"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ"

Transkript

1 Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Yönelik" bir kanun teklifi verdi. Teklif 4 Haziran 2014 günü saat 10.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ "Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri dün düzenlenen tören ile baþladý. Açýlýþ töreni öncesinde Vali Sabri Baþköy okul bahçesinde açýlan stantlarý gezerek stantlar hakkýnda bilgi aldý. SAYFA 5 TE Çorum Emniyetinde Yer deðiþiklikleri yapýldý Çorum emniyet müdürlüðüne atanan Salih Erkan Tarancý, Þube müdürleri arasýnda görev deðiþikliðine gitti. Þube Müdürleri, komiser ve Polis düzeyinde açýða alýnan herhangi bir isim yok. Yapýlan deðiþiklik kapsamýnda Personel Þube, Güvenlik Þube, Terör Þube,Yabancýlar, Þube, Muhabere elektronik þube ve Siber suçlarla mücadele olmak üzere 7 þube müdürü ile ilgili olarak kendi aralarýnda görev deðiþikliðine gidildi. Ayný uygulama 4 komiser ve bazý polis kadrolarýnda da gerçekleþmiþ oldu. Birkan Demirci'nin acý günü Salih Erkan Tarancý 3 TE Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný ve Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci'nin dedesi Ýsmet Demirci vefat etti. Karayollarýndan emekli Ahmet Demirci'nin babasý Ýsmet Demirci, bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" devam ediyor 5 TE Ýbrahim Ýpek Efendi Çorum'da Tasavvuf ve Halvet-i Uþþakilik Tasavvuf, Ýslami hayatýn ve kültürümüzün bir parçasý ve ortaya çýkýþýndan bu yana daima ilgi odaðý olmuþtur. Bugün de gerek düþünce sistemi olarak gerekse hayat tarzý ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmek de hem de çeþitli tartýþmalara konu edilmekte. Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyýlýn baþýndan beri Ýslam ülkelerinin bir kýsmýnda devlet eliyle toplum hayatýnýn dýþýna itilmeye çalýþýlmýþsa da halkýn bu müesseselere olan ilgisi hiçbir zaman azalmamýþtýr. Özellikle Batý'da ve Amerika'da tasavvufun hem hakikat boyutundaki eðitim tarzý hem de düþünce planýndaki üslubu ilgi odaðý olmaya devam ediyor. Kuzey Afrika menþeili pek çok tarikat mensubu, Fransa, Ýngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte... SAYFA 7 DE Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlý eðitim-öðretim döneminden itibaren hayata geçirilen, "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, tüm okullarda rütbeli personelden oluþan irtibat görevlileri ve pisk analizine göre belirlenen 5 okulda ise sabit okul görevlisi, görevlendirildi. CHP Çorum teþkilatlarýndan Ankara'ya çýkarma SMMMO hizmet binasý örnek oluyor Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Sak ve Cengiz Ünver Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler.türkiye'de meslektaþlar arasýnda Çorum SMMMO Hizmet Binasýndan övgüyle bahsedildiðini ifade eden Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý, "Çorum SMMMO binasý Türkiye genelinde dillere destan olmuþ durumdadýr. SAYFA 3 TE Geçtiðimiz Salý günü TBMM'de CHP gurup toplantýsýný izlemeye gelen bazý köy muhtarlarý, CHP Çorum Belediye Meclis üyeleri, CHP Kargý Ýlçe Baþkaný Ýsmail Hakký Bolpaça, CHP Kargý Belediye Meclis üyeleri, Osmancýk Belediye Meclis üyesi Özhan Mahmut Arslan, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'nin konuðu oldular. Ziyarette CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut da hazýr bulundu. SAYFA 9 DA Küresel ýsýnma Domuzlarý da vurdu Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum'da çiftçilerin korkulu rüyasý haline gelen yaban domuzu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte ortak hazýrlanan rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Mustafa Çatar 6 DA Isvea'nýn Ýtalyanlarý Çorum'a geliyor Kalitesi, deðiþik alan çözümlerine farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ve ödüllü tasarýmlarýyla vitrifiye seramik ve banyo dolaplarýnda Ýtalyan tarzýný en iyi þekilde yansýtan banyo markalarýndan Isvea'yý 2013 yýlýnda tüm marka... SAYFA 10 DA ÇORÝMDER, 5 imam hatiplilerin sesi olacak 2 TE DA DE SAYFA SAYFA SAYFA Çocuk 6 istismarýndan 9 dava açýldý STK'larla ortak projeler yapmayý önemsiyoruz

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 03:06 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:42 Akþam : 20:16 Yatsý : 22: Ay, 30 Gün, 23. Hafta Vali Baþköy'den Türkiye ikincisi Biçer'e ödül Her kap içine bir þey konuldukça daralýr. Ancak bilgi kabý bundan müstesnadýr. O, bilgi konuldukça geniþler. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri KÖYÜMÜN HALÝ Vali Sabri Baþköy, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup" yarýþmasýnda Türkiye ikincisi olan Anadolu Öðretmen Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Asena Beyza Biçer'i ödüllendirdi. Gençlerin milli ve manevi duygularýný canlý tutarak, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancý ve idealini kazandýrmak, tarih þuurunun toplumda yerleþmesini saðlamak, dilin doðru, etkin bir þekilde kullanýlmasýný teþvik ederek okuyan düþünen ve yazan gençliðin oluþmasýna katký saðlamak için düzenlenen yarýþmada, Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Asena Beyza Biçer Türkiye 2.'si oldu. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gömeç, öðrenci Asena Beyza Biçer ve babasý Eyüp Biçer'den oluþan heyeti makamýnda kabul etti. "Ortaokul-Lise" kategorisinde katýldýðý mektupla, 59 bin yarýþmacý arasýnda Türkiye ikinciliði kazanan Asena Beyza Biçer'i baþarýsýndan dolayý tebrik eden Vali Baþköy, Biçer'i Hitit Altýný ile ödüllendirdi ve eðitim-öðretim hayatýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Kýratýn üstünde bir uzun yayla Ne deyim aðlarda kaderim böyle Kanýp halime de git yâre söyle Aþan gitmiþ karlý daðýn ardýna Hatap deresinden gelir suyumuz Harap olmuþ güzel olan köyümüz Kimseler kalmamýþ baba soyumuz Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Rýza Koçak ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. STK'larla ortak projeler yapmayý önemsiyoruz Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, TÜMSÝAD Çorum Þubesi yeni yönetiminin üniversite ile iþbirliði konusunda istekli olduðunu ifade ederek baþta Teknokent olmak üzere bir çok konuda üniversite ile ortak çalýþma yapabileceklerini dile getirdi. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Kýlýç, STK'lara verdiði önem ve destekler nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan da sivil toplum kuruluþlarýnýn toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olduðunu belirterek STK'lar baþta olmak üzere Çorum'un tüm paydaþlarýnýn yanýnda olmayý hedeflediklerini ifade etti. "Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm sektörle etkileþim saðlanabilmesi için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz" diyen Alkan, sektörün bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olma gerekliliðinin önemine vurgu yaparak STK'larla ortak projeler yapmayý üniversite olarak çok önemsediklerini açýkladý. Rektör Alkan, TÜMSÝAD Çorum Þubesinin ilin güzide STK'larýndan biri olduðunu belirterek yeni seçilen yönetim kuruluna baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi Þoförler Odasý'dan TSO'ya ziyaret Çatýlar eðilmiþ tuðla dökülmüþ Bentler yýkýlmýþta arklar kurumuþ Güzelim aðaçlar kökten kurumuþ Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Saf gönülle benden hakka baðlandým Yollar boyu aðladým Acý ile þu gönlümü daðladým Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Nere gitmiþ þu köyümün bu halký Susuz koymuþlarda yapýlan arký Kýrýlmýþ kollarým tutmuyor þarký Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ O komþular beni çokta severdi Kalan iþime de yardým ederdi Misafirim gelir evde yatardý Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Rýza Koçak derki bu günler aþar Ýþini bilmeyen þaþar da þaþar Allah ömür verirse çokta yaþar Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ HAVA DURUMU Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Yönetim Kurulu üyeleriyle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. Çorum'da üretilen ürünlerin il dýþýna taþýnmasýnda aracý olan nakliyecilerin, bu anlamda il sanayisi için önemli olduðunun vurgulandýðý ziyarette, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ile Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn birlik ve beraberlik içinde çalýþarak, il için katma deðer üretilmesinin gerekliliði vurgulandý. Ýki kurum arasýndaki iliþkilerin bundan sonraki süreçte karþýlýklý olarak devam etmesinin temenni edildiði ziyarette, ortak paydanýn Çorum olduðunun altý çizildi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý görevine seçilmesinden dolayý Tahsin Þahin'i tebrik etmiþtir. Baþaranhýncal, Oda Yönetim Kurulu üyelerine de görevlerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,118 2,119 EUR 2,886 2,887 STERLiN 3,550 3,551 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat: NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2801 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI SEDEF ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 BAÞSAÐLIÐI Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný deðerli insan Birkan DEMÝRCÝ nin dedesi Ýsmet DEMÝRCÝ nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu ve Üyeleri Birkan Demirci'nin acý günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný ve Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci'nin dedesi Ýsmet Demirci vefat etti. Karayollarýndan emekli Ahmet Demirci'nin babasý Ýsmet Demirci, bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün sabah saatlerinde hayatýný kaybeden Ýsmet Demirci'nin cenazesi Ulu Camii'de ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýndan sonra doðum yeri olan Osmaniye köyünde topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kubilay Kaan YÜCEL Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Yönelik" bir kanun teklifi verdi. Teklif 4 Haziran 2014 günü saat 10.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Komisyon görüþmelerinde benzer nitelikte çok sayýda kanun teklifi olmasý ve hükümet tarafýndan özelde Soma maden kazasý olmak üzere benzer konularý içeren bir kanun tasarýsýnýn sunulmuþ olmasý nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bir Alt Komisyon kurulmasý oy birliði ile kabul edildi. Kanun teklifi sahibi Milletvekili Cahit Baðcý alt komisyona üye olarak seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda alt komisyonda görüþülmekte olan Mehmet Yüksel ve Cahit Baðcý'nýn verdiði Kanun Teklifi 24 maddeden oluþuyor ve özetle þu konularý içeriyor: "Maliye Bakanlýðý'na baðlý tahsil dairelerince takip edilen kesinleþmiþ amme alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý, SGK alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý, Soma maden kazasýnda þehit olan iþçilerin aileleri ile iþçilere Fondan geçici aylýk ödeme yapýlmasý, SGK'nýn kapasitesinin artýrýlmasý, Genel Bütçe dýþýndaki kuruluþlarýn yatýrýmlarýna dýþ finansman temini, Belediyelerin görev ve sorumluluklarý arasýna Yükseköðrenim Öðrenci Yurtlarý yapma ve yaptýrma yetkisi, Belediyelerin saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelerine Ýçiþleri Bakanlýðý onayý ile ücretsiz veya düþük bedelle taþýnmaz tahsis edilmesi, Ar-Ge personelinin 5746 ve 4691 sayýlý kanun çerçevesinde 2023 yýlýna kadar teþvikten (ar-ge indirimi, gelir vergisi stopaj desteði,damga vergisi istisnasý gibi desteklerden) yararlanmasý." Alt komisyon çalýþmalarý saat 14.30'da baþlamýþ olup tasarý ve teklifler üzerinde öncelikle maden þehidi aileleri,madenci dernekleri temsilcileri ve sosyal taraflar dinlenmeye baþlandý. Haber Servisi SMMMO hizmet binasý örnek oluyor Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Sak ve Cengiz Ünver Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Türkiye'de meslektaþlar arasýnda Çorum SMMMO Hizmet Binasýndan övgüyle bahsedildiðini ifade eden Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý, "Çorum SMMMO binasý Türkiye genelinde dillere destan olmuþ durumdadýr. Böyle bir nezih ve çok amaçlý Oda hizmet binasýný Çorum'a kazandýrdýðý için ve Türkiye'de SMMMO'lar içinde örnek oda gösterildiðinden, Türkiye'de seslendiriliyor ve konuþuluyor olmasý bizde heyecan yarattý. Bizlerde Karaman iline yapacaðýmýz Oda hizmet binasý için yönetimimiz ile birlikte Çorum SMMMO hizmet binasýný görmeye geldik. Sayýn Baþkan Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi ve ilham aldýk" dedi. Karaman SMMMO heyeti Oda'nýn bütün birimlerini gezerek kameraya kayýt ettiler. Ayrýca tüm projeleri de alarak projenin kendileri için ilham kaynaðý olacaðýný belirttiler. Ýbrahim Ayhan Þancý, "Konferans salonu, eðitim salonlarý, idari birimler, sosyal alanlarýyla gerçekten örnek oda olmuþ sizi ve yönetiminizi tebrik ediyoruz" þeklinde kaydetti. Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'da Karaman'dan gelen meslektaþlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL

4 4 Halit Ýnaltekin, BAE otellerini inceledi Çavuþoðlu Turizm ve Seyahat Acentasý Müdürü ve Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Halit Ýnaltekin, günümüzün ticaret ve turizm merkezi olarak kabul edilen Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai þehrinde otel ziyaretlerinde bulunarak bir dizi etkinliðe katýldý. Mayýs ayýnýn son haftasýnda gerçekleþen ziyaret kapsamýnda ilk olarak Dubai'de son birkaç yýldýr kurulan hoteller incelendi. 30'a yakýn marka ve zincir hotellerin satýþ müdürlerinden doðrudan bilgi alan Ýnaltekin, hotellerin bölgeleri, tarzlarý servis ve oda durumlarý, oda tipleri, hotel þehir transferleri gibi konularý yerinde inceleme fýrsatý buldu. Coral Travel grubun rehberlik hizmetiyle Dubai'nin Palm Cumeyra bölgesinde tekne ile hotelleri inceleyen Ýnaltekin Birleþik Arap Emirlikleri'nin 'Palmiye' projesine hayranlýðýný dile getirerek, "Bizler Anadolu'da turizmci ve giriþimciler olarak geliþen ve deðiþen dünyayý takip etmek durumundayýz. Dubai, Tokyo gibi üzerinde inceleme ve düþünülmesi gereken bir þehir. Daha düne kadar çöl hâkimiyeti içinde olan ülke bir nesil önce petrole sahip olmasýyla hýzlý bir deðiþim içine girdi. Bu deðiþimi ayný zenginliklere sahip olan diðer Arap ülkeleri gerçekleþtiremedi burada Birleþik Arap Emirlikleri ülkesinin farký genç nesillerine dünyanýn en iyi okullarýnda eðitim almalarýný saðlamak oldu. Bu nedenle günümüzde marka oluþturmuþ bir ülke ve þehir oluþtu. Sanýlanýn aksine BAE'de sadece para yatýrýmýyla marka oluþmadý, baþtada söylediðimiz gibi nitelikli ve kaliteli bir eðitim motor güç oldu. Sonra küçük ama etkin Abu Dhabi limaný bölgede en aktif liman özelliðini taþýyor. Keza Dubai havalimaný Dünyanýn en yoðun transferini gerçekleþtiren Ýngiltere'nin Heathrow havalimanýndan rekoru elinden alma peþinde. Ýþlenmiþ altýn bölge ülkelerine buradan transfer edilmesiyle önemli bir pazar oluþturmuþ durumda. Turizm zaten ülkenin can damarý, dünyada eþine rastlamadýðýmýz yada az rastlanýlan modernlik ve konforda hotelelr ve servis imkanlarý gökdelenler yoluyla misafirlere sunulmakta. Hayati Çam Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Ýl Temsilcisi Hayati Çam açýklanan mayýs ayý enflasyon rakamlarýnýn, toplu sözleþme adý altýnda memurlara kumpas kurulduðunu ortaya çýkardýðýný iddia etti.yýllardan beri ilk kez memurlarýn temmuz ayýnda zam alamayacaðýný belirten BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, "TÜÝK tarafýndan açýklanan mayýs ayý 0.40'lýk TÜFE oraný ile birlikte 2014 yýlýnýn ilk beþ aylýk dönemi için tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 5,38'e ulaþmýþtýr. Açýklanan bu rakam ile Hükümetin 2014 programýndaki yüzde 5,3'lük tahmini TÜFE yýl sonu oraný da aþýlmýþtýr. Hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme gereði memurlara ve emeklilerine 2014 yýlý için verilen brüt 175, net yaklaþýk 125 TL tutarýndaki yýllýk artýþ, açýklanan mayýs ayý enflasyon rakamý ile erimiþ, tüm memurlar ve emeklileri alacaklý duruma geçmiþtir. Memurlarýn kaybý bu kadarla da sýnýrlý kalmamýþtýr. Sözleþmeli personel mart ayýndan, diðer memurlar ise nisan ayýndan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdikleri ve yeni vergi dilimi için ödenen vergi miktarý arttýðý için maaþlarýnda yeni kayýplar meydana gelmiþtir. Maaþlardaki çifte kayýplarýn sorumlusu hükümet ile masaya oturan yetkili sendikalardýr. Kayýplarýn sorumlusu, iktidara yaranmak adýna memurlarýn taleplerini masada býrakanlardýr. Kayýplarýn sorumlusu, 15 gün sürmesi gereken toplu sözleþme görüþmelerini yarýda kesip önüne konulan metni pazarlýksýz, tartýþmasýz ve gözü kapalý imzalayan vesayetçi sendikalardýr" dedi. Hoteller arasýný tekne ile gezmeniz veya ulaþým olarak tekneyi kullanmanýz mümkün. Sadece Palmiye projesi bu ülkeye tüm dünyanýn ilgi göstermesine yeterli iken, Burj Khalifa gibi 828 metre yükseklik ile dünyanýn en yüksek kule hoteli de baþka bir ilgi odaðý durumunda. Safari turlarý Afrika ve Mýsýr'dan daha fazla ilgi çeken bir etkinlik olmuþ" dedi. Ýnceleme gezisinin ikinci duraðýnýn Abu Dhabi kenti olduðunu kaydeden Ýnaltekin, burada Þeyh Zayed Bin Sultan adýna yaptýrýlmýþ dünyanýn en büyük camisini de ziyaret etme fýrsatý bulduklarýný belirtti. Camide Ýran'da özel dokutulmuþ ipek halýlar, altýn ve deðerli merlerin yaný sýra yapýmýnda Ýznik çinisininde kullanýldýðýný ifade eden Ýnaltekin, gerçek altýn el yapýmý avizeler ve el iþçiliði süslemeleri çok ilginç bulduklarýný ve hayranlýk duyduklarýný söyledi. Ýnaltekin'in gezisi sýrasýnda konaklama ve rehberlik hizmetlerini çok baþarýlý bulduðunu belirterek Coral Travel Satýþ Müdürü Tolga Taþkesen ve Duygu Albayrak, Müge Yýldýrým, Nezih Bayramiçli, Erkan Ükelge ve Orkun Alev'den oluþan ekibini kutladý. Uður ÇINAR "Memurlar temmuz da zam alamayacak" Feruz'da eller semaya açýldý Feruz Köyü'nde hafta sonu yapýlan geleneksel yaðmur duasýnda eller semaya açýldý. Yaðmur duasýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca bazý parti yöneticileri ile davetliler katýldý. Yaðmur duasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla görüþerek, hem sorunlarýný dinledi, hem de yapýlacak olan hizmetler hakkýnda kendilerine bilgiler verdi. Köse, gelen taleplerin de en kýsa sürede ilgili kurumlar tarafýndan deðerlendirilerek çözüme kavuþturulmasý için çalýþacaðýný da ifade etti. Yasin YÜCEL Çam, açýklamasýna þöyle devam etti: "Toplu sözleþme metnine 2014 yýlý enflasyon farký ile ilgili madde konulmamýþ, enflasyon farklarý hükümete hibe edilmiþtir. Bu nedenle memurlar ve emeklileri 2000'den beri ilk kez Temmuz ayýnda artýþ alamayacaktýr, enflasyon farký alamayacaktýr yýlý için Türk-Ýþ'e baðlý iþçiler toplu sözleþmelerinde olduðu için enflasyon farký alacak, toplu sözleþme metninde olmadýðý için memurlar ve emeklileri 2000'den beri ilk kez Temmuz ayýnda artýþ alamayacaktýr, enflasyon farký alamayacaktýr. Bu çifte standarttýr ve çifte standardýn sorumlusu vesayetçi sendikalardýr. Bir yandan enflasyon kayýplarý, diðer yandan yüzde 20'lik vergi dilimine girmekten kaynaklanan vergi kayýplarý ile birlikte, yýlýn bitmesine daha yedi ay varken 2014 Ocak ayýnda verilen artýþ ortadan kalkmýþtýr. Açýkça görülüyor ki toplu sözleþme adý altýnda memurlara iktidarýn emrindeki vesayetçi sendikalar tarafýndan kumpas kurulmuþtur. Hükümet ile toplu pazarlýklarýn baþladýðý 2002 yýlýndan beri memurlar toplu pazarlýk masasýndan maðlup kalkmaktadýr yýlýndan beri kazanýlmýþ haklar birer birer kaybedilmektedir yýlýndan beri her dönem memurlar hüsrana uðramaktadýr. 70 sente muhtaç olan hükümetler döneminde bile Bütçe Kanununda yer alan "enflasyon farký +2 puan refah payý", 2002 yýlý toplu görüþmelerinde "2 puan refah payý" dönemin iktidarýna ikram edilmiþ, ardýndan diðer kazanýlmýþ haklar kaybedilmeye baþlanmýþtýr. Sözde sendikalar 2 puan refah payý uygulamasýný dönemin iktidarýna peþkeþ çekmeseydi bugün maaþlar yüzde 26 oranýnda daha fazla olacaktý dönemi Toplu Sözleþmesi de memurlar için tam bir hezimet olmuþtur. Artýk býçak kemiðe dayanmýþtýr." Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI TEÞEKKÜRLER SAYIN REKTÖRÜM Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli okuyucularým, makalenin baþlýðýna bakýp sakýn ola yaðcýlýk gibi algýlamayýnýz. Beni yakinen tanýyanlar bilir ki, çok þükür dünden bugüne kimseye böyle bir âdetim olmadý. Zaten olsaydý farklý mekânlarda olurduk. Her kimde olursa olsun olumlu gördüðümü daima TAKDÝR, olumsuz gördüðümü ise ön yargýdan, art niyetten uzak, kýrmadan dökmeden olasý afetlerde afiyetlere vesile olabilmesi niyetiyle öneri, yol gösterme babýnda tatlý TENKÝT etmiþimdir. Rabbim bundan sonra da ayný çizgide devam etmek nasip eylesin. Diðer taraftan yazdýklarýmýn çoðunun ülke genelinde zaman zaman gerçekleþip mal - can kaybýna sebep olduðunu maalesef üzülerek gözlemlemekteyim. Geçtiðimiz cumartesi günü Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Reha Metin Alkan Beyi ziyaret ettim. Kendileriyle tanýþmayý çok önceden arzu ediyordum ama 'gönül isterken kader gülermiþ' hesabý yoðunluklarýný bildiðim için rahatsýz etmek istemedim. Daha doðrusu yýllardýr basýnda yazýp çiziyoruz, Çorum küçük yer, herhalde bir gün sorarlar diye de içimden geçiyordu. Yine de öyle oldu. Gelen bir telefonla bazý yazýlarýmýn sayýn rektörümüzün dikkatini çektiðini öðrendim.(haliç üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Remzi Çetin Beyinde bazý yazýlarýmý görüp hoþuna gittiðini öðrendim ve telefonla kendilerine teþekkür ettim) Ziyaret etmeye karar verdim. 'Yükseldikçe makam-mevki eðilmeli baþlar Mütevazilikten kimse zarar görmez arkadaþlar' Sýrrýnca doðrusu beklemediðim þekilde yakýn ilgi ve alakasýný görünce (koltuðundan kalkýp karþýma oturmasý, telefonumu telefonuna kaydetmesi, samimi dinlemesi ve bazý cümleleri not almasý, aslýnda hepimizde olmasý gereken ama maalesef pek alýþkýn olmadýðýmýz davranýþ biçimleri) keþke önceden tanýþsaymýþým diye nedamet duydum ama nasip bugüneymiþ. Bu sohbette dünden bugüne sivil savunma çalýþmalarýmýzý ve þiirlerimi - makalelerimi konuþma imkâný buldum. Sayýn rektörümüzün basýnda çýkan makalelerimi gördüðünde bazen göz attýðýný ve beðendiðini öðrendiðimde gerçekten çok sevindim. Üretmeyen tüketir hesabý bazen iki kelime yazmaktan aciz dostlar (salla baþýný al maaþýný, suya sabuna dokunma, boþ ver yazdýðýný kim okuyor, kýymetini kim biliyor, boþa reklamýný yapýyorsun(!) ) iki ton afaki eleþtiri yapýyor. 'Bize deðer kazandýran þeyler, yaptýðýmýz iþlerdir' (G.Bangraft) 'her kim ki deðersiz bir nesneye deðer kazandýrýr, iþte o; güç, coþkunluk ve saygýnlýk sahibidir' (John Heinrich Fossli) misali birazcýk atýl durumda olan, baþa gelmeyince önemsenmeyen ama vuku bulduðunda da bedeli malla canla ödenen deprem, yangýn, sel, heyelan, yýldýrým, koruyucu güvenlik gibi konularý gündemde tutmak, en azýndan bir cümle ile de olsa 7'den 77'ye gazete okuyanlarý, sosyal paylaþým (focebookta depremden - yangýndan korunma, mahir odabaþý þiirleri grubu gibi) sitelerini kullananlarýn bilinçaltýna etki etmesine vesile olabilmek adýna samimi çabalarýn meyvesini son yýllarda daha çok görmekteyim. Çünkü kaleme aldýðým yazýlar sivil savunmanýn yanýnda biraz sosyal hayata dair köy, apartman, gelin- kaynana, aile, gençlik, yaþlýlýk gibi pek yazýlmayan türden yazýlardýr. Memur, amir, bürokrat, akademisyen ve en önemlisi sýradan vatandaþlardan gelen telefon, mesaj, ziyaret veya bir tanýþma anýnda 'hocam yazýlarýnýzý beðenerek okuyoruz, çoðunu kesip saklýyoruz. Bazen gelen misafirlere veya köye gidince yaþlý anama - babama okudum da çok hoþlarýna gitti' Türü söylemleri duymak insaný memnun ediyor. Þunu tüm samimiyetimle ifade edeyim ki yazan çizen, konuþmayý seven biri olarak benim için maaþtan, makamdan daha çok önem arz ediyor. Sayýn Rektör; ''deprem, yangýn, sel veya sosyal hayata dair yazýlarýmýn birçok gazetede yayýmlanmasýnýn daha geniþ okuyucu kitleye ulaþmasý ve doðal afetler, kazalar için halkýn bilinçlenmesi açýsýndan önemli olduðunu, olasý doðal afetlerde sorunlu deðil, sorumluluðunun bilincinde olacak bir gençlik için her zaman destek olmaya, ortak projeler yapmaya ' samimi destek vereceklerini Hitit üniversitesi bünyesinde de sivil savunma ve itfaiyecilik programý açýldýðýný'' ifade ettiler. 'Ýnsanýn neye sahip olduðuna deðer veririm, ama ne yapýp ne baþardýðýna daha çok deðer veririm.'(goethe) Bu sivil savunma ve itfaiyecilik programýn ilimizde açýlmasýna gerçekten sevindim. Çünkü Türkiye de Çorum kadar sivil savunmayý tanýyan ikinci bir il olmadýðýný, gözle görülmese de bu baðlamda alt yapýnýn mutlaka olduðunu düþünüyorum. Okullarda verdiðim eðitimlerde öðrenciler 'Hocam sivil savunmanýn üniversitesi var mý? Sizi dinledikten sonra hoþumuza gitti. Bizde sivil savunmacý olmak isteriz' diye hep soruyorlar. Bende sayýn rektörümüze, þahýma ihtiyaç duyulmasý halinde, üniversite gençliðine faydam dokunacaksa 7/24 hizmetlerinde olacaðýmý, özellikle 'iç-dýþ kazalar ve korunma yollarý' konularýnda 'geçmiþ geçmiþtir ama gelecek bizimdir' niyetiyle gönüllü konferanslar vermeyi arzu ettiðimi (bazen yükseköðrenim yurtlarýnda verdiðim konferanslarda öðrenciler çok memnun kalýnca bende mutlu oluyorum) ve peþinden kafamda birkaç tane farklý proje tasarladýðýmý ifade ettim. 'bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder' misali inþallah gelecek eðitim öðretim yýlýnda Hitit Üniversitesi iþbirliðiyle farklý hizmetlere imza atmak nasip olur. Sivil savunma ve itfaiyecilik programýnýn amacý: 'Sivil savunma ve itfaiye teknikleri yangýnlara karþý önlem alýnmasýný saðlayarak yangýnlara yol açabilecek nedenlerin araþtýrýlmasý faaliyetlerinde bulunur. Yangýn sýrasýnda canlýlarýn veya eþyalarýn yangýn yerinden dýþarýya çýkarýlmasýný saðlar. Yangýn alanýndan kurtarýlan kiþilere gerekirse ilkyardým müdahalesinde bulunur. Aðýr yaralý kiþilerin, kiþiye zarar vermeyecek þekilde taþýnmasýný saðlar. Sel, deprem, fýrtýna gibi doðal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama - kurtarma çalýþmalarýnda bulunur. Yaklaþýlmasý veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlýlarýn kurtarýlmasýný saðlar. Ýtfaiye erleri arasýnda koordinasyonu saðlar.' Ama en önemlisi çalýþmayý, araþtýrmayý, konuþmayý, koþturmayý, verdiði eðitimlerin beklenmedik bir yerde iþe yaramasý nedeniyle isimsiz dua almayý sevenler için tavsiye edebileceðim bir meslek türüdür. (tel: ) Kimi hayýrla yâd edilir ömür buyunca Kiminin de ismi unutulur daha emekli olunca Neden, nasýl, niçin diye merak edip sorulunca Bende diyorum ki; nasip olup makama oturunca Sevgi doldur, saygý doldur kullan emekli olunca Belki de bana hak verirsin topluma bakýnca

5 5 "Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri dün düzenlenen tören ile baþladý. Açýlýþ töreni öncesinde Vali Sabri Baþköy okul bahçesinde açýlan stantlarý gezerek stantlar hakkýnda bilgi aldý. Törene, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, veliler ve öðrenciler katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný Ýmam Hatip Okul Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Kýr, "5 gün sürecek olan çeþitli faaliyetlerimiz 19.30'da okulumuzun kurduðu mehteran takýmýnýn konserleri ile baþlayacaktýr. Programýmýza katkýsý olan herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Hüseyin Kýr'ýn kýsa konuþmasýndan sonra kürsüye Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük çýktý. Büyük, "Akademik baþarýyý önemsiyoruz. Þuan bütün kurumlar burada birlik beraberlik olunmasý güzel bir þey sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum destek veren herkese teþekkürler saygý ve hürmetler sunuyorum" þeklinde kaydetti. Program Ýmam Hatip Lisesinin kurduðu mehter takýmýnýn konseri ile sona erdi. Yasin YÜCEL Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ÇORÝMDER, imam hatiplilerin sesi olacak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" devam ediyor Çorum'da Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini (ÇORÝMDER) kuruldu. ÇORÝMDER'in kuruluþu nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý. Dernek merkezinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, "Çorum Ýmam hatip Lisesi mezunlarýný ve bu camiaya mensubiyet hissedenleri bir araya getirmek ve istiþare etmek maksadý ile daha önce sýnýf sýnýf dönem dönem yapýlan toplantýlarý bir çatý altýnda toplayarak, bir platform adý altýnda yaklaþýk 8 yýldýr çalýþmalar yapýyorduk. Bu çalýþmalarý daha kurumsal bir kimlik altýna almak için arkadaþlarýmýzla birlikte dernekleþme kararý aldýk. Platform olarak yüklendiðimiz misyonumuz ne ise aynen devam edeceðiz ve bir adým daha ileri gideceðiz. Artýk ilimizde birden fazla imam hatip ortaokulumuz mevcut. Milli Eðitim Müdürümüzün de gayretleri ile zaten bize ait olan bir binada bir Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesine daha kavuþuyoruz. Belediyemiz tarafýndan yeni bir imam hatip kompleksi hýzla ilerliyor. Öngörümüz þudur, halkýmýzýn talepleri doðrultusunda daha da ortaokullar ve lise açýlacaktýr. Bizde bu taleplerin takipçisi olacaðýz. Müdürlerimiz, idarecilerimiz, öðretmenlerimiz ve okul aile birlikleri ile birlikte hareket ederek, ilimizde bulunan stk'lar ile omuz omuza vererek ülkemizde 100 yýllýk mazisi bulunan bu okullarýmýzýn öðrenci niceliði ve en önemlisi niteliðini artýrma noktasýnda çalýþmalar yapmayý hedefliyoruz. Sivil yapýlanmanýn artýk çok önemsediði ülkemizde Türkiye genelinde Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý Derneklerinin toplandýðý ÖN- DER çok güzel çalýþmalar yapmaktadýr. Bizde bu çalýþmalarda aktif bulunmak, þehrimizdeki sorunlarý genele taþýmak ve çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz. Bu gerekçe ile 22 Mayýs 2014 itibari ile ÇORÝMDER Ayhan Boyraz adý ile Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini kurmuþ bulunmaktayýz. Geçici bir yönetim kurulu ile çalýþmalarýmýza baþladýk ve arkadaþlarýmýn teveccühü ile bu ekibe yönetim kurulu baþkanlýðý yapýyorum" dedi. Çalýþmalarý tamamladýklarýnda daha geniþletilmiþ bir yönetim oluþturacaklarýný kaydeden Boyraz, "Ayrýca yakýn zamanda üye kayýtlarý ve yöntemimiz ile ilgili bilgilendirme yapacaðýz. Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde gerçekleþen Ýmam Hatip Günleri etkinliðini gönülden tebrik ediyoruz. Deðerli Okul Müdürümüz Hüseyin Kýr bey bu konuda üstün bir çaba sarf ederek 4 gün sürecek böyle hoþ bir etkinlik gerçekleþtirmiþtir. Ýdarecilerimizi, öðrencilerimizi, okul aile birliðimizi da ayrýca caný gönülden tebrik ediyoruz. Bizde bu etkinliðe, daha önce platform olarak düzenlemiþ olduðumuz geleneksel keþkek günlerini son gün etkinliði yaparak destek vereceðiz. Bu vesile ile camiamýzý mensuplarýmýzý mezunlarýmýzý pazar günü okulumuzda saat 13.00'da yapýlacak olan geleneksel Keþkek Günü etkinliðimize davet ediyoruz. Katýlýmýzdan ötürü teþekkür ederken Hayrettin Karaman hocanýn þu veciz sözleri ile bir mesaj vermek istiyorum; Ýmam Hatip Camiasý bir mektep mensubiyeti ya da bir diploma deðildir. Bir zihniyettir, bir misyondur. Bu zihniyet ve misyonu temsil eden bütün insanlar hangi mektepten mezun olurlarsa olsunlar, hangi meþrebe mensup olurlarsa olsunlar Ýmam Hatip Camiasýnýn mensuplarýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. ÇORÝMDER'in yönetim kurulunda þu isimler yer alýyor: "Bilal Keleþ, Dilaver Çevik, Halil Ýbrahim Aþgýn, Halit Yýldýrým, Hüseyin Kýr, Kadir Çatal, Kadir Söngüt" Fatih AKBAÞ Salih Erkan Tarancý Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlý eðitim-öðretim döneminden itibaren hayata geçirilen, "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, tüm okullarda rütbeli personelden oluþan irtibat görevlileri ve pisk analizine göre belirlenen 5 okulda ise sabit okul görevlisi, görevlendirildi. Uygulama hakkýnda bilgi veren Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ilde bulunan 84 okuldan Ýl Emniyet Müdürlüðü rütbeli personelinden oluþan 69 irtibat görevlisinin, yapýlan tespit ve analizler sonucunda 9 okula eðitim süresince, okullar ve çevresinde önleyici görev yapacaðýný ifade ederek, "Polis Memurundan oluþan 5 okul görevlisi, ayrýca okullarýn giriþ ve çýkýþlarýndaki asayiþ ve trafik tedbirleri için 48 personeli ile 24 motorize ekip olmak üzere toplam 125 personel görevlendirilmiþtir" dedi. Proje kapsamýnda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlediklerini kaydeden Tarancý, "Bilgilendirme faaliyetleri kapsamýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Çocuk Þube Müdürlüðü ve Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan 24 ilkokul ve ortaokulda, 2 bin 737 öðrenciye, Güvenli Hayat ve Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði 7. Genel Ýstiþâre Toplantýsý Ankara`da gerçekleþtirdi. Toplantýya TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu yeleri de katýldý. Ýþ adamlarýnýn ve istihdam ettikleri elemanlarýn kiþisel, mesleki, sosyal ve kültürel geliþimlerine destek olmak, küçük, orta ve büyük ölçekli iþletmelerin iþ ve iþleyiþ sistemlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak, iþletmelerin, toplam kalite yönetimi standartlarýna uygun çalýþmalarýný teþvik etmek amacýyla yola çýkan TÜMSÝAD katýlýmcýlara yeni konsepti hakkýnda bilgi verdi. Þube Baþkanlarýnýn da konuþma yaptýðý toplantýda TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç söz olarak TÜMSÝAD Çorum Þubesinin yaptýðý çalýþmalar ve faaliyetler hakýnda bilgi verdi. Kýlýç, Çorum'un iþ adamlarýnýn potansiyel yeniliðe açýk müteþebbis yatýrýmcý bir ruhu olduðunu ve özellikle OSB'de ciddi manada Avrupa'ya iþ yapýldýðý yeni pazarlarda da iþ adamlarýnýn sýkca görüldüðü ifade etti. Haber Servisi Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk, Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda "Meslek Tanýtýmý, Çocuk Ýstismarý, Çocuðu Sokaða Ýten Nedenler, Madde Baðýmlýlýðý" konularýnda seminerler verilmiþtir. Ayrýca, Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce belirlenen veli ve kursiyerler ile Özel Eðitim ve Ýþ Uygulama Merkezi Müdürlüðünden eðitim alan engelli çocuklarýn ailelerine, "Çocuk Ýstismarý ve Ýhmalinin Önlenmesi" konulu seminer, yine Gençlik Merkezi Müdürlüðünce belirlenen öðrencilere, "Ýnsana Yönelik Þiddetin Çeþitleri ve Önlenmesi Yöntemleri, Çocuklarýn Korunmasý ve Çocuklara Yönelik Þiddetin Önlenmesi" konulu seminerler verilmiþtir. Yine, okullarýn baþlangýcýndan itibaren yürütülen uygulamalarýn deðerlendirilmesi neticesinde, okul yakýnlarýnda eðitim-öðretim ortamýna zarar verecek okulla iliþkisi olmayan þahýslarýn yaklaþtýrýlmasýnýn sakýnca teþkil ettiði deðerlendirilmiþ ve koruyucu mahiyette "Valilik Güvenlik Kararý" alýnmasýna karar verilmiþ olup, bugüne kadar toplam 12 þahýs hakkýnda güvenlik kararýna aykýrý davranýþtan dolayý her bir þahýs için 182 TL olmak üzere idari para cezasýna hükmedilmiþtir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL TÜMSÝAD istiþâre toplantýsýna Çorum'dan katýlým

6 6 Küresel ýsýnma Domuzlarý da vurdu Mustafa Çatar Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum'da çiftçilerin korkulu rüyasý haline gelen yaban domuzu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte ortak hazýrlanan rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Küresel ýsýnmaya baðlý olarak yaþanan kuraklýk sonucu, daðlýk ve ormanlýk bölgelerde barýnma imkanýný büyük ölçüde kaybeden yaban domuzlarýnýn hayatlarýný devam ettirme, üreme ve beslenme için daha uygun ortam olan sulak tarým alanlarýna indiðini ifade eden Çatar, burada ekili ve dikili bulunan mýsýr, sebze ve meyve fidanlarýna büyük zararlar vermeye baþladýklarýný söyledi. Kara avcýlýðý kanunu ve bu kanun uyarýnca her yýl toplanan Merkez Av Komisyonu'nun aldýðý kararlar nedeniyle zamaný ve süre kýsýtlýlýðý gibi nedenlerle popülasyonla mücadelede neticelere ulaþýlamadýðýný belirten Çatar, her geçen yýl zararlý sayýsýnýn arttýðýný dile getirdi. Çatar, komisyon raporu ile ilgili þunlarý söyledi: "Yaban domuzlarý bulabildiði her türlü þeyle beslendiðinden ilimiz geneli ve ilçelerinde ekili ve dikili tarým alanlarýnda buðday, arpa, nohut, mýsýr, patates, sebze vb. bitkileri yemek çiðnemek, dökmek, dolaþtýrýp telef etmek, yumrularý çýkarýp yemek suretiyle % 50'lere varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bu durum yaban domuzu ile mücadelenin sistematik olarak yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Avlanmak, yaban domuzu ile mücadelede etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Ancak senede bir kez ve gündüz yapýlan sürek avlarýndan yeterli randýman alýnamamaktadýr. Bunun baþlýca nedeni ise, domuzlar gündüzleri orman içlerinde derin vadilerde saklanmaktadýr. Bu vadilerde yerlerinin tespiti oldukça zordur. Mevcut yönetmeliklere göre vatandaþýn her istediði zamanda domuz sürek avý yapmasý mümkün deðildir. Bu avlar merkez av komisyonu kararlarý doðrultusunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nden gerekli izinler alýndýktan sonra yapýlabilmektedir. Sürek avý esnasýnda her an kaza yaralanma ve ölümle sonuçlanacak durumlarla karþýlaþýlmasý ihtimali yüksektir. Bundan dolayý sürek avlarýný koordine etmek çok risklidir. Geçmiþ yýllarda yapýlan gündüz sürek avlarýnda hiçbir baþarý saðlanamamýþtýr. Sürek avlarýnýn kýþ aylarýnda yapýlmasýnýn daha baþarýlý sonuçlar alýnmasýna sebep olacaðý düþünülmektedir. Bu dönemde sürekçilerin domuzlarý kovalamasý sýrasýnda avcýlarýn görüþ mesafesi daha fazla olacaktýr. Çok geniþ alanlara yayýlacak sürek avlarýnda güvenliði saðlamakta oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayý vatandaþlarýmýzýn istedikleri dönemde sürek avý düzenlenmesi mümkün deðildir. Ýlimizde yaban domuzu avý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nca tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan av dönemi merkezi av komisyonu kararlarý doðrultusunda yapýlmaktadýr. Ýç Anadolu Bölgesine dahil olan ilimizde yaban domuzu avýnýn baþlangýç tarihi ve bitiþ tarihi 'dür. Ýlimizde Orman ve Su Ýþleri XI. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürlüðü'nce devlet avlaðý sayýsýný artýrma yönünde çalýþmalar yapýlmakta olup, avlak sayýlarý gün geçtikçe artmaktadýr. Komisyonumuz tarafýndan ilimiz genelinde yapýlan incelemelerde yaban domuzu ile yapýlan mücadelede istenilen düzeyde sonuç alýnmadýðý tespit edilmiþtir. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nca yaban domuzu populasyonu düþene kadar yýl boyu domuz avýnýn serbest býrakýlmasý, bek avý için çiftçilere fiþek desteði verilmesi, il dýþýndan gelecek avcýlarýn desteklenmesi, yaban domuzu avý yapan profesyonel avcýlardan hiçbir ücret alýnmamasý, domuz avýnýn her yerde yapýlabilmesine imkan verilmesi uygun olacaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Çocuk istismarýndan 9 dava açýldý Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarý ile ilgili 2013 yýlýnda 52, 2014 yýlýnda 9 dava dosyasý açýldýðýný bildirdi. Çocuklarýn küçük yaþta evlendirilmesi ve çocuk istismarý ile ilgili yapýlan araþtýrma hakkýnda bilgi veren Ünal Cevizci, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü ve Çorum Barosu'ndan elde ettikleri bilgileri Ýl Genel Meclisi üyeleri ile paylaþtý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitimi ve Ýletiþim, Hukuk, Ýktisat, Saðlýk ve Medya alanlarýnda 170 üniteden oluþan çocuk istismarý eðitimi olan 'Aile Eðitim Programý' çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný belirten Cevizci, "Bu kapsamda farklý tarihlerde farklý yerlerde 2014 yýlýnda Ýl Müdürlüðümüzün organizesinde eðiticilerimiz tarafýndan 1134 kiþiye aile eðitimi verilmiþtir. Ýl Müftülüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü; Denetimli Serbestlik Müdürlüðü; Çorum Belediyesi gibi kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak 2014 yýlý için çok sayýda eðitim programý oluþturulmuþtur. Ayrýca ilçelerimizde de eðitimler planlanmaktadýr" dedi. Cevizci, hazýrlanan rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ülkemizin taraf olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme'nin ilke ve hükümlerinin yetiþkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öðrenilerek hayata geçirilmesi amacýyla, anayasamýzda yerini bulan çocuðun yüksek yararý gereði; bakanlýðýmýza baðlý Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü koordinatörlüðünde her ilde Çocuk Haklan Ýl Çocuk Komiteleri oluþturulmasý amacýyla Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce çalýþma baþlatýldý. Bu amaçla Çorum merkez okullarýmýzdan Milli Eðitim Müdürlüðünce bildirilen ve ilimizde de çalýþmalarýný sürdüren ve merkeze baðlý okul temsilcilerimizden oluþan 20 kiþilik Çocuk Haklan Ýl Çocuk Komitesi oluþturularak; 29 Nisan 2014 tarihinde olaðan toplantýsý Ýl Yetiþkin ve Çocuk Temsilcileri Numan Yakut'un koordinatörlüðünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü'nde gerçekleþtirildi. Bu amaçla yapýlan üye çocuk sayýsý da 150'ye ulaþtý. Adli vakalar olarak erken yaþta evlilik olarak emniyet-adliyeye yansýmýþ vakalarla ilgili ise Sevgi Evlerimize teslim edilen maðdurlarla ilgili gerekli inceleme ve rehberlik çalýþmalarý yapýlmakta olup 2014 yýlýnda Sevgi Evlerinde 7 vaka ile ilgili iþlem yapýlmýþtýr. Çorum Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan küçük yaþta evlendirilen ve iþlem yapýlan çocuk sayýsý 2013'te 14, 2014'de 4 olmak üzere toplam 18'dir. Ýlimizde bulunan 26 ortaokulumuzun özellikle 6. ve 7. sýnýflarýna yönelik olarak "Uçucu Maddelerin Zararlarý, Çocuðu Cinsel Ýstismardan Korunmanýn Yollarý" gibi konularda eðitici sunum ve seminerlerde bulunulmaktadýr Ayrýca Toplum Destekli Polislik tarafýndan yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek" isimli proje ile Ýlimizdeki tüm ilkokul ve ortaokullara "Çocuklarda Suç Algýsý ve suçlara karþý korunmanýn yollarý" baþlýðýnda eðitim faaliyetleri düzenlenmektedir.nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðümüze çorum merkeze baðlý bir yýl içerisinde evlenme yaþýnda olmayan 50 kiþi baþvuruda bulunmuþ olup, müdürlük tarafýndan evlenme iþlemi yapýlmamýþtýr. Reþit olmayan kiþiler 17 yaþýný dolduran anne baba izni ile,16 yaþýný dolduran erkek kadýn hakim izni ile evlenebilmektedir. Çorum Baro Baþkanlýðýndan alýnan bilgiler doðrultusunda 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin TCK'nýn 103'cü maddesi çocuklarýn cinsel istismarý olarak kovuþturma aþamasý baþlayan dosya adedi 2012'de 25, 2013'te 21 dosya bulunmaktadýr. 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin TCK'nýn 103'cü maddesi çocuklarýn cinsel istismarý olarak kovuþturma aþamasý baþlayan dosya adedi 2012'de 3, 2013'te 15 dosya bulunmaktadýr. Yaþ gruplarý ve yaþ arasý olmaktadýr. Erken yaþta evlenmeye izin istemi ile Aile Mahkemesine baþvuru sayýlarý ise 2012 yýlýnda 15, 2013 yýlýnda 42 ve 2014 yýlýnda 22 olarak tespit edilmiþtir. Çocuk istismarý ile ilgili 2013 yýlýnda yýlýnda 9 dava dosyalan açýlmýþtýr." Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Kargý Meclis üyesi Mesut Tuðrel Ýl Genel Meclis üyelerine kiraz ikramýnda bulundu. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis Toplantýsýnda kendi yetiþtirdiði napolyon cinsi kirazdasn ikram eden Tuðrel meclis üyelerine tanýtmak için iraz daðýttýðýný belirtti. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis üyelerine kiraz ikramý Mesut Tuðrel Ýlim Yayma Cemiyeti mezunlarý buluþtu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi geleneksel hale getirmeyi planladýðý Mezunlar Buluþmasýnýn ilkini gerçekleþtirdi. Mezunlar Buluþmasý programý kapsamýnda ilk olarak mezun öðrencilere yönelik piknik düzenlendi.programa Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyeleride katýldý. "Deðerli gençler bu yýl düzenlemiþ olduðumuz mezunlar programýna, yetiþmiþ olduðunuz kurumu unutmayarak, türkiyenin deðiþik illerinden kalktýnýz geldiniz ve büyük bir vefa örneði gösterdiniz. Bu vefalý davranýþýnýzdan dolayý sizleri kutluyor hoþ geldiniz diyorum" diyerek sözlerine baþlayan Mehmet Karadað, "Sizlerin bu davranýþý bize þu gerçeði gösterdi. Biz Ýlim Yayma Cemiyeti olarak doðru yere yatýrým yapmýþýz. Ýnsana yatýrým yapmýþýz. Hamdolsun ben inanýyorum ki geleceðimiz aydýnlýk. Hepiniz mezunsunuz. Birçoðunuzda meslek hayatýna baþladýnýz. Ben inanýyorum ki her birinizin amacýda insanlýða hayýrlý hizmetlerde bulunmak olacaktýr, çünkü siz bu düsturla yetiþtiniz. Çünkü sizler insanlarýn en hayýrlýsýnýn insanlara faydalý olanlarýn olduðunu bilensiniz. Tekrar tekrar hoþ geldiniz diyor, hepinize hayatýnýzda baþarýlar diliyor ve Allah'a emanet ediyorum"dedi. Program daha sonra akþam yapýlan etkinlikle devam etti. Ýlim Yayma Cemiyeti konferans salonunda gerçekleþtirilen program Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý.daha sonra Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz bir selamlama konuþmasý yaptý. Program mezunlarýndan eðitimci Dilaver Çevik'in konuþmasý ile devam etti.dilaver Çevik, sözlerinde ÝYC ile nasýl tanýþtýðýný ve uzun uzun hayatýna neler kattýðýný anlattý. Daha sonra söz alan eðitimci Þahin Çalýþkanoðlu'da, "Ýlim Yayma Cemiyeti'nde hem öðrenci olarak hemde görev yaptýðým sürelerde almýþ olduðum hazzý bu güne kadar hiçbir yerde alamadým" dedi. Programda bu yýl sosyal ve kültürel programlarda aktif görev alan, sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Gece öðrencilerin oluþturduðu koro ve solo müzik dinletileri ile sona erdi. Yasin YÜCEL

7 7 Çorum'da Tasavvuf ve Halvet-i Uþþakilik Tasavvuf, Ýslami hayatýn ve kültürümüzün bir parçasý ve ortaya çýkýþýndan bu yana daima ilgi odaðý olmuþtur. Bugün de gerek düþünce sistemi olarak gerekse hayat tarzý ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmek de hem de çeþitli tartýþmalara konu edilmekte. Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyýlýn baþýndan beri Ýslam ülkelerinin bir kýsmýnda devlet eliyle toplum hayatýnýn dýþýna itilmeye çalýþýlmýþsa da halkýn bu müesseselere olan ilgisi hiçbir zaman azalmamýþtýr. Özellikle Batý'da ve Amerika'da tasavvufun hem hakikat boyutundaki eðitim tarzý hem de düþünce planýndaki üslubu ilgi odaðý olmaya devam ediyor. Kuzey Afrika menþeili pek çok tarikat mensubu, Fransa, Ýngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte Amerika'da da Ýslamiyet'in yayýlmasýna öncülük etmekte. Mevlana, Ýbn Arabi ve Yunus Emre gibi tasavvufi düþünce temsilcilerinin fikir ve eserleri Batý'daki insanlarýnda ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de Ýlahiyat Fakültelerinde "Tasavvuf"un ana bilim dalý haline gelmiþ olmasý bir merhale. Ýlmi platformda da tasavvufun belli bir hüsn-i kabüle mazhar olmaya baþladýðýnýn ifadesi.çorum'a uzun yýllar hizmet vermiþ Ýbrahim Ýpek Efendi'nin halifesi ve Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Efendi'den Halvet-i Uþþakilik, tasavvuf ve Çorum'da yapýlan hizmetler üzerine bilgi aldýk. Kýsaca bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Fatih Nurullah Efendi 1962 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Babasý Hasan Bedreddin Efendi, annesi Bedriye Haným'dýr. Doðumu Ýstanbul olmakla beraber memleketi Sivas'ýn Divriði ilçesidir. 1973'de Özdemiroðlu Ýlkokulu'nu, 1976'da Kemal Atatürk Ortaokulunu ve 1979'da Haydarpaþa Erkek Lîsesi'ni bitirerek ayný yýl Ýstanbul Marmara Üniversitesi Spor Akademisi bölümüne girdi. 57 kiloda birçok kez Türkiye þampiyonluðu ve Balkan üçüncülüðünü elde etti. Birçok baþarýya imza atan milli bir güreþçimiz olarak, 1983 yýlýnda Akademiden mezun oldu yýlýnda askerliðini yapan Fatih Nurullah 1987 yýlýnda Ümran hanýmla dünya evine girdi. Bu evlilikten 1 kýz ve 3 erkek çocuklarý oldu. Ýlk dini eðitimini ailesinden gördü. Dedesi Abdulkadir Efendi, Osman Bedreddin Erzurumî'nin yiðit derviþidir. Oðlu Hasan Efendi'ye bu yüzden Þeyhinin künyesi olan Bedreddin'i ilave etmiþtir. Aþaðý yukarý 30 seneyi geçkin tasavvufla ilgim, ilintim var. Nakþibendi Tarikatý'nýn bir mürþidiyle sülûkumuza baþladýk. Nakþi þeyhlerinden Amasyalý Þerif Atalay Efendi'ye intisap edip onun maddi ve manevi ilgilerine mazhar olduk. Naci Eren Efendi ile bir müddet irtibatlanan Fatih Nurullah Efendi bilahare Hasan Hüsameddin Uþþaki'nin kamil halifesi Sahibü'z-Zaman Eþ-Þeyh Ýbrahim Ýpek Çorumî Hz'leri ile tanýþýr. Þerif Atalay Efendi'nin de tensibi ile Þems-i Tubâ Tâbânî Veli Kutbu'l- Aktab Hacý Hafýz Ýbrahim Ýpek Efendi Hazretlerine teslim olur. Daha sonra Halvet-i Uþþak-i Þeyhi Çorumlu Ýbrahim Ýpek Hazretleri'nin terbiyesine girdik senesinde Ýbrahim Ýpek Efendi Hazretleri'nin ahirete Ýrtihaliyle, bize yazmýþ olduðu icazetle beraber göreve baþladýk. 2014'e yani bu güne gelene kadar da 14 senedir irþadýmýza devam ediyoruz. Ve ömrümüzün olduðunca da bu hizmeti devam ettireceðiz inþallah. Biz biliyoruz ki sporcusunuz ayný zamanda, güreþ dalýnda milli bir geçmiþiniz var. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? "Haydarpaþa Demir Spor"da biz güreþ yaptýk, hem Ýstanbul'umuz hem de hayatýmýzýn büyük bir bölümü Üsküdar, Kadýköy güzergahlarýnda geçti. Buralarda "Anadolu Hisarý Spor Akademisi" olduðu için hayatýmýzýn çoðunluðunu bu güzergahlarda, özellikle Üsküdar'da geçirdik diyebiliriz. "Haydarpaþa Demir Spor"da güreþ yaptýk; Salih Boro, Serhat Karadað, Nejdet Uçar bizim antrönörümüzdü. O zamanlarda o ekolün içindeydik ama daha sonra kendimizi baþka bir meydanda bulduk. Ve artýk faaliyetlerimizi burada geliþtiriyoruz. Zaten eskiden, Osmanlý tekkesi gibi, bugünkü kulüp takýmlarý o zamanlar olmadýðý için insanlar ilgi ve alakalarýný oralara yönlendirmiþtir. Sanata ilgi duyanlar, sanatsal alanlarda "Hat, tezhip vs." alanlarda yoðunlaþmýþtýr. Spor veya celadete yönelik gençler de pehlivan tekkeleri, okçu teklerinde ve hayatýn diðer alanlarýnda gruplaþýr ve faaliyetlerini bu þekilde sürdürürlermiþ. Benim güreþ hayatýmda aldýðým tercümelerden, yani riyazet ve mücadele noktasýnda çok faydalarýný gördüm. Çünkü kilo düþme vs. gibi þeyler var, nefsi kontrol etme gibi mevzular var ve tabii bir tekke usülü gibi bir hiyerarþi, aðabeylik sistemi vs. buradaki bir edep, adap, erkan gibi bir disiplin söz konusudur. Daha sonraki tasavvuf yaþamýmda bunun çok faydasýný gördüm. Daha sonra spor akademisini bitirdikten sonra bazý sakatlýklar oldu. Ýlahi bir takdir olarak sakatlýklar bizi bu iþten kesti. Daha sonra kendimizi bu iþin içinde gördük. Biz, sizi "Halveti Uþakki" olarak biliyoruz, "Halvet-i Uþþakilik" nedir? Kýsaca bahsedebilir misiniz? Tarikat-ý Aliye'nin aslý, "Asr-ý Saadet"e dayanýr. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamýn bildiði iki ilim var; "Ýlm bizzahir, Ýlm bicinan" diye geçiyor. Biri ledün ilmi ve biri de þeriat ilmi. Yani insanlarýn neyi, nasýl yapacaklarýna yönelik bir ilimdir. Bu ledünni ilim, Allah Rasülü(sav)'in sahabesine telkin ettiði, vasfettiði, Allah'a yakýnlýk ve kurbiyet ilmidir, marifetullah ilmidir. Bu ilimden o dönemde idrak seviyesine göre her sahabenin ilmen (farkýndalýk olarak) haberi olmayabilir; fakat Hz. Ali gibi, Hz Ebu Bekir gibi, Hz Enes gibi yakýn yol arkadaþý olan sahabeler bu bilgileri Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'den aldýlar ve idrakleri yüksek insanlara, bir þekilde ulaþtýrdýlar. Malum olduðu üzere Ýslam ümmetlerinin arasýnda, sahabeler arasýnda bazý ihtilaflar oldu. Ve Efendimiz S.A.V bir hadisinde buyuruyorlar ki: "Müslüman arasýnda fitne zuhur ettiði zaman; okunuzu, kýlýcýnýzý kýrýn, bað baþlarýna çekilin, tenha yerlere çekilin, fitneden uzak durun." diye bazý emirleri var. Bazý sahabeler bu emirlere uyarak, elini sahabe kanýna, Müslümanýn kanýna deðdirmemek için uzlet ettiler, halvet ettiler, riyazetle, mücadeleyle Allah Resulu'nden almýþ olduklarý hayat düsturlarýný, yaþam, ibadet ve taat þekillerini sistemleþtirdiler ve bu daha sonra bu durumun Tarikat-i Aliye'nin zuhur etmesine ve müesseseleþmesine kadar gitti. Nasýl ki Ýslam aleminde, fýkýh, hadis, tefsir gibi branþlar oluþtuysa, Efendimiz'in(sav) hal ilmi, yaþam tarzý, Allah'a yakýnlýk, kurbiyet bilgisi de "Tasavvuf ilmi" altýnda müesseseleþti ve Tarikat þubeleri ortaya çýktý. "Kadiriye, Rýfaiye, Nakþibendi, Halvetiye" ki bizimki de bunlardan birisidir. Bahsettiðimiz halvet usullerinden, Allah'a yakýnlýk ve kurbiyet bilgisi oluþtu. Ve bunlar ekollerle günümüze kadar geldi. Bizim Halvet tarikatý, devletler kuran bir tarikattýr yani Selçuklu'yu, Osmanlý'yý kuran ve devamý usulen sunan bir organizasyon, bir birliktelik. Ahiler, Ahi teþkilatlarý misalen Ahi Evren denilen zat Halveti derviþidir. Halveti silsilesini bir mahsulüdür. Ýbrahim Zahid Geylani'nin iki halifesi var, birisi Ahi Miram, birisi de Erdebil'dir. Erdebil Tekkesi daha sonra Þialaþan Þah Ýsmail'e kadar giden süreç aslýnda Türk kabilelerinin içinde yaþayan hakiki Sünni Ýslam'ýn yaþadýðý bir tarikat yapýsý iken, daha sonra Yavuz Selim'le olan mücadeleden sonra Ýran tarafýna dönüp Þialaþmasý, Safaviler yani Erdebil Tekkesi ve Ahiler, Ahi Evren, ikinci halifesi de Ahi Teþkilatlarýyla Selçuklu ve Osmanlý'yý kuran yapýlanmalar, organizyasyonlardýr. Daha sonra Ýstanbul'un fethi esnasýnda Fatih Sultan Mehmet Haný da desteklemek maksatlý Lübnan taraflarýndan Kadiri meþrepleri geliyorlar. Ve Kadiriler Ýstanbul'un fethinde büyük yararlar gösterdikleri için bir ara padiþahýn üzerinde nüfuz sahibi oluyorlar ve Kadiri meþrepleri bir müddet devlet yönetiminde etkin olurken daha sonra Cem Sultan vakasý nedeniyle Halveti ekolüyle karþý karþýya geliyorlar. Þeyh Ebu'l Vefa ve hulefesý Cem Sultan'ýn arkasýnda himmet ve duasýyla dururken, Sultan Beyazýt'ýn arkasýnda halveti pirâný vardý. Bu ortamda Cem Sultan'ý tutan vezir katlolunuyor. Cem Sultan kaçýyor. Beyazýt, Ýstanbul'a geldikten sonra artýk halveti tarikatýnýn nüfuzu Osmanlý üzerinde hakimiyetini sergiliyor ve bu da merkez olarak Sümbül Efendi "Sümbül Sinan Dergahý" Merkez Efendi, Üsküdar'da ise Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Þeyh Nasuhi Efendi vs. bunlar Üsküdar aðýrlýklý tekkeler. Bunlar bir þekilde irþatlarýyla, toplum içindeki insanlara nüfuzlarýyla, gerçek Ahi teþkilatý gibi yapýlanmalarýyla ticari alanlarda, sanat noktasýnda ihvanlarýn etkileriyle devlet yönetiminde aðýrlýklarýný koyarken, bir taraftan da dualarýyla, himmetleriyle, müntesipleriyle sosyal hayatý etkilemiþ yapýlardýr. Bizim de Hasan Hüsamettin Uþþaki Hazretleri de, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin çaðdaþý olan bir önceki jenerasyon, hatta hazret 1001 hicri yýlýnda eskiden Üsküdar'dan geçmek durumunda çünkü köprü yok. O zamanlar, Öküz Ýskelesi'nde cenazesi bindirilerek karþý tarafa geçiriliyor. O arada "Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin, Hazret'e bizim zaviyede sizi defnedelim" gibi bir manevi bir teveccüh olmuþ, bu þekilde bir menkibe anlatýlýr. Ancak hazretin bunu kabul etmeyerek kendi dergahýna gitmeyi murad ettiði, söylenir. Halveti tarikatýnýn bir usülü vardýr. Halveti olarak bilinmez de daha çok, tarikatýn etkin meessesleriyle anýlýr. Mesela; Aziz Mahmut Hüdayi de Celvetiyye'dir. "Celvetiyye" olarak bilinir; halvetiye olarak bilinmez. Sümbüliye diye geçer, Sümbüliye diye anýlýr. Merkez Efendi, Uþþakiye tarikatýndandýr, kendisi Uþaklý'dýr, Uþþakiye diye bilinir. Uþak'ta Molla Muhammed Erzincani Hazretleri'nin silsilesinden Alaaddin Uþþaki Hazretlerine müntesip olmakla ve Uþak'ta bulunmak ve Uþak'tan Ýstanbul'a gelmesinden dolayý böyle anýlýr. Aslýnda hepsi halvetinin þubeleridir. Anladýðýmýz kadarýyla günümüzdeki þirket yapýlarý da Osmanlý devleti yapýsý da Peygamber Efendimiz zamanýndaki yapýlara kadar uzanan benzeridir, deðil mi? Bu yapý, devletleri kuran, devletleri yöneten ve himmet, feyz, bereketiyle devletin idami hayat etmesini saðlayan bir müessesidir. Osmanlý'da 36 tane padiþah vardý ve 35 i bir tarikata müntesipti. O zaman kutlu sayýlan bir zatýn hayýr duasýyla devleti yönetmektedir. Malum olduðu üzere duasýyla devleti yönetmektedir. Malum olduðu üzere tarikat, tasavvuf itikadýnda "Kutbul Aktab" diye bir makam vardýr. Bu makamdaki kiþi, yeryüzündeki Allah'a(cc) en yakýn insan olarak anýlýr ve halifetül arzdýr. Her ne kadar padiþah zahirde görünür olsa da arkada manevi idarinin bu zatlarýn elinde olduðuna itikad edilir, tasavufta böyle bir þey vardýr. Hatta denir ki "Padiþah-ý âlem olmak bir kuru bir kavgaymýþ, bir veliye bende olmak cümleden evlaymýþ" bu laf bunu resmeder. Veliye bendelik, hizmetlik padiþah için bile bir þereftir. Osmanlý bu idrakle idame-i hayat etmiþtir, büyüklerin duasýný alarak hükmetmiþtir. Bu zatlarý gücendirdikten sonra bir takým yýkýlýþ sorunlarý baþlamýþtýr. Halveti Uþþaki tarikatýnýn Hz. Pire kadar olan seyri böyledir. Günümüzde de artýk Osmanlý dönemi bitti, yeni Cumhuriyetle yeni þartlar oluþtu. Bazý gereklilikler ve Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki gerçekliklerden doðan bazý kanuni kýsaltmalar söz konusu oldu. Bilhassa Kürt isyanlarýyla, doðudaki tarikat yapýlarýnýn yeni Cumhuriyete baþ kaldýrmasý sorunlarýyla uðraþan Cumhuriyetin kurucularý, o dönemlerden sonra böyle organize yapýlarý kendilerine tehlike olarak gördü ve bu tür yapýlarý bertaraf etmek için 1925 senesinde, Tekke ve Zaviyelerin Seddi kanunu çýkardý. O güne kadar pek sorun yoktu; fakat Þehy Said isyaný gibi bir takým haraketler, Cumhuriyetin kurucularýný böyle bir reflekse itti. Belki olan, günü kurtarma noktasýnda bir faydasý oldu var saysak da tüm Cumhuriyet öncesi kültürel aktarýmlarý, yaþam tarzlarýný, insanlarýn bu konudaki ihtiyaçlarýný ve beklentilerini bir kenara ittiði için olumsuz sonuçlarý da oldu. Yani bugün bizim Tasavvuf musikisi dediðimiz veya Türk-Sanat Musikisi dediðimiz besteler, güfteler, sanatçýlar, sanatkarlar hep bu dergahlarýn bir ürünüydü. Sizin "Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu" adýnda da bir federas yonunuz var, buradaki çalýþmalarýnýz nelerdir, ne tür çalýþmalar ya pýlýyor kýsaca bilgi verebilir misiniz? Öncelikle oraya gelmeden önce yakýn geçmiþi gözden geçirmek istiyorum. Gerek kültürel ihtiyaçlarýn, gerek sosyal ihtiyaçlarýn giderildiði bu müesseseler kapatýlýnca toplumda bu konularda boþluklar oluþtu. Her kadar bunlarýn telafisi yoluna gidilse de günümüze kadar bu eksiklikler hissedildi. Fakat ilerleyen dönemlerde bu ihtiyaçlarýn ortaya çýkmasýyla Cem evlerinin, Alevi vatandaþlarýmýzýn "Tekke Kültürü"nü yeniden talep etmeleri, dergahlarýný 'cem evleri" adý altýnda da olsa açma talepleri, Alevi- Bektaþý kültürünün birtakým dayatmalarý, kendilerinin AÝHM'ne de baþvurarak örgütlenme yolunu seçmeleri ve "Alevi-Bektaþi Federasyonu"nu kurmalarý insan haklarý baðlamýnda herkesin inançlarýný özgürce ve rahatça yaþamasý noktasýnda talepleri, bizi bugüne getirdi. Ve Alevi-Bektaþi kardeþlerimizin demokratik adýmlarý, talepleri bizleri de böyle bir örgütlenme ve yapýlanmaya doðru itti. Biz de memleketimizdeki Sünni-Tasavvuf gruplarý olarak, bir araya gelme ihtiyacýný duyduk ve "Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu"nu kurduk. Bu bir tepki-etki noktasýna deðil de bizim de böyle ihtiyaçlarýmýzýn olduðu, bizim tekke kültürünün yeniden ihya edilip hayata geçirilmesi, unutulan deðerlerimizin tekrar kazanýlmasý noktasýnda bir yapýlanmaya gitme ihtiyacýný duyduk. Ve bunun üzerine bu müesseseyi kurduk. Bu alanda bildiðimiz kadarýyla memleketimizdeki partiler, bir takým kanun teklifi vermekteler. Mesela BDP'den Altan Tan'ýn,.. Tekke ve zaviyelerin tekrar açýlmasý yönünde bir kanun teklifi verdiðini biliyoruz. Cem evlerinin açýlmasý noktasýnda hükümetimizin. CHP ve diðer partilerimizin çalýþmalarýný biliyoruz. En son Haluk Özdalga diye bir Ankara milletvekilinin 1925 senesinde çýkan kanunun yürürlükten kaldýrýlmasý noktasýnda bir kanun teklifi çalýþmasý var. Biz de bu tip yürekli hareketleri, federasyon olarak destekliyoruz. Ve bir an evvel bu iþin önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve yeni Anayasa yazým sürecinde bütün gruplara, bütün inanç gruplarýna demokratik haklarýnýn verilmesi, özgürlüklerine kavuþturulmasý noktasýnda çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalarý yapanlarý da destekliyoruz. Federasyonumuz yaygýn bir organizasyondur, Bilhassa Ýç Anadolu'da ihvanlarýmýzýn olduðu yerlerde tasavvufi dernekler kuruyoruz. Çorum, Çankýrý, Ýskilip, Ilgaz, Kastamonu, Kýrýkkale, Ankara ve Ýstanbul'da ihvanlarýmýzýn, kardeþlerimizin yoðun olduðu yerlerde tasavvuf dernekleri kurarak, bunlarý bir çatý Fatih Nurullah Efendi altýnda topluyoruz. Ne yaptýðýmýzý, ne yapmak istediðimizi merak eden kardeþlerimizi için bugünün þartlarýnda 7 gün 24 saat Osmanlý Tekkesi gibi bir tekkeyi iþletmemiz mümkün olmuyor. Haftanýn belirli günlerinde, ilim ve zikir meclisleri oluyor. Muhiplerimiz, müntesiplerimiz, dernek üyelerimiz, toplantýlara katýlýyorlar; bu arada Ýslami deðerlere sahip çýkma Ýbrahim Ýpek Efendi noktasýnda kandillerimizde, özel günlerimizde, özel ikram ve programlarýmýz oluyor. Bu noktada halkýmýzla buluþma þansýmýz oluyor. Ayrýca Tasavvuf büyüklerimizi, silsilemizin ileri gelen zevatý anma programlarýmýz oluyor; kapalý spor salonu tutarak, belli organizasyonlar, bugüne kadar Çorum, Çankýrý, Kýrýkkale, Ankara ve Ýstanbul'da bu tip organizasyonlarýmýz oldu. Bu tarafta tasavvuf kültürü insanlara ve gençlerimize sevdirmeye, bir tarafta da bunu "Tekke ve Tasavvuf " kültürünü, yurt dýþýndaki organizasyonlara da açma giriþimlerimiz var. Bu vesile ile "14-20 Nisan tarihleri arasýnda her sene Fas'ta yapýlan Sufi Festivaline" 3 senedir katýlýyoruz. Orada Tekke kültürünü yansýtacak davranýþlar sergiliyoruz. Devran, Sema, Tasavvuf Musikisi gibi icralarýmýz oluyor. Bunun için Cezayir, Kuzey Afrika Ülkeleri, Avrupa ve hatta Brezilya'ya davet aldýk, oralara gidip, oralarda da bizim kültürümüzü neþretmemiz ve o insanlara da ulaþtýrma yolunda çalýþmalarýmýz, oluyor. Ýlmi çalýþmalarýmýz da mevcut, bilhassa yaz dönemlerinde gençlerimize hem tasavvuf kültürünü aþýlayacak programlar yapýyoruz hem de ilmi eðitimler vermeye çalýþýyoruz. Ve artý, olmazsa olmazýmýz "Halakayý Zikrullah"týr; haftada bir de olsa bu zikirlerin yapýlacaðý mekanlarý oluþturmak, bunlarý dernek çatýlarýnýn altýnda ve türkülerimizde desteklemek, bu çalýþmalarýný rahat yapýlmasýný saðlamak noktasýnda da faaliyetlerimiz oluyor. Temenni ediyoruz ki yeni dönemde bu bahsettiðimiz kanuni zorluklar da kalksýn tam bir serbestlik içinde huzur içinde insanlar camilere girip-çýkar gibi bizim dergahlarýmýzý da ziyaret etsinler, buradaki programlardan istifade etsinler, imani çalýþmalardan faydalansýnlar, diye umuyoruz. Bunun haricinde diðer tasavvuf ekolleri ve meþrepleriyle ortak çalýþmalarýmýz oluyor, anma günlerimiz oluyor, bunlarý da bir þekilde deðerlendiriyoruz. Ve inþallah bu iþin kýymetinin anlaþýlabilirliðini ve gerek idarecilerimizin noktasýnda, gerek halkýmýzýn bu iþe meyli noktasýnda, bu iþin eskiden olduðu gibi güncellenmesinde ve kýymetinin anlaþýlmasý noktasýnda çalýþmalarýmýzý yapýyoruz, bu konuda söyleyeceklerim bunlardýr. Ýbrahim Ýpek Efendi Çorum'a birçok hizmetler yaptý. Sizlerin yani Çorum Tasavvuf Yolu Federasyonu olarak ilimizde "Çorum'da" neler yapýyorsunuz? Hizmetleriniz ile ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz? Þehitlerimizin aziz ruhlarý vatanýmýzýn teminatý ise, hak yolunda canýný feda etmiþ, her þeyini bu vatanýn insanlarýný yetiþtirmek, onlarýn Allah'ýn sevgisine mazhar olmalarýný temin etmek için harcamýþ 'Erenler' de, toplumumuzun bir arada tutulmasý, birlik ve beraberliðimizin saðlanmasý noktasýnda bir teminat olmuþlardýr. Bu bilinç içinde kendilerine býrakýlan mirasýn takipçisi olarak üzerlerine düþen vazifeleri yapmak zorunda olduklarýnýn altýný çizen Eyüp Fatih Nurullah Efendi(ks), "Elimizden gelen tüm gayretleri sarf ederek bu mübarek velinin yolunu, izini ve muhabbetini yaymak için gereken her çalýþmayý ipek-yolu erleri olarak sizlerden de aldýðýmýz güçle yerine getirmeye çalýþýyoruz. Geçmiþte de görüldüðü üzere tasavvuf ehli birçok Allah dostu kendisi ve talebeleri ile gönülleri fethetmiþ, Ýslam'a ve vatani deðerlere hizmet etmiþlerdir. Tasavvuf meþrepleri usul ve erkanlarý olan ve bunlarý icra ettikleri meclislerle bilinmektedirler, yeni anayasa sürecinde birçok açýlýmýn içerisinde olunan þu zaman diliminde bütün tasavvuf ehli meclisleri bu hizmete davet ediyor; birlikteliði saðlamamýz gerektiði konusunda dikkat çekiyorum. Tasavvuf meclislerinin rahat birer devran evi, zikir evi, tevhithane, asithane veyahut kültür merkezi niteliðinde olmasýný bu tür faaliyetlerin rahatça sürdürülmesi konusunda siyasilerimizden talepte bulunuyoruz. Bizler yolumuza sahip çýkacaðýz, kimliðimize sahip çýkacaðýz. Bu müesseselerin kýymetini bileceðiz. Burada Ýnþallah Rabb'imizin ismini anacaðýz, dualar edeceðiz; vatanýmýza, milletimize, bayraðýmýza, sancaðýmýza, devletimize sahip çýkacaðýz. Ýnþallah þuurlu insanlar yetiþtireceðiz ve böylece Rabb'imizin rýzasýný, lütuf ve ikramýný kazanacaðýz. Bu güzellikleri kazandýrmak için Çorum'un yüze yakýn yerinde sohbet evleri açýyoruz. Buralarda gençliðimize sahip çýkmak adýna dini ve milli eðitimler veriyoruz. Gençlerimizin milli ve manevi deðerlere sahip olarak yetiþtirmek için kurslar açýyoruz. Manevi gün ve gecelerde programlar tertip ediyoruz.ýlçe ve köylerde Kuran Kurslarý ve tevhithaneler açýyoruz. Her yýl Haziran ayýnýn ilk haftasýnda "Ýbrahim Ýpek Efendi Anma Haftasý" adýyla on binlerce insanýn katýldýðý birlik ve beraberlik toplantýlarýný icra ediyoruz. Allah (cc) bu yapacaðýmýz hizmetlerde bizlere yardýmcý olsun. Bizlere destek olan tüm Çorumlu kardeþlerime selam ve muhabbetlerimi sizler aracýlýðý ile iltiyor sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu güzel söyleþi için siz deðerli basýn mensuplarýna da çok teþekkür ediyorum."

8 YAÞAM Yanlýþ beslenme yoruyor 8 Savcý, morgdaki üç ceseti incelemek üzere gelmiþti. Birinci ceset sýrýtýyordu. Savcý nedenini sordu: - "Milli piyangoda büyük ikramiyeyi kazandý, sevincine dayanamadý, kalp krizi geçirdi ve öldü" dediler. Ýkinci ceset de sýrýtýyordu. Savcý sordu: - "Bu neden sýrýtýyor?" Kelime Avý - "Bunun da oðlu doðmuþtu. Sevinçten kalbine yenik düþtü" diye açýkladýlar. Üçüncü ceset Temel'in kömür halindeki cesediydi. O da sýrýtýyordu.- "Bu neden öldü?" diye sordu savcý. - "Efendim, buna yýldýrým çarptý" dediler. - "Peki neden sýrýtýyor?" - "Fotoðrafýný çekiyorlar sanmýþ Günün Sudoku Bulmacasý Duygusal sermayenizi evlilik öncesinde tüketmeyin! Söz ve niþanlýlýk süreci, yeni kurulacak yuvalar için güzel bir baþlangýç. Ancak daha yolun baþýnda kýyýlan dinî nikâh akdi ve gereksiz yere uzatýlan tanýþma süreci, yuvanýn huzurunu bozabiliyor. Zira evlilik öncesi tüketilen duygusal sermaye de ömür boyu sürecek aile hayatýný yavan býrakýyor. Bahar ve yaz aylarý, birçok kiþi için evlilik mevsimi demek. Hem havalarýn güneþli olmasý hem de tatil sebebiyle düðün merasimleri bu dönemde artýþ gösteriyor. Sözlü ya da niþanlý çiftleri, yuva kuracak olmanýn heyecaný sarmýþ durumda. Kimisine göre çarçabuk geçen söz dönemi, kimisine göre Ne zaman geçecek bu günler ve biz evleneceðiz sabýrsýzlýðý içinde uzayýp gidiyor. Uzmanlar, söz dönemi 2, niþanlýlýk dönemi 3 ay olmak üzere toplamda en fazla 5-6 ay içinde yuva kurmayý öneriyor. Zira uzayan evlilik öncesi dönem, insanlarýn sabrýný zorlayarak evlilik içinde tatmin edilmesi gereken duygularýn tüketilmesine yol açýyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Akif Nuri Doðan yorgunluðun önemli nedenlerinden birinin yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý olduðunu söyledi. Doðan, "Dengeli bir diyet kan þekerinizi normal sýnýrlar içerisinde tutacaðý için halsiz hissetmenize engel olur. Düzenli kahvaltý yapýn. Her öðünde protein ve kompleks karbonhidratlarý tüketmeye çalýþýn. Ayrýca sürekli enerji için gün boyunca küçük öðünler ve atýþtýrmalýklar yiyin." dedi. Intercontinental Hospital Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Akif Nuri Doðan, yorgunluðun nedenleri ve yorgunluktan kurtulmak için yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Yorgunluðun nedeninin yeterince uyumamak olabileceðini söyleyen Doðan, "Yetiþkin bir kiþinin her gece 7-8 saat uyumasý gerekir. Bunun için öncelikle uyku sürenizi de göz ününde bulundurarak düzenli bir program oluþturun. Yatak odanýzda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi araçlarý bulundurmayýn. Tüm düzenlemeleri yapmanýza raðmen hâlâ uyku problemi yaþýyorsanýz mutlaka bir hekimden yardým isteyin." diye konuþtu. Yorgunluðun önemli nedenlerinden birinin de yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý olduðunu kaydeden Doðan, "Dengeli bir diyet kan þekerinizi normal sýnýrlar içerisinde tutacaðý için halsiz hissetmenize engel olur. Düzenli kahvaltý yapýn. Her öðünde protein ve kompleks karbonhidratlarý tüketmeye çalýþýn. Ayrýca sürekli enerji için gün boyunca küçük öðünler ve atýþtýrmalýklar yiyin." ifadelerini kullandý. Depresyonun baþ aðrýsý, iþtah kaybý gibi önemli belirtilerinden birinin de geçmeyen yorgunluklar olduðunu söyleyen Doðan, þöyle devam etti: "Metabolizma hýzýný kontrol eden tiroid bezinin hastalýklarý yorgunluk, halsizlik ve kilo alýmýna neden olabilir. Uzun süredir devam eden bir yorgunluðunuz varsa mutlaka hekiminize baþvurun ve tiroid ile ilgili testlerinizi yaptýrýn."kafein ölçülü dozlarda tüketildiðinde uyanýklýðý ve konsantrasyonu artýrabileceðini ancak çok fazla tüketildiðinde kalp hýzý ve kan basýncýný olumsuz yönde etkileyerek yorgunluða neden olabileceðini aktaran Doðan, "Çok fazla kafein tüketiyorsanýz yavaþ yavaþ azaltmayý deneyin. Kafein tüketimini aniden býrakýrsanýz kafein eksikliði daha fazla yorgunluða neden olabilir. Ýdrar yollarý enfeksiyonlarý her zaman kendisini idrara çýkarken yanma ve aðrýyla göstermeyebilir. Bazý durumlarda tek belirtisi yorgunluk olabilir. Diyabet hastasýysanýz çok sýk yorgunluk problemi yaþarsýnýz. Diyabet olduðunuz ortaya çýkarsa, ilaç tedavisi, yaþam tarzý ve beslenme alýþkanlýklarý deðiþiklikleriyle yorgunluðunuz tedavi edilebilir." þeklinde konuþtu. (CÝHAN) Çiftlerin birbirini tanýma ve evlilik süreci olan niþanlýlýðýn uzatýlmasý durumunda duygusal sermayenin tüketildiðini aktaran sosyolog Yrd. Doç. Mehmet Ali Balkanlýoðlu, gençlerin bu dönemde bazen çok yakýn iliþki kurup, evli çiftler gibi birçok duyguyu deneyimlemek istediklerini söylüyor. Balkanlýoðlu, gün içinde çok fazla telefon veya internetten yapýlan görüntülü görüþmelerin, sýk sýk buluþup bir yerlere gitmenin, her aný fotoðraflayýp sosyal medya üzerinden paylaþmanýn evlilik öncesi duygusal sermayeyi azalttýðýný vurguluyor. Çiftler evlenip de ayný evde yaþamaya baþlayýnca birbirleri için büyü bozulmuþ, birer kül kedisine dönüþmüþ, sevginin doðasýndaki heyecaný yitirmiþ olabiliyorlar. diyen sosyolog, bu durumun evliliðin kalitesinde ciddi manada bir düþüþe yol açtýðýný kaydediyor. Eski evliliklerde duygusal sermayenin daha iyi korunduðunu ve bunun evlilikte mutluluða olumlu yansýdýðýný söyleyen Balkanlýoðlu, deðiþen dünya koþullarýnda iliþkilerin de lakayt bir hal aldýðýný ifade ediyor. (CÝHAN Dizi 16:55 Mete, hayatýný babasýný öldüren ve aile onurunu zedeleyen insanlara karþý mücadele üzerine kurmuþtur. Ancak hiç beklemediði bir yola girecek, Türkan'ýn aþký ve arkadaþlarýnýn desteði ile büyük bir deðiþim geçirecektir. Mete'nin psikolojik gerilimi ve yolculuðu, adalet ve intikam kavramlarýnýn tartýþýlmasýný saðlayacaktýr. Mete, intikam yolculuðunda tahmin dahi edemeyeceði pek çok sýrla karþýlaþacaktýr. Ortada sanýlandan çok daha büyük bir entrika ve suç iliþkisi vardýr. Böyle bir dünyada Mete, acaba intikamý mý yoksa aþký mý seçecektir. Eðlence Eski Hikaye 20:00 Güldür Güldür Günlükhayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor. Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Mr. Key in Abdülhey ile ilgili planý ne? Cahit, Mr Key ile bir araya mý gelecek? Sarp ý Savcý Leyla mý öldürecek? Polat Alemdar, Mr. Key ile ilgili KGT ye nasýl bir komut verecek? Tapýnakçýlar nerede üst düzey bir toplantý düzenleyecek? Bu toplantýda Yüce Majeste ortaya çýkacak mý? Raskoln ve Baltazar, Pusat ý saf dýþý etmeye mi çalýþacak? Pusat kimin tarafýnda kalacak? Baytar aslýnda kimin adamý çýkacak? Kara ve Pusat ý Baytar mý deþifre edecek? Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Çiðdem Batur, Cahit Kayaoðlu Yönetmen : Onur Tan Ýbrahim Tatlýses Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý: Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952, Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk þarkýcý, besteci, yapýmcý, oyuncu, televizyon programcýsý. Tatlýses Holding yönetim kurulu baþkaný "Ayaðýnda Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlýses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show 'da sunuculuk yapmýþtýr. Tatlýses, Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr. Ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiþtir yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap, anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamýþtýr. Müzik, televizyon ve sinemanýn yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda, turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý, radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok alanda yatýrýmý bulunmaktadýr.özel hayatýyla da gündemde olan Tatlýses, 14 Mart 2011 tarihinde program çýkýþý uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý olarak kurtuldu.1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir maðarada - ciðerci Ahmet Tatlý yla karýsý Leyla nýn yedi çocuðunun en büyüðü olarak dünyaya geldi. Ýbrahim Tatlýses'in babasý Arap, annesi Kürt'tür.Tatlýses doðduðunda babasý cezaevinde bulunmaktaydý. Hiçbir zaman okula gitmemiþtir.daha sonra neden okuyamadýðý sorulduðunda Urfa'da sanki Oxford vardý da biz mi gitmedik yanýtýný vermiþtir. Çocuk yaþlarda çalýþmaya baþlamýþtýr: su satmýþ, çýðýrtkanlýk yapmýþtýr. Patates Köftesi Malzemeler: 3 adet orta boy patates 1 adet büyük boy havuç 2 çorba kaþýðý zeytinyaðý 1 yemek kaþýðý kaþar peyniri (rendelenmiþ) 1 paket hazýr pane harcý Tuz, karabiber (arzuya göre baharat ekleyebilirsiniz) Yapýlýþý: 1. Patateslerin kabuklarýný soyduktan sonra orta boy tencereye ilave edin ve haþlayýn. 2. Haþlanan patatesleri geniþ bir kabýn içine alý ezin. 3. Havucu yýkayýp kabuklarýný soyun ve rendeledikten sonra ezilen patates harcýna ekleyin. 4. Sonrasýnda baharatlarý, kaþar peynirini ve zeytinyaðýný ilave edip iyice karýþtýrýn. Karýþtýrdýðýnýz malzemeden ceviz büyüklüðünde parçalar kopartýp elinizde yuvarlayýn. 6. Pane harcýný düz bir tabaða alýp yuvarladýðýnýz patates köftelerini harca bulayýn ve yaðda kýzartýn. Afiyet Olsun. Kaderde sevmek var ama kavuþmak yok ise þayet. Olsun vuslata aþýk gönül, susmaya da razý.! - Hz. Mevlana Ýhanet Bitmeyen Þarký Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Dosta Doðru Hayat Dersi Kanal 7 de Sabah Yasemince Dr. Feridun Kunak Kardeþ Gibi Uður Arslan la Umut Var Ýki Annem Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Koltuk Belasý 21:00 Kanal 7 Haber Saat Vahþi Gelin Cennet Mahallesi Pepee Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Gülben Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Pepee Kukla Tipler Show Ana Haber Büyük Risk Güldür Güldür Show Akasya Duraðý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Belalý Ev Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Þirinler Sarayýn Doktoru Sabah Haber Osmanlý Tokadý TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Eski Hikaye Ana Haber Bülteni Zengin Kýz Fakir Oðlan Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda Hýyanet Sarmalý

9 9 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CHP Çorum teþkilatlarýndan Ankara'ya çýkarma Geçtiðimiz Salý günü TBMM'de CHP gurup toplantýsýný izlemeye gelen bazý köy muhtarlarý, CHP Çorum Belediye Meclis üyeleri, CHP Kargý Ýlçe Baþkaný Ýsmail Hakký Bolpaça, CHP Kargý Belediye Meclis üyeleri, Osmancýk Belediye Meclis üyesi Özhan Mahmut Arslan, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'nin konuðu oldular. Ziyarette CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut da hazýr bulundu. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ilede görüþen Çorum heyeti bir süre sohbet ettikten sonra Tufan Köse'ye de teþekkür ederek meclisten ayrýldýlar. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Milletvekili Tufan Eðitim Bir Sen'den öðretmene þiddete tepki! Çorum merkeze baðlý Ýnalözü Köyü'nde geleneksel yaðmur duasý gerçekleþtirildi. Yaðmur duasýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca, bazý köy muhtarlarý, Ýnalözülüler ve çevre köylerden çok sayýda davetli katýldý. Yaðmur duasý sýrasýnda Ýnalözü Köyü Muhtarý Metin Badak, köyün sorunlarý ve yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Muhtar Badak'tan köyün sorunlarý hakkýnda bilgi alan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Arslan köyün eksikleri için yardýmcý olacaklarýný söylediler. Yasin YÜCEL Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, Kayseri Seyyit Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Aktaþ'ýn 16 Mayýs Cuma günü öðrencisinin saldýrýsýna uðradýðýný ve kurtarýlamayarak hayatýný kaybettiðini belirterek, Milli Eðitim Bakanlýðýný öðretmene karþý þiddet olaylarýna sessiz kalmamaya ve öðretmenlerin yanýnda olduðunu göstermeye davet etti. Bulanýk, yaptýðý basýn açýklamasýnda, "16 Mayýs Cuma günü cuma namazýna giderken saldýrýya uðrayan Müdür Yardýmcýsý Mehmet Aktaþ'ýn hayatýný kaybetmesi son yýllarda sýk sýk karþýlaþtýðýmýz bu tür haberlere maalesef ki hemen her gün yenileri ekleniyor. Gün geçmiyor ki öðretmene karþý þiddet haberlerine bir yenisi eklenmesin. Bu tür magandalara karþý herkesi tepki vermeye davet ediyorum. Çünkü biz, 'Bana bir harf öðretenin, 40 yýl kölesi olurum' diyen bir medeniyetten, öðretmeni döven, darp eden, þiddet uygulayan, öðretmenine hakaret eden bir toplum haline dönüþtük. Bu durum, kaygý verici bir durumdur'' dedi. Öðretmenlerin kolay hedef haline gelmesine neden olan okullardaki güvenlik probleminin bir an önce çözülmesi gerektiðini belirten Bulanýk, ''Okullar, öðrenci ve eðitim çalýþanlarý için güvenli alanlara dönüþtürülmelidir. Ayrýca Alo 147 gibi bazý öðrenci velilerini çirkinleþmeye teþvik eden uygulamalara ise son verilmelidir. Öðretmenlerin yaþamýný tehdit eden ve her geçen gün artarak devam eden þiddet olaylarý ile ilgili eðitimcilerin sahipsizlik Köse, "Köy Muhtarlarýmýz, Belediye Meclis üyelerimiz, Ýl Genel Meclis üyelerimiz, Kadýn Kollarýmýz, Ýlçe Teþkilatlarýmýz, Gençlik Kollarýmýzýn TBMM ziyareti ve gurup toplantýsýný izlemesi, Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþmeleri konusunda planlý bir ziyaret programý çalýþmasý yaptým. Bu þekilde yasamanýn ve siyasetin merkezinde siyasetin ve bürokrasinin nasýl iþlediðini teþkilatlarýmýz ve muhtarlarýmýz bilsin görsün istedim. Bu tür, buna benzer kapsamlý ziyaret programlarýmýz devam edicektir. Bu ziyaret programlarýnýn yerel yönetimlerimiz, köy muhtarlarýmýz ve teþkilatlarýmýz açýsýndan faydalý olacaðý kanýsýndayým. Davete icabet edenlerede ayrýca teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi duygusuna kapýldýklarýný buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öðretmenleri deðersizleþtiren ve hedef tahtasýna oturtan yaklaþýmlar ile öðretmenleri huzursuz eden darp ve yaralama hadiseleri sadece eðitimcilerin deðil, baþta Milli Eðitim Bakanlýðýnýn olmak üzere, bütün toplumun ortak sorunudur. Bu noktadan hareketle Milli Eðitim Bakanlýðýný þiddet olaylarýna karþý sessiz kalmamaya ve geleceði inþa eden öðretmenlerinin yanýnda olduðunu göstermeye davet ediyorum'' ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýnalözü'nde yaðmur duasý ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan 1. Cadde Dere Kenarý batýsýnda bulunan 700,00 m2 yüzölçümlü park, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya ve büfe olarak, hazýrlanan þartnameleri dahilinde 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Pazartesi günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli: 1 Yýllýðý ,00 TL + KDV Geçici Teminatý: 5.000,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur. Ýlan Tarihi: Basýn: 583 Resmi ilanlar de Milletvekili Baðcý'dan "Çevre Günü" mesajý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Koruma Haftasý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Bugün çevrecilik deyince ozon tabakasýndaki delinme, asit yaðmurlarý, küresel ýsýnma, kuraklýk ve çölleþme, denizlerin kirlenmesi gibi birçok konunun akla geldiðini dile getiren Milletvekili Cahit Baðcý, "Bugün bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliði hepimizin günlük yaþayýþýný etkileyen bir olaydýr. Ýklim deðiþiklikleri, afetler, kuraklýk, havaya, suya, topraða karýþan kimyasal artýklar, insan saðlýðýný tehdit eder düzeydedir. Bu çerçevede Türkiye'de çevrecilik ile ilgili düzenlemeler bugün geniþ çaplý olarak birçok alanda uygulanmaktadýr. Hükümetimiz çevre konularýnda uluslararasý geliþmeleri yakýndan takip ederek, koruma ve kullanma dengesini gözeten ve sürdürülebilir kaynak kullanýmýnýn önemini bilen bir anlayýþla hareket etmektedir. Çevrenin korunmasý ve sürdürülebilir kullanýmýna yönelik çok sayýda proje üretip dev yatýrýmlara imza attýk. Atýk su tesisleri, çöp depolama tesisleri gibi dev tesisleri kullanýma açtýk. Hava kirliliði ve artan karbon monoksit emisyonu ile mücadele için önemli adýmlar attýk. Demiryolu ve havayolu kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve yaþlý araçlarýn trafikten çekilmesi gibi uygulamalarýmýzla ulaþýmý çevreye daha duyarlý hale getirdik. Ülkemizde hava kalitesi yönetimine iliþkin usul ve esaslarý AB çevre mevzuatýyla tam uyumlu olan 'Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði' ile belirlemiþ bulunmaktayýz. Bu çerçevede Hükümetimiz olarak desteklediðimiz, uluslararasý protokoller, anlaþmalar, AB müktesebatý ve ikili ülke çevre anlaþmalarý son derece önemlidir. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz da çevrenin korunmasý ve iklim deðiþikliði ile mücadele çalýþmalarýnda bilinç düzeyinin artýrýlmasý amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir. Ýklim deðiþikliði baþta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karþý hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazýrlýklý olmak, Hükümetimizin en önemli yükümlülükleri arasýnda olmaya devam edecektir" dedi. Baðcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaþayýþýný etkileyen bir olay olduðu için; içinde yaþadýðýmýz doðayý güzelleþtirmek ve daha da yaþanabilir kýlmak için birey olarak da üzerimize düþen görevleri yerine getirmeliyiz. Bu sebepten Dünya Çevre Günü öncelikle gençlerimizde ve toplumumuzda çevre duyarlýlýðýný artýrmak için önemli bir fýrsattýr. Ýnsanýn doðaya verdiði zararýn telafisi neredeyse imkânsýzdýr. Çevre kirliliði insanlýðýn geleceðini tehdit eden en büyük sorunumuzdur. Geçmiþten miras, gelecekten emanet aldýðýmýz bu güzel Dünyamýzýn geleceði için hep birlikte el ele vermeli bu güzel doðayý korumalýyýz. Yasamanýn bir üyesi ve kanun yapýcý olarak, kanun yapma sürecinde yaþadýðýmýz çevre ve yerkürenin korunmasý ve gelecek nesillere yaþanabilir bir çevre býrakýlmasý için hassasiyetle çalýþtýðýmýzý belirtmek isterim. Bu duygu ve düþüncelerle 'Dünya Çevre Günü' nü kutluyorum." Kubilay Kaan YÜCEL Burunçiftlik üst geçidinde intihar giriþimi Telefonda erkek arkadaþý ile tartýþan genç kýz, intihara kalkýþtý. Akkent Mahallesi TOKÝ Bloklarýnda ikamet eden S K. (30), telefonla erkek arkadaþý ile tartýþtýktan sonra girdiði bunalým sonucu Burunçiftlik üst geçidine çýkarak kendini aþaðý atmak istedi. Araç sürücülerinin durumu polise bildirmesi sonucu olay yerine gelen sivil ve resmi polis ekipleri, genç kýzý ikna ederek intihardan vazgeçirmeye çalýþtý. Bu sýrada herhangi bir olumsuzluða karþý köprü altýnda itfaiye ekipleri atlama çadýrý kuruldu. Polisin tüm çabalarýna karþý intihar etmekte direnen genç kýz, bir emniyet amirinin yaklaþýk yarým saatlik uðraþý sonucu intihar etmekten vazgeçirildi. SK., ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken uzun süre araç trafiðine kapatýlan Çorum- Ankara karayolu yeniden araç trafiðine açýldý.

10 10 Termal su yeni sondaj makinesiyle aranacak KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Aile Eðitim Merkezi'nde 'evlilik' konulu seminer Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi bünyesinde gerçekleþtirilen seminerler devam ediyor. Seminerlerin bu haftaki konusu "Evlilik Uyumuna ve Aile Sistemine Etkileri" oldu. Seminere katýlanlara kocasýna aþýk fakat ondan vazgeçemeyen, birbirleriyle saðlýklý iletiþim kurmakta zorlanan bir çiftin evlilik hayatýnýn anlatýldýðý film izletildi. Grup üyeleri tarafýndan oldukça beðenilen filmde herkes kendinden bir þeyler bulduðunu ifade etti. Grup terapisi, talepler doðrultusunda yeni katýlýmcýlarýyla ve yeni grubuyla önümüzdeki haftalarda tekrar yapýlacak. Haber Servisi Isvea'nýn Ýtalyanlarý Çorum'a geliyor Kalitesi, deðiþik alan çözümlerine farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ve ödüllü tasarýmlarýyla vitrifiye seramik ve banyo dolaplarýnda Ýtalyan tarzýný en iyi þekilde yansýtan banyo markalarýndan Isvea'yý 2013 yýlýnda tüm marka, tasarým, entelektüel sermaye haklarý ve Ýtalya'daki bayi aðýyla Ece Holding tarafýndan satýn almýþtý. Satýn alýmýn ardýndan, Türk giriþimciliðinden beslenen yeni yapýsý ve köklü Ýtalyan geçmiþiyle, Isvea'nýn Ýtalya, Avrupa ve dünya pazarýndaki büyümesi dikkat çekici bir ivme kazandý. Kalite hedeflerini dünya düzleminde oluþturarak, pazar olarak tüm dünyayý gören Ýtalyan Isvea, bu baðlamda 45 ülkeye gerçekleþtireceði ihracatta Türkiye'yi ana üretim üssü yapýyor. 6-7 Haziran 2014 tarihleri arasýnda, Ýtalya'dan markanýn Ýtalya müdürü Dr. Alessio Scacaroni, ödüllü tasarýmcýsý Dr. Ettore Giordano ve Isvea'nýn kurucusu Angelucci ailesinden Ada Lucianni Angelucci'nin katýlýmýyla Çorum'da program düzenleyecek. Ýskilip, Kanara mevkiinde bulunan sýcak su rezervinde MTA ve Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile yürütülen çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Bilindiði gibi geçtiðimiz hafta 750 metre derinliðe inilmiþ, rezervden Ýskilip'in çok amaçlý yararlanabilmesi için Bin 300 metre derinliðe inebilen ve petrol aramalarýnda da kullanýlan yeni sondaj makinesi ile çalýþýlmasýna karar verilmiþti. Ayný yerde bulunan MTA kampýnda yeni sondaj makinesi ile birlikte diðer iþ makineleri, uzman ekip ve ekipmanlarla çalýþmalar vardiya usulü 24 saat aralýksýz devam ediyor. Belediye Baþkaný Recep Çatma çalýþmanýn sonuçlanmasý ile birlikte baþta turizm olmak üzere Ýskilip'e birçok alanda sayýsýz faydasý olacak olan yatýrýma Belediye olarak her türlü katkýyý saðlamaya devam edeceklerini belirterek MTA çalýþanlarýna ve emeði geçenlere teþekkür etti. Haber Servisi "Aldýðýmýz yetki, milletimizin deðerleriyle barýþýk tüm eðitim çalýþanlarýnýn verdiði yetkidir" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 2014 yýlý mutabakat sonuçlarýna göre eðitim hizmet kolunda yetkilerini pekiþtirdiklerini söyledi. Eþkil konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Tüm il ve ilçelerde eðitim hizmet kolunda faaliyet gösteren, bütün iþyerlerinde teþkilatlanan ve ülkemizin en büyük sendikasý olarak tüm Türkiye'nin emek, emekçi hakký, demokrasi, insan haklarý, özgürlükler baðlamýnda gözü kulaðý olan Eðitim Bir Sen, 15 Mayýs 2014 itibarýyla 279 bin 774 üye sayýsýyla eðitim hizmet kolunda yetkisini ve liderliðini perçinlemiþtir. Eðitim Bir Sen'in, kurulduðu günden bu yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiði mücadele, 2011'den itibaren Türkiye'nin en büyük sendikasý olma hüviyetiyle daha da anlam kazanmýþtýr" dedi Eþkil, 2009 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde aldýklarý yetkinin açtýðý yoldan ilerleyerek 2011 yýlýnda genel yetkiyi aldýklarýný, 2012 yýlýnda yetkiyi güçlendirdiklerini, 2013 yýlýnda karþýlarýna çýkan her türlü zorluða raðmen aradaki farký açtýklarýný, 2014 yýlýnda ise yetkiyi pekiþtirdiklerini söyledi. Üniversite ve YURTKUR üye sayýlarýna da deðinen Eþkil, "Eðitim Bir Sen, 2012 yýlýnda YURTKUR'da olan üye sayýsýný 2013'te 1.724'e, 2014'te 1.827'ye, üniversitelerde 2012'de olan üye sayýsýný 2013'te 'e, 2014'te 'e, Milli Eðitim Bakanlýðý'nda ise 2012'de olan üye sayýsýný 2013'te 'e, 2014'te ise 'ya yükseltmiþtir. Eðitim Bir Sen'in eðitim hizmet kolundaki toplam üye sayýsý ise 2012'de 'ye, 2013'te 'a, 2014'te 'e ulaþmýþtýr" ifadelerini kullandý. Tahir Eþkil yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Böylece, Mehmet Akif Ýnan'ýn, "Ölüm bir tohumsa kefen zarýnda/gün olur fýþkýrýr bir orman olur" mýsralarý manasýný bulmuþ, dün görülen düþler bugün gerçek olmuþtur. Bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidaný, bir fidanda ormaný düþleyenler; birçok olumsuzluða raðmen güçlü teþkilat olduðunu bir kez daha tescil ettirmiþtir. Eðitim çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarýnýn geliþtirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi verenler, daha önce olduðu gibi, bundan sonra da hiçbir siyasal yaklaþým ve ideolojinin kanatlarý altýna girmeden, kendi dinamizmini oluþturan medeniyet ve deðer odaklý yeni sendikal anlayýþla sorunun parçasý deðil, çözümün paydaþý olmayý sürdürecektir.örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol alan Eðitim Bir Sen, temel hak ve özgürlükler noktasýnda elde ettiði kazanýmlarýn yanýsýra, insanca bir hayat için gerekli olan mali iyileþtirmelerin de yapýlmasý noktasýnda kararlý duruþunu sergilemeye devam edecek ve talepleri kazanýma dönüþtürme mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir. Eðitim Bir Sen, sendikacýlýðý çaðýn ihtiyaçlarý ile örtüþen yeni bir sivil toplum örgütü anlayýþýyla yöneterek gücüne güç katmaya, kavga ve çatýþmadan uzak durarak, birtakým ideolojilere angaje olmadan, ortak akýl ve uzlaþýyla çalýþanlarýn haklarý için var olmaya devam edecektir. Eðitim Bir Sen'in teþkilatý olarak biliyoruz ki, aldýðýmýz yetki, milletimizin deðerleriyle barýþýk tüm eðitim çalýþanlarýnýn verdiði yetkidir. Bu yetkiyi kullanýrken, bugüne kadar temsil ettiðimiz çalýþanlarýn deðerleri rehberimiz olmuþtur, olmaya da devam edecektir. Temsil ettiðimiz camianýn taþýdýðý misyonun bilincindeyiz. Ýllegal yapýlanmalara karþý durmaya ve herkesi kucaklama anlayýþýyla çalýþanlarýmýzý temsil etmeye devam edeceðiz. Biz, 'bu topraklar üzerinde yaþayan her bir fert, bu ülkenin en deðerli vatandaþlarýdýr' anlayýþýyla hareket ediyoruz. Bir yandan bize bu yetkiyi veren çalýþanlarýmýzýn iþlerini insanca yapabilmeleri, hayatýný onurlu bir þekilde sürdürmeleri için demokratik düzenimizin bir gereði ve çaðdaþ toplum yönetiminin öngördüðü yöntemlerle hayatýný idame etmeleri yönündeki mücadelemizi sürdürürken, diðer yandan da, bin yýllýk geçmiþi ile bu topraklar üzerinde yaþayan bu milletin barýþ ve kardeþlik içerisinde nice bin yýllarý birlikte yaþamasýný saðlayacak çalýþmalara öncülük ediyoruz. Biz, hizmetlisiyle, þefiyle, öðretmeniyle, akademisyeniyle, bütün eðitim çalýþanlarýyla bir aileyiz. Biz, "Sendikal mücadelemiz, Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa etmek adýna erdemliler hareketidir" sözleriyle vizyonumuzu belirleyen Mehmet Akif Ýnan'ýn, milletimizin mutabakat metnini yazan Mehmet Akif Ersoy'un mirasçýlarýyýz. Bu duygularla, baþta üyelerimiz olmak tüm teþkilatýmýzý, disiplinli, istikrarlý ve samimi çalýþmalar neticesinde elde ettiði baþarýdan dolayý kutluyoruz." Yasin YÜCEL SMMMO'dan Kaya'ya kutlama LÖSEV Ýyilikler Týrý bugün Çorum'da LÖSEV Ýyilikler Týrý Türkiye'nin dört bir yanýndaki ihtiyacý olan lösemili çocuklara ve ailelerine týr dolusu yardýmlarýný ulaþtýrýyor. Zonguldak'dan Kastamonu'ya; Samsun'dan Çorum'a kadar Karadeniz Bölgesinde yaþayan ailelerle buluþan Lösev Týr'ýnýn bugünki duraðý Çorum olacak. Ýyilikler Týrýnda gýda, giyim, tekstil, kýrtasiye, oyuncak ve kýrmýzý et yardýmlarý LÖSEV'e kayýtlý lösemili çocuklar ve aileleri için hazýr bulunuyor. Ýyilikler Týrý bugün saat 12.00'da Saat Kulesi yanýnda olacak. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO), Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý diledi. Ziyarette Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Hakký Koþar, Mehmet Çetinkaya, Murat Metin ve Alican Doðan ile Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Alagöz'de yer aldý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ziyaretten dolayý Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyelerine tek tek teþekkür etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise þahsý ve kurumu adýna Meclis Baþkaný Kaya'ya yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi.

11 SPOR 11 U19 Türkiye Þampiyonasý finalleri Konya'da oynanacak sezonu U19 Türkiye Þampiyonasý final müsabakalarý 7 ve 8 Haziran 2014 tarihlerinde Konya'da oynanacak. 74 ilden 136 takýmýn katýlýmý ile 7 Mayýs 2014 tarihinde baþlayan Türkiye Þampiyonasý'nda oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakalarý sonunda 4 takým finale katýlma hakký kazandý. Finalist takýmlar; Sakarya Erenlerspor, Ýzmir Büyükþehir Belediyespor, Mersin Akdeniz Belediyespor ve Trabzon Hekimoðlu Doðanspor'un katýlacaðý U19 Türkiye Þampiyonasý finalleri kura çekimi 6 Haziran 2014 Cuma günü Konya'da yapýlacak. Kura çekimi sonrasý oluþacak eþleþme ile 7 Haziran 2014 tarihinde yarý final, 8 Haziran 2014 tarihinde ise final müsabakalarý oynanacak. Barýþ Boyar'a en baþarýlý antrenör ödülü verildi Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ve Badminton Milli takým antrenörü Barýþ Boyar'a en baþarýlý antrenör ödülü verildi. Ayvalýk'ta yapýlan Veteranlar Türkiye Þampiyonasý ve antrenör eðitim semineri sonunda Badminton Federasyonu tarafýndan yýl içinde yapýlan organizelerde baþarýlý olan antrenörlere plaket ve hediye verildi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ve milli takýmlarda gösterdiði performansla büyük takdir toplayan Barýþ Boyar geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlda en baþarýlý antrenörler arasýna girmeyi baþardý. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton'da küçük sporcularýnýn kazandýðý baþarýlara Veteranlar'da Þamil Pöç ile sürdürüyor. Türkiye Veteranlar Badminton Þampiyonasý'nda Þamil Pöç +55 kategorisinde çift erkeklerde ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu Mayýs tarihlerinde Ayvalýk'ta yapýlan Veteranlar Türkiye Badminton Þampiyonasý'nda +55 yaþ kategorisinde mücadele eden Þamil Pöç çift erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. ADNAN YALÇIN Mehmet Tosun gidecek mi, kalacak mý? Türk futbolunun gelecek vaadeden futbolcularýndan Mehmet Tosun, sezonu için kiralýk olarak gittiði Batman Petrol Spor ile sözleþmesi sona erdi. Bonservisi Eyüpspor'da olan genç futbolcunun bu sezon Eyüpspor'da mý oynayacaðý, yoksa baþka bir takýma mý transfer olacaðý önümüzde ki günlerde netlik kazanacak. Mehmet Tosun þu an ki durumu açýklamalarda bulundu. Batman Petrol Spor'da güzel bir sezon geçirdiðini söyleyerek konuþmasýna baþlayan genç futbolcu; "Ben oraya gittiðimde 10 buçuk ay sonra þampiyonluða oynadýk. Þahsým adýna ve takým olarak güzel bir sezon geçirdiðimizi düþünüyorum. Batman Kulübü ve þehri þampiyonluðu hak ediyordu ama olmadý. Bundan sonrasý için inþallah onlar adýna güzel olur" dedi. Eyüpspor'un futbolcusu olduðunu söyleyerek konuþmasýna devam eden Tosun; "Öncelikle Eyüpspor'da yeni baþkanýn belli olmasýný bekliyorum, sonrasýnda oturup konuþulur ve son durumum belli olur. Þu an netlik kazanan bir þey olmadýðý için ne söylesem doðru olmaz. Gelen bir kaç teklif oldu. Beni direkt olarak arayan takýmlarda var, menajerimi arayanlar da var. Ben þu anda Eyüpspor'un futbolcusuyum o yüzden öncelik olarak ilk tercihim tabi ki Eyüpspor ama gelen teklifler doðrultusunda bazý þeyler oturup konuþulur. Zamanla her þey netlik kazanýr. Hakkýmda hayýrlý þeylerin olmasýný diliyorum." diyerek sözlerini bitirdi. Futbol hayatýna 2005 yýlýnda Beþiktaþ'ta baþlayan 1992 doðumlu Tosun, Ýstanbul Gençlerbirliði ve Kasýmpaþaspor'da forma giydikten sonra 2011 yýlýnda Eyüpspor'da profesyonelliðe geçiþ yaptý. Son olarak ise, Eyüpspor'dan kiralýk olarak gittiði Batman Petrol Spor formasýný terletti. Kaynak: Ajansspor Alaca'da þampiyon Sakarya yýldýzlarý Alaca Belediyespor tarafýndan düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Sakarya Yýldýzlarý kazandý. 11 takýmýn mücadele ettiði turnuvanýn final maçý hafta baþýnda oynandý. Alaca Ýlçe sahasýnda oynanan maçlar sonunda Sakarya Yýldýzlarý ile Denizhan Cengaverleri finalde karþýlaþmaya hak kazandýlar, Büyük çekiþmeye sahne olan final maçýnýn normal süresi 1-1 berabere bitti. Penaltý atýþlarýnda rakibine 6-5 üstünlük saðlayan Sakarya Yýldýzlarý þampiyonluðu kazanýrken Denizhan Cengaverleri ise ikinciliði kazandý. Turnuvada Denizhan Yiðitleri ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Turnuva sonunda tertip komitesi tarafýndan Sakarya Genç Yýldýzlarý takýmý en centilmen takým seçilirken turnuvanýn gol krallýðýný ise iki sporcu paylaþtý. Denizhan Cengaverlerinden Ahmet Emir Ýstek ve Sakarya Yýldýzlarý'ndan Furkan Uncu turnuvayý 12 golle tamamladýlar ve ödül aldýlar.final maçýný Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Yusuf Büküþ, Toplum Saðlýðý Merkezi Baþkaný Dr. Tekin Erdoðan ile Okul Müdürleri öðretmenler, öðrenci velileri ve öðrenciler katýldý. çok sayýda davetli izledi. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara ve özel ödüller sahiplerine verildi. SPOR SERVÝSÝ Ýlyas Ekiz, Denizli BB'de.. Denizli Büyükþehir Belediyespor, geçen sezon Kayseri Þekerspor formasý giyen 23 yaþýnda Ýlyaz Ekiz ile 2 yýllýk anlaþma imzaladý sezonuna hýzlý giren Denizli Büyükþehir Belediyespor, Teknik Direktör Selahattin Dinçel ve ekibi ile anlaþtýktan sonra, ilk futbolcu transferini de gerçekleþtirdi. Kýrmýzý beyazlýlar, geçen sezon Kayseri Þekerspor formasýný giyen Ýlyas Ekiz ile 2 yýllýk anlaþma imzaladý. Kulüp binasýndaki imza törenine, genel menajer Ýbrahim Çelik, Denizli Büyükþehir Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Sait Özkan ve baþkan Rüþan Uzunoðlu katýldý. Çok iyi bir saðbek aldýklarýný belirten Rüþan Uzunoðlu, "Ýlyas kendisini ispatlamýþ bir futbolcu ve referanslarý çok iyi. Çabuk, sert ve hýzlý oynayan biri. Sað bek kadarsað önde de çalýþkan olan Ýlyas, geçen sezon Kayseri Þekerspor'da 30 maçta forma giymiþ ve baþarýlý bir sezon geçirmiþ bir isim. Kayseri Þekerspor'a gelmeden önce þampiyon olan Gümüþhanespor'un kadrosundaydý. Neticede iyi bir transfer yaptýðýmýza inanýyoruz. Her iki taraf için hayýrlý olsun" dedi. ASGD'de fikstür deðiþikliði 19. ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn 7 Haziran Cumartesi ve Pazar günü 1 nolu sahada oynanmasý gereken maçlarýn fikstüründe deðiþiklik yapýldý. Tertip Komitesi 7 Haziran Cumartesi günü 2 nolu sahada oynanmasý gereken bir maç ile 8 Haziran pazar günü 1 nolu sahada oynanacak iki maçý 6 Haziran Cuma gününe alýndý. Bu deðiþiklikler cumartesi günü oynanacak Bilal Gökmen anýsýna yapýlacak maç ve U 11 final grubu maçlarý ile U 13 Final Grubu maçlarý nedeniyle yapýldý. C GRUBU MAÇLARI AYNI SAATTE BAÞLATILACAK Tertip Komitesi C grubunda son maçlarýn ardýndan puan ve ikili averaj eþitliði olmasý ihtimali nedeniyle iki maçýnda ayný saatte oynatýlmasýna karar verdi. Osmancýk FEM Tekstil ve Boyyem takýmlarý gruptaki maçlarýný ayný puanla bitirmeleri halinde ikili averaj eþitliði olduðu için gruptan birinci ve ikinci çýkacak takýmý belirlemek için oynayacaklarý maçlarýn ardýndan penaltý atýþlarý yapýlmasýna karar verildi. CUMA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLARIN YENÝ PROGRAMI ÞU ÞEKÝLDE OLUÞTU: Saat Nolu Saha: Balaban Makina - Osmancýk spor. Saat Nolu Saha: Boyyem - Þenollar Mermer. Saat Nolu Saha: Müftülük - Damatoðluspor. Pazar günü oynanacak diðer maçlar ise fikstürdeki saha ve saatlerinde oynanacak.

12 Menemen'de imzalar atýldý Spor Toto 2. Lig'in yeni temsilcisi Menemen Belediyespor, teknik direktör Taner Taþkýn ve 9 futbolcusuyla sözleþme imzaladý. Ýzmir temsilcisi, teknik direktör Taner Taþkýn'ýn yaný sýra futbolcular Ersin Aslantoð, Murat Erdemir, Tayfur Emre Yýlmaz, Menderes Korkmaz, Efe Karaoðlu, Veli Çetin, Ercüment Eray Ataklý, Umut Kaya ve Yasin Güreler'in sözleþmelerini uzattý. Ýmza töreninde konuþan teknik direktör Taþkýn, "Önümüzdeki günler içinde gerekli çalýþmalar ve görüþmeleri yaparak, Temmuz ayýnýn ikinci haftasý yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacaðýz" dedi. Mehmet Bulut için öncelik Tokatspor'un Çorum Belediyespor'da teknik direktör arayýþlarý devam ediyor. Hafta baþýnda geçtiðimiz sezon Belediyesporla ayný grupta yer alan Erzurum Büyükþehir Belediyespor teknik direktörlüðünü yapan Yavuz Ýncedal ile bir görüþme gerçekleþtirilmiþti. Ýncedalla yapýlan görüþmenin ardýndan Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Konya Anadolu Selçukluspor teknik direktörlüðünden ayrýlan Ýlker Erdem ve halen Tokatsporla sözleþmesi devam eden teknik direktör Mehmet Bulut ile görüþme yapýlacaðý ifade edilmiþti. Belediyespor yönetiminin bu açýklamalarýna raðmen Mehmet Bulut için görüþme önceliðinin Tokatspor'da olduðu öðrenildi. Tokatspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut'un yakýn çevresine önceliðinin Tokatspor olduðu ve Tokatspor ile sözleþmesi devam ederken Çorum Belediyespor ile görüþmesinin ahlaki olmayacaðýný söylediði belirtildi. MEHMET BULUT'UN LÝG KARNESÝ Çorum Belediyespor'u yeni sezonda çalýþtýrmasý muhtemel isimlerden iki ismin Tokatspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut'un geçtiðimiz sezon lig karnesi yeterli olduðu dikkat çekti. Ligin 24. Haftasýnda Tokatspor'un baþýna gelen Mehmet Bulut, Tokatspor'u 15. sýrada 24 maçta 24 puanla devraldý. Bulut'un yönetiminde Tokatspor ligi 38 puanla 12. Sýrada tamamladý. Tokatspor son 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 maðlubiyet, attýðý 12 gol, yediði 15 golle 14 puan toplayarak ligi tamamladý. ADNAN YALÇIN SPOR TOTO 2. LÝG BEYAZ GRUP 24. HAFTA ( ) Bilal için yardým çalýþmalarý devam ediyor Geçtiðimiz günlerde ölümüyle Çorum spor camiasýný üzüntüye boðan Bilal Gökmen için organize edilen maçýn davetiyelerinin daðýtýmýna devam ediyor. Öte yandan Gökmen'in anýsýna ve ailesine yardým amacýyla organize edilen maç içinde hazýrlýklar tamamlandý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül baþkanlýðýndaki komitede Haþim Eðer, Engin Ayan, Sefer Kurtaran, Ömer Dinç, Nihat Armutçu, Ömer Altýkardeþ, Selahattin Karaca, Remzi Karahan, Hamit Iþýk ve Yetkin Özbey davetiyelerin daðýtýmý görevini de üstlenirken komitede yer alan isimler yeterli miktarda yardým toplamak için büyük çaba sarfediyorlar. Bu davetiye daðýtýmý ile toplanacak yardýmlar ile Bilal Gökmen'in ailesine ekonomik katký saðlanmasý amaçlanýyor. Diðer yandan 7 Haziran cumartesi günü saat 18.00'de 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak ve eski Çorumspor'lu futbolcularýn forma giyeceði maça tüm Çorumlu futbol severler davet edildi. ADNAN YALÇIN ÝLKER ERDEM, ÜMRANÝYESPOR ÝLE ANLAÞTI Çorum Belediyespor yönetiminin teknik adam listesinde yer alan Ýlker Erdem'in önceliðinin 2. Lig olduðu ve genç teknik adama 2. Lig ekiplerinden teklifler geldiði haberinin üzerinden 24 saat geçmeden genç teknik adamýn önceki gün 2. Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyesporla anlaþmaya vardýðý öðrenildi. Görüþe yapmak üzere bugünlerde Çorum'a gelmesi beklenen Ýlker Erdem'in Ümraniyespor ile anlaþmasý üzerine Çorum Belediyespor yönetiminin yeni hedefindeki teknik adamýn kim olacaðý þimdiden merak ediliyor. ADNAN YALÇIN ÝNCEDAL, BU SEZON BAÞARISIZ! Çorum Belediyespor'un Gürses Kýlýç'ýn ardýndan Çorum'a davet ettiði ikinci teknik adam Yavuz Ýncedal'ýn son iki sezonunu karþýlaþtýrdýðýmýzda da ilginç bir detay ortaya çýkarken bu sezon önceki sezona göre baþarýsýz olduðu da ortaya çýktý sezonunda Gümüþhanespor'u çalýþtýran Yavuz Ýncedal o sezonda geçtiðimiz sezon Erzurum Büyükþehir Belediyesporla ligin son haftasýna kadar play off'a kalma yarýþýna girmiþ ve bu sezon çalýþtýrdýðý Erzurum'u geçtiðimiz sezon üzmüþtü. Kariyerinde deðiþik liglerde þampiyonluklar yaþayan Yavuz Ýncedal'ýn 3. Ligdeki son iki sezon karnesine karþýlaþtýrýldýðýnda teknik adamýnda bu sezon form düþüklüðü yaþadýðý söylenebilir sezonunda play off grubundan 2. Lig'e taþýdýðý Gümüþhanespor'da daha baþarýlý bir sezon geçiren teknik adam, Gümüþhane ekibi ile yakaladýðý baþarýyý geçtiðimiz sezon teknik direktörlüðünü yaptýðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da tekrarlayamadý. Ýþte Yavuz Ýncedal'ýn son iki yýlda çalýþtýrdýðý Gümüþhanespor ve Erzurum BB'deki karþýlaþtýrmalý karnesi: Minikler turnuvasý 10 Haziran'da baþlayacak Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde geleneksel olarak düzenlenen Mahalleler arasý Minikler futbol turnuvasýnýn teknik toplantýsý 6 Haziran Cuma günü saat 17.00'de ASKF Toplantý Salonu'nda yapýlacak. Toplantýda gruplar için kura çekimi yapýlacak ve fikstür hazýrlanacak. Tertip Komitesi toplantýya mahalle temsilcisi olarak belirlenen isimler Üçtutlar Mahallesi'ni Yasin Aksoy, Gülabibey Mahallesi'ni Selahattin Karaca, Mimar Sinan Mahallesi'ni Yakup Çeltek, Bahçelievler Mahallesi Aslan Doðan, Kale Mahallesi Hüseyin Çelik, Ulukavak Mahallesi Bayram Aydýn, Buhara Mahallesi Hayrettin Karaca, Akkent Mahallesi Þaban Ateþ, Yeni Yol Mahallesi Rumi Ispanak, Çepni Mahallesi Recep Yüçel, Çöplü Mahallesi Necati Çamiiçi, Yavruturna Mahallesi Mustafa Doðan, Karakeçili Mahallesi Selim Sümer ve Kunduzhan Mahallesi Cumhur Sevinç toplantýya davet edildi. Turnuva 10 Haziran'da Belediye tarafýndan malzeme daðýtýmý ile baþlayacak ve 22 Haziran'da oynanacak final maçý ile sona erecek. ADNAN YALÇIN Çorum Fenerbahçe Yaz Basketbol Okullarý sezonu açýyor Çorum'da 4 yýldýr devam eden Fenerbahçe Basketbol Okullarý 2014 yaz dönemi çalýþmalarý 18 Haziran 2014 Çarþamba günü baþlayacak. Okul antrenörleri yaptýklarý açýklamada "Çalýþmalarýmýzda basketbol tekniklerinin öðretilmesi oyun kural bilgilerinin geliþtirilmesi için özel turnuva maçlarýnýn yaný sýra beslenme-temizlik-kitap okuma dinlenme-çevreyle iletiþim zararlý alýþkanlýklarla tanýþmamalarýný saðlayarak düzgün bireyler yetiþtirmek için çalýþmaktayýz. Yaz programý dahilinde 5-17 yaþ arasý gençlerin katýlabileceði yaz basketbol okullarý çalýþmalarý 23 Nisan Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi spor salonlarýnda yapýlacak. Saðlýklý düzgün dürüst çalýþkan okumayý seven birey olarak büyümek isteyen tüm miniklerimizi antrenörler olarak spor salonlarýmýza bekliyoruz" dediler. Belediyespor yeni hoca arayýþlarýna geçecek Çorum Belediyespor yönetimi teknik adam konusunu bir an evvel çözüme kavuþturmak için Mehmet Bulut ile Yavuz Ýncedal'dan birisi ile anlaþma zemini arayacak. Bu iki ismin olmamasý durumunda ise yönetim arayýþlarýna hýz kazandýrýp yeni teknik adam arayýþlarýna baþlayacak. Dün Çorum'a gelmesi beklenen teknik direktör Ýlker Erdem'in Ümraniyespor ile anlaþmasý ile teknik adam listesinden bir ismi kaybeden Çorum Belediyespor yönetimi gözünü Tokatspor Genel Kurulu'nu bekleyen Mehmet Bulut'a çevirdi. Teknik direktör adaylarý cedal ile ikiye düþen kýrmýzý siyahlý yönetimin bu isimlerler anlaþma zemini arayacaðý bu isimlerden de olumsuz sonuç alýnmamasý halinde ise rotasýný yeni teknik adamlara çevireceði öðrenildi. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı