuçları (Table 3. T-test results regarding gender with respect to selfefficacy beliefs related to educational internet use) Cinsiyet n X ss sd t p Kız Erkek Tablo 3 te ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (t=2.11, p<.05). Erkeklerin öz-yeterlik inançlarının ( X =98.21), kız öğrencilerin özyeterlik inançlarından daha yüksek olduğu görülmektedir ( X =92.03). Bu bulguya dayanarak, eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancı ile cinsiyet (erkeklerin lehine) arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu söylenebilir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarının sınıf seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarının sınıf seviyesine farklılaşmadığı saptanmıştır (F =1.746, p>.05). Bu sonuca göre sınıf seviyesinin, eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inancı için bir etken olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin özyeterlik inançlarının akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Bulgulara göre ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının, eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının akademik başarıya göre de farklılaşmamaktadır (F =2.796, p>.05). Bu sonuca dayanarak, eğitsel internet kullanımı için akademik başarının bir faktör olmadığı söylenebilir. Eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancının, bilgisayar ders notuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için, verilere ten yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 4 te analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 375

6 Tablo 4. Eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inancının bilgisayar dersi başarısına göre tek yönlü varyans analizi sonuçları (Table 4. ANOVA results of self-efficacy beliefs regarding educational internet use related to computer course achievement) Varyansın Kareler Kareler sd Kaynağı Toplamı Ortalaması F p Anlamlı Fark Gruplararası AA-CB Gruplariçi AA-CC Toplam AA-DC Tablo 4 de görülen analiz sonuçları, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının, bilgisayar dersi başarı notu bakımından anlamlı biçimde farklılaştığını göstermektedir (F =3.914, p<.05). Bu farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için Tukey HSD analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bilgisayar dersi notu AA ( X =104.37) olan öğrenciler, ders başarı notu CB ( X =90.30), CC ( X =85.83) ve DC ( X =75.88) olanlara göre, eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inanç değerleri anlamlı düzeyde daha yüksektir. Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancının kişisel bilgisayara sahip olup olmamaya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ilişkisiz örneklemler t-testi incelenmiştir. Tablo 5 de bu sonuçlara değinilmiştir. Tablo 5. Eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inancının kişisel bilgisayar durumuna göre t-testi sonuçları (Table 5. T-test results of self-efficacy beliefs related to educational internet use regarding personal computer ownership) Kişisel Bilgisayar Durumu n X ss sd t p Var Yok Tablo 5 e göre öğrencilerin kişisel bilgisayarlarının var olması, eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarını etkilemektedir (t=3.888, p<.05). Kişisel bilgisayar kullananların ( X =96.28), olmayanlara göre ( X =82.81) öz-yeterlik inançlarının daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, kişisel bilgisayar kullanımın öz-yeterlik inanç düzeyi için bir faktör olduğu söylenebilir. Son olarak eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancının internet kullanma süresi ile ilişkisi tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda sonuçlar verilmiştir. Tablo 6. Eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inancının internet kullanım süresine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları (Table 6. ANOVA results of self-efficacy beliefs regarding educational ınternet use related to time spent on internet) Varyansın Kareler Kareler sd F p Anlamlı Fark Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası Gruplariçi Toplam HG: Her gün; HBG: Haftada birkaç gün; ABG: Ayda birkaç gün 376 HG-HBG HG-ABG Öğrencilerin öz-yeterlik inançlarının, internet kullanım süresine göre anlamlı bir fark gösterdiği tablo 6 dan görülmektedir (F =15.320, p<.05). Anlamlı farkın hangi gruplar (internet kullanım

7 süreleri) arasında olduğu gözlemlemek için, verilere Tukey HSD analiz uygulanmıştır. Hergün interneti kullananların ( X =98.78), haftada birkaç gün ( X =86.77) ve ayda birkaç gün ( X =74.34) kullananlara göre eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançlarının daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Ayrıca, haftada birkaç gün internet kullananlar ile ayda birkaç gün internet kullanan öğrencilerin öz-yeterlik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuca göre internet kullanım sürecinin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı ile ilişkili olduğu söylenebilir. 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) Bu araştırma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inançları anketten alınabilecek en düşük ve en yüksek puana göre- orta düzeydir. Eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inancının cinsiyete (erkeklerin lehine) göre farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuç kız öğrencilerin internete yönelik kaygı düzeylerinin yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilir. İnternet kaygısı ile ilgili bu sonuç alanyazındaki yakın bulgular arasındadır (Durndell ve Haag, 2002, Joiner et al 2005, Joiner et al 2007, Sun, 2008). Fakat alanyazında bir kararsızlık vardır; yakın bir çalışmada (Selwyn, 2008) kız öğrencilerin interneti akademik araştırmalarda erkeklere göre daha iyi kullandıkları vurgulanırken Yusuf ve Balogun (2011), kız ve erkek öğrencilerin bilgi ve iletişime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farka rastlamamışlardır. Araştırmadan elde edilen ikinci sonuç ise özyeterlik inancının sınıf seviyesine göre değişmediğidir. Bu sonuç Selwyen (2008) in bulgularını destekler niteliktedir. Bilgisayar dersi başarı notu açısından ise, ders notunun yükseldikçe, öğrencilerin özyeterlik inançlarının da arttığı görülmüştür. Bunun yanında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarının kişisel bilgisayara sahip olmaları durumunda yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç Ekizoğlu ve Ozcinar (2010) ın bulgularını desteklemektedir. Araştırmada aynı zamanda öz-yeterlik inancının internet kullanım süresine göre de farklılaştığı bulunmuştur. İnternet kullanım süreci arttıkça, öğretmen adaylarının interneti eğitimsel olarak kullanma inançlarının da arttığı söylenebilir. Bu sonuç ise Selwyen (2008) in bulgularıyla örtüşmektedir. Araştırmadan elde edilen en genel sonuç eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inancının orta seviyede olduğudur. Elde edilen bulgular değişkenler açısından da irdelenerek, öğretmen adaylarının sözü geçen inançlarının daha yüksek seviyeye ulaştırılabilmesine yönelik bazı öneriler verilebilir: İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı birinci sınıfta yer alan Bilgisayar-I ve Bilgisayar-II dersleri kapsamında öğretmen adaylarına internetin eğitsel amaçlı kullanımı konusunda detaylı ve güncel bilgiler aktarılabilir. Bu derslerde öğrencilerin mümkün olduğunca eğitsel internet kullanımına yönelik uygulamalara bizzat katılımları sağlanabilir. İkinci sınıfta yer alan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında öğretmen adaylarına internetten bilimsel yayınlara ulaşma ve inceleme konusunda rehberlik edilebilir. Programda yer alan genel kültür ve meslek bilgisi seçmeli dersleri kapsamında eğitsel internet kullanımına yönelik dersler önerilebilir. 377

8 NOT (NOTICE) Bu çalışma, Eylül 2011 tarihleri arasında Elazığ da düzenlenen (ICITS-2011) 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, E., (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19, Alakoç, Z., (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, vol. 2 (1): Altunçekiç, A. ve Aksu, L., (2011). Web Destekli Öğrenme Ortamlarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Üzerine Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Vol. 19 (1), Baki, A., Aydın Yalçınkaya, H., Özpınar, İ., Çalık Uzun, S., (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol. 1 (1), Balcı, Ş., ve Ayhan, B., (2007). Üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ve doyumları üzerine bir saha araştırması. Selçuk İletişim, 5(1), Duggan, A., Hess, B., Morgan, D., Kim, S., and Wilson, K., (2001). Measuring Students Attitudes Toward Educational Use of the Internet, Journal of Educational Computing Research, 25(3), Durndell, A. and Haag, Z., (2002). Computer self efficacy, computer anxiety, attitudes towards the Internet and reported experience with the Internet, by gender, in an East European sample, Computers in Human Behavior 18, Ekizoğlu, N. and Ozcinar, Z., (2010). The relationship between the teacher candidates computer and internet based anxiety and perceived self-efficacy, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 10. Joiner, R., Gavin, J., Duffield, J., Brosnan, M., Crook, C., and Durnell, A., et al. (2005). Gender, Internet Identification, and Internet Anxiety:Correlates of Internet Use. Cyber Psychology & Behavior, 8 (5), Joiner, R., Brosnan, M., Duffield, J., Gavin, J., and Maras, P., (2007). The Relationship Between Internet Identification, Internet Anxiety and Internet Use. Computer in Human Behavior (23), Oral, B., (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Durumları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3 (10), Selwyn, N., (2008). An investigation of differences in undergraduates' academic use of the internet, Active Learning in Higher Education Vol. 9 (1): Sun, S., (2008). An examination of disposition, motivation, and involvement in the new technology context computers in human behavior. Computers in Human Behavior (24), Şahin, İ., (2009) Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 21,

9 16. Tezer, M. ve Deniz, K.A., (2009) Matematik Dersinde İnteraktif Tahta Kullanarak Yapılan Denklem Çözümünün Öğrenme Üzerindeki Etkisi, Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Yenilmez, K., Cemrek, F., Ozaydin O., and Altin, A., (2007). Computer and Internet Using Levels of The Secondary School Students, Proeedings of. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, Yusuf, M.O. and Balogun, M.R., (2011). Student-Teachers Competence and Attitude towards Information and Communication Technology: A Case Study in a Nigerian University, Contemporary Educational Technology, 2 (1),

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk Yoldaş Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kütahya cenkyoldas@hotmail.com Uzman Ferhat

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 48-58 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

A Research on Investigation of Internet Using Purposes of Technical Teacher Candidates

A Research on Investigation of Internet Using Purposes of Technical Teacher Candidates Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (97-109) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (97-109) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi singec@gazi.edu.tr Mina Şahingöz

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1721 Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 44 60, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 44-60, Summer 2013

Detaylı

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0298 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Fatih Aydın Series : 1C Karabuk

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency Elementary Education Online, 9(2), 658 667, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 658-667, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers

Detaylı

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2010/ Volume. 11, Issue. 1, pp. 4159 ISSN: 1300 2899 Examining Computer SelfEfficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

Melih Turgut Accepted: June 2010. ISSN : 1308-7274 melih.turgut@gmail.com 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey

Melih Turgut Accepted: June 2010. ISSN : 1308-7274 melih.turgut@gmail.com 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0157 EDUCATION SCIENCES Received: May 2009 Melih Turgut Accepted: June 2010 Süha Yılmaz Series : 1C

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Volkan Lütfi Pan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:33 53 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE

Detaylı

Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7274 pinardnz@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7274 pinardnz@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0433 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011 Gülay Ekici Series

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ* Can MEŞE 1 Halil

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 28-54, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 28-54, Summer 2014

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1 ElementaryEducationOnline, 13(3), 847 864, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 847 864, 2014. [Online]:http://ilkogretim online.org.tr Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer

Detaylı