GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr"

Transkript

1 HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr 2 KIZINI SALDIRIDA KAYBEDEN ACILI BABA Kardeþlik mesajý verdi usi irt te 21 Ey lül de te rör ör gü tü ü ye le ri nin dü zen le di ði sal dý rý da 2 ký zý ö len, bir ký zý da hâ lâ te da vi al týn da bu lu nan a cý lý ba ba Nu ret tin E vin, kar deþ lik me saj la rý ve re rek, Tür ki ye bü yük bir ül ke dir. Biz bü yük bir mil le tiz. Ba rýþ, kar deþ lik ve dost luk is ti yo ruz. Ö lüm ler, sa vaþ lar birþey ge tir mez de di. n6 da KENT KONSEYÝ BAÞKANI ZEYNEP ARIKAN: Artýk oyuna gelmeyeceðiz ukah ra man ma raþ o lay la rý nýn 33. yýl dö nü mü ne de niy le 92 STK a dý na a çýk la ma ya pan Kent Kon se yi Baþ ka ný Zey nep A rý kan, Sün ni si ve A le vi si i le bu top rak lar da kar deþ çe ya þa yan in san la rýn bu ya ra yý ka þý yýp ka nat mak is te yen le re as la fýr sat ver me yeceklerini ve o yu na gelme ye ceklerini vur gu la dý. nha be ri say fa 6 da FO TOÐ RAF: A A AYDIN MENDERES HAKKIN RAHMETÝNE KAVUÞTU MEKÂNI CENNET OLSUN ÞEHÝT BAÞBAKAN ADNAN MENDERES ÝN YADÝGÂRI AYDIN MENDERES Ý DUALARLA UÐURLUYORUZ. ÞEYH YUSUF EL KARDAVÝ DEN MESAJ: Tür ki ye nin ya nýn da yýz ua rap dün ya sý nýn et ki li din a dam la rýn dan Þeyh Yu suf El Kar da vi ver di ði va az da, Fran sa nýn ka bul et ti ði ya sa Tür ki ye ye bü yük bir ha ka ret tir. Bu ya sa þan lý Os man lý ta ri hi ne a tý lan bir if ti ra dýr. Bu ka ra rý a lan Fran sa yý þid det le ký ný yo ruz. Tür ki ye nin ya nýn da yýz de di. n5 te OSÝAD YÖNETÝM KURULU BAÞKANI: Ekonomi büyümüyor, þiþmanlýyor u Tür ki ye e ko no mi si nin hýz la bü yü me di ði ni, hýz la þiþ man la dý ðý ný sa vu nan O - SÝ AD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ad nan Kes kin, Þiþ man la yan e ko no mi ler de en bü yük risk, yük sek bü yü me ler de, ya ni koþ ma sý ge re ken rit min dý þýn da ki koþ ma lar da ya þa nan a rit mi ler dir de di. n7 de ÇOCUKLARIN DA SÜRECE KATILMASI ÝÇÝN Anayasa eðitimi dersi umil lî E ði tim Ba kan lý ðý, ço cuk la rýn da ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne ka tý la bil me si i çin o kul lar da a na ya sa e ði ti mi ver me yi ka rar laþ týr dý. Ders ler de öð ren ci le re a na ya sa nýn ne ol du ðu ve ken di le ri ni na sýl et ki le ye ce ði ko nu la rý ü ze rin de du ru la cak. nha be ri say fa 6 da ISSN ÞEHÝT BAÞBAKANIN SON HATIRASI u27 Ma yýs dar be ci le ri nin i dam et ti ði maz lum Baþ ba kan Ad nan Men de res'in ha yat ta ki son oð lu Ay dýn Men de res'in ve fa tý bü tün Tür ki ye'de de rin bir hü zün le kar þý lan dý. Þehit Baþbakanýn hatýrasý ve yadigârý Menderes, son yolculuðuna milletin dualarýyla uðurlanýyor. BABASININ YANINA DEFNEDÝLECEK uýlk ce na ze na ma zý, dün Hacý Bay ram Ca mi in de kýlýnan Men de res, bu gün Ýs tan bul Fa tih Ca mi in de ký lý na cak i kin ci na ma zýn ar dýn dan A nýt me zar'da top ra ða ve ri le cek. Yol, kal dý rým ve çev re dü zen le me le ri i çin yo ðun ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý A nýt me zar'da ha zýr lýk lar ta mam. nha be ri 6 da VATANDAÞLARA KREDÝ UYARISI Bankalarýn reklâmlarýna aldanmayýn uye ni yý lýn yak laþ ma sýy la bir lik te ban ka la rýn kre di ver me ya rý þý na gir di ði ne dik kat çe ken Tü ke ti ci Der nek le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, ya zý lý ve gör sel ba sýn da sýk ça gö rü len bay ram kre di si rek lâm la rý na va tan daþ la rýn i ti bar et me me si ni is te di. n7 de RÝSALELERÝ OKUR VE DÝNLERDÝ Hastaneden Yeni Asya camiasýna selâm yollamýþtý uza man za man e vin de zi ya ret et ti ði miz Ay dýn Men de res, ba ba sý mer hum Ad nan Men de res in Be di üz za man la mâ ne vî ir ti ba tý na e hem mi yet ve rir, Nur Ri sa le le rin de ki il gi li bö lüm le re bü yük il gi du yar dý. u Has ta lý ðý nýn a ðýr laþ ma sý ü ze ri ne kal dý rýl dý ðý has ta ne de da nýþ ma ný va sý ta sýy la bü tün Ye ni As ya câ mi a sý na se lâm la rý ný yol la yan Ay dýn Men de res, Nur ta le be le rin den, ar ka daþ lar dan du â ta le bin de bu lun muþ tu. CEVHER ÝLHAN IN YAZISI SAYFA 9 DA MEMLEKETÝ YASA BOÐULDU Çakýrbeyli de hüzün MENDERES ÝN SON YAZISI Herkesin Allah ýn yardýmýna ihtiyacý var nha be rleri say fa 6 da Men de res in Ha cý Bay ram Ca mi in de ki ce na ze na ma zý ný Di ya net Ýþ le ri Baþ - ka ný Meh met Gör mez kýl dýr dý. Kalabalýk bir cemaatin iþtirak ettiði ce na ze na ma zý na A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Baþ ba kan Yar dým cý - larý Bü lent A rýnç ve Be þir A ta lay, Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, An tal ya Mil let ve ki li De niz Bay kal, DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - muþ, Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak da ka týl dý. FO TO: A A

2 2 25 ARALIK 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Ermeni çoluk çocuðuna iliþmeyiniz O muharebeler esnasýnda, Ermeni fedaileri bazý yerlerde çoluk çocuðu kesiyorlardý. Buna karþý Ermenilerin çocuklarý da bazan öldürülüyordu. Bediüzzaman ýn bulunduðu nahiyeye binlerle Ermeni çocuðu toplanmýþtý. Molla Said askerlere Bunlara iliþmeyiniz diye emretti. B e di üz za man Sa id Nur sî nin [I. Dün ya Sa va - þý nda] Gö nül lü A lay Ku man da ný o la rak va - tan ve mil le te fe da kâ ra ne hiz met le ri: Be di üz za man Kaf kas Cep he sin de En ver Pa þa ve fýr ka ku man da ný nýn hay ran lýk la tak dir et tik le ri hiz met-i ci ha di ye yi yap týk tan son ra, Rus kuv vet le ri nin i ler le me sin den do la yý Van a çe kil di. Van ýn tah li ye si ve Rus la rýn hü cu mu sý ra sýn da, bir ký sým ta le be le riy le Van Kal sýn da þe hid o lun ca ya ka dar mü da fa a ya kat î ka rar ver dik le ri hal de, ge ri çe ki len Van Va li si Cev det Be yin ýs ra rýy la, Vas tan ka sa ba sý na çe kil di. Va li, kay ma kam, a ha li ve as ker Bit lis ta ra fý na çe ki lir ken, bir a lay Ka zak sü va ri si Vas tan ü ze ri ne hü cum et miþ ti. Mol la Sa id, Van dan ka çan a ha li nin mal ve ço luk ço cuk la rý nýn düþ man e li ne geç me me si i çin, o tuz-kýrk ka dar ka ça ma mýþ as ker ve bir ký sým ta le be le riy le o Ka zak la ra kar þý koy muþ ve hep si nin kur tul ma sý ný sað la mýþ týr. Hat tâ, hü cum e den Ka zak la ra deh þet ver mek i çin, ge ce le yin on la rýn üs tün de ki yük sek bir te pe ye hü cum tar zýn da çý ký yor; gû ya bü yük bir im dat kuv ve ti gel miþ zan net ti re rek, Ka zak la rý o ya la yýp i ler let mi yor du. Böy le lik le, Vas tan ýn Rus is ti lâ sýn dan kur tul ma sý na se bep ol muþ tur. O mu ha re be za man la rýn da si pe re dön dü ðü va kit, kýy met tar ta le be si Mol la Ha bib i le Ý þâ râ tü l-ý câz na mýn da ki tef si ri ni te lif e di yor du. Ba zan av cý hat týn da, ba - zan at ü ze rin de, ba zan da si pe re gir dik le ri za man, ken di si söy lü yor, Mol la Ha bib de ya zý yor du. Ý þâ râ tü l- Ý câz ýn bü yük bir kýs mý bu va zi yet te te lif e dil miþ tir. (...) O mu ha re be de, yir mi ta le be ka dar kýy met tar ve Ý þâ râ tü l-ý câz tef si ri nin kâ ti bi o lan Mol la Ha bib, Ý ran Cep he sin de ku man dan Ha lil Pa þa i le mü him bir mu ha be re va zi fe si ni te min et tik ten son ra Vas tan da þe hid dü þer. O mu ha re be ler es na sýn da, Er me ni fe da i le ri ba zý yer ler de ço luk ço cu ðu ke si yor lar dý. Bu na kar þý Er me ni le rin ço cuk la rý da ba zan öl dü rü lü yor du. Be di üz za man ýn bu lun du ðu na hi ye ye bin ler le Er me ni ço cu ðu top lan mýþ tý. Mol la Sa id as ker le re Bun la ra i liþ me yi niz di ye em ret ti. Da ha son ra bu Er me ni ço luk ço cu ðu nu ser best bý rak tý; on lar da, Rus la rýn i çe ri sin de ki a i le le ri nin ya ný na dön dü ler. Bu ha re ket Er me ni ler i çin bü yük bir ib ret der si o lup, Müs lü man la rýn ah lâ ký na hay ran kal mýþ lar dý. Bu hâ di se ü ze ri ne, Rus lar bi zi is ti lâ et tik le rin de, fe dâi ko mi te le rin re is le ri Müs lü man ço luk ço cu ðu nu kes mek â de ti ni bý ra kýp, Ma dem Mol la Sa id bi zim ço luk ço cuk la rý mý zý kes me di, bi ze tes lim et ti; biz de bun dan son ra Müs lü man la rýn ço cuk la rý ný kes me ye ce ðiz di ye ah det ti ler. Mol la Sa id, bu su ret le o ha va li de ki bin ler le mâ sum la rýn fe lâ ket ten kur tul ma sý ný te min et miþ ol du. Ta rih çe-i Ha yat, s ev gi li o ku yu cu la rý mýz, S Mu har rem a yý ný u ður la yýp Sa fer a yý na mer ha ba der ken, Asr-ý Sa a det ten ta dý na do yum ol maz bir kaç ha tý ra yý siz ler le pay laþ mak is ti yo ruz. Rah man ýn rah me ti ve Ra su lul lah ýn (asm) þe fa a ti ü ze ri ni ze ol sun. Ha yýr lý is ti fa de ler di li yo ruz DU Â Pey gam ber E fen di miz (asm) o gün çok ne þe li i di. Hz. A i þe va li de miz, o nun bu ha li ni gö rün ce: Ey Al lah ýn Re su lü, ba na du â et! de di. Pey gam ber E fen di miz de (asm) o na, þöy le du â et ti: Al lah ým A i þe nin geç miþ, ge le cek, giz li ve a çýk bü tün gü nah la rý ný ba ðýþ la! Hz. Â i þe bu du â ya o ka dar se vin di ki, se vin cin den gül me ye baþ la dý. Re sû lul lah (asm) o nun böy le gül me si ne hay ret e de rek sor du: Ey A i þe, sa na et ti ðim du â, se ni bu ka dar çok mu se vin dir di? Hz. A i þe: Yâ Re su lal lah, na sýl se vin mem! de di. Pey gam ber A ley his se lâm, bir den cid di leþ ti ve: Yâ A i þe, de di. Val la hi ben bu du â yý her na maz dan son ra, bü tün üm me tim i çin et mek te yim! (s. 79) ÞE HÂ DET BEL GE SÝ Hz. Pey gam ber (asm) an la tý yor: Al lah-u Te â lâ, üm me ti min i çe ri sin den bir a da mý ký yâ met gü nün de bü tün hal kýn hu zu run da he sâ bý ný gö rür ken kur ta ra cak týr. O kim se nin ö nü ne dok san a det a mel sâ hi fe si se re cek tir ki, o nun her sâ hi fe si gö zün gö re bil di ði ka dar u zun o la cak týr. Al lah bu a da ma: Bun lar dan Ben bu nu yap ma dým de di ðin, in kâr et ti ðin bir þey var mý? A mel le ri kay de den ya zý cý me lek le rim hak sýz lýk et ti mi? di ye so ra cak týr. A dam: Ha yýr, hak sýz lýk et me di ler, ey Rab bim di ye cek tir. Al lah-u Te â lâ: Bun lar i çin söy le ye ce ðin bir öz rün var mý? di ye cek tir. A dam: Ha yýr, bir öz rüm yok, ey Rab bim, di ye cek tir. Al lah-u Te â lâ: E vet, de dik le ri nin hep si doð ru, an cak se nin bi zim ka tý mýz da ya zý lý o lan bir de i yi a me lin var dýr. Ve bu gün sa na as la hak sýz lýk ya pýl ma ya cak týr, bu yu ra cak týr. Bu nun ü ze ri ne i çe ri sin de, Eþ he dü en lâ i lâ he il lal lah ve eþ he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve ra sû lû hû (Al lah tan baþ ka i lâh ol ma dý ðý na þe ha det e de rim; Mu ham med in de Al lah ýn ku lu ve Re sû lü ol du ðu na þe hâ det e de rim) di ye ya zý lý o lan bir bel ge çý ka rý la cak ve Al lah-u Te â lâ ken di si ne: A mel le rin tar týl ma sý na ha zýr ol! di ye cek tir. A dam: Ey Rab bim, bu ka dar gü nah la do lu sa hi fe le rin ya nýn da bu bel ge ne kýy met i fâ de e der ki? di ye so ra cak týr. Al lah-u Te â lâ: Sa na ke sin lik le hak - Bir de met gül - Asr-ý Sa a det ha tý ra la rý - sýz lýk e dil me ye cek tir di ye ce vap ve re cek tir. Son ra o bel ge te râ zi nin bir ke fe si ne, gü nah lar la do lu sâ hi fe ler de di ðer ke fe si ne ko nu la cak ve ne ti ce de, di ðer sâ hi fe ler ha fif ge le cek, bel ge nin ya zý lý bu lun du ðu ke fe a ðýr ge le cek tir. Zi ra Al lah ýn is mi i le tar tý lan hiç bir þey, O nun is min den da ha a ðýr ge le mez! (s ) SE VAP Ab dul lah Ýbn-i Me sud (ra), sa ha be ler a ra sýn da en gü zi de ler den bi riy di. Ký sa boy lu, bi raz çe lim siz cey di. Üs te lik ba cak la rý da in ce cik ti. Bir gün, bir a ða ca çýk tý. O ra da bu lu nan lar dan ba zý la rý, o nu a ðaç ta gö rün ce, in ce ve çe lim siz ba cak la rý na ba kýp gül me ye baþ la dý lar. Þa ka i le ka rý þýk bu gü zi de sa ha be yi, bi raz kü çüm se di ler o nun la a lay et ti ler. Pey gam ber E fen di miz (asm) on la rý i þit ti, gör dü ve þöy le i kaz et ti: Mah þer de se va bý U hud Da ðý ndan da ha a ðýr ge le cek bi ri i çin, ne den böy le gü lü yor su nuz? (s. 346) TAV SÝ YE Pey gam ber A ley his se lâm ýn ma ða ra dos tu, Sýd dýk-ý Ek ber Hz. E bu Be kir (ra), o nun i zi ni en ya kýn dan ta kip e den ler den di. Ha ya tý nýn her â ný ný, Re su lul lah tan (asm) gör dü ðü ve i þit ti ði gi bi ya þar dý. Ha li fe ol du ðu gün ler de, bi ne ði i le bir yer den bir ye re gi der ken za man za man yu la rý ný e lin den dü þür dü ðü o lur du. Böy le du rum lar da, he men bi ne ði ni dur du rur, a þa ðý ya i ner, yu la rý ný a lýr ve tek rar bi ne ði ne bi ner di. O nun bu ha li ni gö ren ler: Bi ze em ret sey din de, yu la rý ný a lýp sa na ver sey dik ol maz mýy dý? Böy le ce bi ne ðin den in mek zo run da kal maz dýn der ler di. Hz. E bu Be kir in (ra) on la ra ce va bý þöy le o lur du: Sev gi lim Re sû lul lah, ba na in san lar dan bir þey is te me me mi tav si ye et ti! (s ) HZ. NE SÝ BE Hz. Pey gam ber i (asm) Mek ke den Me di ne ye dâ vet e den he yet te bu lun ma sýy la a dý, Ýs lâm ta ri hi ne þe ref le ge çen Hz. Ne si be, U hud Har bi nin en deh þet li an la rýn da da, o nun ya nýn dan ay rýl ma mýþ ve Fahr-i Kâ i nat E fen di mi zi (asm) çev re le ye rek o na et ten si per o lan sa ha - SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com be le rin a ra sýn da yer al mýþ tý. Bir a ra mü câ de le o ka dar ký zýþ tý ki, Pey gam be ri mi zin (asm) ya nýn da Hz. Ne si be den baþ ka hiç bir sa ha be kal ma dý. Ve bu bir kaç sâ ni ye lik sü re de, Pey gam be ri mi ze (asm) i ki sü vâ ri bir den sal dýr dý. Hz. Ne si be, bu du ru mu gör dü ðün de, e lin de ki ký lý cý o lan ca hý zýy la sü vâ ri ler den bi ri ne in dir di. He men ar ka sýn dan di ðe ri ne de hü cûm et ti. An cak i ki kat zýrh la ko ru nan bu sü vâ ri, di ðe ri gi bi öl me di, ha fif ya ra al dý. Kar þý ham le yap mak i çin de ký lýn cý ný o lan ca hý zýy la, Hz. Ne si be nin o mu zu na in dir di. E fen di miz in (asm) böy le kri tik bir za man da mu ha fýz lý ðý ný yap mýþ bu kah ra man in san, ye re yu var lan mýþ ve o mu zu göð sü ne ka dar ol mak ü ze re i ki ye ay rýl mýþ tý. Þü kür ki, Hz. A li ye ti þe rek müþ rik sü vâ ri si ni öl dür dü. Son ra Pey gam be ri miz de ge lip, mü bâ rek el le riy le Hz. Ne si be nin a ðýr ya ra sý ný sý vaz la dý. Fahr-i Kâ i nat E fen di mi zin (asm) bir mû ci ze si da ha ger çek leþ miþ ve ya ra a nýn da i yi leþ miþ ti. Yer den kal kan Hz. Ne si be, E fen di miz A ley his se lâm a, in san lýk ta ri hin de ki hiç bir sev dâ lý nýn, sev gi li si ne söy le ye me ye ce ði þu ke li me le ri söy le di: Yâ Re sû lal lah, diz le ri nin di bin de þe hid ol ma þe re fi ni, ben den ni ye e sir ge din. Pey gam ber E fen di miz (asm), o nu te sel li et tik ten son ra, il ti fat la rýn en bü yü ðü nü yap tý ve el le ri ni a ça rak Al lah a þöy le du â et ti: Yâ Rab bi! Be ni, Ne si be ve eh lin den a yýr ma. (s ) SE VÝNÇ ME LE ÐÝ Sev gi li E fen di miz (asm), bir gün as ha bý na þöy le de di: Bir kim se, bir mü min kar de þi ni se vin di rin ce, Al lah ver di ði bu se vinç se be biy le bir me lek ya ra týr. Son ra o kul, kab ri ne gir di ðin de, o me lek ge lir ve ö le ne: Be ni ta ný yor mu sun? der. O kim se: Sen de kim sin? di ye so rar. O me lek: Ben, fa lan ca ya ver di ðin se vin cim! Bu gün se nin yal nýz lý ðýn da sa na dost o la ca ðým. Ve su al me lek le ri ya ný na gel dik le rin de sa na yar dým cý o la ca ðým. Sa na cen net te ki ye ri ni gös te re ce ðim der. ( ) YÜZ DÝR HEM MÝ BÝR DÝR HEM MÝ? Pey gam ber E fen di miz (asm), bir gün as ha bý na: (Sa da ka o la rak ve ri len) Bir dir he min se va bý, yüz dir he mi ge çe bi lir! bu yur du. Din le yen ler me rak et ti ler: Bu na sýl o lur Yâ Re su lal lah! Al lah ýn Re su lü (asm) þöy le ce vap ver di: Bir kim se var dýr, çok ma lý var dýr. O çok mal dan yüz dir hem ve rir. Yi ne bir kim se de var dýr ki, o nun sa de ce i ki dir he mi var dýr ve o i ki dir hem den bir dir he mi ni ve rir (ya ni bü tün sa hip ol du ðu ma lýn ya rý sý ný)! (s ) A SIL HAY RET E DÝ LE CEK O LAN Bir gün bir a dam, Hz. Ö mer e (ra) þöy le de di: Þu sat ran ca hay ret e de rim. Sat ranç tah ta sý nýn u zun luk ve ge niþ li ði bir kaç ka rýþ tan i ba ret ken, in san o nun ü ze rin de bin ler ce o yun oy na sa, her o yu nu mut la ka ö bü rün den fark lý o lur. Hiç bi ri di ðe ri ne ben ze mez. Hz. Ö mer de (ra) o na þu ce va bý ver di: Bun dan da ha çok hay re te ve dik ka te þa yan o la ný var dýr. O da þu dur ki, in sa nýn u zun luk ve ge niþ lik i ti ba rýy la bir ka rýþ tan i ba ret o lan þu yü zün de, kaþ lar, göz ler, bu run, a ðýz gi bi or gan la rýn yer le ri de ðiþ me di ði hal de, yi ne de, dün ya nýn dört bir ya nýn da, yüz le ri bir bi ri nin tý pa týp ay ný i ki ki þi bu la maz sýn. Þu u fa cýk, el a ya sý ka dar bir yer de, böy le son suz fark lý lýk lar ya ra tan Al lah ýn kud ret ve hik me ti ne ka dar bü yük tür. (s ) TES TÝ DE KÝ VA SÝ YET Hz. E bû Be kir (ra), ve fat e de ce ði za man, ken di sin den son ra ha li fe lik va zi fe si ni yük le ne cek o la na ve ril mek ü ze re va si yet et ti ði bir tes ti bý rak tý. Hz. Ö mer (ra) ha li fe o lun ca tes ti yi o na ver di ler. Ha li fe tes ti yi kýr dýrt tý. Ý çin den kü çük kü çük pa ra cýk lar ve bir mek tup çýk tý. Mek tup ta þun lar ya zý yor du: Bu pa ra lar, ba na ve ri len ma aþ tan ar ta ka lan lar dýr. Ben Me di ne nin en fa ki ri ni ken di me öl çü ka bul et miþ tim (o na gö re ya þa dým). Ar tan mik ta rý bu tes ti ye koy dum. Bun lar ha zi ne nin ma lý dýr. Hz. Ö mer (ra) mek tu bu o ku yun ca að la ma ya baþ la dý. Hem að lý yor, hem de þöy le di yor du: Ken din den son ra ki le re çok a ðýr bir yük bý rak týn Ya E bu Be kir! (s ) Ý LÂ HÎ TAK DÝR Hz. Pey gam ber (asm) an la tý yor: Bir gün þey tan, Ý sa Pey gam ber e (as) gel di ve: Sen, Bir kim se nin ba þý na Al lah ýn tak dir et ti ðin den baþ ka sý gel mez di yor sun. Ma dem öy le, þu yük sek da ða çýk ve ken di ni a þa ðý ya at. Kur tul man tak dir e dil miþ se kur tu lur sun de di. Ý sa Pey gam ber, þey ta na þöy le ce vap ver di: Ey mel un! Al lah kul la rý ný im ti han e der, de ner. Kul la rýn i se Al lah ý im ti han et me ya hut de ne me gi bi bir hak la rý yok tur! (s. 253) (Bir Gül De me ti, S. Gün dü zalp)

3 Y HABER 25 ARALIK 2011 PAZAR 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 30 Muharrem 1433 Ru mî: 12 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý YGS ye baþ vu ru lar 3 O cak ta YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVINA BAÞVURU ÝÞLEMLERÝ 3-13 OCAK 2012 TARÝHLERÝ ARASINDA YAPILACAK. ADAYLAR, KILAVUZ ÝLE BAÞVURU FORMUNA ÝNTERNETTEN ULAÞILABÝLECEKLER. YÜK SE KÖÐ RE TÝ ME Ge çiþ Sý na vý (YGS) na baþ vu ru lar 3 O cak 2012 de baþ la ya cak ÖSYS Ký la vu zu i le A day Baþ vu ru For mu na ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þý la bi le cek Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) ne baþ vu ru iþ - lem le ri, 3-13 O cak 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. A day lar, 2012-ÖSYS Ký la vu zu i - le A day Baþ vu ru For mu na ÖSYM nin Ýn ter net ad re sin - den u la þa bi le cek. Ký la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý Mer ke zi e zan o kun ma sý na son ve ril di GÝRESUN DA, Va li Dur sun A li Þa hin in ta li ma týy la mer ke zi sis tem le e zan o - kun ma sý na son ve ril di ði bil di ril di. Va li lik Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü dür lü - ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, Va li Þa hin in, ko - nuy la il gi li Gi re sun Müf tü - lü ðü ne ve kay ma kam lýk la - ra bir ya zý gön de re rek, mer ke zi sis tem le e zan o - kun ma sý nýn kal dý rýl ma sý ný is te di ði kay de dil di. A çýk la - ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka - ný yla te le fon la bir gö rüþ me ya pan Va li Þa hin in, va tan - daþ la rýn mer ke zi e zan ko - nu sun da ki þi kâ yet le ri ni i - let ti ði vur gu la na rak, Baþ - kan lýk da uy gu la ma nýn son lan dý rýl ma sýy la il gi li hiç bir sa kýn ca nýn ol ma dý - ðý ný be lirt miþ tir. Gö rüþ - me de, Baþ kan lýk ta ra fýn - dan da mer ke zi e zan ve mer ke zi va az sis te mi nin kal dý rý la ca ðý, an cak mer - ke zi va az sis te mi nin kal dý - rýl ma sý nýn bi raz za man a - la ca ðý i fa de e dil miþ tir. de - nil di. Gi re sun / ci han 4 yýl da bütün öð ren ci le re bil gi sa yar da ðý tý la cak MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Ül ke ge ne lin de ö - nü müz de ki 4 yýl lýk sü re i - çin de tüm öð ren ci le ri mi ze bil gi sa yar da ðýt ma yý plan lý - yo ruz de di. Din çer i le Bi - lim, Tek no lo ji ve Sa na yi Ba - ka ný Ni hat Er gün, Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye sin ce 2009 yý lýn da baþ la tý lan Her Öð ren ci ye Bir Bil gi sa yar Pro je si kap sa mýn da U lus - la ra ra sý Fu ar Mer ke zi nde dü zen le nen il köð re tim 6. sý - nýf öð ren ci le ri ne di züs tü bil gi sa yar da ðý tým tö re ni ne ka týl dý. Tö ren de ko nuþ ma - sýn da Fa tih Pro je si, hak - kýn da bil gi ve ren Ba kan Din çer þun la rý söy le di: Ül ke ge ne lin de ö nü müz - de ki 4 yýl lýk sü re i çin de tüm öð ren ci le ri mi ze bil gi - sa yar da ðýt ma yý plan lý yo - ruz. Bu bil gi sa yar lar tab let tü rün de o la cak ve i çin de e ði tim ve öð re tim le il gi li her tür lü mal ze me yi ta þý - yor o la cak. Bir bil gi sa ya ra sa hip ol mak kul la ný cý la rý na sa de ce bir ka pý a ra la mý yor, ay ný za man da ge niþ bir u - fuk a çý yor. Bu a ra cý, a maç - la rý mýz doð rul tu sun da doð ru ve et kin þe kil de kul - la na bi lir sek kat ký sý bü yük o lur. de di. Din çer, a kýl lý tah ta uy gu la ma sý na ge çi len o kul lar da öð ren ci le re de tab let bil gi sa yar da ðý tý la ca - ðý ný vur gu la dý. Ko ca e li / a a ya pýl ma ya cak. A day lar is ter ler se baþ vu ru mer kez le ri ne gön de ri len ör nek ký la vuz la rý da baþ vu ru sü re si i çin de baþ vu ru mer kez - le rin de in ce le ye bi le cek. O kul mü dür lük le ri i le ÖSYM Sý nav Mer ke zi yö ne ti ci lik le ri ÖSYS de baþ vu ru mer ke zi o la rak gö rev ya pa cak. He nüz me zun ol ma mýþ, son sý nýf dü ze yin de ki a day lar baþ vu ru la rý ný o kul la - rý nýn bað lý ol du ðu baþ vu ru mer ke zi ne ya - pa cak. Me zun du rum da ki a day lar dan 2010 ve 2011-ÖSYS nin her i ki si ne de baþ - vur ma mýþ o lan lar i le 2010 ve ya ÖSYS ye baþ vur muþ o lan lar dan öð re nim bil gi le rin de de ði þik lik o lan lar baþ vu ru la rý ný is te dik le ri baþ vu ru mer ke zi ne ya pa bi le cek. Me zun du rum da ki a day lar dan 2010 ve ya 2011 ÖSYS den bi ri ne baþ vu ru mer ke zi a - ra cý lý ðýy la baþ vur muþ o lan ve öð re nim bil - gi le rin de de ði þik lik ol ma yan lar baþ vu ru la - rý ný; is ter ler se bi rey sel o la rak Ýn ter net a ra - cý lý ðýy la, is ter ler se di le dik le ri bir baþ vu ru mer ke zi ne baþ vu ra bi le cek. Doðu Anadolu da etkili olan soðuk hava, hayat þartlarýný olumsuz etkilerken, deprem bölgesi Bostaniçi beldesinde Van-Özalp Karayolu üzerindeki Sihke Gölü de tamamen dondu. Donan göl çocuklarýn oyun alaný oldu. FO TOÐ RAF: A A Kar ya ðý þý yurt ge ne li ni et ki si al tý na al dý YURT ge ne li ni et ki si al tý na a lan kar ya ðý þý, Ýs tan bul da da yü zü nü gös ter di. Dün sa bah sa at le rin de ha fif þe kil de yað ma ya baþ la yan kar, þehrin yük sek semt le rin de et ki si ni gös ter di. So ðuk ha va dolayýsýyla so kak ta kýþ lýk ký ya fet le ri ne sa rý la rak ý sýn ma ya ça lý þan va tan daþ lar, kar la ka rý þýk yað mur dan da þem si ye i le ko run du. Bo lu Da ðý nda da kar ya ðý þý ve sis, u la þý mý o lum suz et ki li yor. Ka ra yol la rý e kip le ri tuz la ma ça lýþ ma la rý ný a - ra lýk sýz sür dü rür ken, tra fik po lis le ri sü rü cü le ri kar ya ðý þý, sis ve buz lan ma ya kar þý dik kat li ol ma la rý yö nün - de u ya rý yor. E kip ler, sü rü cü le re a raç la rýn da ta koz, çek me ha la tý ve zin cir bu lun dur ma la rý u ya rý sýn da bu lu - nu yor. Baþ þehir An ka ra da sa bah-öð le a ra sý et ki li o lan kar ya ðý þý ak þam za yý la dý. Ýz mir de ya ðýþ ke si lir - ken, sý cak lýk 9 de re ce ye in di. Rüz gâr 2 gün da ha sert ve so ðuk e se cek. Pa zar dan i ti ba ren gök yü zü da ha a çýk o la cak. Van da bu gün kuv vet li kar ya ðý þý bek le ni yor. Sý cak lýk en faz la 4 de re ce o la cak. Ya ðýþ lý ha va 26 A ra lýk Pa zar te si gü nü do ðu ke sim ler de de vam et tik ten son ra yur du terk e de cek. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Son ne fe se ka dar Ge çen haf ta ki ya zý yý ev de yaz mýþ tým. Bu ya zý yý i se ga ze te de ya zý yo rum. Ya ni a me li yat son ra - sýn da ki ne ka het ve i yi leþ me sü re ci de vam e - der ken, iþ ba þý da yap mýþ ol dum. A me li yat ya ra sý bü yük öl çü de ka pan dý, a ma el ve kol da ki sý kýn tý ya yol a çan a rý za nýn dü zel me si bi raz za man a la cak. Prof. Dr. Meh met Ya þar Ho ca bu - nun i çin al tý ay lýk bir sü re den bah set miþ ti. Bu a ra da, o pe ras yo nun ar dýn dan i ki haf ta bo yun - ca sü rek li tak tý ðým bo yun lu ðu, a ra a ra, bil has sa a - raç ta ve se yir ha lin dey ken kul la ný yo rum. Ya kýn da o na da ih ti yaç kal ma ya cak in þa al lah. Ga ze te ye gel di ðim gün den be ri, ay rý kal dý ðým gün ler de bi rik miþ iþ le ri to par la yýp ga ze te le ri ta ra ya - rak gün de me ye tiþ me gayretindeyim. Yazýlara da haf ta ba þýn dan i ti ba ren, kal dý ðým yer den de vam et - mek istiyorum. Tabiî, ye ni dos ya ça lýþ ma la rý na da. Bu yo ðun ma ra to na gir me den ön ce, a me li yat sü - re cin de en fü sî â le mim de ya þa dý ðým hal ler den bir - kaç a nek do tu siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. Ö lüm biz ler i çin en bü yük na si hat çý. Keza ölüme yol açan veya onu hatýrlatan has ta lýk lar da, Has ta lar Ri sa le si baþ ta ol mak ü ze re kül li ya týn il gi li ba his le - rin de çok gü zel iþ len di ði gi bi, ö nem li bir u ya rý cý. An cak in san bizzat ken di ba þý na ve ya çok ya ký ný - na gel me den bu nu fark ve id rak e de mi yor. Ne za - man ki, biz zat ö lü mün e þi ðin den dön se ya hut a i le - sin den bi ri ve fat et se ya da ken di si ve ya çok ya ký - nýn da ki bir ki þi has ta lan sa, o za man cid dî þe kil de et ki le ni yor ve gaf let ha lin den sýy rý lýp ge rek li ib ret der si ni a la bi le ce ði bir psi ko lo ji ye gi ri yor. O nun i çin, böy le hal ler, ha ya tý mý zýn gi di þa tý ný göz den ge çi rip ken di mi ze çe ki dü zen ver me miz ve is ti ka me ti mi zi dü zelt me miz i çin eþ siz fýr sat lar. Üs ta dýn bil has sa genç le re Kab ris tan la rý ve has ta - ne le ri zi ya ret e dip o ra la ra dü þen ya þýt la rý ný zýn ha - lin den ib ret a lýn tav si ye sin de bu lun ma sý bo þu na de ðil. Bu na ger çek ten bü yük ih ti yaç var. A ma bu tav si ye nin mu ha ta bý sa de ce genç ler de - ðil, her kes. En baþ ta da bi zim gi bi or ta yaþ ku þa ðýn - da o lan lar. Kýrk tan son ra ka bir ta ra fý na nü zul baþ - lar ha ki ka ti de, o nu per çin le yen þu u ya rý cý i fa de ler de, ön ce lik le biz le re ses le ni yor: Bak, ih ti yar lýk þa fa ðý ku lak la rý nýn üs tün de tu lû et miþ. Ba þý nýn ya rý sýn dan faz la sý be yaz ke fe ne sa rýl - mýþ. Vü cu dun da ta vat tun et me ye (va tan tu ta rak yer leþ me ye) ni yet e den has ta lýk lar ö lü mün ke þif kol la rý dýr. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 210) De va mýn da ki i fa de ler de me sa jý ta mam lý yor: Ma a ha za (bu nun la be ra ber), e be dî öm rün ö nün - de dir. O ömr-ü bâ kî de gö re ce ðin ra hat ve lez zet, an cak bu fâ nî ö mür de sa y ve ça lýþ ma la rý na bað lý dýr. Se nin o ömr-ü bâ kî den ha be rin yok. Ö lüm se ke ra tý u yan dýr ma dan ev vel u yan! Ýþ te biz ler i çin ha ya tý mý zýn her a þa ma sýn da ol du - ðu gi bi, bil has sa bun dan son ra ka lan ve ne ka dar ol - du ðu nu bi le me di ði miz kýs mýn da da çok ö nem li o - lan þey, has bel be þer dü þe bil di ði miz gaf let hal le rin - den sil ki nip tor tu la rýn dan a rý na rak, fâ nî öm rümüzü bâ ki leþ ti re cek hiz met le re o dak lan mak. Þü kür ler ol sun ki, he de fi mün ha sý ran bu o lan bir i man hiz me ti nin men su bu ol ma ni met ve maz ha ri - ye ti ne e riþ mi þiz. Ve bu nun hak ký ný ve re bil me nin en ö nem li þart la rý ih lâs, sadâkat ve is ti ka met. Üs tad Be di üz za man ve ve lî ta le be si Ta hi rî Mut - lu gi bi her ge ce te hec cü de kal ka mý yo ruz ma a le sef. A ma a me li ya tý mýz dan sa at ler ön ce ge ce has ta ne o - da sýn da kal ka rak þöy le du a et tik: Yâ Rab, e ðer bun dan son ra ih lâs ve is ti ka met çiz gi sin de ka la rak da ha ya pa ca ðý mýz hiz met var sa, a me li ya týn ne ti ce si ni o na gö re halk et. Er te si sa bah, ke fe ne ben ze yen a me li yat göm le ði - mi zi gi yip, dün ya i le ber zah â le mi a ra sýn da bir a ra ber zah o lan a me li yat ha ne ye sed ye i le in di ri lir ken de i çi miz den bu du a yý tek rar la dýk. (A me li yat o lan lar bi lir: A me li yat ha ne ger çek ten bir ber zah. Ke fe ni yýr tan lar ve da ha ya þa ya cak öm - rü o lan lar þi fa bu lup ha ya ta dö nü yor; va de si ge len - ler morg ve ga sil ha ne ye nak le di li yor.) Ce nab-ý Hak kýn he pi mi ze son ne fe si mi ze ka dar ih lâs, is ti ka met, se bat, sa dâ kat ve me ta net i çin de ya þan mýþ ö mür ler ih san et me si ni ya zýy la. * E mir dað 1 i bi tir dim, 2 nin son la rýn da yým. * Ay dýn Men de res e Allah tan rah met di li yo rum.

4 4 25 ARALIK 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Sað lýk Ö mer e, dö ner ba na kal sýn! Sa bah 6 ol du mu, tak a yak ta yým dýr. Sað lýk lý bii ki gý da al dýk tan son ra, an ne min ba na ken di el le riy le al dý ðý zeb ra renk li e þof man la rý gi yer, sa hil de u zun bir yü rü yü þe çý ka rým. Sa hil de her ne ka dar her kes ba na a val a val bak sa da týn mam, Kur ban Bay ra mýn da i pin den kur tu lan bir an gus mi sa li öy le ce ko þa rým Son ra e ve ge lir duþ a lýr, e sas tan bi kah val tý ya pa rým. Diþ le ri fýr ça lar, di rekt o ku la gi de rim. Der si, bir Ýs tan bul be ye fen di si gi bi din ler, ho ca nýn her de di ði ni har fi yen ye ri ne ge ti ri rim. Kop ya ya yel ten mem, bü tün in san la ra te bes süm e de rim, en böy le çe kil me ye cek tip le re bi le hay ran lýk la ba ka rým. Sað lýk lý bes le nir, ü re tim ta ri hi geç miþ be sin le ri ye mem. Kýr mý zý et tü ket mem. Sa at 9 ol du mu he men ya ta rým. O da mý te miz tu tar, mut fak ta ye ni tür le rin ü re me si ne ma hal ver me den or ta lý ðý te miz le rim. Hiç ta ný ma dý ðým in san la ra se lâm ve rir, her ke se du rup du rur ken ma il a ta rým. Ken di mi çok se ve rim. E vet, yu ka rý da ki söz ler be nim de ðil, Ö mer in söz le ri. Ha ya tý ný böy le ya þý yor muþ. Oy sa ben tam ter si is ti ka met te yim. Her sa bah kalk tý ðým da ça lý þý rým di ye a çýk bý rak tý ðým ý þýk hâ lâ ya ný yor dur. O da da ki eþ ya lar sa vaþ mey da ný ný an dý rý yor. Bir ta raf ta man da li na ka buk la rý, ö te be ri ve çe kir dek ka buk la rý el el le ve rip a de ta raks e di yor lar. Et ra fa ya yýl mýþ vi ze not la rý, ki tap lar, el bi se ler Ö mer, her Pa zar ol du ðu gi bi bu Pa zar da ka pým da be lir di. Ýn ce se siy le Tü nay dýn a bi der de mez he men ko þup ca mý aç tý. Að bi sa at 1 ve sen hâ lâ ö lüm uy ku sun da sýn, oy sa ben du þu mu al dým, spo ru mu yap tým, diþ le ri mi fýr ça la dým. Ce vap ver me den öy le ce sus tum. As lýn da Ö mer le or tak bir nok ta mýz yok, çün kü o dü zen li ta ký lý yor ve üs te lik de sað lýk lý. Ben se sa ðý so lu bel li ol ma yan, spor yap ma yan, ko ko reç, mid ye yi yen fark lý bir tü rüm. Ba zen Ö mer gi bi le ri ne kar þý sa vaþ mam ge rek ti ði ni bi le dü þü nü yo rum. A dam ders te kop ya bi le çek mi yor ya Ney se her za man ki gi bi sað lýk lý ol mam hak kýn da tav si ye ler de bu lu nup, git ti. O git tik ten son ra kal kýp boy ay na sýn dan ken di me bak tým Ge ce 3 te ma kar na yap ma la rý, bi o tu ruþ ta 1 dem lik ça yý bit tir me ler, uy ku suz ge ce ler ve boþ gez me le ri dü þün düm En i yi si ya þa ma de dim Çe tin, Böy le genç ya þýn da sað lýk sýz ö le cek sin. Son ra mey da nýn Ö mer gi bi le re ka la ca ðýn dan en di þe len dim. Vaz ge çip ya þa ma ter ci hi ni seç tim. Ö mer gi bi le re or ta lý ðý bý rak ma ma lýy dým. He men ga ze te nin sað lýk say fa sý ný a çýp, tav si ye le re bak tým. E vet, sa rým sa ðýn fay da la rýn dan bah se di yor du. Ko þup mut fak tan bir baþ sa rým sak yý ka yýp að zý ma at tým. Ve mut fak ta Ö mer in sað lýk sýz di ye ni te le di ði eþ ya la rý: ça yý, kah ve yi, ko la yý, ya ðý çö pe a tým. A lýþ ve ri þe çý kýp, sað lýk lý di ye ni te len di ri len yi ye cek le ri al dým. Ay rý ca raf ta bu lu nan sað lýk lý bes len me ü ze ri ne ya zý lan ki ta bý da al dým E ve ge lip, yað sýz, tuz suz, þe ker siz þey le ri a týþ tý rýp, ki ta ba bak tým. Ki tap ta, may da no zun fay da la rý bit mek bil mi yor du. Mut fak ta bir des te may da noz a lýp, ga ze te ye doð ru yo la ko yul dum O gün o to büs te kim se ya ný ma o tur ma dý, çün kü a la yý na sa rým sak ko ku yor dum. Ce bim de ki may da noz lar da ca ba sý Key fi mi boz ma dým, Ö mer i dü þün düm. Sað lý ðý ný, spo ru nu fa lan Az son ra ga ze te dey dim. Ge len, ge çen le hoþ beþ e di yor dum, a ma ü ze rim de ki sa rým sak ko ku su bü tün hay ran la rý mý ge ri te pi yor du. U zak ol ma sý na rað men Fa ruk A bi bi le ü ze rim de ot ko ku su ol du ðu nu he men sez di. Dýþ la nýl mýþ his se di yor dum ken di mi. Ma sa ma ge çip bi re sim fa lan çiz dim. Ba þar mam lâ zým de yip, gir di ðim yol dan dön me dim. Böy le 1 ay sür dü. Ar týk ak þam 9 da uy ku, sa bah ko þu su, may da noz, sa rým sak be nim ha ya tý mýn bir par ça sý ol muþ lar dý. Ar ka daþ lar dan ge len sa at 10 da ki ha lý sa ha maç la rý na bi le git mi yor dum Çev rem de gör dü ðüm ki þi ler et dö ner, so sis, sa lam, pat so yer ken ben ot la meþ gul düm E tin çok ol du ðu Kur ban Bay ra mý son ra sýn da ki be nim bu sað lýk lý tut kum saç ma gi biy di. Ba zen et raf ta ki in san la rýn lok ma la rý ný bi le sa yý yor dum. On la rýn ye dik le ri et le ri dü þü nü yor, rü ya la rýy la gü ne u ya ný yor dum. Bir gün so kak tan ge çer ken kü çük ço cu ðun e lin de ki dö ne re gö züm i liþ ti Ar týk ta ka tim ka la ma mýþ tý. Koþ tum ço cu ðun e lin de ki dö ne ri al dým, o na bir des te may da noz ver dim. O tur dum. Ö mer i, sað lý ðý bir ke na ra a týp a fi yet le ye dim... E vet, dün ya Ö mer gi bi le re kal ma lý! Ben, dö ner siz ya pa mam. Dü þün ce dün ya mýz da Hz. Mev lâ nâ an la týla cak GAZETECÝ Ya zar Mus ta fa Yaz gan, Dil ve E de bi yat Der ne ði nin Mev lâ nâ Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de dü zen le ye ce ði Dü þün ce Dün ya mýz da Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî ko nu lu söy le þi de Mev lâ nâ yý an la ta cak. Her yýl çe þit li faaliyet le re sah ne o lan Mev la na haf ta sýn da bu yýl Dil ve E de bi yat Der ne ði de Mev lâ nâ yý ta nýt mak i çin bir di zi faaliyet dü zen li yor. Der ne ðin E yüp te ki ge nel mer ke zin de bu gün sa at da baþ la ya cak Dü þün ce Dün ya mýz da Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî ko nu lu söy le þi ye Ga ze te ci Ya zar Mus ta fa Yaz gan ka tý la cak. Söy le þi ye çok sa yý da ko nu ðun ka týl ma sý bek le ni yor. Ýs tan bul / ci han FO TOÐ RAFLAR: A A A na do lu nun ta rih î zen gin li ði nin far kýn da de ði liz Tal ha U ður lu el, konferansta konuþtu. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Din yo lun da ca ný ný ve ren kim se. - Mi na re nin göv de si ni çe pe çev re do la þan, kor ku luk lu, e zan o ku nan yer. 2. Su ri ye Dev let baþ ka ný nýn so ya dý. - O ruç a yý. 3. Ra kip miþ gi bi dav ra nan. - Ö de me a mi ri. 4. Yok sul la ra yi ye cek da ðýt mak ü ze re ku rul muþ ha yýr e vi. - Es ki dil de ya rým. 5. Kö tü, çir kin, uy gun suz. - Bir kü çüm se me ni da sý. 6. Da ha çok er kek ler ce kul la ný lan bir iç gi ysi si. - Al tý ný sim ge le yen harf ler. 7. En bü yük, da ha bü yü ðü yok. - Hü ve'nin ses siz le ri. 8. Fi de ye tiþ tir mek i çin dü zen le nen yük sek çe yer. - Tes bih baþ lý ðý. 9. Ar go da bir ses len me ni da sý. - Sos yal i lim ler uz ma ný. 10. Sak ka roz ve ya di ðer kar bon hid rat la rýn 200 C ý sý týl ma sý i le el de e di len, gý da mad de le rin de renk len di ri ci ve tat lan dý rý cý o la rak kul la ný lan bi le þi mi bi lin me yen kah ve ren gi bir mad de. - Kur'ân-ý Ke rim de bir sû re a dý TARÝHÇÝ Ya zar Tal ha U ður lu el, mi ma rî þa he ser o lan A na do lu da ki Sel çuk lu e ser le ri nin, bu gün ha len ger çek an lam da dün ya ka mu o yu na ta ný tý la ma dý ðý ný söy le di. Ta rih çi Tal ha U ður lu el, An tal ya nýn El ma lý il çe sin de El ma lý Sa na yi ci Ý þa dam la rý Der ne ði (E SÝ AD) nin or ga ni ze et ti ði Sa hip A ta dan, Ha cý A ta ya-a na do lu nun E ði ti mi, Fet hi ve Sel çuk lu lar ko nu lu kon fe rans ver di. Tal ha U ður lu er, A na do lu nun çok zen gin ta - 3 bin de niz ka bu ðu mü ze de ser gi le ni yor Hasan Güleþçi nin 40 yýl lýk za man di li min de dün ya nýn çe þit li böl - ge le rin den top la ya rak o luþ tur du ðu de niz ka buk la rý ve pul ko lek si - yo nu nun bir bö lü mü Bodrum Deniz Müzesi nde sergileniyor. Be dir han Gök çe M.  kif i çin söy le di TARÝHÇÝ-YAZAR TALHA UÐURLUEL, MÝMARÎ ÞAHESER OLAN ANADOLU DAKÝ SELÇUKLU ESERLERÝNÝN, BUGÜN HALEN GERÇEK ANLAMDA DÜNYA KAMUOYUNA TANITILAMADIÐINI SÖYLEDÝ. BODRUM De niz Mü ze si nde yer a lan yak la þýk 105 a i le ye a it 3 bin de niz ka bu ðu i le Ha san Gü leþ çi nin 40 yýl lýk za man di li min de dün ya nýn çe þit li böl ge le rin den top la ya rak o luþ tur du ðu de niz ka buk la rý ve pul ko lek si yo nu nun bir bö lü mü ser gi len me ye baþ la dý. Ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Ha san Gü leþ çi, u zun yýl lar dýr git ti ði ül ke ler den top la dýk la rýy la kol ek si yo nu o luþ tur du ðu nu söy le di. Ko lek si yo nu nu ser gi le me fýr sa tý bul du ðu i çin çok mut lu ol du ðu nu söy le yen Gü leþ çi, Bun dan son ra da te min et ti ðim ka buk la rý bu ra da ser gi le me ye ge ti re ce ðim. Bu se ne 3 bin ka buk var, a ma ge le cek yýl bu sa yý 4 bin 500 o la cak. Dün ya da yak la þýk bi li nen 120 bin ka buk var, a ma bir kýs mý mik ros ko bik de di. Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don i se Ha san Gü leþ çi ye te þek kür e de rek, Çok na di de bir ko lek si yo nu bu ra da ser gi li yo ruz di ye ko nuþ tu. Bod rum De niz Mü ze si nde ha zýr la nan ö zel bö lüm de ser gi le nen de niz ka buk la rýy la il gi li bil gi le rin yer al dý ðý e ti ket ler de bu lu nu yor. Muð la / a a 75. ÖLÜM Yýl dö nü mün de Meh met  kif Er soy u A ný yo ruz prog ra mý dün Yü cel Çak mak lý Kül tür Mer ke zin de Be dir han Gök çe nin ö zel per for man sý i le de vam et ti. 20 A ra lýk ta baþ la yan ve Bay ram pa þa Be le di ye si nin ha zýr la dý ðý 75. Ö lüm Yýl dö nü mün de Meh met  kif Er soy u A ný yo ruz prog ra mý nýn ko nu ðu Be dir han Gök çe, Meh met  kif in þi ir le ri ni Bay ram pa þa lý lar la pay laþ tý. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da ri hî e ser le re sa hip ol du ðu nu i fa de et ti. U ður lu el; Er zu rum, Ak sa ray, Kay se ri, Er zin can, E la zýð, Kay se ri, Ah lat, Bit lis, Að rý, Nið de, Ma lat ya, Kon ya ve An tal ya il le rin de bu lu nan çok sa yý da e se rin ger çek an lam da kýy me ti nin bi lin me di ði ni söy le di. U ður lu el, 8 yýl ön ce vefat e den ün lü Al man Tür ko log An na ma ri e Schim mel in, A na do lu da ki A na do lu Sel çuk lu e ser le ri zen gin li ði ne dik kat çek mek ve Türk le rin bu nun far ký na GÜ NEY Ko re KBS 1 Te le viz yo nu, Kah ra man ma raþ lý ça rýk us ta sý Hü se yin Ko par ýn ha ya tý ný ve ü ret ti ði ça rýk la rýn hi kâ ye si ni çek ti. Ýs tan bul da ya þa yan Gü ney Ko re li a raþ týr ma cý Re be ka Lim i le KBS 1 Te le viz yo nu ka me ra ma ný Hyun A Kim, Kah ra man ma raþ ta 4 gün bo yun ca Os man lý ça rý ðý nýn hi kâ ye si ni gö rün tü le di. Ça rýk us ta sý Hü se yin Ko par la rö por taj ya pan te le viz yon e ki bi, ça rýk la il gi li bü tün ay rýn tý la rý bel ge sel o la rak çek ti. A raþ týr ma cý Lim, Gü ney Ko re KBS 1 Te le viz yo nu nun bir sü re den be ri, 100 yýl lýk geç mi þi bu lu nan iþ yer le ri ni ve ta ri hî el sa nat la rý nýn hi kâ ye le ri - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA Ni san 1920 de TBMM'nin en yaþ lý ü ye sý fa týy la a ça rak ta ri he ge çen Si nop mil let ve ki li. 2. Ý sim ler. - Yer yü zü nün de niz ol ma yan kýs mý. 3. Türk, Mo ðol ve Ta tar han la rý i çin hü küm dar lar hü küm da rý an la mýn da kul la ný lan bir un van. - Bu se ke li me sin de ses siz ler. 4. Baþ ka la rý ta ra fýn dan bi lin me si sa kýn ca lý gö rü len bir ger çe ði sak la mak tan vaz ge çip a çýk la ma, söy le me, bil dir me. 5. Ku r'ân al fa be sin de bir harf. - Bal böceði. 6. Gök gü rül tü sü. - Gü reþ te bir o yun. 7. Kah ra man lýk gös te ri le rek ka za ný lan ün. - Dört ba sa mak lý en kü çük sa yý. - Hi le, ent ri ka. 8. Mer mer de sert da mar lý ký - sým. 9. (Tersi) Bir yüzey ölçüsü birimi. - Es ma ül Hüs na'da bir i sim. 10. E dir ne'nin bir il çe si. - Bir il de dev le ti tem sil e den en yet ki li yö ne tim gö rev li si, il bay. 11. Kur'ân'ýn ö ze ti o la rak ka bul e di len sû re. - Gü zel ko ku. 12. Ý çin de ký sa sû re ve du â la rýn bu lun du ðu kü çük ki tap. - Din bil gin le ri var ma sý i çin ha zi ne ü ze ri ne o tu ran di len ci ler i fa de si ni kul lan dý ðý ný i fa de et ti. Mi ma ri þa he ser o lan A na do lu da ki Sel çuk lu e ser le ri nin, bu gün ha len ger çek an lam da dün ya ka mu o yu na du yu ru la ma dý ðý ný be lir ten U ður lu el, sul tan la rýn, de ði þik il ler de bu lu nan e ser le rin ki ta be le ri o kun du ðun da, Sel çuk lu la rýn ken di dö nem le rin de e ði tim ve öð re ti me ne ka dar ö nem ver di ði nin gö rü le ce ði ni kay det ti. An tal ya / ci han Ça rýk us ta sý Hü se yin Ko par la rö por taj ya pan te le viz yon e ki bi, ça rýk la il gi li bü tün ay rýn tý la rý bel ge sel o la rak çek ti. Çekimi 4 gün süren belgesel, Ocak ayýnda televizyonda yayýnlanacak. FO TOÐ RAF: A A G. Ko re te le viz yo nun dan ça rýk bel ge se li A NA DO LU Ü ni ver si te si (A Ü) Ý le ti þim Bi lim le ri Fa kül te si ve Es ki þe hir Ye tiþ kin Zi hin sel Ö zür lü Ka dýn lar Ba kým ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi iþ bir li ðiy le el i þi ve re sim ser gi si a çýl dý. Ý le ti þim Bi lim le ri Fa kül te si Si ne ma ve Te le viz yon i le Halk la Ý liþ ki ler ve Rek lam cý lýk bö lüm le ri öð ren ci le ri nin top lu ma hiz met uy gu la ma la rý der si kap sa mýn da iþ bir li ði yap tý ðý mer kez de e ði tim a lan zi hin sel en gel li ka dýn la rýn ger çek leþ tir di ði tab lo lar, cam iþ le me, san dýk iþ le me, tah ta bo ya ma, ör gü, na kýþ, o ya gi bi el i þi e ser ler, iz le ni me su nul du. A. Ü. Ý le ti þim Bi lim le ri Fa kül te si Sa nat Ga le ri si nde ki ser gi nin a çý lý þý na, ni ya yýn la dý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul da ya þa dý ðý ný ve ül ke sin de ki te le viz yo na yar dým cý ol du ðu nu kay de den Lim, Yap tý ðým a raþ týr ma da Os man lý ça rý ðý nýn hi kâ ye si ni öð ren dim ve te le viz yo na ha ber ver dim. Gü ney Ko re den bir ka me ra man bu ra ya gel di. 4 bo yun ca hem Hü se yin Ko par ýn ha ya tý ný hem de ça rý ðýn hi ka ye si ni çek me im kâ ný bul duk. Ger çek ten çok et ki len dik di ye ko nuþ tu. Da ha ön ce Kah ra man ma raþ tan Harry Pot ter gi bi film le re ça rýk ya pýl dý ðý ný öð ren di ði ni di le ge ti ren Lim, bel ge se lin O cak a yýn da ya yýn la na ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Kah ra man ma raþ / a a Zi hin sel en gel li ka dýn lar dan ser gi Fa kül te De ka ný Prof. Dr. Ne zih Or hon, Mer kez Mü dü rü Tay fur Ben li, fa kül te de top lu ma hiz met uy gu la ma la rý der si ni ve ren öð re tim ü ye le ri Yrd. Doç. Dr. Se vil U zoð lu Baþ çu ve Yrd. Doç. Dr. Ca nan U lu yað cý i le öð ren ci ler ve mer kez de e ði tim gö ren zi hin sel en gel li ka dýn lar ka týl dý. Prof. Dr. Or hon, yap tý ðý ko nuþ ma da, fa kül te nin i ki bö lü mün de e ði tim a lan öð ren ci le rin e þit gö rev da ðý lý mý ve ça ba la rýy la ger çek leþ ti ri len bu ça lýþ may la zi hin sel en gel li ka dýn la rýn top lum i çin de yer a la rak ken di le ri ne gü ven me le ri ve ya þa ma tu tun ma la rý a ma cý na hiz met et me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Es ki þe hir / a a BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A L A B A O A K A T A A R A L I K S T A Z Ý P S A M A R A Y L B A L O A M E M A K O H A M A L T A L A K E M A K N K E U A Ý T M E A L K S A T R A F S A N C A N Ý A K A C K O K Ý A A A M U T Y A L B A A R Ý Ý A L A A R S A N A T S Ý V A S

5 Y 25 ARALIK 2011 PAZAR DÜN YA 5 HA BER LER 3 bin 500 Ba tý Af ri ka lý Lib ya ya ge ri dön dü n BM, Ka sým a yýn dan bu ya na yak la þýk 3500 Ba tý Af ri ka lý iþ çi nin Lib ya ya ge ri dön dü ðü nü bil dir di. BM Ýn sa nî Yar dým Ko or di nas yo nu Da i re si nin (OC HA) Ni a mey de ya yým la dý ðý bil di ri de, 1 Ka sým16 A ra lýk ta rih le ri a ra sýn da top lam 3478 ki þi nin, Ni jer in ku ze yin de ki Dir - ku dan Lib ya ya geç ti ði be lir til di. Bil di ri de, 9-16 A ra lýk ta rih le ri a ra sýn da 53 ü ka dýn, 13 ü ço cuk ol mak ü ze re 1114 ki þi nin sý ný rý geç ti ði, Lib ya ya ge çiþ le rin de vam et ti ði kay de dil di. OC HA, bu nun la bir lik te ter si ne göç te a zal ma gö rül dü ðü, 1 Ka sým16 A ra lýk ta rih le ri a ra sýn - da Lib ya dan Ni jer e sa de ce 125 ki þi nin gel di - ði ni be lirt ti. Ni a mey / a a HÝZ BUL LAH ABD YÝ SORUMLU TUTTU LÜB NAN mer kez li Hiz bul lah ör gü tü, Su ri - ye nin baþ þehri Þam da dü zen le nen ve 40 ki þi nin ö lü mü ne se bep o lan bom ba lý sal dý - rý lar dan ABD yi so rum lu tut tu. Hiz bul lah ba sýn o fi sin den ya pý lan a çýk la ma da, I - rak tan mað lûp o la rak çe ki len ABD nin þim - di böl ge de ye ni bir o yun oy na dý ðý ö ne sü - rül dü. A çýk la ma da, Lüb nan ve Hiz bul lah i - çin Su ri ye nin sa dýk müt te fi ki i fa de le ri kul la nýl dý. Bey rut / ci han PATLAMA LA RI MÜS LÜ MAN KAR DEÞ LER ÜST LEN DÝ SU RÝ YE NÝN baþþehri Þam da ön ce ki gün dü zen le nen ve 44 ki þi nin öl dü ðü, 150 ki þi - nin ya ra lan dý ðý i ki in ti har sal dý rý sý ný Su ri ye Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü üst len di. Ör - güt, in ter net si te sin den yap tý ðý a çýk la ma da, baþþehirde ki Dev let Gü ven lik Ý da re si ne dört in ti har sal dýr ga nýy la sal dý rý dü zen le dik le ri ni be lirt ti. KA NA DA, YE NI YAP TI RIM LAR UY GU LA YA CAK KA NA DA, Su ri ye de ki þid det o lay la rý ný dur dur mak i çin Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad re ji mi ne kar þý ye ni yap tý rým lar uy gu la ya cak. Su ri ye de ki þid det o lay la rý ný kor kunç o - la rak ni te len di ren Ka na da Dý þiþ le ri Ba ka ný John Ba ird, ül ke si nin Su ri ye hü kü me ti ne a it mal var lýk la rý ný don dur du ðu nu ve bu ül key le ti ca re ti ya sak la dý ðý ný kay det ti. Ka na - da hü kü me ti nin bu ka ra rý, 40 ki þi nin ö lü mü ne sebep o lan i ki sal dý rý nýn ar dýn dan al dý - ðý be lir til di. Ka na da, bu ay i çe ri sin de va tan daþ la rýn dan Su ri ye yi ter ket me le ri çað rý - sýn da bu lun muþ tu. Bir leþ miþ Mil let ler gö re, Su ri ye de ki o lay lar da E sad re ji mi ni ni pro - tes to e den 5 bin ki þi öl dü rül dü. To ron to / a a ABD: SAL DIRI LAR GÖZ LEM LE RÝ EN GEL LE ME ME LÝ ABD, Su ri ye nin baþ þehri Þam da bu gün dü - zen le nen sal dý rý la rý ký na dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý Söz cü sü Mark To ner, A rap Bir li ði nin göz - lem mis yo nu nun bu sal dý rý lar dolayýsýyla a - kim kal ma ma sý ný is te di. Bu tür te rör sal dý rý - la rý nýn hiç bir þe kil de hak lý gös te ri le me ye ce - ði ni be lir ten To ner, A rap Bir li ði nin si vil le ri ko ruma a maç lý göz lem mis yo nu nun a kim kal ma ma sý çok ö nem li. U ma rýz, bu mis yon þid det ten a ri bir or tam da ser best çe de vam e der. de di. Was hing ton / ci han Kü ba da 3 bin mah kû ma af n KÜ BA Dev let Baþ ka ný Ra ul Cas tro nun 86 sý ya - ban cý yak la þýk 3 bin mah kû mu af fe de ce ði a çýk lan - dý, an cak af lis te si ne Mart ta 15 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rý lan A me ri ka lý A lan Gross da hil e dil me di. Kü ba ma kam la rý, Dev let Baþ ka ný Ra ul Cas tro ta - ra fýn dan i lân e di len ge nel af kap sa mýn da 86 sý ya - ban cý 3 bin ci va rýn da mah kû mun sa lý ve ri le ce ði ni be lirt ti ler. Ra ul Cas tro nun par la men to da ge nel af ka ra rý ný a çýk lar ken, 60 ya þýn ü ze ri ve has ta la rýn ya ný sý ra dev let gü ven li ði ne kar þý suç iþ le mek ten mah kûm o lan hü küm lü ler den i yi ha li gö rü len ba - zý la rý nýn da af tan ya rar la na bi le ce ði ni be lirt me si ne kar þýn, Kü ba Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li le ri, af lis te - si ne A me ri ka lý A lan Gross un da hil e dil me di ði ni kay det ti ler. Ha va na / a a Ham burg da fa i li meç hul dos ya lar ye ni den a çý lý yor n AL MAN YA NIN Ham burg e ya le tin de po lis, son 16 yýl i çin de ger çek le þen 31 ci na yet, 74 ban - ka soy gu nu ve 6 bom ba la ma ey le min den o lu þan fa i li meç hul o lay la ra hem NSU te rör ör gü tü i le hem de baþ ka grup lar la bað lan tý sý o lup ol ma dý ðý da a raþ tý rý lý yor. Ham burg Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ndan bir söz cü, bu za ma na ka dar ya pý lan a raþ týr ma ve in ce le me ler de fa i li meç hul o lay la rýn a þý rý sað i le herhan gi bir bað lan tý ya rast lan ma dý ðý ný be lir te - rek, An cak a raþ týr ma lar de vam e di yor. Ta ma - men so nuç la na na ka dar ke sin bir so nuç çýk - maz. de di. Bu nun ya nýn da a þý rý sað cý NSU te rör ör gü tü i le mü ca de le çer çe ve sin de Al man ya nýn Bre men þeh rin den son ra Ham burg da da ba zý a - þý rý sað cý la rýn si lâh ve si lâh ruh sat la rý na el ko nul - du. Ham burg da Si lâh ve Av cý lýk Da i re si yet ki li - le ri i le po li sin or tak o pe ras yo nun da 10 e ve yap - tý ðý bas kýn lar da 7 a þý rý sað sem pa ti za ný ný e vin de bu lan po lis a ra ma da çok sa yý da si lâh ve mü him - mat e le ge çir di. Bu a ra da a þý rý sað cý la ra si lâh ve - ril me si ne kar þý çý kan Ku zey Ren Vest fal ya (KRV) E ya le ti Ý çiþ le ri Ba ka ný Ralf Jä ger, a þý rý sað - cý la ra kar þý her tür lü mü ca de le nin ve ri le ce ði ni be lirt ti. Ham burg / cihan Su ri ye U lu sal Kon se yi, gü ven lik mer kez le ri ni he def a lan ve 40 ci va rýn da ki þi nin öl dü ðü, 160 dan faz la ki þi nin de ya ra lan dý ðý i ki fark lý in ti har sal dý rý sý nýn so rum lu su nun doð ru dan Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad re ji mi ol du ðu nu savundu. Sal dý rý la rýn so rum lu su E sad re ji mi SU RÝYE DE KÝ re jim kar þýt la rý ný tem - sil e den Su ri ye U lu sal Kon se yi, Su ri - ye de ön ce ki gün sa bah is tih ba rat ve gü ven lik mer kez le ri ni he def a lan ve 40 ci va rýn da ki þi nin öl dü ðü, 160 dan faz la ki þi nin de ya ra lan dý ðý i ki fark lý in ti har sal dý rý sý nýn so rum lu su nun doð ru dan Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad re ji mi ol du ðu nu be lirt ti. Kon - sey in bil di ri sin de, bu i ki te rö rist sal dý rý nýn bütün so rum lu lu ðu nun doð ru dan sa de ce Su ri ye re ji mi ne a it ol du ðu be lir ti le rek, re ji min A rap göz lem ci he ye ti ne gü ven lik mer kez - le ri ne yak laþ ma ma la rý i çin bir u ya rý me sa jý ver mek is te di ði i fa de e dil di. Kon sey ö te yan dan, re ji min tu tu - kev le rin de ki bin ler ce tu tuk lu yu A - rap Bir li ði göz lem ci le ri nin gi re me - di ði, tak vi ye e dil miþ as ke rî kýþ la la ra nak let ti ði ni ve ay rý ca dok tor lar ve di ðer bütün has ta ne gö rev li le ri ni, göz lem ci ler le ko nuþ ma ma la rý i çin u yar dý ðý ný be lirt ti. Lef ko þa / a a BM, Su ri ye de þid de tin ar tý þýn dan çok en di þe li BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Su ri ye de þid de - tin ar tý þýn dan son de re ce en di þe li ol du ðu be lir til di. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky ta ra fýn dan ya pý lan a - çýk la ma da, ön ce ki Þam da mey da na ge len in ti har sal dý rý la rý nýn ül ke de da ha çok ki þi nin ö lü mü ne ve ya ra lan ma sý na yol aç tý ðý be lir ti le rek Ge nel Sek re ter Ban, þid de tin ka bul e di le mez ol du ðu nu ve der hal dur ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mak ta dýr de nil di. Ge - nel Sek re ter a çýk la ma sýn da, Su ri ye de hal kýn de - mok ra tik e mel le ri ne cevap ve re cek gü ve ni lir, her ke si mi kap sa yan, meþ rû ve Su ri ye li ler ta ra fýn dan yö ne ti le cek kap sam lý bir si ya sî de ði þi me ge rek ol - du ðu nun al tý ný çi ze rek þun la rý kay det ti: Su ri ye hü - kü me ti, A rap Bir li ði ül ke le ri ta ra fýn dan or ta ya ko - nan ba rýþ pla ný ný ta ma men ve hýz lý bir þe kil de uy gu - la ma lý. Bu kap sam da A rap Bir li ði nin ilk e ki bi nin Su - ri ye ye ge li þi mem nu ni yet le kar þý lan mak ta ve göz - lem ci he ye ti nin ta ma mý nýn ül ke ye ge lip ça lýþ ma la rý - na baþ la ma sý sa býr sýz lýk la bek len mek te dir. He ye te her ye re gi re bil me iz ni ve ril me li dir. Tür ki ye nin ya nýn da yýz A RAP dün ya sý nýn et ki li din a dam la rýn dan Þeyh Yu suf El Kar da vi ver di ði va az da, Er me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan ya sa yý ka bul e den Fran sa ya kar þý Tür ki ye nin ya nýn da yýz de di. Þeyh Yu suf El Kar da vi, Ka tar ýn en bü yük ca mi si Ý mam Mu ham med bin Ab dul va hab Ca mi i'n de ver di ði va a zýn bü yük bir bö lü - mü nü, 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan ya sa tek li fi ni ka bul e den Fran sa ya a yýr dý. Kar da vi, Fran sa nýn ka ra rý ný þid det le ký ný yo ruz di yen Kar da vi, bütün Müs lü man la rý Tür ki ye ye des tek ver me ye ça ðýr dý. Kar da vi, Fran sa nýn ka bul et ti ði ya sa Tür ki ye ye bü yük bir ha ka ret tir. Bu ya sa þan lý Os man lý ta ri hi ne a tý lan bir if ti ra dýr. Bu ka ra rý a lan Fran sa yý þid det le ký ný yo ruz. Tür ki ye nin ya nýn da yýz i fa de le ri ne yer ver di. Do ha / a a SAR KOZY, PAN DO RA NIN KU TU SU NU AÇ TI Fransýz Senatör Goulet, açýklamasýnda, "Ge le cek te, Ce za - yir sa va þý sý ra sýn da Fran sýz or - du su saf la rýn da yer a lan Ce za - yir li ler Fran sa ya ge le rek, ta ri hin ken di le ri ne ver me di ði ve ya he nüz ta ný ma dý ðý hak la rý Fran sa da a ra - mak is te ye cek ler dir." dedi. FRAN SIZ SE NA TÖR NAT HA LÝ E GO U LET, "CUM HUR BAÞ KA NI SAR KOZY, HA FI ZA NIN VE O NUN U NUT KAN LIK LA RI Ý LE SAP - LAN TI LA RI NIN BU LUN DU ÐU PAN DO RA KU TU SU NU AÇ TI" DE DÝ. FRAN SIZ se na tör Nat ha li e Go u let, Fransýz Mec lis ge nel ku ru lun da geç en gün ka bul e - di len Er me ni ya sa tek li fi ko nu sun da Cum - hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy yi u yar dý. Or ne se na tö rü ve NA TO Par la men ter A samb le si ü ye si o lan Go u let, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Bir gü nah ke çi si a ra ma nýn teh li ke le ri var der ken, Cum hur baþ ka ný Sar kozy, dün ha - fý za nýn ve o nun u nut kan lýk la rý i le sap lan - tý la rý nýn bu lun du ðu Pan do ra ku tu su nu aç tý i fa de si ni kul lan dý. A çýk la ma da þu gö - rüþ le re yer ve ril di: Bu gün Tür ki ye bi ze cevap ve ri yor ve Ce za yir de ki geç mi þi mi zi ha - týr la tý yor. Ge le cek te, Gaz ze ve Yu ka rý Ka ra bað halk la rý, Kürt ler, I rak lý lar, Ce za yir li ler, Ce za yir sa va þý sý ra sýn da Fran sýz or du su saf la rýn da yer a lan Ce za yir li ler Fran sa ya ge le rek, ta ri hin ken di le ri ne ver me di ði ve ya he nüz ta ný ma dý - ðý hak la rý Fran sa da a ra mak is te ye cek ler dir. Se na to nun, ya sa ma a la nýn da ki bu yan lýþ gi - di þe bir son ve rip, ta rih çi le rin iþ le ri ni yap ma sý - na im kân sað la ya ca ðý ný ü mit e di yo ruz. TÜRKÝYE, AÝRBUS SÝPARÝÞÝNDEN VAZGEÇTÝÐÝNDE NE OLACAK? Hem Tür ki ye nin hem Er me nis tan ýn dos tu o lan Fran sa nýn, ta raf la rý bu ta rih sel an laþ maz lý ðý çöz me ko nu sun da baþ ba þa bý rak ma sý da ha uy - gun o lur du di yen Go u let, þun la rý kay det ti: Zi ra Fran sýz hu ku ku, 1915 soy ký rý mý ný ta ný mýþ týr ve Tür ki ye bu ko nu da bir u lus la r a ra sý uz man lar ko mis yo nu ku rul ma sý ný ka bul et miþ tir. Cum - hur baþ ka ný ta ra fýn dan ve ri len bu söz, he pi mi zin kriz le mü ca de le et me ye ih ti yaç duy du ðu bir dö - nem de Türk dost la rý mý zý ve Türk kö ken li Fran - sýz va tan daþ la rý ný uy gun suz ve hak sýz o la rak ya - ra la mýþ týr. Tür ki ye 100 A ir bus u ça ðý nýn si pa ri - þin den vaz geç ti ðin de cum hur baþ ka ný ne di ye - cek tir?. Nat ha li e Go u let, se na to da cum hu ri yet - çi ve mer kez ci bir lik gru bu ü ye si. Pa ris / a a Rus ya da 10 bin ler ye ni den mey dan lar da RUS YA NIN baþ þehri Mos ko va da 4 A ra lýk par la men to se çim le rin de ik ti dar par ti si Bir - le þik Rus ya le hi ne hi le ya pýl dý ðý ge rek çe si i le mu ha lif grup lar ye ni den mey dan la ra in di. A ka de mi ka Sa ha ro va Mey da ný nda top la - nan 10 bin ler ce ki þi Rus ya Baþ ba ka ný Vla di - mir Pu tin in Krem lin e dön me si ne de kar þý çýk tý. 10 A ra lýk ta Bo lot na ya Mey da ný nda ya pý lan 40 bin ki þi lik gös te ri ye gö re da ha faz la bir ka la ba lýk mey dan da top lan dý. Mey - da na a çý lan ya kýn çev re yol lar tra fi ðe ka pa tý - lýr ken, so ðuk ve kar lý ha va ya rað men gös te - ri ci ler mey da ný dol dur du. Yo ðun gü ven lik tedbirle ri a lý nan mey dan da yö ne tim kar þý tý dö viz ve pan kart lar dik kat çek ti. Pu tin siz Rus ya ve Te miz ve a dil se çim slo gan la rý a tan ka la ba lýk, ko nuþ ma la rý sýk lýk la al kýþ lan - dý. Sos yal að lar ü ze rin den or ga ni ze o lan grup lar, gös te ri mas raf la rý i çin de yak la þýk 100 bin do lar ba ðýþ top la dý. Ýn ter net ü ze rin - den yak la þýk 50 bin ki þi gös te ri le re ka tý la ca ðý ko nu sun da te yit ver di. Es ki Sov yet li der Mi - ha il Gor ba çov, mil yar der Mi ha il Pro ho rov, TV an kre me ni Le o nid Par fe nov, blog ya za - rý A lek sey Na va lin gi bi bir çok ün lü i sim de mey dan da o la ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Rus ya Mer kez Se çim Ku ru lu ya pý lan in ce le me ler so nun da sa de ce 31 se çim mer ke zin de bir ký sým ih lâl ler ol du ðu na ka rar ver di. An cak ra ka mýn so nuç la rý ný et ki le me ye cek ka dar çok kü çük ol du ðu de ðer len dir me si ya pý lý - yor. Rus ya Baþ ba ka ný Pu tin, gös te ri le rin ar - ka sýn da ABD ol du ðu nu id di a e der ken, Rus - ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev de gös te ri yap ma nýn va tan daþ lýk hak la rý i çin de ol du ðu nu, an cak ya sa lar çer çe ve sin de tep - ki le rin i fa de si nin de ö nem li ol du ðu nu sa vu - nu yor. Rus ya nýn u zak do ðu sun dan en ba tý ken ti ne ka dar on lar ca fark lý þehirde de gös - te ri ler de vam e di yor. Mos ko va / ci han

6 6 25 ARALIK 2011 PAZAR HABER Y ca ni as ya.com.tr Ka rar yan lýþ, ya tep ki? Fran sa da Mec li sin ka bul et ti ði ye ni bir ka nun, Soy ký rý mý in kâ ra ce za ver me yi dü zen li yor. Bu na gö re me se lâ Pa ris te ki il mî bir top lan tý da Er me ni soy ký rý mý ol ma mýþ týr di yen ki þi hap se gir mek le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Hâ liy le bu ka nu nun ka bul e dil me si Tür ki ye i le Fran sa a ra sýn da ki i liþ ki le ri o lum suz yön de et ki le di ve da ha da et ki le ye ce ðe ben zi yor. Þu bir ger çek ki, Fran sa nýn bu ta sa rý yý ka bul et me si Er me ni le ri çok sev me sin den ya da a da let duy gu su nun coþ ma sýn dan de ðil. Tek se bep, ö nü müz de ki ay lar da Fran sa da ya pý la cak o lan se çim ler dir. Bu ba kým dan ka bul e di len ta sa rý yý cid di ye al ma mak lâ zým. Cid di ye al ma mak lâ zým der ken, hiçbir þey ol ma mýþ gi bi dav ra nýl sýn da de mi yo ruz. A ma gös te ri len tep ki le rin ma kul ol ma sýn da fay da var. Çün kü ben zer tar týþ ma lar da ha ön ce de ya þan dý ve ba zý ül ke ler le kav ga et tik. Ne ti ce de yýl lar geç ti, kav ga lar u nu tul du ve ya kav ga la rýn za ra rý bi ze de do kun du. Öf key le kal kan za rar la o tu rur ta ri hî tes bi ti ni göz ö nün de bu lun du ra rak, öf key le ha re ket yan lý þý na düþ me mek lâ zým. Öf ke bal dan tat lý dýr, a ma za ra rý bi ze de ko nu na bi lir. O hal de hem Fran sa ya hem de dün ya ya bu ka ra rýn â dil ve doð ru ol ma dý ðý ný kavl-i ley yin i le, gü zel bir li san i le an lat mak du ru mun da yýz. Ya pý la cak ilk iþ, Fran sýz Mec li sin de ka bul e di len bu ka nu nu, yi ne Fran sýz Se na to sun da en gel le mek ol ma lý. Çün kü ka nu nun yü rür lü ðe gir me si i çin Se na to da ka bul e dil me si ge re ki yor. Ça lýþ ma lar la bu en gel le ne bi lir se me se le kal maz. Bu ça lýþ ma la rý ya par ken, Fran sa nýn baþ ka ül ke ler de yap tý ðý yan lýþ la rý sa yýp dök mek de pek bir mâ nâ i fa de et me ye bi lir. Ta ri hin doð ru bi lin me si i çin Fran sa ya da baþ ka ül ke le rin dün ya ü ze rin de yap týk la rý hak sýz lýk lar el bet te bi lin me li ve bil di ril me li. Fa kat bu nu ya par ken, Fran sa nýn Er me ni soy ký rý mý id di a sý ný gün de me ge tir me si ni bek le mek ge rek mi yor du. Ak si hal de, du ru mu nuz; med ya ku ru luþ la rý a ra sýn da ki kir li ça ma þýr la rý or ta ya dök me tar týþ ma sý na ben zer ki bun dan da hiç kim se fay da um ma sýn. Hak lý ol du ðu muz ko nu lar da bi le der di mi zi dün ya ya an la ta ma yý þý mý zýn al týn da ne gi bi se bep ler ya tý yor? Baþ ka ül ke le re ký zar ken bi raz da ið ne yi ken di mi ze ba týr sak da ha i yi ol maz mý? Bu ko nu lar ilk de fa gün de me gel mi yor. Da ha ön ce de 20 ye ya kýn ül ke nin Er me ni soy ký rý mý ya pýl mýþ týr þek lin de ben zer ka nun lar çý kar dý ðý bi li ni yor. He men her yýl Ni san a yý ön ce sin de bu tar týþ ma lar tek rar la ný yor. Ni çin bu me se le yi dün ya ya an lat mak i çin ö zel e kip ler kur ma dýk? Ken di ar þiv le ri miz de var o lan bel ge le ri tam an la mýy la or ta ya ko ya bil dik mi? Baþ ka ül ke ler den de bel ge ve bil gi is te dik mi? Ko nu yu uz man la rýn tar týþ ma sý na ni çin ha va le e de me dik? Var sa e ðer ya pý lan yan lýþ la rý tam o la rak or ta ya koy mak tan ni çin çe ki ni yo ruz? Pek çok ko nu da ma kul dü þü nen ki þi le rin bi le bu ko nu da he ye ca na ka pýl dý ðý na þa hit o lu nu yor. E ðer bel ge te me li ne da ya lý, ik na me to duy la bu ça lýþ ma la rý yap maz sak her yýl ben zer tar týþ ma lar ya þa nýr. Her yýl bir ül ke ben zer ka nun la rý ka bul et me ye de vam e der se, dün ya da kýr gýn ve kýz gýn ol ma dý ðý mýz ül ke kal maz. He pi miz bi li yo ruz ki hak lý ol mak yet mi yor, bu hak lý lý ðý mý zý uy gun li san i le an lat mak du ru mun da yýz. Ni ye an la ta lým? On lar öð ren sin? de mek keþ ke ça re ol say dý... U nut ma ya lým ki akl-ý se lim sa hi bi Fran sýz lar bi le bu ka nu na, bu an la yý þa ve ta ri hi si ya se te â let et me o yu nu na i ti raz e di yor. Ýn saf eh li ta rih çi ler le iþ bi ri ði ya pa rak ger çek le ri an lat ma yý de ne ye lim... TAZÝYE Arkadaþýmýz Prof. Dr. Nureddin Abut'un annesi salihatý nisvandan Fatma Abut ile Deðerli aðabeyimiz Ali Bilginer'in eþi salihatý nisvandan Nermin Bilginer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumelere Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gölcük Yeni Asya Okuyucularý Ay dýn Men de res in son ya zý sý... Her ke sin Al lah ýn yar dý mý na ih ti ya cý var dýr TEDAVÝ gör dü ðü has ta ne de vefat e den Ay dýn Men de res, son ya zý sý ný Her ke sin Al lah ýn yar dý mý na ih ti ya cý var dýr þek lin de yaz mýþ tý. Ye ni A sýr Ga ze te sin de 20 Ka sým da Mil let ve ta rih baþ lý ðýy la ka le me al dý ðý ya zý sýn da Men - de res, Tür ki ye nin Or ta do ðu böl ge si nin ye ni e ge men gü - cü o la ca ðý ný di le ge tir miþ ti. Men de res, ya zý sýn da Bu nun kap sa mý ný ve an la mý ný za man or ta ya ko ya cak týr. Bu ka ra rý A me ri ka ver miþ, Tür ki ye de ka bul et miþ tir. Bu tek ba þý na ne i yi ne de kö tü bir þey dir. Ö nem li o lan bu an laþ ma nýn þart la rý - dýr. E ðer þart lar Tür ki ye nin le hi ne i se bu o nun i çin doð ru bir an laþ ma dýr. Bu iþ ten kâr lý çý kar. Ak si hal de za - rar e der. Bu nu biz ki þi sel o la rak ön ce den bi le me yiz. Zi ra tak dir Yü ce Al lah ýn dýr. Biz i se bu du ru mun ha yýr la ra ve si le ol - ma sý i çin Al lah a ni yaz e de riz. de ðer len dir me le rin de bu lun muþ tu. Kö þe sin de haf ta nýn â yet le ri bö lü mün de i se Men de res, Ta ha sû re si nin me a li ne yer ver miþ ti. Mu sa: Rab bim! de di, Yü re ði - me ge niþ lik ver. (Ta ha/25) Ý þi mi ba na ko lay laþ týr.(ta ha/26) Di - lim den (þu) ba ðý çöz. (Ta ha/27) Ki sö zü mü an la sýn lar. (Ta ha/28) me a li ni ve ren Men de res, ya zý sý ný Her ke sin Al lah ýn yar dý mý na ih - ti ya cý var dý. þek lin de bi tir miþ ti. An ka ra / ci han Du â lar la u ður lu yo ruz TE DA VÝ gör dü ðü has ta ne de ve fat e den Þe hit Baþ ba kan Ad nan Men de res in oð lu Ay dýn Men de res i çin Ha cý Bay ram Ve li Ca mi i nde ce na ze na ma zý ký lýn dý. Va tan daþ lar ve dev let pro to ko lü nün yer al dý ðý ce na ze na ma zýn da Men de res i çin hep bir a ðýz dan du a lar e dil di. Bu gün Ýs tan bul Fa tih Ca mi in de ký lý na cak i kin ci na ma zýn ar dýn dan Men de re si in ce na ze si A nýt me zar da top ra ða ve ri le cek. Ba ðý þýk lýk sis te min de ki so run lar se beb biy le 25 Ka sým da A ta türk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi al tý na a lý nan A cý lý ba ba kar deþ lik me sa jý ver di SÝ ÝRT'TE 21 Ey lül de Po lis mes lek o ku lu ya kýn la rýn da te rör ör gü tü ü ye le ri nin i çin de 6 ka dý nýn bu lun du ðu si vil bir a ra ca dü zen le di ði sal dý rý da 2 ký zý ölen, bir ký zý da ha la te da vi al týn da bu lu nan a cý lý ba ba Nu ret tin E vin, kar deþ lik me saj la rý ve re rek Tür ki ye bü yük bir ül ke dir. Biz bü yük bir mil le tiz. Ba rýþ, kar deþ lik ve dost luk is ti yo ruz. Ö lüm ler, sa vaþ lar bir þey ge tir mez de di. A ta türk Ha va li ma ný Mül ki Ý da re A mi ri Ah met Ay dýn a zi ya ret te bu lu nan Nu ret tin E vin, 21 Ey lül de kýz la rý nýn ev le ri nin ya ký nýn da bir ve da ye me ði ne git ti ði ni ve dö nüþ le rin de i çin de bu lun duk la rý a ra cýn te rör ör gü tü men sup la rý nýn sal dý rý sý na uð ra dý ðý ný, ký zý Ner giz E vin(25) ve Zey nep E vin in vefat et ti ði ni (31) bir di ðer ký zý Nu ran E vin in (17) ya ra lý kur tul du ðu nu ve o gün den bu ya na te da vi gör dü ðü nü söy le di. Nu ran ýn te da vi si nin Ýs tan bul da sür dü ðü nü ve bel den a þa ðý sý nýn felç ldu ðu nu an la tan a cý lý ba ba Nu ret tin E vin, duy gu la rý ný þöy le i fa de et ti: Bu sal dý rý nýn a ma cý ný bi le mi yo ruz. Bi zim kim se i le düþ man lý ðý mýz yok. Tür ki ye bü yük bir ül ke dir. Biz bü yük bir mil le tiz ba rýþ, kar deþ lik, dost luk bu nu te men ni e di yo ruz. Ö lüm ler, sa vaþ lar bir þey ge tir mez. Bü yük bir mil le tiz bu nun i çin den çý ka bi li riz. Ba rýþ ve kar deþ lik is ti yo ruz. Bi ze de o ya ký þýr. Biz bü tü nüz, kar de þiz. Her kes ak lý ný ba þý na al sýn. Ne yi pay la þa mý yo ruz. Bu ül ke he pi mi ze ye ti yor. Ya zýk gü nah de ðil mi bu ül ke ye. Al lah ým hiç bir böl ge mi ze, va tan da þa, in sa ný mý za, bir ba ba ya ev lat a cý sýn ya þat ma sýn. Ben gör düm. Hiç bir in san gör me sin. is te mi yo rum. Te men ni miz ba rýþ, kar deþ lik. Biz bu nu is ti yo ruz. Ýs tan bul / a a ÞE HÝT BAÞ BA KAN AD NAN MEN DE RES ÝN YA DÝ GÂ RI AY DIN MEN DE RES SON YOL CU LU ÐU NA MÝL LE TÝN DU Â LA RIY LA U ÐUR LA NI YOR. CENAZE NAMAZINI DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI KILDIRDI Hacý Bayram Veli Camii'nde Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in kýldýrdýðý cenaze namazýna Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, bakanlar, siyasiler, vatandaþlar ile askerler katýldý. Cemaatten Menderes'e helallik isteyen Görmez'e caminin avlusundaki kalabalýk hep bir aðýzdan 'Helal olsun' karþýlýðýný verdi. Ay dýn Men de res, ön ce ki gün ak þam sa at le rin de ve fat et ti. Ve fa tý bü tün Tür ki ye de de rin bir hü zün le kar þý la nan Men de res i çin dün Ha cý Bay ram Ve li Ca mi i nde öð le na ma zý nýn ar dýn dan ce na ze na ma zý ký lýn dý. Ce na ze na ma zý na; Ay dýn Men de res in e þi ve ya kýn la rý, Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, E ner ji ve Ta bii Kay nakl kar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, MHP Grup Baþ kan ve ki li Ok tay Vu ral, Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, An ka ra Va li si Ke mal Ö nal, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, va tan daþ lar i le as ker ler ka týl dý. Men de res in ce na ze na ma zý ný kýl dý ran Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Men de res in dün ya da de mok ra si e ser le ri bý rak tý ðý ný söy le di. Ce ma at ten Men de res e he lal lik is te yen Gör mez e ca mi nin av lu sun da ki ka la ba lýk hep bir a ðýz dan He lal ol sun kar þý lý ðý ný ver di. An ka ra / ci han -a a O kul lar da a na ya sa e ði ti mi ve ri le cek MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý, ço cuk la rýn da ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne ka tý la bil me si i çin o kul - lar da a na ya sa e ði ti mi ver me yi ka rar laþ týr dý. TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye si, CHP Ýz mir Mil let ve ki li Rý za Tür men in, ço cuk la rýn ö ne ri le ri nin de ye ni a na ya sa ya pý mýn da yer a la bil me si ö ne ri si ü ze ri ne, ko mis yon ön ce ki gün Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer i da vet et - ti. Top lan tý da, ço cuk la ra a na ya sa bi lin ci ka zan dý rýl ma sý i çin il köð re tim ve or ta öð re tim o kul - la rýn da a na ya sa der si ve ril me si fik ri be nim sen di. Ders ler de öð ren ci le re, a na ya sa, ya sa ne dir ve a na ya sa la rýn ken di le ri ni na sýl et ki le ye ce ði ko nu la rý ü ze rin de du ru la cak. Öð ren ci ler de bu bil gi ler doð rul tu sun da dü þün ce le ri ni, kom po zis yon lar la ka le me a la cak. Ko mis yon, ço cuk la - rýn, ö ne ri le ri ni, bek len ti le ri ni di rekt Mec li se de i le te bil me si nin de sað lan ma sý na ça lý þa cak. Ko mis yon, ye ni a na ya sa da ço cuk la ra i liþ kin hak lar bö lü mün de ne ler yer a la bi le ce ði ne i liþ kin bu a lan da fa a li yet gös te ren ku ru luþ la rý da din le ye cek. An ka ra / a a 5 YA ÞIN DA YE TÝM KAL MIÞ TI 27 Ma yýs dar be ci le ri nin 17 Ey lül 1961 ta ri hin de þe hit et ti ði es ki Baþ ba kan lar dan Ad nan Men de res in oð lu o lan Ay dýn Men de res, An ka ra da 1946 yý lýn da doð du. Si ya se te 1970 yý lýn da Ay dýn da De mok ra tik Par ti nin il baþ ka ný o la rak gi ren Men de res, 1977 yý lýn da A da let Par ti si Kon ya Mil let ve ki li ve 1978 yý lýn da ay ný par ti nin ge nel i da re ku ru lu ü ye si ol du. Men de res, 1993 yý lýn da ku ru cu su ol du ðu Bü yük De ði þim Par ti si nde ge nel baþ kan lý ðý na se çil di yý lýn da bu par tiy le bir le þen De mok rat Par ti de ge nel baþ kan ol du yý lýn da Re fah Par ti si nden Ýs tan bul mil let ve ki li se çi len Men de res, 1996 da ay ný par ti nin ge nel baþ kan yar - dým cý lý ðý na ge ti ril di. Fa zi let Par ti si nden 1999 da Ýs tan bul mil let ve ki li o lan Men - de res, ay ný yýl par ti sin den is ti fa et ti. 3 Ka sým 2002 de DYP den Ay dýn mil let ve - ki li a da yý o lan Men de res, DYP nin 3 Ka sým 2002 se çim le rin de ba ra jý a þa ma ma - sý ü ze ri ne par ti ge nel baþ kan lý ðý ný ve si ya se ti bý rak tý. Es ki baþ ba kan lar dan Ad - nan Men de res in oð lu o lan Ay dýn Men de res, ge çir di ði tra fik ka za sý nýn ar dýn dan ha ya ti teh li ke yi at lat mýþ an cak kol ve ba cak la rýn da felç o luþ muþ tu. Ça kýr bey li de hü zün var AYDIN Men de res in ve fa tý se be biy le mem le ke ti, Ay dýn ýn Ko çar lý il çe si ne bað lý Ça kýr bey li kö yün de bü yük ü zün tü ya þa ný yor. Ay dýn Men de res in ve fa - tý ný te le viz yon dan öð re nen köy sa kin le rin den ba zý la rý, Men de res a i le si ne a - it Ça kýr bey li Çift li ði ö nün de top lan dý. Köy muh ta rý Meh met De mir, ga ze te - ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Men de res in ve fa týn dan bü yük ü zün tü duy duk - la rý ný be lir te rek, Her ke sin ba þý sa ðol sun, ken di si geç miþ te çok sýk çift li ðe ge li yor du, ra hat sýz lý ðý nýn ar dýn dan da za man za man gel me ye de vam et ti. Rah met li Ad nan Men de res, bu ra da ki a ra zi le ri ni köy lü le re da ðý ta rak bü yük i yi lik yap mýþ tý, oð lu Ay dýn Men de res i le de gu rur du yu yo ruz. A cý mýz çok bü - yük de di. Ça kýr bey li Çift li ði nin so rum lu su Mus ta fa Yük sel de Ay dýn Men - de res in, en son Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Ay dýn zi ya re ti sý ra sýn da çift li ðe gel di ði ni, Gül ü bu ra da a ðýr la dý ðý ný kay det ti. Ay dýn / a a BABASININ YANINA DEF NE DÝ LE CEK HACIBAYRAM Ca mi i nde ký la nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Men de res in na a þý Ýs tan bul a gö tü rül dü. Men de res, bu gün Fa tih Ca mi i nde öð len na ma zý na mü ta ki ben ký lý na cak i kin ci ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan 27 Ma yýs dar be ci le ri nin i dam et ti ði maz lum Baþ ba kan, ba ba sý Baþ ba kan Ad nan Men de res in med fun ol du ðu Top ka pý da ki a nýt me za ra def ne di le cek. Ýs tan bul da ký - lý na cak ce na ze na ma zý na Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ýn ka tý la ca ðý bil di ril di. Bu a ra da Men de res in def - ne di le ce ði Top ka pý A nýt Me zar da be le di ye e kip le ri ce - na ze i çin ha zýr lýk yap tý. Yol, kal dý rým ve çev re dü zen le - me si ya pý lan A nýt Me zar, Ay dýn Men de res i bek li yor. 92 STK dan sað du yu çað rý sý KAH RA MAN MA RAÞ TA 92 si vil top lum ör gü tü, Kah ra man ma raþ o lay la rý nýn 33. yýl dö nü mün de sað du yu su çað rý sýn da bu lun du. Si vil top lum ör güt le ri a dý na ya zý lý a çýk la ma ya pan Kent Kon se yi Baþ ka ný Zey nep A rý kan, Kah ra man ma raþ lý lar o la rak hiç bir za man ha týr la mak is te me dik le ri o lay la rýn a cý sý ný ha la yü rek le rin de ta þý dýk la rý ný söy le di. Kah ra man ma raþ ýn mil li mü ca de le de em sa li gö rül me miþ bir des tan yaz dý ðý ný be lir ten A rý kan, þöy le de di: O iþ ga le kar þý Sün ni si ve A le vi si i le o muz o mu za mü ca de le ve ren Kah ra man ma raþ hal ký bun dan 33 yýl ön ce bu kar deþ li ðe ve bir lik te li ðe za rar ver mek i çin sah ne ye ko nul muþ ka ran lýk ve kir li o yu na bir kez da ha gel me ye cek tir. Bu bir lik te lik yüz yýl lar dýr ol du ðu gi bi bu gün de Kür dü, Çer ke zi, Sün ni si ve A le vi si i le kar deþ çe ya þan ma ya de vam e de cek tir. Ve bi lin me li dir ki hiç bir Kah ra man ma raþ lý sah ne ye ko yu lan bu o yu nun par ça sý ve mu ha ta bý de ðil dir. Bu ka ran lýk o lay ay dýn la týl dý ðýn da ve o lay la rýn ger çek fa il le ri or ta ya çýk tý ðýn da bu ger çek bir kez da ha an la þý la cak týr. Sün ni si ve A le vi si i le bu top rak lar da kar deþ çe ya þa yan in san la rýn bu ya ra yý ka þý yýp ka nat mak is te yen le re as la fýr sat ver me ye ce ði ni vur gu la yan A rý kan, 92 si vil top lum ku ru lu þu o la rak bu o yu na gel me ye ce ði mi zi tüm dün ya ya hay ký rý yor, 1978 o lay la rý ný la net le ve nef ret le ký ný yor, bu o lay lar da ha ya tý ný kay bet miþ Sün ni si ve A le vi si i le tüm kar deþ le ri mi ze Al lah tan rah met di li yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Kah ra man ma raþ / a a

7 Y 25 ARALIK 2011 PAZAR HA BER 7 HA BER LER Cu di de 27 si ö lü 32 te rö ris t e le ge çi ril di nþir NAK Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, Cu di Da ðý nda dü zen le nen son o pe ras yon lar da 27 si ö lü 32 te rö ris tin si lâh la rýy la e le ge çi ril di ði bil di ril di. Þýr nak Va li li ðin ce ya pý lan a çýk la ma da, hal kýn sað la dý ðý bil gi ler doð rul tu sun da böl ge de bu lun du ðu tes bit e di len te rö rist le ri et ki siz ha le ge tir mek a ma cýy la Þýr nak ta ki Cu di Da ðý böl ge sin de ge niþ kap sam lý o pe ras yon dü zen len di ði i fa de e dil di. A çýk la ma da, 10 A ra lýk tan i ti ba ren ya pý lan de ðer len dir me ler ne ti ce sin de Cu di Da ðý nda ba rýn dý ðý tes pit e di len te rö rist le re yö ne lik o pe ras yon pla ný ha zýr lan dý ðý ve i ki a þa ma lý ha re kât dü zen len di ði ne de ði ni le rek, Cu di Da ðý böl ge sin de ki o pe ras yon lar sü re sin ce 5 i sað, 27 si ö lü top lam 32 te rö ris tin et ki siz leþ ti ril di ði ay rý ca, bol mik tar da si lâh, teç hi zat, tel siz, te le fon mal ze me si e le ge çi ril di ði ve ad li ma kam lar bil gi len di ri le rek ge rek li iþ lem ler baþ la týl dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist ler a ra sýn da te rör ör gü tü nün söz de Bo tan sa ha so rum lu yar dým cý sý Ru bar kod ad lý ve söz de Cu di Da ðý so rum lu su Ser best Ha ru ni kod ad lý te rö rist le rin de bu lun du ðu be lir til di. Þýr nak / a a KCK ya 35 tu tuk la ma n TE RÖR ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan ve ad li ye de ki sor gu la rý nýn ar dýn dan tu tuk lan ma la rý ta le biy le mah ke me ye sevk e di len 41 ki þi den 31 i tu tak la na rak ce za e vi ne gön de ril di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de, so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Bi lal Bay rak tar i le 10 sav cý ta ra fýn dan sor gu la rý ta mam la na rak tu tuk la ma ta le biy le Ýs tan bul Nö bet çi 9. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len 41 ki þi den Þe ra fet tin Sür me li, Ey lem Sür me li, Ar zu De mir, Se vinç Tun ce li, E nis Yal çýn ve Sul tan Gü neþ çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce ser best bý ra ký lýr ken, di ðer 31 ki þi tu tuk la na rak Met ris ce za e vi ne gön de ril di. So ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 48 ki þi den, AFP mu ha bi ri Mus ta fa Ö zer in de a ra la rýn da bu lun du ðu 7 ki þi sav cý lýk sor gu la rý nýn ar dýn dan ser best bý ra kýl mýþ tý. Ýs tan bul / a a Ra uf Denk taþ, bir faaliyetle ta ný týl dý nkktc NÝN 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ, Ya kýn Do ðu Ü ni ver si te si (YDÜ) Ý le ti þim Fa kül te si ta ra fýn dan ha zýr la nan ve ha ya tý nýn an la týl dý ðý Bir Ta rih, Bir Ö mür ad lý faaliyette ta ný týl dý. Faaliyete Ra uf Denk taþ ýn e þi Ay dýn Denk taþ, Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, Cum hu ri yet Mec li si Baþ ka ný Ha san Bo zer, Baþ ba kan Ýr sen Kü çük, Kýb rýs Türk Ba rýþ Kuv vet le ri Ko mu ta ný Kor ge ne ral A dem Hu du ti, Gü ven lik Kuv vet le ri Ko mu ta ný Tüm ge ne ral Meh met Day sal, Denk taþ'ýn oð lu De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Ser dar Denk taþ i le di ðer yet ki li ler ve öð ren ci ler ka týl dý. Faaliyet te, Denk taþ ýn bi yog ra fi si ve mil lî mü ca de le yýl la rý an la týl dý, E roð lu ve Ser dar Denk taþ ko nuþ ma yap tý, 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel le ya pý lan söy le þi gös te ril di. Faaliyetin so nu na, ek ran dan Kýb rýs Türk hal ký na ses le nen Denk taþ, Kýb rýs Türk hal ký na dev le ti ne sa hip çýk ma sý çað rý sý ya pa rak, Dev let siz kal mak her þe yiy le a ciz kal mak de mek, baþ ka sý na muh taç ol mak de mek tir. Dev let siz ya þa yan in san lar o la bi lir, a ma dev let siz ya þa yan mil let yok tur. Kýb rýs Türk hal ký, Türk mil le ti nin ay rýl maz, kop maz bir par ça sý dýr de di. Lef ko þa / a a TBMM de Fran sýz Dost luk Gru bu da ðýl dý ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Fran sa i le dost luk i liþ ki si ni sür dür me nin an la mý nýn da ge re ði nin de kal ma dý ðý ný be lir te rek, Fran sýz Dost luk Gru bu nun, ka rar te lâ fi e di lin ce ye ka dar fa a li yet gös ter me ye ce ði ni bil dir di. TBMM de ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Çi çek, ta sa rý nýn dos ta ne u ya rý la rý na rað men iç si ya set mal ze me si ya pý la rak, Fran sýz U lu sal Mec li si nde ka bul e dil di ði ni ha týr la ta rak, ta ri hî o lay la rýn si ya sî bað lam da e le a lý nýp, de ðer len di ril me si nin yan lýþ lý ðý ný bir çok kez vur gu la dýk la rý ný bil dir di. Böy le bir ül key le dost luk i liþ ki si ni sür dür me nin an la mý nýn kal ma dý ðý ný ak ta ran Çi çek, bu se bep le ka rar te lâ fi e di lin ce ye ka dar dost luk gru bu nun fa a li yet gös ter me ye ce ði ni kay det ti. Çi çek, Fran sýz Dost luk Gru bu nun ü ye le ri nin is ti fa et ti ði ni kay det ti. An ka ra / ci han Yük tre ni ray dan çýk tý: 2 ma ki nist ya ra lan dý nos MA NÝ YE NÝN Bah çe il çe sin de de mir cev he ri yük lü tre nin lo ko mo tif ve 4 va go nu nun he nüz be lir le ne me yen bir se bep le ray dan çý ka rak dev ril me si so nu cu 2 ma ki nist ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Si vas ýn Div ri ði il çe sin den Ýs ken de run De mir çe lik Fab ri ka sý na (ÝS DE MÝR) de mir cev he ri ta þý yan, ma ki nist Ab dul ka dir Me ral (42) i le yar dým cý ma ki nist Vol kan Al kan (32) i da re sin de ki se fer sa yý lý yük tre ni nin lo ko mo tif ve 4 va go nu, Bah çe il çe si Ay ran Ýs tas yo nu ya kýn la rýn da he nüz be lir le ne me yen bir sebepten ray dan çý ka rak dev ril di. Ka za da ya ra la nan ma ki nist ler Me ral ve Al kan, 112 A cil Ser vis am bu lan sý i le Bah çe Dev let Has ta ne sin de kal dý rýl dý. Me ral, bu ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan Os ma ni ye Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. Ga zi an tep-a da na de mir yo lu nu u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü ve ka za nýn sebebi nin be lir len me si ne ça lý þýl dý ðý bil di ril di. Bah çe / a a Ban ka rek lâm la rý na al dan ma yýn! TÜ KE TÝ CÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ EF) Ge nel Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, ya zý lý ve gör sel ba sýn da sýk ça gö rü len bay ram kre di si rek lâm la rý na va tan daþ la rýn i ti bar et me me si ni is te di. Ye ni yý lýn yak laþ ma sýy la bir lik te ban ka la rýn kre di ver me ya rý þý na gir di ði ne dik kat çe ken TÜ DEF Ge nel Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, Ban ka lar tü ke ti ci le re çe þit li kre di se çe nek le ri sun mak ta. En uy gun fa iz o ra ný ü ze rin den ya pý lan kre di rek lâm la rý dik kat çe ki ci o lup ve ya nýl tý cý so nuç lar do ðu ra bil mek te dir. Tü ke ti ci ve ri len yüz de o ra ný ü ze rin den he sap ya pa cak bil gi ye sa hip de ðil dir ler. Bu ne den le ban ka lar; kre di o ran la rý ný yýl lýk o la rak ver me le ri ve a lý nan mas raf ve di ðer gi der le ri ka lem ka lem ya za rak ve bu ko nu da tü ke ti ci yi bil gi len dir me yü küm lü lük le ri bu lun mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Ban ka la rýn, ye ni yýl kre di se çe nek le ri ko nu sun da tü ke ti ci yi ay rýn tý lý þe kil de bil gi len dir mek zo run da ol du ðu na vur gu ya pan Sýt ký Yýl maz, þun la rý kay det ti: Ban ka la rýn bu so rum lu luk la rý ye ri ne ge tir dik le ri söy le ne mez. Bu ne den le tü ke ti ci; ye te rin ce bil gi sa hi bi ol ma dý ðý ye ni yýl kre di le ri ko nu sun da a cil ka rar ver me me li, ge le ce ði ni ris ke OS TÝM Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (O SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ad nan Kes kin, Tür ki ye e ko no mi si nin hýz la bü yü me di ði ni, hýz la þiþ man la dý ðý ný sa vu na rak, Þiþ man la yan e ko no mi ler de en bü yük risk, yük sek bü yü me ler de, ya ni koþ ma sý ge re ken rit min dý þýn da ki koþ ma lar da ya þa nan a rit mi ler dir de di. Kes kin, yap tý ðý a çýk la ma da, yýl lar dýr Dö vi zin bas ký al týn da tu tul du ðu i çin yük sel me di ði ni, bu ko nu da Tür ki ye de cid dî sý kýn tý lar ol du ðu nu, dö viz de ki yük se li þe en gel o lun du ðu i çin kü çük ve or ta öl çek li iþ let me le rin mal la rý ný sa ta maz du ru ma gel di ði ni id di a et tik le ri ni kay det ti. So nuç ta ken di id di a la rý nýn doð ru çýk tý ðý ný an la tan Kes kin, Dö viz, Mer kez Ban ka sý nýn sa týþ la rý na rað men 2011 yý lýn da yüz de 25 in ü ze rin de ar týþ kay det ti de di. Son 5-6 yýl lýk sü reç i çe ri sin de dö vi ze da ya lý sa týþ ya pan yan sa na yi iþ let me le ri nin ü rün le ri ni ü re te mez du ru ma gel dik le ri ni di le ge ti ren Kes kin, bu nun sebebi nin ü rün le rin ma li ye ti nin yük sel me si ne kar þýn dö vi zin yük sel me me si et me me li dir. Tü ke ti ci, en dü þük fa iz li kre di, mas raf sýz kre di a dýy la ya pý lan rek lâm la rýn ca zi be si ne ka pýl ma ma lý ve zo run lu ol ma dýk ça key fi tü ke tim çýl gýn lý ðý na ka pýl ma ma lý dýr. Muh te mel risk le ri de göz ö nün de bu lun du ra rak te mel ih ti yaç la rý dý þýn da key fi har ca ma lar dan ka çýn ma lý dýr. Yi ne, ye ni yýl eð len ce le ri ve har ca ma la rý i çin kre di kar tý na yük len me me si ko nu sun da tü ke ti ci yi u yar mak is ti yo ruz. SMS i le a nýn da kre di a dý al týn da ve ri len rek lâm la rýn i çe ri ði ni bil me den kre di ta lep et me me le ri ni, bir an lýk zevk uð ru na ge le cek le ri ni ka rart ma ma la rý ný is ti yo ruz. Kre di kar tý ak ti ve ge cik me fa i zi ha la yük sek dü zey ler de sey ret mek te dir. Kre di kar tý li mit le ri ne gö re ö nü müz de ki sü reç te as ga rî ö de me tu tar la rý ka de me li o la rak yük se le ce ði yö net me lik hü küm le ri ne bað lan mýþ týr. Bu ne den le kre di kul lan mak zo run da ka lan tü ke ti ci nin sý ký bir a i le büt çe si yap ma sý ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Ge lir dü zey le ri ne o ran tý lý o la rak ve borç lan ma la rý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Her ke sin o la sý kriz dö nem le ri ni de göz ö nün de bu lun du ra rak he sa bý ný ki ta bý ný i yi yap ma sý ný di li yo ruz. Bur sa / ci han se be biy le in san la rýn dýþ pi ya sa ya yö ne le rek söz ko nu su ü rün le ri Çin ve u zak do ðu pi ya sa sýn dan it hal et me si ol du ðu nu söy le di. Bu nun so nu cun da Tür ki ye nin bu yýl ta ri hi dýþ ti ca ret a çý ðý ver di ði ni i fa de e den Kes kin, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ne re dey se 2001 yý lýn da dev ra lý nan dýþ ti ca ret hac mi ka dar dýþ ti ca ret a çý ðý ver di di ye ko nuþ tu. Tür ki ye e ko no mi si nin hýz la bü yü me di ði ni, hýz la þiþ man la dý ðý ný sa vu nan Kes kin, Þiþ man la yan e ko no mi ler de en bü yük risk, yük sek bü yü me ler de, ya ni koþ ma sý ge re ken rit min dý þýn da ki koþ ma lar da ya þa nan a rit mi ler dir. Bun lar da e ko no mi ler i çin çok bü yük risk ler dir. Bel li bir sü re son ra e ko no mik kay gý lar baþ lar ve gü ven en deks le ri dü þer de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can ýn dö viz le borç la nýl ma ma sý yö nün de ki u ya rý la rý ný ha týr la ta rak, 2012 yý lý i çin ya pý lan bu u ya rý yý ken di le ri nin yak la þýk 5 yýl dýr di le ge tir dik le ri ni be lir ten Kes kin, Çün kü bu nun mü ca de le si i çin de o lan ve re ka bet ko þul la rýn da bu nun sý kýn tý sý ný çe ken KO BÝ ler dir. Bü yük iþ let me ler dö viz ba zýn da borç la nýr lar, yurt dý þý na Kre di kar týn da fa iz o ran la rý ye ni den be lir len di KRE DÝ kar tý iþ lem le rin de uy gu la na cak ay lýk a za mî ak di ve ge cik me fa iz o ran la rý ye ni den be lir len di. Mer kez Ban ka sý nýn Kre di kar tý iþ lem le rin de uy gu la na cak a za mî fa iz o ran la rý hak kýn da teb lið de de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir teb lið Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, ay lýk a za mî ak di fa iz o ra ný Türk Li ra sý i çin yüz de 2,34, ABD Do la rý i çin yüz de 1,70 ve av ro i çin de 1,64 o la rak be lir len di. Ay lýk a za mî ge cik me fa i zi o ra ný da Türk Li ra sý yüz de 2,84, ABD Do la rý i çin yüz de 2,20 ye ve av ro i çin yüz de 2,14 ol du. Teb li ðin, 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba ren yü rür lü ðe gi re ce ði kay de dil di. An ka ra / a a E KO NO MI BÜ YÜ MÜ YOR, AV RU PA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si Baþ ka ný (AKPM) ve AKP An tal ya Mil let ve ki li Mev lüt Ça vu þoð lu, Fran sa Mec li sin de ka bul e di len Er me ni tek li fi yle il gi li o la rak, Bu Fran sýz Ýh ti la li ne ya ký þý yor mu? Bu, ü ye si ol du ðun Av ru pa Bir li ði de ðer le riy le ör tü þü yor mu? diye sordu. Ça vu þoð lu, Ma lat ya Be le di ye si nce Be le di ye Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen, Dün ya da ki De mok ra tik Ge liþ me le re Av ru pa Par la men ter ler Bir li ði Mec li si nin ve Tür ki ye nin kat ký la rý ko nu lu kon fe rans ta ko nuþ ma yap tý. AKPM nin ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ve ren Ça vu þoð lu, de mok ra si le ri, öz gür lük le ri, te mel hak ve hür ri yet le ri en çok teh dit e - ÞÝÞ MAN LIYOR O SÝ AD YÖ NE TÝM KU RU LU BAÞ KA NI KES KÝN, TÜR KÝ YE E KO NO MÝ - SÝ NÝN HIZ LA BÜ YÜ ME DÝ ÐÝ NÝ, HIZ LA ÞÝÞ MAN LA DI ÐI NI BE LÝR TTÝ. den ve bu gün Av ru pa da ki in san la rýn ö nün de ki en bü yük so run ve teh li ke nin ar tan ýrk çý lýk, ya ban cý düþ man lý ðý, hoþ gö rü süz lük ve Ýs lâm kar þýt lý ðý ol du ðu nu vur gu la yarak, Nor veç te ve Ý tal ya da ýrk çý lýk do la yý sýy la ya þa nan la rý ha týr lat tý. Irk çý lý ðýn var dý ðý nok ta nýn Fran sa Mec li si ne yan sý dý ðý ný be lir ten Ça vu þoð lu, yak la þýk 45 ki þi nin ka tý lý mýy la ta sa rý nýn Fran sýz mec li sin den geç ti ði ni be lirt ti. Bu ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý i çin Se na to dan ve cum hur baþ ka ný nýn o na yýn dan geç me si ge rek ti ði ni di le ge ti ren Ça vu þoð lu, þöy le de vam et ti: A ma bu ta ma men ül ke de ki ö nü müz de ki yýl da ger çek le þe cek baþ kan lýk se çi mi ve par la men to se çim le ri i çin OSÝAD Baþkaný Adnan Keskin, Türkiye'nin 2011 yýlýnda üç konuda rekor kýrdýðýný, bunlarýn ithalat, ihracat ve dýþ ticaret açýðý rakamlarý olduðunu vurguladý. Dýþ ticaret açýðýnýn Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen sýcak para ile finanse edildiðini kaydeden Keskin, sýcak paranýn yönü, bayraðý ve milliyeti olmadýðýna dikkati çekti. Keskin "Sýcak para, en kolay liman deðiþtiren emtiadýr'' dedi. dö viz ba zýn da mal la rý ný sa tar lar. On lar i çin dö vi zin bü yü me si fay da sað lar. Çün kü iç pi ya sa da ki mal la ra TL ba zýn da ö de me ya par lar. A ma yurt dý þý na dö viz ba zýn da sa tar lar yo ru mu nu yap tý. SI CAK PA RA NIN YA NA ÞA CA ÐI LÝ MA NI KÝM SE BÝ LE MEZ Tür ki ye nin 2011 yý lýn da üç ko nu da re kor kýr dý ðý ný, bun la rýn it ha lat, ih ra cat ve dýþ ti ca ret a çý ðý ra kam la rý ol du ðu nu vur gu la yan Kes kin, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin den ge len sý cak pa ra i le fi nan se e dil di ði ni kay det ti. Sý cak pa ra nýn yö nü, bay ra ðý ve mil li ye ti ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Kes kin, Sý cak pa ra nýn ne za man, han gi li ma na ya na þa ca ðý ný hiç kim se kes ti re mez. Sý cak pa ra, en ko lay li man de ðiþ ti ren em ti a dýr di ye ko nuþ tu. Dýþ ti ca ret a çý ðý ný fi nan se et mek i çin ka lý cý fi nans kay nak la rý na ih ti yaç du yul du ðu nu an la tan Kes kin, bu nun an cak Tür ki ye i le il gi li gü ve ni lir, hu zur lu ve e ko no mi si a yak ta bir ül ke i ma jý ve ril di ði tak dir de müm kün ol du ðu nu di le ge tir di. An ka ra / a a Tasarý, AB de ðer le riy le ör tü þü yor mu? yü rü tül mek te dir. Bu her þey den ön ce Fran sýz hal ký na say gý sýz lýk týr. Bu ya sa ne yi ge ti ri yor. Soy ký rým de ðil dir di yen le ri ce za lan dý ra cak mýþ. Se nin had di ne mi in san la rýn is te di ði fi kir le ri söy le me yi ce za lan dýr mak? Bu, Fran sýz Ýh ti lâ li ne ya ký þý yor mu? Bu, ü ye si ol du ðun Av ru pa Bir li ði de ðer le riy le ör tü þü yor mu? Ne re den ba kar sa nýz ba kýn saç ma bir ta sa rý. Ka bul e dil me si de uy gu lan ma sý da müm kün de ðil. Si zin so kak ta ki in sa nýn, ga ze te ci nin, ay dý nýn, bi lim a da mý nýn dü þün ce si ni a raþ týr ma sý ný sen mec lis te oy la may la na sýl ya sak la ya bi lir sin. O za man na sýl a raþ týr ma ya pý la cak. Ýn san lar na sýl bi lim de fi kir le ri ni or ta ya ko ya bi le cek? Ma lat ya / a a mka ni as ya.com.tr 1000 TL ye dev let ba tar mý? TBMM Ge nel Ku ru lun da 14 gün a ra lýk sýz de vam e den gö rüþ me ler, büt çe ta sa rý sý nýn ka bu lüy le so na e rer ken Mec lis Ge nel Ku ru lu nda il ginç gö rün tü ler, sert tar týþ ma lar ya þan dý. Baþ ba kan Er do ðan ýn ra hat sýz lý ðý dolayýsýyla ne büt çe nin ba þýn da, ne de so nun da ko nuþ ma sý o nun a dý na bir ilk o la rak ta ri he geç ti. Büt çe gö rüþ me le rin de çok fark lý so ru lar ge lir ken, bel ki de en il ginç so ru lar dan bir ta ne si büt çe yi ha zýr la yan Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek e so rul du. As ga rî üc ret bin TL o lur sa dev let ba tar mý? so ru su ve son ra sýn da Þim þek in ce va bý ib ret lik ol du. Tür ki ye de as ga rî üc re tin 2002 yý lýn da 175 av ro, þim di i se 356 av ro ol du ðu nu, bu ha liy le Tür ki ye de þu an da Po lon ya, Çek Cum hu ri ye ti, Le ton ya, Ma ca ris tan, Es ton ya, Lit van ya, Ro man ya, Bul ga ris tan dan da ha yük sek as ga rî üc ret ve ril di ði ni söy le di Þim þek. (Bu ra da as ga rî üc re tin 16 ya þýn dan bü yük ler i çin brüt 837,00 TL, net 599 TL ol du ðu nu not dü þe lim.) As ga rî üc ret bin TL o lur sa dev let ba tar mý? so ru su na þu ce va bý ver di Ba kan Þim þek. Ö zel sek tör de üc ret le ri ve rim li lik le i liþ ki len dir mez se niz bel ki Tür ki ye bat maz, a ma fir ma lar ba tar. As ga rî üc re ti be lir ler ken; ma kul bir üc ret ve re ka bet gü cü nü göz ö nün de bu lun dur mak zo run da ol duk la rý ný söy le yen Ba kan, Bu nu göz ö nün de bu lun dur ma yan ül ke ler bat tý di ye de söz le ri ni sür dür dü. Ve þu ta ri hî cüm le yi sar fet ti: Biz AB den da ha mý zen gi niz? Ba ka na bu ra dan ses le ni yo ruz. Bah set ti ði niz ra kam, bý ra kýn yok sul luk sý ný rý ný, aç lýk sý ný rý nýn bi le ya rý sý Ve bu ma aþ la ça lý þan mil yon lar var. * * * BA KA NA BÝR SO RU DA BÝZ DEN Büt çe gö rüþ me le rin den son ra 3 O cak a ka dar ta ti le gi ren Mec lis in son ic ra a tý i se E mek li San dý ðý Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý ný, ka bul e di le rek, ya sa laþ týr mak ol du. Ya sa la þan ka nun da öy le bir zam ma im za a týl dý ki, Biz AB den da ha mý zen gi niz? i tek zip et ti. Ya sa nýn gö rüþ me le ri sý ra sýn da ik ti dar ve mu ha le fet mil let ve kil le ri nin or tak im za sýy la ve ri len ö ner ge ler le, mil let ve kil le ri nin e mek li lik le ri ne yö ne lik ye ni dü zen le me ler ya pýl dý. Ka nu nun gö rüþ me le rin de mil let ve kil le ri nin e mek li lik le ri ne yö ne lik 3 ye ni mad de ek len di. Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu nda Cum hur baþ kan lý ðý, TBMM Baþ kan lý ðý, Baþ ba kan lýk gö re vin de bu lu nan la rýn ay lýk la rý nýn dü zen len di ði mad de ye, Ba kan lar ve mil let ve kil le ri de ek len di. Ay lýk la rýn he sap lan ma sýn da; Cum hur baþ ka ný na ö de nen ay lýk ö de ne ðin yüz de 40 ý e sas a lý na rak, Cum hur baþ ka ný na bað la na cak yaþ lý lýk ay lý ðý nýn yüz de 42 si he sap la na cak. An cak ka nu na ek le nen baþ ka bir ge çi ci mad dey le, yüz de 42 o ra ný, 2020 yý lý na ka dar yüz de 60 a çý kar týl dý. Ya ni mil let ve kil le ri e mek li le ri ne yük sek o ran da zam ya pýl mýþ ol du. E mek li mil let ve kil le ri ne ha yýr lý ol sun di yo ruz, an cak büt çe gö rüþ me le ri sý ra sýn da as ga rî üc re ti gün de me ge ti ren ve kil le re ce vap ve ren Þim þek in söz le ri ak lý mý za gel di. Þim di bu ra da Ma li ye Ba ka ný na bir so ru sor mak ge rek mez mi? As ga rî üc re ti 1000 TL ye çý kar mak la ö zel sek tör ba tý yor sa, mil let ve ki li e mek li le ri ne ya pý lan zam la dev let ba tar mý? Ha ni Sa yýn Ba kan ma kul üc ret po li ti ka sý ný göz ö nün de bu lun dur ma yan ül ke le rin bat tý ðý ný ken di si söy le miþ ti de Biz de so ra lým de dik. Mu ha le fe te ce vap ver miþ ti, bel ki bi ze de bir ce vap ve rir * * * ME MU RA GE ÇÝ CÝ ZAM! Bu a ra da me mu run 15 O cak ta a la ca ðý zam lý ma aþ he nüz net leþ me di. Bu nun sebebi de top lu söz leþ me ya pý la bil me si i çin çý ka rýl ma sý ge re ken ka nu nun ye tiþ ti ri le me me si. Hü kü met, bu ka nu nu ye tiþ ti re me di ði i çin a ra bir for mül dü þü nü yor muþ. Bu na gö re, Büt çe Ka nu nu nun Ba kan lar Ku ru lu na ver di ði yet ki ye da ya ný la rak me mu ra ge çi ci bir zam be lir le ne cek miþ. Ar dýn dan ya pý la cak top lu söz leþ me i le ger çek zam, pa zar lýk so nu cu tesbit e di le cek. Be lir le ne cek bu o ran da 1 O cak tan i ti ba ren ge çer li o la cak mýþ. Hü kü metin ge çi ci zam mý me mur lar dan tep ki gö rür ken, bir so ru so ru yor lar. Mil let ve ki li e mek li le ri ne zam da dört par ti he men an la þýp, bir ge ce de ge çi rir ken bi zim ka nu nu muz ne den 15 ay dýr Mec lis e gel mi yor? Hak lý de ðil ler mi? * * * GE LÝN BA RÝ DÖ VÜN BE NÝ, LA HAV LE! Mec lis gö rüþ me le ri sý ra sýn da hay li ger gin ko nuþ ma lar da ya pýl dý. O tu ru mu yö ne ten baþ kan ve ki li nin çi le den çýk tý ðý da ol du. Ýk ti dar par ti si nin CHP li bir be le di ye baþ ka nýy la il gi li söz le ri ne ce va ben söz is te yen CHP Si nop mil let ve ki li En gin Al tay a hem MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh met Þan dýr, hem de AKP sý ra la rýn dan i ti raz gel di. Al tay ko nuþ ma sý ný u za týp u sul tar týþ ma sý is te yin ce, MHP li Þan dýr, Ya En gin, gö zü nü se ve yim di ye ye rin den ses len di. Ne de mek gö zü nü se ve yim Baþ ka ným ya! Bu be nim en ya sal hak kým ya. Siz mi bu ra dan Baþ kan lýk Di va ný ný i da re e de cek si niz ya? de yin ce Þan dýr böy le bir u su lün ol ma dý ðý ný söy le di. Al tay, Söz ta lep e di yo rum, a ley hi niz de söz is ti yo rum. Tu tu mu nu zu doð ru bul mu yo rum de di ðin de i se o tu ru mu yö ne ten Mec lis Baþ kan ve ki li Me ral Ak þe ner þöy le ce vap ver di: Muh te rem, i ti raz et me dim. Ge lin ba ri dö vün be ni, la hav le di ye ses len di. Es tað fu rul lah, ben si ze bir þey de me dim de di ðin de i se, AKP li Mus ta fa E li taþ, Ha yýr, ön ce bi zi döv dük ten son ra si ze ge le cek her hâl de di ye ses len di. Tar týþ ma bu ra da bit ti, a ma Ak þe ner in la hav le çek me si büt çe gö rüþ me le ri nin il ginç bir no tu o la rak tu ta nak la ra geç ti. Þim di ge çi ci zam a lan me mur lar da, 1000 li ra ma aþ ken di si ne çok gö rü len as ga rî üc ret li de la hav le çe ki yor

8 25 ARALIK 2011 PAZAR 8 Ý LAN Y KONFERANSA DÂVET Konu : Küresel Kriz ve Ýktisat Konuþmacý : Recep Taþcý (Yeni Asya Gazetesi Genel Müdürü) Tarih : Pazar Saat : Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar / ANKARA Not : Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. DOSYA NO : 2010/559 TALÝMAT SATIÞI ÝSTENEN TAÞINMAZ MALIN EVSAFI: Ýs tan bul Ý li E sen ler Ýl çe si A tý þa la ný Ma - hal le si Cilt: 68 Say fa : 6636 A da: 1082 Par sel: 14 Yü zöl çü mü: m 2, 19/ ar sa pay lý Ga le ri a 1 Blok 3 ncü kat 339 no lu Dub leks Ma ða za ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma - mý, Ba kýr köy 5.Ýc ra Mü dür lü ðün de sa tý þa çý kar týl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Esenler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýmar Bürosunun Tarih ve 399 sayýlý imar durum belgesine göre Esenler Turgut Reis Mahallesi 246 DT 2a-d-3a-b paf ta, 1082 a da, 14 par sel sa yý lý yer; tas - dik ta rih li A tý þa la ný Üst Böl ge Ýþ Mer kez le ri i mar pla nýn da top tan Ti ca ret+ý ma lat+ De - po la ma A la nýn da kal mak ta o lup H=Ser best, Blok Ni zam, Em sal=2.5 (Ko o pa ra tif a lan sý nýr la rý i çe ri sin de ka lan par sel le rin top lam a lan la rý na gö re Em sal he sa bý ya pý la cak týr) ya pý laþ ma ko þu lu na ha iz dir de nil miþ tir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Satýþa konu taþýnmaz; Esenler Ýlçesi, Tur gut Re is Ma hal le si, Teks til kent si te sin de kay den GA LE RÝ A 1 Ma hal len : Ga le ri a G1 Blok ta 19/ ar sa pay lý 3.kat (339) no lu dub leks ma ða za nýn ta ma mý ni te li ðin - de dir. Tamamý m 2 miktarlý arsa dahilinde yer alan 43 blok ve 4006 baðýmsýz bölümlü tekstilkent sitesi dahilinde yer alan ana taþýnmaz ; 2 Bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan müteþekkil B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2 sýnýf malzeme ve iþçilik kalitesi ile inþa edilmiþ olup, tamamý büro ve maðazalardan ibaret olup blok dahilinde elektirik,sýhhi tesisat,merkez ýsýtma ve havalandýrma tertibatý ile yük ve insan asansörleri mevcuttur. Ana binanýn 3. Normal katýnda, kat koridoruna cepheli konumda yer alan 339 nolu büronun esas maðaza kýsmý 5 mt cephe, 10 mt derinlik olmak üzere 50 m 2 alana sahip, maðaza içerisinden dahili merdiven ile çýkýlan asma kat alaný 25 m 2 olmak üzere toplam 75 m 2 alana sahip, alüminyum doðrama, cemekanlý, maðaza zemini laminat parke, duvarlarý sývalý ve boyalý durumda olup taþýnmaz dahilinde elektirik tesisatý ve ýsýtma-havalandýrma sistemi ikmal edilmiþtir. Taþýnmaz bulunduðu semt ve mevkii itibariyle Belediye ve altyapý hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarýn talep gören ticaret sahasýnda yer almakta olup taþýnmazýn bulunduðu Tekstilkent sitesi ve yakýnýnda bulunan Giyimkent sitesi TEM otoyolundan giriþli ulaþým imkanlarý elveriþlidir. Taþýnmazlarýn bulunduðu ana taþýnmazda halen doluluk oraný % 15 civarýndadýr. Taþýnmazmala TL kýymet taktir edilmiþtir. TAPUDAKÝ BEYANLAR: 1- A ile gösterilen m 2 üzerinde 1082 ada ile 16 Atýþalaný mah ada 14 parsel blok/giriþ parseller lehine geçiþ için yol olarak irtifak hakký tesisi: Galeria 1/339 nolu bað. bölüm vardýr. 17/11/2005 YE:10292 (Baþlama Tarih: süre ) Tarih yevmiye, 2- H(A)Ýle gösterilen m 2 üzerinde TEDAÞ LEHÝNE ÝRTÝFAK HAKKI TESÝSÝ VARDIR. (Baþlama Tarih : Bitiþ Tarih süre Tarih 216 yevmiye 3- Kira þerhi 99 yýllýðýna Boðaziçi Elektirik Daðýtým A.Þ. Lehine kira Þerhi Boðaziçi Elektirik Daðýtým A.Þ. (BEDAÞ) y: Tarih 2450 yevmiye, SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 28/02/2012 Günü 14:20'den 14:30'ye kadar Bakýrköy 5. Ýcra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ýný ve rüçanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 09/03/2012 Günü ayný saat ve yerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse taþýnmaz mal en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin,tahrnin edilen kýymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi ( TL Lirasý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir.) Ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa - ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, KDV, Ta pu Harç ve Mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ Ver gi ler, Tel la li ye, ve Ta pu Sa tým Har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (x) bu taþýnmaz mal üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye Katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den müt sel si len me sul o la cak lar - dýr. Ý ha le Far ký ve Te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu - na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde, isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþka bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara Ý.Ý.K.nun 127. Maddesine göre teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. (Ý.Ý.K. 126) 22 Aralýk 2011 (x) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: B: BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) DOSYA NO: 2010/40 Örnek no: 37 EK SIRA CETVELÝNÝN VE ÝKÝNCÝ ALACAKLILAR TOPLANTISININ ÝLANI Müflisin adý, soyadý ve adresi: TETÝK NAKLÝYAT TÝCARET A.Þ Müflis masasýnda ve 120 kayýt numarasýnda kayýtlý alacak ve istihkak iddialarý nýn tah kik ve tet kik iþ le mi bit miþ o lup Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 206. ve 207'nci mad de le ri ge re ðin ce if las i da re sin ce dü zen le nen a la cak lý lar sý ra cet ve li in ce - le me ye ha zýr dýr. Alacaðýn esasý na ve mik ta rý na i liþ kin i ti raz larýn (15) gün i çin de if la sa ka rar ve ren yer de ki Ti ca ret mah ke me sin de da va yo luy la i le ri sü rü le bi le ce ði; yal nýz sý ra ya i liþ kin i ti raz la rýn i se (7) gün i çin de þi kâ yet yo luy la ic ra mah ke me sin de i le ri sü rü le bi le ce ði; ge re ken ka nu ni iþ le min i fa sý i çin i kin ci a la cak lý lar top lan tý sý gü nü o la rak ta yin e di - len gü nü sa at: 14:00'te Ka dý köy Ad li ye si C Bi na sý Ye mek ha ne sin de ha zýr bu lun ma la rý ve ya yet ki li bir ve kil gön der me le ri lü zu mu Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 232, 234, 235 mad de si ge re ðin ce i lan ve teb lið o lu nur (Ýc.Ýf.K ,) Yönetmelik Örnek No: B: T. C. KADIKÖY ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ DOSYA NO: 2011/47. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adeti, önemli özellikleri 1- Rize ili Pazar ilçesi Pazar Mahallesi 19 ada 52 parselde kayýtlý 496,00 m 2 alanlý taþýnmazýn üzerinde inþa edilmiþ 4. Sýnýf B grubu yapý statüsünde iþ merkezi amaçlý binanýn sýfýr arsa paylý 1. kat 41 no"lu dük kan ni te li ðin de ba ðým sýz bö lü mün ,00 TL be del i le, Pa zar il çe si Pa zar Ma hal le si 19 a da 52 par sel de ka yýt lý 496,00 m 2 a lan lý ta - þýn ma zýn ü ze rin de in þa e dil miþ 4. Sý nýf B gru bu ya pý sta tü sün de iþ mer ke zi a maç lý bi - na nýn sý fýr ar sa pay lý 1. kat 42 no"lu dük kan ni te li ðin de ba ðým sýz bö lüm ,00 TL be del i le, Pa zar il çe si Pa zar Ma hal le si 19 a da 52 par sel de ka yýt lý 496,00 m 2 a lan lý ta þýn - ma zýn ü ze rin de in þa e dil miþ 4. Sý nýf B gru bu ya pý sta tü sün de iþ mer ke zi a maç lý bi na nýn sý fýr ar sa pay lý 1. kat 43 no'lu dük kan ni te li ðin de ba ðým sýz bo lüm ,00 TL be del i - le, Pa zar il çe si Pa zar Ma hal le si 19 a da 52 par sel de ka yýt lý 496,00 m 2 a lan lý ta þýn ma zýn ü ze rin de in þa e dil miþ 4. Sý nýf B gru bu ya pý sta tü sün de iþ mer ke zi a maç lý bi na nýn sý fýr ar sa pay lý 1. kat 44 no'lu dük kan ni te li ðin de ba ðým sýz bö lüm ,00 TL be del i le ol - mak ü ze re top lam ,00 TL be del i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. SATIÞ ÞARTLARI 1. Satýþ 14/02/2012 günü saat arasýnda 19 ada 52 parselde kayýtlý 41 no'lu baðýmsýz bolüm, 1. Satýþ 14/02/2012 günü saat arasýnda 19 ada 52 parselde kayýtlý 42 no'lu baðýmsýz bölüm 1. Satýþ 14/02/2012 günü saat arasýnda 19 ada 52 parselde kayýtlý 43 no'lu baðýmsýz bölüm, 1. Satýþ 14/02/2012 günü saat arasýnda 19 ada 52 parselde kayýtlý 44 no'lu baðýmsýz bölüm Pazar Adliyesi önünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 24/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur þu ka dar ki ar týr ma bede li nin tah min e di len kýy me ti nin % 40 'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk ma zsa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin ta þýn ma zýn yu ka rý da ya zý lý tah mi ni de ðe ri nin yüz de yir mi nis pe tin de pek ak çe si ve ya bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu tev di et me le ri la - zým dýr. Bu ta þýn maz ü ze rin de hak ký o lan a la cak lý ve ya il gi li den ar týr ma ya iþ ti ra ki ha lin - de a la ca ðý mes kur nis bet red de sin de i se ay rý ca pey ak çe si ve te mi nat a ran maz Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir %.. KDV. tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf lar a lý cýya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay rý men kul ler ü ze rin de ki hak la rý - ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ( 15 ) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma da ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se be p o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/47 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.if.K. 126) 15/12/ B: T. C. PAZAR ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/ 486 Es. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adeti, önemli özellikleri : Rize ili Pazar il çe si Cum hu ri yet ma hal le si Na i boð lu mev ki in de bu lu nan a da no 453, Par sel No: 4, cilt no: 7 Say fa no: 661 'de ta pu ya ka yýt lý ta þýn maz ,62 m 2 ar sa ü ze - rin de tam ar sa pay lý 165 m 2 i ki kat lý yýð ma ev, 26 m 2 tek kat lý kar gir a hýr ve çay bah çe si vas fýn da ki ta þýn maz o lup, ta þýn ma zýn kýy met tak di ri ya pýl mýþ, ,04 TL be del i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. SATIÞ ÞARTLARI : 1-1.satýþ 07/02/2012 günü saat 10.00/10.10 saatleri arasýnda 453 ada 4 parsel sayýlý taþýnmaz Pazar Adliyesi önünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý topla mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 17/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa - at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be - de li nin tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin ta þýn ma zýn yu ka rý da ya zý lý tah mi ni de ðe ri nin yüz de yir mi nis pe tin de pek ak çe si ve ya bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu tev di et me le ri la - zým dýr. Bu taþýnmaz üzerinde hakký olan alacaklý veya ilgiliden artýrmaya iþtiraki halinde alacaðý mes kur nis bet red de sin de i se ay rý ca pey ak çe si ve te mi nat a ran maz. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu,ta pu harç ve mas raf larý a lý cý ya a it tir, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de - nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ler ü ze rin de ki hak la rý - ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ( 15 ) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için, dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/ 486 Es. Satýþ sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. 06/12/ B: T. C. PAZAR ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2788 E. SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULUN CÝNSÝ, KIYMETÝ, ADEDÝ, EVSAFI TAÞINMAZIN TAPU KAYDI ve NÝTELÝKLERÝ: Salihli Ýl çe si, Du ra sýl lý ka sa ba sý 110 no lu par sel dir m 2 mik ta rýn da o lup ta ma mý borç lu ya a it tir. Ta ban su lu 1. Sý nýf ta rým a ra zi si dir. Ta þýn maz ü ze rin de her tür lü su lu ta rým e ko no mik o la rak ya pý la bi lir ve her tür lü ta rým a let ve ma ki na la rý kul la ný lýr. Ta þýn maz ka sa ba ya ya kýn yol ve Pa zar du ru mu i yi o lup Ku zey den Gü ne ye ol mak ü ze re ha fif me yil li bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn Ku zey kýs mýn da ve tak ri ben m 2 yerde 4-5 yaþlarýnda Sultaniye çekirdeksiz bað dikili bulunmaktadýr. Bað duvar sistemi ile yüksek sisteme alýnmýþ, yüksek sistem tekniðine uygundur. Taþýnmazýn geri kalan kýsmýnda ise yaþ la rýn da Sul ta ni ye çe kir dek siz bað bu lun mak ta dýr. Bað du var sis te mi i le Yük sek sis te me a lýn mýþ, yük sek sis tem tek - ni ði ne uy gun dur. Ba ðýn ta ma mý dam la ma su la ma sis te mi i le su lan mak ta dýr. Ba ðýn ku - zey kýs mý ve sý nýr bo yu tek sý ra ha lin de ü rün ve rir zey tin di ki li bu lun mak ta dýr. Ta þýn - maz ve rim li ve kýy met li ta rým a ra zi si dir. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU: Taþýnmaz imar planý dýþýndadýr. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ: 1 Dekarý 7.000,00 TL.'den olmak üzere toplam ,00- TL. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Birinci arttýrma günü 10:30 ile 10:40 sa at le ri a ra sýn da Sa lih li 1. Ýc ra Mü - dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la günü 10:30 ile 10:40 saatleri arasýnda Salihli 1. Ýcra Müdürlüðünde ikinci arttýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da gayrimenkul en çok arttýranýn taahhüdü saklý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý lar a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si ve art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým harç ve mas raf la rý, i ha le dam ga ver gi si i le mev zu a týn ön gör dü ðü o ran da %... K.D.V. i ha le a lý cý sý na a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (Ý ÝK mad. 126; il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak - ký sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çer sin de da i re mi ze bil dir me le ri lâ zým - dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la - cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le Ý ÝK mad de ge - re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te - sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý - zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþka bilgi almak isteyenlerin 2011/2788 E. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 7- Ýþbu sa tý þýn ga ze te de ya yýn la nan i la ný Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce ta pu da ad - re si ve di ðer bil gi le ri bu lun ma yan il gi li ler i çin teb lið ye ri ne kâ im ol mak ü ze re teb lið ve i - lân o lu nur. (x) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. 15/12/2011 (Ýc.Ýf.K. 126) B: SALÝHLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SATIÞ ÝLÂNI) 2011/1251 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Baþakþehir tapu sicil müdürlüðünün 27/05/2010 tarih, B021TKG /1849 Sayýlý yazýsý e kin de ki ta þýn maz bil gi le ri tab lo su na gö re Ýs tan - bul i li, Ba þak þe hir il çe si, Hoþ de re kö yü, De re köy mev ki i, 305 a da, 1 par sel de ka yýt lý ,02 m 2 yü zöl çüm lü ar sa ü ze rin de bu lu nan a na ta þýn maz ni te li ði 50 a det kar gir vil - la, ba ðým sýz bö lü mü, 5 no lu K ti pi vil la ni te li ðin de o lan 200/10000 ar sa pay lý o lan, Kat mül ki yet li ta þýn maz borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Dosyada mevcut Baþakþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün 17/10/2011 tarih M.34.3.BAÞ (P-568) R: Sayýlý yazýsýnda belirtildiðine göre Baþakþehir Ýlçesi, Bahçeþehir 1. Kýsým mah. F21d19c3a- F21d19c2d-F21d19c2c-F21d19c3b pafta, 305 ada, 1 parsel sayýlý yer, 07/02/2003 onay tarihli, Bahçeþehir Sývat- Yeþiltepe mevkii, Dereköy çiftliði mevkii, Revizyon Uygulama Ýmar Planý Kapsamýnda konut alanýnda kalmakta olup, Blok nizam, E:0,50, Hmax :6,50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik þartlarýnda kapýlaþmaya haizdir. Taþýnmazýn Yüzölçümü : ,02 m 2 Taþýnmazýn Arsa Payý : 200/10000 Taþýnmazýn Hali Hazýr Durumu ve Özellikleri : Adres: Bahçeþehir 1. Kýsým Mah. Hoþdere Köyü,Ardýç Caddesi, Akasya Villalarý no: 29 Baþakþehir/Ýstanbul. Kýymet takdiri istenen taþýnmazýn bulunduðu yapý bitiþik nizam iki villadýr. Villaya ait özel bahçesi mevcuttur. Site içerisinde bahçeler ortak kullanýma açýk olarak peyzaj yapýlmýþtýr. Ayrýca siteye ait yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarý bulunmaktadýr. Binanýn dýþ cephesi sýva üzerine boya yapýlmýþtýr. Giriþ kapýsý çelik mobilya kapýdýr. Yapý zemin + 1 normal kat + çatý katlýdýr. Binanýn zemin katýnda ; salon, açýk bir mutfak, kombi odasý, wc, 1. katýnda: 3 oda, koridor, 2 adet banyo (içerisinde küvet ve kabini olan klozetli, ahþap dolaplý) balkon, Çatý katýnda; Bir oda yanýnda giyim odasý mevcut olan ve banyo ( küvet ve klozet) bulunmaktadýr. Toplam kullaným alaný yaklaþýk 200m 2 olan meskendir. Bahçeden giriþi olan taþýnmazýn giriþinde seramik bir döþelidir. Salon ve odalarýn yer döþemeleri ahþap, salonda þömine bulunmaktadýr. Ýçine dekorasyon yapýlmýþtýr. Katlar arasýnda ahþap merdiven mevcuttur. Duvarlar alçý sýva üzerine boyalý ve kartonpiyerlidir. Pencere doðramalarý ahþap, ayrýca ön cephede ahþap panjurlar, iç kapýlar ahþap mobilya kapý, ýslak hacimlerin zeminlerinin karo seramik, duvarlarýn fayans olduðu, dýþ cephenin sýva üzerine boya yapýldýðý görülmüþtür. Bina depreme dayanýklý betonarme karkastýr. Isýtmasý kombi ile yapýlmýþtýr. Taþýnmazýn bulunduðu mahalle Ýstanbul'un geliþmekte olan ve raðbet gören toplu konut alanýndadýr. Bu bölgede siteler depreme dayanýklý ve çeþitli sosyal tesislerin bulunduðu konut alanýdýr. Çevrede bir çok alýþ veriþ merkezi, çeþitli dereceli okullar, camiiler, bulunmaktadýr. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadýr. Temiz su, atýk su, elektrik doðalgaz hattý, PTT, temizlik hizmetleri gibi alt yapý hizmetlerine sahip olduðu yapýlan incelemelerden anlaþýlmýþtýr. Ayrýca, taþýnmaza yürüme mesafesi içerisinde ÝETT ve minibüs hattý bulunmaktadýr. Bina birinci sýnýf malzeme ve iþçilikle yapýlmýþ, özellikleri olan bir yapýdýr. Temiz ve bakýmlýdýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 31/01/2012 Günü saat: 14:15-14:25 2. Satýþ Günü : 10/02/2012 Günü saat: 14:15-14:25 Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te Kü çük çek me ce 4. ic ra mü dür lü ðü'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah mil e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re mehil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu % 18 KDV. Ta pu har cý nýn 1/2 'si, tah li ye ve tes lim mas raf larý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o la id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri te klif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len mesul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce likle te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildilði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1251 Talimat sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ZAYÝ nýstanbul Üniversitesine ait Ýktisat Fakültesi Maliye Bölümü Nolu Öðrenci Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Abbas Yaman GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Mehmet Þahinler'in eþi Melek Þahinler baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

9 AKTÜALÝTE 9 25 ARALIK 2011 PAZAR Y Son bir ay da has ta lý ðý nýn a ðýr laþ ma sý ü ze ri ne, kal dý rýl dý ðý has ta ne de da nýþ ma ný e ði tim ci Ah met Þe rif Ba yýn dýr la se lâm la rý ný yol la yan mer hum Ay dýn Men de res, bü tün Ye ni As ya câ mi a sý na se lâm la rý ný yol la mýþ, Nur Ta le be - le rin den, ar ka daþ lar dan du â ta le bin de bu lun muþ tu. Bu nun ü ze ri ne, baþ ta Cev þen ve Tah mi di ye ol mak ü - ze re du â lar o ku muþ, ya kýn dan a lâ ka dar ol muþ tuk. Ah - met Bey, Be ye fen diy le ko nuþ tu ðu nu, du â e dil di ði söy le - dik le rin de en a ðýr laþ mýþ ha lin de da hi fev ka lâ de se vi nip â de ta þâd ol du ðu nu, hat ta du â lar dan son ra kýs men i yi - leþ ti ði ni ve yo ðun ba kým dan çýk tý ðý ný bil dir miþ ti Za man za man e vin de zi yâ ret et ti ði miz, çe þit li mü lâ - kat lar yap tý ðý mýz ve baþ ta Be di üz za man ýn Men de res e ve De mok rat la ra yaz dý ðý lâ hi ka mek tup la rýn dan ve tav - si ye le rin den o ku yup soh bet et ti ði miz Ay dýn Men de res, ba ba sý mer hum Ad nan Men de res in Be di üz za man la mâ ne vî ir ti ba tý na e hem mi yet ve rir, Nur Ri sâ le le rin de ki il gi li bö lüm le re bü yük il gi du yar dý RÝ SÂ LE LE RÝ BÜ YÜK BÝR CÝD DÝ YET LE O KUR VE DÝN LER DÝ Kol tu ðun da, ba þu cun da, kü tüp ha ne sin de, E mir dað Lâ hi ka sý ndan Be yâ nat ve Ten vir ler e, Mü nâ za - rât tan, Hut be-i Þa mi ye den Has ta lar Ri sâ le si ne Nur Ri sâ le le ri ni bu lun du ran Ay dýn Men de res, Be di üz za - man ýn i ma nî ve iç ti maî me se le le re da ir i zâh la rý ný bü yük bir cid di yet ve say gýy la o kur, din ler di. Ye ni As ya Neþ ri - yat ýn ki tap la rý ný, der gi le ri ni, çe þit li ko nu lar da ya yýn la - nan bro þür le ri ni tet kik e der di. En son geç ti ði miz yaz ay la rýn da te rör o lay la rý nýn art ma sý ü ze ri ne a lev le nen tar týþ ma lar da, Be di üz za - man ýn ö zel lik le müs bet ve men fi mil li yet çi lik tâ rif ve tef sir le ri ne da ir bö lüm ler den is te miþ; biz de ha zýr - la yýp ken di si ne gön der miþ tik Be di üz za man ýn bu tes bit le rin den fev ka lâ de is ti fa de et ti ði ni bil di ren Ay dýn Men de res, a ka bin de de çok geç me den Ey lül a yý i çin de ga ze te miz de neþ re di len Be di üz za man ýn ese r le rin den der le di ði miz Be di üz za - man ýn Kürt me se le si ; muh ta ri yet, ö zerk lik ve a dem-i mer ke zi yet hak kýn da ki gö rü þü, tes bit ve çö züm le ri baþ lýk lý ça lýþ ma mý zýn gön de ril me si ha be ri ni yol la mýþ - tý. Ah med Bey in be yâ nýy la, 50 sa hi fe yi aþ kýn ra po ru sa týr sa týr o ku yan Ay dýn Men de res, Be di üz za man ýn gö rüþ le ri nin Tür ki ye nin â de ta kan gren ol muþ bu ha - ya tî me se le si ne ye gâ ne çö züm ve çâ re ol du ðu nu i fâ - dey le, tak dir le ri ni bil dir miþ ti. Ay rý ca, çý ka rýl ma sý na ka - rar ve ri len Ad nan Men de res Plât for mu der gi si nin her sa yý sý na Be di üz za man ýn Men de res e yaz dý ðý mek tup la - rý, va tan ve mil le te hiz me te da ir gö rüþ le ri ve il gi li hâ týr la - rý ih ti va e den ya zý lar yaz ma mý zý is te miþ ti. Bu nun ü ze ri ne, De mok rat Par ti ik ti da rý nýn ilk ic - ra a tý o la rak E zân-ý Mu ham me dî nin as lý na çe vi ren, mek tep le re din ders le ri ni ko yan, i mam ha tip o kul la - rý, Kur ân Kurs la rý ve Yük sek Ýs lâm Ens ti tü le ri ni hiz - me te a çan, din e ði ti mi ve öð re ti me, di nî hak ve öz - gür lük le re hiz met e den Baþ ve kil Men de res e Be di üz - za man ýn teb rik ve tak dir le ri ni ih ti va e den mek tup la - rý nýn ö zet len di ði Ýs lâm kah ra ma ný Ad nan Men de - res baþ lýk lý bir ya zý ya zýp, geç miþ ol sun ve þi fâ di - lek le ri yle bir lik te pos ta la mýþ; ve az da ol sa i yi le þip e - vi ne geç me si ü ze ri ne, bi zi yi ne Ri sâ le ler den o ku mak, ül ke ve mil let me se le le ri hak kýn da bir rö por taj yap - mak dâ ve ti ne i câ bet e de ce ði mi zi bil dir miþ tik MÜ LÂ KAT, TÂ ZÝ YE YA ZI SI NA DÖ NÜÞ TÜ Doð ru su, has ta ne de zi yâ ret is te ði mi ze, Ay dýn Bey in en geç ye ni yýl da e vin de o la ca ðý ve bi zim le e vin de gö rüþ - me yi ar zu et ti ði ce va býy la, mü lâ kat ve gö rüþ me yi er te - ler ken, ön ce ki ak þam sa at 20 su la rýn da da nýþ ma ný Ah - med Bey in te le fo nuy la Ay dýn Bey in du ru mu nun a ðýr - laþ tý ðý ve ye ni den du â ta le bi ni al dýk. Ar ka daþ la rý mýz Mus ta fa Kü çü koð lu ve Nu rul lah Çak mak la git mek te ol du ðu muz soh bet ten/ders ten son ra uð ra ya ca ðý mý zý söz ver dik. Ne var ki i ki sa at son ra ders dö nü þü, da ha yol da ol du ðu mu zu bil dir me den, da ve fat et ti ði ha be ri ya za rý mýz Fa ruk Ça kýr ta ra - fýn dan ve ril di. Böy le ce mü lâ kat söz leþ me miz tâ zi ye ya zý sý na dö nüþ tü Has ta ne ye uð ra dý ðý mýz da, Men - de res in na a þý da ha ye ni yý ka nýp ke fen len miþ ti. An la - týl dý ðý na gö re, ö zel lik le son gün ler de git tik çe yü zü nur la nan Ay dýn Men de res, ö zel lik le son sa at ler de da - ha da bir de ru nî si ma ya bü rün müþ, peþ pe þe Ya sin, Te bâ re ke, Am me (Ne be ) Sû re le ri o kun du ðun da, yü - zü nü Kur ân o ku nan ta ra fa doð ru çe vi re rek â de ta te - bes süm e der va zi yet te ve fât et miþ; Al lah ýn na sip et ti - ði gü zel bir ö lüm le ir ti hal e dip ru hu nu tes lim et miþ Ken di si ne ab dest al dý rý lýr ken da ha da nur lan mýþ; Ho - ca nýn ve ha zýr bu lu nan la rýn ik ra rýy la â de ta nur dan bir hâ le ha li ne gel miþ, hâ lâ ve fât et ti ði an da ki te bes süm e - den hâ le tiy le MÝL LE TÝN BÝR LÝ ÐÝ UÐ RU NA GAY ZI NI/ÖF KE SÝ NÝ YU TAR DI Ey lül 1960 ta De mok ra si Þe hi di ba ba sý Ad nan Men de res ve ar ka daþ la rý Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Mâ li ye Ba ka ný Ha san Po lat kan hak kýn da ve ri - len i dam ka ra rý nýn in faz e dil di ði ka ra gü nün yýl dö nü - mün de bi le, tâ zi ye i çin e vin de zi yâ ret et ti ði miz Ay dýn Men de res te kin ve gayz yok tu. Mil le tin vic da ný ný hic - ran la ya ra la yan 27 Ma yýs ih ti lâ li ni ve i dam la rý ko nu þur - ken bi le, mil le tin bir lik ve be ra ber li ði uð ru na a cý sý ný yü - re ði ne gö mer, öf ke si ni yu tar dý. Bu dik kat li tav rýy la, dar be ler le si ya se te kan bu laþ tý ran, mil le ti ku tup laþ tý rýp kamp la ra bö le rek dar be le re ze min ha zýr la yan iç ve dýþ if sat o dak la rý nýn o yu nu nu bo zar dý. Bü tün a sil De mok rat lar gi bi, mil le ti ku tup laþ tý rýp si ya sî kamp la ra i til me si plâ ný ný bo þa çý ka rýr; hazm-ý nefs e dip mü te yak kýz dav ra nýr dý. De mok ra si nin Ker be lâ sý de di - ði Yas sý a da zu lüm le ri ni sýrf kav ga ve kar ga þa çýk ma sýn di ye me se le et mez, ol gun bir ta výr la kar þý lar dý. Ken di si ni felç e den ka za ya ve has ta lý ða ve i çin de bu lun du ðu sý kýn tý ya en u fak bir i ti raz da bu lun ma yýp bü yük bir te vek kül ve sa býr la mu ka be le e dip sü rek li þük re der; ba ba sý Men de res ve ar ka daþ la rý nýn ma ruz kal dý ðý si ya sî ve sos yal ha di se le r karþýsýnda en gin bir va kar ve ka rar lý bir du ruþ ser gi ler di AL LAH MEM LE KE TÝ KO RU SUN, HAY DÝ AL LA HA IS MAR LA DIK! Ger çek þu ki Men de res ve â i le si, as la in ti kam pe þin de de ðil di. Bun dan dýr ki Ay dýn Men de res, Ad nan Men de - res i da ra ða cý na gö tü ren le ri Yar gý la ma ya deð mez bu - lur, Yar gý lar sa nýz, suç lu bul sa nýz bi le or ta da Tür ki ye var so rum lu lu ðu nu ta þýr dý. Ay dýn Men de res mef kû re o la rak kal ben ve fik ren mer hum Ad nan Men de res ten te vâ rüs e den mis yo na bað lý, Men de res in ve De mok rat Par ti nin mil let ve de mok ra si dâ vâ sý nýn dâ vâ cý sýy dý De mok rat la ra her tür lü e zâ ve ha ka ret ler de bu lu - nan zul mün ba þak tör le ri Yas sý a da cel lât la rý Ne ron - lar ýn bi le tas dik et mek du ru mun da kal dý ðý, de mok - ra si þe hid le ri Men de res ve ar ka daþ la rý nýn mah ke me - de ken di le ri ni de ðil dâ vâ la rý ný sa vun ma la rý, as lýn da mil let nez din de ki be ra at le ri dir. Ö lü me bü yük bir me tâ net le gi diþ le ri, mâ hut i - dam göm le ði ni giy di ði an lar da bi le, he ye can dan e li tit re yen Cel lâ da; Oð lum, ne tit re yip du ru yor sun? Ýl mik se nin de ðil, be nim boy nu ma ge çe cek di yen, â de ta ken di ni uç suz bu cak sýz bir boþ lu ða a tar gi bi, Al lah mem le ke ti ko ru sun, hay di Al la ha ýs mar la - dýk! de dik ten son ra a yak la rý nýn al týn da ki san dal ye - yi biz zat i ten, i dam fer mâ ný ný ha zýr la yan la ra in san - lýk der si ni ve ren Men de res, Zor lu ve Po lat kan ýn a - sil ve iz zet li du ruþ la rý, bu ül ke de zul mü kah ret ti ði gi bi, hak ký, hu ku ku, de mok ra si yi, hür ri yet le ri ve mil le ti yü celt miþ tir DE MOK RA SÝ MÜ CA DE LE SÝY LE YA ÞIT TI 1946 do ðum lu o lan Ay dýn Men de res, Cum hu ri yet dö ne mi çok par ti li si ya sî ha yat ve de mok ra si mü ca de le - siy le ya þýt. Mer hum Baþ ba kan Ad nan Men de res in en kü çük oð lu o lan Ay dýn Men de res, An ka ra Ýk ti sa dî ve Ti ca rî Bi lim ler A ka de mi si nden me zun. Ye dek su bay o la rak yap tý ðý as ker lik son ra sý 1970 de il baþ ka ný o la rak si ya se te gi ren, 1977 de A - da let Par ti si Kon ya Mil let ve ki li ve 1978 de Ge nel Ý - da re Ku ru lu ü ye li ðiy le sü ren si ya sî ha ya tý, 12 Ey lül dar be siy le 10 yýl si ya set ten ya sak lý ol ma sýy la gö rü - nür de in ký ta a uð ra dý. Da ha son ra Ay dýn Men de - res in si ya sî ha ya tý, Doð ru Yol Par ti si nin ve ar dýn dan De mok rat Par ti de de vam et ti. Fi i len si ya set le uð raþ ma yý bý rak tý, lâ kin hiç bir za - man ül ke me se le le rin den kop ma dý. Sü rek li o ku yan, a raþ tý ran, ya zan bil ge bir si ya set çi ve en te lek tü el bir þah si yet o lan Ay dýn Men de res, son yýl lar da has ta ha liy le bi le Tür ki ye nin iç ve dýþ gün de miy le ya kýn - dan il gi le nir di. Fik rî ha ya tý hiç in ký ta a uð ra ma dý. Bu çer çe ve de iç ve dýþ po li ti ka ya, Tür ki ye nin me se le le ri ne u fuk a çý - cý ih ti yat lý a na liz ler de bu lu nur, den ge li si ya set mi - zan la rýy la et raf lý de ðer len dir me ler ya par dý. Zi yâ ret le ri miz de Ad nan Men de res in is ti ka met li tâ - viz siz hiz met le ri ni ko nuþ tuk, dâ vâ ar ka daþ la rýy la Yas sý a - da da ki a sil di renç ve iz zet li du ruþ la rý nýn ya kýn ta rih te de mok ra si mü ca de le si nin þe ref lev ha sý o lan hâ tý ra la rý - nýn an la mý ü ze rin de du rur duk Ta rih te Bir Yol cu luk, Ge le nek ten Gün ce le ve Dev le tin A lýn ya zý sý ad lý ki tap la rý bu lu nan Ay dýn Men de res in din men de res.com web si te - sin de haf ta lýk si ya set ya zý la rý ve in ce le me le ri ya yýn - la nýr dý. Ha ya tý nýn hiç bir dö ne min de Tür ki ye den, va tan ve mil le tin me se le le rin den kop ma dý. Hep o - lay la rýn ar ka yü zü nü a ra lar, ya kýn si ya sî geç mi þe da - ir geç miþ ten gü nü mü ze ý þýk tu tan ya kýn si ya sî ta ri he ib ret li tes bit ler de bu lu nur du. Tak dim et ti ði miz ki tap la rý, ya zý la rý tek tek o kur, in ce - ler; bir baþ ka gi di þi miz de söz ko nu su ki tap lar da yer a lan mev zu la ra da ir de ðer len dir me ler de bu lu nur du ÝS LÂM KAH RA MA NI AD NAN MEN DE RES HÝ TA BI NIN AN LA MI Ay dýn Men de res le soh bet le ri miz de, Kur ân tef si - ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî nin mer hum Ad nan Men de res e Ýs lâm kah - ra ma ný tak di ri ni tev cih te, Men de res in ve De mok - rat la rýn va ta na, mil le te ve Ýs lâ mi ye te hiz met le ri nin bü yük pa yý nýn bu lun du ðu; tek par ti dö ne min de di - ne ve din dar la ra re va gö rü len on ca bas ký dan son ra 1950 de mil let i râ de siy le ik ti da ra ge len De mok rat Par ti ve Men de res in te mel vas fý ný, din ve vic dan hür ri ye tiy le din e ði ti mi ve öð re ti mi ne im kân ta ný - mak ol du ðu gö rü þü nü pay la þýr dýk. De mok rat la rýn va ta na, mil le te ve mâ ne vî de ðer le re hiz met le ri ni ör nek ic ra at la rýy la sý ra la ma sý na mu ka bil, Be di üz za man ýn De mok rat Nur Ta le be le ri im za sýy la yaz dý ðý lâ hi ka lar da ki, Sa yýn Ad nan Men de res hi ta býy la baþ la yan mek tup la rý bir ders ve du â o la rak o kur duk. Be di üz za man ýn, Ad nan Men de res gi bi bir Ýs lâm kah ra ma ný i le soh bet et mek is te dim. Hal ve va zi ye - tim gö rüþ me ye mü sa a de et me di ði i çin, o sû rî (yüz - yü ze) ko nuþ ma ye ri ne bu mek tup be nim be de li me ko nuþ sun di ye baþ la yan mek tup la rý ný, va tan ve mil le te da ir me se le ler de ya zý lan ve iç ti mâî ha ya tý - mý za a it lâ hi ka mek tup la rý nýn ba þýn da ki, Ýs lâm kah ra ma ný Ad nan Men de res e hi ta býn an la mý ný an la ma ya ça lý þýr dýk (Ta rih çe-i Ha yat, 534) Bir de fa sýn da, Be di üz za man ýn lâ hi ka mek tup la rý a ra - sý na al dý ðý ba ba sý Ad nan Men de res in Kon ya nut ku nu E mir dað Lâ hi ka sý ndan ken di si ne o ku muþ tuk 1957 de ki Kon ya Nut ku nda Ad nan Men de res, Türk mil le ti Müs lü man dýr ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve lâ ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni ni tel kin et me si, o nun e sâ sý ný ve kâ i de le ri ni öð ret me si e be diy yen Müs lü man kal ma sý nýn mü nâ ka þa gö tür - mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol - ma yýn ca ev lâ dý na ken di di ni ni tel kin et mek ve öð - ret mek is te yen va tan daþ lar bu im kân lar dan mah - rum e dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu di ni ni öð - ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e dil me - mek i câb e der. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de nil mez. Bu i tî bar la, or ta mek tep le ri mi ze din ders le ri koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr söz le ri ni tah lil et miþ, din e ði ti - mi ve öð re ti mi pers pek ti fi ni bü yük bir di râ yet ve ce - sâ ret le or ta ya koy du ðu nu ko nuþ muþ tuk. De mok rat Par ti nin la ik lik te lâk ki si ni, bir ta raf tan din i le si ya se tin bir bi rin den ay rýl ma sý di ðer ta raf tan i se vic dan hür ri ye ti mâ nâ sý na gel di ði ni tâ rif e den Men de - res in, Din siz bir ce mi ye tin, bir mil le tin pâ yi dar o la bi - le ce ði ne i nan mý yo ruz tav zi hi ni tah lil et miþ tik A NA DO LU DA KÝ MÜS LÜ MAN LA RI MÂ NE VÎ KUV VET VE DU Â CI YAP MAK... Ay dýn Men de res le ay rý ca Adnan Men de res in, din ders le ri ni ve re cek mu al lim le rin ve din gö rev li le - ri nin ye tiþ me si i çin din e ði ti mi ni ve öð re ti mini ve re - cek or ta, li se ve yük sek o kul lar i çin, Ýs lâm lýk, mil le ti - mi zin vic da nýn da en mu saf fa se vi ye si ni bul muþ tur. Müs lü man lý ðý ve o nun e sâs la rý ný, fâ ri za la rý ný (farz la - rý ný) ve kâ i de le ri ni ki fâ yet le te lkin e dip öð re te cek öð - ret men le ri mi zin ye tiþ ti ril me si ne ay rý ca gay ret sar fe - di le cek tir hiz met uf ku nu a çýk la ma sý nýn an la mý ü ze - rin de dur muþ; ve li se de re ce sin de ilk me zun la rý ný ve - re cek i mam ha tip o kul la rýn dan son ra i le ri se vi ye de din tah si li ve ren ted ris di nî mü es se se le rin yurt ta faz - la laþ tý rýl ma sý müj de si ni yo ru mu nu al mýþ týk. Ke za Be di üz za man ýn lâ hi ka mek tup la rý a ra sý na al dý ðý De mok rat Nur Ta le be le ri im za lý Sa yýn Ad - nan Men de res hi ta býy la baþ la yan mek tu bun so - nun da, Si zin gi bi di nin i câp la rý ný ye ri ne ge ti re ce - ðiz, din bu mem le ket i çin hiç bir teh li ke teþ kil et mez di yen bir baþ ve kil tav si fi nin mâ nâ sý ný; ilk ic ra at o la - rak e zân-ý Mu ham me dî ya sa ðý nýn kal dý rý lýp as lý na çev ril me si nin ar dýn dan, müf re da ta din ders le ri ko - nu lup din e ði ti mi ve öð re ti mi ni ve ren o kul la rýn a çýl - ma sý, din hür ri ye ti nin te mi ni, din baþ ta Ý mam Ha - tip ler ve da ha son ra Yük sek Ýs lâm Ens ti tü le ri nin a - çýl ma sýy la, di nî ted ri sa tý ders ve re cek öð ret men le rin ye tiþ ti ril me si ic ra at la rý ný teb rik et me sin de ki tak di rin an la mý ný din le miþ tik. (a.g.e., 423) Men de res in da ha son ra çok ça tar tý þý la cak o lan, doð - ru su 27 Ma yýs dar be si ne ve dâ vâ ar ka daþ la rýy la be ra ber da ra ða cý na gi den se ren câm da bir ký sým if sad þe be ke le - rin ce ba ha ne e di lip düð me ye ba sýl ma sý na se bep ol du ðu id di a e di len söz ko nu su Kon ya Nut ku nu Be di üz za - man ýn lâ hi ka mek tup la rý a ra sý na al ma sý na fev ka lâ de mü te has sis o lan Ay dýn Men de res, Be di üz za man ýn, Nut ka da ir a çýk la ma da, A na do lu da ki Müs lü man la rý ve Nu run bü tün ta le be le ri ni o na (Men de res e ve De - mok rat la ra) bir mâ ne vî kuv vet ve du â cý yap mak te men - ni si ni o ku du ðu muz da, ol duk ça mem nun ve mes rur ol - muþ tu. Bil has sa Be di üz za man ýn, Baþ ve ki lin Kon ya da ki e hem mi yet li nut ku i çin u mum Nur Ta le be le ri ve mek - tep li mâ sum ço cuk lar nâ mý na yaz ma yý dü þün dü ðü teb - rik ye ri ne bir hâ þi ye o la rak i lâ ve et ti ði ni gös ter di ði miz - de fev ka lâ de duy gu lan mýþ tý. (E mir dað Lâ hi ka sý, ) Zi ra çe þit li de fa lar Be di üz za man la Men de res a ra sýn da mâ ne vî ir ti bat hat tý nýn an lam de ðe ri ni bi len ler den di DEVAM EDECEK AYDIN MENDERES in ardýndan Za man za man e vin de zi yâ ret et ti ði miz, çe þit li mü lâ kat lar yap tý ðý mýz ve baþ ta Be di üz za man ýn Men de res e ve De mok rat la ra yaz dý ðý lâ hi ka mek tup la rýn dan ve tav si ye le rin den o ku yup soh bet et ti ði miz Ay dýn Men de res, ba ba sý mer hum Ad - nan Men de res in Be di üz za man la mâ ne vî ir ti ba tý na e hem mi yet ve rir, Nur Ri sâ le le - rin de ki il gi li bö lüm le re bü yük il gi du yar dý Kol tu ðun da, ba þu cun da, kü tüp ha ne sin de, E mir dað Lâ hi ka sý ndan Be yâ nat ve Ten vir ler e, Mü nâ za rât tan, Hut be-i Þa mi ye den Has ta lar Ri sâ le si ne Nur Ri sâ le le ri ni bu lun du ran Ay dýn Men de res, Be di üz za man ýn i ma nî ve iç ti maî me se - le le re da ir i zâh la rý ný bü yük bir cid di yet ve say gýy la o kur, din ler di. Ye ni As ya Neþ ri yat ýn ki tap la rý ný, der gi le ri ni, çe þit li ko nu lar da ya yýn la nan bro þür le ri ni tet kik e der di. u u BE DÝ ÜZ ZA MAN IN TAK DÝR VE DU Â SI NA MAZ HA RÝ YE TÝN SIR RI AYDIN Men de res, ba ba sý Ad nan Men de res in mâ - ne vî hiz met le ri ni an la týr - ken â de ta o gün le re gi der, ba ba sýy la bir lik te ol du ðu gün le ri ya þar dý. Mer hum Men de res in din ve vic - dan hür ri ye ti ne, din e ði ti - mi ve öð re ti mi ne yap tý ðý hiz met le ri ha týr lat tý ðý - mýz da has ta lý ðý ný u nu tur, â de ta co þar dý: De mok rat Par ti ik ti da - ra gel di ðin de Baþ ve kil Men de res, Ýs tan bul a ilk git ti ðin de bir ge ce mü ze mü dü rü ne, týp ký Ya vuz Sul tan Se lim in Mý sýr ýn fet hin de ki gi bi, E mâ net-i Mu kad de se ne re de? di ye so rar. Mü ze mü dü rü ye - ri ni gös te rin ce, Men de res ab dest a lýr ve yi ne Ya vuz gi bi, bu mu kad des e mâ - net le ri bü yük bir ih ti ram - la tek tek o muz la yýp biz - zat ta þý ya rak ha zýr la nan yer le ri ne ko yar. Mu kad des E mâ net ler a çýl dý ðý za man, Men de res san ki o an Re sû lul lah ýn hu zu run day mýþ gi bi el le ri - ni bað lar; bü yük bir say gý ve hu zur la e mâ net le ri ta þý - dý ðý ný ak ta ran Ay dýn Men - de res, pe þin den bir di ðer hâ tý ra yý da nak let miþ ti: Ba bam Ad nan Men de - res 1959 un so nun da E mâ - net-i Mu kad de se yi Sul tan E yüp e nak let me ka ra rý na va rýr. Dün ya da ki hâ fýz la rý ça ðý rýp, Mu kad des E mâ - net ler Kur ân ti lâ ve tiy le bu ra ya ta þý na cak ve E - yüp te Kur ân o kun ma ya de vam e di le cek ti yý - lý nýn 15 Ha zi ran da ki bu ta þý ma iþ le mi i çin hâ fýz la ra dâ ve ti ye ler bi le gön de ri lir. Ne var ki, 27 Ma yýs Ýh ti lâ li bir çok ha yýr lý hiz me ti a ka - me te uð rat tý ðý gi bi bu nu da a ka me te uð ra týr Mer hum De mok rat Par ti mil le tve ki li Gý ya set - tin Em re nin de te yid et - ti ði bu hâ tý ra ya da ir, 1980 yý lý nýn baþ la rýn da De mi rel Baþ ba kan ken ben bu nu ken di si ne an - lat tým. Siz Men de res in ve De mok rat Par ti nin de va mý sý nýz. Ra ma zan ge li yor, hiç de ðil se bu nu bu ay da ih ya e din de dim. Bel ki baþ ka la rý da de miþ - tir. De mi rel, bu nu ih ya et ti ve o Ra ma zan a yýn da fâ sý la sýz Kur ân ti lâ ve ti o - kun ma ya baþ lan dý de - miþ ti. Bi lin di ði gi bi, E ma net-i Mu kad de se de Kur ân o - kun ma sý 12 Ey lül 1980 e ka dar sür dü. 12 Ey lül dar - be siy le ke sil di. Týp ký Men de res in baþ lat tý ðý Kur ân ti lâ ve ti nin 27 Ma - yýs la ke sil me si gi bi. Men de res in E mâ net-i Mu kad de se ye hiz me ti ve hür me ti tek ba þý na, De - mok rat la rýn mil le tin du â - sý na ve se nâ sý na maz ha ri - ye ti nin sýr rý ný ve Be di üz - za man ýn mer hum Ad nan Men de res e Ýs lâm kah ra - ma ný de di ði nin an la mý ný o kut tu rur Aydýn Menderes, bütün merakýnýn babasý Adnan Menderes ile beraber olmak ve onun siyasetini anlayýp takip etmek olduðunu belirtirdi. Küçüklüðünde bütün dünyasýnýn, en iyi ve enis bir arkadaþ gördüðü babasýyla birlikte olmak, onun millete hizmet hedeflerini tâkip etmek olduðunu, yarým asrý aþan derin bir tahassürle anlatýrdý. FOTOÐRAF: AA CEVHER ÝLHAN cev ni as ya.com.tr

10 10 25 ARALIK 2011 PAZAR SPOR Y 2. Dev re 3 O cak ta baþ lý yor SPOR To to Sü per Lig de se zo nu nun i kin ci ya rý ilk haf ta maç la - rý nýn prog ra mý a çýk lan dý. Bu na gö re, lig de 18. haf ta maç la rý 3 O cak Sa lý ve 4 O cak Çar þam ba gü nü ya pý la cak. Da ha ön ce 4 O cak ta baþ la ma sý plan la nan Sü per Lig in i kin ci ya rý sý, a - ra trans fer o la rak ad lan dý rý lan i kin ci trans fer ve tes cil dö ne mi nin 5 O - cak ta res men baþ la ya cak ol ma sý ne - de niy le, TFF ta ra fýn dan 1 gün ön ce ye çe kil di. Böy le ce, a ra trans fer de a lý na - cak o yun cu la rýn hep si 18. haf ta maç - la rýn da for ma gi ye me ye cek. Bu ka rar - la bir lik te, lig de 12 gün o lan dev re a - ra sý ta ti li de 11 gü ne düþ tü. 3 O cak Sa lý: Kay se ris por-bur sas por (Kay se ri Bü yük þe hir Bld. Ka dir Has) Si vass por-k.ka ra büks por (Si vas 4 Ey lül) Trab zons por-ma ni sas por (Hü se yin Av ni A ker) M. Ý. Yur du-mke An ka ra gü cü (Tev fik Sýr rý Gür) Ga la ta sa ray-ý. B.Be le di yes por (Türk Te le kom A re na) 4 O cak Çar þam ba: Genç ler bir li ði-sam suns por (An ka ra 19 Ma yýs) Or dus por-fe ner bah çe (Or du 19 Ey lül) G.An teps por-m.p. An tal yas por (Ka mil O cak) Be þik taþ-es ki þe hirs por (Fi ya pý Ý nö nü) Son üç yýlýn en baþarýlý Sivasspor'u SPOR To to Sü per Lig'de bu se zon li - gin ilk ya rý sý ný 24 pu an la 11. sý ra da ta - mam la yan Si vass por, son 3 se zo nun en i yi ilk ya rý per for man sý ný ser gi le di. Lig de ve se zon - la rýn da þam pi yon lu ðu kýl pa yý ka çý ran Si vass por, son 3 se zo nun 2'sin de es ki ba þa rý lý gün le rin den u zak bir per for - mans ser gi ler ken, bu se zo nun ilk ya rý - sýn da bir neb ze ol sun to par lan dý. Kýr - mý zý -be yaz lý e kip, bu se zon i se ilk 17 maç lýk per for man sýy la or ta ve üst sý ra - la ra oy na ya ca ðý nýn sin yal le ri ni ver di. Ýlk yarýnýn lideri Galatasaray ortaya koyduðu futbolla eski baþarýlý günlerin sinyalini verdi. FO TOÐ RAF: A A Son 20 yý lýn li de ri G. Sa ray SON 10 YILDA LÝGÝN ÝLK YARISINI ÝLK KEZ LÝDER OLA- RAK BÝTÝREN GALATASARAY, SON 20 YILDA ÝSE 7 KEZLE DEVREYÝ EN FAZLA ÖNDE TAMAMLAYAN EKÝP OLDU. SPOR To to Sü per Lig de son 10 yýl da li gin ilk ya rý sý ný ilk kez li der o la rak bi ti ren Ga la ta sa ray, son 20 yýl da i se 7 kez le dev re yi en faz la ön de ta - mam la yan e kip ol du. Son 20 yýl da Fe ner bah çe 6, Be þik taþ, Trab zons por ve Si vass por 2 þer, Ko - ca e lis por da 1 kez ilk ya rý yý ön de bi tir di. EN ÝS TÝK RAR LI SI SEL ÇUK Bu a ra da, li der Ga la ta sa ray da en is tik rar lý fut - bol cu ye ni trans fer ler den Sel çuk Ý nan ol du. Mil li fut bol cu, sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn li gin ilk ya rý sýn da oy na dý ðý 17 ma çýn ta ma mýn da 90 da ki ka sa ha da ka la rak, top lam 1530 da ki ka for ma giy di. Sa rýkýr mý zý lý ta kým da Sel çuk Ý nan dan son ra ilk ya rý - da sa ha da en faz la ka lan o yun cu lar Ha kan Bal ta ve To mas Uj fa lu si ol du. Çek o yun cu Uj fa lu si i le Ha kan Bal ta, li gin ilk ya rý sýn da oy na nan 17 ma - çýn 16 sý nýn ta ma mýn da gö rev a la rak, 1440 ar da ki ka sa rý-kýr mý zý lý for ma yý ter let ti. Cim En is tik rar lý fut bol cu ye ni trans fer ler den Sel çuk Ý nan ol du. Bom da Fe li pe Me lo, Fer nan do Mus le ra, Em - ma nu el E bo u e, Jo han El man der ve Ka zým Ka - zým da li gin ilk ya rý sýn da 1000 da ki ka dan faz la sü re a lan o yun cu lar ol du lar. Gol cü Ba ros, li gin ilk ya rý sýn da ki hiç bir kar þý laþ ma da 90 da ki ka sa - ha da ka la ma dý. Çek fut bol cu, ilk ya rý da gö rev al - dý ðý 13 maç ta 693 da ki ka top koþ tur du. FATÝH TE RÝM, ES KÝ BA ÞA RI SI NI YA KA LA DI GA LA TA SA RAY DA bu se zon ba þý 3. dö ne - mi ne baþ la yan Fa tih Te rim, ta ký mýy la ilk ya rý da ki per for man sýy la ken di or ta la ma sý ný ya ka la dý. Sa rý-kýr mý zý lý e ki bin ba þýn da ö - nem li ba þa rý la ra im za at tý ðý 4 yýl lýk bi rin ci dö ne mi nin ar dýn dan, bek len ti le rin çok al - týn da ka lý nan bir i kin ci dö nem ya þa yan Fa - tih Te rim in 3. dö nem de ta ký mýy la or ta ya koy du ðu per for mans, ge le cek a dý na bü yük ü mit ver di. Se zo nun ilk ya rý sý ný 37 pu an la li der ta mam la yan ve 10 yýl lýk a ra dan son ra dev re yi li gin zir ve sin de ka pat ma yý ba þa ran sa rý-kýr mý zý lý e ki bin el de et ti ði pu an, Te rim - li dö nem le rin or ta la ma sý i çin de kal dý. HABERLER En faz la maç Ça kýr a ve ril di nspor To to Sü per Lig de, se zo nu nun 17 haf ta sü ren ilk ya rý sýn da ya pý lan 153 maç ta, 23 ha kem gö rev yap tý. En faz la gö rev ve ri len ha kem 11 maç la Cü neyt Ça kýr ol du. Ça kýr ýn ar dýn dan Ha lis Öz kah ya, Tol ga Öz kal fa ve Öz gür Yan ka ya 10 ar maç la sý ra lan - dý lar. Ýlk ya rý da en az gö rev a lan ha kem i se bir kez le Vol kan Ba yars lan ol du. Bu se zon Sü per Lig Ha ke mi ka te go ri sin de yer a lan 15 ha ke me i se lig de maç yö - net me gö re vi ve ril me di. Ça ða tay Þa hin, De niz Ço ban, Er can Hel laç, Fet hi Ser kan Ko çak, Ha kan Cey lan, Ha kan Öz kan, Kut lu han Bil giç, Me sut Ça rýk, Mu rat Tür ker, Mus ta fa Öð ret me noð lu, Mür vet Se zer, Öz - güç Tür kalp, Ta ner Giz len ci, Tay fur Öz kan ve Za fer De mir bu ha kem ler a ra sýn da yer al dý. Ki ra lýk Yo bo en is tik rar lý FB li nfenerbahçe'nýn Ýn gil te re nin E ver ton ta ký mýn - dan 1 yýl lý ðý na da ha ki ra la dý ðý Ni jer ya lý fut bol cu Jo - seph Yo bo, Spor To to Sü per Lig de se zo - nu nun ilk ya rý sýn da ta ký mý nýn en is tik rar lý o yun cu su ol du. Yo bo, ilk ya rý da 17 ma çýn 16 sýn da 90 da ki ka for ma giy di. Sa de ce 11. haf ta da Es ki þe hirs por ma çýn - da, gri bal en fek si yon ge çir di ði i çin for ma gi ye me yen Yo bo, ilk ya rý da top lam 1440 da ki ka i le ta ký mý nýn en çok oy na yan o yun cu su ol du. Fe ner bah çe nin bir di - ðer ki ra lýk o yun cu su Re to Zi eg ler, ilk ya rý da ta ký mý nýn en faz la oy na yan i kin ci o yun cu su ol du. Ýs viç re li fut - bol cu, ilk ya rý da for ma giy di ði 16 ma çýn 15 in de 90 da ki ka sa ha da ka lýr ken, top lam 1376 da ki ka oy na dý. Med ya da ilk ya rý nýn li de ri Be þik taþ nspor To to Sü per Lig in ilk ya rý sý ný 3. sý ra da ta - mam la yan Be þik taþ, ya zý lý ba sýn da yer a lan ha ber sa - yý sýn da i se ilk ya rý nýn li de ri ol du. Med ya ta kip a jan sý In ter press in ya zý lý ba sý ný kap sa yan a raþ týr ma sý na gö re, si yah-be yaz lý lar, Ey lül a yýn dan bu ya na ya yým - la nan 26 bin 974 a det ha be re ko nu o la rak, bu a lan da ilk sý ra yý al dý. 25 bin 831 ha ber de is mi ge çen Trab - zons por un Be þik taþ ýn ar dýn dan i kin ci sý ra da yer al - dý ðý kay de dil di. Ýlk ya rý da Fe ner bah çe nin hak kýn da çý kan 23 bin 845 ha ber le ü çün cü, li gin ilk ya rý sý ný li - der ta mam la yan Ga la ta sa ray ýn i se top lam 22 bin 989 ha ber le dör dün cü, Bur sas por un i se 17 bin 954 ha ber le be þin ci ol du ðu bil di ril di. Serdar Adalý istifa etti nbeþýktaþ Ku lü bü As baþ ka ný Ser dal A da lý, yö ne - tim ku ru lu gö re vin den is ti fa et ti ði ni a çýk la dý. Be þik - taþ Ku lü bü'nün o la ðan Di van Ku ru lu Top lan tý sý'nda ko nu þan A da lý, "Be þik taþ'ýn is mi ne ve du ru þu na le ke sü re cek hiç bir yan lý þýn i çin de ol ma dým, ol ma dýk. Yü ce Türk a da le ti nin ger çek le ri en ký sa za man da or ta ya çý kar ta ca ðý na, þah sý mýn ve ar ka daþ la rý mýn bu sü reç ten ak la na rak çý ka ca ðý na i nan cým tam dýr. Yo - ru cu, yýp ra tý cý ve ay ný za man da de vam e de cek bu sü reç te yö ne tim ku ru lu gö re vi me de vam et me - me ka ra rý mý al dý ðý mý siz ler le pay laþ mak is te dim. Yö ne tim ku ru lu gö re vim den is ti fa et mek, Be þik - taþ lý lýk tan is ti fa et mek mâ nâ sý na gel mi yor. Bun - dan son ra da ca mi a mýn hiz me tin de yim" de di. A da lý, Ha vut çu ve A teþ, ba þý mý zý ö ne eð dir me di ler BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü Di van Ku ru lu Baþ ka ný Yal çýn Ka ra de niz, fut bol da þi ke id di a la rý ne de niy le bir sü re tu - tuk lu bu lu nan Ser dal A da lý, Tay fur Ha vut çu ve Ah met A teþ in, baþ la rý ný ö ne dü þü re cek bir þey yap ma dýk la rý - ný sa vun du. Be þik taþ Ku lü bü nün o la ðan Di van Ku ru lu Top lan tý sý Cey lan In ter Con - ti nen tal O tel de baþ lar ken, top lan tý da ko nu þan Di van Ku ru lu Baþ ka ný Ka - ra de niz, 100 yýl da e sen bir rüz ga rýn ken di le ri ne çarp mýþ ol du ðu nu vur - gu la ya rak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ar ka daþ la rý mý zýn bi zim ba þý mý zý ö - nü mü ze dü þü re cek po zis yon da ol - ma dý ðý ný, tet kik ler de bu nu gör dü ðü - mü zü, a ley hi - miz de hiç bir de - lil ve it ha mýn ol - ma dý ðý ný, ar ka - daþ la rýn bo þu na yat tý ðý ný söy le - me ye gay ret et - tim. Ar ka daþ la rý - mýz çýk tý lar. Bu - nun mem nu ni - ye ti ni he pi miz ya þý yo ruz. Mah - ke me saf ha sýn da da i na ný yo rum ki ar ka daþ la rý mýz a - lýn la rý nýn a kýy la çý ka cak lar dýr. Be ra at e de cek - ler dir. Bun dan kim se nin þüp he - si ol ma sýn. Bu ko nuy la il gi li yö - ne tim, di van ve ü ye ler, her kes bu rüz gâ rý i yi i da re et ti. Kim ne der se de sin, kýr ma dan, dök me den, dev le ti kar þý mý za al ma dan, hak la rý mý zý sa - vun ma ya gay ret et tik. Dý þar dan da - va yý ta kip e den hu kuk çu ar ka daþ la rý - mýz da me se le yi gün dem de tut tu. Bu nu tak dir le kar þý lý yo rum. Baþ kan Ka ra de niz, fut bol ta ký mý - nýn da U E FA Av ru pa Li gi nde gru bu li der o la rak ta mam la dý ðý ný ha týr la ta - rak, Bu nun gu ru ru nu ya þý yo ruz. Bi - ze bu nu ya þa tan la ra, baþ ta yö ne tim ku ru lu, tek nik he yet ve fut bol cu la ra, e me ði ge çen her ke se son suz te þek - kür le ri mi arz e di yo rum. Ba þa rý la rý - mý zýn de va mý ný di li yo rum de di. Beþiktaþ Divan Kurulu Baþkaný Yalçýn Karadeniz

11 Y 25 ARALIK 2011 PAZAR AÝLE - SAÐLIK 11 Çocuklarda kalp hastalýðý nasýl anlaþýlýr? HASTALIK, EMERKEN TERLEME, SIK NEFES ALMA, AÐLARKEN MORARMA, ÇABUK YORULMA, TEKRARLAYAN AKCÝÐER ENFEKSÝYONU VE GELÝÞÝM GERÝLÝÐÝ GÝBÝ BELÝRTÝLERLE KENDÝNÝ GÖSTERÝYOR. CO CUK LAR DA KÝ kalp has ta lý ðý nýn e mer ken ter le me, sýk ne fes al ma, að lar ken mo rar ma, ça buk yo rul ma, tek rar la yan ak ci ðer en fek si yo nu ve ge li þim ge ri li ði gi bi be lir ti ler le ken di ni gös ter di ði bil di ril di. Ga zi an tep Ü ni - ver si te si Týp Fa kül te si Pe di at ri A na Bi lim Da lý Öð re - tim Ü ye si Prof. Dr. Me tin Ký lýnç, ço cuk lar da ki kalp has ta lýk la rý nýn ö nem li, an cak er ken teþ his le te da vi e di - le bi len has ta lýk lar ol du ðu nu söy le di. Kalp ra hat sýz lýk la - rý nýn do ðuþ tan ya da son ra dan o la bil di ði ni i fa de e den Ký lýnç, ge nel lik le do ðum son ra sýn da ya pý lan mu a ye ne - de kalp ra hat sýz lýk la rý nýn tes bit e dil di ði ni di le ge tir di. Do ðum son ra sýn da tes bit e di le me yen kalp ra hat sýz lýk - la rý nýn i ler le yen dö nem de ö nem li be lir ti ler ver di ði ni, a i le le rin bu be lir ti le ri i yi ta kip e de rek er ken teþ hi se yar dým cý o la bi le ce ði ni i fa de e den Prof. Dr. Ký lýnç, þöy - le ko nuþ tu: Kalp ra hat sýz lý ðý o lan be bek ler, bi be ro nu ya da an ne si ni i yi e me mez. E mer ken ter ler, sýk sýk ne - fes al ma ih ti ya cý du yar, að lar ken mo ra ra bi lir. Tek rar - la yan ak ci ðer en fek si yo nu da ço cuk lar da kalp has ta lý - ðý nýn be lir ti le rin den. Ne fes a lýp ve rir ken kalp ten ge le - bi le cek ses ler de kalp ra hat sýz lý ðý ný bel li e den et ken ler - den dir. Ý ler le yen yaþ lar da i se ço cuk lar ha re ket e din ce çok ça buk yo ru lur. Bu ço cuk lar da bü yü me ge ri li ði gö - rü le bi lir. A i le ler bu be lir ti le ri fark et ti ðin de en ya kýn sað lýk ku ru lu þu na baþ vur ma lý. Sað lýk ku ru lu þun da ya - pý la cak ay rýn tý lý mu a ye ne so nu cun da ço cu ðun kalp has ta lý ðý teþ his e di le cek tir. Prof. Dr. Ký lýnç, ço cuk lar - da do ðuþ tan kalp ra hat sýz lý ðý nýn da ha sýk gö rül dü ðü nü i fa de et ti. Do ðuþ tan kalp ra hat sýz lýk la rý nýn yüz de 80 o - ra nýn da sebebi nin bi lin me di ði ni bil di ren Ký lýnç, þun la - rý kay det ti: Do ðuþ tan kalp ra hat sýz lý ðý nýn ne de - ni yüz de 80 o ra nýn da bi lin me mek te an cak ha mi le lik dö ne min de ge çi ri len çe þit li has ta lýk lar ve ka lýt sal et ken le - rin bun da et ki li ol du ðu tah - min e dil mek te dir. Tür ki - ye de yýl da bin do - ðuþ tan kalp ra hat sýz lý ðý o - lan be bek dün ya ya ge li yor. Tür ki ye de coð ra fi böl ge ler a ra - sýn da sýk lýk ve da ðý lým a çý sýn dan bir fark bu - lun mu yor. Ga zi an tep / a a Ga zi an tep Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Pe di at ri A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Me tin Ký lýnç, do - ðum son ra sýn da tesbit e di le me yen kalp ra hat sýz lýk la rý nýn i ler le yen dö nem de ö nem li be lir ti ler ver di ði ni, a i le le rin bu be lir ti le ri i yi ta kip e de rek er ken teþ hi se yar dým cý o la bi le ce ði ni i fa de e tti. Menopoz göz kuruluðuna sebep oluyor MENOPOZ döneminin gözyaþýný azaltýp göz kuruluðuna sebep olabileceðini biliyor muydunuz? Göz kuruluðu tedavisi gören 10 kiþiden altýsýnýn kadýn olduðunu söyleyen Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Op. Dr. Melike Gedar, gözyaþý azlýðý sorununa erken müdahale edilmediði takdirde kalýcý görme bozukluklarý ve ciddî enfeksiyonlara sebep olabileceði konusunda uyardý. Kadýnlarýn korkulu rüyasý menopoz, gözyaþýný azaltarak, gözde kuruluða sebep oluyor. Gözyaþý bezlerinin androjen ve ostrojen hormonlarýndan direkt olarak etkilendiðini söyleyen Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Op. Dr. Melike Gedar, göz kuruluðu yaþayan 10 hastadan 6 sýnýn kadýn olduðunu belirtti. Op. Dr. Gedar, Kadýnlarda bulunan erkeklik hormonu androjen, gözyaþý bezlerinin çalýþmasýnda ve gözyaþý üretiminde önemli bir rol oynuyor. Androjen de menopoz döneminde kadýnlýk hormonu ostrojen gibi azalýyor. Bu durum ise gözyaþý bezlerinin çalýþmasýný ve gözyaþý üretiminin yavaþlamasýna neden oluyor dedi. Menopoza giren kadýnlarýn yüzde 10 unun göz kuruluðu tedavisi gördüðünü, ancak pek çok kadýnýn ise farkýnda olmadan bu sorunu yaþadýðýný ifade eden Op. Dr. Gedar, menopoz tedavisinde kullanýlan ilâçlarýn da göz kuruluðunu tedavi edemeyeceðini dile getirdi. Op. Dr. Gedar, sözlerini þöyle sürdürdü: "Menopoz tedavisinde kullanýlan ilâçlarýn içerisinde ostrojen oluyor, ancak androjen hormonu bulunmuyor. Bu nedenle bu tip tedavilerin göz kuruluðunun tedavisinde hiçbir etkisi olmuyor. Ö zen ti; ba ðým lý lý ðýn art ma sýn da ö nem li rol oy nu yor YENÝ yýl la bir lik te sað lý ðý nýz i çin ke sin lik le al ma - nýz ge re ken ka rar lar dan bi ri o lan si ga ra yý bý rak - ma ko nu su nu Hi sar In ter con ti nen tal Hos pi tal Si ga ra yý Bý rak ma Po lik li ni ði So rum lu su Uzm. Dr. Or han Dal ký lýç la ko nuþ tuk. Dün ya da si ga ra iç me yay gýn lý ðý i le il gi li ya pý lan a raþ týr ma lar da si - ga ra dan do la yý her 10 sa ni ye de bir ki þi nin öl dü - ðü nü ve bu sa yý nýn gi de rek art tý ðý ný di le ge ti ren Dal ký lýç, Si ga ra yý Bý rak ma Po lik li ni ðin de, si ga ra i le il gi li so run la rýn ve ba ðým lý lý ðýn a þýl ma sýn da en mo dern bý rak týr ma yön tem le ri kul la ný la rak, si ga - ra iç me ye son ver dir me ye; da ha ka li te li ve sað lýk - lý ya þam sað la ma ya ça lý þý yo ruz. Tür ki ye de er ken ö lü me yol a çan üç has ta lý ðýn (kalp has ta lýk la rý, kan ser, be yin da mar has ta lýk la rý) en ö nem li sebep le ri a ra sýn da si ga ra ge li yor þek lin de ko - nuþ tu. Si ga ra ay ný za man da bu has ta lýk la rýn ön - le ne bi lir, kon trol e di le bi lir sebep le ri a ra sýn da baþ ak tör ler den bi ri si dir di yen Dr. Dal ký lýç, Son yýl - lar da ya pý lan bi lim sel i çe rik li a raþ týr ma lar, ha mi - le ka dýn lar da, be bek ler de ve ço cuk lar da, i kin ci el du man ya da pa sif i çi ci li ði nin za rar la rý nýn i na nýl - maz bo yut lar da ol du ðu nu göz ler ö nü ne ser miþ - tir de di. Dr. Dal ký lýç top lu mun ge ne lin de yay - gýn o la rak kul la ný lan ve 10 lu yaþ la ra ka dar düþ - müþ o lan si ga ra ba ðým lý lý ðý, sos yal ve psi ko lo jik sebep ler le gi de rek ar týþ gös te ri yor. Bun la rýn ya - nýn da ya zý lý ve gör sel a raç lar da kul la ný lan rek - lâm, ki þi ve di ðer ö ge le re ö zen ti ve a i di yet duy - gu su da bu ba ðým lý lý ðýn art ma sýn da ö nem li ro le sa hip ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Erbaa'da öðrenciler 30 bin kapak toplayarak 6 engelliye umut oldular. FOTOÐRAF: CÝHAN En gel li ler i çin u mut ol du lar ER BA A DA Ti ca ret Mes lek Li se si öð ren ci le ri, Ka pak Top la ma kam pan ya sýn da top la dýk la rý bin ler ce plas tik ka pak sa ye sin de 6 en gel li nin u - mu du ol du. To kat ýn Er ba a il çe sin de, öð ren ci ve öð ret men le rin ka tý lý mý i le ya pý lan ma vi ka pak top la ma kam pan ya sýn da 30 bin ka pak top la na - rak, hu zu re vin de ve il çe de be lir le nen ih ti yaç sa - hi bi 6 ki þi ye te ker lek li san dal ye ve ri le cek. Er ba a Ti ca ret Mes lek Li se si ta ra fýn dan, yak la þýk 2 ay ön ce baþ la tý lan ma vi ka pak top la ma kam pan ya - sýn da top lam 30 bin ka pak top la na rak bu gün ka - pak lar kar þý lý ðýn da te ker lek li san dal ye gön de ren þir ke te ve ril me si i çin kar go ya tes lim e dil di. O kul Mü dü rü Fah ret tin Ke rim Ars lan, öð ren ci le rin, bu kam pan ya sa ye sin de hem en gel li le re des tek ol du ðu nu hem de do ða yý ko ru duk la rý ný i fa de et - ti. Ars lan, öð ren ci ve öð ret men le rin ön cü lü ðün - de yü rü tü len bu kam pan ya ya ka týl mak tan bü yük mut lu luk duy duk la rý ný kay det ti. To kat / ci han Op. Dr. Ge dar, la zer göz o pe ras yo nu ge çi ren ka dýn la rýn ö zel lik le me no poz dö ne min de göz ku ru lu ðu so ru nu nun ar ta bi le ce ði ni söyledi. Göz kuruluðu ka lý cý gör me so run la rý oluþturuyor GÖZ DE yan ma, bat ma, ký za rýk lýk gi bi be lir ti le rin göz ya þý a zal - ma sý nýn ha ber ci si o la bi le ce ði ko nu sun da u ya rý da bu lu nan Op. Dr. Ge dar, göz ku ru lu ðu so ru nu nun er ken te da vi e dil me di ði du rum lar da ka lý cý gör me bo zuk luk la rý na ve sýk göz en fek si yo - nu na sebep o la bi le ce ði ni an lat tý. Ar trit gi bi ro ma tiz mal has ta lý - ðý o lan, ti ro id has ta lý ðý o lan, an ti dep re san ve hi per tan si yon i lâç - la rý kul la nan, la zer göz o pe ras yo nu ge çi ren ka dýn la rýn ö zel lik le me no poz dö ne min de göz ku ru lu ðu so ru nu nun ar ta bi le ce ði ni a çýk la yan Op. Dr. Ge dar, Bu te da vi le ri gö ren has ta la rý mý zý, il - gi li branþ ta ki he kim le ri nin de kon tro lün de göz ku ru lu ðu yap - ma yan i lâç la rý tav si ye et me le ri ni ö ne ri yo ruz de di. SIK SIK GÖZ KIR PIN Göz ku ru lu ðu nun, ço ðu za man su ni göz ya þý dam la sý ve o - me ga 3 i htiva eden vi ta min des te ði i le çö zü le bi le ce ði ni an cak e ðer ku ru luk so ru nu i ler le miþ se göz ya þý ka nal la rý ný si li kon tý - kaç lar la tý ka dýk la rý ný di le ge ti ren Op. Ge dar, göz ya þý a zal ma sý so ru nu ya þa yan ki þi le rin kýr mý zý et ve ku ru tul muþ yi ye cek le ri a zalt ma la rý ný; o me ga 3 i çe ren so mon, ce viz gi bi yi ye cek le ri tü ket me le ri ni ö ner di. Op. Dr. Ge dar söz le ri ne þöy le de vam et ti: Göz ya þý ku ru lu ðu ya þa yan ki þi le rin i lâç la rý nýn ya ný sý ra ko ru yu cu göz lük kul lan ma la rý ge re ke bi lir. Su n'î göz ya þý dam - la sý ve vi ta min des te ði nin te da vi de ye ter li ol ma dý ðý has ta lar - da sik los po rin i çe ren i lâç lar la bir ya da i ki yýl lýk bir te da vi i le so run çö zü le bi lir. Göz ku ru lu ðu so ru nu ya þa yan ki þi le rin bol su iç me le ri, göz le ri ni o va la ma ma la rý, a ðýr mak yaj yap ma ma - la rý, si ga ra ve du man dan u zak dur ma la rý ge re ki yor. Bu nun ya nýn da bil gi sa yar kul la ný mý ný sý nýr la mak ve göz le ri sýk kýrp - mak ö nem li. Ýs tan bul / Ye ni As ya STG'nýn katkýlarýyla 5 bin öðrenciye balýk ekmek daðýtýldý. O kul lar da ba lýk ek mek da ðý tý lý yor ÜÇ TARAFI de niz ler le çev ri li Tür ki ye de ba lýk tü - ke ti mi nin az lý ðý na dik kat çek mek, ba lý ðýn be sin de ðe ri nin ö ne mi ni vur gu la mak ve il köð re tim öð - ren ci le ri nin ba lý ðý sev me si ni sað la mak a ma cýy la o kul lar da ba lýk ek mek da ðý tý lý yor. E ge Su Ü rün le - ri ve Hay van sal Ma mul ler Ýh ra cat çý la rý Bir li ði i le Su Ü rün le ri Ta ný tým Gru bu (STG) nun kat ký la rý so nu cun da e ði tim öð re tim yý lýn da çe - þit li il köð re tim o kul la rýn da dü zen le nen ba lýk ek - mek þen lik le ri bu yýl da de vam e di yor. Bu gü ne ka dar ya pý lan 10 þen lik te, top lam 5 bin öð ren ci ye ba lýk ek mek da ðý týl dý. Bu e ði tim öð re tim yý lý nýn ilk ba lýk ek mek þen li ði, Ka ra bað lar il çe si Ye ni - çam lýk sem tin de ki Ýlk kur þun Ýl köð re tim O ku - lu nda dü zen len di. O ku lun 3/B sý ný fýn da i se öð - ret men Di lek Doð ru göz, ders te ba lý ðýn fay da la rý - ný an la týp öð ren ci le re ye me le ri ni tav si ye et ti. Öð - ren ci ler den Büþ ra A ras, Ra ma zan Er kek, Mert Tok göz ve Su de Mal, ilk de fa ba lýk ye dik le ri ni söy le di. Sý la Kýl çýn da, Ba bam ba na zor la ye di rir - di, a ma ar týk çok se vi yo rum. de di. Ýz mir / ci han

12 Sa bah na maz la rý ný ha tim le kýl dý ra cak lar SEYHAN Müf tü sü Ha lil U zun il çe de her gün de ði þik ca mi ler de ha - tim le sa bah na ma zý kýl dý ra cak la rý ný söy le di. Ý mam lar la top lan tý ya - pan U zun, da ha son ra gö rev bö lü mü yap tý. Da ha ön ce gö rev yap tý ðý Ýz mit te ay ný ça lýþ ma ya im za a tan Müf tü U zun, E sas he def tüm kit le le re de ði þik bir þe kil de din hiz me ti ser vi si ni en i yi, en na zik ve en çe ki ci bir þe kil de ya pa bil me ol ma lý dýr. Bi zim i çin i de al o lan Al lah ýn rý - za sý ný ka za na rak ce ma at mem nu ni ye ti dir. de di. A da na / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y25 ARALIK 2011 PAZAR HABERLER Hakikî iman gerçeðe ulaþtýracak YA ZAR Sa dýk Yal sý zu çan lar, in san lý ðýn, ha ki kî i man la ger çe ðe yü rü ye ce ði ni be lirt ti. Al týn dað Be le di ye si nin Ta ri hî Ka bak çý Ko na ðý nda or - ga ni ze et ti ði, her yaþ tan, her ke sim den in sa nýn bü yük il gi gös ter di ði Ha ma mö nü Söy le þi le ri prog ra mý nýn bu haf ta ki misafiri ya zar Sa dýk Yal sý zu çan lar ol du. Prog ra mýn ba þýn da, Ba sýn - Der Ge nel Baþ ka ný Si nan Bur han, ký sa bir su - num ko nuþ ma sý yap tý. Ar dýn dan, A çýk De niz ko nu baþ lý ðý al týn da ta sav vuf bü yük le ri nin ha - yat la rýn dan ör nek ka re ler an la tan ya zar Yal sý - zu çan lar, Muh yid din-i A ra bî, Yu nus Em re, Hz. Mev lâ nâ, Ha cý Bek taþ-ý Ve li, Ha cý Bay ram, So mun cu Ba ba ve Be di üz za man Haz ret le ri nin ve ciz söz le ri ni pay laþ tý. A na do lu in sa ný nýn ma - ya sýn da bu bü yük i sim le rin de rin et ki ve iz le ri - nin bu lun du ðu nu ak ta ran Yal sý zu çan lar, ta - sav vuf eh li in san la rýn bu ül ke coð raf ya sýn da ya þa yan in san la rý da ha gü zel bir ge le ce ðe ta þý - ya ca ðý ný da di le ge tir di. Ýn san lý ðýn ha ki kî i man - la ger çe ðe yü rü ye ce ði nin al tý ný çi zen ya zar Sa - dýk Yal sý zu çan lar, gü nü müz A na do lu top rak - la rýn da bu lu nan bü yük i sim ler hak kýn da da bil gi ler ver di. An ka ra / ci han Yazar Sadýk Yalsýzuçanlar, (sað baþta) insanlýðýn hakikî imanla gerçeðe yürüyeceðini belirterek, Muhyiddin-i Arabî, Hz. Mevlânâ ve Bediüzzaman Hazretlerinin veciz sözlerini paylaþtý. FOTOÐRAF: CÝHAN Operatör kaza ile yatak odasýna girdi. FOTOÐRAF: AA Kep çe u yan dýr dý! n ÝSTANBUL, Bah çe li ev ler de, bir bi na nýn yý ký - mý ný ger çek leþ ti ren iþ ma ki ne si, yan bi na nýn 5. ka týn da ki e vin ya tak o da sý na gir di. Ýl ginç o lay, id di a ya gö re þöy le ge liþ ti; yý kým ka ra rý o lan 6 kat - lý bir bi na nýn bu lun du ðu so ka ða 2 a det iþ ma ki - ne si ge ti ril di. Bir sü re son ra ça lýþ ma la ra baþ la yan iþ ma ki ne le ri, bi na nýn bü yük kýs mý ný yýk tý. An - cak, o pe ra tö rün bir an lýk kon tro lü nü kay bet me - si so nu cu kep çe yan ta raf ta bu lu nan a part ma nýn 5. kat du va rý na çarp tý. Kep çe bir an da e vin ya tak o da sý na gir di. Bu sý ra da o da da u yu yan A zat Dul - ka dir, gü rül tüy le ya ta ðýn dan fýr la dý. Ne ye uð ra - dý ðý ný þa þý ran genç, þaþ kýn lýk ve kor ku yu bir a ra - da ya þa dý. Ýl ginç o lay da can kay bý nýn ol ma ma sý i se te sel li kay na ðý ol du. Ýs tan bul / ci han Ço cuk la rý na Tür ki ye is mi ni koy du lar n BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn So ma - li ye ge li þin de zi ya ret et ti ði ça dýr kent te ya þa yan So ma li li a i le, 2 ay ön ce dün ya ya ge len be bek le - ri ne Tür ki ye a dý ný ver di. So ma li ye yak la þýk 4 ay ön ce ge len Baþ ba kan Er do ðan ýn zi ya ret et ti ði ça dýr kent te ya þa - yan a i le ler den Ab - dur rah man Mu se (20) i le e þi Bi sa ra Ku su Nu ru nun (17) i ki ay ön ce er kek be bek le ri dün ya ya gel di. So - ma li li genç çift, be bek le ri ne Tür - ki ye a dý ný ver di. Ab dur rah man Mu se, So ma li de bü yük bir Tür - ki ye hay ran lý ðý o luþ tu ðu nu i fa de e de rek, Ül ke - ni ze duy du ðu muz hay ran lýk ve sev gi ne de niy le e þim le bir lik te or tak ka rar ve rip, oð lu mu za Tür - ki ye a dý ný ver dik. Tür ki ye nin bi ze ver di ði des - te ði hiç bir ül ke ver me di. Tür ki ye ye min net ta - rýz de di. Mo ga di þu / a a Bir ba týn da 7 ku zu do ður du n MUÐLA'NIN Fet hi ye il çe sin de bir ko yun bir ba týn da 7 ku zu dün ya ya ge ti rir ken ku zu lar dan bi ri do ðu mun ar dýn dan öl dü. Ço ban Ah met A li Öl çer in bes le di ði 4 ya þýn da ki ko yun bir ba týn da 7 ku zu do ður du. A li Öl çer, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ko yu nu nun 7 ku zu bir den yav ru la - dý ðý ný, ha ya tý bo yun ca böy le bir þe ye ilk kez rast la dý ðý ný söy le di. Ku zu lar dan bi ri nin öl dü ðü nü an cak di ðer 6 ku zu i le ko yu nun du ru mu nun i yi ol du ðu nu be lir ten Öl çer, an ne nin bütün ku zu la - ra bir den süt ver mek te zor lan dý ðý ný, bu so ru nu da e þi i le bir lik te ku zu la rý bi be ron la bes le ye rek aþ ma ya ça lýþ týk la rý ný di le ge tir di. Muð la / a a Turistler büyük ilgi gösteriyor. FOTOÐRAF: AA Ke di i le kö pe ðin þa þýr tan dost lu ðu n MUÐLA'NIN Bod rum il çe sin de so kak or ta - sýn da bir bir le ri ne sa rý lýp ya tan ke di ve kö pe ðin dost lu ðu gö ren le ri þaþ ký na çe vir di. Bod rum un ün lü cad de le rin den Ce vat Þa kir Cad de si nde kal dý rým da u zan mýþ Pa þa i sim li so kak kö pe ði - nin ü ze rin de uy ku ya da lan Pren ses i sim li ke di gö ren le ri hay re te dü þür dü. Ke di i le kö pe ði gö - ren ler fo toð raf la rý ný çek ti. So kak ta ki Mi li Pi yan - go sa tý cý sý, Yaz, kýþ hiç ay rýl mý yor lar. Gün de en a zýn dan 200 ki þi fo toð raf la rý ný çe ker. Ya zýn tu - rist ler bü yük il gi gös te rir bun la ra de di. Oy pu su la sý ný ta ri he gö me cek ci haz! n TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri ni Güç len dir me Vak - fý nýn bi li þim a la nýn da fa a li yet gös te ren þir ke ti HA VEL SAN, u zun se çim pu su la la rý ný u nut tu ra - cak bir bu lu þa im za at tý. HA VEL SAN ýn ge liþ tir - di ði sis tem de, se çi len par ti ma ki ne ü ze rin den iþ - le ni yor, çý ka rý lan di ji tal bas ký san dý ða a tý lý yor. Oy ver me iþ le mi ma ki ne ye kay de dil di ðin den mü ker - rer oy kul lan ma ta ri he ka rý þý yor. Av ru pa ve A - me ri ka da bir çok ül ke de ter cih e di len e lek tro nik sis tem, san dýk ba þýn da ya da oy ver me ka bi nin de o lu þa bi le cek muhtemel u sûl süz lük le re kar þý ge - liþ ti ril miþ. Kul la ný mý çok ko lay o lan di ji tal san - dýk lar oy say ma iþ le mi ni de hýz lan dý rý yor. Se çim son ra sý or ta ya çý ka bi le cek id di a lar i çin se üç lü sak la ma me ka niz ma sý dev re ye gi ri yor. Sis tem dev re ye gir di ðin de se çim so nuç la rý ný al mak oy ver me iþ le mi ta mam lan dý ðýn da müm kün o la cak.

13 8 25 ARALIK 2011 PAZAR 25 ARALIK 2011 PAZAR l SAYI: 40 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLAVESÝDÝR Po zi tif Genç lik se mi ner le ri Mevlânâ ve Nur un ye di ren gi SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com SERDAR AKTAÞ ser dar.ak ma il.com POZÝTÝF PENCERE Po zi tif genç lik ki ta bý mýz çýk ma dan, po zi tif genç lik se mi ner le ri miz çok tan baþ la dý bi le. Po zi tif ve genç lik yan ya na ko nul du ðun da ol duk ça ya ký þan bir gö rün tü arz e di yor. Ya ni ken di ni bý rak mýþ, ih ma le uð ra mýþ, ü mit siz, ka ram sar, o lum suz bir genç man za ra sý dü þü nü le me ye cek bir du rum dur. Ö zel lik le de li se ve ü ni ver si te genç li ði nin ka ram sar bir ya pý da ol ma la rý dü þü nü le me ye cek bir du rum dur. Böy le bir gö rün tü, o ül ke nin ge le ce ði nin gö rün tü sü dür. Çün kü genç lik de mek, ge le cek de mek tir. Doð ru su genç ler po zi tif ol mak is ti yor lar, a ma bu nun na sýl o la ca ðý ný bil mi yor lar. Po zi tif li ði dýþ dün ya da a ra ma ya kalk sa lar, ha ber ler de, in ter net dün ya sýn da, ga ze te ler de, te le viz yon lar da, þeh rin rek lâm pa no la rýn da a ra ma ya kalk sa lar, bu i yi ce bu na lý ma it mek ten baþ ka bir çö züm ge tir me ye cek tir. O za man po zi tif lik, dýþ dün ya da, gö rü len un sur la rýn dý þýn da a ran ma sý ge re ke cek tir. Po zi tif lik dý þa rý da a ra na cak bir þey de ðil, i çe ri de a ra na cak bir þey dir. Ya ni prog ra mý yük le me den, al gý la ma yý bek le mek müm kün de ðil dir. Ýþ te tam da böy le bir va sat ta, po zi tif genç lik ça lýþ ma sý ya pýl dý. Ha ya tý, ya þa nan la rý, ba þa ge len le ri, im kân la rý, im kân sýz lýk la rý, kýr gýn lýk la rý, dar gýn lýk la rý, sa hip o lu nan la rý, bi zim bi ri le ri ne söy le dik le ri mi zi, bi ze bi ri le ri nin söy le dik le ri ni, hat ta da ha de tay ka bul e di le bi le cek a ya ðý nýn bir ta þa ta kýl ma sý na, ba þý na bir dev let ku þu nun kon ma sý na ka dar, hâ sý lý bir bü tün hâ lin de her þe yi her þe yiy le, var lý ðý ve var lý ðýn ba þý na ge len le ri an lam lý gör mek ve al gý la mak iþ te bir po zi tif al gý la ma prog ra mý ge rek tir mek te dir. Bu prog ra mýn a dý, mâ nâi har fî me to du dur. Ya ni bu prog ra mý en gü zel kul la nan lar i man eh li in san lar dýr. Do la yý sýy la i ma ný ol ma yan ve ya tak li dî i ma ný o lan bir in sa nýn ha yat ta po zi tif ol ma sý ve po zi tif al gý la ma la rý nýn a çýk ol ma sý müm kün de ðil dir. Kâ i na tý, ken di ni, kâ i na týn i çin de ki bü tün bir var lý ðý an lam lý bu lan in san, bu var lýk la rýn ü ze rin de ki an lam o ku ma la rý ný ya pa bi le cek tir. An lam yük len me yen den, an lam bek le mek an lam sýz dýr. Kâ i nat ta te sa dü fe te sa düf e dil me miþ tir sö zü, bir Rabb e ih ti yaç ol du ðu nu gös te ri yor. Her þe yi gö rüp gö ze ten, kud ret sa hi bi, i lim sa hi bi bir ma kam bü tün bu ih ti yaç la ra ce vap ve re bi le cek tir. Ba þa ge len bir þey var sa, ba þa ge ti ren var de mek tir. Ýn sa nýn duy du ðu her bir cüm le bi le, o na du yu ru lan lar dýr de mek müm kün dür. An lam o kur ya zar lý ðý mýz var sa, her þey var ve an lam lý dýr di ye bi li riz. Hik met o ku ma la rý de di ði miz e ði tim sü re ci, her þe yin ü ze rin de ki an lam la rý o ku ma mý zý öð re ti yor. Ve böy le bir o ku ma ya da her þey den ön ce genç le rin ih ti ya cý var. Ha ya týn en ö nem li ge çiþ sü re ci ni ya þa yan genç ler, bu sü re ci bil gi do na ný mý i le ge çir me li dir ler ki, piþ man lýk lar ya þa ya cak ha di se le re se be bi yet ve ril me sin. Genç li ðin po zi tif al gý la rý nýn ha re ke te ge çe bil me si, gen cin ken di si, a i le si, ma hal le si, þeh ri ve en ge niþ da i re de i se mem le ke ti i çin ha ya tî de re ce de ö nem li dir. O nun i çin de, dev le tin bü tün ku rum la rýy la, a i le nin bü tün im kân la rýy - la, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn bü tün ça ba la rýy la genç le rin po zi tif ol ma la rý ný sað la ya cak ya tý rým lar yap ma sý ih mal e dil me me li dir. Po zi tif genç lik; mut lu, se vinç li, ne þe li, ve rim li, ba þa rý lý, he def li genç ler de mek tir. Be di üz za man ýn i fa de siy le, en bed baht, en muz da rip, en sý kýn tý lý iþ siz a dam dýr. O za man bir in san i çin en bü yük prob lem iþ siz lik tir, meþ gu li yet siz lik tir. Kul la nýl ma yan e ner ji ra hat sýz lýk ve re cek tir. *** Po zi tif genç lik se mi ner le ri miz ü ni ver si te li genç ler le bu luþ ma ya de vam e di yor. En son o la rak Þan lý ur fa da ki genç le ri miz le, po zi tif genç lik se mi ne ri pay la þýl dý. Her me kâ nýn se mi ner ça lýþ ma sý da, fark lý mey ve ler ve ri yor. Her cüm le, bý ra kýn þeh ri, her in san da bi le ay rý ay rý mey ve ler ve ri yor. Se mi ner ler den son ra ki so ru ce vap fa sýl la rýn da, her þe hir de ne gi bi gün dem le rin va rol du ðu nu da an lý yo ruz. Her þeh rin fark lý gün dem le ri ne bi le fark lý ça lýþ mak ge re ki yor. Genç ler, po zi tif genç lik te ken di ni bu lu yor, ken di ger çe ðiy le yüz le þi yor lar. Ne ler ya pa bi le cek le ri ni, ne le ri ba þa ra bi le cek le ri ni da ha ya kýn dan gö rü yor lar. Genç lik, ha ya týn en ö nem li dö nüm nok ta sý ol du ðu i çin, bu nok ta da ki ge liþ me ler, son ra ki bü tün za man di lim le ri ni et ki le ye cek tir. O za man na sýl bir ih ti yar lýk ve ya is tik bal dü þü nü yor i se niz, o na uy gun bir genç lik ya þa ma nýz ge re ke cek tir. Fa ni o lan genç lik, i man ve Kur ân yo lun da de ðer len di ri lir se, e be dî bir genç li ði ne ti ce ve re cek tir. Po zi tif genç lik su nu mu muz ö nü müz de ki gün ler de ü ni ver si te genç li ði i le bu luþ ma ya de vam e de cek. Po zi tif genç lik, i çe ri sin de fark e diþ, ken di ni ta ný ma, yüz leþ me, keþ fet me ve ger çek leþ tir me gi bi a þa ma la rý i çin de ba rýn dýr mak ta dýr. En ö nem li si de, hiç bir þey yap ma dan hiç bir þey ya pýl ma ya ca ðý nýn bi lin me si, bir ger çek lik tir. Ve yi ne sü rü psi ko lo ji sin den kur tul mak i çin, ço ban ol ma ya a day ol mak ge re ki yor. Bu nun i çin de, Her kes ten fark lý ol mak i çin, her kes ten fark lý bir prog ram se çin a týl ma sý ge re ken ilk a dým lar dan dýr. Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî (ks) Mes ne vî si ne þöy le bir gi riz gâh la baþ lar: Din le, bu ney ne ler hi kâ yet e der, Ay rý lýk lar dan na sýl þi kâ yet e der Yi ne bir ru ba i sin de bi ze ney den kas tý nýn ne ol du ðu nun i puç la rý ný ve rir: Ney i din le ki ne ler, ne ler söy lü yor. Al lâh ýn giz li sýr la rý ný te kel lüm e di yor. Yü zü sa rar mýþ, i çi bo þal mýþ, ba þý ke sil miþ yâ hud ney ze nin ne fe si ne terk e dil miþ ol du ðu hal de dil siz ve ke lâm sýz, Hu dâ, Hu dâ di yor. Ýþ te Haz re tin ney den mu ra dý in san dýr. A sýl va ta ný o lan Cen net ten nü zul e dip, þu gur bet di ya rý o lan dün ya ya gel di ði gün den be ri fer yat ve fi gan e de rek að la yan ve tek rar va tan-ý as li si ne dö ne ce ði gü nü bek le yen kâ mil in san. O nun i çin Mes ne vî de a sýl hi kâ ye e den ve ay rý lýk lar dan þi kâ yet e den bi za ti hi Mev lâ nâ nýn ken di si dir. Zi ra o, söy le di ði be yit le riy le a de ta ney e üf ler gi bi Ý lâ hî sýr la rý ha va ya sal mak ta ve mâ nâ ya has ret Mevlânâ nýn ney den muradý insandýr. Asýl vataný olan Cennetten nüzul edip, þu gurbet diyarý olan dünyaya geldiði günden beri feryat ve figan ederek aðlayan ve tekrar vatan-ý aslîsine döneceði günü bekleyen kâmil insan. gö nül le re Ý lâ hî hik met pý nar la rýn dan o luk o luk su lar a kýt mak ta dýr. Ni te kim ney gi bi ken di si nin de ben zi ri ya zet ten sa rar mýþ, nef si nin kö tü ar zu la rýn dan i çi bo þal mýþ, ba þý her tür lü veh min is ti lâ sýn dan a rýn mýþ, ken di si ni ta ma men Rabb-i Ra hi mi nin i na yet e li ne bý rak mýþ, dün ya ke lâ mý ný kes miþ ve sa de ce Hak li sa nýy la ko nu þan, cüm le kâ i nat gi bi Al lah, Al lah di ye se ma e den bir a þýk ol muþ tur. A na do lu o dem ler de he nüz ma ne vî sa ha da na kýs bir va zi ye ti arz et ti ðin den, in san lar ço rak top ra ðýn yað mu ru in ti zar et ti ði gi bi has ret le ma ne vî ha va yý tek mil e de cek ma na er le ri ni bek le me ye ko yul muþ lar dýr. Bu bek le yiþ ký sa bir sü re son - ra bir lütf-u Ý lâ hî e se ri o la rak A na do lu nun her bir ye rin de aþk çý rað la rý nýn yan ma sý na ve ir fan ka zan la rý nýn kay na ma sý na yol aç mýþ ve bir bi ri pe þi sý ra Ev ha ded din-i Kir ma ni, Nec med din Da ye, Muh yid din-i A ra bi, Þi ha bed din-i Ö mer Es-Süh re ver di, Fah red din I ra ki, Ba ha ed din-i Ve led, Sey yid Bur ha ned din-i Tir mi zi, Yu nus Em re, A hi Ev ran, Ha cý bek taþ-ý Ve li gi bi ze vât-ý â li þan bu top rak lar da zu hur et miþ ler dir. Bun lar a ra sýn da bil has sa Mev lâ nâ Ce lâ led din Haz ret le ri teþ rif et ti ði Sel çuk lu pa yi tah tý Kon ya dan bir de niz fe ne ri gi bi A na do lu nun dört bir ta ra fý na ý þýk huz me le ri gön der miþ ve le dün nî sýr la rý hal ka if þa e de rek a de ta on la rýn ba kýr gi bi vü cut la rý ný kim ya il mi nin ma ri fe tiy le al týn gi bi de ðer li bir cev he re teb dil ey le miþ tir. Al lah ýn (cc) tah ri kiy le a de ta bir mec zup gi bi de ve ra na baþ la yan a tom la rýn, dün ya nýn, ge ze gen le rin, gü ne þin, yýl dýz la rýn bu fi i lî zi kir le ri ni kalp gö züy le mü þa he de e den ve â lem de mev cut o lan her þe yin se ma et ti ði ni, hat ta Al lah ýn (cc) Tur-i Sî nâ ya te cel lî et ti ðin de da ðýn tit re me si hâ di se si ni bi le sev gi li yi te mâ þâ e der ken da ðýn aþ ka ge le rek raks ve se mâ et me si ne bir i þa ret o la rak gö ren Haz ret-i Mev lâ nâ da bu mec zup zâ kir ler den ge ri kal ma ya rak bir vecd ha lin de se ma ya baþ la mýþ ve Kur ân-ý Ke rim in ma ne vî bir tef si ri o lan Mes ne vîi Þe rif o za ma nýn an la yý þý na uy gun o la rak biz zat Haz ret-i Pey gam ber in (asm) ma ne vî il ham ve tel kin le riy le on dan su dûr et miþ tir. Haz ret-i Mev lâ nâ, Kur ân gü ne þi ne yü zü nü çe vi re rek bir ay na gi bi on dan pa rýl da yan ý þý ða â yi ne dar lýk et miþ ve böy le ce o nun gö nül ay na sýn dan Mes ne vî-i Þe rif gi bi bir ha ki kat yan sý ya rak Kur ân-ý Ke rim in ye di nu run dan bir nu ru na ter cü man ol muþ tur. E vet Mev lâ nâ bir ay na dýr, Kur ân i - se bir gü neþ. Ay na gü ne þe ta bi dir, ý þý ða yö nel miþ tir, on dan yüz çe vi re mez. Al lah (cc) i se en Nur lu bir ay na sý nda gü ne þin ye di ren gi ni bir den yan sý týr: Kar deþ le rim, kal bi me ih târ e dil di ki; na sýl ki, Mes ne vi-î Þe rif, þems-i Kur ân dan [Kur ân gü ne þin den] te zâ hür e den ye di ha ki kat tan bir ha ki ka týn ay na sý ol muþ, kud sî bir þe râ fet al mýþ; Mev le vî ler den baþ ka da ha çok ehl-i kal bin lâ - ye mut bir mür þi di ol muþ. Öy le de, Ri sâ le-i Nur þems-i Kur â ni ye nin zi yâ sýn da ki el vân-ý seb a yý [ye di ren gi] ve o gü neþ te ki renk renk, çe þit çe þit ye di nû ru bir den ay na sýn da te mes sül et tir di ðin den in þâ al lah ye di ci het le þe rîf ve kud sî ve ye di Mes ne vî ka dar ehl-i ha ki ka ta bâ kî bir reh ber ve bir mür þid o la cak. (Be di üz za man, Lem a lar, 28. Lem a, 14. Nük te)

14 2 25 ARALIK 2011 PAZAR 25 ARALIK 2011 PAZAR 7 Na ber kan ka - i yi yim kan ki A sýl o ku mak, na sýl o ku mak? TARÝHTEN ESÝNTÝLER ZEYNEP ÇAKIR zey nep ca ma il.com  yi ne si iþ tir ki þi nin, lâ fa ba kýl maz de se de es ki ler, sö zün gü ze li ni de in ce in ce tart mak ta ma hir i di ler. Ay ký rý, i ti da li bo zan her tür lü dav ra ný þý ve hat ta ke lâ mý hoþ gör mez, ne za ket ve za ra fet mi za nýn da sa hib-i ke lâm ol ma yý mak bul sa yar lar dý. Söy le di ði sö ze sa hip çýk mak, að zýn dan çý ka ný ku la ðý duy mak, yer li ye rin de söy le mek, en gü ze liy le söy le mek, söz söy le me ma ka mýn da de ðil se sus mak ka i de le ri ni es ki za man in sa ný na ka zan dý ran i se ne sil den ne si le ak ta rý lan ve la bo ra tu va rý ev, mek tep, med re se, ca mi, kah ve ha ne, çar þý, pa zar o lan ve a dý na da â dâb-ý mu â þe ret de nen ter bi ye me to du nun ses siz se da sýz uy gu lan ma sýn da ve ka bu lün de gös te ri len ma ha ret tir. Hâl ve dav ra ný þýn tek kýs ta sý iþ te bu â dâb-ý mu a þe ret tir. E de be ri â yet tir. Ah lâ kýn e sa sý ný e de be da yan dý ran bu tam la ma nýn, gü nü müz de gör gü ku ral la rý þek lin de i fa de e dil me si bi le ne ka dar ký sýr ve mak su da u laþ týr mak ta ne ka dar a ciz dir. Ne den es ki yi ve es ki ce mi ye te a it gü zel lik le ri bu ka dar se vi yo ruz? Gü ze le müp te lâ in sa ný fýt ra tý na uy gun e mir ler le ve ya sak lar la ter bi ye e den Rabb-i Ra hîm in hü küm le ri ne ri â yet ve Ben gü zel ah lâ ký ta mam la mak i çin gön de ril dim di yen Re sûl ün (asm) sün ne ti ne i câ bet le þe kil le nip a sýr lar bo yu yoð ru la, har man la na in cel miþ bir me de ni ye tin ye tim ve mah zun ço cuk la rý yýz. Bel ki bun lar dan u zak düþ mek ten ge len hoy rat lý ðýn ve ka ba lý ðýn hem di li mi zi, hem ru hu mu zu ya ra la ma sýn dan muz da rip yi ne es ki ye çe vi ri yo ruz ba þý mý zý, o ra da bu lu yo ruz bu ra da kay bet ti ði mi zi. Ýs tan bul, ta ri hin eþ siz gü zel lik le ri nin mi ras çý sý. Bu þeh rin en müm taz vas fý ken di sin den yu ka rý da ter sim et me ye ça lýþ tý ðý mýz de ðer ler le ter bi ye e dil miþ bir Ýs tan bul e fen di si ni çý kar mýþ ol ma sýy dý. Ýb ra him Re fik in de ðer li ça lýþ ma sý Ne re de sin Çe le bi? i sim li e se rin den a lýn tý la dý ðý mýz bir kaç mi sâ liy le o devr-i ka dim e fen di le ri ni dev rin þa hit le ri ba ký nýz na sýl tas vir e di yor lar: A. Ra gýp Ak ya vaþ: Bir Ba bý â li ter bi ye si var dý, o da Ba bý â li i le ta ri he ka rýþ tý. O da cý la rý bi le na zik ve ter bi ye li i di. O Div rik li le rin, Da ren de li le rin bir bay ram laþ ma sý o lur du ki þa þar ka lýr dý nýz. E yâ lât-ý Müm ta ze ka le mi nin o da cý sý Kâ mil, ya ve ran o da cý sý Ýs ma il E fen di ler ne e fen di in san lar dý. Hiç bir la u ba li li ðe ta ham mü lü ol ma yan E ya lât-ý Müm ta ze mü dü rü rah met li Mah mud Ke mal Bey bi le, Þu bi zim Kâ mil E fen di der de bir da ha de mez di. Hal bu ki Kâ mil E fen di nin o ku ma sý yaz ma sý da hi yok tu. Ha luk Dur sun i se Ýs tan bul lu yu ta ný ma nýn test le rin den bi ri si þu dur: Ar ka sýn dan ses len di ði niz de Ha a a-hý ý ý, bu yur vs. der se Ýs tan bul lu de ðil dir. Bu yu ru nuz e fen dim der se Ýs tan bul lu dur. Dik kat e di niz Bu yu run bi le ka bul o lun mu yor. Ýl lâ Bu yu ru nuz e fen dim. E fen dim ke li me si ni a lýr sa nýz, Ýs tan bul lu ken di ni i fa de e de mez der ler cüm le le riy le can lan dý rý yor. E vin Ýf fet Ha ný me fen di nin mü þa ha de siy le Ýs tan bul ha ný me fen di si nin por tre si þu cüm le ler le çi zil miþ tir: Þim di ar týk e þi ni gö re me di ði miz o ne za ket, mu nis lik ve sü kû net tim sâ li ha ný me fen di ler Bo ða zi çi nin þi i rin den bir par ça i di ler. Han gi gör gü den ye tiþ miþ o lur lar sa ol sun lar, eþ siz ne za ket le ri ba kým lý ter te miz gi yi niþ le ri, ya vaþ ko nuþ ma la rý, her hal le rin de ki bar ve sa kin dav ra nýþ la rý Ýs tan bul ha ný me fen di le ri nin or tak va sýf la rý ve ö zel lik le ri i di. SE L MI DA HOÞ, KE L MI DA Ýs tan bul un dil le re des tan ko nuþ ma â dâ bý ný yi ne a dý ge çen e ser den ö zet der le me ler le ör nek len dir me ye de vam e de lim: Hâl ha týr A fi yet te si niz dir ya in þal lah e fen dim le so ru lur, sa bah lar Sa bah-ý þe ri fi niz ha yýr lý ol sun la kar þý la nýr, ay rý lýk â nýn da Al la ha ýs mar la dýk e fen dim di ye ne Se lâ met le e fen dim te men nî siy le mu ka be le e di lir di. Fu ka ra ken di si ne ya pý lan ik ra mý Al lah ra zý ol sun, be ti ni zi be re ke ti ni zi tez yid et sin, ka za dan be lâ dan mu ha fa za et sin e fen dim du â sýy la ka bul e der, es naf sat tý ðý ma lýn be de li ni Al lah be re ket ver sin e fen dim du â sýy la a lýr ken, müþ te ri si Be re ke ti ni zi bu lu nuz e fen dim du â sýy la kar þý lýk ve rir di. Lo ðu sa teb ri ði; Ma þal lah ha ný me fen di ký zým, Al lah a na lý ba ba lý, Ce nâb-ý Hakk a ha yýr lý kul ve Ce nâb-ý Pey gam ber e de ha yýr lý üm met et sin. Mü rüv ve ti ni gö rün in þal lah du â la rýy la ya pý lýr dý. Has ta ve ce na ze zi ya ret le ri de muk te zâ-yý hâ le mu va fýk yi ne böy le du â cüm le le ri i çe rir, kü çük ten gö rü len bir i yi li ðe; Ber hü dar ol ev lâ dým la mu ka be le e di lir di. Sar ho þu bi le kem söz ler le ye ril mez Al lah ik rah lý ðý ný ver sin, u mu ru nu hay ra teb dil et sin ev lâ dým du â sý na, on dan da  min e fen dim, Al lah siz den ra zý ol sun ce va bý a lý nýr dý. Mü ez zin ler e zan la rý ný bir di ðe ri nin sa da sý ný en gel le me mek ve â hen gi boz ma mak mak sa dýy la sý ra bek le ye rek o kur du. Ön ce o ku ma hak ký en bü yük se lâ tin ca mi i nin mü ez zi ni nin dir. Ýþ te bu say gý hür met çif te e zan gi bi bir gü zel â de ti Ýs tan bul kül tü rü ne he di ye et miþ tir. O dev re þâ hid o lan la rýn he men hep si nin tes cil et ti ði bir baþ ka il ginç ö zel lik; ce mi ye tin a yak ta ký mý o lan kül han bey li le rin bi le bu ne za ket ka i de le ri ne tâ bi ol du ðu ve hat ta semt le rin den bir ka dýn geç ti ðin de el le rin de ki si ga ra yý a vuç la rý nýn i çin de sak la yýp du va ra doð ru yüz le ri ni çe vir me le rin den si ta yiþ le bah se dil me si dir. Es ki Ýs tan bul, gâ vu ra gâ vur de me yi ne za ket siz lik sa yan, pa pa za o ku muþ di yen, bu gün ses le ri tak lit et me yi gün lük ko nuþ ma di li nin ol maz sa ol ma zý a ra sý na so kan ve bu nu sý ra dan ve nor mal bir ey lem miþ gi bi ser gi le mek te bir be is gör me yen ba zý genç le rin yuh lu, çüþ lü, o ha lý ko nuþ ma la rý nýn ak si ne e þe ðe iþ lek, bi ne ðe mer keb, hat ta ta sav vuf eh liy se ka pý da aç lýk tan hav la yan kö pe ðin bi le is mi ni zik ret me den Ka pý da bi ri si var ga li ba di ye mü ri di ni gön de ren gö nül eh li in san lar dan mü rek kep ti. A i le bi rey le ri bir bir le ri ni i sim le riy le ça ðýr maz, bey ler eþ le ri ne Ha ným, ha tun, ha ným cý ðým þek lin de hi tap e der ken, ha ným lar Bey, bey ci ðim, mol la be ye fen di, e fen di ci ðim hi tap la rý ný uy gun gö rür ler, ço cuk lar ha ke zâ i sim le ri nin so nu na bey ve ya ha ným ta ký sý al ma dan çað rýl maz lar dý. Bu gün ha ným lar da, bey ler de bir aþ kým mo da sý dýr al mýþ gi di yor. Ha ný ma aþ kým, be be ðe aþ kým, be ye aþ kým... Sev gi söz cük le ri miz bi le ký sýr, it hal ve de rin lik siz dir. Hal bu ki ha ný mý Os man lý er ke ði nin göz nu ru, ev lâ dý ci ðer pa re si dir. Os man lý da çok hay ret ve ta ac cüp u yan dý ran bir þey kar þý sýn da çýð lýk ve ya þa ma ta nýn gö rül me si im kân sýz bir þey di. He le bu gü nün it hal va a av, ve ya hut ar go a ha, a na gi bi ün lem le ri nin a dý e sa mi si o kun maz, du dak lar dan an cak ve yi ne du â ke li me le ri dö kü lür dü. Ma þal lah, Ba re kâl lah, Fe sub ha nal lah... Kýz gýn lýk ve öf ke â nýn da i se; La hav le ve lâ kuv ve te ya hut Has bi nal lah çek me yi dil le ri ne pe le senk et miþ ler di. Es tað fi rul lah e fen dim i se en kü çük bir öv gü ve me dih cüm le ci ði ne kar þý mu ka be le e di len bir al çak gö nül lü lük ve te va zu bil dir ge siy di. Ken di niz den bah set mek ge re kin ce ben ye ri ne ben de niz kul lan mak da öy le. Söy le yin ce ha yýr söy le nir, dost lar ha yýr la yâd e di lir, ha yýr du â a lý nýr. ha yýr lar di le nir di. Ha yýr sýz lý ðý ve ya u ður suz lu ðu çað rýþ tý ra cak her cüm le den ka çýn mak ta da mü ba lâ ða de re ce sin de dik kat liy di ler. Yak mak fi i li nin o lum suz çað rý þý mýn dan ö tü rü ý þýk ya kýl maz u yan dý rý lýr, sön mek fi i lin den ö tü rü lam ba sön dü rül mez, din len di ri lir di. Ka pý yý ka pat ye ri ne ka pý yý ört, ya da sýr la i fa de le ri ter cih e di lir; ev ler, ha ne ler, Ya Ha fîz is miy le ko ru nur, ka pý lar Ya Fet tah es mâ sýy la a çý lýr dý. As lýn da bir ço ðu muz u cun dan ký yý sýn dan bu kül tü rün bir u zan tý sý o la rak bü yü dük, ye tiþ tik. Biz de o e fen di le rin, ha ný me fen di le rin ter bi ye si ni al mýþ e be - veyn le ri miz den ter bi ye gör dük. Fa kat öy le bir za man gel di ki, ön ce ke li me le ri, son ra on lar la ci sim le nen ne za ke ti kay bet tik. Soh be tin mu hab bet ký va mýn da ta dýl dý ðý o ge niþ a i le mec lis le ri kü çül dü ön ce, son ra ke li me ler fa kir leþ ti. A i le fert le ri ne sýr tý dö nük bir va zi yet te baþ ka in san lar la a ce le den ve hýz lý lýk tan za ten el de a vuç ta var o lan ke li me le rin harf le ri ni bi le bu da ya rak ye ni bir dil uy dur duk. Bi zim ço cuk luk ve genç lik dö nem le ri miz uy du ruk ça de ni len i de o lo jik bir di le ya ta raf tar ya da kar þý ol mak mü ca de le siy le geç ti. A ma ge lin gö rün ki bu ye ni, ne seb siz ve hoy rat dil fik ri yat, men su bi yet, ne za ket, za ra fet, kül tü rel â i di yet gi bi ka bul ler den ta ma men a za de ve muk te dir bir bi çim de ye ni ku þa ðýn i fa de bi çi mi dir, mak bu li yet ni þa ný dýr. Ni hat Sa mi Ba nar lý Ýs tan bul a Da ir ad lý e se rin de dil de ve ha re ket ler de ki bu yoz laþ ma nýn mü seb bi bi o la rak þe hir ha ya tý ný ve ma ki ne leþ me nin hoy rat bir ü rü nü o la rak kit le u la þým a raç la rý ný so rum lu tu ta rak bun la rýn ah lâ ký mý za çok bü yük bir dar be vur du ðu nu sa vu nu yor. Na kil Va sý ta la rý ve Ah lâ ký mýz ad lý ma ka le sin de; bu a raç lar yü zün den Ýs tan bul un mu az zam bir iç ti mâî bed baht lý ða doð ru sü rük len mek te ol du ðu nu id di ây la de vam e di yor ve di yor ki: Ma ki ne leþ mek mu hak kak in sa ný in san ol mak tan çý ka ran bü yük fe lâ ket tir. Dur mak sý zýn ma ki ne se si du yan, bir mo tor kul la nýp mo tor ses le riy le ve mo tor sar sýn tý la rý i çin de hýr pa la nan in san, el bet te yü rü yen ha va a lan ve a dým la rýy la dü þü nen in sa na nis bet le bir þey ler kay be der. Ko nuþ ma da ki â hen gin sa de ha yat tan geç ti ði ni, a ruz vez ni nin de ve yü rü yü þün de ki â henk ten doð du ðu nu ve A rap mu sý kî ve þi i ri nin il ha mý ný bu ra dan al dý ðý na da yan dý rýr ve de vam e der: Na kil va sý ta la rý þeh rin ter bi ye da mar la rý dýr, ah lâ kýn as rý mý zýn na kil va sý ta la rýn da ol du ðu ka dar bo zul du ðu, in san la rýn na kil va sý ta la rýn da yap týk la rý ka dar her tür lü â dâb-ý mu a þe ret ka i de le ri ni çið ne yip ka dýn la ra say gý sýz, yaþ lý la ra mer ha met siz ve yal nýz ken di le ri ni dü þü nen kim se ler ha lin de top lan dýk la rý bir yer da ha gös ter mek ko lay de ðil dir. Bu söz ler de ki doð ru luk pa yý ný her hal de kit le i le ti þim a raç la rý nýn an be an yap tý ðý tah ri ba ta ma ruz ve te za hür le ri ne genç le rin að zýn dan mu ha tap ol mak la tas dik et mek ten baþ ka bir ça re gel mi yor e li miz den. Öy ley se ya ruh ve dil es te ti ði mi zi in ci ten bu tah rip kâr a raç la rýn kö le si o la rak mev cu du da tü ke te ci ðiz ya da kay bet ti ði mi zi yi ne ger çek kay nak la rý na dö ne rek bu la ca ðýz. Ken di dü þen að la maz de miþ es ki ler, a ma be re ket ver sin ki Ýn san düþ tü ðü yer den kal kar da de miþ ler. Ý yi ki de de miþ ler AYÞE BAHAR Oku mak; ne yi, ne den, ni çin, na sýl ve kim i çin o ku mak? O ku mak bir ü ni ver si te dip lo ma sý na sa hip ol mak ve dün ye vî ha ya tý mý zý ka li te li ya þa ma ar zu mu zu tat min et mek mi? Yok sa Rab bi mi zin bi ze ilk em ri o lan Ya ra tan Rab bi nin a dýy la o ku, ya ni na zar e di len her þey de Ce nâb-ý Al lah ýn i sim ve sý fat la rý ný o ku mak mý? Bu za man da er ke ðin o ku ma sý, mes lek sa hi bi ol ma sý, ü ni ver si te yi bi tir me si, ka li fi ye e le man ol ma sý Al lah-u Te â lâ nýn o na yük le miþ ol du ðu e vi nin ma i þe ti ni te min et me va zi fe si nin ge re ði. Pe ki ya kýz la rý mýz bu za man da han - YE NÝ AS YA M O ta rih ler de Ký ðý lý pa sa jýn da hep be ra ber bu lun duk Rah met li Po lat A ða bey ilk mat ri si ge tir di. Hep be ra ber in ce le dik tas hi hat ta bu lun duk Zü be yir A ða bey her gün kü ma ka mýn da Biz de hep be ra ber Ký ðý lý pa sa jýn da Kim ler var dý der se niz; Baþ ta Be kir A ða bey þim þek ça kan sö züy le, Di ðer bü tün a ða bey ler bü tün var lýk sö züy le Bi rin ci, Fý rýn cý lar, Ab dul va hid Mut kan lar Kut lu lar gö rev len di mut lu hiz met ko lun da Bu a ciz de or day dý on la rýn ya nýn day dý Ka de rin cil ve si ne ne di ye lim dost la rým Ki mi si a hi ret te, ki mi si de dün ya da Bu ne bi çim tak dir ki ken di mi sa ný yo rum ha ya li bir rü ya da Ýç ti mâî bu yol da bi ze gö rev ve ril di Ba zý kar deþ le ri miz sa ða so la se ril di Ye ni As ya m dâ vâm sýn sen yo lun da de vam et Rab bim bu yol cu la ra hep de vam lý yar dým et Se ni gör mez sem bir gün ben ra hat sýz o lu rum Dâ vâ mý sa vu na nýn kul kö le si o lu rum Hiç bir ba sýn fa ki ri sen gi bi tat min et mez Üç beþ ki þi ay rýl sa bu dâ vâ as la bit mez Tek bir þa hýs da ol sam bu dâ vâ ye re düþ mez Ben tek ki þi o la rak Nu ru e lim de tut tum Dün ye vî kîyl u kà li ben e be den u nut tum Yo lun hak, sö zün doð ru, yo lu na de vam ey le Hep du â e di yo rum as la sap ma sýn yo lun Çün kü doð ru yol da sýn ar kan da Üs ta dýn var Bu ul vî dâ vân i çin koy ma sýn yo lu nu dar Bir gün gel mez se ga ze tem a ra yýp bu lu yo rum E ðer ki bu la maz sam çay ha ne den has ret gi de ri yo rum A ziz Be kir A ða bey baþ ka ga ze te o kut maz dý De vam lý der du rur du si ze Ye ni As ya ye ter Biz di ðer ga ze te le ri si zin i çin o ku yup Lü zum suz ya ra la rý si zin i çin a lý rýz Ye ni As ya siz le re tam ma na sýy la ye ter Ye ter a ða bey ye ter, ye ter a ða bey ye ter ÝH SAN PA ÞA LI OÐ LU / BUR SA gi a maç lar i çin ve ne þart lar da o ku yor ya da o kut tu ru lu yor? Ce nâb-ý Al lah ýn ço cu ðu nu em zir me ye ya da e þi ne ye mek pi þir me ye bi le mec bur tut ma dý ðý ha ným lar, ken di a yak la rý ü ze rin de dur ma a dý ko nu lan bu o ku ma ve ça lýþ ma yü kü nü o muz la rý na han gi a maç ve ga ye i çin ko yu yor lar? Ri sâ le-i Nur da ge çen: Mim siz me de ni yet ta i fe-i ni sa yý yu va la rýn dan u çur muþ, hür met le ri de kýr mýþ, meb zul me taý yap mýþ. Þer-i Ýs lâm on la rý, rah me ten dâ vet e der es ki yu va la rý na. Hür met le ri o ra da; ra hat la rý ev ler de, ha yat-ý a i le de. Te miz lik zi net le ri; haþ met le ri hüsnü hulk, Lü tuf ve ce mâ li is met, hüsn-ü ke mâ li þef kat, eð len ce si ev lâ dý. ÜS TAD BE DÝ ÜZ ZA MAN Bun ca es bab-ý if sad, de mir se bat ka ra rý lâ zým dýr, ta da yan sýn. düs tu ru nu ne za man ha ya tý mý za ge çi re ce ðiz? Ehl-i da lâ le tin dün ye vî leþ tir me plan la rý na or tak o lup, on la rýn pro pa gan da la rý ný ve biz le ri dün ya ya ça ðýr ma ça ba la rý ný da ha ne ka dar gör mez den ge le ce ðiz? Biz ehl-i di ya net ha ným lar bi le ar týk dip lo ma sýz ol mak tan çe ki ni yor, bu nun a dý ný da ca hil kal ma mak ko yu yo ruz. A sýl ce ha le tin, dün ya ha ya tý ný a hi ret ha ya tý na ter cih et mek ol du ðu nu u nu tu yo ruz. Zýn dý ka ko mi te le ri nin ka dýn lar ü ze rin de oy na dý ðý o yun lar her ya ný mý zý sar mýþ du rum da ve biz ha ným lar bu o yun lar da rol al mak tan a sýl va zi fe mi zi u nut tuk. A sýl gö rev le ri miz den u zak laþ týk ça dün ya ba ta ðý na da ha çok sap lan dýk. Fýt ra tý mý za mu ha lif ça lýþ ma yü kü nü ü ze ri mi ze al dý ðý mýz da tam an la mýy la ne eþ, ne an ne, ne de ve rim li bir ça lý þan o la bil dik. Bun dan en faz la et ki le nen baþ ta ken di miz, ço cuk la rý mýz, a i le miz, son ra da top lum ol du. Te mel le rin bu þe kil de bo zul ma sý a ca ba han gi o ku ma ya da dip lo may la ta mir e di le bi lir? Bi ze dün ye vî ge ti ri sin den baþ ka hiç bir fay da sý ol ma yan dip lo ma la rý al mak i çin o ku ma yýp; a sýl o ku ma mýz ge re ken, ya ni her da ki ka sý im ti han o lan bu dün ya da kar þý mý za her an çý ka cak so ru la ra rý za-yý Ý lâ hi yi gö ze te rek ce vap ver mek ve son o la rak ka bir de mün ker ve ne kir me lek le ri nin fi nal so ru la rý ný doð ru ce vap la yýp e be dî sa a det dip lo ma sý ný al mak i çin o ku ma lý yýz. Ýn zi vâ de di, çe kil di ma ða ra ya Rab bim gön der di Üs ta dý, ma ða ra dan Bar la ya Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Üs tad Be di üz za man Sa rýl dý per va sýz ca Nur la ra...  hir za ma nýn meh di si, as rýn mü ced di di Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Üs tad Be di üz za man Sür gün e dil di Bar la ya, o git ti i man kur tar ma ya Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Üs tad Be di üz za man O nun ta le be si yok tu... As lýn da çok tu Neþ vü ne ma bu lun ca Nur, Her kes i man kur tar ma ya koþ tu Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Üs tad Be di üz za man ÞEH MUS KI LIÇ

15 6 25 ARALIK 2011 PAZAR 25 ARALIK 2011 PAZAR 3 RAÞÝT YÜCEL ANADOLU NUN SÝNESÝ "Ý f rat tef ri te se bep ol du ðu i çin da ha mu zýr dýr de miþ ti Be di üz za man Haz ret le ri. A ma ir ti bat ý bu hü küm den mu af tut muþ tu. Ya ra dý lýþ bu Ýr ti ba tý çok se ve rim. Gü zel ül ke mi zin bü tün böl ge le ri ni ve þe hir le ri ni zi ya ret et tim. Hâ lâ kýs met ol du ðu ka dar se ya ha ti se ve rek ya pa rým. Ýþ te böy le bir þey Es ki Nur Ta le be le ri çok ça zi ya ret e der ler di bir bir le ri ni. O za man o to mo bil le ri miz yok tu, im kân la rý mýz dar i di. Þim di im kân lar ço ðal dý, a ma ma ni ler de ço ðal dý an la þý lan. Vak tiy le bir Nur Ta le be si çar þý ya ek mek al mak i çin gi der ken yol da bir hiz met se ya ha ti i çin ha zýr o lan bir ka fi le ta ra fýn dan dâ vet e di lir. Te red düt süz ka bul e der bu tek li fi. E ve da hi ha ber ver me den a le la ce le çý kar yol la ra. A ra dan gün ler, hat ta ay lar ge çer. Kom þu la rý ha ný mý na so rar lar: E mi ne ha ným, se nin bey ay lar dýr gö rün mü yor, ne re de yi ne? der ler. E mi ne ha ným be yi nin bu se ya hat le ri ne a lýþ mýþ týr. Þöy le ce vap ve rir: Val la çar þý ya ek mek al ma ya git ti, üç ay ol du gel me di der. Te le fon o yýl lar da yok de ne cek ka dar az i di. Cep te le fon la rý a kýl dan da hi geç mez di. Oy sa ha yat þim di de ðiþ ti. Ý le ti þim baþ dön dü rü cü þe kil de art tý... Ýþ te biz de bu ir ti ba tý ger çek leþ tir mek i çin çýk mýþ týk yol la ra. Bu dost suz za man da e be dî dost la rý mýz ve a ða bey le ri miz i le hem hâl ol mak i çin. Ýz mir den 1993 yý lý hac ar ka daþ la rý mýz Ýs ma il Mer mer A ða bey ve Nec det Þim þek kar de þim Bur sa ya teþ rif et ti ler. Be ra ber yol la ra ko yul duk. Ön ce yo lu muz da Düz ce var dý. Mu hab bet fe da i si Nec det kar de þim i le gün dü zün ge ce ye dö nüþ tü ðü an da bu luþ tuk. O ge ce ka lý cý ko nut lar da ki bir gü zel ha ne de der se iþ ti rak et tik. Mu hab bet ve has ret i le ku cak laþ týk, Nur lar da ki ha ki kat le ri be ra ber pay laþ týk. Can yol da þým, yýl la rýn hiz met in sa ný Ýs ma il Öz de mir in a me li yat ol du ðu nu söy le di Nec det kar de þim. Ge ce nin ya rý sý na ya kýn da ol sa zi ya ret et mek na sip ol du. Ba ðýr sak do lan ma sý ne ti ce sin de sýz la nan kar de þim a me li yat ol duk tan son ra ra hat la mýþ tý. Ta kýl dým ken di si ne: A ziz kar de þim, ke þif kol la rý baþ la dý ar týk! Ha yat böy le dir. Ýf rat hal le ri miz Ýzmir Merkez dershanesinde Nur aðabey ve kardeþlerle... Bornova da bir sabah kahvaltýsýnda kahraman aðabey ve kardeþlerimle beraberliðimiz tarifi mümkün olmayan güzellikte idi. Has ta lýk lar ve mu sî bet ler bi ze bir ih tar e di ci dir. Nec det kar de þim le ve da laþ týk tan son ra yo lu mu zun ü ze rin de Zon gul dak E reð li si var dý. Kah ra man kar de þim Ö mer Ya vuz yi ðit i le u zun ca hiz met ha tý ra la rý ný yâd et tik. Öð ren ci lik yýl la rýn da Ýs tan bul da yap tý ðý gü zel gay ret le ri tek rar dil len di re rek Bir za man yö ne tim ku ru lun da be ra ber hiz met et ti ði miz Bur han E ren A ða be yi ve Da nýþ maz lar a i le si ne baþ sað lý ðý di lek le ri mi zi i le te rek soh bet ler de vam et ti. Ak þam di ðer Nur dost la rý i le be ra ber ol duk. Yo lu mu za de vam e di yor duk. E mek li su bay ve a vu kat, ga ze te miz yö - Ýz mir mer kez de beþ kat lý ve her ka tý 330 met re ka re o la rak in þâ e di len Ye ni As ya Kül li ye si. Bediüzzaman Hazretlerini gören son þahitlerden, Nurun fedaisi Selahaddin Akyýl Aðabeyle birlikte... Ýz mir in þi rin bel de si Pa yam lý ya u la þa rak Ha lil Çýl dýr be yin þi rin bah çe sin den man da lin le ri da lýn dan ko pa ra rak ye dik. Nesebî kardeþlikten daha yakýn ilgi duyduðumuz kardeþlerle... ne tim ku ru lu ü ye si Ham za Ka ra i le bir öð le vak ti bu lu þa rak ký sa mu hab bet ten son ra, ak þam va kit le rin de Bo lu ya u la þa rak; tem sil ci miz Ýb ra him Gü neþ A ða bey i le gü zel ve ve rim li mu hab bet ten son ra yo lu mu za de vam e di yo ruz. O ge ce Bur sa da is ti ra hat ten son ra Ýz mir li ler i le es ki va ta ným sa yý lan Ýz mir e ben de git mek i çin ka rar ver dim. Yo lu muz ü ze rin de Ba lý ke sir var dý. Hac va zi fe sin den ye ni dö nen A li Kur naz kar de þi mi zin zem zem ve hur ma sý ný tat týk tan son ra yol lar da yýz. Ýr ti bat bi ze þevk ve he ye can ve ri yor du. Çün kü; Soh bet te in si bað var dý Mu hab bet kâ i na týn se beb-i vü cu du i di. Ni ha yet Ýz mir e u laþ mýþ týk. Müs lü man Ýz mir. Nur lar i le mü þer ref ol du ðum gü zel bel de Ha tý ra la rý mýz can lan mýþ tý. O ak þam öð ren ci der sin de ü ni ver si te li kar deþ le ri miz i le be ra ber ol duk. Ne yor gun luk, ne de bit kin lik var dý Ý kin ci gün tem sil ci li ði miz de yýl la rýn hiz met in sa ný, ga ze te miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Ha san Þen A ða bey ve di ðer a ða bey ler i le ha tý ra la rý mý zý ta ze le dik. Ak þam u mu mî ders te ko nu muz yi ne hiz met le ri miz i di. Bir çok nu râ nî si ma i le be ra ber ol mak her þe yin üs tün de i di. Mu hab bet fe da i si Ad nan A cýr A ða be yi e vin de zi ya ret e de rek geç miþ ol sun ve ye ni e vi ne ha yýr lý ol sun di lek le ri mi zi i let mek i çin git tik. Ýz mir i yük sek te pe den te mâ þâ e di yor duk. Ay ný gün Ýz mir in þi rin bel de si Pa yam lý ya u la þa rak Ha lil Çýl dýr Be yin þi rin bah çe sin den man da lin le ri da lýn dan ko pa ra rak yi yor duk. Be re ket li bah çe nin gü zel li ði ve genç le ri mi zin mu hab be ti bir o lun ca u nu tu la ma yan man za ra la rý ya þý yo ruz. Ay ný bel de de Ye ni As ya din len me te sis le ri in þâ e di li yor. Dört gün müd de tin ce Ýs ma il Mer mer A ða be yin ve yen ge ha ný mýn na zik mi sa fir per ver li ði ni u nut mam müm kün de ðil di. Dört gün bo yun ca be ni bir an yal nýz bý rak ma yan Ýs ma il A ða be yi me ve Nec det kar de þi me gö nül ler do lu su mu hab bet le ri mi i le ti yo rum. Bor no va da bir sa bah kah val tý sýn da kah ra man a ða bey ve kar deþ le rim le be ra ber li ði miz ta ri fi müm kün ol ma yan gü zel lik te i di. Ya Pý nar ba þý ve Çý na ral tý o ku yu cu la rý mýz i le be ra ber lik le ri miz? Her bi ri ne se bî kar deþ lik ten da ha ya kýn il gi le ri i le bu bü yük dâ vâ nýn ne ka dar kud sî ol du ðu nu ef al le riy le tas dik e de rek... Gün ler ve sa at le rin na sýl geç ti ði ni bi le mi yor dum. Ko nak, Bas ma ha ne, Boz ya ka, Ka ra bað lar, Ye þil de re, Üç yol, Ha tay, Kes ta ne pa za rý, Ýz mir Fu a rý, Ma ni sa dan ge len kar deþ le ri miz, Nu run fe da i si Se la hat tin Ak yýl A ða bey ve da ha sa ya ma ya ca ðým ni ce gö nül dost la rý Ab dul ba sir kar de þim ve Ye ni As ya nýn gö ðe yük se len muh te þem bi na sý. Ýr ti ba týn do yum suz haz zý i le MURAT CEMÝL dos tum-mce ma il.com Be þer, ma hi ye ti ca mi â sý i ti ba rýy la sev gi dost luk ü ze re ku ru lu her â ný i çin de bes ler, bü yü tür ve ya þar. Bu min vâl ü ze re ya þa tý lan za man lar ya rýn la rýn gü zi de an la rý na, neþ vü ne ma lan ma sý na bir ba ký ma müj de dir. Ýn san eb nâi cin si ni mü lâ ha za ya mec bur dur düs tu run dan ha re ket le in san fýt ra tý ný Al lah öy le ya rat mýþ týr, bir bir le ri ne muh taç týr. A cý sýy la da, tat lý sýy la da ol sa yi ne bu bað lý lýk söz ko nu su o la bil mek te. Bu bir an la þa bil me dir, i le ti þim de mu hab be ti ni de vam et ti re bil me dir. Ya ra tý la ný Ya ra tan dan ö tü rü sev mek veç he sin den git mek ge rek hep. Bu bað lam da in san lar la a ra mýz da ku ra bil di ði miz mü na se bet le rin gü zel bir ma na sý na hâ vî dir dost luk. Dost lu ðun da en üst mer te be si bir bi ri ni Al lah i çin sev di ði nin far ký na va ra bil mek tir þüp he siz. Çün kü sev mek ten mâ nâ me ca zi de ðil ha ki kî ol ma lý. Ya ni Al lah ýn in san la ra, cins le riy le an la þa bil me si, mu hab bet ve sev gi gös te re bil me si i çin kalp ver miþ, i çin de sev dik le ri ne de yer ver sin di ye. Böy le bir ni me ti doð ru yön len dir mek ge rek. A ma na sýl? Bir bir le ri ni rý zai Ý lâ hî ta dýn da sev me si ni bil mek... Ýþ te bu is te ni len ve ol ma sý ge re ken dir. Dost luk lar bu an la yýþ ü ze re bi na e dil me li ki bir de ðe ri ol sun Al lah in din de. Böy le ol du ðun da, dost lar a ra sýn da ki kar þý lýk lý ha ta lar da ge rek ti ðin de per de len me li. Farz e de lim ki dost luk bir gül ol sun, ki o na da ya ký þýr za ten. Hep söy le riz ya, ku sur suz dost di ken siz gü lün im kân sýz lý ðý gi bi dir. Ý yi bir teþ bih tir bu. Dost lar a ra sýn da ki kýy me tin an la þý la gel me si ba ký mýn dan di ken gül i le ku su rin san i ki le mi ko lay lýk su nar. Bir gül tâ bir e di len ve o nis pe te lâ yýk gö rü len dost la il gi li o la rak Yap ra ðý, gon ca sý ol sun da, di ke ni ba na do kun ma sýn fik ri dost suz kal mak la ne ti ce le ne bi lir. Gü lü kýy me te ge ti ren di ke ni nin in cit me si dir. Ay nen dost da bu dur ve böy le ol ma lý. O lum suz lu ðu nu, tak si ra tý ný ga fil nef si ne ver mek, bir ha se ne dir, ka rak ter dir. Ki a sýl dost luk lar böy le an la rýn üs te sin den gel me si ni bil mek, bir bi ri nin kýy me ti ni lâ yý kýy la an la mak ta bel li o lur. Pey gam ber E fen di miz (asm) Bir dost e di nin ki, si ze ha ta la rý ný zý gös ter sin me â lin de ki ha di si de ha ta la rýn, yan lýþ la rýn in san da vaz ge çil mez li ði ni ga yet a çýk ça or ta ya koy muþ tur. Mü him o lan a ra da ki sev gi yi, dost lar ma bey nin de o lu þa bi len bu gi bi ha di se le re kur ban Gül den bir dost luk et me mek tir. Yok sa bu ar ka daþ lýk an lýk tan ö te ye gi de mez. O be nim da ha bu dün ya da ar ka da þým sa, ba ki de de sa mi mî bir dos tum ve ar ka da þým o la bi lir düs tu ru i le ha re ket çok gön lün ka za nýl ma sý na bir ve si le dir. Ha di se le rin sa de ce þim di ki hâ li de ðil ne ti ce hâ li de na za ra a lý nýr, o þe kil de mu ha tap o lu na bi lir se nef sin ga le ya nýn da ki an lýk öf ke er ken den çö zü lür, so nu ca u la þý la bi lir. Nef ret ve fi ra ka ze min ha zýr lan ma mýþ o lur. Ýn san sev me ye fýt ra ten mey yal dir. Ki mi za man ör tü lü, ki mi za man yað ma lan mýþ ol sa da, in san fýt ra tý ný yoz laþ týr ma dý ðý sü re ce on da ki sev gi dost luk cev he ri bâ kî dir. Yal nýz lý ðý ar zu et mek ya hut a da ve ti, nef re ti ter cih et mek kal bin ih ti ya cý o lan sev gi yi bir ma na da yok et mek, a de me mah kûm et mek de mek tir. Ne fis ve þey tan bi zi kar de þi mi ze kar þý i ti ra za ve hak lý o la rak ten ki de sevk et ti ði va kit: Biz de ðil böy le cüz î hu ku ku mu zu bel ki ha ya tý mý zý ve hay si ye ti mi zi ve dün ye vî sa a de ti mi zi Ri sâ lei Nur un en kuv vet li ra bý ta sý o lan te sa nü de fe da et me ye muh ta cýz. O bi ze ka zan dýr dý ðý ne ti ce i ti ba rýy la dün ya ya, e na ni ye te a it her þe yi fe da et mek va zi fe miz dir.. 1 de yip nef si mi zi sus tur ma lý yýz. Bu deh þet li a sýr da bir bi ri mi ze çok lâ zým o lan dost luk, u huv vet ve mu â ve ne ti dem ve da mar la rý mý za iþ let tir me miz ge rek. Af fe di ci ol mak, sa da kat, sev gi ve ih lâs a ðýr sý kýn tý lar da, a þýl ma sý zor gi bi gö zü ken ha di se ler de kul la nýl ma sý ge re ken güç lü ve çö zü cü has let ler dir. En bü yük sev gi du â dýr der ler bü yük ler. Bir bi ri ne mu hab be ti teþ vik e di ci di lek ler de bu lun mak ve o sev gi ye lâ yýk gö rü len ki þi nin gý ya býn da du â lar da bu lun mak, bu nu da o na bil dir mek e be dî ar ka daþ lý ða gi den yol lar dýr. Ki ha ki kî dost luk lar da i nat çý lýk, düþ man lýk ta ýs rar, kin o la maz; bun lar me ca zî ka lýr. Bir bi ri nin gü zel has let le ri ne Al lah ne ka dar gü zel ya rat mýþ na za rýy la ve O nun i yi lik le ri nin her bi rin den is ti fa de e di yo rum di ye ba kýp ku sur la rý na set çek mek, gül gi bi bir dost lu ðu ya þa týr, u nut tur maz e bed de de. Yok sa bir ha ta i le hid det et mek, sý kýn tý dan ge len bir ti tiz lik, bir a sa bi lik le kar þý lýk gös ter mek bir çok ci het te zu lüm o la bi lir. Ken di nef si nin ar zu su i çin ya kýn dos tu nu cüz î ha ta sýy la de ðer len dir mek hem ten kit duy gu su nu can lan dý rýr, hem de dost lu ðu ze de ler. Be di üz za man ýn da i fa de siy le in san hüs nü zan na me mur dur. Ar ka da þý i çin gü zel dü þün ce le re sa hip ol ma lý, sui ah lâ kýn bir yan sý ma sý o lan sui zan dan kur tul ma lý dýr. Þüp he siz bu he lâ ket ve fe lâ ket as rýn da te sa nüd ve mu hab bet in san lar i çin çok ö nem arz et mek te dir. Çün kü Üs tad Haz ret le ri Si zi kur ta ra cak o lan bir bi ri ni ze mu hab be ti niz ve u huv ve ti niz dir di ye rek teþ vik te bu lun muþ tur. Rab bim! Biz le ri, u huv vet ten a yýr ma. Sa de ce Se nin i çin bir bi ri ni sev mek li ðin sa mi mi ye tiy le ya þat ve bun la rý ze de le yen sûi zan, nef ret vs. þey ler den biz le ri be rî kýl. Â min.. Dip not: 1 Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 176.

16 4 25 ARALIK 2011 PAZAR 5 25 ARALIK 2011 PAZAR Sü ley ma ni ye, Fa tih, Ba ye zýd gi bi se lâ tin ca mi le ri zi ya ret et ti ði - miz de i çe ri sin de ta ri hî i ki ve ya üç va az kür sü sü gö rü rüz. Bil di ði niz gi - bi bu kür sü ler, bir za man lar o ca mi - ler de ay ný an da bir den çok ho ca nýn fark lý ko nu lar da ders ler ver di ði ni gös - ter mek te dir. Ýs te yen ler bir kür sü den Fý kýh der si din ler ken, bir kýs mý da di - ðer kür sü de Si yer-i Ne bî an la tan ho - ca yý din le ye bi li yor lar dý. Bu ge le nek Pey gam ber E fen di miz le (asm) baþ la yan bir sün net ge le ne ðiy di. E fen di miz (asm), lü zum hâ sýl ol du ðu za man lar da a hi ret ve dün ya i le il gi li ko nu lar da bil gi ler ve rir, As ha bý nýn en mah rem so ru la rý da da hil ce vap lan dý - rýr, on lar da san ki baþ la rý nýn ü ze rin de bir kuþ var mýþ da o nu ür küt me me ti - tiz li ði i çin de mü te yak ký zâ ne din ler ler - di. Kül tü rü müz de hal ka ders le ri, min der ders le ri tâ bir o lu nan soh bet - le rin baþ lan gý cý bu soh bet ler dir. E fen - di miz den (asm) son ra, ta bi în dö ne - min de As ha býn i lim de râ sih, üs tün o - lan la rý E fen di miz den (asm) öð ren miþ ol duk la rý bil gi le ri yi ne mes cid ler de, öð ren mek is te yen le re ay ný sýy la an la - týr lar dý. Bu â lî bil gi le ri a lan lar da, bir an ön ce, il mi nak let me ti tiz li ði i çe ri - sin de et ra fý ný sa ran la ra ve ta le be le ri ne öð re tir ler di. Mes cid ler de o la ða nüs tü ka la ba lýk, ta le be kit le le ri o lu þur du. Da ha son ra ki E me vi ler, Ab ba si ler, Sel - çu ki ler ve Os man lý lar dö nem le rin de ya pý lan bü yük, muh te þem ca mi ler de bu ders ler yük sek kür sü ler ü ze rin den ve ril me ye baþ lan dý. Sel çuk lu lar da ve Os man lý lar da kür sü ders le ri ke sil mek - si zin o lan ca can lý lý ðýy la de vam et ti. Da ha doð ru su Müs lü man la rýn i lim me ra ký, öð ren me aþ ký bu kür sü le ri boþ bý rak týr mý yor du. Cum hu ri yet dö ne - mi ne ka dar bu u sûl le i lim öð re ti si de - vam et ti. Bu dö nem de kür sü ler u zun sü re ses siz li ðe bü rün dü, a ma son ra yi - ne baþ la dý, de vam et ti. Þu gü zel in san la rý gör me dik, a ma i - sim le ri ni duy duk. Ha cý Ce mâl E fen di, Ab dur rah man Gü zel ya zý cý gi bi Ho ca E fen di ler bu kür sü ders le ri ni de vam et - ti ren bah ti yar lar dan mýþ. Sa bah na maz - la rý son ra sýn dan baþ la yan va az la rýy la Re i sü l-kur ra Gö nen li Meh met E fen di, za man za man Er zu ru mî ko nuþ ma la rýy - la Os man De mir ci Ho ca E fen di, sa haf o la rak bil di ði miz En ver Bay tan Ho ca E fen di, Sey fed din Al kan Ho ca E fen di, Ti mur taþ Ho ca E fen di, Ým dat Ka ya Ho ca E fen di ler, be nim ha yat ke si tim de yer al mýþ bah ti yar lar dýr. Bun lar ve da ha zik re de me di ðim bir çok la rý bu kür sü le - rin di li o la rak ce ma at le ri dal ga lan dý ran, kit le le ri göz yaþ la rýy la yý ka yan, ca mi den ca mi ye koþ tu ran bah ti yar lar dý. Ki mi kal bi ne gö mü lür, dert le ri ni, da ha doð ru su üm me tin dert le ri ni göz - yaþ la rý na yük ler, kar þý sýn da ki muh te - þem ka la ba lý ðýn kalp le ri ni yý kar. Ki mi, ba þý na ge le cek le ri de gö ze a la rak, in ce me saj lar la i da re ci le re gön der me ler ya - par, ka fa lar da pen ce re ler a çar. Ki mi, kür sü le ri yum ruk la ya rak yük sek, gür ses le riy le öz e leþ ti ri ya par, Müs lü man - la rýn hâl-i pür me lâ li ni an la týr ken kub be ler de aks-i se da lar bý ra kýr. Ki mi de va az la rý na bi raz ak tü a li te ka ta rak en cid dî ko nu lar da bi le, ce ma a ti ne gül me se ans la rý ya þa týr dý. *** Bir za man lar Ýs tan bul kür sü le rin den hi tap e den, a te þîn va az la rýy le ce ma a ti ar ka sýn dan koþ tu ran ho ca lar dan bi ri si de a dý ný an dý ðým rah met li Ti mur taþ Ho ca E fen diy di. Ne re de va az e di yor sa o va kit, Cu ma gü nü ve ya kan dil ge ce - le ri in san lar o ca mi yi es ki le rin de yi - miy le le bâ lep dol du rur du. Son yýl la rýn da A na do lu ya ka sýn da, Üm ra ni ye de gö rev yap mýþ tý. Bir sü re baþ kan lý ðý ný yap tý ðým Üm ra ni ye Di ya - net Vak fý nýn mü te vel li siy di. Za man za man ha tý ra la rý ný bi zim le pay la þýr dý. 12 Ey lül dö ne min de Se li mi ye Kýþ la - sý na gö tü rül dü ðü nü, o ra da kar þý laþ týk la - rý ný an lat mýþ tý. Ma o cu lar la ay ný ko ðuþ ta kal mýþ. On lar la il ginç di ya log la rý, soh - bet le ri ol muþ. On lar dan bi ri si sor muþ: Ho ca bu ra ya ne den düþ tün? Ho ca E fen di de: Pey gam be ri mi zin (asm) iç kiy le il gi - li: Al lah iç ki nin ken di si ni, i çe ni, su na - ný, sa tý cý sý ný, sa týn a lý cý sý ný, i mal e de ni, i mal et ti re ni, ta þý ya ný, ta þýt tý ra ný lâ net - le miþ tir. 1 söz le ri ni ce ma a te an lat tý - ðým dan do la yý di ye ce vap ver miþ. Ma o cu mu ha ta bý: Na sýl o lur, Müs lü ma nýn di ni ni öð - ren me si ya sak la nýr mý? di ye þaþ kýn lý - ðý ný be lirt miþ. Ti mur taþ Ho ca da o na þöy le bir so ru sor muþ: Sen bu ra ya düþ tü ðü ne piþ man mý - sýn? Keþ ke ko mü nizm su çu iþ le me sey - dim di yor mu sun? de miþ. Ma o cu genç: Ne de mek Ho ca, öy le iþ o lur mu? Biz bu ra ya bal ta gir dik us tu ra o la rak çý ka ca ðýz de di ði ni nak let miþ ti. Bir gün Ho ca üz gün dü, de di ki: E li me bir bi lim ve tek no lo ji lis te si geç ti, lis te de 100 ki þi nin is mi var. Ý çin - de bir ta ne ol sun Müs lü man is mi geç - mi yor, bu du rum be ni kah ret ti. Ho - cam biz ne re ye gi di yo ruz? Da ha doð - ru su bir a dým i le ri gi de mi yor, i ler li ye - mi yo ruz? de di. Ti mur taþ Ho ca yý kah re den bu a cý yý his set me yen sa mi - mî bir Müs lü man var mý dýr a ca ba? Bu a cý yý her mah fil de i lik le ri mi ze ka dar de vam lý his set tik, a ma ne ya zar ki? MUHSÝN DURAN Ý çi miz de ki A ya sof ya MER VE Ý RÝ YA RI Os man Ga zi, Þeyh E de ba li nin e vin de rü ya sýn da gö be ðin den çok bü yük bir a ða cýn çýk tý ðý ný ve bu a ða cýn bü yük ve gür ol du ðu nu gör müþ tür. Sa bah rü ya sý nýn te - si ri i le Þeyh e an la týr. E de ba li i se bu rü ya sý ný, o nun kök lü bir a i le si nin o la ca ðý þek lin de yo - rum lar. Bu rü ya nýn çýk tý ðý nýn þa hit le ri yiz. Al tý yüz yýl o nun to run la rý bü yük bir dün ya dev le - ti o lan Os man lý la rý ba þa rý i le yö net miþ ler dir. Bu dev le tin i çe ri sin de Ýs lâm ýn hâ ki mi ye - ti nin ya nýn da as lýn da a zýn lýk lar da öz gür ya þa mak tay dý. Bir Hý ris ti yan kar de þi miz öz gür ce ki li se ye gi dip i ba de ti ni ya pa bi lir ve is te di ði iþ te dev le te bað lý o la rak ça lý þa bi lir - di. Os man lý Dev le ti as lýn da bu yön le riy le de mok ra tik bir dev let ti. Bu gün i se bu nun kýy me ti ni bi le me ye cek ka dar at göz lü ðü i le ec da dý mý za ba ký yo ruz. Os man lý nýn her ke si me say gý sý nýn ve ver di ði de ðe rin en bü yük ör ne ði i se, A ya - sof ya de ðil mi dir? Kons tan ti no po lis e gi ril dik ten son ra Os - man lý as ker le rin den bi ri si e lin de bal ta i le yer de ki mer mer taþ la rý kýr ma ya ça lý þýr ken, Fa tih Sul tan Meh med o nu en gel le miþ ve Yað ma cý lýk, boz gun cu luk ya pýl ma ya cak em ri ni ver miþ tir. Bu say gý yý gö ren A ya sof ya i se, hâ lâ a ra mýz da du ru yor. Ku sur suz ya pý - lan mo za ik le rin a ra sýn da ge çen Kur ân â - yet le ri as lýn da se mâ vî din le rin ö zü nün bir ol du ðu nu bi ze is pat e di yor. A ya sof ya, kar deþ lik te bi zim en bü yük sem bo lü müz. Biz ler her za man kar de þiz. Din, dil, ýrk, mez hep, kül tür far ký gö zet - mek si zin ba kar sak, he pi miz in sa nýz ve he - pi miz Al lah ýn kul la rý yýz. O za man men fa at i liþ ki le ri ve çý kar cý lýk ne den a ra mý zý aç mýþ týr? As lýn da her þe yi yi ne biz ler mah vet tik, mâ ne vî A ya sof - ya mý zý biz ler yýk týk. Çün kü biz ler li der le - ri mi zin ar ka sýn dan bü tün kal bi miz le git - sey dik, bu gün u çu rum lar a çýl ma ya cak tý. Biz ler bom ba la rý i cat et me sey dik, Hi ro þi - ma lar ol ma ya cak tý, biz ler vah þî soy lu la rýn sa de ce dü rüst lük le ri ne ö nem ver sey dik ön ce si lâh la rý ný im ha e der dik... E ðer vah - yi din le sey dik, bu gün dün ya da hiç bir kö - tü lük ol maz dý... Öz gür lük ve öz gür ce ya þa mak i çin i yi bir þey ya pan la rýn ar ka sýn da dur say dýk, bel ki de Ad nan Men de res a cý lar i çin de öl me ye cek ve ü ze ri mi ze zu lü mat bu lut la rý çök me ye cek ti O ka dar çok ör nek var ki as lýn da, biz ler a ta la rý mý zýn ko ru du ðu her þe yi ko ru mak la gö rev li yiz. Ve o a ða cýn ký rý lan bir da lý na da a þý yap ma lý ve on la rýn ruh la rý ný ra ha ta er - dir me li yiz. Zi ra Os man lý, muh te þem bir dev let ti. Ý çi miz de ki de ðer le ri mi zi res to re et me nin za ma ný gel di, ge çi yor bi le Bu a lay la rýn kar þý sýn da sa de ce Mev lâ - nâ nýn Ha muþ sö zü nün ar ka sý na sý ðý na bi - li yo rum. Çün kü sus kun luk en gü zel ce vap - týr. Ýn san la rýn i çi ne bir gün kay bo lan kut sal de ðer le ri ge le cek, bu na i na ný yor ve bu nun i çin du â e di yo rum. Kür sü le rin di li *** Harf in ký lâ bý ya pa rak al fa be si ni de ðiþ tir - miþ, ay ný an da beþ yüz yýl lýk me de ni ye ti nin al fa be siy le o ku ma-yaz ma yý þid det le ya sak - la mýþ, ki tap o ku ya ný, ya za ný ta ki ba ta al mýþ, Ýs tik lâl Mah ke me le rin de yar gý la mýþ bir mil le tin mû cit ol ma sý ný mý bek li yor su nuz? Bu nun ve ba li ni Ýs lâm a ve Müs lü man la ra yýk mak ya vuz hýr sýz piþ kin li ði de ðil mi dir? Os man lý med re se le rin de e ði tim al mýþ i lim a dam la rý nýn he men he men hep si ne ye ni e ði tim de gö rev ver mek ten þid det le ka çý - nýl mýþ. U zun bir dö nem yurt sat hýn da sa - de ce lâ tin harf le ri ni o ku yup yaz mak öð - ret men ol mak i çin ye ter li sa yýl mýþ. A na - do lu nun ö nem li bir kýs mý bu e ðit - men ler den ders al mýþ. Ýn sa ný mý zýn bü yük bir kýs mý da köy ca mi le rin den, yi ne sa de ce Kur ân-ý Ke rim o ku ya bi len ho ca lar dan öð ren dik le riy le ye tin miþ. Kö yü ka sa ba sý ce ha let, is tib dat ve key fi lik ko kan, fen ve sos yal i lim ler de ye ter siz, din i lim le rin de ye ter siz bir ül ke de tek no lo ji o lur mu? Geç miþ yýl lar da ye ni bir i cat ve tek no lo ji çýk tý ðýn da di ni tem sil e den kim se le re hi ta - ben: Ho cam, bu i cat Kur ân da var mý dýr? so ru su na Ho ca E fen di le rin Yaþ ve ku ru ne var sa hep si a pa çýk bu ki tap ta dýr. 2 â ye tin - den ha re ket le: El bet te di ye rek, na sýl da can hý ra þa ne ce vap lar bul ma ya, ver me ye ça - lýþ týk la rý ný, ba zen de mu ha tap la rý ný ik na e - di ci o la ma dýk la rý ný ha týr lý yo ruz. El bet te ki kay nak la ra i ne rek, Kur ân-ý Ke rim e gö re za ma ný o ku yan ho ca la rý mýz, lütf-u Ý lâ hî o - la rak bu mem le ket ten hiç ek sik ol ma dý lar. A ma on lar bir e lin par mak la rý ka dar dý, on - la rýn da bah tý na sür gün e dil mek düþ müþ tü. Bu mem le ket in san la rý en â lî, en yük sek bil - gi le ri, o ho ca lar dan öð ren di ler. On lar yer - yü zü nün kan dil le ri, ir fan yýl dýz la rýy dý. *** O de vir ler de ve þim di de tah dîs-i ni met o la rak i fa de et mek ge re kir ki, bu tür so ru la - rýn ce va bý ný, yay gýn bir ke si min ba þu cu ki - ta bý o lan Ri sâ le-i Nur da, Kur ân-ý Ke - rim in tef sir le rin de bul mak müm kün dü. Þu su âl ve ce vap ta ol du ðu gi bi: Ý ki mü him su a le kar þý i ki mü him ce vap Bi rin ci si: E ðer de sen: Ma dem Kur ân be - þer i çin nâ zil ol muþ tur. Ne den be þe rin na - za rýn da en mü him o lan me de ni yet ha ri ka - la rý ný a çýk tan zik ret mi yor; yal nýz giz li bir re miz le, ha fî bir i ma i le, ha fif bir i þa ret le, za yýf bir ih tar la ik ti fâ e di yor? El ce vap: Çün kü me de ni yet-i be þe ri ye ha - ri ka la rý nýn hak la rý, bahs-i Kur â nî de o ka - dar o la bi lir. Zi ra Kur ân ýn va zi fe-i as li ye si, da i re-i Ru bu bi ye tin ke mâ lât ve þu û nâ tý ný ve da i re-i u bu di ye tin ve zâ if ve ah vâ li ni tâ - lim et mek tir. Öy ley se, þu ha vâ rýk-ý be þe ri - ye nin o i ki da i re de hak la rý, yal nýz bir za yýf re miz, bir ha fif i þa ret, an cak dü þer. Çün kü on lar da i re-i Ru bu bi yet ten hak la rý ný is te se - ler, o va kit pek az hak a la bi lir ler. Me se lâ, tay ya re-i be þer Kur ân a de se: Ba na bir hakk-ý ke lâm ver, â yâ týn da bir mev ki ver. El bet te, o da i re-i Ru bu bi ye tin tay ya re le ri o lan sey yâ rât, arz, ka mer, Kur ân na mý na di ye cek ler: Bu ra da cir min ka dar bir mev ki a la bi lir sin. E ðer be þe rin tah tel ba hir le ri â yât-ý Kur â - ni ye den mev ki is te se ler, o da i re nin tah telba hir le ri, ya ni, bahr-i mu hit-i ha vâ î de ve e - sir de ni zin de yü zen ze min ve yýl dýz lar o na di ye cek ler: Ya ný mýz da se nin ye rin gö rün - me ye cek de re ce de az dýr. E ðer e lek tri ðin par lak, yýl dýz-mi sal lâm ba - la rý hakk-ý ke lâm is te ye rek â yet le re gir mek is te se ler, o da i re nin e lek trik lâm ba la rý o lan þim þek ler, þa hap lar ve gök yü zü nü ziy net len - di ren yýl dýz lar ve mis bah lar di ye cek ler: I þý - ðýn nis be tin de ba his ve be ya na gi re bi lir sin. E ðer ha vâ rýk-ý me de ni yet, de ka ik-ý san at ci he tin de hak la rý ný is ter ler se ve â yet ler den ma kam ta lep e der ler se, o va kit bir tek si nek on la ra Su su nuz, di ye cek. Be nim bir ka na - dým ka dar hak ký nýz yok tur. Zi ra siz ler de ki, be þe rin cüz-ü ih ti ya rýy la kesb e di len bü tün in ce san at lar ve bü tün na zik ci haz lar top lan - sa, be nim kü çü cük vü cu dum da ki in ce san at ve na ze nin ci haz lar ka dar a cip o la maz. 3 Al lah ý bý ra kýp da tap týk la rý ný zýn hep si bir a - ra ya gel se, bir si nek bi le ya ra ta maz lar. 4 *** Ýs lâm me de ni ye ti ta ri hi ne bak tý ðý mýz da, Müs lü man lar il min sa de ce na za rî bil gi le riy - le ye tin me yip uy gu la ma sý ný da yap mýþ lar. Tek no lo ji nin te mel le ri ni de yi ne on lar at - mýþ lar dýr. Ma a le sef bu gü ne ka dar, bu nu ders ki tap la rý mýz da gös te ren bir si ya sî i ra - de yi her ne ka dar gö re me miþ ol sak da, kü - çük bir a raþ týr ma so nu cu a þa ðý da ki kay nak - la ra u laþ ma mýz müm kün dür. An cak, Gül - hâ ne par kýn da, Prof. Dr. Fu at Sez gin Ho ca - nýn bü yük ve u zun sü re li a raþ týr ma, gay ret ve kat ký la rýy la Ýs tan bul Be le di ye si nin aç mýþ ol du ðu, Ýs lâm Bi lim ve Tek no lo ji Ta ri hi Mü ze si bu ko nu da biz le re tat min kâr bil gi yi ve re cek dü zey de o lup, bu gün kü Müs lü - man lar i çin de bir mo râl kay na ðý ni te li ðin - de, mut la ka gö rül me si ge re ken yer ler den - dir, di ye bi li riz. Bi na e na leyh, hiç çe kin me den gü nü müz me de ni ye ti nin Ýs lâm a raþ týr ma la rý nýn te - mel le ri ü ze ri ne bi na e dil di ði ni söy le ye bi li - riz. Bu ko nu da bir kaç i sim, söy le dik le ri mi - zin þa hi di o la rak ha týr la na cak týr: A li b. Rab - ban et-ta be ri, Ra zi, Ýbn Cül cül, Ýbn Cez zar, Ýbn Si na, el-mes u di, el-bi ru ni, Ýbn Hazm, Ýbn Rüþd, el-gaz za li, E bu l-fi da, Ýb nu n- Ne fis, Ab dü la ziz es-si va si, Ge re de li Mu rad, Ha cý Pa þa, Muk bil za de Mü min, Sa bun cu - oð lu Þe ra fed din A li, Ak Þem sed din, A li Kuþ cu, Mi rim Çe le bi, Ýbn Ke mal, E bu Su ud E fen di vs. gi bi bir çok â lim, ça lýþ ma la rý i le bü tün dün ya ya ý þýk tut muþ lar dýr. Müs lü man â lim le rin bu ça lýþ ma la rý, ya - vaþ ya vaþ gü nü müz Ba tý â le mi ta ra fýn dan da an la þýl mak ta dýr. Ni te kim Mont go mery Watt, hem bu du ru mu hem de Ba tý â le mi - nin Ýs lâm dün ya sý na kar þý bes le di ði kin ve ga re zi ne te mas et ti ði i fa de sin de þun la rý söy le mek te dir: Müs lü man lar la Hý ris ti - yan la rýn, A rap lar la Av ru pa lý la rýn bir dün ya i çin de git tik çe kay naþ tý ðý þu za man da, Ýs - lâm ýn Av ru pa ya yap tý ðý te si ri in ce le mek, son de re ce i sa bet li bir ça lýþ ma dýr. Or ta çað Hý ris ti yan ya zar la rý nýn, zi hin le rin de tab lo - su nu çiz dik le ri Ýs lâm ýn ta ma men if ti ra mah su lü ol du ðu çok tan dýr bi lin mek te dir. Yal nýz þim di, ge çen a sýr bo yun ca, a raþ týr - ma cý la rýn yap týk la rý tet kik ler sa ye sin de Ba - tý lý la rýn göz le ri ö nün de da ha ob jek tif bir þe kil be lir mek te dir. Fa kat biz Av ru pa lý la rýn kör gö zü, Ýs lâm kül tü rü ne o lan bor cu mu - zu gör me ye ma ni dir. Geç miþ ten ge len mi - ra sý mý za Ýs lâm ýn yap tý ðý te si rin kýy met ve kad ri ni ba zen kü çüm sü yor, ba zen de ta - ma men gör mez lik ten ge li yo ruz. Müs lü - man ve A rap lar la da ha i yi mü na se bet ler ku ra bil mek i çin, borç la rý mý zýn ta ma mý ný i - ti ra fa mec bu ruz. O nu sak la mak ve in kâr et mek sah te bir gu rur a la me ti dir. 5 Ay rý ca bu sa ha da ya pýl mýþ ö nem li bir ça - lýþ ma o la rak, rah met li Þa ban Dö ðen Ho ca - nýn ha zýr la dý ðý Müs lü man Ý lim Ön cü le ri An sik lo pe di si ni de zik ret me li yiz. Bu ko nu da her ne ka dar kay nak la rý mýz da ve ta ri hi miz de biz le re mo râl ve re cek, bi zi mu ha tap la rý mý zý il zam e de cek de lil le ri miz, te mel le ri miz ol sa da; Rah met li Ti mur taþ Ho ca nýn e li ne geç miþ o lan tek no lo ji lis te si gi bi lis te ler de is mi miz geç me di ði sü re ce Müs lü man is mi ta þý yan her ke se bü yük ve - bal ler, gö rev ler düþ tü ðü mut lak týr. Ec dat lâ - yý kýy la gö re vi ni yap mýþ, þim di yük bi zim o - muz la rý mýz da dýr. Dip not lar: 1- Tir mi zî. 2- En am Sû re si, â yet Yir min ci Söz ün Ý kin ci Ma ka mý. 4- Hac Sû re si, â yet Ýs lâm Me de ni ye ti, Prof. Dr. Zi ya Ka zý cý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı