PSĠKOTERAPĠ ENSTĠTÜSÜ Ġstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSĠKOTERAPĠ ENSTĠTÜSÜ Ġstanbul"

Transkript

1 PSĠKOTERAPĠ ENSTĠTÜSÜ Ġstanbul

2 KuruluĢ: 2005 Kurucu: Tahir ÖZAKKAġ,M.D.,Ph.D.

3 Psikterapi Enstitüsü nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikterapi teknik ve yaklaģımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikterapi uygulamalarının yasal altyapısının luģturulması için savunuculuk (advcacy) ve iletiģim ağı (netwrking) çalıģmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı prfesynellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliģtirilmesine destek lunmasıdır. Psikterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psiklg ve dktrlardan luģan, farklı çalıģma alanlarında uzmanlaģmıģ kadrsu ile psikterapi çalıģmalarına devam etmektedir.

4

5 Ekibimiz alfabetik sırayla Dr.Hacı BÜYÜKBESNİLİ 1965 K. MaraĢ dğumludur. Ġlk ve rta öğrenimini, K. MaraĢ ta tamamlamıģtır. Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi nden 1990 yılında mezun lmuģtur yıllarında sırasıyla Adıyaman-Besni Devlet Hastanesi acil hekimliği, yıllarında Bilecik te pratisyen hekimlik yapmıģtır dan bu yana Kartal Belediye Tabipliği görevini yürtümektedir. Psikterapi Enstitüsü bünyesinde aldığı Bütüncül Psikterapi Eğitimini tamamladıktan snra aynı kurumda terapist larak çalıģmaktadır. Hipnz ve Psikterapi Derneklerine üyedir. ÇalıĢma ve ilgi alanları; kiģilik bzuklukları ile terapötik iliģki ve teknikleridir. Yrd.Dç.Dr.Ahmet ÇORAK Ahmet Çrak 1965 yılında Afyn da dğdu. Afyn Lisesi ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında dürtü-savunma kuramı ve hipnterapi ile ilgilendi. Alglji Bilim Dalı nda krnik ve malin hastaların ağrıları üzerinde hipnterapi çalıģmaları yaptı. Tıp Fakültesinden mezun lduktan snra Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde hipnsujestif psikterapi alanında staj yaptı (1992). Dr. Tahir ÖzakkaĢ ile birlikte Türkiye nin psikterapi alanında kurulan ilk dernek Alternatif Psikterapi ve Tıbbi Hipnz AraĢtırma Merkezi Derneği nin kuruluģ çalıģmalarında yer aldı (1994) ve derneğin genel sekreteri ldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizylji Anabilim Dalı nda öğrenme ve hafıza mekanizmalarını araģtıran ve bir Alzheimer mdeli öneren tezini savunarak ihtisasını tamamladı (1996) yılları arasında özel kuruluģlarda dürtü-savunma mdeli ve nörfelsefe üzerine halka açık dersler verdi. Bu yıllar arasında psiklg ve psikljik danıģmanlardan luģan bir grubu dinam ik psiklji ve davranıģ nörljisi alanında eğitti. Marmara Ün. DiĢ Hek. Fakültesi nde Fizylji Bilim Dalı nda 1997 yılında öğretim görevlisi, 1998 yılında öğretim üyesi ldu. ġu an aynı birimde Fizylji Bilim Dalı BaĢkanlığı görevini sürdürmektedir yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde, 2005 den itibaren ise Psikterapi Enstitüsünde hipnzun fizyljisi ve davranıģ nörljisi üzerine dersler verdi. Psikterapi Enstitüsü nde psikana litik psikterapi eğitimini tamamladı. Aynı prgramda eğitmen larak görev aldı. Nörpsikanaliz, nörfelsefe, kendilik bzuklukları özel ilgi alanlarıdır.

6 Dr.Fahri DAVULCU 1965 yılında Giresun-ġebinkarahisar da dğdu. Ġlk ve rta öğrenimini Ġstanbul da tamamladı. ġubat 1991 tarihinde Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi nden mezun ldu yılında zrunlu hizmetini Ağrı ilinde tamamladı. ÇeĢitli kamu kuruluģlarında kruyucu hekimlik, acil hekimliği, hükümet tabipliği, iģyeri hekimliği yapmıģtır. Bütüncül Psikterapi ve Hipnterapi eğitim prgramlarını, Psikterapi Enstitüsü bünyesinde tamamlamıģtır. Halen aynı kurumda terapist larak çalıģmaktadır. Hipnz Derneği yönetim kurulu üyesidir. ÇalıĢma ve ilgi alanları; kiģilik bzuklukları (narsisistik, brderline, sizid, çekimser vs...), ergen srunları ve nevrtik bzukluklardır. Uzm.Dr.,Uzm.Psk.Cenk KİPER 1965 yılında Ankara da dğdu. Ġlk ve rta öğrenimini Ġzmir Brnva Anadlu Lisesi nde tamamladı. Tıp eğitimini 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi nde tamamlayarak tıp dktru ldu yılında Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları Hastanesi nde ihtisasını tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Dğum Uzmanı ldu. Ġstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uygulamalı psiklji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak psikljide uzmanlık aldı. Psikterapi ve Hipnz Derneği nin (PHDER) kuruculuğunu ve baģkanlığını yaptı. Avrupa Hipnz Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Cinsel Srunlar Tedavi ve Eğitim Derneği kuruculuğu ve baģkanlığını yaptı.

7 Uzm.Psk.Hülya MACİT 1975 yılında Ġskeçe de (Yunanistan) dğdu. Ġlk ve rta öğrenimini Ġstanbul da tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi nde tamamladıktan snra Ġstanbul Ticaret Üniversitesi nde uygulamalı psiklji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Psikterapi Enstitüsü bünyesindeki bütüncül psikterapi ve psikhipnterapi sertifikasyn prgramlarını bitirdi. Halen Psikterapi Enstitüsü bünyesinde psikterapi çalıģmalarına devam etmekte lup aynı zamanda Psikterapi Enstitüsü Derneği nin yönetim kurulu üyesidir. Bunun yanı sıra Litera Yayıncılık bünyesinde editörlük faaliyetlerini de sürdürmektedir. ÇalıĢma ve ilgi alanları; kiģilik bzuklukları özellikle narsisistik ve brderline kiģilik bzuklukları-, anksiyete bzuklukları, kimlik bcalaması, knversiyn bzukluklarıdır. Uzm.Dr.Tahir ÖZAKKAŞ 1958 yılında Kayseri de dğdu. Ġlk ve rta öğretimini Kayseri de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesinde 1978 yılında baģladı yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun ldu. Tıp Fakültesinde kuduğu yıllarda Ġ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Ġdare Bölümünü 1983 yılında bitirdi yıllarında Kayseri Ġncesu ilçesinde zrunlu hizmetini tamamladı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE de bir süre Siyaset Psikljisi üzerine yüksek lisans çalıģması yaptı yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsünde Halk Sağlığı üzerine dktra çalıģmasını tamamladı yılları arasında Azerbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha snra Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azarbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi larak çalıģmalarına devam etti. Dçentliğe eģdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten snra Anksiyete Bzukluklarında Psik, Farmak ve Kmbine Terapiye Cevap Hususiyetleri baģlıklı tezini tamamladı. Halen çalıģmalarını Türkiye ve Azarbeycan'da devam ettirmektedir. ÇalıĢma alanı kiģilik bzuklukları ve anksiyete bzukluklarında bütüncül psikterapi ve hipnterapi uygulamalarıdır. Ayrıca, 2005 ten bu yana kurucusu lduğu ve Mastersn Enstitüsü nün Türkiye Temsilcisi lan Psikterapi Enstitüsü nde, ruh sağlığı prfesynellerine yönelik larak geliģtirmiģ lduğu bütüncül psikterapi eğitim prgramını, terik, frmülasyn ve süpervizyn düzeylerinde devam ettirmektedir.

8 Dr.Sami TAYLAK 1964 yılında EskiĢehir de dğdu. Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi mezunu lup halen kamuda çalıģmakta, iģyeri hekimliği ve eğitmenlik de yapmaktadır. Psikterapi Enstitüsü Psikterapi Eğitimi ni tamamlamıģ ve halen enstitü bünyesinde terapi çalıģmalarına devam etmektedir. ÇalıĢma ve ilgi alanları; hipnz, evlilik ve eģ terapisi, brief terapi, anlam-lg terapi ile kiģilik bzuklukları, travma snrası stres bzukluğu, eğitici ve kruyucu ruh sağlığıdır. Dr.Mehmet TEKNECİ 1 Eylül 1966 tarihinde Giresun-Alucra da dğdu. Ġlk ve rta öğrenimini Ġstanbul da tamamladı tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim gördü yılları arasında Aksaray Ġl Sağlık Müdürlüğü nde Sağlık Ocakları ġb. Md., Ana-Çcuk Sağlığı ġb.md. ve Ruh Sağlığı ġb.md. larak görev yapmıģtır yılları arasında Samsun Kadın Dğum Hastanesi Kadın-Çcuk acil hekimliğinde görev yapmıģtır yılında Hava Kuvvetleri Ankara 3. Hava Ġkmal de Sağlık Amiri larak çalıģmıģtır yılları arasında Samsun Ġl Sağlık Md. Gıda ve Çevre Sağlığı Md. Olarak görev yapmıģtır yılları arasında Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü kadrsunda görev almıģtır yılları arasında BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Gn. Md. Daire BaĢkanlığı Daire Dktru larak görev yapmıģtır. Sağlık alanında ve özellikle de ruh sağlığı alanındaki klinik gözlem ve deneyimlerini 2005 yılından itibaren, Psikterapi Enstitüsü ndeki psikterapi eğitimi ile ruh sağlığı terilerini bütünleģtirmiģ ve halen aynı kurumda psikterapist larak çalıģmalarına devam etmektedir. Mesleki ilgi alanları; kiģilik bzuklukları, ergen ve kimlik bcalaması, nevrtik bzukluklardır. Yurt içi ve yurt dıģı akademik çalıģmalarına devam etmektedir. Psikterapi Enstitüsü Derneği kurucu üyesidir.

9 Psk.Özlem UŞAKLIGİL 1966 yılında Ankara da dğdu. Ġlk ve rta öğrenimini Ġstanbul da tamamladı. Psiklji lisans eğitimini Ġstanbul Üniversitesi nde 1987 yılında tamamladıktan snra 20 yıl byunca reklamcılık sektöründe kitle iletiģimi ve yaratıcılık alanında uzmanlaģtı. Psikterapi Enstitüsü bünyesinde aldığı Bütüncül Psikterapi ile Hipnterapi sertifikasyn prgramlarındaki eğitimlerine halen devam etmekte, aynı kurumda kurumsal iletiģim departmanında ve terapist larak çalıģmaktadır. Hipnz ve Psikterapi Enstitüsü Dernekleri ne üyedir. Mesleki ilgi alanları; hipnterapi, kiģilik bzuklukları ve nevrtik bzukluklardır. Uzm.Psk.Nevhan VAROL 1967 yılında Ankara da dğdu. Yönetim danıģmanı ve psiklgtur. Ġ.Ü.Psiklji Lisansını ve Ġ.Ü. ĠĢletme Fak. de Örgütsel DavranıĢ alanında yüksek lisansını tamamlamıģtır tarihleri arasında farklı sivil tplum kuruluģlarının yerli ve yabancı fnlar desteğindeki prjelerinde prje yöneticiliği yapmıģtır. Aynı sektörde eğitim, kalkınma, sağlık,yönetiģim, kurumsal kapasite geliģimi ve stratejik planlama daklı prjelerin geliģtirilmesinde, fn baģvurularının yönetilmesinde ve alınan fnlarla prjelerin hayata geçirilmesinde uzman larak görev almıģtır. Sivil tplum alanındaki tematik ilgi alanları yetiģkin eğitimi, kadın (gender) çalıģmaları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, insan hakları, ve yönetiģimdir. Avrupa Transaksiynel Analiz Derneği Transaksiynel Analiz, Mastersn Institute/NewYrk "Eğitimci Analist" ile Psikterapi Enstitüsü Bütüncül Psikterapi sertifikasyn prgramlarındaki eğitimlerine devam etmektedir. Ruh sağlığı alanındaki ilgi alanları kadın destek prgramları,krnik hastalıklar (kanser, AIDS, vb..) destek prgramları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı danıģmanlığı ile çift terapisi, cinsel iģlev bzuklukları ve kiģilik bzukluklarıdır

10

11 SAĞALTIM EĞĠTĠMLER KONGRE KONFERANS ATÖLYE YAYINLAR

12 Sağaltım Psikterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psiklg ve dktrlardan luģan, farklı çalıģma alanlarında uzmanlaģmıģ kadrsu ile psikterapi çalıģmalarına devam etmektedir. Enstitü nün prfesynel ruh sağlığındaki temel çalıģma alanları Ģunlardır: Anksiyete Bzuklukları Reaktif Duygudurum Bzuklukları Dissyatif Bzukluklar Uyum Bzuklukları Madde Kullanımı ve Alkl Kullanım Bzuklukları Cinsel ĠĢlev Bzuklukları Smtfrm Bzukluklar Yeme Bzuklukları DavranıĢ Bzuklukları Dürtü Kntrl Bzuklukları KiĢilik Bzuklukları Enstitü, terapi çalıģmalarını; danıģana, danıģanın srunlarına ve danıģanla birlikte yapılandırılan yüzeydeki srunlar kadar, bu srunlara zemin teģkil eden ana srunlar üzerine daklamakta ve bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaģımla farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak yürütmektedir. Psikterapi çalıģmaları temel larak bütüncül psikterapi bağlamında hücum, bireysel, grup, çift, çekirdek aile ve geleneksel aile (sülale) terapisi Ģeklindeki devam etmektedir.

13 BÜTÜNCÜL PSĠKOTERAPĠ EĞĠTĠMLERĠ HĠPNOZ EĞĠTĠMLERĠ MASTERSON YAKLAġIMI EĞĠTĠMLERĠ KATATĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ

14 Bütüncül Psikterapi Eğitimleri Öncelikli larak ruh sağlığı alanında çalıģan, ikincil larak da sağlık sektöründe farklı alanlarda da lsa, hasta iliģkileri ve danıģmanlık becerisi geliģtirme ihtiyacı duyan prfesynellere yönelik larak bütüncül psikterapi kapsamında terik frmülasyn - süpervizyn aģamalarını içeren 3 yıllık bir prgramdır. Prgram her ay 3 gün-30 saat üzerinden yapılandırılmıģtır. Prgram 19 mdül larak aģağıdaki baģlıkları içermektedir: I- BÜTÜNCÜL PSĠKOTERAPĠ YE GĠRĠġ: Ġnsanın Biyljik ve Psikljik Yapısı Ġnsanın Psikseksüel ve Psiktplumsal GeliĢim Evreleri Bütüncül Psikterapi ve Temel Kuramlar DavranıĢçı ve BiliĢsel Kuramları Dürtü ÇatıĢma Kuramı EGO Psikljisi Kuramı - Eg Psikljisi - Transaksiynel Analiz - Eg-State (eg durumları) Terapi - Erik Eriksn Nesne ĠliĢkileri Kuramı Kendilik Kuramı Mastersn un Terk Edilme Depresynu Kuramı VarluĢçuluk Kuramı Psikhipnterapi

15 II- FORMÜLASYONA GĠRĠġ VE KĠġĠLĠK BOZUKLUKLARI: Nevrtik KiĢilik Bzuklukları Vakaları ve Frmülasynları Brderline (Histriynik) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Brderline (OKKB) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Brderline (Bağımlı) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Brderline (Çekingen) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Narsisistik (Grandiyöz) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Narsisistik (Gizli) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Narsisistik (Devalüe Edici) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları ġizid (ġizid) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları ġizid (Paranid) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları ġizid (Gizli) KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları ġiztipal KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları Antissyal KiĢilik Bzukluğu Vakaları ve Frmülasynları III- SÜPERVĠZYON VE KURSĠYER SUNUMLARI Bu kapsamda, 2005 yılından bu yana tplam 5 eğitim prgramı açılmıģtır. Ġlk üç grup eğitimlerini tamamlayan 50 kiģi bütüncül psikterapi kapsamında sağaltım çalıģmalarına gerek enstitü bünyesinde gerekse enstitü dıģında devam etmektedir. Diğer gruplar terik ve frmülasyn aģamasında eğitimlerine devam etmektedir.

16

17 Hipnz Eğitimleri Psikterapi Enstitüsü, diģ hekimleri, kadın dğum uzmanları, tüm uzman ve pratisyen hekimler ile ve ruh sağlığı alanında çalıģan prfesynellerin, kendi uygulama alanlarında kullanma becerilerini geliģtirmek ve bu beceriyi terik zeminle desteklemek amacıyla Hipnz Eğitimleri düzenlemektedir. Söz knusu eğitim, 13 mdülden luģmakta ve 560 saat üzerinden yapılandırılmaktadır. Prgramın içeriği aģağıdaki baģlıklar dahilinde yapılandırılmıģtır: Hipnz BaĢlangıç Hipnz Orta Düzey Eğitimi Hipnz Ġleri Düzey Eğitimi Hipndrama Ssyal Fbide Hipnterapi Obsesif Kmpulsif Hipnterapi Panik Bzuklukta Hipnterapi Cinsel ĠĢlev Bzukluklarında Hipnterapi Madde Kullanımında Hipnterapi Ağrı ve Hipnterapi Obezite ve Hipnterapi Mtivasyn ve Hipntrerapi Eg Güçlendirme ve Hipnterapi

18 Mastersn YaklaĢımı Eğitimleri The Mastersn Institute, New Yrk sertifika prgramı lan eğitimler, Psikanalitik Psikterapilerde Mastersn YaklaĢımı nın ve terapi tekniklerinin öğretildiği 3 aylık kısa ve 1 yıllık uzun dönem mdüllerinden luģmaktadır. Katatimi Eğitimleri Psikterapötik bir tanı ve tedavi yaklaģımı larak kullanılan katatiminin (imgesel görüntü yaģantısı) terik zemini ve kullanım becerisini prfesynellere aktarmak amacıyla düzenlenen eğitimler 3 aģamada yapılandırılmıģtır. BiliĢsel farkındalığın tek baģına iyileģme sağlamadığı ve duygunun sisteme entegre edilmesinin iyileģmede etkin lduğu bilgisiyle söz knusu yöntem, duyguları rtaya çıkarması açısından önemlidir. Tedavi sürecinde bilinçdıģı süreçlerdeki bilgileri rtaya çıkarmak ve tedavinin bir indikatörü larak katatimik metafrlar (dağ, akarsu, ev, deniz, ağaç vb..) kullanılır.

19 KONGRE KONFERANS SEMĠNER PANEL ATÖLYE ÇALIġMALARI

20

21 Mastersn Günleri Mastersn Enstitüsü eğitmen ekibinin ülkemize gelerek Mastersn YaklaĢımı hakkında verdiği knferans ve atölye çalıģmalarından luģan uluslar arası knferanslar dizisidir. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında düzenli larak gerçekleģtirilmektedir. Vamık Vlkan Günleri Psikanalizin dünyaca ünlü ismi Prf.Dr.Vamık Vlkan ın enstitümüzde her yıl düzenli larak vermeyi planladığımız knferans ve atölye çalıģmaları dizisinin ilki Kasım 2009 da gerçekleģtirilmiģtir. Bütüncül Psikterapi Sempzyumu Psikterapi Enstitüsü tarafından 2008 yılında yapılması planlanan Bütüncül Psikterapi Sempzyumu, temel larak psikterapide çklu kuram frmülasynu ve hlistik yaklaģım ile kültürel kdların bu frmülasyn içindeki yeri ve önemini vurgulamak ve bu bağlamda dünyadaki benzer bilgi, deneyim ve pratiklerin paylaģılması için bir platfrm yaratmak amacını taģımaktadır. Bu amaçla Türkiye deki ve dünyadaki akademisyen ve saha çalıģanlarını bir araya getirecek lan sempzyum gerçekleģtirilecektir.

22 Ulusal Klinik Hipnz Günleri Psikterapi Enstitüsü, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnz Derneği iģbirliğinde birinci, ikinci ve üçüncü Ulusal Hipnz Kngrelerini düzenlemiģtir. Ulusal Hipnz Kngreleri nin amacı, Türkiye de Hipnz la ilgilenen sağlık prfesynellerini ve bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi, deneyim alıģveriģi ve dünyadaki geliģmeleri ulusal düzeyde takip edecek bir bilimsel platfrmu yaratmaktır. Knferanslar Psikterapi Enstitüsü, ruh sağlığı ve sağlık prfesynelleri dıģında, bilgilendirme amacıyla kamuya açık tplantılar düzenlemektedir. Ruh sağlığı ile ilgili temel knular çerçevesinde özellikle psikterapi, kimlik ve kiģilik geliģimi, kiģilik tipleri, ergenlik gibi knu baģlıklarında düzenlenen tplantılar hem genelde insanlardaki psikljik srunlarla ilgili yardım alma knusundaki çekincelerini rtadan kaldırmak ve alanla, alan uzmanları ile tanıģıklık sağlamalarına lanak tanımak hem de insanlara gündelik yaģamlarında kullanabilecekleri dğru, sağlıklı ve iģlevsel bilgileri iletmek amacını taģımaktadır. Knferans ve shbet tplantıları larak düzenlenen bu etkinlikler 1986 yılından bu yana kamu ve özel kuruluģların iģbirliğinde devam etmektedir.

23 YAYINLAR KĠTAP MAKALE GÖRÜNTÜ ve SES KAYITLARI

24 Yayınlar Psikterapi Ensititüsü, öncelikli larak ruh sağlığı prfesynellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kiģilerin ihtiyaç duyacağı terik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaģan özgün ve çeviri yayınlar ile görsel ve iģitsel materyalleri prtföyünde ilgiye sunmaktadır. Litera ve Psikterapi Enstitüsü Yayınevlerinden çıkan ve bazı yayınlarımız Ģunlardır; Bütüncül Psikterapi BiliĢsel Terapi ve Uygulamaları BiliĢsel Terapi ve Duygusal Bzukluklar Hipnz Temel ve Pratik Bilgiler Klinik Hipnzu Öğrenmek Gerçeğin DiriliĢine Kapı : Hipnz Cinsel Prblemlerde Hipnz Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnz Hipntik YaĢ Gerilemesi Eg Durumları

25 Anksiyete Bzuklukları ve Tedavisi Anksiyete Bzuklukları ve Fbiler Hastayı ĠyileĢtiren Etmenler Anksiyete Bzuklukları Narsisistik KiĢilik Bzuklukları Psikiyatri I-II Nevrzların Psikanalitik Terisi Obsesynel Nevrz Terapi öyküleri : Bütüncül Psikterapi Ders Ntları Knferans, Atölye ÇalıĢmaları ve Eğitim Kitapları ve DVD leri Ayrıca enstitü bünyesinde eğitim alan ve uygulama yapan ruh sağlığı prfesynellerinin mesleki geliģimleri amacıyla edinebilecekleri seans kayıtları, seans kayıtlarından deģifre edilerek hazırlanmıģ basılı terapi öyküleri ile psikterapi, hipnz, hipnterapi ve katatimi eğitim çekim ve deģifreleri yayınlanmaktadır. Söz knusu basılı ve görsel seans kayıtları, danıģanların izinleri ile eğitim amaçlı larak ve kimlik bilgileri değiģtirilerek yayınlanmaktadır.

26

27 Merkez: Bağdat Caddesi Ġmrençer Apt. 540/8 Bstancı/ĠSTANBUL Tel : Fax : Eğitim Merkezi: Bayramğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Mehtap Kyu Sitesi N.285 Darıca-Gebze/ĠZMĠT Tel : Fax :

28

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu Program Direktörü: Uzm. Psk. Emre Konuk Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Murat Paker (İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü) Eğitim

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur KIRIKKALE

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ÇOCUKLARI TANIMA TEKNĠKLERĠ Ankara, 2013 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Nöroloji 1924 kıģında idi, o senenin TeĢrininevveli'nde bize mal edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ HARUN KORKMAZ Ssyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. 9 Yıl Tecrübe.

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU haritalama BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU Hazırlayanlar SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul, Aralık 2010 HARĠTALAMA ÇALIġMASI

Detaylı

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

Bülent Madi. 1996 97 Döneminde Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsünde sağlık iģletmeciliği eğitimine öğrenci olarak katılmıģtır.

Bülent Madi. 1996 97 Döneminde Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsünde sağlık iģletmeciliği eğitimine öğrenci olarak katılmıģtır. Bülent Madi Bülent Madi, Ġstanbul Fatih te doğmuģtur. Ġlkokul eğitimini Fatih Ġlkokulu nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Pertevniyal Ortaokul ve Lisesi nde tamamlamıģtır. 1973-1980 yıllarında tıp fakültesinde

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 1 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2011 2016 Haziran 2011 2 ODTÜ Stratejik Planı 2011 2016 28 Haziran 2011 tarihli Senato Üniversite Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiģtir. Orta

Detaylı

STRATEJĠK PLAN (2013 2017)

STRATEJĠK PLAN (2013 2017) T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2013 2017) Web Site: www.ksu.edu.tr Posta Adresi: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü AvĢar YerleĢkesi, 46100 - KahramanmaraĢ Telefon

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mart 2013 Sayı:3 DEKANIN MESAJI Ġstanbul Tıp Fakültesi nin Değerli Mensupları, Bültenin önceki sayılarında mezuniyet öncesi eğitimde uluslararası standardın sağlanması konusunda

Detaylı