ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ A. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN GÜNER BERKANT 2. Doğum Tarihi: Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme Doçentlik Bilim Alanı: Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Eğitim Bilimleri Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi 2007 Yüksek Eğitim Bilimleri Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi 2002 Lisans Lisans Biyoloji Çukurova Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (Özeti Ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tez Başlığı: Ortaöğretim Biyoloji Öğretiminin Biyolojik Nedensellik Bağlamında Ġncelenmesi Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğanay 6. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (Özeti Ekte) ve Danışman(lar)ı: Tez Başlığı: Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel DüĢünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel DüĢünmelerine, Akademik BaĢarılarına, Kalıcılığa ve Günlük YaĢam DavranıĢlarına Etkisi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğanay 7. Görevler GÖREV UNVANI GÖREV YERİ YIL DOÇ.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YRD.DOÇ.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ÇUKUROVA ÜN. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ANKARA ÜN. EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ODTÜ ARġ.GÖR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 8.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1. Akıllı, Nuray (2012) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri ve Yaratıcı DüĢünme Becerilerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

2 2 2. Kara, Kevser (2011) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Etkileyen Faktörlere Yönelik GörüĢlerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3.AvĢar, AyĢegül. (2010) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Erkoç, Aslıhan (2010) (Y.L.Tezi) Aday Öğretmenlerin Göreve BaĢladıklarında KarĢılaĢtıkları Sorunlar. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Eren, Ġsmail (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Ġngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Otonom Öğrenmelerini GeliĢtirme Durumlarının Değerlendirilmesi. 6. Kapyapar, Leyla (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Sınıf Öğretmenlerinin DüĢünme Stillerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Tüzer, Ahmet (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlıkları ile Sayısal Ders BaĢarıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8.Gökçedağ, Onur (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine, Akademik BaĢarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Ġncecik, Ali (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ortaokul Matematik Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Öğretim Programının Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri 1.Altınok, Ġlker (2014) (Y.L.Projesi) Ortaokul Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı, Ortaöğretim YerleĢtirme Puanı ve Yıl Sonu BaĢarı Puanlarının Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Bayer, Adil (2014) (Y.L.Projesi) Ortaokul Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlığını ve Zevkini Kazanmalarında Okulun ve Çevrenin Etkisinin Öğrenci GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Çadırlı, Bekir (2014) (Y.L.Projesi) Okul Öncesi Eğitiminde Dil GeliĢimi Etkinliklerinin Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. ErtaĢ, Gönül (2014) (Y.L.Projesi) Halk Eğitimi Merkezi Kurslarının Kursiyerler Tarafından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Mısıroğlu, ġeyh Muhittin (2014) (Y.L.Projesi) Örgüt Kültürünün Örgütsel Öğrenme ile ĠliĢkisine Yönelik Öğretmen GörüĢleri. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Gençoğlu, Serpil ġener (2014) (Y.L.Projesi) Matematik Eğitiminde YaĢanan Sorunların Farklı Liselerde ÇalıĢan Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Yiğit, Settar (2014) (Y.L.Projesi) Öğretmenlerin Yönetici DavranıĢlarına ĠliĢkin Adalet Algılarının Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Firik, Cengizhan (2014) (Y.L.Projesi) Türkiye deki Zorunlu Eğitimin Öğretmen GörüĢleri Açısından Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. ġaģ, Hülya (2014) (Y.L.Projesi) Yatılı Bölge Ortaokul Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Okul YaĢam Kalitesine Yönelik Algılarının ve Beklentilerinin Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Atmaca, Yasemin (2014) (Y.L.Projesi) Sekizinci Sınıf T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine, Tutumlarına, BaĢarılarına ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3 3 11. Arslan AvĢar, Meryem Deniz (2012) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil (Ġngilizce) Dersinde Eğitsel Oyuna Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik BaĢarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 12. Sürmeli, Zehra (2011) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir DuyuĢsal DavranıĢ Olarak Değerlerin Kazandırılmasında YaĢanan Güçlüklerin Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 13. Demirdöğen, Sami (2010) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencilerinin BoĢ Zamanlarında Okuma AlıĢkanlıklarının ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14. Gök, Celal (2010) (Y.L.Projesi) TaĢımalı Ġlköğretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 15. ġahin, Demir AyĢe (Devam Ediyor) (Y.L.Projesi) Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitsel Oyuna Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine ve Çevreye Yönelik Tutumlarına, Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına ve BaĢarılarına Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Jüri Üyelikleri KamıĢlı, Halil (2013). Türkiye deki Hastane Okullarının Mevcut Durumu ve GeliĢtirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyelikleri 1. Kurnaz, AyĢe (2011). (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim Öğretmenlerinin Yaratıcılık Düzeyleri ve Demokratik Tutumları Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Altay, Cüneyt, Altan (2011). (Yüksek Lisans Projesi) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Beklentileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki ĠliĢki, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Ceyhan, Erkan (2011). (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Beydur, Veli (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Türlerinin Ġncelenmesi (KahramanmaraĢ Ġli Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Yıldırım, Adem (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Paulo Freire ve Ivan Illich in Eğitim AnlayıĢları Ekseninde Radikal Eğitim EleĢtirisi Üzerine Bir AraĢtırma, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Çınar, GülĢah (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Okulöncesi Öğretimin Yararı Konusunda Ġlköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Ailelerinin GörüĢlerinin AraĢtırılması (ErciĢ Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Hayva, Zeynep (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Olumsuz DavranıĢ Göstermelerindeki Rolünün Ġncelemesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Yılmaz, Dönay (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Bulundukları Öğretim Kurumuna Göre Gösterdikleri Toplumsal Farklılıklar (Gaziantep Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Çiftçioğlu, Rukiye (2009) (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim BeĢinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4 Yüksek Lisans Projeleri Jüri Üyelikleri 1.Toprak, Ahmet (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Zaman Yönetimi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2.Eskitütüncü, Beyhan (2014). Eğitimde Çevre Ġmkanlarının Kullanılması, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3.Kala, Ahmet (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik ġiddete Maruz Kalma Düzeyleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4.Tekbir, Kaymak (2014). Ġlkokul ve Ortaokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Velilerinin TaĢımalı Eğitime ĠliĢkin GörüĢleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5.Can, Ramazan (2014). Stajyer Öğretmenlerin YetiĢtirilme Sürecinde Hizmetiçi Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursları Ġle Ġlgili Stajyer Öğretmen GörüĢleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.Dinçaslan, Fatih Mehmet (2014). Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve misyon Ġfadelerinin analizi (Vakıf Üniversiteleri Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7.Ersoy, Süleyman (2014). Okul Kültürünün OluĢumunda ve Okul Yönetiminde Kültürel Bir Lider Olarak Müdürün Rolü, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8.Suçatı, Halit (2014). Eğitim Yönetiminde Değer Kavramı, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Projeler Proje Yöneticisi: Hasan Güner Berkant Projenin Adı: Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi (2010) 10. İdari Görevler KSÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı: KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretimi Anabilim Dalı BaĢkanlığı: KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı BaĢkanlığı: KSÜ Eğitim Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı: KSÜ Ġlköğretim Bölüm BaĢkanlığı: Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 12. Ödüller ULAKBĠM Uluslararası Bilimsel Yayınları TeĢvik Programı ödülü. BaĢvuru No: An Investigation of Students Meaningful Causal Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender, KURAM ve UYGULAMADA EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ, 2009, Cilt:9, Sayı:3.

5 5 13. Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı BAHAR ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME BAHAR ÖĞRETĠM TASARIMI (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü) BAHAR MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü) BAHAR FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Eğitim BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim

6 GÜZ ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi-2.Öğretim) GÜZ ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ (Sınıf Öğretmenliği Bölümü) GÜZ ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ (Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR BAHAR BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Sınıf Öğretmenliği) BAHAR ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği)

7 BAHAR ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Pedagojik Formasyon) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME (Pedagojik Formasyon) GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ GÜZ GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi-2.Öğretim) ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) BAHAR ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim

8 BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Pedagojik Formasyon) GÜZ ÖĞRENME ve ÖĞRETME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) GÜZ GÜZ BAHAR PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Türk Dili ve Edebiyatı) PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih ve Coğrafya) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim

9 BAHAR BAHAR GÜZ GÜZ GÜZ GÜZ GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih- Coğrafya-Türk Dili ve Edebiyatı) ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih- Coğrafya-Türk Dili ve Edebiyatı) EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih-Türk Dili ve Edebiyatı) YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR BAHAR BAHAR EĞĠTĠMDE ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI (Y.LĠSANS- BÖTE Ana Bilim Dalı) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih ve Coğrafya) YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

10 GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü) GÜZ ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü GÜZ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü) GÜZ GÜZ GÜZ BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠNDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-BÖTE Ana Bilim Dalı) EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME (Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu) BAHAR EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ (Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu) BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠSĠ ve MATERYAL GELĠġTĠRME (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü BAHAR FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ (Eğitim Bilimleri Bölümü) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) 4 0 4

11 11 B. ESERLER 1. SSCI da Yer Alan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Berkant, H. G. (2009). An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1.Berkant, H.G. ve Atmaca, Y. (2014) Altıncı ve Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Ġnsan Hakları ve Demokrasi Kavramları Açısından Ġncelenmesi. Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), DOI: 2.Berkant, H. G., Eren, Ġ. ve Reyhanlıoğlu, D. (2013). Problem Solving Abilities of Pre-Service Teachers. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), 14a, Berkant, H. G. ve Eren, Ġ. (2013). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), DOI: 4.Berkant, H. G. ve AvĢar Tuncay, A. (2012). Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies- International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), DOI: 3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Sürmeli, Z. (2013). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi, V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Haziran 2013, KahramanmaraĢ, 2.Berkant, H. G., Eren, Ġ and Reyhanlıoğlu, D. (2012). Problem Solving Abilities of Pre-service Teachers, New Trends on Global Education Conference, September 2012, Cyprus. (Bu çalışmanın tam metni Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergişi, Sayı 14a, Yıl 2013, s de yayınlanmıştır. 4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Tam Metni Basılan Bildiriler 1.Efendioğlu, A., Berkant, H. G. and Çukurova, B. (2012). Using Constructivist And Collaborative Approach to Enhance Pre-Service Teachers Attitudes Toward Computer In Computer Course: Learning and Using Ms Excel Functions in Problem-Based Scenarios, 2nd World Conference on Educational Technology Researches, June 2012, Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 83 (2013), pp Berkant, H. G. and Tuncer, M. (2011). Views of The Senior Students Attending to Education of Computer and Instructional Technologies Department Toward Profession and Their Professional Efficacies, 5th International Computer&Instruction Technologies Symposium, September 2011, Elazığ. (s ).

12 12 3. Berkant, H. G. and Efendioğlu, A. (2011). Faculty of Education Students Attitudes Toward Computer and Making Computer Supported Education. International Educational Technology Conference (IETC) 2011, May 2011, Ġstanbul, Turkey. (s ). 4. Berkant, H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Özyeterlik Ġnançlarının ve Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, Mayıs 2010, Ankara, Turkey. (s.60-68). 5. Berkant, H. G. (2009) ve 2008 Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Öğretim Programlarının KarĢılaĢtırılması. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 1-3 October 2009, Edirne, Turkey. (s ). 6. Berkant, H. G. (2009). DüĢünme Özgürlüğü Açısından Evrim Teorisinin Öğretimi. International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, June 2009, Çanakkale, Turkey. (s ). 7. Efendioğlu, A., Sezgin, M. E. ve Berkant, H. G. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Konusunda Değerlendirilmesi, 2 nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, April 2008, KuĢadası. (s ). 8. Tümkaya, S., Çelik, M., Aybek, B. and Berkant, H. G. (2008). University Students Critical Thinking Dispositions and Emotional Intelligence As A Predictor Variable, 6 th International Congress on Higher Education University 2008, February 2008, Havana, Cuba. 9. KarakuĢ, M. and Berkant, H. G. (2007). The Qualitative Analysis of Teachers Views on Primary School Curriculum, Affective Education in Action, June 2007, Adana, Turkey. (s ). 10. Berkant, H. G. and KarakuĢ, M. (2007). The Evaluation of Primary School Teachers Views on The Application of Constructivist Learning Based Primary School Curriculum in Turkey: Adana City Sample, 9th International Conference on Education, Athens, Greece, May (s ). 11. Ekici, G. and Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları ve Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi, 1th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, Mayıs 2007, Çanakkale, Turkey. (s ). 5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Gökçedağ, O. (2013) Sisteminde Ġlkokul ve Ortaokul Eğitiminde Yapılan DeğiĢikliklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri, International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education-IPALTE 2013, 2-4 October 2013, Diyarbakır. (s.124). 2.Berkant, H. G. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi, 1 st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, June 2013, Trabzon. (s.86) (Tam metni The Journal of Instructional Technologies&Teacher Education (JITTE), 1(3), de yayınlanmıştır.)

13 13 3.Tuncer, M. and Berkant, H. G. ve TanaĢ, R. (2011). Evaluation of Vocational High School Students Life Long Learning Self-Efficacy Believes (Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin YaĢam Boyu Öğrenme Özyeterlik Ġnançlarının Değerlendirilmesi), I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, EskiĢehir. (s ). 6. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 1.Berkant, H. G. and Efendioğlu, A. (2010). The Effects of Computer-Based Genetics Lessons on the Academic Achievements of Eighth Grade Students. In G.T. Papanikos & N.C.J. Pappas (Eds.), Horizons in Education, (pp.31-38). Athens: Athens Institute for Education and Research. 7. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1.Berkant, H. G. ve Cömert, M. (2013). Günlük Gazetelerdeki Eğitimle Ġlgili Haberleri Ġncelenmesi. KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), Berkant, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. The Journal of Instructional Technologies&Teacher Education (JITTE), 1(3), Berkant, H. G. ve Sürmeli, Z. (2013). Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerleri Kazandırmada Öğretmenlerin Güçlük YaĢama Durumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2012). Ġlköğretim ve Ortaöğretim Programlarının Öğretmen GörüĢleri Açısından Ġncelenmesi. E-SOSDER-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), Berkant, H. G., Reyhanlıoğlu, D. ve Eren, Ġ. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine GiriĢ Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), Berkant, H. G. (2012). Ġlköğretim Programına Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), Berkant, H. G. ve Demirdöğen, S. (2010). Okuma ile Ġlgili Bazı DeğiĢkenlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), Berkant, H. G. (2007). Biyolojik Kültür ve Biyolojik Bilinç Yoluyla Biyolojik DüĢünme. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(33), Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz- Yeterlik Ġnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), Berkant, H. G. (2005). Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Ġnsan DavranıĢlarının Biyolojik Nedenlerine Yönelik Kavram Yeterlikleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), Berkant, H. G. (2005). Ortaöğretim Biyoloji Öğretim Programında Klonlama Konusunun Kapsamı ve Ġnsan Klonlamaya Yönelik Program Önerisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1),

14 14 8. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metni Basılan Bildiriler 1. Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). 2. Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ġnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). 3. Efendioğlu, A., Berkant, H. G. ve ArslantaĢ, Ö. (2010). John Dewey in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Mayıs 2010, Ayvalık. (s.54-60). 4. Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Özelliklerine ve Öğrenme Stillerine Göre Değerlendirilmesi, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,13-15 Mayıs 2010, Ayvalık. (s ). 5. Ekici, G. ve Berkant, H. G. (2005). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2005, Denizli. (s ). 6. Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2005). Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları Ġçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında Ġncelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2005,Denizli. (s ). 7. Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak ĠĢlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2002, Ankara. (s.52-57). 9. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Çetiner, F. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin KaynaĢtırma Eğitimine Yönelik GörüĢleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2013, Trabzon. (s.96). 2.Berkant, H. G. ve Çetin, R. B. (2013). Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunlara ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2013, Trabzon. (s.140). 3.Berkant, H. G. (2013). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmen YetiĢtirme ve Atama Sistemine Yönelik GörüĢleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı-Uluslararası Katılımlı, 5-7 Eylül 2013, EskiĢehir. (s.306). 4.Berkant, H. G. ve Eren, Ġ. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarının Ġncelenmesi, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Özetleri, Eylül 2012, Bolu. (s.147) 5.Berkant, H. G., Duman, A. ve Eren, Ġ. (2012). Ġlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Ġncelenmesi, 11. Matematik Sempozyumu-Anadolu da Matematik, Eylül 2012, Samsun. (s.116). (Tam Metni The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6(3), de yayınlanmıştır.) 6.Berkant, H. G., Eren, Ġ. ve Reyhanlıoğlu, D. (2011). Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin GörüĢlerinin ve Beklentilerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Ankara. (s.67). 7. Berkant, H. G. ve Kayraldız, A. (2009). Biyoloji Bölümlerinde Evrim Teorisinin Öğretimine EleĢtirel Bir BakıĢ, Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun/Mordoğan, 3-6 Eylül 2009, Ġzmir. (s.135).

15 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Posterler 1. Berkant, H. G. ve Piner, P. (2010). Öğretmen Adayı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik Ġnançlarının Ġncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Ġzmir. (s.209). 11. Diğer Yayınlar Ulusal Kitaplarda Yazarlık 1. Berkant, H. G., Sadık, F. ve Aybek, B. (2009) Eğitim Durumları-Sınıf Yönetimi-Materyal Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi. 2.Aybek, B., Berkant, H. G. ve Sadık, F. (2009) Program Geliştirme, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Pegem Akademi 3. Sadık, F., Aybek, B. ve Berkant, H. G. (2009) Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Pegem Akademi. 4.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Program Geliştirme, Adana: Nobel Yayınevi. 5.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Eğitim Durumları-Sınıf Yönetimi-Materyal Geliştirme, Adana: Nobel Yayınevi. 6.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Ölçme ve Değerlendirme, Adana: Nobel Yayınevi. 7. Aybek, B., Berkant, H. G., Cenkseven, F., Çolakkadıoğlu, O. ve Sadık, F. (2009). Nobel KPSS-Deneme Sınavları ve KPSS de Çıkmış Sorular, Adana: Nobel Yayınevi. 12. Bilimsel Toplantılar Uluslararası Bilimsel Toplantılar (Dinleyici) 1. International Symposium on Democracy Education, Çanakkale, Turkey, May Eğitim Toplantıları 1. Doğa Eğitimi Programı, TÜBĠTAK, Kazdağı Milli Parkı, Ağustos I. Eğitim Bilimleri AraĢtırma Günleri, Temmuz 2010, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 13. Seminerler 1.Berkant, H. G. (2012). Öğretmenlik Mesleğinin Rolü ve Ġtibarı, KSÜ. 1.Berkant, H. G. (2010). Okulsuz Toplum, KSÜ. 2. Berkant, H. G. (2009). Yapıcı Öğrenmenin Özellikleri, KSÜ. 3. Berkant, H. G. (2009). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Önemi, KSÜ. 4. Berkant, H. G. (2009). Ortaöğretim Biyoloji Derslerine Yönelik Bazı Öneriler, KSÜ. 5. Berkant, H. G. (2008). Eğitim Programının Öğeleri ve Aralarındaki ĠliĢkiler, KSÜ. 6. Berkant, H. G. (2008). Eğitimde Program GeliĢtirme Süreci, KSÜ. 7. Berkant, H. G. (2008). Eğitimde Bilimsel AraĢtırma Süreci, KSÜ.

16 Atıflar Web of Science / SSCI da Yapılan Atıflar Efendioğlu, A. (2012).Courseware development model (CDM): The effects of CDM on primary school preservice teachers' achievements and attitudes. Computer&Education 59(2), (Berkant, H. G. (2009) An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, ) Gülten, D. Ç., Yaman, Y., Deringöl, Y and Özsarı, Ġ. (2011). Investigating the relationship between curiosity level and computer self efficacy beliefs of elementary teachers candidates. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz- Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). Yanık, C. (2011). The relationship between prospective teachers computer literacy perception and their attitudes towards internet usage. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz- Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s ) Sözen, H., Sözen, M. and Tekat, A. (2009). Comparison of the profiles of the potential teachers in different disciplines based on multiple intelligences theory (Samsun City Sample. World Conference on Educational Sciences - New Trends and Issues in Educational Sciences, 4-7 February 2009, Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), (Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik Ġnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ) Berkant, H. G. (2009). An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, (Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel DüĢünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel DüĢünmelerine, Akademik BaĢarılarına, Kalıcılığa ve Günlük YaĢam DavranıĢlarına Etkisi.)

17 17 Serin, N. B., Serin, O., Yavuz, M. A. and Muhammedzade, B. (2009). The relationship between the primary teachers teaching strategies and their strengths in multiple intelligences (Their multiple intelligence types) (Sampling: Izmir and Lefkosa). Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), (Berkant, G.H. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlilik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Enstitüsü Dergisi/e-dergi ISSN: Cilt: 16, Sayı: 1.) Uluslararası Diğer Dergilerde Yapılan Atıflar Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(2), (Berkant, H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen YetiĢtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.) Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(2), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) Ekici, G., Fettahlıoğlu, P. and Sert Çıbık, A. (2012).Biology Self Efficacy Beliefs of the Students Studying in the Department of Biology and Department of Biology Teaching, International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), (Berkant, G. H. & Ekici, G. (2007). Assessment of the relationship between the levels of self-efficacy beliefs and types of intelligence of the preservice class teachers in teaching science. Çukurova University Journal of Social Sciences Institute, 16 (1), ) Yalçın, F. A. (2011). Investigation of science teacher candidates self-efficacy beliefs of science teaching with respect to some variables. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) Ulusal Hakemli Dergilerde Yapılan Atıflar Eroğlu, A., Ünlü, H., Eroğlu, Ġ. ve Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1): (Tuncer, M. ve Berkant, H. G. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ġnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, 2010.)

18 18 Tuncer, M. ve TanaĢ, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), (Berkant H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen YetiĢtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu I, I16 18 Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.) Babaoğlan, E. ve Korkut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki iliģki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), (Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), ) (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) CoĢkun, E., Özer, B. ve Tiryaki, E. N. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterliklerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (Berkant, H. G. ve Ekici G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik Ġnanç Düzeyleri Ġle Zekâ Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), ) Sezer, A., Yıldırım, T. ve Pınar, A. (2010). Coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2010), Elazığ.) Tay, B., Kurnaz, ġ. ve TaĢdemir, M. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamında Ġlköğretim Öğrencilerinde Nedensellik Kavramının GeliĢimi. İlköğretim Online, 9 (1), (Berkant, H. G. (2002a). Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak incelenmesi. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Adana: Ç. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü.) (Berkant, H. G. (2002b). Ortaöretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedensellie Dayalı Olarak Planlanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, /UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t13d.pdf, adresinden 11 Aralık 2005 tarihinde alınmıģtır.)

19 19 Korkmaz, Ö., YeĢil, R. ve Aydın, D. (2009). Öğretmen adaylarının çoklu zeka algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (Berkant, H. G. Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s ) Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Ġle ĠliĢkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlilik Ġnanç Ölçeğinin GeliĢtirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), (Berkant, H. G. & Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), ) Özay, E. ve Hasenekoğlu, Ġ. (2006). Biyoloji Ders Kitapları Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), (Berkant, H. G. ve Ekici G. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları Ġçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında Ġncelenmesi, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eylül 2005 Denizli.) Doğan, S., Kıvrak, E. ve Baran, ġ. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri günlük yaģamla iliģkilendirebilme düzeyleri. Erz,ncan Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), (Berkant, H. G. (2002) Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak iģlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 13.) Baran, ġ., Doğan, S. ve Yalçın, M. (2002). Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla ĠliĢkilendirebilme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), (Berkant, H.G., 2002, Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak iģlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong., ODTÜ, Ankara, s 13.) Uluslararası Bildiri Kitabında Yapılan Atıflar Aldağ, H. (2008) The Effects of Generative Concept Mapping on College Students Concept Learning. II.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düģünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düģünmelerine, akademik baģarılarına, kalıcılığa ve günlük yaģam davranıģlarına etkisi. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi.)

20 Yüksek Lisans Tezinde Yapılan Atıflar Bal, H. F. (2010). Öğretmenlerin fen öğretimi öz yeterlik inançları ile bilgisayar kaygıları arasındaki iliģki. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Berkant, H. G ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ) Doktora Tezinde Yapılan Atıflar PektaĢ, M. (2008). Biyoloji dersinde yapılandırmacı yaklaģımın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci baģarısı ve tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak ĠĢlenmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18Eylül, Ankara.) 15.Uluslararası Dergi Hakemliği Turkish Studies (2013) Educational Research and Reviews (2012) Jass (2011). 4(1). 16. Ulusal Dergi Hakemliği Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014) İlköğretim Online Dergisi (2014) Eğitim ve Öğretim Dergisi (2013) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013) İlköğretim Online Dergisi (2013) Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi (2013) Turje (2012) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012)-1 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012)-2 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012) 1.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012). Cilt:9 Sayı:1 2.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011). Cilt:20 Sayı:3 3.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011). Cilt:8 Sayı:2 4.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011). Cilt:8 Sayı:1 5. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010). Cilt:7 Sayı:1 6. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010). Cilt:19 Sayı:2 7. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2009). Cilt:6 Sayı:2 8. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2009). Cilt:6 Sayı:1

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr Dr. Erinç KARATAŞ Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Doğum Tarihi : 16 Mart 1977 Doğum Yeri : Sivas Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı