MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI"

Transkript

1 I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları 2. bası

2 II Yayın No : 3118 Hukuk Dizisi : Baskı Ağustos 2014 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Da ğı tım A.ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag rafı k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, da ğı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı -Cilt : Beta Basım A.Ş. : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları) adlı eserimizin yayınlanmasından sonra yabancılar hukuku alanında önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin başında, kamuoyunda Arap Baharı olarak adlandırılan ancak yaşanan gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla pek de bahar havasında geçmeyen olaylar neticesinde başta Suriyeliler olmak üzere çok sayıda yabancının Türkiye ye akın etmesi gelmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı nın basımından sonra gerçekleşen diğer önemli bir olay, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun 11 Nisan 2013 tarihinde Resmî Gazete de yayınlanmasıdır sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, esas olarak üç kısımdan oluşmakta dır: Birinci kısım, yabancıların Türkiye ye girişine, Türkiye de ikamet ve seyahatlerine, Türkiye den sınırdışı edilmelerine; ikinci kısım, uluslararası koruma yani iltica alanı na; üçüncü kısım ise, göç ve ilticanın idari yapısına ilişkindir sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun 125. maddesine göre, Kanun un atama ve personele ilişkin hü kümlerini düzenleyen Beşinci Kısmı, Resmî Gazete de yayımı tari hinde; diğer hükümleri yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile, 11 Nisan 2014 tarihinden itiba ren geçerli olmak üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun başta olmak üzere bazı kanunlarda deği şiklikler yapılmıştır. Ayrıca yine 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5682 sayılı Pasaport Kanunu nun bazı hükümleri ile 5683 sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerden biri, idari gözetim müessesesidir sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun idari gözetime

4 IV ilişkin hükümleri tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen bu hükümler bir hayli uygulama alanı bulmuştur. Bu uygulamanın sonucunda 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenen idari gözetim konusunda verilen sulh ceza mahkemesi kararları önemli bir sayıya ulaşmıştır sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu na Göre İdari Gözetim adlı kitabımızın konusunu teşkil eden bu kararlardan bir kısmına, Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma kitabımızın bu basısında yer verilmiş; ayrıca vatandaşlık, yabancıların sınırdışı edilmesi, yabancıların çalışma hakları ve iltica alanındaki Danıştay ın yeni kararları kitaba eklenmiştir sayılı Kanun un 124. maddesiyle 5683 sayılı Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu nun bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmasına rağmen söz konusu iki kanuna ilişkin Danıştay kararları Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma kitabında muhafaza edilmiştir. Çünkü muhafaze edilen Danıştay kararları, yürürlükten kaldırılan hükümlerin 6458 sayılı Kanun un hükümleriyle mukayese edilmesinde kullanılacaktır. Kitabın basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta yayınevinin değerli Yöneticisi Sayın Seyhan Satar a; kitabın diz gisini ve kapak tasarımını özenle gerçekleştiren Sayın Gökhan Ayrancı ya teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Ağustos 2014, Çekmeköy

5 V ÖNSÖZ Lisans programlarında kredili sisteme geçilmesiyle beraber Milletlerarası Özel Hukuk dersi de Milletlerarası Özel Hukuk I (Kanunlar İhtilâfı Kuralları ve Milletlerarası Usul Hukuku) ve Milletlerarası Özel Hukuk II (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu sebeple daha önce Pratik Çalışma Kitabı Kanunlar İhtilâfı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları adıyla üç basısı yapılan kitabımızın adını da değiştirmek zarureti hasıl olmuştur. Dersin adına paralel olarak, dördüncü basıda, Kitap, Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı ve Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı olarak iki ayrı kitap haline getirilmiştir. Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı nda, vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay tarafından verilen kararlardan bir kısmı seçilmiş; konularına göre tasnif edilmiş; ilgili mevzuat belirtilmiş ve her bir kararın kısa birer özetini içeren başlıklarla iki bölüm altında toplanmıştır. Birinci bölümde, Türk vatandaşlığının kazanılmasına, yitirilmesine, Türk vatandaşlığının ispatı ve yargı yoluna ilişkin kararlara; ikinci bölümde, yabancıların ikamet, seyahat, çalışma hakları, sınırdışı edilmeleri, mülteci ve sığınmacılara ilişkin kararlara yer verilmiştir. Derlememizin kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyan Satar a; mizanpajını özenle gerçekleştiren Sayın Müge Günbaş a ve kapak tasarımını yapan Sayın Gökhan Ayrancı ya içten teşekkür ederim. Ağustos 2012, Çekmeköy Prof. Dr. Nuray EKŞİ

6 VI

7 VII İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... III ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XLIX Birinci Bölüm VATANDAŞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLAR I. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINA İLİŞKİN KARARLAR sayılı Türk Vatandaşlığı md. 13 Danıştay Dava Daireleri Kurulu, E. 1976/171, K. 1977/298, T : Vatandaşlık kanunlarının zaman itibariyle uygulanması; tarihinde evlenme yoluyla Yunan vatandaşlığını kazanan Marya Deliyani nin 403 sayılı TVK nın 25/a maddesine göre Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; Marya Deliyani nin tarihinde bir Yunan vatandaşı ile yaptığı evlenme akti sırasında reddetmemek suretiyle Yunan vatandaşlığına geçmesi; evliliğin yapıldığı tarih dikkate alındığında tarihinde yürürlüğe giren 403 sayılı Kanunun evlenme ve Yunan vatandaşlığına geçiş tarihi itibariyle davacı hakkında uygulama olanağının bulunmaması; Marya Deliyani nin evlendiği sırada yürürlükte bulunan 1312 sayılı TVK nın uygulanması; 1312 sayılı TVK nın 13. maddesinde ecnebilerle evlenen Türk kadınları Türk kalırlar hükmüne yer verilmesi sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 5-6 Danıştay 10. Daire, E. 2007/2353, K. 2011/143, T : Gürcistan Cumhuriyeti vatandaşı olan davacı tarafından Türk vatandaşlığına geçmek için yapılan başvurunun, davacının bir Türk vatandaşı ile evlenmesine rağmen, mücbir sebepler dışında evliliğin gereği olan birlikte yaşamak

8 VIII şartını yerine getirmemesi ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 6. maddesinin (b) bendinde belirtilen başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz beş yıl Türkiye de ikamet etme şartını da taşımaması gerekçesiyle reddedilmesi sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 5 Danıştay 10. Daire, E. 2013/7573, K. 2014/1254, T : Türk vatandaşı ile evli olan Kırgızistan vatandaşının, evliliğinin ikamet tezkeresi almak amacıyla yapılan formalite bir evlilik olduğunun idarece tespit edilmesi üzerine ikamet süresinin kısaltılması; bu işlemin iptali için Kırgızistan vatandaşı tarafından idare mahkemesinde dava açılması; evlilik ilişkisinin geçersizliğine hükmedilmesinin ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün olması; adli yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça idarece, evliliğin formalite (muvazaalı) olduğu konusunda bir değerlendirme yapılarak idari işlem tesisine hukuken olanak bulunmaması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 7 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün Tarihli ve 2004/112 A.P.K.8 N.V.G. Sayılı Genelgesi md. 2 Danıştay 10. Daire, E. 2007/8150, K. 2011/1628, T : Azerbaycan uyruklu olan davacının, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 7. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına alınması istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi; istisnai vatandaşlığa geçmek için başvuran yabancılarda, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye de iki yıl ikamet etmiş olmak, başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az altı ay geçerli ikamet izni almış olmak ve evli ise eşiyle birlikte başvuruda bulunmuş olmak şartlarının yasada değil genelgede yer alması; yasada yer alamayan şartların genelge ile getirilmesine yasal olanak bulunmadığı gerekçesiyle vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin işlemin dayanağını teşkil eden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi nin iptali istemiyle dava açılması; istisnai vatandaşlığa alınma şartlarının tek tek sayılmak suretiyle yasada belirlenmiş olması; yasada sayılan şartlar dışında idari düzenlemeler

9 IX ile başkaca bir şart getirilmesine hukuken olanak bulunmaması; yasal düzenlemeyi aşar nitelikte genelge ile getirilen dava konusu şartların ve bu şartlara dayanılarak davacının istisnai vatandaşlığa alınması yolundaki başvurusunun reddinin hukuka aykırı olması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ek geçici md. 2 Anayasa Mahkemesi, E. 2007/89, K. 2010/3, T : Türk anne ve yabancı babadan evlilik birliği içinde 1969 yılında doğan davacının Türk vatandaşı olduğunun tespiti için yaptığı başvurunun reddi işlemine karşı açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa ya aykırı olduğu savını ciddi bulan Mahkemece, iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvurulması; iptali istenilen kuralla arasındaki dönemde Türk anadan doğmasına rağmen Türk vatandaşlığını kazanamayan küçüklerin; ana, baba ya da yasal temsilcileri başvurmadıkları takdirde, ergin olmalarından başlamak üzere üç yıllık süre içinde müracaat etmeleri durumunda, seçme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerinin düzenlenmesi; iptali istenilen kuralın yer aldığı 403 sayılı TVK nın, 5901 sayılı TVK nın 47. maddesinin birinci fıkrası ile yürürlükten kaldırılması ve 5901 sayılı TVK nın tarihinde yürürlüğe girmesi; 5901 sayılı TVK nın 6-7. maddeleri gereğince evlilik birliği içinde Türk anadan doğanların, bu konuda herhangi başvuruya gerek bulunmaksızın doğumla Türk vatandaşlığını kazanması; ayrıca kuralın uygulanmasına ilişkin zaman sınırlamasının da bulunmaması; 5901 sayılı TVK nın yürürlüğe girmesinden önce doğmuş olan Türk ananın çocuklarının da doğdukları andan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmış kabul edilmesi; buna göre itiraz konusu kuralın davada uygulanma niteliği bulunmadığından, konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmaması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ek geçici md. 2 Danıştay 10. Daire, E. 2011/2247, K. 2011/5111, T : Suriye vatandaşı baba ve Türk vatandaşı anadan tarihinde doğan ve 403 sayılı TVK nın bu tarihte yürür

10 X lükte bulunan hükümlerine göre babadan dolayı Suriye vatandaşı olduğu için doğumla Türk vatandaşlığını kazanamayan Suriye vatandaşının ana ve babasının günlü ve 2383 sayılı Kanun ile 403 sayılı TVK ya eklenen ek geçici 2. madde uyarınca başvuruda bulunmaması nedeniyle Türk vatandaşlığını doğumla kazanamaması; Suriye vatandaşının reşit olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde başvuruda bulunmaması nedeniyle Türk vatandaşlığını seçme yoluyla da kazanamaması; Suriye vatandaşının, 5901 sayılı TVK nın 6-7. maddelerine istinaden Türk vatandaşlığını kazanmak için 2009 yılında yaptığı başvurunun reddi üzerine red işleminin iptali için dava açması; 403 sayılı TVK nın yürürlük tarihi olan den e kadarki dönemde Türk anadan doğmasına rağmen Türk vatandaşlığını kazanamayan küçüklerin; ana, baba ya da yasal temsilcileri başvurmadıkları takdirde, ergin olmalarından başlamak üzere üç yıllık süre içinde müracaat etmeleri durumunda, seçme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerine ilişkin düzenlemenin, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 5901 sayılı TVK uyarınca yürürlükten kaldırılarak, evlilik birliği içinde Türk anadan doğanların, bu konuda herhangi başvuruya gerek bulunmaksızın doğumla Türk vatandaşlığını kazanacakları hükmüne yer vermesi ve bu kuralın uygulanmasına ilişkin zaman sınırlaması da belirtmemesi karşısında, 5901 sayılı TVK nın yürürlüğe girmesinden önce evlilik birliği içinde Türk anadan doğan davacının Türk vatandaşlığını alınma talebiyle yaptığı başvurunun kabul edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmaması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 16 Danıştay 10. Daire, E. 2011/2841, K. 2011/2874, T : Rusya Federasyonu vatandaşı olan davacının, Türk vatandaşı ile evli olması sebebiyle Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi; Rus vatandaşının, evlenme ile Türk vatandaşlığına alınması için geçmesi gereken üç yıllık evlilik süresi içinde banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçunu işlediğinin mahkeme kararı ile sabit olması; Rus vatandaşının işlemiş olduğu suçun

11 XI niteliği dikkate alındığında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu nun Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması başlıklı 16. maddesinin (c) bendinde belirtilen milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartını taşımadığı kanaatine varıldığından, vatandaşlığa alınma talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmaması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 11 Danıştay 10. Daire, E. 2008/2042, K. 2012/109, T : İran vatandaşının yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığına alınmasına ilişkin başvurusunun İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmesi; Türk vatandaşlığına alınıp alınmama konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, devletin hükümranlık hakkının bir sonucu olması sebebiyle topluma faydalı bir kişi olduğunu etrafına telkin edemeyen davacının Türk vatandaşlığına geçme istemi hakkında, devletin, toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama görevi dikkate alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmaması II. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBINA İLİŞKİN KARARLAR sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 24 Danıştay 10. Daire, E. 1994/1028, K. 1995/6169, T : Suriye uyruklu olan ve mallarına el konulan kişinin Türk vatandaşlığına alınma kararının iptali; Bakanlar Kurulunun çok gizli işaretli vatandaşlık kanunlarının uygulanmasına ilişkin yönergesinde taşınmazlarına el konulan Suriye vatandaşlarının el koyma kararı kaldırılıncaya kadar Türk vatandaşlığını kazanma taleplerinin kesinlikle reddedilmesine ilişkin hükmün bulunması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 27/1 18. HD, E. 2010/11235, K. 2010/15314, T : Davacının, Sende olan adının Sevde olarak düzeltilmesi için nüfus müdürlüğü aleyhine açtığı davanın mahkeme

12 XII ce kabul edilmesi; dosyada mevcut nüfus kayıt örneğinden, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün tarih 97/10015 sayılı yazısına istinaden davacının Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilerek nüfus kaydının kapatıldığının anlaşılması; mahkemece davacının nüfus kaydının, vatandaşlıktan çıkmasına izin verilmesi nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle nüfus kayıtları üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacağı gözetilmeksizin adının düzeltilmesine ilişkin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olması sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 25(ç) Danıştay 10. Daire, E. 2008/3620, K. 2012/5554, T : Askerlik görevini yerine getirmemesi nedeniyle 403 sayılı TVK nın 25(ç) maddesi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2003/5481 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılması; davacının, bedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunması ve geçici terhis belgesi alması; ancak askerlik bedelinin dördüncü ve son taksidini ödememesi üzerine 15 ayılık askerlik hizmetine tabi kılınması; noksan kalan askerlik hizmetini yerine getirmesi için yurt içinde yapılan adres araştırmaları sonucunda davacının uzun süre önce yurt dışına göç ettiğinin, kendisini ve ailesini tanıyan, gören ve adresini bilenin bulunmadığının saptanması; ilgili konsolosluklar aracılığı ile celbinin sağlanması, yurda dönmesi, aksi halde vatandaşlığını kaybedeceğinin tebliğ edilmeye çalışılması fakat tebligatın gerçekleştirilememesi üzerine Resmi Gazete de ilan yoluyla duyuru yapılması; davacının yurda dönmemesi üzerine 403 sayılı TVK nın 25(ç) maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine karar verilmesi; bu kararın tarihli Resmi Gazete de yayımlanması ve davacının bu kararı öğrenmiş olacağı en son tarih olan tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra tarihinde

13 XIII açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasına girilememesi; 5901 sayılı TVK nın 43. maddesinde, mülga 403 sayılı TVK nın 25. maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişilerin başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabileceklerinin ifade edilmesi; davacının 5901 sayılı TVK nın 43. maddesinden yararlanarak yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuru yapma hakkına sahip olması III. TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI VE YARGI YOLUNA İLİŞKİN KARARLAR Anayasa md. 125 Anayasa Düzeni Hakkında Kanun md. 4 Danıştay Dava Daireleri Kurulu, E. 1981/102, K. 1981/852, T : Behice Boran Hatko nun Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 4. maddesinde, Millî Güvenlik Konseyi nin bildiri ve kararlarında yer alan veya yer alacak olan hükümlerle 12 Eylül 1980 tarihinden sonra çıkarılan veya çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu kararnameleri ile üçlü kararnamelerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali isteminin ileri sürülemeyeceğinin öngörülmesi; Behice Boran Hatko nun Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca dava açılmasının yasaklanması Anayasa md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 40 Danıştay 10. Daire, E. 1982/3926, K. 1985/599, T : Türk vatandaşlığına alınma başvurusuna altmış gün içinde cevap verilmemesi; Türk vatandaşlığına alınma talebine ilişkin olan hazırlık ve araştırma aşamasında bulunan işlemlerin idarî yargı denetimine tabi tutulmaması; vatandaşlıkla ilgili kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerin dava konusu yapılması... 46

14 XIV sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 36 Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu, E. 2004/3, K. 2005/2371, T : 1951 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet in nüfus sicil kayıtlarına Türk vatandaşlığından çıkarıldığına ilişkin kaydın düşülmemiş olması; 2002 yılında MERNİS projesi kapsamında farkedilen bu durumun idarece düzeltilmesi ve Nazım Hikmet in nüfus kaydının silinmesi Anayasa md sayılı Danıştay Kanunu md sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 15/1-a Danıştay 10. Daire, E. 2013/3492, K. 2013/5814, T : Türk vatandaşı ile evli Moldova vatandaşının evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak için başvurması; Moldova vatandaşının başvurusunun İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmesi; red kararının iptali için Danıştay da dava açılması; iptale konu işlemin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması sebebiyle Danıştay da ilk derece görülecek uyuşmazlık niteliği taşımaması; davanın, idare mahkemesinin görev alanı içinde bulunması Anayasa md sayılı Danıştay Kanunu md sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 15/1-a Danıştay 10. Daire, E. 2013/6063, K. 2013/8285, T : Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması için İçişleri Bakanlığı na yapılan başvurunun Bakanlık tarafından reddedilmesi; İçişleri Bakanlığı nın tarih ve sayılı red işleminin iptali için Danıştay da dava açılması; Danıştay Kanunu nun 24. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı nın işlemlerine karşı doğrudan Danıştay da dava açılamaması; İYUK un 15(1)(a) maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddedilerek, dosyanın Ankara idare mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi... 53

15 XV İkinci Bölüm YABANCILAR HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLAR I. YABANCILARIN TÜRKİYE YE GİRİŞİNE, İKAMETİNE VE SEYAHETLERİNE İLİŞKİN KARARLAR Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 Danıştay 10. Daire, E. 1982/3706, K. 1983/2619, T : İstanbul daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu nun işgali olayına katılan ve güvenlik kuvvetlerinin ikazlarına rağmen eylemlerine devam eden İran vatandaşının ikamet tezkeresi talebinin reddedilmesi ve eyleme karışan diğer kişilerle birlikte sınırdışı edilmesine karar verilmesi; İran vatandaşının eyleminin kamu düzenine ve kamu güvenliğine aykırı olması; Türkiye de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden yabancılara ikamet tezkeresi verilmemesi Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7/B Danıştay 10. Daire, E. 1992/1632, K. 1992/76, T : Irak istihbaratı ile irtibatı bulunan Irak vatandaşının ikamet izni talebinin reddedilmesi; Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemeyecek durumda olan yabancılara ikamet izni verilmemesi Pasaport Kanunu md. 8 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7/B ve md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 1993/3535, K. 1995/4616, T : Hıristiyanlık propagandası yapan Avustralya vatandaşının ikamet tezkeresinin iptali ve sınırdışı edilmesi; her ne kadar, davacının eylemiyle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı verilmişse de, sınırdışı kararı için ilgilinin fiilinin suç niteliği taşıması ya da bu eylemin yargı kararıyla belirlenmiş olması zorunlu bulunmadığından, davacının ikamet tezkeresinin iptal edilip sınırdışı edilmesinin yanı sıra Türkiye ye girmesi yasak kişiler kapsamına alınmasında, kamu düzeninin korunması amacına ve mevzuata aykırılık bulunmaması... 61

16 XVI 4. Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7/B Danıştay 10. Daire, E. 1994/1573, K. 1995/4881, T : 1975 yılında Amerikan Hava Kuvvetlerinden emekli olan Amerikan vatandaşının eşiyle birlikten Marmaris hudut kapısından Türkiye ye girmesi; kilise ile ilgili çalışmalarda bulunduğunu ve papaz doktora diploması sahibi olduğunu belirterek ikamet izni talep etmesi; Amerikan vatandaşına ve eşine altışar ay süreyle ikamet izni verilmesi; bu sürenin bitmesi üzerine ikamet izninin yenilenmesi istemiyle yapılan başvurun zımnen reddedilmesi; Hıristiyanlık propagandası yapan Amerikan vatandaşının Türk kanun veya örf adetleriyle telif edilemeyecek durumda olması sebebiyle ikamet izninin yenilenmemesi Pasaport Kanunu md. 5 ve md. 8 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7/B-E ve md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 1996/7506, K. 1997/3074, T : Kaçakçılık suçundan cezalandırılan İran vatandaşının daha önce sınırdışı edilerek yurda girmesi yasaklanan kişiler arasına alınması sebebiyle Türkiye ye girişinin yasaklanması; İran vatandaşının, hakkında alınan sınırdışı ve Türkiye ye girmesinin yasaklanması kararına rağmen sahte belgeler düzenleyerek bir çok defa Türkiye ye girmesi; İran vatandaşının Türkiye de kalmasının umumî güvenliğe, siyasî ve idarî icaplara aykırı olduğunun anlaşılması Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 Danıştay 10. Daire, E. 2007/6006, K. 2008/2307 T : İran vatandaşı olan davacının yılları arasında Türkiye de çalışma ve oturma izni alması ve daha sonra 2000 yılında Turizm Bakanlığı ndan çalışma izni aldığı halde davalı idareye yaptığı oturma izni başvurusunun cevap verilmeyerek reddedilmesi; davacının Türkiye de bulunduğu süre içinde suç işlediğini gösterir bir mahkeme kararı olmaması ve davacı hakkında yapılan şikâyetler üzerine

17 XVII takipsizlik kararı verilmesi; davacının toplumun huzurunu bozacak fiillerde bulunduğunun da ispatlanamaması; çalışma izni verilen yabancıya oturma izni verilmemesinde, idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca hukuka uygunluk bulunmaması; uyuşmazlığın çözümü için, davacının Turizm Bakanlığı ndan çalışma izni alıp almadığı, bu iznin halen devam edip etmediği ve davacıya ikamet izni verilmesine engel oluşturacak bir durumun bulunup bulunmadığı da araştırıldıktan sonra karar verilmesi Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 10 Danıştay 10. Daire, E. 2004/5977, K. 2007/3241, T : Irak uyruklu olan davacının, ikamet izninin yenilenmeyerek, yedi gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde cezalı çıkış yapacağına ilişkin işlem tesis edilmesi; işlemin iptali için dava açılması; yabancı uyruklu kişilere ikamet tezkeresi verilirken egemenlik hakkı ve yabancı kişinin uyruğu gibi hususların dikkate alınması yönünde idareye geniş takdir yetkisi tanınması; davacının 1999 yılından itibaren Türkiye de çalışıyor olması ve bu süre içerisinde ikamet tezkeresi verilmesine engel olabilecek herhangi bir faaliyetinin bulunmaması; Irak uyruklu davacının ikamet tezkeresinin yenilenmemesinin hukuka aykırı olması Pasaport Kanunu md. 8/5 ve ek md. 5 Danıştay 10. Daire, E. 2010/11024, K. 2011/2071, T : Mülga 403 sayılı TVK nın 25. maddesinin (ç) bendi uyarınca askerlik hizmetini yapmaması sebebiyle Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen İsveç vatandaşı davacı hakkında konulan yurda giriş yasağının iptali için dava açılması; İsveç mahkemelerinde izinsiz silah kullanma ve uyuşturucu madde pazarlama suçlarından yargılanarak hapis cezasına mahkum edilen davacının, Pasaport Kanunu nun 8/5. maddesi ile ek 5. maddesi kapsamında değerlendirilmesi suretiyle yurda girişinin yasaklanması yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın idare mahkemesince reddedilmesi; Pasaport Kanunu nun ek 5. maddesinde, her ne suretle olursa olsun

18 XVIII Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Türkiye ye gelmek isteyenlere sakıncalı görülmemesi halinde İçişleri Bakanlığınca izin verilebileceği, bunlardan 403 sayılı TVK nın 26. maddesine göre vatandaşlıktan çıkarılmış olup da turist olarak ülkemize gelmek isteyenlere yılda en çok dört ay kalabilmek üzere izin verilebileceği hükmünün yer alması; davacının, yaşlı ve hasta olduğu belirtilen anne ve babasını ziyaret etmek maksadıyla belirli bir süreyle yurda girişine izin verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, davalı idarece, belirtilen yasa hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 21 Danıştay 10. Daire, E. 2010/11935, K. 2010/2070, T : Türk vatandaşıyla evli olan Moldova uyruklu davacının, ikamet izni başvurusunun, muvazaalı evlilik yaptığı ve izinsiz çalıştığının tespit edildiğinden bahisle reddedilmesi; evlilik ilişkisinin sonlandırılması, ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün bulunduğundan, yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça, idarenin, evliliğin muvazaalı olduğu konusunda bir değerlendirme yaparak idari işlem tesis edememesi; YÇİHK nın 21. maddesinde ise, çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya idari para cezası verileceğinin öngörülmesi Pasaport Kanunu md. 8/5 Danıştay 10. Daire, E. 2010/12954, K. 2011/2485, T : 1989 yılından beri Türkiye de yaşayan, Türk vatandaşı ile evlenen, bir çocuğu olan; ilk eşinden boşanan ve başka bir Türk vatandaşı ile evlenen ve ondan da bir çocuğu olan, bir ithalat-ihracat firmasında yabancı personel çalışma iznine istinaden görev yapan, hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı ceza davaları açılan Alman vatandaşının kamu düzenini ihlal ettiğinden bahisle iş gezisi için Almanya ya gidişi sonrasında yurda girmesine izin verilmemesi; davacının, yurda giriş yasağının kaldırılması istemiyle yaptığı başvurunun

19 XIX reddedilmesi; yurda girişine izin verilecek yabancıların tespitine yönelik olarak idareye takdir yetkisi verilmesi; ancak, söz konusu yetkinin mutlak ve sınırsız olmaması; takdir yetkisinin, eşitlik, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olması; dolayısıyla, idarece bu yetkiye dayanılarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygun olduğundan söz edilebilmesi için, aktarılan ilkelerin gözetilmesi ve hukuken kabul edilebilir gerekçelerin bulunması Pasaport Kanunu md. 8/5 ve ek md. 5 Danıştay 10. Daire, E. 2008/1290, K. 2011/3801, T : Türk makamlarından izin almaksızın Avusturya vatandaşlığına geçen ve bu nedenle Türk vatandaşlığı kaybettirilen davacı hakkında yurda giriş yasağı konulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılması; 5682 sayılı Pasaport Kanunu nun 8/5. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek amacıyla geldikleri sezilenlerin, Türkiye ye girmeleri yasak kişiler arasında sayılması; aynı yasanın ek 5. maddesinde ise, her ne suretle olursa olsun Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Türkiye ye gelmek isteyenlere mahzurlu görülmemesi halinde İçişleri Bakanlığınca izin verilebilmesi; Türk vatandaşlığı kaybettirilen, dolayısıyla yabancı statüsünde bulunan davacı hakkındaki istihbari bilgileri değerlendiren davalı idarece yurda giriş yasağı konulmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık olmaması Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 Danıştay 10. Daire, E. 2008/79, K. 2012/410, T : Türk vatandaşı ile evli olan Moldova uyruklu davacıya bu sebeple ikamet izni verdikten sonra davacının Türkiye de ikamet etmesine engel teşkil edebilecek her hangi bir somut neden ortaya konulmadıkça, muvazaalı evlilik yaptığından bahisle ikamet izninin iptal edilememesi; evlilik ilişkisinin sonlandırılması, ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün olduğundan, yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça idarenin, evliliğin

20 XX muvazaalı olduğu konusunda bir değerlendirme yaparak idari işlem tesis edememesi Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 ve md. 10 Danıştay 10. Daire, E. 2008/3748, K. 2012/1759, T : Moldova Cumhuriyeti uyruklu olan ve Türk vatandaşı ile evli bulunan davacı adına düzenlenmiş olan ikamet tezkeresinin, evliliğinin muvazaalı olduğundan bahisle süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılması; İstanbul 8. İdare Mahkemesince; davalı idarece, davacının ve Türk vatandaşı olan eşinin beyanları ve bu kişilerle yapılan mülakat sonucu düzenlenen tutanaktaki bilgilerin, evliliğin muvazaalı olduğunu ortaya koyduğu, bir polis memuru ile karı koca gibi yaşadığının anlaşıldığı, bu tespitlere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi; evlilik ilişkisinin sonlandırılmasının, ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün olması, yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça idarenin, evliliğin muvazaalı olduğu konusunda bir değerlendirme yaparak idari işlem tesis edememesi; ayrıca Moldova vatandaşının Pasaport Kanunu nun 8. ve YİSHK nın 7. maddesi kapsamında, Türkiye de ikamet etmesine engel bir halinin bulunmaması Pasaport Kanunu md. 8 ve md. 25 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 3 md. 7 ve md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2008/4493, K. 2011/5613, T : Moldova uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evli bulunan davacının, vize süresi dolmasına rağmen ikamet tezkeresi almaksızın Türkiye de yasa dışı ikamet etmesi; bu durumun davacının Türkiye den çıktığı sırada fark edilmesi üzerine, hakkında sınırdışı işlemi uygulanarak 3 ay süreyle yurda giriş tahdidinin konulması; hakkında konulan yurda giriş yasağının kaldırılması istemli başvurusunun reddedilmesi; vize muafiyet süresi olan azami 90 günü kullanmak suretiyle Türkiye de ikamet eden ve süre bitiminde ikamet

21 XXI tezkeresi almayan yabancıların Pasaport Kanunu nun 25. maddesi ile YİSHK nın 3. ve 19. maddeleri uyarınca sınırdışı edilebileceğinde duraksama olmaması; bununla birlikte, söz konusu yabancıların, Türkiye ye girişinin yasaklanacağı veya ikamet tezkeresi talebinin reddedileceği haller kapsamında olmaması durumunda, salt vize süresini ihlal etmeleri nedeniyle haklarında yurda giriş tahdidi konulamaması II. YABANCILARIN SINIRDIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 12. Daire, E. 1977/1349, K. 1978/955, T : İsveç Radyo Televizyon Kurumu tarafından Türkiye hakkında belgesel bir film yapımı İstanbul a gönderilen dört kişilik televizyon ekibinin, izinsiz film çektikleri gerekçesiyle polis gözetimi altına alınması, ellerindeki filmlere ve ses bantlarına el konulması ve ekibin sınırdışı edilmesi; sadece film çekimi için gerekli izni almayan yabancıların memlekette kalmasının umumî güvenliğe, siyasî veya idarî icaplara aykırı olmaması; Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Anlaşması Nihaî Belgesine taraf olan devletlerin, gazetecilerin çalışma koşullarını kolaylaştırmayı ve ülkelerinde yasal olarak faaliyet gösteren gazetecileri sınırdışı etmemeyi taahhüt etmesi Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 1982/2063, K. 1983/934, T : Döviz kaçakçılığı suçundan mahkûmiyeti bulunan yabancının, Türkiye de kalması kamu güvenliğine aykırı olduğundan YİSHK nın 19. maddesi uyarınca Türkiye den sınırdışı edilmesi Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 1993/4197, K. 1995/2552, T : Güvenlik kuvvetleri aleyhine gerçek dışı propaganda yapan Alman ARD muhabiri ve serbest gazetecinin sınırdışı

22 XXII edilmesi ve Türkiye ye girişine sınırlama konulması; buna rağmen İstanbul Atatürk Hava Limanı ndan izinsiz giriş yaparak aynı türden faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldığından alınan sınırdışı kararının hukuka uygun olması Pasaport Kanunu md. 8/5 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7/B ve md Danıştay 10. Daire, E. 1997/6513, K. 2000/128, T : Gaziantep te Hıristiyanlık propagandası yapan, bu amaçla evinde toplantılar düzenleyen, aynı dönemde yurt içinde birden çok bölgede aynı nitelikte eylemlerde bulunan ABD vatandaşının Türk kanun, örf ve adetleriyle, siyasî icabatla telif edilemeyecek durumda bulunması sebebiyle sınırdışı edilmesi ve Türkiye ye girmesi yasaklanan kişiler kapsamına alınması; her ne kadar, davacının eylemiyle ilgili olarak açılan dava sonucunda beraat kararı verilmişse de sınırdışı için ilgilinin fiilinin suç niteliği taşıması ya da bu eylemin yargı kararıyla belirlenmiş olması zorunlu bulunmadığından, davacının ikamet tezkeresinin iptal edilip sınırdışı edilmesinde ve Türkiye ye girişi yasak kişiler kapsamına alınmasında, kamu düzeninin korunması amacına ve mevzuata aykırılık bulunmaması; Türkiye den sınırdışı edilenlerin İçişleri Bakanlığı nın hususi müsaadesi alınmadıkça Türkiye ye dönemeyecekleri yönündeki yasal düzenleme gereği, böyle bir müsaade almadan Türkiye ye giriş yapmak isteyen davacının girişinin engellenmesinde mevzuata aykırılık olmaması Anayasa md. 38 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2003/111, K. 2006/6142 T : Rusya Federasyonu uyruklu olan, öğrenim amacıyla Türkiye de bulunan ve zorla para almak iddiası üzerine gözaltına alınan davacının savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması; olaya adı karıştığı iddia edilen Sait isimli şahsın aranmasına devam edilmesi nedeniyle hazırlık soruşturmasının derdest olması; hazırlık soruşturması tamamlanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğuna ilişkin

23 XXIII herhangi bir bilgi ve belge mevcut olmadığından, davacının sınırdışı edilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olması Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 15 ve md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2003/4130, K. 2006/6201, T : Bağımsız Eğitim Merkezi adlı eğitim kurumunda, çalışma izni olmaksızın çalışan yabancının ikamet izninin iptali ve Türkiye den sınırdışı edilmesi işleminin hukuka uygun olması Pasaport Kanunu md. 8 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 21 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2005/8372, K. 2007/4626, T : Muvazaalı evlilik yaptığı gerekçesiyle Azerbaycan vatandaşının sınırdışı edilmesi; evlilik ilişkisinin sonlandırılmasının, adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün bulunması; yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça, idarenin, evliliğinin muvazaalı olduğu konusunda bir değerlendirme yaparak idari işlem tesisine hukuken olanak bulunmaması; çalışma izni bulunmaksızın kaçak olarak çalışmanın yaptırımının sınırdışı etme olmaması Pasaport Kanunu md. 8 Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2006/7479, K. 2008/7336, T : Yasa dışı yollardan Türkiye ye giriş yapan İran vatandaşının sınırdışı edilmesi; üzerine atılı suçlardan dolayı yargılanması sonucunda delil yetersizliğinden beraat kararı ve kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçundan Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı verilmesi; yabancının yurtdışı edilebilmesi için fiillerinin suç niteliğini taşıması ya da bunun yargı kararıyla belirlenmiş olması zorunluluğunun bulunmaması; daha önce hakkında esrar bulundurmak, tehdit etmek, ırza tasaddide bulunmak suçlarından adli işlem yapılarak yurda girmesi memnu kimse

24 XXIV ler kapsamına alınıp sınırdışı edilen, fakat kimlik bilgilerini değiştirerek, farklı kimlik bilgisiyle yurda giriş yaptığı saptanan davacının sınırdışı edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık olmaması Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(c) ve md. 19 Danıştay 10. Daire, E. 2007/279, K. 2010/11310, T : Ermenistan vatandaşı olan davacının Türkiye den sınırdışı edilmesine ilişkin Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan işleminin iptali istemiyle dava açması; Türk vatandaşı ile evlenen davacının evliliğinin devam etmesi; davacının Türkiye de fuhuş yaptığı veya herhangi bir kanunsuz işle uğraştığına ilişkin tespitin bulunmaması; davacı hakkında yapılan incelemede, Türkiye de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkanları meşru şekilde temin edemeyeceğinin saptanması Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 Danıştay 10 Daire, E. 2009/197, K. 2011/1034, T : İran vatandaşı olan ve Türkiye de ikamet izni bulunan davacının, ikamet izninin iptal edilerek sınırdışı edilmesi; 1984 yılından itibaren Türkiye de bulunan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek KBB uzmanı olan İran uyruklu davacının, yabancı hastalarla iletişim-diyalog alanında mesleğini icra edebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından süreli çalışma izin belgesinin ve aynı süre için geçerli ikamet tezkeresinin verilmesi; bu işlemlerden önce, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar telefonu üzerine özel bir hastanede kaçak olarak çalıştığının belirlenmesi sonucu sınırdışı edilmesine karar verilmesi; bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın Denizli İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi; geçerli süreli çalışma izni belgesi bulunan davacının, bu belgesinin iptal edilmediği veya idarece geri alınmadığı sürece geçerliliğini koruması ve sınırdışı edilmesinin mümkün olmaması

25 XXV sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md. 54 Danıştay 10. Daire, E. 2009/11177, K. 2013/3777, T : Yabancının, fuhuşla mücadele operasyonu kapsamında yapılan sağlık muayenesinde kanında bulaşıcı anti HCV(+) hastalığı bulunduğunun doktor raporu ile tespit edilmesi; kamu sağlığı sebebiyle sınırdışı edilmesine karar verilen yabancının sınırdışı kararının iptali için idare mahkemesinde dava açması; kamu sağlığı sebebiyle verilen sınırdışı kararının hukuka uygun olması Pasaport Kanunu md sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 md. 19 md. 21 Danıştay 10. Daire, E. 2009/5373, K. 2013/8945, T : Türk vatandaşı ile evli olan Türkmenistan vatandaşına bir yıl süreli ikamet izni verilmesi; Türkmenistan vatandaşının, pasaportuna bir danışmanlık şirketi tarafından el konulduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunması; güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonda Türkmenistan vatandaşının danışmanlık şirketinden içerisinde yabancı uyruklu bayanlara ait altmış adet pasaport bulunan siyah bir çantayla çıkarken yakalanması; Türkmenistan vatandaşının insan ticareti olayında şüpheli olarak ifadesinin alınması ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması; Türkmenistan vatandaşının ikamet tezkeresinde yapılan araştırma ve incelemede, eşiyle birlikte aynı adreste ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine ikamet izninin iptal edilmesi; Türkmenistan vatandaşı hakkında adli işlem yapılan yabancılar anlamına gelen Ç-114 kodu ile formalite evlilik V-70 ve ikamet izni verilmesi Bakanlık iznine tabi V-68 kodları ile tahdit konularak, Türkiye den çıkışının sağlanmasının istenilmesi; Türkmenistan vatandaşının Atatürk Havalimanı ndan Türkiye den çıkışının sağlanması; evlilik ilişkisinin sonlandırılmasının, ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün olması; yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça idarenin, evliliğin muvazaalı olduğu konusunda bir değerlendirme yaparak idari işlem tesisine hukuken olanak bulunmaması...120

26 XXVI sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md. 57 Bakırköy 19. Sulh Ceza Mahkemesi, Değişik İş No: 2014/637 D. İş, Karar Tarihi: : Suriye vatandaşının Türkiye ye giriş yaparken sahte pasaport kullandığı iddiası ile pasaport şubesi tarafından yabancılar şubesine teslim edilmesi; o tarihten beri AHL kabul edilemez yolcu salonunda idari gözetim altına alınması; genel uygulama uyarınca Suriye deki iç savaş sebebiyle hiçbir Suriye vatandaşının geri gönderilememesi; idari gözetim kararının kaldırılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulması; sulh ceza hâkimliği tarafından Suriye vatandaşının, Suriye den değil üçüncü bir ülkeden gelmesi sebebiyle hakkında uygulanan idari gözetimin yasaya uygun olduğuna karar verilmesi sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md. 68 Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Değişik İş No: 2014/655 D. İş., Karar Tarihi: : Afgan vatandaşlarının uluslararası koruma taleplerinin reddedilmesi; başvurularının nihai olarak reddedildiğine ilişkin kararın Afgan vatandaşlarına tebliğinden bir gün sonra haklarında YUKK un 68. maddesi gerekçe gösterilerek GİGEM in talimatı ve Van Valiliği nin oluruyla idari gözetim kararı alınması; idari gözetim kararına, Van Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi nde itiraz edilmesi; Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından idari gözetim kararının kaldırılması III. YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMA HAKLARINA İLİŞKİN KARARLAR Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu Türkiye deki Yükseköğretim Kurumlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurma Sınav ve Yerleştirilmelerine İlişkin Kılavuz md. 12 Danıştay 8. Daire, E. 1989/577, K. 1990/1132, T : Türk vatandaşı olan çift uyrukluların yabancı uyruklu öğrenci sınavına alınmaması; bunların Türkiye deki işlemleri açısından Türk vatandaşlıklarının esas alınması

27 XXVII 2. Yükseköğretim Kurumu Kanunu md. 34 Yükseköğretim Personel Kanunu md. 16 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı md. 4 Danıştay 8. Daire, E. 1995/2490, K. 1997/2115, T : Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Re-konstirüktif Anabilim Dalında ihtisas yapan ve fahri araştırma görevlisi olan yabancı uyruklu davacıya döner sermayeden katkı payı verilmemesi; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4/son maddesinde yabancı uyruklu personele döner sermayeden ödeme yapılmayacağı hükmünün yer alması; sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu personele döner sermayeden ödeme yapılmayacağı kuralı karşısında fahri araştırma görevlisi olarak ihtisasını yapan ve yabancı uyruklu olan davacıya döner sermayeden pay verilmesine olanak bulunmaması Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 10. HD, E. 2000/8477, K. 2001/39, T : KKTC uyruklu ve Türk soylu kişinin Ş. Etfal Hastanesinde fahri asistan olarak çalışması sebebiyle sosyal güvenlik haklarından yararlandırılması; fahri asistan olarak çalışıp ücret almamanın işveren ile olan ilişkinin hizmet akti niteliğini ortadan kaldırmaması; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 5. maddesi hükmünde, bu kanun kapsamına girenlerin çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde uygulanan personel sosyal güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerine tabi olacaklarının öngörülmesi Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md HD, E. 2004/24583, K. 2005/20488, T : Çalışma izni süresinin, yabancı ile yapılan hizmet sözleşmesinin sü

28 XXVIII reli veya süresiz nitelikte olduğunun tespitinde esas alınıp alınamayacağı meselesi; davacının üniversitede öğretim elemanı ve sanat uygulayıcısı olarak görev yapması; çalışma izinlerinin birer yıllık olarak alınmış olması halinde iş sözleşmesinin de aynı sürelerle birer yıllık olarak yapılması; birbirini takip eden birden fazla sayıda sözleşmenin yapılmasının, iş sözleşmesini belirsiz süreli hale dönüştürmemesi Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 1 md. 3 md. 14(a) Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik md. 15(b) Danıştay 10 Daire, E. 2007/129, K. 2007/3699, T : İran vatandaşlarının, ortağı oldukları yabancı yatırımcı şirkette çalışmalarına izin verilmesi isteminin, 4817 sayılı Kanunun 14(a) ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 15(b) maddesi uyarınca reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile dava açılması; doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamına ilişkin olarak davalı idareye takdir yetkisi verilmekle birlikte, idarece bu hususa ilişkin başvurulara, başvuranın ve sektörün durumunun değerlendirilmesinden sonra cevap verilmesi; davacıların ortağı oldukları limited şirketin, yasal prosedüre uygun olarak kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi; davacılardan Orta Doğu Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olan Farshad Mohajeri nin bu şirketin müdürü olması; davalı idarenin, davacılara çalışma izni verilmemesinin nedenini açık bir şekilde ortaya koyamaması Avukatlık Kanunu md. 3(a) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 2 md. 4 md Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md. 9 md. 21 Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun md. 1 md. 3 ve md. 6-7 Danıştay 10. Daire, E. 2007/6534, K. 2010/7246, T :

29 XXIX Türkmenistan uyruklu ve Türk soylu olan davacının, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini serbestçe icra edebilmesi için 2527 sayılı yasa uyarınca çalışma izni verilmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi; 2527 sayılı yasanın, Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerin Türk soylu yabancılar tarafından da icrasına olanak tanıması; Türk soylu yabancıların, bu iş ve mesleklerde çalışma koşullarından olan Türk vatandaşı olma koşulundan istisna edilmesi; 2527 sayılı yasanın, belirli mesleklerin Türk vatandaşlarına hasredilmesine ilişkin mevzuat hükümlerine göre özel yasa niteliğinde bulunması; başvuru tarihi itibariyle Türk soylu olma koşulunu taşıyan ve bu durumu idarenin bilgisine sunarak çalışma izni isteyen davacı tarafından yapılan başvurunun reddedilmesinin hukuka aykırı olması Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 14/a Danıştay 10. Daire, E. 2008/362, K. 2011/4937, T : Sivil balon seyahatleri faaliyeti yürüten davacı şirketin balon pilotu olarak çalıştırmak istediği Avustralya uyruklu balon pilotuna, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmadığı gerekçesiyle çalışma izni verilmemesi; işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açılması; Türkiye de faaliyet gösteren turizm şirketlerinin balon pilotu ihtiyacı ve ihtiyacın Türk vatandaşlarından ne oranda karşılanabildiği hususunun ortaya konulamaması; ayrıca, lisans ve ikamet izni bakımından veya çalışma izni verilmemesine dayanak alınabilecek nitelikte başkaca somut bilgi ve belgelerin davalı idarece dosyaya sunulamaması; yapılan işin ülkenin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya yöresinde yerli ve yabancı turistlere yönelik olarak kültür varlığının tanıtımı yoluyla ülke turizmine olan katkısı karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Prof. Dr. Nuray EKŞİ Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası Çocuk Kaçırma Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Resmi Belgeler Milletlerarası Tebligat

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 1 Tamim Tarihi : 24.08.2016 Tamim No : 2016/7 Tamim Konusu : 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM 13.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6735 Sayılı Uluslararası

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. M. A. A. VE J. A. A. A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/3941) Karar Tarihi: 27/3/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Çalımsa izin türleri. istisnai-

Çalımsa izin türleri. istisnai- Çalımsa izin türleri istisnai- Türkiye nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray EKŞİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nuray EKŞİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU NDA İDARİ GÖZETİM Yayın No : 3119 Hukuk Dizisi :

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 12 Haziran 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27256 KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı