"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ"

Transkript

1 Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Yönelik" bir kanun teklifi verdi. Teklif 4 Haziran 2014 günü saat 10.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ "Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri dün düzenlenen tören ile baþladý. Açýlýþ töreni öncesinde Vali Sabri Baþköy okul bahçesinde açýlan stantlarý gezerek stantlar hakkýnda bilgi aldý. SAYFA 5 TE Çorum Emniyetinde Yer deðiþiklikleri yapýldý Çorum emniyet müdürlüðüne atanan Salih Erkan Tarancý, Þube müdürleri arasýnda görev deðiþikliðine gitti. Þube Müdürleri, komiser ve Polis düzeyinde açýða alýnan herhangi bir isim yok. Yapýlan deðiþiklik kapsamýnda Personel Þube, Güvenlik Þube, Terör Þube,Yabancýlar, Þube, Muhabere elektronik þube ve Siber suçlarla mücadele olmak üzere 7 þube müdürü ile ilgili olarak kendi aralarýnda görev deðiþikliðine gidildi. Ayný uygulama 4 komiser ve bazý polis kadrolarýnda da gerçekleþmiþ oldu. Birkan Demirci'nin acý günü Salih Erkan Tarancý 3 TE Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný ve Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci'nin dedesi Ýsmet Demirci vefat etti. Karayollarýndan emekli Ahmet Demirci'nin babasý Ýsmet Demirci, bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" devam ediyor 5 TE Ýbrahim Ýpek Efendi Çorum'da Tasavvuf ve Halvet-i Uþþakilik Tasavvuf, Ýslami hayatýn ve kültürümüzün bir parçasý ve ortaya çýkýþýndan bu yana daima ilgi odaðý olmuþtur. Bugün de gerek düþünce sistemi olarak gerekse hayat tarzý ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmek de hem de çeþitli tartýþmalara konu edilmekte. Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyýlýn baþýndan beri Ýslam ülkelerinin bir kýsmýnda devlet eliyle toplum hayatýnýn dýþýna itilmeye çalýþýlmýþsa da halkýn bu müesseselere olan ilgisi hiçbir zaman azalmamýþtýr. Özellikle Batý'da ve Amerika'da tasavvufun hem hakikat boyutundaki eðitim tarzý hem de düþünce planýndaki üslubu ilgi odaðý olmaya devam ediyor. Kuzey Afrika menþeili pek çok tarikat mensubu, Fransa, Ýngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte... SAYFA 7 DE Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlý eðitim-öðretim döneminden itibaren hayata geçirilen, "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, tüm okullarda rütbeli personelden oluþan irtibat görevlileri ve pisk analizine göre belirlenen 5 okulda ise sabit okul görevlisi, görevlendirildi. CHP Çorum teþkilatlarýndan Ankara'ya çýkarma SMMMO hizmet binasý örnek oluyor Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Sak ve Cengiz Ünver Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler.türkiye'de meslektaþlar arasýnda Çorum SMMMO Hizmet Binasýndan övgüyle bahsedildiðini ifade eden Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý, "Çorum SMMMO binasý Türkiye genelinde dillere destan olmuþ durumdadýr. SAYFA 3 TE Geçtiðimiz Salý günü TBMM'de CHP gurup toplantýsýný izlemeye gelen bazý köy muhtarlarý, CHP Çorum Belediye Meclis üyeleri, CHP Kargý Ýlçe Baþkaný Ýsmail Hakký Bolpaça, CHP Kargý Belediye Meclis üyeleri, Osmancýk Belediye Meclis üyesi Özhan Mahmut Arslan, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'nin konuðu oldular. Ziyarette CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut da hazýr bulundu. SAYFA 9 DA Küresel ýsýnma Domuzlarý da vurdu Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum'da çiftçilerin korkulu rüyasý haline gelen yaban domuzu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte ortak hazýrlanan rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Mustafa Çatar 6 DA Isvea'nýn Ýtalyanlarý Çorum'a geliyor Kalitesi, deðiþik alan çözümlerine farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý ve ödüllü tasarýmlarýyla vitrifiye seramik ve banyo dolaplarýnda Ýtalyan tarzýný en iyi þekilde yansýtan banyo markalarýndan Isvea'yý 2013 yýlýnda tüm marka... SAYFA 10 DA ÇORÝMDER, 5 imam hatiplilerin sesi olacak 2 TE DA DE SAYFA SAYFA SAYFA Çocuk 6 istismarýndan 9 dava açýldý STK'larla ortak projeler yapmayý önemsiyoruz

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 03:06 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:46 Ýkindi : 16:42 Akþam : 20:16 Yatsý : 22: Ay, 30 Gün, 23. Hafta Vali Baþköy'den Türkiye ikincisi Biçer'e ödül Her kap içine bir þey konuldukça daralýr. Ancak bilgi kabý bundan müstesnadýr. O, bilgi konuldukça geniþler. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri KÖYÜMÜN HALÝ Vali Sabri Baþköy, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup" yarýþmasýnda Türkiye ikincisi olan Anadolu Öðretmen Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Asena Beyza Biçer'i ödüllendirdi. Gençlerin milli ve manevi duygularýný canlý tutarak, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancý ve idealini kazandýrmak, tarih þuurunun toplumda yerleþmesini saðlamak, dilin doðru, etkin bir þekilde kullanýlmasýný teþvik ederek okuyan düþünen ve yazan gençliðin oluþmasýna katký saðlamak için düzenlenen yarýþmada, Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Asena Beyza Biçer Türkiye 2.'si oldu. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gömeç, öðrenci Asena Beyza Biçer ve babasý Eyüp Biçer'den oluþan heyeti makamýnda kabul etti. "Ortaokul-Lise" kategorisinde katýldýðý mektupla, 59 bin yarýþmacý arasýnda Türkiye ikinciliði kazanan Asena Beyza Biçer'i baþarýsýndan dolayý tebrik eden Vali Baþköy, Biçer'i Hitit Altýný ile ödüllendirdi ve eðitim-öðretim hayatýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Kýratýn üstünde bir uzun yayla Ne deyim aðlarda kaderim böyle Kanýp halime de git yâre söyle Aþan gitmiþ karlý daðýn ardýna Hatap deresinden gelir suyumuz Harap olmuþ güzel olan köyümüz Kimseler kalmamýþ baba soyumuz Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Rýza Koçak ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. STK'larla ortak projeler yapmayý önemsiyoruz Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, TÜMSÝAD Çorum Þubesi yeni yönetiminin üniversite ile iþbirliði konusunda istekli olduðunu ifade ederek baþta Teknokent olmak üzere bir çok konuda üniversite ile ortak çalýþma yapabileceklerini dile getirdi. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Kýlýç, STK'lara verdiði önem ve destekler nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan da sivil toplum kuruluþlarýnýn toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olduðunu belirterek STK'lar baþta olmak üzere Çorum'un tüm paydaþlarýnýn yanýnda olmayý hedeflediklerini ifade etti. "Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm sektörle etkileþim saðlanabilmesi için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz" diyen Alkan, sektörün bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olma gerekliliðinin önemine vurgu yaparak STK'larla ortak projeler yapmayý üniversite olarak çok önemsediklerini açýkladý. Rektör Alkan, TÜMSÝAD Çorum Þubesinin ilin güzide STK'larýndan biri olduðunu belirterek yeni seçilen yönetim kuruluna baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi Þoförler Odasý'dan TSO'ya ziyaret Çatýlar eðilmiþ tuðla dökülmüþ Bentler yýkýlmýþta arklar kurumuþ Güzelim aðaçlar kökten kurumuþ Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Saf gönülle benden hakka baðlandým Yollar boyu aðladým Acý ile þu gönlümü daðladým Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Nere gitmiþ þu köyümün bu halký Susuz koymuþlarda yapýlan arký Kýrýlmýþ kollarým tutmuyor þarký Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ O komþular beni çokta severdi Kalan iþime de yardým ederdi Misafirim gelir evde yatardý Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ Rýza Koçak derki bu günler aþar Ýþini bilmeyen þaþar da þaþar Allah ömür verirse çokta yaþar Aþan gitmiþ geri gelen olmamýþ HAVA DURUMU Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Yönetim Kurulu üyeleriyle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. Çorum'da üretilen ürünlerin il dýþýna taþýnmasýnda aracý olan nakliyecilerin, bu anlamda il sanayisi için önemli olduðunun vurgulandýðý ziyarette, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ile Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn birlik ve beraberlik içinde çalýþarak, il için katma deðer üretilmesinin gerekliliði vurgulandý. Ýki kurum arasýndaki iliþkilerin bundan sonraki süreçte karþýlýklý olarak devam etmesinin temenni edildiði ziyarette, ortak paydanýn Çorum olduðunun altý çizildi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý görevine seçilmesinden dolayý Tahsin Þahin'i tebrik etmiþtir. Baþaranhýncal, Oda Yönetim Kurulu üyelerine de görevlerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,118 2,119 EUR 2,886 2,887 STERLiN 3,550 3,551 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat: NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2801 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI SEDEF ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 BAÞSAÐLIÐI Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný deðerli insan Birkan DEMÝRCÝ nin dedesi Ýsmet DEMÝRCÝ nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu ve Üyeleri Birkan Demirci'nin acý günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný ve Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci'nin dedesi Ýsmet Demirci vefat etti. Karayollarýndan emekli Ahmet Demirci'nin babasý Ýsmet Demirci, bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün sabah saatlerinde hayatýný kaybeden Ýsmet Demirci'nin cenazesi Ulu Camii'de ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýndan sonra doðum yeri olan Osmaniye köyünde topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kubilay Kaan YÜCEL Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Yönelik" bir kanun teklifi verdi. Teklif 4 Haziran 2014 günü saat 10.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Komisyon görüþmelerinde benzer nitelikte çok sayýda kanun teklifi olmasý ve hükümet tarafýndan özelde Soma maden kazasý olmak üzere benzer konularý içeren bir kanun tasarýsýnýn sunulmuþ olmasý nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bir Alt Komisyon kurulmasý oy birliði ile kabul edildi. Kanun teklifi sahibi Milletvekili Cahit Baðcý alt komisyona üye olarak seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda alt komisyonda görüþülmekte olan Mehmet Yüksel ve Cahit Baðcý'nýn verdiði Kanun Teklifi 24 maddeden oluþuyor ve özetle þu konularý içeriyor: "Maliye Bakanlýðý'na baðlý tahsil dairelerince takip edilen kesinleþmiþ amme alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý, SGK alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý, Soma maden kazasýnda þehit olan iþçilerin aileleri ile iþçilere Fondan geçici aylýk ödeme yapýlmasý, SGK'nýn kapasitesinin artýrýlmasý, Genel Bütçe dýþýndaki kuruluþlarýn yatýrýmlarýna dýþ finansman temini, Belediyelerin görev ve sorumluluklarý arasýna Yükseköðrenim Öðrenci Yurtlarý yapma ve yaptýrma yetkisi, Belediyelerin saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelerine Ýçiþleri Bakanlýðý onayý ile ücretsiz veya düþük bedelle taþýnmaz tahsis edilmesi, Ar-Ge personelinin 5746 ve 4691 sayýlý kanun çerçevesinde 2023 yýlýna kadar teþvikten (ar-ge indirimi, gelir vergisi stopaj desteði,damga vergisi istisnasý gibi desteklerden) yararlanmasý." Alt komisyon çalýþmalarý saat 14.30'da baþlamýþ olup tasarý ve teklifler üzerinde öncelikle maden þehidi aileleri,madenci dernekleri temsilcileri ve sosyal taraflar dinlenmeye baþlandý. Haber Servisi SMMMO hizmet binasý örnek oluyor Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Sak ve Cengiz Ünver Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Türkiye'de meslektaþlar arasýnda Çorum SMMMO Hizmet Binasýndan övgüyle bahsedildiðini ifade eden Karaman SMMMO Baþkaný Ýbrahim Ayhan Þancý, "Çorum SMMMO binasý Türkiye genelinde dillere destan olmuþ durumdadýr. Böyle bir nezih ve çok amaçlý Oda hizmet binasýný Çorum'a kazandýrdýðý için ve Türkiye'de SMMMO'lar içinde örnek oda gösterildiðinden, Türkiye'de seslendiriliyor ve konuþuluyor olmasý bizde heyecan yarattý. Bizlerde Karaman iline yapacaðýmýz Oda hizmet binasý için yönetimimiz ile birlikte Çorum SMMMO hizmet binasýný görmeye geldik. Sayýn Baþkan Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi ve ilham aldýk" dedi. Karaman SMMMO heyeti Oda'nýn bütün birimlerini gezerek kameraya kayýt ettiler. Ayrýca tüm projeleri de alarak projenin kendileri için ilham kaynaðý olacaðýný belirttiler. Ýbrahim Ayhan Þancý, "Konferans salonu, eðitim salonlarý, idari birimler, sosyal alanlarýyla gerçekten örnek oda olmuþ sizi ve yönetiminizi tebrik ediyoruz" þeklinde kaydetti. Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'da Karaman'dan gelen meslektaþlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL

4 4 Halit Ýnaltekin, BAE otellerini inceledi Çavuþoðlu Turizm ve Seyahat Acentasý Müdürü ve Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Halit Ýnaltekin, günümüzün ticaret ve turizm merkezi olarak kabul edilen Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai þehrinde otel ziyaretlerinde bulunarak bir dizi etkinliðe katýldý. Mayýs ayýnýn son haftasýnda gerçekleþen ziyaret kapsamýnda ilk olarak Dubai'de son birkaç yýldýr kurulan hoteller incelendi. 30'a yakýn marka ve zincir hotellerin satýþ müdürlerinden doðrudan bilgi alan Ýnaltekin, hotellerin bölgeleri, tarzlarý servis ve oda durumlarý, oda tipleri, hotel þehir transferleri gibi konularý yerinde inceleme fýrsatý buldu. Coral Travel grubun rehberlik hizmetiyle Dubai'nin Palm Cumeyra bölgesinde tekne ile hotelleri inceleyen Ýnaltekin Birleþik Arap Emirlikleri'nin 'Palmiye' projesine hayranlýðýný dile getirerek, "Bizler Anadolu'da turizmci ve giriþimciler olarak geliþen ve deðiþen dünyayý takip etmek durumundayýz. Dubai, Tokyo gibi üzerinde inceleme ve düþünülmesi gereken bir þehir. Daha düne kadar çöl hâkimiyeti içinde olan ülke bir nesil önce petrole sahip olmasýyla hýzlý bir deðiþim içine girdi. Bu deðiþimi ayný zenginliklere sahip olan diðer Arap ülkeleri gerçekleþtiremedi burada Birleþik Arap Emirlikleri ülkesinin farký genç nesillerine dünyanýn en iyi okullarýnda eðitim almalarýný saðlamak oldu. Bu nedenle günümüzde marka oluþturmuþ bir ülke ve þehir oluþtu. Sanýlanýn aksine BAE'de sadece para yatýrýmýyla marka oluþmadý, baþtada söylediðimiz gibi nitelikli ve kaliteli bir eðitim motor güç oldu. Sonra küçük ama etkin Abu Dhabi limaný bölgede en aktif liman özelliðini taþýyor. Keza Dubai havalimaný Dünyanýn en yoðun transferini gerçekleþtiren Ýngiltere'nin Heathrow havalimanýndan rekoru elinden alma peþinde. Ýþlenmiþ altýn bölge ülkelerine buradan transfer edilmesiyle önemli bir pazar oluþturmuþ durumda. Turizm zaten ülkenin can damarý, dünyada eþine rastlamadýðýmýz yada az rastlanýlan modernlik ve konforda hotelelr ve servis imkanlarý gökdelenler yoluyla misafirlere sunulmakta. Hayati Çam Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Ýl Temsilcisi Hayati Çam açýklanan mayýs ayý enflasyon rakamlarýnýn, toplu sözleþme adý altýnda memurlara kumpas kurulduðunu ortaya çýkardýðýný iddia etti.yýllardan beri ilk kez memurlarýn temmuz ayýnda zam alamayacaðýný belirten BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, "TÜÝK tarafýndan açýklanan mayýs ayý 0.40'lýk TÜFE oraný ile birlikte 2014 yýlýnýn ilk beþ aylýk dönemi için tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 5,38'e ulaþmýþtýr. Açýklanan bu rakam ile Hükümetin 2014 programýndaki yüzde 5,3'lük tahmini TÜFE yýl sonu oraný da aþýlmýþtýr. Hükümet ile yetkili sendikalar arasýnda 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme gereði memurlara ve emeklilerine 2014 yýlý için verilen brüt 175, net yaklaþýk 125 TL tutarýndaki yýllýk artýþ, açýklanan mayýs ayý enflasyon rakamý ile erimiþ, tüm memurlar ve emeklileri alacaklý duruma geçmiþtir. Memurlarýn kaybý bu kadarla da sýnýrlý kalmamýþtýr. Sözleþmeli personel mart ayýndan, diðer memurlar ise nisan ayýndan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdikleri ve yeni vergi dilimi için ödenen vergi miktarý arttýðý için maaþlarýnda yeni kayýplar meydana gelmiþtir. Maaþlardaki çifte kayýplarýn sorumlusu hükümet ile masaya oturan yetkili sendikalardýr. Kayýplarýn sorumlusu, iktidara yaranmak adýna memurlarýn taleplerini masada býrakanlardýr. Kayýplarýn sorumlusu, 15 gün sürmesi gereken toplu sözleþme görüþmelerini yarýda kesip önüne konulan metni pazarlýksýz, tartýþmasýz ve gözü kapalý imzalayan vesayetçi sendikalardýr" dedi. Hoteller arasýný tekne ile gezmeniz veya ulaþým olarak tekneyi kullanmanýz mümkün. Sadece Palmiye projesi bu ülkeye tüm dünyanýn ilgi göstermesine yeterli iken, Burj Khalifa gibi 828 metre yükseklik ile dünyanýn en yüksek kule hoteli de baþka bir ilgi odaðý durumunda. Safari turlarý Afrika ve Mýsýr'dan daha fazla ilgi çeken bir etkinlik olmuþ" dedi. Ýnceleme gezisinin ikinci duraðýnýn Abu Dhabi kenti olduðunu kaydeden Ýnaltekin, burada Þeyh Zayed Bin Sultan adýna yaptýrýlmýþ dünyanýn en büyük camisini de ziyaret etme fýrsatý bulduklarýný belirtti. Camide Ýran'da özel dokutulmuþ ipek halýlar, altýn ve deðerli merlerin yaný sýra yapýmýnda Ýznik çinisininde kullanýldýðýný ifade eden Ýnaltekin, gerçek altýn el yapýmý avizeler ve el iþçiliði süslemeleri çok ilginç bulduklarýný ve hayranlýk duyduklarýný söyledi. Ýnaltekin'in gezisi sýrasýnda konaklama ve rehberlik hizmetlerini çok baþarýlý bulduðunu belirterek Coral Travel Satýþ Müdürü Tolga Taþkesen ve Duygu Albayrak, Müge Yýldýrým, Nezih Bayramiçli, Erkan Ükelge ve Orkun Alev'den oluþan ekibini kutladý. Uður ÇINAR "Memurlar temmuz da zam alamayacak" Feruz'da eller semaya açýldý Feruz Köyü'nde hafta sonu yapýlan geleneksel yaðmur duasýnda eller semaya açýldý. Yaðmur duasýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca bazý parti yöneticileri ile davetliler katýldý. Yaðmur duasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla görüþerek, hem sorunlarýný dinledi, hem de yapýlacak olan hizmetler hakkýnda kendilerine bilgiler verdi. Köse, gelen taleplerin de en kýsa sürede ilgili kurumlar tarafýndan deðerlendirilerek çözüme kavuþturulmasý için çalýþacaðýný da ifade etti. Yasin YÜCEL Çam, açýklamasýna þöyle devam etti: "Toplu sözleþme metnine 2014 yýlý enflasyon farký ile ilgili madde konulmamýþ, enflasyon farklarý hükümete hibe edilmiþtir. Bu nedenle memurlar ve emeklileri 2000'den beri ilk kez Temmuz ayýnda artýþ alamayacaktýr, enflasyon farký alamayacaktýr yýlý için Türk-Ýþ'e baðlý iþçiler toplu sözleþmelerinde olduðu için enflasyon farký alacak, toplu sözleþme metninde olmadýðý için memurlar ve emeklileri 2000'den beri ilk kez Temmuz ayýnda artýþ alamayacaktýr, enflasyon farký alamayacaktýr. Bu çifte standarttýr ve çifte standardýn sorumlusu vesayetçi sendikalardýr. Bir yandan enflasyon kayýplarý, diðer yandan yüzde 20'lik vergi dilimine girmekten kaynaklanan vergi kayýplarý ile birlikte, yýlýn bitmesine daha yedi ay varken 2014 Ocak ayýnda verilen artýþ ortadan kalkmýþtýr. Açýkça görülüyor ki toplu sözleþme adý altýnda memurlara iktidarýn emrindeki vesayetçi sendikalar tarafýndan kumpas kurulmuþtur. Hükümet ile toplu pazarlýklarýn baþladýðý 2002 yýlýndan beri memurlar toplu pazarlýk masasýndan maðlup kalkmaktadýr yýlýndan beri kazanýlmýþ haklar birer birer kaybedilmektedir yýlýndan beri her dönem memurlar hüsrana uðramaktadýr. 70 sente muhtaç olan hükümetler döneminde bile Bütçe Kanununda yer alan "enflasyon farký +2 puan refah payý", 2002 yýlý toplu görüþmelerinde "2 puan refah payý" dönemin iktidarýna ikram edilmiþ, ardýndan diðer kazanýlmýþ haklar kaybedilmeye baþlanmýþtýr. Sözde sendikalar 2 puan refah payý uygulamasýný dönemin iktidarýna peþkeþ çekmeseydi bugün maaþlar yüzde 26 oranýnda daha fazla olacaktý dönemi Toplu Sözleþmesi de memurlar için tam bir hezimet olmuþtur. Artýk býçak kemiðe dayanmýþtýr." Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI TEÞEKKÜRLER SAYIN REKTÖRÜM Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli okuyucularým, makalenin baþlýðýna bakýp sakýn ola yaðcýlýk gibi algýlamayýnýz. Beni yakinen tanýyanlar bilir ki, çok þükür dünden bugüne kimseye böyle bir âdetim olmadý. Zaten olsaydý farklý mekânlarda olurduk. Her kimde olursa olsun olumlu gördüðümü daima TAKDÝR, olumsuz gördüðümü ise ön yargýdan, art niyetten uzak, kýrmadan dökmeden olasý afetlerde afiyetlere vesile olabilmesi niyetiyle öneri, yol gösterme babýnda tatlý TENKÝT etmiþimdir. Rabbim bundan sonra da ayný çizgide devam etmek nasip eylesin. Diðer taraftan yazdýklarýmýn çoðunun ülke genelinde zaman zaman gerçekleþip mal - can kaybýna sebep olduðunu maalesef üzülerek gözlemlemekteyim. Geçtiðimiz cumartesi günü Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Reha Metin Alkan Beyi ziyaret ettim. Kendileriyle tanýþmayý çok önceden arzu ediyordum ama 'gönül isterken kader gülermiþ' hesabý yoðunluklarýný bildiðim için rahatsýz etmek istemedim. Daha doðrusu yýllardýr basýnda yazýp çiziyoruz, Çorum küçük yer, herhalde bir gün sorarlar diye de içimden geçiyordu. Yine de öyle oldu. Gelen bir telefonla bazý yazýlarýmýn sayýn rektörümüzün dikkatini çektiðini öðrendim.(haliç üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Remzi Çetin Beyinde bazý yazýlarýmý görüp hoþuna gittiðini öðrendim ve telefonla kendilerine teþekkür ettim) Ziyaret etmeye karar verdim. 'Yükseldikçe makam-mevki eðilmeli baþlar Mütevazilikten kimse zarar görmez arkadaþlar' Sýrrýnca doðrusu beklemediðim þekilde yakýn ilgi ve alakasýný görünce (koltuðundan kalkýp karþýma oturmasý, telefonumu telefonuna kaydetmesi, samimi dinlemesi ve bazý cümleleri not almasý, aslýnda hepimizde olmasý gereken ama maalesef pek alýþkýn olmadýðýmýz davranýþ biçimleri) keþke önceden tanýþsaymýþým diye nedamet duydum ama nasip bugüneymiþ. Bu sohbette dünden bugüne sivil savunma çalýþmalarýmýzý ve þiirlerimi - makalelerimi konuþma imkâný buldum. Sayýn rektörümüzün basýnda çýkan makalelerimi gördüðünde bazen göz attýðýný ve beðendiðini öðrendiðimde gerçekten çok sevindim. Üretmeyen tüketir hesabý bazen iki kelime yazmaktan aciz dostlar (salla baþýný al maaþýný, suya sabuna dokunma, boþ ver yazdýðýný kim okuyor, kýymetini kim biliyor, boþa reklamýný yapýyorsun(!) ) iki ton afaki eleþtiri yapýyor. 'Bize deðer kazandýran þeyler, yaptýðýmýz iþlerdir' (G.Bangraft) 'her kim ki deðersiz bir nesneye deðer kazandýrýr, iþte o; güç, coþkunluk ve saygýnlýk sahibidir' (John Heinrich Fossli) misali birazcýk atýl durumda olan, baþa gelmeyince önemsenmeyen ama vuku bulduðunda da bedeli malla canla ödenen deprem, yangýn, sel, heyelan, yýldýrým, koruyucu güvenlik gibi konularý gündemde tutmak, en azýndan bir cümle ile de olsa 7'den 77'ye gazete okuyanlarý, sosyal paylaþým (focebookta depremden - yangýndan korunma, mahir odabaþý þiirleri grubu gibi) sitelerini kullananlarýn bilinçaltýna etki etmesine vesile olabilmek adýna samimi çabalarýn meyvesini son yýllarda daha çok görmekteyim. Çünkü kaleme aldýðým yazýlar sivil savunmanýn yanýnda biraz sosyal hayata dair köy, apartman, gelin- kaynana, aile, gençlik, yaþlýlýk gibi pek yazýlmayan türden yazýlardýr. Memur, amir, bürokrat, akademisyen ve en önemlisi sýradan vatandaþlardan gelen telefon, mesaj, ziyaret veya bir tanýþma anýnda 'hocam yazýlarýnýzý beðenerek okuyoruz, çoðunu kesip saklýyoruz. Bazen gelen misafirlere veya köye gidince yaþlý anama - babama okudum da çok hoþlarýna gitti' Türü söylemleri duymak insaný memnun ediyor. Þunu tüm samimiyetimle ifade edeyim ki yazan çizen, konuþmayý seven biri olarak benim için maaþtan, makamdan daha çok önem arz ediyor. Sayýn Rektör; ''deprem, yangýn, sel veya sosyal hayata dair yazýlarýmýn birçok gazetede yayýmlanmasýnýn daha geniþ okuyucu kitleye ulaþmasý ve doðal afetler, kazalar için halkýn bilinçlenmesi açýsýndan önemli olduðunu, olasý doðal afetlerde sorunlu deðil, sorumluluðunun bilincinde olacak bir gençlik için her zaman destek olmaya, ortak projeler yapmaya ' samimi destek vereceklerini Hitit üniversitesi bünyesinde de sivil savunma ve itfaiyecilik programý açýldýðýný'' ifade ettiler. 'Ýnsanýn neye sahip olduðuna deðer veririm, ama ne yapýp ne baþardýðýna daha çok deðer veririm.'(goethe) Bu sivil savunma ve itfaiyecilik programýn ilimizde açýlmasýna gerçekten sevindim. Çünkü Türkiye de Çorum kadar sivil savunmayý tanýyan ikinci bir il olmadýðýný, gözle görülmese de bu baðlamda alt yapýnýn mutlaka olduðunu düþünüyorum. Okullarda verdiðim eðitimlerde öðrenciler 'Hocam sivil savunmanýn üniversitesi var mý? Sizi dinledikten sonra hoþumuza gitti. Bizde sivil savunmacý olmak isteriz' diye hep soruyorlar. Bende sayýn rektörümüze, þahýma ihtiyaç duyulmasý halinde, üniversite gençliðine faydam dokunacaksa 7/24 hizmetlerinde olacaðýmý, özellikle 'iç-dýþ kazalar ve korunma yollarý' konularýnda 'geçmiþ geçmiþtir ama gelecek bizimdir' niyetiyle gönüllü konferanslar vermeyi arzu ettiðimi (bazen yükseköðrenim yurtlarýnda verdiðim konferanslarda öðrenciler çok memnun kalýnca bende mutlu oluyorum) ve peþinden kafamda birkaç tane farklý proje tasarladýðýmý ifade ettim. 'bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder' misali inþallah gelecek eðitim öðretim yýlýnda Hitit Üniversitesi iþbirliðiyle farklý hizmetlere imza atmak nasip olur. Sivil savunma ve itfaiyecilik programýnýn amacý: 'Sivil savunma ve itfaiye teknikleri yangýnlara karþý önlem alýnmasýný saðlayarak yangýnlara yol açabilecek nedenlerin araþtýrýlmasý faaliyetlerinde bulunur. Yangýn sýrasýnda canlýlarýn veya eþyalarýn yangýn yerinden dýþarýya çýkarýlmasýný saðlar. Yangýn alanýndan kurtarýlan kiþilere gerekirse ilkyardým müdahalesinde bulunur. Aðýr yaralý kiþilerin, kiþiye zarar vermeyecek þekilde taþýnmasýný saðlar. Sel, deprem, fýrtýna gibi doðal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama - kurtarma çalýþmalarýnda bulunur. Yaklaþýlmasý veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlýlarýn kurtarýlmasýný saðlar. Ýtfaiye erleri arasýnda koordinasyonu saðlar.' Ama en önemlisi çalýþmayý, araþtýrmayý, konuþmayý, koþturmayý, verdiði eðitimlerin beklenmedik bir yerde iþe yaramasý nedeniyle isimsiz dua almayý sevenler için tavsiye edebileceðim bir meslek türüdür. (tel: ) Kimi hayýrla yâd edilir ömür buyunca Kiminin de ismi unutulur daha emekli olunca Neden, nasýl, niçin diye merak edip sorulunca Bende diyorum ki; nasip olup makama oturunca Sevgi doldur, saygý doldur kullan emekli olunca Belki de bana hak verirsin topluma bakýnca

5 5 "Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri dün düzenlenen tören ile baþladý. Açýlýþ töreni öncesinde Vali Sabri Baþköy okul bahçesinde açýlan stantlarý gezerek stantlar hakkýnda bilgi aldý. Törene, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, veliler ve öðrenciler katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný Ýmam Hatip Okul Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Kýr, "5 gün sürecek olan çeþitli faaliyetlerimiz 19.30'da okulumuzun kurduðu mehteran takýmýnýn konserleri ile baþlayacaktýr. Programýmýza katkýsý olan herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Hüseyin Kýr'ýn kýsa konuþmasýndan sonra kürsüye Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük çýktý. Büyük, "Akademik baþarýyý önemsiyoruz. Þuan bütün kurumlar burada birlik beraberlik olunmasý güzel bir þey sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum destek veren herkese teþekkürler saygý ve hürmetler sunuyorum" þeklinde kaydetti. Program Ýmam Hatip Lisesinin kurduðu mehter takýmýnýn konseri ile sona erdi. Yasin YÜCEL Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ÇORÝMDER, imam hatiplilerin sesi olacak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" devam ediyor Çorum'da Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini (ÇORÝMDER) kuruldu. ÇORÝMDER'in kuruluþu nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý. Dernek merkezinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, "Çorum Ýmam hatip Lisesi mezunlarýný ve bu camiaya mensubiyet hissedenleri bir araya getirmek ve istiþare etmek maksadý ile daha önce sýnýf sýnýf dönem dönem yapýlan toplantýlarý bir çatý altýnda toplayarak, bir platform adý altýnda yaklaþýk 8 yýldýr çalýþmalar yapýyorduk. Bu çalýþmalarý daha kurumsal bir kimlik altýna almak için arkadaþlarýmýzla birlikte dernekleþme kararý aldýk. Platform olarak yüklendiðimiz misyonumuz ne ise aynen devam edeceðiz ve bir adým daha ileri gideceðiz. Artýk ilimizde birden fazla imam hatip ortaokulumuz mevcut. Milli Eðitim Müdürümüzün de gayretleri ile zaten bize ait olan bir binada bir Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesine daha kavuþuyoruz. Belediyemiz tarafýndan yeni bir imam hatip kompleksi hýzla ilerliyor. Öngörümüz þudur, halkýmýzýn talepleri doðrultusunda daha da ortaokullar ve lise açýlacaktýr. Bizde bu taleplerin takipçisi olacaðýz. Müdürlerimiz, idarecilerimiz, öðretmenlerimiz ve okul aile birlikleri ile birlikte hareket ederek, ilimizde bulunan stk'lar ile omuz omuza vererek ülkemizde 100 yýllýk mazisi bulunan bu okullarýmýzýn öðrenci niceliði ve en önemlisi niteliðini artýrma noktasýnda çalýþmalar yapmayý hedefliyoruz. Sivil yapýlanmanýn artýk çok önemsediði ülkemizde Türkiye genelinde Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý Derneklerinin toplandýðý ÖN- DER çok güzel çalýþmalar yapmaktadýr. Bizde bu çalýþmalarda aktif bulunmak, þehrimizdeki sorunlarý genele taþýmak ve çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz. Bu gerekçe ile 22 Mayýs 2014 itibari ile ÇORÝMDER Ayhan Boyraz adý ile Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini kurmuþ bulunmaktayýz. Geçici bir yönetim kurulu ile çalýþmalarýmýza baþladýk ve arkadaþlarýmýn teveccühü ile bu ekibe yönetim kurulu baþkanlýðý yapýyorum" dedi. Çalýþmalarý tamamladýklarýnda daha geniþletilmiþ bir yönetim oluþturacaklarýný kaydeden Boyraz, "Ayrýca yakýn zamanda üye kayýtlarý ve yöntemimiz ile ilgili bilgilendirme yapacaðýz. Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde gerçekleþen Ýmam Hatip Günleri etkinliðini gönülden tebrik ediyoruz. Deðerli Okul Müdürümüz Hüseyin Kýr bey bu konuda üstün bir çaba sarf ederek 4 gün sürecek böyle hoþ bir etkinlik gerçekleþtirmiþtir. Ýdarecilerimizi, öðrencilerimizi, okul aile birliðimizi da ayrýca caný gönülden tebrik ediyoruz. Bizde bu etkinliðe, daha önce platform olarak düzenlemiþ olduðumuz geleneksel keþkek günlerini son gün etkinliði yaparak destek vereceðiz. Bu vesile ile camiamýzý mensuplarýmýzý mezunlarýmýzý pazar günü okulumuzda saat 13.00'da yapýlacak olan geleneksel Keþkek Günü etkinliðimize davet ediyoruz. Katýlýmýzdan ötürü teþekkür ederken Hayrettin Karaman hocanýn þu veciz sözleri ile bir mesaj vermek istiyorum; Ýmam Hatip Camiasý bir mektep mensubiyeti ya da bir diploma deðildir. Bir zihniyettir, bir misyondur. Bu zihniyet ve misyonu temsil eden bütün insanlar hangi mektepten mezun olurlarsa olsunlar, hangi meþrebe mensup olurlarsa olsunlar Ýmam Hatip Camiasýnýn mensuplarýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. ÇORÝMDER'in yönetim kurulunda þu isimler yer alýyor: "Bilal Keleþ, Dilaver Çevik, Halil Ýbrahim Aþgýn, Halit Yýldýrým, Hüseyin Kýr, Kadir Çatal, Kadir Söngüt" Fatih AKBAÞ Salih Erkan Tarancý Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yýlý eðitim-öðretim döneminden itibaren hayata geçirilen, "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi" uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, tüm okullarda rütbeli personelden oluþan irtibat görevlileri ve pisk analizine göre belirlenen 5 okulda ise sabit okul görevlisi, görevlendirildi. Uygulama hakkýnda bilgi veren Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ilde bulunan 84 okuldan Ýl Emniyet Müdürlüðü rütbeli personelinden oluþan 69 irtibat görevlisinin, yapýlan tespit ve analizler sonucunda 9 okula eðitim süresince, okullar ve çevresinde önleyici görev yapacaðýný ifade ederek, "Polis Memurundan oluþan 5 okul görevlisi, ayrýca okullarýn giriþ ve çýkýþlarýndaki asayiþ ve trafik tedbirleri için 48 personeli ile 24 motorize ekip olmak üzere toplam 125 personel görevlendirilmiþtir" dedi. Proje kapsamýnda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlediklerini kaydeden Tarancý, "Bilgilendirme faaliyetleri kapsamýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Çocuk Þube Müdürlüðü ve Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan 24 ilkokul ve ortaokulda, 2 bin 737 öðrenciye, Güvenli Hayat ve Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði 7. Genel Ýstiþâre Toplantýsý Ankara`da gerçekleþtirdi. Toplantýya TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu yeleri de katýldý. Ýþ adamlarýnýn ve istihdam ettikleri elemanlarýn kiþisel, mesleki, sosyal ve kültürel geliþimlerine destek olmak, küçük, orta ve büyük ölçekli iþletmelerin iþ ve iþleyiþ sistemlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak, iþletmelerin, toplam kalite yönetimi standartlarýna uygun çalýþmalarýný teþvik etmek amacýyla yola çýkan TÜMSÝAD katýlýmcýlara yeni konsepti hakkýnda bilgi verdi. Þube Baþkanlarýnýn da konuþma yaptýðý toplantýda TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç söz olarak TÜMSÝAD Çorum Þubesinin yaptýðý çalýþmalar ve faaliyetler hakýnda bilgi verdi. Kýlýç, Çorum'un iþ adamlarýnýn potansiyel yeniliðe açýk müteþebbis yatýrýmcý bir ruhu olduðunu ve özellikle OSB'de ciddi manada Avrupa'ya iþ yapýldýðý yeni pazarlarda da iþ adamlarýnýn sýkca görüldüðü ifade etti. Haber Servisi Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk, Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda "Meslek Tanýtýmý, Çocuk Ýstismarý, Çocuðu Sokaða Ýten Nedenler, Madde Baðýmlýlýðý" konularýnda seminerler verilmiþtir. Ayrýca, Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce belirlenen veli ve kursiyerler ile Özel Eðitim ve Ýþ Uygulama Merkezi Müdürlüðünden eðitim alan engelli çocuklarýn ailelerine, "Çocuk Ýstismarý ve Ýhmalinin Önlenmesi" konulu seminer, yine Gençlik Merkezi Müdürlüðünce belirlenen öðrencilere, "Ýnsana Yönelik Þiddetin Çeþitleri ve Önlenmesi Yöntemleri, Çocuklarýn Korunmasý ve Çocuklara Yönelik Þiddetin Önlenmesi" konulu seminerler verilmiþtir. Yine, okullarýn baþlangýcýndan itibaren yürütülen uygulamalarýn deðerlendirilmesi neticesinde, okul yakýnlarýnda eðitim-öðretim ortamýna zarar verecek okulla iliþkisi olmayan þahýslarýn yaklaþtýrýlmasýnýn sakýnca teþkil ettiði deðerlendirilmiþ ve koruyucu mahiyette "Valilik Güvenlik Kararý" alýnmasýna karar verilmiþ olup, bugüne kadar toplam 12 þahýs hakkýnda güvenlik kararýna aykýrý davranýþtan dolayý her bir þahýs için 182 TL olmak üzere idari para cezasýna hükmedilmiþtir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL TÜMSÝAD istiþâre toplantýsýna Çorum'dan katýlým

6 6 Küresel ýsýnma Domuzlarý da vurdu Mustafa Çatar Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum'da çiftçilerin korkulu rüyasý haline gelen yaban domuzu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte ortak hazýrlanan rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Küresel ýsýnmaya baðlý olarak yaþanan kuraklýk sonucu, daðlýk ve ormanlýk bölgelerde barýnma imkanýný büyük ölçüde kaybeden yaban domuzlarýnýn hayatlarýný devam ettirme, üreme ve beslenme için daha uygun ortam olan sulak tarým alanlarýna indiðini ifade eden Çatar, burada ekili ve dikili bulunan mýsýr, sebze ve meyve fidanlarýna büyük zararlar vermeye baþladýklarýný söyledi. Kara avcýlýðý kanunu ve bu kanun uyarýnca her yýl toplanan Merkez Av Komisyonu'nun aldýðý kararlar nedeniyle zamaný ve süre kýsýtlýlýðý gibi nedenlerle popülasyonla mücadelede neticelere ulaþýlamadýðýný belirten Çatar, her geçen yýl zararlý sayýsýnýn arttýðýný dile getirdi. Çatar, komisyon raporu ile ilgili þunlarý söyledi: "Yaban domuzlarý bulabildiði her türlü þeyle beslendiðinden ilimiz geneli ve ilçelerinde ekili ve dikili tarým alanlarýnda buðday, arpa, nohut, mýsýr, patates, sebze vb. bitkileri yemek çiðnemek, dökmek, dolaþtýrýp telef etmek, yumrularý çýkarýp yemek suretiyle % 50'lere varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bu durum yaban domuzu ile mücadelenin sistematik olarak yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Avlanmak, yaban domuzu ile mücadelede etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Ancak senede bir kez ve gündüz yapýlan sürek avlarýndan yeterli randýman alýnamamaktadýr. Bunun baþlýca nedeni ise, domuzlar gündüzleri orman içlerinde derin vadilerde saklanmaktadýr. Bu vadilerde yerlerinin tespiti oldukça zordur. Mevcut yönetmeliklere göre vatandaþýn her istediði zamanda domuz sürek avý yapmasý mümkün deðildir. Bu avlar merkez av komisyonu kararlarý doðrultusunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nden gerekli izinler alýndýktan sonra yapýlabilmektedir. Sürek avý esnasýnda her an kaza yaralanma ve ölümle sonuçlanacak durumlarla karþýlaþýlmasý ihtimali yüksektir. Bundan dolayý sürek avlarýný koordine etmek çok risklidir. Geçmiþ yýllarda yapýlan gündüz sürek avlarýnda hiçbir baþarý saðlanamamýþtýr. Sürek avlarýnýn kýþ aylarýnda yapýlmasýnýn daha baþarýlý sonuçlar alýnmasýna sebep olacaðý düþünülmektedir. Bu dönemde sürekçilerin domuzlarý kovalamasý sýrasýnda avcýlarýn görüþ mesafesi daha fazla olacaktýr. Çok geniþ alanlara yayýlacak sürek avlarýnda güvenliði saðlamakta oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayý vatandaþlarýmýzýn istedikleri dönemde sürek avý düzenlenmesi mümkün deðildir. Ýlimizde yaban domuzu avý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nca tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan av dönemi merkezi av komisyonu kararlarý doðrultusunda yapýlmaktadýr. Ýç Anadolu Bölgesine dahil olan ilimizde yaban domuzu avýnýn baþlangýç tarihi ve bitiþ tarihi 'dür. Ýlimizde Orman ve Su Ýþleri XI. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürlüðü'nce devlet avlaðý sayýsýný artýrma yönünde çalýþmalar yapýlmakta olup, avlak sayýlarý gün geçtikçe artmaktadýr. Komisyonumuz tarafýndan ilimiz genelinde yapýlan incelemelerde yaban domuzu ile yapýlan mücadelede istenilen düzeyde sonuç alýnmadýðý tespit edilmiþtir. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nca yaban domuzu populasyonu düþene kadar yýl boyu domuz avýnýn serbest býrakýlmasý, bek avý için çiftçilere fiþek desteði verilmesi, il dýþýndan gelecek avcýlarýn desteklenmesi, yaban domuzu avý yapan profesyonel avcýlardan hiçbir ücret alýnmamasý, domuz avýnýn her yerde yapýlabilmesine imkan verilmesi uygun olacaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Çocuk istismarýndan 9 dava açýldý Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarý ile ilgili 2013 yýlýnda 52, 2014 yýlýnda 9 dava dosyasý açýldýðýný bildirdi. Çocuklarýn küçük yaþta evlendirilmesi ve çocuk istismarý ile ilgili yapýlan araþtýrma hakkýnda bilgi veren Ünal Cevizci, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü ve Çorum Barosu'ndan elde ettikleri bilgileri Ýl Genel Meclisi üyeleri ile paylaþtý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitimi ve Ýletiþim, Hukuk, Ýktisat, Saðlýk ve Medya alanlarýnda 170 üniteden oluþan çocuk istismarý eðitimi olan 'Aile Eðitim Programý' çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný belirten Cevizci, "Bu kapsamda farklý tarihlerde farklý yerlerde 2014 yýlýnda Ýl Müdürlüðümüzün organizesinde eðiticilerimiz tarafýndan 1134 kiþiye aile eðitimi verilmiþtir. Ýl Müftülüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü; Denetimli Serbestlik Müdürlüðü; Çorum Belediyesi gibi kuruluþlarla iþ birliði yapýlarak 2014 yýlý için çok sayýda eðitim programý oluþturulmuþtur. Ayrýca ilçelerimizde de eðitimler planlanmaktadýr" dedi. Cevizci, hazýrlanan rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ülkemizin taraf olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme'nin ilke ve hükümlerinin yetiþkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öðrenilerek hayata geçirilmesi amacýyla, anayasamýzda yerini bulan çocuðun yüksek yararý gereði; bakanlýðýmýza baðlý Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü koordinatörlüðünde her ilde Çocuk Haklan Ýl Çocuk Komiteleri oluþturulmasý amacýyla Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce çalýþma baþlatýldý. Bu amaçla Çorum merkez okullarýmýzdan Milli Eðitim Müdürlüðünce bildirilen ve ilimizde de çalýþmalarýný sürdüren ve merkeze baðlý okul temsilcilerimizden oluþan 20 kiþilik Çocuk Haklan Ýl Çocuk Komitesi oluþturularak; 29 Nisan 2014 tarihinde olaðan toplantýsý Ýl Yetiþkin ve Çocuk Temsilcileri Numan Yakut'un koordinatörlüðünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü'nde gerçekleþtirildi. Bu amaçla yapýlan üye çocuk sayýsý da 150'ye ulaþtý. Adli vakalar olarak erken yaþta evlilik olarak emniyet-adliyeye yansýmýþ vakalarla ilgili ise Sevgi Evlerimize teslim edilen maðdurlarla ilgili gerekli inceleme ve rehberlik çalýþmalarý yapýlmakta olup 2014 yýlýnda Sevgi Evlerinde 7 vaka ile ilgili iþlem yapýlmýþtýr. Çorum Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan küçük yaþta evlendirilen ve iþlem yapýlan çocuk sayýsý 2013'te 14, 2014'de 4 olmak üzere toplam 18'dir. Ýlimizde bulunan 26 ortaokulumuzun özellikle 6. ve 7. sýnýflarýna yönelik olarak "Uçucu Maddelerin Zararlarý, Çocuðu Cinsel Ýstismardan Korunmanýn Yollarý" gibi konularda eðitici sunum ve seminerlerde bulunulmaktadýr Ayrýca Toplum Destekli Polislik tarafýndan yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek" isimli proje ile Ýlimizdeki tüm ilkokul ve ortaokullara "Çocuklarda Suç Algýsý ve suçlara karþý korunmanýn yollarý" baþlýðýnda eðitim faaliyetleri düzenlenmektedir.nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðümüze çorum merkeze baðlý bir yýl içerisinde evlenme yaþýnda olmayan 50 kiþi baþvuruda bulunmuþ olup, müdürlük tarafýndan evlenme iþlemi yapýlmamýþtýr. Reþit olmayan kiþiler 17 yaþýný dolduran anne baba izni ile,16 yaþýný dolduran erkek kadýn hakim izni ile evlenebilmektedir. Çorum Baro Baþkanlýðýndan alýnan bilgiler doðrultusunda 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin TCK'nýn 103'cü maddesi çocuklarýn cinsel istismarý olarak kovuþturma aþamasý baþlayan dosya adedi 2012'de 25, 2013'te 21 dosya bulunmaktadýr. 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin TCK'nýn 103'cü maddesi çocuklarýn cinsel istismarý olarak kovuþturma aþamasý baþlayan dosya adedi 2012'de 3, 2013'te 15 dosya bulunmaktadýr. Yaþ gruplarý ve yaþ arasý olmaktadýr. Erken yaþta evlenmeye izin istemi ile Aile Mahkemesine baþvuru sayýlarý ise 2012 yýlýnda 15, 2013 yýlýnda 42 ve 2014 yýlýnda 22 olarak tespit edilmiþtir. Çocuk istismarý ile ilgili 2013 yýlýnda yýlýnda 9 dava dosyalan açýlmýþtýr." Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Kargý Meclis üyesi Mesut Tuðrel Ýl Genel Meclis üyelerine kiraz ikramýnda bulundu. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis Toplantýsýnda kendi yetiþtirdiði napolyon cinsi kirazdasn ikram eden Tuðrel meclis üyelerine tanýtmak için iraz daðýttýðýný belirtti. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis üyelerine kiraz ikramý Mesut Tuðrel Ýlim Yayma Cemiyeti mezunlarý buluþtu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi geleneksel hale getirmeyi planladýðý Mezunlar Buluþmasýnýn ilkini gerçekleþtirdi. Mezunlar Buluþmasý programý kapsamýnda ilk olarak mezun öðrencilere yönelik piknik düzenlendi.programa Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyeleride katýldý. "Deðerli gençler bu yýl düzenlemiþ olduðumuz mezunlar programýna, yetiþmiþ olduðunuz kurumu unutmayarak, türkiyenin deðiþik illerinden kalktýnýz geldiniz ve büyük bir vefa örneði gösterdiniz. Bu vefalý davranýþýnýzdan dolayý sizleri kutluyor hoþ geldiniz diyorum" diyerek sözlerine baþlayan Mehmet Karadað, "Sizlerin bu davranýþý bize þu gerçeði gösterdi. Biz Ýlim Yayma Cemiyeti olarak doðru yere yatýrým yapmýþýz. Ýnsana yatýrým yapmýþýz. Hamdolsun ben inanýyorum ki geleceðimiz aydýnlýk. Hepiniz mezunsunuz. Birçoðunuzda meslek hayatýna baþladýnýz. Ben inanýyorum ki her birinizin amacýda insanlýða hayýrlý hizmetlerde bulunmak olacaktýr, çünkü siz bu düsturla yetiþtiniz. Çünkü sizler insanlarýn en hayýrlýsýnýn insanlara faydalý olanlarýn olduðunu bilensiniz. Tekrar tekrar hoþ geldiniz diyor, hepinize hayatýnýzda baþarýlar diliyor ve Allah'a emanet ediyorum"dedi. Program daha sonra akþam yapýlan etkinlikle devam etti. Ýlim Yayma Cemiyeti konferans salonunda gerçekleþtirilen program Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý.daha sonra Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz bir selamlama konuþmasý yaptý. Program mezunlarýndan eðitimci Dilaver Çevik'in konuþmasý ile devam etti.dilaver Çevik, sözlerinde ÝYC ile nasýl tanýþtýðýný ve uzun uzun hayatýna neler kattýðýný anlattý. Daha sonra söz alan eðitimci Þahin Çalýþkanoðlu'da, "Ýlim Yayma Cemiyeti'nde hem öðrenci olarak hemde görev yaptýðým sürelerde almýþ olduðum hazzý bu güne kadar hiçbir yerde alamadým" dedi. Programda bu yýl sosyal ve kültürel programlarda aktif görev alan, sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Gece öðrencilerin oluþturduðu koro ve solo müzik dinletileri ile sona erdi. Yasin YÜCEL

7 7 Çorum'da Tasavvuf ve Halvet-i Uþþakilik Tasavvuf, Ýslami hayatýn ve kültürümüzün bir parçasý ve ortaya çýkýþýndan bu yana daima ilgi odaðý olmuþtur. Bugün de gerek düþünce sistemi olarak gerekse hayat tarzý ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmek de hem de çeþitli tartýþmalara konu edilmekte. Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyýlýn baþýndan beri Ýslam ülkelerinin bir kýsmýnda devlet eliyle toplum hayatýnýn dýþýna itilmeye çalýþýlmýþsa da halkýn bu müesseselere olan ilgisi hiçbir zaman azalmamýþtýr. Özellikle Batý'da ve Amerika'da tasavvufun hem hakikat boyutundaki eðitim tarzý hem de düþünce planýndaki üslubu ilgi odaðý olmaya devam ediyor. Kuzey Afrika menþeili pek çok tarikat mensubu, Fransa, Ýngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte Amerika'da da Ýslamiyet'in yayýlmasýna öncülük etmekte. Mevlana, Ýbn Arabi ve Yunus Emre gibi tasavvufi düþünce temsilcilerinin fikir ve eserleri Batý'daki insanlarýnda ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de Ýlahiyat Fakültelerinde "Tasavvuf"un ana bilim dalý haline gelmiþ olmasý bir merhale. Ýlmi platformda da tasavvufun belli bir hüsn-i kabüle mazhar olmaya baþladýðýnýn ifadesi.çorum'a uzun yýllar hizmet vermiþ Ýbrahim Ýpek Efendi'nin halifesi ve Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Efendi'den Halvet-i Uþþakilik, tasavvuf ve Çorum'da yapýlan hizmetler üzerine bilgi aldýk. Kýsaca bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Fatih Nurullah Efendi 1962 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Babasý Hasan Bedreddin Efendi, annesi Bedriye Haným'dýr. Doðumu Ýstanbul olmakla beraber memleketi Sivas'ýn Divriði ilçesidir. 1973'de Özdemiroðlu Ýlkokulu'nu, 1976'da Kemal Atatürk Ortaokulunu ve 1979'da Haydarpaþa Erkek Lîsesi'ni bitirerek ayný yýl Ýstanbul Marmara Üniversitesi Spor Akademisi bölümüne girdi. 57 kiloda birçok kez Türkiye þampiyonluðu ve Balkan üçüncülüðünü elde etti. Birçok baþarýya imza atan milli bir güreþçimiz olarak, 1983 yýlýnda Akademiden mezun oldu yýlýnda askerliðini yapan Fatih Nurullah 1987 yýlýnda Ümran hanýmla dünya evine girdi. Bu evlilikten 1 kýz ve 3 erkek çocuklarý oldu. Ýlk dini eðitimini ailesinden gördü. Dedesi Abdulkadir Efendi, Osman Bedreddin Erzurumî'nin yiðit derviþidir. Oðlu Hasan Efendi'ye bu yüzden Þeyhinin künyesi olan Bedreddin'i ilave etmiþtir. Aþaðý yukarý 30 seneyi geçkin tasavvufla ilgim, ilintim var. Nakþibendi Tarikatý'nýn bir mürþidiyle sülûkumuza baþladýk. Nakþi þeyhlerinden Amasyalý Þerif Atalay Efendi'ye intisap edip onun maddi ve manevi ilgilerine mazhar olduk. Naci Eren Efendi ile bir müddet irtibatlanan Fatih Nurullah Efendi bilahare Hasan Hüsameddin Uþþaki'nin kamil halifesi Sahibü'z-Zaman Eþ-Þeyh Ýbrahim Ýpek Çorumî Hz'leri ile tanýþýr. Þerif Atalay Efendi'nin de tensibi ile Þems-i Tubâ Tâbânî Veli Kutbu'l- Aktab Hacý Hafýz Ýbrahim Ýpek Efendi Hazretlerine teslim olur. Daha sonra Halvet-i Uþþak-i Þeyhi Çorumlu Ýbrahim Ýpek Hazretleri'nin terbiyesine girdik senesinde Ýbrahim Ýpek Efendi Hazretleri'nin ahirete Ýrtihaliyle, bize yazmýþ olduðu icazetle beraber göreve baþladýk. 2014'e yani bu güne gelene kadar da 14 senedir irþadýmýza devam ediyoruz. Ve ömrümüzün olduðunca da bu hizmeti devam ettireceðiz inþallah. Biz biliyoruz ki sporcusunuz ayný zamanda, güreþ dalýnda milli bir geçmiþiniz var. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? "Haydarpaþa Demir Spor"da biz güreþ yaptýk, hem Ýstanbul'umuz hem de hayatýmýzýn büyük bir bölümü Üsküdar, Kadýköy güzergahlarýnda geçti. Buralarda "Anadolu Hisarý Spor Akademisi" olduðu için hayatýmýzýn çoðunluðunu bu güzergahlarda, özellikle Üsküdar'da geçirdik diyebiliriz. "Haydarpaþa Demir Spor"da güreþ yaptýk; Salih Boro, Serhat Karadað, Nejdet Uçar bizim antrönörümüzdü. O zamanlarda o ekolün içindeydik ama daha sonra kendimizi baþka bir meydanda bulduk. Ve artýk faaliyetlerimizi burada geliþtiriyoruz. Zaten eskiden, Osmanlý tekkesi gibi, bugünkü kulüp takýmlarý o zamanlar olmadýðý için insanlar ilgi ve alakalarýný oralara yönlendirmiþtir. Sanata ilgi duyanlar, sanatsal alanlarda "Hat, tezhip vs." alanlarda yoðunlaþmýþtýr. Spor veya celadete yönelik gençler de pehlivan tekkeleri, okçu teklerinde ve hayatýn diðer alanlarýnda gruplaþýr ve faaliyetlerini bu þekilde sürdürürlermiþ. Benim güreþ hayatýmda aldýðým tercümelerden, yani riyazet ve mücadele noktasýnda çok faydalarýný gördüm. Çünkü kilo düþme vs. gibi þeyler var, nefsi kontrol etme gibi mevzular var ve tabii bir tekke usülü gibi bir hiyerarþi, aðabeylik sistemi vs. buradaki bir edep, adap, erkan gibi bir disiplin söz konusudur. Daha sonraki tasavvuf yaþamýmda bunun çok faydasýný gördüm. Daha sonra spor akademisini bitirdikten sonra bazý sakatlýklar oldu. Ýlahi bir takdir olarak sakatlýklar bizi bu iþten kesti. Daha sonra kendimizi bu iþin içinde gördük. Biz, sizi "Halveti Uþakki" olarak biliyoruz, "Halvet-i Uþþakilik" nedir? Kýsaca bahsedebilir misiniz? Tarikat-ý Aliye'nin aslý, "Asr-ý Saadet"e dayanýr. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamýn bildiði iki ilim var; "Ýlm bizzahir, Ýlm bicinan" diye geçiyor. Biri ledün ilmi ve biri de þeriat ilmi. Yani insanlarýn neyi, nasýl yapacaklarýna yönelik bir ilimdir. Bu ledünni ilim, Allah Rasülü(sav)'in sahabesine telkin ettiði, vasfettiði, Allah'a yakýnlýk ve kurbiyet ilmidir, marifetullah ilmidir. Bu ilimden o dönemde idrak seviyesine göre her sahabenin ilmen (farkýndalýk olarak) haberi olmayabilir; fakat Hz. Ali gibi, Hz Ebu Bekir gibi, Hz Enes gibi yakýn yol arkadaþý olan sahabeler bu bilgileri Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'den aldýlar ve idrakleri yüksek insanlara, bir þekilde ulaþtýrdýlar. Malum olduðu üzere Ýslam ümmetlerinin arasýnda, sahabeler arasýnda bazý ihtilaflar oldu. Ve Efendimiz S.A.V bir hadisinde buyuruyorlar ki: "Müslüman arasýnda fitne zuhur ettiði zaman; okunuzu, kýlýcýnýzý kýrýn, bað baþlarýna çekilin, tenha yerlere çekilin, fitneden uzak durun." diye bazý emirleri var. Bazý sahabeler bu emirlere uyarak, elini sahabe kanýna, Müslümanýn kanýna deðdirmemek için uzlet ettiler, halvet ettiler, riyazetle, mücadeleyle Allah Resulu'nden almýþ olduklarý hayat düsturlarýný, yaþam, ibadet ve taat þekillerini sistemleþtirdiler ve bu daha sonra bu durumun Tarikat-i Aliye'nin zuhur etmesine ve müesseseleþmesine kadar gitti. Nasýl ki Ýslam aleminde, fýkýh, hadis, tefsir gibi branþlar oluþtuysa, Efendimiz'in(sav) hal ilmi, yaþam tarzý, Allah'a yakýnlýk, kurbiyet bilgisi de "Tasavvuf ilmi" altýnda müesseseleþti ve Tarikat þubeleri ortaya çýktý. "Kadiriye, Rýfaiye, Nakþibendi, Halvetiye" ki bizimki de bunlardan birisidir. Bahsettiðimiz halvet usullerinden, Allah'a yakýnlýk ve kurbiyet bilgisi oluþtu. Ve bunlar ekollerle günümüze kadar geldi. Bizim Halvet tarikatý, devletler kuran bir tarikattýr yani Selçuklu'yu, Osmanlý'yý kuran ve devamý usulen sunan bir organizasyon, bir birliktelik. Ahiler, Ahi teþkilatlarý misalen Ahi Evren denilen zat Halveti derviþidir. Halveti silsilesini bir mahsulüdür. Ýbrahim Zahid Geylani'nin iki halifesi var, birisi Ahi Miram, birisi de Erdebil'dir. Erdebil Tekkesi daha sonra Þialaþan Þah Ýsmail'e kadar giden süreç aslýnda Türk kabilelerinin içinde yaþayan hakiki Sünni Ýslam'ýn yaþadýðý bir tarikat yapýsý iken, daha sonra Yavuz Selim'le olan mücadeleden sonra Ýran tarafýna dönüp Þialaþmasý, Safaviler yani Erdebil Tekkesi ve Ahiler, Ahi Evren, ikinci halifesi de Ahi Teþkilatlarýyla Selçuklu ve Osmanlý'yý kuran yapýlanmalar, organizyasyonlardýr. Daha sonra Ýstanbul'un fethi esnasýnda Fatih Sultan Mehmet Haný da desteklemek maksatlý Lübnan taraflarýndan Kadiri meþrepleri geliyorlar. Ve Kadiriler Ýstanbul'un fethinde büyük yararlar gösterdikleri için bir ara padiþahýn üzerinde nüfuz sahibi oluyorlar ve Kadiri meþrepleri bir müddet devlet yönetiminde etkin olurken daha sonra Cem Sultan vakasý nedeniyle Halveti ekolüyle karþý karþýya geliyorlar. Þeyh Ebu'l Vefa ve hulefesý Cem Sultan'ýn arkasýnda himmet ve duasýyla dururken, Sultan Beyazýt'ýn arkasýnda halveti pirâný vardý. Bu ortamda Cem Sultan'ý tutan vezir katlolunuyor. Cem Sultan kaçýyor. Beyazýt, Ýstanbul'a geldikten sonra artýk halveti tarikatýnýn nüfuzu Osmanlý üzerinde hakimiyetini sergiliyor ve bu da merkez olarak Sümbül Efendi "Sümbül Sinan Dergahý" Merkez Efendi, Üsküdar'da ise Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Þeyh Nasuhi Efendi vs. bunlar Üsküdar aðýrlýklý tekkeler. Bunlar bir þekilde irþatlarýyla, toplum içindeki insanlara nüfuzlarýyla, gerçek Ahi teþkilatý gibi yapýlanmalarýyla ticari alanlarda, sanat noktasýnda ihvanlarýn etkileriyle devlet yönetiminde aðýrlýklarýný koyarken, bir taraftan da dualarýyla, himmetleriyle, müntesipleriyle sosyal hayatý etkilemiþ yapýlardýr. Bizim de Hasan Hüsamettin Uþþaki Hazretleri de, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin çaðdaþý olan bir önceki jenerasyon, hatta hazret 1001 hicri yýlýnda eskiden Üsküdar'dan geçmek durumunda çünkü köprü yok. O zamanlar, Öküz Ýskelesi'nde cenazesi bindirilerek karþý tarafa geçiriliyor. O arada "Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin, Hazret'e bizim zaviyede sizi defnedelim" gibi bir manevi bir teveccüh olmuþ, bu þekilde bir menkibe anlatýlýr. Ancak hazretin bunu kabul etmeyerek kendi dergahýna gitmeyi murad ettiði, söylenir. Halveti tarikatýnýn bir usülü vardýr. Halveti olarak bilinmez de daha çok, tarikatýn etkin meessesleriyle anýlýr. Mesela; Aziz Mahmut Hüdayi de Celvetiyye'dir. "Celvetiyye" olarak bilinir; halvetiye olarak bilinmez. Sümbüliye diye geçer, Sümbüliye diye anýlýr. Merkez Efendi, Uþþakiye tarikatýndandýr, kendisi Uþaklý'dýr, Uþþakiye diye bilinir. Uþak'ta Molla Muhammed Erzincani Hazretleri'nin silsilesinden Alaaddin Uþþaki Hazretlerine müntesip olmakla ve Uþak'ta bulunmak ve Uþak'tan Ýstanbul'a gelmesinden dolayý böyle anýlýr. Aslýnda hepsi halvetinin þubeleridir. Anladýðýmýz kadarýyla günümüzdeki þirket yapýlarý da Osmanlý devleti yapýsý da Peygamber Efendimiz zamanýndaki yapýlara kadar uzanan benzeridir, deðil mi? Bu yapý, devletleri kuran, devletleri yöneten ve himmet, feyz, bereketiyle devletin idami hayat etmesini saðlayan bir müessesidir. Osmanlý'da 36 tane padiþah vardý ve 35 i bir tarikata müntesipti. O zaman kutlu sayýlan bir zatýn hayýr duasýyla devleti yönetmektedir. Malum olduðu üzere duasýyla devleti yönetmektedir. Malum olduðu üzere tarikat, tasavvuf itikadýnda "Kutbul Aktab" diye bir makam vardýr. Bu makamdaki kiþi, yeryüzündeki Allah'a(cc) en yakýn insan olarak anýlýr ve halifetül arzdýr. Her ne kadar padiþah zahirde görünür olsa da arkada manevi idarinin bu zatlarýn elinde olduðuna itikad edilir, tasavufta böyle bir þey vardýr. Hatta denir ki "Padiþah-ý âlem olmak bir kuru bir kavgaymýþ, bir veliye bende olmak cümleden evlaymýþ" bu laf bunu resmeder. Veliye bendelik, hizmetlik padiþah için bile bir þereftir. Osmanlý bu idrakle idame-i hayat etmiþtir, büyüklerin duasýný alarak hükmetmiþtir. Bu zatlarý gücendirdikten sonra bir takým yýkýlýþ sorunlarý baþlamýþtýr. Halveti Uþþaki tarikatýnýn Hz. Pire kadar olan seyri böyledir. Günümüzde de artýk Osmanlý dönemi bitti, yeni Cumhuriyetle yeni þartlar oluþtu. Bazý gereklilikler ve Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki gerçekliklerden doðan bazý kanuni kýsaltmalar söz konusu oldu. Bilhassa Kürt isyanlarýyla, doðudaki tarikat yapýlarýnýn yeni Cumhuriyete baþ kaldýrmasý sorunlarýyla uðraþan Cumhuriyetin kurucularý, o dönemlerden sonra böyle organize yapýlarý kendilerine tehlike olarak gördü ve bu tür yapýlarý bertaraf etmek için 1925 senesinde, Tekke ve Zaviyelerin Seddi kanunu çýkardý. O güne kadar pek sorun yoktu; fakat Þehy Said isyaný gibi bir takým haraketler, Cumhuriyetin kurucularýný böyle bir reflekse itti. Belki olan, günü kurtarma noktasýnda bir faydasý oldu var saysak da tüm Cumhuriyet öncesi kültürel aktarýmlarý, yaþam tarzlarýný, insanlarýn bu konudaki ihtiyaçlarýný ve beklentilerini bir kenara ittiði için olumsuz sonuçlarý da oldu. Yani bugün bizim Tasavvuf musikisi dediðimiz veya Türk-Sanat Musikisi dediðimiz besteler, güfteler, sanatçýlar, sanatkarlar hep bu dergahlarýn bir ürünüydü. Sizin "Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu" adýnda da bir federas yonunuz var, buradaki çalýþmalarýnýz nelerdir, ne tür çalýþmalar ya pýlýyor kýsaca bilgi verebilir misiniz? Öncelikle oraya gelmeden önce yakýn geçmiþi gözden geçirmek istiyorum. Gerek kültürel ihtiyaçlarýn, gerek sosyal ihtiyaçlarýn giderildiði bu müesseseler kapatýlýnca toplumda bu konularda boþluklar oluþtu. Her kadar bunlarýn telafisi yoluna gidilse de günümüze kadar bu eksiklikler hissedildi. Fakat ilerleyen dönemlerde bu ihtiyaçlarýn ortaya çýkmasýyla Cem evlerinin, Alevi vatandaþlarýmýzýn "Tekke Kültürü"nü yeniden talep etmeleri, dergahlarýný 'cem evleri" adý altýnda da olsa açma talepleri, Alevi- Bektaþý kültürünün birtakým dayatmalarý, kendilerinin AÝHM'ne de baþvurarak örgütlenme yolunu seçmeleri ve "Alevi-Bektaþi Federasyonu"nu kurmalarý insan haklarý baðlamýnda herkesin inançlarýný özgürce ve rahatça yaþamasý noktasýnda talepleri, bizi bugüne getirdi. Ve Alevi-Bektaþi kardeþlerimizin demokratik adýmlarý, talepleri bizleri de böyle bir örgütlenme ve yapýlanmaya doðru itti. Biz de memleketimizdeki Sünni-Tasavvuf gruplarý olarak, bir araya gelme ihtiyacýný duyduk ve "Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu"nu kurduk. Bu bir tepki-etki noktasýna deðil de bizim de böyle ihtiyaçlarýmýzýn olduðu, bizim tekke kültürünün yeniden ihya edilip hayata geçirilmesi, unutulan deðerlerimizin tekrar kazanýlmasý noktasýnda bir yapýlanmaya gitme ihtiyacýný duyduk. Ve bunun üzerine bu müesseseyi kurduk. Bu alanda bildiðimiz kadarýyla memleketimizdeki partiler, bir takým kanun teklifi vermekteler. Mesela BDP'den Altan Tan'ýn,.. Tekke ve zaviyelerin tekrar açýlmasý yönünde bir kanun teklifi verdiðini biliyoruz. Cem evlerinin açýlmasý noktasýnda hükümetimizin. CHP ve diðer partilerimizin çalýþmalarýný biliyoruz. En son Haluk Özdalga diye bir Ankara milletvekilinin 1925 senesinde çýkan kanunun yürürlükten kaldýrýlmasý noktasýnda bir kanun teklifi çalýþmasý var. Biz de bu tip yürekli hareketleri, federasyon olarak destekliyoruz. Ve bir an evvel bu iþin önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve yeni Anayasa yazým sürecinde bütün gruplara, bütün inanç gruplarýna demokratik haklarýnýn verilmesi, özgürlüklerine kavuþturulmasý noktasýnda çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalarý yapanlarý da destekliyoruz. Federasyonumuz yaygýn bir organizasyondur, Bilhassa Ýç Anadolu'da ihvanlarýmýzýn olduðu yerlerde tasavvufi dernekler kuruyoruz. Çorum, Çankýrý, Ýskilip, Ilgaz, Kastamonu, Kýrýkkale, Ankara ve Ýstanbul'da ihvanlarýmýzýn, kardeþlerimizin yoðun olduðu yerlerde tasavvuf dernekleri kurarak, bunlarý bir çatý Fatih Nurullah Efendi altýnda topluyoruz. Ne yaptýðýmýzý, ne yapmak istediðimizi merak eden kardeþlerimizi için bugünün þartlarýnda 7 gün 24 saat Osmanlý Tekkesi gibi bir tekkeyi iþletmemiz mümkün olmuyor. Haftanýn belirli günlerinde, ilim ve zikir meclisleri oluyor. Muhiplerimiz, müntesiplerimiz, dernek üyelerimiz, toplantýlara katýlýyorlar; bu arada Ýslami deðerlere sahip çýkma Ýbrahim Ýpek Efendi noktasýnda kandillerimizde, özel günlerimizde, özel ikram ve programlarýmýz oluyor. Bu noktada halkýmýzla buluþma þansýmýz oluyor. Ayrýca Tasavvuf büyüklerimizi, silsilemizin ileri gelen zevatý anma programlarýmýz oluyor; kapalý spor salonu tutarak, belli organizasyonlar, bugüne kadar Çorum, Çankýrý, Kýrýkkale, Ankara ve Ýstanbul'da bu tip organizasyonlarýmýz oldu. Bu tarafta tasavvuf kültürü insanlara ve gençlerimize sevdirmeye, bir tarafta da bunu "Tekke ve Tasavvuf " kültürünü, yurt dýþýndaki organizasyonlara da açma giriþimlerimiz var. Bu vesile ile "14-20 Nisan tarihleri arasýnda her sene Fas'ta yapýlan Sufi Festivaline" 3 senedir katýlýyoruz. Orada Tekke kültürünü yansýtacak davranýþlar sergiliyoruz. Devran, Sema, Tasavvuf Musikisi gibi icralarýmýz oluyor. Bunun için Cezayir, Kuzey Afrika Ülkeleri, Avrupa ve hatta Brezilya'ya davet aldýk, oralara gidip, oralarda da bizim kültürümüzü neþretmemiz ve o insanlara da ulaþtýrma yolunda çalýþmalarýmýz, oluyor. Ýlmi çalýþmalarýmýz da mevcut, bilhassa yaz dönemlerinde gençlerimize hem tasavvuf kültürünü aþýlayacak programlar yapýyoruz hem de ilmi eðitimler vermeye çalýþýyoruz. Ve artý, olmazsa olmazýmýz "Halakayý Zikrullah"týr; haftada bir de olsa bu zikirlerin yapýlacaðý mekanlarý oluþturmak, bunlarý dernek çatýlarýnýn altýnda ve türkülerimizde desteklemek, bu çalýþmalarýný rahat yapýlmasýný saðlamak noktasýnda da faaliyetlerimiz oluyor. Temenni ediyoruz ki yeni dönemde bu bahsettiðimiz kanuni zorluklar da kalksýn tam bir serbestlik içinde huzur içinde insanlar camilere girip-çýkar gibi bizim dergahlarýmýzý da ziyaret etsinler, buradaki programlardan istifade etsinler, imani çalýþmalardan faydalansýnlar, diye umuyoruz. Bunun haricinde diðer tasavvuf ekolleri ve meþrepleriyle ortak çalýþmalarýmýz oluyor, anma günlerimiz oluyor, bunlarý da bir þekilde deðerlendiriyoruz. Ve inþallah bu iþin kýymetinin anlaþýlabilirliðini ve gerek idarecilerimizin noktasýnda, gerek halkýmýzýn bu iþe meyli noktasýnda, bu iþin eskiden olduðu gibi güncellenmesinde ve kýymetinin anlaþýlmasý noktasýnda çalýþmalarýmýzý yapýyoruz, bu konuda söyleyeceklerim bunlardýr. Ýbrahim Ýpek Efendi Çorum'a birçok hizmetler yaptý. Sizlerin yani Çorum Tasavvuf Yolu Federasyonu olarak ilimizde "Çorum'da" neler yapýyorsunuz? Hizmetleriniz ile ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz? Þehitlerimizin aziz ruhlarý vatanýmýzýn teminatý ise, hak yolunda canýný feda etmiþ, her þeyini bu vatanýn insanlarýný yetiþtirmek, onlarýn Allah'ýn sevgisine mazhar olmalarýný temin etmek için harcamýþ 'Erenler' de, toplumumuzun bir arada tutulmasý, birlik ve beraberliðimizin saðlanmasý noktasýnda bir teminat olmuþlardýr. Bu bilinç içinde kendilerine býrakýlan mirasýn takipçisi olarak üzerlerine düþen vazifeleri yapmak zorunda olduklarýnýn altýný çizen Eyüp Fatih Nurullah Efendi(ks), "Elimizden gelen tüm gayretleri sarf ederek bu mübarek velinin yolunu, izini ve muhabbetini yaymak için gereken her çalýþmayý ipek-yolu erleri olarak sizlerden de aldýðýmýz güçle yerine getirmeye çalýþýyoruz. Geçmiþte de görüldüðü üzere tasavvuf ehli birçok Allah dostu kendisi ve talebeleri ile gönülleri fethetmiþ, Ýslam'a ve vatani deðerlere hizmet etmiþlerdir. Tasavvuf meþrepleri usul ve erkanlarý olan ve bunlarý icra ettikleri meclislerle bilinmektedirler, yeni anayasa sürecinde birçok açýlýmýn içerisinde olunan þu zaman diliminde bütün tasavvuf ehli meclisleri bu hizmete davet ediyor; birlikteliði saðlamamýz gerektiði konusunda dikkat çekiyorum. Tasavvuf meclislerinin rahat birer devran evi, zikir evi, tevhithane, asithane veyahut kültür merkezi niteliðinde olmasýný bu tür faaliyetlerin rahatça sürdürülmesi konusunda siyasilerimizden talepte bulunuyoruz. Bizler yolumuza sahip çýkacaðýz, kimliðimize sahip çýkacaðýz. Bu müesseselerin kýymetini bileceðiz. Burada Ýnþallah Rabb'imizin ismini anacaðýz, dualar edeceðiz; vatanýmýza, milletimize, bayraðýmýza, sancaðýmýza, devletimize sahip çýkacaðýz. Ýnþallah þuurlu insanlar yetiþtireceðiz ve böylece Rabb'imizin rýzasýný, lütuf ve ikramýný kazanacaðýz. Bu güzellikleri kazandýrmak için Çorum'un yüze yakýn yerinde sohbet evleri açýyoruz. Buralarda gençliðimize sahip çýkmak adýna dini ve milli eðitimler veriyoruz. Gençlerimizin milli ve manevi deðerlere sahip olarak yetiþtirmek için kurslar açýyoruz. Manevi gün ve gecelerde programlar tertip ediyoruz.ýlçe ve köylerde Kuran Kurslarý ve tevhithaneler açýyoruz. Her yýl Haziran ayýnýn ilk haftasýnda "Ýbrahim Ýpek Efendi Anma Haftasý" adýyla on binlerce insanýn katýldýðý birlik ve beraberlik toplantýlarýný icra ediyoruz. Allah (cc) bu yapacaðýmýz hizmetlerde bizlere yardýmcý olsun. Bizlere destek olan tüm Çorumlu kardeþlerime selam ve muhabbetlerimi sizler aracýlýðý ile iltiyor sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu güzel söyleþi için siz deðerli basýn mensuplarýna da çok teþekkür ediyorum."

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı