ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ A. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN GÜNER BERKANT 2. Doğum Tarihi: Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme Doçentlik Bilim Alanı: Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Eğitim Bilimleri Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi 2007 Yüksek Eğitim Bilimleri Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi 2002 Lisans Lisans Biyoloji Çukurova Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (Özeti Ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tez Başlığı: Ortaöğretim Biyoloji Öğretiminin Biyolojik Nedensellik Bağlamında Ġncelenmesi Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğanay 6. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (Özeti Ekte) ve Danışman(lar)ı: Tez Başlığı: Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel DüĢünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel DüĢünmelerine, Akademik BaĢarılarına, Kalıcılığa ve Günlük YaĢam DavranıĢlarına Etkisi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğanay 7. Görevler GÖREV UNVANI GÖREV YERİ YIL DOÇ.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YRD.DOÇ.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR.DR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ÇUKUROVA ÜN. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ANKARA ÜN. EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ARġ.GÖR. ODTÜ ARġ.GÖR. KSÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 8.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1. Akıllı, Nuray (2012) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri ve Yaratıcı DüĢünme Becerilerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

2 2 2. Kara, Kevser (2011) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Etkileyen Faktörlere Yönelik GörüĢlerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3.AvĢar, AyĢegül. (2010) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Erkoç, Aslıhan (2010) (Y.L.Tezi) Aday Öğretmenlerin Göreve BaĢladıklarında KarĢılaĢtıkları Sorunlar. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Eren, Ġsmail (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ġlköğretim Ġngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Otonom Öğrenmelerini GeliĢtirme Durumlarının Değerlendirilmesi. 6. Kapyapar, Leyla (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Sınıf Öğretmenlerinin DüĢünme Stillerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Tüzer, Ahmet (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlıkları ile Sayısal Ders BaĢarıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8.Gökçedağ, Onur (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine, Akademik BaĢarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Ġncecik, Ali (Devam Ediyor) (Y.L.Tezi) Ortaokul Matematik Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Öğretim Programının Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri 1.Altınok, Ġlker (2014) (Y.L.Projesi) Ortaokul Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı, Ortaöğretim YerleĢtirme Puanı ve Yıl Sonu BaĢarı Puanlarının Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Bayer, Adil (2014) (Y.L.Projesi) Ortaokul Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlığını ve Zevkini Kazanmalarında Okulun ve Çevrenin Etkisinin Öğrenci GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Çadırlı, Bekir (2014) (Y.L.Projesi) Okul Öncesi Eğitiminde Dil GeliĢimi Etkinliklerinin Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. ErtaĢ, Gönül (2014) (Y.L.Projesi) Halk Eğitimi Merkezi Kurslarının Kursiyerler Tarafından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Mısıroğlu, ġeyh Muhittin (2014) (Y.L.Projesi) Örgüt Kültürünün Örgütsel Öğrenme ile ĠliĢkisine Yönelik Öğretmen GörüĢleri. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Gençoğlu, Serpil ġener (2014) (Y.L.Projesi) Matematik Eğitiminde YaĢanan Sorunların Farklı Liselerde ÇalıĢan Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Yiğit, Settar (2014) (Y.L.Projesi) Öğretmenlerin Yönetici DavranıĢlarına ĠliĢkin Adalet Algılarının Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Firik, Cengizhan (2014) (Y.L.Projesi) Türkiye deki Zorunlu Eğitimin Öğretmen GörüĢleri Açısından Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. ġaģ, Hülya (2014) (Y.L.Projesi) Yatılı Bölge Ortaokul Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Okul YaĢam Kalitesine Yönelik Algılarının ve Beklentilerinin Ġncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Atmaca, Yasemin (2014) (Y.L.Projesi) Sekizinci Sınıf T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine, Tutumlarına, BaĢarılarına ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3 3 11. Arslan AvĢar, Meryem Deniz (2012) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil (Ġngilizce) Dersinde Eğitsel Oyuna Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik BaĢarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 12. Sürmeli, Zehra (2011) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir DuyuĢsal DavranıĢ Olarak Değerlerin Kazandırılmasında YaĢanan Güçlüklerin Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 13. Demirdöğen, Sami (2010) (Y.L.Projesi) Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencilerinin BoĢ Zamanlarında Okuma AlıĢkanlıklarının ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14. Gök, Celal (2010) (Y.L.Projesi) TaĢımalı Ġlköğretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 15. ġahin, Demir AyĢe (Devam Ediyor) (Y.L.Projesi) Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitsel Oyuna Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine ve Çevreye Yönelik Tutumlarına, Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına ve BaĢarılarına Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Jüri Üyelikleri KamıĢlı, Halil (2013). Türkiye deki Hastane Okullarının Mevcut Durumu ve GeliĢtirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyelikleri 1. Kurnaz, AyĢe (2011). (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim Öğretmenlerinin Yaratıcılık Düzeyleri ve Demokratik Tutumları Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Altay, Cüneyt, Altan (2011). (Yüksek Lisans Projesi) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Beklentileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki ĠliĢki, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Ceyhan, Erkan (2011). (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Beydur, Veli (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Türlerinin Ġncelenmesi (KahramanmaraĢ Ġli Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Yıldırım, Adem (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Paulo Freire ve Ivan Illich in Eğitim AnlayıĢları Ekseninde Radikal Eğitim EleĢtirisi Üzerine Bir AraĢtırma, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Çınar, GülĢah (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Okulöncesi Öğretimin Yararı Konusunda Ġlköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Ailelerinin GörüĢlerinin AraĢtırılması (ErciĢ Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Hayva, Zeynep (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Olumsuz DavranıĢ Göstermelerindeki Rolünün Ġncelemesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Yılmaz, Dönay (2010) (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Bulundukları Öğretim Kurumuna Göre Gösterdikleri Toplumsal Farklılıklar (Gaziantep Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Çiftçioğlu, Rukiye (2009) (Yüksek Lisans Tezi) Ġlköğretim BeĢinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4 Yüksek Lisans Projeleri Jüri Üyelikleri 1.Toprak, Ahmet (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Zaman Yönetimi, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2.Eskitütüncü, Beyhan (2014). Eğitimde Çevre Ġmkanlarının Kullanılması, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3.Kala, Ahmet (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik ġiddete Maruz Kalma Düzeyleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4.Tekbir, Kaymak (2014). Ġlkokul ve Ortaokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Velilerinin TaĢımalı Eğitime ĠliĢkin GörüĢleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5.Can, Ramazan (2014). Stajyer Öğretmenlerin YetiĢtirilme Sürecinde Hizmetiçi Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursları Ġle Ġlgili Stajyer Öğretmen GörüĢleri, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.Dinçaslan, Fatih Mehmet (2014). Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve misyon Ġfadelerinin analizi (Vakıf Üniversiteleri Örneği), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7.Ersoy, Süleyman (2014). Okul Kültürünün OluĢumunda ve Okul Yönetiminde Kültürel Bir Lider Olarak Müdürün Rolü, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8.Suçatı, Halit (2014). Eğitim Yönetiminde Değer Kavramı, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Projeler Proje Yöneticisi: Hasan Güner Berkant Projenin Adı: Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi (2010) 10. İdari Görevler KSÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı: KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretimi Anabilim Dalı BaĢkanlığı: KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı BaĢkanlığı: KSÜ Eğitim Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı: KSÜ Ġlköğretim Bölüm BaĢkanlığı: Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 12. Ödüller ULAKBĠM Uluslararası Bilimsel Yayınları TeĢvik Programı ödülü. BaĢvuru No: An Investigation of Students Meaningful Causal Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender, KURAM ve UYGULAMADA EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ, 2009, Cilt:9, Sayı:3.

5 5 13. Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı BAHAR ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME BAHAR ÖĞRETĠM TASARIMI (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü) BAHAR MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü) BAHAR FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Eğitim BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim

6 GÜZ ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi-2.Öğretim) GÜZ ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ (Sınıf Öğretmenliği Bölümü) GÜZ ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ (Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR BAHAR BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Sınıf Öğretmenliği) BAHAR ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği)

7 BAHAR ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Pedagojik Formasyon) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME (Pedagojik Formasyon) GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ GÜZ GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi-2.Öğretim) ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) BAHAR ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim

8 BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Pedagojik Formasyon) GÜZ ÖĞRENME ve ÖĞRETME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (BÖTE Bölümü) GÜZ GÜZ BAHAR PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Türk Dili ve Edebiyatı) PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih ve Coğrafya) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR NĠTEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-Eğitim

9 BAHAR BAHAR GÜZ GÜZ GÜZ GÜZ GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih- Coğrafya-Türk Dili ve Edebiyatı) ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih) PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih- Coğrafya-Türk Dili ve Edebiyatı) EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih-Türk Dili ve Edebiyatı) YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR (Y.LĠSANS- Eğitim BAHAR BAHAR BAHAR EĞĠTĠMDE ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI (Y.LĠSANS- BÖTE Ana Bilim Dalı) ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve MATERYAL TASARIMI (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı-Tarih ve Coğrafya) YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) GÜZ EĞĠTĠMDE PROGRAM GELĠġTĠRME (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

10 GÜZ PROGRAM GELĠġTĠRME ve ÖĞRETĠM (Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü) GÜZ ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ (Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü GÜZ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü) GÜZ GÜZ GÜZ BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠNDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (Y.LĠSANS-BÖTE Ana Bilim Dalı) EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRMEDE ÇAĞDAġ FELSEFELER (Y.LĠSANS-Eğitim ÖĞRETME ve ÖĞRENME KURAMLARI (Y.LĠSANS-Eğitim GÜZ YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) BAHAR ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME (Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu) BAHAR EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ (Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu) BAHAR ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠSĠ ve MATERYAL GELĠġTĠRME (Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü BAHAR FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ (Eğitim Bilimleri Bölümü) BAHAR YÜKSEK LĠSANS UZMANLIK ALAN DERSĠ (Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı) 4 0 4

11 11 B. ESERLER 1. SSCI da Yer Alan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Berkant, H. G. (2009). An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1.Berkant, H.G. ve Atmaca, Y. (2014) Altıncı ve Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Ġnsan Hakları ve Demokrasi Kavramları Açısından Ġncelenmesi. Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), DOI: 2.Berkant, H. G., Eren, Ġ. ve Reyhanlıoğlu, D. (2013). Problem Solving Abilities of Pre-Service Teachers. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), 14a, Berkant, H. G. ve Eren, Ġ. (2013). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), DOI: 4.Berkant, H. G. ve AvĢar Tuncay, A. (2012). Ġlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri GerçekleĢtirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies- International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), DOI: 3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Sürmeli, Z. (2013). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi, V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Haziran 2013, KahramanmaraĢ, 2.Berkant, H. G., Eren, Ġ and Reyhanlıoğlu, D. (2012). Problem Solving Abilities of Pre-service Teachers, New Trends on Global Education Conference, September 2012, Cyprus. (Bu çalışmanın tam metni Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergişi, Sayı 14a, Yıl 2013, s de yayınlanmıştır. 4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Tam Metni Basılan Bildiriler 1.Efendioğlu, A., Berkant, H. G. and Çukurova, B. (2012). Using Constructivist And Collaborative Approach to Enhance Pre-Service Teachers Attitudes Toward Computer In Computer Course: Learning and Using Ms Excel Functions in Problem-Based Scenarios, 2nd World Conference on Educational Technology Researches, June 2012, Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 83 (2013), pp Berkant, H. G. and Tuncer, M. (2011). Views of The Senior Students Attending to Education of Computer and Instructional Technologies Department Toward Profession and Their Professional Efficacies, 5th International Computer&Instruction Technologies Symposium, September 2011, Elazığ. (s ).

12 12 3. Berkant, H. G. and Efendioğlu, A. (2011). Faculty of Education Students Attitudes Toward Computer and Making Computer Supported Education. International Educational Technology Conference (IETC) 2011, May 2011, Ġstanbul, Turkey. (s ). 4. Berkant, H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Özyeterlik Ġnançlarının ve Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, Mayıs 2010, Ankara, Turkey. (s.60-68). 5. Berkant, H. G. (2009) ve 2008 Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Öğretim Programlarının KarĢılaĢtırılması. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 1-3 October 2009, Edirne, Turkey. (s ). 6. Berkant, H. G. (2009). DüĢünme Özgürlüğü Açısından Evrim Teorisinin Öğretimi. International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, June 2009, Çanakkale, Turkey. (s ). 7. Efendioğlu, A., Sezgin, M. E. ve Berkant, H. G. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Konusunda Değerlendirilmesi, 2 nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, April 2008, KuĢadası. (s ). 8. Tümkaya, S., Çelik, M., Aybek, B. and Berkant, H. G. (2008). University Students Critical Thinking Dispositions and Emotional Intelligence As A Predictor Variable, 6 th International Congress on Higher Education University 2008, February 2008, Havana, Cuba. 9. KarakuĢ, M. and Berkant, H. G. (2007). The Qualitative Analysis of Teachers Views on Primary School Curriculum, Affective Education in Action, June 2007, Adana, Turkey. (s ). 10. Berkant, H. G. and KarakuĢ, M. (2007). The Evaluation of Primary School Teachers Views on The Application of Constructivist Learning Based Primary School Curriculum in Turkey: Adana City Sample, 9th International Conference on Education, Athens, Greece, May (s ). 11. Ekici, G. and Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları ve Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi, 1th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, Mayıs 2007, Çanakkale, Turkey. (s ). 5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Gökçedağ, O. (2013) Sisteminde Ġlkokul ve Ortaokul Eğitiminde Yapılan DeğiĢikliklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri, International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education-IPALTE 2013, 2-4 October 2013, Diyarbakır. (s.124). 2.Berkant, H. G. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi, 1 st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, June 2013, Trabzon. (s.86) (Tam metni The Journal of Instructional Technologies&Teacher Education (JITTE), 1(3), de yayınlanmıştır.)

13 13 3.Tuncer, M. and Berkant, H. G. ve TanaĢ, R. (2011). Evaluation of Vocational High School Students Life Long Learning Self-Efficacy Believes (Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin YaĢam Boyu Öğrenme Özyeterlik Ġnançlarının Değerlendirilmesi), I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, EskiĢehir. (s ). 6. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 1.Berkant, H. G. and Efendioğlu, A. (2010). The Effects of Computer-Based Genetics Lessons on the Academic Achievements of Eighth Grade Students. In G.T. Papanikos & N.C.J. Pappas (Eds.), Horizons in Education, (pp.31-38). Athens: Athens Institute for Education and Research. 7. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1.Berkant, H. G. ve Cömert, M. (2013). Günlük Gazetelerdeki Eğitimle Ġlgili Haberleri Ġncelenmesi. KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), Berkant, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. The Journal of Instructional Technologies&Teacher Education (JITTE), 1(3), Berkant, H. G. ve Sürmeli, Z. (2013). Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerleri Kazandırmada Öğretmenlerin Güçlük YaĢama Durumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2012). Ġlköğretim ve Ortaöğretim Programlarının Öğretmen GörüĢleri Açısından Ġncelenmesi. E-SOSDER-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), Berkant, H. G., Reyhanlıoğlu, D. ve Eren, Ġ. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine GiriĢ Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), Berkant, H. G. (2012). Ġlköğretim Programına Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), Berkant, H. G. ve Demirdöğen, S. (2010). Okuma ile Ġlgili Bazı DeğiĢkenlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), Berkant, H. G. (2007). Biyolojik Kültür ve Biyolojik Bilinç Yoluyla Biyolojik DüĢünme. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(33), Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz- Yeterlik Ġnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), Berkant, H. G. (2005). Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Ġnsan DavranıĢlarının Biyolojik Nedenlerine Yönelik Kavram Yeterlikleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), Berkant, H. G. (2005). Ortaöğretim Biyoloji Öğretim Programında Klonlama Konusunun Kapsamı ve Ġnsan Klonlamaya Yönelik Program Önerisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1),

14 14 8. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metni Basılan Bildiriler 1. Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). 2. Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ġnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). 3. Efendioğlu, A., Berkant, H. G. ve ArslantaĢ, Ö. (2010). John Dewey in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Mayıs 2010, Ayvalık. (s.54-60). 4. Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Özelliklerine ve Öğrenme Stillerine Göre Değerlendirilmesi, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,13-15 Mayıs 2010, Ayvalık. (s ). 5. Ekici, G. ve Berkant, H. G. (2005). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2005, Denizli. (s ). 6. Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2005). Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları Ġçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında Ġncelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2005,Denizli. (s ). 7. Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak ĠĢlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2002, Ankara. (s.52-57). 9. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Bildiriler 1.Berkant, H. G. ve Çetiner, F. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin KaynaĢtırma Eğitimine Yönelik GörüĢleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2013, Trabzon. (s.96). 2.Berkant, H. G. ve Çetin, R. B. (2013). Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunlara ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2013, Trabzon. (s.140). 3.Berkant, H. G. (2013). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmen YetiĢtirme ve Atama Sistemine Yönelik GörüĢleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı-Uluslararası Katılımlı, 5-7 Eylül 2013, EskiĢehir. (s.306). 4.Berkant, H. G. ve Eren, Ġ. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarının Ġncelenmesi, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Özetleri, Eylül 2012, Bolu. (s.147) 5.Berkant, H. G., Duman, A. ve Eren, Ġ. (2012). Ġlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Ġncelenmesi, 11. Matematik Sempozyumu-Anadolu da Matematik, Eylül 2012, Samsun. (s.116). (Tam Metni The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6(3), de yayınlanmıştır.) 6.Berkant, H. G., Eren, Ġ. ve Reyhanlıoğlu, D. (2011). Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin GörüĢlerinin ve Beklentilerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Ankara. (s.67). 7. Berkant, H. G. ve Kayraldız, A. (2009). Biyoloji Bölümlerinde Evrim Teorisinin Öğretimine EleĢtirel Bir BakıĢ, Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun/Mordoğan, 3-6 Eylül 2009, Ġzmir. (s.135).

15 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan Posterler 1. Berkant, H. G. ve Piner, P. (2010). Öğretmen Adayı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik Ġnançlarının Ġncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Ġzmir. (s.209). 11. Diğer Yayınlar Ulusal Kitaplarda Yazarlık 1. Berkant, H. G., Sadık, F. ve Aybek, B. (2009) Eğitim Durumları-Sınıf Yönetimi-Materyal Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi. 2.Aybek, B., Berkant, H. G. ve Sadık, F. (2009) Program Geliştirme, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Pegem Akademi 3. Sadık, F., Aybek, B. ve Berkant, H. G. (2009) Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Pegem Akademi. 4.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Program Geliştirme, Adana: Nobel Yayınevi. 5.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Eğitim Durumları-Sınıf Yönetimi-Materyal Geliştirme, Adana: Nobel Yayınevi. 6.Aybek, B., Sadık, F. ve Berkant, H. G. (2009). Nobel KPSS-Ölçme ve Değerlendirme, Adana: Nobel Yayınevi. 7. Aybek, B., Berkant, H. G., Cenkseven, F., Çolakkadıoğlu, O. ve Sadık, F. (2009). Nobel KPSS-Deneme Sınavları ve KPSS de Çıkmış Sorular, Adana: Nobel Yayınevi. 12. Bilimsel Toplantılar Uluslararası Bilimsel Toplantılar (Dinleyici) 1. International Symposium on Democracy Education, Çanakkale, Turkey, May Eğitim Toplantıları 1. Doğa Eğitimi Programı, TÜBĠTAK, Kazdağı Milli Parkı, Ağustos I. Eğitim Bilimleri AraĢtırma Günleri, Temmuz 2010, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 13. Seminerler 1.Berkant, H. G. (2012). Öğretmenlik Mesleğinin Rolü ve Ġtibarı, KSÜ. 1.Berkant, H. G. (2010). Okulsuz Toplum, KSÜ. 2. Berkant, H. G. (2009). Yapıcı Öğrenmenin Özellikleri, KSÜ. 3. Berkant, H. G. (2009). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Önemi, KSÜ. 4. Berkant, H. G. (2009). Ortaöğretim Biyoloji Derslerine Yönelik Bazı Öneriler, KSÜ. 5. Berkant, H. G. (2008). Eğitim Programının Öğeleri ve Aralarındaki ĠliĢkiler, KSÜ. 6. Berkant, H. G. (2008). Eğitimde Program GeliĢtirme Süreci, KSÜ. 7. Berkant, H. G. (2008). Eğitimde Bilimsel AraĢtırma Süreci, KSÜ.

16 Atıflar Web of Science / SSCI da Yapılan Atıflar Efendioğlu, A. (2012).Courseware development model (CDM): The effects of CDM on primary school preservice teachers' achievements and attitudes. Computer&Education 59(2), (Berkant, H. G. (2009) An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, ) Gülten, D. Ç., Yaman, Y., Deringöl, Y and Özsarı, Ġ. (2011). Investigating the relationship between curiosity level and computer self efficacy beliefs of elementary teachers candidates. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz- Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ. (s ). Yanık, C. (2011). The relationship between prospective teachers computer literacy perception and their attitudes towards internet usage. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz- Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ĠliĢkin Tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s ) Sözen, H., Sözen, M. and Tekat, A. (2009). Comparison of the profiles of the potential teachers in different disciplines based on multiple intelligences theory (Samsun City Sample. World Conference on Educational Sciences - New Trends and Issues in Educational Sciences, 4-7 February 2009, Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), (Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik Ġnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ) Berkant, H. G. (2009). An Investigation of Student s Causal Meaningful Thinking Abilities in Terms of Academic Achievement, Reading Comprehension and Gender. Educational Sciences: Theory & Practice. Summer 2009, Volume: 9, Issue: 3, (Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel DüĢünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel DüĢünmelerine, Akademik BaĢarılarına, Kalıcılığa ve Günlük YaĢam DavranıĢlarına Etkisi.)

17 17 Serin, N. B., Serin, O., Yavuz, M. A. and Muhammedzade, B. (2009). The relationship between the primary teachers teaching strategies and their strengths in multiple intelligences (Their multiple intelligence types) (Sampling: Izmir and Lefkosa). Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), (Berkant, G.H. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlilik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Enstitüsü Dergisi/e-dergi ISSN: Cilt: 16, Sayı: 1.) Uluslararası Diğer Dergilerde Yapılan Atıflar Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(2), (Berkant, H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen YetiĢtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.) Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(2), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) Ekici, G., Fettahlıoğlu, P. and Sert Çıbık, A. (2012).Biology Self Efficacy Beliefs of the Students Studying in the Department of Biology and Department of Biology Teaching, International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), (Berkant, G. H. & Ekici, G. (2007). Assessment of the relationship between the levels of self-efficacy beliefs and types of intelligence of the preservice class teachers in teaching science. Çukurova University Journal of Social Sciences Institute, 16 (1), ) Yalçın, F. A. (2011). Investigation of science teacher candidates self-efficacy beliefs of science teaching with respect to some variables. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) Ulusal Hakemli Dergilerde Yapılan Atıflar Eroğlu, A., Ünlü, H., Eroğlu, Ġ. ve Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1): (Tuncer, M. ve Berkant, H. G. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ġnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, 2010.)

18 18 Tuncer, M. ve TanaĢ, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), (Berkant H. G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen YetiĢtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu I, I16 18 Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.) Babaoğlan, E. ve Korkut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki iliģki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), (Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), ) (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2010, Elazığ, s ) CoĢkun, E., Özer, B. ve Tiryaki, E. N. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterliklerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (Berkant, H. G. ve Ekici G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik Ġnanç Düzeyleri Ġle Zekâ Türleri Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), ) Sezer, A., Yıldırım, T. ve Pınar, A. (2010). Coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), (Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya iliģkin tutumları, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2010), Elazığ.) Tay, B., Kurnaz, ġ. ve TaĢdemir, M. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamında Ġlköğretim Öğrencilerinde Nedensellik Kavramının GeliĢimi. İlköğretim Online, 9 (1), (Berkant, H. G. (2002a). Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak incelenmesi. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Adana: Ç. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü.) (Berkant, H. G. (2002b). Ortaöretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedensellie Dayalı Olarak Planlanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, /UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t13d.pdf, adresinden 11 Aralık 2005 tarihinde alınmıģtır.)

19 19 Korkmaz, Ö., YeĢil, R. ve Aydın, D. (2009). Öğretmen adaylarının çoklu zeka algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (Berkant, H. G. Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s ) Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Ġle ĠliĢkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlilik Ġnanç Ölçeğinin GeliĢtirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), (Berkant, H. G. & Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), ) Özay, E. ve Hasenekoğlu, Ġ. (2006). Biyoloji Ders Kitapları Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), (Berkant, H. G. ve Ekici G. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları Ġçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında Ġncelenmesi, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eylül 2005 Denizli.) Doğan, S., Kıvrak, E. ve Baran, ġ. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri günlük yaģamla iliģkilendirebilme düzeyleri. Erz,ncan Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), (Berkant, H. G. (2002) Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak iģlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 13.) Baran, ġ., Doğan, S. ve Yalçın, M. (2002). Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla ĠliĢkilendirebilme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), (Berkant, H.G., 2002, Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak iģlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong., ODTÜ, Ankara, s 13.) Uluslararası Bildiri Kitabında Yapılan Atıflar Aldağ, H. (2008) The Effects of Generative Concept Mapping on College Students Concept Learning. II.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düģünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düģünmelerine, akademik baģarılarına, kalıcılığa ve günlük yaģam davranıģlarına etkisi. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi.)

20 Yüksek Lisans Tezinde Yapılan Atıflar Bal, H. F. (2010). Öğretmenlerin fen öğretimi öz yeterlik inançları ile bilgisayar kaygıları arasındaki iliģki. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Berkant, H. G ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ) Doktora Tezinde Yapılan Atıflar PektaĢ, M. (2008). Biyoloji dersinde yapılandırmacı yaklaģımın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci baģarısı ve tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak ĠĢlenmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18Eylül, Ankara.) 15.Uluslararası Dergi Hakemliği Turkish Studies (2013) Educational Research and Reviews (2012) Jass (2011). 4(1). 16. Ulusal Dergi Hakemliği Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014) İlköğretim Online Dergisi (2014) Eğitim ve Öğretim Dergisi (2013) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013) İlköğretim Online Dergisi (2013) Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi (2013) Turje (2012) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012)-1 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012)-2 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012) 1.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012). Cilt:9 Sayı:1 2.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011). Cilt:20 Sayı:3 3.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011). Cilt:8 Sayı:2 4.KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011). Cilt:8 Sayı:1 5. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010). Cilt:7 Sayı:1 6. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010). Cilt:19 Sayı:2 7. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2009). Cilt:6 Sayı:2 8. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2009). Cilt:6 Sayı:1

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ ÖZGEÇMĠġ 1.GENEL DÜZENLEME TARĠHĠ 09.04.2013 T.C. KĠMLĠK NO 65665336246 ÜNVANI ADI SOYADI DOÇ. DR. Z. NURDAN BAYSAL DOĞUM YERĠ ve TARĠHĠ KĠLĠS - 06.02.1971 GSM 05322236663 E-POSTA znbaysal@marmara.edu.tr

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Dr. Hasan Said TORTOP

Dr. Hasan Said TORTOP http://beun.academia.edu/htortop Dr. Hasan Said TORTOP Bulent Ecevit University, Faculty of Education, Faculty Member Director of BEUN SESRAC Editor of JGER e-mail: hasansaid@yahoo.com Research Interests:

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Neşe ÖZKAL Doğum Tarihi: 30.09.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi: 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri: Çaycuma/Zonguldak Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 22/07/2014 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncellenme: 14.10.2014 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Özlem ERYILMAZ Doğum Tarihi(gg/aa/yy):21/09/1983 Adres :Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu. CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK. Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr

CURRICULUM VITAE. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK. Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr CURRICULUM VITAE Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum Tarihi : 08/08/1981 Medeni Durum : Evli,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Gülriz İMER Doğum Yeri ve Yılı : Eskişehir, 1965 E-Posta : gulrizimer@mersin.edu.tr gulrizimer@gmail.com Bilinen Yabancı Dil : İngilizce İŞ DENEYİMİ 2009 2006-.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: LÜTFÜ İLGAR Doğum Tarihi: 12. 12. 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri İstanbul Üniversitesi 1990 Y. Lisans

Detaylı

Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce

Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce GENEL BİLGİLER Ünvanı Öğr. Gör. Dr. Ad Soyad Gülenaz SELÇUK Bölümü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması İdari Görevi Anabilim Dalı Başkanı D. Tarihi 09.0.197 D. Yeri Kdz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı